close

Enter

Log in using OpenID

23.08.2014 Tarihli Ege Koop. 25.Yıl Konutları Konut Yapı Kooperatifi

embedDownload
•
•
S.S EGE-KOOP
K6~'Cltları
Konut Yapı Kooperatifi
04.09.2014
Sayın Ortağımız;
T.H. 5.5. Ege-Koop 25. Yıl Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin olağanüstü genel kurul, toplantısı yapılmak
üzere 23.08.2014 tarihinde saat 14.00'da Portakal Cafe Süvari Cad. No: 7/1 Büyükpark içi Bornova-iZMiR
adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Kadir PELTEKveMehmet DELiçAY gözetiminde toplanıldı
ve toplantının saat 14.30'da başlarmştır.
Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili toplantı yer ve gündemi içeren çağrı mektuplarının;
159 ortağa Pasaport PTI Şubesi/nden taahhütlü olarak gönderildiği,
21.07.2014 tarihinde
b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26'ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt
Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde
kayıtlı;
(159)
(23)
(19)
yüz elli dokuz ortaktan.
yirmi üç
ortağın asaleten
on dokuz
ortağın vekaleten ve toplam
(42)
kırk iki
olduğu anlaşılmıştır.
ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı Kooperatif Başkanı Celalettin KARAAGAÇtarafından açıldı.
Genel Kurul Gündem Maddeleri
ve alınan kararlar doğrultasında
şöyledir ki;
1) Toplantının açılması için yeterli çoğunluk sağiandığı görüldü. Toplantı açıldı. Divan Üyelerinin seçimine
geçildiğinde bir öneri oldu. "T.H.5.S. Ege-Koop 25. Yıl Konutları Konut Yapı Kooperatifinin Olağanüstü Genel
Kurulunu yönetmek üzere Divan Başkanlığı'na Üst Birliğimiz Ege-Koop Yönetim Kurulu Üyesi Zehra ERSAÇAN,
Yazrnanhklara ortaklarımızdan Berkan Selçuk AKTAŞ ve Onur YÜCESOY" örtertldl. Salonda başka bir öneri '
olup olmadığı soruldu. Başa bir öneri olmadığı görüldü. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
Divan Başkanı genel kurul gündemini okudu. Gündeme madde ilavesi yapmak isteyen olup olmadığını sordu.
Olmadığı görüldüğünden gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) Divana toplantı tutanaklarını
imzalamak üzere yetki verilmesi oya sunuldu. Divana oybirliği ile yetki verildi.
1
5.5. EGE-KOOP 2S.YIL KONUTLARı KONUT YAPI KOOPERATIFI
1371 Sokak No:2 Zemin Kat 0:08 Kasman iş Merkezi Çankaya - iZMiR
Tel: 0,232, 446 76 75
3) ({30.06.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurulunda Kooperatif yönetim kurulu faaliyet raporu,
denetim kurulu faaliyet raporu ve gelir gider farkı hesapları genel kurulun onayına sunulmuş ancakherhangi
bir gerekçe gösterilmeden red edilmiştir. Red nedeni ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası da
yapılamamıştır. Ancak teamüller ve yasa gereği bir hesap tetkik komisyonu kurularak ibranın ertelenmesine
de karar verilmediği için ilgili gündem maddeleri askıda kalmış nihai bir karara ulaşamamıştır. Bu nedenler ile
herhangi bir gerekçe olmadan faaliyet, denetim raporu ve.gelir gider farkı hesaplarının kabul edilememesi ve
hesap tetkik komisyonunun da kurulmaması ve ibranın bu komisyon kararından sonraya da bırakılmaması
nedeni ile bilanço ve gelir gider farkı hesapları ile faaliyet 'raporlarının tekrardan tartışmaya açılabilmesi için;
2013 yılı Bilançosu ve Gelir Gider hesapları ortaklarımıza dağıtıldığından, okunmadan ve yönetim ve denetim
faaliyet raporlarının okunmasını" teklif eden bir öneri oldu.
2013 Yılı Tasfiye (Yönetim) Kurulu Faaliye~ Raporu Kooperatif Başkanı Celalettin KARAAGAÇ tarafından·
okundu.
,
1.
Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Özgür GÜRSEStarafından okundu.
2013 Yılı Bilanço ve Gelir -Gider Farkı Hesapları ortaklara dağıtıldığından okunmadan
öneriidi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
görüşülmeye açılması
Tasfiye (Yönetim) Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. 1 ret, 7 çekimser oya karşılık 33 kabuloyu
oyçokluğu ile kabul edildi.
Denetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
alarak
4) Ara nisap alındı. 34 ortağın hazır olduğu görüldü.
Yönetim (Tasfiye) Kurulu'nun ibrası oya sunuldu. 6 ret, 7 çekimser oya karşılık lS kabuloyu alarak oy çokluğu
ile ibra edildi.
Denetim Kurulu'nun ibrası oya sunuldu. 4 ret, 2 çekimser oya karşılık 24 kabuloyu alarak oyçokluğu ile ibra
edildi.
5) Kooperatifimiz Tasfiye ve Yönetim Kurulu'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
Tasfiye ve Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
1- Gülten Albayrak
2- Berkan Selçuk Aktaş
3- Koray Ayhan
Tasfiye ve Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
1- Adli Başar Gürbüz
2- Mehmet Mesut Cebeci
3- Kadiriye Taşçıoğlu
Öneriidi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
Denetim Kurulu'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
1- Selçuk Demirci
2- Hakan Yıldız
Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
1- Levent Hükmü Karakuş
2
2- Onur Öztürk
Önerildl. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
.
Üstbirlik Temsilcisi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;
Üstbirlik Asil Temsilciliklerine;
.
1- Gülten Albayrak
2- Berkan Selçuk Aktaş"
Üstbirlik Yedek Temsilciliklerine;
1- Koray Ayhan
2- Selçuk Demirci
Öneriidi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
6) "Kooperatlflmlzln
tasfiye sürecinin tamamla nabilmesi ıçın Kooperatif
ortaklarından
alacağının
bulunmaması ve herhangi bir yüklenici firmaya borcunun olmaması yani faaliyet dönemı bilançosunun sıfır
olması gerekmektedir.
. Tasfiye sürecimizde kooperatıf
borçlarının
kapatılması
için kooperatif
ortaklarımızdan olan alacakların yeterli olmadığı görülmüştür. Kooperatifimizin
imalat ve Inşaat işlerini
üstlenmiş bazı yüklenici firmaların
kesin hesaplar neticesinde kooperatiften
alacağı çıkmıştır. Firmaların
alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurma hakkı vardır. Bu sebeple sizlere teslim edilen daireleriniz
için yapılan imalat bedellerine Ilişkin kesin hesapların yapılmış olması nedeni Ile yüklenici firmaların
alacaklarının ödenmesi ve tasfiye sürecinin tamamlanabilmesi için kooperatif ortaklarımızdan ortak başına
1.S00,OO-Tl bedel alınmasını, ve bu bedelin eylül 2014, ekım 2014, kasım 2014, aralık 2014 olmak üzere 4
eşit taksitte ödenmesini, her ayın son gününe kadar bu bedelın ödenmesini, ödemelerini zamanında
yapmayanlardan % 1,4 gecikme faizi alınmasını" teklif eden bir öneri veridi Öneri oya sunuldu. oybirliği ile
kabul edildi.
8) Dilek ve temenniler bölümünde Nesrin Laçin, Cemal Demirbilek, Jale Acaroğlu söz aldılar. Evlerdeki eksik
ve kusurlu imalatıarın bir an önce gidermesini istiyoruz, özellikle su tesisatı ile ilgili sorunlarımız çözülsün
dedi. Alınan maddelere muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. Toplantı
saat 16.20'da kapatıldı. 23.08.2014
Alınan karar neticesinde evlerdeki eksikliklerin kooperatif yönetimine bildirilmesi ve kısa sürede çözüme
ulaştırılması için tüm ortakların eksiklilerini ivedilikle yönetime bildirilmesini rica ederiz.
kooperatif hesabımız :T.H. 5.5. Ege-Koop 25. Yıl Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin
Şubesi TR02 00015 00158 00 729 68095 80
Vakıfbank Gazi Bulvan
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content