close

Enter

Log in using OpenID

1613 - İDARİ ŞARTNAME İNG. TÜRK.

embedDownload
TÜLOMSAŞ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME
TÜLOMSAŞ
STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN
TENDER PROCEDURE
(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)
(FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)
ÖN SİPARİŞ NUMARASI: 23004721-(4)1613
PRE-ORDER CODE: 23004721-(4)1613
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
I – SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS
Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler
Article-1 Information on Contracting Entity
1.1. İdarenin;
1.1. Contracting Entity’s;
a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
a) Name: TÜLOMSAŞ, Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc.
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Address: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : +90 222 224 00 00 (5910-5915)
c) Phone number:+ 90 222 224 00 00 (5910-5915)
ç) Faks numarası : +90 222 225 99 56 (Pazarlama) - +90 222 225 72 72 (Genel Müdürlük)
ç) Fax number: +90 222 225 99 56 (Marketing Department) - +90 222 225 72 72 (General Management)
d) Elektronik posta adresi: [email protected]
d) E-Mail Address: [email protected]
e) İlgili personelin adı-soyadı –unvanı: Belgin DOĞRU KALANLAR
e) Name, surname / title of the related personnel: Belgin DOĞRU KALANALAR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
1.2. Tenderers may obtain the necessary information on the tender by contacting the staff in charge at the above address and
numbers.
Madde 2- İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
Article 2- Information related to the subject of the tender
2.1. İhale konusu malın;
2.1. Information on the goods, which is the subject of the tender;
a) Adı: 2 tip Silindirik Makaralı Rulman
a) Description: 2 type Bearing
b) Varsa kodu:
b) If any
c) Miktarı ve türü: 1) 200 adet WJ 120/240 Silindirik Makaralı Rulman
2) 200 adet WJP 120/240 Silindirik Makaralı Rulman
1. ve 2. kalem rulman aynı firma ürünü olacaktır.
1- ) 200 pcs WJP 120x240 bearing
2- ) 200 pcs. WJ 120x240 bearing
The bearings described in the 1st and in the 2nd items must be the products of the same company.
1
ç) Teslim edileceği yer:
ç) Location of delivery:
Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR
For domestic tenderer: TÜLOMSAŞ General Directorate / ESKİŞEHİR
Yabancı istekliler için : FOB VESSEL STOWED (gemiye yüklenmiş olarak) İTHAL LİMANI veya FCA TRUCK
(Tır’ a yüklenmiş olarak) ve CIF ........... Limanı veya CIP ……. Limanı/TÜRKİYE
(FOB/FCA/CIF teslime İdare karar verecektir.)
For foreign tenderers: FOB VESSEL STOWED (on board) PORT OF IMPORT or FCA TRUCK (on truck) and CIF ............ Port or
CIP…….. Port/TURKEY (Contracting Entity will decide FOB /FCA /CIF/CIP delivery)
Yabancı isteklilerce verilecek tekliflerde FOB/FCA ve CIF/CIP fiyatları, teklif mektubunda ayrı ayrı
belirtilecektir. Belirtilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.
The tenders that will be given for foreign tenderers will be FOB/FCA and CIF/CIP bases and all prices will be given item by item.
In any case offer will not be accepted.
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
d) Other information:
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
Article 3- Information with Regard to the Tender
3.1. a) İhale kayıt numarası: 2014/173216
a) PPO (Public Procurement Authority) registers no: 2014/173216
b) İhale usulü: Açık İhale
b) Tendering Method: Open Procedure
c)Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
c)Place of Submission of Bids:TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç)Address where the tender will be held: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490
Eskişehir/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 27 Ocak 2015
d) Date of the tender (Deadline): January 27th, 2015
e) İhale (son teklif verme) saati: 14.00
e) Time of the tender (Deadline): 14.00
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
f) Meeting place of the tender commission: TÜLOMSAŞ Procurement Commission, Procurement Department
Meeting Room
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
3.2. The bids may either be submitted at the place indicated above up until the deadline date and time of the tender or they can be
sent by registered mail. Bids not received by the Contracting Entity before the deadline time for submission will not be evaluated.
3.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3. The bids submitted to or received by the Contracting Entity cannot be withdrawn for any reason except the issuing of an
addendum.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte
yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.4. In the case that the date determined for the tender coincides with a holiday, it will be held at the same place and time on the first
working day following the holiday and bids which have been submitted up until this time shall be accepted.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.5. Even if there is a change in working hours after the notice, the tender shall be held at the time mentioned above.
2
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
3.6. The national time provided by Turkish Radio and Television Authority (TRT) will be taken as the basis with respect to the time.
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
Article 4- Viewing and obtaining tender documents
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece
onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
4.1. The tender document can be viewed free of charge at the address indicated below. However, those who will submit a bid should
purchase the tender documents approved by the Contracting Entity.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TÜLOMSAŞ Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Şube Müdürlüğü
a) Location for examining the tender document: TÜLOMSAS Marketing Department, Office Import Management
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.tulomsas.com.tr
b) Location for examining the tender document: www.tulomsas.com.tr
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Şube Müdürlüğü
c)Location where the tender document can be purchased: TULOMSAS Marketing Department, Office Import Management
ç) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) : 100,00 TL
ç) Price of the tender document (V.A.T included): 100,00 TL
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL
d) Price of tender document via mail (v.a.t. included): 110,00 TL
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin
tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını
aslına uygun olarak teslim aldığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.
4.2. The tender document shall be provided together with a list of contents. The tenderer shall check the conformity of all the
documents with their respective originals and their completeness. After this inspection, two copies of a memorandum which indicates
that the tenderer has received all of the documents in line with the originals are signed. One copy of the signed memorandum is
handed over to the tenderer.
4.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo
yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin
İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta
yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin
İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya
veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”
4.3. On condition that the document sale price shall be transferred to Administration account in advance, bidding documents can be
purchased via mail or courier. The request letter for the acquisition of the document via post or courier, the administration shall be
notified by fax or mail at least five days prior to the date of tender with the receipt of bidding cost which deposited to the
Administration’s own account. The Administration ,within two business days after the date of receipt of the request, shall send the
document to address indicated by the Claimant by adding the form signed by authorized Administration person. In this case, mail or
ship date of issuance of the document shall be accepted as date of purchase of the document. The Administration is not responsible in
any way for non-arrival or arrive incomplete or late delivery of the document
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp
isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde
Türkçe metin esas alınacaktır.
4.4. The Turkish version of the tender documents will be valid for the settlement of disputes that may arise between the Entity and
Tenderers in the interpretation and understanding of the tender document, in case the tender documents have been prepared both in
Turkish and other languages and sold to tenderers
4.5. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul
etmiş sayılır.
4.5. By purchasing the tender document, the Tenderer shall be considered to have accepted all conditions and rules stated in the
document.
3
Madde 5-İhale dokümanının kapsamı
Article 5- Scope of the Tender document
5.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
5.1- The tender document consists of the following documents:
a) İdari Şartname ve İhtiyaç Listesi
a) Administrative Specification and Requirement List
b) Teknik Şartname 230.059 REV B
b) Technical Specifications 230.059 REV B
c)Teknik Resim T2.002.616
c)Technical Drawings T2.002.616
ç) Yazılı Açıklamalar
ç) Written explanation
d) Sözleşme Tasarısı
d) Draft Agreement
e) Standart formlar
e) Standard Forms
1) Birim Fiyat Teklif Mektubu
1) Unit Cost Tender Letter
2) Birim Fiyat Teklif Cetveli
2) Unit price table offered
3) Geçici Teminat Mektubu
3) Bid Bond
4) Kesin Teminat Mektubu
4) Performance Bond
f) Varsa diğer belgeler:
f) Other documents (If any)
1) EKAP’ a giriş için Ortaklık Bildirim Formu.
1) Shareholder Details Form for EKAP purposes.
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi
üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.2. Furthermore, addendums prepared by the Contracting Entity in accordance with the related provisions of this Specification as
well as written explanations made by the Contracting Entity upon the request of the tenderer constitute binding parts of the tender
document.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların
yerine getirememesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil
kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5.3. Tenderer should carefully examine the contents of all documents mentioned above. The tenderer shall assume any responsibility
arising from non-compliance of the bid with the requirements relating to its submission. Bids which do not comply with the
procedures indicated and described in the tender document shall be excluded from the evaluation process.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
Article 6- Notification/official communication principles
6.1. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının
satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının
belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla,
İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.1. Notification/Official communication is made by the registered and prepaid mail or by the hand against signature. However,
notification can be made through electronic mail or fax provided that electronic mail address and/or fax number are specified in the
document indicating procurement of tender documents and/or it is undertaken to accept the notification to be made to this address
or fax number.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı
isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili
tebliğ tarihi esas alınır.
6.2. In official communication made through registered and prepaid mail, 7 th day following date on which the letter has been given
to the post office and 19 th day for foreign bidders are considered notification date. If the notification arrives at the addressee before
above-stipulated date and then actual notification date is accepted as basis.
4
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan
bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit
işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.
Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca
belgelenir.
6.3. If a notification is sent via e-mail or fax, the date on which the notification is sent will be the notification date. In this case, the
contracting entity must make sure that the tenderer has received the notification. Otherwise the notification will be null and void. The
notification delivered via registered mail is enough for the notification to be considered as valid. The notifications sent via e-mail or
fax are separately documented to include the notification date and scope.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.
