close

Enter

Log in using OpenID

avrasya üniversitesi önlisans ve lisans programlarına kurum içi ve

embedDownload
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA
KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
( Değişiklik 25.02.2014 )
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı önlisans ve lisans öğrencilerin Avrasya Üniversitesindeki
fakülte ve yüksekokulların diploma programları arasında veya bu programlara kurum dışından
yapılan yatay geçişlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” ile “Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği” ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Yönergede geçen;
a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programlarını,
b) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az % 80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
c) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak
istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not
ortalamasını,
ç) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
d) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
e) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu yönerge ve ilgili diğer
mevzuata göre, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını,
f) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içinde aynı
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
g) Kurumlar arası yatay geçiş: Aynı düzeyde bir üniversiteden Avrasya Üniversitesi’ne yapılan
geçişini,
ğ) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan
programı,
h) Not çizelgesi (Transkript) : Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı
notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
ı) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı,
i) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı’nı,
j) Puan türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim
programlarına yerleştirmede kullanılan puanların türünü,
k) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin
giriş puanını,
l) ÖSYM Yerleştirme Puanı : Öğrencinin, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla, yatay geçiş
yapmak istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanını,
m)Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını,
n) Yabancı uyruklu öğrenciler: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
uyruğunda olmayan öğrencileri,
o) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
ö) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
p) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
r) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Avrasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
s) Üniversite: Avrasya Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kontenjan
MADDE 4- (1) Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya
aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun
bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından önceden
belirlenen kontenjan ve şartlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı
belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil
olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci
kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara
bağlanır.
(3) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Aynı diploma programında birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlandırması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretimden sadece ikinci
öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen
öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
Başvuru koşulları
MADDE 5(1) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son
başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan
edilir.
(2) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
(3) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Tüm programlar için, aynı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu içi programlar arası geçişte ağırlıklı genel not ortalaması
en az 1.80 /4.00 olması fakülte/ yüksekokul dışı programlar arası geçişte ağırlıklı genel not
ortalaması en az 2.00 /4.00 olması gerekir.
(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Ancak, öğrencinin
merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt
içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya bu
puandan yüksek olması gerekir.
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(6) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla ek
koşullar getirilebilir.
(7) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Üniversite içi yatay geçiş hakkı öğretim süresince yalnız bir defa
kullanılabilir.
(8) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir ceza alan öğrenciler
yatay geçiş müracaatlarında bulunamazlar.
Başvuru
MADDE 6- (1) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte, ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvuru koşullarını sağlamayan, başvuru belgelerinde eksiklik olan veya süresi içinde
yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
Değerlendirme
MADDE 7- (1) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Değerlendirmelerde, aynı puan türündeki programlara
geçiş için ağırlıklı genel not ortalamasının %60’ının yüzle çarpımı ile merkezi yerleştirme
puanının %40’inın toplamı; farklı puan türlerindeki programlara geçiş için ise ağırlıklı genel not
ortalamasının %30’ının yüzle çarpımı ile merkezi yerleştirme puanının %70’inin toplamı esas
alınarak başarı puanları hesaplanır ve kontenjan dahilinde bölümlerin/programların önerileri ve
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile önceden ilan edilen ölçütler
doğrultusunda adayların başarı notları belirlenir ve adaylar başarı notuna göre sıralanır. En
başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır. Şartları taşıyan
yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir ve ilgili fakülte
dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yönetim kurulu kararı alınmak üzere
bildirilir.
(2) Başvuruların ön değerlendirmesini, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim
kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır.
(3) Komisyonun öğrencilerin kabulüne ilişkin önerileri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(4) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen
öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.
Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 8- (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme
sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı
kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler belirlenen süre içinde kabul edildikleri
programa kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayan
öğrenciler yatay geçiş haklarını kaybederler ve bu öğrenciler yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt
hakkı tanınır.
(3) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp,
geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir. Yatay geçiş yapan
öğrenciler eski programlarına geri dönemezler.
(4) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki programlarında harcamış
oldukları süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.
İntibak işlemleri
MADDE 9- (1) Başvuruların ön değerlendirmesini yapan komisyonlar, bu değerlendirme
sırasında başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay
geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alırlar. Bu derslerden geçiş yapmak istediği
programa uygun olan dersleri ve öğrencinin alt sınıflardan alması gereken ek dersleri (intibak
programını) belirlerler ve ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kuruluna
sunarlar.
(2) Öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı derslerden ilgili fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu yönetim kurulu kararında belirtilen derslerin not ve kredileri yeni programlarında
aynen geçerli olur; farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri yapılır.
(3) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilere, dersleri ile ilgili alınan kararlar, kabul kararıyla
birlikte yazılı olarak Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından bildirilir.
Burs ve öğrenim ücreti
MADDE 10- (1) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinin
(2) fıkrası gereğince; tam burslu, ,%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu ve Tercih Burslu
kontenjanlar dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında burslarından
feragat etmiş sayılırlar.
(3) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Uluslararası öğrenciler de dahil tüm öğrenciler geçiş yaptıkları yeni
program için belirlenen öğrenim ücretini öderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kontenjan
MADDE 11- (1) Yurt içi yatay geçiş kontenjanı, Avrasya Üniversitesi diploma programlarına
yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yatay
geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjanıdır.
(2) Yurt içi yatay geçiş kontenjanları, her bir lisans diploma programının ikinci ve üçüncü sınıfları
için Temmuz ayı içinde, her bir önlisans diploma programının ikinci yarıyılı için Ocak ayı,
üçüncü yarıyılı için ise Temmuz ayı içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve internet
sayfasında ilan edilir.
Kontenjanlar diploma programlarının ilgili sınıfının giriş yılındaki (ikinci sınıf için bir önceki yıl,
üçüncü sınıf için ondan önceki akademik yıl) ÖSYM genel kontenjanları dikkate alınarak
belirlenir. Buna göre, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan programlar için iki, 51
ve 100 arası olan programlar için üç, 101 ve üzeri olan programlar için ise dört’tür.
(3) YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar dışında, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
yönetim kurullarının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilave kontenjan
belirlenebilir. Diploma programının ilgili sınıfı için belirlenecek ilave kontenjan, söz konusu
diploma programının ilgili sınıfının giriş yılındaki ÖSYM genel kontenjanı ile o sınıfın mevcut
öğrenci sayısı arasındaki farkı aşamaz. Bir lisans diploma programının herhangi bir sınıfının
mevcut öğrenci sayısını, o sınıfta halen okumakta olan öğrencilerden ÖSYM tarafından
yerleştirilenler ile yurt içi yatay geçiş kontenjanından kabul edilen öğrenciler oluşturur. İlave
kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar lisans diploma programları için en geç Haziran
ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar, önlisans diploma programları için ise en geç
Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(4) Yatay geçiş başvuru kontenjanı, kayıtlı bulunulan programda adayın tamamladığı yarıyılın, bir
sonraki yarıyılı için değerlendirilir.
Başvuru koşulları
MADDE 12- (1) Avrasya Üniversitesi diploma programlarına yurt içi yatay geçiş başvurularında
sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:
(2) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı
düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
kontenjanlar çerçevesinde yapılır
(3) Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı
öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş
başvurusu yapmak için engel değildir.
(4) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz öğretimi hariç,
lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl, önlisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim
görmüş olmalıdır.
(5) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için
ise Temmuz ayı içinde ilan edilir. Lisans derecesi verilen diploma programlarında; ikinci ve
üçüncü sınıfları için, yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı
içinde ilan edilir.
(6) Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not
ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanların
dolmaması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye giriş yılındaki
ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük
puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.
(7) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için,
adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya
üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Avrasya
Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(8) Yükseköğretim Kurumları arasında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci
öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler.
(9) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına geçiş yapmak
isteyen adaylar, Avrasya Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı veya Avrasya Üniversitesi yetkili
birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde
başarılı olduklarını belgelemek zorundadırlar.
(10) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla ek
koşullar getirilebilir.
Başvuru
MADDE 13- (1) Yatay geçiş için son başvuru tarihi ve değerlendirme takvimi, her bir lisans
diploma programının ikinci ve üçüncü sınıfları için Temmuz ayı içinde, her bir önlisans diploma
programının ikinci yarıyılı için Ocak ayı, üçüncü yarıyılı için ise Temmuz ayı içinde YÖK
tarafından internet sayfasında ilan edilir.
(2) Yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek diploma programları, kontenjanlar, başvuru koşulları,
başvuru için gerekli belgeler ve değerlendirme takvimi son başvuru tarihinden en az 15 gün önce,
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Üniversite WEB sayfasında duyurulur.
(3) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte, ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
yapılır.
(4) Başvuru koşullarını sağlamayan, başvuru belgelerinde eksiklik olan veya süresi içinde
yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
Değerlendirme
MADDE 14- (1) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler Senato
tarafından belirlenir.
(2) Değerlendirmede, adayların genel not ortalaması, eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı ve merkezi yerleştirme puanı gibi ölçütler dikkate alınır.
(3) Başvuruların ön değerlendirmesini, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul yönetim
kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
(4) Komisyonun adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(5) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen
aday sayısının kontenjanı aşması durumunda, kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.
Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 15- (1) Değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından Avrasya Üniversitesi WEB sayfasında duyurulur ve kayıtlar sonuçlanıncaya kadar
internet sayfasından kaldırılmaz.
(2) Yatay geçiş hakkı kazananlara karar yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
bildirilir.
(3) Yatay geçiş başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen süre içinde kabul edildikleri programa
öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yaptırırlar.
(4) Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler ve bu
adaylar yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınır.
(5) Geçişler, kontenjan dahilinde yapılır.
(6) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, geçiş işlemi kesinleştikten itibaren en geç 15
gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS)
işlenir.
İntibak işlemleri
MADDE 16- (1) Başvuruların ön değerlendirmesini yapan komisyonlar, bu değerlendirme
sırasında başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay
geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alırlar. Bu derslerden geçiş yapmak istediği
programa uygun olan dersleri ve öğrencinin alt sınıflardan alması gereken ek dersleri (intibak
programını) belirlerler ve ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kuruluna
sunarlar.
(2) ( Değişiklik 25.02.2014 ) Öğrencilerin daha önceki programlarından almış oldukları ve ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararında belirtilen derslere eşdeğer
Avrasya Üniversitesi derslerinden muaf tutularak, bu dersler mezuniyet için gerekli kredi
hesabında dikkate alınır. Ancak, AGNO hesabında dikkate alınmaz.
(3) Daha önceki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almış veya değişim programına katılmış
olan öğrencilerin sadece önceki diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer
edilebilir.
(4) Yatay geçiş hakkı kazanan adaylara, dersleri ile ilgili alınan kararlar, kabul kararıyla birlikte
yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından bildirilir.
(5) Başvuran adayların dörtlü veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışından Yatay Geçiş
Kontenjan
MADDE 17- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile kabul edilecek
öğrenciler için açılan kontenjandır.
(2) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından kabul edilecek öğrenciler için ayrıca
kontenjan belirlenebilir. Bu kontenjanlar, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim
kurullarının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Her bir diploma
programı için belirlenen kontenjan, o diploma programı için YÖK tarafından belirlenen yurt içi
yatay geçiş kontenjanının yarısından fazla olamaz.
(3) Yatay geçiş kontenjanları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından en geç Haziran ayının
otuzuncu günü mesai bitimine kadar YÖK’e bildirilir ve YÖK internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru koşulları
MADDE 18- (1) Avrasya Üniversitesi diploma programlarına yurt dışından yatay geçiş
başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:
a) Adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı
programın, önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından
tanınması gerekir.
b) Adayın yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği diploma
programına eşdeğerliğinin Avrasya Üniversitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.
c) Aday, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci
statüsünde bulunmalıdır. Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış
olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
ç) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta
en az iki yarıyıl en çok altı yarıyıl, önlisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş
olmalıdır.
d) Aday, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı
olmalıdır. Adayın, yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına kabulünde
Türkiye’de yapılan üniversite yerleştirme sınavları sonucundaki taban puana sahip adaylar, yurt
dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu
yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından
belirlenen esaslar erçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
e) Yurt dışı ve KKTC’deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan
programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite diploma programlarına yatay geçiş
yapmaları mümkün değildir.
f) Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslere ait genel not
ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
g) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına geçiş yapmak
isteyen adaylar, Avrasya Ünversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı veya Avrasya Üniversitesi yetkili
birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde
başarılı olduklarını belgelemek zorundadırlar.
(2) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato
kararıyla ek koşullar getirilebilir.
Başvuru
MADDE 19- (1) Yatay geçiş için son başvuru tarihi ve değerlendirme takvimi, Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai bitimine kadar YÖK’e bildirilir
ve YÖK internet sayfasında ilan edilir.
(2) Yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek diploma programları, kontenjanlar, başvuru koşulları,
başvuru için gerekli belgeler ve değerlendirme takvimi son başvuru tarihinden en az 15 gün önce,
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Üniversite WEB sayfasında duyurulur.
(3) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte, ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
yapılır.
(4) Başvuru koşullarını sağlamayan, belgelerinde eksiklik olan veya süresi içinde yapılmayan
başvurular işleme alınmaz.
Değerlendirme
MADDE 20- (1) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler Senato
tarafından belirlenir.
(2) Değerlendirmede, adayların genel not ortalaması, eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı ve merkezi yerleştirme puanı gibi ölçütler dikkate alınır.
(3) Başvuruların ön değerlendirmesini, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim
kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
(4) Komisyonun adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(5) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen aday
sayısının kontenjanı aşması durumunda, kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.
Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 21- (1) Değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından Avrasya Üniversitesi WEB sayfasında duyurulur ve kayıtlar sonuçlanıncaya kadar
internet sayfasından kaldırılmaz.
(2) Yatay geçiş hakkı kazananlara karar yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
bildirilir.
(3) Yatay geçiş başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen süre içinde kabul edildikleri programa
kayıtlarını yaptırırlar.
(4) Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler ve bu
adaylar yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınır.
(5) YÖK denklik belgesi onaylanmayan adayların, kayıtları kabul edilmiş olsa da kabul kararı
iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
(6) Geçişler, kontenjan dahilinde yapılır.
(7) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, geçiş işlemi kesinleştikten itibaren en geç 15
gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS)
işlenir.
İntibak işlemleri
MADDE 22- (1) Başvuruların ön değerlendirmesini yapan komisyonlar, bu değerlendirme
sırasında başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay
geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alırlar. Bu derslerden geçiş yapmak istediği
programa uygun olan dersleri ve öğrencinin alt sınıflardan alması gereken ek dersleri (intibak
programını) belirlerler ve ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kuruluna
sunarlar.
(2) Öğrenciler daha önceki programlarından almış oldukları ve ilgili fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu yönetim kurulu kararında belirtilen derslere eşdeğer Avrasya Üniversitesi
derslerinden muaf tutulurlar. Genel not ortalamaları Avrasya Üniversitesi’de aldıkları derslere
göre belirlenir.
(3) Daha önceki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almış veya değişim programına katılmış
olan öğrencilerin sadece önceki diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer
edilebilir.
(4) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilere, dersleri ile ilgili alınan kararlar, kabul kararıyla
birlikte yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından bildirilir.
(5) Başvuran adayların dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 23 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o
ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 17'nci
maddesinde belirtilen sınırlamaya tabi değildir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin
başvurdukları program tarafından belirlenen ek koşulları sağlamaları gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler ( Değişiklik 25.02.2014 )
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş ( Değişiklik 25.02.2014 )
EK MADDE 1 – ( Değişiklik 25.02.2014 ) (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban
puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için
eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu
durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından
değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının %15 geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun
kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak
kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. Buna göre ;
a) Yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının,
girmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması
gerekir.
b) Bu maddeden hazırlık sınıfı , ara sınıflar ve son sınıfda dahil olmak üzere tüm öğrenciler
yararlanabilir. Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin intibakları ilgili kurular tarafından
yapılır.
c) DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS puanları dikkate alınarak uygulama yapılır.
ç) Ögrencinin geçmek istediği diploma programına , öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının
merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusu yapılamaz.
d) Güz döneminde ÖSYM Klavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10 kadar kontenjan
dolmaması durumnda Bahar döneminde de başvuru yapılabilir.
e) Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki
ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Diğer hükümler
MADDE 24- (1) Öğrencinin önceki programında okumuş olduğu süre, Avrasya
Üniversitesi’ndeki toplam öğretim süresinden sayılır.
MADDE 25- (1) Bu yönerge içinde yer almayan hususlar, MADDE 2’de belirtilen 24 Nisan 2010
tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
değerlendirilir.
MADDE 26– (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla
yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı
dışında her sınıf veya yarıyılına kontenjan aranmaksızın nakil yaptırabilirler. Ancak öğrencinin,
kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri
yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha
yüksek olması şartıyla eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay
içinde.başvuruda bulunması gerekir.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin
dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının
tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu
yapılan ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının başvuruları kontenjan
şartı aranmaksızın başvurduğu ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli
intibak programı hazırlanır.
Başvuruda istenilen belgeler
MADDE 27- (1) Aşağıda belirtilen tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış
resmi ve onaylı belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının
yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.
(2) Başvuru formu ile bir adet fotoğraf,
(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
(4) Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış),
(5) Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge,
(6) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not
rtalamasını gösterir belge,
(7) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir
belge,
(8) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders
içeriklerini gösterir belge,
(9) Lise diplomasının fotokopisi. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise
diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri
Lise Diploma Denklik belgeleri,
(10) İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge,
(11) Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar için pasaportlarında resim ve kimlik
bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.
(12) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin
sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran
adayların bu durumu belirten resmi yazı.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun 08.06.2012 tarihli toplantısında kabul
edilmiştir. Bu yönergenin 25.02.2014 tarihli Senato toplantısında belirtilen maddelerinde
değişiklik yapılmıştır.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu yönerge hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content