close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Sözleşmeli Subay Başvuru ve Seçme Sınavları Kılavuzu

embedDownload
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ANKARA
SÖZLEŞMELİ SUBAY
BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU
2015
(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-1’ DE
YER ALMAYAN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK
ADAYLAR BAŞVURAMAZ)
BAŞVURU TARİHLERİ: 03 ŞUBAT - 27 ŞUBAT 2015
BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.
BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHİ
: 03 ŞUBAT – 27 ŞUBAT 2015
YAZILI SINAV TARİHİ
: 28 MART 2015
İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 13-30 NİSAN 2015
BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR
YAZIŞMA ADRESİ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI
ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI
06580 ANITTEPE/ANKARA
İNTERNET ADRESİ
BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr
TELEFON NUMARASI
0 312 456 36 28 – 0 312 456 36 29 - 0 312 456 36 23
(MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00–18.00 ARASI)
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda
değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve
kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1.
GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................
1
2.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR .........................................................................
1
a.
b.
c.
ç.
d.
Genel Koşullar
Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar
Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar
Sağlık İle İlgili Koşullar
Diğer Koşullar
3.
BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ...................................................
4
4.
BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI................................................................................
4
5.
BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR .............................................
4
6.
BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI ..........................................
4
7.
UYGULANACAK SINAVLAR .........................................................................................
a. Yazılı Sınav
b. İkinci Aşama Seçme Sınavları
5
8.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ......................................................................
8
9.
SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ .......................................................................................
8
10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ .........................................................................................
8
11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ ....................................................................
8
12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ ..........................................................................................
9
13. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ ..................................................
9
14. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EGİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ .....
9
15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ...................................................
10
16. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM .................
11
SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ
ADLARI VE KOD NUMARALARI İLE SINIF, CİNSİYET VE KONTENJAN
TABLOSU .......................................................................................................
12
TABLO – 2 SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI İÇİN BOY-KİLO TABLOSU .......................
23
TABLO – 3 SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’DA GÖREVLİ SİVİL MEMUR
VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ .............................................................
24
TABLO– 4 SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK
SUBAY ÖĞRENCİ DAHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ .......................................
25
TABLO – 5 KISA DÖNEM ERBAŞ ve ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ .............................
26
TABLO – 1
1. GENEL BİLGİLER
a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte
ve yüksekokul mezunlarından sınavla, Jandarma (36), Muhabere (4), Bakım (2), İkmal (2),
Personel (6) ve Maliye (1) olmak üzere toplam (51) sözleşmeli subay statüsünde erkek personel
alınacaktır.
b. Adayların, TABLO-1’de belirtilen en az 4 yıl süreli kaynak lisans programlarından mezun
olması gerekmektedir. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre
başvurabilecekleri sınıflar TABLO-1’de belirtilmiştir
c. Sözleşmeli subay adaylarının, ön sözleşme tarihinden önce mezun olabilecek durumda
olması zorunludur.
ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-1’de belirtilen lisans programının uyması
hâlinde bir ve birden fazla sınıfı tercih edebileceklerdir.
Adaylar, yaptıkları tercih sırasına göre değerlendirilecektir.
TABLO-1’de yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda
bulunamazlar.
d.
Kontenjanlar, sınav zamanları, sınav konuları ve sınavların yapılacağı yerler ile
değerlendirme hususundaki değişiklikler Jandarma Genel Komutanlığının internet adresinden
duyurularak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.
e. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü eğitim programının
TABLO-1’de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar lisans öğrenim alanları
TABLO-1’de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak,
adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam
eden ve başvuru yılı itibari ile 32 yaşından büyük olmayan adayların 13 Nisan 2015 tarihine kadar
mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir.
2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
a. Genel Koşullar:
(1)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2)
4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında
kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan
“Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak.”
(3)
Jandarma, Muhabere, Bakım, İkmal, Maliye, Personel, sınıfları için ERKEK olmak,
(4) Sınıf, kontenjan, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-1’de gösterilmiştir.
Adaylar TABLO-1’den mezun oldukları/olacakları lisans programına uygun sınıflara
başvurabileceklerdir.
(5)
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
-1-
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22.05.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde
belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.
(7)
Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(8) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı
bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(9) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı
kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
(10) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya
özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı
nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,
(11) Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,
(12) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan
yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan
ceza almamış olmak,
(13) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
(14) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik
hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha
üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların
ayrıca, sıralı üstlerinden Sözleşmeli Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi
düzenlenmek,
(15) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik
belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel
Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA”
adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.
Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi)
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
(16) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm
sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve
iptal edilecektir.
b.
Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:
(1) Sözleşmeli Subaylığa müracaat edebilmek için TABLO-1’de belirtilen en az 4 yıl
süreli lisans programlarından mezun olmak veya ön sözleşme tarihinden önce mezun olabilecek
durumda olmak,
Mezun olunan/olunacak lisansüstü eğitim programının adı önemli değildir. Lisansüstü
eğitimine devam eden 28-32 yaş aralığındaki adayların 13 Nisan 2015 tarihine kadar mezun
olmaları gerekmektedir.
