close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2014 - Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.

embedDownload
Finans Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi
1 Ocak - 30 Haziran 2014 hesap dönemine
ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız
sınırlı denetim raporu
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
İçindekiler
Sayfa
Ara dönem özet finansal tablolarla ilgili sınırlı denetim raporu
1
Ara dönem özet finansal durum tablosu (bilanço)
2
Ara dönem özet kapsamlı kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
3
Ara dönem özet özkaynaklar değişim tablosu
4
Ara dönem özet nakit akım tablosu
5
Ara dönem özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
6 - 21
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait
özet finansal bilgilere ilişkin bağımsız sınırlı denetim raporu
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na:
Giriş
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosu
ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
özet özkaynak değişim tablosu ve özet nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin
ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu
ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 – “Ara dönem finansal raporlama
”ya uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur.
Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere
ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı denetimin kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi’ ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin
sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na
uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı
denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf
olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü
bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, Finans Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi’nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte
sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak,
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak
herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Diğer husus
Şirket'in, 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibariyle Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan ve yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak düzenlenen konsolide olmayan finansal tabloları başka
bir denetim firması tarafından sırasıyla denetlenmiş ve sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre
incelenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim firmasının 5 Ağustos 2013 tarihli bağımsız sınırlı denetim
raporunda Şirket'in 30 Haziran 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarının Şirket'in mali
durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından ve yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına
ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli bir hususa rastlanmadığı belirtilmiş, 26 Şubat
2014 tarihli bağımsız denetim raporunda da Şirket'in 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal
tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Seda Hacıoğlu, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
24 Temmuz 2014
İstanbul, Türkiye
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait
özet finansal durum tablosu (bilanço)
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
4
5
6
6
7
7
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
6
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Diğer kazanç / kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar (kar)/zararları
Net dönem karı/(zararı)
9
9
9
9
9
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(3)
Cari Dönem
(Bağımsız Önceki Dönem
Sınırlı
(Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Geçmiş)
Geçmiş)
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
21.521.458
5.923.898
15.591.207
6.353
6.353
1.827
790
1.037
19.886.348
2.985.927
16.823.612
74.514
74.514
2.295
2.295
2.739
1.016
1.723
21.523.285
19.889.087
179.316
118.843
108.350
10.493
60.473
162.404
59
59
95.180
80.887
14.293
67.165
91.821
91.821
85.300
85.300
21.252.148
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(7.910.613)
1.610.765
19.641.383
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(5.809.530)
(2.101.083)
21.523.285
19.889.087
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait
özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
KAR ZARAR TABLOSU
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
(Bağımsız
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş)
1 Ocak30 Haziran
2014
Cari Dönem
(Bağımsız
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş)
1 Nisan30 Haziran
2014
Cari Dönem
(Bağımsız
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş)
1 Ocak30 Haziran
2013
Cari Dönem
(Bağımsız
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş)
1 Nisan30 Haziran
2013
Hasılat
Satışların Maliyeti
BRÜT KAR
10
10
41.417.063
(39.414.045)
2.003.018
22.209.371
(20.610.847)
1.598.524
161.666.911
(162.085.068)
(418.157)
70.555.673
(71.803.243)
(1.247.570)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI
11
11
10
10
(372.130)
(20.123)
1.610.765
(182.191)
(13.398)
1.402.935
(376.392)
(13.085)
(807.634)
(195.554)
(5.768)
(1.448.892)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
-
-
-
-
1.610.765
1.402.935
(807.634)
(1.448.892)
Finansman Giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR
1.610.765
1.402.935
(807.634)
(1.448.892)
-
-
-
-
1.610.765
1.402.935
(807.634)
(1.448.892)
0,08949
0,07794
(0,04487)
(0,08049)
Cari Dönem Önceki Dönem
(Bağımsız
(Bağımsız
Sınırlı
Sınırlı
Denetimden
Denetimden
Geçmiş)
Geçmiş)
1 Nisan-30
1 Ocak-30
Haziran
Haziran
2014
2013
Önceki Dönem
(Bağımsız
