close

Вход

Log in using OpenID

2014 y.enerji rehberi ve ekleri

embedDownload
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Program Yönetim Birimi
Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı
No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR
Telefon: 0 (412) 237 12 16-17
Faks : 0 (412) 237 12 14
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofi̇ si
Program Yönetim Birimi Masası
Adres :Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni
Hizmet Binası (A Blok,Kat 4) Paşabağı Mah.
Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA
Tel
: 0414 314 98 03-04
Faks : 0414 314 98 05
E-posta: [email protected]
İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr
Grafik Tasarım & Baskı
A grafik
Adres: Diclekent Bulvarı 83 Sk. Şeker Apt. Altı
Kayapınar/DİYARBAKIR
Telefon: 0 (412) 237 27 07
Faks : 0 (412) 237 27 06
İnternet Sitesi: http://www.agrafik.biz
1
YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
5
1.1.
Giriş
5
1.2.
Program İçin Önemli Tanımlar
7
1.3.
Programın Amacı ve Öncelikleri
7
1.4.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
8
2.
BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR
8
2.1.
Uygunluk Kriterleri
8
İÇİNDEKİLER
1.
2
2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
9
2.2.
11
Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
11
2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
20
2.2.3. Son Başvuru Tarihi
21
2.2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin
22
2.3.
22
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
2.3.1. Ön İnceleme
22
2.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme
24
2.4.
26
Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi
2.4.1. Bildirimin İçeriği
26
2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi
26
2.5.
Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları
27
2.6.
Proje Düzeyi Performans Göstergeleri
29
3.
EKLER: BAŞVURU ESNASINDA SUNULACAK OLAN BELGELER
29
PROGRAM KÜNYESİ
PROGRAMIN ADI
2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NUMARASI
TRC2-14-YE-01 (Kar amacı gütmeyenler)
TRC2-14-YE-02 (Kar amacı güdenler)
PROGRAMIN AMACI
TRC2 Bölgesi’ndeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
ve bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığı
artırmak, bölgedeki işletmelerin ve kurumların enerji maliyetlerini
azaltmaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1. Bölgede üretim yapan işletmelerde başta güneş enerjisi olmak üzere
yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi,
2. Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak üzere
jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji uygulamalarının
yapılabilirliğini gösterecek örnek projelerin desteklenmesi,
3. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgenin “Yeşil
Enerji Bölgesi” imajının oluşturulması,
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının organik tarım, organik tekstil, eko
turizm gibi bölgede potansiyeli olan alanlarda kullanımına yönelik
uygulamaların desteklenmesi.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
4.000.000,00 TL
ASGARİ VE AZAMİ
DESTEK TUTARLARI
Kar Amacı Güden Kuruluşlar; Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar; Asgari: 75.000,00 - Azami:
750.000,00 TL
PROJE SÜRESİ
En az 2 (iki) ay– en fazla 9 (dokuz) ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Kâr amacı gütmeyen;
a) Valilikler,
b) Kaymakamlıklar,
c) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
d) Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
e) Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
f) Mahalli İdare Birlikleri,
g) Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri,
h) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb),
i) Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar… vb),
j) OSB Müdürlükleri,
k) KSS Kooperatifleri.
Kâr amacı güden;
a) Özel işletmeler (KOBİ’ler),
b) Üretici Kooperatifleri,
c) Üretici Birlikleri,
d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler.
3
PROGRAM KÜNYESİ
ÖRNEK PROJE KONULARI
4
 Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, biyogaz vb) ile lisanssız
elektrik üretimine yönelik olarak en az 50 kW, en fazla 1 Megawatt
kapasiteli elektrik üretim sistemlerinin kurulması,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının mahal ısıtma ve mahal soğutma
amaçlı uygulamalarda kullanılması,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal sulama, kurutma, ısı
depolama vb. amaçlı uygulamalarda kullanılması,
 Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, caddepark aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik işaret ve sinyalleri gibi
uygulamalarda kullanılması,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının endüstriyel üretim süreçlerinde;
sıcak su, buhar temini, ısıtma, soğutma, kurutma vb. uygulamalarda
kullanılması,
 Kamu binalarında; başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji
destekli ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanılması,
 Tarımsal (pamuk, buğday, fıstık vb.) artıklardan elektrik üretilmesi,
 Hayvansal atıklardan biyogaz üretilmesi,
 Tam organik tarım/gıda sektörünü geliştirmek amacıyla gerekli
enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temini (örneğin sulamada
güneş enerjili pompa, kurutmada güneş enerjisi ya da jeotermal
destekli kurutucu kullanılması)
 Sürdürülebilir tekstil endüstrisi, oluşturmak amacıyla; tekstil
fabrikalarında ihtiyaç duyulan sıcak su ve buharın üretimi için güneş
enerjili sistemlerin kullanılması,
 Eko-turizm, termal turizm ve sağlık turizmine yönelik konaklama
tesisleri ve otellerde başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir
enerji destekli ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanılması.
1.YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
1.1. Giriş
Karacadağ Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesine göre, Ulusal Kalkınma Planı ve Programlarda
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin (TRC2 Bölgesi) ekonomik ve
sosyal kalkınması ile gelişmesini hızlandırmak, bu amaçla kaynakların yerinde ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamak ve Bölgenin yerel potansiyelini harekete geçirmek, Bölgedeki kamu ve özel sektör ile sivil
toplum kuruluşlarının (STK) işbirliğini geliştirmek, Bölgedeki iş ve yatırım olanaklarını tanıtarak Bölgeye
yönelik yatırımları teşvik etmek ve böylece Bölgede yeni istihdam alanları oluşturarak Bölgenin hem diğer bölgelerle olan hem de kendi içindeki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarını azaltmak ve sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla, Kalkınma Bakanlığı’nın (DPT) koordinasyonunda, 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.
TRC2 Bölgesi’nin 2014-2023 yıllarına ait ana gelişme eksenleri ile bu eksenler çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen temel amaç ve bu amaçlara ulaşmak için uygulanması öngörülen stratejileri belirlemek için Ajansımız tarafından katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda belirtildiği gibi Bölgenin vizyonu;
“Büyüyen ekonomisi ve yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu’nun yeni çekim merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa
Bölgesi”dir.
Bu vizyonu gerçekleştirmek üzere, Ajansımızın misyonu; “Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla ve Bölge Planı ile uyumlu olarak, Bölgenin girişimcilik ve yerel potansiyelini harekete
geçirmek, yerel dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak tanıtmak ve geliştirmek suretiyle
bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak için Bölgedeki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve böylece ulusal ve bölgesel kalkınma
programlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır”.
2014–2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda “Bölgesel gelişme politikalarıyla, bir taraftan
bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasının sağlanması, diğer taraftan
tüm bölgelerin potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkıları azami seviyeye çıkarılması” amaçlanmaktadır.1
Ulusal plan ve programlar ile diğer ulusal strateji belgelerine uygun olarak, yerel potansiyel ve ihtiyaçlar gözetilerek katılımcı bir yaklaşımla Ajansımızca hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı’nda benimsenen 4 (dört) ana gelişme ekseni şunlardır:
a) Kentsel Ekonomilerin Geliştirilmesi ve Ekonomik Büyümenin Hızlandırılması,
b) Beşeri ve Sosyal Sermayenin Güçlendirilmesi, Yoksulluğun Azaltılması,
c) Yaşam Kalitesinin Arttırılması ve Mekânsal Organizasyonun Sağlanması,
d) Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Büyümenin Sağlanması.
2014 Yılı Mali Destek Programlarının tasarımında, 2014-2023 Bölge Planı’ndaki “Kentsel Ekonomilerin Geliştirilmesi ve Ekonomik BüyümeninHızlandırılması” ve “Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Büyümenin Sağlanması” stratejik gelişme eksenlerinde yer alan aşağıdaki amaçlar esas alınmıştır:
Bölgede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Çevre Dostu Teknolojilerin Yaygınlaştırılması temel
amacı kapsamında; Yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölgenin yeşil enerji bölgesi imajının oluşturulması hedefi belirlenmiştir.
5
Karacadağ Kalkınma Ajansı; 2014-2023 Bölge Planı çalışmaları sırasında TRC2 Bölgesi’nin sorun ve
ihtiyaçlarına yönelik derinlemesine araştırmalar yapmıştır. Türkiye’de, işsizlik oranının en yüksek olduğu
yedinci bölge olan TRC2 Bölgesi’nde; desteklenmesi öngörülen başlıca sektörler, “sanayi”, “turizm”, “yenilenebilir enerji” sektörleridir.
TRC2 Bölgesi, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir bölgedir. Tükettiği enerjiden daha
fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ürettiği için bölgemizin çevre dostu yeşil enerji bölgesi olma potansiyeli yüksektir. TRC2 Bölgesi’nde bulunan 7 hidroelektrik santralin kurulu gücü Türkiye’deki toplam
hidroelektrik kurulu gücünün % 36,6’sını oluşturmaktadır.
Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi; coğrafi konumu nedeniyle gerek ışınım değeri gerekse güneşlenme süresi ile yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bölgede ayrıca jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi
kullanma olanakları da mevcuttur. Ancak bölge hidroelektrik enerji üretimi ile Türkiye içinde önemli bir pay
alırken, başta güneş enerjisi olmak üzere jeotermal, biyokütle, biyogaz enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından henüz yeterince faydalanamamakta ve güçlü potansiyelini üretime dönüştürememektedir.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası”na göre,
TRC2 Bölgesi’nin gerek yüksek güneş ışıma değerleri, gerekse de uzun güneşlenme süresi açısından güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. Bunun yanında Ajansımız tarafından 2010 yılında hazırlatılan
TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu’nda bölgenin enerji üretim potansiyeline
ilişkin detaylı tespitler yapılmıştır.
Şanlıurfa ilinin, 1970-2012 uzun yıllar ortalamasına göre, ortalama günlük 8 saat güneşlenme süresi
olup; ilde mevcut binaların yaklaşık % 95’inde güneş enerjisinden istifade ile sıcak su elde etme sistemi
bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerin sayıları ve yararlanılan ısıl güneş enerjisinin miktarı hakkında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Diyarbakır’da ortalama günlük 7,6 saat güneşlenme süresi olup güneş
enerjisi bakımından en şanslı illerden biri olmasına rağmen, güneş enerjisinden en az yararlanan illerdendir.
TRC2 Bölgesi yüksek enerji potansiyeline sahip olmasına karşın, tarımsal, kentsel ve endüstriyel enerji
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Ülke toplam elektrik kurulu gücünün % 12’si bölgede bulunmakla birlikte, iletim altyapısındaki yetersizlikler ve yüksek kayıp-kaçak oranları nedeniyle kesintisiz enerji sunumu sağlanamamaktadır. Bu durum; yaşam kalitesini düşürmekte, kentsel yaşam ve özellikle endüstriyel üretim için önemli bir olumsuzluk teşkil etmektedir.
Farklı kurum ve kuruluşlarca çevre ve enerji verimliliği konularında bazı destek programları yürütülmektedir. KOSGEB tarafından yürütülen “Genel Destek Programı” kapsamında KOBİ’lere Enerji Verimliliği
Desteği verilmektedir. Bu kapsamda Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve
Enerji Yöneticisi Eğitimi alanlarına destek verilmekte olup yenilenebilir enerji sistemleri kurulumu alanına
doğrudan bir destek verilmemektedir. TTGV tarafından “Çevre Proje Destekleri Programı” kapsamında
Çevre Teknolojileri Desteği ve Enerji Verimliliği Desteği verilmektedir. Fakat bu destek programında da
yenilenebilir enerji kullanımına yönelik doğrudan bir destek verilmemekte olup daha çok verimlilik artırıcı,
çevreye faydalı yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi konular desteklenmektedir.
Bu nedenle, 2014 Yılında Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için proje teklif çağrısına çıkılması
uygun görülmüştür.
Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bölge Planı’nda belirtilen gelişme eksenleri, temel amaçları
ve stratejileri göz önünde bulundurarak; 2014 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde, Kalkınma
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda
(DYK) belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, üç ayrı program halinde mali destek (Doğrudan Finansman
Desteği-Hibe) verecektir. 1
1 Teklif Çağrısı Rehberi; 2011-2013 dönemi Bölge Planı ve 2014-2023 dönemi taslak Bölge Planı öncelikleri ile çalışma programına uygun olarak hazırlanmıştır. Ajans; 2014-2023 dönemi taslak Bölge Planına ilişkin onay sürecinin tamamlanmasını
müteakip ortaya çıkabilecek farklılıklar için gerekli revizyonların yapılması hakkını saklı tutar.
6
2014 Yılı Mali Destek Programları için öngörülen toplam mali destek 20.000.000,001 TL olup mali
destek programları ve sağlanacak destek miktarları aşağıdaki gibidir:
S. N.
Programın Adı
Bütçe (TL)
1.
KOBİ Mali Destek Programı
2.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
4.000.000,00
3.
Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
6.000.000,00
GENEL TOPLAM
10.000.000,00
20.000.000,00
Bu tutarlar nihai tutar olmayıp Ajansa sunulan projelerin sayısına ve niteliğine bağlı olarak projelerin
değerlendirme süreci sonunda Ajans tarafından mali destek programları arasında bütçe aktarımı yapılarak değiştirilebilecektir.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri; kâr amacı gütmeyen
kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB
Müdürlükleri ve Kooperatifler ile STK’lar ve kar amacı güden KOBİ’lerdir. Başvuru sahiplerine yol göstermek amacıyla bu başvuru rehberi hazırlanmıştır. Başvuru sahiplerinin başvuru rehberini inceleyerek başvurularını bu rehbere uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.
1.2.Program İçin Önemli Tanımlar
Yenilenebilir Enerji Sistemleri: Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler,
rüzgâr türbini geliştirilmesi ve üretimi, turbo jenaratör, gelişmiş kule konseptleri, gelişmiş rotor teknolojileri, rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusunda yazılım çalışmaları, kanatlarda kullanılacak
kompozit malzeme (dayanıklı/hafif), fotovoltaikte (PV) ince film teknolojisi/nano-kaplama, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojileri, akü, sayaç teknolojileri, test izleme teknikleri, Stirling motor, CSP
borularında hassas malzeme teknolojileri, silikon teknolojileri, ısı pompaları, jeotermal türbinlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, biyoenerji sistemleri ifade edilmektedir.
Enerji ve Çevre Teknolojileri: Enerji verimliliği sağlayacak ve temiz üretim yoluyla çevreye verilen zararı
azaltacak sistemler ifade edilmektedir.
Lisanssız Elektrik Üretimi: 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamına ve 10.03.2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e uygun
olarak yapılan elektrik üretimini tanımlamak için kullanılan ifadedir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Bu programda yenilenebilir enerji kaynakları olarak rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöpgaz dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil
olmayan enerji kaynakları ifade edilmektedir.
Dağıtım Şirketi: 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te bahsedilen dağıtım şirketini ve OSB dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişiyi ifade eder.
1.3.Programın Amacı ve Öncelikleri
Programın amacı; TRC2 Bölgesi’ndeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölgede
çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığı artırmak, bölgedeki işletmelerin ve kurumların enerji maliyetlerini azaltmaktır.
2
Bu rakam gösterge niteliğinde olup 2014 yılı Bütçesiyle kesinleştirilecektir.
7
Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
1. Bölgede üretim yapan işletmelerde başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının
teşvik edilmesi,
2. Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak üzere jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir
enerji uygulamalarının yapılabilirliğini gösterecek örnek projelerin desteklenmesi,
3. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgenin “Yeşil Enerji Bölgesi” imajının oluşturulması,
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının organik tarım, organik tekstil, eko turizm gibi bölgede potansiyeli olan
alanlarda kullanımına yönelik uygulamaların desteklenmesi.
1.4.Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000,00
TL’dir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve
azami tutarlar arasında olacaktır:
Proje Faydalanıcısı
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Kar Amacı Güden Kuruluşlar
(KOBİ'ler)
Asgari Destek
Tutarı (TL)
Azami Destek
Tutarı (TL)
Asgari Destek
Oranı (%)
Azami Destek
Oranı (%)
75.000,00
750.000,00
% 25
% 75
50.000,00
500.000,00
% 25
% 50
Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman
olarak karşılanmalıdır. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir
bütçe revizyonu sonucunda projenin toplamuygun maliyet bütçesi düşürülebilir. Ancak talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı azalabilecektir. Başvuru sahibinin,
proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi
katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Herhalükarda, proje başvurusunun başarılı olmasından sonra,
sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi
taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.
2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR
Bu bölümde; Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek
Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları
andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.
Karacadağ Kalkınma Ajansı, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde, bu destek programını sürecin
8
herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajans’tan herhangi
bir hak talebinde bulunamaz.
Destek için başvurusu yapılan proje teklifleri Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak, sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda proje teklifinde yer alan gerçek ve
tüzel kişilere ait şahsi ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.
2.1.Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
• Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu,
• Proje konusunun ve faaliyetlerin uygunluğu,
• Maliyetlerin uygunluğu.
2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
(1) Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler:
Kâr amacı gütmeyen;
a) Valilikler,
b) Kaymakamlıklar,
c) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
d) Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
e) Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
f) Mahalli İdare Birlikleri,
g) Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri,
h) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb),
i) Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar… vb),
j) OSB Müdürlükleri,
k) KSS Kooperatifleri.
Kâr amacı güden;
a) Özel işletmeler (KOBİ’ler),
b) Üretici Kooperatifleri,
c) Üretici Birlikleri,
d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler.
HATIRLATMA
Başvuru sahipleri ve ortakları; başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) desteklenen aynı proje
ve/veya faaliyet için bu destek programına başvuru yapamazlar. Başvuru sahiplerinin söz konusu
durumda olmadıklarına ilişkin beyanı imzalayarak teslim etmeleri gerekmektedir. (EK G)
9
(2) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
 Tüzel kişiliği haiz olması (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı
Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler için bu şart aranmaz),
 Proje konusunun ve faaliyetlerinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde
bulunması,
 Ajansın faaliyet gösterdiği TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 Sivil toplum kuruluşlarının (STK) teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve kuruluş bildirimi ve eklerinin ilgili mülki idare amirliğine gönderilmiş olması ve proje faaliyetinin, kuruluş belgelerinde (kuruluş senedi veya tüzüğü) yer alan amaçlara uygun olması,
 Özel işletmelerin teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş olmaları,
 Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması,
aracı olarak hareket etmemesi,
 Yönetmelikte3 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 Başvuru sahibi yeni organize sanayi alanları kurma amacıyla başvuruda bulunuyorsa, söz konusu
girişim için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay almış olması ve yer tahsis belgesine
sahip olması,
(3) Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi biri içerisinde bulunmaması gerekir:
a) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir
suçtan mahkûm olanlar,
b) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı
olanlar,
c) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
 Yerel Yönetimler4 ve Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri dâhil) dışındaki
gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi
geçmiş borcu olanlar,
 Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,
 Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri dâhil) dışındaki
gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine ajans tarafından sağlanacak
destek tutarının % 3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında
kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,
d) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile
mahkûm olanlar.
e) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri
de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar:
f) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,
g) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
h) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde Değerlendirme Komitesini
veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler,
3
8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği.
Yerel Yönetimler: İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri ile bunların kurdukları mahalli idare
birlikleridir.
4
10
Yukarıdaki maddenin (b), (c), (e), (f) ve (h) fıkralarında belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 (iki) yıllık bir süre için geçerlidir. Maddenin (a) ve (d) fıkralarında
belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 (dört) yıllık bir süre
için geçerlidir.
Destek Başvuru Formu’nun “Başvuru Sahibinin Beyannamesi” başlıklı V. Bölümünde, Başvuru Sahipleri yukarıdaki (a)’dan (e)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.
HATIRLATMA
Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanun’un 19. maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma
Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, bu teklif çağrısının başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler,
Ticaret ve Sanayi Odaları) Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan proje veya faaliyet desteği alamazlar. Bu
durum kurumların proje başvurusu yapmalarına engel değildir.
2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortak, desteğe konu olan proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan
kurumlardır.
HATIRLATMA
Bu program kapsamında kar amacı güden kuruluşlar, sadece kar amacı güden kuruluşlarla
proje ortağı olabilir. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ise, yine yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarla proje ortağı olabilir.
Başvuru Sahibinin ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları
masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yasal olarak kayıtlı ve faal olması”
dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.
Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyanı’nı doldurmalıdır. Başvuru Formunun Bölüm III-2’de yer alan
Beyan, tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye ortaklık kararının kurum veya kuruluşun bu kararı vermeye yetkili organı tarafından alınmış olması gerekmektedir
(EK G).
Projeye, başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici
olarak dâhil olabilecektir. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.
İştirakçiler:
Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede
sponsorluk ve teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak, yaptıkları harcamalar uygun maliyet
olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar (Bkz. Başvuru Formu, Bölüm IV-2).
11
Alt Yükleniciler/Taşeronlar:
Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle/taşeronlarla yapılacak sözleşmeler, Standart Destek Sözleşmesi EK-IV’teki kurallara tabidir.
Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar ve proje uygulamalarında yer alamazlar.
2.1.3.Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler
Süre:
Projenin süresi, en az 2 (iki) ay en fazla 9 (dokuz) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı
günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
Yer:
Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) gerçekleştirilmelidir.
Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi
için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Herhalükarda proje temel faaliyetleri bölge
içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Proje Konuları:
Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin
kapsamına giren projeler uygun proje olarak kabul edilecektir.
Aşağıda bazı örnek proje konuları verilmiştir. Bunlar, olası proje konularının tümünü kapsamamakta
olup sadece potansiyel başvuru sahiplerine fikir verme amacıyla sunulmaktadır:
• Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, biyogaz vb) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak en az 50 kW, en fazla 1 Megawatt kapasiteli elektrik üretim sistemlerinin kurulması
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının mahal ısıtma ve mahal soğutma amaçlı uygulamalarda kullanılması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal sulama, kurutma, ısı depolama vb. amaçlı uygulamalarda
kullanılması,
• Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, cadde-park aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik işaret ve sinyalleri gibi uygulamalarda kullanılması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının endüstriyel üretim süreçlerinde; sıcak su, buhar temini, ısıtma, soğutma, kurutma vb. uygulamalarda kullanılması,
• Kamu binalarında; başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji destekli ısıtma ve soğutma
sistemlerinden yararlanılması,
• Tarımsal (pamuk, buğday, fıstık vb.) artıklardan elektrik üretilmesi,
• Hayvansal atıklardan biyogaz üretilmesi,
• Tam organik tarım/gıda sektörünü geliştirmek amacıyla gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temini (örneğin sulamada güneş enerjili pompa, kurutmada güneş enerjisi ya da jeotermal destekli kurutucu kullanılması),
• Sürdürülebilir tekstil endüstrisi oluşturmak amacıyla; tekstil fabrikalarında ihtiyaç duyulan sıcak su
ve buharın üretimi için güneş enerjili sistemlerin kullanılması,
• Eko-turizm, termal turizm ve sağlık turizmine yönelik konaklama tesisleri ve otellerde başta güneş
enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji destekli ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanılması.
12
Yukarıda sayılan faaliyet türleri, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir. İçerik açısından mali destek programının öncelikleri
kapsamında olup yukarıda sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.
Uygun Olmayan Proje Konuları ve Faaliyetler:
Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle
içermemelidir:
• Sadece eğitim faaliyeti içeren projeler,
• Sadece araç alımı veya binek araç alımını içeren projeler,
• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
• Sadece tanıtım, pazarlama ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler,
• Silah üretimine yönelik projeler,
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
• Tütün ve tütün ürünleri üretimine yönelik projeler,
• % 15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimini içeren projeler,
• Bankacılık, sigortacılık ve mali hizmetler,
• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
• Gayrimenkul yatırımları,
• Toptan veya perakende ticaret faaliyetleri,
• Maden arama ve çıkarma faaliyetleri; taş, mermer gibi ocak işletmeciliği,
• Araç ve makine tamir, bakım ve temizliğine yönelik faaliyetler,
• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (nakdi veya ayni) veya kredi sağlamak
amaçlı),
• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),
• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden ve özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.
Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:
Kar amacı gütmeyen bir başvuru sahibi, bu teklif çağrısı ve aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif
çağrıları kapsamında, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na en fazla 4 (dört) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Karacadağ Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla 2 (iki) tanesine mali destek sağlayabilir. Bir başvuru sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde
en yüksek puan alan projesine verilir.
Kar amacı güden bir başvuru sahibi, bu teklif çağrısı ve aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir
ve Karacadağ Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla 1 (bir) tanesine mali destek sağlayabilir. Bir başvuru sahibinin, destek almaya uygun birden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek
puan alan projesine verilir.
Yenilebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında destek alan ve projelerini başarıyla uygulayan kar
amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl boyunca destek alamayacaktır.
13
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem
de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ile dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.
Kamu kurum veya kuruluşları dışındaki yararlanıcılar için Katma Değer Vergisi (KDV) uygun
maliyet değildir. Kar Amacı Güden işletmeler; Bütçeye maliyetlerini yansıtırken KDV’nin dâhil
edilmediğinden emin olmalıdırlar.
Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan Proje Bütçesi (EK-B1, B2, B3)
standart formuna göre hazırlanmalıdır.
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:
• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (talep edildiyse, nihai denetim maliyetleri hariç),
• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet
etkinliği sağlaması,
• Yararlanıcı veya proje ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
• Yararlanıcının ya da proje ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde tanımlanabilir ve doğrulanabilir bir şekilde kayıtlı olması; ayrıca orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.
Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
Uygun Maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup aşağıda tanımlanmaktadır:
a. Uygun Doğrudan Maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından
gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Bunlar:
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) 5,
• Yolculuk ve gündelik giderleri 6 (Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar toplam uygun maliyetlerinin % 10’unu aşmamalıdır. İnsan Kaynakları ve Seyahat giderlerinin
başka başlıkların altında maliyetlendirilmeleri, hizmet alımı veya danışmanlık hizmeti yöntemiyle alınmasının öngörülmüş olması durumunda dahi toplam uygun maliyetlerinin % 10’unu aşmamalıdır),
Başvuru sahibinin kendi personelini projede görevlendirmesi durumunda söz konusu personelin ücreti proje bütçesinden ödenemez.
5
Yurtiçi gündelik giderleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro
derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar
Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında (2013 yılı için 17 Mart 2013 28590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4344
sayılı Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu
kararın hükümleri uygulanır.
6
14
• P
iyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni
ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
• Sarf malzemesi maliyetleri,
• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
• Destek miktarı 200.000,00 TL’nin üstündeyse denetim maliyetleri 7,
• Yapı denetim maliyetleri,
• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),
• Görünürlük maliyetleri,
• İkinci el kiralama maliyetleri.
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %
30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri 8.
b. Uygun Dolaylı Maliyetler (İdari Maliyetler):
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari
giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri… vb) karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin % 3’ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutarıdır 9.
Uygun Olmayan Maliyetler:
• Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan
ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
• Faiz borcu,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Binek araç, Arazi veya Bina alımları,
• Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri,
• Ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri,
• İkinci el ekipman alımları,
• Başvuru sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri,
• Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri,
• Projede görev alan kamu görevlilerinin maaşları,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
Ajans, kamu kurum ve kuruluşları hariç, destek miktarı 200.000,00 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep
eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal
statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız
Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından dış denetim).
7
“Küçük ölçekli yapım işleri giderlerinin başka bütçe başlıkları altında maliyetlendirilmeleri, hizmet alımı veya danışmanlık hizmeti
yöntemiyle alınmasının öngörülmüş olması durumunda dahi Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu aşmamalıdır.”
8
9
İdari Maliyetlerden başka kalemlere ve/veya başka kalemlerden idari maliyetler kalemine aktarma yapılamaz.
15
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü
vergi, resim, harç ve sair giderler,
• Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.)
maliyetleri,
• Sınırlı deneme üretimleri haricindeki hammadde maliyetleri,
• Kamulaştırma bedeli,
• Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,
• İletişim giderleri (cep/sabit/internet),
• Leasing ve amortisman giderleri,
• Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler.
Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin proje bütçesinde maliyetlendirme yapılamaz.
Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde,
gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir.
Bu nedenle, gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunulması başvuru sahibinin yararına olacaktır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak EK-B2 formatında Bütçe
Formuna işlenmesi gerekmektedir.
Ayni Katkılar:
Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken ve yararlanıcı ya da ortakları tarafından
yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez.
Ancak, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek
zorundadır.
2.2.Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden Türkçe olarak doldurulmalı, başvuru sırasında istenen destekleyici belgelerin tamamı sisteme yüklenmelidir. KAYS üzerinden veri girişleri tamamlanıp başvuru gönderildikten sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı sistem üzerinden alınarak destekleyici belgelerle birlikte, imzalı ve paraflı şekilde, son başvuru tarihine kadar elden veya posta yoluyla Ajans’a teslim edilmelidir.
Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibinin Beyannamesi” ve “Bütçe” Başvuru Sahibi tarafından,
ortak ve/veya iştirakçi bulunması halinde “Ortaklık Beyannamesi” ve/veya “İştirakçi Beyannamesi” her bir
ortak ve/veya iştirakçi tarafından imzalanmalı; başvuru dosyasının geri kalan sayfaları ise başvuru sahibi
tarafından paraflanmalıdır.
KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden elektronik ortamda veri girişi yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Matbu başvuru ile KAYS üzerinden yapılan başvuru arasında fark olması durumunda KAYS üzerinden yapılan başvuru esas alınacak ve değerlendirme onun üzerinden yapılacaktır.
Talep edilen belgeler ve proje başvurusunda öngörülen çalışmalara bağlı olarak meri mevzuata göre
gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru
Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.
16
Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi
durumunda, ek açıklama talep edilecektir.
Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibinin Beyannamesi” ve “Bütçe” Başvuru Sahibi
tarafından, ortak ve/veya iştirakçi bulunması halinde “Ortaklık Beyannamesi” ve/veya “İştirakçi
Beyannamesi” her bir ortak ve/veya iştirakçi tarafından imzalanmalı; başvuru dosyasının geri kalan
sayfaları ise başvuru sahibi tarafından paraflanmalıdır.
KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden elektronik ortamda veri girişi yapılmayan
başvurular kabul edilmeyecektir. Matbu başvuru ile KAYS üzerinden yapılan başvuru arasında fark
olması durumunda KAYS üzerinden yapılan başvuru esas alınacak ve değerlendirme onun üzerinden yapılacaktır.
Talep edilen belgeler ve proje başvurusunda öngörülen çalışmalara bağlı olarak meri mevzuata göre
gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru
Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.
Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi
durumunda, ek açıklama talep edilecektir.
Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate
alarak Başvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli bir şekilde ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz.
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarca Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:
Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır:
1. Başvuru Sahibinin hangi kanuna göre kurulduğunu, Diyarbakır veya Şanlıurfa’da kurulu olup kayıtlı
olduğunu veya faaliyet gösterdiğini10 belirten beyan (EK-G Örnek 1),
2. Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Yönetmelikte11 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu
hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğuna dair kurumun en
üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyan (EK-G Örnek 2),
3. Başvuru Sahibini adına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan
proje kapsamında başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını tasdik
eden belge ya da en üst yetkili amir tarafından onaylı tatbiki imza (EK-G Örnek 3),
4. Başvuru sahibinin proje kapsamında, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanmadığına dair beyan (EK-G Örnek 4),
5. Başvuru sahibi Kurum/Kuruluşun başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, TKDK, KOSGEB… vb) desteklenen aynı proje ve/veya
faaliyet için destek almadıklarına ilişkin beyan (EK-G Örnek 5),
10
Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluşlarının EK-G Örnek-1’i doldurmaları yeterli olacaktır. Dernekler için İl Dernekler
Müdürlüğü’nden alınacak Diyarbakır veya Şanlıurfa’da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge ve tüzükleri; Vakıflar için Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nden alınacak Diyarbakır veya Şanlıurfa’da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge ve vakıf senedi sunulmalıdır.
11
18 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği.
17
6. Projede ortak bir Kurum/Kuruluş yer alıyorsa, bu Kurum/Kuruluşu temsil etmeye, ilzama ve proje
belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı. Eğer projeye mali destek sağlanacaksa
bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir (EK-G Örnek 6),
7. Başvuru sahibinin inşa edilen altyapının sahipliğini veya intifa hakkını, projenin tamamlanmasının
ardından asgari 3 (üç) yıl süre ile elinde tutacağına dair beyanı (EK-G Örnek 7),
8. Yukarıda sayılan belgelerden, projenin uygulanması için gerekli olanların tamamının sunulduğuna
ilişkin Başvuru Sahibi Beyanı (EK-G Örnek 8),
9. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının % 3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına ilişkin beyan (EK-G Örnek 9),
10.Başvuru sahibinin ve her bir ortak kuruluşun ilgili yıllarda faaliyette ise, 2011 ve 2012 mali yıllarına ait SMMM onaylı bilanço ve gelir tablosu veya işletme hesap özeti (ödenek miktarını gösterir
onaylı tablo, bilanço, gelir gider tablosu, detay mizan… gibi),
11.Proje sonucunda inşa edilecek altyapı tesisinin birden fazla kurum tarafından kullanılacak olması
ya da birden çok kurumun ortak olarak bir altyapı tesisinin inşası için başvurması durumunda, kurumlardan birinin başvuru sahibi olarak belirlendiği ve kurumlar arasında bu konuda yapılacak ve
inşa edilecek yapının mülkiyet, işletme ve kullanım koşullarını içeren protokol ve bu konuda yetkili
kurullar tarafından alınmış olan karar,
12.Başvuru Sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair başvuru teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya barkodlu
internet çıktısı (borcu bulunmadığına veya borçlarının yapılandırıldığına dair),
13.Başvuru sahibinin ve ortaklarının (mahalli idareler hariç) ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru teslim
tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı (başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı),
14.Proje kapsamında yapılacak 10.000,00 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin
satın alımlarda teknik özelliklerin detaylı olarak belirtildiği teknik şartname ve her bir kalem için en
az 3 (üç) adet proforma fatura veya teklif mektubu,
15.Fizibilite Şablonu (EK-E),
16.Fizibilite çalışmaları, yapım, onarım ve restorasyon konularını içeren projelerde, ilgili tüm kurum ve
kişilerce onaylanmış uygulama projesi12,
• Teknik tasarımlar, teknik şartnameler ve planlar,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği son birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif
özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini,
• Fizibilite çalışmasında istenen diğer bilgi ve belgeler,
17.Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınan her türlü izin, ruhsat, yetki
belgesi, lisans gibi belgeler. Örneğin:
• Uygulanacak projeye ilişkin 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 17.07.2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgisine göre ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı veya
ÇED Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduklarına dair karar veya ilgili kuruma yapılan ÇED başvurusu (İlgili kuruma yapılan ÇED başvurusuna ait belge sunulması durumunda, başvurunun
sonucunu gösteren belge sözleşme aşamasında talep edilecektir. Daha önceden ÇED görüşü
12
Uygulama projelerinin başvuru sırasında sunulması gereklidir. Başvuru sırasında uygulama projelerinin sunulmamış olması,
projenin değerlendirmesinde olumsuz puan almasına yol açabilecektir.
18
veya raporu olup, sunulacak olan proje kapsamında mevcut ÇED raporunda belirtilen kapasiteyi aşacak şekilde kapasite artışı veya proses/teknoloji değişikliği planlanan projelerde ilgili
kurumdan yeniden ÇED görüşü alınması gerekebilmektedir.)
18.Mali Kontrol Muvafakatnamesi (EK-F)
19.Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler. Örneğin:
• Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösteren ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu
tüm hakları da içeren belge,
• Arazinin imar durumu ile ilgili belge,
• Yapı ruhsatı,
• Yer tahsis belgesi,
• Zemin etüdü.
Kar Amacı Güden İşletmelerin Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunması Gereken Destekleyici
Belgeler:
Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır:
1. Gerçek kişiler için;
a) 2013 yılı içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına
kayıtlı olduğuna dair Oda Sicil Kayıt Belgesi,
b) Vergi Levhası ve Gelir Vergisi Beyannamesi,
2. Başvuruda bulunan işletme/kuruluş ve proje ortaklarına ait kuruluş sözleşmenin yer aldığı Ticaret
Sicil Gazetesi,
3. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının, önceki mali yıla (2012 yılına ait) ve 2013 yılının ilk dokuz
ayına ait vergi dairesince onaylanmış kâr zarar tablosu, bilânçosu/işletme hesap özeti ve bilançoya
uygun detay mizan. 2013 yılında yeni kurulan işletmeler için ise dönem başı bilançosu veya işletme
hesap özeti veya geçici mizan,
4. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının mevcut sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili
Gazetesi,
5. Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik
eden belge (imza sirküleri); bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ve ortakların ana
sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa, ayrıca Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim
organının bu kişi(leri) yetkilendirme kararı (EK-G),
6. Proje ortaklarını temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya
kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (EK-G),
7. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle
haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına ilişkin beyan, (EK-G),
8. Başvuru sahibi ve proje ortaklarının çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibariyle son 1
(bir) aya ait Sosyal Güvenlik Kuruluşu’ndan alınan belge veya barkodlu internet çıktısı,
9. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları13 ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya barkodlu internet
çıktısı (borcu bulunmadığına veya borçlarının yapılandırıldığına dair),
10. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay
önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı,
Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeler bakımından “Borcu yoktur veya yapılandırılmıştır.” ibareleri esas alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak olan belgelerdeki “Tescilli işyeri kaydınız bulunmamaktadır” ibaresi ve benzer anlamdaki ibareler
dikkate alınmayacak olup, başvuru sahibinin herhangi bir borcu olmadığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
13
19
11. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,
12. Eğer gerekli ise, Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; ÇED Raporu, İnşaat Ruhsatı,
Sağlık Ruhsatı, Üretim İzni, Yapı Kullanma İzni… gibi belge ve izinler,
 Uygulanacak projeye ilişkin 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 17.07.2008 tarihli
ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgisine göre ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı veya ÇED
Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduklarına dair karar veya ilgili kuruma yapılan ÇED başvurusu
(İlgili kuruma yapılan ÇED başvurusuna ait belge sunulması durumunda, başvurunun sonucunu
gösteren belge sözleşme aşamasında talep edilecektir. Daha önceden ÇED görüşü veya raporu
olup, sunulacak olan proje kapsamında mevcut ÇED raporunda belirtilen kapasiteyi aşacak şekilde kapasite artışı veya proses/teknoloji değişikliği planlanan projelerde ilgili kurumdan yeniden ÇED görüşü alınması gerekebilmektedir.)
13.Kooperatifler ve Birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge ve tüzükleri,
14.Proje kapsamında yapılacak 10.000,00 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin
satın alımlarda teknik özelliklerin detaylı olarak belirtildiği teknik şartname ve her bir kalem için en
az 3 (üç) adet proforma fatura veya teklif mektubu,
15.Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %
30’unu geçmemek koşulu ile küçük ölçekli yapım işlerinde teknik projeler, keşif özetleri (malzeme/
metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini,
16.Üretim yapan firmalar için güncel Kapasite Raporu.
HATIRLATMA
Temin edilen proforma faturalardan, en düşük fiyatlı olanı bütçeye aktarılmalı ve proforma faturanın üzerine hangi bütçe kalemi için alındığı görünür ve okunabilir şekilde yazılmalıdır. ( Örneğin;
3.3.1 Forklift gibi … )
Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan imza sirküleri dışındaki belgeler
başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Ancak, destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden, sözleşme imzalama aşamasında yukarıda belirtilen (madde 2.2.1’de) belgelerin orjinallerini ya
da tasdikli suretlerini sunmaları istenecektir14.
2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. Başvurular, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır. Sisteme Ajansın internet sitesi (www.karacadag.org.tr) üzerinden ulaşılabilecektir.
Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma
ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Eklerinin
çıktısı KAYS üzerinden alınarak çıktının gerekli yerleri Başvuru Sahibi ve varsa Ortak/İştirakçi tarafından
imzalanmalı, geri kalan sayfalar ise Başvuru Sahibi tarafından paraflanmalıdır. İmzalı ve paraflı çıktılar
matbu halde 1 (bir) Asıl ve 2 (iki) Suret halinde Ajansa teslim edilmelidir.
14
Belgeler, noter veya belgeyi düzenleyen yetkili kurum kuruluş tarafından tasdik edilebileceği gibi, aslı Ajans’a ibraz edilmek şartıyla
“Aslı Görülmüştür” şerhi düşülerek Ajans tarafından da tasdik edilebilecektir.
20
Sadece KAYS üzerinden online olarak yapılan ve Karacadağ Kalkınma Ajansına matbu olarak ulaştırılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim
eden kişiye, imzalı ve tarihli bir Alındı Belgesi verilir) aşağıdaki adreslere yapılır.
DİYARBAKIR BAŞVURU BÜROSU
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Program Yönetim Birimi
Selahattini Eyyubi Mahallesi, Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR
ŞANLIURFA BAŞVURU BÜROSU
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi
Program Yönetim Birimi Masası
Paşabağı Mahallesi, Adalet Caddesi, No: 9, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası
(A Blok, 4. Kat) ŞANLIURFA
BAŞVURU DOSYALARININ TESLİM YÖNTEMİ
Başvuru Formu (EK-A), Bütçe (EK-B B1, B2 ve B3), Mantıksal Çerçeve (EK-C), Projede Yer
Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri (EK-D), Mali Kontrol Muvafakatnamesi (EK-E), Destekleyici Belgeler (EK-F ve Diğer Belgeler) ve tüm bunların kaydedildiği CD/DVD 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir. Mümkünse telli dosya tercih edilmelidir, başvuruların
telli dosyaya sığmaması durumunda klasör tercih edilebilir.
1’inci Dosya
: Belgelerin asılları bu dosyada bulunmalıdır. Dosya kırmızı renkli olmalıdır.
2’nci Dosya
: Belgelerin suretleri bu dosyada bulunmalıdır. Dosya mavi renkli olmalıdır.
3’üncü Dosya : Belgelerin suretleri bu dosyada bulunmalıdır. Dosya mavi renkli olmalıdır.
Bu dosyalar bir zarf içine koyularak, KAYS üzerinde Başvuru Listesi Ekranı’ndan çıktısı alınabilen “Başvuru Kapak Sayfası” bu zarf üzerine yapıştırılmalıdır.
Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen
proje teklifleri reddedilecektir.
Başvuru sahipleri, başvurularının eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formunda yer alan Kontrol Listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir.
2.2.3. Son Başvuru Tarihi
Başvuruların alınması için son tarih 06.01.2014 saat 18.00’dır. Başvurular, son başvuru tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Yapılan başvurunun sistemden
alınan çıktısı elden veya posta yolu (Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) ile
son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her
başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Elden yapılan başvurularda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an
itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.
21
2.2.4.Daha Fazla Bilgi Almak İçin
Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 (yirmi) gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir şekilde belirterek, aşağıdaki adrese telefona veya faks numarasına
gönderebilirsiniz.
E-Posta Adresi
Telefon
Faks
: [email protected]
: 444 63 21
: 0412 237 12 14
Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Karacadağ Kalkınma
Ajansı’nın internet sitesinde (www.karacadag.org.tr) yayınlanacaktır.
Tüm adayların bilgiye eşit olarak ulaşmasını temin etmek amacıyla, bir Başvuru Sahibine sağlanan
bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır.
Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgiler Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
2.3.Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
Başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru Sahipleri tarafından sunulan proje teklifleri aşağıda açıklanan aşama ve
kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: Ön İnceleme ile Teknik ve Mali Değerlendirme.
2.3.1. Ön İnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında idari kontrol
ile uygunluk kontrolü yapılır.
a) İdari Kontrol
Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. İdari kontrolde, aşağıda
yer alan İdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir
ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmez.
İDARİ KONTROL LİSTESİ
KRİTERLER
22
1.
Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinde elektronik ortamda doldurulmuştur
2.
Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
3.
Teklif, Türkçe olarak hazırlanmıştır.
4.
Başvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmiştir.
Evet
Hayır
KRİTERLER
5.
Bütçe dokümanları:
Bütçe (EK-B1),
Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK-B2),
Beklenen Finansman Kaynakları (EK-B3),
Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki
suret halinde eklenmiştir
6.
Projenin mantıksal çerçevesi (EK-C) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki suret
halinde eklenmiştir.
7.
Talep edilen diğer belgeler hazırlanmış başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir.
8.
Başvuru Sahibinin Beyannamesi ve Bütçe, Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi
tarafından imzalanmıştır.
9.
(Ortak varsa) Ortaklık Beyannamesi, tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından
imzalanmıştır.
10.
(İştirakçi varsa) İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
11.
Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından paraflanmıştır.
12.
Projede yer alan kilit personelin özgeçmişleri (EK-D) sunulmuştur.
13.
Mali Kontrol Muvafakatnamesi (EK-F) yetkili kişi tarafından imzalanıp sunulmuştur.
14.
Proje kapsamında yapılacak 10.000,00 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet
alımlarına ilişkin satın alımlarda her bir kalem/alt kalemlerden oluşan grubu için en
az 3 (üç) adet proforma fatura veya teklif mektubu sunulmuştur.
15.
Başvuru Formu (EK-A), Bütçe (EK-B1, B2, B3), Mantıksal Çerçeve (EK-C) ve Özgeçmiş (EK-D) elektronik formatta (CD/DVD) sunulmuştur.
Evet
Hayır
b) Uygunluk Kontrolü
Başvuru sahibinin, ortaklarının (varsa iştirakçilerinin) ve proje tekliflerinin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2
bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır.
KRİTERLER
1.
Başvuru Sahibi uygundur.
2.
Ortak(lar) uygundur.
3.
Proje TRC2 Düzey 2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve/veya Şanlıurfa) uygulanacaktır.
4.
Projenin süresi, izin verilen asgari (2 ay) süreden az ve azami (9 ay) süreden çok
değildir.
5.
Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir.
Kar amacı gütmeyenler için (75.000,00 TL)
Kar amacı güdenler için (50.000,00 TL)
Evet
Hayır
23
KRİTERLER
6.
Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir.
Kar amacı gütmeyenler için (750.000,00 TL)
Kar amacı güdenler için (500.000,00 TL)
7.
Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 25’inden az değildir.
8.
Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin kar amacı gütmeyenler için %
75’ini, kar amacı güdenler için % 50’sini aşmamaktadır.
9.
İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin % 3’ünü aşmamaktadır.
10.
Bütçede insan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar toplam
uygun maliyetlerinin % 10’unu aşmamaktadır.
11.
Başvuru sahibi ve ortakları Ajans’tan daha önce destek almış ise destek sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl geçmiştir.
Evet
Hayır
2.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme
Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosu’ndaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje
konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin (yöntemin) kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.
Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara
göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir:
1 = Çok Zayıf
2 = Zayıf
3 = Orta
4 = İyi
5 = Çok İyi
Bu değerlendirmenin sonunda, 65 (altmış beş) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde
belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan
başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje
başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde mali ve işletme kapasite ve ilgililik bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde
başvuru tarihi ve saati esas alınır.
Ayrıca, proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için toplam başarı puanına ek olarak değerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenen Mali ve İşletme Kapasitesi bölümünden en az 12
puan (20 puan üzerinden) ve İlgililik bölümünden de en az 15 puan (30 puan üzerinden) alması koşulu
aranacaktır.
Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır.
24
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Bölüm
1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi
Puan
20
1.1 Başvuru sahibi, ortakları ve kilit personel proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?
Kar amacı güden Başvuru sahibi daha önce Ajanstan destek almışsa sadece 1 puan verilecektir.
5
1.2 Başvuru sahibi, ortakları ve kilit personel yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)
5
1.3 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere)
5
1.4 Başvuru sahibi ve ortakları eş finansmanı sağlamak ve projeyi başarılı bir şekilde uygulayabilmek için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
5
2. İlgililik
2.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili?
Not: 5 puanın (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, en az bir önceliği özellikle işaret etmesidir.
Not: İkinci 5 puanın (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, istihdam garantisi, çevrenin
korunması, sürdürülebilir kalkınma, yatırımın geri dönüş süresi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi özel bir katma değer unsurunu içermesidir.
2.2 Proje, hedef bölge(leri)nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?
Not: İlçelerde uygulanmak üzere (merkez ilçeler hariç) sunulan proje tekliflerine 5 puan verilir.
Proje merkez ilçelerde uygulanacaksa 1 puan verilir.
30
5+5
5+5
2.3 İlgili taraflar (hedef gruplar, nihai yararlanıcılar) ne kadar net tanımlanmış ve stratejik olarak
seçilmiştir?
5
2.4 Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu?
5
3. Yöntem
25
3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu
mu?
5
3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?
(Özellikle faaliyetlerle seçilen yöntem(ler) uyumlu mu? Beklenen sonuca ulaşılabilmesi için
belirlenen yöntem yeterli mi? Belirlenen Faaliyetler, Yöntem, Bütçe, Sonuçlar ve Mantıksal
Çerçeve arasında uyum var mı? Proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış
faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)
5
3.3 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?
Not: Ortak bulunmaması halinde 1 puan, ortağın bulunması fakat proje için gerekli olmaması
durumunda 2 puan, ortağın bulunması ve proje için gerekli olması halinde 3 puan verilecektir.
3
3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
5
3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu?
Uygun ve Güvenilir doğrulama kaynaklarına yer verilmiş mi?
5
3.6 Projede, Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi?
2
4. Sürdürülebilirlik
4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (projenin bölgesel
önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan fırsatlar, teşvik edilen yeni
yatırımlar vb. dâhil olmak üzere).
15
5
25
4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha
geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere).
5
4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
 Mali Boyut: Ajans desteği sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?
 Kurumsal Boyut: Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da
devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?
 Yapısal Boyut (varsa): Projenin yapısal etkisi ne olacaktır? (Örneğin mevzuatta, davranış
kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Projede sürdürülebilir kalkınma ve
çevre koruması gibi hususlar göz önünde bulundurulmuş mu?).
5
5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği
10
5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?(Proje Bütçesi ile proje
sonrasında Beklenen Sonuçlar tutarlı mı?)
5
5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli ve gerçekçi mi? (Piyasa
koşullarına uyumlu mu?)
5
EN YÜKSEK TOPLAM PUAN
100
2.4.Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi
2.4.1.Bildirimin İçeriği
Başvuru Sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvurunun
reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır:
 Başvuru, son başvuru tarihinden sonra teslim edilmiştir.
 Başvuru belgeleri eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir.
 Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da birkaçı uygun değildir.
 Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin
verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması
vb.).
 Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir.
 Proje teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır.
 Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir.
Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.
2.4.2.Öngörülen Zaman Çizelgesi
Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajans’ın planladığı
tarih 01.04.2014’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına ve değerlendirme sürecine göre değişebilecektir.
26
2.5.Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları
Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi
ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, her bir proje için, sözleşmede öngörülen toplam
destek miktarının % 10’u kadar teminat alınır.
Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları15,
c) Ajansın Kredi Garanti Fonu ile protokol imzaladığı hallerde Kredi Garanti Fonu tarafından verilen
teminatlar.
Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Bunların, Ajans’ın bildireceği banka hesap
numarasına yatırılması ve yararlanıcının teminatı yatırdığına dair dekontu sözleşme imzalamaya geldiği
zaman ibraz etmesi zorunludur.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Karma değerlerden oluşan
teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakiben serbest bırakılır.
Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri, söz konusu destekten feragat etmiş sayılırlar. Bu süre zarfında mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine
10 günlük ek süre tanınabilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, yedek listede yer alan başvuru sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden
başlayarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Sözleşme, aslı Ajansta kalacak şekilde tek nüsha olarak
düzenlenir ve ajans tarafından onaylanmış bir örneği yararlanıcıya verilir. Yedek listeden davet usulü
bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen hakları ve
yükümlülükleri düzenler:
Kesin Destek Tutarı: Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir. Bölüm 2.1.3’de açıklandığı
gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek
tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı
tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. Proje sonunda, gerçekleşen
bütçenin sözleşme bütçesinden fazla olması durumunda bütçeyi aşan miktar yararlanıcı tarafından
karşılanır.
Hedeflerin Gerçekleştirilememesi: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde, Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen
geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca, desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından
istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve tam teslim edilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve
yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine
ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti hallerinde, Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara
başvurabilir.
Sözleşmenin Değiştirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri
doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir
15
Teminat mektubunun sözleşme imzalama tarihinden itibaren 18 (on sekiz) aylık bir süreyi kapsaması gerekmektedir.
27
sebep söz konusu ise, sözleşme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.
Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile
projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan
oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Ödemeler: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının % 40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme (avans) olarak aktarılır.
Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne
uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajans’a sunulması, ilgili raporların
Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde), ara ödemede destek miktarının % 40’ı ve son ödemede % 20’si yararlanıcının banka hesabına 30 (otuz) gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne
uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.
Projeye Ait Kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir şekilde
tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra 10 (on) yıl süreyle saklanmalıdır.
Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri, Ajans tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de
yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır.
Ajans, kamu kurum ve kuruluşları hariç, destek miktarı 200.000,00 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden Denetim Raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir.
Bu denetim (dış denetim), yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim
kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası
Kurulu’nca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi/yeminli mali müşavir tarafından yapılmalıdır.
Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri
faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür
kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde (www.karacadag.org.tr) yayınlanan “Görünürlük Rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri alır.
Satın Alma İşlemleri: Yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları ihale
ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenmeyen kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama aşamasında, satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar Proje
Uygulama Rehberi’nde yer alacaktır.
Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı
gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve bunlar üzerindeki fikri mülkiyet hakları yararlanıcıya aittir. Ancak,
yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin
mülkiyetini, Ajans’ın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle
başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş
için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması halinde, mevzuat ve sözleşme kuralları uyarınca hukuki yollara
başvurulur.
28
2.6.Proje Düzeyi Performans Göstergeleri
Ajans ve faydalanıcılar, projenin tamamlanmasının ardından, projeye ilişkin etki değerlendirmesini
gerçekleştirmek amacıyla, aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerini kullanacaktır. Bu göstergeler potansiyel başvuru sahipleri için bağlayıcı nitelikte olmayıp bilgi amacıyla sunulmaktadır.
S. N. Gösterge
Birim
1.
Proje kapsamında üretilen elektrik miktarı
(kWh)
2.
Proje kapsamında tasarruf edilen elektrik miktarı
(kWh)
3.
Proje kapsamında üretilen buhar miktarı
(kg/h)
4.
Proje kapsamında işletmenin ihracatındaki artış oranı
(%)
5.
Proje kapsamında sağlanan doğalgaz tasarruf oranı
(m3)
6.
Proje kapsamında üretim süreçlerinde salınan sera gazlarında azalma miktarı
(ton)
7.
Proje kapsamında üretim süreçlerinde salınan sera gazlarında azalma oranı
(%)
S. N. Çıktılar/Beklenen Sonuçlar
Birim
1.
Proje kapsamında satın alınan makine
(Adet)
2.
Proje kapsamında modernize edilen makineler
(Adet)
3.
Proje kapsamında eğitim verilen personel sayısı
(kişi)
4.
Proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısı
(kişi)
3. EKLER: BAŞVURU ESNASINDA SUNULACAK OLAN BELGELER
EK A:
Başvuru Formu
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK B:
Bütçe (B1-B2-B3)
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK C:
Mantıksal Çerçeve
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK D:
Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK E:
Fizibilite Şablonu
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK F:
Mali Kontrol Muvafakatnamesi
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK G:
Destekleyici Belge Örnekleri
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
EK H:
Örnek Proje Düzeyi Performans Göstergeleri
KAYS üzerinden doldurulacaktır.
Bu belgelerden EK-A, EK-B, EK-C’nin başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur. Bu 3 (üç) temel
belgeden herhangi birisinin eksik olması halinde veya KAYS üzerinden sunulmamış olması halinde proje
teklifi “Ön İnceleme” aşamasında reddedilir. Destekleyici belgelerden EK-D’nin sunulmamış olması halinde proje teklifi reddedilmeyecektir. Ancak, sözleşme aşamasında EK-D’nin sunulması zorunludur.
29
EK-A
T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
On
lin
e
Ba
şv
ur
u
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Başvuru Formu
Referans Numarası
Son Başvuru Tarihi
Başvuru Sahibinin Adı / Ünvanı
Projenin Adı
Başvuru Kodu
30
: TRC2-14-YE
: 06/01/2014 Saat: 18.00
EK-A
BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU
Proje başvurularınızı matbu olarak Ajansa sunmadan önce, Ajansın internet sitesinden1 erişilebilecek
bilgi sistemindeki Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden doldurarak sisteme yüklemeniz
zorunludur. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.
Genel Bilgiler
Başvuru Kodu
Destek Programı
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Projenin Öncelik Alanı
Proje Adı
Projenin Etkileyeceği Göstergeler
en az 2 (iki) ay en fazla 9 (dokuz) ay
Proje Toplam Bütçesi
Talep Edilen Destek Miktarı (¨)
Yararlanıcı
Varsa Proje Ortaklarının Sayısı
Yararlanıcının Hukuki Statüsü
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Proje Süresi
Telefon Numarası
On
lin
e
İletişim Bilgileri
Ba
şv
ur
u
Proje Alanında Deneyim Süresi (Yıl)
Faks Numarası
Cep Telefonu Numarası
Posta Adresi
E-Posta adresi (E-Mail)
Proje Ortaklarının Ad ve Soyadları (Tüzel Kişilikse Unvanı)
1
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr
31
EK-A
I. PROJE
1. TANIM
1.1 Başlık
1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler)
TRC2 Bölgesi, İl, İlçe, Adres
1.3 Proje Maliyeti ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan İstenen Destek Tutarı
Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan
İstenen Destek Tutarı
Projenin Toplam Uygun Maliyetinin
Yüzdesi2
..................................... ¨
..................................... ¨
% .....,.....
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Projenin Toplam Uygun Maliyeti
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Dikkat: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi; Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan istenen destek
tutarının, projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpımı sonucu elde edilir. Yüzde değerleri
belirtirken 2 ondalık hane kullanınız.
Lütfen Dikkat: Projenin toplam maliyeti ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan istenen tutar ¨ cinsinden ifade edilmelidir.
Projenin Süresi
Projenin Amaçları
On
lin
e
En fazla 1 sayfa
Ba
şv
ur
u
1.4 Özet en az 2 (iki) ay en fazla 9 (dokuz) ay
Genel Amaç, Özel Amaç(lar)
Ortak(lar)
Hedef Grup(lar)3 /Müşteriler
Nihai Yararlanıcılar4
Beklenen Sonuçlar
Temel Faaliyetler
2
32
İki ondalık hane kullanınız. Rakamların Bütçenin beklenen kaynaklarındaki (EK B) rakamlarla aynı olduğundan emin olunuz.
3
“Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.
4
“Nihai Yararlanıcılar” projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.
EK-A
1.5 Amaçlar
En fazla 1 (bir) sayfa. Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı
özel hedefleri açıklayınız.
1.6 Gerekçelendirme
1.7 Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
En fazla 3 sayfa. Lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayınız:
1.6.1 Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi,
1.6.2 Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması,
1.6.3 Hedef grubun/grupların ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları,
1.6.4 Bu hedef grubun/grupların seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun/grupların ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap
verecek?
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
En fazla 9 (dokuz) sayfa. Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, faaliyet seçimlerini göstererek ve eğer varsa, her bir ortağın (ya da iştirakçilerin veya
taşeronların) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. Bu bağlamda, faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması proje planını
tekrarlamamalıdır. (Bkz. bölüm 1.9)
1.8 Yöntem
On
lin
e
Ba
şv
ur
u
En fazla 4 (dört) sayfa. Aşağıdakilerin ayrıntılı açıklaması:
1.8.1 Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri. Başvurunuzda Ajans
desteğini belirtecek görünürlük faaliyetlerinin yer almasına dikkat ediniz.
1.8.2 Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız.
1.8.3 Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine
edileceğini anlatınız.
1.8.4 Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri.
1.8.5 Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri.
1.8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine
gerek yoktur).
1.8.7 Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar…).
1.9 Süre ve Faaliyet Planı
Projenin süresi _____ ay olacaktır. (en az 2 (iki) ay en fazla 9 (dokuz) ay)
Dikkat: Burada belirtilen proje süresi, faaliyet planında belirtilen proje süresi ve diğer tüm kısımlarda
belirtilenlerle aynı olmalıdır.
Not: Gösterge niteliğindeki faaliyet planı gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay”
vb. şeklinde gösterilmelidir. Başvuru sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet planı takvimlerinde belirli bir zaman
aralığı bırakmaları önerilmektedir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli, sadece başlıklarına yer vermelidir (lütfen bunların, Bölüm 1.7’de sıralanan başlıklarla örtüşmesini sağlayınız). Faaliyet
yapılmayan ay(lar), faaliyet planı ve proje süresine dahil edilmelidir.
33
EK-A
Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır.
1. Yarıyıl
Faaliyet
1 Ay
2. Yarıyıl
2 Ay 3 Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 7 Ay 8 Ay 9 Ay Uygulama birimi
Örnek
Örnek
Hazırlık faaliyeti 1 (başlık)
Yerel ortak 1
Uygulama faaliyeti 2 (başlık)
Yerel ortak 1
Hazırlık Faaliyeti 2 (başlık)
Yerel ortak 2
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
v.s.
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
1.10 Performans Göstergeleri
Başvuru rehberinin ekinde sunulan göstergeler listesinden projenize uygun olanları seçiniz. Projenizin
performans göstergeleri proje başarınızın ölçülmesine esas oluşturacağı için sadece ulaşılabilir ve gerçekçi
göstergeler ve hedefler belirleyiniz. Listedeki göstergelerin yetersiz olması durumunda farklı göstergeler
de belirleyebilirsiniz. Burada belirleyeceğiniz göstergelerin mantıksal çerçevede belirttiğiniz göstergelerle
aynı olması gerekir.
On
lin
e
Ba
şv
ur
u
Gösterge
34
Birim
Mevcut Durum
Hedef
EK-A
2. BEKLENEN SONUÇLAR
2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki
En fazla 2 sayfa. Projenin aşağıdaki konularda ne gibi ilerlemeler sağlayacağını belirtiniz:
2.1.1 Hedef grupların/yararlanıcıların durumu,
2.1.2 Hedef grupların ve/veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasiteleri,
2.2 Somut Çıktılar
En fazla 1 sayfa. Çıktılar mümkün olduğunca belirgin, ölçülebilir ve sayısal olmalıdır.
2.3 Çarpan Etkileri
En fazla 1 sayfa. Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığını anlatınız.
2.4 Sürdürülebilirlik
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
En fazla 3 sayfa. Lütfen sürdürülebilirliğin aşağıda belirtilen üç boyutunu açıklayınız.
2.4.1 Mali Boyut (Ajans desteği bittikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek? Pazarda talep nasıl: sabit
mi? artıyor mu, azalıyor mu? Proje tek bir tedarikçi veya müşteriye bağımlı mı? Projenin sonunda kuruluşun/işletmenin pazardaki konumu ne kadar sağlam?)
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
2.4.2 Kurumsal Boyut (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam
edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?/ Projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Projede sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruması göz önünde bulundurulmuş mu?)
2.4.3 Yapısal Boyut: (Projenin yapısal etkisi ne olacaktır? (Örneğin mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Projede sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruması gibi hususlar göz önünde bulundurulmuş mu?)
2.5 Mantıksal Çerçeve
Lütfen Başvuru Rehberi EK-C’yi doldurunuz.
Ba
şv
ur
u
2.6 Görünürlük Faaliyetleri
On
lin
e
En fazla 1 sayfa. Lütfen proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetlerini tanımlayınız. Lütfen
bütçenin (EK B1) 5.8 no’lu kaleminin altında, burada öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri
için tahsisat yapmayı unutmayınız.
3. PROJE BÜTÇESİ
Başvuru Rehberi EK-B’yi toplam proje süresinin tamamını kapsayacak şekilde gerekçelendirerek doldurunuz. (EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) Daha fazla bilgi için Başvuru
Rehberine bakınız. (Bölüm 2.1.4)
Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi EK B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. Lütfen bütçenin üç çalışma sayfasını da elektronik formatta doldurmayı unutmayınız.
4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI
Proje için “Beklenen Finansman Kaynakları” hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi EK-B’yi doldurunuz. (EK-B3)
Ayni Katkılar
Lütfen aşağıda; Başvuru Sahibi, Ortağı veya başka bir kaynak tarafından sağlanan ayni katkıları (eğer
varsa) belirtiniz (En fazla 1 sayfa). Lütfen ayni katkıların genel olarak kabul edileceğine; ancak, Başvuru
Sahibi veya Ortak(lar)ının uygun (nakdi) katkısı olarak değerlendirilmediğine dikkat ediniz.
35
EK-A
II. BAŞVURU SAHİBİ
:
Kısaltması
:
Uyruğu
:
Yasal Statü
:
Resmi Adres
:
Posta Adresi
:
Telefon numarası (Şehir kodu + numara)
:
Faks numarası (Şehir kodu + numara)
:
Kurum/Kuruluş/STK’nızın e-posta adresi
:
Kurum/Kuruluş/STK’nızın İnternet adresi
:
Bu proje için irtibat kişisi
:
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Tam Yasal Adı / Unvanı
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
1. KİMLİK
:
Ba
şv
ur
u
Cep telefonu numaraları
On
lin
e
İrtibat kişisinin e-posta adresi
:
Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği Karacadağ
Kalkınma Ajansına yazılı olarak bildirilmelidir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahibi’nin vermiş olduğu iletişim bilgileriyle (cep telefonu, e-mail, adres) gerektiğinde Başvuru Sahibi ile temas
kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz.
36
EK-A
2. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
Lütfen mali ve işletme kapasitenizin gerektiği gibi değerlendirilmesine imkan verecek yeterli bilgi
veriniz.
2.1 < Kurum/Kuruluşunuz /İşletmeniz/STK’nız > ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete
başladı?
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
2.2 < Kurum/Kuruluşunuz /İşletmeniz/STK’nız > şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir?
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
2.3 < Kurum/Kuruluşunuz /İşletmeniz/STK’nız> yönetim kurulu/komitesinin listesi
Mesleği
Uyruğu
Görevi
Kuruldaki
Yıl Sayısı
Ba
şv
ur
u
Adı
3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ
On
lin
e
3.1.Benzer Proje Tecrübesi
Her proje için en fazla 1 sayfa. Bu programın kapsamına giren alanlarda son beş yılda
<Kurum/Kuruluşunuz /İşletmeniz/STK’nız> tarafından yürütülen projeler hakkında, her bir proje için
aşağıdaki hususları belirterek ayrıntılı bilgi veriniz.
3.1.1 Projenin amacı ve yeri,
3.1.2 Projenin sonuçları,
3.1.3 <Kurum/Kuruluşunuz /İşletmeniz/STK’nız> projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi,
3.1.4 Projenin maliyeti,
3.1.5 Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katılan tutar).
Bu bilgiler, <Kurum/Kuruluşunuz /İşletmeniz/STK’nız> destek talebinde bulunduğu proje ile aynı
sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacak önemli bir bilgi kaynağı olacaktır.
37
EK-A
3.2.Kaynaklar
En fazla 3 sayfa. Lütfen özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere <Kurum/Kuruluşunuz/İşletmeniz/
STK’nız> ulaşabileceği değişik kaynakların ayrıntılı açıklamasını yapınız:
3.2.1 Son üç yıl için yıllık gelir, eğer mümkünse her yıl için mali destekçilerin adını ve her birinin yıllık
gelire katkı yüzdesini (%) belirterek.
3.2.2 Mali veri. Lütfen aşağıdaki bilgileri kar ve zarar tablosuna ve <Kurum/Kuruluşunuz/İşletmeniz/STK’nız> bilançosuna göre doldurunuz. Lütfen bu tabloda yer alan mali verilerin; kar
zarar hesapları, bilançolar ve yerel vergi dairesine verilen vergi beyanı bilgileriyle uyumlu
olduğundan emin olunuz.
Yıl
Gelirler
Net
Kazanç
Sermaye
Orta ve Uzun Vadeli
Borçlar
Kısa Vadeli
Borçlar (< 1 yıl)
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
2013
(Tahmini)
Toplam Bilanço
veya Bütçe
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarsızlık <Kurum/Kuruluşunuz/İşletmeniz/STK’nız> bu destek programından ve gelecekteki muhtemel teklif çağrılarından
elenmesine yol açacaktır.
2012
2011
Üçüncü kişilerce verilen teminatlar:
On
lin
e
Ba
şv
ur
u
Mali kapasiteyi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler:
3.2.3 Kategorilerine göre (örneğin; müdür, mühendis, teknisyen, tekniker, muhasebecilerin sayısı,
vs.) tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısı, çalışma yerlerini belirterek.
3.2.4 Ekipman ve ofisler.
3.2.5 Diğer ilgili kaynaklar (örneğin; gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar, vs.)
Burada vermiş olduğunuz bilgiler, < Kurum/Kuruluşunuz/İşletmeniz/STK’nız> destek talebinde bulunduğunuz proje ölçeğindeki projeleri uygulamak için yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
38
EK-A
4. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA
ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN
DİĞER BAŞVURULAR
4.1 Alınan Mali Destekler
Son üç yılda, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağladığınız mali destekler varsa belirtiniz.
Destek
Programının
Adı
Destek
Alınan
Tarihler
Toplam
Destek Tutarı
(¨)
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Projenin Adı
Başvuru Kodu /
Destek Veren
Referans Numarası
Kurum ve
(eğer varsa)
Kuruluş
4.2 Sonuçlanmamış Başvurular
Başvuru Kodu /
Referans Numarası
(eğer varsa)
On
lin
e
Projenin Adı
Ba
şv
ur
u
Henüz sonuçlanmamış mali destek başvurularınız varsa belirtiniz.
Başvuruda
Bulunulan
Kurum
Destek
Programının
Adı
Tahmini
Sonuçlanma
Tarihi
Beklenen
Toplam Destek
Tutarı (¨)
39
EK-A
III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI
1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER
Bu bölüm, Başvuru Rehberi <Bölüm 2.1.2> doğrultusunda her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.
1. ORTAK
Tam yasal adı (unvanı)
Uyruğu
Yasal statüsü
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Resmi adresi
İrtibat kişisi
Telefon numarası
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Faks numarası
Cep telefonu numarası
E-posta adresi
Personel sayısı
Diğer ilgili kaynaklar
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile
Ba
şv
ur
u
benzer proje tecrübesi
Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi
On
lin
e
Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı
Önemli!
Ortaklık Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örneğe uygun olarak, tüm ortaklarca ayrı
ayrı imzalanarak ve tarih atılmış olarak Başvuru Formuna eklenecektir. Ortaklık Beyannamesini,
ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişilerinin imzalaması gerekmektedir.
40
EK-A
2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ
Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından doldurulacak ve ortak
kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Ortaklık, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve
işbirliğidir. Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından Karacadağ Kalkınma Ajansı, tüm ortakların aşağıdaki hususları kabul etmesini beklemektedir:
1. Tüm ortaklar Başvuru Formunun Karacadağ Kalkınma Ajansına teslim edilmesinden önce formu
okumuş ve projedeki rollerini anlamış olacaklardır. 2. Tüm ortaklar standart sözleşmeyi okumuş ve destek verildiği takdirde sözleşme çerçevesinde
yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm ortaklar, lider ortak olan Başvuru
Sahibine, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm
işlerde Karacadağ Kalkınma Ajansı karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler.
3. Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin durumundan haberdar edecektir.
4. Tüm ortaklar, Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını almalıdır.
5. Projeye ilişkin önemli değişiklik (örneğin faaliyetler, ortaklar) talepleri Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulmadan önce tüm ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik taleplerini onay için Karacadağ Kalkınma Ajansına
sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
6. Yararlanıcının merkez bürosunun projenin uygulanacağı Düzey 2 Bölgesinde bulunmadığı durumlarda, ortaklar proje sonlanmadan önce proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile satın alınan ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve nihai yararlanıcıları arasında eşit bir
şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır.
On
lin
e
Ba
şv
ur
u
Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. Yukarıda
belirtilen iyi ortaklığın esaslarına uyacağımı ve gereklerini yerine getireceğimi taahhüt ederim.
Adı Soyadı / Ünvanı
:
Kuruluş
:
Pozisyonu/Konumu :
İmza
:
Tarih ve Yer
:
41
EK-A
IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ
1. İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER
Bu bölüm, Başvuru Rehberi <Bölüm 2.1.2> doğrultusunda her iştirakçi kuruluş için doldurulacaktır.
İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.
Tam yasal adı (ticari unvanı)
Uyruğu
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Yasal statüsü
Resmi adresi
İrtibat kişisi
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Telefon numarası
Faks numarası
E-posta adresi
Diğer ilgili kaynaklar
Ba
şv
ur
u
Personel sayısı
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile
On
lin
e
benzer proje tecrübesi
Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi
Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı
42
EK-A
2. İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ
Projeye sponsorluk, teknik destek sağlama gibi konularda roller üstlenecek kuruluşların aşağıda yer alan İştirakçi Beyannamesini doldurmaları gerekmektedir.
İşbu beyanname ile ____________________________________________ adlı projeye
iştirakçi olarak katılacağımızı, proje teklifini okuduğumuzu ve onayladığımızı bildirir, projede belirtilen rolümüzü eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
Adı Soyadı
Kuruluş
İmza
Tarih ve Yer
V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ5
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Pozisyonu
Adı Soyadı
On
lin
e
Ba
şv
ur
u
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:
• Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur;
• Başvuru Sahibi, (varsa) Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan
sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir;
• Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir;
• Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir;
• Başvuru Sahibi veya Ortakları Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (3)’te listelenen (a)’dan (f)’ye kadar
olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.
Konumu
İmza
Tarih ve yer
Tarih ve Yer
1
Bu belge, Başvuru Sahibini temsil etmeye yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacaktır.
43
EK-A
KONTROL LİSTESİ
Başvurunuzu göndermeden önce, eksiği olup olmadığını ve özellikle aşağıdaki hususların eksiksiz olarak yerine getirildiğini bu listeden kontrol ederek işaretleyiniz:
KRİTERLER
EVET
1. Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinde elektronik ortamda doldurulmuştur.
2. Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
3. Teklif, Türkçe olarak hazırlanmıştır.
4. Başvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmiştir.
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
5. Bütçe Dokümanları
Bütçe (EK-B1),
Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK-B2),
Beklenen Finansman Kaynakları (EK-B3),
Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki suret halinde
eklenmiştir.
6. Projenin mantıksal çerçevesi doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir.
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
7. Talep edilen diğer belgeler hazırlanmış başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir.
8. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin Beyannamesi, Başvuru Sahibinin temsilcisi
tarafından imzalanmıştır.
9. Başvuru Sahibi bütçeyi imzalamıştır.
10. (Ortak varsa) Ortaklık Beyannamesi ve tüm ortaklar tarafından imzalanmıştır.
11. (İştirakçi varsa) İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından
imzalanmıştır.
Ba
şv
ur
u
12. Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından paraflanmıştır.
13. Proje, TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır-Şanlıurfa) uygulanacaktır.
On
lin
e
14. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi aşmamaktadır (9 ay).
15. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir Kar Amacı Güden Kuruluşlar: (50.000,00¨). Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: (75.000,00¨).
16. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir.Kar amacı
gütmeyen kuruluşlar : (750.000,00¨), Kar amacı güden kuruluşlar: ( 500.000,00¨).
17. Mali Kontrol Taahhütnamesi (EK-F) yetkili kişi tarafından imzalanıp sunulmuştur.
18. Proje kapsamında yapılacak 10.000,00¨ ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin
satın alımlarda teknik özelliklerin belirtildiği teknik şartname ve en az 3 (üç) adet proforma fatura
sunulmuştur.
19. İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin % 3’ünü aşmamaktadır.
20. Bütçede insan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar, toplam uygun
maliyetlerin % 10’unu aşmamaktadır.
21. Başvuru Formu (EK-A), Bütçe (EK-B1, B2, B3), Mantıksal Çerçeve (EK-C) ve Özgeçmişler (EKD), Fizibilite Şablonu (EK-E) Mali Kontrol Muvafakatnamesi (EK-F) elektronik formatta (CD/DVD)
da sunulmuştur.
44
HAYIR
EK-B
2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
BÜTÇE DOKÜMANLARI DOLDURULURKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ!
1.
Bütçe Ajansın katkısının dışında, projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden
herbiri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her
bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir.
2.
Bütçe, ¨ cinsinden düzenlenmelidir.
3.
İdari maliyetler (8 nolu kalem) uygun doğrudan maliyetlerin (7 nolu kalem) % 3 ünden fazla olamaz. Bu
değer aşıldığında çalışma sayfası otomatik olarak uyaracaktır.
4.
Belirteceğiniz bütün tutarlar (Kamu Kurumları Hariç) (KDV ve ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar) hariç
olmalıdır.
5.
İnsan Kaynakları ve Seyahat alt toplamları, toplam bütçenin (9 nolu kalem) % 10'unu geçemez.. Bu değer
aşıldığında çalışma sayfası otomatik olarak uyaracaktır.
6.
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması şartıyla, küçük ölçekli yapım işleri Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçemez.
7.
Azami ve Asgari hibe limiti "Yenilebilir Enerji Mali Destek Program Başvuru Rehberi" bölüm 1.3'te açıklanmıştır.
8.
Bütçede yer alan tutarlar EK A "Başvuru Formu" Bölüm 1.3 ile aynı olmalıdır.
9.
Bütçeye yazılan tüm kalemlerin EK B2 "Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi" bölümünde karşılığı bulunmalı ve
ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilmelidir.
10.
Bütçedeki kalemlerin arasına satır ekleyebilirsiniz. Bu durumda üst satırdaki formül eklenen satır için çalışmayacaktır. Üst satırdaki formüllü hücrenin seçilip formülün eklenen satıra yansıtılması gerekmektedir.
11.
Bütçe Evraklarında (EK-B1, EK-B2, EK-B3 ve EK-B4) yer alan hücrelerdeki formüllerin bir kısmı değişikliğe
karşı kilitlenmiştir. Formüllü, ancak kilitli olmayan hücrelere kesinlikle müdahale etmeyiniz.
Bütçenin tamamlanmasının ardından aritmetik hata olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ardından Bütçede
12. yazılan tüm kalemlerin Başvuru Formunda karşılığı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunların dışındaki
diğer hususlar B1. Bütçe sayfasının altında ifade edilmiştir.
45
EK-B
2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Sahibinin Adı:
Başvuru Kodu :
EK B-1. Faaliyet Bütçesi1
Giderler
Birim
Miktar
Birim
Maliyet (¨)
Toplam
Maliyet (¨)2
1.1.1 Teknik
Aylık
0
0,00
0,00
1.1.2 İdari / destek personeli
Aylık
0
0,00
0,00
Aylık
0
0,00
0,00
1. İnsan Kaynakları
1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)
1.3 Görev/seyahat harcırahları4
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)3
Gündelik
0
0,00
0,00
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
Gündelik
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
2. Seyahat5
2.1. Yurt dışı seyahat
Seyahat Alt Toplamı
0,00
Her uçuş için
0
0,00
0,00
Seyahat başına
0
0,00
0,00
Ba
şv
ur
u
2.2 Yurt içi seyahat
Gündelik
0,00
On
lin
e
3. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
Her araç için
0
0,00
0,00
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
Her adet için
0
0,00
0,00
3.3 Makineler, araçlar
0
0,00
0,00
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
0
0,00
0,00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)
0
0,00
0,00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
1. 2. 3. 4. 5. 6. 46
0,00
Bütçe, sadece Karacadağ Kalkınma Ajansı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden herbiri yeterince detaylandırılmalı
ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir.
Bütçe ¨ cinsinden yapılacaktır.
Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve "Birim" sütununda yansıtılmalıdır ('Birim Maliyet' sütununda değil).
Günlük harcırah tutarını belirtiniz. Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. Harcırah
giderleri yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığı’nın
her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/
kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir),
Hareket ve varış noktalarını belirtiniz.
Satın alma veya kiralama maliyeti.
EK-B
2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
4. Yerel ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri
Aylık
0
0,00
0,00
4.2 Ofis kirası
Aylık
0
0,00
0,00
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
Aylık
0
0,00
0,00
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)
Aylık
0
0,00
0,00
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
0,00
5. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1 Yayınlar9
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
0
0,00
0,00
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9
0
0,00
0,00
5.8 Tanıtım faaliyetleri11
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5.2 Etüd, araştırma9
5.3 Denetim maliyetleri10
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.9 İnşaat İşleri12
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
5.4 Değerlendirme maliyetleri
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Adet
0,00
6. Diğer14
0,00
On
lin
e
Diğer Alt Toplamı
Ba
şv
ur
u
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
0,00
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı
(1'den 6'ya kadar)
0,00
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %3'ünü)
0,00
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)
0,00
7.
Bu maliyet sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar. Proje yönetimi için kiralanan yerler bu başlık altına girmez. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının
olağan kira ve hizmet giderleri, 8 numaralı idari maliyetler bütçe kalemine girer.
8.
Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir
9.
Burada sadece, hizmet tamamen yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir.
10. Eğer talep edilen destek miktarı 200.000¨’yi geçiyorsa veya Kalkınma Ajansı tarafından talep edildiyse Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul
görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda
nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.
11. Karacadağ Kalkınma Ajansının Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet burada gösterilecektir.
12. Taşerona verilecek inşaat işlerini yazınız; bina yapımı, boru hattı inşaası vb.
13. İnşaat işleri kontrolörlüğü ve yapı denetimi için yapılacak işler
14. Her türlü hizmet alımını (gözetim, danışmanlık, vb.) bu başlık altında belirtiniz.
NOT: Yararlanıcı, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur.
47
EK-B
2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Sahibinin Adı:
Başvuru Kodu :
EK B-2. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz (en fazla
5 satır)
ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız
Faaliyet Bütçesi1
Giderler
Birim
O
nl O
in nl
e in
Ba e
şv Ba
ur şv
u ur
Si u
st Si Ö ÖR
em st
i ( eR
mN NE
KA i ( E K
YS KAK T
) ü YST) İ İR
ze üR
rin zer
de ind
n en
do d
ld old
ur u
ul ru
m lm
al a
ıd lıd
ır. ır
.
1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutar, yurt içi personel)3
1.1.1 Teknik
1.1.2 İdari / destek personeli
1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel)
Aylık
Aylık
Aylık
1.3 Görev/seyahat harcırahları4
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
Gündelik
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
Gündelik
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
Gündelik
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
2. Seyahat5
2.1. Yurtdışı seyahat
2.2 Yurtiçi seyahat
Her uçuş için
Seyahat başına
Seyahat Alt Toplamı
3. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
Her araç için
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
Her adet için
3.3 Makineler, araçlar
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
48
Açıklama
EK-B
4. Yerel ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri
Aylık
4.2 Ofis kirası
Aylık
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
Aylık
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)
Aylık
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
5. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1 Yayınlar9
Adet
BOa
şnv
luin
reu
BSai
sştv Ö
eum
rui R
(SK NÖ
isAt ER
YeS KN
m) TE
iü(z İR
KeA KT
rYin İR
Sd)
eünz
edr
oinl
deu
nru
dlm
ola
dluı
druı
rl.m
al
ıd
ır.
5.2 Etüd, araştırma9
5.3 Denetim maliyetleri10
5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri
5.8 Tanıtım faaliyetleri11
5.9 İnşaat İşleri12
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
6. Diğer14
O
nl
in
e
Diğer Alt Toplamı
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Ara Toplamı (1'den 6'ya kadar)
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %3'ünü)
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)
Başvuru Sahibinin Yetkili İmzası
Tarih ve İmza
49
EK-B
2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Sahibinin Adı:
Başvuru Kodu :
Ek B-3. Beklenen Finansman Kaynakları
Tutar
Toplamın
¨
yüzdesi
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
%
Başvuru sahibinin mali katkısı
Diğer kurumlarca yapılan katkılar
Adı
TOPLAM KATKI
Ba
şv
ur
u
On
lin
e
....
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00%
Koşullar
Ortak1
Ortak2
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Bu başvuruda talep edilen Destek
Miktarı
0,00
Projeden elde edilen doğrudan gelir
GENEL TOPLAM
Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi
Tarih ve İmza
50
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
Her adet için
3.3 Makineler, araçlar
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
3. Ekipman ve malzeme
Her araç için
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
Toplam
Maliyet (¨)
Seyahat başına Seyahat Alt Toplamı
2.2 Yurt içi seyahat
Her uçuş için
2.1. Yurt dışı seyahat
2. Seyahat
Gündelik
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
Gündelik
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
Gündelik
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
Aylık
1.3 Görev/seyahat harcırahları
1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)
Aylık
1.1.2 İdari / destek personeli
1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)
Aylık
1. İnsan Kaynakları
1.1.1 Teknik
Birim
Giderler
Ek B-4. Harcama Takvimi
1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
Planlanan Kümülatif Harcamalar
7. Ay
8. Ay
9. Ay
EK-B
51
52
5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri
5.8 Tanıtım faaliyetleri
5.9 İnşaat İşleri
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
6. Diğer
Diğer Alt Toplamı
8. İdari maliyetler (kalem 7’nin maksimum %3’ünü)
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)
(1’den 6’ya kadar)
5.3 Denetim maliyetleri
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı
5.2 Etüd, araştırma
Adet
5. Diğer maliyetler, hizmetler
5.1 Yayınlar
Aylık
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)
Aylık
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
Aylık
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
Aylık
4.2 Ofis kirası
4.1 Araç maliyetleri
4. Yerel ofis maliyetleri
Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi Tarih ve İmza
EK-B
Genel
ilgili kilit
On Amaçlanelerdir?
göstergeler
Projenin katkıda
bulunacağı daha genel
kapsamdaki amaç
nedir?
Genel amaca katkıda
bulunmak için projenin
gerçekleştireceği özel
amaç(lar) nedir?
Proje amacına
ulaşılabilmesi için
gerekli olan sonuçlar
(projenin somut
ürünleri) nelerdir?
Beklenen sonuçları
elde etmek için
uygulanacak faaliyetler
(sonuçlara referansla)
sırasıyla hangileridir?
Genel Amaç
Özel Amaç(lar)
Beklenen Sonuçlar
Faaliyetler
Varsayımlar
Planlanan faaliyetlerin
uygulanabilmesi için, yararlanıcının
doğrudan kontrolü dışında hangi
koşulların sağlanması gereklidir?
Projenin başlamasından önce
hangi ön-koşulların sağlanması
gerekmektedir?
Beklenen Sonuçların zamanında elde
edilmesi için, hangi dışsal koşullar
sağlanmalıdır?
Söz konusu amacın başarılması için
Proje amacının gerçekleştirildiğine dair
Yararlanıcının sorumluluğu dışında
göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları
olan hangi faktör ve koşulların (dışsal
kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile
koşullar) sağlanması gereklidir?
üretilecek olan)
Hangi riskler dikkate alınmalıdır?
Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları
nelerdir?
Doğrulama Kaynakları ve Araçları
Si ÖR
st
em N
i ( EK
Beklenen proje
KA
Tİ elde edildiğine dair
Proje
sonuçlarının elde
Ysonuçlarının
R için hangi bilgi kaynakları
S
göstergelerin
edilip edilmediği
) ü tespiti
hangi göstergelerden
kullanılacaktır?
ze
rin
anlaşılacaktır?
de
n
do bilgi kaynakları
Araçlar:
Projedeki ilerleme hakkındaki
ld
Bu Faaliyetleri
hangileridir?
ur
uygulamak için gerekli
ul
Maliyetler:
araçlar nelerdir? Örneğin;
Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl m
al
personel, ekipman,
sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde)
ıd
eğitim, etüd, malzeme,
ır.
tesis gibi
anlaşılacaktır?
lin
eB
aş
Proje amacının
vu
başarıldığı hangi
ru
göstergelerden
Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri
Proje Mantığı
MANTIKSAL ÇERÇEVE
EK-C
53
EK-D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adı Soyadı:
Projede Görev Alacağı Pozisyon: (Koordinatör1 /Muhasebe/Teknik vb)
Doğum Tarihi:
Uyruğu:
İletişim Bilgileri (Tel, Faks, E-posta): Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Öğretim Kurumu
Tarih
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
Mezun Olunan Bölüm/Unvan
7. Dil Becerileri: (1’den 5’e kadar; 1 = temel düzey, 5 = ileri düzey)
Okuma
8. Mesleki Deneyim:
Tarih
Yer
Kurum/Kuruluş
Ba
şv
ur
u
Pozisyon
Açıklama
Yazma
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
Dil
On
lin
e
9. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları:
10.Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar:
11.Diğer Bilgiler:
1
54
Bu belge, Başvuru Sahibini temsil etmeye yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacaktır.
Konuşma
EK-E
FİZİBİLİTE RAPORU ÇERÇEVESİ
1. Proje Konumu
(Bu bölümde projenin hayata geçirileceği bölge tanımlanmalı, bölgenin proje açısından avantajları
ve dezavantajları ortaya konmalıdır.)
2. Kullanılacak Enerji Kaynağının Potansiyeli
(Bu bölümde lisanssız elektrik üretimi için kullanılacak enerji kaynağının uygulamanın yapılacağı
bölgedeki potansiyeli doğrulanabilir verilerle açıklanmalıdır.)
3. Kurulacak Sistem Ekipmanlarının Tanımlanması (Alternatiflerin Karşılaştırılması)
(Bu bölümde kurulması planlanan sistem detaylandırılmalı, alternatif sistemlerle karşılaştırılarak
artı yönleri belirtilmelidir. Alınacak ekipmanın nereye yerleşeceğine ait mekânsal çizimler gerçek yerleşim planı üzerinde hesaplarla ve tablolarla sunulmalıdır.)
4. Amortisman Hesapları ve Fizibilite Değerlendirmesi
(Bu bölümde kurulacak sistemin yatırım maliyeti belirtilmeli, sistemin başabaş noktası hesaplanmalıdır. Buradaki hesaplamalar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nın (EPDK) http://www.epdk.
gov.tr/index.php/epdk-sss?id=885#1-örnek-uygulamalar internet sayfasında yer alan örneklerden
yararlanılabilir.)
5. Değerlendirme
(Bu bölümde yapılan değerlendirmeler sonucu varılan kararlar ve sitemin uygulanabilirliği açıklanmalıdır.)
55
EK-F
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından ve başkaca her türlü kayıtlardan çeşitli Bankalar ve
Katılım Bankaları nezdindeki kredi limiti ve risk bilgilerimi(zi)n ile iflas, tasfiye veya konkordato hallerinden
biri kapsamında olup olmadığımı(zı)n, Bankalara vadesi geçmiş borçlarım(ız)ın bulunup bulunmadığı, icra
takibine maruz bulunup bulunmadığımı(zı)n ve moralite bilgileri hususlarıyla sınırlı olmak üzere araştırılması ve tarafımızca kullanılacak proje hesabının açılacağı banka nezdindeki proje hesabının yetkili kişilerce
izlenmesi, gerektiğinde kısıtlanması hususunda tarafınıza tam yetki verdiğimi(zi), hesap üzerindeki yetkimi(zi)n kısıtlanması nedeniyle Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı beyan ederim/ederiz.
Kredi kullandığım(ız) banka tarafından hakkım(ız)da düzenlenen değerlendirme raporlarının ve kredi bilgilerinin Bankaca Ajansa gönderilmesine muvafakat eder, söz konusu raporların ve kredi bilgilerinin
Bankaca Ajansa gönderilmesi nedeniyle Bankaya herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi), bu konuda Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zı), hesaplarıma(mıza) ilişkin hesap hareketlerinin
Banka tarafından Ajansa verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir itirazda bulunmayacağımı(zı) taahhüt ederim/ederiz.
Proje hesabının açıldığı banka nezdindeki Proje Hesabım(ız)ın Ajans tarafından izlenmesine ve söz konusu Proje Hesabım(ız)a Ajansın yetkilendireceği personel/personellerin internet üzerinden tek bir şifreyle
erişimine, ayrıca Ajansın yazılı talimatına istinaden Proje Hesabım(ız) üzerindeki tasarruf yetkimizin kısıtlanmasına gayrikabili rücu olarak muvafakat ederim/ederiz.
Proje uygulama döneminde Ajans tarafından, sözleşmede belirttiğim(iz), tarafımızca kullanılacak
Banka’daki Proje Hesabım(ız)a yapılacak bütün ödemelerde (ön ödeme, ara ödeme ve nihai ödeme) hesapta oluşacak faiz gelirinin tümünün Ajansa ait olduğunu ve bu hesaplarda biriken faiz gelirlerinin proje
dönemi sonunda Ajansın kendi hesaplarına aktarılmasına muvafakat ettiğimi(zi) beyan ve kabul ederim/
ederiz.
Bu çerçevede, Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesi ve “Sırların Açıklanması” başlıklı 159. maddesi hükümlerince, Ajansa ya da tarafım(ız)la ilgili araştırma yapacağınız T.C. Merkez
Bankasına veya Proje Hesabının açılacağı Bankanıza herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi) veya
Ajanstan ya da T.C. Merkez Bankasından veya Proje Hesabının açılacağı Bankadan herhangi bir talepte
bulunmayacağımı(zı) peşinen kabul ve taahhüt ederim/ederiz. ../../2013
Adı - Soyadı
Mühür
Destek Yararlanıcısının
Yetkili İmza/Kaşe
56
Kurum Adı
Resmi Ünvanı
Sicil Numarası
Vergi No. ve Vergi Dairesi
EK-G
ÖRNEK 1
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuz …………. tarih ve ………. sayılı Kanun’a/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup Şanlıurfa’da faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
ÖRNEK 2
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine
sahiptir.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
57
EK-G
ÖRNEK 3
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Aşağıda tatbik imzası bulunan kurumumuz Müdürü/Başkanı (vb.), Ajansınıza “…………………................”
başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “…………..….”nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
………….’nin Tatbiki İmzası:
(İMZA)
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
ÖRNEK 4
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuzca Ajansınıza sunulan “………..…” başlıklı proje kapsamında, 15 Haziran 2012 tarih ve
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanmadığımızı beyan ederiz.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
(Projede ortak var ise Ortaklık Beyannamesini imzalyan yetkili kişi tarafından da imzalanmalıdır.)
58
EK-G
ÖRNEK 5
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuz başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı, TKDK, KOSGEB, vb.) desteklenen aynı proje ve/veya faaliyet için destek almamıştır.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
ÖRNEK 6
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
……………… tarafından Ajansınıza sunulacak “………..…” başlıklı projede kurumumuz proje ortağı
olarak yer alacaktır. Proje başvuru formunda belirtildiği üzere, kurumumuzca proje kapsamında …………..
¨’lik eş finansman/nakdi katkı sağlanması taahhüt edilmektedir.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
59
EK-G
ÖRNEK 7
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuzca Ajansınıza sunulacak “………..…” başlıklı proje kapsamında inşa edilecek altyapının
sahipliği/intifa hakkı, projenin tamamlanmasının ardından 3 yıl (asgari 3 yıl) süre ile kurumumuza ait
olacaktır.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
ÖRNEK 8
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuzca Ajansınıza sunulan “………..…” başlıklı proje ile birlikte teslim edilen destekleyici belgeler
(her türlü onay, izin, ruhsat vb. dahil olmak üzere), Ajansınızla sözleşmenin imzalanmasının ardından tüm
proje faaliyetlerinin ve gerekli ihale süreçlerinin başlatılması için yeterlidir.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
60
EK-G
ÖRNEK 9
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE
Kurumumuzca Ajansınıza sunulan “………..…” başlıklı proje veya faaliyet için Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü (% 3) kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle hakkımızda kesinleşmiş haciz işlemi bulunmamaktadır.
Kurumun En Üst Yetkili Amiri
İmzası ve Mühür
(Projede ortak var ise Ortaklık Beyannamesini imzalayan yetkili kişi tarafından da imzalanmalıdır.)
61
EK-H
PROGRAM DÜZEYİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1
Gösterge
1.
Program kapsamında kurulan PV güç kapasitesi
2.
Birim
do
ld
ur
ul
m
al
ıd
ır.
S. N.
1.000
Program kapsamında kurulan sistemlerde yıllık üretilen elektrik enerjisi
MWh
1.900
3.
Program kapsamında destek verilen KOBİ/Kuruluş sayısı
Adet
15
4.
Program kapsamında yaratılan ek istihdam sayısı
Kişi
75
5.
Program kapsamında Bölgede Kurulu PV gücündeki artış
%
1.000
6.
Program kapsamında destek verilen KOBİ'lerin ihracatındaki artış
%
10
7.
Program kapsamında destek verilen KOBİ sayısı
Adet
5
8.
Program kapsamında yapılan AR-GE yatırımları
TL
5
9.
Program kapsamında modernizasyonu gerçekleştirilen tesis sayısı
Adet
4
10.
Program kapsamında satın alınan yeni makine sayısı
Adet
10
11.
Program kapsamında alınan kalite sertifikası sayısı
Adet
4
Ba
şv
ur
u
Si ÖR
st
em N
i ( EK
KA
T
YS İR
)ü
ze
rin
de
n
kW
On
lin
e
1
62
Miktar
Bu programın uygulanması sonucu aşağıda belirtilen sonuçların elde edileceği öngörülmektedir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
980 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа