close

Enter

Log in using OpenID

öncü imam–hatipler projesi - İstmem - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
İSTANBUL
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014–2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÖNCÜ İMAM–HATİPLER
PROJESİ
1
“ÖNCÜ İMAM-HATİPLER” PROJESİ
AMAÇ:
Anadolu İmam-Hatip Liseleri (-varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ve
bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında ders programlarının yanında öğrencide görev / sorumluluk bilinci
ile kendine güven duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik olarak “bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek” alanlarında (öğretmenlere yönelik yarışmalar hariç)
düzenlenen ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışı düzeydeki yarışmalara öğrencilerin katılımını teşvik etme ve okullardaki eğitim kalitesini artırma düşüncesiyle okullar arası rekabet ortamı oluşturmak, kurumsallaşma ve
kurum kültürünü artırıcı faaliyetlerde bulunmak; okul yönetimi, öğretmen, öğrenci, aile ve çevre işbirliğini sağlamaktır.
DAYANAK:
1- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
2- MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
GEREKÇE:
Türk milli eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki ilgili hükümler; öğrencilerin evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun, öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültür anlayışıyla yetişmelerini; öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermeleri, kurallara uymaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere
aktif olarak katılmalarını öngörmektedir.
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi, öğrencilerimizin bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, meslekî, sosyal
ve kültürel nitelikler yönünden geliştirilmelerine; demokrasi ve insan haklarına saygılı olmalarına, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılarak geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Proje ile öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, karşılıklı saygı-sevgi ve hoşgörüye dayalı sosyal ilişkiler kurabilmelerine, bilimsel düşünme
ve inceleme alışkanlığı kazanmalarına zemin hazırlanarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin “ilçe, il,
yurtiçi ve yurtdışı” düzeydeki kültürel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarını teşvik edilecek, ilgili
faaliyetlerle ileri düzeyde kurum kültürü oluşmasına katkı sağlanacaktır.
Anadolu İmam-Hatip Liseleri (-varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ve
bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında görev yapan okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, “Öncü
İmam-Hatipler” Projesi kapsamında; mevcut kurum kültürü oluşturma bilinciyle hareket ederek belirtilen alanlarda ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara ve faaliyetlere öğrencilerin etkili bir şekilde katılımını hedefleyeceklerdir. Bu çalışma, “öğrenci-öğretmen-okul yönetimi, aile ve çevre” arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da güçlendirecektir. Yarışmalarda okulunu temsil hakkı kazanması, işbirliğine
dayalı olarak kurumsal etkinliklerde bulunması öğrenciyi cesaretlendirecek, kişisel sınırlarını genişletme
konusunda teşvik edecek ve mevcut imkânları en iyi şekilde kullanmalarına zemin hazırlayacaktır.
HEDEF KİTLE:
“Öncü İmam-Hatipler” Projesinin hedef kitlesi: İstanbul’daki
1) Anadolu İmam-Hatip Liseleri (-varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte),
2) Bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarıdır.
KAPSAM:
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi, İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan Anadolu İmam-Hatip
Liseleri (-varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında uygulanacaktır.
SÜRE:
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılını kapsar.
2
UYGULAMA:
Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
A) Yarışmalarla İlgili:
1. Anadolu İmam-Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlükleri, eğitim ve öğretim yılı başında (24 Kasım 2014 tarihine
kadar), http://ihl.istmem.com/ adresindeki “Öncü İmam-Hatipler” Ek–1 katılım formunu (Başvuru
Formu) doldurarak doğrudan başvuruda bulunurlar.
2. Okul müdürlükleri, resmi izinler dâhilinde okul müdürlüğüne ulaşan; ilçe, il, yurtiçi ve
yurtdışı düzeydeki yarışmaların duyurusunu yaparak afişlerinin görünür yerlere asılmasını sağlar.
3. Yarışmaların öğrencilere duyurulması, katılımın sağlanması, öğrencilere rehberlik yapılması vb. hususlarda öğretmenlere bilgi verilir.
5. “Bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek” alanlarında (öğretmenlere yönelik yarışmalar hariç)
okulun ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı kültürel başarılarını (birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon)
gösteren belgelerin fotokopilerini onaylayarak (Ek-2’de istenen bilgiler doğrultusunda), “Öncü
İmam-Hatipler” Projesi dosyasına koyar. Eğitim ve öğretim yılı başında “Öncü İmam-Hatipler”
Projesine katılmak için başvuran okul müdürlüklerince özenle hazırlanan “Öncü İmam-Hatipler”
Projesi dosyası, 22–30 Haziran 2015 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi
Bölümüne imza karşılığı elden teslim edilir.
