close

Enter

Log in using OpenID

BEÜ.İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim

embedDownload
8 Eylül 2014 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29113
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak
esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam
Bilimleri BölümüArap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,
b) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
c) Hazırlık Sınıfı: Bülent Ecevit Üniversitesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını,
ç) Kurul: İlahiyat Fakültesi Kurulunu,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,
e) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Arapçanın temel
kurallarını öğreterek bilgi ve becerilerini geliştirecek, işittiğini ve okuduğunu
anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde dil iletişimini
sağlama yeterliliğini kazandırmaktır.
Öğrenci kabul ve kayıt
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri,
28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi
Lisans
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliği
uyarınca
her
öğretim
yılı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Öğretim süresi ve yeterlik ölçütleri
MADDE 7 – (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinde belirtilen süredir.
(2) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil yeterlikleri, Anabilim
Dalı Başkanlığı tarafından yapılan Genel Yeterlik Sınavı ile tespit edilir. Yeterlik sınavında
başarı notu, 100 tam puan üzerinden 60’tır.
(3) Genel Yeterlik Sınavında başarılı olanlar, kabul edildikleri lisans programına
başlarlar. Başarılıolamayanlar ise Hazırlık sınıfına devam ederler.
(4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Genel Yeterlik Sınavından muaftırlar:
a) Son üç yıl içerisinde Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların
yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgarî yabancı dil seviyesinin tespiti amacına
yönelik olarak yapılan YDS veya eşdeğeri sınavlarda 100 tam puan üzerinden en az 60
puan almış olanlar.
b) Son üç yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan Arapça YabancıDil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınavlarda en az 60 puan
almış olanlar.
c) En az son üç yılda, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu
kurumlarda tamamlayanlar.
ç) Arapçanın anadil olarak konuşulduğu herhangi bir ülkenin ortaöğretim
kurumlarından mezun olanlar.
(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlik
belgelerine sahip olanlar, söz konusu belgelerini ders kayıtlarının yapıldığı son mesai
gününün bitimine kadar Fakültenin öğrenci işleri birimine ibraz etmeleri halinde hazırlık
sınıfından muaf tutulurlar.
Eğitim-öğretim faaliyeti, düzeyler ve süre
MADDE 8 – (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel
araç gereçlerle donatılmışdersliklerde, en fazla yirmi beş öğrenci kapasiteyle yapılır.
(2) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili Arapça’dır.
(3) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik
Takviminin öğretim yılı başlangıç ve bitiştarihleri dikkate alınarak Fakülte
Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenip ilan edilir.
(4) Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça yeterlik sınavında
başarılı olamayan ya da sınava girmeyenöğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından
yapılan düzey belirleme sınavına göre yabancı dil öğretim programının
başlangıç (temhidi), ilk (mübtedi), orta (mutavassıt) ve ileri (mütekaddim) seviyelerinden
(kurlarından) birine yerleştirilirler.
(5) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil öğretimi sınavlar dahil otuz iki haftadır.
(6) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Öğretimi başlangıç, ilk, orta ve ileri düzey
olmak üzere dört düzeyde programlanıp uygulanır. Her düzeyde öğretim süresi en az
sekiz haftadır. Haftalık ders saati de yirmi saatten az olamaz.
Ölçme değerlendirme
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında kurlara dayalı yıl geçme sistemi uygulanır.
(2) Yabancı Dil öğretiminin her kur bitiminde bir ara sınav ve yılsonunda final
sınavı yapılır. Final sınavına girebilmek için ilgili düzeyde derslerin %85’ine devam etme
zorunluluğu vardır.
(3) Başarı notu, genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların
birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Hazırlık sınıfında tam not 100, başarı notu 70’tir.
Başarı notu; ilk üç kur sonundaki ara sınav notunun %15’i (toplamda %45), ilk üç kur
için ödev ve performans değerlendirmesinin %5’i, (toplam %15) yılsonu genel veya
bütünleme sınavının %40’ı alınmak sureti ile hesaplanır. Ancak öğrencinin
başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel veya bütünleme sınavından 100 tam
puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla yılsonu başarı notunun 70 olmasışarttır.
(4) Hazırlık sınıfında okutulacak ders materyalleri, uygulanacak ara sınav, final ve
yeterlik sınavları Anabilim Dalı Başkanlığınca Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
oluşturulan beş kişilik bir komisyon tarafından hazırlanıp uygulanır. Anabilim
Dalı Başkanı bu amaçla oluşturulacak komisyonun da başkanıdır.
Başarısızlık
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin başarısızlık durumları 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi uyarınca değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli
ve 27074 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik ile 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
EcevitÜniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
266 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content