close

Enter

Log in using OpenID

Biyoloji 3 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 3
ÖABT – BİYOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / BİY
1.
Stoma terlemeyi yani fazla suyun buhar
hâlinde atımını gerçekleştirdiği hâlde tuz
ve mineral atımını gerçekleştiremez (I. grafik yanlış). Stoma ayrıca O2 ve CO2 alımını
da sağlar.
4.
TG – 3
7.
1 – Karaciğer atardamarını
2 – Kapı toplardamarını
H
H
3 – Koledok kanalını
H
H O
C
C
C
C
H
H
N
H
O H
H
1 ve 4 kan damarları olduğundan her ikisinde de alyuvar bulunur. (A yanlış)
Metionin amino asidi
H
İnce bağırsakta sindirilen besinlerin bir kısmı 2 numaralı damar ile taşınırken bir kısmı da lenf kılcalları ile emilerek lenf yoluyla
taşınır. (B yanlış)
A B C D E
H
C
C
C
H
C
C
Koledok kanalında (3) glikojen bulunmaz.
(C yanlış)
C
H
H
Karaciğer, kendisine gelen NH3’ü üreye
dönüştürdüğünden karaciğer atardamarındaki (1) NH3 miktarı, karaciğer üstü toplardamarındakinden (4) fazladır. (D doğru).
H
H O
C
C
C
H
N
H
O H
H
Fenilalanin amino asidi
H
İnce bağırsak lümenindeki gliserol ve yağ
asitleri, 2 numaralı damar ile (kapı toplar
damarı) karaciğere getirilmeyip lenf yoluyla
taşınır. (E yanlış)
2.
S
H
4 – Karaciğer üstü toplardamarını göstermektedir.
Stoma açıklığı arttıkça buharlaşma miktarı
ve O2 alımı artar (II. grafik yanlış, III. grafik
doğru).
C
H
H
H
COOH
C
C
C
H
CH3 NH2
H
Valin amino asidi
A B C D E
Deoksiriboz içeren nükleik asitle (DNA),
riboz içeren nükleik asitte (RNA) heksoz
(6C’li şeker) içermeme (I) ve pentoz (5C’li
şeker) bulundurma (III) özellikleri ortakken
kendini eşleme (II), iki polinükleotid zincirinden oluşma özellikleri (IV) ise sadece
DNA’ya aittir.
H
O
C
HO
C
H
N
H
CH2
SH
Sistein amino asidi
A B C D E
5.
Yukarıda açık formülleri verilen amino asitlerden metionin ve sisteinde kükürt (S) elementi bulunmaktadır.
Bakteriler n kromozomlu olduklarından mayoz bölünme geçiremez, bu nedenle kromozom sayısı yarıya inemez.
A B C D E
Bakterilerin konjugasyonunda plazmidler
görev alabilirken paramesyumda plazmid
bulunmaz.
Paramesyumun konjugasyonu sonucunda
birey sayısı arttığı hâlde; bakterinin konjugasyonunda birey sayısı artmaz.
Hem bakterilerin hem de paramesyumun
gerçekleştirdiği konjugasyon sonucunda
rekombinant bireyler oluşur.
3.
A B C D E
Mineraller enerji vermediğinden hücresel
solunumda enerji ham maddesi olarak kullanılmazlar.
Mineraller inorganik maddelerdir. Bazıları
kofaktör olarak enzimlere yardımcı olur ve
tepkimelerde düzenleyici olarak rol alır.
a hücresinde, hücre zarı ile hücre duvarı
arasındaki uzaklık artmıştır. Bu sırada hücre su kaybetmiştir.
b ve c hücrelerinde zar ile çeper arasındaki
uzaklık ise yüksek düzeyden daha az bir
düzeye inmiştir. Bunun gerçekleşmesi için
hem b hem de c hücreleri su almıştır. (c,
b’ye göre daha fazla su almıştır.)
Buna göre bu üç hücrenin, çözeltiye konmadan önceki ozmotik basınç değerleri
azdan çoğa doğru a, b, c şeklinde sıralanır.
Ca2+, P+, Mg2+ gibi bazı mineraller kemiklerin yapısına katılır.
A B C D E
8.
6.
● Boşaltım ürünü olarak ürik asit atma →
Böcek, sürüngen, kuş
A B C D E
●● Vücut yüzeyinde tüy ve telek bulundurma → Kuş
●● Kitin içerikli dış iskelete sahip olma →
Böcek
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
9.
TG – 3
Pankreas yağların yapısındaki ester bağlarını hidroliz eden enzim (lipaz) üretir ve
wirsung kanalıyla onikiparmak bağırsağına
gönderir.
12.
Tepkimede kemosentez görülmektedir.
15.
Kemosentez, bazı bakteriler yani prokaryotlar tarafından gerçekleştirilen bir besin
sentezi tepkimesidir.
Pankreas protein yapılı hormon (insülin ve
glukagon) üreterek kana verir.
Apoenzimler protein yapılı moleküller olduklarından ribozomda DNA’daki bilgiye
göre sentezlenirler.
Kemoototrof canlılar klorofil içermez ve fotofosforilasyonu gerçekleştiremezler ancak
kemoototroflar diğer tüm canlılar gibi madde döngüsünde rol alırlar.
Pankreas tripsinojen ve kimotripsinojen
gibi bazı enzimleri inaktif hâlde salgılar.
Bir holoenzimin yapısındaki apoenzim
substratı tanırken; prostetik grup aktiviteyi
gerçekleştirir.
A B C D E
Pankreas HCI değil HCO -3 (bikarbonat)
iyonu salgılayarak bağırsağın pH’ını bazikleştirir.
Basit enzimler tek başlarına aktif olup koenzimle de kofaktörle de birleşmezler.
Holoenzimi oluşturan bir apoenzime sadece bir çeşit prostetik grup bağlanabilir.
A B C D E
A B C D E
10.
Bir tohum çimlenirken endospermin içindeki besin miktarı (kuru ağırlık) azalırken
embriyo kütlesi artar.
13.
Çimlenme t1’de tamamlanmış, t1’den itibaren bitki solunuma ek olarak fotosentez de
yapmaya başlamıştır.
1 numaralı tepkime ATP hidrolizi yani defosforilasyon; 2 numaralı tepkime ise ATP
sentezi yani fosforilasyondur.
ATP yapımı (2) endotermik; yıkımı (1) ise
ekzotermiktir.
t1 anından itibaren embriyo fotosentez yaparak kendi besinini üretmekte, topraktan
organik besin almamaktadır ki hiçbir bitki
topraktan organik besin alamaz.
A B C D E
16.
I. Nötral yağı (trigliserit)
II. Fosfolipidi
III. Steroidi göstermektedir.
ATP üretimi ve tüketimi tüm canlılarda hücre içinde gerçekleşir.
I numaralı molekül hücre zarının yapısına
katılmaz ancak II numaralı molekül katılır.
Protein sentezi, yağ sentezi vb. yapım
tepkimeleri sırasında ATP harcanır yani 1
numaralı tepkime gerçekleşir.
I numaralı molekül enerji elde etmek amacıyla yıkıldığında bol miktarda su (metabolik su) açığa çıkar.
A B C D E
II numaralı molekül enerji elde etmek amacıyla solunumda yıkılmaz ve hormonların
yapısına katılmaz. Eşeysel hormonların
yapısına steroid katılır.
III numaralı molekül steroid olup yapısında
üç ester bağı yoktur.
A B C D E
11.
Fermantasyon tepkimelerinin hepsinde
asetaldehit oluşmaz. Örneğin; etil alkol fermantasyonu sırasında ara basamaklarda
asetaldehit oluştuğu hâlde laktik asit fermantasyonunda asetaldehit oluşmaz.
Etil alkol fermantasyonunda NADH,
asetaldehiti; laktik asit fermantasyonunda
ise NADH, piruvatı indirger.
Etil alkol fermantasyonu sırasında CO2
açığa çıktığı hâlde laktik asit fermantasyonu sırasında CO2 açığa çıkmaz. Etil alkol
fermantasyonunda iki karbonlu son ürün
olan etil alkol (C2H5OH); laktik asit fermantasyonunda ise üç karbonlu son ürün olan
laktik asit (C3H6O3) oluşturulur.
14.
Sistematik birimler ve genel özellikleri şöyledir:
Tür – Cins – Familya – Takım – Sınıf – Şube – Alem
Canlı çeşitliliği azalır.
Canlı çeşitliliği artar.
Benzerlikler artar.
Benzerlikler azalır.
İnsanın cins adı “Homo”, tanımlayıcı adı
“sapiens”, tür adı ise “Homo sapiens”tir.
A B C D E
17.
CAM bitkilerinin bazı özellikleri şunlardır:
●● Stomalarını sadece gece açarlar.
●● Terleme ile su kayıpları çok azdır.
●● Gece stomalarıyla CO2 alarak bazı organik asitlere çevirir ve biriktirirler.
●● Gündüz bu organik asitleri parçalayıp
CO2’nin serbest kalmasını sağlar ve ışık
yardımıyla glikoz sentezlerler.
Substrat düzeyinde fosforilasyon ise tüm
fermantasyon tepkimelerinde gerçekleşir.
●● CO2 alımını gece, Calvin döngüsünü ise
gündüz gerçekleştirirler.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
18.
TG – 3
Şekilde bir hayvanın gelişimi sırasında zigotun blastulaya dönüşümü görülmektedir.
22.
Bu olay sırasında mitoz bölünme meydana gelirken; mayoz bölünme, hücre farklılaşması ve organogenez (organ oluşumu)
meydana gelmez.
Parazit bakteriler, hücre dışı sindirim enzimi üretemez, solunum yapar, nükleik asitlerini çoğaltır ve hastalıklara yol açar.
26.
Mutualizmde her iki canlı da birbirine fayda
sağlarken kommensalizmde canlılardan
biri fayda sağlar, diğeri etkilenmez.
A B C D E
Virüsler ise hücre dışı sindirim enzimi
üretemez ve solunum yapamazlar ancak
nükleik asitlerini çoğaltır ve hastalıklara yol
açar.
A B C D E
A B C D E
1
2
5
6
XR Xr
Xr Y
XR Xr
XR Y
Xr Xr
XR Y
XR Xr
Xr Y
27.
23.
Proteinin sindirimi sonucu hücredeki amino
asit miktarı artacağından hücrenin ozmotik
basıncı artar.
19.
K → miyoglobin,
XR Y
Hücreye su girmesi ise turgor basıncını artırırken ozmotik basıncı düşürür.
L → sitokrom oksidaz,
Xr Y
10
1, 2, 3 ve 6 numaralı bireylerin genotipleri
aynıdır (I yanlış).
A B C D E
24.
8
7
9
A B C D E
M → medulla oblangatadır (omurilik soğanı).
4
3
Glikozun solunumda parçalanması sonucu
hücrenin ozmotik basıncı azalır.
Bir kloroplasta klorofil molekülleri stromada
değil granada bulunur.
8 numaralı birey, 22 + Y formüllü normal
bir spermle, 22 + Xr formüllü normal bir
yumurtanın birleşmesi sonucu oluşmuştur.
(II yanlış)
Stromada CO2’nin kullanıldığı Calvin döngüsü gerçekleşir.
10 numaralı birey, hastalık genini 4 numaralı bireyden almıştır (III yanlış).
Kloroplastta, çekirdek DNA’sından daha az
kütleye sahip halkasal bir DNA bulunur.
5 ve 9 numaralı bireyler heterozigottur.
A B C D E
Stromada DNA, ribozom ve RNA yer alır.
20.
Granada ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezlenir, yani fotofosforilasyon gerçekleşir.
W çizgili, Z ise düz kası göstermektedir.
A B C D E
Çizgili kaslar miyelinli motor nöronlarla (X),
düz kaslar ise miyelinsiz motor nöronlarla
(Y) uyarılır.
28.
Çizgili kaslar (W) düz kaslardan (Z) daha
hızlı kasılır.
Çizgili kasların yapısında enine bantlaşmalar olduğu hâlde düz kaslarda bulunmaz.
A B C D E
25.
1
1°.li oosit (2n)
●● Treoz, tetrozlar (4C’li şekerler) grubunda yer alan bir monosakkarittir.
mayoz I
3 1°.li kutup
hücresi (n)
2°.li oosit (n) 2
●● Liksoz, pentozlar (5C’li şekerler) grubunda yer alan bir monosakkarittir.
mayoz II
Oosit (n)
●● Glikozla birleşerek sükrozu oluşturan
molekül ise heksozlar grubunda yer
alan fruktozdur (levuloz).
Ölürler
4
5 2°.li kutup hücreleri (n)
Mayoz I’de homolog kromozomlar, mayoz
II’de kardeş kromatidler ayrılır.
21.
t0 - t1 aralığında enzimlerin çoğu substratla
etkileştiğinden bu aralıktaki serbest enzim
miktarı, t2 - t3 aralığındakinden azdır.
● Alloz ve Guloz; heksozlar (6C’li şekerler) grubunda yer alan monosakkaritlerdir.
A B C D E
1 numaralı hücrede hem homolog kromozomlar hem de kardeş kromatidler birarada
bulunur.
2 ve 3 numaralı hücrelerin DNA kütleleri
eşittir.
Maltozun sindirimi sonucunda açığa çıkan
glikoz, ortamın pH’ını azaltmaz ya da arttırmaz.
4 numaralı hücre monoploid olduğundan
her karaktere etki eden bir çift kromozom
içermez.
Tepkime sonunda maltazda (enzim) herhangi bir değişiklik oluşmaz.
5 ile gösterilen hücreler haploid kromozomludur.
A B C D E
A B C D E
5
29.
Peroksizom ve vakuol (koful) hem bitkisel
hem de hayvansal hücrelerde bulunurken
plazmodesmata ve kloroplast hayvansal
hücrelerde bulunmaz.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
r
38.
it
ca
nl
B hücresi kloroplast içermediğinden heterotrof ökaryot bir canlıya aittir.
Bitkinin kloroplastlı yaprak hücresi ise fotofosforilasyonu sadece gündüz gerçekleştirirken substrat düzeyde fosforilasyonu ve
oksidatif fosforilasyonu her zaman gerçekleştirir.
Kemoototrof bakteri ise substrat düzeyinde
fosforilasyonu, oksidatif fosforilasyonu ve
kemofosforilasyonu her zaman gerçekleştirebilir.
A bir bitkinin kök hücresi olamaz çünkü
kökte kloroplast bulunmaz.
ıla
33.
of
C hücresi mitokondri içerdiğine göre prokaryot olamaz.
pr
Bitkinin canlı bir kök hücresi gece - gündüz
solunum yaparak substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile ATP
sentezini gerçekleştirir.
Sa
30.
TG – 3
A B C D E
34.
B) CO2 tüketimi kemosentez ve Calvin
döngüsünde,
Tabandan tepeye gidildikçe toksik madde
birikimi artar; bu durumda martıya aktarılan
toksik madde oranı, balık larvasına aktarılandan fazladır.
C) Enzim kullanımı ise aerobik solunum,
Calvin döngüsü ve kemosentezde gerçekleşmektedir.
Apoenzim 1, Apoenzim 2 ve Apoenzim 3,
takım hâlinde çalışmaktadır.
A B C D E
Amino asit
bağlayan uç
Tabandan tepeye doğru gidildikçe aktarılan
enerji azalır; yani zincir uzadıkça piramitin
tepesindeki canlıya aktarılan enerji daha
az olur. Bu nedenle zooplankton ile balık
larvası arasına bir basamak daha eklenmesi, karidese aktarılan enerjiyi arttırmaz;
tam tersi azaltır.
A B C D E
35.
A B C D E
3'
A
C
C
Zooplankton
1.cil etçil
(3. trofik düzey)
Otçul
(2. trofik düzey)
Ototrof
(1. trofik düzey)
Saprofit canlılar tüm trofik düzeydeki canlılar üzerinden beslenebilir.
E) O2 tüketimi sadece O2 li solunumda,
32.
Balık larvası
2.cil etçil
(4. trofik düzey)
A) PGAL’nin DPGA’ya dönüşümü sadece
hücresel solunumda,
X prostetik grubu; hem apoenzim 1’i hem
apoenzim 2’yi hem de apoenzim 3’ü aktive
etmektedir.
Her üç apoenzim çeşitinin amino asit dizilimi birbirinden farklıdır.
Karides
Deniz algi
D) H2O üretimi aerobik solunumda,
Apoenzim 2’nin ürünü, Apoenzim 1’in değil
Apoenzim 3’ün substratıdır.
3.cül etçil
(5. trofik düzey)
Deniz algi otçul değil ototroftur.
A B C D E
31.
Martı
Kasılma sırasında 1 numaralı bandın boyu
değişmediğine göre 1, A bandıdır. Kasılma
sırasında 2 ve 3 numaralı bantların boyu
kısaldığına göre 3 numaralı bant daha küçük olan H bandı, 2 ise I bandı olabilir.
A B C D E
5'
36.
T}C
halkası
Hidrojen
bağları
DHU
halkası
Tüm kemik çeşitlerinin dış yüzeyi periost
adı verilen zarla çevrilidir. Tüm kemik çeşitlerinde kırmızı ilik bulunur ve kan hücreleri üretir. İnsan iskeletinde uzun, kısa ve
yassı olmak üzere üç çeşit kemik vardır.
Tüm kemik çeşitlerinde hem süngerimsi
hem de sert kemik doku vardır ancak uzun
kemiklerdeki sert kemik dokuda havers ve
volkman kanalları vardır.
39.
Balıklar solungaç, böcekler ise trake solunumu yapmaktadır.
Böceklerde O2 ve CO2 hücrelere kadar
trakelerle taşındığından bu canlıların kanı
solunum gazları ve solunum pigmentleri taşımaz. Hem solungaçlarda hem de trakede
gaz değişim (solunum) yüzeyi nemlidir.
A B C D E
A B C D E
Antikon
bölgesi
tRNA’yı gösteren yukarıdaki şekilde de
görüldüğü gibi amino asit bağlayıcı kolun
(3’) ilk üç nükleotidi UCC değil ACC’dir (A
yanlış).
Antikodon bölgesi, DHU halkasında yer almaz (B yanlış).
Hiçbir RNA molekülünde timin bazı bulunmaz (C yanlış).
Katlanma bölgelerinde disülfit bağları değil
hidrojen bağları kurulur (D yanlış).
Amino asitlerin tRNA’ya bağlanması sırasında ATP harcanır (E doğru).
37.
Palizat parankiması hücresinde inorganik
maddelerden organik madde sentezlemek için gerekli enerji fotofosforilasyondan
sağlanır. Protein sentezi için gerekli enerji
substrat düzeyde veya oksidatif düzeyde
fosforilasyon ile sağlanır. ATP’yi (Y), solunumla yani substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonla üretirken
inorganik maddelerden organik besin sentezlemek için gereken ATP’yi (X) ise fotofosforilasyon ya da kemofosforilasyonla
elde eder.
A B C D E
A B C D E
40.
Angiospermlerde kökten yapraklara kadar
uzanan taşıma sistemine sahiptirler. Fotofosforilasyonu gerçekleştiren hücreler
ise bitkinin toprak altı organlarında değil
toprak üstü organlarında (otsu gövde ve
yaprak) bulunur.
Bölünebilen hücreler ise hem kökte hem
de gövdede bulunur.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
41.
TG – 3
Tıp eğitimi almamış hiçbir birey bir hastalığı tedavi edebilmek için yeterli bilgiye sahip değildir. Biyoloji eğitimi vermenin amacı
hiçbir zaman insanları tedavi etmeye yönelik olamaz ve bu bilgileri içermez.
44.
A B C D E
Öğretmenlerin müfredata bağlı olarak öğretim süreçlerini planlamaları hem öğretim
programını daha işler hâle getirir hem de
etkinlikleri değerlendirmeyi sağlar. Zamanın planlanması öğretmen-öğrenci etkileşiminin daha etkin olmasını sağlar.
47.
Bir biyoloji öğretmeni müfredatta belirtilen
kazanımlar doğrultusunda ne kadar fazla
günlük hayata uygun örnekler verir, tartışma ortamı yaratırsa o kadar yapılandırmacılık ilkesine uygun hareket etmiş olur.
A B C D E
A B C D E
42.
Yaratıcı ve araştırmacı eğitim alan öğrenciler toplumsal ve bireysel sorumluluklarını tamamen değiştirmek yerine yaratıcı
çözümlerle güncellemeyi tercih eder. Soyut düşünebilme ve zihinsel disiplinin de
sonucu bunu getirir. Yaratıcı ve araştırıcı
eğitimde eğitimin yeri sadece sınıf ortamı
değildir. Okul dışı faaliyetlerle de eğitim
yapılabilir.
45.
A B C D E
Öğrencilere Latince tür isimlerini ezberletmeye çalışmak onların biyolojiye olan
ilgisini azaltabilir, çalışma isteklerinin kaybolmasına yol açabilir. Öğrenciler daha çok
canlılıkla hayvanları ilişkilendirir, öğretmen
hayvanlar dışında da örnekler vererek öğrencilere kategorileri ve canlıları tanıtmalıdır. Yakın çevrelerinde yaşayan canlıların
kategorilerinin bulunması öğrenciyi aktif
olarak öğrenmeye yönlendirir.
48.
Proje, araştırma, literatür çalışmalarına dayalı ödevler değerlendirilmesi daha kolay
yöntemlerdir. Bir öğretmenin tartışmaya
katılan tarafları değerlendirmesi çok zordur, taraf tutmuş görülebilir. Bu da tarafsızlık ilkesine ters düşen bir durumdur.
A B C D E
A B C D E
49.
43.
Soru öncülü analiz edildiğinde öğrencilerin
ders kapsamında özgün sıra dışı tasarımlar
gerçekleştirdiği söylenebilir. Bu kapsamda
öğrencilerin sentez düzeyinde hedeflere
ulaştıkları sonucuna ulaşılır. Bloom’un bilişsel alan basamakları bitişiklik ilkesine uygun olarak birbirini tamamlayacak niteliktedir. Bu bağlamda öğrencilerin aynı konu
kapsamındaki bilgi, kavrama, uygulama ve
analiz basamağındaki hedefleri gerçekleştirecekleri söylenebilir. Çünkü bu düzeyler
sentez basamağından daha alt düzeydedir. Bu nedenle öğrencilerin sentez düzeyinden daha üst basamak olan ölçüte göre
karar verme becerilerini kapsayan değerlendirme düzeyine ulaşamamışlardır.
46.
Çalışma kartları öğrencilerin bireysel çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturulan
çalışmalarda kullanılır.
III. tüpte ezilmiş karaciğer bulunduğu için
enzim - substrat kompleksini kurabilecek
daha çok sayıda enzim bulunur. 3. öğrencinin yorumu doğrudur.
A B C D E
A B C D E
50.
A B C D E
Sınavı çözmek çok zaman aldığı için öğretmen sınavdaki test sayısını düşürmüştür. Bu olay sınavın kullanışlılık özelliğini
artırmıştır.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 844 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content