close

Enter

Log in using OpenID

besilik sığır ithalatında uyulması gereken usul ve esaslar hakkında

embedDownload
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA TALİMAT
İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun
görülecek ülkelerden yapılır.
http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/damizlik_sigi
r_izinli_ulke.pdf linkinde besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin listesi yayınlanmaktadır.
Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:
1- Dilekçe (EK-1): Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili
tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge. Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve
ekleri yazılmalıdır.
2- Proforma Fatura- Numarası, tarihi, ithal edilmesi düşünülen hayvanların ırkları,
miktarı, birim fiyatı, menşei ülkenin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin, şirket sorumlusunun adı ve
soyadının yazılı olduğu imzalı, kaşeli Proforma Fatura, (yeminli tercüme bürosunda
tercüme edilmiş 1 asıl ve 3 adet sureti ),
Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal
faturadaki bilgilerle proforma faturadaki bilgiler aynı olmalıdır.
3- Kontrol Belgesi (EK-2)- Kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı
belirtilerek ıslak olarak imzalanmış, her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak
düzenlenmiş 4 asıl belge. En az 40 baş hayvan için bu belge düzenlenecektir.
4- Taahhütname (EK-3)- İthalatçı firma yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin,
noter tasdikli bir adet asıl üç adet fotokopisi.
5- İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en
fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.
6- İşletme Hayvan Listesi- Türkvetten müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış
ve onaylı yerli orijinli hayvanlar listesi. Aynı liste excel formatında cd’ye de kaydedilmiş
olmalıdır.
7- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (EK-4) - İl /İlçe Müdürlüklerinden
Onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge. Eğer işletme kiralık ise; noter
onaylı müracaat tarihinde en az 1 yıllık süresi olan kira sözleşmesi.
8- İmza Sirküleri/Beyannamesi- Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin imza sirküleri.
9- Ticaret Sicili Gazetesi- İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet
gösterebileceğini belirten Ticaret Sicil Gazetesi.
10- Besi İşletmesi Kapasite Raporu (EK-5): İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış yetiştiriciye ait
mevcut erkek büyükbaş hayvan durumunu da gösteren Kapasite Raporu (işletme kiralık
ise en az 1 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi),
11- Dış menşeli tüm belgelerin içerdiği metinlerin yeminli tercüme büro tarafından
yapılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilecektir.
12- Müracaat sahibinin ithalat izni Oluru alındıktan sonra en geç 2 ay içinde seçim
heyeti talebi yapılmış olmalıdır.
13- Kontrol belgesi, hayvan seçimi tamamlandıktan sonra onaylanacaktır. Onaylanan
Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi 4 aydır.
14- İthalatına izin verilecek besilik sığır sayısı, işletme kapasitesi ve işletmede mevcut
yerli orjinli erkek besi hayvanı sayısı dikkate alınarak belirlenir. İşletme sahibi, işletmesindeki
mevcut yerli orjinli besi materyali sayısının %40’ı kadar ithalat yapabilir.
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
15- İthalat yapmak amacıyla tespiti yapılmış yerli orijinli erkek besi materyali başka
ithalat izinleri için kullanılamaz.
16- İşletmesinde yerli orijinli besi hayvanı bulunmayan firma/kişilere ithalat izni
verilmez.
17- İthal izni verilen ve fiili olarak ithalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine
kadar işletmeden ayrılamaz.
18- İthalatla ilgili belgeler dosya veya klasör içinde olmalıdır.
19-İthalatçı firmalar tarafından ithalat amacı ile yapılan başvurunun uygun
bulunmaması halinde, dosya ve ekleri iade edilmez.
20- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz edemeyen kuruluşların ithalat için
yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmaz.
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
Ek-1
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
……/…../20….
…………İli ……………….İlçesinde kurulu bulunan …… baş besi kapasiteli ve halen
…….. baş yerli orijinli besi hayvanı bulunan TR………………. nolu hayvancılık işletmemizin
ihtiyacı
olan
…….
baş
……………….
ırkı/ırkları
besilik
sığırlarının
………………………’dan (*) (ülke/ülkelerinden) ithalatı için gerekli evraklar ekte olup,
ithalat izni verilmesi ve kontrol belgesi düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.
Adı Soyadı
Kaşe
İmza
Adres:
Tel:
(*) Ülke adı yazılacaktır.
Ekler:
1. Proforma Fatura (Aslı ve 3 adet Sureti ile 1 Adet yeminli Türkçe tercüme),
2. Kontrol Belgesi, (4 adet)
3. Taahhütname (Noter onaylı),
4. İmza Sirküleri ve vekâletname
5. Ticaret Sicil Gazetesi,
6. İhracatçı ile İthalatçı arasında yapılan sözleşmenin bir sureti ve Türkçe tercümesi,
7. İşletme Tescil Belgesi,
8. İşletme Hayvan Listesi (ayrıca cd ortamında excel formatında)
9. Kapasite Raporu ve ekleri
10. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi
11. Merkez Döner Sermaye Makbuzu
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
EK-2
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
KONTROL BELGESİ
GTİP (1)
:
Madde ismi (2):
Hangi listede yeraldığı:
İthalatçı firmanın
- Ticaret unvanı:
- Adresi ve tel no:
- Vergi dairesi :
- Vergi sicil no:
İhracatçı firmanın
- Ticaret unvanı:
- Adresi:
Maddenin
Kullanım yeri:
İthal amacı (3):
Miktarı :
Şarj no (4):
Menşei ülkesi:
Yükleme ülkesi:
Giriş gümrüğü:
Kullanıcı firmanın
- Ticaret unvanı :
- Adresi ve tel no
:
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.
(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)
A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.
B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.
C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.
D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.
E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.
(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.
(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.
(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin
ithalatında belirtilecektir.
Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2014/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.
Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza
İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile
hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması
halinde ithali uygun görülmüştür.
İmza ve mühür
Tarih
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
EK-3
TAAHHÜTNAME*
Besilik Sığır İthalatı
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (5996 Sayılı Kanun) ,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ile Besilik Sığır İthalatına İlişkin
Usul ve Esaslar dahilinde ……………………..’dan (**) ithal edeceğimiz besilik sığır ile
ilgili olarak kontrol belgesi düzenlenmesi için Bakanlığa ibraz ettiğimiz örnek veya
proforma fatura, veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası ve her türlü diğer belgelerin
ihracatçı ülke yetkili makamlarınca onaylı orijinallerini Bakanlık İl Müdürlüğü veya
Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi, ithalat aşamasında
yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara
uygun şekilde yaptıracağımızı ve sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket
edeceğimizi, söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu
belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu muayene,
kontrol ve analizlerin uygun şekilde yaptırılmamasından doğacak her türlü hukuki
sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, ayrıca ithal edeceğimiz besilik sığırların her birinin
yaşlarının en fazla 12 aylık, ağırlıkları 300 kg’dan az erkek olacağını ve karantina
uygunluk belgesinde belirtilen TR ………………………. nolu işletmede en az 21 gün
süre ile karantinaya alacağımızı; sağlık sertifikasında belirtilen hastalıklar yönünden
uygulanacak analizlere imkan sağlayarak Bakanlığa bağlı veteriner kontrol araştırma
enstitüsü müdürlüğü laboratuvarlarında test yaptıracağımızı, ihracatçı veya aracı firmalar
ile aramızda oluşabilecek her türlü anlaşmazlıktan ve maruz kalabileceğimiz her türlü
mağduriyetten dolayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını sorumlu tutmayacağımızı
ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımızı, söz konusu hayvanları mücbir
sebepler*** dışında kesimine kadar beside tutacağımızı, kesim hariç satmayacağımızı
ve/veya başka birilerine devretmeyeceğimizi, amacı dışında kullanmayacağımızı ve
Bakanlığın istemleri doğrultusunda faaliyetlerimize ait bilgileri bağlı bulunduğumuz
Bakanlık İl/İlçe müdürlüğüne vereceğimizi bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bu taahhütname maddelerinin ihlali halinde; ithal ettiğimiz besilik sığırların ithal
tarihindeki fatura bedeli üzerinden hazineye ödeme yapacağımızı kabul ve taahhüt
ederim. .../… / 201.
İthalatçı Şahıs veya Firma Yetkilisinin
Adı Soyadı, İmza ve
Kaşesi
Adres
:
(*)
(**)
: Noter onaylı
: İthalatın yapılacağı ülkeyi yazınız.
(***)
: Mücbir sebepler Gümrük Yönetmeliği Madde 31
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
EK- 4
KARANTİNA YERİ VE İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ
İthalatçı Kişi / Firma Adı
İşletme No (*)
İşletmenin Adresi
Karantinaya Alınacak Hayvanın
Kullanım Amacı (**)
İşletmenin Kapasitesi (***)
İşletmede Mevcut Hayvan Sayısı
(Baş)
Erkek Hayvan :
Dişi Hayvan:
Hayvanların Karantinaya Alınacağı
Yerin Kapasitesi (****)
İşletme Hakkında İlave Bilgiler
(*****)
İthal edilecek olan besilik sığırlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede .../.../201..
tarihinde yapmış olduğumuz denetim sonucunda; işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış
olup, işletmede hayvan hastalıkları yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Yukarıda bilgileri verilen işletme, “Hayvanların Karantinaya Alınacağı Yerin Kapasitesi”
bölümünde belirtilen sayıda ( ………….. baş ) sığırın en az 21 (yirmi bir) günlük karantinası için
uygundur.
Denetimi Yapan :
Onaylayan :
Veteriner Hekim
İl/İlçe Müdürü
Adı-Soyadı
Adı-Soyadı
Sicil No
Sicil No
İmza
İmza
Tarih
Tarih
Mühür
(*) İşletme ithalatçı adına kaydedilmiş olacaktır.
(**) Besilik veya damızlık sığır olarak belirtilecektir.
(***) İşletmenin toplam kapasitesi (işletmede bulunan hayvanların sayısı da dahil edilerek) belirtilecektir.
(****) İşletmede karantinaya alınacak hayvan sayısı belirtilecektir. Bu bölüm, işletmenin diğer bölümlerden
izole ve boş olacaktır.
(*****) İşletmede birden fazla karantina yeri varsa, bunların kaç adet olduğu ve her birinin kapasitesi
ayrı ayrı belirtilecektir. Ayrıca işletme hakkında açıklanması gereken diğer bilgiler de bu bölümde
belirtilecektir.
NOT : Bu belge iki nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası ithalatçıya verilecek, diğer nüshası İl/İlçe
Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
EK5
Besilik Sığır İthali İçin Düzenlenen
BESİ İŞLETMESİ KAPASİTE RAPORU
1- İşletme
No: :……………………………………
Tarih; .……/……/ ……..
2-İşletmenin Adı\Unvanı: ………………………………..………..
3-Sahibinin Adı Soyadı: ………………………………..………..
4- İşletme Adresi:……………………………………………………………………
İlçe:……………….. İl;…………………..
5- İşletme Telefon: ……………………………………..
Cep Telefonu…………………………
e-posta adresi: …………………………….
6-İşletme Tipi:
Süt
Besi
Kombine
7-İşletme Şekli;
Kapalı
Yarı açık
Açık
8-İşletmenin Bulunduğu Parselin;
Ada No:…………
Pafta No; …………….
Parsel No;………………
Vasfı;……………………..
9- Mülkiyet Durumu; ……………………
10 - İşletme Kapasitesi Toplam
: ……………….. baş
a) Sağmal ahırı kapasitesi
: ………………... baş
b) Besi hayvanı ahırı kapasitesi
: ………………... baş
11-İşletmedeki Mevcut Hayvan Sayısı (Manda dahil)
: ………………... baş
a) İnek ve Düve sayısı
: ………………... baş
b) Buzağı -Dana sayısı (0-12 ay)
: Erkek:………………… Dişi; ………..………..
c) Besideki erkek hayvan sayısı (12 ay üzeri)
: ………………. baş
12- Silaj Çukuru
:
Yok
Var
13- Gübre Çukuru
:
Yok
Var
14- Arazi Varlığı (Dekar) :
Kapasite: ………Ton
Kapasite: ………Ton
Sulu arazi;……………
Susuz arazi :…………….
: Satın alıyor (%) ….
Kendi üretiyor (% ) ..….
Toplam:…………
15- Yem Tedariki
a) Karma yem
b) Yem Bitkisi Ekilişi (dekar) : Yonca:…….
Korunga: …..
Fiğ: ………
Mısır silajı:……
Diğer:…….
16- İşletmede Mevcut Zirai Ekipman
Traktör
, Balyalama Mak
, Ot Toplama Mak.
,Yem Dağıtım Mak
, SilajMak
İşbu kapasite raporu tamamen teknik tespit niteliğinde olup, başvuru sahibinin ……….tarih ve
………...sayılı yazılı talebi üzerine düzenlenmiştir.
Veteriner Hekim
Adı Soyadı
İmza
Zooteknist
Adı Soyadı
İmza
İl/ilçe Müdürü
(ONAY)
Adı Soyadı
İmza ve Mühür
EK: İşletmede bulunan erkek hayvanların kulak küpe numaraları ve sayısını gösteren tutanak eklenecektir.
İşletme kira ise kira sözleşmesi eklenecektir.
Hayvan sayılarına mandalarda dahil edilecektir.
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
EK-6
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
…./…../20..
…………İli ……………….İlçesinde kurulu bulunan TR………………. nolu
hayvancılık işletmemizin ihtiyacı olan ………………………’dan (*)……. baş ……………….
besilik sığır ithalatı için seçim heyeti görevlendirilmesini arz ederim.
İthalatçı
Adı Soyadı
Kaşe
İmza
* Ülke adı yazılacaktır.
Ek:
1- Hayvanların seçime hazır olduğuna dair ihracatçı tarafından düzenlenmiş belge ve tercümesi
Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u
EK7
İthal Besilik Sığır İzleme Raporu
İşletme No
İşletme Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı
İşletmenin Adresi
İşletmenin Kapasitesi
İşletmede Mevcut Hayvan Sayısı
İthal Edilen Hayvan Sayısı/ İthalat
Tarihi
İthal Hayvanların Sevk Tarihi
İthal Hayvanların Sevk Edildiği Yer
Sevk Edilen İthal Hayvan Sayısı
Sevk Amacı
Kesim
Diğer
Kesim Sonu Toplam Karkas Ağırlığı
(*)
İlave Bilgiler (diğer sevk amacı vs.)
İthal edilmiş olan besilik sığırlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmeden ……. Baş
sığır kesim/satış-nakil amacıyla ….../…../20…… tarih ve ……………… sayılı yurtiçinde hayvan
sevklerine mahsus veteriner sağlık raporu ile ………………. İlçesi ………………. İline sevk
edilmiştir/ İl içinde kesime gitmiştir. Yetiştiriciden alınan bilgiye göre kesimi yapılan ………………..
baş hayvandan toplam ………………(*) kg karkas et üretilmiştir.
Vet Hekim
İmza
İlçe Md./Hay. Sağ., Yet. Ve
Su Ür. Şb. Md
*Bu bölüm kesim yapılmış ise doldurulacaktır.
**İl içerisinde kesim yapılmışsa sevk ile ilgili bölümler doldurulmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content