6.4. The official e-mail address of the contracting entity will be used if a notification is sent via e-mail.
6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa
yapılır.
6.5. The notifications to joint – ventures will be sent according to the above mentioned procedure to the main / coordinator tenderer.
6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.
Ancak, bu Şartnamenin 4.3) maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususu düzenlenmiş
olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.
6.6. Potential tenderers and tenderers can’t use e-mail or fax in their correspondence with the contracting entity. If the sale of tender
documents via mail or courier is allowed in the article 4.1.d) of this administrative specification, the tenderers’ requests of tender
documents may be sent via fax.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
II- ISSUES RELATED TO PARTICIPATION IN THE TENDER
Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
Article 7- Documents and qualification criteria required for participating in the tender
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
7.1. In order to participate in the tender, the tenderers have to submit the following documents in scope of their bids:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Relevant Certificate from the Chamber of Commerce and/or Industry or Professional Association where the tenderer is registered
according to the relevant legislation.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1) Where the Tenderer is a natural person, a document obtained in the same year as the first announcement date of the tender / the
tender date, confirming registration with a Chamber of Commerce and/or Industry or a Professional Association.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) If the Tenderer is a legal person, a document obtained from the Chamber of Commerce and/or Industry at which the legal person
is registered, confirming that the legal person was registered in the same year as the first announcement date / the tender date.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
b) A Declaration of Signature or Authorized Signatory List evidencing authorization for bidding.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1) A certificate of signature certified by a Notary Public in the case of a natural person.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2) The original or a notarized copy of the Trade Registry Gazette indicating the most recent state of the shares and the duties of the
shareholders in the company and an Authorized Signatory List authenticated by the Notary Public in the case of a legal person. If the
above mentioned information is not present in one Trade Registry Gazette, all of the Trade Registry Gazettes or documents
including the above mentioned information,
5
c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Offer letter whose type and inclusion is indicated in this specification,
ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren
makbuzlar,
ç) Preliminary guarantee set out in this Specification and issued according to the standard form or slips demonstrating that the
preliminary guarantee has been deposited in the contracting entity’s account department.
d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
d) The qualification documents set out in this specification.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) In the case of participation by proxy, the power of attorney for participating in the Tender on behalf of the Tenderer and his/her
certificate of signature or Authorized Signatory List, both certified by a Notary Public.
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı
beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi,
f) Joint – Venture declaration or Consortium according to the enclosed Standard form, if the tenderer is a joint – venture,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
g) If allowed by the contracting entity, the list of the Works which the tenderer considers to transfer to the sub – contractors.
ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce
sunulacak TOBB ya da TESK’ e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,
ğ) In case the price advantage is applied in favour of tenderers offering domestic goods, Domestic Goods Document (Yerli Malı
Belgesi) issued by chambers operating under TOBB or TESK, if the tenderer opts to benefit from this price advantage.
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
h) In case the submitted document by the legal entity in order to show the work experience is related to the partner possessing more
than 50 % of the shares of the legal entity must meet, as the document in accord to standard form, the yearly continuity provision
preserved for the recent year backwardly as of prepared date and prepared after the first announcement date by the registrar ships of
chamber of commerce and industry/ chamber of commerce or public accountant financial advisor.
ı) Bu madde boş bırakılmıştır.
ı) Intentionally left blank.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2. If the tenderer is a joint – venture,
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki
belgeyi de sunmak zorundadır.
7.2.1. It is mandatory to submit the documents shown in (a) and (b) paragraphs of Article 7.1 separately by each partners of the
joint-venture. In case within the document the partner is possessing more than 50 % of the shares of the legal entity that is submitted
the legal entity of the joint-venture in order to show the work experience, this partner is obliged to submit the document shown in
paragraph (h).
7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.3. Intentionally left blank.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4. Documents required for economic and financial qualification and criteria that these documents should carry.
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.1. Intentionally left blank.
6
7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.2. Intentionally left blank.
7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.3. Intentionally left blank.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
7.5. Documents related to professional and technical qualification and the Criteria to be met by these documents
7.5.1. İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerli olan aşağıda belirtilen mesleki ve teknik yeterlik belgelerini teklifi ile
birlikte vereceklerdir. Bu belgeler yeterlik değerlendirmesinde kullanılacaktır.
7.5.1. Tenderers shall submit the below mentioned professional and technical qualification documents, which are still valid at the
date of tender, together with their offers. These documents shall be used for qualification evaluation.
7.5.2- Üretim, İmalat Kapasitesi Belgeleri
7.5.2. Documents Relating to Production, Production Capacity
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
a) If the candidate or tenderer is a manufacturer, manufacturing certificate(s) demonstrating that it is a manufacturer.
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
b) If the candidate or tenderer is an authorized dealer or authorized representative, the certificate(s) demonstrating that it is
the authorized dealer or authorized representative.
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
c) If the candidate or tenderer is operating in free zones in Turkey, the free zone operation certificate along with one of the
above mentioned documents.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
I) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
II) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
III) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
IV) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
V) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya istekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilecektir.
The document(s) demonstrating that the tenderer is a manufacturer;
I) Industry Registration Document issued in the name of the tenderer,
II) Capacity Report issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of.
III) Manufacture Adequacy Document issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of.
IV) Domestic Goods Document pertaining to the offered material, which issued in the name of the tenderer by the business chamber
which the tenderer is a member of.
V) The documents issued by authorized institutions in the scope of the scope of the related legislation demonstrating that the tenderer
is a manufacturer or producer.
The tenderers can prove that that they are manufacturers by submitting one of the documents above.
7.5.3.1 Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu
belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca
düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir.
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
7.5.3.1 The quality management system document must be issued by the institutions accredited by Turkish Accreditation Institution
or institutions accredited by national accreditation institutions which are described in the International Accreditation Forum Mutual
Recognition Agreement. It has to be confirmed that the institution which issued the document is accredited by national accreditation
institutions which are described in the International Accreditation Forum Mutual Recognition Agreement and the documents issued
by this institution are valid by a letter taken from Turkish Accreditation Institution. Confirmation letters issued on the tender date or
7
a year before the tender date is acceptable. But it is not needed to get a confirmation letter from Turkish Accreditation Institution for
the documents which are issued by the institutions that Turkish Accreditation Institution has already announced to accreditate or
which have TÜRKAK Accreditation Mark.
It is sufficient that one partner submit the required document in joint ventures.
7.5.3.2- Uluslar Arası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından
Verilen Sertifikalar:
7.5.3.2. Certificates Given By Quality Control Bodies Suitable Accredited Under International Rules
İstekliler sahip olduğu rulman imalatına ISO 9001 veya ISO/TS 16949 kalite belgesi.
ISO 9001 or ISO/TS 16949 certificates related to the production of the bearing, owned by tenderers..
İstekli yetkili satıcı ise imalatçının sahip olduğu yukarıda belirtilen kalite belgesini verecektir.
If the tenderer is an authorized dealer, it shall submit the above mentioned quality certificates owned by the manufacturer.
7.5.3.3- İş Deneyim Belgesi, alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T. Dışişleri Bakanlığının onayından muaf
tutulacak, resmi makamlardan alınmayan belgelerdir.
7.5.3.3- Work experience certificate is a document that is exempted from approval of Turkish Consulate in the obtained country or
Turkish Ministry of Foreign Affairs and that is not obtained from official offices.
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
7.6. The works that will be accepted as similar works are specified below
7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.6.1. Intentionally left blank.
7.7. Belgelerin sunuluş şekli
7.7. Form of submission of documents
7.7.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek
zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, iş deneyim
belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce
idareye ibraz edilecektir. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm
çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde
onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
7.7.1. It is obligatory for tenderers to submit the originals of the above-mentioned documents or their copies attested by notary
public. If the work experience certificates for the work, subject of the tender or for similar works are demanded, the tenderer who is
awarded the tender, will submit the originals of the notarised work experience certificates to the Contracting Entity before the
approval of the result of the tender by the contracting entity. But, according to the provision located in the ninth (9th) article of
Turkish Trade Registry Gazette Regulations, Trade Registry Gazette copies approved by chambers operating under TOBB or Gazette
Administration as “Same as Original (Aslının Aynıdır)” and their copies attested by notary public are also acceptable.
7.7.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul
edilmeyecektir.
7.7.2. It is obligatory for the notarised documents to bear the annotation “same as the original” and the ones of which photocopies
or copies have been seen and approved as well as the ones bearing the annotation “same as presented copy” or another annotation
bearing the same meaning, shall not be accepted as valid.
7.7.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu
anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7.7.3. Tenderers may change the originals of documents with their copies bearing the annotation “original copy has been seen by the
Contracting Entity,”
7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’ deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
7.7.4. The attestation procedure for documents prepared in foreign countries apart from documents prepared by representation of
the Republic of Turkey in foreign countries and the documents prepared by representations of foreign countries in Turkey:
7.7.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve
varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.7.4.1. The attestation process means the confirmation of the truth of the signature on the document, in which capacity the person
who signed the document signed it and whether the seal or stamp, if any, on it is the same as original.
8
7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu
Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.4.2. Official documents prepared in countries party to the Agreement on the Relief of the Attestation Obligation of Foreign
Official Documents and which are covered under the 1st article of that Agreement are exempt from attestation from the Consulates
of the Republic of Turkey or the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry, provided they bear an “apostille annotation of
ratification”.
7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik
işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen
belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.4.3. In the event of existence of any agreement or covenant between the Republic of Turkey and the other state or states
containing provisions which regulate the attestation process of signatures, seals or stamps on documents, the attestation of
documents prepared in such countries may be made according to the provisions of that agreement or covenant.
7.7.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme
kapsamında sunulmayan, yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın,
düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin
Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri
Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki
temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.4. The signature, seal or stamp on any document prepared in foreign countries which does not bear the “apostille annotation of
ratification” or not submitted under any agreement or covenant containing special provisions relating to the attestation process,
needs to be attested by the Consulate of the Republic of Turkey in the country where the document was prepared or, in the given
order, by the representation, in Turkey, of the country in which the document was prepared and the Republic of Turkey Foreign
Affairs Ministry. Documents prepared in countries where there is not Consulates of the Republic of Turkey should be attested, in the
given order, by the Ministry of Foreign Affairs of the country in which it was prepared, the Consulate of the Republic of Turkey
responsible for relations with that country or the representation of that country in Turkey and the Republic of Turkey Foreign Affairs
Ministry.
7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.5. Documents prepared by the representation of the foreign country in Turkey should be attested by the Republic
of Turkey Foreign Affairs Ministry.
7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.7.4.6. No transaction is effected based on documents prepared by honorary consulates.
7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler
7.7.4.7. Documents without official status which are exempt from attestation process
7.7.4.7.1. Teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile bu belgelerin tercümeleri.
7.7.4.7.1. Offer letter and annexed unit price table offered and the translations of these documents.
7.7.4.7.2. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
7.7.4.7.2. Preliminary guarantee set out in this Specification and issued according to the standard form or slips demonstrating that
the preliminary guarantee has been deposited in the contracting entity’s account department.
7.7.4.7.3. İmalatçı olduğunu gösterir belge veya kapasite raporu ve tercümeleri.
7.7.4.7.3. Documents evidencing that the bidder is manufacturer or capacity report and its translations.
7.7.4.7.4. Yetkili Satıcılık Belgesi ve tercümesi.
7.7.4.7.4. Authorized dealer certificate and its translation.
7.7.4.7.5. Benzer nitelikteki rulman alımlarıyla ilgili temin edilecek belge ve tercümeleri.
7.7.4.7.5. The document being supplied from the relevant pertaining to the procurement of the bearings that are the subject of the
tender and their translations.
7.7.4.7.6. Kapasite raporu veya Sanayi Sicil Belgesi ve tercümeleri.
7.7.4.7.6. Capacity report or Industry Registration Document and their translations.
9
7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve
bu tercümelerin tasdik işlemi:
7.7.5. The translation of documents submitted within the frame of proposal and which are prepared in foreign language
and the process of attestation of such documents:
7.7.5.1.Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin
tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.1. Translations of documents submitted by local applicants which are prepared in foreign language and the
attestation process for such documents are conducted as follows:
7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel
kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu
tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.5.1.1. It is requisite that translations of documents, prepared in foreign language, which are submitted by local applicants and
business partnerships and consortiums having as partners Turkish citizen real persons and/or legal persons founded under the laws
of the Republic of Turkey, are made in sworn translators in Turkey and attested by a notary. Such translations are exempt from the
attestation process by the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry.
7.7.5.2.Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.2. The translations of documents prepared in discharge language submitted by foreign applicants and the
attestation process for such translations are conducted as follows:
7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki
mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.7.5.2.1. The attestation process of the translations means the process of confirmation that the signature of the sworn translator who
made the translation and the seal or stamp, if any, on the document are the same as original.
7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve
tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin
“apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki
temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.2. In the event the translations of the documents have been made by a sworn translator in the country in which they are
prepared and they bear the “apostille annotation of ratification” no other annotation of ratification is sought on such documents. In
the event such documents do not bear and “apostille annotation of ratification", on the other hand, the signature on the translations
and the seal and stamp, if any, should be attested by the Consulate of the Republic of Turkey in that country or, in the given order, by
the representation, in Turkey, of the country in which the document was prepared and the Republic of Turkey Foreign Affairs
Ministry.
7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik
işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik
işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.5.2.3. In the event there exists an agreement or covenant between the Republic of Turkey and the other state or states which
contains provisions regulating the attestation process of the signature, seal or stamp on documents, the attestation process of the
translations of the documents may also be conducted according to the provisions of such agreement or covenant.
7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin,
düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması
durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri
Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki
temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.4. In the event the translations of documents prepared in countries where there are no Consulates of the Republic of Turkey
are made by a sworn translator in the country they were prepared and the translation does not bear the “apostille annotation of
ratification", on the other hand, the signature on the translation in question and the seal or stamp, if any, on it should be attested, in
the given order, by the Ministry of Foreign Affairs of that country, the Consulate of the Republic of Turkey responsible for relations
with that country or the representation, in Turkey, of that country, and the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry.
7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve
noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
7.7.5.2.5. In the event the translations of documents prepared in foreign language are made by sworn translators and attested by
notaries in Turkey, no other annotation of ratification is sought on such documents.
10
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
7.7.6. Manner of submitting documents pertaining to quality and standards:
7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca
akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma
Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen Kalite Yönetim Sistem Belgesinin, Türk
Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir
yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde
düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması
zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.6.1. The document for quality management system given by the documenting agencies accredited by the national accreditation
institutions included in the “International Accreditation Forum Reciprocal Recognition Agreement” or the documenting agencies
included in the “International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Agreement” must be submitted together
with a confirmation letter taken from Turkish Accreditation Institute. Confirmation letters issued on the tender date or a year before
the tender date is acceptable.These documents are exempt from the attestation procedure. The translations of the documents which
are issued in foreign languages must be made by a sworn translator in Turkey and must be approved by notary public. These
translations are also exempt from the attestation process of Turkish Ministry of Foreign Affairs.
7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu
değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde
düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından
onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.” Bu
belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
7.7.6.2. It is not required to take a confirmation letter from Turkish Accreditation Institute for the documents which have TÜRKAK
Accreditation Mark or which have been issued by the documenting agencies accredited by Turkish Accreditation Institute. Besides,
these documents which are issued outside Turkey are exempt from the attestation procedure. However, the translations of the
documents which are issued in foreign languages must be made by a sworn translator in Turkey and must be approved by notary
public. These translations are exempt from the attestation process of Turkish Ministry of Foreign Affairs. It is satisfactory that this
document is valid at the time of tender.
7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin,
isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.
7.8. In the event proposals are submitted for the tender by a foreign applicant, documents, prepared as equivalent to the documents
required in these specifications and its attachments as per the legislation in the applicant's country.
7.9. Tekliflerin dili:
7.9. The Language of the Bid
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar;
All documentation and annexes and other documents constituting the bid
7.9.1. Türkçe olacaktır.
7.9.1. Shall be written in Turkish.
7.9.2. Başka bir dilde verilmesi halinde, Yerli isteklilerce İngilizce verilmesi halinde, Türkçe onaylı tercümesi ile
birlikte sunulması zorunludur. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
7.9.2. Tender documents submitted in the other language shall be submitted together with the approved Turkish translation. The
Turkish translation will be taken as basis in the evaluation of the tender documents.
7.9.3. Yabancı istekliler tekliflerini İngilizce olarak verebilir.
7.9.3. Foreign Tenderers the offers may be submitted in English.
7.9.4. İsteklilerce, aşağıda belirtilen belgeler dışında tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi
halinde geçerlidir. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Türkçeye
çevrilmeden sunulabilecek belgeler:
7.9.4. All documents save for those specified below, are valid in the event they are given by the applicants together with their attested
Turkish translations. For the procedures of translation and attestation of translations the arrangements in the relevant articles shall
be taken as a basis. In that case for the interpretation of the proposal or the document, the Turkish translation is taken as the basis.
Documents which can be submitted without translating into Turkish:
7.9.4.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi. (Türkçe veya İngilizce)
7.9.4.1. Relevant Certificate from the Chamber of Commerce and/or Industry or Professional Association(Turkish or English)
11
7.9.4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. (Türkçe veya İngilizce)
7.9.4.2. A Declaration of Signature or Authorized Signatory List evidencing authorization for bidding. (Turkish or English)
7.9.4.3. İmalatçı olduğunu gösterir belge veya kapasite raporu. (Türkçe veya İngilizce)
7.9.4.3. Documents evidencing that the bidder is manufacturer or capacity report. (Turkish or English)
7.9.4.4. Yetkili Satıcılık Belgesi. (Türkçe veya İngilizce)
7.9.4.4. Authorized dealer certificate. (Turkish or English)
7.9.4.5. ISO 9001 veya ISO / TS 16949 Belgesi. (Türkçe veya İngilizce)
7.9.4.5. ISO 9001 or ISO/TS 16949 Certificate. (Turkish or English)
7.9.4.6. Benzer nitelikteki rulman alımlarıyla ilgili temin edilecek belge. (Türkçe veya İngilizce)
7.9.4.6. The document being supplied from the relevant pertaining to the procurement of the bearings that are the subject of the
tender. (Turkish or English)
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması
Article 8- Admissibility Of Foreign Tenderers To The Tender and The Price Advantage In Favour Of Tenderers
Offering Domestic Goods
8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye
% 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından
yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
8.1 This tender is open to domestic and foreign tenderers which fulfil the criteria set out in the tender document. 15% Price
advantage will be applied to tenderers offering domestic goods. The tenderer must submit the Domestic Goods Document(s) (Yerli
Malı Belgesi) regarding the quoted product(s), in order to benefit from the price advantage.
Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar
Article 9- Ineligibility
9.1. Aşağıda sayılan kişi veya Kuruluşlar doğrudan, dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde idare
tarafından açılan ihalelere katılamazlar;
9.1. Persons or institutions specified below can under no circumstances take part in tenders held by the Contracting Entity, either
directly or indirectly or as subcontractors, whether in their own name or in the name of others;
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
a) Persons for whom participation in tenders is temporarily or permanently prohibited according to the Provisions of Laws no. 4734
and 4735 and other regulations, as well as persons convicted of crimes in the scope of the Law for the Fight against Terrorism no.
3713 dated April 12th, 1991 or of organized crimes.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
b) Those who have been found guilty of fraudulent bankruptcy by the relevant authorities.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
c) The contracting officers of the Contracting Entity and persons assigned to boards having the same authority.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olanlar.
d) Those who are assigned to prepare, execute, finalize and approve all procurement proceedings of the Contracting Entity relating
to the subject of the tender.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın
hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) Spouses, blood relatives up to the third degree, relatives of kinship by marriage up to the second degree, as well as adopted
children and adopted parents of the persons mentioned in paragraphs (c) and (d).
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
f) The partners and the companies of the persons mentioned in paragraphs (c), (d) and (e) (except for joint stock corporations of
which these persons are not on the board of directors or of which these persons do not own more than 10 % of the capital).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları
ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.
12
g) Tenderers from the countries set out in the Decision of the Council of Ministers made according to subparagraph 8, paragraph
(b), Article 53 of Law Number 4734.
9.2. İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak,
bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları
şirketleri için de geçerlidir.
9.2. Furthermore, Contractors providing consultancy services for tendered work cannot participate in a tender for the same work.
This restriction is also valid for companies in which these contractors have shares and managerial relationships, and their
subsidiaries where such companies own more than half of the capital.
9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
9.3. Tenderers who take part in the tender in spite of these restrictions will be excluded from the tender and their preliminary
guarantee will be seized as income. Furthermore, in the case that the tender is awarded to one of these tenderers due to the fact that
it is not detected at the stage of evaluation of the bids, their guarantee will be seized and the tender cancelled.
Madde 10-İhale dışı bırakılma nedenleri
Article 10- Reasons for Being Excluded from the Tender
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
Tenderer shall be excluded from the tender proceedings where they are determined to be in the following situations;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya
kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
a) those going bankrupt or being liquidated, whose affairs are being administered by the court, who have announced an arrangement
with creditors, who have suspended business activities or who are in a similar situation under their own national laws and
regulations.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında
bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) those whose bankruptcy is declared, who are the subject of an order of compulsory liquidation, or are under court administration
due to debts to creditors, or who are in a similar situation under their own national laws and regulations.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
c) those having finalized debts with respect to social security payments in accordance with the relevant provisions of the legislation
of Turkey or their own country.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) those having finalized debts with respect to tax payments in accordance with the relevant provisions of the legislation of turkey or
their own country.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e) Those who have been convicted by a court in connection with their professional activities during a period of five (5) years prior to
the date of the Tender.
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde
bulunduğu idare tarafından ispat edilen.
f) those who have been proven by a Contracting Entity to have performed activities in violation of business or professional ethics in
works realized for the latter during a period of five (5) years prior to the date of the Tender.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g) those that have been prohibited from professional activities by the chamber which they are registered with according to the
provisions of the related legislation as of the date of the Tender.
h) Bu şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği
tespit edilen.
h) those who have not submitted the information and documents required by the Contracting Entity under this Specification or those
who have been established to have submitted misleading or fake information/documents.
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
i) Those who have participated in the tender although it was stated in Article 9 of this Specification that they cannot.
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
j) Those who are established to be involved in prohibited acts and conduct as laid down in Article 11 of this Specification.
13
NOT : (a), (b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ‘’İhale Durum Belgesi’’ adı altında
istenecektir.
(e) bendine ait belge;
Gerçek kişiler bakımından; gerçek kişiye ait,
Tüzel kişi istekliler bakımından;
I- Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait,
II- Limited şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,
III- Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş
ortaklara ait,
IV- Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait,
-Yerli İstekliler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden,
-Yabancı İstekliler bu şartnamenin 7.8. maddesi dikkate alınmak suretiyle
temin edilecektir.
NOTE: The document concerning articles (a), (b) and (g) shall be requested under the title of “Tender State Document” from
related Chamber of Commerce or Chamber of Industry.
The document concerning article (e);
If requested for real person belonging to real person himself
If requested for juristic person
IBelonging to members of the board of directors in joint-stock companies
IIBelonging to the director of the company or if it doesn’t exist belonging to each and every partner of the company
in limited companies.
IIIBelonging to all commandite partners and to the ones having the authority to present the company in commandite
companies.
IVBelonging to all partners in unlimited companies.
-
National requesters shall get the document from related units of Ministry of Justice, General Directorate of Judicial
Record and Statics.
Foreign requesters shall consider article 7.8. of this specification.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
Article 11- Prohibited acts and conduct
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
11.1. The following acts and conduct are prohibited in tender proceedings:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
a) To conduct or attempt to conduct procurement fraud by means of fraudulent and corrupt acts, promises, threats, unlawful
influence, undue interest, agreement, corruption, bribery or other actions.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek,
rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
b) To cause confusion among tenderers, to prevent participation, to offer agreement to tenderers or to encourage tenderers to accept
such offers, to undertake actions which may influence competition or the tender decision.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c) to issue or use fake documents or securities or to attempt to do so.
d) İhalede; Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya
dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) except for being able to propose alternative bids, submission of more than one tender by a tenderer on his own account or on
behalf others, directly or indirectly, in his own name or in the name of others.
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
e) Participating in the tender although it was stated in Article 9 of this Specification that they cannot.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun
Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
11.2. The provisions stipulated in Section Four of the Public Procurement Law number 4734, depending on the type of the prohibited
act or conduct, will be applied to those who have carried out these prohibited acts and actions.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Article 12- Tender preparation expenses
14
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış
olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
Tenderer shall be responsible for all of the expenses incurred in connection with preparing and submitting bids. The Contracting
Entity cannot be held responsible with regard to the expenses born by the tenderer, regardless of the course and result of the tender.
Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması
Article 13- Explanations of the Tender Document
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla
ilgili olarak, son teklif verme gününden 12 (oniki) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu
tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
13.1. Tenderers may request written clarification of the tender document for such issues as they judge necessary until at the latest
twelve (12) days prior to the deadline for submittal of bids. Requests made after this date shall not be considered.
13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm
isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif
verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
13.2. Where such a request is deemed appropriate by the Contracting Entity, the clarifications and explanations to be made by the
Contracting Entity shall be sent in writing through registered mail or may be hand-delivered against signature, to all tenderers who
have already acquired the tender documents by that date. The written explanation of the Contracting Entity will be sent in a timely
manner so as to ensure that all tenderers will have been informed at the latest five (5) days before the bidding date.
13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin
kimliği belirtilmez.
13.3. The explanation will contain the description of the problem and the detailed answers of the Contracting Entity; the identity of
the tenderer who has made the request shall not be disclosed.
13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale
dokümanının bir parçası olarak verilir.
13.4. Complementary or supplementary explanations will be included as an annex to the tender document for those tenderers who
purchase the tender document after the explanation has been made.
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması
Article 14- Amendments to the Tender document
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan veya teklif
istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğunun idarece tespit edilmesi
veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında
değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirse yeniden ilan edilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası
olarak ihale dokümanına eklenir.
14.1. In principle, no amendments should be made in the tender documents after the advertisement of the tender notice. However,
after the advertisement of the tender notice and after the request of bid, if the Contracting Entity determines that it is obligatory to
make the amendments in the specification and its annexes or it is notified by tenderers in writing, the tender documents can be
amended by issuing an addendum. Addendums are annexed to the tender document as a binding section.
14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale
tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
14.2. The addendum will be sent to those who have purchased tender documents through registered mail, or may be hand-delivered
against signature, and it will be ensured that all tenderers are notified at the latest five (5) days prior to the bidding date.
14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale
tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince
ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.
14.3. In the case that the need for a time extension arises as a result of the amendment, the Contracting Entity can, on a one-off
basis, postpone the bidding date for twenty (20) days with an addendum. Selling the tender documents and receiving the offers within
the postponed period will continue.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
14.4. In case an addendum is issued, tenderers who have submitted their bids prior to this arrangement shall be given the
opportunity to withdraw their bids and resubmit them.
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
Article 15- Discretion of the Contracting Entity to Cancel the Tender Prior to the Hour for the Receipt of Tenders
15
15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve
düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal
edilebilir.
15.1. The tender may be cancelled prior to its hour in cases where considered necessary by the Contracting Entity or where it is
established that the documents included in the tender documents contain items preventing the performance of the tender which are
impossible to correct.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu
aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.2. Tenderers will be individually notified of the cancellation of the tender, with the reasons for the cancellation stated. Those who
have already submitted their bids shall be notified of the cancellation separately.
15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade
edilir.
15.3. In case of the cancellation of the tender, all bids that have already been submitted shall be considered rejected and these bids
shall be returned to the tenderers unopened.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
15.4. The tenderer cannot make any claims against the Contracting Entity because of the cancellation of tender proceedings.
Madde 16-Konsorsiyum
Article 16- Consortia
16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
16.1. Consortia cannot submit tenders for this procurement.
Madde 17-Alt yükleniciler
Article 17- Subcontractors
17.1. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
17.1. The undertaking that is subject of the tender cannot be assigned as a whole or in part to subcontractors.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
III. ISSUES PERTAINING TO THE PREPARATION AND SUBMISSION OF BIDS
Madde 18 – Teklif ve sözleşme türü
Article 18- Type of tender and contract
18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş
kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
18.1. The tenderers shall submit their tenders over the total amount calculated by multiplying the quantity of each item with the unit
prices proposed for corresponding items. Unit price contract shall be concluded with the tenderer that is awarded the contract as a
result of the procurement process over the total amount calculated by multiplying the quantity of each item with the unit prices
proposed for corresponding items
Madde 19-Kısmi teklif verilmesi
Article 19- Partial Offers
19.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.
19.1. Partial offer cannot be submitted.
19.2. Kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilecek kalemlerdeki miktarın tamamı için teklif verilecektir.
19.2. In case of submitting partial offer, the offer shall be submitted for entire quantity of the items for which the offer is submitted.
19.3. Kısmi teklif verilmesi halinde; isteklilerce verilecek tekliflerde ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını
mı kapsadığı hususu teklif mektubunda açıkça belirtilecektir.
19.3. In case of submitting partial offer, it is indicated clearly in the offer whether the offers submitted by the tenderers cover the
entire supply, subject of the tender, or only a part thereof.
Madde 20- Alternatif teklifler
Article 20- Alternative Bids
16
20.1.İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir.
20.1. No alternative bid shall be submitted for the work, which is the subject of the tender.
Madde 21-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Article 21- Valid currency with regard to the bid and payments
21.1. Yerli istekliler, Türk Lirası veya EURO veya konvertible döviz cinsinden teklif verebileceklerdir. Döviz bazında
teklif veren yerli isteklilerin ödemeleri sözleşmede belirtildiği şekilde TL olarak yapılacaktır.
Yabancı isteklilerce, EURO veya konvertible döviz cinsinden verilen ve akreditifli ödeme biçimini içeren tekliflerin
ödemeleri sözleşmede belirtildiği şekilde teklif para cinsinden yapılacaktır.
21.1. Domestic tenderers may submit their bids over TL or EURO or convertible foreign exchange. The payments of the domestic
tenderers who submit their bids over foreign exchange shall be made over Turkish Liras (TL) as indicated in the contract.
The payments of the offers submitted by the foreign tenderers over convertible foreign exchange or EURO and including the payment
method through the letter of credit shall be made over the currency in the offer as indicated in the contract.
Madde 22-Tekliflerin sunulma şekli
Article 22-Format for submitting the Bid
22.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartnamede
istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
22.1. As a necessary condition for participation in the tender, the bidding letter and all documents, including the preliminary
guarantee, requested in this present Specification shall be placed in an envelope. The name, surname or the trade name, open
address for notifications, the subject of the tender and the address of the Contracting Entity shall be written on the envelope. The
seal of the envelope shall be sealed or stamped by signing by the tenderer.
22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin
sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu
durum bir tutanakla tespit edilir ve açılmaksızın istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
22.2. Bids shall be submitted to the Contracting Entity (location for submittals) up until the time specified in the tender documents, in
return for consecutively numbered receipts. Bids submitted after the time specified as the deadline shall not be accepted and shall be
returned unopened. This event is recorded by a memorandum.
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ve kargo ile de gönderilebilir. Posta ve kargo ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Posta ve kargodaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
22.3. Bids can be sent through registered mail and express courier. Tenders sent by mail and express courier should reach the
Contracting Entity by the time specified as the deadline in the tender documents. The time of receipt of bids that will not be
considered in the tendering proceedings due to delays in the post and courier will be recorded in a minutes and they will not be
evaluated.
22.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz ve değiştirilemez.
22.4. Bids submitted cannot be withdrawn or changed for any reason except the issuing of an addendum under the provisions of this
Specification.
22.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak
ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
22.5. In case of a time extension for submitting bids due to an addendum, all rights and obligations of the Contracting Entity and
those of the tenderers in connection with the initial submittal date shall be deemed as extended until the last bidding deadline and
time that is re-determined.
Madde 23-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Article 23-The Form and Content of the Letter of Bid
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.1. The letters of bid will be submitted in writing and with a signature in accordance with the sample form attached as annex.
23.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesi halinde, teknik
şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
17
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin
ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyadı ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
23.2. In the letter of bid;
a) It should be stated that the tender document has been fully read and accepted and if it is indicated in the technical specification,
all of the articles in therein should be answered individually.
b) The amount of the bid should be clearly written in letters and numbers that correspond to each other,
c) There should be no erasure, deletion, or correction to it,
ç) National identity numbers of the natural persons who are Turkish citizens and tax ID numbers of legal persons acting in Turkey
must be indicated,
d) The bidding letter should be duly signed by authorized persons mentioning his/her name, surname and trade name.
23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri
kişiler tarafından imzalanması gerekir.
23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
23.4. Intentionally left blank.
Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi
Article 24- Validity Period of the Bid
24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli
teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
24.1. The period of validity for bids should be a minimum of 60 (sixty) calendar days starting from the Tender date. Bidding letter
with a period of validity shorter than the mentioned period shall not considered for the evaluation.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda
belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler, idarenin bu talebini kabul edebilir
veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
24.2. When needed the Contracting Entity may, before the expiry of the validity period of the bids, request from the tenderer an
extension of the validity period of the bid for a maximum of the period set out above. The tenderer is free to accept or refuse this
request of the Contracting Entity. The preliminary guarantee submitted by a tenderer that has refused the request of the Contracting
Entity shall be returned.
24.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni
teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.
24.3. Tenderer having accepted the request should make the necessary arrangements, without altering the conditions of the bid and
terms of the contract, to ensure that the preliminary guarantee complies with the new period of validity and with all of the provisions
pertaining to the preliminary guarantee.
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
24.4. Requests and answers regarding this issue shall be made in writing sent by registered mail or hand-delivered against
signature.
Madde 25- Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar
Article 25- Costs Included in the Bid Price
(Teknik Şartnamede eğitim var ve teklif bedeline dahil deniyor ise 25.1 ve 25.2 maddelerine ilave edilecek)
25.1.1. Yerli istekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve
benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.
25.1.1. Domestic Tenderers shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses along with transport,
unloading and stowing expenses to be paid according to the related provisions of the legislation during implementation of the
contract, in the price.
25.1.2 Yabancı istekliler, malzeme, muntazam seferlere açık yükleme limanlarında en son yayımlanan INCOTERMS
anlaşmasına göre;
a) FOB VESSEL (gemiye yüklenmiş olarak) teslim tekliflerde, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat
gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir.
b) FCA TRUCK (tıra yüklenmiş olarak) teslim tekliflerde, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince
ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir.
18
c) CIF/CIP ............../TÜRKİYE Limanı teslim tekliflerde, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince
ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri ile taşıma ve sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir.
CIF/CIP ............../TÜRKİYE Limanı teslim tekliflerde, navlun ve sigorta fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.
Yukarıda belirtilen teslim şeklinin dışında teklifte bulunulmayacaktır.
25.1.2. Foreign Tenderers;
a) shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses to be paid according to the related provisions of the
legislation during implementation of the contract, in their prices for FOB VESSEL (on board) deliveries
b) shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses to be paid according to the related provisions of the
legislation during implementation of the contract, in their prices for FCA TRUCK (on truck) deliveries
c) shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses to be paid according to the related provisions of the
legislation during implementation of the contract as well as the expenses related to transport and insurance in their prices for
CIF/CIP ................ /port of TURKEY deliveries
from loading ports open to the regular journeys, according to the last published INCOTERMS
Freight and insurance prices shall be indicated separately in CIF/CIP .............../port of TURKEY delivery offers,
No offer shall be submitted except for the above mentioned types of delivery.
25.2. (25.1.1 ve 25.1.2.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici,
bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.2. In case increases occur with regard to the expense items stipulated in article (25.1.1. and 25.1.2) or similar new expense items;
it will be deemed that the bid price includes the necessary margin to compensate for such increases or differences. The contractor
can’t demand any additional payment for these expenses.
25.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından
yükleniciye veya ilgili idareye ödenecektir.
25.3. The Value Added Tax amount calculated according to the related laws is not included in the contract price and will be paid
by the Contracting Entity to the Contractor or the relevant authorities.
Madde 26-Geçici teminat
Article 26- Preliminary guarantee
26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
26.1. Tenderers shall submit a preliminary guarantee at the amount to be determined by them, corresponding to not less than 3% of
the bid price they have submitted. The bids of those who have submitted preliminary guarantees of less than 3% of the bid price will
be excluded from the evaluation.
26.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklif geçerlilik
süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.
26.2. Guarantees of the banks or private financial agencies submitted as preliminary guarantee shall be at least 30 (thirty) days
longer from the bid validity period.
26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 27.04.2015
Tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.3. The validity date must be indicated in the preliminary guarantee letters which are submitted as preliminary guarantee. This
date which must not be before 27.04.2015 at any occasion, is to be determined by the tenderer.
26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının
sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
26.4. Bids not accompanied by an acceptable preliminary guarantee shall be excluded from the evaluation process on grounds that
the required conditions of participation have not been met.
Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler
Article 27- Values to be accepted as guarantee
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Teklifteki para birimi üzerinden nakit,
b) Teklifteki para birimi üzerinden Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Teklifteki para birimi üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
27.1. Values to be accepted as guarantee are listed below;
19
a) Cash over the currency in the offer
b) Letters of guarantee issued by banks and Private Financial Agencies over the currency in the offer
c) State Domestic Borrowing Paper issued by the Undersecretary of Treasury and documents issued in place of these bills over the
currency in the offer
27.2. 27.1. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil
edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
27.2. The bills mentioned in paragraph 27.1. (c) and papers issued to take their place which have interest added to the face value
shall be accepted as guarantee at their sale price corresponding to the principal amount.
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye' de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat
mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine
Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat
olarak kabul edilir.
27.3. Letters of guarantee issued by foreign banks permitted to operate in Turkey under the related legislation and letters of
guarantee issued by banks operating in Turkey based on counter-guarantees of banks or similar credit institutions operating outside
Turkey shall also be accepted as guarantee.
27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yer alan formdaki
esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları
geçerli kabul edilmez.
27.4. In the case that a letter of guarantee is submitted, the scope and form of this letter must conform to the principals set out in the
form annexed to the tender document or to the principles set out in the related legislation. Bank letters of guarantee issued which do
not conform to or are in violation of these principles shall not be accepted as valid.
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
27.5. Guarantees may be exchanged with other forms accepted as guarantee.
27.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
27.6. Guarantees received by the Contracting Entity can under no circumstances be subject to attachment and temporary restraining
order.
Madde 28-Geçici teminatın teslim yeri
Article 28- Delivery Location for the Preliminary guarantee
28.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde idareye sunulur.
28.1. Letters of guarantee will be put in the bid envelope and submitted to the contracting entity.
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi veznesine
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
28.2. Guarantees other than letters of guarantee should be deposited to Financial Affairs Department of General Directorate of
Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc. And the receipts should be submitted in the bid envelope.
Madde 29-Geçici teminatın iadesi
Article 29- Return of the Preliminary guarantee
29.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme imzalandıktan hemen
sonra iade edilir.
29.1. The preliminary guarantee of the chosen tenderer shall be returned when the contract is signed and the performance bond
submitted.
29.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.
29.2 The preliminary guarantee of the other tenderers is returned after the approval of the bid decision.
29.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim
edilmek suretiyle yapılır.
29.3 Return of the preliminary guarantee shall be affected by its handing over to the bank or the tenderer or his/her authorized
representative in return for a signature.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
IV- EVALUATION OF BIDS AND ISSUES PERTAINING TO THE CONTRACT
Madde 30-Tekliflerin alınması ve açılması
Article 30- Receipt and Opening of the Tender
20
30.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında
belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye
başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Şartnamenin 22.1. maddesine uygun olmayan
zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış
sırasına göre açılır.
30.1. The bids are be submitted to the Contracting Entity by the deadline bidding time mentioned in this Specification. The number of
the bids submitted by the deadline bidding time indicated in this Specification is specified by the Tender Commission with minutes,
and it is announced to the audience and the tender will start. The tender commission examines the tender envelopes in the order they
were received. Envelopes that do not meet the requirements of Article 22.1 of this specification are specified with a minutes and
consequently excluded from the evaluation process. The envelopes are opened in the presence of the tenderers and the audience in
order of their receipt.
30.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup
olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler
tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca
imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
30.2. A control is carried out as to whether the documents of the tenderers are complete and whether the letter of bid and the
preliminary guarantee conform to the procedures. Tenderers whose documents are not complete or whose letter of bid and
preliminary guarantee do not conform to the procedures are recorded in a minutes. The tenderers and their bid prices are
announced. The minutes issued for these procedures is signed by the tender commission. A decision with regard to the rejection or
acceptance of the bid is not made at this stage; the documents constituting the bid cannot be corrected or completed. The session is
closed for the tender commission to evaluate the tenders immediately.
Madde 31-Tekliflerin değerlendirilmesi
Article 31- Evaluation of the tenders
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmadığı bu Şartnamenin 30 uncu maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla,
belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya
bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
31.1. The first decision during the evaluation process for the bids relates to the exclusion of bids according to Article 30 of this
Specification due to incomplete documents or non-conformity of bids and preliminary guarantees to the procedures that were
determined in the first session. However, in case that the documents are incomplete or there is omission of unimportant information,
provided that these deficiencies do not affect the substance of the bid, the Contracting Entity shall request the tenderer in writing to
furnish these missing documents or information in a time period set out by the Contracting Entity. Tenderers who cannot furnish these
missing documents or information shall be excluded from the evaluation.
31.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi
yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.
İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvellerde aritmetik hata bulunması halinde,
isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen
düzeltilir.Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen
istekliye yazı ile bildirilir. İstekli bu durumu kabul etmiş sayılır.
31.2. The bids of those tenderers whose documents are complete and whose preliminary guarantees conform to the procedures will be
subject to a detailed evaluation. At this stage, it is determined whether tenderers meet the qualification criteria that determine the
capacity of tenderers to carry out the work that is the subject of the contract and whether the bids comply with the conditions set out in
the tender documents.
In case of any arithmetic errors in the annexed schedules changing the bid prices, these arithmetic errors are corrected by the tender
commission ex officio, on the basis of the unit prices offered by the tenderers. Offer which made as a result of this correction is
considered as actual offer and this case shall be notified to the bidder immediately in writing form. The tenderer shall be deemed
accept this case.
31.3. Döviz cinsinden verilen teklifler, ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirasına
çevrilerek değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
31.3. The offers submitted over foreign exchange, shall be subject to evaluation by being converted into Turkish Liras (TL) over the
foreign exchange buy rate of Turkish Central Bank on the tender date.
31.4. Yerli ve yabancı isteklilerin vermiş olduğu tekliflerin değerlendirmesi yapılırken yabancı isteklilerin tekliflerinde
yer alan fiyata, İdarece ödenmesi gerekecek akreditif masrafları, Gümrük Mevzuatı gereği ödenecek gümrük vergisi,
nakliye, sigorta, Damga Vergisi, v.s. ithal masrafları da ilave edilecektir.
İdarece yapılacak navlun araştırması sonucu isteklinin CIF/CIP teklifindeki navlun bedelinin düşük olması durumunda
İdarece ihale CIF/CIP olarak sonuçlandırılabilecektir.
21
31.4. During the evaluation of the offers submitted by domestic and foreign tenderers, costs of letter of credit that will be needed to be
requested from the Contracting Entity, customs duty to be paid according to Customs Regulation, transport cost, insurance cost, stamp
duty, etc., import costs shall also be added to the price of the foreign tenderers. As a result of the search for freight to be carried out by
the Contracting Entity, if the freight cost in the CIF/CIP offer of the tenderer is low, the Contracting Entity may conclude the tender on
CIF/CIP basis.
31.5. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu
anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenerek ihale sonuçlandırılır:
31.5. If the same price is offered by more than one tenderer and if it is understood that these offers are economically most
advantageous offers, the tender is concluded by determining economically most advantageous offer taking into account the below
mentioned elements other than price:
31.5.1. İsteklinin imalatçı firma olması.
31.5.1 the tenderer is a manufacturer
31.5.2. İmalatçının ISO 9001 veya ISO/TS 16949 belgesine sahip olması.
31.5.2. Manufacturer has ISO 9001 and ISO/TS 16949 certificates
31.5.3. Teslim süresinin kısa olması.
31.5.3. Shorter delivery time.
31.6. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli
tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin ihale
komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya
yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır. İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede
belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur.
31.6. At the last stage, as a result of the evaluation made, the tenderer who submit economically most advantageous offer is determined
and the award of the tender is given to this tenderer. In case of there aren’t tenderers or the amounts offered is not suitable by the
Tender Commission, Tender Commission can bargain or reissued the tender according to the new conditions determined by Tender
Commission. In case of the bargaining, the conditions in the specifications must be protected as same.
31.7. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları
veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale
yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
31.7. The Tender Commission takes a justified decision and presents it to the tender authority for approval. Names or trade names of
tenderers, the amounts offered, bidding date and the tenderer to whom the award of the tender is given due to which reasons are
explained and if the tender is not carried out, the reasons of which are also explained in the decisions.
31.8. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder.
31.8. Within a maximum of ten (10) days following the date of the decision, the tender authority approves or cancels the tender
decision, clearly indicating the grounds thereof.
31.9. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
31.9. The tender shall be deemed valid if the decision is approved by the tender authority and void if the decision is cancelled by the
same.
31.10. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya imzası alınmak
suretiyle bildirilir.
31.10. The tender decision shall be notified to all tenderers to whom the award of the tender is not given against signature or
through registered mail sent to their notification address.
31.11. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
31.11. The Contracting Entity is free to reject all of the bids and to cancel the tender
Madde 32- Sözleşmeye davet
Article 32- Invitation to sign the contract
İhale üzerinde kalan yerli istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde, yabancı istekliye 15 (onbeş) gün içinde
kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, posta yoluyla veya isteklinin imzası alınmak suretiyle
İdarede tebliğ edilir. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye yerli alımlarda 10 (on) gün, yabancı alımlarda 15
(onbeş) gün ilave edilebilir. Dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru mektubunda ve/veya teklif
mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına
yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya
faksla bildirim yapılabilir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılacak bildirimlerin kabul edilip edilmeyeceği
belirtilmemişse kabul edilmiş sayılır.
22
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün, yabancı
isteklilerde ise 19. (ondokuzuncu) gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise
fiili tebliğ tarihi esas alınır.
Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan
bildirimler aynı gün İdare tarafından teyit edilir. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş
kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla
veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.
The notification for signing the contract by submitting the performance bond, is made to tenderer directly who has been awarded the
tender at the Contracting Entity in return for his or his/her representative’s signature or this notification is sent through registered mail
to his notification address, (within fifteen (15) days foreign tenderers), within ten (10) days following the notification date to the tenderer
who has been awarded the tender or his/her authorized representative. If the Contracting Entity finds it convenient, a period of fifteen
(15) days for foreign tenderers or ten (10) days for domestic tenderers shall be added to this period. The contracting entity may opt to
notify via e-mail or fax, if the tenderer indicates its e-mail address or fax number in application letter, tender document purchase form or
offer letter, and pledges to accept such notifications. It would be deemed that the tenderer would accept e-mail or fax notifications, if the
tenderer didn’t indicate whether or not such notifications would be accepted.
For foreign tenderers the nineteenth (19th) day, for domestic tenderers the seventh (7th) day following the mailing date of the letter shall
be deemed as the notification date of the decision to the tenderer. If the notification reaches the intended recipient earlier than these
dates, the actual notification date would be deemed valid.
The actual notification date would be deemed valid in case the notification is carried out via e-mail or fax. These notifications are to be
confirmed on the same day by the contracting entity. If not, the notification would be deemed void. In order for the confirmation process
to be deemed “realized”, it is sufficient that the notification is sent via registered mail. The notification date and the content of the
notification are documented for the notifications carried out via e-mail or fax.
Formal e-mail address of the contracting entity shall be used in case the notifications are sent via e-mail.
Madde 33-Kesin teminat
Article 33- Performance bond
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6
oranında kesin teminat alınır.
Prior to the signing of the contract, a performance bond at the rate of 6 % to be calculated on the tender price is received from the
chosen tenderer.
Madde 34-Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Article 34- The duties and responsibilities of the tenderer with regard to concluding the contract
34.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 32 nci maddesindeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
34.1. The tenderer who has been awarded the contract has an obligation to submit the performance bond within the period specified
in Article 32 of this Specification and Documents for bidding attesting that the person is not in a situation mentioned in subarticles
(a), (b), (c), (d), (e) and (g) of Article 10 of this specification and to sign the contract. The preliminary guarantee will be returned
immediately after the contract has been signed.
34.2.Yabancı istekliler, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda
olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin,
isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması yada düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde
bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu
ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu
ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.
34.2. Foreign tenderers shall submit equivalent documents that are legally valid in his country stating that he is not in the situation
specified in sub-articles (a), (b),(c), (d), (e) and (g) of Article to in this specification. Foreign tendered shall submit a written
statement, if these documents con not be prepared according to the legislations of this country or if their equivalents are not existing.
However, this should be confirmed by the chief of mission Department of relevant country in Turkey, where the foreign natural
person has citizenship or the headquarters of the company is registered or by the chief of Mission Department of Turkey in relevant
country.
34.3. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir, uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliden ihtiyacın temini yoluna gidilir. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir.
34.3. In case these requirements are not met, the preliminary guarantee of the tenderer who has been awarded the contract shall be
recorded as income without the need for protest or obtaining a court order. If it considered appropriate, supplying of the needs shall
be provided from the second owner of the tender which gave the most economically advantageous offer. This condition shall be
notified to the tenderer in writing form.
23
Madde 35- İhalenin sözleşmeye bağlanması
Article 35- Signing of the contract
35.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale yetkilisi ve yüklenici
tarafından imzalanır.
35.1 The contract prepared by the Contracting Entity in accordance with the conditions stipulated in the tender documents is signed
by the tender authority and the contractor.
35.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV Hariç) resim ve harçlar ile diğer
sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
35.2. Taxes, levies and duties related to the conclusion of the contract and other contract costs shall be born by the contractor.
35.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.
35.3. Unless otherwise is indicated in the tender document, it is not obligatory to submit the contract to the approval of notary
public.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
V – ISSUES RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT
Madde 36-Ödeme yeri ve şartları
Article 36- Place and Terms of Payment
36.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme;
a) Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde;
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı’nca sözleşmede öngörülen teslim tarihlerindeki
T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) çevrilerek muayene ve kabul raporlarının
düzenlenmesini müteakip 45 günde ödemeler yapılacaktır.
b) Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde;
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünce açtırılacak akreditif kapsamında ilgili bankaca yapılacaktır.
36.1. All kind of payments to be made to the Contractor for the purchase/work, subject of the tender shall be made
a) By Central Financial Affairs Directorate of General Directorate of Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc. at 45 days if the
contract is buy rate with a domestic tenderer.
b) By the relevant bank with a letter of credit to be issued by General Directorate of Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc., if
the contract is signed with a foreign tenderer.
36.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında ve /veya teknik şartnamede belirtilmiştir.
36.2. Other conditions of payments are defined in the draft contract and /or technical specifications.
36.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.
36.3. Work increase/decrease is foreseen for this work.
Madde 37- Avans verilmesi, şartları ve miktarı.
Article 37- Advance Payment and Conditions
Bu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.
No advance payment shall be made for this service procurement.
Madde 38- Fiyat farkı
Article 38- Price Difference
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Price difference to the contractor will not be paid.
Madde 39-İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi
Article 39- The date for the commencement and completion (delivery of goods) of the work
39.1. İşe Başlama Tarihi:
39.1. Date for commencement of the work:
a) Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe
girecek ve işe başlanacaktır.
24
b) Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme
maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin alındığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye
bildirilmesi tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır.
a) If the contract is signed with a domestic tenderer, delivery period of the material shall come into force and the work shall
commence from date of contract signing
b) If the contract is signed with a foreign tenderer, after the contract has been signed, the delivery period of the material and the
work shall commence from the date of the notification about receiving the letter of credit to be issued according to the payment
Article of the contract, to the contractor by the corresponding bank in the contractor’s country.
39.2. Teslim Süresi: 3 ay
39.2. Delivery Period: 3 ay
Alternatif teslim süreleri ile ilgili teklifler TÜLOMSAŞ tarafından değerlendirilecektir.
Alternative delivery periods on the related offers shall be evaluated by TÜLOMSAŞ.
Madde 40- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
Article 40- Cases and conditions for permitting extension periods
40.1. Mücbir sebepler;
40.1 Force Majeures;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
a) Acts of God.
b) Legal strikes.
c) General epidemic diseases.
ç) Announcement of partial or general mobilization,
d) Other similar circumstances that the Contracting Entity may determine as necessary.
40.2 Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep
oluşturacak durumun;
40.2. For the above mentioned cases to be accepted as force majeure and a time extension to be granted, the situation constituting
the force majeure;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
ç)Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde
bulunması
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
a) should not emanate from a mistake of the contractor,
b) must be of such nature as to prevent the fulfillment of the commitment,
c) The contractor should not possess the capacity to eliminate this obstruction,
ç) The contractor must have notified the Contracting Entity in writing within twenty (20) days following the occurrence of the
incident,
d) should be documented by competent authorities
40.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu
yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi,bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum idarece incelenerek,
işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
40.3 On the other hand if the Contracting Entity failure to execute the obligations in the frame of the Contract and in the event of the
delays are occurred out side of the Contractor for this reason and the Contractor is insufficient to eliminate these delays, the
Contracting Entity shall inspect this situation and extend the time as much as the period which is opposite to the delayed work or
completely according to the situation.
Madde 41- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Article 41 – Additional Works, Work Reduction and Liquidation of Work will be Performed Under the Contract
41.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;
41.1- Due to unforeseen circumstances, if a work need for increased, work which are subject to an increase;
25
a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,
a) to remain in terms of reference based on contract,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla,
sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı
yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.
b) provided it is not possible to seperate from the main work technically and economically without bothering the administration, in
the ratio of 20% of the contract price, under the provisions of contract tender documents, Administration is authorized to have the
additional work to the same contractor.
41.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine
uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
41.2- If it is understood that the work could not be completed under this circumstances, account will be liquidated in accordance
with the general provisions without increasing. But in this case, the contractor is obliged to perform the duty wholly in accordance
with the tender documents and the provisions of the contract.
41.3. İşin Eksilişi: Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye
ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar/iş üzerinden kapatılır.
41.3- Reduction of work: If it is understood that the work will be completed under the cotract price, the payment is made to the
contractor as far as realized work and the contract is closed over the realized amount / work.
41.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (eğer varsa) ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.
41.4- In the work increase and work reduction that will take place within the scope of contract, general provisions of General
Specification of Service Works (if applicable) and the contract of the work shall be applied regarding the Administration and
Contractor’s obligations.
Madde 42- Gecikme halinde alınacak cezalar
Article 42- Penalties applicable in case of delays
42.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında teslim edilmediği
takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden geç teslim edilen malzeme
bedeli üzerinden %01 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim
süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerine İdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek
olarak cezalı süre verilebilir.
42.1. Except for the cases for permitting extension periods, in case the goods/service are not delivered in due time, a penalty
amounting to a rate of one per thousand (01%) of price of the goods delivered late shall be imposed for each calendar day of the
delay by the Contracting Entity over the payments to be made to the contractor. Nevertheless, this delay cannot exceed 1/3 of the
delivery period mentioned in the contract. However, upon contractor’s request, if it is found convenient by the Contracting Entity, a
period with penalty in addition to penalty period of 1/3 may be granted.
42.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
42.2. Total penalty amount to be imposed cannot exceed the tender price in any case.
42.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın
ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
43.3. Delay penalty is deducted from the payments without serving any protest to the Contractor. If the payments cannot meet the
penalty, it shall be collected from the contractor additionally.
43.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin fesih hükümleri
yürürlüğe konulacaktır.
43.4. If the goods/service are not delivered in spite of the above-mentioned periods, the provisions for canceling the contract shall be
put into force.
Madde 45.Teslim alma, teslim etme şekil ve şartları:
Article 45- Terms and conditions for delivering and taking delivery:
a) Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde; malzeme boşaltma ve istifleme dahil teslim edilecek, burada
İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar
yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.
b) Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde; teslim edilecek malzemenin gümrükleme işlemleri İdare
tarafından yapılarak malzeme teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar
yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.
Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanma olanağı olsa bile
26
İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekte serbesttir.
a) In case the contract is signed with a domestic tenderer, the material shall be delivered including unloading and stowing and its
delivery shall be taken by the personnel of the Contracting Entity therein with a minutes, however, the responsibility of the
contractor shall continue until the completion of the inspection and acceptance of the material.
b) In case the contract is signed with a foreign tenderer, the delivery of the material shall be taken by completing the customs
clearance of the material by the Contracting Entity, however, the responsibility of the contractor shall continue until the completion
of the inspection and acceptance of the material.
If one part of the goods are delivered within its period and although there is a possibility to utilize this part, the Contracting Entity is
free to take the delivery of the material and to make the payment of the cost of the material.
Madde 46- Muayene, Kabul Şekil ve Şartları
Article 46 – Terms and conditions for Inspection and Acceptance
46.1. Muayene ve kabul şekil ve şartları: Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde
ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
46.1 Terms and conditions for inspection and acceptance: The terms and conditions for inspection and acceptance are indicated in
the technical specification and draft contract.
Madde 47-Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
Article 47- Issues relating to guarantee, maintenance and repair
Garanti ön görülmesi halinde garanti şartları teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
If a guaranty is foreseen, the guarantee conditions are indicated in the technical specifications and the draft contract.
Madde 48-Anlaşmazlıkların çözümü
Article 48- Settlement of disputes
48.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare hakları saklı kalmak
üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
48.1. Suits may be filed at the administrative courts with regard to disputes arising during the period until the contract is signed and
its entry into force, provided that rights of the Contracting Entity are reserved.
48.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya ilişkin hükümler
uygulanacaktır.
48.2. The relevant provisions in the contract of the work shall apply to disputes arising from the implementation of the contract.
VI – DİĞER HUSUSLAR
VI – OTHER ISSUES
Madde 49-Diğer Hususlar:
Article 49- Other Issues:
49.1. İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
49.1. The Contracting Entity is not subject to the laws no. 4734 and 4735 except for the provisions for punishment and prohibiting
from tenders.
49.2. Aşağıda Belirtilen Belgeler. (Bu belgeler alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.Dışişleri Bakanlığının
onayından muaf tutulacak, resmi makamlardan alınmayan belgelerdir.)
49.2. The Documents Stated Below. (These documents are the documents not received from the official authorities, to be excluded
from the approval of Turkish Consulate in the country where the documents are obtained or Turkish Ministry of Foreign Affairs.)
49.2.1. İsteklilerce gerçekleştirilen ve idarece kusursuz bir şekilde kabul edilen ihale konusu veya benzer
nitelikteki Rulman alımlarıyla ilgili temin edilecek belge.
49.2.. The documents being supplied from the relevant pertaining to the procurement of the bearings that are the subject of the
tender or procurements of similar quality which were deemed by the Contracting Entity as being without fault.
49.2.2. En az 2 (iki) UIC üyesi demiryolu idaresinden alınacaktır.
49.2.2. The documents shall be taken from at least 2 (two) UIC member railway administrations.
49.2.3. Belgede söz konusu rulmanların temin edildiği araç/aksamda en az 200.000 km veya 2 (iki) yıl başarılı bir
şekilde çalıştığı belirtilecektir.
49.2.3. In the documents, shall be stated that the bearings have been operated satisfactorily on vehicle/equipment on which they are
used, at least 200.000 km or 2 (two) years.
27
49.2.4. Benzer nitelikteki rulman tanımı, kullanım yeri itibariyle aynı araçlarda/aksamlarda çalışan rulmanları
ifade etmektedir.
49.2.4. The definition of similar bearing explains, the bearings worked on same vehicles/equipment as their working places.
49.2.5. İstekli yetkili satıcı ise, kendi adına veya imalatçı adına düzenlenmiş, imalatçıya ait belgeyi verecektir.
49.2.5. If the tenderers are authorized dealers, they shall give the documents belong to manufacturer that being prepared their name
or manufacturer’s name.
49.2.6. Teklif edilecek rulmanların markaları, menşeleri, numaraları ve sembolleri teklifte belirtilecektir.
49.2.6. The mark, origin and numbers of bearings shall be determined in offers.
49.2.7- Dengi rulman teklif edildiği takdirde, talep edilen rulmanlar, ölçü, tolerans, teknik özellikler, yerine
montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından aynen uygun olduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge
teklif ile birlikte verilecektir.
49.2.7- In case equivalent bearings are offered, the documents obtained from the manufacturers of the bearings stating full
competence of the offered materials as regards the dimension and tolerance, technical characteristics, suitability to usage place and
functional operating, shall be submitted together with the offer.
Madde 50- Gizlilik:
Article 50 – Confidentiality
50.1. Yüklenici, işle bağlantılı olarak Kuruluş bünyesinde veya Kuruluşla işbirliği içerisindeki 3. şahıslarla
gerçekleştirilen/yapılan işletme faaliyetleri ile birlikte, elde ettiği her türlü teknik/idari; iş, karar, görüşme, bilgi aktarımı,
ortak tasarım, resim, proses, antlaşma, yöntem, iş planları, programlar, buluş, ar-ge ve prototip çalışmaları ve bunlarla
sınırlı olmaksızın diğer benzeri nitelikteki her türlü bilgi paylaşımını, Kuruluş ve 3. şahısların hak ve yükümlülüklerini
ihlal etmeyecek şekilde gizlilik, iyi niyet ve resmi mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve gizli tutacak; Sözleşmenin
yerine getirilmesi amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait
herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla
Sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa
İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
50.1 Contractor, shall not disclose and distribute any details of the contract without the prior written permission of the
administration, and shall keep private and confidential in connection with the work so as not to violate the rights and obligations of
enterprise and third parties; all the technical / administrative work, decisions, interview, knowledge transfer, joint design, picture,
process, agreement, method, business plans, programmers, invention, R&D and prototype works and with the business activities
which carried out within the organization in connection with the business or third parties in collaboration with the enterprise.
Without prejudice the decisions of the Turkish judicial authorities, if a dispute arises about any necessity of disclosure or publication
for the purpose of the contract, the decision of the Administration in this regard will be obligatory.
50.2. Bu yükümlülüğün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine
veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve
kaçırılan fırsatlar dahil) Yüklenicisinden tahsil ve tazmin eder.
50.2 If The Administration exposed to any kind of damage, damage risk or loss of rights due not to fulfilled of this obligation as
required, without prejudice to any other rights (including loss of profits and missed opportunities), it shall compensate and collect
all kinds of intervening damages resulting of this reason from his Contractor.
İHTİYAÇ LİSTESİ
S. No
1
2
Tasnifi No
20.06.079.0241
20.06.079.0242
Malzeme adı ve özelliği
WJ 120/240 Silindirik Makaralı Rulman
WJP 120/240 Silindirik Makaralı Rulman
İhtiyaç
Miktarı
(adet)
200
200
Kullanılacağı
Yer
Teknik Şartname /
Resim No
Ø 1000 mm' lik
vagon tekerlek
takımlarının
yenilenme ve
tamirinde
T.Ş. 230.059 Rev B
Teknik Resim
T2.002.616
1. ve 2. kalem rulman aynı firma ürünü olacaktır.
The bearings described in the 1st and in the 2nd items must be the products of the same company.
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content