Lise/dengi okul veya 2 yıllık önlisans mezunu adayların Sözleşmeli Subay
başvuruları kabul edilmez.
-2-
(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,
(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi
nitelikleri bulunmamak,
(4) Askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak
yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil
okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:
(1) Lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan
adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmamak,
(Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1983
ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
Yüksek Öğretim Kurulu’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık
sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği,
Tıp ve Veteriner Fakülteleri) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim
düzeyinde değerlendirileceklerdir.
(3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında
başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını
mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar
başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş
koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu
kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.
(4) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla en az 169 cm. boyunda olmak ve
TABLO-2’de belirtilen boy- kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık
ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.
ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:
(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel
vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek
bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik,
ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren
herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.
(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Sözleşmeli Subay adayları ile ilgili
gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden/Sağlık
Muayene Merkezlerinden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “..................sınıfında Sözleşmeli Subay
olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.
d. Diğer Koşullar:
TSK’da görevli; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ve erler ile
sivil memur veya işçilerden Sözleşmeli Subaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden
“Sözleşmeli Subay Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-3,4,5). Aday olarak
seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı
doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı
belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.
-3-
3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
Başvuruların başlaması : 03 Şubat 2015
Başvuruların sona ermesi : 27 Şubat 2015
4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Adaylar 03 Şubat – 27 Şubat 2015 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet
adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına
ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici
olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar
başvurular başladığında Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde “Başvuruların internetten
nasıl yapılacağı” başlığı altında yayımlanacaktır.
DİKKAT!
İnternetten başvuru işlemleri 27 Şubat 2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular
tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen
ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için
başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.
Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.
b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır.
Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet
ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere
cevap verilmeyecektir.
c. Hâlen TSK’da; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ile sivil
memur veya işçi olarak görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da
başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.
Bu durumdaki adayların ikinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve Fizikî
Kabiliyet Değerlendirme Test aşamasında başarılı olmaları durumunda yazılı sınav sonuçlarının
açıklanmasından sonra internette (Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde) yayımlanacak olan
ilgili Nitelik Belgesi örneğini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine doldurtmaları
ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülakat sınavına gelirken elden getirmeleri
gerekmektedir.
5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Sözleşmeli Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler
vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler,
bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.
6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI
a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar,
başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç
bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge
gönderilmeyecektir.
b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı
sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 18 Mart 2015 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
-4-
7. UYGULANACAK SINAVLAR
Sınavlar iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı sınav, İkinci aşama Ön
Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat sınavını kapsamaktadır.
(Jandarma Genel Komutanlığı, adaylara duyurmak suretiyle sınavların şeklinde ve içeriğinde
değişiklik yapabilir.)
a. Yazılı Sınav
(1) Yazılı sınav 28 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi,
tarihi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 18 Mart 2015 tarihine kadar sadece
www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığı gerek gördüğünde
Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.
(3) Yazılı sınavda tüm adaylara aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet çoktan
seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.
(a) Sayısal ve Sözel (Türkçe) Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)
(b) İnkılap Tarihi
(c) Atatürkçülük
(ç)
(d)
(e)
(f)
(g)
(ğ)
(h)
Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, İlke ve İnkılapları
T.C. Anayasası
Birleşmiş Milletler
NATO
Lozan Antlaşması
Montreux Sözleşmesi
1947 Paris Sözleşmesi
Milli Coğrafya
(ı)
Güncel Olaylar (Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik
gelişmeler)
(i) Dünya Siyasi Tarihi
(j) Türkiye Siyasi Tarihi
(k) Osmanlı Siyasi Tarihi
(l) Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar
(4) Sınav süresi (60) dakika olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Değerlendirmede (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı, baraj puanı aşamayanlar ise başarısız
sayılacaktır.
(5) Yazılı sınav sonuçları 07 Nisan 2015 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet
adresinde ilân edilecektir.
(6) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız
olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.
b.
İkinci Aşama Seçme Sınavları
Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 13-30 Nisan 2015
tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 13-30 Nisan 2015 tarihleri arasında mülakat
sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve
FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
-5-
(1) Ön Sağlık Muayenesi
(a)
Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-2’de
belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve
MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki
kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve
yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet
Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş
koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo
koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine
alınmayacaktır.
(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel
vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek
bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik
ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması
yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
(2) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)
(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet
Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav
Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
(b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir.
Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI
YAŞ GRUBU
ŞINAV
MEKİK
1500 M.KOŞU
1’İNCİ GRUP 17-25 YAŞ
12
12
8 dk. 09 sn.
2’NCİ GRUP 26-30 YAŞ
8
8
8 dk.19 sn.