B) Faaliyetlerle İlgili:
1. Eğitim ve öğretim yılı başında “Öncü İmam-Hatipler” Projesine katılmak için başvuran
okul müdürlükleri, Ek-3’te yer alan kriterler doğrultusunda, her faaliyete ait onaylı bilgi ve belgeleri
hazırlayarak, “Öncü İmam-Hatipler” Projesi dosyasına koyar. “Öncü İmam-Hatipler” Projesi dosyası, 22–30 Haziran 2015 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümüne
imza karşılığı elden teslim edilir.
2. İnceleme yoluyla derecelendirilecek kriterlerle ilgili gerekli hazırlıkları / çalışmaları yaparak incelenmeye hazır hale getirmek.
Önemli Açıklama: “Öncü İmam-Hatipler” Projesi dosyası tek dosya / klasör ve iki bölüm
halinde (a- Yarışmalarla İlgili, b- Faaliyetlerle İlgili olmak üzere iki bölüm olarak hazırlanacak,
onaylanarak dosyaya konulan belgeler ayrıca liste halinde dosyanın başında bulunacaktır.)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşler:
1. “Öncü İmam-Hatipler” Projesiyle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen şartname, takvim ve ilgili yazıları Anadolu İmam-Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam-Hatip
Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlüklerine duyurmak, etkinlikler ve
yarışmalara katılım konusunda okul müdürlüklerini teşvik etmektir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler:
1. Proje kapsamında “Öncü İmam-Hatipler” ödülünü almaya hak kazanan okulları iki yıl
geçerliliği olan “Öncü İmam-Hatipler” bayrağı/plaketi/sertifikası ile ödüllendirir.
2. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından “Öncü İmam-Hatipler”
Projesi dosyalarında gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Ek–2 (“Öncü İmam-Hatipler” Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek–3 (Kültürel Çalışmaları Değerlendirme Formu) formlarının
her birinden ayrı ayrı 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan okullar “Öncü İmam-Hatipler” bayrağı/plaketi/sertifikası almaya hak kazanırlar. Projeye başvurduğu halde formların (Ek–2 ve Ek–3)
herhangi birindeki değerlendirmeden 70 (yetmiş) puanın altında puan alan okullar elenmiş
sayılır.
3
DEĞERLENDİRME ESASLARI:
Değerlendirme iki başlık altında yapılacaktır:
1) Ek–2 (Öncü İmam-Hatipler Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri)’de yer alan yarışmalarda
alınan derece puanlarına göre yapılan değerlendirme:
 İlçe düzeyi yarışmalar: Kaymakamlık oluru ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi / izni
dâhilinde resmi-özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen, ödüllendirilmesi ilçedeki resmi-özel
kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yarışmalar,
 İl düzeyi yarışmalar: Valilik oluru ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi / izni dâhilinde
resmi-özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen, ödüllendirilmesi ildeki resmi-özel kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yarışmalar,
 Yurt içi yarışmalar: Resmi izinler dâhilinde, resmi-özel kurum ve kuruluşlarca ülke genelinde
düzenlenen yarışmalar,
 Yurt dışı yarışmalar: Resmi izinler dâhilinde, resmi-özel kurum ve kuruluşlarca uluslararası
düzeyde düzenlenen yarışmalar değerlendirmeye alınacaktır.
Açıklama: Yarışmalarda en son ödül alınan birimdeki derece değerlendirmeye dâhil edilecektir.
Örneğin: Bakanlıkça düzenlenen bir yarışmada ilçesinde birinci olarak il’e gönderilen, il’den de birinci
seçilerek Bakanlığa gönderilen, burada da birinci, ikinci, üçüncü olan veya mansiyon alan öğrencinin son aldığı
derece belgelendirilecek ve değerlendirilecektir. Süreçteki dereceler değerlendirilmeyecektir.
2) Ek–3 (Kültürel Çalışmaları Değerlendirme Formu)’teki değerlendirme ölçütlerine göre hazırlanan Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyasındaki belge ve dokümanların incelenmesiyle yapılan
değerlendirme:
Açıklama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 numaralı ölçütler, Öncü İmam-Hatipler projesi
dosyasındaki belgelere; 12 numaralı ölçüt, merkezden yapılacak incelemeyle; 4, 5, 13 numaralı ölçütler hem
dosyadaki belgelere hem incelemeye göre değerlendirilecektir.
DİKKAT: Bütün yarışmalarda verilecek ödüllere esas olan puanlamada “şiir, kompozisyon ve diğer
edebi türler, resim, karikatür, münazara, bilgi ve beceri, sanat, spor ve mesleki yarışmaları” değerlendirmeye
alınacaktır. (Öğretmenlere yönelik yarışmalarda alınan dereceler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
PROJE SONUÇLARI:
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi sayesinde, okullar arasında rekabet ortamı oluşturularak, MEB
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği amaçlarına hizmet eden yarışmalara daha çok öğrencinin katılması; amaç ve gerekçelerde belirtilen hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.
ÖDÜLLENDİRME:
 Ek–2 (Öncü İmam-Hatipler Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek–3 (Kültürel Faaliyetleri
Değerlendirme Formu) formlarının her birinden ayrı ayrı 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan okullar,
“Öncü İmam-Hatipler” ödülleri (bayrak/plaket) ile ödüllendirilecektir.
 “Öncü İmam-Hatipler” ödülü almaya hak kazanan okulların toplam (Ek–2 ve Ek–3) puanları
hesaplanarak en çok puana sahip olan okulların bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve
koordinasyonu sağlayan ilgili şube müdürüne ayrı ayrı 2014–2015 eğitim ve öğretim yılı Öncü
İmam-Hatipler Projesi Hizmet Plaketi verilir.
 “Öncü İmam-Hatipler” ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek ödül töreni ile
verilecektir. Ödül töreninin yeri ve tarihi daha sonra bildirilecek olup, Eylül-Ekim 2015 olarak
planlanmıştır.


Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) İl Milli Eğitim
Müdürlüğü gerekçeli ve gerekçesiz olarak değiştirme yetkisine sahiptir.
Bu şartnameyi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.
4
“ÖNCÜ İMAM-HATİPLER”
İŞ TAKVİMİ
Uygulama Süresi: 2014–2015 Eğitim ve Öğretim Yılı
YAPILACAK İŞLER
1
2
5
6
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Öncü İmam-Hatipler” Projesiyle
ilgili şartnamenin ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi /
Projenin ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Anadolu İmamHatip Lisesi (bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte)
ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlüklerine duyurulması.
Anadolu İmam-Hatip Lisesi (bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte) ile bağımsız İmam-Hatip Ortaokulu müdürlüklerinin http://ihl.istmem.com/ adresinden elektronik ortamda “Öncü
İmam-Hatipler” Projesine başvuruda bulunması.
“Öncü İmam-Hatipler” Projesine başvuran okul müdürlüklerinin
2014–2015 eğitim ve öğretim yılı boyunca hazırladıkları;
1) Ek–3 “Öncü İmam-Hatipler” Projesi Faaliyet Değerlendirme
Formu içeriğindeki belgeleri ve bilgileri, listeleyerek “Faaliyetlerle
İlgili” başlığı altında,
2) Alınan dereceleri, Ek–2 “Öncü İmam-Hatipler” Yarışmalar
Başarı Bilgileri formuna işleyerek belgeleriyle birlikte listeleyerek
“Yarışmalarla İlgili” başlığı altında iki başlık ve tek dosya / klasör
halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümüne elden
teslim etmesi.
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi Değerlendirme Süreci: Eğitim
öğretim yılı başında Ek–1 Başvuru Formu ile birlikte faaliyet takvimini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndererek projeye başvuran
okullardan, Ek–2 (“Öncü İmam-Hatipler” Projesi Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek–3 (Faaliyetleri Değerlendirme Formu) formlarındaki değerlendirmelerden ayrı ayrı 70 (yetmiş) ve üzeri puan
alan okulların tespit edilmesi.
SÜRE
30 Ekim 2014
tarihine kadar
24 Kasım 2014
tarihine kadar
22–30 Haziran 2015
tarihleri arasında
Temmuz - Ağustos
2015
7
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi kapsamında “Öncü İmamHatipler” ödülünü almaya hak kazanan okulların ilan edilmesi.
2015 Ağustos ayı
sonunda
8
“Öncü İmam-Hatipler” Projesi ödüllerinin verilmesi
Eylül-Ekim 2015
5
EK–1
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
(Anadolu İmam-Hatip Liseleri [-varsa- bünyesindeki İmam-Hatip Ortaokulları ile birlikte] ve
Bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarına Yönelik)
“ÖNCÜ İMAM-HATİPLER” PROJESİ BAŞVURU FORMU
-ÖRNEKTİR / BAŞVURU
http://ihl.istmem.com/ sitesinden ONLİNE YAPILACAKTIR-
OKULUN ADI
(AİHL ise bünyesinde İmam-Hatip
Ortaokulu bulunup bulunmadığı)
OKULUN AÇIK ADRESİ
TELEFON NUMARASI
BELGEGEÇER NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
DERSLİK SAYISI
KIZ ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİNDEN
SORUMLU ÖĞRETMEN / YÖNETİCİNİN
ADI-SOYADI, TELEFON NUMARASI
OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI-SOYADI
TELEFON NUMARASI
Okul Müdürü
Adı-Soyadı
İmza
6
“ÖNCÜ İMAM-HATİPLER” PROJESİ YARIŞMALAR BAŞARI BİLGİLERİ
EK–2
İLÇE :
OKUL:
SIRA
YARIŞMANIN ADI
YARIŞMANIN TÜRÜ
(şiir, kompozisyon, resim,
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KURUM / KURULUŞ
karikatür, münazara, bilgi,
beceri, spor, sanat, meslek
yarışmaları)
DÜZEYİ
(İlçe-İl-Yurt içi,
Yurt dışı)
BAŞARI
TÜRÜ
(Bireysel, Ekip)
DERECE
(1, 2, 3.lük,
Mansiyon)
PUAN
ÇALIŞMAYA REHBERLİK EDEN
ÖĞRETMEN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* İlçe, il, yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda kazanılan her derecenin (1, 2, 3 veya mansiyon) karşılığı olan puan, aşağıdaki puanlandırma çizelgesindeki bilgiler doğrultusunda, ilgili bölüme girilir.
* Ekip / takım olarak yarışmalara katılan ve derece alan öğrenciler, tek bir yarışmacı olarak düşünülecek tek bir derece puanı verilecektir.
* Öğretmenlere yönelik yarışmalardan alınan dereceler çizelgeye işlenmeyecektir.
Açıklama: Yarışmalarda en son ödül alınan birimdeki derece değerlendirmeye dâhil edilecektir. Örneğin: Bakanlıkça düzenlenen bir yarışmada ilçesinde birinci olarak ile gönderilen, ilden de
birinci seçilerek Bakanlığa gönderilen, burada da birinci, ikinci, üçüncü olan veya mansiyon alan öğrencinin son aldığı derece belgelendirilecek ve değerlendirilecektir. Süreçteki dereceler değerlendirilmeyecektir.
Puanlama Sistemi:
Dereceler
İlçe Yarışmaları Dereceleri
İl Yarışmaları Dereceleri
Yurt içi Yarışmaları Dereceleri
Yurt dışı Yarışmaları Dereceleri
Birincilik
4
8
10
12
İkincilik
3
6
8
10
7
Üçüncülük
2
4
6
8
Mansiyon
1
2
3
4
“ÖNCÜ İMAM-HATİPLER” PROJESİ FAALİYET DEĞERLENDİRME FORMU
EK–3
Puan
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ
Eğitim öğretim yılı başında okulun “Sosyal Etkinlikler Kurulu” oluşturulmuş, kurul tarafından eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak “kültür, sanat, spor ve meslek alanındaki faaliyetleri” planlanarak takvim hazırlanmış ve takvim, Ek–1 Öncü İmam-Hatipler Başvuru Formu ile birlikte “Öncü
İmam-Hatipler” Proje dosyasına konulmuştur. (Hazırlanan plan ve takvim, Başvuru Formu ile birlikte okulun “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Okulun kültürel faaliyetleriyle ilgili olarak farklı konularda (okulun kendi çıkardığı yayınlarda yer
alan haberler hariç) en az 5 (beş) haber (yerel-ulusal) yayın kuruluşlarında (bülten, dergi, gazete) yer
almıştır. (Yerel veya ulusal yayın kuruluşlarında [bülten, dergi, gazete] çıkan haber kupürlerinden
az beş farklı haber Öncü İmam-Hatipler proje dosyasına konulur.)
Eğitim öğretim yılı boyunca (tercihen, birinci dönem ve ikinci dönem sonu) çalışmaların en az %
80’i öğrencilere ait olmak üzere asgari seksener sayfalık en az 2 (iki) okul dergisi veya gazetesi
yayınlanmıştır. (Yayınlanan gazete / derginin birer örneği, “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Okul kütüphanesinde, (ansiklopediler hariç) en az 5000 (beş bin) kitap mevcuttur. (Okul müdürlüğü
tarafından onaylı, kitap sayısını belirten belgenin “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasında konulur.
/ Kitap sayısının İLSİS kayıtları ile örtüşüp örtüşmediğine dikkat edilecektir.)
Okul Kütüphanesi düzenli ve aktif (her gün açık) kullanılmıştır. (İşleyişin takip edildiği defter ya da
bilgisayar programının aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, yararlanan toplam öğrenci sayısı, kız
ve erkek öğrenci oranları, yararlanan toplam öğrenci oranı belirtilerek hazırlanan rapor onaylanıp,
“Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasında konulur.)
Okulda tiyatro ekibi kurulmuş, iki defa okulun kendi öğrenci ve velilerine, bir defa da başka bir
okulun öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan oyun sergilenmiştir. (Oyunun adı, yazarı, oyun hakkında
kısa bilgi ve ekipte yer alan öğrenci sayısı, oyunu hazırlayan öğretmen isimlerinin belirtildiği rapor ile oyunun
oynanması ile ilgili onaylı tutanaklar “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasında konulur.)
Okulda mehter takımı veya tasavvuf müziği korosu kurulmuş, iki defa okulun kendi öğrenci ve
velilerine, bir defa da başka okulun öğrencilerine yönelik konser düzenlenmiştir. (Koronun adı,
koroda yer alan öğrenci sayısı, koroyu hazırlayan öğretmen isimlerinin belirtildiği rapor ile konserler ile ilgili onaylı tutanaklar “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasında konulur.)
İstanbul içinde veya İstanbul dışında bir kardeş okul edinmiştir. (Kardeş okul edinildiğini gösteren
resmi belge ve dokümanlar ile faaliyetler hakkında hazırlanan rapor, “Öncü İmam-Hatipler” proje
dosyasına konulur.)
İmkânları yetersiz okul veya okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını karşılamak için en az 1 (bir)
kampanya düzenlenmiştir. (Kampanya ile ilgili belgeler, “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Okul mevcudunun en az % 25’inin müzeler ve kültürel alanları ziyaret etmesi sağlanmıştır. (Düzenlenen gezilerin ‘Gezi İzin Onayları’ “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Okul bünyesinde sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenmiştir. (Yarışmalar ve sonucuyla ilgili rapor
hazırlanarak zümre başkanları tarafından imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak “Öncü
İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Okulun resmi internet sitesi aktif olarak kullanılmakta olup, kültürel etkinlikler/yazılar ve haberler
düzenli olarak yer almıştır. (Projeye katılan okulların internet siteleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyon tarafından belirli aralıklarla incelenecektir.)
Belirli Günler ve Haftalarla ilgili etkinlikler düzenlenmiş ve dosyası tutulmuştur. (Belirli Günler ve
Haftalarla ilgili etkinlikler ve kutlama programlarının dosyası oluşturulur; konuyla ilgili rapor
hazırlanarak okul müdürü tarafından onaylanıp “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Huzurevleri, sevgi evleri, çocuk yuvaları gibi sosyal hizmet veren kurumlar, en az iki kez, öğretmenlerin rehberliğinde okulun öğrencileri tarafından ziyaret edilmiştir. (Düzenlenen gezilerin/ziyaretlerin ‘Gezi İzin Onayları’ “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
İmam-Hatip Lisesi mezunu sanatçı, sporcu, iş adamı, bilim ve kültür insanlarından örnek nitelikteki
en az dört şahsiyet okula davet edilerek öğrencilere konferans verdirilmiştir. (Düzenlenen konferansların izin onayı ve konferansla ilgili rapor, “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Yazarlar Okullarda Projesine çerçevesinde, en az dört yazar okula davet edilmiş, öğrencilerle söyleşi
yapmaları sağlanmıştır. (Düzenlenen söyleşilerle ilgili izin onayı ve söyleşi ile ilgili rapor, “Öncü
İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Dini gün ve gecelerden en az ikisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile işbirliği
yapılarak velilere/halka yönelik etkinlikte bulunulmuştur. (Düzenlenen faaliyetlerle ilgili izin onayları ve konferansla ilgili rapor, “Öncü İmam-Hatipler” proje dosyasına konulur.)
Değer
(Tam
Puan
Verilir)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
AÇIKLAMA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı ölçütler, Öncü İmam-Hatipler Projesi dosyasındaki
belgelere (İl MEM’e gelecek dosya/klasördeki); 12 numaralı ölçüt merkezden incelemeyle; 4, 5, 13 numaralı ölçütler ise hem
dosyadaki belgelere hem incelemeye göre değerlendirilecektir.
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content