close

Вход

Log in using OpenID

1.Ünite

embedDownload
Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Kelime
Düzeyinde
Anlam
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
1. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
1. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
4. “Soğuk” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde
1.
1
Çocuğun
havasından
yanına
yaklaşılmıyor.
2
Ağır eşyalar
taşımaktan
canım çıktı.
diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
3
Yazar,
kitabında
derin
düşüncelere
yer vermiş.
A) Soğuk bir gün yaşıyordu Ankara.
B) Bana yine soğuk davrandı.
C) Soğuk çay içmekten vazgeçmezdi.
D) Kızından bir bardak soğuk su istedi.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerin anlam özellikleri
için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
1. cümle
2. cümle
3. cümle
A) Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam
B) Gerçek Anlam Mecaz Anlam Gerçek Anlam
5. Yansıma kelimeler, doğadan ses taklidi yoluyla alınan kelimelerdir.
C) Mecaz Anlam Gerçek Anlam Terim Anlam
D) Mecaz Anlam Gerçek Anlam Mecaz Anlam
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yansıma kelime kullanılmamıştır?
A) Şırıl şırıl akan su, ruhumu dinlendirdi.
2. Aşağıdakilerin hangisinde “büyük” kelimesi
Palme Yayıncılık
B) Çaydanlığın fokurtusu salondan duyuluyordu.
C) Fısıl fısıl konuşmaları odadakileri rahatsız etti.
D) Gıcır gıcır elbisesiyle göz doldurdu.
farklı türden bir anlamı karşılamıştır?
A) Büyük konuşmaktan korkardı.
B) Büyük yalanlar söyleyebilecek bir yapısı yoktu.
C) Büyük bir aileyi idare ederdi.
D) Büyük bir konakta yaşamaktan zevk duyardı.
6.
Kimsenin önünde
eğilmedim.
3. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde duyular
Görevliler bu
sorunlara eğilmelidir.
arası aktarma yapılmıştır?
Yere eğilerek düşen
cüzdanı aldı.
Eğilen dallar kışın
gelmesiyle kırıldı.
A) Yeşil kavak, başıyla bize selam verdi.
B) Deniz hırçın bir şekilde düşünüyordu.
C) Yumuşak sesiyle misafirlere "Hoş geldiniz!"
dedi.
D) Taşkın sular köye epey zarar verdi.
2
Yukarıdaki bulutlarda verilen cümlelerde “eğilmek” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
7. “Boğmak” kelimesi aşağıda verilenlerden hangi-
10. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşumu yö-
sinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)
Yaptıklarınla beni boğuyorsun,
diye bağırdı.
B)
Bu renk, yüzünüzü boğmuş.
C)
Kümese giren tilki, tavukları
boğarak öldürmüş.
A) Er geç
B) Yalan yanlış
C) İleri geri
D) Büyük küçük
Konuşmalarıyla beni boğuyordu.
Palme Yayıncılık
D)
nüyle diğerlerinden farklıdır?
11. “Ayak” kelimesi aşağıda verilen cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
A) Arkadaşın doğru ayak değil.
B) Yaşlı adam ayakta durmakta zorlanıyor.
8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde abartma
C) Alınan tüm kararlara ayak diriyordu.
anlamı vardır?
D) Ayağından yakaladığı kuşu kulübeye götürdü.
A) Arkadaşlarıyla tüm gün ders çalıştı.
B) Ardınızdan döktüğüm gözüm yaşı sel oldu.
C) Yıllardır babasını görmemişti.
D) Bugünlerin yarını da var unutma!
12.
9. Çalışanlarına yüksek ücret öderdi.
Altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Alçak dağ, tepeye hava atar.
B) Alçak insanlardan uzak durmalıyız.
1
Ağzını aramak
2
Ağzını yoklamak
3
Ağzından kaçırmak
4
Ağzını tutmak
Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi aynı anlama
gelmektedir?
C) Düşük geliriyle ailesine bakmaya çalışıyordu.
D) Küçük gördüğü insanlar vardı.
TÜRKÇE
A) 1-2
B) 2-4
C) 1-3
D) 3-4
3
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 1
13. “Tasa-kaygı” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi
15.
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)
B)
ileri
geri
geri
C)
devam devamsız
D)
vazife
Kör ölür, badem gözlü olur.
K
Tut kelin perçeminden.
D
Bal demekle ağız tatlanmaz.
H
Abanın kıymeti yağmurda bilinir.
Yukarıdaki harflendirilmiş panolardan hangisinde “bir şeyin gerçek değeri ona ihtiyaç duyulduğunda anlaşılır” anlamına uygun bir söz kullanılmıştır?
A) K
biçmek
B) D
C) H
D) E
sökmek
Palme Yayıncılık
görev
E
16. “Ayrı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde
"Her öğretmenin ayrı bir yöntemi olması gerekir."
cümlesindeki anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Ondan ayrı yaşayacağım için bu kenti terk ettim.
B) Bu konuları halktan uzakmış gibi ayrı bir konu
olarak değerlendirmeliyiz.
C) Siz ayrı bir işe girseniz biz ayrı bir işe girsek
geçim sıkıntısı çekmeyiz.
D) Seninle bu konuda ayrı düşünüyoruz.
14. I.Şairin şiirlerinde de hikâyeci bir yan ağır basıyor.
4
II.Bu otomobil kılı kırk yaran bir teknolojinin ürünüdür.
III.Memleket sorunlarına dikkate değer çözümler
buluyor.
IV.Güvenlik konularına önem veren bir yönetim istiyoruz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen
sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve IV.
17. I.Kendime yeni bir takım elbise aldım.
II.Onun bütün sözlerini üzerime aldım.
III.Görevi ondan aldım ve başkasına verdim.
IV.Ben almam gereken dersi aldım bu sözlerden
sonra.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen
"al-" kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
TÜRKÇE
1. ÜNİTE
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 2
1.
Doğru söyleyeni dokuz
köyden kovarlar.
Doğru söyleyen, tepesi delik dolaşır.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Doğru söyleyenin me­
kânı olmaz.
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Mum dibine ışık vermez.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Dost ile ye iç, alışveriş etme.
Yukarıdaki tablodan diğer atasözleriyle karşıt
anlamda olan atasözünün bulunduğu kısım çıkarıldığında yeni görünüm aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
5.
gisinde somut anlamda kullanılmıştır?
TÜRKÇE
Palme Yayıncılık
2. "Katı" kelimesi aşağıda verilen cümlelerin han-
Atasözleri hem
gerçek hem de
mecaz anlamlı
olabilir.
İ
ZLER
ATA SÖ
A) Katı kuralları yüzünden sevilmezdi.
B) Katı tutumuyla kendisini grubun dışında bırakırdı.
Ayağını yorganına göre uzat.
C) Yumurtanın beyazı katı olmazsa yiyemezdi.
Gül
D) Katı ifadeleri oylamadan geçmedi.
İşleyen demir ışıldar.
Berkay
Körle yatan, şaşı kalkar.
Elif
Eğri bacadan doğru duman
çıkmaz.
3. "Kop-" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Çiçeğin yaprakları sabah koptu.
B) Çamaşırı taşımayan ip koptu.
C) Çantamın kolu yine koptu.
D) Üniversiteyi kazanınca bizden koptu.
TÜRKÇE
Efe
Öğretmenin açıklamasına uymayan atasözünü
hangi ögrenci kullanmıştır?
A) Gül
B) Elif
C) Berkay
D) Efe
5
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 2
9.
6.
I
kır
IV
öğüt
Yandaki yapraklardan hangisinde belirtilen
kelimenin sesteşi
yoktur?
II
boş
III
yol
"Ürkek bir ceylansın sen
şimdi dağlarda."
B) II.
C) III.
D) IV.
7. "Ver-" kelimesi aşağıda verilen cümlelerde kaç
Bu dizede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Konuşturma
B) Benzetme
C) Deyim aktarması
D) Kişileştirme
Palme Yayıncılık
A) I.
farklı anlamda kullanılmıştır?
Bize söz verdin, unutma bunu!
Davranışlarını çocukluğuna verdim.
Yeni eserine çok emek verdi.
Bana biraz borç verir misin?
A) 1
B) 2
C) 3
10. Kan tükürsün adını, bensiz anan dudaklar
D) 4
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.
Bu dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi kullanılmıştır?
A) Dolaylama
B) Duyular arası aktarma
C) Ad Aktarması
D) Kinaye
8. “Roman” kelimesi aşağıda verilen cümlelerin
hangisinde genel anlamda kullanılmıştır?
doğaya aktarma söz konusu değildir?
A) Gökyüzü bile hâlime ağlamıştı.
A) Roman, yazara büyük bir ödül getirmişti.
B) Sabrımı deneyen yollar, bitmek bilmiyor.
B) Roman, gerçek hayatı yansıtmalıdır.
C) Gökyüzünün başka rengi de varmış.
C) Roman, son baskısını yapabilir.
D) Yalnızlığıma ortak olan duvarlar da derdimi çözemedi.
D) Roman, bana gerçekçi olmayı öğretti.
6
11. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde insandan
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
12.
15. "Köpür-" kelimesi aşağıda verilen cümlelerin
k
ma
şlan
tela
mak
hangisinde doğadan doğaya aktarmada kullanılmıştır?
ır
şaş
A) Babam dün yine yöneticiye köpürdü.
k
kma
kor
B) Köpüren denizi tablosunda yansıtamamış.
C) Öğretmen sınıfın yaramazlığına dayanamayarak köpürdü sonunda.
D) Bu davranışlarına köpürmemek mümkün mü?
"Etekleri zil çalmak" deyiminin anlamı yukarıdaki
yapboz şekillerinden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Palme Yayıncılık
ek
inm
sev
13. "Bırakmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "terk etmek" anlamında kullanılmıştır?
16. "Bugün iyi kar yağdı." cümlesindeki "iyi" kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Yetersiz imkânlarla bu işi çeviremeyiz.
B) Kaliteli bir tutum sergilendi bu olay karşısında.
A) Çocuğu okula her gün babası bırakırdı.
C) Sanatçı tüm hayatı boyunca çok az eser verdi.
B) Kafesteki kuşları gökyüzüne bıraktım.
D) Kötü günler geçirdiğini belirtmişsin mektubunda.
C) Çocukları dedelerini görsünler diye köye bıraktım.
D) Ailesini hiç düşünmeden bırakmıştı.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler gerçek anlamlıdır?
A) Sınıf ders işlerken o yine dalıp gitti.
B) Gökyüzünün başka rengi de varmış.
17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca ötekilere ters düşmektedir?
C) Sorduğu tüm sorularda ağzımı aradığını fark ettim.
A) Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
D) Aldığımız tüm kararların sonuçları karşı firmanın
yüreğini hoplattı.
C) Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır.
TÜRKÇE
B) Akıl, adama sermayedir.
D) Akıllı düşününceye kadar deli, oğlunu everir.
7
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
1. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
3. Eski sokaklarda böyle ruhsuz kaldırımlar gözümüze
çarptı.
Tek kelimeyle anlatılabilecek
bir kavramı birden çok
kelimeyle anlatmaya
“dolaylama” denir.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duyular arası aktarma
B) Doğadan insana aktarma
C) Ad aktarması
D) İnsandan doğaya aktarma
Bu yollardan
bata çıka
yürüdük.
Melih
Babası için
canı tez biri
diye
söyleniyor.
Bu takıma iyi
bir file bekçisi
gerekli.
Sevcan
hem de mecaz anlamda değildir?
Bu fırsatı göz
göre göre
kaçırdık.
Öğretmen, öğrencilerinden dolaylamaya örnek vermelerini istemektedir.
Buna göre hangi öğrenci dolaylamaya örnek
vermiştir?
A) Ada
B) Melih
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek
Gülcan
C) Sevcan
A) Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.
B) Keskin sirke küpüne zarar verir.
Palme Yayıncılık
Ada
C) Dikensiz gül olmaz.
D) Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
D) Gülcan
5.
Arkadaşlarına söylediklerin yenilir
yutulur şeyler değildi.
2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde soyut an-
8
lamlı bir kelime somut anlama gelecek şekilde
kullanılmıştır?
Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Küçük meleklerin eğitimiyle uğraşıyoruz.
A) Kabul edilebilir.
B) Çocuğa göz değmesin diye sürekli okurdu.
B) Tartışılabilir
C) Annesini görünce çocuğun dili uzadı.
C) Yorumlanabilir
D) Aramızdaki tüm köprüleri yıktın.
D) Değerlendirilebilir.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
6. "Yazarın hepsi hepsi beş romanı var." cümlesinde
9. "Bak-" kelimesi aşağıda verilen cümlelerin han-
"hepsi hepsi" sözünün yerine aşağıda verilenlerden hangisi getirirse cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz?
gisinde mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmamıştır?
A)
B)
A) Bu evin geçimine ben bakıyorum.
B) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
kesinlikle
C) Yüzünü yukarı çevir, semaya bak.
tam olarak
C)
D) Baktı ki olmayacak bu işten vazgeçti.
D)
taş
çatlasa
Palme Yayıncılık
en az
10. "Göz" kelimesi aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bana yine göz değdi.
B) Çantanın gözünde anahtar var.
C) Çocuğa göz kulak olmayı beceremiyor.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamı pekiş-
D) Bu adamın gözü göz değil.
tirmek için bir söz kullanılmamıştır?
A) Yalnız benim için bak yeşil yeşil.
B) Yapayalnız kaldığı günler oldu.
C) Tüm hırsını çocuğundan çıkardı.
D) İyi mi iyi biri olduğunu herkes görüyordu.
11.
Mum dibine
ışık vermez.
Gül dikensiz
olmaz.
8. "Kol" kelimesi aşağıda verilen cümlelerin hangisinde soyut anlamda kullanılmıştır?
C) Kapının koluyla neden oynuyorsun.
D) Kolundaki dövmeyi nerede yaptırdın?
TÜRKÇE
III
Akıllı düşman
akılsız dosttan
IV
hayırlıdır.
Yukarıdaki mumlardan sadece gerçek anlama gelecek şekilde kullanılan atasözünün bulunduğu
mum söndürülecektir.
Buna göre kaç numaralı mum söndürülmelidir?
A) Kol böreğini sevmeyen var mıdır?
B) Sokak çocuklarına kol kanat germek lazım.
I
Üzüm üzüme
baka baka
II
kararır.
A) IV.
B) III.
C) II.
D) I.
9
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 3
12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ikileme
15. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kinaye
cümleye kesinlik anlamı katmıştır?
vardır?
A) Erinde gecinde dediğime geleceksin.
A) Biz kimsenin önünde eğilmeyiz.
B) Altı üstü sekiz yıldır çalışıyordu.
B) Açık havada yürümek bana iyi geliyor.
C) Aşağı yukarı beş yaşlarındaydı.
C) Bu çok tesirli bir bitkiymiş.
D) Güzel güzel konuşmayı beceremedik.
D) Ağır yük taşımak bele zarar verir.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili keli-
13. "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a attığı golden sonra
A) Eş anlam
B) Zıt anlam
C) Soyut anlam
D) Yakın anlam
me özel anlam taşımaktadır?
Palme Yayıncılık
ses seda kesildi." cümlesinde altı çizili kelimeler
arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Çocuk evin yemişidir, derler.
B)
Sanat, insanların ruhuna hitap
eder.
C)
Tiyatro bir eğlence çeşididir.
D)
Kitap bir ön söz ve on hikâyeden
oluşmaktadır.
14.
Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di
Hatrım için yüce dağlar delindi
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim
17. Üzerinde sakladığı bıçağı bulabilmek için onu didik
didik aradılar.
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yakın anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
B) Soyut anlamda kullanılmış birden fazla kelime
vardır.
C) Kişi, kendisini Ferhat'a benzetmiştir.
D) Somut anlamda bir kelime kullanılmıştır.
10
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) En ince ayrıntısına kadar düşünmek
B) Enine boyuna hesap yapmak
C) İnce eleyip sık dokumak
D) Çok iyi araştırmak
TÜRKÇE
1. ÜNİTE
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 4
1.
4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek
Çiçek, bana tebessümde bulundu.
(temel) anlamıyla kullanılmıştır?
Çiçek benimle konuştu.
A) Kara gündür gelir geçer.
B) Sıcak bir tebesüm yolladı etrafındakilere.
Çiçek, bana derdini anlattı.
C) Bu kutu daha kitap alır.
Çiçek, bana tebessümde bulundu.
D) Elindeki ağır valizi taşımakta zorlandı.
Çiçek benimle
konuştu.
Çiçek, bana tebessümde
bulundu.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde intak sanaÇiçek, bana
tebessümde
bulundu.
tına örnek verilmemiştir?
Çiçek
benimle Çiçek,
konuştu.
bana derdini anlattı.
Çiçek, beni biraz daha sev, dedi.
A)
bulundu.
Çiçek
konuştu.
Çiçek,
B) bana tebessümde
C) benimle
Çiçek,
D)
Çiçek,anlattı.
beni biraz daha sev, dedi.
bana derdini
Çiçek benimle konuştu. Çiçek, beni biraz daha sev, dedi.
Çiçek, bana derdini anlattı.
Çiçek, bana derdini anlattı.
Çiçek, beni biraz daha sev, dedi.
Çiçek, beni biraz daha sev, dedi.
5.
vermek, hasar bırakmak" anlamında kullanılmıştır?
A) Kazağın rengini güneş almış.
pembe
sarı
Palme Yayıncılık
2. "Al-" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "zarar
mavi
turuncu
kılı kırk
yarmak
gözünden
kaçmamak
canı tez
öküzün
altında
buzağı
aramak
B) Hediye aldım Urfa'dan.
C) Oturduğumuz evi yeni aldık.
D) Ayder Yaylası'nı sel almış.
3. "Çevir-" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "idare etmek" anlamında kullanılmıştır?
A) Bu roman, yabancı dillere çevrildi mi?
B) Beni görünce yüzünü çevirdi.
Elif "ince eleyip sık dokumak" deyimiyle aynı anlama gelen deyimi bulup o renkteki balonu alacaktır.
Buna göre Elif hangi renk balonu almalıdır?
C) Bizim evi annem çekip çevirir.
A) Turuncu
B) Sarı
D) Son günlerde bir şeyler çeviriyorsun.
C) Mavi
D) Pembe
TÜRKÇE
11
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 4
6.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (ses-
1. Ömer Seyfettin’in öyküleri öyle başarılıdır ki üniversitelerde bile okutulmalıdır.
teş) kelime kullanılmamıştır?
A) Beni yine hiç düşünmeden kırdın.
2. Ayakkabılarını çıkararak eve girdi.
B) Atın beni denizlere!
3. Marmara bu felaketi unutamadı.
C) Yüzünü çevirme benden tahammül edemiyorum.
4. Mahalleli bu olaydan çok rahatsız oldu.
D) Geldiğin gün bayramım olacak.
"Arabada her gün Tarkan'ı dinlerim" cümlesinde
bulunan anlam olayı yukarıdakilerin hangisinde
vardır?
B) 2.
C) 3.
D) 4.
7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde duyular
arası aktarma söz konusudur?
Palme Yayıncılık
A) 1.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağır" kelimesi
nicel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
A)
Ağır bir yenilgi
aldı bu akşam.
A) Gül utancından kıpkırmızı olmuştu.
B) Öğretmenin sert bakışı gözümün önünden gitmiyor.
C) Küçük çalılar kimsesiz bir çocuğu andırıyordu.
D) Yazısı inci gibiydi, notları ondan alırdık.
B)
C)
Ağır bir elbise
gündüz vakti
giyilmez.
D)
Yüzünde ağır
bir üzüntü
vardı.
Ağır kolileri
taşımaktan
vücudu kas
yapmıştı.
8.
Nerede güzel görsen orda kalırsın.
Ben senin derdini çekemem gönül.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çek-" kelimesi yukardaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlamda kullanılmıştır?
A) Bu çocuk, amcasına çekmiş diye söyleniyordu.
12
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ince" kelimesi yerine bu kelimenin karşıt anlamlısı kullanılmaz?
B) Bütün sınıfın resmini çekmiş
A) Gayet ince bir davranış sergiledi.
C) Senin nazını çekmeye gücüm kalmadı
B) İnce bulgur, kısırda daha lezzetlidir.
D) Bankadan tüm parasını çekerek ortağına yollamış.
C) İnce giyinirsen böyle hasta olursun.
D) Elindeki ince kitabı bir haftada okudu.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM
12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde terim an-
15.
lamlı bir kelime kullanılmamıştır?
A) Sanatçının yağlı boya resmi çok ilgi gördü.
Sordum sarı çiçeğe:
“Annen, baban var mıdır?”
Çiçek dedi: “Derviş Baba,
Annem, babam topraktır.”
B) Onun şiirine yalnızlık hâkimdir.
C) Köpeğin sürtündüğü duvara ben de yaslanmıştım.
D) Ekler, kelimelerin köküne gelir.
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Ad aktarması
B) Benzetme
le" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
A) Mutlaka bize uğrayacak.
B) Eğer bize uğrasaydın onları görürdün.
C) Muhtemelen gitti bu şehirden.
C) Kişileştirme
D) Deyim aktarması
Palme Yayıncılık
13. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "kesinlik-
D) Bugünlerde bize uğrayabilir.
16. I. Gün doğmadan neler doğar.
II. Annemin yanında bütün gün kaldım.
III. Tatile gitmemize sadece bir gün kaldı.
IV. Zavallı kadın, bu dünyada bir gün görmedi
"Gün" kelimesi yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14.
İlahimle Mevlana’yı döndürdüm
I
Yunus’umla öfkeleri dindirdim.
II
Günahımla çok ocaklar söndürdüm.
III
Mevla’danım, hayır benim, şer benim.
IV
Yukarıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi
deyimdir?
17. "Kır" kelimesi aşağıda verilen cümlelerin hangisinde renk anlamında kullanılmıştır?
A) Kır şu inadı artık!
B) Kır düşmüş saçlarına düşünmekten.
C) Kır düğünüyle evlenmekti hayalim.
A) I.
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
D) Kırıldığını her fırsatta dillendirirdi.
13
KELİME ÖBEĞİNDE ANLAM
1. ÜNİTE
KONU TESTİ - 5
1.
4. Sanatçı dediğin başarılı olmak istiyorsa eleştiriye
açık olacak. Eseri yayınlamadan önce eser sanatçınınken eser yayımlandıktan sonra topluma mal olmuştur. Toplumda kendine bırakılan bu eseri elbet
okuyup eleştirecektir. Eleştirilmekten hoşlanmayan
yazar, topluma eser bırakmamalı. Hem eser yazacaksın hem de burnundan kıl aldırmayacaksın!
Eğer farklı olmak istiyorsan
başka türlü düşünmelisin.
Âkif "başka türlü düşünmek" söz grubuyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Herkesten daha detaylı düşünmek
B) Herkesin çizdiği resimlere benzer tablolar yapmak
A) Sürekli, evin oturma planını değiştirirdi.
C) Toplumun kabul ettiği sanatçıların arkasından
gitmek
C) Arkadaşım sert sözleriyle gururumu kırmıştı.
B) Daha öce alıngan olduğunuzu söylediler mi?
D) Eleştirilmekten niçin hoşlanmıyorsun?
2. Makalesinde değineceği konuları unutmadan sıcağı sıcağına not etti.
Altı çizili söz öbeğinin bu cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Palme Yayıncılık
D) Kimsenin göremediğini görüp kendisine has olmak
Yukarıdaki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
A) Sınavdan çabuk çıktın.
B) Sıcak bir karşılamaydı yaptığı.
C) Hemen doktora gitmelisin.
D) Özenerek hazırladım ödevimi.
5.
3.
Kendimi bildim bileli
Ankara'da yaşarım.
I. İkide bir karşıma çıkardı.
II. Sık sık yemeğe gideriz.
III. İki günde bir aspirin kullanıyormuş.
IV. Günaşırı bir işte çalışıyor.
14
Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili
sözlerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?
Turgut'un cümlesinde altı çizili söz öbeğinin
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ankara'ya üniversiteyi kazanınca gelmiştim.
B) İnsanların kendilerini bilip tanımaları gerekir.
A) I ve II
B) I ve IV
C) Beni bilen iyi bilir, bilmeyen kendisi gibi bilir.
C) II ve III
D) III ve IV
D) Öteden beri söylerim, seni anlamıyorum.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 5
KELİME ÖBEĞİNDE ANLAM
9.
6.
Bir daha benim karşımda el
ağzıyla çorba içmeyeceksin!
I. Elden ayaktan düşmek
II. Takatten kesilmek
Efendim, anlamadım!
III. Öküz altında buzağı aramak
IV. Enine boyuna
V. Kılı kırk yarmak
Yukarıda numaralanmış deyimler anlamları bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangi deyim
dışarıda kalır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
Bu diyalogda "El ağzıyla çorba içmek" deyiminin
cümleye kattığı anlam aşağıda verilen cümlelerin hangisinde vardır?
A) Başkalarını taklit etmek
B) Başkalarını örnek almak
C) Başkalarının fikirleriyle konuşmak
7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde deyimin
anlamı cümlenin anlamına uygun değildir?
A) Babam gözünü budaktan esirgemeyen, cesur
bir adamdır.
Palme Yayıncılık
D) Başkaları gibi davranmak
B) Sınavdan iyi not alınca çok sevinmiş, etekleri
tutuşmuştu.
C) Bütün gün alışveriş yapmaktan yorulmuş, ayağına kara sular inmişti.
D) Elindekilerle yetinmeyen, gözü yükseklerde
olan biri değildim.
10.
8.
Yıllardır roman okurum ama bu yazara
kadar hiçbir yazarın toplum sorunlarına
bu kadar aldırış etmeden rahat bir
tutumla yazdığını görmedim.
Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Hayat tüm acılarına rağmen umrumdaydı.
B) Bir yazarı diğer yazarlarla kıyaslamalıyız.
C) Toplum bu tutuma tepki gösterdi.
D) Beni önemsemeyen insanlarla ne konuşabilirim?
TÜRKÇE
Meyveli ağaç, başını aşağı salar.
Yukarıdaki atasözünde altı çizili kelimelerin karşıladığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Özveri
B) Alçak gönüllü
C) Saygılı
D) Gururlu
15
KELİME ÖBEĞİNDE ANLAM
KONU TESTİ - 5
11. "Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olmuş." atasö-
14.
zündeki altı çizili söz öbekleri arasındaki anlam
ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Küçükler, büyüklerden medet umar.
B) Başarısız insanlar, başarılı insanları takip etmelidir.
C) Ben yaşarken öldürdün sen benim hislerimi.
D) Memurun verdiği ifadeyle amir ceza almaktan
kurtuldu.
I.
Tüyleri diken diken
olmak
Üşümek
II.
Göz dağı vermek
Tehdit etmek
III.
Eli maşalı
Kavgacı
IV.
Eli uzun
Hırsız
Yukarıda deyimler ve karşıladıkları anlamlar eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi deyimin karşıladığı anlam yanlış eşleştirilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
12. Toplumdaki bir sıkıntıyı görüp de buna çare bula-
Yukarıdaki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Sesini son raddeye kadar kullanarak etrafına
bağırdı.
Palme Yayıncılık
mayan aydın dipsiz karanlıklara bağıran çocuk gibidir.
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok deyime yer verilmiştir?
B) Kazanamayacağını bilmesine rağmen çeresizce bekliyordu.
A) Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin.
C) Çevresindekilerle uyum sorunu yaşıyordu.
B) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
D) Bu hayatta yolunu kaybetmiş zavallı bir seyyahım ben.
C) Yollarda kaldı gözümüz
Geçmedi yâre sözümüz
D) Hastayım derdime verem diyorlar
Aslı'mı el almış, harem diyorlar.
13.
Ailesine yazdığı mektupta çok iyi
olduğunu söyleyen Ayşe, aslında
kan kusup kızılcık şerbeti içiyordu.
16. Popüler romana örnek vermeye çalışan bir yazar,
su üstüne yazı yazmaya çalışıyordur.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili söz öbeğinin
cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden
hangisinde vardır?
Yukarıdaki cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Başından bela hiç eksik olmazdı.
A) Bu davranışlarınla gözüme giremezsin
B) Her ne yese ailesine başka bir şey yediğini söylerdi.
B) Biz üzerimize düşeni yaptık.
C) Hayatta çok eziyet çekmesine rağmen çevresine hep güler yüzlüydü.
D) Yaşadığı şehirle ilgili tedirginlikleri vardı.
16
C) Çok zor bir işte çalışıyordu.
D) Sonuç vermeyecek şekilde davranmasına rağmen kalıcı bir tesir bıraktı üzerimizde.
TÜRKÇE
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 283 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа