close

Enter

Log in using OpenID

Böbrek Fonksiyon Bozukluklarına Genel Bakış ve Tedavi Yaklaşımları

embedDownload
Böbrek Fonksiyon bozukluklarına
genel bakış ve tedavi yaklaşımları
Prof.Dr. M.Deniz AYLI
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Nefroloji Klinik Şefi
Genel Bilgiler

En az normal 1 böbrek

120-170 gr.

11-12 cm.

< 9 cm = “Küçük böbrek”

“Nefron” = temel işlevsel birim

Her böbrekte 1-1.5 milyon nefron var.
Temel işlevsel birim
• NEFRON
–
–
–
–
–
–
Glomerül
Proksimal tübül
Henle kulpu
Distal tübül
Konnektör segment
Kollektör tübül
• Her böbrekte ortalama 1.500.000 adet (+)
• %80’i kortekste
Böbreğin Temel fonksiyonları
• Filtrasyon
• Endokrin fonksiyon
• Kan basıncı düzenlenmesi
• Sıvı-elektrolit dengesi
• Asid-Baz dengesi
• Detoksifikasyon
Böbreklerin endokrin işlevleri
1) PGA2 , PGE2 , PGF2 oluşumu ile vazodilatasyon
ve kan basıncını düşürücü etki.
2) Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi ile kan
basıncını yükseltici etki.
3) Eritropoietin ile eritropoezin uyarılması.
4) İnsülin, glukagon ve aldosteronun yıkılımı.
5) 1,25-dihidroksikolekalsiferol (aktif vitamin
D3) oluşumu
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
Böbrek fonksiyonlarının uzun bir zaman
sürecinde sinsi, yavaş ,progresif ve
geriye dönüşsüz bir şekilde kaybı ile
ortaya çıkan klinik tablodur.
KRONİK BÖBREK
YETMEZLİĞİ
Böbrek hasarının ve/veya GFH<60 ml/dk’nın
altında 3 aydan daha uzun süreyle devamı
olarak tanımlanır
*Böbrek hasarı:
Proteinüri
Hematüri
Anormal
görüntüleme
yöntemlerinin varlığı olarak tanımlanır.
NKF;DOQI Guidline 2002
KRONİK BÖBREK
YETMEZLİĞİ
EVRE
1
TANIMLAMA
GFH(ml/dk)
renal hasar
>90
2
hafif
60-89
3a
ılımlı
45-59
3b
ılımlı-ağır
30-44
4
5
Ağır
renal yetmezlik
15-29
<15 (veya
diyaliz )
KDIGO Guidline 2012
Albuminüri’ye göre
değerlendirildiğinde
A1; < 30 mg/g* normal yada hafif artmış risk
A2
30-300 mg/g ılımlı artmış risk
A3
>300 mg/g ciddi artmış risk
* İdrar Albumin / kreatinin oranı
KDIGO Guidline 2012
ABD - 2002
TÜRKİYE - 2009
GFH
EVRE 5
<15 ml/dk/1.73 m2
300.000 hasta
69.815 (% 0.15)
GFH
EVRE 4
15-29 ml/dk/1.73 m2
400.000 hasta
125.667 (% 0.27)
GFH
EVRE 3
30-59 ml/dk/1.73 m2
7.600.000 hasta
2.173.577 (% 4.67)
GFH
EVRE 2
60-89 ml/dk/1.73 m2
5.300.000 hasta
2.396.985 (% 5.15)
GFH
EVRE 1
>90 ml/dk/1.73 m2
5.900.000 hasta
2.527.307 (% 5.43)
18 yaşın üstündeki popülasyon: 46.543.409
TÜRKİYE’NİN BÜYÜK SORUNU
ERİŞKİNLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PREVALANSI
% 15.7
TÜRKİYE’DE 7.317.315 ERİŞKİN KRONİK BÖBREK HASTASI VAR
HER 6-7 ERİŞKİNDEN BİRİSİ KRONİK BÖBREK HASTASI
TÜRKİYE’DE 2.369.059 ERİŞKİNDE
EVRE 3-5 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VAR
HER 20 ERİŞKİNDEN BİRİSİNDE KRİTİK GFH AZALMASI VAR
CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması
Son Dönem Böbrek Yetmezliği
60.000
Kronik Böbrek Hastalığı
7.500.000
CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması
Önümüzdeki 10 Yıla Projeksiyon
120000
*100.000 Hasta*
80000
60000
40000
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
20000
2002
Hasta sayısı
100000
Yıllar
Türk Nefroloji Derneği 2007 Renal Kayıt Sistemi Verileri
Erken teşhis
Böbrek Yetmezliği Nedenleri
TND/2011 kayıtları
KBY – EKONOMİK BOYUTLAR
• HD hastasının 1 yıllık maliyeti: 21,385 $
TÜRKİYE
• PD hastasının 1 yıllık maliyeti: 20,765 $
•Trans. hastasının 1 yıllık maliyeti:
- 1. yıl: 21,115 $
- 2. yıl: 10,0281$
2011 yılında SDBY hastaları için harcanan:
55,000 x 21,000 = 1,155,000,000 $
KBY’li Hastalara yaklaşımda
Genel Prensipler
• Böbreğin fonksiyonel rezervinin tespiti
• Fonksiyonel kapasiteyi etkileyen
reversibl faktörlerin düzeltilmesi
• İlerlemenin durdurulması
• Altta yatan hastalığın tedavisi
• Üremik komplikasyonların önlenmesi ve
tedavisi
• Renal replasman tedavisine hazırlanması
BÖBREK HASARININ ÖLÇÜLMESİ
• Serum kreatinin ve üre düzeyleri
•İdrarda protein miktarının tespiti
(Dipstick, AKO,PKO,Esbach)
• Glomeruler filtrasyon ölçümleri
Başlangıçta Geçerli formüllerden
biri ile mutlaka GFH tayin
edilmelidir.
Serum
kreatinin
düzeyi:
1.5 mg/dl
GFR:134 ml/dak
GFR:25 ml/dak
BÖBREK REZERVİNİN ÖLÇÜLMESİ
• En basit Yöntem : Kreatinin Klirensi (GFH) tespitidir.
KK=İ.Kreatinin(mg/dl)XGünlük İdrar Hacmi(ml)
S.Kreatinin(mg/dl)X1440
Yada Cockcroft formülü ile
(140-Yaş)X(ideal Kilo)
S.Kreatinin(mg/dl)X72
*İdeal kilo: 50+2,3X Boy (cm)-152,4
2,54
RENAL
OTOREGÜLASYON
Renal Perf. Bas.
60-150 mmHg
Kapiler bazal
membranı
Afferent arteriyol
Endotel
Endotel
Bazal
Membran
Jukstaglomeruler
hücrelerl
Bazal membran
Pariyetal epitel
Bowman
Kapsülü
Viseral epitel
(podositler)
Pseudofenestrasyonlar
Düz
Kas
Proksimal
tubulus
Glom. Kap. Bas.
5 mmHg değişir
A) GKB artarsa
• Miyojenik refleks
• Tubuloglomeruler feedback
mekanik hasar önlenir.
Mesangial
Distal
kıvrımlı
tubulus
matriks ve
hücre
Makula densa
Efferent arteriyol
B) GKB azalırsa RAA aktivasyonu
Hipertansiyonda Diyabette
• Bazı nörolojik hastalıklarda
• Kronik böbrek Yetmezliğinde
net filtrasyon basıncı sabit tutulur
KBY’DE PROGRESYON
KBY’deTANI/
LABORATUVAR
Anormal idrar sedimenti
Azalmış GFH
Anemi
Ca-fosfor metabolizması değişiklikleri
Hiperlipidemi
Hipoalbuminemi
Kan gazı değişiklikleri
Retinol bağlayan protein
N-asetil glukosaminidaz (NAG) İdrarda artış
KBY TANI/GÖRÜNTÜLEME
YÖNTEMLERİ
Düs grafisi
Renal USG
Renal arter doppler USG
Renal sintigrafi
Renal MR anjio
Kemik grafikleri
Doğru teşhis:
KBY’de TANI / FİZİK MUAYENE
Anemi
Üremik cilt rengi
Kaşıntı izi
Çocukta gelişme geriliği
Hipertansif retinopati ve SVH
ÜREMİK SEMPTOMLARIN PATOGENEZİ
DEĞİŞİK
Toksik
maddelerin
rolü
ORGAN
ve
SİSTEM
BULGULARI
Bricker, Am J Med, 1960;
Hörl. Oxford Clinical Nephrology,1998
Kronik Böbrek Yetmezliği
Progresyonu Artıran Faktörler
 Sigara kullanımı
 Proteinüri
 Kontrolsüz diyabet
 Kontrolsüz hipertansiyon
 Kalp yetmezliği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content