close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal

embedDownload
EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE KONGRESİ – KONGRE PROGRAMI
14. Mayıs.2014
9:30 – 10:30
A Salonu
Fevzi Önder Salonu (Ziraat Fakültesi)
- Açılış
- Açılış Konferansı :
Prof. Dr. Ahmet Arslan
B Salonu
Yabancı Diller Salonu (Sinema Salonu)
C Salonu
Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu
-
-
-
-
TRAGEDYA VE POLİTİKA FELSEFESİ:
GÜNÜMÜZÜ TRAGEDYALAR IŞIĞINDA
DÜŞÜNMEK
Moderatör : Prof. Dr. Tülin Bumin
10:45 – 12:30
Persler ve Troyalı Kadınlar’da
Kozmopolitan Boyut: Başka Bir Politikanın
İmkanı
Devrim Sezer - İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Antigone, Eumenidler ve Yakarıcılar’da
Ölme Hakkı, Yakışıksız Ölüm, Yas
Nazile Kalaycı - Hacettepe Üniversitesi,
Felsefe Bölümü
Kreon Bir Tiran mıdır? Sofokles’in
Antigone Tragedyasında Politik Liderlik
Özgür Emrah Gürel - Amsterdam
Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Aristoteles ve Hegel'de Tragedya
Serdar Tekin - Ege Üniversitesi, Felsefe
Bölümü
12:30-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
-
13:45 - 15:45
Moderatör : Doç. Dr. Ayşen Uysal
Moderatör : Prof. Dr. Cem Terzi
THOMAS HOBBES, LEVİATHAN VE
BARIŞÇIL BİR FELSEFİ DÜŞÜNCENİN
TEMELLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Doğan Göçmen - Dokuz Eylül
Üniversitesi Felsefe Bölümü
LEVİATHAN’I YENİDEN İCAT ETMEK:NEOLİBERAL ZAMANLARDA GÖZETİM VE
ÇIPLAK HAYAT
Arş. Gör. Efe Baştürk - Niğde Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü
KİMLİK VE TEMSİL SİYASETİNİN
ÖTESİNDE: TEKİLLİĞİN SİYASETİ
Arş. Gör. Mustafa Demirtaş - Uludağ
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
MARCEL GAUCHET’NİN DÜŞÜNCESİNDE
SİYASALLIK VE DEVLET
Arş. Gör. Zeynep Savaşçın - Galatasaray
Üniversitesi
BİLİNÇ VE MARKSİZM
Dr. Çağdaş Balcı - Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı Araştırma
WILLIAMSON, KARŞI OLGUSAL
EPİSTEMOLOJİ VE DÜŞÜNME DENEYLERİ
Doç. Dr. Fatih Öztürk - Pamukkale
Üniversitesi Felsefe Bölümü
MODERN SÖYLEMDEN POSTMODERN
SÖYLEME BİR TIP FELSEFESİNİN İMKÂNI
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Gürgan - Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi
ve Etik Ana Bilim Dalı
YAYGIN YANILGILARIN KISKACINDA
NÖROFELSEFE
Arş. Gör. Serdal Tümkaya – ODTU Felsefe
Bölümü
15:45 – 16:00
KAHVE MOLASI
-
16:00 – 18:00
Moderatör : Doç. Dr. Kurtul Gülenç
Moderatör : Doç. Dr. Hakan Çörekçioğlu
ZERDÜŞT’ÜN DEVELERİ, ASLANLARI YA DA
ÇOCUKLARI?
