close

Вход

Log in using OpenID

akyurt belediyesi 2014 yılı performans programı

embedDownload
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C.
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
www.akyurt.bel.tr
(0312) 844 1 844
1
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını
alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini,
daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.
3
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BAŞKAN SUNUŞU
Performans, bir işi yapan
bireyin, bir grubun ya da bir
kuruluşun o işle amaçlanan
hedefe ne ölçüde ulaşabildiğinin
nicel ve nitel olarak ifadesidir.
Bir başka ifadeyle performans,
kurumun faaliyet sonuçlarının
sayısal verilerle ölçme ve takip
etme,
hesap
verme
sorumluluğunu
belirleme,
kaynakların stratejik planda yer
alan
amaç
ve
hedefler
doğrultusunda tahsis edilmesi,
verimlilik artışı ve etkinliğin
sağlanmasıdır.
Yönetimimiz döneminde
temel
hedefimiz,
kamu
kaynaklarının
kullanılmasında
etkinliği ve verimliliği sağlayarak İlçe halkımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaktır.
Bu amaçla, Belediyemiz, eğitim, kültür, sosyal ve sanayi alanlarında gelişmeyi hedef
edinerek 2010-2014 yıllarını kapsayan “Stratejik Planını” oluşturmuş ve hedeflere ulaşmak
için de geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu belirlemiştir.
Aynı zamanda söz konusu amaç ve hedeflere ulaşmak için, Müdürlüklerimizin
2012 yılında yaptığı faaliyetleri, 2013 ve 2014 yılında yapacağı faaliyetleri de bu
Performans Programının içinde göreceksiniz. Ayrıca 2014 yılında yapılacak faaliyetler
2014 yılı bütçesi ile ilişkilendirilerek bütçesel bağlantıları da ortaya konmuştur.
Bu Performans Programını hazırlarken, hayata geçirmeyi planladığımız projeleri
ince eleyip sık dokuduk, kararlılıkla, disiplinli ve ekip ruhu içinde çalıştık. Çünkü
amacımız, siz değerli hemşehrilerimizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak, yokluğu
hissedilmeyecek projeleri, kaynakları verimli kullanarak modern belediyecilik anlayışıyla
profesyonelce hayata geçirmeyi planladık.
Bu amaca matuf olarak hazırlanan Belediyemiz Performans Programında,
performans hedeflerine ve bu hedeflere ilişkin performans göstergelerine yer verilmiştir.
Söz konusu hedefler kapsamında 108 adet faaliyet yürütülecektir.
Belediyemiz 2014 yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, İlçemize ve
halkımıza hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen Meclis Üyelerimize ve Belediye
Personelimize teşekkür ederim.
Gültekin AYANTAŞ
Belediye Başkanı
4
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER ………………………………….......................................
8
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ………………………………………...
8
B. Teşkilat Yapısı …………………………………………………………..
11
C. Fiziksel Kaynaklar ……………………………………………………...
12
D. İnsan Kaynakları …………………………..............................................
14
II. PERFORMANS BİLGİLERİ …………………………………………………
16
A. Temel Politika Ve Öncelikler ………………..........................................
16
B. Amaç ve Hedefler ……………………………………………………….
17
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler …………………….
19
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ……………………………………..
56
E. Diğer Hususlar………………………………….......................................
64
III. MALİ BİLGİLER …………………………………………………………..
73
6
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
I- GENEL BİLGİLER
A.Yetki Görev ve Sorumluluklar
1- Belediye Kanununa Göre Belediyenin görev ve sorumlulukları
Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü
maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar
veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını
yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi
uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe
vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için
binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları
Belediyenin yetkileri, 5393 sayılı Kanun’un “Belediyenin Yetkileri İmtiyazları”
başlıklı 15’inci maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
7
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin
veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların
tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı
aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun,
kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve
ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme
8
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate
alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün
içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer
seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde
il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi
ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol
ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis
edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da
ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında
da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi,
resim ve harç gelirleri haczedilemez.
9
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
B. Teşkilat Yapısı
Başkanlığımız, Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi, Belediye
Encümeni, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerden
oluşmaktadır.
Akyurt Belediyesi Kurumsal Yapısı
Akyurt Belediye Meclisi
: 15 Üye
Akyurt Belediye Başkanı
: Gültekin AYANTAŞ
Akyurt Belediye Encümeni : 5 Üye
Başkan Yardımcıları
: 3 Kişi
Müdürlükler
: 13 Adet
Belediyemiz Norm Kadrosundaki teşkilat şeması
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
1- Belediyemiz 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle mevcut olan büro makineleri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Büro Makineleri
Telefon/Faks
Adet
60/4
Tarayıcı
2
Bilgisayar (Masaüstü+dizüstü)
60 (40+20)
Fotokopi Makinesi
2
Yazıcılar
31
2-
Belediyenin donanım envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Envanter
Adet
Switch/Modem
33/7
Firewall-Software
1
Sunucusu
2
Kesintisiz Güç Kaynağı
4
Telefon Santralı
5
10
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Veri Depolama Sistemi
1
Güvenlik Kamera Sistemi
5
Projektör
5
Fotoğraf Makinesi
6
3- Hizmet ve Diğer Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler
Bina Adı
Ana Hizmet Binası
Ankara Evi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Mezbaha
Tesisleri
Vasfı
Hizmet binası
Hizmet binası ve sosyal tesis
Hizmet binası ve kesimhane
Hizmet binası, atölyeler, tamirhane,
depolar, araç ve iş makineleri parkı
Hizmet binası
Kiralık bina
Lojistik Tesisler
Zabıta Karakolu (2 adet)
ENERJİSA A.Ş. Hizmet Binası
Ankara Büyükşehir Belediyesine Tahsis
Edilen Eski Hizmet Binası (2., 3. ve 4.
Katlar)
Belediye İşhanı 1. kattaki 7 adet dükkan
(45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 No’lu Dük.)
Su Deposu Binası ve Müştemilatı
Kapalı Pazar Yeri
Halı Saha ve Sosyal Tesisleri
Yıldırımhan Parkı Kafeterya ve Sosyal
Tesisleri
Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi
Kültür Park İçindeki Lokanta
Belediye Evi (Belediye Misafirhanesi)
Halk Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası
Tahsisli bina (Aile Yaşam Merkezi
olarak)
Dükkan
Su deposu ve konut
Kapalı Pazar Alanı
Sosyal tesis
Sosyal tesis
Konferans, düğün ve spor salonları
Kiralık lokanta
Misafirhane
Tahsisli Bina
4- Araç ve İş Makineleri
Cinsi
S.No
Adet
S.No
Cinsi
Adet
1
Makam Aracı
2
14
Low Bet-TIR
1
2
Küçük Otobüs
3
15
Kasalı Kamyon
1
3
Yol Süpürme Aracı
1
16
Kasalı Kamyon
1
4
Tuzlama Aracı (Ünimok)
1
17
Kamyonet
6
5
Midibüs
1
18
Cenaze Yıkama Aracı
2
11
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
Binek Otomobil
8
19
Cenaze Nakil Aracı
2
7
Damperli Kamyon
7
20
Traktör
2
8
Greyder
2
21
Vidanjör
1
9
Bekoloder
4
22
Sulama Aracı
1
10
Loder
1
23
Arazöz
1
11
Zabıta Hizmet Aracı
3
24
Silindir
1
12
Ekskavatör
2
13
Çöp Kamyonu
8
TOPLAM
62
12
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
D.İnsan Kaynakları
Belediyemiz istihdam politikası, 27 Kasım 2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi
Gazete ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca norm kadro standartları cetveline göre Belediye
Meclisimizin 06/03/2012 tarihli ve 16 no’lu kararı ile yeniden düzenlenmiştir.
Belediyemiz 2013 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1 meclis üyesi başkan
yardımcısı, 44 memur, 73 kadrolu İşçi ve 1 sözleşmeli (kısmi zamanlı sözleşmeli) personel
olmak üzere toplam 119 personel ile hizmet vermektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında
sözleşmeli pozisyonda çalışan 16 personel, 6495 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesiyle 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 41’inci maddesi kapsamında, 5
mühendis, 4 tekniker, 3 eğitmen, 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 ekonomist ve 1 kameraman
sözleşmeli olarak çalıştıkları unvanlarda memur kadrolarına atanmışlardır.
Personel Sayısı
Kadro Durumu
Erkek
Kadın
Personel Sayısı
Memur
43
1
44
Kadrolu İşçi
65
8
73
Sözleşmeli (Kısmi Zamanlı)
1
0
1
Diğer
1
0
1
110
9
119
TOPLAM
Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Diğer
TOPLAM
İlkokul
2
-
36
-
38
Ortaokul
6
-
21
-
27
Lise
9
-
15
1
25
13
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Önlisans
9
-
1
-
10
Lisans
14
1
-
-
15
Yüksek Lisans
4
-
-
-
4
TOPLAM
44
1
73
1
119
Personelin Yaş Durumu
Yaş Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Diğer
TOPLAM
21-30
8
-
-
-
8
31-40
17
1
26
-
44
41-50
14
-
45
1
60
51 ve üstü
5
-
2
-
7
TOPLAM
44
1
73
1
119
2013 yılı Ağustos ayı itibariyle Akyurt Belediye Başkanlığının personelinin
müdürlüklere göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
Birim adı
Memur
Başkan Yardımcısı
Özel Kalem Birimi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişk.Md.lüğü
TOPLAM
2
1
2
4
8
6
2
3
1
4
8
1
1
1
44
14
Kadrolu Sözleşmeli/Diğer
Toplam
Personel
İşçi
1
3
4
1
6
2
4
5
9
22
30
6
2
4
7
19
20
5
9
3
11
9
10
1
1
73
2
119
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
II- Performans Bilgileri
A- Temel Politika ve Öncelikler
İlçe halkımıza verimli ve etkin bir hizmet sunabilmek için, Belediyemiz gelirlerini
ve yatırımlarını planlayarak, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre
gerçekleştirmek, temel politika ve önceliğimizdir.
Harcamalarda etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği hayata geçirmek amacıyla;
 Kaynak tahsisi, stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine
dayandırılacaktır.
 Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç kontrol ve iç
denetim sistemi uygulamaya konulacaktır.
 Harcamalarda kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette olan altyapı
yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik verilecektir.
 İlçe halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının öncelik sırasına
göre karşılanmasına önem verilecektir.
 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamaları ile hizmette
etkinlik verimlilik daha da artırılacaktır.
 Yatırımlarımızın kendi kaynaklarımız ile yapılmasına devam olunacaktır.
 Müdürlüklerimizin, kendilerine tahsis edilen ödenekleri, belirlenen politika
ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları esas
alınacaktır.
 Güçlü mali yapının oluşturulmasında insan kaynakları alt yapısı nitelik ve
nicelik olarak güçlendirilecektir.
15
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
B-Amaç ve Hedefler
Amaç ve hedefler kurumu bu günden yarına taşıyan yol haritalarıdır. Amaç ve
hedeflerimize ulaşabilmek için 2014 yılı içerisinde yapacağımız faaliyetleri ve bu
faaliyetleri ölçecek göstergeleri belirledik.
2010-2014 yılları arasını kapsayan ve Belediye Stratejik Planında belirlenmiş olan
stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
STRATEJİK
STRATEJİK
PERFORMANS
AMAÇ
HEDEF
HEDEFİ
S.NO
Belediye organlarının
faaliyetlerini yürütmek, sosyal
faaliyetlere katkı sağlamak
1
Belediye
organlarının
faaliyetlerini
yürütmek ve
kurumsal bir yapı
oluşturmak.
Kurumsal bir yapı
oluşturulmasına ve personelin
niteliklerinin geliştirilmesine
yönelik faaliyetleri yürütmek.
Bilgi iletişim teknolojilerinden
en üst düzeyde yararlanmayı
sağlayacak faaliyetleri
gerçekleştirmek.
2
3
Akyurt
Belediyesinin mali
yapısını
güçlendirmek.
Modern ve
düzenli kentsel
gelişimi sağlamak
Belediye gelir ve giderlerinin etkin
bir şekilde tahsilini ve ödenmesini
sağlamak.
Belediyenin stratejik yönetim
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
İmar ve parselasyon
faaliyetlerinin yürütülmesini
sağlamak, belediye taşınmazlarının envanterini tutmak ve
kamulaştırma yapmak.
16
Belediye organlarının faaliyetleri
yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı
sağlanacaktır.
Belediyenin kurumsal yapısının oluşturularak, personelin niteliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde
teknolojik imkânlardan
yararlanılacaktır.
Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve
ödemesi yapılacaktır.
Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.
İmar ve parselasyon faaliyetleri
yürütülecek, belediye taşınmazlarının
envanteri tutulacak ve kamulaştırma
yapılacaktır.
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4
Yeterli düzenli ve
modern sağlık
hizmeti sunmak.
Akyurt halkının en iyi şekilde
sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze
hizmeti vermek.
Hayvan sağlığını korumak,
bulaşıcı hastalıkları önlemek ve
kurban hizmeti vermek.
5
6
7
Yeşil alanları
artırmak, bu
alanların bakım
ve güvenliğini
sağlamak.
Kentin düzenli
gelişimine
yönelik altyapı
hizmetleri ve üst
yapı projeleri
uygulamak.
Temiz, yaşanabilir
ve sağlıklı bir
çevrenin
oluşmasını
sağlamak.
Akyurt’ta yeşil alanlar, parklar
ve rekreasyon alanları yapmak
bu alanların bakım ve
güvenliğine yönelik faaliyetleri
gerçek-leştirmek.
Akyurt’un alt yapı
yatırımlarına yönelik
hizmetlerde bulunmak.
Çeşitli amaçlı hizmetlerde
kulla-nılmak amacıyla
belediye hizmet binaları
gerçekleştirmek
Temizlik hizmetlerinin etkin
yeterli, en üst düzeyde
yapılmasını ve halkın çevre
bilincini arttıracak tedbirleri
gerçekleştirmesini sağlamak.
17
Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden
yararlanması sağlanacak ve cenaze
hizmeti verilecektir.
Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı
hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti
verilecektir
Akyurt’un yeşil alanları artırılacak,
bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır.
Akyurt’un düzenli gelişmesine yönelik
alt yapı hizmetleri sunulacaktır
Çeşitli hizmetlerde kullanılmak
amacıyla belediye hizmet binaları
yapılacaktır.
Akyurt’un temiz, yaşanabilir ve sağlıklı
bir çevre oluşumunu sağlamak
amacıyla temizlik hizmetleri verilecek
ve çevre bilinci artırılacaktır.
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
9
Yönetim
faaliyetlerini
yürütmek ve
halkın yaşam
kalitesini
artıracak
etkinlikler
gerçekleştirmek.
Akyurt’ta düzen
ve esenliğin
sağlanması,
sağlık, imar ve
yardım
faaliyetlerinin
yürütülmesinde
zabıta hizmeti
vermek.
10
Mali yapıyı
güçlendirmek ve
belediye
ihtiyaçlarını
tedarik etmek.
11
İlçe sınırları
içerisinde
ekonomik ve
ticari hayatın
düzenli ve sağlıklı
olmasını
sağlamak.
Belediye başkanının
faaliyetlerini yürütmek ve
belediye hizmet-lerinin
tanıtımını yapmak.
Sosyal yardım faaliyetlerinde
bulunmak.
Halkın yaşamsal kalitesini
arttırmaya yönelik kültürel ve
sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek.
Akyurt’ta düzen ve esenliğin
sağlanması için gerekli
tedbirleri almak.
Belediye başkanının her türlü
faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır.
Her türlü sosyal yardım
faaliyetlerinde bulunulacaktır.
Her türlü kültürel ve sanatsal
faaliyetler gerçekleştirilecektir
İlçenin düzen ve esenliğinin
sağlanması için gerekli tedbirler
alınacaktır.
Sosyal yardım faaliyetleri,
güvenlik ve trafik hizmetleri
kapsamında faaliyetler
yürütmek.
Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve
trafik hizmetleri kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Akyurt Belediyesinin ihtiyacı
olan her türlü mal ve hizmet
alımını gerçekleştirmek.
Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları
karşılanacaktır.
İşyerlerinin kayıt altında
tutulmasını sağlamak ve
Beledi-yeye gelir sağlamak.
18
Akyurt sınırlarına dâhil işyerleri kayıt
altına alınacak ve belediyeye gelir
sağlanacaktır.
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Bu bölümde, beş yıllık stratejik planda tespit ettiğimiz amaç ve hedeflerimize
ulaşmak için müdürlüklerimizin 2014 yılında yapmayı planladığı faaliyetler ile bu
faaliyetlere ilişkin performans göstergelerine, yapılacak çalışmaların hangi birimlerce
gerçekleştirileceğine ve bu faaliyetlerin tahmini kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiştir.
Performans programı, Belediyemizin şeffaflığının ve hesap verme sorumluluğu
taşıdığımızın bir göstergesidir.
19
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç 1
Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı
oluşturmak
Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere
katkı sağlamak
Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere
katkı sağlanacaktır.
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
Stratejik Hedef 1.1
Performans Hedefi 1.1.1.
Performans Göstergeleri
1
1
2
3
4
5
Yapılan Meclis toplantı ve alınan karar
sayısı
Yapılan encümen toplantı ve alınan karar
sayısı
Yapılan nikâh sayısı
Arşivin düzenlenme oranı ve takibi
Yapılan anket sayısı
Etik Kurulunun Tespiti ve alınan kararlar
Adet
Adet
Adet
%
Adet
Adet
Faaliyetler
61/112
55/115
55/110
41/103
43/120
41/110
208
210
100
100
4
6
1
2
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
220
100
7
2
Toplam
1
Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili faaliyet
65.000,00
-
65.000,00
2
Nikah hizmeti faaliyeti
48.000,00
-
48.000,00
3
Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibi
faaliyeti
30.000,00
-
30.000,00
4
Anket faaliyeti
25.000,00
-
25.000,00
5
Etik Kurulu Faaliyeti
15.000
-
15.000
Genel Toplam
183.000,00
-
183.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı
Stratejik Amaç 1
oluşturmak
Bilgi iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak
Stratejik Hedef 1.3
faaliyetleri gerçekleştirmek.
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan
Performans Hedefi 1.3.1.
yararlanılacaktır.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Adet
583
600
750
İnternetten 7 gün 24 saat borç adedi
Kurumsal network ve güvenlik altyapısının
2
%
100
100
100
güncelleştirilmesi
Yapımı tamamlanan binaların bilgisayar alt
2
Adet
1
1
yapısını kurmak
3
Kurum web sayfasının güncelleme sıklığı
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
4
EBY Sistemine geçilme oranı
%
70
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Tam Otomasyon ve e-belediyecilik uygulamalarına
30.000,00
30.000,00
1
geçilmesi
Belediye hizmet binasının network altyapısının
22.000,00
22.000,00
2
güçlendirilmesi
20.026,74
20.026,74
3
Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması
4
Elektronik belge yönetim sistemine geçilmesi (EBYS)
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
21
118.000,00
-
118.000,00
190.026,74
190.026,74
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
P.H. 1- Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere
katkı sağlanacaktır.
Performans Hedefi
P.H.3- Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan
yararlanılacaktır.
1. Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili faaliyet
2. Nikah hizmeti faaliyeti
3. Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibi faaliyeti
Faaliyet Adı
4. Anket faaliyeti
5. Etik Kurulu Faaliyeti
6. Tam Otomasyon ve e-belediyecilik uygulamalarına geçilmesi
7. Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi
8. Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması
9. Elektronik belge yönetim sistemine geçilmesi (EBYS)
Sorumlu Harcama Birimi
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
225.910,74
02
SGK Devlet Primi Giderleri
38.276,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
108.840
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
-
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
373.026,74
22
Bütçe Dışı
Kaynak
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
373.026,74
23
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı
Stratejik Amaç 1
oluşturmak
Kurumsal bir yapı oluşturulmasına ve personelin niteliklerinin
Stratejik Hedef 1.2
geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek
Belediyenin kurumsal yapısının oluşturularak, personelin niteliklerini
Performans Hedefi 1.2.1
geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir
Performans Göstergeleri
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
1
Görev tanımı ve düzenleme yapılan birim
Adet
2
2
2
sayısı
Organizasyon yapısı gözden geçirilen veya Adet
2
2
2
2
değişiklik yapılan birim sayısı
Görevde yükselme ve unvan değişikliği
3
Adet
3
3
4
sınavına katılan personel sayısı
Mesleki panel, seminer, fuar, eğitim vb.
4
Kişi
49
45
50
etkinliklere katılan personel sayısı
5
Adet
1
1
Eğitim İhtiyaçlarının tespiti
5
Hizmetiçi eğitime katılan personel sayısı
Adet
1
2
2
6
Personelin özlük haklarına yönelik faaliyet
sayısı (bilgilerin dijital ortama aktarma,
atama, terfi vb.)
Adet
24
24
44
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Faaliyetler
Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden
gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde
esas alınması
Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında
belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının
2
gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değişikliklerin
yapılması
İnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde
3
yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele
alınarak yazılı hale getirilmesi
Personelin mesleki ve kişisel gelişimin
4
yönlendirilmesi faaliyeti
Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi
5
eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program
dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi
Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin
6
yürütülmesi
Genel Toplam
1
24
20.000,00
17.760,00
-
-
20.000,00
17.760,00
15.000,00
-
15.000,00
20.000,00
-
20.000,00
133.680,00
-
133.680,00
12.000,00
-
12.000,00
218.440,00
-
218.440,00
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
Belediyenin kurumsal yapısının oluşturularak, personelin niteliklerini
geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
1. Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi
ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması
2. Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve
birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa
değişikliklerin yapılması
Faaliyet Adı
3. İnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme,
değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi
4. Personelin mesleki ve kişisel gelişimin yönlendirilmesi faaliyeti
5. Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının
ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim
verilmesi
6. Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
71.760,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
13.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
133.680,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
-
07
Sermaye Transferleri
-
25
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
218.440,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
218.440,00
26
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 2.1
Performans Hedefi 2.1.1.
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6
7
Akyurt Belediye Başkanlığı
Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek
Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir şekilde tahsilini ve ödenmesini
sağlamak
Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır.
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
Belediye bütçesinin hazırlanma ve uygulama oranı
Gelir gerçekleşme oranı
Gider gerçekleşme oranı
Takip edilen taşınır sayısı
Yapılan tahsil oranı
Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve
yılsonu raporlarının hazırlanma oranı
Fuar alanının tamamlanma oranı
(%)
100
100
100
(%)
(%)
Adet
%
90
100
950
55
90
96
960
25
90
96
2.500
30
(%)
100
100
100
%
Faaliyetler
10
90
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1
Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulaması
200.000,00
-
200.000,00
2
Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması
350.000,00
-
350.000,00
3
Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması
250.000,00
-
250.000,00
4
Belediye taşınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması
350.000,00
-
350.000,00
5
Belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması
208.000,00
-
208.000,00
6
Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu
raporlarının hazırlanması
206.066,66
-
206.066,66
7
Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş. ile ilgili faaliyet 1.000.000,00
-
1.000.000,00
2.564.066,66
-
2.564.066,66
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
27
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 2.2
Performans Hedefi 2.2.1.
Akyurt Belediye Başkanlığı
Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek
Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
sağlanacaktır
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
1
1
1
%
25
100
-
Performans Programının yapılması
İç Kontrol Eylem Planın hazırlanması ve
uygulanması
Faaliyet Raporlarının hazırlanmış olması
Stratejik Planın hazırlanmış olması
1
1
Faaliyetler
1
1
1
1
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
15.000,00
15.000,00
-
1
Belediye Performans Programlarının hazırlanması
2
Belediye İç Kontrol Standartları Eylem Planının
hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi
230.000,00
-
230.000,00
3
Belediye Faaliyet Raporlarının hazırlanması
20.000,00
-
20.000,00
4
Belediye Stratejik Planının hazırlanması
50.000,00
-
50.000,00
315.000,00
-
315.000,00
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
28
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
P.H. 1- Belediye gelir ve giderlerinin tahsilatı ve ödemesi yapılacaktır.
Performans Hedefi
P.H. 2- Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
sağlanacaktır.
1. Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulaması
2. Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması
3. Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması
4. Belediye taşınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması
5. Belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması
Faaliyet Adı
6. Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının
hazırlanması
7. Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş. ile ilgili faaliyet
8.
Belediye Performans Programlarının hazırlanması
9.
Belediye İç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması ve
uygulanmasının takip edilmesi
10. Belediye Faaliyet Raporlarının hazırlanması
11. Belediye Stratejik Planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
403.510,74
02
SGK Devlet Primi Giderleri
77.120,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
675.563,92
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
153.112,00
06
Sermaye Giderleri
56.000,00
29
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
1.000.000,00
09
Yedek Ödenek
513.760,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2.879.066,66
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.879.066,66
30
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 3
Stratejik Hedef 3.1
Performans Hedefi 3.1.1
Performans Göstergeleri
1
2
3
3
4
5
6
Akyurt Belediye Başkanlığı
Modern ve düzenli kentsel gelişimi sağlamak
İmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye
taşınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaştırma yapmak.
İmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taşınmazlarının
envanteri tutulacak ve kamulaştırma yapılacaktır.
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
İmar ve parselasyon yapılan alan miktarı
2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu
gerçekleşme oranı
Akyurt Merkez Yıldırım ve Beyazıt Mahalleleri
revizyon imar planı ve parselasyon çalışmalarının
gerçekleşme oranı
Kalaba Mahallesi parselasyon çalışmalarının
gerçekleşme oranı
Düzenlenen imar çapı, yol kotu sayısı
Belediye taşınmazlarının envanterinin tutulması
takibinin sağlanması oranı
Kamulaştırma yapılan miktar
ha.
-
500
300
%
10
85
5
%
25
25
50
%
10
10
80
Adet
100
115
110
%
100
100
100
m2
Faaliyetler
1
2
3
4
5
6
23.297,99 75.000
20.000
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
Köy vasfından mahalleye dönüşen yerlerin hâlihazır
haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması
2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu faaliyetlerinin
düzenlenmesi
Akyurt İlçesi yerleşim imar planının yeniden ele alınarak
düzenlenmesi
İmar çapı, yol kotu, zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin
yürütülmesi
Belediye taşınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve
en iyi şekilde değerlendirilmesi
120.000,00
-
120.000,00
5.000,00
-
5.000,00
256.200,00
-
256.200,00
180.000,00
-
180.000,00
42.000,00
-
42.000,00
Kamulaştırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
520.000,00
-
520.000,00
1.123.200,00
-
1.123.200,00
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
31
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
İmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taşınmazlarının
envanteri tutulacak ve kamulaştırma yapılacaktır
1. Köy vasfından mahalleye dönüşen yerlerin hâlihazır haritalarının,
imar ve parselasyonunun yapılması
2. 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu faaliyetlerinin
düzenlenmesi
Faaliyet Adı
3. Akyurt İlçesi yerleşim imar planının yeniden ele alınarak
düzenlenmesi
4. İmar çapı, yol kotu, zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi
5. Belediye taşınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi
şekilde değerlendirilmesi
6. Kamulaştırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
191.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
31.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
381.200,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
520.000,00
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütç
e Dışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
1.123.200,00
0
32
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.123.200,00
33
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 4
Stratejik Hedef 4.1
Performans Hedefi 4.1.1
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak
Akyurt halkının en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını
sağlamak ve cenaze hizmeti vermek
Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve
cenaze hizmeti verilecektir.
1
Talep doğrultusunda verilen hizmet oranı
Ölçü
Birimi
%
2
Yapılan etkinlik sayısı
Adet
-
1
1
3
Kullanılan ilaç miktarı
Kg.
83
100
100
Performans Göstergeleri
Cenaze hizmetlerinin verilmesi
Halkın sağlık bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin
2
3
2013
2014
100
100
100
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
10.000,00 10.000,00
Faaliyetler
1
2012
3.800,00
-
3.800,00
10.000,00
-
10.000,00
23.800,00
-
23.800,00
düzenlenmesi ve dezenfeksiyon işlemleri
Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
34
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 4
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak
Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlenmek ve kurban
Stratejik Hedef 4.2
hizmeti vermek.
Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenecek ve kurban
Performans Hedefi 4.2.1.
hizmeti verilecektir.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan
1
Adet
363
450
4000
işlem sayısı
2
Aşılanan hayvan sayısı
Adet
338
460
400
3
Kesilen hayvan sayısı
Adet
2.197
2.100
2.000
4
Kontrol altına alınan hayvan sayısı
Adet
1.071
600
700
5
Kesilen hayvan sayısı
Adet
78
85
85
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Toplam
Bütçe
Dışı
Sokak hayvanlarının kontrolü, aşılanması,
1
kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter
285.000,00
285.000,00
ilaçlamasının yapılması
5.000,00
5.000,00
2
Aşı kampanyası düzenlenmesi
3
Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması
Ekonomik değeri olan hayvanların kontrol altına
4
alınması ve zoonos ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile
mücadele edilmesi
Kurbanlık hayvanların kontrolü, hijyenik şartlarda
5
kesiminin sağlanması
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
35
80.000,00
-
80.000,00
40.000,00
-
40.000,00
50.000,00
-
50.000,00
460.000,00
460.000,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
P.H. 1- Akyurt halkının en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması
sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecek
Performans Hedefi
P.H. 2- Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenecek ve kurban
hizmeti verilecektir
1. Cenaze hizmetlerinin verilmesi
2. Halkın sağlık bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin
düzenlenmesi ve dezenfeksiyon işlemleri
3. Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması
4. Sokak hayvanlarının kontrolü, aşılanması, kimliklendirilmesi,
rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması
5. Aşı kampanyası düzenlenmesi
6. Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması
7. Ekonomik değeri olan hayvanların kontrol altına alınması ve zoonos
ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi
8. Kurbanlık hayvanların kontrolü, hijyenik şartlarda kesiminin
sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
267.280,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
60.840,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
155.680,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
36
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
483.800,00
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
483.800,00
37
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 5
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yeşil alanları arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak
Akyurt’ta yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu
Stratejik Hedef 5.1
alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi 5.1.1. Akyurt’un yeşil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Yapılan piknik alanı sayısı
Adet
0
2
1
1
Yapılan park sayısı
Adet
7
9
5
1
Yapılan mesire alanı sayısı
Adet
1
1
2
Çocuk oyun grubu ve fitness aleti alımı
Takım 8
25
15
3
Çiçek üretimi
Adet
130.000
140.000 120.000
3
Çalı grubu, sarmaşık ve gül üretimi
Adet
15.000
17.000
18.000
Dikimi, dağıtımı yapılan ağaç, çalı grubu ve gül
3
Adet
29.900
32.000
35.000
sayısı
4
Yapılan peyzaj düzenlemesi ve tamirat sayısı
Adet
34
43
50
5
İstihdam edilen işçi sayısı
Adet
84
85
90
6
Bank imalatı sayısı
Adet
121
100
100
6
Üretilen kamelya ve piknik masası sayısı
Adet
55
85
87
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
694.000,00
694.000,00
1
Park, piknik ve mesire alanı yapımı faaliyeti
Park, piknik ve mesire alanlarına malzeme ve ekipman
alımı faaliyeti
Bitki alımı, üretimi, dikiminin ve dağıtımı yapılması
faaliyeti
Yeşil alanlara yönelik peyzaj düzenlemesi ve bu
alanlarda tamirat tadilat yapımı faaliyeti
111.000,00
-
111.000,00
200.000,00
-
200.000,00
205.000,00
-
205.000,00
2.000.000,00
-
2.000.000,00
363.755,39
-
363.755,39
Genel Toplam
3.573.755,39
-
3.573.755,39
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2
3
4
5
Hizmet alımı yapılması faaliyeti
6
Yeşil alanlara yönelik ahşap imalatı faaliyeti
38
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
Akyurt’un yeşil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır
1. Park, piknik ve mesire alanı yapımı faaliyeti
2. Park, piknik ve mesire alanlarına malzeme ve ekipman alımı faaliyeti
Faaliyet Adı
3. Bitki alamı, üretimi, dikiminin ve dağıtımı yapılması faaliyeti
4. Yeşil alanlara yönelik peyzaj düzenlemesi ve bu alanlarda tamirat
tadilat yapımı faaliyeti
5. Hizmet alımı yapılması faaliyeti
6. Yeşil alanlara yönelik ahşap imalatı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
325.686,65
02
SGK Devlet Primi Giderleri
60.960,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.494.868,74
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
692.240,00
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
3.573.755,39
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
39
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
3.573.755,39
40
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Kentin düzenli gelişimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri
Stratejik Amaç 6
uygulamak
Stratejik Hedef 6.1
Akyurt’un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak
Performans Hedefi 6.1.1. Akyurt’un düzenli gelişmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Ham imar yollarının açılması
Km.
19,25
42
30
1
Yollara stablizasyon çalışması yapılması
Km.
14,35
37
30
1
Yollara sıcak asfalt atılması
km.
25,05
55
30
1
İstinat duvarı yapılması
mt.
166
325
150
2
Yapılan kaldırım, tretuar ve bordur miktarı mt.
4000
1500
3
Mal alımı
%
100
100
100
3
Hizmet alımı
Adet
1
3
1
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1
Yol yapım faaliyeti
3.973.000,00
-
3.973.000,00
2
Kaldırım, tretuar ve bordür yapılması
1.096.615,00
-
1.096.615,00
3
Mal ve hizmet alımları
2.494.903,64
-
2.494.903,64
-
7.564.518,64
7.564.518,64
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
41
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 6
Stratejik Hedef 6.2
Performans Hedefi 6.2.1
Performans Göstergeleri
1
Akyurt Belediye Başkanlığı
Kentin düzenli gelişimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı
projeleri uygulamak
Çeşitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet
binaları gerçekleştirmek
Çeşitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları
yapılacaktır
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
Tamamlanma oranı
%
-
30
75
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Belediye hizmet binası inşaatının yapılması
Bütçe
Dışı
Toplam
3.879.225,00
-
3.879.225,00
Genel Toplam
3.879.225,00
-
3.879.225,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
42
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
P.H. 1- Akyurt’un düzenli gelişmesine yönelik alt yapı hizmetleri
sunulacaktır.
Performans Hedefi
P.H. 2- Çeşitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları
yapılacaktır
1. Yol yapım faaliyeti
Faaliyet Adı
2. Kaldırım, tretuar ve bordür yapılması
3. Mal ve hizmet alımları
4. Belediye hizmet binası inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
1.642.600,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
331.040,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.494.903,64
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
6.975.200,00
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
11.443.743,64
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
43
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
11.443.743,64
44
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 7
Akyurt Belediye Başkanlığı
Temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşmasını sağlamak.
Temizlik hizmetlerinin etkin, yeterli, en üst düzeyde yapılmasını ve
Stratejik Hedef 7.1
halkın çevre bilincini artıracak tedbirleri gerçekleştirmesini sağlamak.
Akyurt’un temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak
Performans Hedefi 7.1.1
amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Toplanan atık miktarı
Ton
30.250 32.000
33.000
2
Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı
Adet
1.550
2.000
2.250
3
Toplanan pil sayısı
Adet
1.250
1.300
1.300
Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak
Lt.
4
220
500
1.000
uygulamaya konulması
5
İştirak eden öğrenci sayası
Adet
1.612
1.500
1.750
6
Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı
Ton
5.500 15.000
18.000
7
Açılan döküm alanı sayısı
Adet
2
1
8
Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet )
Adet
50
50
51
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Evsel atıkların geri dönüşümü sağlanacak şekilde
1.201.900,00
1.201.900,00
1
toplanması
Evsel atıkların toplanmasına ve çevrenin korunmasına
2
yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve
20.000,00
20.000,00
yönlendirilmesi
25.000,00
25.000,00
3
Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi
Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin
gerçekleştirilmesi
Çevrenin korunmasına yönelik olarak okullarda eğitim
5
verilmesi
Kaynağından geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve
6
geri dönüşüm çalışması yapılması.
İnşaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen
7
bölgelere dökülmesinin sağlanması
Okul ve camilerin temizliğinin yapılması ve temizlik
8
malzemesi alımı
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
4
45
25.000,00
-
10.000,00
25.000,00
10.000,00
25.000,00
-
25.000,00
20.000,00
-
20.000,00
104.800,00
-
104.800,00
1.431.700,00
1.431.700,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
Akyurt’un temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu
sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci
arttırılacaktır
1. Evsel atıkların geri dönüşümü sağlanacak şekilde toplanması
2. Evsel atıkların toplanmasına ve çevrenin korunmasına yönelik
olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi
3. Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi
Faaliyet Adı
4. Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin
gerçekleştirilmesi
5. Çevrenin korunmasına yönelik okullarda eğitim verilmesi
6. Kaynağından geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve geri
dönüşüm çalışması yapılması.
7. İnşaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere
dökülmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi
8. Okul ve camilerin temizliğinin yapılması ve temizlik malzemesi
alımı
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
858.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
174.900,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
248.800,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
150.000,00
46
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.431.700,00
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.431.700,00
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini arttıracak
Stratejik Amaç 8
etkinlikler gerçekleştirmek.
Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin
Stratejik Hedef 8.1
tanıtımını yapmak.
Belediye Başkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye
Performans Hedefi 8.1.1
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
Çalışmaların ve harcamaların takibi oranı
1
%
100
100
100
2
Abone olunan basın sayısı
Adet
6
6
6
3
Duyurulan faaliyet sayısı
Adet
10
15
20
4
Medyaya verilen ilan sayısı
Adet
20
20
25
5
Yapılan halk toplantı sayısı
Adet
10
10
12
6
Sportif faaliyetleri destekleme oranı
%
100
100
100
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Faaliyetler
47
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
1
Belediye Başkanının çalışma programının
düzenlenmesi ve harcamalarının takibi
244.000,00
-
244.000,00
2
Basına abone olunması
30.000,00
-
30.000,00
3
Bilboardlar ve totem ile belediye faaliyetlerinin
duyurulması
30.000,00
-
30.000,00
4
Medyaya belediye ile ilgili ilanlar verilmesi
150.000,00
-
150.000,00
5
Faaliyetlerin tanıtılması amacıyla toplantı
düzenlenmesi
240.000,00
-
240.000,00
6
Sportif faaliyetlerin desteklenmesi
400.000,00
-
400.000,00
Genel Toplam
1.094.000,00
-
1.094.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
ÖZEL KALEM BİRİMİ
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini arttıracak
Stratejik Amaç 8
etkinlikler gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 8.2
Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Performans Hedefi 8.2.1
Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
Hediye verilen çift sayısı
Adet
216
280
220
1
2
Düzenlenen etkinlik sayısı
Adet
12
12
12
1
Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
70.641,36
70.641,36
2
Milli, dini ve diğer günlerde etkinlik düzenlenmesi
200.000,00
-
200.000,00
Genel Toplam
270.641,36
-
270.641,36
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
ÖZEL KALEM BİRİMİ
Faaliyetler
48
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
49
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
P.H. 1- Belediye Başkanı’nın her türlü faaliyetleri yürütülecek ve
Belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır.
P.H.-2 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır.
1. Belediye Başkanının çalışma programının düzenlenmesi ve
harcamalarının takibi
2. Basına abone olunması
3. Bilboardlar ve totem ile belediye faaliyetlerinin duyurulması
Faaliyet Adı
4. Medyaya belediye ile ilgili ilanlar verilmesi
5. Faaliyetlerin tanıtılması amacıyla toplantı düzenlenmesi
6. Sportif faaliyetlerinin desteklenmesi
7. Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi
8. Milli, dini ve diğer günlerde etkinlik düzenlenmesi
ÖZEL KALEM BİRİMİ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
-
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
609.360,00
17.000,00
738.281,36
1.364.641,36
50
Bütçe Dışı
Kaynak
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0
1.364.641,36
51
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 8
Stratejik Hedef 8.1
Performans Hedefi 8.1.1
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini arttıracak
etkinlikler gerçekleştirmek
Belediye başkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin
tanıtımını yapmak
Belediye başkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
Hazırlanan ve dağıtılan cd, kitap ve broşür sayısı
Belediyenin tanıtımına ilişkin olarak çanta,
takvim, vb. malzeme dağıtımı
Kullanılan ve Dağıtılan bayrak ve flama sayısı
Kent konseyi toplantı sayısı
Adet
5.000
10.000
5.000
Adet
5.000
3.000
4.000
Adet
Adet
10
2.000
100
2
2
2
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Faaliyetler
1
2
Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap,
broşür hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları
düzenlenmesi
Belediyenin tanıtımına ilişkin olarak çanta, takvim, vb.
malzeme dağıtılması
3
Bayrak, flama vs. alınması ve dağıtılması
4
Kent konseyi ile ilgili faaliyet
100.000,00
30.000,00
30.000,00
5.234,37
165.234,37
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
52
-
-
100.000,00
30.000,00
30.000,00
5.234,37
165.234,37
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini arttıracak
Stratejik Amaç 8
etkinlikler gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 8.2
Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Performans Hedefi 8.2.1 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
Ramazan paketi yardımı yapılan kişi sayısı
1
Adet
1.250
1.500
1.500
2
3
4
5
Kırtasiye malzemesi, kitap yardımı ve hediye
verilen öğrenci sayısı
Tekerlekli sandalye yardımı alan vatandaş sayısı
Giyim yardımı alan öğrenci sayısı
Sağlık taramasına katılan vatandaş sayısı
Adet
Adet
Adet
Adet
Faaliyetler
529
150.000,00
Ramazan paketi yardımı yapılması
2
Öğrencilere kırtasiye malzemesi, kitap yardımı ve hediye
verilmesi
3
Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapılması. 8.000,00
4
Fakir öğrencilere giyim yardımı yapılması
5
Sağlık taraması yapılması
35.000,00
45.000,00
10.000,00
248.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
53
1.000
5
7
4
140
220
150
400
1.250
500
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
1
Genel Toplam
900
-
150.000,00
35.000,00
8.000,00
45.000,00
10.000,00
248.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini arttıracak
Stratejik Amaç 8
etkinlikler gerçekleştirmek.
Halkın yaşamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal
Stratejik Hedef 8.3
faaliyetler gerçekleştirmek
Performans Hedefi 8.3.1 Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Ramazan etkinliği ve etkinliğe katılan kişi sayısı
Adet 2.500
1.000
1.000
2
Aşure etkinliğinde aşure ikram edilen kişi sayısı
Adet 12.000
10.000
10.000
3
Sünnet ettirilen çocuk sayısı
Adet
70
100
4
Askere uğurlama şöleni ve hediye sayısı
Adet 1/70
1/80
5
Düzenlenen kültürel etkinlik sayısı
Adet 64
25
30
6
İştirak edilen festival sayısı
Adet 1
1
7
Düzenlenen gezi sayısı
Adet 1
1
2
8
Düzenlenen panel, konferans ve forum sayısı
Adet 3
3
2
9
Düzenlenen turnuva ve açılan spor okulu sayısı
Adet 2
4
4
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
50.000,00
1
Ramazan Şenlikleri Düzenlemesi
2
Geleneksel aşure etkinliği düzenlenmesi
3
Sünnet şöleni düzenlenmesi
4
Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi
5
Belediye kültür merkezinde çeşitli etkinlikler
düzenlenmesi (sinema/tiyatro vs.)
6
Ulusal/uluslar arası festivallere iştirak edilmesi
7
Geziler düzenlenmesi
8
Panel, konferans ve forum düzenlenmesi
9
Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okullarının
açılması
30.000,00
80.000,00
30.000,00
75.000,00
20.000,00
75.000,00
15.000,00
30.000,00
405.000,00
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
54
-
50.000,00
30.000,00
80.000,00
30.000,00
75.000,00
20.000,00
75.000,00
15.000,00
-
30.000,00
-
405.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
P.H. 1- Belediye Başkanı’nın her türlü faaliyetleri yürütülecek ve
belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır.
Performans Hedefi
P.H.2- Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır.
P.H.3- Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi
1. Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap, broşür
hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları düzenlenmesi
2. Belediyenin tanıtımına ilişkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme
dağıtılması
3. Bayrak, flama vs. alınması ve dağıtılması
4. Kent konseyi ile ilgili faaliyet
5. Ramazan paketi yardımı yapılması
6. Öğrencilere kırtasiye malzemesi, kitap yardımı ve hediye
verilmesi
7. Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapılması.
8. Fakir öğrencilere giyim yardımı yapılması
9. Sağlık taraması yapılması
10. Ramazan Şenlikleri Düzenlemesi
11. Geleneksel aşure etkinliği düzenlenmesi
12. Sünnet şöleni düzenlenmesi
13. Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi
14. Belediye kültür merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
(sinema/tiyatro vs.)
15. Ulusal/uluslar arası festivallere iştirak edilmesi
16. Geziler düzenlenmesi
17. Panel, konferans ve forum düzenlenmesi
18. Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okullarının açılması
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
271.644,80
02
SGK Devlet Primi Giderleri
50.200,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
148.680,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
307.709,57
55
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
06
Sermaye Giderleri
40.000,00
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
818.234,37
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
818.234,37
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 9
Stratejik Hedef 9.1
Performans Hedefi 9.1.1
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
5
Akyurt Belediye Başkanlığı
Akyurt’ta düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım
faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek.
Akyurt’ta düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
İlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
Mücadele oranı
Mücadele oranı
Mücadele oranı
Mücadele oranı
Yapılan ilan sayısı (talep oranında)
Teknolojik altyapı ile ilgili yapılan işlem sayısı
%
%
%
%
Adet
Adet
Faaliyetler
1
2
3
Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
ve işletme denetimleri
Seyyar satıcılarla, dilencilerle ve korsan yayınlarla
mücadele edilmesi
İzinsiz hayvan naklinin ve kesiminin önlenmesi
56
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
100
130
155
160
50
70
75
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
80.000,00
-
80.000,00
70.000,00
-
70.000,00
70.000,00
-
70.000,00
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4
Pazar yerlerinin denetlenmesi yapılarak gerekli uyarı ve
cezai işlemlerin uygulanması
5
Belediye alacaklarının tahsiline yardım edilmesi
6
İlan ve zabıta işlemlerinin yürütülmesi için gerekli
teknolojik altyapının güçlendirilmesi faaliyeti
40.000,00
-
35.000,00
40.000,00
35.000,00
110.000,00
-
110.000,00
Genel Toplam
405.000,00
-
405.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
57
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 9
Stratejik Hedef 9.2
Performans Hedefi 9.2.1
Performans Göstergeleri
Akyurt Belediye Başkanlığı
Akyurt’ta düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım
faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek.
Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında
faaliyetler yürütmek.
Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Ölçü
2012
2013
2014
Birimi
1
Çevre kontrolleri yapılan inşaat kontrol sayısı
Adet
25
35
40
1
Kontrolü yapılan hafriyat döküm sayısı
Adet
25
35
40
2
İhtiyaca göre güvenliğin karşılanma oranı
%
100
100
100
3
İşgal nedeniyle yapılan işlem sayısı
Adet
25
30
35
4
Güvenlik önlemi alınan etkinlik sayısı
Adet
11
15
15
5
Sosyal yardımlarla ilgili yapılan işlem sayısı
Adet
16
20
20
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Faaliyetler
1
2
3
4
5
İnşaatların çevre ve hafriyat dökümlerinin kontrollerinin
yapılması
Kaçak yapımların yıkımında güvenlik önlemlerinin
alınması
Kamunun ortak kullanım alanlarını işgal eden araç ve
işyerlerine mani olunması
Belediyenin düzenlediği etkinliklerde güvenlik
önlemlerinin alınması
Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması
65.000,00
-
65.000,00
65.000,00
-
65.000,00
60.000,00
-
60.000,00
63.000,00
-
63.000,00
40.095,81
293.095,81
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
58
-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
40.095,81
293.095,81
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
P.H. 1- İlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler
alınacak
Performans Hedefi
P.H.2- Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri
kapsamında faaliyetler yürütülecektir
1. Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi ve
işletme denetimleri
2. Seyyar satıcılarla, dilencilerle ve korsan yayınlarla mücadele
edilmesi
3. İzinsiz hayvan naklinin ve kesiminin önlenmesi
4. Pazar yerlerinin denetlenmesi yapılarak gerekli uyarı ve cezai
işlemlerin uygulanması
5. Belediye alacaklarının tahsilatına yardım edilmesi
Faaliyet Adı
6. İlan ve zabıta işlemlerinin yürütülmesi için gerekli teknolojik
altyapının güçlendirilmesi faaliyeti
7. İnşaatların çevre ve hafriyat dökümlerinin kontrollerinin
yapılması
8. Kaçak yapımların yıkımında güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi
9. Kamunun ortak kullanım alanlarını işgal eden araç ve
işyerlerine mani olunması
10. Belediyenin düzenlediği etkinliklerde güvenlik önlemlerinin
alınması
11. Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
460.040,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
83.200,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
89.959,81
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
59
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
06
Sermaye Giderleri
64.896,00
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
698.095,81
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
698.095,81
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Stratejik Amaç 10
Akyurt Belediye Başkanlığı
Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
Akyurt Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını
Stratejik Hedef 10.1
gerçekleştirmek
Performans Hedefi 10.1.1 Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karşılanacaktır.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Onarım hizmetleri ile ilgili faaliyet sayısı
Adet 5
7
7
2
Bakım ve onarımı yapılan araç ve iş makinesi oranı %
100
100
100
3
Faaliyetin yapılmış olması
%
100
100
100
4
Yasal yükümlülüğü takip edilen araç sayısı
Adet 61
63
65
5
Araçların ihtiyaçlarının karşılanma oranı
%
100
100
100
Demirbaş ve ambar hizmetlerinin tutulması ve
6
%
100
100
100
denetlenmesi oranı
7
Satılan araç sayısı
Adet 2
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
Birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme
1
sistemlerinin kullanılabilir olması ve gerektiğinde
40.000,00
40.000,00
onarımlarının yapılması
Belediyenin motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler araç ve 100.000,00
100.000,00
2
gereçlerinin bakım işlemlerinin yapılması
Araç ve iş makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek
3
parça ve malzemelerinin temin edilmesi ve alınmasının
60.000,00
60.000,00
sağlanması
60
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediyenin sahip olduğu araçların yasal yükümlülüklerini
yerine getirilmesi
Motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ
5
ihtiyaçlarının karşılanması; onarım ve periyodik
bakımlarının yapılması
Demirbaş ve ambar hizmetlerinin tutulması ve
6
denetlenmesi
Eski hurda araçların gerektiğinde her türlü menkul
7
satışlarının yapılması
Genel Toplam
4
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi
61
10.000,00
40.000,00
-
-
10.000,00
40.000,00
18.400,00
-
18.400,00
20.000,00
-
20.000,00
288.400,00
-
288.400,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karşılanacaktır.
1. Birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin
kullanılabilir olması ve gerektiğinde onarımlarının yapılması
2. Belediyenin motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler araç ve
gereçlerinin bakım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı
3. Araç ve iş makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek parça
ve malzemelerinin temin edilmesi ve alınmasının sağlanması
4. Belediyenin sahip olduğu araçların yasal yükümlülüklerini
yerine getirilmesi
5. Motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının
karşılanması; onarım ve periyodik bakımlarının yapılması
6. Demirbaş ve ambar hizmetlerinin tutulması ve denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi
7. Eski hurda araçların gerektiğinde her türlü menkul satışlarının
yapılması
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
135.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
23.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
70.400,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
60.000,00
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
288.400,00
62
Bütçe Dışı
Kaynak
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
288.400,00
63
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
İlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı
Stratejik Amaç 11
olmasını sağlamak.
İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir
Stratejik Hedef 11.1
sağlamak
Akyurt sınırlarına dâhil işyerleri kayıt altına alınacak ve belediyeye gelir
Performans Hedefi 11.1.1
sağlanacaktır.
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
1
Verilen Sıhhi müessese ruhsat sayısı
Adet
61
100
50
1
Verilen Gayri sıhhi müessese ruhsat sayısı
Adet
50
90
50
2
Verilen Hafta tatili ruhsat sayısı
Adet
178
240
130
Umumi istirahat ve eğlence yerlerine verilen
Adet
3
5
14
3
ruhsat sayısı
4
Muayenesi ve Kontrolü yapılan ölçü aleti sayısı Adet
-*
200
-*
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
Sıhhi ve gayr-i sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma
13.720,00
13.720,00
1
ruhsatı düzenlemek
12.000,00
12.000,00
2
Hafta tatili ruhsatı düzenlemek
3
Umumi istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
10.000,00
-
10.000,00
4
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalama
işlemlerinin kontrolünü sağlamak
13.000,00
-
13.000,00
48.720,00
-
48.720,00
Genel Toplam
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri 2 yılda bir yapıldığından 2012 ve 2014
yıllarında muayene ve damgalama işlemi yapılmamıştır.
Faaliyetler, Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
64
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
Akyurt sınırlarına dâhil işyerleri kayıt altına alınacak ve belediyeye
gelir sağlanacaktır.
1. Sıhhi ve gayr-i sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlemek
Faaliyet Adı
2. Hafta tatili ruhsatı düzenlemek
3. Umumi istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
Sorumlu Harcama Birimi
4. Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalama işlemlerinin
kontrolünü sağlamak
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
24.565,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
5.435,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
18.720,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
-
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
48.720,00
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
65
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Toplam Kaynak İhtiyacı
48.720,00
66
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini artıracak
Stratejik Amaç 8
etkinlikler gerçekleştirmek.
Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin
Stratejik Hedef 8.1
tanıtımını yapmak
Belediye Başkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye
Performans Hedefi 8.1.1.
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Ölçü
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Birimi
Belediyemizi ilgilendiren ve haber niteliği
1
taşıyan olayların Belediyemiz web sitesinde
Adet
74
140
150
yayımlanması
Belediyemiz faaliyetlerinin Ankara Büyükşehir
1
Adet
41
45
45
Belediyesi Faaliyet Bülteninde yayımlanması
Haber niteliği taşıyan olayların yerel ve ulusal
1
Adet
74
120
130
gazete ve haber ajanslarına gönderilmesi
1
Belediyemizce yayımlanan Basın Bülteni sayısı
Adet
5
8
Belediyemiz faaliyetlerinin fotoğraflanarak
2
Adet
13.921
11.000
11.500
arşiv oluşturulması
Diğer kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin
2
Adet
1.610
2.000
2.100
fotoğraflanması ve arşivlenmesi
Kaynak İhtiyacı (2014 ) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Toplam
Dışı
75.000,00
75.000,00
1
Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi
2
Belediye haberlerinin takibi ve arşivlenmesi
20.016,00
-
20.016,00
Genel Toplam
95.016,00
95.016,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
67
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
Akyurt Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi
Belediye Başkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Faaliyet Adı
1. Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi
2. Belediye haberlerinin takibi ve arşivlenmesi
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
27.600,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
4.416,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
63.000,00
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
-
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
95.016,00
Döner Sermaye
0
Diğer Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
95.016,00
68
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı : AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014
Bütçe
Dışı
Bütçe İçi
TL
Faaliyet
Performans Hedefi
Açıklama
1
1
2
3
4
5
2
6
7
8
9
PA
Y(%
)
TL
Toplam
PA
Y(%
)
PAY
TL
(%)
Belediye organlarının faaliyetleri
yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı
sağlanaca0ktır
183.000,00 0,74
0
0
183.000,00
0,74
Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili
faaliyet
65.000,00 0,26
0
0
65.000,00
0,26
48.000,00 0,19
0
0
48.000,00
0,19
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
25.000,00 0,10
0
0
25.000,00
0,10
15.000 0,06
0
0
15.000
0,06
218.440,00 0,88
0
0
218.440,00
0,88
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
17.760,00 0,07
0
0
17.760,00
0,07
15.000,00 0,06
0
0
15.000,00
0,06
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
Nikah hizmeti faaliyeti
Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi
ve takibi faaliyeti
Anket faaliyeti
Etik Kurulu Faaliyeti
Belediyenin kurumsal yapısının
oluşturularak, personelin
niteliklerini geliştirmeye yönelik
faaliyetler gerçekleştirilecektir
Belediye birimlerinin görev
tanımlarının yeniden gözden
geçirilmesi ve faaliyetlerin
yürütülmesinde esas alınması
Tespit edilen yeni görev tanımları
kapsamında belediyenin ve birimlerin
organizasyon yapılarının gözden
geçirilmesi ve gerekiyorsa
değişikliklerin yapılması
İnsan kaynaklarına yönelik (istihdam,
görevde yükselme, değerlendirme vs.
gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale
getirilmesi
Personelin mesleki ve kişisel gelişimin
yönlendirilmesi faaliyeti
69
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Birimlerle koordine edilerek
belediyenin hizmet içi eğitim
10 ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir
program dâhilinde hizmet içi eğitim
verilmesi
3
133.680,00 0,54
0
0
133.680,00
0,54
12.000,00 0,05
0
0
12.000,00
0,05
190.026,74 0,77
0
0
190.026,74
0,77
12 Tam Otomasyon ve e-belediyecilik
uygulamalarına geçilmesi
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
13 Belediye hizmet binasının network
altyapısının güçlendirilmesi
22.000,00 0,09
0
0
22.000,00
0,09
14 Belediye web sayfasının
güncellenmesinin sağlanması
20.026,74 0,08
0
0
20.026,74
0,08
118.000,00 0,48
0
0
118.000,00
0,48
0
0 2.564.066,66
11 Personelin özlük haklarına yönelik
faaliyetlerin yürütülmesi
Belediye hizmetlerinin
yürütülmesinde teknolojik
imkânlardan yararlanılacaktır
15 Elektronik belge yönetim sistemine
geçilmesi (EBYS)
4
5
Belediye gelir ve giderlerinin
tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır
2.564.066,66
10,32
10,32
16 Belediye bütçesinin hazırlanması ve
uygulaması
200.000,00 0,81
0
0
200.000,00
0,81
17 Belediye gelirlerinin toplanması ve
kayıtlarının tutulması
350.000,00 1,41
0
0
350.000,00
1,41
18 Belediye giderlerinin ödenmesi ve
kayıtlarının tutulması
250.000,00 1,01
0
0
250.000,00
1,01
19 Belediye taşınırlarının takip ve
kontrolünün sağlanması
350.000,00 1,41
0
0
350.000,00
1,41
20 Belediye alacaklarının tahsilinin
sağlanması
Belediye bütçe kesin hesabının
21 çıkartılması ve yılsonu raporlarının
hazırlanması
208.000,00 0,84
0
0
208.000,00
0,84
206.066,66 0,83
0
0
206.066,66
0,83
4,03
0
0 1.000.000,00
4,03
315.000,00 1,27
0
0
315.000,00
1,27
15.000,00 0,06
0
0
15.000,00
0,06
230.000,00 0,93
0
0
230.000,00
0,93
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
22 Ankara Uluslararası Fuarcılık ve
Kongre A.Ş. ile ilgili faaliyet
Belediyenin stratejik yönetim
faaliyetlerinin yürütülmesi
sağlanacaktır
1.000.000,00
23 Belediye Performans Programlarının
hazırlanması
Belediye İç Kontrol Standartları Eylem
24 Planının hazırlanması ve
uygulanmasının takip edilmesi
25 Belediye Faaliyet Raporlarının
hazırlanması
70
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6
7
26 Belediye Stratejik Planının
hazırlanması
İmar ve parselasyon faaliyetleri
yürütülecek, belediye
taşınmazlarının envanteri tutulacak
ve kamulaştırma yapılacaktır
Köy vasfından mahalleye dönüşen
27 yerlerin hâlihazır haritalarının, imar
ve parselasyonunun yapılması
2. Etap Sanayi imar planı ve
28 parselasyonu faaliyetlerinin
düzenlenmesi
50.000,00 0,20
0
0
50.000,00
0,20
4,52
0
0 1.123.200,00
4,52
120.000,00 0,48
0
0
120.000,00
0,48
5.000,00 0,02
0
0
5.000,00
0,02
29 Akyurt İlçesi yerleşim imar planının
yeniden ele alınarak düzenlenmesi
256.200,00 1,03
0
0
256.200,00
1,03
30 İmar çapı, yol kotu, zemin etüdü ile
ilgili hizmetlerin yürütülmesi
Belediye taşınmazlarının envanterinin
31 tutulması takibi ve en iyi şekilde
değerlendirilmesi
180.000,00 0,72
0
0
180.000,00
0,72
42.000,00 0,17
0
0
42.000,00
0,17
32 Kamulaştırmaya yönelik faaliyetlerin
yürütülmesi
Akyurt halkının sağlık
hizmetlerinden yararlanması
sağlanacak ve cenaze hizmeti
verilecektir
520.000,00 2,09
0
0
520.000,00
2,09
23.800,00 0,10
0
0
23.800,00
0,10
10.000,00 0,04
0
0
10.000,00
0,04
3.800,00 0,02
0
0
3.800,00
0,02
10.000,00 0,04
0
0
10.000,00
0,04
460.000,00 1,85
0
0
460.000,00
1,85
285.000,00 1,15
0
0
285.000,00
1,15
5.000,00 0,02
0
0
5.000,00
0,02
80.000,00 0,32
0
0
80.000,00
0,32
40.000,00 0,16
0
0
40.000,00
0,16
1.123.200,00
33
Cenaze hizmetlerinin verilmesi
Halkın sağlık bilincinin artırılmasına
34 yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve
dezenfeksiyon işlemleri
8
35 Karasinek, sivrisinek ve kene
ilaçlaması yapılması
Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı
hastalıklar önlenecek ve kurban
hizmeti verilecektir
Sokak hayvanlarının kontrolü,
aşılanması, kimliklendirilmesi,
36
rehabilitasyonu ve paraziter
ilaçlamasının yapılması
37
Aşı kampanyası düzenlenmesi
38 Mezbahada hijyenik hayvan
kesiminin sağlanması
Ekonomik değeri olan hayvanların
kontrol altına alınması ve zoonos ve
39
bulaşıcı hayvan hastalıkları ile
mücadele edilmesi
71
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Kurbanlık hayvanların kontrolü,
40 hijyenik şartlarda kesiminin
sağlanması
Akyurt’un yeşil alanları artırılacak,
bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır
9
50.000,00
0,20
0
0 3.573.755,39
14,39
0
0
694.000,00
2,79
42 Park, piknik ve mesire alanlarına
malzeme ve ekipman alımı faaliyeti
111.000,00 0,45
0
0
111.000,00
0,45
43 Bitki alımı, üretimi, dikiminin ve
dağıtımı yapılması faaliyeti
Yeşil alanlara yönelik peyzaj
44 düzenlemesi ve bu alanlarda tamirat
tadilat yapımı faaliyeti
200.000,00 0,81
0
0
200.000,00
0,81
205.000,00 0,83
0
0
205.000,00
0,83
8,05
0
0 2.000.000,00
8,05
363.755,39 1,46
0
0
1,46
Hizmet alımı yapılması faaliyeti
46 Yeşil alanlara yönelik ahşap imalatı
faaliyeti
Akyurt’un düzenli gelişmesine
yönelik alt yapı hizmetleri
sunulacaktır
48
49
12
14,39
0
694.000,00 2,79
47
11
3.573.755,39
0
41 Park, piknik ve mesire alanı yapımı
faaliyeti
45
10
50.000,00 0,20
Yol yapım faaliyeti
Kaldırım, tretuar ve bordür yapılması
Mal ve hizmet alımları
Çeşitli hizmetlerde kullanılmak
amacıyla belediye hizmet binaları
yapılacaktır
50 Belediye hizmet binası inşaatının
yapılması
Akyurt’un temiz, yaşanabilir ve
sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak
amacıyla temizlik hizmetleri verilecek
ve çevre bilinci artırılacaktır
51 Evsel atıkların geri dönüşümü
sağlanacak şekilde toplanması
Evsel atıkların toplanmasına ve
çevrenin korunmasına yönelik olarak
52
ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve
yönlendirilmesi
2.000.000,00
363.755,39
7.564.518,64
30,45
0
0
3.973.000,00
15,99
0
0 3.973.000,00 15,99
1.096.615,00
4,41
0
0 1.096.615,00
2.494.903,64
10,04
0
0 2.494.903,64 10,04
3.879.225,00 15,62
0
0 3.879.225,00
3.879.225,00 15,62
0
0 3.879.225,00 15,62
1.431.700,00 5,76
0
0 1.431.700,00
5,76
1.201.900,00 4,84
0
0 1.201.900,00
4,84
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
25.000,00 0,10
0
0
25.000,00
0,10
53 Pil atıklarının toplanarak
değerlendirilmesi
72
30,45
4,41
15,62
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Atık yağların toplanması ve
54 atılmasıyla ilgili tedbirlerin
gerçekleştirilmesi
25.000,00 0,10
0
0
25.000,00
0,10
10.000,00 0,04
0
0
10.000,00
0,04
25.000,00 0,10
0
0
25.000,00
0,10
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
58 Okul ve camilerin temizliğinin
104.800,00 0,42
yapılması ve temizlik malzemesi alımı
Belediye başkanının her türlü
faaliyetleri yürütülecek ve belediye 1.094.000,00
4,40
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Belediye Başkanının çalışma
59 programının düzenlenmesi ve
244.000,00 0,98
harcamalarının takibi
0
0
104.800,00
0,42
1.094.000,00
4,40
0
0
244.000,00
0,98
60
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
61 Bilboardlar ve totem ile belediye
faaliyetlerinin duyurulması
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
62 Medyaya belediye ile ilgili ilanlar
verilmesi
150.000,00 0,60
0
0
150.000,00
0,60
63 Faaliyetlerin tanıtılması amacıyla
toplantı düzenlenmesi
240.000,00 0,97
0
0
240.000,00
0,97
64
400.000,00 1,61
0
0
400.000,00
1,61
270.641,36 1,09
0
0
270.641,36
1,09
70.641,36 0,28
0
0
70.641,36
0,28
200.000,00 0,81
0
0
200.000,00
0,81
165.234,37 0,67
0
0
165.234,37
0,67
100.000,00
0,40
0
0 100.000,00
0,40
30.000,00
0,12
0
0
30.000,00
0,12
55 Çevrenin korunmasına yönelik olarak
okullarda eğitim verilmesi
Kaynağından geri dönüştürülebilir
56 atıkların toplanması ve geri dönüşüm
çalışması yapılması.
İnşaatlarla ilgili hafriyat ve molozların
57 tespit edilen bölgelere dökülmesinin
sağlanması
13
Sportif faaliyetlerin desteklenmesi
Her türlü sosyal yardım
faaliyetlerinde bulunulacaktır
14
65
15
Basına abone olunması
Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi
66 Milli, dini ve diğer günlerde etkinlik
düzenlenmesi
Belediye başkanının her türlü
faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Belediye faaliyetlerinin tanıtılması
amacıyla CD, kitap, broşür
67
hazırlanması, dağıtılması ve basın
toplantıları düzenlenmesi
Belediyenin tanıtımına ilişkin olarak
68 çanta, takvim, vb. malzeme
dağıtılması
73
0
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
69 Bayrak, flama vs. alınması ve
dağıtılması
30.000,00
0,12
0
0
30.000,00
0,12
5.234,37
0,02
0
0
5.234,37
0,02
248.000,00 1,00
0
0
248.000,00
1,00
150.000,00
0,60
0
0 150.000,00
0,60
35.000,00
0,14
0
0
35.000,00
0,14
8.000,00
0,03
0
0
8.000,00
0,03
74 Fakir öğrencilere giyim yardımı
yapılması
45.000,00
0,18
0
0
45.000,00
0,18
75
10.000,00
0,04
0
0
10.000,00
0,04
405.000,00 1,63
0
0
405.000,00
1,63
50.000,00 0,20
0
0
50.000,00
0,20
77 Geleneksel aşure etkinliği
düzenlenmesi
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
78
80.000,00 0,32
0
0
80.000,00
0,32
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
75.000,00 0,30
0
0
75.000,00
0,30
81 Ulusal/uluslar arası festivallere iştirak
edilmesi
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
82
75.000,00 0,30
0
0
75.000,00
0,30
83 Panel, konferans ve forum
düzenlenmesi
15.000,00 0,06
0
0
15.000,00
0,06
84 Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve
spor okullarının açılması
İlçenin düzen ve esenliğinin
sağlanması için gerekli tedbirler
alınacaktır
Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile
85 mücadele edilmesi ve işletme
denetimleri
30.000,00 0,12
0
0
30.000,00
0,12
405.000,00 1,63
0
0
405.000,00
1,63
70
Kent konseyi ile ilgili faaliyet
Her türlü sosyal yardım
faaliyetlerinde bulunulacaktır
16
71
Ramazan paketi yardımı yapılması
72 Öğrencilere kırtasiye malzemesi,
kitap yardımı ve hediye verilmesi
73 Engelli vatandaşlara tekerlekli
sandalye yardımı yapılması.
Sağlık taraması yapılması
Her türlü kültürel ve sanatsal
faaliyetler gerçekleştirilecektir
17
76
Ramazan Şenlikleri Düzenlemesi
Sünnet şöleni düzenlenmesi
79
Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi
Belediye kültür merkezinde çeşitli
80 etkinlikler düzenlenmesi
(sinema/tiyatro vs.)
18
Geziler düzenlenmesi
86 Seyyar satıcılarla, dilencilerle ve
korsan yayınlarla mücadele edilmesi
74
80.000,00
0,32
0
0
80.000,00
0,32
70.000,00
0,28
0
0
70.000,00
0,28
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
87 İzinsiz hayvan naklinin ve kesiminin
önlenmesi
Pazar yerlerinin denetlenmesi
88 yapılarak gerekli uyarı ve cezai
işlemlerin uygulanması
19
89 Belediye alacaklarının tahsiline
yardım edilmesi
İlan ve zabıta işlemlerinin
90 yürütülmesi için gerekli teknolojik
altyapının güçlendirilmesi faaliyeti
Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik
ve trafik hizmetleri kapsamında
faaliyetler yürütülecektir
70.000,00
0,28
0
0
70.000,00
0,28
40.000,00
0,16
0
0
40.000,00
0,16
35.000,00
0,14
0
0
35.000,00
0,14
110.000,00 0,44
0
0
110.000,00
0,44
293.095,81 1,18
0
0
293.095,81
1,18
91 İnşaatların çevre ve hafriyat
dökümlerinin kontrollerinin yapılması
65.000,00
0,26
0
0
65.000,00
0,26
92 Kaçak yapımların yıkımında güvenlik
önlemlerinin alınması
Kamunun ortak kullanım alanlarını
93 işgal eden araç ve işyerlerine mani
olunması
65.000,00
0,26
0
0
65.000,00
0,26
60.000,00
0,24
0
0
60.000,00
0,24
94 Belediyenin düzenlediği etkinliklerde
güvenlik önlemlerinin alınması
63.000,00
0,25
0
0
63.000,00
0,25
95 Sosyal yardımların yapılmasının
sağlanması
40.095,81
0,16
0
0
40.095,81
0,16
288.400,00 1,16
0
0
288.400,00
1,16
40.000,00 0,16
0
0
40.000,00
0,16
100.000,00 0,40
0
0
100.000,00
0,40
60.000,00 0,24
0
0
60.000,00
0,24
10.000,00 0,04
0
0
10.000,00
0,04
40.000,00 0,16
0
0
40.000,00
0,16
18.400,00 0,07
0
0
18.400,00
0,07
20
96
97
98
99
100
Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları
karşılanacaktır
Birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve
haberleşme sistemlerinin
kullanılabilir olması ve gerektiğinde
onarımlarının yapılması
Belediyenin motorlu araç, iş
makinesi, sabit tesisler araç ve
gereçlerinin bakım işlemlerinin
yapılması
Araç ve iş makinelerinin bakım
onarım için gerekli yedek parça ve
malzemelerinin temin edilmesi ve
alınmasının sağlanması
Belediyenin sahip olduğu araçların
yasal yükümlülüklerini yerine
getirilmesi
Motorlu araç ve iş makinelerinin
akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının
karşılanması; onarım ve periyodik
bakımlarının yapılması
101 Demirbaş ve ambar hizmetlerinin
tutulması ve denetlenmesi
75
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
102 Eski hurda araçların gerektiğinde her
türlü menkul satışlarının yapılması
Akyurt sınırlarına dâhil işyerleri kayıt
21
altına alınacak ve belediyeye gelir
sağlanacaktır
20.000,00 0,08
0
0
20.000,00
0,08
48.720,00 0,20
0
0
48.720,00
0,20
103 Sıhhi ve gayr-i sıhhi müessese işyeri
açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek
13.720,00 0,06
0
0
13.720,00
0,06
104
12.000,00 0,05
0
0
12.000,00
0,05
10.000,00 0,04
0
0
10.000,00
0,04
13.000,00 0,05
0
0
13.000,00
0,05
95.016,00 0,38
0
0
95.016,00
0,38
75.000,00 0,30
0
0
75.000,00
0,30
20.016,00 0,08
0
0
20.016,00
0,08
Hafta tatili ruhsatı düzenlemek
105 Umumi istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi ve
106 damgalama işlemlerinin kontrolünü
sağlamak
Belediye Başkanının her türlü
22
faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
107
Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi
108 Belediye haberlerinin takibi ve
arşivlenmesi
76
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
E. Diğer Hususlar
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
İdare Adı :
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK
KODLAR (I.DÜZEY)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
FAALİYET
TOPLAMI
5.491.792,93
-
5.491.792,93
-
960.536,00
-
960.536,00
7.754.593,47
-
7.754.593,47
-
-
-
460.821,57
-
460.821,57
8.658.366,00
-
8.658.366,00
-
-
1.000.000,00
-
-
06 Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
-
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
DİĞER
İDARELERE
TRANSFER
GENEL TOLAM
EDİLECEK
KAYNAKLAR
TOPLAMI
-
05 Cari Transferler
07
-
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
GENEL
YÖNETİM
GİDERLERİ
TOPLAMI
1.000.000,00
24.839.839,97
24.839.839,97
Döner Sermaye
-
-
-
-
Diğer Yurt İçi
-
-
-
-
Yurt Dışı
-
-
-
-
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
-
-
-
-
77
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Toplam Kaynak İhtiyacı
-
24.839.839,97
-
24.839.839,97
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
S.N. PERFORMANS HEDEF
1
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Belediye organlarının faaliyetleri
yürütülerek, sosyal faaliyetlere
katkı sağlanacaktır
Belediye Meclisi ve Encümeni ile
ilgili faaliyet
Nikah hizmeti faaliyeti
Belediyeye ait arşivin
düzenlenmesi ve takibi faaliyeti
Anket faaliyeti
Etik Kurulu Faaliyeti
78
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2
Belediyenin kurumsal yapısının
oluşturularak, personelin
niteliklerini geliştirmeye yönelik
faaliyetler gerçekleştirilecektir
Belediye birimlerinin görev
tanımlarının yeniden gözden
geçirilmesi ve faaliyetlerin
yürütülmesinde esas alınması
Tespit edilen yeni görev
tanımları kapsamında
belediyenin ve birimlerin
organizasyon yapılarının gözden
geçirilmesi ve gerekiyorsa
değişikliklerin yapılması
İnsan kaynaklarına yönelik
(istihdam, görevde yükselme,
değerlendirme vs. gibi)
kriterlerin ele alınarak yazılı hale
getirilmesi
İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Personelin mesleki ve kişisel
gelişimin yönlendirilmesi
faaliyeti
Birimlerle koordine edilerek
belediyenin hizmet içi eğitim
ihtiyacının ortaya çıkartılması ve
bir program dâhilinde hizmet içi
eğitim verilmesi
Personelin özlük haklarına
yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
3
Belediye hizmetlerinin
yürütülmesinde teknolojik
imkânlardan yararlanılacaktır
Tam Otomasyon ve ebelediyecilik uygulamalarına
geçilmesi
79
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Belediye hizmet binasının
network altyapısının
güçlendirilmesi
Belediye web sayfasının
güncellenmesinin sağlanması
Elektronik belge yönetim
sistemine geçilmesi (EBYS)
4
Belediye gelir ve giderlerinin
tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır
Belediye bütçesinin
hazırlanması ve uygulaması
Belediye gelirlerinin toplanması
ve kayıtlarının tutulması
Belediye giderlerinin ödenmesi
ve kayıtlarının tutulması
Belediye taşınırlarının takip ve
kontrolünün sağlanması
Belediye alacaklarının tahsilinin
sağlanması
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye bütçe kesin hesabının
çıkartılması ve yılsonu
raporlarının hazırlanması
Ankara Uluslararası Fuarcılık ve
Kongre A.Ş. ile ilgili faaliyet
5
Belediyenin stratejik yönetim
faaliyetlerinin yürütülmesi
sağlanacaktır
Belediye Performans
Programlarının hazırlanması
Belediye İç Kontrol Standartları
Eylem Planının hazırlanması ve
uygulanmasının takip edilmesi
80
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye Faaliyet Raporlarının
hazırlanması
Belediye Stratejik Planının
hazırlanması
6
İmar ve parselasyon faaliyetleri
yürütülecek, belediye
taşınmazlarının envanteri tutulacak
ve kamulaştırma yapılacaktır
Köy vasfından mahalleye
dönüşen yerlerin hâlihazır
haritalarının, imar ve
parselasyonunun yapılması
2. Etap Sanayi imar planı ve
parselasyonu faaliyetlerinin
düzenlenmesi
Akyurt İlçesi yerleşim imar
planının yeniden ele alınarak
düzenlenmesi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İmar çapı, yol kotu, zemin etüdü
ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi
Belediye taşınmazlarının
envanterinin tutulması takibi ve
en iyi şekilde değerlendirilmesi
Kamulaştırmaya yönelik
faaliyetlerin yürütülmesi
7
Akyurt halkının sağlık
hizmetlerinden yararlanması
sağlanacak ve cenaze hizmeti
verilecektir
Cenaze hizmetlerinin verilmesi
Halkın sağlık bilincinin
artırılmasına yönelik
etkinliklerin düzenlenmesi ve
dezenfeksiyon işlemleri
81
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Karasinek, sivrisinek ve kene
ilaçlaması yapılması
8
Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı
hastalıklar önlenecek ve kurban
hizmeti verilecektir
Sokak hayvanlarının kontrolü,
aşılanması, kimliklendirilmesi,
rehabilitasyonu ve paraziter
ilaçlamasının yapılması
Aşı kampanyası düzenlenmesi
Mezbahada hijyenik hayvan
kesiminin sağlanması
Ekonomik değeri olan
hayvanların kontrol altına
alınması ve zoonos ve bulaşıcı
hayvan hastalıkları ile mücadele
edilmesi
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbanlık hayvanların kontrolü,
hijyenik şartlarda kesiminin
sağlanması
9
Akyurt’un yeşil alanları artırılacak,
bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır
Park, piknik ve mesire alanı
yapımı faaliyeti
Park, piknik ve mesire alanlarına
malzeme ve ekipman alımı
faaliyeti
Bitki alımı, üretimi, dikiminin ve
dağıtımı yapılması faaliyeti
Yeşil alanlara yönelik peyzaj
düzenlemesi ve bu alanlarda
tamirat tadilat yapımı faaliyeti
Hizmet alımı yapılması faaliyeti
82
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yeşil alanlara yönelik ahşap
imalatı faaliyeti
Akyurt’un düzenli gelişmesine
10 yönelik alt yapı hizmetleri
sunulacaktır
Yol yapım faaliyeti
Kaldırım, tretuar ve bordür
FEN İŞLERİ
yapılması
MÜDÜRLÜĞÜ
Mal ve hizmet alımları
Çeşitli hizmetlerde kullanılmak
11 amacıyla belediye hizmet binaları
yapılacaktır
Belediye hizmet binası
inşaatının yapılması
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Akyurt’un temiz, yaşanabilir ve
sağlıklı bir çevre oluşumunu
12 sağlamak amacıyla temizlik
hizmetleri verilecek ve çevre bilinci
artırılacaktır
Evsel atıkların geri dönüşümü
sağlanacak şekilde toplanması
Evsel atıkların toplanmasına ve
çevrenin korunmasına yönelik
olarak ilçe halkının
bilinçlendirilmesi ve
yönlendirilmesi
Pil atıklarının toplanarak
değerlendirilmesi
Atık yağların toplanması ve
atılmasıyla ilgili tedbirlerin
gerçekleştirilmesi
83
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Çevrenin korunmasına yönelik
olarak okullarda eğitim
verilmesi
Kaynağından geri
dönüştürülebilir atıkların
toplanması ve geri dönüşüm
çalışması yapılması.
İnşaatlarla ilgili hafriyat ve
molozların tespit edilen
bölgelere dökülmesinin
sağlanması
Okul ve camilerin temizliğinin
yapılması ve temizlik malzemesi
alımı
Belediye başkanının her türlü
13 faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Belediye Başkanının çalışma
programının düzenlenmesi ve
harcamalarının takibi
Basına abone olunması
Bilboardlar ve totem ile
belediye faaliyetlerinin
duyurulması
ÖZEL KALEM BİRİMİ
Medyaya belediye ile ilgili
ilanlar verilmesi
Faaliyetlerin tanıtılması
amacıyla toplantı düzenlenmesi
Sportif faaliyetlerin
desteklenmesi
14
Her türlü sosyal yardım
faaliyetlerinde bulunulacaktır
Evlenen çiftlere hediyeler
verilmesi
84
ÖZEL KALEM BİRİMİ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Milli, dini ve diğer günlerde
etkinlik düzenlenmesi
Belediye başkanının her türlü
15 faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Belediye faaliyetlerinin
tanıtılması amacıyla CD, kitap,
broşür hazırlanması, dağıtılması
ve basın toplantıları
düzenlenmesi
Belediyenin tanıtımına ilişkin
olarak çanta, takvim, vb.
malzeme dağıtılması
KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bayrak, flama vs. alınması ve
dağıtılması
Kent konseyi ile ilgili faaliyet
16
Her türlü sosyal yardım
faaliyetlerinde bulunulacaktır
Ramazan paketi yardımı
yapılması
Öğrencilere kırtasiye malzemesi,
kitap yardımı ve hediye
verilmesi
Engelli vatandaşlara tekerlekli
sandalye yardımı yapılması.
KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Fakir öğrencilere giyim yardımı
yapılması
Sağlık taraması yapılması
17
Her türlü kültürel ve sanatsal
faaliyetler gerçekleştirilecektir
Ramazan Şenlikleri Düzenlemesi
Geleneksel aşure etkinliği
düzenlenmesi
85
KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Sünnet şöleni düzenlenmesi
Asker uğurlama şöleni
düzenlenmesi
Belediye kültür merkezinde
çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
(sinema/tiyatro vs.)
Ulusal/uluslar arası festivallere
iştirak edilmesi
Geziler düzenlenmesi
Panel, konferans ve forum
düzenlenmesi
Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi
ve spor okullarının açılması
İlçenin düzen ve esenliğinin
18 sağlanması için gerekli tedbirler
alınacaktır.
Gürültü, görüntü ve çevre
kirliliği ile mücadele edilmesi ve
işletme denetimleri
Seyyar satıcılarla, dilencilerle ve
korsan yayınlarla mücadele
edilmesi
İzinsiz hayvan naklinin ve
kesiminin önlenmesi
Pazar yerlerinin denetlenmesi
yapılarak gerekli uyarı ve cezai
işlemlerin uygulanması
Belediye alacaklarının tahsiline
yardım edilmesi
İlan ve zabıta işlemlerinin
yürütülmesi için gerekli
teknolojik altyapının
güçlendirilmesi faaliyeti
86
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik
19 ve trafik hizmetleri kapsamında
faaliyetler yürütülecektir
İnşaatların çevre ve hafriyat
dökümlerinin kontrollerinin
yapılması
Kaçak yapımların yıkımında
güvenlik önlemlerinin alınması
Kamunun ortak kullanım
alanlarını işgal eden araç ve
işyerlerine mani olunması
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin düzenlediği
etkinliklerde güvenlik
önlemlerinin alınması
Sosyal yardımların yapılmasının
sağlanması
20
Belediyenin mal ve hizmet
ihtiyaçları karşılanacaktır
Birimlerin ısınma, aydınlatma,
su ve haberleşme sistemlerinin
kullanılabilir olması ve
gerektiğinde onarımlarının
yapılması
Belediyenin motorlu araç, iş
makinesi, sabit tesisler araç ve
gereçlerinin bakım işlemlerinin
yapılması
Araç ve iş makinelerinin bakım
onarım için gerekli yedek parça
ve malzemelerinin temin
edilmesi ve alınmasının
sağlanması
Belediyenin sahip olduğu
araçların yasal yükümlülüklerini
yerine getirilmesi
87
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Motorlu araç ve iş makinelerinin
akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının
karşılanması; onarım ve
periyodik bakımlarının yapılması
Demirbaş ve ambar
hizmetlerinin tutulması ve
denetlenmesi
Eski hurda araçların
gerektiğinde her türlü menkul
satışlarının yapılması
Akyurt sınırlarına dâhil işyerleri
21 kayıt altına alınacak ve belediyeye
gelir sağlanacaktır.
Sıhhi ve gayr-i sıhhi müessese
işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlemek
Hafta tatili ruhsatı düzenlemek
Umumi istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak
Ölçü ve ölçü aletlerinin
muayenesi ve damgalama
işlemlerinin kontrolünü
sağlamak
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
(ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ)
Belediye Başkanının her türlü
22 faaliyetleri yürütülecek ve belediye
hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır
Basın faaliyetlerinin
sürdürülmesi
Belediye haberlerinin takibi ve
arşivlenmesi
88
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
IV. MALİ BİLGİLER
2013 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL )
Harcama Birimi Adı
Özel Kalem Birimi
Destek Hizmet
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İnsan Kayn.ve Eğt.
Müdürlüğü
TOPLAM
YILSONU
HARCANAN
(30/09/2013)
NET ÖDENEK
TOPLAMI
GERÇEKLEŞME
ORANI ( %)
1.470.709,00 TL
999.826,42 TL
67,98
141.000,00 TL
9.956,03 TL
7,06
758.966,56 TL
474.574,23 TL
62,53
62.812,01 TL
6.153,70 TL
9,80
3.318.410,25 TL
1.243.599,87 TL
37,48
9.934.138,12 TL
4.550.663,09 TL
45,81
2.803.322,49 TL
1.998.972,74 TL
71,31
592.399,82 TL
479.867,66 TL
81,00
1.361.900,00 TL
1.036.277,56 TL
76,09
590.000,00 TL
288.933,93 TL
48,97
941.000,00 TL
504.311,10 TL
53,59
167.237,25 TL
145.593,09 TL
87,06
173.500,00 TL
34.499,41 TL
19,88
22.315.395,50 TL
11.773.228,83 TL
52,76
89
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013-2015 MALİ YILLARI GELİR BÜTÇESİ TABLOSU
Bütçe Miktarı
2014
Bütçe Miktarı
2015
Bütçe Miktarı
2016
12.994.637,37 TL
14.141.153,74 TL
14.903.919,91 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
1.079.484,30 TL
1.122.663,68 TL
1.167.570,22 TL
56.784,00 TL
59.055,36 TL
61.417,57 TL
Diğer Gelirler
6.338.169,60 TL
6.976.096,39 TL
7.410.140,24 TL
Sermaye Gelirleri
4.431.604,70 TL
4.608.868,89 TL
4.793.223,65 TL
Red ve iadeler (-)
-60.840,00 TL
-63.253,60 TL
-65.843,74 TL
24.839.839,97 TL
26.844.584,46 TL
28.270.427,85 TL
Gelirler
Vergi Gelirleri
TOPLAM
9
0
KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ
Ekonomik Kod
1
3
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
4
Faiz
Giderleri
5
Cari
Transferler
609.360,00
2
SGK’ larına
Devlet Primi
Giderler
17.000,00
HARCAMA BİRİMİ ADI
Personel
Giderleri
6
8
9
Sermaye
Giderleri
Borç
Verme
Yedek
Ödenekler
TOPLAM (TL)
738.281,36
-
-
-
-
-
1,364.641,36
135.000,00
23.000,00
70.400,00
-
-
60.000,00
-
-
288.400,00
271.644,80
50.200,00
148.680,00
-
307.709,57
40.000,00
-
-
818.234,37
24.565,00
5.435,00
18.720,00
-
-
-
-
-
48.720,00
Özel kalem Birimi
Destek Hizmetleri
Müd.
Kültür ve Sosyal işler.
Müd.
Ruhsat ve denetim
Müd.
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Mali hizmetler Müd.
Fen işleri Müd.
27.600,00
4.416,00
63.000,00
403.510,74
1.642.600,00
77.120,00
331.040,00
675.563,92
2.494.903,64
-
153.112,00
-
Park ve Bahçeler Müd.
325.686,65
60.960,00
2.494.868,74
-
-
692.240,00
-
-
3.573.755,39
Zabıta Müdürlüğü
460.040,00
83.200,00
89.959,81
-
-
64.896,00
-
-
698.095,81
Temizlik İşleri Müd.
858.000,00
174.900,00
248.800,00
-
-
150.000,00
-
-
1.431.700,00
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
267.280,00
60.840,00
155.680,00
-
-
-
-
483.800,00
İmar ve Şehircilik Müd.
191.000,00
31.000,00
381.200,00
-
-
520.000,00
-
-
1.123.200,00
Yazı işleri Müd.
İnsan Kayn. ve Eğitim
Müd.
225.910,74
38.276,00
8.840,00
-
-
100.000,00
-
-
373.026,74
71.760,00
13.000,00
133.680,00
-
-
-
-
-
218.440,00
5.513.957,93
970.387,00
7.722.577,47
TOPLAM
9
1
95.016,00
460.821,57
56.000,00 1.000.000,00 513.760,00 2.879.066,66
6.975.200,00
11.443.743,64
8.658.336,00 1.000,000,00 513.760,00 24.839.839,97
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2014 YILI GİDER BÜTÇESİ
KODU
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
04
05
06
02
03
PERSONEL
GİDERLERİ
SOS.GÜV.K
UR.DEVLET
PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE
FAİZ
HİZMET
GİDER
ALIM
LERİ
GİDERLERİ
1,445,541,48
168,396,00
1,626,765,28
-
-
-
484,605,00
88,635,00
858,000,00
AÇIKLAMA
01
03
01
KAMU DÜZENİ VE
GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE
HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA
HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM
REFAHI HİZMETLERİ
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
08
DİNLENME, KÜLTÜR VE
DİN HİZMETLERİ
09
10
2,426,566,65
04
05
06
07
CARİ
SERMA
TRANSFE SERMAYE
YE
RLER
GİDERLERİ TRANSF
ERLERİ
153,112,00
216,000,00
-
-
-
108,679,81
-
-
-
-
-
174,900,00
248,800,00
483,840,00 5,526,652,38
08
09
BORÇ
VERME
YEDEK
TOPLAM
ÖDENEKLER
1,000,000,00
513,760,00
5,123,574,76
-
-
-
-
64,896,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,000,00
-
-
-
1,431,700,00
-
-
8,187,440,00
-
-
-
16,624,499,03
746,815,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
299,244,80
54,616,00
211,680,00
-
307,709,57
40,000,00
-
-
-
913,250,37
EĞİTİM HİZMETLERİ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOSYAL GÜVENLİK VE
SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,513,957,93
970,387,00
7,722,577,47
TOPLAM
92
460,821,57 8,658,336,00
1,000,000,00
513,760,00 24,839,839,97
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 844 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа