close

Вход

Log in using OpenID

AFYONKARAHiSAR VALiLiCi

embedDownload
TeC.
AFYONKARAHiSAR VALiLiCi
II MilF Eこ itim Midirliこ
Sayュ
i
:90380401/10.03/1344678
06/02/2015
Konu:Anadolu Tcknik/Anadolu Meslek
Pogralnlannda Alana Ge91,,
Tercih ve Yerle,tillllc c‐
Kllavuzu
………¨………KAYMAKAMLIGINA
(119e Milll EEitim Midiirl襲 聾)
。
……………………MUDIIRLUGIINE
llgi:→ ortaё まetim
K-larl Yё netmelitti,
b)MeSleki ve Teknik Etttim Genel Mudiirluttiin o6/02/2015 tarihli ve 1322412 saylll yazlsl
C)MeSleki ve Teknik Ettitim Genel Miidurloこiintin o5/02/2015 tarihli ve 1307791 saylll Makaln
Onayl.
2015-2016 ettitim_6ま etim ylllnda Mesleki ve teknik ortaё ま etim kll-lannln Anadolu teknik
ve/veya Anadolu meslek programlarinln 10 uncu sinlf meslek alanlarina ge91,i,lemlerinin ilgi(a)
Yё netmelik hiikiimlerine gё re yazlmlz ekinde gё nderilen Alana Ge91,,Tercih ve Yerle,tilllle E―
KllavLun'da
belirtilen esaslara gё re yapllacagina dair ]Ⅵesleki ve Teknik EEiim Genel
Mudiirl屯 tiniin ilgi(b)Makam Onayl nisikte gOnde五 lmi,ur.
BilgileHnizi ve okulllnllz/i19enizce mesleki ve teknik ortaё
コretilln kmmlarlnln 10 11ncu sinlf
meslck alanlarina ge,i§ i,lernlerinin klavuzda belirtilen esaslara g6re yapllmasl hususunda;
Gerettini五 ca ederim.
RifatEKSiK
Vali a.
II Milli Ettitim Midむ V.
EKI:
‐
1lgi(b)Makaln onayl(l Sayfa)
‐
Alana Ge9i9,Tercih ve Yedestime Kllavllzu(151
DAGITIM:
17 119e Kaymakalnllこ lna
Merkez ve merkeze b電 1l meSleki ve teknik eこ itim
MEBBiS Bё liimiinc(Web sitesinde yaylnlalmak tizere)
Karaman Mah. Karaman ig merkezi 4. Kat
Mesleki ve Teknik Etitim Hizmetleri
Elektronik Ag: www.affon.meb.gov.trE-posta: meslekiteknikegitim03 @meb. gov.tr
Ayrlntlll bilgi 19in:Y.DUZCU‐
Tcl:(0272)2137603… 180/165
scf
Faks:(0272)2137605
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrghr. hftp://evraksorgu.meb.gov.tr adresindencb
l0 -cb72-36c8-b821-ec5b toau
ile tevit edilebilir
ToCe
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Mesle16 ve Teknik Eこ itim Genel M[idirliこ i
05/02/2015
Sayl :90757378/210.03/1307791
Konu:Anadolu Teknik/Anadolu NIleslek
Pogramlannda Alana Ge9i,,
Tercih ve Yerle,til...e ettKllavllzu
BAKANLIK NIAKAMINA
llgi: Milll Ettitim Bakanll言 1 0rtめ 言retim Kll-lan Yё nemelitti.
Ⅳ〔
csleki ve teknik ortaogretim k-lanllln Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek
programlanllln 10 uncu slluf llneslek alanlanna ge9is i,lenlleri ilgi Yё
gOre ya/pllmaktadlr.
netmelik htiktimle五 ne
←Okul
Genel Mildilrl襲 :iimiizce;alana gc9i,,tercih vc yerle,d....ei,lemlerinin
sistemi iizerinden ekte yer alan kllavllz do抑 1如 Sllnda yapllmasma ihtiya9 duyulmaktadlr。
Makallnlarlmzca da uyglln bulund襲 :u takdirde;"Anadolu Teknik/Anadolu Meslek
Pogramlannda Alana Ge9i,il i,lellnle五 nin ekte yer alan kllavuzda belirtilen esaslara gё re
yapllmasl hususlarinl olllrlanmza arz ederiln.
Osman YILDIRIM
Genel Miidiir V.
EK : Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Po gramlannda
Alana Gegig, Tercih ve Yerlegtirme e-Krlavuzu (14 sayfa)
Uyglln gё rti,le arz ederim。
YusufTEKIN
Mistesar
OLUR
05/02/2015
Nabi AVCI
Bakan
Adres
:AtaturkBulvarl No:98 06648 Klzllay/ANKARA
Aynntlll bilgi 19in:K.UKBEN(seD
Elektronik AE:http//mtcgm.meb.gov.tr
e-posta
: [email protected]
Bu ewak g0venli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8c62
Tcl :(0312)4131243
Faks:(0312)4251967
-0202-33da-aa94-a95d toau ile teyit edilebilir
T.C。
MILLI EGITIIⅦ
BAKANLIGI
Meslett ve Teknik Eこ itim Genel Midirliこ 饉
Say1 8 90757378/210.03/1307791
05/02/2015
Konu:Anadolu Teknik/Anadolu Meslck
Pogramlannda Alana Ge9i§
,
Tercih ve Yerle,ti....ee… Kllavllzu
BAKANLIK MAKAMINA
1lgi: Milll Ettitim Bakan11言
1 0rtaё
Ёretim Kll― lan Yё nemelitti.
Mesleki vc teknik ortめ まetim k-lanmn Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek
programlanmn 10 uncu slluf lneslek alanlanna ge9i,i,lernleri llgi Yё netmelik hukunllerine
gё re
yapllmaktadlr.
Genel Midiirl襲 :iimiiZCe;alalla ge91,,tercih ve yerle,ti....ei,lcmle五 nin e‐ Okul
sistemi iizerinden ekte yer alan kllavllz dottrultusllnda yapllmaslna ihtiya9 duyulmaktadl■
.
Makalnlarlmzca da uyglln bulund可 :u takdirde;"Anadolu Teknik/Anadolu Meslek
Pogramlannda Alana Ge9i§ !l i,lellnlerinin ekte yer alan kllavuzda belirtilen esaslara gё re
yapllmasl hususlarllll olllriarlmza arz ederiln.
Osman YILDIRIM
Genel Miidiir V。
EK : Anadolu TekniVAnadolu Meslek Pogramlannda
Alana Gegig, Tercih ve Yerlegtirme e-Krlavuzu (14 sayfa)
Uyglln gё rti,le arz ederim.
YusufTEKIN
Miiste,ar
OLUR
05/02/2015
Nabi AVCI
Bakan
Adres
Elektronik
Bulvan No:98 06648 Krzrlay/ANKARA
http//mtegm.meb.gov.tr
: Atattlrk
At
e-posta
:
: [email protected]
Aynntrh bilgi igin : K. TURKBEN (geg
Tel
:
(0
312,) 413
lZ 43
Faks:(0312)4251967
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.h adresinden8c62-0202-33da-aa94-a95dtoau
ile teyit eaileuitir
T.C.
naimi sGirin{ saKANrIdr
nnnslnri vE TEKNix nGiriM GENEL nntinunrtictl
ANADOLU TEKNIK/
ANADOLU MESLEK
PROGRAM[LARINDA ALANA
GEcls,
TERCIH VE YERLEsTIRM[E
e‐ KILAVUZU
0
0
Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlannda Alana GegiS, Tercih ve YerleStirme e'Krtavuzu
Bu kllavuz,7 Eylii1 2013協 rihli vc 28758 saylll Rcsm↑ Gazete'de yaylmlanan卜
rC」 lll Kurullllarl Y● nctmcltti hiktimlerillc gё rehazirlanml,tir。
Bakanll慈 1 0rttё こ
TERCiIIisLEMLERINiNYAPILACAこ
Tcl・ cill
1111l E二
I
itilll
IYERLER
ba,vtlruStl ёま cncinin kayltll blllllndutt Okul Fntidtiri●
ュme velisi tttaflndan veya
illternct iizerillden birevsel olarak yapllacaktir.
iLETisiltt BiLGiLERi
lleti,iIIl:
● ``Alo 147"
・
MIesield ve TeLnik Eこ itim Genel M讚 dttrlii二 濃ne Ba置 11 0kullⅥ tid議 rlttHeri
o M【 esleki ve Teknik Etttim Genel■ 層議dttrlu館 種
(0漱 renci lsieri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba,kanl屯 ⇒
Tel
:(0312)4131242¨ 43‐ 44… 45
Faks
:(0312)4251967
internet Adreslen htわ ■キ
ミ egm.meb.2ov.tr
e‐
Posta
ll憎
ド
電
習
‖
浩
鳥
爵
11。
機吉
Ps雷 崇
晏
:嵩
v.tr
KISALTMALAR
Y6netmclik
ⅣIilr
ATP
Anadolu Teknik Programr
AMP
Anadolu Meslek Programl
YEP
Yerleptirmeye Esas Puan
YBP
Yli Sonu Ba,arI Puan】
PYBS
Parasrz Yatlhllk ve Bursluluk Srnavr
MBY
ⅣIttlaklt
Eこ itim
Bakanll重 1 0rtaё 二retim Kurumian Yё netmeliこ i
ve Beden Yeterliliこ i(SadeCe dellizcilik alalll isill)
DIKKAT:
2015 ylllnda httesleki vc Teknik Anadolu Liseleri biiinvcsindeki Anadolu Teknik/Anadolu
Mesick Prograllllarlnda Alana Gc9is, Tercih vc Yericstirme c― KllavuzLlnda yer alan esaslar,
Kllavuzlm yavlml tarihinden itibaren ytirtirluttc glrecektir.Bu esaslar,yasallna,yurutme ve
yarg1 0rganlarl ile llgili makarniarca a111lall kararlar gerekli klldittl takdirde
dettistirilebilir. 13u gibi durllmlarda izlenecek yol, Milll E二
kamuoyuna duyurulur.
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Miidiirliittii
itilll Bakanll鳳 inca belirlenir ve
MeSIckProgramrannda4ra"α GeFtt rercЙ ve ye山,曖mec‐ KIravuz“
■nit/4■ adOrEI
4■ ado"■ θ
MESLEKI VE TEKNIK ORTAOGllETIⅣ l KIJRIJⅣILARINDA AT ve AMP MESLEK
ALANLARINA GEcis,TERCII‐I VE YERILEsT燎 ME cALIsIⅥ A TAWiMl
1
2
3
4
ATP/AMP alanlarl hakklnda 9 uncu sinlf
ёttencilerine rehberlik ve
bilgilendilnc yapllmasl
Okul yё nctimicrincc,ATP/AMP meslek alanlarina allnacよ
ёttrenCi
kontcnJanlarmln e‐ Okul Sistemine glrilmesi
ATP/Aヽ IP alanlarina allnaαよ
ёまcnci
kontenjarlannrn e-Okul
l)ers yrh sUresince
30 Mart‐ 10 Nisan 2015
13 Nisan 2015
Sistelninde ilan edilmesi
ATP/AMP ve meslek alanlarina ge91,, tercih vc yerlestirtnc i, ve
iglemleri hakkrnda I ulncu sinlf ёこrelnCi Velilcrine bilgilelndilnc
13‐
19 Nisan 2015
toolanttst
5
6
7
8
NIBY sinavinin yapllacattl dCnizcilik alanl bulunan okllllarin e―
Okul
Sistellninde ilan edilmesi
MBY smavl
bagvurulannm velilerce e-Okul Sistemi tizerinden
yaprlmasr
Okul mttdurluttunce ba,wttru Saylslna gё
re NIBY sinavml yapacak
kolllisyonun olusturlllmasl
20 Nisan 2015
27 Nisan-03 Mayts 2015
27 Nisan-O3 Mavts 2015
04-10 Mavrs 2015
MBY smavrnrn yaprlmast
rencinin sa二 1lk dllrullnuntin ge,mek
Dcnizcilik mcslck alanlnda ёこ
9
istedi二 i alanin 6ま enimine civeri,li oldu二
unu gё ttCrir sa慈 1lk raporlarinln
ve Yё netlllel増 in 31/5 maddcsl geregl annc/braba meslegin1 8osteren
04-16 Mayrs 2015
belgenin alinarak okui mtidtirliiゑ tine/kolnisvona teslinl edilmesi
NIBY slllⅣ SOnu91arl,
10
Denizcilik mcslck alaninda sa言 1lk raporiarl,
Yё netlllclittil1 31/5 ntaddesl geregi anne/baba nlcslegin1 8osteren
04-16 Mays 2015
belgenin
okul lllitdiirliiklcrincc c― Okul Sistclninc islclnllcsi
ATP vc A■ 4P Incslck alanlarlna ait tcrcihlcrin velilcrcc ya da EK‐ l ve
EK-2 yi dOldurarak tcrcih ba,vurusu yapanian■
okul mudirltiま inCC C‐
18-29 Mayrs 2015
Okui Sistclllinc i,lcnlllcsi
12
Tercih
baiⅣ llrularinin okul miidurlutttince
c‐ Okul
Sisteminde
Onaylanl■ asl
13
9 uncu smif ё
ttrenCi puanl鑓 min c― Okul Sistcmine giri,inin yapllmasl
14
ATP/AMP meslek alanlarma yerlegtirme sonuglanmn
lcin son gun
Sisteminde ilanr
Mesleki ve Teknik EEitim Genel Midurlu言 壼
e-Okul
18-29
Mays 2015
10 Haziran 2015
12 Haziran 2015 15:00
Anadolu Telmik/Anadolu Meslek Programlanndo Alana Gegtt,Tercihve YerleSdrme e-klwuzu
1. GENEL AcIKLA臨 AR
l.l ANADOLU TEKNIK VE ANADOLU MESLEK PROG
A MESLEK
ALANLARINA GEcis isLEⅣ llLERI
Meslcki vc tcknik ortaё ttretim kllrumlarlllin ATP/AMP 10 uncu sinif mcslck alanlarina ge91,
1,lclnicri 9 uncu slnlfln sollunda a,aこ lda belirtilen esaslara vc call,Ina Takrviminc gё
Bu kllavuzdttci esasI額
rc yapllac」 (1lr.
yctim ylll19in ge,crli olacaktlr.
2015-2016 ё
Veli ve okul miiduri議 慈u,kllavuzlln yaylmialFlnlaSlyla birlikte,bu Kllavuzda(2015 ATP ve AMP
Alana Gc,i§ ,Tcrcih vc Yerleメ illllc c‐ Kllavuzu)bclirtilcn biitun hukumleri kabul etmi,sayllacaktlr.
1.1.1, AT MESLEKALANLARINA GEcls KOsULLARI
Mesleki ve teknik Anadolt lisele五 nin Anadolu teknik progamlarina gc9cbilmck i,in
ist匈/cn
ё
まcnCiler
basvuru yapabilccck ancak ortお
まctim kurumlarinlr1 9 uncu slnlflnl
ё
rulari gc9erli
ttrenCile五 n ba,、 電
dO諄 ■
dan ge9en ve yllsonu ba,arl puanl cn az 55 olan
sayllacaktlr.
0壼 enCiler,9 uncll sinlfmatematik,flzik,kimya,biyol● i ile dil ve anlatlm derslerinin
yllsonu basarl puanlari toplalllinin aritmetik ortalalllasina gё re siralanirlar ve olu,all
puanlanna grire yerlegtirilirler.
9 uncu smlf yllsonu baqan puanl eqit olan ёErcncilCrdcn sraslyla matematit flZik,
kimya, biyoloji ile dil ve anlatrm derslerinin yllsonu basarl pualll yiiksck olanlara ёncclik
verilir.
ATP mcslck alalllarina gc9mck istcycn ё
ttrencilcr,kcndi okullarl dl,lnda dtter
okullarda bulunan ATP mcslck alanlarinl da se9ebililer.ATP na mesleki ve Teknik Anadolu
liseleri dl,lndaki di二 er Okullarin 9 111lcu sllllflnl dottrudan ge,cn
ёこrenCiler
de ba,vurabilir.
1.I.2 ADIP MESLEK ALANLARINA GEcls KOsULLARI
Alana yerie,tirlne puanl, ёgrencinin 9 uncu sinlf yllsonu ba,arl puaninin%60 1 ile
ortaokui sinlllarinin yllsonu ba,ari puanlannin aritinetik ortalamasinlll %40 1 toplanarak
belirlenir.
AMP incsick alanlarmi sc,mek istcycn
alanlari
ёncclik
slrasina gё rc tcrcih cdeceklcrdil・
ёttcnCilCr sadecc kendi okullarl■ da blllunan
.
Annc vc/veya babasina ait 9all,lr durtlmda bir i,ycri bulunanlar istcmelcri halindc;
ivcrilli vc mcsicttilli ilgili mcsick k硼
meslekle ilgili alana dottudan kり
はlu,larllldall belgclcndirmclcri,artlyla bu i鶉 ′
cttndcki
lt edilir.
/1P ν 搾 ″ ∫ αl観′
αrr“ α g`fな ルr`た
0♂ "ι ″ ブ
″ sa意Ilた
`加
ノ ν777朋 νηg`σ ι
た
“″″
`漱
`″
。
'ala″
ル″
ノθ
″
z prORra″ Jtt δ
zθ 〃
ιg∂ ″
まrgη ′滋 ルgrな ″θJ/J7耐じ
θ
量t sθ 77rada″ ノ b′ ′grJi′ g″ ∂
暫rg“ σ
薫加
`ι
“
“″η θ
・
Scノ Z購 ぼ 清 勧 ″γJ2J rψ θ″ なた″″ 島た4g“
″ル gル θw′ 21麟 rι ″
″
『
ttε
π
`ル `″ rf fθ
“α bd銀 ,」zr認 ″ rar″ ″α "″ソ
“
SI″ J/bル れδJ Jσ
7加 sθ ″γκ
たたd饉 ′
α″J"α ッθ″ル 4清 ″れ
η 謬 ηらαFた α
お′
`И
7θ
re2た
"″
r7ル 7ι ′′
ッcr考 力 θJIP7α sz ιSαリ
カr.SeF′ Jた ノZイ ″″7J7γ 燿夕″ g¢ ¢溜 ιた お″ Ji意
Lブ α:an″ ?ぴ暫ド ガ″
““
““
1.1,a sINIF TEKRARI YAPAN ve OGRENIM IIAKKINIKULLANMAYAN
ATVAML OGRENCILERININ DURUⅣ 【U
TemcI E二 itinden ort試 聴retime Ge,1,Sistcmi lle alana ycrle,tirilcn ve 9 uncu sIIllfta
sllnlftckranlla kalan Anadolu teknik/Anadolu rncslck liscsl progralninda ogrctirnlerine dcvam
eden oこrencilerin istemeleri halinde haklarl korunarak daha
ё
ncc ycrlc,tirildiklcri prograln ve
alttlda cttitimlcrillc devam ctmelcri saこ lanaCaktlr.
Mesleki ve Teknik EEitim Genel Midtrli首 i
Anadolu Telmik/Anadolu IVesIek Progmmlonnda Alana GegiS, Tercih ve Yerlegtlrme e'Klawzu
1.2 DENiZCILiK ALANINA BAsVIIRU sARTは
1.2.l Denttcilik alalllnl tercih cndebill■ lekve
1
ёttreninl
gё rebilnlek isin 6逮 renCilerin;
ATP ve AⅣ IP i9in NIBY sinavlnda ba,arlll olmasl,
Genel balvuru sa■ larinlll yaninda Ulastinlla,Dellizcilik ve Haberic,11le Bakani屯
``Gemi Adamlarl SaЁ llk Yё nergesi''ile belirienen denizde,all,Inaya engel te,kil edebilecek
1
hcrhangi bir hastall菖 lnln bulllllIIllamasl,
ёttCniminc vc meslcЁ in yuriitiilmesinc clvcrisli
01duttШ■
■
m,Sa魅 1lk Bakanl屯 l Hlldut vc Sttiller Gcnel Mudiirluttunce yetkilcndirilmi,“ sm?
ve ёzcl s罐 1lk kurllm/kurulu,larlndan allnacよ “Gcmiadalnl雛 lS罐 1lk Raporlarl"ilc
belgelendirilmesi(MBY slnavlnda ba,arl1l olduこ u halde saこ 1lk ,artlarlnl ta,llnadlこ 1
Saこ 1lk durumlarinin dcnizcilik
anla,llanlar bu alana yerle,tirilmez),
EIよ ck
ёttrenCile面 n 140,5 santimetre, klz ёttrenCilerin 144,5 santimetreden klsa
ollnalllasl
,artlarl aranlr.
2. MBY SINAVI KOPEIISYONLARm OLUsTURULMASI
2.l MBY Sinav Konlisyonunun Olusumu
SlnⅣ komisyonu;ohl mudiil・ iinun baskanllЁ lnda ёttenci i,lerinden sol■ lmlu miidur
yardlmclsl,ilgili meslek alanl
gё lcvlendirilecek
ёこretineni,beden e二 itinli,yabancl dil ve rehbcr
ёttrC色 1len
doktor ve sektё r temsilcisinden olu,turulLlr.
Okui rntiditrluklcrincc bttvuru saylslna gё re birden fazla korlllisyon olustttrulabilir.
2.2 MBY SINAVIESASLARI
Denizcilik alanina ait NIIBYsinaviarl a,a二
ldaki esaslara gё re uygulanlr
8-9 kQ ttla
6-7 kQ ttla
0
4-5 kQ fazla
2
2-3k2fazla
3
Eslt va da l kg iazla
4
■2
kg ekslk
5
3-4 kg eksik
5-6 kg eksik
7-8 kg eksik
9-10 kg eksik
― ID
16
17
18
19
kg
kg
kg
kg
6
7
8
9
10
kg ekslk
9
eksik
eksik
eksik
eksik
8
7
6
2u kg ekslk
5
21 ktt eksik
4
22 kg eksik
23 kg eksik
24 kg eksik
3
2
Z) Ktt Ve dana az olan o難 encller denlzclllk alanina alinmazlar
Tablo-l : Boy-Kilo Iliqkisi
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midurli言 色
Puanlama Tablosu
ile
И
"adory■
■■:聯
"adOry Mesra■
PrOgramrannda4rana"FiFJ rerci■
“
降餃 ,Cirme
a‐ KIIavuz“
2.2.l SInava IIazlrhk
0二 renCiler,ort ya da mayo gttrni,Olarよ
ё19iiliir.()こ rcnci sa己
11魅
sinava alinlr.0二 rencilerin bΨ ve kilolarl
lcSinC Cngel tc,kil edecek bir durumu olup
lnin NIBY slnavina gi.ュ ニ
olnladl麓 1(kalp rahatslzll魅 1,シ 蹴ksck tansiyon vb)kOnlisyondaki doktor taraflndan dcttcriCndirilir.
Sa魅 1lk yё niinden sinava gircmeyecek dllrumda olanlar vclilcrinc bildi五
lir.
3oy‐ Klo Oranlan
2.2.2Y寄 ‐
O:打 enCinin,ya§ ve boy(ayakkablslz)orani en az a,aこ ldaki tab10da belirtilditti,Ckilde
o11■ alldlr.
Tablo-2 : Cinsiyete GdreYag ve Boy Karqtlaqbrma Tablosu
2.2.3 Beden Yeterlili懸
0ま enCilerden
a意 lrl竜 1,bOy
llc 25 kg cksigi arasinda olanl額
ё19usunin
salltimetre olarak son iki rakamlllda11 1 0 kg fazlasl
dcnizcilik alanina kabul edilebilirler。
2.2.4 Mekik(Si卜 UpS)
Ellcr enscde,sl“ ustii yatl,vaziyctindc,bacaklar biti,ik ve gergin vaziyctte,govde ycrdcn
kaldlrllarak onc cttilip gё
uS
こ
bacaょ lam dc二 dirilir(ba,kar,lya bakar),tekrar ba,lama durumuna
gc9ilir.