Arş. Gör. Bergen Coşkun - Maltepe
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü
DEĞERLER BUHRANI VE ETİK BAŞKALDIRI
Doç. Dr. Levent Bayraktar - Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi İTBF, Felsefe Bölümü
POSTMODERN DÜNYADA SADİST
CİNAYETLER ÜZERİNE BİR DENEME
Doç. Dr. Taşkıner Ketenci - Mersin
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü
DÜNYA TOPLUMU YURTTAŞLIĞI VE
EKOLOJİK BİLİNÇ AÇISINDAN ÇAĞIMIZDA
FELSEFE
Arş. Gör. Elif İstanbullu - Sakarya
Üniversitesi Felsefe Bölümü
KÜLTÜREL TRAJEDİ VE YAŞAMA ESTETİĞİ
Prof. Dr. Milay Köktürk - Pamukkale
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü Öğretim Üyesi
GÜNÜMÜZDE FELSEFE VE YARATIM
Yrd. Doç. Dr. Özcan Yılmaz Sütcü - İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi - Felsefe Bölümü
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNE “KÜLTÜR
ENDÜSTRİSİ” ODAĞINDA BİR YAKLAŞIM
DENEMESİ
Onur Doğanay - Ankara Üniversitesi
Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi
EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE KONGRESİ – KONGRE PROGRAMI
15.Mayıs.2014
10:00 – 12:00
A Salonu
Fevzi Önder Salonu (Ziraat Fakültesi)
Moderatör: Prof. Dr. Kubilay Aysevener
Moderatör : Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç
KAZANIN FENOMENOLOJİSİ
Doç. Dr. Cihan Camcı - Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü
TARİHTEKİ POETİK ÖGEYİ YAKALAMAK
Arş. Gör. Gülçin Ayıtgu - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
EDMUN HUSSERL’İN TARİHSELCİLİK ELEŞTİRİSİ
Doç. Dr. Habip Türker - Mardin Artuklu Ün. Edebiyat Fak. Felsefe
Bölümü
TARİHİN EL FRENİNİ ÇEKMEK: KRONOLOJİK ZAMANSALLIKTAN
KAİROLOJİK ZAMANSALLIĞA TEMELCİLİK SONRASI BİR SİYASET
FELSEFESİ
Yrd. Doç. Dr. Salih Akkanat - Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
HUKUKİ TARTIŞMALARDA HUKUK FELSEFESİNİN YERİ, ÖNEMİ VE
ETKİSİ ÜZERİNE…
Prof. Dr. Ali Taşkın - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
TEMSİLİN ÖTESİNDE DEMOKRASİ
Arş. Gör. Eylem Canaslan - Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü
Araştırma Görevlisi
YASA VE İSTİSNA ARASINDA ADALETİN SİYASALLIĞI
Arş. Gör. Toros Güneş Esgün - Hacettepe Üniversitesi Felsefe
Bölümü
HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI VE POLİTİK DÜZEN:
KOZMOPOLİTANİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Arş. Gör. Ünsal Doğan Başkır - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
12:30 – 13:15
13:30 – 15:30
B Salonu
Yabancı Diller Salonu (Sinema Salonu)
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
Moderatör : Yrd. Doç. Aydın Müftüoğlu
Moderatör : Prof. Dr. Şahabettin Yalçın
NEOLİBERALİZMİN ÖZNELLİK ANLAYIŞINA ALTERNATİF BİR
ÖZNELLİK TASARIMI
Dr. Ali Yalçın Göymen - YTU İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Dr. Gökhan Demir - YTU İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü
FOUCAULT’NUN ETİK TAVRININ SİYASET AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz - Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
BİYOPOLİTİK NÖBET: KAMU SPOTU GAZ BOMBASIYLA
BULUŞTUĞUNDA
Arş. Gör. Utku Özmakas - Hacettepe Üniversitesi
BİLGİ/İKTİDAR İLİŞKİSİNDE STRATEJİ
Prof. Dr. Veli Urhan - Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü
ÇAĞDAŞ MANTIK VE DİLBİLİM TARTIŞMALARININ SEYRİ VE BU
TARTIŞMALARIN KİMLİK VE ÖZNE KURAMLARI BAKIMINDAN
SONUÇLARI
Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe
Bölümü
BİLİMİN BAŞARISININ GERÇEKÇİ AÇIKLAMASI VE KARŞITGERÇEKÇİ ALTERNATİFİ: “SEÇİLİMCİ AÇIKLAMA” VE “ZAYIF
SÜRREALİSM”
Arş. Gör. Emre Arda Erdenk - Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
DİYALEKTİK METOT: DEVİNİM USLAMLAMASINA YÜZYILIN
KATKILARI
Dr. Engin Delice – Ondokuz mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü
MEVCUT İMGESİYLE BİLİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PROBLEMİ VE
BİLİM SAVAŞLARI
Dr. Ömer Faik Anlı - Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
15:30 – 15:45
KAHVE MOLASI
Moderatör : Prof. Dr. Ahmet Arslan
15:45 – 17:45
MODERNİZM VE POSTMODERNİZM KISKACINDA PARÇALANMIŞ
BENLİKLER: GÜNÜMÜZ İNSANININ PARANOYAKLIĞININ VE
ŞİZOFRENİKLİĞİNİN FELSEFİ NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE
İNCELEME
Yrd. Doç. Dr. Halil Kayıkcı - Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü
DOGMATİK DÜŞÜNCE İMGESİNE KARŞI YAŞAMIN İÇKİNLİĞİNE
BATMIŞ DÜŞÜNCE İMGESİ: DELEUZE İLE BİRLİKTE BİR-BÜTÜN’ÜN
İÇKİNLİK SINIRLARINDA GEZİNME
Yrd. Doç. Dr. Kudret Aras - Bingöl Üniversitesi / Fen Edebiyat
Fakültesi / Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLERDE ONTOLOJİYE DÖNÜŞ
Dr. Vefa Saygın Öğütle - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü
BİR YOK-ONTOLOJİNİN OLANAĞI: ÇAĞIMIZI ‘ENTROPİ’ İLE
DÜŞÜNMEK
Arş. Gör. Yasin Karaman - Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe
Bölümü
EGE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE KONGRESİ – KONGRE PROGRAMI
16.Mayıs.2014
10:00 – 12:00
A Salonu
Fevzi Önder Salonu (Ziraat Fakültesi)
Moderatör : Prof. Dr. Solmaz Zelyut
Moderatör : Yrd. Doç. Özlem Duva
DİŞİL HAFIZANIN GASPI: KUTSAL MAZLUMLUĞUN AŞILMASI
Arş. Gör. Cana Bostan Erşen - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
BİR ADALET TALEBİ OLARAK HAYVAN HAKLARINI TANIMAK
Doç. Dr. Erol Kuyurtar - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FELSEFENİN KADINLARINDAN KADINLARIN FELSEFESİNE: BATI
SİYASET FELSEFESİ VE POSTMODERN FEMİNİZMDE KADIN
SORUNU
Yrd. Doç. İdiris Demirel - Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Felsefe Bölümü
OLMAYAN GÖNDERİLENLER OLARAK KADIN VE HAYVAN
Arş. Gör. Rabia Topkaya - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
DÜŞÜNMEYE NOSTALJİK BİR ÇAĞRI: HIZA KARŞI FLANEURÜN
ZAMANI
Arş. Gör. Adem Yıldırım - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Bölümü
BOURDİEU’NÜN EPİSTEMOLOJİK İTİRAZINDA ÖZGÜRLEŞME
İMKÂNLARI
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Kardeş - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
YEREL FELSEFİ PARADİGMALARIN OLANAKLILIĞI VE GEREKLİLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Murat Arıcı - Konya NE Üniversitesi Felsefe Bölümü
İKTİSADIN YİTİK ÖZNESİ
Dr. Vedat Ulvi Aslan - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümü
12:30 – 13:15
13:30 – 15:30
B Salonu
Yabancı Diller Salonu (Sinema Salonu)
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
Moderatör : Yrd. Doç. Mehmet Kuyurtar
Moderatör : Prof. Dr. Levent Aysever
İŞİTSEL VE GÖRSEL ARASINDA: MATERYALİST BİR TEOLOJİNİN
İMKÂNLARINA İLİŞKİN
Arş. Gör. Abdurrahman Aydın – Adıyaman Üniversitesi Felsefe
Bölümü Araştırma Görevlisi
MODERN ZAMANLARDA FELSEFESİZ DİN
Doç. Dr. Abdüllatif Tüzer - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü
GÜNÜMÜZ MUHAFAZAKAR TOPLUMLARINI İBNİ HALDUN’UN
İKTİDAR, ASABİYE VE POLİTİK LİDER İLİŞKİLERİNE DAİR
DÜŞÜNCELERİNDEN HAREKETLE DÜŞÜNMEK
Arş. Gör. M. Eren Özel - Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
TÜRKİYE’DE DİNİN YENİ KAMUSAL YÜZÜ: ANTİ-KAPİTALİST
MÜSLÜMANLAR
Seda Erşar - Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü-Doktora Öğrencisi
SANAL ORTAMDA 'ESTETİK DENEYİM' OLANAĞI: RESİM VE
HEYKEL ÜZERİNDEN BİR TARTIŞMA
Aydan Aksakal - Anadolu Üniversitesi – Felsefe Bölümü – Lisans
Öğrencisi
Burak Çakır - Anadolu Üniversitesi – Felsefe Bölümü – Lisans
Mezunu
RUHSAL BİR OTOMATON OLARAK SİNEMA
Ayşe Uslu - ODTÜ- Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Doktora Öğrencisi
GÜNCEL HALK KÜLTÜRÜ TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE
FELSEFENİN OLANAKLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK
Arş. Gör. Fırat İlim - Mardin Artuklu Üniversitesi
VARLIĞIN GÜZELLİĞİNDE BELİREN TEHLİKE: TEKNOLOJİNİN
ŞİDDETİ
Yrd. Doç. Dr. Senem Kurtar - Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü
15:30 – 15:45
KAHVE MOLASI
Moderatör : Şükrü Argın
15:45 – 17:45
BİR DİRENİŞ ARACI OLARAK İRONİ
Arş. Gör. Erdal İsbir - Adnan Menderes Üniversitesi, Felsefe Bölümü
GÜNÜMÜZDE İKTİDAR VE DİRENİŞ STRATEJİLERİ: GEZİ
DİRENİŞİ’NİN DEMOKRASİ DENEYİMİ ÜZERİNE FELSEFİ BİR ANALİZ
Remzi Onur Kükürt - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Politikası - Doktor Adayı
AŞIRI ŞİDDET, SİYASET VE EYLEMİN ZAMANSALLIĞI
Dr. Seçkin Sertdemir Özdemir - Araştırma Görevlisi Galatasaray
Üniversitesi Felsefe Bölümü
DEVRİMİN “KÖTÜ SORU”SUNDAN KURTULMAK: DEVRİMCİ-OLUŞ
VE KAÇIŞ
Serhat Celâl Birdal - Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi Doktora
Öğrencisi
* 17 Mayıs 2014 – Cumartesi Efes gezisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content