close

Enter

Log in using OpenID

16/10/2014 toplan - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

embedDownload
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 16/10/2014
: 2014/28
Enstitü Yönetim Kurulu 16/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr .Mehmet
Selami YILDIZ’ın baĢkanlığında toplanarak aĢağıdaki kararları almıĢtır.
TOPLANTIYA KATILANLAR:
Doç.Dr .Mehmet Selami YILDIZ
Yrd.Doç. Dr. ġule AY
Yrd.Doç. Dr. Ali AKAYTAY
Prof.Dr. Kahraman ÇATI
Prof.Dr. Abdurrahman KILIÇ
Doç.Dr. Zafer AKBAġ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR:
KARAR NO: 2014/231
Enstitümüz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında
özel öğrenci statüsünde baĢvuran öğrencilerin kabulünün ve öğrencilerin ders aldıkları
programın ders ücretini yatırmalarının uygun olduğuna, ;
Adı Soyadı
Programı
Dönemi
Öznur ġamandar
Suat Altıonava
Mesut Temel
Adil Karasu
Musa Altun
Hidayet Kaplanpınar
Murat Cimcim
Aydın Bağdat
Adem BaĢ
Yasemin Olğaç
Ali Can
Ġlker Turan
Nebahat Bozkurt
Zeynep Kara
Kahraman Çatı
Okan Turaman
Talip Ġnan
Kemal Pehlivan
Sultanahmet Durdu
Nezahat Durdu
ĠĢletme Tezli Yüksek Lisans
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
ĠĢletme Doktora
GiriĢimcilik Tezli Yüksek Lisans
GiriĢimcilik Tezli Yüksek Lisans
GiriĢimcilik Tezli Yüksek Lisans
Top.Kal. Yön.Tezli Yüksek Lisans
Top.Kal. Yön.Tezli Yüksek Lisans
Top.Kal. Yön.Tezli Yüksek Lisans
Top.Kal. Yön.Tezsiz Yüksek Lis.
Top.Kal. Yön.Tezsiz Yüksek Lis.
BirleĢik Üstün Yetenekliler
ÇalıĢmaları Tezsiz Yüksek Lisans
BirleĢik Üstün Yetenekliler
ÇalıĢmaları Tezsiz Yüksek Lisans
BirleĢik Üstün Yetenekliler
ÇalıĢmaları Tezsiz Yüksek Lisans
BirleĢik Üstün Yetenekliler
ÇalıĢmaları Tezsiz Yüksek Lisans
Eğt. Prog. Ve Öğr. Tezli Yük. Lis.
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
Figen Ergen Karagüzel
Güner Kutal
Tuğba Ortaargun
Farah Kavaklı
Semra Gündoğdu
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
Eğt. Prog. Ve Öğr. Tezli Yük. Lis.
Eğt. Prog. Ve Öğr. Tezli Yük. Lis.
Eğt. Yön. ve Den. Tezli Yük. Lis.
Eğt. Yön. ve Den. Tezli Yük. Lis.
Eğt. Yön. ve Den. Tezli Yük. Lis.
Eğt. Yön. ve Den. Tezli Yük. Lis.
Eğt. Yön. ve Den. Tezli Yük. Lis.
Serap Kilci
Öznur Yüksel Kaya
Didem Özbakır Korkmaz
Arif Önemli
Fadime Özbek
Derya Aktürk Çopur
Hayriye Sert
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
KARAR NO: 2014/232
Enstitümüz Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
yüksek lisans programı öğrencilerinden 28xxxxxxx58 nolu Dilek DEMĠRER’in Yrd.Doç.Dr.
Emrah ÖZKUL’un
tez danıĢmanlığında yürüttüğü tez baĢlığının aĢağıdaki Ģekliyle
değiĢtirilmesinin uygun olduğuna;
Adı Soyadı
No
Dilek
DEMĠRER
28xxxxxxx58
Mevcut Tez Başlığı
Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği
Kapsamında Edebiyat Turizmi ve
Tüketicilerin Edebiyat Turizmine
KarĢı Tutumları Üzerine Bir
AraĢtırma
Önerilen Tez Başlığı
Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği
Kapsamında Edebiyat Turizminin
Yönetici ve Tüketici Perspektifinden
Değerlendirilmesine Yönelik Bir
AraĢtırma
KARAR NO: 2014/233
Enstitümüz Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
yüksek lisans programı öğrencilerinden 28xxxxxxx98 nolu Gizem AYDIN’ın Yrd.Doç.Dr.
Öznur BOZKURT’un tez danıĢmanlığında yürüttüğü tez baĢlığının aĢağıdaki Ģekliyle
değiĢtirilmesinin uygun olduğuna;
Adı Soyadı
No
Mevcut Tez Başlığı
Gizem
AYDIN
28xxxxxxx98
Yenilikçilik Eğiliminin DeğiĢim
Algısına Etkisi
Önerilen Tez Başlığı
Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan
Öğrencilerin KiĢilik Özellikleri Ġle
Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki
ĠliĢkinin Belirlenmesi
KARAR NO: 2014/234
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı, ĠĢletme tezli yüksek lisans programı öğrencilerinden
16xxxxxxx10 nolu Mehmet ERKEN’in Yrd.Doç.Dr. Murat BAYAT’ın tez danıĢmanlığında
yürüteceği tez baĢlığının aĢağıdaki Ģekliyle uygun olduğuna;
Adı Soyadı
No
Mehmet ERKEN
16xxxxxxx10
Tez Başlığı
ĠĢletmelerin Sosyal Medyayı Kullanımının Tüketici
Algısı ve Marka Bilinirliğine Etkisi: Düzce Ġli Örneği.
KARAR NO: 2014/235
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı, ĠĢletme tezli yüksek lisans programı öğrencilerinden
35xxxxxxx74 nolu Aslıhan ÜNAL’ın Doç.Dr. Ġzzet KILINÇ’ın tez danıĢmanlığında yürüteceği
tez baĢlığının aĢağıdaki Ģekliyle uygun olduğuna;
Adı Soyadı
Aslıhan ÜNAL
No
35xxxxxxx74
Tez Başlığı
Cam Tavan Etkisinin Açılmasında DönüĢümcü Liderliğin
Rolü: BiliĢim Sektöründe ÇalıĢan Kadın Liderler Üzerine
Bir AraĢtırma
KARAR NO: 2014/236
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden 49xxxxxxx76
nolu Özkan ġAHĠN’in doktora tez izleme sınavının 28.10.2014 tarihinde saat 10:00’da
Enstitü’müz toplantı salonunda yapılmasının uygun olduğuna;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç.Dr. M. Akif ÖNCÜ (DanıĢman)
Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi, Ulusl. Tic. Böl.
2- Asıl Üye: Doç.Dr. Mehmet Selami YILDIZ
Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü
3- Asıl Üye: Doç Dr. ġakir SAKARYA
Balıkesir Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Birimler Fakültesi
KARAR NO: 2014/237
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden 13xxxxxxx74
nolu Okan BÜTÜNER’in doktora tez izleme sınavının 23.10.2014 tarihinde saat 09:00’de
Enstitü’müz toplantı salonunda yapılmasının uygun olduğuna;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Prof.Dr. Nigar DEMĠRCAN ÇAKAR (DanıĢman) Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü
2- Asıl Üye: Yrd.Doç.Dr. M. Nurullah KURUTKAN (II. DanıĢman) Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi, Sağ. Kur. Yön. Bölümü
3- Asıl Üye: Doç Dr. Ġ.Hakkı ERASLAN
Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü
4- Asıl Üye: Doç.Dr. Hakan KĠTAPÇI
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
ĠĢletme Fakültesi
KARAR NO: 2014/238
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden 49xxxxxxxx76
nolu Özkan ġAHĠN’in 28/10/2014 tarihinde Tez Ġzleme Savunması Sınavında Doktora Tez
Ġzleme Komitesi asıl üyesi olan Balıkesir Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Birimler Fakültesi
öğretim üyesi Doç Dr. ġakir SAKARYA’ya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245
sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca anılan tarihte (1) bir gün süreyle yollukluyevmiyeli görevlendirilmesi ve kendisine Balıkesir-Düzce-Balıkesir otobüs ücreti ile diğer yol
giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014/239
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden 13xxxxxxxx74
nolu Okan BÜTÜNER’in 23/10/2014 tarihinde Tez Ġzleme Savunması Sınavında Doktora Tez
Ġzleme Komitesi asıl üyesi olan Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi öğretim
üyesi Doç Dr. Hakan KĠTAPÇI’ya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca anılan tarihte (1) bir gün süreyle yollukluyevmiyeli görevlendirilmesi ve kendisine Gebze-Düzce-Gebze otobüs ücreti ile diğer yol
giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014/240
Enstitümüz Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden 39xxxxxxx06 nolu öğrencisi Çiğdem GÜR’ün
24.10.2014 tarihinde saat 10:00’da Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
toplantı salonunda yapılacak tez savunması için Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı
BaĢkanlığı’nın önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç.Dr. Mehmet Selami YILDIZ (DanıĢman)Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fak./ĠĢletme Bölümü
2- Asıl Üye: Yrd.Doç.Dr. Muammer MESCĠ
Düzce Üniversitesi
Akçakoca Turizm ĠĢl. ve Otel Yük.Ok.
3-Asıl Üye: Yrd.Doç.Dr. Ali AKAYTAY
Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fak./Yönetim BiliĢim Sist. Bölümü
1- Yedek Üye: Yrd.Doç.Dr. Süleyman AĞRAġ
Düzce Üniversitesi
Akçakoca Turizm ĠĢl. ve Otel Yük.Ok.
2- Yedek Üye: Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre TAġGĠT Düzce Üniversitesi
ĠĢletme Fak./ĠĢletme Bölümü
KARAR NO: 2014/241
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı, ĠĢletme Doktora Programına kayıtlı 51xxxxxxx24
nolu öğrencisi Ali Said KABAKCI’nın Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’nin 33. Maddesinin 6. Fıkrasına göre 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarı yılı
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Doktora Programından almıĢ
ve baĢarılı olduğu “Nonparametrik Teknikleri II ve Tahmin Yöntemleri” derslerinin yerine
“Bilimsel AraĢtırma Felsefesi ve Temelleri ve Yöneylem AraĢtırmasında SeçilmiĢ Konular”
derslerinin sayılmasının uygun olduğuna;
Dersin Adı
Nonparametrik Teknikleri II
Tahmin Yöntemleri
KARAR NO: 2014/242
Kredisi
3
3
Eş değer Ders
Bilimsel AraĢtırma Felsefesi ve Temelleri
Yöneylem AraĢtırmasında SeçilmiĢ
Konular
Notu
AA
AA
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı, ĠĢletme Doktora Programına kayıtlı 40xxxxxxx60
nolu öğrencisi Onur ÖZEVĠN’in Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’nin 33. Maddesinin 6. Fıkrasına göre 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarı yılı
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Doktora Programından
aldığı ve baĢarılı olduğu “Finansal Muhasebe” dersinin yerine “Yönetim Muhasebesi ve
Uygulamaları” dersinin sayılmasının uygun olduğuna;
Dersin Adı
Finansal Muhasebe
Kredisi
3
Eş değer Ders
Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları
Notu
BA
KARAR NO: 2014/243
Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı, ĠĢletme doktora programı öğrencilerinden
49xxxxxxx76 nolu Özkan ġAHĠN ve 13xxxxxxx74 nolu Okan BÜTÜNER 2014-2015 eğitimöğretim yılı güz yarıyılında almıĢ oldukları Doktora Tezi III ve Uzmanlık Alan Dersi III
derslerine ek olarak 03.10.2014 tarihinde 29138 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren “Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”’in 4. Maddesinin 9. Bendi hükmünden yararlanmalarının esasen mümkün
olduğuna; ancak usulen Yönetmeliğin sağladığı hakkın kullanımının Düzce Üniversitesi
Akademik takviminde belirlenen tarihler arasında yer almaması ve alınması talep edilen
derslerin dönem baĢında Anabilim Dalı tarafından açılması teklif edilen dersler arasında yer
almaması; derse kayıtlanma açısından öğretim döneminin son haftasında dahi benzer taleplerin
gelmesinin olası olması durumunda da söz konusu taleplerin kabul edilip-edilmeyeceği ve adı
geçen öğrencilerin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında almıĢ oldukları derslere ek
olarak Doktora Tezi IV ve Uzmanlık Alan Dersi IV derslerini alıp-alamayacakları konusunda
Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına görüĢ sorulmasının uygun olduğuna;
Oy birliği ile karar verildi.
16/10/2014
ASLI GĠBĠDĠR
Vedat PARTI
Enstitü Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content