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş)
1 Nisan-30
Haziran
2013
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
DÖNEM KARI
Pay başına kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
13
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
(Bağımsız
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş)
1 Ocak-30
Haziran
2014
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
-
-
(32.542)
-
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacaklar
-
-
-
-
DİĞER KAPSAMLI GELİR
-
-
(32.542)
-
1.610.765
1.402.935
(840.176)
(1.448.892)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(4)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait
özet özkaynaklar değişim tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
düzeltmesi
farkları
Hisse
senedi
ihraç
primleri
18.000.000
8.696.196
1.229
-
-
-
30 Haziran 2013
18.000.000
8.696.196
1 Ocak 2014
18.000.000
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 2013
Geçmiş dönem zararının geçmiş
yıllar kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
Geçmiş dönem zararının geçmiş
yıllar kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2014
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Net dönem
karı/zararı
Geçmiş
yıllar kar /
zararları
Toplam
-
888.806
3.691.327
(9.500.857)
21.776.701
-
(3.691.327)
(807.634)
3.691.327
-
(840.176)
1.229
(32.542)
(32.542)
888.806
(807.634)
(5.809.530)
20.936.525
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(2.101.083)
(5.809.530)
19.641.383
-
-
-
-
-
2.101.083
1.610.765
(2.101.083)
-
1.610.765
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
1.610.765
(7.910.613)
21.252.148
Diğer
kazanç /
kayıplar
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(5)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait
özet nakit akış tabloları
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
1 Ocak -30
Haziran
2014
Önceki Dönem
1 Ocak -30
Haziran
2013
1.610.765
(807.634)
(2.195.615)
912
6.521
27.463
(847)
751.888
16.027
5.278
22.589
(997)
(550.801)
(12.849)
74.514
(4.058)
(59)
3.428.020
(10.492)
(1.284.933)
(5.054)
(604.010)
4.085.950
(2.170)
2.937.124
2.176.934
-
(1.804)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
-
(1.804)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
NAKİT AKIŞLARI
-
-
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
-
-
2.937.124
2.175.130
Dipnot
Referansları
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN
ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı/(zararı)
Dönem karı/(zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Menkul kıymetler değer (artış) / azalışı
Amortisman ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Faiz tahakkukları
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden
elde edilen nakit akışları
Ticari alacaklardaki net değişim
Diğer alacaklardaki net değişim
Ticari borçlardaki net değişim
Finansal yatırımlardaki azalış / (artış)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET
ARTIŞ / (AZALIŞ)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
2.985.492
351.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
5.922.616
2.526.978
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(6)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Genel
Müdürlüğü Nispetiye Caddesi, Akmerkez B Kulesi Kat:2 34330 Etiler - İstanbul adresinde
bulunmaktadır. Şirket, 13 Kasım 1995 tarihinde kurulmuş, 20 Kasım 1995 tarihinde tescil edilmiş
ve tescili 28 Kasım 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların detayı aşağıda gösterilmiştir:
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
30 Haziran 2014
Pay Oranı
Nominal Pay
%
Tutarı
10,01
1.802.160
89,99
16.197.840
100,00
18.000.000
31 Aralık 2013
Pay Oranı
Nominal Pay
%
Tutarı
10,01
1.802.160
89,99
16.197.840
100,00
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortalık payına ek olarak, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse
senetleri ile birlikte toplam % 76,06’lık kısmına sahiptir (31 Aralık 2013: % 76,06).
Şirket’in ana hissedarı Finansbank Anonim Şirketi ve Şirket’in nihai ana hissedarı ise National
Bank of Greece S.A.’dir (“NBG”). 18 Ağustos 2006 tarihinde, Şirket’in ana sermayedarı olan
Finansbank A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %46’sını oluşturan hisselerinin Fiba Grubu
tarafından NBG’ye satılmış ve NBG, Finansbank A.Ş.’nin ana sermayedarı haline gelmiştir.
NBG, 11 Aralık ve 25 Aralık 2006 tarihleri arasında yapmış olduğu borsa dışında hisse senedi
toplama çağrısı sonucunda, Şirket sermayesinin %5,30’u oranında, 723.480 TL nominal değerli
hisse satın almıştır.
Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık
portföyü oluşturmak) yürütmektedir. Şirket’in fiili faaliyet konusu 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) ortaklık portföyünü
oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır.
Şirket, faaliyetlerini SPK’nın yatırım ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği VI/30 numaralı
tebliğine göre sürdürmektedir. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Şirket’in
personel sayısı 3’tür. (31 Aralık 2013: 3).
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 24 Temmuz 2014 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un ve düzenleyici kuruluşların finansal tabloları
değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
(6)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II. 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup
Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Şirket 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet finansal tablolarını Türkiye
Muhasabe Standardı No.34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” (“TMS 34”) standardına uygun
olarak hazırlamıştır.
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın
gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli
para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari dönemde muhasebe
politikalarında Not 2.5’te açıklanan değişiklikler haricinde önemli bir değişiklik
bulunmamaktadır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
(7)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi
Mali durum ve performans tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Cari dönemde önceki dönem finansal tablolarında
herhangi bir sınıflama yapılmamıştır.
2.5
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali
durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının
bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı
olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki
uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket‘in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran
eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar
çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak
gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir
eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun
geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve
Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir
değer açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda
değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir
değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne
uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma
maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri
getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket ’in finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
(8)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
2.5
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal
riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa
devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme
dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen
istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart
ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası
finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler
getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve
ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan
finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda
sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler
UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir.
Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket
finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
(9)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS
39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS
7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm
riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini
uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu
bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik
tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak
belirlenen geçerlilik tarihi ise 1 Ocak 2018’den başlayan yıllık hesap dönemleridir. Şirket,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi
‘UFRS’nda Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen
değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal
Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek
kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak
birleştirilebilir/toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu
mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa
açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari
alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından
gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri
piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
(10)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına
tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren
yeni bir standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan
dönemler boyunca tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal
uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik
ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
(11)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf
katkıları göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise,
işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda
hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1
Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı
edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS
3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek
faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç,
UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri
uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri
ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 16 ve UMS 38 – Kabuledilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa
Kavuşturulması (UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler)
UMSK Mayıs 2014’de UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler’i yayınlayarak maddi duran
varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan
duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde
sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin Şirket ‘in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
2.6. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet finansal tablolar, TFRS’nin
ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak
hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablolar, 31
Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan
muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle
hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona
eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.
(12)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat (*)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar
VOB işlem teminatları
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
781
1.333
1.333
5.668.282
253.502
5.923.898
164
1.301
1.301
2.428.435
556.027
2.985.927
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.333 TL’si (31 Aralık 2013: 1.301
TL) ilişkili bankalarda tutulmaktadır. (Not 14)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar;
30 Haziran 2014
Devlet Tahvili
Faiz Oranı
%6,01-%8,32
Vade Tarihi
01.07.2014
Maliyet
5.667.000
Kayıtlı Değer
5.668.282
5.667.000
5.668.282
31 Aralık 2013
Devlet Tahvili
Faiz Oranı
%4,09-%7,07
Vade Tarihi
02.01.2014
Maliyet
2.428.000
Kayıtlı Değer
2.428.435
2.428.000
2.428.435
Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri;
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
(13)
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
5.923.898
(1.282)
5.922.616
2.527.987
(1.009)
2.526.978
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
5.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
15.591.207
15.591.207
16.823.612
16.823.612
Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatırımlar hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı
menkul kıymetler olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değer bilanço
tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da bekleyen güncel emirler arasındaki bekleyen en iyi satış
emirlerini, bunların bulunmaması durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını,
bunun da olmaması durumunda ise maliyet değerini ifade etmektedir.
30 Haziran 2014
Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
8.563.593
8.563.593
8.911.869
8.911.869
8.911.869
8.911.869
6.277.562
14.841.155
6.679.338
15.591.207
6.679.338
15.591.207
Borçlanma senetleri
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Borçlanma senetleri
Özel Kesim Tahvili
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
3.190.506
7.505.857
10.696.363
3.237.022
7.216.104
10.453.126
3.237.022
7.216.104
10.453.126
7.572.812
18.269.175
6.370.486
16.823.612
6.370.486
16.823.612
(14)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
-
74.514
74.514
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’den alacaklar
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve şüpheli hale
gelmiş alacakları bulunmamaktadır.
Kısa vadeli ticari borçlar:
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
-
59
59
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne borçlar
İlişkili taraflara ödenecek komisyon (Not 14)
7.
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlık
bulunmamaktadır. Döneme ait birikmiş amortisman gideri 226 TL dir. (30 Haziran 2013: alınan
maddi duran varlık bulunmamaktadır, birikmiş amortisman gideri 14.423 TL’dir).
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan
duran varlık bulunmamaktadır. Döneme ait birikmiş amortisman gideri 686 TL’dir. (30 Haziran
2013: Alınan maddi olmayan duran varlık tutarı yoktur, birikmiş amortisman gideri 1.604
TL’dir).
8.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Haziran
2014
Kısa vadeli borç karşılıkları
Danışmanlık ve denetim ücreti karşılığı
10.493
10.493
(15)
31 Aralık
2013
14.293
14.293
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay
Oranı
(% )
30 Haziran
2014
Pay
Oranı
(% )
31 Aralık
2013
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki %10,01’lik ortalık payına ilaveten, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri
ile birlikte toplam %76,06’lık paya sahiptir (31 Aralık 2013: %76,06).
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz
türleri itibarıyla ayrı ayrı):
Hisse Senedi
Tertibi/ Grubu
A
B
30 Haziran 2014
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
10.000
17.975.000
1
18.000.000
31 Aralık 2013
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
10.000
17.975.000
1
18.000.000
A grubu hisse senetleri Finansbank A.Ş.’ye aittir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tutarı 50.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 50.000.000 TL).
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Sermaye bilançoda kayıtlı değeri ile yansıtılmış olup, bu kaleme ilişkin enflasyon düzeltmesi
tutarı 8.696.196 TL olup, özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2013:
8.696.196 TL).
Hisse Senedi İhraç Primleri
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, önceden çıkarılan hisse senetlerinin primli
satışından kaynaklanan 1.229 TL tutarında hisse senedi ihraç primleri bulunmaktadır.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler
(16)
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
888.806
888.806
888.806
888.806
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR (devam)
Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre işletmeler ticari (safi) karın %5 ini ödenmiş sermayelerinin
%20’sini buluncaya kadar birinci yasal yedek olarak ayırırlar. İşletmenin geçmiş yıllar zararları
varsa %5’in hesabında ticari kardan düşülür. TTK’ya göre safi kardan birinci yasal yedeklerden
başka pay sahipleri için %5 birinci temettü (kar payı) ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara
iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri ikinci yasal yedek olarak
ayrılır. Birinci temettü işletmelerin ödenmiş sermayesi üzerinden TTK ve ana sözleşme gereği
pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere %5 oranında dağıtılması öngörülmüş kar payıdır.
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’unda alınan karara istinaden, 1 Ocak –
31 Aralık 2013 dönemine ilişkin finansal tablolarda oluşan zararı, “Geçmiş Yıllar Zararı”na
aktarılmıştır.
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar zararı
10.
SATIŞLAR, SATIŞLARIN
GELİRLER/GİDERLER
Hasılat
Hisse senetleri satışları
Devlet tahvili satışları
Özel sektör tahvili satışları
Diğer Satışlar
Hisse senetleri gerçeğe uygun değer
artışları /(azalışları), net
Devlet tahvili gerçeğe uygun değer
artışları /(azalışları), net
Ters repo faiz gelirleri
Vadeli işlem sözleşme
gelirleri/(giderleri),net
Diğer
Hasılat
Satışların Maliyeti
Hisse senetleri satış maliyeti
Devlet tahvilleri maliyeti
Özel kesim tahvilleri maliyeti
Brüt Kar/Zarar
MALİYETİ
VE
ESAS
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
611.070
(8.521.683)
(7.910.613)
611.070
(6.420.600)
(5.809.530)
FAALİYETLERDEN
DİĞER
1 Ocak –
30-Haz
2014
26.532.975
9.691.104
4.289.457
40.513.536
1 Nisan –
30-Haz
2014
14.251.202
3.183.884
4.224.876
21.659.962
1 Ocak –
30-Haz
2013
72.606.753
89.557.018
122.531
162.286.302
1 Nisan –
30-Haz
2013
24.494.871
46.985.520
38.698
71.519.089
401.776
164.565
(565.701)
(976.556)
348.276
128.991
288.484
76.171
(73.780)
30.840
7.824
18.882
24.030
454
19.735
454
(10.750)
-
(13.566)
-
903.527
549.409
(619.391)
(963.416)
41.417.063
22.209.371
161.666.911
70.555.673
(25.876.264)
(9.422.661)
(4.115.120)
(39.414.045)
(13.463.002)
(3.032.725)
(4.115.120)
(20.610.847)
(72.446.620)
(89.638.448)
(162.085.068)
(24.490.775)
(47.312.468)
(71.803.243)
2.003.018
1.598.524
(418.157)
(1.247.570)
(17)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11.
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
12.
1 Ocak –
30-Haz
2014
1 Nisan –
30-Haz
2014
1 Ocak –
30-Haz
2013
1 Nisan –
30-Haz
2013
(372.130)
(20.123)
(392.253)
(182.191)
(13.398)
(195.589)
(376.392)
(13.085)
(389.477)
(195.554)
(5.768)
(201.322)
1 Ocak –
30-Haz
2014
1 Nisan –
30-Haz
2014
1 Ocak –
30-Haz
2013
1 Nisan –
30-Haz
2013
(274.175)
(42.410)
(11.216)
(10.688)
(8.422)
(6.661)
(37.769)
(392.253)
(129.907)
(17.894)
(6.548)
(4.449)
(4.216)
(4.048)
(28.071)
(195.589)
(266.731)
(44.753)
(4.730)
(7.113)
(7.738)
(9.963)
(32.422)
(389.477)
(129.769)
(23.766)
(3.026)
(3.376)
(4.798)
(7.408)
(18.032)
(201.322)
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Personel giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Ters repo komisyon gideri
Yazılım danışmanlık hizmet gideri
Ulaşım giderleri
Noter ve resmi takip giderleri
Diğer
(18)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13.
PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
1 Ocak1 Nisan 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibarıyla (toplam)
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
İç kaynaklardan çıkarılan hisse
senetleri
-
-
-
-
Tedavüldeki hisse senedi adedi
30 Haziran itibarıyla (toplam)
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
Tedavüldeki hisse senedinin
ağırlıklı ortalama adedi
Net dönem (zararı) / karı (TL)
Pay başına (kayıp) / kazanç (TL)
18.000.000
1.610.765
0.08949
18.000.000
1.402.935
0.07794
18.000.000
(807.634)
(0.04487)
18.000.000
(1.448.892)
(0.08049)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflara borçlar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
-
59
25.795
25.795
25.222
25.281
Ticari borçlar ve diğer yükümlülükler
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ödenecek komisyon (Not 6)
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Ödenecek komisyon
İlişkili taraflara ödenen aracılık ve portföy yönetim komisyonları
1 Ocak1 Nisan30 Haziran 30 Haziran
2014
2014
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Komisyon gideri
Ters repo komisyon gideri
VİOP işlem komisyonu gideri
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy yönetim ücreti
(19)
1 Ocak 1 Nisan30 Haziran 30 Haziran
2013
2013
40.092
12.217
517
20.609
6.970
191
112.262
9.294
951
38.089
5.998
951
146.809
199.635
76.461
104.231
162.635
285.142
82.380
127.418
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI(devamı)
Şirket, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 5.668.282 TL (31 Aralık 2013: 2.428.435 TL)
tutarında ters repo işlemleri yapmıştır (Bakınız: Dipnot 4).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.333 TL’si (31 Aralık 2013: 1.301 TL)
ilişkili bankalarda tutulmaktadır (Bakınız: Dipnot 4).
Şirket hisse senedi alım satım işlemlerini ağırlıklı olarak aracı kurum olan Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup, işlem tutarı üzerinden günlük %0,00075
oranında komisyon ödemektedir.
Şirket’in sermaye piyasası araçlarından oluşan menkul kıymetler portföyü Finans Portföy
Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye portföyün
yönetimi ve temsili için tahsis ettiği donanım, personel ve sair tüm hizmetlerin karşılığı olarak
hergün için portföy toplam değerinin %0,004’ünden (yüzbinde dört) oluşan bir yönetim ücreti
tahakkuk ettirir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde de bu ücret Şirket tarafından Finans
Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ödenir.
Şirket Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalamış olduğu “Portföy yöneticiliği çerçeve
sözleşmesi”ni 30 Eylül 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında iptal etmiştir. Şirket 1 Kasım
2012 tarihi itibarıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile “Portföy yöneticiliği ve risk yönetim
çerçeve sözleşmesi” imzalanmıştır.
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket’in üst
düzey yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı:
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
İzin karşılıkları
137.371
18.208
164.382
19.156
Toplam
155.579
183.538
(20)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski:
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Şirket’in 30
Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmamaktadır.
16.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
17.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Şirket, 21Mayıs 2014 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında Şirket faaliyetlerinin devam
etmesinde fayda görülmediğinden fesih ve tasfiye sürecine ilişkin çalışmalara başlanmasına, fesih
ve tasfiyenin yapılacak genel kurulda Şirket ortaklarının onayına sunulmasına ve olumsuz oy
kullanan ve muhalefet şehrini işleten ortaklara ayrılma hakkı tanınmasına ilişkin karar almıştır. 30
Mayıs 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na Şirket’in tasfiyesine ilişkin gerekli
izinin verilmesi konusundaki talepleri iletilmiştir.
(21)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content