close

Enter

Log in using OpenID

B İ L E C İ K İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

embedDownload
Bülten Tarihi 13.10.2014
İ L
B İ L E C İ K
E Ğ İ T İ M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
M İ L L İ
İ L
B U
M İ L L İ
E Ğ İ T İ M
M Ü D Ü R Ü M Ü Z
S AYI D A:
2015-2019
Stratejik Planlama Çalışmaları
2-3
2014 EKYS Çalışmaları
3
Bilecik Değerler Eğitimi Projesi
4-5
Beyaz Bayrak Projesi
Beslenme Dostu Okullar Projesi
5
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması
6
Akıl Oyunları Şenliği
7
BEBKA TDP
Teknik Destek Projesi
7
Eğitimde Çare Sizsiniz Projesi
8
Ar-Ge Birim Şeması
9
Sayın İsmail ALTINKAYNAK
İl Milli Eğitim Müdürümüz 24 Mart 2014 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.
İl Milli Eğitim Müdürümüz ;
1971 yılında Eskişehir’de doğdu. Kıbrıs İlkokulu, Eskişehir İmam
Hatip Ortaokulu ve Yunusemre Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 1996
yılında mezun oldu.
1996 yılında Antalya ili, Gündoğmuş İlçesi, Karamanlar Köyü İlkokulunda göreve başladı. Beylikova Mehmet Avdan İlköğretim Okulu ve
Fahri Günay İlköğretim Okulunda sınıf öğretmenliği yaptı.
Fahri Günay İlköğretim Okulunda müdür yardımcılığı yaptı.
Kutlu Doğum Anaokulunun kurucu müdürlüğünü yaptı.
Odunpazarı Osmangazi İlkokulu Müdürlüğünü yaptı.
24.03.2014 tarihinden itibaren de Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
http://bilecik.meb.gov.tr/
S T R A T E J İ K
2 0 1 5 - 2 0 1 9
P L A N L A M A
S a yf a
2
Ç A L I Ş M A L A R I
*İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan KoordinasBilecik Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan-
yon Ekibi’ nin Merkezi Hizmet içi eğitimden geçiril-
lama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliş-
mesi (17-21 Şubat 2014 tarihinde İl koordinatörü-
tirme Başkanlığının 16/09/2013 Tarihli ve 2013/26
müz Antalya’da Stratejik Planlama Seminerine ka-
Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan 2015-2019 Stra-
tıldı.)
tejik Plan Hazırlık Programı ile 2013 Ekim ayında
başlatılmıştır. Bu kapsamda;
“2015-2019
Stratejik
Plan
Stratejik
Plan
Hazırlama
Süreci”
*Müdürlüğümüz bünyesinde Stratejik Plan Üst Kurulu oluşturuldu.
*Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
kuruldu. ( 3 kişi)
*İl MEM SP Koordinasyon Ekibi ve
her şubeden en az bir personelin
katılımıyla İl MEM Stratejik Plan Eki-
bi oluşturuldu.
*İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama
Takvimi hazırlandı.
*İl MEM Stratejik Plan Üst Kuruluna ve Stratejik
*Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi için fiziki
Plan Ekibine 30/01/2014 tarihinde “Stratejik Plan-
şartlar ayarlandı ve gerekli donanımlar temin edildi.
lamada Durum Analizi” konulu eğitimler verildi.
*2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programınızın
*İl Milli Eğitim Müdürlüğü Üst Kurul ve Birim Şefle-
görünürlük çalışmaları web sayfasında yapıldı ve
ri ile SWOT Analizi çalışması yapıldı.
ilgili belgelerin Müdürlüğümüz web sayfasında ya-
*Stratejik Planlama Üst Kurul ve Stratejik Planla-
yımlanması sağlandı.
ma ve Koordinasyon Ekibinin Çalışma Planı çerçe-
*İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinas-
vesinde aylık değerlendirme toplantıları yapıldı
yon Ekibi’nin Merkezi Hizmet içi eğitimden geçiril-
(Aylık olağan İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısın-
mesi (20-24 Mayıs 2013 tarihinde iki arkadaşımız
da yer alan gündem maddelerinden “2015-2019
Yalova’ da Stratejik Planlama Seminerine katıldı.)
Stratejik Plan Hazırlık Programı” çerçevesinde ilçe-
*İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinas-
lerde yapılacak faaliyetler ve eğitimler görüşülmüş-
yon Ekibi’nin Merkezi Hizmet içi eğitimden geçiril-
tür.)
mesi (04-08Kasım 13 tarihinde İl Koordinatörümüz
*İlçelere yönelik 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık
Ayvalık’ ta Stratejik Planlama Seminerine katıldı.)
Programı Durum Analizi Eğitimleri planlandı ve ilgili
duyuru tel zincirinde yayınlandı, e-posta ve
yazı
ile ilgililere tebliğ edildi.
*******************************
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmaları
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/
09/ 2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer
alan 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı ile 2013
Ekim ayında başlatılmıştır
*********************************
http://bilecik.meb.gov.tr/
S a yf a
3
*11.03.2014 - 20.03.2014 tarihleri arasında 7 ilçede
Ayrıca Mevcut durum analizi bölümünde paydaş ana-
okul ve kurum stratejik planlama ekiplerinde görevli
lizi aşamasında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faali-
Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve İlçe Stratejik
yetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olum-
Plan Üyelerine 2015-2019 SP Hazırlık Programı kapsa-
suz etkileyen iç ve dış paydaşlarımızla birebir görü-
mında; “Durum Analizi ve Geleceğe Yönelim” konulu
şülerek, veriler toplanmış ve analizler oluşturulmuş-
eğitimler verildi.
tur.
*2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı Çalışma
*15/08/2014 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulu ile
Takvimi gereği, Müdürlüğümüz ve bağlı kurumların
“misyon ve vizyon belirleme” ve genel durum değer-
görüşlerini paylaşmaları için “İç Paydaş Anketi” ve “Dış
Paydaş Anketi” web sayfamız üzerinden yayınlanarak
paydaşlarımızın görüşleri alındı.
*2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı Çalışma
Takvimi gereği, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve bağlı
okul ve kurumlar için hazırlanan EK 1 ve EK 2 SP Üst
Kurul ve SP Ekibi formları oluşturuldu.
E Ğ İ T İ M D E
K A L İ T E
Y Ö N E T İ M
S İ S T E M İ
( E K Y S )
Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 eğitim öğretim
Hazırlama Kılavuzu çerçevesindeki çalışmaları ile öne
yılı MEB EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TAKVİ-
çıkan Okul/Kurum ve Ekiplerden, formata uygun olan
Mİ yayımlanmış ve bu takvime göre süreç işlemiştir.
raporlar İl Değerlendirme Kurulu tarafından değerlen-
Toplam Kalite Yönetimi 2013-2014 eğitim öğretim
dirilmiş ve değerlendirme sonucu derece yapan okul/
yılında ilk defa kurumlar için zorunlu hale getirilmiş-
kurum ve ekiplerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.
tir. Yayınlanan yönerge esasları kurumumuzun inter-
EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL
net sitesinde yayınlanmak suretiyle kurumlarımız
SÜRECİ EKİP DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
bilgilendirilmiştir.
Ayrıca
ilimizdeki
TKY
*İnhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
formatörlerimizin farklı sebeplerle görevlerini bırak-
*Bilecik Özel Sevgi Çiçeği Ortaokulu
maları sebebiyle, Ar-Ge Biriminde görevli olan arka-
*Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi
daşımız Antalya’ da 20-24 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılan seminere katılmıştır. 2013-2014 eğitim
öğretim yılında 14’ü ekip kategorisinde ve 9 tanesi de
kurum kategorisinde olmak üzere 23 TKY raporu hazırlanarak ile sunulmuştur. Raporlar ilk defa ekip ve
kurum kategorisi yerine kurum kategorisi çeşitlendirilerek temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve
öğrencisiz kurumlar dalında değerlendirilmiş, kategorilerinde birinci olanlar ülke değerlendirmesi için Bakanlığa bildirilmiştir. Bakanlığımızın 121238 sayı ve
09.01.2014 tarihli yazısında belirtilen 31.12.2013
tarihli 4083213 sayılı Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi ve MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Rapor
KURUM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Temel Eğitim Kurumları Alt Kategorisinde;
1. Pazaryeri Atatürk Ortaokulu
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kategorisinde;
1. Bozüyük Ticaret Meslek Lisesi
S a yf a
http://bilecik.meb.gov.tr/
D E Ğ E R L E R
Değer; bir şeyin önemini belirlemeye
4
E Ğ İ T İ M İ
caktır. Bu kapsamda çalışmaları yürütmek
yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık,
amacıyla İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.
kıymet, üstün nitelik, meziyet (TDK) olarak
Bakanlığımızın 2010/53 sayılı “İlk Ders Genel-
tanımlanmaktadır. Değerler, kültürel bilgidir;
gesi” ile gündeme gelmiş olan “Değerler Eğiti-
kültürün öğeleri üzerine kurulur ve her zaman
mi”, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından itiba-
bir seçimi vurgular. Toplumdaki bireylerin o
ren 25 Ağustos 2011 Tarih ve 9288 sayılı vali-
değerleri korumasına veya göz ardı etmesine
lik onayı ile hazırlanan bir yönerge kapsamın-
paralel olarak değerler ya zamanla kaybolurlar
da ilimiz özel ve resmi ilk ve orta dereceli
ya da bir sonraki nesle aktarılarak yıllarca de-
okullarında uygulanmaya başlamıştır.
vam ettirilirler. Değerlerin yıllarca devam et-
Öğretmenlerimize
uygulamada
yar-
mesi ve kalıcı olması, onların insanlarca içsel-
dımcı
leştirilmesine ve genel kabul görmesine bağlı-
Müdürlüğümüz’ ün 2011 Teknik Destek Prog-
dır. Eğitimin amaçlarından birisi de toplumun
ramı 1. dönem kapsamında BEBKA’ya sundu-
değer yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır.
ğu “Ben Değer’liyim” Milli Eğitim Müdürlüğü
Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler ye-
Değerler Eğitimi Seminerleri Projesi kabul
tiştirmek aile, toplum ve okulun
edilmiştir. Proje kapsamında Değerler Eğitimi
başlıca misyonları arasındadır. Bu
konusunda ilimizdeki özel ve resmi ilköğretim
Bilecik
perspektiften hareketle okulların
Değerler
temel iki amacından bahsetmek Eğitimi
yanlış olmaz: Akademik açıdan Projesi
olması
gerekçesiyle
Milli
Eğitim
okulları ve anaokullarında görevli 300 öğretmen ve idareciye eğitim verilmiş ve proje ba-
başarılı ve temel değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesi. Temel değerlerin kazandırılması amacı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ve ders programlarının amaçları
incelendiğinde de açıkça görülür. Milli Eğitim
Temel Kanunu’nun hemen başlangıcında Millî
Eğitimin amaçları sayılırken ahlakî, manevî değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh ve
duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde
şarıyla tamamlanmıştır.Değerler Eğitimi tüm
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip kişiler
dünya çapında uygulaması gerekli görülen ve
yetiştirmekten
Dolayısıyla
çeşitli uygulamaları olan fakat ülkemizde belli
“değer”lerden arındırılmış ve değerleri kapsa-
bir mevzuatı olmayan bir uygulamadır. Bu
mayan bir eğitim olamaz. Bu nedenle Kütahya
sebeple farklı uygulamaların yerinde görülme-
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulana-
sinin faydalı olacağı düşünülerek, bu proje ile
cak olan Vizyon Belgesi Protokolü kapsamında
konu ile ilgili öğretmen, akademisyen, uzman
il genelinde değerlerimizle ilgili çalışma yapıla-
ve idarecilerimizin çeşitli AB ülkelerindeki
bahsedilmektedir.
http://bilecik.meb.gov.tr/
Değerler eğitimi uygulamalarını yerinde görmeleri ve iyi uygulamaları bölgemize taşımaları amacıyla Müdürlüğümüz, EĞİTİM UZMANLARI İÇİN
DEĞERLER EĞİTİMİ AB DENEYİMLERİ
(Values
Education Trainning For Professionals ) isimli
2012-TR1-LEO03-38914 Sözleşme No’ lu LdvVetpro türü Projesi Ulusal Ajans tarafından desteklenmiş ve uygulanmıştır.
S a yf a
5
2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
BİLECİK İLİ DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA
İŞLENMİŞ OLAN DEĞERLER
Cömertlik — Sadakat — Sabır — Dostluk
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
BİLECİK İLİ DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA
İŞLENECEK OLAN DEĞERLER
Çalışkanlık — Özdenetim — Alçakgönüllülük —
Saygı
2011-2012 Eğitim-öğretim yılı itibariyle Bilecik ili genelinde tüm ilk ve orta düzeydeki okullarımızda başlayan ve uygulaması 25 Ağustos 2011 Tarih ve 9288 sayılı valilik onayı ile belirlenen değerler
eğitimi yönergesi kapsamında okullarımız çalışmalarına devam etmektedirler.
B E Y A Z
B E S L E N M E
Milli
B A Y R A K
D O S T U
Eğitim
ilköğretim
rek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam
ve ortaöğretim kurum-
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitil-
larında öğrenim gören
diği okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli
öğrencilerin
kriterler esas alınarak Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı
sağlıklı
yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliğinde Beslenme Dostu Okullar Programı
yürütülmektedir.
Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dâhil olduğu
Dünya Sağlık Örgütünün “Nutrition Friendly Schools
Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlı20/09/2013
P R O J E S İ
Yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirile-
beslenme ve hareketli
arasında
O K U L L A R
Bakanlığı
okulöncesi,
ğı
P R O J E S İ
tarihinde
imzalanan
ile işbirliği içersinde denetlenmesi okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi bu konuda gayret
gösteren okullarımızın “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile
ödüllendirilmesi amacı ile 03.08.2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 4 yıl süreyle
Milli Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda uygulanacak
olan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanarak
Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda 2006-2007
öğretim yılında başlamıştı.Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 03.08.2006 yılında başlayan ve 4 yıl geçerli-
"Beslenme Dostu Okullar Projesi" işbirliği protokol ile
liği
Beslenme Dostu Okullar Protokolü güncellenmiştir.
03.08.2010 tarihinde sona ermesi nedeniyle 10.11.2010
Beslenme Dostu Okullar Programı 20.09.2013 tarihin-
tarihinden itibaren 4 yıl süreyle geçerli olan yeni bir
den itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavu-
“Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” başlatılmıştır.Bu çer-
zu kapsamında yürütülmekte olup; bu çerçevede ili-
çevede 2013-2014 eğitim-öğretim yılında beyaz bayrak
mizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi"ne başvurular
almak için okullarımız başvurula-
alınmış ve bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu
rını yapmışlar ve il genelinde 24
2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilimiz genelin-
okulumuz “Beyaz Bayrak” sertifi-
den 9 okulumuz “Beslenme Dostu Okul” sertifikası al-
kası almaya hak kazanmıştır.
maya hak kazanmıştır.
olan
“Beyaz
Bayrak
İşbirliği
Protokolü”nün
http://bilecik.meb.gov.tr/
T Ü B İ T A K
A R A Ş T I R M A
O R T A Ö Ğ R E T İ M
P R O J E L E R İ
45. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması ve İlköğretim Öğrencilerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri
Proje Yarışması Eskişehir Bölge (Bağlı İlller: Afyon, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Kütahya, Yalova) Koordinatörü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri, öğretmenlere yönelik hizmet
içi çalışmalar dahil olmak üzere bu seneki proje
başvurularının artırılmasına yönelik yapılacakları
görüşmek üzere bir araya gelmişlerdir. Yapılan
görüşmede, Eskişehir Bölgesi’nde proje başvuru
sayısının artırılması için yapılacak çalışmalar ile
öğretmen
ve
öğrencilere
bu
konuda ne gibi
destekler sağlanabileceği üzerinde durulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile 45. si düzenlenecek olan Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına
hazırlık amacıyla ilimiz genelindeki ortaöğretim
kurumlarında görev yapan branş öğretmenlerine
yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.
Seminerler 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde,
Bilecik Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ de,
Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik,
Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji ve Tarih branşlarındaki öğretmenlerimize yönelik yapılmıştır. Milli
Eğitim Müdürümüz ve Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri yarışması Bölge koordinatörü
Doç.Dr. Eyüp ARTVİNLİ’ nin açılış konuşmalarını
yaptığı seminerde, Refik Arslan Ötürk Fen Lisesi
öğretmenleri Ömer DALKIRAN ve Sami AYGÜN
proje deneyimlerini aktarmışlardır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi akademisyenleri ve Merkez
Kız Teknik ve Meslek Lisesi Md. Yrd. Tarkan
S a yf a
6
Ö Ğ R E N C İ L E R İ
Y A R I Ş M A S I
2 0 1 4
ÜNAL tarafından branşlara yönelik “Proje Hazırlama Teknikleri” konulu paralel oturumlar
yapıldı. İlimiz genelinde farklı branşlarda 200
öğretmenin katıldığı seminerlerin, öğrencilerimizdeki proje kültürünün gelişmesi açısından
faydalı olduğu düşünülmektedir.
Öğretmen ve öğrencilerimizin üstün
gayreti sonuç vermiş, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji,
Psikoloji ve Tarih olmak üzere 9 dalda düzenlenen yarışmaya İlimiz öğrencilerinin hazırladığı toplam 219 proje başvurusu yapılmıştır.
Yarışmada Eskişehir Bölgesi dâhilinde İlimizden 4 proje, 17-20 Mart 2014 tarihleri arasında 12 Bölge Merkezi ilde düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge
Yarışmalarına projeleri ile katılmışlardır.
İlimiz Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 05-06-07
Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı, 05 Mayıs 2014 Pazartesi
günü saat 14.00’da İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ALTINKAYNAK tarafından açılmıştır. Açılışa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa KARACA ve Okul Müdürleri katılmışlardır. Atatürk
Kapalı Spor Salonunda yapılan ve İl genelinde
TUBİTAK Projeleri hazırlayan Ortaöğretim ve
Ortaokul öğrencilerinin projeleriyle katıldıkları
fuara; Merkez İlçeden 7 Okulumuz 25 Projeyle, Bozüyük İlçesi’ nden 9 Okulumuz 14 Projeyle, Söğüt İlçesinden 2 Okulumuz 3 Projeyle ve Pazaryeri İlçesinden 1 Okulumuz 1 Projeyle katılım sağladılar. Ortaöğretim ve Ortaokul öğrencilerimiz 3 gün boyunca hazırlamış
oldukları projelerini, ilimizdeki diğer öğrencilere ve velilerine sergileme imkanı bulmuşlardır.
http://bilecik.meb.gov.tr/
S a yf a
7
B İ L E C İ K ’ T E
A K I L
O Y U N L A R I
Ş E N L İ Ğ İ
D Ü Z E N L E N D I
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
AKIL OYUNLARI ŞENLİĞİ düzenlendi.
Bilecik’te ilk
defa düzenlenen şenlik büyük bir öğrenci
ve veli katılımıyla gerçekleşti. 26 Mayıs
2014 Pazartesi
günü Bilecik
Şeyh Edebali
Kültür Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen 4, 5, 6 yaş grubu ve 1.
sınıf öğrencilerinin yarıştığı etkinlik saat 10.00’da
başlayıp 17.00’da sona erdi. 16.00’ da finale kalan
öğrencilerin müsabakaları gerçekleştirirken katılan
her öğrenciye madalyaları verildi. Ayrıca dereceye
girenlere bisiklet, kaykay, paten gibi çeşitli ödüller
verildi. Öğrenciler yaş gruplarına göre rondo vario,
legolino, equilibrio, skippity isimli oyunlarını oynayarak yarıştılar.
B E B K A
B İ L E C İ K
E Ğ İ T İ M İ N E
Program resmi açılışında konuşma yapan
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü İsmail
Altınkaynak; “Bu yarışmanın en önemli
kazanımı bence 16 okuldan 160 öğrencimizin televizyon karşısından, bilgisayar
karşısından, cep telefonları, oyun konsolları karşısından alınarak 2 ay boyunca
“AKIL OYUNLARI” ile meşgul edilmesidir.
Belki günümüzün en büyük problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkacak
yaklaşımlardan biriside budur.
Bu konulara vurgu yaparken, Akıl Oyunlarını Bilecik Eğitiminin gündemine taşıyan Bilecik Eğitim Derneğine ve okullarımızın çok değerli yöneticilerine,öğrencilerimizi çalıştıran öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.
İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Sabah başlayan bu etkinliğimiz halen
devam ediyor. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu meyveleri
millet olarak hep birlikte alacağız” dedi.
d a n
A N L A M L I
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA) 2014
Yılı TDP Teknik Destek Programı 1. dönemi kapsamında
İl Müdürlüğümüzün hazırlayıp başvurusunu yaptığı “Bilecik Proje Üretiyor– TÜBİTAK Bilimsel Proje Danışmanlığı Eğitimi” projemiz kabul
edilmiştir.
Proje kapsamında TÜBİTAK projesi
hazırlanabilen 9 branştan 180 öğretmene 3 gün süreyle konusunun
uzmanı Üniversite öğretim görevlileri vasıtasıyla Proje Danışmanlığı
D E S T E K
eğitimleri verilecektir. Eğitimler; toplu
ve atölye çalışmaları şeklinde 2 günü
teorik 1 günü uygulamalı olarak 3 gün
sürecektir. Proje kapsamında alınan
hibe miktarı 15.000 Liradır.
http://bilecik.meb.gov.tr/
S a yf a
8
“ E Ğ İ T İ M D E Ç A R E S İ Z S İ N İ Z ” P R O J E S İ
K A P S A M I N D A Ö Ğ R E T İ M Y I L I N A H A Z I R L I K
T O P L A N T I L A R I G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılına hazırlıklı başlamak amacıyla,
"Eğitimde Çare Sizsiniz" Projesi kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 2
gün boyunca Merkez ilçede görev yapan tüm öğretmenlere yönelik toplantılar ve etkinlikler düzenlendi.
Moderatörlüğünü Müdür Yardımcısı Coşkun
BAKIRTAŞ’ın yaptığı toplantıların birinci gününde;
Milli Eğitim Müdürümüz İsmail ALTINKAYNAK İlimiz
Öğretmenlerine hitaben bir açılış konuşması yaptı.
İl Müdürü ALTINKAYNAK konuşmasında; öğretmenlik mesleğinin kutsallığından, topluma yaptığı doğrudan ve dolaylı etkilerden bahsederek, yapılan işin
ne
kadar
önemli
olduğuna
vurgu
yaptı.
“Çaresizseniz, çare sizsiniz” merkezli bir anlayışa
sahip olmanın, mesleğimizi icra ederken hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, yılmadan çalışmamız
gerektiğini belirterek, genç taze dimağların bizim
gözlerimizin içine baktığını, söylemlerimizin davranışlarımızla uyum göstermesi halinde çocuklarımızın gözünde daha da yükseklerde yer alabileceğimizi belirtti. Kendi öğrencilik hayatından kesitler
sunarak, sunumuna devam eden ALTINKAYNAK,
öğrenci psikolojisini iyi anlamamız gerektiğini, onların gözünde rol model olduğumuzu unutmamamız
gerektiğini belirtti. Sunum eşliğinde sayısal bilgiler
veren ALTINKAYNAK, ekip olmanın öneminden bahsederek, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece; okuluna, öğrencilerine faydalı olunabileceğini, dolayısı ile topluma faydalı bir nesil yetiştireceğimizi belirtti.
Açılış konuşmasının ardından, Maarif Müfettişleri Başkanı Ramazan GÖZEN, Müdür Yardımcısı
Emre AKPINAR ve Şube Müdürü Erdoğan KABA görev alanları ile ilgili sunumlar yaptılar. Yapılan sunumların ardından, toplantıya katılan öğretmenlerimiz, dağıtılan anket formlarını doldurarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü daha iyi seviyelere çıkarabilmek adına fikirlerini beyan ettiler. Verilen aralarda
öğretmenlerimize ikramlar yapıldı ve öğretmenlerimiz il yöneticileriyle sohbet etme fırsatı yakaladılar.
Değerler Eğitimi kapsamında, eğitimde
farkındalığı ve kaliteyi artırmada çok önemli bir yeri
olan “Her Çocuk Özeldir” ve “3 Idiots” isimli filmler
izlendi ve iki günlük hazırlık toplantıları sona erdi.
“Etkinlikler esnasında verilen
aralarda idareci ve öğretmenler
arasında samimi sohbetler oluştu”
S a yf a
http://bilecik.meb.gov.tr/
B İ L E C İ K
S T R A T E J İ
İ L
M İ L L İ
E Ğ İ T İ M
G E L İ Ş T İ R M E
A R G E
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
H İ Z M E T L E R İ
B Ö L Ü M Ü
B İ R İ M İ
ARGE BİRİMİ
Adres: Valilik Ek Binası
11100 Merkez/ BİLECİK
Emre AKPINAR
Müdür Yardımcısı
Telefon: 0 (228) 212 14 86 (dahili 145)
0 (228) 212 39 40 (dahili 120)
Faks: 0 (228) 212 39 50
Mustafa KAN
Projeler Ekibi
Ar-Ge Birim Sorumlusu
E-posta: [email protected]
Yasemin DÜZENLİ
Strateji Geliştirme Ekibi
Ahmet SELÖZ
Strateji Geliştirme Ekibi
Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir.
Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız
varsa, onların listesini de buraya ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer iletişim biçimlerinden bahsetmek isteyebilirsiniz.
Girişimcilik;
parçaların
bütünüdür.
Bülteniniz katlanıp postayla
gönderiliyorsa, bu yazı arkada görünecektir.
Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca
okunacak şekilde hazırlamak iyi bir
fikir olabilir.
9
Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin
Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenleA
her
R ayın
GE
üçüncü
B salı
İ Rgünü
İ Msatıcılar
İ
mek okuyucuların dikkatini hemen
için
düzenlenen
yemek
veya
yılda iki
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
çekmek için etkili bir yoldur. Son bakez yapılan hayır kurumu müzayedesi
sımdan bu yana size ulaşan soruları
gibi düzenli olayları takvimlerine işaderleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili
retlemelerini anımsatmak için de
olarak sık sorulan genel soruları özetP Rkullanabilirsiniz.
OJELER EKİBİ
leyebilirsiniz.
Yeterli alan varsa, buraya küçük bir
Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların*
resim veya başka bir grafik eklenebidan ve unvanlarından oluşan bir liste,
lir.
bülteninize özel bir hava S
vermek
T R için
ATEJİ GELİŞTİRME EKİ
iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçükse, tüm çalışanların adlarını listelemek isteyebilirsiniz.
Bİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content