close

Enter

Log in using OpenID

DERS COĞRAFYA - Derscografya

embedDownload
DERS COĞRAFYA
COĞRAFYA-10
KONUNUN ADI: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR
1- İnsanlar tarih boyunca, çeşitli sertlik derecesindeki
kayaçları farklı amaçlarla kullanmışlardır.
“Paleolitik Dönem” insanlarının kayaçları yaygın olarak
kullanmalarında, kayaçların;
I. Yakın çevreden kolayca temin edilebilmeleri,
II. İşlenmeleri için yüksek teknolojiye gerek olmaması,
III. Madenlere ( metallere) oranla daha ekonomik olmaları,
gibi özelliklerinden hangisinin önemi olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
TEST-1
4I
IV
III
II
Yukarıdaki Türkiye haritada taralı olarak gösterilen
yörelerin hangilerinde Dış Püskürük Kayaçlar daha
yaygındır?
2-
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
X
Y
B) Y – Z – X
D) Y – X – Z
E) II ve IV
Z
Yukarıda üç püskürük ( magmatik) kayacın kristal yapıları
gösterilmiştir.
Buna göre, söz konusu kayaçların oluşması sırasında
magmanın soğuma hızı en az olandan en fazla olana
doğru sıralanışı nasıldır?
A) X – Y – Z
C) III ve IV
C) Z – Y – X
5- Bir bölgenin yer şekilleri ile kayaç özellikleri arasında
sıkı bir ilişki bulunmaktadır.
Örneğin, “Tüf ve Bazalt’ın yaygın olduğu bir bölgede
Peribacaları oluşabilmektedir.”
Seçeneklerde verilen yer şekilleri ile kayaçların hangisinde
yukarıda anlatılan duruma uygun bir ilişki vardır?
E) X – Z – Y
A) Mermer – Mağara
C) Kalker – Uvala
E) Gnays – Kanyon Vadi
3-
B) Granit – Dolin
D) Bazalt – Falez ( Yalıyar)
G
A
K
B
K
B
T
A
M
6- Aşınmaya karşı dirençli kayaçların yaygın olarak
bulunduğu bir bölgede yerşekillerinin genel özelliği nasıl
olmaktadır?
A) Alçak ve düz
C) Yüksek ve düz
B) Yüksek ve engebeli
D) Alçak ve engebeli
E) Eğimli ve sade
Lejand:
A: Alüvyal Depo,
B: Bazalt,
K: Konglomera
M: Marn ( Killi Kireç taşı )
T: Volkan Tüfü,
G: Granit
ÖLÇEK: 1 / 50 000
Yukarıda Litoloji ( kayaç ) haritası gösterilen yörenin ,
seçeneklerde verilen kesimlerinin hangisinde yükseltinin
en fazla olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuzeybatı kesimi
Güneydoğu kesimi
Doğu kesimi
Güneybatı kesimi
Orta kesimi
7KALKER
?
MERMER
Sıcaklık + Basınç
Yukarıdaki şemada “ ? ” konulan yere seçeneklerdeki
terimlerden hangisi yazılmalıdır?
A) Diyajenez ( Taş oluşumu )
B) Katılaşım
C) Sedimentasyon ( Çökelme )
D) Kimyasal Ayrışma
E) Matamorfizma ( Başkalaşma )
8- Karstik şekillerin yaygın olduğu bir yöre ile ilgili
olarak aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bitki örtüsü gürdür
Başkalaşım kayaçlar yaygındır
Tortul kayaçlar yaygındır
Akarsularının rejimi düzenlidir
Volkanik faaliyetler olmuştur
9İç Püskürük Taş
Metamorfik Taş
12 Kumtaşı
Konglomera
Kalker
Volkan Tüfü
Bazalt
Yukarıda isimleri verilen kayaçların ortak özelliği
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kırıntılı ( fiziksel) Tortul kayaçlardır
Bünyelerinde genellikle fosil bulunmaktadır
Aşınmaya karşı çok dirençli kayaçlardır
Geçirimli kayaçlardır
Üzerlerinde aynı toprak türü oluşmaktadır
13Granit
II
I
Yukarıda bir iç püskürük taş ve bu taşın metamorfizmaya
uğraması ile oluşmuş bir başka taşın resimleri verilmiştir.
Yalnızca resimlerden yararlanarak, metamorfizmaya
uğrayan bir taşın;
I. Rengi değişir
II. Mineral dizilimi değişir
III. Sertlik derecesi değişir, yargılarından hangisine
ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
10-
I
A)
B)
C)
D)
E)
Doğal Çimento ( Silis )
B) Breş
D) Diyorit
Yeryüzünde kayaçlar sürekli bir dönüşüm içindedirler.
Yukarıdaki şemada gösterilen dönüşümü sağlayan faktörler
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
E) II ve III
Köşeli çakılların doğal çimentolarla birbirine kaynaşması
ile oluşan kayaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Andezit
Gnays
III
C) Yalnız III
Kayaç
Köşeli Çakıllar
Mağma
C) Konglomera
E) Kumtaşı
II
Katılaşım
Ergime
Metamorfizma Katılaşım
Ergime
Metamorfizma
Katılaşım
Metamorfizma
Metamorfizma Ergime
III
Metamorfizma
Ergime
Katılaşım
Ergime
Katılaşım
14I. Tabakalı bir yapıları vardır
II. İçlerinde fosil bulunan kayaçlardır
III. Aşınmaya karşı çok dirençlidirler
IV. Magmanın yerin derinliklerinde yavaş yavaş soğumasıyla
oluşurlar.
Tortul ( Sediment ) kayaçlarla ilgili olarak, yukarıda
numaralarla belirtilen özelliklerden hangisi söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I ve III
E) III ve IV
11- Rüzgar, buzul, dalga ve çoğunlukla akarsular tarafından
taşınan kil, çakıl ve kum gibi taneli malzemenin birikmesi
ve bunların kireçli , demirli ve silisli bir çimento ile
kaynaşması sonucunda oluşan kayaçlara ne ad verilmektedir?
15- Seçeneklerde verilen kayaçlardan hangisinde Karstik
şekillerin oluşması beklenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Kırıntılı tortul
Kimyasal tortul
Organik tortul
İç püskürük
Dış püskürük
Andezit
Kalker ( Kireçtaşı )
Jips ( Alçıtaşı )
Dolomit
Kayatuzu
HAZIRLAYAN : Hakan ULUTAŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content