3’ÜNCÜ GRUP 31-35
YAŞ
6
6
8 dk. 29 sn.
(c) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara
kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.
(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin
uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş
sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda
sorumluluk adaylara ait olacaktır.
-6-
c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler
(1) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan
adaylar, 13-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün
planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT
aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
(2) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan
adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya
vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;
(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan soğuk damgalı nüfus cüzdanının
aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)
(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da sivil
memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik
komutanlıklarından alınan TABLO-3, TABLO-4 ve TABLO-5’deki açıklamaları bulunan nitelik
belgesi,
(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait soğuk damgalı nüfus cüzdanının
asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt
örneği kabul edilmez.),
(ç) Mezun olduğu/olacağı lisans programına ait diploma veya mezuniyet
belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan
fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek
yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.
(d) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.
(e) Lise Diploması:
(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini
veya,
(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının
fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise
müdürlüğüne onaylatarak) veya,
(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri
içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını
getireceklerdir.
(f) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesi
tarafından ya da noter tarafından onaylanmış sureti.
(g) Askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir
belge.
(ğ) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6
cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak,
fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
-7-
(h) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70
puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı
sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.
(ı) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya
noter onaylı sureti.
(i)
Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı
(j)
Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.
sureti.
(k) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin
örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde
Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile
talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane
boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma
yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)
(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile
sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için
adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.
(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri
mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden
dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.
(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses
tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.
8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav sonuçları 18 Mayıs 2015 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden
yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.
9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ
Başarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk
edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık
Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene
Merkezlerinden Mayıs, Haziran döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “.............sınıfında
Sözleşmeli Subay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.
10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ
Adayların asıl veya yedek sıralaması
hesaplanan nota göre yapılmaktadır.
katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak
11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ
Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında
2015 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması
yaptırılacaktır.
-8-
12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ
a. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ASIL durumdaki Sözleşmeli Subay adaylarına
www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru yapılacak veya adayların yazışma adreslerine ön
sözleşme yapmak amacıyla davet yazısı gönderilecektir.
b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, YEDEK Sözleşmeli Subay
adayları başarı sırasına göre davet edilecektir.
c. Kendileriyle ön sözleşme imzalanan Sözleşmeli Subay adaylarına kayıt kabul ve askerî
eğitime başlama tarihi imzadan sonra tebliğ edilecektir.
13. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ
a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler dört yıl süreli olarak yapılır.
Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen
gösterilir.
b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Jandarma Genel
Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.
14. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE
ATANMA İŞLEMLERİ
a. Sözleşmeli Subay adayları Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma
(SUTASAK) eğitimine gönderilecek ve askerî eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar 30 Ağustos
2016 tarihi itibariyle Teğmen olarak naspedilecektir. (Eğitimde başarılı olamayan adayların
işlemleri iptal edilir.)
b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2016 tarihinde Teğmen naspedilen ve kendileri ile
sözleşme yapılanlardan Jandarma sınıfı Teğmenler bir yıl süre ile Jandarma Okullar Komutanlığı
emrinde, diğer sözleşmeli subaylar ise sınıfları ile ilgili sınıf okullarında veya eğitim merkezlerinde
Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulacaklardır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt’a
komutanlıkları emrine atandırılacaktır.
c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında
diplomasında yazılı lisans program adı, TABLO-1’de belirtilen lisans programlarıyla birebir aynı
olmayan ya da herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren
adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.
-9-
15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve
Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili
diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda
değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
Başvuruların başlaması
Başvuruların sona ermesi
: 03 Şubat 2015
: 27 Şubat 2015
Yazılı sınav
: 28 Mart 2015
Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testi (FKDT)
ve Mülakat Sınavı
: 13-30 Nisan 2015
Sağlık raporu alma süreci
: Mayıs-Haziran 2015
b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru
esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan
aday sorumludur.
c. Adayların, Sözleşmeli Subay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin
Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06580 Anıttepe / ANKARA’dır.
Tel.: 312 456 3628
312 456 3629
312 456 3623
Telefon numaraları hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında aranabilir.
- 10 -
16. JANDARMA
ULAŞIM
EĞİTİM/JANDARMA
OKULLAR
KOMUTANLIĞINA
a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir.
Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik
Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı
güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.
b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı
otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.
DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek
Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır.
Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.
ULAŞIM KROKİSİ
K
J. EĞİTİM K.LIĞI
J.OKLL.K.LIĞI
ANAYASA
MAHKEMESİ
ESKİŞEHİR YOLU
İNCEK BULVARI
5
KM
GÖLBAŞI
AŞTİ
9
KM
O
R
A
N
K
Ö
P
R
Ü
S
Ü
KONYA YOLU
METRO
KIZILAY
- 11 -
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
1
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
2
Ağaç İşleri Endüstri/Endüstrisi Mühendisliği
3
Ağaç İşleri Endüstrisi
4
Ağaç İşleri Öğretmenliği
5
Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği
6
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
7
Aile ve Tüketici Bilimleri
8
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
9
Aktüerya
10
Aktüerya Bilimleri
11
Amerikan Dili ve Edebiyatı
12
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
13
Anaokulu Öğretmenliği
14
Antrenörlük Eğitimi
15
Antropoloji
16
Arkeoloji
17
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
18
Arşivcilik
19
Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fizikî Süreçleri
20
Astronomi
21
Astronomi ve Uzay Bilimleri
22
Avrupa Birliği İlişkileri
23
Balıkçılık Teknolojisi
24
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
25
Bankacılık
26
Bankacılık ve Finans
27
Bankacılık ve Finansman
28
Bankacılık ve Sigortacılık
29
Basım ve Yayımcılık
30
Basın ve Yayımcılık
31
Basın ve Yayın
32
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
33
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
34
Besin Teknolojisi ve Öğretmenliği
35
Beslenme ve Diyetetik
36
Bilgi Teknolojileri
37
Bilgi ve Belge Yönetimi
38
Bilgisayar
39
Bilgisayar Bilimi/Bilgisayar Bilimleri
40
Bilgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği
41
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
42
Bilgisayar Mühendisliği
43
Bilgisayar Öğretmenliği
44
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
45
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
46
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
47
Bilgisayar Teknolojisi
48
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği
49
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
50
Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi
51
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
52
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
53
Bilgisayar ve Enformatik
54
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
55
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
56
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
57
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi
Jandarma
- 12 -
Muhabere
Bakım
İkmal
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
58
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
59
Bilim Tarihi
60
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
61
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
62
Biyokimya
63
Biyoloji
64
Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik
65
Biyoloji Öğretmenliği
66
Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma
67
Biyoloji-Zirai Bilimler
68
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
69
Biyomedikal Mühendisliği
70
Biyomühendislik
71
Biyomühendislik ve Genetik
72
Biyosistem Mühendisliği
73
Büro Yönetimi Öğretmenliği
74
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
75
Cebir ve Sayılar Teorisi
76
Cevher Hazırlama Mühendisliği
77
Coğrafya
78
Coğrafya Öğretmenliği
79
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
81
Çeviribilim (İngilizce)
82
Çeviribilim(İngilizce dışındaki diller)
83
Çevre Bilimleri ve Yönetimi
84
Çevre Koruma Tesisatı ve Donanımı
85
Çevre Mühendisliği
86
Çevrebilim
87
Çocuk Gelişimi
88
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
89
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
90
Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği
91
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
92
Çoçuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi/Öğretmenliği
93
Deniz Bilimleri
94
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
95
Deniz İşletmeciliği/İşletmeleri ve Yöneticiliği / Yönetimi
96
Deniz Teknolojisi Mühendisliği
97
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
98
Deniz ve Liman işletme
99
Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçları
100
Deri Mühendisliği
101
Deri Teknolojisi
102
Deri ve Lif teknolojisi
103
Dil Bilgisi
104
Dil Bilimi / Dilbilim
105
Diş Hekimliği
106
Dokuma Öğretmenliği
107
Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
108
Dokümantasyon ve Enformasyon
109
Döküm İşleri Öğretmenliği
110
Döküm Öğretmenliği
111
Eczacılık
112
Edebiyat
113
Eğitim İletişimi ve Planlaması
114
Eğitim Programları ve Öğretim
Jandarma
Muhabere
Bakım
İkmal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 13 -
X
X
Maliye
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
115
Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği
116
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
117
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
118
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
119
Ekoloji
120
Ekonometri
121
Ekonomi
122
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
123
Ekonomi ve Finans
124
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
125
El Sanatları Öğretmenliği
126
Elektrik Güç Mühendisliği
127
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı
128
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı
129
Elektrik İşleri Öğretmenliği
130
Elektrik Mühendisliği
131
Elektrik Öğretmenliği
132
Elektrik ve Malzeme Donanımı
133
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
134
Elektronik
135
Elektronik İşleri Öğretmenliği
136
Elektronik Mühendisliği
137
Elektronik Öğretmenliği
138
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
139
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
140
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
141
Elektronik ve Telekomünikasyon
142
Endüstri Mühendisliği
143
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
144
Endüstri Tasarımı
145
Endüstri Ürünleri Tasarımı
146
Endüstri Yönetimi
147
Endüstri Yönetimi ve Mühendislik
148
Endüstriyel Tasarım
149
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
150
Enerji Mühendisliği
151
Enerji Öğretmenliği
152
Enerji Sistemleri Mühendisliği
153
Enformasyon Sistemleri Mühendisliği
154
Enformasyon Teknolojileri
155
Eski Yazı
156
Etnoloji
157
Ev Ekonomisi
158
Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi
159
Ev Yönetimi Öğretmenliği
160
Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği
161
Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği
162
Felsefe
163
Felsefe Grubu Öğretmenliği
164
Fen Bilgisi Öğretmenliği
165
Filoloji
166
Finans Matematiği
167
Finans-Sigorta
168
Fizik
169
Fizik Mühendisliği
170
Fizik Öğretmenliği
171
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 14 -
Muhabere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bakım
İkmal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
172
Fizik ve Astronomi
173
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
174
Fotoğraf
175
Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
176
Fotoğraf ve Video
177
Fransız Dili
178
Fransız Dili ve Edebiyatı
179
Fransız Dili ve Kültürü
180
Fransızca Öğretmenliği
181
Gastronomi
182
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
183
Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme
184
Gazetecilik
185
Gazetecilik ve Halkla ilişkiler
186
Gemi İnşaatı Mühendisliği
187
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri
188
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
189
Gemi Makineleri
190
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
191
Gemi Makineleri Mühendisliği
192
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
193
Gemoloji
194
Genel Tarih
195
Genetik ve Biyomühendislik
196
Geomatik Mühendisliği
197
Gerontoloji
198
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
199
Gıda Mühendisliği
200
Gıda Teknolojileri/Gıda Teknolojisi
201
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği
202
Giyim Öğretmenliği
203
Görme Engelliler Öğretmenliği
204
Görsel İletişim Sanatı
205
Görsel İletişim Tasarımı
206
Görsel Sanatlar
207
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
208
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
209
Görüntü Sanatları
210
Grafik
211
Grafik Öğretmenliği
212
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
213
Grafik Sanatlar/Grafik Sanatları
214
Grafik Tasarım
215
Gümrük İşletme
216
Güverte
217
Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri
218
Haberleşme Mühendisliği
219
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi
220
Haberleşme Teknolojisi
221
Halk Eğitimi
222
Heykel
223
Hidrojeoloji Mühendisliği
224
Hidrojeoloji
225
Hititoloji
226
Hukuk
227
İç Mimari
228
İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 15 -
Muhabere
Bakım
İkmal
X
X
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
229
İç Mimarlık
230
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
231
İktisat
232
İletişim
233
İletişim Bilimleri
234
İletişim Sanatları
235
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
236
İmalat Mühendisliği
237
İngiliz Dil Bilimi
238
İngiliz Dili ve Edebiyatı
239
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
240
İngiliz Dili ve Kültürü
241
İngilizce Öğretmenliği
242
İnsan Kaynakları Yönetimi
243
İnsan ve Toplum Bilimleri
244
İnşaat Mühendisliği
245
İspanyol Dili ve Edebiyatı
246
İstatistik
247
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
248
İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği
249
İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği
250
İşitme Engelliler Öğretmenliği
251
İşletme
252
İşletme Bilgi Yönetimi
253
İşletme Ekonomisi
254
İşletme Enformatiği
255
İşletme Mühendisliği
256
İşletme Öğretmenliği
257
İşletme Yönetimi
258
İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği
259
İşletme-Ekonomi /İşletme-İktisat
260
İtalyan Dili ve Edebiyatı
261
Jeodezi
262
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
263
Jeodezi ve Haritacılık
264
Jeofizik Mühendisliği
265
Jeoloji
266
Jeoloji Mühendisliği
267
Kalıpçılık Öğretmenliği
268
Kamu Yönetimi
269
Kara Ulaştırma
270
Karşılaştırmalı Edebiyat
271
Kaynak Öğretmenliği
272
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi/Mimarlığı
273
Kimya
274
Kimya Mühendisliği
275
Kimya Öğretmenliği
276
Kimya ve Proses Mühendisliği
277
Kimya Teknolojisi
278
Kimya/Biyoloji Kimya
279
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
280
Klasik Arkeoloji
281
Klinik Veterinerlik ve Eczacılık
282
Konaklama İşletmeciliği
283
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
284
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
285
Kontrol Mühendisliği
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 16 -
Muhabere
Bakım
İkmal
Maliye
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
286
Kontrol Öğretmenliği
287
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
288
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
289
Kültür Yönetimi
290
Kültürel Etütler
291
Kültürteknik
292
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
293
Kütüphanecilik
294
Kütüphanecilik ve Bilgi çalışmaları
295
Lojistik Yönetimi
296
Maden Mühendisliği
297
Makine
298
Makine Mühendisliği
299
Makine Öğretmenliği
300
Makine Resmi/Ressamlığı ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
301
Makine Ressamlığı Öğretmenliği
302
Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi
303
Makine ve İmalat Mühendisliği
304
Makine ve Üretim Mühendisliği
305
Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri
306
Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi
307
Maliye
308
Maliye-Muhasebe
309
Malzeme
310
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
311
Malzeme Mühendisliği
312
Matbaa/Matbaacılık Öğretmenliği
313
Matematik
314
Matematik Mühendisliği
315
Matematik Öğretmenliği
316
Matematik-Bilgisayar/Matematik ve Bilgisayar
317
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
318
Matematik ve İnformatik
319
Matematik ve İstatistik
320
Matematik-Bilgisayar Programcılığı
321
Medya ve İletişim
322
Medya ve İletişim Sistemleri
323
Mekatronik Mühendisliği
324
Mekatronik Öğretmenliği
325
Mesleki Resim Öğretmenliği
326
Metal İşleri Öğretmenliği
327
Metal Öğretmenliği
328
Metalurji Mühendisliği
329
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
330
Meteoroloji Mühendisliği
331
Mikroelektronik Mühendisliği
332
Mimarlık
333
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
334
Moda Giyim Tasarımı
335
Moda Tasarımı
336
Moda Tasarımı Öğretmenliği
337
Moda ve Tasarım
338
Moda ve Tekstil Tasarım
339
Model Öğretmenliği
340
Moleküler Biyoloji
341
Moleküler Biyoloji ve Genetik
342
Motor Öğretmenliği
- 17 -
Jandarma
Muhabere
Bakım
İkmal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
343
Muhasebe
344
Muhasebe Bilgi Sistemleri
345
Muhasebe ve Denetim
346
Muhasebe ve Finansal Yönetim/Finans Yönetimi
347
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
348
Muhasebe ve Maliye
349
Muhasebe-Finansman
350
Muhasebe-İşletme Öğretmenliği
351
Mutfak Sanatları ve Yönetimi
352
Mütercim Tercümanlık Lisans Programları (Diğer Diller)
353
Mütercim Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe)
354
Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca)
355
Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İspanyolca-Fransızca)
356
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
357
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
358
Nükleer Enerji Mühendisliği
359
Okul Öncesi Eğitimi
360
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
361
Orman Endüstrisi Mühendisliği
362
Orman Mühendisliği
363
Otel İşletmeciliği
364
Otel Yöneticiliği
365
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Donanımı
366
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Teknikleri
367
Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği
368
Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri
369
Otomotiv Mühendisliği
370
Otomotiv Öğretmenliği
371
Özel Eğitim
372
Özel Eğitim Öğretmenliği
373
Pazarlama
374
Pazarlama Öğretmenliği
375
Perakende Satış ve Mağazacılık
376
Petrol Mühendisliği
377
Petrol Teknolojisi ve Petrokimya
378
Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
379
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
380
Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması
381
Petrol ve Gaz Ürtetim Makineleri ve Teçhizatı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
382
Petrol, Gaz ve Boru Hatları ve Depoları Projelendirme, İnşası ve İşletilmesi
X
383
Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı
384
Peyzaj Mimarlığı
385
Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
386
Pilotaj
387
Polimer Mühendisliği
388
Prehistorya
389
Protohistorya ve Önasya Arkeolojsi
390
Psikoloji
391
Radyo-Televizyon, Sinema
392
Radyo-Tv-Sinema ve Görsel Sanatlar
393
Rehberlik
394
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
395
Reklam Tasarımı ve İletişimi
396
Reklamcılık
397
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
398
Rekreasyon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 18 -
Muhabere
Bakım
İkmal
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
399
Rekreasyon Yönetimi
400
Resim
401
Resim İş Eğitimi
402
Resim Öğretmenliği
403
Resim İş Öğretmenliği
404
Restorasyon
405
Sağlık İdaresi
406
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
407
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
408
Sağlık Memurluğu
409
Sağlık Yönetimi
410
Sanat Tarihi
411
Sanat Tarihi ve Müzecilik
412
Sanat Tarihi ve Teolojisi
413
Sanat Tarihi ve Teorisi
414
Sanat Tasarımı / Sanat ve Tasarım
415
Sanat ve Sosyal Bilimler
416
Sanat ve Tasarım Yönetimi
417
Sanat Yönetimi
418
Sanayi Ekonomisi
419
Seramik
420
Seramik Mühendisliği
421
Seramik Öğretmenliği
422
Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları
423
Seramik ve Cam / Seramik ve Cam Tasarımı
424
Sermaye Piyasası
425
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
426
Seyahat İşletmeciliği
427
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
428
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği
429
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği
430
Sınıf Öğretmenliği
431
Sigortacılık
432
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
433
Sinema-Tv Fotoğraf
434
Sinoloji
435
Sistem Mühendisliği
436
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
437
Siyaset Bilimi
438
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
439
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
440
Sosyal Antropoloji
441
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
442
Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet
443
Sosyal ve Siyasal Bilimler
444
Sosyoloji
445
Spor Bilimleri
446
Spor Bilimleri ve Teknolojisi
447
Spor Yöneticiliği
448
Spor Yönetimi
449
Su Ürünleri
450
Su Ürünleri Mühendisliği
451
Sümeroloji
452
Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi
453
Şehir ve Bölge Planlama
454
Talaşlı Üretim Öğretmenliği
455
Tarım Ekonomisi
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 19 -
Muhabere
Bakım
İkmal
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
456
Tarım İşletmeciliği
457
Tarım Makineleri
458
Tarım Teknolojisi
459
Tarım Ürünleri Teknolojisi
460
Tarımsal Biyoteknoloji
461
Tarımsal Mekanizasyon
462
Tarımsal Yapılar ve Sulama
463
Tarih
464
Tarih Öğretmenliği
465
Tarla Bitkileri
466
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
467
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
468
Teknoloji Öğretmenliği
469
Tekstil
470
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
471
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
472
Tekstil Mühendisliği
473
Tekstil Öğretmenliği
474
Tekstil Tasarım
475
Tekstil Tekniği veTeknolojileri
476
Tekstil Terbiye Öğretmenliği
477
Telekomünikasyon Mühendisliği
478
Telekomünikasyon Öğretmenliği
479
Televizyon Gazeteciliği
480
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
481
Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği
482
Tesisat Öğretmenliği
483
Tesviye Öğretmenliği
484
Tıbbi Biyolojik Bilimler
485
Tıp
486
Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği
487
Ticaret Ekonomisi
488
Ticaret, Turizm ve Hizmetler Ekonomisi
489
Ticari Bilimler
490
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
491
Toprak
492
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
493
Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası
494
Trikotaj Öğretmenliği
495
Turist Rehberliği
496
Turizm
497
Turizm Animasyonu
498
Turizm İşletmeciliği
499
Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği
500
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
501
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği
502
Turizm Öğretmenliği
503
Turizm Rehberliği
504
Turizm ve Hizmetler
505
Turizm ve Otel İşletmeciliği
506
Turizm ve Otelcilik
507
Turizm ve Rehberlik
508
Turizmde Bilgisayar Teknolojisi
509
Turizmde Büro Yönetimi
510
Türk Dili ve Edebiyatı
511
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
512
Türk Dilleri Filolojisi
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 20 -
Muhabere
Bakım
İkmal
X
X
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
513
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı
514
Türk Halkbilimi
515
Türkçe Öğretmenliği
516
Türkoloji
517
Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği
518
Uçak Elektrik-Elektronik
519
Uçak Gövde Bakım
520
Uçak Gövde-Motor
521
Uçak Gövde-Motor Bakım
522
Uçak Motor Bakım
523
Uçak Mühendisliği
524
Uçak Teçhizat Bakım
525
Ulaşım Mühendisliği
526
Ulaşım Tekniği ve Teknolojisi
527
Ulaşım ve Ulaşım Yönetimi
528
Ulaştırma ve Lojistik
529
Uluslararası Ekonomi
530
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
531
Uluslararası Finans
532
Uluslararası Girişimcilik
533
Uluslararası İktisat, İşletme
534
Uluslararası İlişkiler
535
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
536
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları
537
Uluslararası İşletme
538
Uluslararası İşletme Yönetimi
539
Uluslararası İşletmecilik
540
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
541
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Uluslararası Lojistik
542
Uluslararası Lojistik Yönetimi
543
Uluslararası Ticaret
544
Uluslararası Ticaret ve Finans
545
Uluslararası Ticaret ve Finansman
546
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
547
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
548
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
549
Uygulamalı Matematik
550
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
551
Uygulamalı Resim Öğretmenliği
552
Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği
553
Uzay Bilimleri ve Teknolojisi
554
Uzay Mühendisliği
555
Üretim Mühendisliği
556
Üretim Sistemleri Mühendisliği
557
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
558
Veteriner
559
Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programları (Tümü)
560
Yabancı Dil ve Edebiyat Lisans Programları (Tümü)
561
Yapı İşleri Öğretmenliği
562
Yapı Öğretmenliği
563
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
564
Yapı Tasarımı
565
Yapı Tasarımı Öğretmenliği
566
Yapı/İnşaat Ekonomisi
567
Yazılım Mühendisliği
568
Yeni Medya
569
Yer Teçhizat Bakım
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 21 -
Muhabere
Bakım
İkmal
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF / BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra
Nu.
LİSANS PROGRAMLARI
570
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
571
Yönetim Bilimleri
572
Yönetim Bilişim Sistemleri
573
Yönetim ve Organizasyon
574
Zihin Engelliler Öğretmenliği
575
Ziraat
576
Ziraat Mühendisliği
577
Zootekni / Zooteknik
Jandarma
X
X
X
X
X
X
X
X
- 22 -
Muhabere
Bakım
İkmal
Maliye
Personel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TABLO – 2
BOY- KİLO TABLOSU
SÖZLEŞMELİ SUBAY ERKEK ADAYLAR İÇİN
BOY (CM)
AĞIRLIK ALT SINIRI
(KG)
AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu ve eşofman ile ölçülür.
- 23 -
TABLO – 3
SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN
TSK’NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ
Görevi
:
Adı ve Soyadı
:
Baba Adı
:
Memleketi
:
Doğum Tarihi
:
Sınıfı
:
Branşı
:
Silahlı Kuvvetlere Giriş Tarihi
:
Aylık Derece Ve Kademesi
:
Bulunduğu Dereceye Yükseliş Tarihi
:
Sicil Numarası
:
T.C.Kimlik Numarası
:
SIRA
NU.
Kendisinin
Fotoğrafı
(Resmi Mühür ve
İmza)
CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER
1.
Genel Görünüşü, sosyal durumu
2.
Askerî tavır ve hareketi
3.
İtaati
4.
Görevde sabır ve tahammülü
5.
Sadakat ve bağlılığı
6.
Tetkik ve etraflıca inceleme merakı
7.
Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8.
Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9.
Kesin hüküm
1.SİCİL
ÜSTÜ
2.SİCİL
ÜSTÜ
3.SİCİL
ÜSTÜ
DOLDURANIN ADI SOYADI :
10.
NOT : 1.
2.
RÜTBESİ
:
İMZASI VE TARİH
:
Sorular 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak
cevaplandırılacaktır.
Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.
3.
Kesin Hüküm : “Sözleşmeli Subaylığa/Subaylığa layıktır veya değildir.” şeklinde yazılacaktır.
4.
Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.
5.
Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek
mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna
teslim edilecektir.
6.
Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek
gönderilecek, bu durumda adaya mülakata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.
- 24 -
TABLO – 4
SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY ADAY
ÖĞRENCİ DÂHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ
GÖREVİ
:
ADI VE SOYADI
:
SINIFI VE RÜTBESİ
:
SİCİL NUMARASI
:
NASBI
:
T.C.KİMLİK NUMARASI
:
Kendisinin
Fotoğrafı
(Resmi Mühür ve
İmza)
Resmi Mühür ve İmza
SIRA
NU.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SİCİL AMİRLERİ
NİTELİKLER
1
2
3
Askerlik hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerinin not toplamının ortalaması,
sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır?
Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde
benimsemiş midir?
Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği
Güvenilme ve sadakat durumu
Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?
Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi
Genel görünüşü, temizliği,kılık-kıyafeti,tavır ve hareketi
Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu
Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği
Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu
Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?
Atatürk İlkelerine bağlı mıdır?
Varsa muvazzaf / sözleşmeli subay olmasını engelleyecek diğer hususlar
....................................................... 'ın istekte bulunması hâlinde, muvazzaf /
sözleşmeli subay alınmasının uygun olup olmadığı?
İMZA VE RESMİ MÜHÜR
ADI VE SOYADI
RÜTBESİ
SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
:
:
:
:
:
NOT : 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından EVET, HAYIR, ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde
doldurulacaktır.
2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.
3. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecektir.
4. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde görevde bulunan adaylar
hakkında (Yedek subaylar için terhis mahiyetinde izinde olması hali dâhil) düzenlenerek mülakata gelirken aday
tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.
5. Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek
gönderilecek, bu durumda adaya mülakata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.
- 25 -
TABLO – 5
KISA DÖNEM ERBAŞ VE ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ
ADI VE SOYADI
:
RÜTBESİ VE TERTİBİ
:
GÖREV YERİ
:
FOTOĞRAF
İMZA
MÜHÜR
SINIFI VE RÜTBESİ
:
(Resmi Mühür
ve İmza)
MEMLEKETİ
:
T.C.KİMLİK NUMARASI
:
ADAY NUMARASI
:
S.
NU.
1
2
3
SİCİL AMİRLERİ
NİTELİKLER
I
II
III
Ahlâk ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş
midir?
Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?
4
Güvenilir ve sadakatli midir?
5
Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?
6
Görevinde sorumluluğu benimser mi?
7
Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur?
8
Meslek bilgisini ve askerî ihtisasını geliştirme çabası var mıdır?
9
Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur?
10
Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır?
11
Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur?
12
Yıkıcı-bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?
13
Atatürk ilkelerine bağlı mıdır?
14
Muvazzaf / Sözleşmeli subay/astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
DÜZENLEYENİN
NOT : 1.
ADI VE SOYADI
:
RÜTBESİ
:
SİCİL NUMARASI
:
GÖREVİ
:
İMZA VE MÜHÜR
:
Niteliklere Evet/Hayır şeklinde cevap verilecek, varsa ilave görüşler ek olarak gönderilecektir.
2.
Yetkili sicil üstlerinden 1’inci sicil üstü en az tim, takım, karakol veya bunların eşidi görev yerlerinde bulunan
komutan veya amir olan kd.çvş. veya tğm., 3’üncü sicil üstü ise en az Tb. veya eşidi görev yerlerinde
bulunan komutan veya amir olacaktır.
3.
Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde terhis olmayan adaylar
hakkında (terhis mahiyetinde izinde olanlar dahil) düzenlenerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı
mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.
4.
Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek
gönderilecek, bu durumda adaya mülakata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.
- 26 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content