Toplam puan 10 olup,erkek 6こ rencilerill cn az 6 mekik hareketi yapmasl gerekir.
Tablo¨ 3:NIlekik Puanlama Tablosu
2.2.5 slllaV ttPuSh‐ Ups)
Kollar omuz genislttinde a91k ve gergin olarak cephe vazサ
eti dumstan gё ttus
zelnine yakla,tirlllr ve ycniden ba§ lama vaziyetine dё nttliir.
Toplarn puan 5 olup ёま cncilerin cn az bir hctrcket yaplmasi gcrckir.
Klz ёttCncilere§ lna/harckcti y叩 饉nlmaz.Bu uygulalnalar ycrine flziki gё runum
dCttCrlcndirllle puan1 30 olarak dikkate alinlr.
Mesleki ve Teknik Ettitiln Genel Midiirliittii
Anodolu Teknik/Anadolu MeslekProgramlannda Alana Gegig Tercihve YerleStlrme e-Kilurruzu
Tablo-4 : grnav Puanlama Tablosu
2.2.6 Barrlks
Altan s19ranarak, bar ser9e tutusuyla tutulur. kollar ve viicut gergin, bacakltt bitisik
dururnda, vttcut ollluzlar bar hizasina gelincOye kadar 9ekilir ve tetrar ba,lama dururnuna
gc91lir. Harcket yapllrken bacaklardan hiz allnak, havayl tekmclemek, inerken kollari taln
gctirilmek istcncn hizaya,ckmemck testi gc,crsiz kll鉗
.
Toplalln puan 5 olup,ё grencinin cn az bir harckct yapmasl gerck‐ ir.
Klz ёttrencilcrc bartts harckcti yaptlrllmaz.Bu uygulalnalar yerine flziki gё runiim
dCこ CriCndirme puan1 30 olarak dikkate allnlr.
Tablo¨ 5:Barflks Puanlama Tablosu
2.2.7 Durarak Uzun Atlama
村 aklar biti,ik, harcketsiz dllrtl,pOzisyonunda, ellcrdcn hiz
almarak slgrarur. Toplam
puan 10 olup,c■ kck 6彦 cncilCrin en az 130 cin,klz ё
ttrencilCrin cn az I l0 cm atlzunasr serekir.
Tablo‐ 6:Durarak Uzlln Atlalna Puanlalna Tablosu
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midirli首 薔
Anadolu Telmik/Anadolu Meslek Progmmlanndo Alona Gegig Terclh ve Yerlegirme e-Kilavuzu
2.2.8 FLiksel G6rttn饉 ,
Komiwon uyclcri■ ziki gё riinu,c ili,kin puanlarl ttn a)Tl veriricr.0意 rCncinin flziki
gOrunt,puanl,komisyon iiyclcrinin vclllli,olduttu puaniarm aritnetik ortalal■
asllldan olu§ ur
Yiぬ y意 ,i
belirli bir duztabanlよ bulunup bulunmadlこ 1,
Do懲 ru du織 ,:ё yencilerde bel kelnttinin bedensel hareket ve 9all,malarl ile 9ok ileH
derecede gё riilliisii bOZacak kadar ,ckil bozukluこ u yapan e二 rilik ya da sckil bozukluklarl
(aSimetri,geni,kavisli akalyozlar)sabt VC a,lrl lardos,9ok keskin a91 gё steren kifos durumu,
Gё lll.e18ё
z菫 n
biri sattlam Olmak,altyla zaylf g6ren,gё
l■
■
■
c gucuniin 5/10'dan az
olmamasl vc rcnk kё rlむ 騨 bulunmalnasl,
Ba,vc yttz bolgesinde ge9irillmis yarttaralanma vc cerrahi mudahaleyc ba二 11,Ckil
bozukluこ u ile yti21iin her iki taraflnin siinetri d― u,
TⅣ ,an dlldaこ l ya da dudaklar,ewesinde ve dudakta ylrtlk,yaralalma ve ditter
nedenlere baこ 11§ ekil bozukluttu,
Eklelnlerde sckil bozukluこ u si,kinlik,iz blrakan klrlklar vc altipan■ ak dllmmu,
Diizeltilemeyecek,ittleme bozuklukl鉗
l ile konu,mayl bozall tunl dis noksanllこ
1,
vucuttt deri hastallklarindan d01ayl rllcydana gcimi,,cstetitti boZan yara,yanlk izleri,
Konlisyonda bulunan doktorun
ёこrenCidC bull肛 lmasi gcrckcn dittCr ёzclllklcr
hakkindaki uyarllarl
dikkatc all■
額ak puanlama yaplllr.
Fiziksel gё rilllii,,klzlι ば
da 30 puan,crkcklcrdc 20 puall iizerindcn detterlendiriliI.
2.3 Giris SInavI Ba,aH Puanl
NIIBY sinavina 9a壼1lan ё
c dOm Slralanlr.Bu
ttrcnCilCrin YEP'lcri cn ytksckcn en du,議 こ
siralama sonullda,cnメ来SCk puandan ba,lanaralc puan tam saylsl csas alinmよ suretiyle gcriye dOttm
10 puan grubu olusturulur.Her 31111bun puan detteri 2 olup en yuksek puall grubuna 20,en dii,iik puall
騨 bllna da 2 puan takdtt edile“ k smav deこ erlendirme puani bulllnur.
A,agldaki tabloda
ё
rnck
bir dcgcrlcndirmc gorullnektedir.
1
2
●コ
4
5
6
7
00
500‐ 460
20
459-430
429-400
399-370
369-340
339‐ 310
309‐ 280
18
279… 250
16
14
12
10
8
9
249‐ 220
6
4
10
219 ve a$aErsl
2
Tablo-7 : YEP Puanlama Tablosu
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Miidurluttti
Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlanndo Alana Gegrg Tercihve YerleStirme
e'klwuzu
2.3.l C)rtaokul SInlflannln Yllsonu BttarI Puanlarinln Aritmetik Ortalamaslnln Puan
Detterleri
75,00‐ 84,99 arasl
65.00‐ 74_99 arasI
55,00-64,99 arasl
50,00-54,99arasl
Tablo‐ 8:YBP Puanlalna Tablosu
2.3.2 MBY SInavl Detterlelldirme Tablosu
Bqy― Kilo― Ya§ Oranl
Beden Yetel・ liltti
Fiziki G6riinum
Giri,SInavI Ba,arisl
Ortaokui SIniflarinin Yllsonu Basan Pllan Detteri
Tablo… 9:NIIBY DetteriCttdirmc Tablosu
Kolnisyon uyelerinin verdtti puanlarin aFitl■ etik ortalamasi almarak Oま
encinin MBY puanl
bulunllr.Ancak MBY sinavl sonucuna gё re sa二 11こ lnin denizcilik lmeslck alaninda gё rev yapmava
uygun olmadlこ l sa菖 1lk raporuyla tespit edilcnlcr ile ё
zei ba,vuru,鉗 tinl ta,lmadl懲 l so∬adan
ёttrCnim
belirlcnenler,ba,arl olsalarda ilgili alanda
協
γ ∫J″ ανJ
B48Pノ J/B4%″ ″ Jz
θル
gё remezler.
rakごιttCrル ηグ″′
θ″ ιガ 4ル αlαnlα
Bω ″
″
′
Isり ″′″∴
'255ソ
y S7η αWη α 肋 ′
ガα
crc'ル ア ツι″ グ′
′
ιた
θ 滋 ッ′
力 ο″ ι
タグ″rittη θ らの ソ
孝 ′θtar′
`sプ
"rγ
“
gr“ g::意加 3“
″ α girご,営:`ツ タ
7WSぼ Jた ″ ο″ツ αld■ttI♂″ηた rグ
`X,“
`〃
`フ
翻 desttθ gσ ″θル加 7i s`フ r′αεα〃 7r.D`ッ αFrszノ Jた 7α ″θ-0肋 ′sお た 溜 滋 ι ル加 Ji θ]αrakな た ″
れ
たノ
``θ
“
協
yη 771α ′θ
rι
3
濠 、 解 り96滋 ル By
"o壼
sI“
KONTENJAN BELiRLEⅣ lE isLEMLERi
Mcsleki ve tcknik ortaё まctim k‐ urumlarmda Bakanllk,a alan/dal a9ma on〔 ッl bulunan ATP ve
AMP nin 10 uncu slnlf seviyesindc mcslek alalllarl■a allnacよ ё
ycnci sayllari;scktё rtin illtiyacl,
9all,ma ve kapasitc durumu,okullln 3ziki,artlarl,ogctmcn sり
lSl Ve 9 1mcu sinlf
ёttcnci
Sayllarl
dildclte allnarak belirlencccktir.
e‐
Okul Sisteminde meslek alanl kontettanlarl ile ilgili her alana en az bir,ubc olmak izere ATP
vc Aヽ /1P■ lll incvcut alaniarl 19in ayTl ayrl kontenJan glrl,l yapllacaktlr.
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midirli言 通
Anodolu Teloik/Anadolu Meslek Progmmlannda Alana
4
GegiS,
Tercihve Yerlegtirme e'Krlawzu
TERCIH IsLEPlLERI
4.1 10rtak Iolerrller
Tercihler 18‐ 29 Maps 2015 tarihlcri ctrasHlda yapllacaktir.
Tercih islcrnicri vcli taraflndan bireysel olarak e… Okul Sistellli tizerindcn yapllacaktir.Ancak
interneten ba§ vuru yapalnayan veliler i9in EK-l ve/veya EK‐ 2 fol111larin doldurularak ilmzall olarak
okul idaresine verilmesi durumunda vcli adina okul idTesincc dc bircyscl ba,vuru Ckranlndan
ba,vuru yapllabilecckir.
Tcrcih ba,vurusu,ilall cdilcn meslck alanlnin tcrcih kodunun adayin
sistcmc g」 lmcsiylc olacaktlr.
ёncclik slrasina gё rc
ATP i9in tercih yapacak adaylar ayni zalnanda okuHarinda bulllnan AMP meslek alaniarl
19in de tercih yapacaklardlr.
IIBY sinavl ile ё二renci alacak denizcilik alallinl tercih edecek ёまenCilerill kllavuzda
bclirtilcn tarihlcrdc bu sinavlara girrni, 01nlalarl gcrckir, Smava gillllcmi, olan ya da sinavda
ba,arislz olan ё
ttrcncilCr ilc olulnlu saこ 1lk raporunu alalllayanlar dcnizcilik alallini tcrcih
edemeyeceklerdir.Bu durlmda olan adaylara okulunda gidebilcccこ i ba§ ka bir alanin bulunm〔 Inasl
durllmunda dttcr alanlarl tcrcih ctmclcri i,in e‐
Okul Sistemi izin verecektir。
Dcこ i,ik nedclllcrle siircsi i9inde tcrcih ba,■ ■
msu yaparnayan aday, bulunduЁ u Okulda
kontcnJan a91gi bullllllan ANIP nlcslek alanlarlndan birisinc pualll csas alinarak merkezi olarak
yerlc゛ irilir.
BIwselbawum yapmaylp EK…
l ve EK‐ 2 forlnlarinl teslim etlllek suretサ le ba,vuru yapacよ
olan adaylarin tercih bildiriin folllllarllnin e― Okul sistclllinc llataslz vc ckSikSiz olarak girilmcsi okul
mudiirl意 ま11lun sOrumlllluュ Indadlr.
e‐
Okul Sistcminc mcslck alanl tcrcihicri girilmemi,ё 二
rcnCilCr mcttczi ycrle,trme lle
ycrlc,ti五 lcmcyccc二 inden tiim
ёまcnCilCrill
tercih yapmasi sattlallaCaktir.
Yapllall tcrcih ba,vurularl okul l■ iidilrlu二 t tttaflndan clcktronik olarよ
ёnce
Tcrcihierle ilgili varsa her titrlti diizcltllle eicktrolnik onaylamadan
onそ
ッlanacaktlr.
yapllacaktir.
Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin,lktisl allnarよ okul midurliitt yetkilisi llc
vcli taraflildan imzalandlktan s01ぱ a asll okulda saklanacak vc bir nushasl imza kar,11lЁ i VCliyc
verilecektir.
Tercih
vc
ycricsti.11lc
ilc
ilgili
bilgilcndi.11lclCr
http://―
.meb・ gOV・ tr,
vc yerie,tirme
i,lcnlicri
isc
http://mtegm.meb.goy.tr adreslerinden bagvuru, tercih
https ://e-okul.meb.gov.tr adresinden yaprlacaktrr.
4.1.l ATP Tercihお
lenlleri
ATP lmesick alanlarinl sc,inck iStCycn
ёttCincilcr
kendi OkuHarl dl,lnda ditter
okunardan da tercih yapabileceklerdir.
フ
ヘdaylar ATP 191ll en彙 璃zla 1 5 tercill yapabilecektir.
4.1.2 AMP Tercih isiemicH・ i
AprP meslck alanlarinl sc91mek ist● /en
alanlari tcrcill
ёnceliこinc
ёttenciler
sadece kendi okullarinda bulllnall
gё re tcrcih edeccklerdir.
OЁ rCnCiler Aヽ4P i9in tercih yaparken ok1111鑓 lnda bulunan tiim alanlari tcrcih
ёncclittinC
gё rc
sc9mek zorundadiriar.
Adaylar ANIIP 19in cn fazla 15 tclcih yapabilecektir.
5
YERLEsTiRME isLEWILERi
Tercih ba,vurusunda bulunan ogrencilerin,puan tstiinl通
yerle゛ irme i,lCmi yapllacι
よtir.
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midurlu言 ●
:聾
vc tercill slralari diは ate alinarak
Л
"adoレ
3θ lη i1/4“
αdOrar
降 ″g,腱mec‐ KI「― z“
Meslckttramrannda4rana GeF,7ercЙ
“
ёBrenci ATP tercthiel・ inden hcrhangi birisine yerie,mi,sc ANIP tercihleri dikkate
u vc
allnmttacaktir.Ap tcrcilllcrine ycrlc,cmcmesi dlu・ umunda isc ANIP tcrcihlcri puan uゞ unl● こ
tcrcih slrasina gё rc dc二 crlcndil・ ilcccktir.
AMP de yerlc,餞 111lc i,lcllli ёttcncinin kayltll olduttu okuldaki alanlardan birisine yapllacaktir.
ATP ve AMP alanlarlntt kontcnJan a,lgl olu,masl halindc dittCr Ottё まCtim kwumlarindarl
ilgili pro3rama/alana ge,i,,altlarull ta,lyan 6yenciler,Yё
gelebileceklerdむ
netmelik esaslarl■ a gё re nttil yoluyla
.
Ycrle,tttildiこ i alanl detti,tillllck istttcn Oこ
renCiler kontettan a9屯 l bulunmasl durllmunda
ko,ullarinl ta,ldlklarl alaniara 10 uncu sll11■ a bi五 nci dё nenlin sonuna kadar,alan dc二 i:洋 irCrck dc ge91,
yapabilirler.
ⅣlBY slnavlyla ёこrcnci
allnan dcnizcilik alanl ilc saこ 1lk hi41letlcri alanina diこ cr alanlardan gc91,
yaplllnaz.
6
YERLEsTIRME SONUcLARININ ILANI
ATP ve AMP yerleゞ illllC
SOnu91arl 12 Httiran 20 15 saat 15:00 da ilan edilecektir.
Sonu91ar https:〃 e‐ okul.meb.80V・ tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurtllacaktir.A「 lca 8383
Mobil Bilgilclldirlnc Scwidnc we olall vclilcrin ccp tclcfonlarina klsa mcs可
(SMS)gё nderilcccktir.
7
0KUL MUDttRLttKLERiNCE YAPILACAK isLEMLER
ATP ve AMP meslek alanlan hakklnda``OKUL,PROGRAM,ALAN VE DAL TANITIVI
ё
まctmenlerincc
ttencilerine sinlf rehber/rehber ё
BLGiLERI''nden de yararlanarak,9 11ncu sinlf
konuya iliskin rehberlik ve bilgilelndirrne toplそ ultisl yapmak,
ATP vc alana ycrlcstil.llc i,ve i,lcmlcri h盛
よlnda`tOKUL,PROGRANII,ALAN
VE DAlン
TANITINI BILGILERI''ndcn dc yararlallarak,9 11ncu slnif ёこrcnci VClilcrinc bilgilcndill:ic toplantisI
yapmak,
0壼CnCilCrin clcktronik ortalndaki i,lemlcrini yapmak izere cn az bir llliidur yardlmclsl
gOrぃ 〆
lendirmek,
ATP ve AⅣ P
meslek alanlarlna ait kolltettanlarl e―
Okul sistemine zamallinda ve istenilditti
sekilde gillllek,
MttY sinavlyla ё
ttenci yerle,tirilen alaniar i9in NIBY sinavl ba,vumlarinl e‐ Okul sistemine
i,lcmck,
Baswuni saylslna gё re prBY sinavinl yapacak komisyonu ya da komisyonlarl olultullllよ ve
belirtilen tak■ 7imC gё
rc sinavlarin yapllmasml sa二 lalnak,
Denizcilik meslck alanlnda Oこ rCncilcrin sa二 1lk dllrumunull gc9mek istcditti ala11ln
ёまcniminc
elvcri,li olduttunu gё stcril・ saこ 1lk raporlarinln tcslim cdilmcsini sa二 lamak,
MBY sinav sonu91arl,sa言 1lk raporiarl ile annc/baba mesictti bilgilerinin e‐ Okul Sistemine
i§
lcnlmesini saこ lalllak,
9 uncu sinlf ё
こrcnCi puaniarinin stircsi i,crisindc e― Okul sistellnine girisinin yaplllllaslnl
Sattlamak,
MBY slnavl veya muracatt cdecctti alanla ilgili saこ llk raporu allnak i9in dilck9eyle ba:Ⅳ uru
yapan 6壼 CllCilerin
8
dcvanlslzllklarinl e― Okul Sistemine izinli olarak i,lcmck.
0KUL,PROGRAⅣ
l,ALAN VE DAL TANITIM BILGILEItI
Mcsicki vc teknik Ortaё
PROGRAM,
凡
ttК tim
kurumiarinda uyglllanmaka olan lancslck alaniarinin OKIIL,
http:〃 mtegmomeb.gov.tr ile
AN VE DAL TANITINI BLGLERI'う
http://megep.Ineb.gov.tr adrcsicrindc ycr alinaktadir.
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midiirlii首
●
Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Progmmlannda Alana Gegir, Tercih ve YerleStirme
e'Klavuzu
ATP VE AWIP IIESLEK ALANLARNA BAsVURU StREc HARITASI
(Yё ncticilcr 19in)
ug興
r
押嫌m
B h
一
¨
¨
¨
︺¨﹄●〓りEDEO卜 ・一
●■●Eく
●﹁何〓C ●い 選一
E〓0ト コ一
υO﹄日” コ﹄コンr暉D EEFE昴﹄●●﹄﹂ 〓0■U ヨ﹄コ一
〓一
Deni=cilik
istiyor mu7
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midurli言 i
ATP istiyor
mu7
f
И
"ado"“
θlmi1/A■ adOrII vesre■
ProgramranndaArana GeFl,hCih“
■
yerreftime e‐KIIavyz“
EK‐ 1
ANADOLU TEKNiK PROGRAMINA VE ALANLARINA GEcls
TERCiH NiT,UiNiU FORMU
(Bu form internet iizerinden tercih yapamayan veliler igin tasarlanmlgtlr)
OGRENCI BILGILERI
C.Ki mlik No
「 。
Adr Sovadr
Srmfi ve Subesi
Эkul No
ALAN TERCⅢ LERI
(Kendi Okulunda ve Diこ er Okullarda Bulunan Alanlar)
SIRA Terclh Kodu
Alan Adl
Okul Adl
1
2.
り
,
4.
ξフ
6.
7.
8.
9.
10.
12.
つD
14.
くυ
□ Saこ 1lk du_uln scctittim mcslck alanlarinda ё
まcnim
gё rlncm i9in uygundur.
Aclklamalar:
Yё nctmeliЁ in 30'uncu maddesine gё re;
1.Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarmda alana ge9i,i9in isteyen oま
cnCiler
ba,vllm yapabilccck ancak ortaё まctim lmmmlarmm 9 11ncu slnlflnl do:如 ldan gc9cn vc yllsonu ba,arl puanl
ёまcncilCrin
cn az 55 olan
2.0壼 enCiler,9
ba,vlrularl gc9crli sayllacaktr.
uncu smlf matematik,flzik,kimya,biyoloil ile dil vc anlatlln derslcrinin yllsonu ba,arl puanlarl
toplammm ar■ mctik ortalamasma gё rc ycrlcstirilir.9 uncu sinlf yllsonu ba,arl puanl c,■
olan
ё
まcncilCrdcn
slraslyla matematik,■zik,kimya,biyoloii lle dil Vc anlatlm dcrsinin yllsonu ba,arl puanlメ kSCk 01anlara
oncclik vcrilir.
3.
Denizcilik rneslek alanlni tercih edcbihnek i9菫 1ヽ江BY smavinda ba,arlll oha sartl aranacaktr.
4.Dcnizcilik meslek alanml tercih eden ёまcnCinin saEllk durumunlln ge9mck istediこ i alanm oま enimine
elveri,li oLnalnasl halinde ilgili alana yerle,tirme yapllmayacaktr.
Tercihler tarafmlzdan kontrol edilerek sisteme gセ ilmistir..…
./.…
./2015
0ま enCinin
Velinin
Adl Soyadl
Adr Soyadr
Mtidiir Yardrmcrsr
Adt Soyadr
lmza
imza
imza
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Midurlittt
Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Progmmlannda Alana GegiS, Tercihve Yerlegtirme
■
e'Klwuzu
EK‐ 2
ANADOLU MESLEK PROGRAMI ALANA GECI$
TERciH nir,oiniu FORMU
(Bu form internet iizerinden tercih yapamayan veliler igin tasarlanmlgtrr)
OGRENCI BILGILERI
C.Ki mlik No
「 。
A.dr Soyadr
lmrfi ve
Subesi
Эkul No
ALAIT TERCiIILERI
(Kendi Okulunda Bulunan Alanlar)
Alan Adl
Slra
1
2.
つJ
4.
くυ
6.
7.
8.
9.
10。
12.
り
,
14,
で′
□
saЁ llk
dmmum se,tiЁ im meslek alanlarinda Oま enim gOmcm i9in uygundur.
Aclklamalar:
1.Alana yerlcstime i,lcmi,0こrcnCinin 9 1mcu smlf yllsonu ba,ari puanlnln%60 1 ile ortaokul sinlflarmln
40 1 alulmak suretiyle eldc edilecek toplalna gё re
yllsonu ba,arl puanlarmln aritmetik ortalamasulin O/。
yapllacaktr.
2. Denizcilik meslek alanlnitcrcih edcbilmck i9in MBY smavmda ba,arll1 01■
a,artl aranacaktr.
3.Dcnizcilik mcslck alalunl tcrcih cdcn oま cnCinin saこ llk dmmunun gc9mck istcdiこ i alanln ё
まcniminc
civcri,1l ohnamasl halindc ilgili alana ycrlc,trlnc yapllmayacaktr.
4.Amc ve/veya babasma a■
9all,r dmmda biri,ycri bulunduttmu ve iSycri ilc llgili mcslcttini,meslek
血 lu,larndan belgclcndircmcycnlcr dcこ criCndirmcyc almmayacaktr.
5.10 uncu slnlf biinci dё ncm sOnuna kadar ё
まenciler,nakil yoluyla alan
diЁ er
6.
de二 istierek kontettan a91Ё 1 01an
Okullardakl istedikleri alanlara ge91,yapabilcccklerdir.
Okulda bulunan alan saylsl kadar tercih yapmak zorlmludur.
Tcrcihlcr taranmlzdan kontrol cdilerek sistcme girilmistir.
… ./.… /2015
0ま enCinin
Velinin
Adl Soyadl
Adr Soyadt
Mudur Yardrmcrsr
Adr Soyadr
lmza
Tmza
Imza
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Mudurli言 i
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 482 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа