close

Enter

Log in using OpenID

ÇİRMEN LİVASI YER İSİMLERİ - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
BAġBAKANLIK
DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı
Yayın Nu:
Defter-i Hâkânî Dizisi: IX
167 NUMARALI
MUHÂSEBE-Ġ VĠLÂYET-Ġ RÛM-ĠLĠ DEFTERĠ
( 937 / 1530 )
I
PaĢa Livâsı Solkol Kazâları (Gümülcine, Yeñice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop,
Timur-hisârı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, Avrat-hisârı, Yeñice-i Vardar, Kara-verye,
Serfiçe, ĠĢtin, Kestorya, BihliĢte, Görice, Florina) ve Köstendil Livâsı
<Dizin ve Tıpkıbasım>
ANKARA - 2003
Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Proje Sorumluları
Dr. Necati AKTAġ
Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa KAPLAN
Osmanlı Arşivi Daire Başkanı
Dr. Ahmet Zeki ĠZGÖER
Yayın İşleri Koordinatörü
Yayına Hazırlayanlar
Ali COġKUN
Ahmet ÖZKILINÇ
Abdullah SĠVRĠDAĞ
Murat YÜZBAġIOĞLU
Baskıya Hazırlama
Murat ġENER
Salih DUTOĞLU
167 NUMARALI
MUHÂSEBE-Ġ VĠLÂYET-Ġ RÛM-ĠLĠ DEFTERĠ
( 937 / 1530 )
I
PaĢa Livâsı Solkol Kazâları (Gümülcine, Yeñice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop,
Timur-hisârı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, Avrat-hisârı, Yeñice-i Vardar, Kara-verye,
Serfiçe, ĠĢtin, Kestorya, BihliĢte, Görice, Florina) ve Köstendil Livâsı
<Dizin ve Tıpkıbasım>
ÖNSÖZ
Dünyanın siyasî, askerî ve medeniyet tarihine katkıda bulunmuĢ, çağdaĢı devletlerin gücünü ve
etkisini devamlı hissettikleri devletlerden biri de Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti, kuruluĢ ve
geliĢme dönemindeki bu gücünü çağın sosyal, askerî ve iktisadî ihtiyaçlarına en pratik çözüm
üretebilme ve bunu uygulayabilme becerisine borçludur.
Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ, geliĢme ve yükselme dönemleri olan XIV, XV ve XVI. yüzyıllar,
dünyada tarıma dayalı toplumsal yaĢantı ve geliĢmelerin öne çıktığı dönemlerdir. Tarıma dayalı sosyal
ve ekonomik yapının bulunduğu bu dönemlerde Osmanlılar ülke topraklarında timar sistemini
uygulamıĢlardır. Timar sistemi, devlete hem etkin bir süvari ordusu sağlamıĢ hem de reayanın gözetim
altında tutularak asayiĢ ve nizamın tesisinde timarlı sipahiye önemli görevler yüklemiĢtir.
Osmanlı Devleti'nin XV ve XVI. yüzyıllardaki sosyal, ekonomik, idarî, askerî ve demografik
yapısını öğrenebilmemizde, sancak esasına göre tutulmuĢ olan “Tahrir Defterleri”nin önemli bir yeri
vardır. Devletin merkez dıĢındaki idarî yönetim hiyerarĢisi, ticaret ve sınaî hayatı, tarım ürünleri,
hayvancılık, yeraltı zenginlikleri, nüfus ve etnik yapı ile tüm sosyal ve tarihî eserler hakkında detaylı
bilgiler bu defterlerde bulunmaktadır.
Ġki cilt halinde yayınlanması planlanan 167 numaralı defterin birinci cildi 1-305 sayfaları
arasındaki PaĢa livası Solkol kazaları olan Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne, Nevrekop,
Timurhisarı, Siroz, Selanik, Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe, ĠĢtin,
Kestorya, BihliĢte, Görice ve Florina kazaları ile Köstendil livasına ait bölümü tıpkıbasım ve indeksi
yapılmak suretiyle yerli ve yabancı araĢtırmacılarla, ilgililerin hizmetine sunulmuĢtur.
Eserin yayına hazırlanmasında emeği geçen Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi
Daire BaĢkanlığı personelini tebrik eder çalıĢmanın tarih ve kültürümüze yararlı olmasını dilerim.
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
V
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNSÖZ .............................................................................................................................................................................. V
ĠÇĠNDEKĠLER ................................................................................................................................................................. VII
KISALTMALAR ................................................................................................................................................................ IX
I. GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................ 1
II. YAYINLANAN ESERDEKĠ LĠVĀ VE KAZĀLARA AĠT TAHRĪR DEFTERLERĠ ............................................................. 9
A. YARARLANILAN DEFTERLERĠN ĠDĀRĪ BĠRĠMLERĠ VE SAYFA/VARAK NUMARALARI ...................................... 9
B. YAYINLANAN ESERDEKĠ LĠVĀ VE KAZĀLARA AĠT DEFTERLER....................................................................... 13
III. YEKŪN CETVELLERĠ ............................................................................................................................................... 15
A. MUHĀSEBE-Ġ CĀNĠB-Ġ YEMĪN VE YESĀR ............................................................................................................ 17
B. LĠVĀ VE KAZĀ YEKŪNLARI ................................................................................................................................. 20
IV. DĠZĠNLER ................................................................................................................................................................. 43
A. KĠġĠ VE CEMĀ‘AT ADLARI DĠZĠNĠ ....................................................................................................................... 45
1. Solkol Kazāları (Gümülcine, Yeñice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop, Timur-hisārı, Siroz, Selanik,
Sidre-kapsi, Avrat-hisārı, Yeñice-i Vardar, Kara-verye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice ve Florina) ...... 45
2. Köstendil Livāsı .................................................................................................................................................. 50
B. YER ADLARI DĠZĠNĠ.............................................................................................................................................. 54
1. Solkol Kazāları (Gümülcine, Yeñice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop, Timur-hisārı, Siroz, Selanik,
Sidre-kapsi, Avrat-hisārı, Yeñice-i Vardar, Kara-verye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice ve Florina) ...... 54
2. Köstendil Livāsı .................................................................................................................................................. 92
C. TERĠMLER DĠZĠNĠ .............................................................................................................................................. 120
V. HARĠTALAR ............................................................................................................................................................. 135
1. Paşa Livāsı Solkol Kazāları ve Köstendil Livāsı İdārī Birimleri .............................................................................. 137
2. Gümülcine Kazāsı ................................................................................................................................................ 138
3. Yeñice-i Kara-su ve Drama Kazāları ..................................................................................................................... 139
4. Zihne, Siroz ve Timur-hisārı Kazāları ................................................................................................................... 140
5. Nevrekop Kazāsı ................................................................................................................................................... 141
6. Selanik ve Sidre-kapsi Kazāları ............................................................................................................................ 142
7. Yeñice-i Vardar ve Avrat-hisārı Kazāları ............................................................................................................... 143
8. Kara-verye ve Serfiçe Kazāları .............................................................................................................................. 144
9. Kestorya ve İştin Kazāları ..................................................................................................................................... 145
10. Görice ve Bihlişte Kazāları .................................................................................................................................... 146
11. Florina Kazāsı ....................................................................................................................................................... 147
12. Köstendil Livāsı Ilıca Kazāsı .................................................................................................................................. 148
13. Köstendil Livāsı İştib ve Kratova Kazāları ............................................................................................................. 149
14. Köstendil Livāsı Ustrumca Kazāsı ......................................................................................................................... 150
15. Köstendil Livāsı İvranya Kazāsı ............................................................................................................................ 151
VI. METNĠN FĠHRĠSTĠ.................................................................................................................................................. 153
VII. 167 NUMARALI MUHĀSEBE-Ġ VĠLĀYET-Ġ RŪM-ĠLĠ DEFTERĠ I: TIPKIBASIM
VII
KISALTMALAR
a.g.e.
: Adı geçen eser
b.
: Bāzār
bk.
: Bakınız
BOA
: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
c.
: Cāmi„
cm.
: Santimetre
çf.
: Çiftlik
çr.
: Çayır
k.
: Karye
kl.
: Kal„a
kz.
: Kazā
l.
: Livā
m.
: Mahalle
MAD
: Maliyeden Müdevver Defterler
md.
: Mescid
mn.
: Manastır
M.Ö.
: Milattan önce
ms.
: Medrese
mz.
: Mezra„a
n.
: Nāhiye
nf.
: Nefs
nu.
: Numara
s.
: Sayfa
TD
: Tahrir (Defter-i Hākānī) Defterleri
TK, KKA
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyūd-ı Kadīme Arşivi
v.
: Varak
vb.
: ve benzeri
vt.
: Vilāyet
y.
: Yaylak
zm.
: Zemīn
zv.
: Zāviye
IX
GİRİŞ
Rum-ili'deki idarî teşkilatlanmada bölgenin
askerî ve ticarî konumuna göre yüzyıllar önceden
yapılmış olan yollar etkili olmuştur. Paşa
sancağı içerisinde Sofya merkez olmak üzere
kazalar; “Cânib-i Yemîn” (Sağkol) ve “Cânib-i
Yesâr” (Solkol) şeklinde iki gruba ayrılmıştır.
Cânib-i Yemîn yani Sağkol daha önce yayınlanan 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili
Defteri I içerisinde yer almıştır. Edirne, Dimetoka, Ferecik, Keşan, Kızılağaç, Zağra-i Eskihisar, İpsala, Filibe, Tatarbazarı, Samakov,
Üsküb, Kalkandelen, Kırçova, Manastır, Pirlepe
ve Köprülü kazaları bu bölgeyi meydana getiren
idarî birimlerdir. Yayına hazırlanan 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri I'de ise
Cânib-i Yesâr yani Paşa sancağının Solkol kazaları olan Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama,
Zihne, Nevrekop, Timurhisarı, Siroz, Selanik,
Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte nam-ı
diğer Vılkaşin, Görice ve Florina1 ile Köstendil
livası yer almaktadır.
1352'de Rum-ili'ne geçen Süleyman Paşa
komutasındaki Osmanlı kuvvetleri batı, kuzeybatı ve kuzey-doğuya doğru ilerlerken Romalıların yaptırdığı ve daha sonra Bizans'ın da
kullandığı yollardan yararlanmışlardır. Bu yollar
Solkol (Via Egnatia-Cânib-i Yesâr), Ortakol (Via
Militaris-Tarîk-i Evsât) ve Sağkol (Kırım-Karadeniz
ticaret yolu)'dur2.
Romalıların siyasî amaçlarla yaptırmış
olduğu Via Egnatia yani Osmanlıların deyimiyle
Solkol yolu İtalya ile doğu eyaletleri arasındaki
ilişkileri kolaylaştırmayı, askerî ve idarî ihtiyaçları karşılamayı, giderek daha uzak sınırlara
yönelen birliklerin hareketinin ve yönetimin
düzenli işleyişini sağlıyordu. Yolun inşasına
M.Ö. 146 tarihlerinde Makedonya Prokonsülü
İgnatius zamanında başlandığı için bu yola Via
Egnatius adı verilmiştir. Via Egnatia Apollonia'dan doğuya doğru uzanır. Millerle ölçülmüş
1
2
Yayınlanan defterde müstakil liva olarak geçen Florina,
defterin fihristinde “Livâ-i Florina bir kâdılık yerdir”
şeklindeki yazının üst tarafına “sancaklıkdan ref„ olunup
Paşa sancağına mülhak olmuştur” notu düşülmüştür.
Biz de buna itibar edip Florina'yı Paşa sancağı Solkol kazaları içerisinde değerlendirerek dizinlerde diğer kazalarla
birlikte verdik.
Halime Doğru, XIII-XIX. Yüzyıllar Arasında Rumeli'de Sağ
Kolun Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Görüntüsü ve Kozluca
Kazası, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2000, s. 32.
İpsala'ya ve Arda ırmağına kadar sınır taşları ile
donatılmıştır. Toplam uzunluğu 535 mildir3.
Solkol Osmanlı Devleti'nin Balkanlara ve
Avrupa'ya doğru genişlemesinde İstanbul'dan
Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'a giden anayol
olarak kullanılmaktaydı. Solkol yolu yalnızca
askerî amaçlı kullanımın dışında Balkan yarımadasının güneyinden Avrupa ülke-lerine tahıl,
deri ve kumaş gibi malların sev-kinde de ticarî
bir yol olarak önem taşıyordu. Yine XV ve XVI.
yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin en önemli devlet
adamları tarafından kurulmuş çok sayıda vakıf
da Solkol yolunun ticarî yol olarak taşıdığı
öneme işaret etmektedir4.
Solkol güzergâhı olan Draç-Ohri, Manastır,
Vodena-Selanik hattı atlı kervanlarla 75-80
saat, Selanik-Orfani-Gümülcine, Malkara-Tekirdağ-Silivri-İstanbul arası ise atlı kervanlarla
103 saatlik bir mesafe idi5.
Ortakol ise Çirmen, Zağra, Filibe ve buradan ikiye ayrılarak Sofya üzerinde Niş ve
Belgrad'a ulaşırken ikinci kol da Köstendil
üzerinden Üsküp'e varıyordu.
Sağkol ise Trakya'dan başlayarak Kırklareli
üzerinden kuzeye doğru devam ediyor, Edirne'den gelen yolla birleşip Tunca vadisini takip
ederek Istrancalar ve Balkan dağlarının doğal
geçitlerinden geçmek suretiyle Kara-deniz'e
paralel olarak Tuna nehrine kadar ulaşıyordu.
Yol, büyük merkezlere ulaşacak şekilde bazı
yerlerde ikiye ayrılarak devam ediyordu.
Prevadi'den batıya giden yol Tırnova ve Niğbolu'ya ulaşıyor, asıl yol kuzeye doğru devam
edip Dobruca'dan geçip Babadağ'a geldikten
sonra Tuna nehrini geçiyordu. Buradan tekrar
ikiye ayrılan yolun doğuya doğru devam eden
kolu Kırım'a gidiyor, diğeri Yaş üzerinden
Kuzeydenizi'ne kadar ulaşıyordu.
3
4
5
Anna Avramea, “MÖ. 2. Yüzyıl ile MS. 6. Yüzyıl Arasında Via Egnatia'nın Güzergahı ve İşlevi”, Sol Kol,
Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699), Editör:
Elizabeth A. Zacharıadou, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul 1999, s. 4-7.
Vassilis Dimitriadis “Via Egnatia Üzerindeki Vakıflar”,
Sol Kol, Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (13801699), Editör: Elizabeth A. Zacharıadou, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 103-104.
Traian Stoianovich “Osmanlı Hâkimiyetinde Via Egnatia”,
Sol Kol, Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (13801699), Editör: Elizabeth A. Zacharıadou, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 235.
1
Sağkol askerî anlamda Ortakol kadar faal
olmamasına rağmen önemini daima korumuştur.
İstanbul'a et ve tuz sağlayan merkezlerin yoğunluğu bu güzergâhta idi. Buğday ve kesimlik
hayvanların karayolu veya denizyolu ile İstanbul'a ulaştırılması bu yolun önemini artırıyordu.
Köstence, Varna, Burgaz ve Mesembria gibi sağkolun önemli limanlarından her türlü üretim
başkente ulaştırılıyordu6.
1-Ġdarî ve YerleĢim Birimleri
Yayınlanan 167 numaralı tahrir defterinin
birinci cildinde Paşa livasının 18 kazası ve Köstendil livasının 5 kazası ile 8 nahiyesi bulunmaktadır. Ayrıca Paşa livası Solkol kazalarından
Timurhisar'a bağlı Menlik nahiyesi Köstendil livası bölümünde yer almaktadır. Defterde geçen
kaza ve nahiyeler şunlardır:
A-Paşa livası Solkol kazaları
1-Gümülcine kazası
2-Yenice-i Karasu kazası
3-Drama kazası
4-Zihne kazası
5-Nevrekop kazası
6-Timurhisarı kazası
7-Siroz kazası
8-Selanik kazası
9-Sidrekapsi7 kazası
10-Avrathisarı kazası
11-Yenice-i Vardar kazası
12-Karaverye kazası
13-Serfiçe kazası
14-İştin8 kazası
15-Kestorya (Kesriye) kazası
16-Bihlişte kazası nam-ı diğer Vılkaşin
17-Görice kazası
18-Florina kazası
B-Köstendil livası
1-Ilıca kazası
a-Ilıca nahiyesi
b-Piyaniçe nahiyesi
c-Dubniçe nahiyesi
d-Radomir nahiyesi
e-Sirişnik nahiyesi
f-Gorna-Krayişte nahiyesi
2-Kratova kazası
3-İştib kazası
Doğru, a.g.e., s. 32-33.
Bu kaza 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri I 'in Giriş bölümünde (s. 5) sehven “Sidrekapısı” şeklinde yazılmıştır.
8 Bu kaza da aynı yerde “İştib” olarak yazılmıştır.
6
7
2
a-Koçana nahiyesi
b-Nogoriçe nahiyesi
4-Ustrumca kazası
Menlik nahiyesi (Timurhisarı kazasına bağlı)
5-İvranya kazası
Paşa livasının Solkol kazalarından Gümülcine merkezde (nefs) 17 müslim, İnöz merkezde
1 müslim 33 gebran, Yenice-i Karasu merkezde
11 müslim, Zihne merkezde 12 gebran, Nevrekop
merkezde 5 müslim 13 gebran, Timurhisarı
merkezde 3 müslim 7 gebran, Siroz merkezde
26 müslim 28 gebran, Selanik merkezde 48
müslim 11 gebran mahallesi ile 3 gebran ve 20
Yahudi cemaati, Sidrekapsi merkezde 1 müslim
3 gebran, Yenice-i Vardar merkezde 18 müslim
1 gebran, Serfiçe merkezde 11 gebran, Kestorya
merkezde 2 müslim 36 gebran mahallesi ile 1
Yahudi cemaati, Florina merkezde 3 müslim 5
gebran mahallesi olmak üzere toplam 135
müslim ve 160 gebran mahallesi vardır. Drama,
Avrathisarı, Karaverye, İştin ve Bihlişte kazalarının merkezlerinde mahalle kaydı verilmemiştir. Müslim veya gebran hane, mücerred ve
bive sayıları ile muhtelif meslek gruplarının
kayıtları mevcuttur. Paşa livası Solkol'da 18
kaza, 22 nefs, 5 kale (Selanik, Kavala, Serfiçe,
Kestorya ve Görice), 295 mahalle, 2.076 köy ile
175 mezraa mevcuttur.
Köstendil livasında; Ilıca merkezde 5
müslim 1 gebran, Dubniçe merkezde 5 gebran,
Radomir merkezde 1 müslim 8 gebran, Kratova
merkezde 3 müslim, 24 gebran ve 1 Yahudi,
İştib merkezde 8 müslim 5 gebran ve 2 Yahudi,
Nogoriçe merkezde 3 gebran, Ustrumca merkezde 9 müslim 6 gebran, Bedriç merkezde 3
müslim 18 gebran, Menlik merkezde 1 müslim
22 gebran ve 2 Kıbti mahallesi olmak üzere toplam 127 mahalle bulunmaktadır. İvranya kazasının merkezi olmakla birlikte mahalleleri belirtilmeyip müslim ve gebran hane, mücerred ve
bive sayıları verilmiştir. Köstendil livasında toplam 5 kaza, 3 kale (İştib, Ustrumca ve İvranya),
8 nahiye, 10 nefs, 127 mahalle, 1.564 köy ve 109
mezraa bulunmaktadır.
2-Nüfus ve Demografik Yapı
Paşa Livası Solkol kazaları:
Paşa livası Solkol kazalarında toplam
194.271 avarız ve gayr avarız yetişkin erkek
nüfusun 29.546'sı müslim, 2.662'si Yahudi
olmak üzere 164.725'i gayr-i müslimdir. Gümülcine ve Yenice-i Karasu kazalarının haricindeki kazalarda gayr-i müslim nüfusun ekseriyeti teşkil ettiği görülmektedir.
TABLO I
1530 Tarihinde Solkol Kazalarının Nüfus Yapısı
Müslim
Gayr-i Müslim
Muaf
Hane
Mücerred
Toplam
Hane
Mücerred
Bive
Hane
Mücerred
Bive
Toplam
1.732
607
1.274
133
3.746
1.270
275
148
529
50
8
2.280
6.026
Yenice-i Karasu
2.207
1.030
1.086
69
4.392
1.416
189
31
613
98
4
2.351
6.743
Drama
2.224
1.331
460
100
4.115
3.602
734
204
1.394
323
32
6.289
10.404
505
245
43
5
798
6.806
1.071
818
470
78
14
9.257
10.055
1.583
906
109
10
2.608
16.268
1.329
882
503
61
71
19.114
21.722
Timurhisarı
488
232
69
37
826
5.488
816
394
173
61
3
6.935
7.761
Siroz
Selanik ve
Sidrekapsi
Avrathisarı
830
304
239
44
1.417
6.356
1.263
483
168
15
1
8.286
9.703
2.562
1.004
1.951
535
6.052
14.2109
2.883
1.646
6.628
405
205
25.977
32.029
868
266
52
1.186
4.305
1.776
341
21
12
6.455
7.641
Yenice-i Vardar
1.169
204
64
1.437
8.150
1.575
457
315
7
20
10.524
11.961
97
12
262
371
7.191
1.392
638
1.962
218
136
11.537
11.908
Serfiçe
108
6
329
443
4.674
1.067
321
24
3
6.096
6.539
İştin
152
13
3
168
6.361
2.887
331
9.579
9.747
Kestorya
171
19
38
228
4.54310
1.58711
311
5
6.446
6.674
Bihlişte
218
51
6
275
3.569
1.239
145
58
21
2
5.034
5.309
Görice
249
43
83
375
4.983
2.464
251
168
67
7
7.940
8.315
Florina
617
232
66
194
1.109
17.081
1.763
989
693
92
7
20.625
21.734
15.780
6.505
66
6.262
29.546
116.273
24.310
8.390
13.724
1.515 515
164.725
194.271
Zihne
Nevrekop
Karaverye
Toplam
933
Köstendil livası:
Köstendil livasında toplam 75.125 avarız
ve gayr avarız neferin 49'u Yahudi, 87'si Kıbti12,
70.428'i de gebr olmak üzere toplam 70.564
7
Genel
Toplam
Mücerred
Gümülcine
Bennak
Hane
Kazalar
Muaf
neferi gayr-i müslimdir. Liva genelinde müslümanların sayısı 4.561'dir. Aşağıda verilen tablo
incelendiğinde gayr-i müslim nüfusun livanın
genelinde ekseriyeti teşkil ettiği görülecektir.
TABLO II
1530 Tarihinde Köstendil Livasının Nüfus Yapısı
Kazalar
Ilıca
Kratova
Hane
Müslim
Mücerred Muaf
Toplam
Hane
1.942
17.134
3.085
660
207
2.292
255
182
1.656
239
204
3
İştib
773
125
33
931
9.684
2.002
500
892
Ustrumca
Menlik nahiyesi
İvranya
934
133
58
1.125
13.812
2.901
707
123
252
16
268
4.579
519
128
220
88
5.118
1.083
234
2.062
4.561
52.619
9.845
2.411
5.553
Toplam
47
Gayr-i Müslim
Mücerred Bive Muaf Yahudi
88
3.907
516
138
Kıbti
Genel
Toplam Toplam
2.256
23.135
25.077
11
2.740
2.947
38
13.116
14.047
17.543
18.668
5.533
5.801
8.497
8.585
70.564
75.125
87
49
87
9 10 11 12
9
10
11
12
Bu sayının 2.645 hanesi Yahudi'dir.
Bu sayının 8 hanesi Yahudi'dir.
Bu sayının 9 mücerredi Yahudi'dir.
Sözü edilen 87 nefer Kıbti, Solkol kazalarından Timurhisar'a bağlı Menlik nahiyesinde bulunmaktadır.
3
3-Solkol Kazaları ve Köstendil Livasının
Ekonomik Durumu ile Gelir-Gider Katagorileri
Solkol kazaları ve Köstendil livasının vergi
gelirlerinden en büyük pay 13.600.256 akçe ile
padişah hasları ve 12.507.948 akçe ile de zaim
ve sipahi timarları için ayrılmıştır. Solkol kazalarının toplam vergi geliri 23.511.049, Köstendil
livasının ise 8.473.361 akçedir.
TABLO III
1530 Tarihinde Solkol Kazaları ve Köstendil Livasının Gelir-Gider Tablosu
Gelirlerin Dağılımı
Hashâ-i Padişah
Hashâ-i İbrahim Paşa
Hashâ-i Ayas Paşa
Hashâ-i Kasım Paşa
Hashâ-i Behram Paşa
Hashâ-i Hâce-i Hullidemülkühū
Hashâ-i Ahmed Çelebi,
defterdar
Hashâ-i Nişancı Bey
Hashâ-i Kapudan
Çiftlik-i Hüsrev Bey, Mirliva-i Bosna
Hashâ-i Mir-liva-i Selanik
Gümülcine, Yenice-i Karasu, Yenice-i Vardar,
Drama, Zihne, Siroz,
Karaverye, Serfiçe,
Nevrekop, Timurhisarı,
Hurpişte, Kestorya,
Selanik, Sidrekapsi ve
Bihlişte ve Görice
Avrathisarı kazaları
kazaları
8.059.108
1.950.798
Florina
Kazası
Toplam
Köstendil
Livası
664.278
10.674.184
2.926.072
13.600.256
74.002
117.543
191.545
74.002
302.847
40.155
153.892
265.912
66.969
79.822
31.477
112.229
18.307
102.262
31.106
Genel
Toplam
374.479
374.479
419.804
419.804
259.019
259.019
18.307
18.307
133.368
28.641
162.009
119.216
119.216
119.216
14.524
14.524
14.524
14.939
14.939
14.939
81.233
81.233
81.233
Hashâ-i İskender Çelebi
37.108
37.108
Hashâ-i Seydi Bey, et-Tevkîî
20.202
20.202
313.183
313.183
16.999
16.999
15.000
15.000
30.524
30.524
Hashâ-i Mehmed Bey bin
Ahmed Ağa, Mir-liva-i
Köstendil
Hashâ-i Ahmed Ağa, Serzevvâkîn-i Dergâh-ı Âlî
Hashâ-i Pervane Ağa, Ağa-i
Ulufeciyân-ı Yemin
Hashâ-i Hüsam Bey,
Kethuda-i Rum-ili
Zeamet-i Rüstem Çelebi,
Defterdar-ı Timar
Timarha-i Zuamâ ve Erbab-ı
Timar
Timarha-i Mustahfızân-ı
Kal‘a
Timarha-i Mir-ahur-ı
Şütürbânân
Timarha-i Mir-ahur-ı
Madeyân
Timarha-i Ser-şahinci ve
Bazdârân
Timarha-i Reis-i Mellâhîn
Mahsul-i Rüsûm-ı Asesiyye
ve İhtisab ve İhzâriyye
Timarha-i Mehmed Ağa,
Ser-çakırcıyân-ı Dergâh-ı Âlî
Evkaf ve Emlâk
Nakdiyye-i Evkaf, ‘an-ribh
Vakf-ı Kenâyis
Toplam
4
26.761
26.761
3.595.264
3.047.088
223.421
83.472
1.158.218
26.761
7.800.570
4.707.378
12.507.948
306.893
83.003
389.896
17.984
17.984
17.984
6.233
6.233
6.233
38.679
38.679
38.679
2.000
2.000
2.000
67.033
67.033
67.033
30.530
30.530
30.530
2.505.071
420.610
17.114
2.942.795
177.708
3.120.503
43.678
43.678
43.678
23.654
21.164
44.818
44.818
15.513.398
5.983.229
2.014.422
23.511.049
8.473.361
31.984.410
4-Muaf Sınıflar
Paşa livası Solkol kazalarında 18 kadı, 8
zaim, 1.100 sipahi, 267 mustahfız-ı kal„a, 19
akıncı, 3 dizdar, 2 mir-ahur, 2.890 yörük ve
yamak, 517 imam-müezzin-hatib ve sahib-i
berat, 7 zaviyedâr, 28 sipahizâde, 26 pir-i fani,
19 muaf, 442 müslim çeltükci, 1.071 gayr-i
müslim çeltükci, 141 müslim derbendci, 2.453
gayr-i müslim derbendci, 150 müslim tuzcu,
3.960 gayr-i müslim tuzcu, 98 hafızân-ı cisr,
hafızân-ı kenar-ı derya ve meremmetciyân-ı
râh-ı âb, Vardar ve Karasu nehirlerinde 1.285
müslim gemici ile 40 gayr-i müslim gemici, 46
dalyancı, 30 yuvacı ve kayacı, 142 bazdâr, 482
yağcı, akıncı ve küreci, 107 müslim hademe-i
meâdin, 2.301 gayr-i müslim hademe-i meâdin,
95 müslim hademe-i gav-ı siyah, 365 gayr-i
müslim hademe-i gav-ı siyah, 88 hademe-i
madeyân, 73 hademe-i imaret-i Evrenos Bey, 42
hademe-i darbhane, 1.424 keşiş, 61 uteka, 3
atıcı (?), 135 sarbân ve şütürbân olmak üzere
avarızdan muaf toplam 19.935 nefer mevcuttur.
Köstendil livasında 1 mir-liva, 5 kadı, 2
müderris, 19 talebe, 23 zaim, 1.141 sipahi, 3
dizdar, 3 kethuda, 50 mustahfız, 2.460 yörük, 5
hatib, 25 imam, 30 müezzin, 20 muarrif ve
kayyum, 86 akıncı, 2 sipahizâde, 4 ehl-i berat,
254 kürekciyân-ı çeltük, 1.597 derbendci ve
418 muaf evkaf ve emlâk reayası olmak üzere
avarızdan muaf 6.149 nefer bulunmaktadır.
5-Vakıflar
167 numaralı tahrir defterinde vakıf geliri
tahsis edilmiş olan Solkol kazaları ile Köstendil
livasındaki vakıf müesseseleri şunlardır:
a-Camiler
Siroz'da Gazi Hudavendigâr, İbrahim Paşa
ve Kebkebir, Selanik'te Aya Sofya ve Yakub
Paşa, Florina'da Yakub Bey, İnecük'te Hüseyin
Bey ile Köstendil livası Bedriç nahiyesinde
Bedriç, İştib'te İştib, Dubniçe nahiyesinde
Pürtlü, Menlik nahiyesi İsveti İvrace köyünde
Çavuş Ayas ile İvranya'da Gedük Ahmed Paşa
camileri vardır.
b-Medreseler
Siroz'da Selçuk Hatun binti Sultan Bayezid
Han ile Köstendil livası İştib merkezinde
Mevlana Mehmed Çelebi bin Mevlana Nurüddin
medreseseleri mevcuttur.
c-Mescitler
Florina'da Ablak Hamza Bey, Selanik'de
Ahmed bin Ali, Akça, Ali Paşa Bey, Gazzaz Hacı
Muslihüddin, Hacı Ahmed bin Kara Hacı, Hacı
Hasan et-Tacir, Hacı Musa, Hacı Yakup,
Haraccı Alaüddin, Haraccı Kemal, Katib Ali
Bali, Kethuda, Muhammed bin Ahmed, Mustafa
Bey bin İlyas, Sinan, Sinan Halife, Solom ve
Zühre Hatun, Siroz'da Ayişe Hatun, Bacdâr
Hayrüddin, Bedrüddin, Çaşnigir İlyas, Eslim
Hatun, Hacı Kurd, İsmail Bey, Kara Hamza,
Kolak Kasım Çelebi, Mahalle-i Salih Fakih,
Musa Çelebi bin Bacdar Hayrüddin, Tabbah
Murad, Tanrıvermiş, Emir Hasan ve Tatar
Hatun, Gümülcine'de Bağçelü İlyas, Bergamalu,
Debbağân, Deli oğlu, Hacı Hayrüddin, Hacı
Hızır, Hacı Karagöz, Hacı Yavaş, İmam Aşcı,
İnekci (?) Hacı Hayrüddin, Kadı, Koca Nasuh,
Mahalle-i Yenice, Süpüren, Süpüren Mahmud
ve Şehreküstü, Karaverye'de Bayezid Çelebi bin
Tuzcu Hacı Sinan, Gülşah Hatun, Hacı Karagöz,
Kemal, Mehmed Çelebi, Sinan Bey veled-i
Yakub Bey ve Yahya Bali, Yenice-i Vardar'da İsa
Bey bin Evrenos Bey, Kestorya'da Karacacik ve
Hurpeşte'de Mamı Bey mescitleri bulunmaktadır.
Köstendil livasına bağlı Ilıca kazası
merkezinde Ahmed Fakih, Halil Paşa ve Murad
Çelebi, Ustrumca'da Bayram-zâde, Bayramzade Sinan, Beyi Çelebi, Firuz Bey, Hacı Çelebi,
İbrahim Çelebi, Kasım bin Yusuf, Kilise, Musa
Çelebi ve Sofuyan, İştib'de Hamza Çeribaşı,
Hüsam Kethuda, Hüseyin Bey, İbrahim Bey,
Mehmed Çelebi ve Yeğan-zâde ile İvranya kazası
Çeltükci köyünde Ahmed Ağa mescidleri
mevcuttur.
d-Zaviyeler
Siroz'da Ali Bey, Ali Paşa, Bahaüddin Paşa,
Derviş Mustafa Çelebi bin Bahşi Bey, Koca
Kadı,
Kutbüddin,
Mecnun
Paşa,
Şeyh
Bedrüddin ve Tabbah Mahmud, Gümülcine'de
Börekçiler, Hacı Şemsüddin, Konukcu Şemsüddin, Süpüren Kassab ve Ahi Evren, Yenice-i
Karasu'da Derviş İvaz, Timurhisarı Vetrina
köyünde Kamerşah Sultan, Kara-verye'de Mehmed Bey ve Tuzcu Sinan Bey ile İnöz'de Yunusluk zaviyeleri mevcuttur.
Köstendil livası Ustrumca merkezde Hoca
Şemsüddin, İştib'de Hüsam Kethuda ve
Hüseyin Bey, Dubniçe'de Hızır Baba ve İbrahim
Baba ile Dubniçe nahiyesi Hamzabeylü köyünde
Piri Dede bin Mustafa Bey zaviyeleri vardır.
e-Muallimhaneler
Gümülcine'de Binti Kemal, Hacı İskender,
Hoca-zâde ve Kebkebir, Hurpeşte'de Kasım
Çelebi ve Mamı Bey, Karaverye'de Bayezid
Çelebi bin Tuzcu Hacı Sinan ve Sinan Bey veled-i
Yakub Bey, Florina'da Ablak Hamza Bey ve Çakeri
Sinan Bey muallimhaneleri bulunmaktadır.
5
Köstendil livası Ustrumca merkezde İsa
Hoca, İştib merkezde Muslihüddin ve İvranya
kazası Çeltükci köyünde Ahmed Ağa muallimhaneleri vardır.
f-İmaretler
Gümülcine ve Siroz merkezde Evrenos Bey,
Selanik'te İshak Paşa ve İnecük'te Hüseyin Bey,
Köstendil livası Ilıca merkezde Halil Paşa ve
Süleyman Bey imaretleri mevcuttur.
g-Tekkeler
Karaverye merkezde Baba tekkesi ile
Hurpeşte merkezde Rasim Çelebi tekkesi vardır.
Paşa livası Solkol kazalarında vakıf geliri
tahsis edilmiş olan 28 cami, 108 mescit, 29
zaviye, 30 muallimhane, 10 imaret ve 3 medrese
mevcuttur. Ayrıca XV ve XVI. yüzyıldaki
Osmanlı padişahları ile yüksek devlet ricalinin
İstanbul, Edirne ve Bursa'da yaptırmış oldukları
cami, medrese ve imaretlere Paşa livası Solkol
kazalarından birçok köyün gelirleri vakfedilmiştir. Solkol kazalarındaki toplam vakıf ve
mülk gelirleri 2.986.473 akçedir. Köstendil
livasında ise vakıf geliri tahsis edilmiş olan 5
cami, 25 mescit, 5 imaret, 4 zaviye, 3 muallimhane ve 2 medrese mevcut olup bu vakıfların
yıllık geliri 177.708 akçedir.
6-Defterin Muhtevası ve Özellikleri
167 numaralı tahrir defteri Paşa livası
Solkol kazaları, Köstendil, Vulçıtrın, Prizrin,
Alacahisar, Hersek13, İzvornik ve Bosna14 livalarından oluşmaktadır.
İki cilt halinde yayınlanması planlanan
defterin yayınlanan bu ilk cildinde, Paşa livası
Solkol kazaları (18 kaza) ile Köstendil livası yer
almaktadır. 2004 yılı içinde yayınlanacak olan
diğer cildinde ise Vulçıtrın, Prizrin, Alacahisar,
Hersek, İzvornik ve Bosna sancakları yer
alacaktır. İzvornik ve Bosna livası ile Hersek'in
2 kazası fihristte bulunmasına rağmen defterin
eksik olmasından dolayı içeriğinde mevcut
değildir. Eksik olan bu bölümler bölgenin yakın
tarihli diğer defterlerinin en uygunları seçilerek
yayınlanmasıyla bu eksikliğin telafisi yoluna
gidilecektir.
13
14
6
Defterin fihristinde “Livâ-i Hersek dört kâdılık yerdir”
kaydından Hersek sancağının dört kazası olması gerekirken defterin eksik olmasından dolayı iki kazası
mevcuttur.
İzvornik ve Bosna sancakları, defterin fihristinde bulunmasına rağmen içeriğinde yoktur.
Defterin orijinaline 613'e kadar sayfa
numarası
verilmiştir.
Fakat
numaralama
yapılırken 456'dan 557'ye atlanmıştır. Dolayısıyla defterin toplam sayfa adedi 613 değil
513'tür. Defterin dış cilt boyutları 15,5 x 46,5
cm., varak boyutları 15 x 46 cm., yazılı kısım
boyutları dolu sayfalarda genellikle 9-11 x 33-36
cm.dir. Bu boyutlar Kanuni Sultan Süleyman
dönemi mufassal ve icmal defterlerine özgün
boyutlardır. Deftere sonradan sayfa numarası
verilmiştir. Bu gibi defterlerde her idarî birimin
yazımından sonra bırakılması âdet olan boş
sayfalar burada da vardır. Bunlar 2, 6, 134,
171, 180, 190, 214, 215, 306, 394, 401, 452,
454, 599. sayfalardır. Toplam 14 adet numara
verilmemiş boş sayfa vardır. Ayrıca, 6-7 arasında 2, 180-181 arasında 2, 190-191 arasında
2, 214-215 arasında 4, 306-307 arasında 6 ve
400-401 sayfaları arasında 2 sayfa olmak üzere
toplam 18 sayfaya numara verilmemiştir. Sayfa
numarası verilmeyen boş sayfalar tıpkıbasıma
alınmamıştır.
Yayınlanan defterde yıpranmış ve çürümüş
yerler olduğundan dolayı tamir ve restorasyonu
yapılmıştır. Defterin başında fihristi ile Rum-ili
eyaletinin genel bir muhasebesi verilmiştir.
Paşa livası Solkol kazalarından 10 kazanın
(Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne,
Siroz, Nevrekop, Timurhisarı, Selanik, Sidrekapsi ve Avrathisarı) yekunu 124. sayfada; 6
kazanın (Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe,
İştin, Kestorya, Bihlişte ve Görice) yekunu 179.
sayfada; Florina kazasının yekunu ise 188.
sayfada verilmiştir.
Muhasebe-İcmal defterleri serisinin aksine
167 numaralı defterde Köstendil ve Hersek
livalarındaki karyelerin altında verilen hane ve
mücerred sayıları yazılırken siyakat rakamı
kullanılmıştır. Ayrıca Köstendil livasındaki liva
ve kaza yekunları ile idarî birimlerdeki vakıf ve
mülk kayıtları liva başlığından önce 191-213.
sayfalar arasında verilmiştir.
Defterde 126. sayfada Yenice-i Vardar,
146. sayfada Serfiçe ve 159. sayfada Kestorya
kazalarının, 216. sayfada yörük cemaatlerinin,
307. sayfada “meâdin-i Osmanî”, 315. sayfada
Vulçıtrın, 402. sayfada Alacahisar ve 453.
sayfada Hersek livaları kanunnameleri vardır.
Defter tamamıyla siyah çini mürekkebiyle
yazılmıştır. İdarî birimlerin başlangıç varağı
dıştan görünecek şekilde sarı-kırmızı renkli
ipek bir bağla müteakib birimden ayrılmıştır.
Varakların aradan çıkarılıp çıkarılmadığını
kontrol etmek maksadıyla varağın ikinci yüzünün sol alt köşesinde bulunan reddâdelerin büyük bir kısmı ciltlenme esnasında kesilmiştir.
7-Yayın Yapılırken Takip Edilen Usul
167 numaralı defteri kaleme alan kâtipler
mevcut bilgileri mufassal defterlerden aktarırken bazı yerlerde yanlışlıklar yapmışlardır.
Bunların doğruları ilgili mufassal veya icmal
defterlerinden bulunarak köşeli parantezle [ ]
gösterilmiştir. Okunuşu tam olarak tesbit edilemeyen kelimelere ise soru işareti (?) konulmuştur.
Yayına hazırlanan 167 numaralı tahrir
defterinin birinci cildi; Giriş, Yayınlanan Eserdeki Liva ve Kazalara Ait Defterler, Yekun Cetvelleri, Dizinler (Kişi ve Cemaat Adları, Yer Adları
ve Terimler), Haritalar, Metnin Fihristi ve Tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan Eserdeki Liva ve Kazalara Ait
Defterler bölümü iki başlık halinde değerlendirilmiştir. Tahrir Defterlerinin Ġdarî Birimleri ve
Sayfa/Varak Numaraları başlığı altında Solkol
kazaları ve Köstendil livasına ait yayın yaparken
yararlandığımız defterlerin idarî birimleri esas
alınarak fihristleri çıkarılmış ve karşılarına
sayfa veya varak numaraları yazılmıştır. Yayınlanan Eserdeki Liva ve Kazalara Ait Tahrir
Defteri başlığı altında ise Solkol kazaları ve Köstendil livasının mevcut tahrir defterleri tablolar
halinde verilmiştir.
Dizinler; KiĢi ve Cemaat Adları, Yer Adları
ve Terimler olmak üzere üç başlık altında
verilmiştir. KiĢi ve Cemaat Adları ile Yer Adları
dizinleri Paşa Livası Solkol Kazaları ve Köstendil
Livası başlıkları altında ayrı ayrı verilirken
Terimler dizini beraber verilmiştir. KiĢi ve
Cemaat Adları dizinine; cemaatler, millet isimleri ve ismini şahıslardan alan mahalle, mezraa,
zaviye, cami, mescit, âsiyâb, bağ, bağçe vb.
isimler alınmıştır. Yer Adları başlığı altında ise
her türlü yer ve yer tarif eden isimler alınmıştır.
Terimler dizininde defterde hemen hemen her
sayfada geçen (hane, mücerred, karye vb.) bazı
terimler sadece madde olarak gösterilmiş, sayfa
numarası verilmemiştir.
Köstendil livasına tabi Kratova kazası
defterde padişah hassı olarak değerlendirilmiştir.
Fakat Kratova kazası içerisindeki köyler
haritada İştib kazasının güneyinde ve bu
kazaya bağlı Koçana nahiyesi dahilinde
çıkmaktadır. Bu durumdaki köylerin İştib ve
Koçana nahiyelerine bağlanması uygun görülmüştür. Menlik nahiyesi defterde Köstendil livası
içerisinde yer almasına rağmen 287. sayfada
“Nâhiye-i Menlik, tâbi-i kazâ-i Timurhisâr”
ibaresi düşülerek Solkol kazalarından Timurhisar'a bağlı olduğu gösterilmiştir.
Köstendil livasında nahiye ve mustahfızâan
birim başlıkları belirtilmemiştir. Bu defterin
çekildiği mufassal defterin icmali olan 934
tarihli BOA, TD 141 numaralı icmal defterinden
yararlanarak köylerin bağlı olduğu nahiyeler
köşeli parantezle gösterilmiştir.
Selanik ve Sidrekapsi kazalarındaki karye
ve mezraalar BOA, TD 70 ve BOA, TD 403
numaralı defterlerdeki nahiye birimleri dikkate
alınarak ilgili idarî birimlere bağlanmıştır. İştin,
Yenice-i Vardar ve Kestorya'daki meskun
yerlerin bağlı bulundukları idarî birimler BOA,
TD 424 numaralı deftere göre yazılmıştır. Görice
kazasındaki meskun yerlerin bağlı bulundukları
idarî birimler BOA, TD 70 ve BOA, TD 433
numaralı defterlere göre yazılmıştır.
Yer adlarının haritadaki yerlerinin bulunması ve haritaların yapımı için Harita Genel
Müdürlüğü 1:200 000, Generalkarte von
Mittelurope im Mabe 1:200 000 Wien 1911,
Konigreich Bulgarien und Türkisch Thrakien
1:864 000 Wien 1909, Memâlik-i Mahruse-i
Şâhâneden Rumeli Kıtasının Mufassal Haritası
1:500 000, Erkân-ı Harbiye Dairesi 1289 ve
Rumeli-i Şâhâne Erkân-ı Harbiye-i Umumiyye
Dairesi 1303 haritalarından yararlanılmıştır.
Ayrıca yukarıda zikredilen haritaların dışında yer
isimlerinin okunuşunda ve yerlerinin tespitinde
internette bulunan httb:\\www.calle.com'da
World Index kısmının ilgili ülke indekslerinden
faydalanılmıştır.
2001 yılında yayınlanan 370 Numaralı
Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili I 'de “1530 Tarihinde
Paşa (Sofya) Livası Haritası” içerisinde işaretlenen Dolna-Glogoviçe, Gorna-Glogoviçe, Berendi
ve Prazno-Glava köyleri Köstendil liva-sına bağlı
Ilıca kazasının Sirişnik nahiyesinde geçmektedir.
Ayrıca Sirodorek köyünün de bu haritada
olmaması gerekir.
7
YAYINLANAN ESERDEKĠ LĠVĀ VE KAZĀLARA AĠT TAHRĪR DEFTERLERĠ
A-YARAR LA NILA N DEFTER LER ĠN ĠDĀR Ī B ĠRĠ MLERĠ VE
SAY FA/V ARAK NU MAR ALARI
I-SOLKOL KAZĀLARI
1-MUFASSAL DEFTERLER
BOA, TD 3
Tārīh: 869, eksik, 490 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Nevrekop (124-128), Siroz (156173), Ostrova (320-322), Zihne (422432), Drama (484-489)
Nāhiye: Nevrekop (120-121), Kaluyan
(154)
Vilāyet:
Timur-hisār
(1-110),
Nevrekop (124-153), Siroz (156-297),
Ostrova (320-329) Keşīşlik (332-420),
Zihne (422-481), Drama (484-490)
Kal„a: Timur-hisār (110-118)
Ta„allukāt: Kladendra (300-318)
BOA, TD 7
Tārīh: 883, eksik, 646 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Drama (24-27), Zihne (114158), Siroz (220-237), Kladendra
(329-334),
Nevrekop
(352-356),
Demür-hisār
(400-404),
Selanik
(524-551), Sidre-kapsi (552-557)
Nāhiye: Ostrova (320-328), Kladendra
(329-344), Kaluyan (382-398)
Vilāyet: Yeñice-i Kara-su (1-23),
Drama (24-112), Zihne (114-158),
Keşīşlik (160-218), Siroz (220-351),
Nevrekop (352-398), Demür-hisār
(400-522), Selanik (524-616)15
BOA, TD 16M
Tārīh: 886, tam, 1203 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Florina (948-951)
Nāhiye: Florina (919-1203)
BOA, TD 235
Tārīh: 951, başı eksik, sonu tam,
242 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Florina (6-9)
Nāhiye: Florina (9-242)16
Vakf: (239)
BOA, TD 374
Tārīh: 936, eksik, BOA, TD 403'ün
parçası17, 175 sayfa
15
16
17
Vilayetler içerisinde diğer vilayet ve nahiyelere
ait köyler kaydedilmiştir.
Gogova ve Moloska nahiyelerine köy bağlanmakla birlikte nahiye başlığı verilmemiştir.
BOA, TD 403 numaralı defterin parçası olduğu anlaşılıyor. Vilayet-i Drama'nın devamı
bu defterin 1. sayfasıdır. Ayrıca BOA, TD
374 numaralı defterin 155-174. sayfaları
arasında yer alan Evrenos Bey ve İsa Bey
vakıflarının öncesi BOA, TD 403 numaralı
defterin 978. sayfasıdır.
Ġdārī Birimler
Vilāyet: Drama (2-154)
Nefs: Kavala (2-3), Drama (32-36)
Vakf: (155-174)
BOA, TD 403
Tārīh: 936, eksik, 1044 sayfa, yanlış
ciltleme var
Ġdārī Birimler
Vilāyet: Drama (1-14)
Nefs: Zihne (18-25), „Avrat-hisārı
(172), Timur-hisārı (218-223), Siroz
(334-356), Selanik (536-549, 611648), Sidre-kapsi (1018-1023)
Kazā: Zihne (18-165), „Avrat-hisārı
(172-193), Nevrekop (193-215, 553610), Timur-hisārı (217-329), Siroz
(333-523), Selanik (533-549, 6111017), Sidre-kapsi (1018-1042)
Nāhiye:
Balya-badra
(549-553),
Sidre-kapsi (666-684), Kelemerye
(690-706)
Kal„a: Selanik (920-955)
Vakf: Drama (4-14), Selanik (959-1017)
Aynaroz cezīresi keşīşānı: (1043)
BOA, TD 424
Tārīh: 936, başı tam, sonu eksik,
948 sayfa
Ġdārī Birimler
Vilāyet: İştin (538-744)
Nefs: Yeñice-i Vardar (4-13), Çitroz
(202-203),
Kara-ferye
(280-293),
Vodena (38-41), Serfiçe (440-451),
Hurpeşte (538-539), Kestorya (752767), Bihlişte (892-893)
Kazā: Yeñice-i Vardar (1-193), Karaferye (199-424), Serfiçe (429-527),
Kestorya (751-883), Bihlişte (892-948)
Nāhiye: Vodena (38-45, Vardar
kazasının çeşitli yerleri de kayıtlıdır),
Çitroz (203-259), Vılkaşin (893-948)
Kal„a: Serfiçe (528-531), Kestorya (884)
Vakf: Kara-ferye (393-424), İştin
(743-744), Kestorya (885-886)
BOA, TD 433
Tārīh: 936, tam, 1061 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Bihlişte (170-171), Kestorya
(470-480), Çitroz (696), Kara-ferye
(747-762), Vodena (917-920), Yeñice-i
Vardar (925-932)
Nāhiye: Vılkaşin (171-278)18
Kazā: Görice (4-166), Bihlişte (170278), Hurpeşte (289-459), Kestorya
(469-582), Serfiçe (588-690), Kara18
Köylerin bir kısmı nahiyelere bağlanmışsa
da nahiye ayırımı yapılmamıştır.
ferye (695-890),
(895-1061)
Yeñice-i
Vardar
BOA, TD 720
Tārīh: 1022, tam, 722 sayfa
Ġdārī Birimler
Kazā: Bihlişte (160-248)
Nāhiye: Görice (1-157), Hurpeşte
(253-406), Kesriye (Kestorya) (411509), Serfiçe (511-612)
BOA, TD 723
Tārīh: 1022, tam, 1062 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Selanik (2-73), Sidre-kapsi
(152-159), Yeñice-i Vardar (530-539),
Vodena (551-554), Çitroz (722),
Kara-ferye (757-772)
Nāhiye: Selanik (2-146, 187-399),
Sidre-kapsi (152-185), „Avrat-hisārı
(404-494,
1010-1015),
Yeñice-i
Vardar (505-689), Kara-ferye (694843, 996-1009, 1017-1042)
Evkāf ve Emlāk: (845-1060)
BOA, TD 973
Tārīhsiz, defter parçası, eksik, 36
sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Görice ve Prespa (1-36)
BOA, TD 986
Tārīhsiz, başı eksik, sonu tam, 298 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Serfiçe (76-83), Hurpeşte (160161)
Vilāyet: Kara-ferye (1-48, 71-74),
Serfiçe (75-152), İştin (159-298)
Kal„a: Serfiçe (154-157)
BOA, TD 1058
Tārīhsiz, başı eksik, sonu tam, 294 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Florina19
BOA, MAD 67
Tārīhsiz, tam, 149 varak
Ġdārī Birimler
Nefs: Florina (1b-3b)
Nāhiye: Florina (1b-149)
BOA, MAD 1774820
Tārīh: 883, eksik, 60 sayfa
Kal„a: Selanik (20-60)
19
Kaza ve nahiye ayırımı yapılmayan bu defterin
tamamı Florina livasına aittir. 199. sayfada
Florina'nın bazı mahalleri vardır.
20
Herhangi bir kaza veya nahiye başlığı olmamasına rağmen, Avrathisar, Kelemerye,
Hortaç, Drama, Karadere, Bağdan, Bogdanos, Lankaza gibi idarî birimlere bağlı köyler mevcuttur.
9
TK, KKA 187
Tārīh: 977, 204 varak
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Timur-hisār (3b-55b), Yeñice-i
Kara-su 56a-93a), Gümülcine (103a144b), Zihne (146b-202a)
Evkāf: (93b-102b)
TK, KKA 197
Tārīh: 977, v. 205-v. 406 arası, 187
numaralı defterin II. cildidir.
Ġdārī Birimler
Nāhiye:
Drama
(205b),
Kavala
(244b), Siroz (264b), Nevrekop (325b)
2-ĠCMĀL DEFTERLER
BOA, TD 70
Tārīh: 925, başı tam, sonu eksik,
285 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Paşa (1-285)
Nāhiye: Gümülcine (1), Yeñice-i
Kara-su (2-3), Drama (3, 18), Zihne
(4), Nevrekop (4, 17, 19, 20), Siroz
(5), Timur-hisār (5, 13), Selanik (6-7,
13-14, 18, 19-20, 21), Sidre-kapsi (8-9),
„Avrat-hisārı (9-10), Yeñice-i Vardar
(10), Çitroz (11-12), Kara-verye (14),
Keşīşlik (59-63), Vodena (158-170),
Opar ve Petremjak (267-270), Prespa
(275-285)
Vilāyet: Drama (15-17, 45-52),
Gümülcine (23-33), Yeñice-i Kara-su
(34-43), Zihne (53-58), Nevrekop (6577), Siroz (80-94), Timur-hisār (95102), Selanik (103-133), „Avrat-hisārı
(136-144), Yeñice-i Vardar (145-155),
Kara-verye (171-185), Serfiçe (187196), Kestorya (197-210), İştin (215243), Vılkaşin (245-256), Görice
(257-270)
Kal„a: Selanik (121-130), Kestorya
(212-214), Görice (271-273)
BOA, TD 143
Tārīh: 936, tam, 284 sayfa
Ġdārī Birimler
Kazā: Gümülcine (1-25), Yeñice-i
Kara-su (27-52), Drama (53-77),
Zihne (78/C-92), Siroz (93-125),
Nevrekop (127-159), Timur-hisār
(161-188), „Avrat-hisārı (189-207),
Sidre-kapsi (210-211), Selanik (213284)
Kal„a: Selanik (255-278)
BOA, TD 664
Tārīh: 1008, tam, 87 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Paşa (1-11), Selanik (47-51)
BOA, TD 738
Tārīh: 976, tam, 184 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Paşa (4-26), Selanik (127-132),
Nefs: Selanik (128-129)
Nāhiye: Gümülcine (4), Yeñice-i
Kara-su (4), Kavala (4), Drama (5),
Nevrekop (5, 8), Zihne (5, 6), Siroz (6,
8), Timur-hisār (6-7), Florina (16, 17),
10
Görice (24), Bihlişte (24), Hurpeşte (24,
26), Kestorya (25), Serfiçe (25, 26),
Selanik (128-129, 130, 131), Sidrekapsi (129), Timur-hisār (129),
Yeñice-i Vardar (130, 131), Karaferye (130, 132)
BOA, TD 870
Tārīh: 1123, tam, 32 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Sol-kol (2-4), Selanik (17-18)
BOA, TD 959
Tārīh: 21 Receb 127321, tam, 79
sayfa, icmāl-evkāf
Ġdārī Birimler
Livā: Siroz (52-56, 68-69)
Nefs: Selanik (1), Kara-ferye (10),
Yeñice-i Vardar (13), „Avrat-hisārı
(15), Kavala (19), Timur-hisārı (21-),
Gümülcine (39, 48-49), Siroz (68),
Nevrekop (73)
Kazā: Selanik (1-10), Kara-ferye (1012), Yeñice-i Vardar ma„a Vodena
(13-15), „Avrat-hisārı (15-17), Kavala
ma„a Bereketlü (19), Timur-hisārı
(21-22), Drama (36-37, 44), Nevrekop
(73-75), Zihne (76-78)
Nāhiye: Çağlayık ma„a Sarı-Şa„bān,
der-kazā-i Yeñice-i Kara-su (37-38),
Pravişte ve Kavala ma„a Söğütlü (39),
Gümülcine ma„a nāhiye-i Dağ-ardı ve
Darı-dere ve Ağrıcan (39-41), Zihne
(44), Pravişte (44), Kavala (45),
Gümülcine (45), Nevrekop (45),
Timur-hisār (45, 70-71), Selanik (4548)
Evkāf: Eyālet-i Selanik (24-31)
BOA, TD 1054
Tārīh: 998 öncesi, tam, 276 sayfa
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Görice (4-41), Prespa (46-61),
Bihlişte (68-111), Hurpeşte (112-195),
Kesriye (202-237), Serfiçe (242-275)
BOA, MAD 250
Tārīh: 856, eksik, 43 sayfa22
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Kestorya (1-2, 4-21), Kolona
(Kolonya 2-3, 30)
Kal„a: Kestorya (40-43)
BOA, MAD 525
Tārīh: 849, eksik, 91 sayfa
Ġdārī Birimler
Vilāyet: Timur-hisār (2-8), Nevrekop
(29), Bogdanos (29), Gümülcine (29),
Kalovya (30), Kestorya (92)
Nefs: Timur-hisār (2), Nevrekop (30),
Kestorya (92)
Nāhiye: İstifanya (14-17), Kaloyan ve
Nevrekop (22), Bogdanos (22-23),
Nevrekop (23-26)
21
60-64. sayfalar arasında verilen “Nāhiye-i
Alasonya”nın icmali deftere sonradan ilave
edilmiş olup tarihi Şaban 1292'dir.
22
Sayfa numarası verilirken 21. sayfadan 30.
sayfaya; 31.'den 40. sayfaya geçildiği anlaşılmaktadır.
BOA, MAD 1019
Tārīh: 1007-1009, tam, 102 sayfa
(Kandiye kal„ası neferlerinin mevācib
defteri)
Ġdārī Birimler
Livā: Paşa (2, 28, 66, 69, 76, 83),
Selanik (31, 77, 84)
BOA, MAD 3727
Tārīh: 1020, tam, 187 sayfa
(Sadrazam hasları)
Ġdārī Birimler
Livā: Selanik (96, 98)
Nāhiye: Selanik (4, 37, 49, 98, 108,
123, 130, 151), Kara-ferye (4, 37, 3233, 40, 49, 98, 110), Zihne (4, 37,
49, 79), Serfiçe (5, 24, 37, 49, 76,
107, 111, 121, 156), Timur-hisār
(20, 22, 107, 112, 122, 176, 178),
Yeñice-i Vardar (21, 108, 112, 144),
„Avrat-hisārı (22, 176, 178), İzdin
(22, 23, 176, 178, 179), Florina (63,
76, 165, 176, 178), Hurpeşte (64, 65,
76, 165), Kesriye (64, 79, 165),
Gümülcine (75, 79, 91, 129), Bihlişte
(80), Nevrekop (80, 176, 178), Siroz
(98, 169, 171, 175, 176, 178), Sidrekapsi (169, 171, 182)
3-EVKĀF DEFTERLERĠ
BOA, TD 306
Tārīh: 965, başı eksik, sonu tam, 159
sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: İnöz (127-157)
Kazā: Yeñice-i Kara-su (75-114),
Gümülcine (115-126), İnöz (127-157)
BOA, TD 311
Tārīh: 965, tam, 118 sayfa
(Sultān Murād Hān evkāfı)
Ġdārī Birimler
Kazā: Gümülcine (36-65, 98-103)
BOA, TD 341
Tārīh: 970, tam, 101 sayfa
(Sultān Bāyezīd Hān evkāfı)
Ġdārī Birimler
Kazā: Siroz (2-29, 42-43), Gümülcine
(40-41, 44-68)
BOA, TD 597
Tārīh: 989, tam, 108 sayfa
(Sultān Murād Hān „imāreti evkāfının
yağcıyān defteri)
Ġdārī Birimler
Kazā: Gümülcine (2-20, 76-82),
Yeñice-i Kara-su (39)
BOA, TD 979
Tārīhsiz, başı tam, sonu eksik, 186 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: İnöz (51-62)
Kazā: İnöz (51-65), Gümülcine (82-83),
Yeñice-i Kara-su (86-119)
BOA, MAD 4184
Tārīh: 1002, tam, 142 sayfa
Ġdārī Birimler
Kazā: Selanik (65), Kara-ferye (78),
Gümülcine (106), Yenice-i Kara-su
(119), Çağlayık (122), Drama (124),
Pravişte (129), Siroz (133)
Nāhiye: Lankaza (66), Bazārgān (74),
Bogdan (76)
Nāhiye: Vardar ve Langa (44-47),
Kara-su Yeñicesi (47-48)
4-YÖRÜKĀN ve VOYNUGĀN
BOA, TD 225
Tārīh: 950, tam, 286 sayfa, Selanik
yörükānı ve Tırhala tatarānı
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Pirlepe, Manastır, Florina,
Serfice (5-6), Florina (18-35), Serfice
(37-53), Kelemerye, Yeñice-i Vardar
ve Purnar-dağı (163-164), Kelemerye
(165-182), Purnar-dağı (183-186),
Yeñice-i Vardar (187-188), „Avrathisārı (189-212), Timur-hisār (228-232)
BOA, TD 774
Tārīh: 1051, tam, 56 sayfa, Tañrıdağı yörükānı
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Drama (7-13), Çağlayık (1318), Yeñice-i Kara-su (18-31), Gümülcine (31-38, 53-56)
BOA, TD 230
Tārīh: 950, tam, 191 sayfa, Tañrıdağı yörükānı
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Timur-hisar (9), Kelemerye
(11-12), Drama (13-21, 134-149),
Yeñice-i Kara-su (20-50), Gümülcine
(51-82)
BOA, TD 407
Tārīhsiz, başı tam, sonu eksik, 258
sayfa, (Müselleman-ı Kızılca livāsının
mufassal defteri)
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Yeñice-i Kara-su (100-114),
Gümülcine (118-128), Ağrıcan (234240)
BOA, TD 766
Tārīh: 1046, tam, 72 sayfa, hāssa
ocakları yoklama
Ġdārī Birimler
Kazā: Siroz (41-44), Selanik (44-47),
Çağlayık (48), Gümülcine (49-50),
İnoz (53-55)
BOA, MAD 251
Tārīh: 933, tam, 254 sayfa
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Yeñice-i Kara-su
Gümülcine (84-89)
(75-82),
BOA, MAD 4987
Tārīh: 1097, tam, 80 sayfa, Yörükān
ocakları
Ġdārī Birimler
Nefs: Selanik (55-56)
Kazā: Gümülcine (13), Şehr, tābi„-i
kazā-i Gümülcine (8-10), Ağrıcan,
tābi„-i kazā-i Gümülcine (10-12),
Çağlayık (16-19), Kavala (19), Yeñice-i
Kara-su (24-28), İvişte (32-36),
Drama (40-46), Bereketlü (46),
Karadağ (47-54), Selanik (55-56),
Cum„a-bāzārı (65-67), Eğri-bucak
(68-75), Siroz (76), Petric (77-78)
Nāhiye: Gümülcine (8-13), Sahra
(24-28), Drama (40-46), Kelemerye
(56-57), Iskata (?) (58-60), „Avrathisārı (60-64)
BOA, MAD 15132
Tārīh: 1061, tam, 10 sayfa, KızılcaMüsellem
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Gümülcine (1-10)
5-YOKLAMA DEFTERLERĠ
BOA, TD 766
Tārīh: 1046, tam, 72 sayfa
(Hāssa ocakları yoklama)
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Vardar ve Langa (44-47),
Kara-su Yeñicesi (47-48)
Kazā: Siroz (41-44), Selanik (44-47),
Çağlayık (48), Gümülcine (49-50),
İnöz (53-55)
BOA, TD 786
Tārīh: 1065, tam, 241 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Selanik (32-34)
Nāhiye: Siroz (15), Timur-hisār (15),
Nevrekop (16), Gümülcine (17), Drama
(17), Zihne (18), Selanik (32), Yeñice-i
Vardar (32-33), Kara-ferye (33-34)
6-‘AVĀRIZ DEFTERĠ
BOA, MAD 1556
Tārīh: 1081, tam, 46 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Selanik (1-46)
Kazā: Vodena (1-46)
7-CĠZYE DEFTERLERĠ
BOA, TD 722
Tārīh: 1022, tam, 421 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Florina (188-190)
Nāhiye: Florina ve Cum„a-bāzārı
(184-409)
Vakf: Florina (410-411)
BOA, MAD 1406
Tārīh: 1011-1012, tam, 49 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: „Avrat-hisārı (2)
Vilāyet: „Avrat-hisārı (2-48)
II. K Ö S TENDĠL LĠV ĀS I
1-MUFASSAL DEFTERLER
BOA, TD 267
Tārīh: 957, tam, 864 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Ilıca (21-27), Dupniçe (208216), Radomir (322-325), Kratova
(464, 473), İştib (523-533)
Nāhiye: Ilıca (3-12, 18-34), Radomir
(12-17, 322-373), İslavişte (96-136),
Piyaniçe (138-187), Dupniçe (188-224,
238-243, 245-320), Pürtlü (224-225),
Cum„a (226-238, 244-245), Sirişnik
ma„a
Gorna-Krayişte
(375-462),
Kratova (464-491), İştib (491-640),
Koçana (642-726), Nogoriçe (728-863)
BOA, TD 975
Tārīhsiz, eksik, 176 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Dupniçe (129), Boyimiye nām-ı
diğer Piskopye (161-164)
Vilāyet: Ustrumca (1-13), Menlik (3879), Petriç (80-110), Ilıca (116-156),
Toyran-gölü (158-176)
Yörükān: Nogoriçe (16-30)
BOA, MAD 17023
Tārīh: 925, tam, 558 varak
Ġdārī Birimler
Vilāyet: Köstendil (3b-558)
Nefs: Kratova (3b-9a), Menlik (26a31b), Ustrumca (61b-64b, 489a), İştib
(68a-71a), Ilıca (71a-73a), Bedriç (75b79a), İvranya (79a), Radomir (86a-86b),
Dupniçe (98b-99a), Praşova (125a),
Tikveş (275a), Sirişnik (420a)
Nāhiye: Kratova (3b-16a), İştib ve
Koçana (16b-20b), Ilıca (20b-21b, 71a75b, 320b-360b, 520a, 548a, 554a,
555b), Sirişnik (22a-22b, 406b-412b,
417b-420b, 546b), Menlik (23a-24b,
26a-39b, 44b, 290b, 317b, 538a-538b,
549b), Tikveş (25a-25b, 207a-219b,
223a, 254b, 262a-289a, 316a, 531b,
532a, 550b, 555a), Ustrumca (26a,
52a-55a, 61a-68a, 208b-248a, 476a477b, 500b), Pürtlü (26a-26b, 161b,
23
489-492. varaklar arası bir başka defterin parçası görünümündedir.
493a-496b), Koçana (40a-44b, 162b180a, 190a, 233a, 473b, 474a, 530a531a, 537b, 538a, 550a), Dupniçe
(48a-51b, 370b-392a), İvranya (125a129a, 160b, 427b-473b, 503b-520a,
543b, 553b), İştib (132b-160b, 316b,
473b-476a, 536b-537b, 550b, 555a),
Nogoriçe (161a, 164b, 180b-207a,
316b,
501a,
551a-552a,
554b),
Malişova (248a, 249a, 251a, 252a,
257a, 258a, 259a, 532b-533a, 549a,
554b), Boyimiye (250a, 250b, 253a,
258b, 261a), Polaniye (251b, 256a,
257b, 258b, 259b-260b, 281b), Koniçe
(256a), Morihova (280a, 280b, 288a),
Bedriç (293a-297b, 308b, 309a, 310a,
311a, 312a, 312b, 314a, 314b),
Piyaniçe (360a-370a, 548b), Radomir
(392b-402a, 520a-529b, 546a), GornaKrayişte (402a-425a, 547a), Praşova
(430a, 438a, 440b, 442a, 445a, 447b,
451b, 464a, 466a), İnegoş[ta] (541b543b), Moroviçe (543b), İpşine (544a546a), Dupniçe ma„a Piyaniçe (548a),
Doyran-gölü (250a, 253b, 255b, 267a,
533a-536b, 550b, 555b)
11
Kal„a: İştib (473b-476a), Ustrumca
(476a-477b), İvranya (478a-484b)
Evkāf: (485a-491a)
Eşkünciyān: (493b-503a)
Voynugān: (503b-538b)
Zevāyid-i Voynugān: (541b-552a,
553b-556a)
Manastırlar: (556b)
(86-125 arasında nahiyeler karışık
olarak yazılmış)
2-ĠCMĀL DEFTERLER
BOA, TD 74
Tārīh: 925, tam, 221 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (2-221)
Nefs: Kratova (2), Ustrumca (10),
Ilıca (10), Petriç (10), İvranya (10)
Nāhiye: Kratova (2-3), Ilıca (4, 10, 124143), Menlik (4, 6), Polaniye (5), Pürtlü
(5), Koçana (7, 18, 39-47), Dupniçe (8,
13-14, 149-161), Ustrumca (10, 64-95),
Morihova (10), İştib (10, 18, 22-38),
Radomir (10, 15-16), İvranya (10-11,
19-20, 182-209), Piyaniçe (15, 144148), Boyimiye (17), Nogoriçe (18, 4963), Tikveş (96-110), Menlik ma„a Petriç
(112-122), Radomir ma„a Sirişnik (162166), Gorna-Krayişte (167-180)
Kazā: Ustrumca (5)
Kal„a: İştib (210-211), Ustrumca
(212), İvranya (214-218)
Vakf: (220-221)
BOA, TD 141
Tārīh: 934, başı eksik, sonu tam,
316 sayfa
Ġdārī Birimler
Nefs: Dupniçe (1), Ilıca (10), İvranya
(10)
Nāhiye: Dupniçe (1, 4-5, 73-87), Menlik
(1-2, 6-7, 244-251), Tikveş (2-3, 213234), Koçana (7-9, 142-155), Ilıca (10,
28-50), İvranya (10, 253-298), İştib (11,
119-141), Ustrumca (11, 177-204),
İslavişte (51-63), Radomir (88-97),
Gorna-Krayişte ma„a Sirişnik (99-117),
Nogoriçe (157-176), Malişova (205-207),
Boyimiye (209-211), Petriç (235-243)
Kal„a: İştib (301-303), İvranya (304311), Ustrumca (312-313)
Vakf: (314-316)
Ze„amet: (13-26)
BOA, TD 269
Tārīh: 957, tam, 510 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (3-510)
Kazā: Ilıca (3-179)
Nefs: Ilica (16), İvranya (16), İştib
(16), Bedriç (16), Radomir (16)
Nāhiye: Ilıca (3, 13, 38-65), Kratova
(3), İştib (4, 5, 13, 180-214), Koçana
(5, 11, 12, 216-243), Nogoriçe (5, 9,
13, 244-282), Ustrumca (6, 14, 17,
284-316), Göl-i Toyran (6), Tikveş (6,
11, 14, 17, 338-368), Bedriç (7, 11,
13, 14, 17, 370-383), Menlik (7, 11,
14, 15, 16, 384-394), Dupniçe (8, 10,
12, 105-135), Radomir (8, 136-148),
Sirişnik (9), İslavişte (9, 66-85),
12
İvranya (10, 14, 396-482), Boyimiye
(15, 332-337), Toyran-gölü (15, 330),
Piyaniçe (87-104), Sirişnik ma„a
Gorna-Krayişte (150-179), Malişova
(318-324), Koniçe (326-328)
Kal„a: İştib (496-501), Ustrumca
(502-504)
Evkāf: İştib (507-508)
Atmacacıyān ve görencciyān (484-495)
Nāhiye:
Bedriç,
Ustrumca (71-72)
BOA, TD 523
Tārīh: 980, tam, 204 sayfa
Ġdārī Birimler
Kazā: Ilıca (2, 5, 28-39), Dupniçe (2,
5, 7, 54-65), Kratova (2), İştib (2, 8699), Nogoriçe (3, 8, 9, 110-123),
Koçana (3-7, 100-109), Ustrumca (3,
124-135), Tikveş (3, 144-153), Petriç
(3, 8, 154-158), Menlik (4, 6, 158162), Toyran (4), Toyran-gölü (5,
143), İvranya (7, 162-197), Radomir
(8, 65-70), İslavişte (40-43), Sirişnik
(71-86), Malişova (136-139), Koniçe
(140-141), Boyimiye (142)24
Kal„a: İvranya (197-201), İştib (202),
Ustrumca (202-204)
BOA, MAD 3727
Tārīh: 1020, tam, 187 sayfa
(Sadrazam hasları)
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (92)
Nāhiye: Nogoriçe (97, 140, 149),
Radomir (98, 130), Toyran (10, 40,
54), Dupniçe (10-11, 40, 54, 182),
İştib (11, 40, 54, 66, 80)
BOA, TD 664
Tārīh: 1008, tam, 87 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (32-35)
BOA, TD 738
Tārīh: 976, tam, 184 sayfa
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Ilıca (88, 93), Dubnice (88,
89), İştib (88, 90, 93), Koçana (90),
Nogoriçe (91), Ustrumca (91), Tikveş
(91), Bedriç (91), Menlik (92),
Toyran-gölü (92-93),
BOA, TD 854
Tārīh: 1107-1112, tam, 121 sayfa,
derdest
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (8-87)
Nāhiye: Ilıca (8-11), İslavişte (14-16),
Piyaniçe (18-19), Dupniçe (21-26),
Radomir (29-31), Krayişte ve Sirişnik
(34-35), İştib (40-45), Koçana (47-49),
Nogoriçe (52-57), Ustrumca (59-63),
Malişova (66), Koniçe (68), Boyimiye
(69), Toyran (70), Tikveş (70-75), Petriç
(77-79), Menlik (81-82), İvranya,
Morihova, İnegoşta ma„a İpşine (83-87)
BOA, TD 870
Tārīh: 1123, tam, 32 sayfa
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (8-9)
BOA, TD 959
Tārīh: 21 Receb 1273, tam, 79 sayfa,
icmāl-evkāf
Ġdārī Birimler
Livā: Siroz (52-56, 68-69)
Nefs: Ustrumca (17-19), Toyran (20),
Menlik (72)
Kazā: Ustrumca (17-19), Toyran (20),
Menlik (72-73)
24
9-27. sahifeler arasındaki zeametlerde nahiye
ayırımı yapılmamıştır.
tābi„-i
kazā-i
BOA, MAD 1019
Tārīh: 1007-1009, tam, 102 sayfa
(Kandiye kal„ası neferlerinin mevācib
defteri)
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (63, 100)
3-YÖRÜKĀN ve VOYNUGĀN
BOA, TD 21
Tārīh: 892, tam, 210 sayfa, voynugān
Ġdārī Birimler
Livā: Köstendil (1-144)
Nāhiye: Ilıca (1-5, 43-50, 145-150),
Radomir (5-7, 50-80), İvranya (7-26,
80-108, 110-115, 153-171, 173-182),
Nogoriçe (26-31, 115-126, 151, 210),
İştib
(31-37),
Tikveş
der-kazā-i
Ustrumca (37-40, 140-142), Menlik
der-kazā-i Timur-hisār (40-42), Koçana
der-kazā-i İştib (127-136), Ustrumca
(136), Malişova tābi„-i kazā-i Ustrumca
(137-140), Toyran-gölü (142-144)
Kazā: Ilıca (145-150), İştib (183-200),
Ustrumca (201-208), Sirişnik derkazā-i Ilıca (209)
BOA, TD 224
Tārīh: 950, tam, 62 sayfa
(Ofçabolu yörükānı)
Ġdārī Birimler
Ze„āmet: İştib, Pürtlü, Ostrava,
Nogoriçe (4-8)
Nāhiye: Üsküb ma„a Nogoriçe (1017), İştib (25-39), Pürtlü, Köstendil (4051)
BOA, TD 225
Tārīh: 950, tam, 286 sayfa, Selanik
yörükānı ve Tırhala Tatarānı
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Ustrumca (213-227)
BOA, TD 354
Tārīh: 973, tam, 74 sayfa
(Ofçabolu yörükānı)
Ġdārī Birimler
Nāhiye: İştib (14, 38-53), Çayır-ı
Üsküb ma„a Nogoriçe (14), Üsküb
ma„a Nogoriçe (20-28), Pürtlü (14,
54-56)
BOA, MAD 7979
Tārīh: 1095, tam, 30 varak, Ofçabolu yörükānı
Ġdārī Birimler
Nāhiye: Dubniçe, der-livā-i Köstendil
(1b-2a)
B. YAYINLANAN ESERDEKĠ LĠVĀ VE KAZĀLARA AĠT DEFTERLER
I-SOLKOL KAZĀLARI
YERĠ
ESKĠ NU.
YENĠ NU.
DURUMU
SAYFA, VARAK
ÇEġĠDĠ
HĠCRĪ TĀRĪHĠ
BOA, TD
317
3
Eksik
490 s.
Mufassal
869
BOA, TD
1041
7
Eksik
646 s.
Mufassal
833
16M
Tam
1203 s.
Mufassal
886
BOA, TD
BOA, TD
898
70
Başı tam, sonu eksik
285 s.
İcmāl
925
BOA, TD
288
143
Tam
284 s.
İcmāl
936
BOA, TD
570
225
Tam
286 s.
Yörükān ve Tatarān
950
BOA, TD
414
235
Başı eksik, sonu tam
242 s.
Mufassal
951
BOA, TD
815
306
Başı eksik, sonu tam
159 s.
Evkāf
965
BOA, TD
224
311
Tam
118 s.
Evkāf
965
BOA, TD
624
341
Tam
101 s.
Evkāf
970
BOA, TD
703
374
Eksik
175 s.
Mufassal
936
BOA, TD
372
403
Başı eksik, sonu tam
1044 s.
Mufassal
936
BOA, TD
777
424
Başı tam, sonu eksik
948 s.
Mufassal
936
BOA, TD
849
433
Tam
1061 s.
Mufassal
Kānūnī
BOA, TD
571
597
Tam
108 s.
Evkāf
989
BOA, TD
599
664
Tam
87 s.
Hāss-İcmāl
1008
BOA, TD
31
720
Tam
722 s.
Cizye
1022
BOA, TD
927
722
Tam
421 s.
Mufassal
1022
BOA, TD
772
723
Tam
1062 s.
Mufassal
1022
BOA, TD
461
738
Tam
184 s.
Hāss-İcmāl
976
BOA, TD
21
766
Tam
72 s.
Yoklama
1046
BOA, TD
943
786
Tam
241 s.
Yoklama
1065
BOA, TD
669
870
Tam
32 s.
İcmāl-Cebelü
1123
BOA, TD
605
932
Tam
68 s.
Yoklama
1174
BOA, TD
596
959
Tam
79 s.
İcmāl-Evkāf
21 Receb 1273
BOA, TD
1000
973
Eksik
36 s.
Mufassal
Tārīhsiz
BOA, TD
828
986
Başı eksik, sonu tam
298 s.
Mufassal
Tārīhsiz
BOA, TD
362
1054
Tam
276 s.
İcmāl
998 öncesi
BOA, TD
383
1058
Başı eksik, sonu tam
294 s.
Mufassal
Tārīhsiz
BOA, MAD
67
Tam
149 v.
Mufassal
Tārīhsiz
BOA, MAD
1019
Tam
102 s.
İcmāl
1007-1009
BOA, MAD
1406
Tam
49 s.
Cizye
1011-1012
BOA, MAD
3727
Tam
187 s.
Hāss-İcmāl
1020
BOA, MAD
4184
Tam
142 s.
Evkāf
1002
BOA, MAD
17748
Eksik
60 s.
204 v.
Mufassal
883
Mufassal
977
205-406 v.
Mufassal
977
TK, KKA
348
187
TK, KKA
349
194
13
II-KÖSTENDĠL LĠVĀSI
YERĠ
ESKĠ NU.
YENĠ NU.
DURUMU
SAYFA, VARAK
ÇEġĠDĠ
BOA, TD
65
21
Tam
210 s.
Yörükān-Voynugān
892
BOA, TD
583
74
Tam
221 s.
İcmāl
925
BOA, TD
359
141
Başı eksik, sonu tam
316 s.
İcmāl
934
BOA, TD
529
224
Tam
62 s.
Yörükān ve Tatarān
950
BOA, TD
570
225
Tam
286 s.
Yörükān ve Tatarān
950
BOA, TD
974
267
Tam
864 s.
Mufassal
957
BOA, TD
287
269
Tam
510 s.
İcmāl
957
BOA, TD
575
354
Tam
74 s.
İcmāl-Yörükān
973
BOA, TD
113
523
Tam
204 s.
İcmāl
980
BOA, TD
599
664
Tam
87 s.
Hāss-İcmāl
1008
BOA, TD
461
738
Tam
184 s.
Hāss-İcmāl
976
BOA, TD
993
854
Tam
121 s.
Derdest
1107-1112
BOA, TD
669
870
Tam
32 s.
İcmāl-Cebelü
1123
BOA, TD
596
959
Tam
79 s.
İcmāl-Evkāf
21 Receb 1273
BOA, TD
999
975
Eksik
176 s.
Mufassal
Tārīhsiz
BOA, MAD
170
Tam
558 v.
Mufassal
925
BOA, MAD
1019
Tam
102 s.
İcmal
1007-1109
BOA, MAD
3727
Tam
187 s.
Hāss-İcmāl
1020
14
HĠCRĪ TĀRĪHĠ
YEKŪN CETVELLERİ
A- MUHĀ SEB E-Ġ C ĀNĠB-Ġ YE MĪN V E YE SĀR
Bi'l-cümle Otuzüç Kādīlıkdır
Kılā„, „aded
9
Nefs-i şehr ve kasaba
35
Kurā, „aded
3.859
Mezāri„
242
Çiftlik, kıt„a
125
Cemā„at
95
Enhār
19
Göl, „aded
5
Dalyan
16
Panayır bāzār, tābi„-i
Hurpeşte ve Kestorya
3
Bezzāstān, bāb
4
Memālih
11
Şāb-hāne, ocak, tābi„-i Ferecik
Ma„mūr: 22
Harāb: 8
Mesācid
373
Medāris
24
Mu„allim-hāne
60
Zevāyā
67
„Amāyir ve cevāmi„
93
Hammām
35
Manastır, kilise
10
Kādī
33 nefer
Müderris
24 nefer
Zu„amā
108 nefer
Sipāhiyān
1.593 nefer
Mustahfızān ma„a dizdār: 374
Bā-tīmār: 332
Bā-„ulūfe: 42 nefer
Mīr-āhūr-ı mādeyān-ı
hāssa
2 nefer
Sārbān ve şüturbān
Bir mikdār tīmārları vardır
12 nefer
NEFERĀN
GAYR ‘AVĀRIZ VE HĀNE-Ġ ‘AVĀRIZ-I MÜSLĠMĀNĀN VE GEBRĀN VE MÜCERREDĀN [VE] BĪVEHĀ
MĠNHĀ
NEFERĀN-I GAYR ‘AVĀRIZ
Müslimānān
Hāne
Mücerred
14.777
1.540
„Ulemā ve şeyh
12 nefer
Gebrān
Hāne
Mücerred
14.100
1.882
Bīve
570
Hutebā ve e‟imme ve mü‟ezzinān ve mu„allim ve
musta„id ve muhassıl ve ser-mahfil ve sāhib-i berevāt
1.457 nefer
Yahūdiyān
Hāne
Mücerred
2.942
137
Sādāt
18 nefer
Sipāhī-zādegān
155 nefer
Pīr-i fānī ve ma„lūl ve
fakrü'l-hāl
62 nefer
Hāne-i müslimānān,
der-Selanik ve gayr
1.312 nefer
Mücerredān-ı
mezkūrīn
201 nefer
Hāne-i gebrān, nefs-i
Selanik ve ba„zı derEdirne ve gayr
1.571 nefer
Mücerredān-ı
mezkūrīn
218 nefer
Bīve
158
Eşkünciyān, yörükān
ve yamak
4.434 nefer
Mücerredān-ı
mezkūrīn
541 nefer
Hāfızān-ı cisr ve kenār-ı
deryā
Hāne
Mücerred
68
10
Yahūdiyān, nefs-i
Selanik ve gayr
2.942 nefer
Mücerredān-ı
mezkūrīn
127 nefer
Çeltükciyān
Re‟īs
Müslimānān Mücerredān-ı mezkūrīn
3 nefer
2435 nefer
75 nefer
Gebrān
Mücerredān-ı mezkūrīn
Bīve
1.388 nefer
123 nefer
22
Tuzcuyān
Müslimānān
Mücerredān
142
8
Gebrān
Mücerredān
Bīve
3370
448
142
Dalyancıyān
Hāne
Mücerred
42
4
Yağcıyān ve akıncıyān
ve küreciyān
Hāne
Mücerred
660
120
Bāzdārān
Hāne
Mücerred
245
25
Gılmān-ı Hazret-i
İbrāhīm Paşa
46 nefer
Derbendciyān
Müslimānān
Mücerredan-ı mezkūrīn
638 nefer
237 nefer
Gebrān
Mücerredān-ı mezkūrīn
Bīve
3.286 nefer
626 nefer
109
Gılmān-ı Ortakcıyān
Müslimānān
Mücerredan-ı mezkūrīn
564 nefer
77
Gebrān
Mücerred
Bīve
142
23
109
Mellāhān, ber-āb-ı
Vardar ve Kara-su
Müslimānān Mücerred
1.280
5
Gebrān: 40
Yuvacıyān ve kayacıyān
Hāne
Mücerred
18
12
Korucu
19 nefer
Evlād-ı sāhib-i vakf
Hāne
Mücerred
384
54
Gılmān-ı Ahmed Paşa-i
Hersek
19 nefer
Şütürbānān
Hāne
Mücerred
77
46
Ulakcı
17
17
Toviçe
10 nefer
Atıcı (?)
Hademe-i me„ādin
3 nefer Müslimānān Mücerred
95
12
Gebrān Mücerred Bīve
1.826
357
118
Hademe-i gāvmīşān
Müslimānān Mücerred
68
27
Gebrān Mücerred Bīve
311
42
12
Hademe-i mādeyān-ı hāssa
Müslimānān
Mücerred
Gebrān
137
45
12 nefer
Hāne
Bīve
„Īşān-ı Evrenos Bey
ve gayr
61 nefer
Müslim
3
Zāviyedār
67 (?)
Voynugān
Mücerred
Yamak
Hademe-i „amāyir-i
Evrenos Bey ve gayr
80 nefer
Hademe-i darb-hāne
42 nefer
Kıbtiyān
Müslimānān Mücerred Gebrān Mücerred Bīve
206
25
Mu„āf
Gebrān
8
Keşīşān, cezīre-i AyoNoros
1.424 nefer
Manastırhā: 200 bāb
Zımmiyānān, cezz-i
cezīre-i mezbūre
25 nefer
HĀNEHĀ-Ġ ‘AVĀRIZ MA‘A RE‘ĀYĀ-Ġ EVKĀF-I SELĀTĪN VE ÜMERĀ VE GAYR
Hāne: 184.796
Gebrān
148.413
Müslimānān
36.383
Mücerredān-ı Mezkūrīn: 38.021
Müslimānān
Gebrān
10.592
27.429
Hāne-i evkāf-ı selātīn Hāne-i evkāf-ı selātīn
4.175
3.915
el-Bākī
32.208
el-Bākī
144.498
Der-evkāf-ı selātīn
1.212
Bīvehā: 9.270
Der-evkāf
Der-evkāf-ı selātīn
616
el-Bākī
9.380
156
el-Bākī
el-Bākī
26.813
9.114
El-Mahsūl-i Hāsshā-i Hazret-i Pādīşāh-ı „Ālem-Penāh ve Paşayān-ı „İzām
ve Zu„amā ve Sipāhiyān ve Gayrihim
Hāsıl
33.797.290
Cizye-i gebrān-ı nevāhī-i mezkūrīn
10.454.995
Yekūn ma„a cizye
44.252.285
MĠNHĀ
Hāsshā-i Hazret-i PādīĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs
Şehr Kasaba
15
4
Enhār
3
Kurā, „aded
355
Mezāri„
18
Çiftlik, kıt„a
24
Cemā„at
11
Dalyan
3
Göl
2
Şāb-hāne, ocak
22
Āsiyāb, bāb
10
Hāsıl ma„a „ādet-i ağnām ve mukāta„āt-ı sā‟ire
13.864.436
Hāsshā-i Sadrü'l-vüzerā’i'l-‘izām
Hazret-i Ġbrāhīm PaĢa
Kurā
Hāsıl
25 „aded
116.732
Cizye
10.454.995
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Nefs Kurā Mezāri„ Hāsıl
1
49
5
407.379
Yekūn ma„a cizye
24.319.431
Nefs
5
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā Mezra„a İskele Hāsıl
67
2
1
432.990
Hāsshā-i Behrām PaĢa, Mīr-i mīrān-ı
Rūm-ili
Nefs Kurā Mezra„a Hāsıl
1
37
1
279.156
Hāsshā-i Mevlānā Hāce-i Hazret-i
Hudāvendigār
Kurā
Hāsıl
3
18.307
Hāsshā-i Mevlānā Kādī-‘asker-i Rūm-ili,
der-Kazā-i Filibe ve Manastır ve Pirlepe
Kurā
Hāsıl
23
205.981
Hāsshā-i Mevlānā Kādī-‘asker-i
Anadolu
Nefs Kurā
Hāsıl
1
14
80.414
‘an-Hāsshā-i Kapudan
Nefs
Kurā
Hāsıl
1
4
37.279
‘an-Hāsshā-i Pīr Mehmed PaĢa, bervech-i tekā‘üd, tābi‘-i Pirlepe ve
Manastır
Kurā
Hāsıl
10
8.389
Tīmār, ber-vech-i Çiftlik, der-Tasarruf-ı Tīmār, ber-vech-i Çiftlik, der-Tasarruf-ı
Ġskender Bey, Defterdār-ı Hızāne-i
Mahmūd Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i
‘Āmire ve Kethudā-i Ser-‘asker-i
‘Āmire, tābi‘-i Edirne
Kurā
Hāsıl
Mükerrem, tābi‘-i Edirne
Kurā
Hāsıl
2
6.383
2
3.093
18
‘an-Ze‘āmet-i Rüstem Çelebi,
Defterdār-ı Vilāyet-i Rūm-ili
Kurā
Hāsıl
8
26.761
Hāsshā, der-Tasarruf-ı Ahmed Çelebi,
Defterdār-ı Hızāne-i ‘Āmire-i m.
Kurā
Hāsıl
10
102.262
Hāsshā-i NiĢāncı Bey
Kurā
Hāsıl
17
119.216
‘an-Hāsshā-i Hüsrev Bey, Mīr-livā-i
Bosna, sāyir hāslarıyla mahsūbdur
Kurā
Mezra„a
Hāsıl
4
1
14.939
Hāsshā-i Mīr-i Selanik, ber-vech-i
tekā‘üd
Kurā
Çiftlik Hāsıl ma„a mukāta„a
5
2
81.232
Mahsūl-i tīmār, ber-vech-i Arpalık,
der-Tasarruf-ı Mehmed Ağa, Serçakırcıyān
Kurā
Hāsıl
6
30.530
Tīmār-ı Ser-bevvābīn-i Dergāh-ı ‘Ālī,
ber- vech-i Arpalık, tābi‘-i Kestorya
Karye Hāsıl
1
6.000
Tīmār, ber-vech-i tekā‘üd, derTasarruf-ı Bālī Ağa, der-Kazā-i Edirne
ve Dimetoka
Karye Hāsıl
5
15.366
Nefs
10
Mahsūl-i Rüsūm-ı ‘Asesiyye ve
Ġhtisāb ve Ġhzāriyye
67.033
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā, „aded
Mezāri„
Çiftlik
Cemā„at
Hāsıl
2.709
148
3
32
11.400.147
Tīmār-ı Re’īs-i Mellāhīn
Hāsıl, „an-ığrıb
2.000
Tīmār-ı Mellāhīn, ber-āb-ı Meriç
Karye Hāsıl
3
3.002
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kılā‘
Kurā
Mezāri„ Hāsıl ma„a bāc-ı bāzār-ı Kestorya
85 „aded
6
424.862
Evkāf ve Emlāk
Nefs-i İnöz
1
Dalyan
8
Kurā
545
Mezāri„
28
Hücerāt, fevkānī ve tahtanī, bāb
412
Çiftlik
33
Cemā„at
6
Dekākīn, bāb
1378
Bezzāstān
1
Bāğ ve bāğçe, kıt„a
48
Hammām, bāb
10
Āsiyābhā, bāb
194
Kārbān-sarāy
40
Yehdān
1
Çayır ve yoncalık, kıt„a
5
Zemīn ve tarla, kıt„a
18
Baş-hāne
2
Semek-hāne
2
Bezīr-hāne
2
Hāsıl
5.792.907
Nakdiyye-i evkāf fī'l-asl
Hāsıl „ani'r-ribh
436.785
43.678
Yekūn ma„a nakdiyye-i merābih
5.836.585
MĠNHĀ
Efkāf-ı Selātīn
Hāsıl
1.584.962
Evkāf-ı Vüzerā ve Ümerā ve sāyir ma„a
Emlāk ve Vakf-ı Evlād ve Ebnā
Hāsıl
4.251.623
Evkāf-ı Manastır ve Kenāyis
Manastır
13
Kenīsa
54
Hammām
1
Dalyan
1
Ruhbānān
93 nefer
Zemīn
5
Āsiyāb, bāb
10
Bāğ ve bāğçe
15
Hāsıl ma„a Hānehā ve Evkāf-ı Sāyire
44.818
19
B-LĠVĀ VE KAZĀ YEKŪNLARI
KAZĀ-Ġ GÜMÜLCĠNE
Cihet-i kazā, fī-yevm: 60
Hāsshā-i PādiĢāh
Kurā
7
Hāne-i müslimān
64
Mücerred
25
Yağcı
4
Mücerred
10
Yörük ma„a yamak
5
Gebrān
Hāne
235
Mücerred
35
Bīve
8
Çeltükciyān
Nehir
2
Re‟īs
4
Kürekci
Müslim
30
Mücerred
8
Gebr
9
Nemekciyān-ı memlaha-i Gümülcine
Müslimān
20
Gebr
5
Hāsıl
688.183
Hāsıl
45.651
Hāsıl „Ādet-i ağnām ve memlaha
642.532
Hāsshā-i Kapudan
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Yörük
Hāsıl
4
100
34
19
14.524
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Nefs-i Gümülcine
Mahalle
Kurā
1
17
55
Mezāri„
9
E‟imme ve mü‟ezzin ve sāhib-i
berāt
31
Hāne-i müslim
812
Mücerred
212
Pīr-i nā-tüvān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Eşkünci ma„a yamak
Hāne
Mücerred
Yağcı, hāne
Çeltükci, hāne
Akıncı
20
6
84
31
732
2
25
21
1
Gılmān-ı mādeyān
Hāne
Mücerred
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Tīmārhā-i Bāzdārān
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Eşkünci ma„a yamak
Yuvacıyān-ı şāhīn
Hāne
Mücerred
Hāsıl
14
5
20
2
176.836
7
42
8
36
7
3
8.989
Tīmār-ı Mīr-āhūr-ı Mādeyān
Kurā
2
Mezra„a
1
Hāne-i müslim
7
Mücerred
3
Gebrān
Hāne
106
Mücerred
9
Hāsıl
6.233
Ġhtisāb ve Ġhzār-ı Nefs-i Gümülcine
Hisse-i muhtesib
8.000
Hisse-i sipāhī
2.000
Hāsıl
Evkāf ve Emlāk
Nefs-i İnöz
Kurā
Mezra„a
Çiftlik
Dalyan
Hāne-i müslim
Mücerredān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Nemekciyān
Hāne
Mücerredān
Dalyancıyān
Hāne
Mücerred
Yörük ma„a yamak
Hāne
10.000
1
23
3
2
8
772
350
1.080
235
148
111
4
42
4
45
Yağcıyān-ı „imāret-i Murādiye
Cemā„at
9
Hāne
191
Mücerred
83
Küreciyān
Hāne
96
Mücerred
2
Gılmān-ı vakf
Müslim
8
Gebr
4
Hademe-i „imāret-i Evrenos Bey 27
Dekākin, bāb
247
Āsiyāb, bāb
6
Odahā, bāb
24
Bāğ, kıt„a
14
Hammām
1
Kārubān-sarāy, bāb
1
Hāsıl
466.437
CEM‘AN KAZĀ-Ġ GÜMÜLCĠNE
Nefs-i Gümülcine ve İnöz
2
„Amāyir ve cevāmi„
2
Mesācid, bāb
16
Mu„allim-hāne, bāb
4
Zevāyā, bāb
5
Hammām, bāb
2
Kurā
98
Mezāri„
13
Çiftlik
3
Dalyan
8
Zu„amā
2
Tīmār-ı sipāhī
27
Tīmār-ı mīr-āhūr-ı mādeyān 1
Hānehā-i „avārız ve
gayr „avārız
6.027
Hāne
4.806
Mücerredān
1.065
Bīve
156
Hāne-i „avārız
4.033
Hāne
3.003
Müslim
1.732
Gebrān
1.270
Mücerredān
882
Müslim
607
Gebrān
275
Bīvehā
148
Hāne-i gayr „avārız
1.994
Hāne
1.803
Müslim
1.274
Gebrān
529
Mücerredān
183
Müslim
133
Gebrān
Bīvehā
50
8
MĠNHĀ
Hademe-i gāv-ı siyāh
Müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
64
25
235
35
8
E‟imme ve sāhib-i berevāt
Yörük ma„a yamak
Hāne
Mücerred
Yağcı
Mücerred
Çeltükciyān
Müslim
Mücerred
Gebr
31
836
2
216
93
51
8
9
Nemekciyān
Müslim
Gebr
Mücerred
Pīr-i nā-tüvān
Akıncı
Gılmān-ı mādeyān
Hāne
Mücerred
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
Yuvacıyān-ı şāhīn
Hāne
Mücerred
Dalyancıyān
Hāne
Mücerred
20
116
4
6
1
14
5
20
2
7
3
42
4
Küreciyān
Hāne
96
Mücerred
2
Hademe-i „imāret-i Evrenos Bey 27
Gılmān-ı vakf
Müslim
8
Gebr
4
Yekūn
1.420.565
„an-Nefs
160.032
„an-Kurā
558.271
„an-Mezāri„
4.234
„an-İhtisāb ve ihzār
10.000
„an-Çiftlik
2.529
„an-Dekākīn ve odahā ve
gayrihim
62.979
„an-Memlaha-i İnöz
500.000
„an-„Ādet-i ağnām-ı kazā-i
Gümülcine ve Ferecik
142.532
KAZĀ-Ġ YEÑĠCE-Ġ KARA-SU
Cihet-i kazā, fī-yevm: 60
Hāsshā-i PādiĢāh
Kurā
Mezra„a
Dalyan
Ma„den
Hāne-i müslim
Mücerredān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Ma„denciyān
Müslim
Mücerred
Gebr
Mücerred
Hademe-i gāv-ı siyāh
Müslim
Mücerred
Hāne-i gebr
Mücerred
Bīve
Hademe-i mādeyān
Hāne-i müslim
Mücerred
Tuzcuyān
Hāne-i müslim
Mücerred
Hāne-i gebrān
Mücerred
Hāsıl
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Nefs-i Yeñice-i Kara-su
Mahalle
7
1
1
1
56
17
81
17
14
7
127
41
4
2
76
7
4
19
96
8
299
30
77.391
11
Hāne-i müslim
190
Mücerred
86
E‟imme ve mü‟ezzin ve sāhib-i
berāt ve nā‟ib
10
Yamak
6
Yağcı
6
Kurā
9
İskele
1
Göl
1
Hāne-i müslim
228
Mücerredān
120
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Mellāhīn, nefer
Yörük, nefer
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
326
35
13
8
22
71
20
Hāsıl
52.160
„an-nefs
15.000
„an-kurā, iskele ve göl 37.170
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
68
Mezāri„
18
Çiftlik
1
Cemā„at
1
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Bīve
1.007
397
21
7
Yörük
Hāne
Mücerred
Yağcı
Çeltükci
Atıcı (?)
Gılmān-ı mādeyān
Hāne
Mücerred
Tuzcuyān, hāne
Mellāhīn
Müslim
Mücerred
Hāne-i gebr
Hāsıl
555
38
16
43
3
7
3
3
107
1
40
165.086
Tīmār-ı Bāzdārān
Kurā
Mezra„a
Hāne-i müslim
Mücerred
Yörük-i yamak
Çeltükci
Hāsıl
6
2
89
37
56
21
15.177
Tīmār-ı Re’īs-i Mellāhīn-i Kara-su
„ a n - M a h s ū l -ı ığrıb
2.000
Vakf-ı Kazā-i Yeñice-i Kara-su
Kurā
22
Mezāri„
2
Cemā„at
2
Hāne-i müslim
637
Mücerred
383
21
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Zāviyedār
Yağcı
Yörük ma„a yamak
Tuzcuyān
Hāsıl
988
137
11
7
4
4
23
188.091
CEM‘AN KAZĀ-Ġ YEÑĠCE-Ġ KARA-SU
Nefs
1
Kurā
125
Mezāri„
23
Çiftlik
1
Cemā„at
3
İskele
1
Göl
1
Dalyan
1
Sipāhī
36
Bāzdār
8
İhtisāb
1
Cāmi„
1
Mesācid, bāb
2
Hammām
1
Neferan
6.742
Hāne-i „avārız
3.623
Müslim
2.207
Gebrān
1.416
Mücerredān
Müslim
Gebrān
Bīve
Hāne-i gayr „avārız
Müslim
Gebrān
Mücerredān
Müslim
Gebrān
Bīve
1.219
1.030
189
31
1.699
1.086
613
167
69
189 [98]
4
MĠNHĀ
E‟imme ve mü‟ezzin ve kayyum ve
nā‟ib ve sāhib-i berāt
10
Yörük
Hāne
695
Mücerred
38
Yağcıyān
26
Ma„denciyān
Müslim
Mücerred
Gebrān, hāne
Mücerred
Hademe-i gāv-ı siyāh
Müslim
Mücerred
Gebrān, hāne
Mücerred
Bīve
Tuzcuyān
14
7
127
41
4
2
76
7
4
Memlaha
Müslimān, hāne
Mücerred
Gebrān, hāne
Mücerredān
Hademe-i mādeyān
Müslim, hāne
Mücerred
Derbendciyān
Gebr, hāne
Mücerred
Mellāhīn
Müslimān, hāne
Mücerred
Gebr, hāne
Atıcı (?)
Çeltükci
Zāviyedār
4
122
8
299
30
26
13
71
20
115
1
40
3
64
7
Yekūn
619.229
„an-Nefs
15.000
„an-Kurā
432.801
„an-Mezāri„
17.938
„an-Dalyan
6.000
„an-Cemā„at
10.312
„an-Çiftlik
1.809
„an-İskele
2.524
„an-Göl
1.250
„an-İhtisāb ve ihzāriyye 12.000
„an-Ma„den
9.443
„an-„Ādet-i ağnām
119.595
KAZĀ-Ġ DRAMA
Cihet-i kazā, fī-yevm: 30
Hāsshā-i PādiĢāh
Nefs-i kal„a-i Kavala
Hāne-i müslim
16
Hāne-i gebr
31
Mücerred
6
„İmāret-i İbrāhīm Paşa
Hammām-ı çifte
Ma„denciyān-ı kal„a-i Kavala ve
Pravişte
Kurā
13
Hāne-i müslim
62
Gebrān, hāne
731
Mücerred
193
Bīve
11
Mukāta„a-i nukra
Koru-yı mādeyānān
Hāne-i müslim
8
Hāne-i gebr
12
Yörükān
Cemā„at
4
Neferan
46
Çeltükciyān ve kürekciyān
22
Enhār, „aded
8
Re‟īs, neferan
16
Çeltükci, müslim
100
Çeltükci, gebr
241
Zevāyid
Müslim
131
Mücerred
7
Gebrān
84
Cemā„at-i yağcı ve küreci
22
Cemā„at-i „Arablar ki devecilerdir
Hāne
47
Mücerred
37
Hāsıl
„Ādet-i ağnām
882.360
299.053
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Nefs-i Drama
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
96
56
143
8
9
Çingāneyān
Hāne
Mücerred
Çeltükciyān
Müslim
Gebr
Yağcı
Sipāhī
Cāmi„, bāb
Mesācid, bāb
Hammām, bāb
Mu„allim-hāne
Zevāyā
Kurā
20
4
21
7
4
6
3
1
2
2
21
Mezāri„
5
Manastır
1
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerredān
403
207
1.796
390
Bīve
Çakırcı ve şāhīnci
Hāne
Mücerred
Çeltükci
Hāne
Mücerred
Hāsıl
„an-nefs
„an-kurā
96
19
7
19
6
203.164
51.374
151.790
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā
2
Müslim
Hāne
15
Mücerred
12
Gebrān
Hāne
84
Mücerred
29
Bīve
10
Mustahfızān-ı kenār-ı deryā
Müslim
5
Mücerred
6
Gebrān
Hāne
174
Mücerred
69
Bīve
7
Hāsıl
19.603
Hāsshā-i NiĢāncı Bey
Kurā
Müslimānān
Hāne
Mücerredān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Bāzdār
Çeltükci
11
758
551
79
10
6
6
21
Yamak
1
Hāsıl
42.534
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
47
Mezāri„
16
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Çeltükci
Akıncı
677
441
1.004
251
63
3
4
Hāfızān-ı kenār-ı deryā ma„a derbend
Müslim
Hāne
Mücerred
46
23
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük ma„a yamak
Hāne
Mücerred
Yağcı
Hāsıl
217
61
14
16
4
1
257.817
Tīmār-ı Ser-Ģāhīnciyān-ı Drama
Karye
1
Hāne-i gebr
73
Mücerred
11
Bīve
13
Hāsıl ma„a hisse-i āhar
Müslim
Gebrān
Bīve
Hāne-i gayr „avārız
Müslim
Gebrān
Mücerredān
Müslim
Gebr
Bīve
Ma„denciyān
Hāne-i müslim
Vakf-ı Kazā-i Drama
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerredān
Bīve
Kayacı
Hāne
Mücerredān
Tuzakcı
Şāhīnci
Hāne
Mücerred
Hāsıl
CEM‘AN KAZĀ-Ġ DRAMA
Nefs-i Kavala ve Drama
Kurā
Mezāri„
Cāmi„
Mesācid, bāb
Hammām, bāb
Mu„allim-hāne, bāb
Zāviye, bāb
Zu„amā
Sipāhī
Ser-şāhīnci
İhtisāb
Neferan
Hāne-i „avārız
Müslim
Gebrān
Mücerredān
10.693
8.750
2.420
10
120
57
258
25
7
9
9
2
8
8
78.144
2
106
21
2
3
2
2
2
2
44
1
1
10.414
5.826
2.224
3.602
2.065
62
Gebrān
Hāne
731
Mücerred
193
Bīve
11
Çeltükciyān
Re‟īs
16
Hāne-i müslim
160
Mücerred
6
Hāne-i gebrān
272
Mustahfızān-ı kenār-ı deryā ve
derbend
Müslimānān
Hāne
51
Mücerred
29
Gebrān
Hāne
391
Mücerredān
130
Bīve
21
Yağcı ve küreci ve akıncı
31
„Azebān-ı şütürbānān
Hāne
47
Mücerred
37
Yörükān ve yamak
Hāne
63
Mücerred
4
Şāhīnciyān ve Çakırcıyān
Hāne
39
Mücerred
15
Kayacı ve tuzakcı
Hāne
11
Mücerred
9
‘Asesiyye
Hāsıl
32
MĠNHĀ
Ġhtisāb ve Ġhzāriyye
Hāsıl
1.331
734
204
1.854
460
1.394
423
100
323
Yekūn
1.505.58125
Nefs
61.714
„an-Nukra
94.802
„an-Kurā
611.440
„an-Mezāri„
15.791
„an-İhtisāb ve „asesiyye 11.170
„an-Yörük ve yağcı
3.180
„an-Ma„den
188.531
„an-Enhār
220.000
„Ādet-i ağnām-ı Drama ve Zihne
299.053
25
Kâtib tarafından 797.997 akçe yazılmasına
rağmen sonradan düzeltilerek “cem„an
ma„a ma„den ve enhār 1.206.528 sah”
şeklinde yazılmıştır. Dolayısıyla genel
yekun 1.097.050 değil, 1.505.581 olmaktadır.
23
KAZĀ-Ġ ZĠHNE
Cihet-i kazā, fī-yevm: 40
Hāsshā-i PādiĢāh
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Çeltükciyān
Hāne
Mücerred
Ma„denciyān
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Tuzcuyān
Hāne
Mücerred
Bīve
8
35
8
731
109
52
24
4
4
1
202
31
11
221
47
3
H ā s ı l ma„a dalyan ve sefīne
166.445
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Çiftlik
Hāsıl
1
1.143
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā
4
Hāne-i müslim
51
Mücerred
27
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
527
84
88
40.024
Hāsshā-i Behrām PaĢa, Mīr-i mīrān-ı
Vilāyet-i Rūm-ili
Kurā
Hāne-i müslim
84
Mücerredān
38
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Tuzcu
375
63
57
47
Hāsıl
Hāsshā-i NiĢāncı Bey
Kurā
24
3
66.968
2
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
27
10
585
90
55
50.189
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Nefs-i Zihne
Müslimānān
Hatīb
1
Mü‟ezzin
1
Hāne
35
Mücerred
16
„Utekā-i Çatal-zāde
6
Cāmi„, bāb
1
Hammām, bāb
1
Mesācid, bāb
2
Gebrān
Mahalle
12
Hāne
394
Mücerred
45
Bīve
95
Kurā
Mezra„a
43
9
Çiftlik
Hāne-i müslim
1
226
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerredān
Bīve
Yağcı
122
Hāsıl
„an-nefs
„an-kurā
3.331
554
380
7
523.584
49.950
473.634
Ġhtisāb ve Ġhzāriyye
Hāsıl
2.500
Vakf-ı Kazā-i Mezbūr
Kurā
Çiflik
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Manastır
Keşīş, neferan
Hāsıl
6
2
47
24
862
126
89
2
45
133.175
CEM‘AN KAZĀ-Ġ ZĠHNE
Nefs
Kurā
1
66
Mezra„a
9
Çiftlik
4
Zu„amā
7
Tīmār-ı sipāhī
38
İhtisāb
1
Cāmi„, bāb
1
Hammām, bāb
1
Mesācid, bāb
Neferan
Hāne-i „avārız
Müslim
Gebrān
Mücerredān
Müslim
Gebrān
Bīve
Hāne-i gayr „avārız
Müslim
Gebrān
Mücerredān
Müslim
Gebrān
Bīve
MĠNHĀ
İmām ve mü‟ezzin
Ma„denciyān
Müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Tuzcuyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Çeltükci
Hāne
Mücerred
Yağcı
„Utekā
2
10.055
7.311
505
6.806
1.316
245
1.071
818
513
43
470
83
5
78
14
2
4
1
202
31
11
268
47
3
24
4
7
6
Yekūn
984.028
„an-Nefs
49.950
„an-Kurā ma„a dalyan 916.990
„an-Mezāri„
9.428
„an-Çiftlik
5.160
„an-İhtisāb ve ihzāriyye 2.500
KAZĀ-Ġ NEVREKOP
Cihet-i kazā, fī-yevm: 45
Ze‘āmet
Mahalle-i müslim
5
Hāne-i müslim
219
Mücerred
57
E‟imme ve sāhib-i berevāt 19
Sipāhī-zāde
12
„Utekā
19
Gebrān
Mahalle
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
13
381
43
71
54.708
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā
12
Hāne-i müslim
71
Mücerred
38
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
1.375
169
77
Kömürciyān-ı ma„den-i Kürecik
Hāne-i müslim
15
Mücerred
4
Gebrān
Hāne
392
Mücerred
48
Bīve
62
Hāsıl
543.011
Kurā
193.054
Mukāta„a-i bāc-ı kantār 65.233
„Ādet-i ağnām
284.724
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
4
18
6
897
212
Bīve
64
Hāsıl
63.181
Hāsshā-i Hāce-i Hazret-i
Hullide-mülkühū
Kurā
3
Hāne-i müslim
13
Mücerred
27
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
334
56
23
18.307
Hāsshā-i Ahmed Çelebi ed-Defterdār-ı
bi-Hızāne-i ‘Āmire
Kurā
3
Hāne-i müslim
23
Mücerred
27
Gebrān
Hāne
218
Mücerred
24
Bīve
29
Hāsıl
14.624
Hāsshā-i NiĢāncı Bey
Kurā
Hāne-i müslim
3
18
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
13
Hāsıl
228
28
27
23.449
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
Mezra„a
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
98
1
1.200
752
12.188
684
526
Bāzdār
8
Akıncı
1
Yamak
1
Derbendciyān
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
11
6
110
13
9
740.630
Ġhtisāb ve Ġhzāriyye
Hāsıl
3.400
Vakf-ı Kazā-i Nevrekop
Kurā
3
Hāne-i müslim
30
Mücerred
7
Gebrān
Hāne
647
Mücerred
113
Bīve
65
„Utekā-i Ya„kūb Bey, neferan 23
Āsiyāb, bāb
10
Dekākīn, bāb
6
Odahā, bāb
Hāsıl
34
134.787
CEM‘AN KAZĀ-Ġ NEVREKOP
Nefs
1
Kurā
126
Mezra„a
1
Zu„amā
9
Sipāhī
58
Cāmi„, bāb
2
Mesācid, bāb
3
Hammām, bāb
1
Mu„allim-hāne, bāb
3
Neferan
21.721
Hāne-i „avārız
17.851
Müslim
1.583
Gebrān
16.268
Mücerredān
2.235
Müslim
906
Gebrān
1.329
Bīvehā
882
Hāne-i gayr „avārız
611
Müslim
109
Gebr
503
Mücerredān
71
Müslim
10
Gebrān
61
Bīve
71
MĠNHĀ
E‟imme ve sāhib-i berevāt
Sipāhī-zāde
Bāzdār
„Utekā
Akıncı
Yamak
Kömürciyān-ı ma„den
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Derbendciyān
Müslim
Hāne
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
19
12
8
42
1
1
15
4
392
48
62
11
6
110
13
9
Yekūn
1.596.096
„an-Nefs
54.708
„an-Kurā
1.172.820
„an-Bāc-ı kantār
65.233
„an-Mezra„a
3.212
„an-İhtisāb
3.400
„an-Āsiyāb ve dekākīn 12.000
„an-„Ādet-i ağnām
284.724
25
KAZĀ-Ġ TĠMUR-HĠSĀRI
Cihet-i kazā, fī-yevm: 45
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs
Mahalle-i müslim
Hāne
Mücerred
Sāhib-i berevāt
Akıncı
Mücerred
Çeltükciyān, hāne
Mücerred
E‟imme ve mü‟ezzin
Mahalle-i gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Cāmi„, bāb
Mesācid, bāb
Hammām, bāb
3
72
39
1
5
3
10
6
6
7
252
38
23
1
2
1
Kurā
8
Mezra„a
1
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerredān
Bīve
111
55
780
150
85
Çingāneyān
Cemā„at
Hāne-i müslim
5
13
Mücerred
Gebrān, hāne
4
324
Bīve
15
Çeltükciyān
Nehr
Re‟īs
2
3
Hāne-i müslim
Mücerred
31
10
Gebr, hāne
Mücerred
53
15
Hāsıl
„Ādet-i ağnām
308.713
88.203
Hāsshā-i Ġbrāhīm PaĢa
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
26
7
10
3
776
Mücerred
Bīve
Bāzdār
Hāsıl
106
50
2
48.960
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā
Hāne-i müslim
4
24
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
6
172
25
9
13.444
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
48
Mezra„a
1
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Gebrān
248
107
Hāne
Mücerred
Bīve
3.069
475
209
Yörük
Hāne
Mücerred
Derbendciyān
Hāne
120
Mücerred
Bīve
46
3
Hāsıl
12
18
387.834
Vakf ve Mülk-i Kazā-i Timur-hisārı
Kurā
2
Hāne-i müslim
10
Mücerred
19
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
115
22
3
10.072
Kurā
1
69
Mezra„a
2
Cemā„at
5
5
Sipāhī
54
Cāmi„, bāb
1
Mesācid, bāb
2
Hammām, bāb
1
Neferan
7.761
Hāne-i „avārız
Müslim
Gebrān
Mücerredān
Müslim
Gebrān
5.976
488
5.488
1.048
232
816
Bīvehā
394
Hāne-i gayr „avārız
242
Müslim
Gebrān
69
173
Mücerredān
Müslim
98
37
Gebrān
Bīve
61
3
MĠNHĀ
Mü‟ezzin ve imām ve hatīb
Sāhib-i berevāt
Akıncı
Mücerredān
Çeltükciyān
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Derbendciyān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük
Hāne
Mücerred
Bāzdār
Yekūn
„an-Nefs
„an-Kurā
CEM‘AN KAZĀ-Ġ TĠMUR-HĠSĀRI
Nefs
Zu„amā
„an-Mezāri„
„an-Cemā„at
„an-Ma„den
„an-„Ādet-i ağnām
6
1
5
3
41
16
53
15
120
46
3
12
18
2
769.021
40.360
573.748
2.336
9.041
55.333
88.203
KAZĀ-Ġ SĠROZ
Cihet-i kazā, fī-yevm: 130
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs-i Siroz
Mahalle-i müslim
26
Hāne
574
Mücerred
202
İmām ve mü‟ezzin
13
Sāhib-i berevāt
9
Çeltükci
11
Akıncı
1
Hademe-i darb-hāne 42
Hademe-i „imāret-i
Evrenos Bey
22
„İmāret, bāb
2
Cāmi„, bāb
2
Medrese, bāb
2
Zevāyā, bāb
7
Hammām
5
Gebrān
Mahalle
28
Hāne
357
Mücerred
37
Bīve
70
Dāru'd-darb
1
Kurā
7
Hāne-i müslim
4
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Çeltükci
Müslim
Gebr
Mücerred
Dalyan, „aded
Mezra„a, „aded
2
404
120
39
60
131
3
2
1
Hāsıl
771.609
Ādet-i ağnām
105.617
Dāru'd-darb, fī-sene 400.000
Hāss-ı Mīr-livā-i Bosna
Kurā
Mezra„a
Hāne-i müslim
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
4
1
1
48
10
3
14.939
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
70
Mezāri„
12
Çiftlik
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
3
99
16
2.564
Mücerred
Bīve
Bāzdārān
Hāne
Mücerred
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük
Hāsıl
450
180
14
6
32
6
1
7
437.822
Tīmār-ı Bāzdārān
Karye
Hāne
Mücerred
1
35
7
Hāsıl
3.820
Tīmār-ı Sārubān-ı ÜĢtürān
Karye
Mezra„a
Hāne
Mücerred
Hāsıl
1
1
18
4
4.188
‘Asesiyye-i Nefs-i Siroz
Hāsıl
10.000
Vakf ve Emlāk-ı Kazā-i Siroz
Kurā
50
Mezra„a
3
Cemā„at
4
Çiftlik
2
Hāne-i müslim
152
Mücerred
84
Yörük
Hāne
48
Mücerred
42
Gebrān
Hāne
2.930
Mücerred
635
Bīve
191
Gılmān-ı Evrenos Bey, neferan 12
Dekākīn, bāb
492
Hücerāt, bāb
38
Āsiyābhā, bāb
38
Kārūbān-sarāy
2
Hāsıl
CEM‘AN KAZĀ-Ġ SĠROZ
Nefs
Kurā
Mezāri„
Çiftlik
Cemā„at
Dalyan
Zu„amā
Tīmārhā-i sipāhī
599.731
1
133
18
5
4
2
3
53
Tīmār-ı bāzdār
Tīmār-ı sārubān
Neferan
Hāne-i „avārız
Müslimān
Gebrān
Mücerredān
Müslimān
Gebrān
Bīve
Hāne-i gayr „avārız
Müslim
Gebr
Mücerredān
Müslim
Gebr
Bīve
3
1
9.703
7.186
830
6.356
1.567
304
1.263
483
407
239
168
59
44
15
1
MĠNHĀ
İmām ve mü‟ezzin
12
Sāhib-i berevāt
9
Çeltükciyān
Müslim
71
Mücerred
2
Gebr
131
Mücerred
3
Akıncı
1
Hademe-i darb-hāne, neferan 42
Hademe-i „imāret-i Evrenos Bey
ma„a gılmān-ı O, neferan
34
Bāzdārān
Hāne
14
Mücerred
6
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörükān
Hāne
Mücerred
37
6
1
55
42
Yekūn
1.848.110
„an-Nefs ma„a
dāru'd-darb
588.301
„an-Kurā
964.695
„an-Mezāri„
18.049
„an-Dalyan
21.333
„an-Çiftlik
4.287
„an-Cemā„at
2.310
„an-„Asesiyye
10.000
„an-Dekākīn ve āsiyāb
ve hücerāt ve
kārūbān-sarāy
113.568
„an-Gāvmīşān ve mādeyān
ve „an mukāta„a-i zemīn
ma„a ribh-i nakdiyye
15.030
„an-Vakf-ı manastır
4.920
„an-„Ādet-i ağnām
105.617
27
K A Z Ā - Ġ S E L A N Ġ K M A ‘A S Ġ D R E - K A P S Ġ
Cihet-i kazā, fī-yevm: 170
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs-i Selanik
Mahalle-i müslim
48
Mahalle-i gebrān
11
Cemā„at-i gebrān
3
Cemā„at-i Yahūdiyān
20
Nefs-i Sidre-kapsi
Mahalle-i müslim
1
Mahalle-i gebrān
3
Kurā
Mezāri„
Çiftlik
Hāne-i müslim
69
6
23
1.650
Mücerredān
438
E‟imme ve sāhib-i berevāt
115
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīvehā
Yahūdiyān, hāne
Yörük
Hāne
Mücerred
Gılmān-ı mādeyān
Hāne
Mücerred
Derbendciyān
Müslim
Gebr, hāne
Mücerred
Bīve
Çeltükci, hāne
Bāzdārān
Hāne
Mücerred
Tuzcuyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Mustahfızān-ı cisr
Hāne
Mücerred
Meremmetciyān
Hāne
Mücerred
Kömürciyān
Hāne
Mücerred
Bīve
5.110
881
627
2.645
486
285
73
17
1
97
14
2
24
7
4
1.068
223
77
37
24
10
2
374
44
34
Hāsıl ma„a kapudanī 4.760.905
„Ādet-i ağnām
791.838
Hāsshā-i Ġbrāhīm PaĢa
Kurā
28
4
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
289
57
38
18.758
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
1
428
34
69
19.045
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
1
46
8
1
Hāsıl
3.598
Hāsshā-i Ahmed Çelebi ed-Defterdār-ı
Hızāne-i ‘Āmire
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
4
37
14
466
56
51
56.409
Hāsshā-i NiĢāncı Bey
Kurā
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
1
44
8
2
Hāsıl
3.044
Ze‘āmet-i Rüstem Çelebi,
ed-Defterdār-ı Tīmārhā-i Rūm-ili
Kurā
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Derbendciyān
Hāne-i müslim
Hāne-i gebr
Hāsıl
8
222
46
31
16
224
26.761
Hāsshā-i Mīr-livā-i Selanik
Kurā
Çiftlik
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
304
37
30
H ā s ı l ma„a niyābet ve
resm-i kışlak
68.537
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
120
Mezāri„
13
Çiftlik
1
Hāne-i müslim
1.043
Mücerred
458
Gebrān
Hāne
4.798
Mücerred
1.046
Bīve
525
Gemiciyān
Hāne
Mücerred
Yörük
Hāsıl
13
4
6
631.898
Tīmār-ı Mustahfızān-ı Kal‘a-i Selanik
Kurā
23
Mezāri„
6
Hāne-i müslim
156
Mücerred
54
Gebrān
Hāne
961
Mücerred
257
Bīve
132
Yörük
11
Hāfızān-ı kenār-ı deryā
Hāne
21
Mücerred
4
Hāsıl
160.914
Tīmār-ı Mīr-āhūr-ı ġüturbānān
ve Meremmetci-i Köprü-i Vardar
Karye
2
Mezāri„
5
Hāne-i müslim
67
Mücerred
15
Eşkünci ve yamak
15
Şütürbān, neferan
10
Şütürbānān-ı ortakcıyān
Hāne
20
Mücerred
9
Hāsıl
3
2
34
10
13.796
Vakf ve Emlāk-i Kazā-i Selanik
Kurā
65
Mezāri„
3
Çiftlik
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük
Sāhib-i berāt
10
748
236
3.248
577
87
18
4
Hānehā, bāb
134
Dekākīn ma„a bezīr-hāne ve
sābūnhāne, bāb
384
Bāğ
7
Dalyan
1
Yehdān
1
Hammām, bāb
5
Kārbān-sarāy, bāb
1
Āsiyāb, bāb
Hücerāt, bāb
Hāsıl
41
399
846.728
‘Asesiyye ve Ġhzāriyye
Hāsıl
Vakf-ı Kenāyis
Manastır, bāb
Kilise, bāb
Keşīşān, neferan
Hāsıl
29.962
5
4
48
23.654
CEM‘AN KAZĀ-Ġ SELANĠK MA‘A
SĠDRE-KAPSĠ
Nefs
2
„Amāyir ve cevāmi„, bāb
7
Mesācid, bāb
48
Medrese-i Sultān Murād, bāb 1
Mu„allim-hāne, bāb
8
Zevāyā
10
Kal„a
1
Hammām, bāb
10
Kurā, „aded
299
Mezāri„
31
Çiftlik
37
Zu„amā, neferan
9
Tīmārhā-i sipāhī
66
Tīmārhā-i şütürbānān
11
Mustahfızān-ı Kal„a-i Selanik 147
Dizdār
1
İmām
1
Kethudā
1
Ser-bölük
6
Kātib
1
Bevvāb
1
Fenarī
1
Mustahfız
124
Neferan
31.724
Hāne-i „avārız
16.772
Müslimānān
2.562
Gebrān
14.210
Mücerredān
3.887
Müslimānān
1.004
Gebrān
2.883
Bīvehā
1.646
Hāne-i gayr „avārız
8.479
Müslimānān
1.951
Gebrān
6.628
Mücerredān
940
Müslim
535
Gebrān
405
Bīvehā
205
MĠNHĀ
Mu„āfān ki ahāli-i Selanik'dir
E‟imme ve sāhib-i berevāt 112
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yahūdiyān, hāne
Yörükān ma„a yamak
Hāne
Mücerred
Çeltükci, hāne
Derbendciyān
Hāne-i müslim
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Tuzcuyān
Memleha
Cemā„at
1.117
186
796
124
152
2.645
540
285
24
17
321
14
2
7
7
Hāne
Mücerred
Bīve
1.068
223
17
Hāfızān-ı cisr
Hāne
Mücerred
27
24
Meremmetciyān-ı rāh-ı āb
Hāne
Mücerred
10
2
Hāfızān-ı kenār-ı deryā
Hāne
Mücerred
21
4
Mellāhīn, ber-āb-ı Vardar
Hāne
Mücerred
13
4
Gılmānān-ı mādeyān
Hāne
13
Mücerred
17
Bāzdārān
Hāne
13
Mücerred
4
Hidmetkārān-ı ma„den
Kātib
1
Kömürciyān
Hāne
374
Mücerred
44
Bīve
34
Şütürbānān
Hāne
30
Mücerred
9
Sāhīb-i berevāt
4
Keşīşān-ı cezīre-i Aynaroz
Manastırhā, bāb
200
Keşīşān, neferan
1.424
Yekūn
6.663.010
„an-Selanik ma„a Sidre-kapsi
3.315.379
„an-Kurā
2.174.225
„an-Mezāri„
56.400
„an-Çiftlik
20.156
„an-„Asesiyye ve ihzāriyye
29.963
„an-Hānehā ve dekākīn ve
hammām ve gayrihim 271.352
„an-Keştī
2.700
„an-„Ādet-i ağnām-ı Selanik
ve Avrat-hisārı ve
Sidre-kapsi
791.838
K A Z Ā - Ġ ‘A V R A T - H Ġ S Ā R I
Cihet-i kazā, fī-yevm: 45
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs-i „Avrat-hisārı
Hāne-i müslim
18
Mücerred
2
Gebrān
Hāne
33
Mücerred
Bīve
Kurā
Mezāri„
Göl
Hāne-i müslim
5
2
18
5
1
351
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük
83
1.118
331
90
13
29
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
Hāsıl
21
12
209.211
Hāsshā-i Ġbrāhīm PaĢa
Kurā
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Bāzdār, neferan
Hāsıl
2
60
17
3
17
6.284
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā
Hāne-i müslim
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
3
7
184
65
9
16.314
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
3
10
3
314
50
18
25.064
Hāsshā-i Ahmed Çelebi,
ed-Defterdār-ı Hızāne-i ‘Āmire
Kurā
3
Hāne-i müslim
12
Mücerred
7
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
379
193
16
31.229
Hāsshā-i Mīr-livā-i Selanik
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
2
2
1
150
30
11
12.696
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā
Mezāri„
39
3
Çiftlik
Hāne-i müslim
1
108
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük
30
1.595
445
140
10
Sāhib-i berevāt
Hāsıl
1
219.049
Tīmār-ı Mustahfızān-ı Kal‘a-i Selanik
Kurā
9
Hāne-i müslim
54
Mücerred
12
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yörük
Hāsıl
347
135
37
7
62.507
Vakf-ı Kazā-i ‘Avrat-hisārı
Kurā
10
Hāne-i müslim
324
Mücerred
Gebrān
Hāne
130
138
Mücerred
Bīve
Yamak
Hāsıl
40
14
4
47.906
CEM‘AN KAZĀ-Ġ ‘AVRAT-HĠSĀRI
Nefs
Kurā
1
89
Göl
1
Mezāri„
8
Çiftlik
1
Za„īm
1
Tīmārhā-i sipāhī
Neferan
Hāne-i „avārız
Müslim
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāne-i gayr „avārız
Müslim
Gebrān
Hāne
Mücerred
MĠNHĀ
Derbendci
Hāne
Mücerred
34
7.129
868
266
4.305
1.776
341
52
21
12
21
12
Yörük
34
Bāzdārān, neferan
17
Sāhib-i berevāt
Yekūn
„an-Nefs
„an-Kurā
„an-Mezāri„
„an-Göl
„an-Çiftlik
„an-Keştī
1
642.557
12.297
612.252
6.960
8.048
1.000
2.000
el-Mecmū‘-ı Kazā-i Gümülcine ve Yeñice-i Kara-su ve Drama ve Zihne ve Siroz ve Nevrekop
ve Timur-hisārı ve Selanik ve Sidre-kapsi ve ‘Avrat-hisārı ki On Kadīlık Yerdir
Nefs-i Gümülcine ve Yeñice-i Kara-su
ve Drama ve Zihne ve Siroz ve Nevrekop ve Timur-hisārı ve Selanik ve
Sidre-kapsi ve ‘Avrat-hisārı ve Ġnöz
ve Kavala ki 12 ‘aded nefs olur
Nefs
Kal„a-i Selanik ve Kavala
30
12
2
Kurā
985
Mezāri„
125
Çiftlik
51
Cemā„at
12
Göl
Dalyan
„Amāyir ve cevāmi„, bāb
Mesācid, bāb
Medāris, bāb
Mu„allim-hāne, bāb
Zevāyā, bāb
Hammām, bāb
Zu„amā, neferan
Sipāhiyān, neferan
Sārbān ve şütürbān, neferan
2
3
21
76
3
17
24
24
38
410
12
Mustahfızān-ı kal„a
Bā-tīmār, neferan
Bā-„ulūfe, neferan
Bāzdārān, neferan
Mīr-āhūr, nefer
Re„āyā ma„a mu„āfīn
Hāne-i „avārız
Hāne
Müslimān
Gebrān
Mücerredān
Müslimān
147
42
20
2
112.084
93.929
72.721
13.000
59.721
16.261
5.925
Gebrān
Bīvehā
Hāne-i gayr „avārız
Hāne
Müslimān
Gebrān
Mücerredān
Müslimān
Gebrān
Bīvehā
10.336
4.947
18.155
15.781
5.283
10.498
2.036
933
1.103
338
MĠNHĀ
E‟imme ve mü‟ezzin ve
sāhib-i berevāt
214
Müslim, nefs-i Selanik
Hāne
1.117
Mücerred
186
Gebrān, nefs-i Selanik
Hāne
796
Mücerred
124
Bīve
152
Yahūdiyān, nefs-i Selanik
Hāne
2.645
Yörükān ma„a yamakān
Hāne
2.236
Mücerred
389
Çeltükciyān
Müslimānān
Hāne
410
Mücerred
32
Gebrān
Hāne
489
Mücerred
22
Derbendciyān
Müslimānān
Hāne
105
Mücerred
35
Gebrān
Hāne
944
Mücerred
224
Bīve
27
Tuzcuyān
Memlaha
11
Müslimānān
Hāne
142
Mücerred
8
Gebrān
Hāne
1.751
Mücerred
304
Bīve
20
Hāfızān-ı cisr ve kenār-ı deryā
ma„a meremmetciyān-ı rāh-ı āb
Hāne
68
Mücerred
30
Gemiciyān „an-āb-ı Vardar ve
Kara-su
Müslimānān
Hāne
1.280
Mücerred
5
Gebrān
Hāne
40
Dalyancıyān
Hāne
42
Mücerred
4
Yuvacıyān ve kayacıyān
Hāne
18
Mücerred
12
Bāzdārān
Hāne
93
Mücerred
25
Yağcı ve akıncı ve küreci
Hāne
384
Mücerred
98
Hademe-i me„ādin
Müslimānān
Hāne
95
Mücerred
12
Gebrān
Hāne
1.826
Mücerred
357
Bīve
118
Hademe-i gāv-ı siyāh-ı
hāssa-i hümāyun
Müslimānān
Hāne
68
Mücerred
27
Gebrān
Hāne
311
Mücerred
42
Bīve
12
Hademe-i mādeyān
Hāne
53
Mücerred
35
Atıcı (?)
3
Hademe-i „imāret-i Evrenos
Bey, der-Gümülcine ve Siroz 73
Hademe-i darb-hāne
42
Şütürbānān
Hāne
77
Mücerred
46
Keşīşān-ı cezīre-i Aynaroz
Manastırhā, bāb
200
Keşīşān, neferan
1.424
Zāviyedār, neferan
7
„Utekā-i Evrenos Bey ma„a
Zagarcı Ya„kūb, neferan
48
Yekun-ı mahsūlāt 15.584.338
„an-Nefs ma„a
dāru'd-darb
4.392.550
„an-Kurā
8.017.242
„an-Mezāri„
127.388
„an-Çiftlik
34.941
„an-İhtisāb ve ihzār
ve „asesiyye
79.033
„an-[De]kākīn ve Hü[ce]rāt ve
hammām ve gayrihim 474.929
„an-Cemā„at
24.843
„an-Bāc-ı kantār
65.233
„an-Dalyan
27.333
„an-Göl ve keştī ve iskele
16.522
„an-Memlaha-i İnöz
500.000
„an-Manastır-ı metropolid
4.920
„an-„Ādet-i ağnām 1.831.562
MĠNHĀ
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs (Selanik, Sidre-kapsi, Timur
Kurā
Mezāri„
Çiftlik
Dalyan
Göl
6
150
14
23
3
1
Hāsıl
8.059.108
hisārı, Siroz, Kavala, „Avrat-hisārı)
Hāsshā-i Ġbrāhīm PaĢa
Kurā
Hāsıl
13
74.002
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Nefs-i Drama
Kurā
Mezāri„
Çiftlik
Hāsıl
1
29
5
1
302.847
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Nefs-i Yeñice-i Kara-su
Kurā
İskele
Göl
Hāsıl
1
23
1
1
153.892
Hāsshā-i Behrām PaĢa,
mīr-i mīrān-ı Rūm-ili
Kurā
Hāsıl
3
66.968
Hāsshā-i Hāce-i Hazret-i
Hullide-mülkühū
Kurā
Hāsıl
3
18.307
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, ed-Defterdār
Kurā
10
Hāsıl
102.262
Hāsshā-i NiĢāncı Bey
Kurā
Hāsıl
17
119.216
Hāsshā-i Kapudan
Kurā
Hāsıl
4
14.524
Çiftlik-i Hüsrev Bey, Mīr-livā-i
Bosna ki sancāğı hāsslarından bile
mahsūb olmak üzere mutasarrıfdır
Kurā
4
Mezra„a
1
Hāsıl
14.939
Hāsshā-i Mīr-livā-i Selanik
Kurā
Çiftlik
Hāsıl
5
2
81.233
31
Ze‘āmet-i Rüstem Çelebi,
Defterdār-ı Tīmār
Kurā
Hāsıl
8
26.761
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Nefs-i Gümülcine ve
Nevrekop ve Zihne
3
Kurā
588
Mezāri„
82
Çiftlik
7
Cemā„at
1
Hāsıl
3.595.264
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i
Selanik
Kurā
32
Mezāri„
6
Hāsıl
223.421
Tīmārhā-i Mīr-āhūr-ı ġütürbānān
ma‘a meremmetci-i Köprü-i Vardar
Kurā
3
Mezāri„
6
Hāsıl
17.984
Tīmār-ı Mīr-āhūr-ı Mādeyān
Kurā
Mezra„a
Hāsıl
2
1
6.233
Tīmār-ı Ser-Ģāhinci ve Bāzdārān
Kurā
15
Mezra„a
Hāsıl
Hāsıl
14
Cemā„at
6
Dalyan
8
Dekākīn, bāb
1.120
Hücerāt, bāb
192
21
6
Āsiyāb, bāb
38.679
2.000
95
Kārūbān-sarāy, bāb
4
Yehdān
1
Hāsıl
2.505.071
Vakf-ı Kenāyis
67.033
Evkāf ve Emlāk
Nefs-i İnöz
Kurā
Çiftlik
Hammām, bāb
2
Mahsūl-ı Rüsūm-ı ‘asesiyye ve
ihtisāb ve ihzāriyye
11
Bāğ, kıt„a
Tīmār-ı Re’īs-i Mellāhīn
Hāsıl-ı ığrıb
Mezāri„
Manastır, bāb
7
Kilise, bāb
4
Keşīşān, neferan
1
201
93
Hāsıl
23.654
KAZĀ-Ġ YEÑĠCE-Ġ VARDAR
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā, „aded
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Sipāhī-zāde
Gebrān
Hāne
Mücerredān
Bīve
Hāsıl
„an-Mukāta„a
'an-„Ādet-i ağnām
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kasaba-i nefs-i Vodena
Kurā
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Ehl-i berāt
Hidmetkār-ı „imāret
Pīr-i nā-tuvān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
15
62
13
1
1.323
294
53
361.522
45.342
170.961
1
8
129
4
3
7
3
443
76
51
36.597
Ze‘amet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān
Nefs
1
32
Mahalle
Müslim
Gebr
Hāne-i avarız
Müslimānān
Mücerredān
Gebrān
Mücerredān
Bīve
916
184
5.945
1.162
347
Pīr-i fānī
2
Akıncıyān
12
„Utekā
13
Kurā
116
Mezāri„
8
Hāsıl
667.333
Cemā‘at-i Çeltükciyān-ı Enhār
Nehr
6
Hāne
307
Mücerred
Bīve
7
20
Cem‘an Hāss ma‘a Tīmār
Kasaba, „aded
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Müslimānān
Hāne
Mücerredān
Ehl-i berāt ve hatīb
ve mü‟ezzin
Sipāhī-zāde
Pīr-i fānī
Akıncıyān
„Utekā
Hidmetkār-ı „imāret
Mu„āfān ve müsellemān
Müslimānān, hāne
Gebrān, hāne
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
19
18
1
2
139
Hāsıl
1
8
7.509
1.539
452
1.064.751
Evkāf-ı Kazā-i Yeñice-i Vardar
Vakf
4
Kurā
8
Müslimānān
Hāne
6226
Mücerred
3
Gebrān
Hāne
439
Mücerred
43
Bīve
6
Hāsıl
8
26
1.092
187
23
2
5
13
13
7
91.869
Ahmed Bey bin Evrenos Bey evkafından
olan Obriçe köyü müslüman olarak kaydedilmesine rağmen üç hanenin dışındakiler gayr-i müslimdir. Dolayısıyla müslimbive gibi görünenler de gayr-i müslimbivedir. Bk. BOA, TD 424, s. 186.
KAZĀ-Ġ KARA-VERYE
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kasaba
1
Kurā, „aded
34
Müslimānān, hāne
9
Gebrān
Hāne
1.786
Mücerred
305
Bīve
97
Hāsıl
„an-Kurā
„an-Mukāta„a
Cizye-i bāğāt
562.677
499.660
19.834
43.183
Hāsshā-i Mustafā PaĢa27
Kurā, „aded
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā, „aded
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kasaba, „aded
Kurā, „aded
Müslimānān, hāne
Ehl-i berāt
Gebrān
Hāne
6
274
81
18
22.033
10
402
83
25
40.155
1
9
2
234
1.013
Mücerred
Bīve
129
188
Hāsıl
76.712
Hāsshā-i
Mehmed
Ağa,
Ser-çakırcıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Kurā
6
Müslimānān
Hāne
22
Mücerred
5
Gebrān
Hāne
368
Mücerred
65
Bīve
27
Hāsıl
30.530
Ze‘āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān
Kurā
99
Mezra„a
6
Hāsıl
325.378
CEM‘AN KAZĀ-Ġ KARA-VERYE
Kasaba, „aded
2
Kurā, „aded
164
Mezra„a, „aded
5
Kilise, „aded
1
Çiftlikhā, „aded
5
Müslimānān
Hāne
87
Mücerred
9
Ehl-i berāt
234
Çeltükciyān
Hāne
19
Ehl-i berāt
9
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Mu„āf ve müsellem
Hāne
Mücerred
Bīve
Çeltükciyān
Hāne
Mücerredān
Tuzcuyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Pīr-i fānī
6.330
1.111
564
165
30
14
157
44
1.619
144
122
21
H ā s ı l ma„a mahsūl-ı hāssa
1.055.377
Evkāf-ı Kazā-i Kara-verye
Kurā, „aded
13
Hāne-i gebr
861
Mücerred
281
Bīve
74
Hāne-i müslimānān
10
Mücerredān
Hāsıl
3
284.391
Vakf-ı Manastır
Kilise, „aded
Hāsıl
79
16.620
KAZĀ-Ġ SERFĠÇE
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Cemā„āt, „aded
9
Müslimānān-ı yörükān, hāne 82
Kurā, „aded
2
Hāne-i gebr
603
Mücerred
105
Bīve
33
Hāsıl
59.573
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kasaba
Mahalle
Kurā, „aded
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Ehl-i berāt ve mü‟ezzin
ve hatīb
Mu„āf
Akıncı
1
11
4
64
6
21
2
4
27
27
“Merhūm fevt olıcak hāss-ı hümāyūn
olmuşdur”, bk. BOA, TD 167, s. 136.
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
1.166
175
136
74.486
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā
51
Mezāri„
4
Cemā„at
15
Hāsıl
333.259
Tasarruf-ı Mustahfızān
Karye
Hāsıl
CEM‘AN KAZĀ-Ġ SERFĠÇE
Kasaba, „aded
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Cemā„at, „aded
Çiftlik, „aded
Müslimānān
2
6.700
1
59
8
39
19
Hāne
108
Mücerred
6
Yörükān, nefer
265
Ehl-i berāt
21
Mu„āf
2
Sipāhī-zāde
12
Akıncı
4
Gebrān
Hāne
4.674
Mücerredān
1.067
Bīve
321
Derbendciyān mu„āf ve müsellem
Hāne
24
Mücerred
7
Bīve
3
Hāsıl
474.018
Kal‘a-i Serfiçe
Dizdār, nefer
1
Kethudā, nefer
1
Mustahfızān, nefer
23
33
KAZĀ-Ġ ĠġTĠN
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs-i Hurpeşte
1
Müslimānān
Hāne
17
Mücerred
2
Gebrān
Hāne
57
Mücerred
10
Bīve
2
Kurā, „aded
7
Hāne-i müslim
5
Gebrān
Hāne
230
Mücerred
59
Bīve
13
Hāsıl
„Ādet-i ağnām
Nefs ve kurā
196.280
139.900
56.380
Hāsshā-i Behrām PaĢa, Mīr-i mīrān-ı
Rūm-ili
Kurā, „aded
6
Müslimānān, hāne
2
Gebrān
Hāne
380
Mücerred
173
Bīve
8
Hāsıl
30.055
Ze‘āmet ve Tīmārhā-i Sā’ire
Kurā
190
Mezāri„
9
Hāsıl
Mezra„a, „aded
Çiftlikhā, „aded
Müslimānān
Hāne
Mücerredān
Sipāhī-zāde
Gebrān
Hāne
Mücerredān
Bīve
Hāsıl
152
13
3
6.361
2.887
331
838.552
Evkāf-ı Kazā-i ĠĢtin
Nefer
Nakdiyye
612.218
CEM‘AN KAZĀ-Ġ ĠġTĠN
Kasaba, „aded
Kurā, „aded
9
7
Hāsıl
1
203
5
30.000
36.05028
KAZĀ-Ġ KESTORYA
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs-i Kestorya
Mahalle-i müslimān
Mahalle-i gebrān
Cemā„at-i Yahūdiyān
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Ehl-i berāt
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Yahūdiyān
Hāne
Mücerred
1
2
36
1
13
1
112
7
7
1.615
442
166
8
Hāsıl
9
Mücerred
Ehl-i berāt
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Müsellemān-ı gebrān
Yahūdiyān
Hāne
Mücerred
397.827
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā, „aded
83
Mezāri„
6
Hāsıl
379.926
Tasarruf-ı Mustahfızān
Bāzār
Hāsıl
1
42.000
CEM‘AN KAZĀ-Ġ KESTORYA
Kasaba, „aded
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Manastır, kıt„a
Bāzār
Müslimānān
Hāne
1
98
7
1
1
171
Hāsıl
19
7
4.535
1.578
311
5
8
9
830.172
Evkāf-ı Kazā-i Kestorya
Hāsıl
Kal‘a-i Kestorya
Dizdār, nefer
Kethudā-i kal„a, nefer
Mustahfızān, nefer
12.384
1
1
29
KAZĀ-Ġ BĠHLĠġTE nām-ı diğer VILKAġĠN
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs-i Bihlişte
Müslimān
Hāne
14
Mücerred
1
Ehl-i berāt
6
Gebrān
Hāne
76
Mücerred
27
Kurā, „aded
5
Gebrān
Hāne
339
Mücerred
38
34
Bīve
Hāsıl
„Ādet-i ağnām
Nefs ve kurā
16
200.274
149.085
51.189
Hāsshā-i Behrām PaĢa
Mīr-i mīrān-ı Rūm-ili
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā, „aded
Hāne-i müslimānān
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
3
11
332
101
17
20.948
Kurā, „aded
2
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
271
23
6
Hāsıl
15.897
28
28
Mamı Bey evkafının geliri 36.050 akçe
olarak verilmiştir. Diğer vakıfların yazılmayıp sadece Kasım Çelebi vakfına
30.000 akçelik nakdiyye kaydedilmiştir.
Ze‘āmethā ve Tīmārhā-i Sipāhiyān
Kurā, „aded
87
Mezra„a
5
Hāsıl
303.999
CEM‘AN KAZĀ-Ġ BĠHLĠġTE
Kasaba, „aded
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Manastır, „aded
1
97
5
1
Dalyan-ı māhī, kıt„a
1
Müslimānān
Hāne
Mücerredān
Ehl-i berāt
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
218
51
6
3.569
1.239
145
Derbendciyān, mu„af ve müsellem
Hāne
58
Mücerred
21
Bīve
2
Hāsıl
Evkāf-ı Kazā-i BihliĢte
Tarla, kıt„a
Çayır, kıt„a
Hāsıl
541.118
1
460
KAZĀ-Ġ GÖRĠCE
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
11
1
2
478
349
28
150.612
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Kurā, „aded
Mezra„a, „aded
Manastırhā
Müslimānān
Hāne
Mücerred
Ehl-i berāt
Sipāhī-zāde
Akıncı
Gebrān
9
1
4
34
7
6
1
1
Hāne
Mücerred
Bīve
Hāsıl
696
287
25
57.169
Hāsshā-i Behrām PaĢa, Mīr-i mīrān-ı
Rūm-ili
Kurā, „aded
8
Müslimānān
Hāne
8
Mücerred
1
Gebrān
Hāne
278
Mücerred
114
Bīve
13
Hāsıl
33.870
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Kurā, „aded
119
Mezra„a
4
Hāsıl
Tasarruf-ı Mustahfızān
Kurā
Hāsıl
424.972
6
34.772
CEM‘AN KAZĀ-Ġ GÖRĠCE
Kurā, „aded
153
Mezra„a
6
Manastırhā, kıt„a
4
Müslimānān
Hāne
249
Mücerred
43
Ehl-i berāt
6
Sipāhī-zāde
1
Akıncı
1
Gebrān
Hāne
4.983
Mücerred
2.464
Bīve
251
Derbendciyān, mu„af ve müsellem
Hāne
168
Mücerred
67
Bīve
7
Hāsıl
Kal‘a-i Görice
Dizdār, nefer
Kethudā, nefer
Mustahfızān, nefer
701.395
1
1
73
Cem‘an Kazā-i Yeñice-i Vardar ve Kara-ferye ve Serfiçe ve HurpeĢte ve
Kestorya ve BihliĢte ve Görice ki Yedi Kadīlıkdır
Kılā„
Nefs
Kurā
Mezāri„, kıt„a
Çiftlik
Dalyan
Göl
Panayır
Cemā„at
„Amāyir, „aded
Cāmi„
Mesācid
Mu„allim-hāne
Zevāyā
3
9
907
48
31
10
2
3
39
5
10
30
13
5
Hammām
Manastır
Enhār
Kādī
Zu„amā, nefer
Sipāhiyān, nefer
Mustahfızān, nefer
Dizdār, nefer
Neferan
Hāne-i „avārız
Hāne
Müslimān
Gebrān
Mücerredān
Müslimān
11
10
14
7
29
527
78
3
2.070
37.961
328
Gebrān
11.885
Bīvehā
2.375
Hāne-i gayr „avārız
Hutebā ve e‟imme ve mü‟ezzin
ve sāhib-i berāt, nefer
297
Sipāhī-zāde, nefer
28
Eşkünciyān ma„a yörükān 265
Akıncıyān, nefer
19
„Utekā, nefer
13
Mu„āf
Müslim, nefer
3
Gebr, nefer
8
Çeltükciyān
Hāne
489
Mücerred
51
Bīve
20
35
Derbendciyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Tuzcuyān
Hāne
Mücerred
Bīve
Bāzdār, nefer
Pīr-i fānī, nefer
Yahūdiyān
Hāne
Mücerred
Mahsūl
315
125
26
1.619
144
122
4
26
8
9
5.947.158
MĠNHĀ
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Nefs
4
Kurā
83
Mezāri„
2
Cemā„at
9
H ā s ı l ma„a „Ādet-i ağnām
ve mukāta„āt-ı sā‟ire 1.950.798
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā
Hāsıl
10
40.155
Hāsshā-i Kāsım PaĢa
Nefs
Kurā
Mezra„a
Manastır
4
32
1
4
Hāsıl
265.912
Hāsshā-i Behrām PaĢa,
Mīr-i mīrān-ı Rūm-ili
Kurā
16
Hāsıl
79.822
Tīmār-ı Mehmed Ağa,
Ser-çakırcıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Kurā
Hāsıl
27
Çayır ve yoncalık
5
Zemīn
12
Hānehā, bāb
220
Dekākīn, bāb
258
Bezīr-hāne
1
Bezzāstān
1
Semek-hāne
2
Hammām
4
Hāsıl
420.610
Nakdiyye-i Evkāf
6
30.530
Tasarruf-ı Zu‘amā ve Sipāhiyān
Nefs
1
Kurā
745
Mezāri„
42
Cemā„at
15
Hāsıl
Bāğ ve bāğçe
3.047.088
Evkāf
Kurā
Çiftlik
21
5
Nakdiyye
436.785
Hāsıl-ı ribh-i nakdiyye 43.678
Evkāf-ı Kenāyis
Kilise
49
Hammām
1
Hāsıl
21.164
Tīmār-ı Mustafızān-ı Kılā‘
Kurā, „aded
8
Bāzār
1
Hāsıl
83.472
Mezra„a
Hāne-i müslim
Mücerred
Bennāk
Hāne-i gebrān
Mücerred
Bīve
Bāzdārān, neferan
1
405
169
58
12.249
1.264
694
3
KAZĀ-Ġ FLORĠNA
Cihet-i kazā, fī-yevm: 80
Ze‘āmet
Nefs-i Florina
Mahallāt-ı müslimānān
Hāne
Mücerred
Mahallāt-ı gebrān
Hāne
Mücerred
Bīve
Cāmi„
Mescid
Hammām
Hāsıl
3
117
55
5
199
22
11
1
2
1
26.494
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Bennāk
Hatīb
Mü‟ezzin
Hāne-i gebrān
Mücerred
16
83
40
8
1
1
2.677
282
Bīve
Hāsıl
145
610.300
Hāsshā-i Behrām PaĢa, Mīr-i
mīrān-ı Vilāyet-i Rūm-ili
Kurā
36
11
Hāne-i müslim
Mücerred
Hāne-i gebrān
Mücerred
Bīve
Hāsıl
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred
Hāne-i gebrān
Mücerred
Bīve
Hāsıl
Hāsshā-i Ahmed Çelebi,
Defterdār-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Kurā
Mezra„a
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred
Bīve
Hāsıl
5
1
1.249
127
74
112.229
2
4
3
252
28
10
31.477
Hāsıl
1.131.724
Evkāf-ı Kazā-i Florina
Hammām
Ser-hāne
Dekākīn
Āsiyābān, bāb
Hāsıl
4
1
3
455
40
55
31.106
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā-i müslim
22
Kurā-i gebrān
128
CEM‘AN KAZĀ-Ġ FLORĠNA
Nefs
Kurā-i müslim
Kurā-i gebrān
Mezra„a
Cāmi„
1
1
32
9
17.114
1
23
161
2
2
Mescid
2
Hammām
1
Zu„amā, neferan
13
Sipāhiyān-ı tīmār, neferan 163
Neferan
20.169
Hāne-i gayr ez-„avārız
Hatīb, neferan
İmām, neferan
Mü‟ezzin, neferan
Mu„āf, neferan
Bāzdārān, neferan
Derbendciyān
Kurā
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred
Bīve
Hāne-i „avārız
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i müslim
Mücerred-i gebrān
Bīve
Bennāk
Mahsūlāt
2.329.19629
„an-Nefs
36.494
„an-Kurā
1.588.514
„an-Mezāri„
3.548
„an-Cizye-i gebrān
368.752
„an-Evkāf
17.114
980
2
2
2
8
3
12
1
693
92
7
19.189
617
17.081
232
1.763
989
66
MĠNHĀ
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā-i müslim
1
Kurā-i re„āyā
13
Kurā-i derbend
2
Hāsıl
664.278
Hāsshā-i Ayas PaĢa
Kurā
2
Hāsıl
31.477
Hāsshā-i Behrām PaĢa, Mīr-i
mīrān-ı Vilāyet-i Rūm-ili
Kurā-i müslim
Kurā-i gebrān
10
Hāsıl
112.229
Hāsshā-i Ahmed Çelebi Efendi,
Defterdār-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Kurā
4
Mezra„a
1
Hāsıl
31.106
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Erbāb-ı Tīmār
Nefs
Kurā-i müslim
Kurā-i derbend
Kurā-i gebrān-ı re„āyā
Mezra„a
Hāsıl
1
22
10
118
1
1.158.218
Evkāf-ı Kazā-i Florina
1
Hāsıl
17.114
LĠVĀ-Ġ KÖSTENDĠL
KAZĀ-Ġ ILICA
Cihet-i Kazā, fī-yevm: 100
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā
15
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Kürekciyān-ı erz
Voynugān-ı mensūh
Hāsıl
„an-„Ādet-i ağnām
„an-Mukāta„a
„an-Kurā
2.790
96
6
724
87
33
46
1.798
1
222
1
188
22
11
14.037
Hāsshā-i Mehmed Bey bin
Ahmed Ağa, Mīr-livā-i Köstendil
Nefs
1
Mahalle-i müslim
5
Mahalle-i gebrān
1
Kurā
3
44.584
Tīmār-ı Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā
475
Mezāri„ ve manastır
29
1.170.846
1.055.000
3.300
112.546
Hāsshā-i Ahmed Çelebi,
Defterdār-ı Hızāne-i ‘Āmire
Karye
Nefer
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
Hāsıl
568
256
69
204
33
6
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
21.452
1.306
164
16.429
2.943
610
1.737.455
Emlāk
Hāsıl
7.251
Evkāf
Hāsıl
59.701
CEM‘AN KAZĀ-Ġ ILICA
Kazā
1
Nefs (Ilıca, Dubniçe, Radomir) 1 [3]
2
Ilıca
Cāmi„
Mescid
„İmāret
Medrese
Zāviye
Mu„allim-hāne
Hatīb
7
1
7
2
1
1
1
1
İmām
Mü‟ezzin
Hāne-i akıncı
Sipāhī-zāde
Ehl-i berāt
Kurā
Mezāri„ ve manastır
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Hānehā-i derbend
Mücerred-i gebrān
Bīve
Kürekciyān-ı erz
Voynugān-ı mensūh
29
29
Hammām
Gelir dağılımları toplandığında 1.997.308
akçe olarak çıkmaktadır.
Hāsıl
7
8
27
2
2
494
29
25.032
1.656
239
17.546
412
3.085
660
46
1.798
3.033.874
37
KAZĀ-Ġ KRATOVA
Hāsshā-i PādiĢāh ‘Ālem-penāh
Nefs-i Kratova
Mahalle
28
Müslim
3
Gebrān
24
Yahūdiyān
1
Kurā
46
Neferan
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Bīve
Mücerred-i gebrān
Yahūdiyān, neferan
2.641
174
2.101
162
204
11
Hāsıl
„an-Mukāta„a
„an-Nefs ve kurā
Emlāk
Kurā
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
1.483.529
1.294.350
189.179
3
30
3
100
29
14
Hāsıl
Evkāf
Kurā
16.418
5
Hāne-i gebrān
91
Mücerred-i gebrān
22
Bīve
6
Hāsıl
„an-Kurā
„an-Dāru'd-darb
„an-Kirāye-i dekākīn
17.246
12.206
3.960
1.080
CEM‘AN KAZĀ-Ġ KRATOVA
Nefs
1
Kurā
Hāsıl
54
1.517.193
KAZĀ-Ġ ĠġTĠB
Cihet-i Kazā: 130
Hāsshā-i PādiĢāh
Kurā
Neferan
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Voynugān-ı mensūh
Hāsıl
20
2.850
22
1.704
183
49
892
124.208
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki‘ī
Kurā
3
Hāne-i müslim
2
Hāne-i gebrān
96
Mücerred-i gebrān
24
Bīve
4
Hāsıl
7.619 [7.592]30
Hāsshā-i Mīr-livā-i Köstendil
Nefs (İştib)
1
Mahalle-i müslim
8
Mahalle-i gebrān
5
Mahalle-i Yahūdiyān
1
Cemā„at-i Yahūdiyān
1
Kurā
7
Hāne-i müslim
120
Mücerred-i müslim
14
Hāne-i gebrān
517
Mücerred-i gebrān
82
Bīve
49
Yahūdiyān, neferan
38
Hāsıl
98.740
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā
290
Mezāri„ ve manastır
16
Neferan
9.934
Hāne-i müslim
611
Mücerred-i müslim
111
Hāne-i gebrān
7.153
Mücerred-i gebrān
1.663
Bīve
396
Hāsıl
986.145
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i ĠĢtib
Dizdār
1
Kethudā
Mustahfızān, nefer
Kurā, kıt„a
Neferan
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
1
14
6
292
18
214
50
10
27.934
Vakf-ı Kazā-i ĠĢtib
Hāsıl
52.359
Emlāk-i Kazā-i ĠĢtib
Hāsıl
3.570
CEM‘AN KAZĀ-Ġ ĠġTĠB
Kazā
Nefs
Kasaba
Hammām
Cāmi„
Mescid
„İmāret
Zāviye
Mu„allim-hāne
Medrese
Hatīb
İmām
Mü‟ezzin
Akıncı, neferan
Kurā
Mezāri„ ve manastır
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Yahūdiyān, nefer
Voynugān-ı mensūh
Hāsıl
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
7
8
17
316
16
13.984
773
125
9.684
2.002
500
38
892
1.300.595
KAZĀ-Ġ USTRUMCA
Cihet-i Kazā: 50
Hāsshā-i PādiĢāh
Kurā, kıt„a
Neferan
30
30
BOA, TD 167, s. 252.
38
9
1.257
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Kürekciyān-ı çeltük
Müslim
28
271
56
23
134
10
Mücerred
Gebrān
Voynugān-ı mensūh
1
123
745
Hāsıl
90.979
„an-Mukāta„a-i dalyan-ı
göl-i Doyran
10.000
„an-Mukāta„a-i ma„den-i
Zirnih
10.000
„an-Kurā
70.979
Hāsshā-i Ġskender Çelebi
Kurā, kıt„a
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
Hāsshā-i Ahmed Çelebi
Karye
Neferan
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
11
980
56
7
776
116
32
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
14.604
5.980
Hāsshā-i Mīr-livā-i Köstendil
Nefs (Ustrumca, Bedriç)
2
Mahalle-i müslim
12
Cemā„at-i akıncı
2
Mahalle-i gebrān
24
Kurā
3
Neferan
1.918
Hāne-i müslim
372
Hāsıl
9
Hāsıl
13.670
Evkāf-ı Kazā-i Ustrumca
Hāsıl
CEM‘AN KAZĀ-Ġ USTRUMCA
6
Nefs (Ustrumca)
1
477
11
3
388
58
17
Kasaba (Bedriç)
1
14.230
45831
68
10.789
2.393
522
1.285.467
Hammām
Cāmi„
10
„İmāret
2
Zāviye
2
Mu„allim-hāne
1
Hatīb
2
İmām
10
Mü‟ezzin
12
Akıncı, nefer
23
Kurā
302
Mezāri„ ve manastır
Neferan
16
19.370
Hāne-i müslim
934
Mücerred-i müslim
133
Mücerred-i gebrān
1
1
7
5
140
110
21
2
Mescid
Hāne-i gebrān
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı
Kal‘a-i Ustrumca
Dizdār
İmām
Mustahfızān, nefer
Kurā
Neferan
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
16.993
1
30.524
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Bīve
Kazā
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā
266
Mezāri„ ve manastır
16
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki‘ī
Karye
1
Nefer
83
Hāne-i gebrān
68
Mücerred-i gebrān
15
Hāsıl
145.988
Hāsshā-i Hüsām Bey,
Kethudā-i Rūm-ili
Kurā, kıt„a
36.304
1
285
6
228
43
8
55
1.190
199
162
13.812
2.901
Bīve
707
Kürekciyān-ı çeltük, nefer 134
Müslim
10
Mücerred-i müslim
1
Gebrān
123
Hāsıl
1.640.509
NĀHĠYE-Ġ MENLĠK tābi‘-i KAZĀ-Ġ TĠMUR-HĠSĀR
Hāsshā-i PādiĢāh-ı ‘Ālem-penāh
Kurā
6
Neferan
527
Hāne-i müslim
18
Hāne-i gebrān
257
Mücerred-i gebrān
32
Bīve
Kürekciyān-ı erz
74
Voynugān-ı mensūh
146
Hāsıl
Hāsshā-i Ġbrāhīm PaĢa
Nefs
Mahalle müslim
Mahalle-i gebrān
Cemā„at-i Kıbtiyān
Kurā, kıt„a
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Kıbtiyān, nefer
Hāsıl
1.717
138
70
87
117.543
Hāsshā-i Ġskender Çelebi
Karye
1
Neferan
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
15
12
3
36.514
Hāsıl
1
1
22
1
20
2.012
84
3
804
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki‘ī
Karye
1
Nefer
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
31
31
Aynı defter, s. 285'te 258 neferdir.
122
3
96
Mücerred-i gebrān
Hāsıl
23
6.603
Hāsshā-i Ahmed Ağa,
Ser-zevvākīn-i Dergāh-ı ‘Ālī
Karye
2
Nefer
254
Hāne-i müslim
23
Mücerred-i müslim
9
Hāne-i gebrān
175
Mücerred-i gebrān
34
Bīve
13
Hāsıl
16.999
Hāsshā-i Pervāne Ağa, Ağa-i
‘Ulūfeciyān-ı Yemīn
Karye
Nefer
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
1
402
23
5
333
39
Mücerred-i gebrān
Bīve
25
16
Hāsıl
25.100
Hisse-i Ağa-i el-mezbūr 15.000
Hisse-i āhar
10.100
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā
38
Neferan
2.220
Hāne-i müslim
99
Mücerred-i müslim
4
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
1.846
248
28
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāsıl
214.429
Evkāf-ı Nāhiye-i Menlik
Hāsıl
Hāne-i gebrān
4.170
CEM‘AN NĀHĠYE-Ġ MENLĠK
Nefs
Kurā
Mezāri„, kıt„a
252
16
4.579
Mücerred-i gebrān
519
Bīve
128
Kıbtiyān
1
77
5
5.716
Voynugān-ı mensūh
Hāsıl
87
146
407.799
KAZĀ-Ġ ĠVRANYA
Cihet-i kazā, [fī-yevm]: 30
Hāsshā-i Mīr-livā
Nefs
Kurā
Neferan
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Ehl-i berāt
Mu„āf-müsellem
Bīve
Hāsıl
1
3 [1]32
170
35
113
5
4
4
17
23.871
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Kurā
Mezāri„
281
37
Neferan
5.869
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı
Kal‘a-i Ġvranya
Dizdār
Kethudā
İmām
Mustahfızān
Kurā
Mezāri„
Neferan
Hāne-i gebrān
53
4.620
998
198
483.855
1
1
1
29
39
6
472
385
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
80
9
41.29933
CEM‘AN KAZĀ-Ġ ĠVRANYA
Nefs
1
Kurā
321
Mezāri„ ve manastır
43
Nefer
8.575
Hāne-i müslim
88
Hāne-i gebrān
5.118
Mücerred-i gebrān
1.083
Bīve
Voynugān-ı mensūh
Hāsıl
234
2.062
549.125
CEM‘AN LĠVĀ-Ġ KÖSTENDĠL
Kal„a
Nefs
Hāne-i „avārız
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Kasaba
Bāzār
Hammām
Ilıca
Cāmi„
Mescid
„İmāret
Zāviye
Mu„allim-hāne
Medrese
Kurā
Hāne-i „avārız
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mezāri„ ve manastır
32
32
Aynı defter, s. 293.
40
3
5
680
2.603
2
6
9
7
5
25
5
4
3
2
1.548
3.201
54.275
109
Neferān
Gayr ez-„avārız
Mīr-livā
Kādī
Müderris
Talebe
Zu„amā
Sipāhiyān
Dizdār
Kethudā
Mustahfızān
Yörükān
Hatīb
İmām
Mü‟ezzin
Mu„arrif ve kayyum
Akıncı
Sipāhī-zāde
Ehl-i berāt
Kürekciyān-ı çeltük
Hānehā-i derbend
Kurā-i emlāk, kıt„a
Neferan
Kurā-i evkāf, kıt„a
79.883
6.383
1
6
2
19
23
1.141
3
3
50
2.460
5
25
30
20
86
2
4
254
1.597
6
158
7
33
Neferan
Keşīşān
Yahūdiyān
Kıbtiyān
260
55
46
87
Yekūn-i nefer ve mücerred
ve bīve
19.12434
33
34
„Avārız
Hāne
Müslimānān
Gebrān
Mücerred-i müslim
Mücerred-i gebrān
Bīve
73.501
60.759
3.881
56.878
516
9.823
2.403
Hāsıl
„an-Mukāta„a
„an-„Ādet-i ağnām
„an-Nefs
„an-Kurā ve mezāri„
„an-Emlāk
8.453.265
1.317.650
1.055.000
316.733
5.586.174
27.239
Aynı defter, s. 304'te 41.399 akçedir.
Gayr ez-avarızın yekununda verilen 19.124
rakamının 12.742'si hane-i avarız içerisinde mücerred ve bive olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla hane-i gayr ezavarız 6.383'tür.
„an-Evkāf
150.469
MĠNHĀ
Hāsshā-i PādiĢāh
Nefs (Dubniçe, Kratova)
2
Hāne-i müslim
238
Mücerred-i müslim
6
Hāne-i gebrān
741
Mücerred-i gebrān
61
Bīve
113
Kurā, kıt„a
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
„an-Mukāta„a
„an-„Ādet-i ağnām
„an-Nefs ve kurā
94
239
7
10.843
716
338
2.926.072
1.317.650
1.055.000
553.422
Hāsshā-i Ġbrāhīm PaĢa
Nefs (Menlik)
Kurā, kıt„a
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Kıbtiyān
Hāsıl
1
20
2.012
84
3
1.717
138
70
87
117.543
Hāsshā-i Ġskender Çelebi
Kurā, kıt„a
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
11
1.002
56
7
788
119
32
37.108
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, defterdār
Kurā
Nefer
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
2
507
4
416
65
Bīve
16
Hāsıl
28.641
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki‘ī
Kurā, kıt„a
3
Neferan
229
Hāne-i müslim
5
Hāne-i gebrān
170
Mücerred-i gebrān
42
Bīve
13
Hāsıl
20.202
Hāsshā-i Mehmed Bey bin
Ahmed Ağa, Mīr-livā-i Köstendil
Nefs (Ilıca, İştib, Ustrumca,
Bedriç, İvranya)
5
Neferan
2.101
Hāne-i müslim
598
Mücerred-i müslim
78
Hāne-i gebrān
1.100
Mücerred-i gebrān
208
Bīve
117
Kurā
14
Neferan
1.336
Hāne-i müslim
184
Mücerred-i müslim
60
Hāne-i gebrān
924
Mücerred-i gebrān
111
Bīve
57
Yahūdiyān
38
Akıncı
Hāsıl
„an-Nefs
„an-Kurā
313.183
193.779
119.404
Hāsshā-i Ahmed Ağa, Ser-zevvākīn-i
Dergāh-ı ‘Ālī, ber-vech-i arpalık
Karye
2
Nefer
254
Hāne-i müslim
23
Mücerred-i müslim
9
Hāne-i gebrān
175
Mücerred-i gebrān
34
Bīve
13
Hāsıl
16.999
Hāsshā-i Pervāne Ağa, Ağa-i ‘Ulūfeciyān-ı Yemīn, ber-vech-i arpalık
Karye
1
Nefer
402
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
Hāsshā-i Hüsām Bey,
Kethudā-i Rūm-ili
Kurā, kıt„a
Neferan
Hāne-i müslim
Mücerred-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
23
5
333
25
16
15.000
6
477
11
3
388
58
17
30.524
Tīmārhā-i Zu‘amā ve Sipāhiyān
Zu„amā
23
Sipāhiyān
1.141
Kurā
1.350
Mezāri„ ve manastır
88
Neferan
53.706
Hāne-i müslim
2.527
Mücerred-i müslim
347
Hāne-i gebrān
40.838
Mücerred-i gebrān
8.246
Bīve
1.754
Hāsıl
4.707.378
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a
Kal„a (İştib, Ustrumca, İvranya) 3
Dizdār
Kethudā
İmām
Mustahfızān
Kurā
Neferan
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
Mücerred-i gebrān
Bīve
Hāsıl
3
3
1
50
50
906
18
709
151
28
83.003
Emlāk
Hāsıl
27.239
Evkāf
Hāsıl
150.469
41
DĠZĠNLER
A. KĠġĠ VE CEMĀ‘AT ADLARI DĠZĠNĠ
I. SOLKOL KAZĀLARI
„Abdī Hoca: 65, 77
„Abdī Kādī: 106
„Abdullāh Kādī: 82
„Abdu'l-Melik Seyyid: 83
Ablak Hamza Bey: 187
Ablak Hamza Bey „utekāsı: 187
„Acem Kādī: 127
Afata Matiyos: 65
Ahī „Alī: 13
Ahī Çelebi: 27
Ahī Evran: 14
Ahī Tur „Alī: 14
Aragon cemā„ati, Selanik nf.: 84
Arnavud: 168
Aro İsrabetlü (?) Laskar: 65
Aro İsraniko Selürger (?): 65
Asomat: 84
Aya Anderya Mestik36: 160, 161
Aya Duhti Kefad (?): 65
Aya Honide (?): 65
Aya Kiryaki: 66, 147
Aya Marine: 65
[Aya Mertande], bk. Aya Termande
Aya Momı: 107
Ayo Kiryaki: 65
Ayo Kostandin: 65
Ayo Leksandıra [Ayo Aleksandıra]42: 102
Ayo Luka: 160
Ayo Nargir Andon: 160
Ayo Nargir Kalarid43: 160
Ayo Nikola: 65, 95, 154, 169
Ayo Nikola Domiko: 160
Ayo Nikola Dragona: 160
Ayo Nikola Efreş: 160
Ayo Nikola İspilo: 165
Ayo Nikola İstrel44: 161
Ahiropid: 83
Ahmed, Böğürtlen Lakbesi (?) oğlu: 13
Aya Nargiri: 147
Aya Nikola: 147
Ayo Nikola İvraki: 65
Ayo Nikola Kaznac: 161
Ahmed Ağa et-Tavaşī: 144
Ahmed Bey: 127, 143
Aya Nikola Kosiniçe37: 160
Aya Paraskevi: 65
Ahmed Bey bin Evrenos Bey: 133
Ahmed Bey
bin
Sinān
Paşa,
mütekā„id, mīr-livā-i Selanik: 91
Ahmed bin „Alī: 105
Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i
„Āmire: 4, 49, 55, 90, 111, 117,
121, 125, 183, 189
Ahmed Çelebi Efendi, Defterdār-ı
Dergāh-ı „Ālī, bk. Ahmed Çelebi,
Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire
Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Dergāh-ı
„Ālī, bk. Ahmed Çelebi Defterdār-ı
Hızāne-i „Āmire
Ahmed Ni„āl: 12
Ahmed Paşa-i Hersek: 3
Aksaklu cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Alaman cemā„ati, Selanik nf.: 84
„Alā‟üd-dīn: 47
„Alī, merd-i tīmār: 170
„Alī Bey: 73, 78, 127
„Alī Bey bin Cānbāz Mustafā Bey,
Ağa-yı „Azebān-ı Rūm-ili: 7
„Alī Bey bin Mahmūd Bey veled-i
Mustansır: 119
„Alī Bey bin Timurtaş: 82
„Alī Paşa: 43, 66, 75, 82
Aya Plana [Aya Playa]38: 107
Aya Playa39: 83
Ayo Nikola Megakonum: 161
Ayo Nikola Papa Cino [Ayo Nikola
Papa Pahono]45: 160
Ayo Nikola Papa Ka[r]niçe46: 161
Ayo Nikola Papa Kardi: 160
Ayo Nikola Papa Lamiyo (?): 65
Ayo Nikola Papa Nikifor: 160
Ayo Nikola Papa Novak: 160
[Ayo Nikola Papa Pahono], bk. Ayo
Nikola Papa Cino
Ayo Nikola Podal: 160
Ayo Nikola Selika: 161
Ayo Nikola Varlam: 160
Ayo Paraskevi Lanco: 160
Ayo Paraskevi Papa Yorgi: 161
Ayo Pavlo: 109, 70, 91
Ayo Playa: 107
Ayo Postol Surlon [Ayo Apostol
Surito]47: 160
Ayo Todor: 107
Ayo Todor İvladiyon: 65
Ayo Todor Kasbana: 65
Ayo Triyade [Aya Triyande]48: 88
Ayo Yani: 30, 148
Ayo Yorgi: 65, 154, 155
Ayo Yorgi İskadadis: 65
Ayo Yorgi[-Kalimani]49: 160
„Alī Paşa Bey: 106
„Alī Voyvoda „utekāsı: 47
Andares: 101
Apostol: 65
„Arab Hatīb35: 64, 74
„Arablar cemā„ati, Drama kz.: 32, 37
[Aya Playa], bk. Aya Plana
Aya Postol Griviş: 161
Aya Termande [Aya Mertande]40: 65
[Aya Triyande], bk. Ayo Triyade
Aya Varvara: 65
Aya Zıtra: 147
Ayas Paşa: 4, 30, 31, 37, 40, 45, 49,
55, 90, 110, 116, 121, 125, 137,
179, 182, 188
Aydın Baba: 165
Aydın veled-i Dimitri: 177
„Āyişe41 Hātūn: 64
„Āyişe Hātūn: 74, 77
Aynaroz keşīşleri: 16
[Ayo Aleksandıra], bk. Ayo Leksandıra
[Ayo Apostol Surito], bk. Ayo Postol
Surlon
Ayo Atanas: 168
Ayo
Ayo
Ayo
Ayo
Ayo
Ayo
Ayo
BOA, TD 7, s. 227'de “Koca Hatīb” şeklindedir.
42
43
44
36
37
38
39
40
41
35
Atanas Kravide: 161
Bandelimo: 65
Dimitri: 83
Dimitri Papa Hirto Filaka: 65
Duhteni Cevhare (?): 65
İlya: 106
İvlaş: 65
BOA, TD 433, s. 479'da “Ayo Endru Damastiko”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 761'de “Ayo Nikola Kosiniçe”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 539; BOA, TD 167, s. 83.
BOA, TD 7, s. 539'da “Ayo Playa” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 355.
BOA, TD 7, s. 226'da “„Āyişe, hātūn-ı Doğan
Bey” şeklindedir.
45
46
47
48
49
BOA, TD 403, s. 980.
Aynı defter, s. 473'te “Ayo Nargir Kalarino”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 476'da “Ayo Nikola Ostrilo”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 760. Ayrıca BOA, TD 433,
s. 473'te “Ayo Nikola Papa Pahon”; BOA, TD
720, s. 413'te “Ayo Nikola Papa Hon”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 477. Ayrıca BOA, TD 424,
s. 764'te “Ayo Nikola Papa Kaki” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 477; BOA, TD 720, s. 417.
BOA, TD 70, s. 7.
BOA, TD 424, s. 755.
45
„Azīz Hātūn: 77
Bācdār Hayrü'd-dīn: 64, 76, 77
Bāğçalı Halīl [Yağcılu Halīl]50 cemā„ati,
Kayacık-pıñarı mevzi„i, Serfiçe kz.:
149
Bāğçelü İlyās: 15
Bahā‟ü'd-dīn Paşa: 74
Balaban Ağa: 106
Balaban (?) cemā„ati, Gümülcine kz.:
12
Bālī Ağa: 4
Bālī Bey bin Malkoç: 103
Bāyezīd Baba: 103
Bāyezīd Çelebi bin Tuzcu Hācī Sinān:
145
Bāyezīd Debbāğ: 14
Bedrü'd-dīn: 77
Bedrü'd-dīn Bey: 64
Behrām Paşa, mīr-i mīrān-ı Rūm-ili:
4, 41, 45, 125, 152, 158, 167,
170, 173, 179, 182, 188
Belikli [Meliklü]51 cemā„ati, AyoNikola k., Serfiçe kz.: 147
Bint-i Kemāl: 16
Bohti Hātūn: 15
Böğürtlen Lakbesi (?): 13
Braskova Çingāneyān cemā„ati, Timurhisārı kz.: 58
Burhān Halīfe: 106
Celeb Bey [Hüseyin Bey]52: 104
Çākerī Sinān Bey: 74
Çakırlar Yörük cemā„ati, Kayacık[pıñarı mz.], Serfiçe kz.: 148
Çakırlu cemā„ati, Gümülcine kz.: 11
Çāşnigīr İlyās: 64, 77
Çatak cemā„ati, sınur-ı karye-i Boru,
Gümülcine kz.: 11
Çatal-zāde „utekāsı: 45
Çeltükci Keklik Mustafā Bey: 77
Çiçilyan cemā„ati, Selanik nf.: 84
Çiçilyan-ı Köhne cemā„ati, Selanik
nf.: 84
Çingāneyān: 30, 37, 57, 58, 62
Çipil Hasanlar cemā„ati, Hasanlar k.,
Gümülcine kz.: 12
Çobanlar cemā„ati, Serfiçe kz.: 149
Dadko Çingāneyān [Darko Çingāneyān]53 cemā„ati, Timur-hisārı
kz.: 58
Dānişmend: 106
[Darko Çingāneyān cemā„ati], bk.
Dadko
Çingāneyān
cemā„ati,
Timur-hisārı kz.
Dāvud Bey: 68, 127
50
51
52
53
BOA,
BOA,
BOA,
BOA,
46
TD 70, s. 189; BOA, TD 433, s. 619.
TD 424, s. 439.
TD 403, s. 1013.
TD 7, s. 409.
Deli-oğlu: 15, 23
Deliler cemā„ati, Ulıca [Oluğ-altı] k.,
Serfiçe kz.: 150
Demürci Murād cemā„ati, Gümülcine
kz.: 12
Dervīş „İvāz: 26
Dervīş Mustafā Çelebi bin Bahşī Bey:
79
Dimitri54: 181
Dimitri Duka Çingāneyān cemā„ati,
Timur-hisārı kz.: 58
Dimitropolid: 16
Doğan Bey: 64
Doğancı Kara Ya„kūb: 22
Doran (?) Çingāneyān
Timur-hisār kz.: 58
Durmış: 66
cemā„ati,
Eflak: 82
Emīr Hasan: 77
Emīr Hasan ebnāsı: 77
Emīr Lutfī: 144
Emīrhānlu Yörük cemā„ati, [Kayacıkpıñarı mz.], Serfiçe kz.: 148
En„ām Hātūn: 78
Eslim Hātūn: 64, 73, 76
Evrenos: 35
Evrenos Bey: 3, 12, 13, 18, 19, 64,
65, 72, 79, 81, 99, 100, 120, 124,
127, 133, 143
Evrenos Bey gılmānı: 80, 81
Evrenoslu cemā„ati, Serfiçe kz.: 150
Eyyūb: 115
Fāyik Paşa: 103
[Filip Yaniç], bk. Kalın
Gāzī Hudāvendigār: 75
Gazzāz Hācī Muslihü'd-dīn: 106
Gerüş Klavraş cemā„ati, Selanik nf.: 84
Grigo-ayos [Grigoryos]55, metropolid: 44
[Grigoryos], bk. Grigo-ayos, metropolid
Gülçiçek Hātūn: 144
Gülmez-oğlu: 83
Gülşāh Hātūn: 144
Hābil: 185
Hācī Hasan: 82
Hācī Hasan et-Tācir: 106
Hācī Hayrü'd-dīn: 7, 15
Hācī Hızır: 7, 16
Hācī İbrāhīm: 144
Hācī İne: 144
Hācī İskender: 16, 83
Hācī İsmā„īl: 83
Hācī Karagöz: 7, 15
Hācī Karagöz [bin „Abdullāh]57: 144
Hācī Kemāl: 83
Hācī Kurd: 64, 78
Hācī Lala: 127
Hācī Muhammed et-Tācir: 83
Hācī Mūsā: 82, 105
Hācī Mustafā: 82, 83, 127
Hācī Resūl: 127
Hācī Reyhān cemā„ati, Serfiçe kz.: 149
Hācī Şemsü'd-dīn: 15, 165
Hācī Tañrıvermiş: 64
Hācī Timur: 140
Hācī Uğurlu: 127
Hācī Ya„kūb: 20, 105
Hācī Yavaş: 7, 15
Hācīlar cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Hafsa binti Hamza Bey: 105
Halīl Paşa: 64, 106
Hamza Bey: 181
Hamza Bey kızı: 83
Hamza bin „Alī cemā„ati, Gümülcine
kz.: 12
Harāccı „Alā‟üd-dīn: 106
Harāccı „Alī: 83
Harāccı Kemāl: 82, 83, 105
Hasan Dīvāne cemā„ati, Gümülcine
kz.: 11
Hasan Paşa: 174
Hayrü'd-dīn Paşa: 77
Hayrü'd-dīn
Paşa
ebnāsı,
bk.
Hayrü'd-dīn Paşa evlādı
Hayrü'd-dīn Paşa evlādı: 71, 72, 79
Hekīm Dāvud: 64
[Hācī Bākīler cemā„ati], bk. Hācī
Fakılar cemā„ati, Serfiçe kz.
Hızır (?): 15
Hızır Ağa: 83
Hızır Bey: 127
Hızırluca cemā„ati,
Gümülcine kz.: 12
Hilandar: 67, 71, 109
Hoca-zāde: 16
Hoca Muhyi'd-dīn: 64
Hācī Fakılar [Hācī Bākīler]56 cemā„ati,
Serfiçe kz.: 149
Hristodol: 101
Hūndī Hātūn binti Eynedil: 78
Hācī „Abdullāh: 165
Hācī Ahmed: 20, 106
Hācī Ahmed bin Kara Hācī: 83, 106
Hācī Ahmed Subaşı: 83
Hācī „Alī: 64
Hācī „Alīler cemā„ati, Serfiçe kz.: 149
54
55
BOA, TD 235, s. 7'de “Dimitri Domo”; BOA,
MAD 67, v. 2b'de “Dimitri Yedirye” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 161.
56
57
Zāhidlü
k.,
BOA, TD 424, s. 499; BOA, TD 433, s.
618'de “Karye-i Hācī-Bākīler eş-şehīr becemā„at-i Hācī Bākīler” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 416.
Hūrī Hātūn: 187
Hürrem Ağa: 77
Hüseyin: 64, 127
Hüseyin Bey: 83, 105, 181
Hüseyin[-Bey]58: 127
[Hüseyin Bey], bk. Celeb Bey
Hüsrev Bey, mīr-livā-i Bosna: 4, 67,
80, 125
İbrāhīm: 9, 79
Kamerşāh Sultān-zāde: 73
Kapudan [-Mehmed Bey] 63: 8
Kara Ahmed bin Pīrī: 23
Kara Fihad [Kara Mihmād]64 cemā„ati,
Serfiçe kz.: 150
Kara Hācī: 83
Kara Hamza: 64, 78
Kara Hatīb: 144
Kara Hızır: 32
İbrāhīm Fakīh: 32
İbrāhīm Paşa, bk. İbrāhīm Paşa,
sadrül-vüzerā
İbrāhīm Paşa, sadrül-vüzerā: 3, 4,
21, 37, 58, 62, 78, 89, 101, 110,
116, 120, 125
İdrīs bin Ni„āl: 144
İdyo Milisto (?): 109
İdyodari [İdyohari]59: 88
[İdyohari], bk. İdyodari
İklisar60: 160
İksene Fonto: 94
İksenof: 91, 109
İksiropatam: 88, 108
İlaldı Hātūn: 15
İle Gosta: 65
İlyās Bey: 57
İmām Aşcı: 15
[Kara Mihmād cemā„ati], bk. Kara
Fihad cemā„ati, Serfiçe kz.
Kara Murād veled-i Kara Mehmed: 141
Karaca İlyās: 10
Karaca Paşa „utekāsı: 47
Karacalar65 cemā„ati, [Karacalar k.],
Serfiçe kz.: 149
Karamanlu66 cemā„ati, Serfiçe kz.: 149
Kāsım Çelebi: 158
Kāsım Çelebi „utekāsı: 158
Kāsım Paşa: 4, 20, 21, 28, 32, 33,
37, 40, 45, 58, 59, 62, 83, 90,
102, 104, 110, 116, 121, 125,
129, 133, 137, 147, 148, 165,
167, 170, 172, 179
Kassāb Mustafā: 23
Kastilyan cemā„ati, Selanik nf.: 84
Katalan cemā„ati, Selanik nf.: 84
İnekci Hācī Hayrü'd-dīn: 15
İnekci Hācī: 7
„Īsā Bey: 127, 133
„Īsā Bey bin Evrenos Bey: 100, 101, 158
İshāk Paşa: 83, 102
İskanas (?): 172
İskender Bey, Defterdār-ı Hızāne-i
„Āmire ve Kethudā-i Ser-„asker-i
mükerrem: 4
İskender Voyvoda: 165
İsmā„īl Bey: 64, 77
İspanya cemā„ati, Selanik nf.: 84
İstanişe İstoyan cemā„ati, Trepçişte
k., Florina kz.: 182
İstimadkan Elçi (?): 101
[İsveti Pavlos], bk. İsveti Vel
İsveti Vel [İsveti Pavlos]61: 87
„İvāz Bey: 144
İvlahirne Petre: 65
İvlatado: 106
İzbona cemā„ati, Selanik nf.: 84
İzhayim cemā„ati, Selanik nf.: 84
Kādī Hızır bin Mehmed: 133
Kalın [Filip Yaniç]62: 181
58
59
60
61
62
Aynı defter, s. 11.
BOA, TD 403, s. 1043.
Aynı defter, s. 474'te “Klisor” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 9. Ayrıca BOA, TD 403, s.
703'te “İsveti Pavel” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 7. Ayrıca BOA, MAD 67, v.
2a'da “Filib Maniç” şeklinde şahıs ismi vardır.
Kātib „Alī Bālī: 105
Kātib „Alī bin Kātib Hayrü'd-dīn: 82
Kazzāz Mustafā: 83
Keçilü cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Kemāl: 145
Kemāl, emīn-i darb-hāne-i köhne: 75
Kemāl Çelebi: 64
Kethudā: 9
Kethudā[-Üveys]67: 106
Kılıçcılar cemā„ati, Gümülcine kz.: 11
Kırca Halīl: 115
Kırcalar cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Kırlı68 cemā„ati, Drama kz.: 31
[Kirko Dabiç], bk. Kirko Hāncı
Kirko Hāncı [Kirko Dabiç]69: 181
Koca Evrenos Bey gılmānānı: 72
Koca Hatīb: 83
Koca Kādī: 76
Koca Kāsım Paşa: 82
Koca Nasūh: 7, 15
63
64
65
66
67
68
69
BOA, TD 143, s. 2.
BOA, TD 424, s. 526.
Aynı defter, s. 527.
Aynı defter, s. 499; BOA, TD 433, s. 618'de
“Karye-i Karamanlu eş-şehīr be-cemā„at-i
Karamanlu” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 1014.
BOA, TD 70, s. 45'te “Mezra„a-i Kırlı”
şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 6; BOA, TD 722, s. 189;
BOA, MAD 67, v. 1b.
Kolak Kāsım Çelebi, „an-ebnā-i
Seyyid Hasan: 77
Kondo cemā„ati, Trepçişte k., Florina
kz.: 181
Konukcu Şemsü'd-dīn: 14
Korfos cemā„ati cemā„ati, Selanik nf.:
84
Korgo İstralo Yani: 47
Kortupol oğulları: 137
Kosta Argiru Polo, kethudā-i „atīk: 84
Köseler cemā„ati, Serfiçe kz.: 149
Kutbu'd-dīn: 78
Kutlumos: 109
Küçük Elmalu yağcıyān cemā„ati,
Gümülcine kz.: 11
Laskari: 68
Lavra: 86, 109
[Leşli cemā„ati], bk. Leşni cemā„ati,
Serfiçe kz.
Leşni [Leşli]70 cemā„ati, Serfiçe kz.: 150
Linkos: 109
Lutfī: 13
Lutfī Bey: 104
Lutfī Bey evlādı: 27
Mağribī cemā„ati, Selanik nf.: 84
Mahmūd: 144
Mahmūd Çelebi bin Kādī Hayrü'd-dīn:
139
Mahmūd Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i
„Āmire: 4
Mahmūd Paşa: 35
Mahza (?) Hātūn: 14
Mamı Bey: 158
Manayumtiko [Tu Mistiko]71: 84
Manori: 101
Manul Yani, kethudā-i şehr: 83
Margarit: 70
Marko Yani: 99
Martin veled-i Bosilikov (?) Çingāneyān
cemā„ati, Timur-hisārı kz.: 58
Mavrani: 147
Mecnūn Paşa: 77
Mehmed Ağa, ser-çakırcıyān-ı Dergāh-ı
„Ālī: 138, 179
Mehmed Ağa, ser-çakırcıyān[-ı Dergāh-ı
„Ālī]: 4, 141
Mehmed Bey: 143, 165
Mehmed Bey, Cerrāh Paşa: 47
Mehmed Bey „utekāsı: 47
Mehmed Bey bin Ahmed Paşa: 54, 64
Mehmed Bey bin Karaca Paşa: 54
Mehmed Bey veled-i Hızır Bey: 127
Mehmed
bin
Hızır
cemā„ati,
Gümülcine kz.: 11
Mehmed Çelebi: 144, 145
70
71
BOA, TD 433, s. 675.
BOA, TD 403, s. 617.
47
Mehmed Çelebi bin Yahyā Bālī: 144
Mehmed Çelebi veled-i Hātūn: 143
Mehmedşāh bin Halīl Bey: 172
[Meliklü cemā„ati], bk. Belikli cemā„ati,
Ayo-Nikola k., Serfiçe kz.
Menteşelü cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Mevlānā Hatīb Hoca: 14
Mevlānā Sinān: 165
Midraş cemā„ati, Selanik nf.: 84
Muhammed bin Ahmed: 105
Muhammed veled-i Aydoğdu72: 188
Muhyid'd-dīn-i Küçük Harāccı evlādı:
79
Muhyi'd-dīn-i Küçük Harāccı kızı: 79
Murād Paşa: 12
Mūsā Çelebi bin Bācdār Hayrü'd-dīn:
76
Mūsā Halīfe: 83
Muslihü'd-dīn73: 83
Mustafā Bey: 61, 74
Mustafā Bey, oda-başı: 36
Mustafā Bey bin İlyās, dāmād-ı
Umūr Bey: 105
Mustafā Bey bin Sinān Bey: 144
Mustafā Paşa: 27, 36, 47, 53, 103,
104, 119, 136, 143
Mustafā veled-i Pinti Hasan: 83
Mustafā-i Rufa (?): 158
Mürseller cemā„ati, Yeñice-i Kara-su
kz.: 26
Müsellem İskender: 24
Müslimān [Selmān]74: 105
Papa Drazo: 57
Papa Kladino: 147
Papa Mihal: 47, 147
Papa Sinadin: 47
[Papa Todor], bk. Pa Todor
Papa Yani: 57
Papa Yorgi: 57, 147
Paşahānlar cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Petre: 68, 98
Pıñar-başı cemā„ati, Drama kz.: 31
Pīr Mehmed Paşa: 4
Polad: 24
Polye cemā„ati, Selanik nf.: 84
Pop Gerk: 172
Popohca Hasan [Pābūçcı Hasan]: 13
Prodorom: 84
Proto[-Papa]78: 147
Provençal cemā„ati, Selanik nf.: 84
Rābi„a Hātūn: 143
Rahmānçi cemā„ati, bk. Serçi ve
Nasūh Fakīh cemā„ati, Kelemerye n.,
Selanik kz.
Rale veled-i Miho cemā„ati, Vırbyani k.,
Florina kz.: 181
Rave: 47
Re‟īs Halīl: 30
Re‟īs Hasan: 32
Re‟īs İshāk: 32
Ruso: 109
Rüstem Çelebi, defterdār-ı tīmārhā-i
vilāyet-i Rūm-ili: 4, 90, 91, 111, 125
Na„lband İlyās: 13
Nasūh: 20
Rüstem: 13
Sābūncu „Alī: 7
Nefīse Hātūn: 15
Nikola Manko75: 181
Sālih Fakı: 77
Nikola [-veled-i] İvlad76: 181
Nūrī Hātūn binti Hācī Muhammed: 79
„Osmān: 140
Otrine cemā„ati, Selanik nf.: 84
„Ömer Bey bin Turhān Bey: 72
Pa Todor [Papa Todor]77: 147
[Pābūçcı Hasan], bk. Popohca Hasan
Pana Zahariye: 161
Panaya Papa Kosta: 160
Panayot: 47
Panda Limona: 160
Papa Dimitri: 57
72
73
74
75
76
77
BOA, TD 235, s. 241'de “Muhammed veled-i
Erdoğdu” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 605'te “Hācī-Muslihü'd-dīn,
dāmād-ı Hācī „Ömer Bey” şeklindedir.
Aynı defter, s. 1014.
BOA, TD 235, s. 8; BOA, MAD 67, v. 3a'da
“Batko” şeklindedir.
BOA, MAD 67, v. 2b.
BOA, TD 424, s. 442; BOA, TD 433, s. 599.
48
[Salom cemā„ati], bk. Salon cemā„ati,
Selanik nf.
Salon [Salom]79 cemā„ati, Selanik nf.: 84
Saltuk Hoca: 83
Saltuklu cemā„ati, Ayo-Nikola k.,
Serfiçe kz.: 147
Saragosa Aragon cemā„ati, Selanik
nf.: 84
Sarı Halīl cemā„ati, Serfiçe kz.: 150
Sarı Kādī: 133
Saru Keşīş: 97
Saru Müderris: 82
Saruca Paşa: 74
Selçik Hātūn binti Sultān Bāyezīd
Hān: 36, 43, 44, 73
Selçik Sultān, bk. Selçik Hātūn binti
Sultān Bāyezīd Hān
[Selmān], bk. Müslimān
78
79
BOA, TD 424, s. 443; BOA, TD 433, s. 605.
BOA, TD 403, s. 638; BOA, TD 723, s. 48.
Serçi ve Nasūh Fakīh cemā„ati,
Kelemerye n., Selanik kz.: 87
Sinadino Vasko: 47
Sinān, „atīk-i Hācī Bālī: 106
Sinān Ağa, ser-bevvābīn-i İbrāhīm
Paşa: 21
Sinān Bey bin Hamza Bey, serçakırcıyān: 103
Sinān Bey bin Ya„kūb Bey, bk. Sinān
Bey veled-i Ya„kūb Bey
Sinān Bey veled-i Ya„kūb Bey: 144
Sinān Halīfe, kātib: 106
Siñekciler cemā„ati, Gümülcine kz.: 11
Sultān Bāyezīd Hān: 9, 12, 16, , 26,
27, 36, 70, 71, 73, 104, 107
Sultān Bāyezīd Hān bin Murād Hān: 74
Sultān Mehmed Hān: 74, 107
Sultān Murād Hān: 11, 21, 25, 61,
86, 96, 101, 107
Sultān Murād [-Hān]: 112
Sultān Selīm Hān: 9, 27, 104, 107, 137
Sunkur Bey: 13
Süle Paşa Bey: 83
Süleymān Bey: 64
Süpüren Kassāb: 13
Süpüren Mahmūd: 15
Şāhdāne Hātūn: 14
Şeyh Bedrü'd-dīn: 78
Şeyh Kara Hasan: 78
Tabbāğ Murād, bk. Tabbāh Murād
Tabbāh Hızır: 82
Tabbāh Mahmūd: 78
Tabbāh Murād: 64, 77
Takyalular cemā„ati, Yeñice-i Karasu kz.: 26
Talyan cemā„ati, Selanik nf.: 84
Tañrıvermiş: 78
Tarakcı-oğlu: 82
Tarakcı-oğlu(-yi diğer): 82
Tatar Hātūn: 64, 76
Timurtaş cemā„ati, Ejova k., Siroz
kz.: 71
Tobrukcu „Alī80 cemā„ati, Ejova k.,
Siroz kz.: 71
Tomisko: 107
Topcılar Yörük cemā„ati, Kayacık[pıñarı] k., Serfiçe kz.: 148
Tu Mistiko: 86
[Tu Mistiko], bk. Manayumtiko
Tur Bālī bin Kızıl İlyās cemā„ati,
Ejova k., Siroz kz.: 71
Tur Bālī Yörük cemā„ati, Kayacık[pıñarı mz.], Serfiçe kz.: 148
80
BOA, TD 143, s. 121'de “Cemā„at-i
Kuyrukcu „Alī”; BOA, TD 403, s. 464'te
“Cemā„at-i Dobrukçu „Alī” şeklindedir.
Turhān Bey: 72
Tuzcu Sinān Bey: 143
Umūr: 35
Umūr Bey: 105
Uncu Ahmed: 20
[Ura Portugal cemā„ati], bk. Ura
Poturgal cemā„ati, Selanik nf.
Ura Poturgal [Ura Portugal]81 cemā„ati,
Selanik nf.: 84
Uzguraf: 98, 109
Vatopezi: 88
Vazope[zi]82: 109
Velī-oğlu83: 7
Veliyü'd-dīn Kāsım: 77
81
82
83
BOA, TD 403, s. 643; BOA, TD 723, s. 58.
BOA, TD 403, s. 1043.
TK, KKA 187, v. 110a'da “Delü-oğlu” şeklindedir.
[Yağcılu Halīl cemā„ati], bk. Bāğçalı
Halīl
cemā„ati,
Kayacık-pıñarı
mevzi„i, Serfiçe kz.
Yahūdā cemā„ati, Siroz nf.: 65
Yahūdiyān: 3, 84, 85, 105, 110, 113,
124, 161, 164, 179
Yahūdiyān cemā„ati, Kestorya nf.: 161
Yahyā Bālī: 83
Yahyā Bālī Bey: 144
Ya„kūb Bey: 127, 187
Ya„kūb Bey „utekāsı: 56
Ya„kūb Bey bin İştip: 143
Ya„kūb Çelebi: 30
Ya„kūb Paşa: 82, 102
Yani Kanak: 47
Yani Viston: 47
Yeñiçeri Yūnus: 16
Yoncalar cemā„ati, Serfiçe kz.: 150
Yorgo Mikro: 47
Yorgo Vilcan: 47
Yosunu [Yūnuslu]84 cemā„ati, AyoNikola k., Serfiçe kz.: 147
Yovan veled-i Kigo Çingāneyān
cemā„ati, Timur-hisārı kz.: 58
Yūnus: 105
[Yūnuslu cemā„ati], bk. Yosunu
cemā„ati, Ayo-Nikola k., Serfiçe kz.
Yūsuf Helvā‟ī: 13
Zağarcı Ya„kūb Bey: 54
Zağarcı Ya„kūb[-Bey]: 124
Zağarcı Ya„kūb Bey „utekāsı: 54
Zağarcı Ya„kūb[-Bey] „utekāsı: 47
Zühre Hātūn: 104
84
BOA, TD 424, s. 439.
49
II. KÖSTENDĠL LĠVĀSI
Ahmed: 206
Bekiller yörükān cemā„ati, Mıkına
[Minine] k., İştib n.: 254
Dīvāne „Īsā cemā„ati, Gorna-Sovina
[Gorna-Sobri] k., Boyimiye n.: 278
Ahmed Ağa: 196, 197
Bektaş: 262
Dobra Senadin: 277
Ahmed Ağa, ser-zevvākīn-i Dergāh-ı
„Ālī: 209, 212, 289, 292
Belço: 283
Dobril: 283
Beyi Çelebi: 206, 267
Dobroslav: 255, 283
Ahmed Bey bin „Īsā Bey: 198
Birora [Peprova]87: 260
Doğan'ın zevcesi: 206
Ahmed Çelebi: 281, 285
Boçov: 222
Ahmed Çelebi, bk. Ahmed Çelebi,
Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire
Bogdan: 227
Dokuş Fakīh cemā„ati, Gradec k.,
Tikveş n.: 279
„Abdurrahmān Bey, Hızır Bey oğlu: 193
Ahmed Çelebi, defterdār, bk. Ahmed
Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire
Bogdanlu yörük cemā„ati, Bogoslafça
k., İştib n.: 253
Domyan: 271
Bogoslav: 224
Doyçin: 245
Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i
„Āmire: 204, 191, 212, 220, 244,
272, 286
Bojdar: 245
Doymuşlar cemā„ati, Mıkına [Minine]
k., İştib n.: 254
Boyacı Halīfe: 206
Doyo: 283
Boyacı Mustafā: 206
Dragoslav: 231
Ahmed Fakīh: 194, 217
Boyacı Yūsuf: 206
Drala: 284
Akıncı cemā„ati, Ustrumca nf.: 267
Boyo: 284
Drano Pop: 227
„Alī bin Ya„kūb: 284
Brayan: 250
Dungi: 231, 251
Brezdan: 227
Emīr Hoca: 206
Broviçe Yovan (?): 218
Ferhad
Ağa,
zā„im-i
Ofçabolu: 252
„Alī Fakīh, Hüsām-Paşa
mütevellisi: 202
zāviyesi
Angel: 290
„Arab Çeribaşı: 201
Canlazlar yörük cemā„ati, Topniçe
[Topliçe] k., İştib n.: 253
yörükān-ı
Fīrūz: 267
Arhangel: 257
Çavuş Ayas: 209
Fīrūz Bey: 206
Aslhānlu yörükān cemā„ati, bk.
Karalar
yörükān
cemā„ati,
Jidomirci k., İştib n.
Çavuş Fakīh cemā„ati, Doyran-gölü
n.: 276
Garçınlı (?) yörükān cemā„ati, Gradec
k., Tikveş n.: 279
Çeribaşı hātūnu: 205
Gāzī Evrenos Bey: 198
„Āşık: 206
Çoban: 285
Gāzī Mehmed: 202
Aya Fotine: 287
Çoban Petko: 297
Gedük Ahmed Paşa: 197
Ayo Apostol: 287
Dabreno: 290, 291
Gorgo: 290
Ayo Bogoş: 287
Dabreno88: 222
Ayo Dor [Ayo Todor]85: 287
Dayko Pop: 283
Göl cemā„ati, Hrabrova k., Boyimiye
n.: 279
Ayo Kiryaki: 287
Ayo Nargiz (?): 287
Ayo Nikola: 287
Ayo Rane: 287
Ayo Sarande: 287
Ayo Varvara: 287
Ayo Vasil: 287
[Ayo Todor], bk. Ayo Dor
Ayo Vasil: 287
Bālī zevcesi: 206
Balkanlu yörük cemā„ati, Bogoslafça
k., İştib n.: 253
Baniçelü Ahmed: 207
Bayram-zāde: 267
Bayram-zāde [-Sinān]86: 207
85
86
BOA, MAD 170, v. 28b.
BOA, MAD 170, v. 489a.
50
Demirhān (?): 267
Depan (?): 279
Dilenciler cemā„ati, Mıkına [Minine]
k., İştib n.: 254
Dimitri: 231, 263, 283
Dimitri Brodan89: 268
Dimitri Dragos: 233
Dimitri [-Dragoslav]90: 231
Grodan: 271
Groyan: 284
Gülemenlü
yörükān
Doyran-gölü n.: 276
cemā„ati,
Gülemenlü(-i
diğer)
Doyran-gölü n.: 276
cemā„ati,
Hācī „Alī: 201
Hācī Bālī: 205
Dimitri Gora: 261
Hācī
Beneklü
yörük
cemā„ati,
Bogoslafça k., İştib n.: 253
Dimitri Radovan: 290
Hācī Çelebi: 205, 206, 267
Dimitri Rayço: 236
Hācī Dündar: 217
Dino: 290
Hācī Habīb: 202
Dīvāne Hüseyinlü cemā„ati, İştib n.: 257
Hācī Hayrü'd-dīn: 202
87
88
89
90
BOA, TD 141, s. 124.
BOA, TD 267, s. 99.
BOA, MAD 170, v. 65b'de “Dimitri Bodan”
şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 200.
Hācī İbrāhīm: 217
Hācī İlyās: 205
Hācī Karagöz: 197, 202
Hācī Kemāl: 245
Hācī Kirāmü'd-dīn: 249
İspane [İstepan Bruno]92: 250
Kostale: 279
Hācī Saka: 201
İspas: 218
Kostandin: 242, 255
Hācī Turhānlu yörükān cemā„ati,
Mıkına [Minine] k., İştib n.: 254
İstale: 232
Kovaç Novak: 228
İstale Popeke (?): 274
Hācī
Yūsuf
yörükān
cemā„ati,
Kaluçkova k., Boyimiye n.: 278
İstale Todor: 274
Köseler yörükān cemā„ati, Mıkına
[Minine] k., İştib n.: 254
Halīl Paşa: 194, 217
İstanislav: 283, 290
Kulfal oğulları cemā„ati, Doyran-gölü
n.: 276
Halīllü yörük cemā„ati, Boçival k.,
İştib n.: 253
İstare: 274
Kuman: 287
İstayko: 232, 276
[Kutli Bey], bk. Kuygi Bey
İstayko Yovan: 233
Kuygi Bey [Kutli Bey]95: 262
İstepan: 255, 262
Küçük Mehmedi: 206
[İstepan Bruno], bk. İspane
Lirle (?): 227
İstepan Yovan: 258
Mahmūd Bey, Ahmed Ağa oğlu: 198
İstoyan: 242, 277, 283, 284, 290
Mahmūd Çelebi, Mevlānā Mehmed
Çelebi'nin karındaşı oğlu: 200
Hamza bin Nasūh: 284
Hamza Çeribaşı: 201
Hanīfe binti Hayrü'd-dīn, İskender
bin „Abdullāh'ın zevcesi: 201
Harāccı Kara Mehmed: 195
Harāccı Mehmed: 193
Hayali (?) cemā„ati, Doyran-gölü n.: 276
Hızani Bey: 206, 267
İstanimir: 227
İstoyan Drayke: 277
Mamak Bey: 193
İstoyan İstrige: 236
Mama[k]96 Bey: 193
İsveti Nikola: 242
Hızır Baba: 208
Hızır Bey, Mamak Bey oğlu: 193
Hoca Köseler cemā„ati,
[Minine] k., İştib n.: 254
Mama[k] Bey evlādı: 193
İsveti Otaç: 298
Mıkına
Hoca Şemsü'd-dīn: 207
Hoskan (?): 268
Hüsām Bey, Rūm-ili kethudāsı: 204,
213, 272, 286
Hüsām Kādī, tahrīr emīni: 303
İştib-zāde, bk. Mevlānā Mehmed Çelebi
bin Mevlānā Nūrü'd-dīn
Hüsām Paşa: 201, 202
Hüseyin Bey: 203
Hüseyin Paşa: 219
Hüseyinlü yörükān cemā„ati, Bayçe
[Baniçe] k., Boyimiye n.: 278
Marko: 259
Kara Mehmed, bk. Harāccı Kara
Mehmed
Marko Bogdan: 243
Kara İlyās cemā„ati,
Tikveş n.: 279
Mehmed Bey bin Ahmed Ağa,
Köstendil mīr-livāsı: 191, 192,
197, 212, 217, 244
Gradec
k.,
Kara Velī oğulları yörükān cemā„ati,
Doyran-gölü n.: 276
Mevlānā Dervīş Çelebi, Köstendil
livāsı tahrīr emīni: 288, 289
Karaca „Alī: 254
Mevlānā Fethü'd-dīn Çelebi [Mevlānā
Mehmed Çelebi bin Mevlānā
Nūrü'd-dīn Çelebi] 98: 201
İbrāhīm Bey: 202, 249
Karagöz: 207
İbrāhīm Çelebi: 206, 267
Karalar yörükān cemā„ati, Jidomirci k.,
İştib n.: 256
İbrili (?) cemā„ati,
Boyimiye n.: 279
Hudova
k.,
İdrīs cemā„ati, Mıkına [Minine] k.,
İştib n.: 254
İlye Yovan: 236
İnci Hātūn: 207
„Īsā Baba: 208
„Īsā Hoca: 206
İskender bin „Abdullāh, merd-i kal„a:
201
cemā„ati,
Mevlānā Mehmed Çelebi bin Mevlānā
Nūrü'd-dīn: 200
Karamanlu yörük cemā„ati, Bogoslafça
k., İştib n.: 253
Kāsım bin Yūsuf: 206
Mevlānā Muslihü'd-dīn Halīfe: 195
Kāsım Paşa: 192, 193, 267
Mevlānā Nūrü'd-dīn: 200
Kıbtiyān: 209, 211, 212, 287, 288, 292
Mevlānā Seferşāh99, Ustrumca şehrinin
eski kādīsı: 205
Kızık Emre (?): 201
Kire Miho [Kiro Miho]93: 268
[Kiro Miho], bk. Kire Miho
Kiro Petko: 268
Koca Yūsuf: 206
Kolçe (?) cemā„ati, Dolna-Sobibe
[Dolna-Sobri] k., Boyimiye n.: 278
İskender oğulları cemā„ati, Hrabrova
k., Boyimiye n.: 279
Kono [veled-i Fuça]94: 232
BOA, TD 167, s. 202; BOA, MAD 170, v.
490b'de “Hüsām Paşa” şeklindedir.
Mehmed Subaşı: 195
[Mevlānā
Mehmed
Çelebi
bin
Mevlānā Nūrü'd-dīn Çelebi], bk.
Mevlānā Fethü'd-dīn Çelebi
İskender Çelebi: 204, 209, 212, 271,
286, 289, 292
91
Mehmed Çelebi: 202
Mehmed Çelebi bin Tur „Alī Bey: 249
İbrāhīm Baba: 234
İbrāhīm Paşa: 209, 212, 287, 288, 292
Mehmed: 206
Kara oğulları yörükān cemā„ati,
Topliçe k., Doyran-gölü n.: 276
Karacalar obası yörük
Boçival k., İştib n.: 253
İbrāhīm, merdüm-i kal„a-i İştib: 201
[Manol Rayno], bk. Manol Rasno
Kara Mehmed: 217
Kara Mūsā cemā„ati, Gorna-Sovine
[Gorna-Sobri] k., Boyimiye n.: 278
Hüsām Kethudā91: 201
Manol Rasno [Manol Rayno]97: 287
Komo Nikola: 268
Mevlānā Şemsü'd-dīn: 195
Mihayil: 264, 267
Miho Todor: 236
Miho: 288
Mile Petke (?): 255
94
95
96
97
92
93
BOA, TD 267, s. 650.
BOA, MAD 170, v. 64b.
98
99
BOA, TD 267, s. 253.
BOA, TD 141, s. 160.
BOA, TD 74, s. 221; BOA, TD 141, s. 314;
BOA, MAD 170, v. 488b.
BOA, MAD 170, v. 28a.
BOA, TD 167, s. 200.
BOA, MAD 170, v. 489a.
51
Mile Petko: 260
Peyo veled-i Kovaç: 218
Rayko: 257, 288
Mile Yovan: 283
[Peyo veled-i Kovaç], bk. Seyo Kovaç
Rayko Dano: 227
Milko: 291
Peyo Yovan: 218
Rimin: 250
Miloş: 250, 284
[Peyo Yovan], bk. Seyo Yovan
Roladislav: 255
Mohaniko (?): 255
Pīrī Dede bin Mustafā Bey: 207
Roso: 290
Muhyi'd-dīn „Alāyī (?): 201
Pīrī Hoca: 206
Murād: 206
Pojdar: 283
Rüstem Bey, Hüseyin Bey'in karındaşı
oğlu: 203
Murād Çelebi: 194
Pop: 264
Sābūncu Sinān: 205
Mūsā: 268
Pop Dimitri: 236, 245, 291
Mūsā Çelebi: 206
Pop Dimo: 290
Saltuklu yörükānı, Boçival k., İştib
n.: 253
Muslihü'd-dīn, tercümānī-yi Dergāh-ı
„Ālī: 201
Pop Espan: 228
Mustafā: 279, 285
Pop Gorko: 245
Mustafā oğulları cemā„ati, GornaSovine [Gorna-Sobri] k., Boyimiye
n.: 278
Pop İnbomenik: 245
Mustafā Paşa: 192
Mübārek: 205
Nedelko Petri: 236
Negote Bogdan: 277
Niko Nikola: 279
Nikola: 218, 222, 229, 260, 264,
269, 283, 290
Nikola Atanas: 272
Nikola Duşa[n] : 221
100
Ofçabolu yörükānı: 252
Paçim: 228
Papa İspiloni: 287
Papa Kostandin: 287
Papa Mihal: 287
Papa Nikola: 287
Pavlı101: 245
[Peprova], bk. Birora
Pervāne Ağa, ağa-yı „ulūfeciyān-ı
Yemīn: 209, 212, 289, 292
Petko: 277, 290
Petko Koyo: 291
Petko [veled-i]102 Yovan: 218
Petko Yovan: 228, 271, 284
[Petri], bk. Siri
Peyo: 222, 272, 283
Peyo Bogdan: 250
Peyo David (?): 268
Peyo İstan: 250
Peyo Popeke: 227
Peyo Petroşin: 262
Peyo Proto: 274
Peyo Sar (?): 218
BOA, TD 267, s. 83.
Aynı defter, s. 467; BOA, MAD 170, v. 9a'da
“Pavel” şeklindedir.
102 BOA, TD 267, s. 215.
Pop Gorgo: 267
Pop İslav: 267
Pop İstanşe: 245
Pop İstepan: 245
Pop İstoyko: 245
Pop Mihal: 245
Pop Nenade: 245
Pop Nikola: 221, 245
Pop Petko: 245
Pop Prodan: 250
Pop Reka (?): 245
Pop Todor: 245, 250
Pop Vılho: 267
Pop Yovan: 228, 233, 245, 290
Pop Yovan(-ı diğer): 245
Popeke: 227
Postor (?): 232
Prangı „Īsā Bey, Gāzī Evrenos Bey'in
atası: 198
52
Senadin: 284
Seno Prato: 287
Seydī Bey, et-tevki„ī: 199, 204, 209,
212, 252, 266, 272, 286, 289, 292
Seyo Kovaç [Peyo veled-i Kovaç]106: 268
Seyo Yovan [Peyo Yovan]: 267
Sinān: 279
Sinān Bey: 200, 203, 249
Sinān Hoca: 205
Siri [Petri]107: 260
Sitinik: 283
Solak Hasan: 276
Solak Kāsım: 276
Sultān Bāyezīd Hān: 208, 257
Sultān Mehmed Hān: 193
Sultān Murād Hān: 193, 197, 200, 205
Sultān Selīm Hān,
Selīmşāh Hān
bk.
Sultān Selīmşāh Gāzi
Sultān Selīmşāh Hān
Sultān
Hān,
bk.
Prodan Vılho: 228
Sultān Selīmşāh Hān: 192, 193, 197,
206, 207
Proto Pot: 245
Sultān Süleymānşāh Hān: 192
Rabino Yovan: 236
Süleymān Bey: 194
Radiç: 245, 277
Radiç [veled-i]103 Mihal: 218
Radivi İstoyke: 236
Rado[veled-i Rayko]104: 232
Radomir: 284
Radoslav: 277, 284, 297
[Radoşav Gorgi], bk. Ratonya
Süleymān obası yörük
Boçival k., İştib n.: 253
cemā„ati,
Süleymān Paşa: 193
Şādī Bey, Mamak Bey oğlu: 193
Şāhīn Kellehor: 207
Şehzāde „Aynīşāh Hātūn binti Ahmed
Ağa: 197
Rale: 227, 257, 263, 283
Şehzāde İlaldı Sultān, Ahmed Ağa'nın
zevcesi: 196
Rale Mirko: 236
Şeyh „Attār: 201
Rale Todor: 227
Rale Yovan: 284
Şeyh Muhyi'd-dīn, Hüsām-Paşa zāviyesi
nāzırı: 202
Ratonya [Radoşav Gorgi]105: 260
Şücā„: 279
Rayçin: 276
Tabbāğ Hüseyin: 206
100
101
Seğit yörükān cemā„ati, Doyran-gölü
n.: 276
103
104
105
Aynı defter, s. 213.
Aynı defter, s. 254.
Aynı defter, s. 752.
Tatar cemā„ati, Doyran-gölü n.: 276
106
107
BOA, MAD 170, v. 65a.
BOA, TD 267, s. 750; BOA, MAD 170, v. 123b.
Tatar oğulları yörükān cemā„ati,
Gorna-Sovine [Gorna-Sobri] k.,
Boyimiye n.: 278
Tavaşīler cemā„ati, Mıkına [Minine]
k., İştib n.: 254
Todor: 269, 277, 283, 290
Todor Podraniç: 236
Tonçov [Trovço]108: 231
Toyko: 271
Trayan (?) Rale: 261
[Trovço], bk. Tonçov
Tur Bālī yörükān cemā„ati, Topliçe
k., Doyran-gölü n.: 276
Uğurlu oğulları cemā„ati, İştib n.: 257
Uzun
İlyās
yörükān
cemā„ati,
Çirishani [Çirinçani] k., Doyrangölü n.: 276
Vasil: 267
Velī bin Tatar cemā„ati, Bayçe
[Baniçe] k., Boyimiye n.: 278
Veliko: 267
Yahūdiyān cemā„ati, Kratova nf.: 245
Veselin (?): 267
Yahyā Bey, Hızır Bey oğlu: 193
Veys yörükān cemā„ati, Topliçe k.,
Doyran-gölü n.: 276
Yavuzca (?) cemā„ati,
Doyran-gölü n.: 276
[Vılho veled-i Marko], bk. Volçe Marko
Yeğan-zāde: 201, 249
Vılho: 228, 277
Yovan: 261, 264, 271, 283, 290
Vılho Veliko: 228
Yovan Honyar (?): 250
Vılko Rano: 269
Yovan İstale: 252
Vinilho (?): 277
Yovan Nikolin (?): 272
Vladislav Koto: 233
Yovan Peyo: 272
Vlkan: 287
Yovan Pop: 227
Volçe Marko [Vılho veled-i Marko] 109:
218
Yovan Radiç: 227
Volov: 277
Yovan Todor: 272
Vrala: 277
Yovan veled-i Peyo: 236
Yahūdī: 249
Yūsuf: 206, 262
Yahūdiyān: 196, 199, 211, 212, 248,
266
Yūsuf bin „Abdullāh cemā„ati, Bayçe
[Baniçe] k., Boyimiye n.: 278
Yahūdiyān cemā„ati, İştib nf.: 249
Yūsuf Külāhdūz: 206
109
108
BOA, TD 267, s. 199.
Aynı defter, s. 215.
Topliçe
k.,
Yovan Tode (?): 250
Zeyneb Hātūn: 207
53
B. Y E R A D L A R I D Ġ Z Ġ N Ġ
I. SOLKOL KAZĀLARI
Abalı [Pepli]110 k., [Prespa n.], Görice
kz.: 173
Abanay [Aya-Patay]111 k., Siroz kz.: 73
„Abdī-Hoca mz., Siroz kz.: 65
„Abdullāh-Kādī m., Selanik nf.: 82
Abidye k., Siroz kz.: 68
Ablak-Hamza-Bey md., Florina nf.: 187
Ablak-Hamza-Bey mu„allim-hānesi,
Florina nf.: 187
Ablaniçe k., Nevrekop kz.: 49
Ablaniniçe k., Timur-hisārı kz.: 59
„Acem-Kādī m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Acılar k., bk. Çakırlar k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Açmenik k., Bihlişte kz.: 170
Ada zm., Rūm-beyi k., Gümülcine
kz.: 13
Ada zm., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Adalar zm., Çihelüler k., Gümülcine
kz.: 14
Ādem k., Sidre-kapsi n.: 88
Aderi k., Kara-verye kz.: 143
Adramir k., Hortaç n., Selanik kz.: 90
Adyolisyon mn., Drama kz.: 30
Afata-Matiyos m., Siroz nf.: 65
Agasya k., Kelemerye n., Selanik kz.: 98
Ağca-ayaklu112
k.,
[Vardar
n.],
Selanik kz.: 103
Ağnados k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 94
Ağrıd k., Zihne kz.: 40
Ağustos çeltük nehri, Kara-verye kz.:
142
Ağustos k., Kara-verye kz.: 143
[Āhādcı k.], bk. Amedci k., Yeñice-i
Vardar kz.
Āhādlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Āhādlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25
Ahī-„Alī
āsiyābı,
Ak-pıñar
k.,
Gümülcine kz.: 13
Ahī-„Alī kebe āsiyābı, Ak-pıñar k.,
Gümülcine kz.: 13
Ahī-Evren zv., Gümülcine nf.: 14
Ahī-obası k., bk. Uzunca-Halīl k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Ahīler k., Yeñice-i Vardar kz.: 128
Ahiropid m., Selanik nf.: 83
Ahiryanlu k., Gümülcine kz.: 9
Ahiryanlu113 k., Gümülcine kz.: 8
110
111
112
BOA, TD 70, s. 281; BOA, TD 433, s. 63.
BOA, TD 143, s. 121.
BOA, TD 70, s. 132'de “Karye-i Ağaç-ayaklu”
şeklindedir.
54
[Ahiryanlu k.], bk. Ahiryasnu k.,
Yeñice-i Vardar kz.
Ahiryasnu [Ahiryanlu]114 k., Yeñice-i
Vardar kz.: 131
[Ahladlı k.], bk. Amladlı k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Ahmed bin „Alī md., Selanik nf.: 105
Ahmed-Bey m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Ahmed-çiftliği k., Gümülcine kz.: 10
Ahmed-deresi k., Gümülcine kz.: 9
Ahmedli k., bk. Milvan k., [Vardar
n.], Selanik kz.
Ahmed-Ni„āl çf., Gümülcine kz.: 12
Ak-pıñar k., Gümülcine kz.: 9, 11, 13
Ak-pıñar mevzi„i, Çomaklı k., Yeñice-i
Kara-su kz.: 26
Akapiti zm., Selanik nf.: 106
Akça md., Selanik nf.: 106
[Akça-kayrak k.], bk. Akça-kızak k.,
Gümülcine kz.
Akça-kızak
[Akça-kayrak]115
k.,
Gümülcine kz.: 9
Akça-Mescid m., Selanik nf.: 82
Akıncılar k., bk. Hoca-„Ömer k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Aksak-Mūsā k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Ala-kilise k., Selanik kz.: 101
Alaca-hisār l.: 1
[Alagabori k.], bk. Alağı-Novay k.,
Kara-verye kz.
Alagoşa m., Kestorya nf.: 160
Alagöz k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Alağı-Novay [Alagabori]116 k., Karaverye kz.: 139
Alaman: 84
Alarine mz., Bihlişte kz.: 170
Alato k., Serfiçe kz.: 149
„Alā‟üd-dīn m., Nevrekop nf.: 47
Aldıçova [Aluviçe]117 k., Florina kz.: 186
Aleksova k., Timur-hisārı kz.: 59
„Alī k., bk. „İvāz k., Gümülcine kz.
„Alī-Bey m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
„Alī-Bey zv.: 73
„Alī-Bey zv., Siroz nf.: 78
113
114
115
116
117
TK, KKA 187, v. 116b'de “Karye-i Ahiryanlu
nām-ı diğer Köseli” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 149; BOA, TD 424, s. 144;
BOA, TD 433, s. 984'te “Karye-i Ahiryanlu
nām-ı diğer Çınarlu” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 24; TK, KKA 187, v. 134b.
BOA, TD 433, s. 817; BOA, TD 959, s. 11.
BOA, TD 235, s. 119.
„Alī-Hocalar k., „Avrat-hisārı kz.: 119
„Alī-Paşa çeltük nehri, Siroz kz.: 66
„Alī-Paşa zv., Siroz nf.: 75
„Alī-Paşa-Bey md., Selanik nf.: 106
Alob k., Sidre-kapsi kz.: 108
Aloliniç [Eleviç]118 k., Florina kz.: 186
Alomat119 k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Altıcılar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Altunlar k., Kara-verye kz.: 140
[Aluviçe k.], bk. Aldıçova k., Florina kz.
Amedci [Āhādcı]120 k., Yeñice-i Vardar
kz.: 132
Amladlı [Ahladlı]121 k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 23
Amos122 k., Kara-verye kz.: 141
Ana k., bk. Hābil k., Gümülcine kz.
Anadolu: 4
Anastasya k., Zihne kz.: 43
[Anavartarya k.], bk. Anavatarna k.,
Kara-verye kz.
Anavatarna [Anavartarya]123 k., Karaverye kz.: 141
Anbār-köy k., bk. Helvācı k.,
Gümülcine kz.
Anciste k., Zihne kz.: 43
Andares mz., Selanik kz.: 101
[Apano-Gode k.], bk. Apanoyomode
k., [Çitroz], Kara-verye kz.
Apano-Gradişte k., Siroz kz.: 73
Apano-Neştani k., [Çitroz], Karaverye kz.: 135
Apano-Palgani [Apano-Palyani]124 k.,
[Çitroz], Kara-verye kz.: 135
[Apano-Palyani k.], bk. ApanoPalgani k., [Çitroz], Kara-verye kz.
[Apano-Rakoviçe k.], bk. ApanoRalkoviç k., Siroz kz.
Apano-Ralkoviç [Apano-Rakoviçe]125 k.,
Siroz kz.: 70
118
119
120
121
122
123
124
125
Aynı defter, s. 119.
BOA, TD 70, s. 147; BOA, TD 424, s. 73;
BOA, TD 433, s. 1044'te “Karye-i Alomat
nām-ı diğer Yeñi-köy” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 150; BOA, TD 424, s. 174;
BOA, TD 433, s. 1030.
BOA, TD 70, s. 35; BOA, TD 143, s. 36.
BOA, TD 424, s. 385; BOA, TD 433, s.
834'te “Karye-i Amos nām-ı diğer Kumköy” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 389; BOA, TD 959, s. 11;
BOA, TD 433, s. 800. Ayrıca BOA, TD 70,
s. 180'de “Karye-i Bortarya” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 11; BOA, TD 424, s. 224;
BOA, TD 433, s. 711.
BOA, TD 403, s. 443. Ayrıca BOA, TD 70, s.
89'da “Karye-i Rahoviçe” şeklindedir.
Apanoyomode [Apano-Gode]126 k.,
[Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Aposkepos k., Kestorya kz.: 164
Apostol m., Siroz nf.: 65
„Arab-Hatīb127 m., Siroz nf.: 64, 74
„Arablar k., Drama kz.: 32
„Arablar k., Selanik kz.: 94
„Arablar mz., „Avrat-hisārı kz.: 115
Aragon: 84
Arbina128 k., Florina kz.: 185
Arbina k., Florina kz.: 186
Arda nehri, Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Arda [-nehri], Gümülcine kz.: 11
Arhangel k., Florina kz.: 184
Arhangel k., Kestorya kz.: 163
Arhangel mn., Kestorya kz.: 164
Arıcak-Şāhīn k., Gümülcine kz.: 9
Arıklu k., Selanik kz.: 93
Arisi [Arsen]129 k., [Vodena
Yeñice-i Vardar kz.: 131
n.],
Arispeniç (?) k., Sidre-kapsi kz.: 109
[Arkodohor k.], bk. Arkodomor k.,
Kara-verye kz.
Arkodomor [Arkodohor]
verye kz.: 140
130
Armağnı
131
k., Kara-
(?) k., Kara-verye kz.: 140
Armenohor k., Florina kz.: 188
Armenohor k., Kestorya kz.: 164
Armudcılar k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Armudlu k., Bogdanos n., Selanik
kz.: 92
Armudlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 20
Arnavud m., Hoçuşta k., Bihlişte kz.:
168
Arnişani [Artinyani]132 k., Kara-verye
kz.: 139
Aro-İsrabetlü (?)-Laskar133 m., Siroz
nf.: 65
[Arsen k.], bk. Arisi k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.
[Artinyani k.], bk. Arnişani k., Karaverye kz.
Aru-İsraniko-Selünger (?) m., Siroz
nf.: 65
Arvana [İvraşta mz.]134, Siroz kz.: 80
126
127
128
129
130
131
132
133
134
BOA, TD 424, s. 209. Ayrıca BOA, TD 70, s.
11'de “Karye-i Yukarı-Gode nām-ı diğer
Aya-Yorgi” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 227'de “Mahalle-i KocaHatīb” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 94'te “Karye-i Arbina nām-ı
diğer Kilise-pıñarı” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 159.
BOA, TD 424, s. 371; BOA, TD 433, s. 850.
BOA, TD 424, s. 367'de “Karye-i Ermin”;
BOA, TD 433, s. 794'te “Karye-i Ermenit”;
BOA, TD 959, s. 11'de “Karye-i Ermeten”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 345; BOA, TD 433, s. 852.
BOA, TD 403, s. 350'de “Mahalle-i Aroİsraniko-Laskar” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 434.
Arzani k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
Asbomat [Asomat]135 k., Kara-verye
kz.: 143
Asıboğa çeltük nehri, Kara-verye kz.:
142
Asıboğa136 k., Kara-verye kz.: 143
Asomat k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
Asomat k., Kara-verye kz.: 140
[Asomat k.], bk. Asbomat k., Karaverye kz.
Asomat m., Selanik nf.: 84, 106
Aşağa-Nevolyani [Aşağı-Negolyani]137
k., Siroz kz.: 71
Aşağa-Nuska k., Zihne kz.: 41
[Aşağı-Berziçko
k.],
bk.
AşağıHarziçka k., Siroz kz.
Aşağı-Filib k., Nevrekop kz.: 51
Aşağı-Harziçka [Aşağı-Berziçko]138 k.,
Siroz kz.: 69
Aşağı-İvrondi k., Nevrekop kz.: 48
[Aşağı-Negolyani k.], bk. AşağıNevolyani k., Siroz kz.
Aşağı-Pepelova k., Nevrekop kz.: 50
Aşağı-Poroy k., Timur-hisārı kz.: 59
Aşağı-Rodulova k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 132
Aşağı-Sengirti k., Nevrekop kz.: 50, 54
Aşağı-Tāc k., [Kolonya n.], Görice kz.:
173
[Aşağı-Turkohor çeltük nehri], bk.
Aşkına-Turkohor çeltük nehri,
Drama kz.
Aşcı-mescidi m., Gümülcine nf.: 7
Aşkına-Turkohor [Aşağı-Turkohor]139
çeltük nehri, Drama kz.: 32
Avlı140 k., Drama kz.: 34
Avlonya sancağı: 133
„Avrat-hisārı kz.: 89, 114, 115, 116,
120, 122, 123, 124
„Avrat-hisārı [kz.]: 103
„Avrat-hisārı nf.: 115, 124, 125
„Avrat-hisārı şem„-hānesi: 85
„Avrat-hisārı vt.: 116
Avşar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Avşarlar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25
Aya-Anderya-Mestik141 m., Kestorya
nf.: 160
Aya-Anderya-Mestik142 m., Kestorya
nf.: 161
135
136
137
138
139
140
141
BOA, TD 70, s. 185; BOA, TD 433, s. 872.
BOA, TD 424, s. 407'te “Karye-i Asıboğa
nām-ı diğer Makrigoz” şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 310. Ayrıca BOA, TD 7, s.
338'de “Karye-i Negolyani-i Dolna” şeklindedir.
BOA, TD 143, s. 105. Ayrıca BOA, TD 70, s.
81'de “Karye-i Kato-Berziçko” şeklindedir.
BOA, TD 374, s. 24.
BOA, TD 7, s. 78'de “Karye-i Avlı-nökeri”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 479'da “Mahalle-i AyoEndru-Damastiko” şeklindedir.
Aya-Brasgova k., bk. İsveti-Petesne
[İsveti-Petka] k., Timur-hisārı kz.
Aya-Honide (?) m., Siroz nf.: 65
Aya-Kiryaki m., Serfiçe nf.: 147
Aya-Kiryaki m., Siroz nf.: 66
Aya-Kiryaki mz., Siroz kz.: 66
Aya-Konide k., [Sidre-kapsi n.]: 97
Aya-Marin[e] çeltük
verye kz.: 142
nehri,
Kara-
Aya-Marine k., Kara-verye kz.: 143
Aya-Marine m., Siroz nf.: 65
Aya-Maryana k., bk. Panaya
Kelemerye n., Selanik kz.
[Aya-Mertande
m.],
bk.
Termande m., Siroz nf.
k.,
Aya-
Aya-Momı mn., Selanik nf.: 107
Aya-Nargir k., Siroz kz.: 69
Aya-Nargiri m., Serfiçe nf.: 147
Aya-Nikola143 m., Serfiçe nf.: 147
Aya-Nikola-Kosiniçe144 m., Kestorya
nf.: 160
Aya-Paraskeva k., [Sidre-kapsi]: 97
[Aya-Paraskeva k.], bk. Paraskeva k.,
Serfiçe kz.
Aya-Paraskevi k., [Hortaç n.], Selanik
kz.: 88
Aya-Paraskevi k., Kelemerye n.,
Selanik kz.: 87
Aya-Paraskevi k., [Kelemerye n.],
Selanik kz.: 98
[Aya-Patay k.], bk. Abanay k., Siroz kz.
Aya-Plana [Aya-Playa]145 m., Selanik
nf.: 107
Aya-Playa146 m., Selanik nf.: 83
[Aya-Playa m.], bk. Aya-Plana m.,
Selanik nf.
Aya-Postol-Griviş m., Kestorya nf.: 161
Aya-Sofya c., Selanik nf.: 101
Aya-Termande [Aya-Mertande]147 m.,
Siroz nf.: 65
[Aya-Triyande mn.], bk. Ayo-Triyade
mn.
Aya-Triyande k., Siroz kz.: 73
142
143
144
145
146
147
Yayınladığımız defterin bu bölümünün çekildiği BOA, TD 424 numaralı defterde bu
mahalle “Mahalle-i Aya-Anderya-Mastik”
şeklinde yazılıp bive ve hane sayısı
verildikten sona “Mücerredān-ı Mahalle-i
Aya-Anderya-Mastik el-mezbūr” başlığı
altında mücerredleri kaydedilmiştir. İndeksini hazırladığımız defterin kâtibi bu
başlığı “Mahalle-i Külli-i Aya-AnderyaMastik” olarak deftere geçirmiştir. Bk.
BOA, TD 424, s. 762.
BOA, TD 424, s. 447'de “Mahalle-i AyaNikola nām-ı diğer Papa-Kotano”; BOA, TD
433, s. 608'de “Mahalle-i Aya-Nikola nām-ı
diğer Papa-Kosto” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 761'de “Mahalle-i AyoNikola-Kosiniçe” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 539; BOA, TD 167, s. 83.
BOA, TD 7, s. 539'da “Mahalle-i Ayo-Playa”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 355.
55
Aya-Varvara m., Siroz nf.: 65
Aya-Zıtra m., Serfiçe nf.: 147
Ayabato (?) k., Kara-verye kz.: 141
Ayane k., Kara-verye kz.: 143
Ayanya ābı, Siroz kz.: 77
Ayanya mevzi„i, Siroz kz.: 75
Aydos k., Florina kz.: 185
„Āyişe-Hātūn148 m., Siroz nf.: 64
„Āyişe-Hātūn md., Siroz nf.: 77
„Āyişe-Hātūn md., „Arab-Hatīb m.,
Siroz nf.: 74
Aynaroz: 16, 40, 43, 70, 88, 91, 94,
98, 108, 109
Aynaroz adası, bk. Aynaroz cezīresi
Aynaroz cezīresi: 3, 109, 113, 124
[Ayo-Aleksandıra mz.], bk. AyoLeksandıra mz., Selanik kz.
[Ayo-Apostol-Surito m.], bk. AyoPostol-Surlon m., Kestorya nf.
Ayo-Atanas-Kravide m., Kestorya nf.:
161
Ayo-Bandelimo m., Siroz nf.: 65
Ayo-Dimitri149 k., „Avrat-hisārı kz.: 116
Ayo-Dimitri k., Kestorya kz.: 163
Ayo-Dimitri k., [Sidre-kapsi n.]: 89
Ayo-Dimitri k., [Sidre-kapsi n.]: 86
Ayo-Dimitri m., Selanik nf.: 83
Ayo-Dimitri-Papa-Hirto-Filaka
m.,
Siroz nf.: 65
Ayo-Duhteni-Cevhare (?) m., Siroz
nf.: 65
Ayo-Duhti-Kenad (?) m., Siroz nf.: 65
Ayo-İlya150 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Ayo-İlya m., Selanik nf.: 106
Ayo-Nargir-Andon m., Kestorya nf.: 160
Ayo-Nargir-Klarid154 m., Kestorya nf.:
160
Ayo-Nata155 k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 87
Ayo-Nikola k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Ayo-Nikola k., bk. Kirturki [Kireturlu]
k., Serfiçe kz.
Ayo-İvlaş m., Siroz nf.: 65
Ayo-Kiryaki151 k., [Çitroz], Kara-verye
kz.: 135
Ayo-Kiryaki152 k., Kara-verye kz.: 136
Ayo-Kiryaki m., Siroz nf.: 65
Ayo-Kostandin m., Siroz nf.: 65
Ayo-Leksandıra [Ayo-Aleksandıra]153
mz., Selanik kz.: 102
Ayo-Luka m., Kestorya nf.: 160
Ayo-Mama k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 86
Ayo-Nana (?) k., [Lankaza n.],
Selanik kz.: 95
Ayo-Nikola-Papa-Ka[r]niçe158
m.,
Kestorya nf.: 161
Ayo-Nikola-Papa-Kardi m., Kestorya
nf.: 160
Ayo-Nikola-Papa-Lamiyo (?) m., Siroz
nf.: 65
Ayo-Nikola-Papa-Nikifor m., Kestorya
nf.: 160
Ayo-Nikola-Papa-Novak m., Kestorya
nf.: 160
[Ayo-Nikola-Papa-Pahono m.], bk.
Ayo-Nikola-Papa-Cino
m.,
Kestorya nf.
148
149
150
151
152
153
BOA, TD 7, s. 226'da “Mahalle-i Mescid-i
„Āyişe, hātūn-ı Doğan-Bey” şeklindedir.
BOA, TD 723, s. 434'te “Karye-i Ayo-Dimitri
nām-ı diğer Novasil” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 158; BOA, TD 433, s. 902'de
“Karye-i Ayo-İlya nām-ı diğer Meçekli”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 11; BOA, TD 424, s. 232;
BOA, TD 433, s. 721'de “Karye-i AyoKiryaki nām-ı diğer Hrano” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 823'te “Karye-i Ayo-Yorgi
nām-ı diğer Ayo-Kiryaki” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 980.
56
Ayo-Nikola k., İştin kz.: 157
Ayo-Nikola k., Kelemerye n., Sidrekapsi: 94
Ayo-Nikola k., Zihne kz.: 42
Ayo-Nikola m., İstariçani k., İştin kz.:
154
Ayo-Nikola mn., Bihlişte kz.: 169
Ayo-Nikola
mz.,
Kelemerye
n.,
Selanik kz.: 95
Ayo-Nikola-Bostāncılar m., Siroz nf.: 65
Ayo-Nikola-Domiko m., Kestorya nf.:
160
Ayo-Nikola-Dragona m., Kestorya nf.:
160
Ayo-Nikola-Efreş m., Kestorya nf.: 160
Ayo-Nikola-İspilo
mn.,
Kestorya
cezīresi: 165
Ayo-Nikola-İstrel156 m., Kestorya nf.:
161
Ayo-Nikola-İvraki m., Siroz nf.: 65
Ayo-Nikola-Kaznac m., Kestorya nf.:
161
Ayo-Nikola-Megakonom m., Kestorya
nf.: 161
Ayo-Nikola-Papa-Cino
[Ayo-NikolaPapa-Pahono]157 m., Kestorya nf.:
160
154
155
156
157
158
BOA, TD 433, s. 473'te “Mahalle-i AyoNargir-Kalarino” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 684'te “Karye-i Ayo-Nana
tābi„-i Selanik, der-Bogdanos” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 476'da “Mahalle-i AyoNikola-Ostrilo” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 760; BOA, TD 433, s.
473'te “Mahalle-i Ayo-Nikola-Papa-Pahon”;
BOA, TD 720, s. 413'te “Mahalle-i AyoNikola-Papa-Hon” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 477. Ayrıca BOA, TD 424,
s. 764'te “Mahalle-i Ayo-Nikola-Papa-Kaki”
şeklindedir.
Ayo-Nikola-Podal m., Kestorya nf.: 160
Ayo-Nikola-Selika m., Kestorya nf.: 161
Ayo-Nikola-Varlam m., Kestorya nf.:
160
Ayo-Noros cezīresi, bk. Aynoroz cezīresi
Ayo-Paraskeva159 k., İştin kz.: 156
Ayo-Paraskeva160 k., İştin kz.: 154
Ayo-Paraskevi m., Siroz nf.: 65
Ayo-Paraskevi-Lanco m., Kestorya
nf.: 160
Ayo-Paraskevi-Papa-Yorgi m., Kestorya
nf.: 161
Ayo-Pavlo mn., Aynaroz: 70, 91, 109
Ayo-Playa m., Selanik nf.: 107
Ayo-Postol-Surlon
[Ayo-ApostolSurito]161 m., Kestorya nf.: 160
[Ayoros mn.],
Aynaroz
bk.
Ayvaroz
mn.,
Ayo-Todor162 k., [Nasliç n.], İştin kz.:
157
Ayo-Todor k., Görice kz.: 175
Ayo-Todor
mn.,
Ayo-Playa
m.,
Selanik nf.: 107
Ayo-Todor-İvladiyon m., Siroz nf.: 65
Ayo-Todor-Kasbana m., Siroz nf.: 65
Ayo-Triyade [Aya-Triyande]163 mn.: 88
[Ayo-Vahil k.], bk. Ayo-Vanbil k.,
[Prespa n.], Görice kz.
Ayo-Vanbil [Ayo-Vahil]164 k., [Prespa
n.], Görice kz.
Ayo-Yani k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Ayo-Yani k., Drama kz.: 34
Ayo-Yani k., Kara-verye kz.: 138
Ayo-Yani mn., bk. Adyolisyon mn.,
Drama kz.
Ayo-Yani165 mz., Serfiçe kz.: 148
Ayo-Yorgi166 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Ayo-Yorgi k., bk. Aya-Paraskevi k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Ayo-Yorgi k., bk. Berziçko k., Siroz kz.
Ayo-Yorgi k., bk. Manastır k.,
Nevrekop kz.
159
160
161
162
163
164
165
166
BOA, TD 424, s. 686; BOA, TD 433, s.
420'de “Karye-i Ayo-Paraskeva nām-ı diğer
Küçük-Rezni” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 631; BOA, TD 433, s.
381'de “Karye-i Ayo-Paraskeva nām-ı diğer
Manastır” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 477; BOA, TD 720, s. 417.
Ayrıca BOA, TD 424, s. 757'de “Mahalle-i
Ayo-Postol-Suryot” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 742; BOA, TD 433, s.
328'de “Karye-i Ayo-Todor nām-ı diğer
Lonec” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 7.
BOA, TD 720, s. 68.
BOA, TD 70, s. 189'da “Mezra„a-i Evrani”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 106; BOA, TD 433, s.
989'da “Karye-i Ayo-Yorgi nām-ı diğer
Semer” şeklindedir.
Ayo-Yorgi k., Hortaç n., Selanik kz.: 94
Ayo-Yorgi167 k., İştin kz.: 156
Ayo-Yorgi168 k., Kara-verye kz.: 141
Ayo-Yorgi k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 97
Ayo-Yorgi k., Siroz kz.: 69
Ayo-Yorgi mz., İştin kz.: 154, 155
Ayo-Yorgi[-Kalimani]169 m., Kestorya
nf.: 160
Ayo-Yorgi-İskadadis m., Siroz nf.: 65
Ayo-Yorgi-Kürekciler170 m., Siroz nf.: 65
Ayucalar (?) k., Gümülcine kz.: 10
Ayvadlar k., [Langaza n.], Selanik
kz.: 87
Ayvaroz [Ayoros]171 mn., Aynaroz: 43
Ayvasil k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 92
„Azīz-Hātūn āsiyābı, Siroz kz.: 77
Bāb-ı Kelemerye, Selanik nf.: 82
Baba k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Baba tekyesi, Kara-verye kz.: 145
Baba-köy172 k., [Vardar n.], Selanik
kz.: 103
Baba-Uruz k., bk. Deñizlü k.,
Gümülcine kz.
Babaşova [Yanaşova]173 k., Florina
kz.: 183
Babiniç k., Bihlişte kz.: 170
Babraçko174 k., [Devol n.], İştin kz.: 153
Babraçko175 k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Babratina k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Babşo[r]176 k., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 163
Babuş [Babük]177 mz., bk. Bük mz.,
Drama kz.
[Babük mz.], bk. Babuş mz., Drama kz.
Babyani k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Bācdār-Hayrü'd-dīn m., Siroz nf.: 64
Bācdār-Hayrü'd-dīn md., Siroz nf.: 76
[Baçka k.], bk. Maçka k., Bihlişte kz.
Baço k., İştin kz.: 154
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
BOA, TD 424, s. 685; BOA, TD 433, s.
419'da “Karye-i Ayo-Yorgi nām-ı diğer
Viçişte” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 391; BOA, TD 433, s.
823'te “Karye-i Ayo-Yorgi nām-ı diğer AyoKiryaki” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 755.
BOA, TD 7, s. 230'da “Mahalle-i Kürekciyān” şeklindedir.
Aynı defter, s. 164; BOA, TD 403, s. 151.
BOA, TD 70, s. 132'de “Karye-i Nurkohor
nām-ı diğer Baba” şeklindedir.
BOA, TD 1058, s. 38. Ayrıca BOA, MAD 67,
v. 66a'da “Karye-i Yanaşova nām-ı diğer
Becka” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 552'de bulunan bu köyün
“Voyvoda „an-Aşağı-Babraçko, Kāsım ve
Yukaru-Babraçko”
olmak
üzere
üç
mahallesi vardır.
BOA, TD 70, s. 218; BOA, TD 424, s. 551;
BOA, TD 433, s. 326'da “Karye-i Babraçko
nām-ı diğer Leftad” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 857; BOA, TD 433, s. 566.
BOA, TD 70, s. 49; BOA, TD 374, s. 146.
Bagçişte [Lefçişte]178 k., [Nasliç n.],
İştin kz.: 152
Bāğçelü-İlyās md., Gümülcine nf.: 15
Bāğluca k., Selanik kz.: 100
Bahā‟ü'd-dīn-Paşa zv., Siroz nf.: 74
Bahçalu m., Gümülcine nf.: 7
Bahova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Bahşī k., Serfiçe kz.: 149
Bahşī-Bālī k., Selanik kz.: 100
Bahşī-beylü k., Yeñice-i Kara-su kz.:
20, 25
Bākī k., Gümülcine kz.: 10
Bākī-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Balaban k., bk. Brodilovo k., Çeç,
Drama kz.
Balaban k., bk. Tıkılova k., Drama kz.
Balaban-değirmeni mz., bk. Kutluca
mz., Nevrekop kz.
Balabanlu çeltük nehri, Gümülcine
kz.: 8
Balabanlu k., bk. Öz-beyli k.,
Gümülcine kz.
Balabanlu k., Gümülcine kz.: 8
Balabanlu k., Yeñice-i Kara-su kz.:
23, 24
Balad m., Selanik nf.: 83
Balaniç179 k., Florina kz.: 183
Balatica k., Kara-verye kz.: 137
[Balca-i Kara-göz k.], bk. Baniçe-i
Kara-göz k., Yeñice-i Kara-su kz.
Baldova k., Nevrekop kz.: 51
[Balık-ada mz.], bk. Yanık-ada mz.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Balihor k., Drama kz.: 31
Balkal (?) k., Timur-hisārı kz.: 58
Balkalar k., Bihlişte kz.: 169
Balofça k., Hortaç n., Selanik kz.: 92
Balohor k., bk. İrhi-İstiratik k., Zihne
kz.
Balvani [Yanoveni]180 k., İştin kz.: 154
Balyo-Lotros k., bk. Yeñice-Bato[s]
k., Siroz kz.
Bambaka k., Bogdanos n., Selanik
kz.: 92
Bandil [Mandil]181 k., Zihne kz.: 42
Bani [Sanize]182 k., Görice kz.: 174
Banica k., Siroz kz.: 68
Baniçe k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Baniçe k., Florina kz.: 182
Baniçe k., Nevrekop kz.: 49
Baniçe mz., Megalı k., Görice kz.: 176
Baniçe-i Kara-göz [Balca-i Karagöz]183 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 21
Banişte k., Kestorya kz.: 162
Bankara [Lankaza]184 k., Selanik kz.: 90
Baraklı k., Timur-hisārı kz.: 57
[Baraklı k.], bk. Mir-„Alī k., Florina
kz.
[Barbeş k.], bk. Barış k., Kara-verye
kz.
Barbeş mz., Serfiçe kz.: 149
Bargardik k., [Kelemerye n., Sidrekapsi]: 94
Barış [Barbeş]185 k., Kara-verye kz.:
140
Baric k., Görice kz.: 175
Barotin k., Nevrekop kz.: 49
Baroviçe k., [Vardar n.], Selanik kz.: 97
Baruk-Arzular (?) k., Florina kz.: 185
Baslar [Maslar]186 k., [Bogdanos n.,
Sidre-kapsi]: 92
Baş-Bereketlü k., Drama kz.: 33
Başıncıklu [Başmaklu]187 k., Yeñice-i
Kara-su kz.: 23
Başinovo [Yaneşova]188 k., „Avrat-hisārı
kz.: 118
[Başmaklu k.], bk. Başıncıklu k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
[Batos k.], bk. Yanoş k., Siroz kz.
Bayatlar k., Gümülcine kz.: 10
Bāyezīd-Baba zv.: 103
Bāyezīd-Çelebi bin Tuzcu-Hācī-Sinān
md., Kara-verye: 145
Bāyezīd-Çelebi bin Tuzcu-Hācī-Sinān
mu„allim-hānesi., Kara-verye: 145
Bayofça k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Bayram-adası mz., Yeñice-i Kara-su
kz.: 24
Bayramlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Bāzdā[rā]n-ı Mensūh (?) m., Nevrekop
nf.: 47
Bede [Mede]189 k., Yeñice-i Vardar kz.:
132
Bedigoşta k., Drama kz.: 31
Bedrü'd-dīn md., Siroz nf.: 77
Bedrü'd-dīn-Bey m., Siroz nf.: 64
Beğenmiş k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Behoki [Bomboki]190 k., Kestorya kz.:
161
183
184
178
179
180
181
182
BOA, TD 70, s. 228.
BOA, MAD 67, v. 101a'da “Karye-i Blac”;
BOA, TD 1058, s. 167'de “Karye-i Balayiç”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 240; BOA, TD 424, s. 639.
BOA, TD 70, s. 56; BOA, TD 403, s. 124.
BOA, TD 70, s. 259. Ayrıca BOA, TD 433, s.
75'te “Karye-i Banize” şeklindedir.
185
186
187
188
189
BOA, TD 70, s. 38. Ayrıca BOA, TD 143, s.
28'de “Karye-i Balcı-Kara-göz” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 758.
BOA, TD 424, s. 359'da “Karye-i Barbeş
nām-ı diğer Katovişte” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 115; BOA, TD 143, s. 220;
BOA, TD 403, s. 798.
BOA, TD 70, s. 34; TK, KKA 187, v. 84b.
BOA, TD 723, s. 417.
BOA, TD 70, s. 164; BOA, TD 424, s. 171.
57
Bejan k., Bihlişte kz.: 168
[Bekne k.], bk. Nikişne k., Florina kz.
Belani k., Drama kz.: 33
Bela-Reka k., bk. Ramazān-beyi k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Belçisko [Beneçko]191 k., Bihlişte kz.:
168
[Berova k.], bk. Berde k., [Opar n.],
Görice kz.
Berst mz., Kestorya kz.: 163
[Berştani k.], bk. İştiyani k.,
Nevrekop kz.
Bele-Çerkova192 k., İştin kz.: 154
[Bele-Çerkova k.], bk. Belo-Çernova
k., „Avrat-hisārı kz.
Bele-Çerkova mz., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 132
Bele-Vode k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Bele-Vode k., Görice kz.: 174
Belo-Çerkovo çeltük nehri, [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.: 133
Belo-Çernova [Bele-Çerkova]193 k.,
„Avrat-hisārı kz.: 117
Belorad k., Bihlişte kz.: 169
Belotince k., Nevrekop kz.: 50
[Belova k.], bk. Selova k., Selanik kz.
[Beneçko k.], bk. Belçisko k., Bihlişte
kz.
Benimir [Sinimir ?]194 k., Sidre-kapsi
kz.: 108
Beravova [Berova]195 k., Bogdanos n.,
Selanik kz.: 94
Beravova [Berova]196 k., [Bogdanos n.],
Selanik kz.: 93
Berçişte k., Drama kz.: 34
Berde [Berova]197 k., [Opar n.], Görice
kz.: 174
Bereket (?) k., Selanik kz.: 99
Bereketlü k., Drama kz.: 36
Bergamalu m., Gümülcine nf.: 7
Bergamalu md., Gümülcine nf.: 15
Bergoz k., Drama kz.: 31
Berik k., [Koreşta n.], Görice kz.: 174
Berislafça198 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Berişova k., Zihne kz.: 42
[Berova k.], bk. Beravova k.,
Bogdanos n., Selanik kz.
[Berova k.], bk. Beravova k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
Berzovec k., [Opar n.], Görice kz.: 176
Beskepsi (?) m., Siroz nf.: 65
190
191
192
193
194
195
196
197
198
BOA, TD 424, s. 775; BOA, TD 433, s.
483'te “Karye-i Bomboki nām-ı diğer
Kanyak” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 246; BOA, TD 424, s. 920;
BOA, TD 433, s. 200.
BOA, TD 70, s. 221; BOA, TD 424, s. 608'de
“Karye-i Bele-Çerkova nām-ı diğer İspiroKilise” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 139; BOA, TD 143, s. 201;
BOA, TD 723, s. 465.
BOA, TD 70, s. 8; BOA, TD 403, s. 1032.
BOA, TD 70, s. 18.
Aynı yer.
Aynı defter, s. 267.
Aynı defter, s. 149'da “Karye-i Beri-Slavca”
şeklindedir.
58
Berzak [Peturak]199 k., Florina kz.: 183
Berziçko k., Siroz kz.: 67
Besvinya k., Kestorya kz.: 163
Beşik k., [Sidre-kapsi n.]: 86
Beşik-ılıcası k., Hortaç n., Selanik
kz.: 88
Bey-obası k., bk. Polad k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Bey-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Beylerli k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Bezmişle k., Bihlişte kz.: 169
Bıyıklu k., bk. Şāhīn k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Bıyıklu-Hācī k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
[Biç k.], bk. Bisiç k., Florina kz.
Bihlişte kz.: 167, 170, 179
Bihlişte [kz.]: 170
Bihlişte nf.: 167
Bikova k., Kara-verye kz.: 139
Bilkova k., [Kolonya n.], Görice kz.: 176
Bilnonat [Hinonat]200 k., Görice kz.: 176
Bilova k., Timur-hisārı kz.: 60
Bilovice k., İştin kz.: 156
Bint-i
Kemāl
mu„allim-hānesi.,
Gümülcine nf.: 16
Biredomirci k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Biren k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Birismoras201 mz., Drama kz.: 34
Bisiç [Biç]202 k., Florina kz.: 183
Bistran k., Bihlişte kz.: 170
Bişova k., İştin kz.: 157
Biteşova [Raşova]203 k., Nevrekop kz.:
50
Bitinçka k., Bihlişte kz.: 169
Bizova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Blaçani k., Nevrekop kz.: 51
Blaçko k., Nevrekop kz.: 51
Blaşaviçe k., Florina kz.: 184
Blayet [Milayet]204 k., Kara-verye kz.:
141
Blopaşani k., Kestorya kz.: 161
[Bobişte k.], bk. Nuşta k., Kestorya kz.
Boblani k., Drama kz.: 34
Boblani205 k., Zihne kz.: 41
Bobovik206 k., Bihlişte kz.: 170
Bodaca k., Mekri k., Gümülcine kz.: 12
Bodomka [Bozovişte]207 k., [Prespa n.],
Görice kz.: 173
Bodruma208 k., Kara-verye kz.: 138
Bogaçko k., Kestorya kz.: 161
Bogat k., Kara-verye kz.: 139
Bogdaniçe k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Bogolani k., bk. Muklani k., Siroz kz.
Bogolin k., Nevrekop kz.: 50
Bogomili m., Kestorya nf.: 161
Bogoniçe209 k., İştin kz.: 155
Bogorodiçe k., „Avrat-hisārı kz.: 117,
118
Bogorotiçe (?) k., bk. Palmiş k.,
„Avrat-hisārı kz.
Bogrozinçani k., İştin kz.: 154
Bogdanos [n.], Selanik kz.: 91, 92,
93, 94, 96
Bogdanos [n.], Sidre-kapsi: 90
Bogdanos kūhu, Selanik kz.: 92, 98
Bohorina k., İştin kz.: 155
Bojik [Lojik]210 k., Hortaç n., Selanik
kz.: 102
Bokluca k., bk. Gostomno k., Zihne kz.
Bokrupbelova [Yukaru-Pepelova]211 k.,
Nevrekop kz.: 52
Bokurova k., Nevrekop kz.: 52
Bolişte [Buboşta]212 k., İştin kz.: 156
Bolonkos k., Bogdanos n., Selanik
kz.: 92
[Bomboki k.], bk. Behoki k., Kestorya
kz.
Boraril k., Kara-verye kz.: 139
Borçko213 k., İştin kz.: 153
[Borgila k.], bk. Borlike k., Siroz kz.
Bori k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25
Bori nf., Yeñice-i Kara-su kz.: 25
Boriça [Turiça]214 k., Florina kz.: 182
Borlike [Borgila]215 k., Siroz kz.: 69
[Borniye k.], bk. Borvine k., Siroz kz.
205
206
207
208
209
210
199
200
201
202
203
204
BOA, TD 235, s. 145; BOA, TD 1058, s.
205; BOA, MAD 67, v. 26a.
BOA, TD 433, s. 144; BOA, TD 1054, s. 25.
BOA, TD 70, s. 49'da “Mezra„a-i İstoros”
şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 95; BOA, MAD 67, v. 114b.
BOA, TD 143, s. 131; BOA, TD 70, s. 70.
BOA, TD 70, s. 181; BOA, TD 424, s. 384.
211
212
213
214
215
BOA, TD 7, s. 170'de “Karye-i Poplani”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 252'de “Karye-i Popik”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 280; BOA, TD 433, s. 49.
BOA, TD 433, s. 737'de “Karye-i Prodromo”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 658; BOA, TD 433, s.
399'da “Karye-i Bogoniçe nām-ı diğer AyoDimitri” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 1000.
BOA, TD 70, s. 69.
Aynı defter, s. 225; BOA, TD 424, s. 679;
BOA, TD 433, s. 415.
BOA, TD 70, s. 229'da “Karye-i Borçko
nām-ı diğer Oraçko” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 51; BOA, TD 1058, s. 100;
BOA, MAD 67, v. 87b.
BOA, TD 70, s. 85; BOA, TD 403, s. 415.
Boroşniç k., Florina kz.: 181
Borova k., [Kolonya n.], Görice kz.: 173
Borova k., Timur-hisārı kz.: 61
[Bortoraşiçe k.], bk. Protoros k.,
„Avrat-hisārı kz.
Boru dalyanı, Gümülcine kz.: 11
Boru k., Gümülcine kz.: 11
Borvine [Borniye]216 k., Siroz kz.: 72
Boryani k., Drama kz.: 34
Bosna: 4, 67, 80, 125
Bosna l.: 1
Boştani217 k., [Prespa n.], Görice kz.:
172
Boştani k., Kara-verye kz.: 138
Boştanos k., Drama kz.: 34, 35
Boyalık mz., Drama kz.: 34
Boyemiçe k., [Vardar n.], Selanik kz.: 86
Boyorgere [Pobregova]218 k., „Avrathisārı kz.: 117
Boyşan219 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Bozaç k., [Vardar n.], Selanik kz.: 103
Bozaç k., [Vardar n.], Selanik kz.: 103
Bozovec k., Görice kz.: 176
[Bozovişte k.], bk. Bodomka k.,
[Prespa n.], Görice kz.
Bölücek-ağaç mz., Gümülcine kz.: 11
Börekciler zv., Gümülcine: 13
Bradolinçe220 k., Kestorya kz.: 163
Branyat k., Kara-verye kz.: 136
Brasko[r]221
k.,
[Hortaç
kūhu],
Selanik kz.: 97
Braştani k., İştin kz.: 157
Bratiçina k., [Prespa n.], Görice kz.: 174
Bratinişte k., Kara-verye kz.: 138
Brazani222 k., Bihlişte kz.: 168
[Brazo k.], bk. Trazo k., Kara-verye kz.
Brejani223 k., İştin kz.: 155
Bresliç [Briliç]224 k., Florina kz.: 183
Brest k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Breştani k., Kestorya kz.: 162
Breşteni k., Drama kz.: 33
216
217
218
219
220
221
222
223
224
BOA, TD 70, s. 91; BOA, TD 403, s. 495.
BOA, TD 433, s. 31'de “Karye-i Poçnani”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 139; BOA, TD 143, s. 198;
BOA, TD 723, s. 456.
BOA, TD 424, s. 146; BOA, TD 723, s.
616'da “Karye-i Boyşan nām-ı diğer
Lukofça” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 201'de “Karye-i Brodin”;
BOA, TD 424, s. 843; BOA, TD 433, s.
556'da “Karye-i Bradoviçe” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 117.
Aynı defter, s. 247; BOA, TD 424, s. 948;
BOA, TD 433, s. 228'de “Karye-i Brazani
nām-ı diğer Brajanci ve Değirmenci”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 649; BOA, TD 433, s.
295'te “Karye-i Brejani nām-ı diğer
Ezerec”. Ayrıca BOA, TD 70, s. 239'da
“Karye-i Ezerec” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 74; BOA, MAD 67, v. 107b.
Breşteni k., Drama kz.: 34
Breşteni k., Zihne kz.: 42
Breştiçe k., Timur-hisārı kz.: 59
Brezniçe k., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 163
Brezniçe k., Nevrekop kz.: 50
Brezvan k., İştin kz.: 156
[Briliç k.], bk. Bresliç k., Florina kz.
[Brodan k.], bk. Brodin k., [Kolonya n.],
Görice kz.
Brodilova k., Çeç, Drama kz.: 33
Brodin [Brodan]225 k., [Kolonya n.],
Görice kz.: 176
Brogon-kun226 k., Bihlişte kz.: 169
Broslavci227 k., „Avrat-hisārı kz.: 119
[Buboşta k.], bk. Bolişte k., İştin kz.
[Buçin k.], bk. Puçene k., Florina kz.
Budaniye k., Kara-verye kz.: 139
Buday k., Kelemerye n., Selanik kz.: 93
Budkova k., Ostrova, Siroz kz.: 71
Buhine k., İştin kz.: 153
Bukova k., Drama kz.: 33
Bukova k., Nevrekop kz.: 52
Bukovec k., Bihlişte kz.: 170
Bukovik k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
Bulani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Bulduklu k., Gümülcine kz.: 9
Bulgar k., Yeñice-i Vardar kz.: 133
Businde (?) suyu, Selanik kz.: 105
[Butim k.], bk. Bunim k., Nevrekop kz.
Buyharda [Lupçajde]231 k., Sidrekapsi kz.: 109
Bük mz., Drama kz.: 30
Bük mz., Drama kz.: 35
Büke mz., Siroz kz.: 73
Büngüldeyik k., Gümülcine kz.: 11
Büyük[-Drenova]232 k., Nevrekop kz.: 51
Bulgareç k., Görice kz.: 174
Bulgareç k., Siroz kz.: 69
Cānbāzlu k., Gümülcine kz.: 9
Cānib-i Yemīn, Paşa l.: 1, 3
Bulgar-Sarucası228 k., Gümülcine kz.: 8
Bulustra k., Yeñice-i Kara-su kz.: 21,
23, 25
Bulustra [k., Yeñice-i Kara-su kz.]229: 11
Cānib-i Yesār, Paşa l.: 1, 3
Canos k., Zihne kz.: 41
Bulustra memlehası, Yeñice-i Karasu kz.: 25
Bunim [Butim]230 k., Nevrekop kz.: 51
Buran k., Nevrekop kz.: 52
Burgaz k., Yeñice-i Vardar kz.: 133
Burgaz-pıñarı, Gümülcine kz.: 9
Burgoz-ı Uzguraf k., Sidre-kapsi kz.:
108
Burhova k., bk. Oseniçe k., Nevrekop
kz.
Burhova k., Nevrekop kz.: 52
Burşa k., İştin kz.: 156
Burusa: 43
Buryani k., Drama kz.: 33
Corova [Horova]235 k., Florina kz.: 183
Crinkuk [Tirkuk]236 k., Florina kz.: 185
Cuhūd-pıñarı k., bk. İzderilçe k.,
Kestorya kz.
Cüllāhlar k., Selanik kz.: 100
Çadırlu k., bk. İt-anası k., Gümülcine
kz.
Çadırlu k., Gümülcine kz.: 9
225
226
227
228
229
230
BOA, TD 433, s. 145.
BOA, TD 70, s. 255'te “Karye-i Kun-Progon”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 128'de “Karye-i Berislavac”;
BOA, TD 143, s. 259'da “Karye-i
Brovaslaviçe” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 24'te “Karye-i UlgarSarucası” şeklindedir.
BOA, TD 167, s. 21; TK, KKA 187, v. 64a.
BOA, TD 70, s. 77.
Büyük-Züncani k., bk. Kozluca k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Cāmi„233 m., Florina nf.: 181
Cāmi„ m., Kestorya nf.: 160
Cāmi„ m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
Cāmi„-i „Atīk m., Selanik nf.: 82
Cāmi„-i „Atīk, Kara-verye nf.: 144
Cāmi„-i Ayasofya m., Selanik nf.: 82
Cāmi„-i Evrenos-Bey m., Yeñice-i
Vardar nf.: 127
Cāmi„-i İshāk-Paşa m., Selanik nf.: 83
Cāmi„-i Kāsımiyye m., Selanik nf.: 82
Cāmi„-i Kāsım-Paşa m., Selanik nf.: 83
Cāmi„-i Mustafā-Paşa m., Nevrekop
nf.: 47
Cāmi„-i Şerīf, Gümülcine: 14, 15
Cāmi„-i Şerīf234 m., Gümülcine nf.: 7
Cāmi„-i Şerīf m., Timur-hisārı nf.: 57
Cāmi„ü'l-Kebīr m., Siroz nf.: 64
Cānbāzlar k., Selanik kz.: 100
[Cemrohor k.], bk.
Kara-verye kz.
Kumruho
k.,
Çagoşit237 k., İştin kz.: 156
Çağlayık k., Yeñice-i Kara-su kz.: 21
Çağlayık ma„deni, Yeñice-i Kara-su
kz.: 21
231
232
233
234
235
236
237
BOA, TD 403, s. 1040.
BOA, TD 70, s. 74; BOA, TD 403, s. 560;
BOA, TD 143, s. 141.
BOA, TD 235, s. 6; BOA, TD 722, s. 188'de
“Mahalle-i Cāmi„-i merhūm Ya„kūb-Bey”
şeklindedir.
TK, KKA 187, v. 111a'da “Mahalle-i Cāmi„-i
„Atīk” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 216; BOA, TD 1058, s.
278; BOA, MAD 67, v. 16b.
BOA, TD 235, s. 179.
BOA, TD 70, s. 236; BOA, TD 433, s. 427'de
“Karye-i Çagoştin” şeklindedir.
59
Çākerī-Sinān-Bey mu„allim-hānesi,
Siroz nf.: 74
Çakırlar k., Gümülcine kz.: 9
Çakırlar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Çakırlar mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Çakmak-alañı, Gümülcine kz.: 9
Çaknohor k., İştin kz.: 154
Çakoni-yi Büzürk k., Kestorya kz.: 162
Çakoni-yi Küçük k., Kestorya kz.: 162
Çakuni k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Çakuni k., Bihlişte kz.: 169
Çakuni k., Kestorya kz.: 163
Çalıcılar k., Florina kz.: 185
Çaltular k., Gümülcine kz.: 11
Çamurlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23, 24
Çanga238 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
[Çankarova k.], bk. Çıkarovo k.,
Selanik kz.
Çapilova k., Timur-hisārı kz.: 61
Çarçişte k., İştin kz.: 154
[Çarıhna k.], bk. Çarniç k., Florina kz.
Çarko-Yani239 mz., Yeñice-i Vardar
kz.: 130
Çarniç [Çarıhna]240 k., Florina kz.: 184
Çāşnigīr-İlyās m., Siroz nf.: 64
Çāşnigīr-İlyās md., Siroz nf.: 77
Çatak [k.]241, Gümülcine kz.: 11
Çatalca k., Drama kz.: 31
Çavuş mn., bk. İvlatado mn., Asomat
m., Selanik nf.
Çavuş mn., Selanik nf.: 84
Çavuşlu k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Çeç242, Drama kz.: 33, 35
Çekan k., Florina kz.: 186
Çekirdeklü k., Gümülcine kz.: 8
Çekre243 k., Yeñice-i Vardar kz.: 133
Çeltükci k., bk. Nihor k., Siroz kz.
Çeltükci k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Çeltükci-Keklik-Mustafā-Bey
değirmeni, Siroz kz.: 77
Çeltükciyān nehri, bk. Orizar çeltük
nehri, Selanik kz.
Çengerlü k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Çengeryani mz., Zihne kz.: 43, 70
Çer k., İştin kz.: 155
244
238
239
240
241
242
243
244
BOA, TD 424, s. 75; BOA, TD 433, s.
1046'da “Karye-i Çanga nām-ı diğer
Marinica” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 943'te “Mezra„a-i MarkoYani” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 236; BOA, MAD 67, v. 97a.
BOA, TD 597, s. 17.
BOA, TD 374, s. 86'da “Nāhiye-i Çeç”
olarak geçmektedir.
BOA, TD 424, s. 190; BOA, TD 433, s.
1058'de “Karye-i Çekre nām-ı diğer
Kalova” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 164'te “Mezra„a-i Çengeryani,
hālī ez-ra„iyyet, tābi„-i Siroz” şeklindedir.
60
Çer k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
Çeraniçe245 k., Florina kz.: 185
Çerçişte k., İştin kz.: 154
Çerçişte k., Kestorya kz.: 163
Çereplani k., Keşīşlik, Zihne kz.: 40
Çerepyani k., [Nasliç n.], İştin kz.: 157
Çereşniçe k., Timur-hisārı kz.: 58
[Çereşniçe k.], bk. Fireşniçe k.,
Kestorya kz.
Çervene (?) k., Florina kz.: 184
Çereşniçe mz., İştin kz.: 153
Çıkarovo [Çankarova]252 k., Selanik
kz.: 101
Çereşova k., Drama kz.: 34
Çereşova k., Nevrekop kz.: 48
Çerişnik k., Bihlişte kz.: 168
[Çerişnik mz.], bk. Çeriştin mz.,
Bihlişte kz.
Çeriştin [Çerişnik]246 mz., Bihlişte kz.:
168
Çeriya k., [Opar n.], Görice kz.: 175
Çerko-Yani k., Florina kz.: 185
Çerko-Yani k., Kara-verye kz.: 137
[Çerko-Yani k.], bk. Çoko-Yani k.,
[Vodena n.], Yeñice-i Vardar kz.
Çervene-Reka k., İştin kz.: 156
[Çervene-Reka k.], bk. Çervene-Resa
k., İştin kz.
Çervene-Resa [Çervene-Reka]250
İştin kz.: 156
Çervişte k., Timur-hisārı kz.: 58
Çesto-Kladinçe251 k., Bihlişte kz.: 169
Çetrekos k., [Devol n.], İştin kz.: 152
Çıkrıcık253 k., Mekri k., Gümülcine
kz.: 12
Çınar m., bk. Hüseyin[-Bey]
Yeñice-i Vardar nf.
Çiçilya: 84
Çihelüler k., Gümülcine kz.: 14
Çikandil k., Selanik kz.: 98
Çile-beleñi k., Gümülcine kz.: 8
Çinços k., Siroz kz.: 69
Çipani k., Bihlişte kz.: 169
Çernişova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Çernişte248 k., bk. Igrıta k., „Avrathisārı kz.
Çokalova k., Timur-hisārı kz.: 61
Çernişte k., Serfiçe kz.: 149
[Çernişte k.], bk. Çerniska k., Florina kz.
[Çor k.], bk. Mor k., Florina kz.
[Çerohova k.], bk. Kuruhova k.,
Florina kz.
Çeronye k., bk. Aya-Paraskeva k.,
[Sidre-kapsi n.]
245
246
247
248
249
BOA, TD 235, s. 125'te “Karye-i Çeraniç
nām-ı diğer Krankofça” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 251; BOA, TD 424, s. 925;
BOA, TD 433, s. 206.
BOA, TD 235, s. 67; BOA, MAD 67, v. 13a.
BOA, TD 70, s. 106.
BOA, TD 7, s. 278. Ayrıca BOA, TD 3, s.
230'da “Karye-i Çerno-Glav; BOA, TD 143,
s. 110'da “Karye-i Çerno-İglavto” şeklindedir.
m.,
Çınarlu254 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 20
Çerkovişte k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Çerne-Reka k., Ostrova, Siroz kz.: 71
Çerne-Reka k., [Vardar n.], Selanik
kz.: 86
Çernelişte k., İştin kz.: 155
Çerniçe k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Çerniçe k., Nevrekop kz.: 52
Çernikova k., [Bogdanos kūhu],
Selanik kz.: 98
Çernilova
mz.,
[Hortaç
kūhu],
Selanik kz.: 95
Çerniska [Çernişte]247 k., Florina kz.: 183
Çerniş k., İştin kz.: 157
Çerno-glav k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 92
Çerno-Gla[va]249 k., Siroz kz.: 68
Çerno-Hovişte
k., [Koreşta n.],
Kestorya kz.: 164
Çernova k., Kara-verye kz.: 143
k.,
Çirenin255 k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Çirikci k., Selanik kz.: 100
Çirova (?) mz., Nevrekop kz.: 50
Çitros
memlehaları,
memlehası
bk.
Çitroz
Çitroz k., Kara-verye kz.: 141, 144
Çitroz memlehası, Kara-verye kz.: 85,
141
Çitroz nf., Kara-verye kz.: 135
Çitruk256 k., Florina kz.: 184
Çobanlu k., Gümülcine kz.: 8
Çoko-Yani [Çerko-Yani]257 k., [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.
Çomaklı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
[Çorilova k.],
Kestorya kz.
bk.
Korilova
k.,
Çufiler k., Gümülcine kz.: 10
Çugunci k., „Avrat-hisārı kz.: 116
250
251
252
253
254
255
256
257
BOA, TD 70, s. 229; BOA, TD 424, s. 683;
BOA, TD 433, s. 418.
BOA, TD 433, s. 233'te “Karye-i ÇestoKladinçe nām-ı diğer Boreş” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 170; BOA, TD 374, s. 172.
BOA, TD 143, s. 24'te “Karye-i Çukurcuk”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 4; BOA, TD 70, s. 34'te
“Karye-i Çınarlu-dere”; BOA, TD 143, s.
28'de “Karye-i Sazlu-dere” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 227'de “Karye-i Blaşe”;
BOA, TD 424, s. 573; BOA, TD 433, s.
343'te “Karye-i Çirenin nām-ı diğer Blaşe,
tābi„-i İştin, der-nāhiye-i Naslic” şeklindedir.
BOA, TD 1058, s. 79'da “Karye-i Çitrak”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 64; BOA, TD 424, s. 97;
BOA, TD 433, s. 1004.
Çuhan [Çuhara]258 k., İştin kz.: 157
[Çuhara k.], bk. Çuhan k., İştin kz.
Çuka k., İştin kz.: 155
Çuka k., Kestorya kz.: 163
Çukanide k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Çukurleva [Çukurova]259 k., Karaverye kz.: 136
Çukurova260 k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
[Çukurova k.], bk. Çukurleva k.,
Kara-verye kz.
Çukur-viran mevzi„i261, Gümülcine
kz.: 10
Çuvalar k., İştin kz.: 155
Çüçülük k., Siroz kz.: 67
[Dabiç m.], bk. Kirko-Hāncı m.,
Florina nf.
[Dabzivad k.], bk. Habziyo k., Karaverye kz.
Dağ-göl k., [Sidre-kapsi n.]: 86
Dā‟ire-i Göl-i Ayvasil mz., [Hortaç n.],
Selanik kz.: 93
Damaskite262 k., İştin kz.: 156
[Damboga k.], bk. Daynova k.,
„Avrat-hisārı kz.
Damyaçeç [Damyaniçe]263 k., Görice
kz.: 172
Damyan k., Görice kz.: 174
[Damyaniçe k.], bk. Damyaçeç k.,
Görice kz.
Dānişmend kuyusu, Selanik nf.: 106
Dānişmend-obası k., Yeñice-i Karasu kz.: 21
Darb-hāne m., Siroz nf.: 64
Darb-hāne-i Köhne, Siroz nf.: 75
Dardar [Vardar]264: 70
Darı-deresi k., Gümülcine kz.: 11
Darı-obası265 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 20
Davdos [Vavdos]266 k., Kelemerye n.,
Selanik kz.: 102
Davişani [Dervīşānī]267 k., Siroz kz.: 75
Dāvud-Bālī k., bk. İskamana k.,
Selanik kz.
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
BOA, TD 70, s. 230; BOA, TD 424, s. 741.
BOA, TD 424, s. 264; BOA, TD 433, s.
742'de “Karye-i Çukurova nām-ı diğer
Novasil” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 585'te “Karye-i Çukurova
nām-ı diğer Lazarilçe” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 28'de “Mezra„a-i Çukurviran” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 433; BOA, TD 720, s.
383'te “Karye-i Damaskite nām-ı diğer
Seliz nām-ı diğer Ortuşa”; BOA, TD 70, s.
236'da “Karye-i Ortuş” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 267; BOA, TD 433, s. 24; bu
köy BOA, TD 167, s. 174'te “Damyan”
olarak yazılmıştır.
BOA, TD 70, s. 89; BOA, TD 143, s. 119.
BOA, TD 70, s. 2'de bu köy “Darı-ovası”
olarak yazılmıştır.
BOA, TD 70, s. 131; BOA, TD 403, s. 992.
BOA, TD 7, s. 346.
Dāvud-Bālī k., Selanik kz.: 87, 99
Dāvud-Bey çf., Siroz kz.: 68
Dāvud-Bey m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Dāvudçi k., Selanik kz.: 100
Dāvudçi k., bk. Bereketlü k., Drama kz.
Dāvudlu k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Dāvudlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22, 23
Dāvudlu m., Nevrekop nf.: 47
Daynova [Damboga]268 k., „Avrathisārı kz.: 116
Daziko [Zaziko]269 k., [Sidre-kapsi n.]:
102
Debbāğān md., Gümülcine nf.: 16
Debraje k., Nevrekop kz.: 48
[Debrani k.], bk. Deyrani k., Nevrekop
kz.
Debreni-i Küçük k., Nevrekop kz.: 52
Debri k., Florina kz.: 186
Dedova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Defini [Dömbeni]270 k., Bihlişte kz.: 169
Değirmen argı, Gümülcine: 15
Değirmen-deresi k., Gümülcine kz.: 9
Değirmenlik zm., Gümülcine kz.: 14
Deli-oğlu md., Gümülcine nf.: 15
Deliklü-kaya271 k., Yeñice-i Vardar
kz.: 132
[Delobçani k.], bk. Diviçani k.,
Drama kz.
Delop k., Florina kz.: 184
Delova272 k., Kestorya kz.: 162
Delü-Bedirlü k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 27
Delü-Dānişmend k., bk. Kādī-köy k.,
Gümülcine kz.
Delü-İlyās k., Mekri k., Gümülcine
kz.: 12
Delü-Murād273 k., Gümülcine kz.: 9
[Delü-oğlu m.], bk. Velī-oğlu m.,
Gümülcine nf.
Delü-oğlu mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Delüce-Balabanlu k., Gümülcine kz.: 10
Delvine k., Serfiçe kz.: 150
Demür-kapu, Selanik kz.: 105
Demürci-Eberī k., Gümülcine kz.: 9
Denas k., [Opar n.], Görice kz.: 176
Deñizlü k., Gümülcine kz.: 8
Derebalı [Karakalu]274 mn., Aynaroz:
109
268
269
270
271
272
273
274
BOA, TD 70, s. 136; BOA, TD 143, s. 191;
BOA, TD 723, s. 431.
BOA, TD 70, s. 131; BOA, TD 403, s. 987.
BOA, TD 70, s. 248; BOA, TD 433, s. 247.
BOA, TD 424, s. 165; BOA, TD 433, s.
1045'te “Karye-i Deliklü-kaya nām-ı diğer
Proye-virbiniçe (?)” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 804; BOA, TD 433, s. 530.
BOA, TD 143, s. 9'da “Karye-i DīvāneMurād” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 9; BOA, TD 403, s. 1043.
Dernar [Vernar]275 k., Siroz kz.: 69
Dervīş-„İvāz zv., Ak-pıñar mevzi„i,
Çomaklı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Dervīş-Mustafā-Çelebi bin Bahşī-Bey
zv., Siroz nf.: 79
Dervīşānī k., Siroz kz.: 68, 79
[Dervīşānī k.], bk. Davişani k., Siroz kz.
Derzi-İlyās k., Florina kz.: 185
Deveci kilisesi, Margarit [k.], Siroz
kz.: 79
Develer korusu, Selanik kz.: 99
Devletlü-obası k., bk. Rudekin k.,
Drama kz.
Devol suyu: 174
Deyrani [Debrani]276 k., Nevrekop kz.: 53
Dilab [Dislab]277 k., İştin kz.: 154
Dilgo-prod k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Dilko-Gaşit [Vılko-Gaşit]278 k., Florina
kz.: 184
Dimetoka kz.: 4
Dimilani [Teblani]279 k., Nevrekop kz.: 53
Dimine k., Drama kz.: 36
Dimitr-Polid [Dimitri-Polit]280 k., Siroz
kz.: 69
Dimitri281 m., Florina nf.: 181
[Dimitri-Polit k.], bk. Dimitr-Polid k.,
Siroz kz.
Dimitriç k., Siroz kz.: 69
Dimitro-Polid kilisesi, Gümülcine: 16
Dipavat282 (?) k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Diragoşta k., Zihne kz.: 42
Direçak [Dreçova]283 k., Zihne kz.: 41
Dirman k., Kara-verye kz.: 137
Dirmi-glava k., Selanik kz.: 100
[Dislab k.], bk. Dilab k., İştin kz.
Diviçani [Delobçani]284 k., Drama kz.: 34
Divola k., Kara-verye kz.: 140
Divri āsiyābı, Siroz kz.: 75
[Divri k.], bk. Visivri k., Siroz kz.
[Divri mevzi„i], bk. Müruri mevzi„i,
Siroz kz.
Dobaya285 k., Timur-hisārı kz.: 60
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
BOA, TD 403, s. 125.
BOA, TD 3, s. 145; BOA, TD 70, s. 67; BOA,
TD 403, s. 195.
BOA, TD 70, s. 220; BOA, TD 433, s. 370;
BOA, TD 1054, s. 113.
BOA, MAD 67, v. 94a; BOA, TD 235, s. 226.
BOA, TD 3, s. 149. Ayrıca BOA, TD 70, s.
76'da “Karye-i Papa-Vilkan nām-ı diğer
Teblani” şeklindedir.
BOA, TD 143, s. 106.
BOA, TD 235, s. 7'de “Mahalle-i DimitriDomo”; BOA, MAD 67, v. 2b'de DimitriYedriye” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 138'de “Karye-i Zipavite”
şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 455; BOA, TD 70, s. 56.
BOA, TD 374, s. 143'te “Karye-i Delobçani
nām-ı diğer Karaca” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 95.
61
Dobra k., Kara-verye kz.: 138
Dobra k., Siroz kz.: 73
[Dobrani k.], bk. Vobra k., İştin kz.
Dobriçani k., [Petremjak n.], Görice
kz.: 175
Dobro [Kutuyer]286 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 132
Dobrofça k., „Avrat-hisārı kz.: 116
Dobromir k., [Vardar n.], Selanik kz.: 86
[Dobromirine k.], bk. Dobrosirine k.,
Siroz kz.
Dobronişte k., Kestorya kz.: 161
Dobronişte k., Nevrekop kz.: 53
Dobropoli k., Timur-hisārı kz.: 58
Dobrosirine [Dobromirine]287 k., bk.
Aşağı-Nevolyani [Aşağı-Negolyani] k.,
Siroz kz.
Dolna-Kalişte k., Florina kz.: 184
Dolna-Katori k., Florina kz.: 184
Dolna-Palihor k., Florina kz.: 182
Dolyani k., Kara-verye kz.: 139
Domosko [Domovişte]292 k., Florina
kz.: 187
[Domovişte k.], bk. Domosko k.,
Florina kz.
Dondolişte [Hotovişte]293 k., Nevrekop
kz.: 53
Dorava [Horava]294 k., Kestorya kz.: 162
[Doşani k.], bk. Doşitani k., [Opar n.],
Görice kz.
Doşitani [Doşani]295 k., [Opar n.],
Görice kz.: 173
Dotur [Hotur]296 k., [Nasliç n.], İştin
kz.: 153
Dobroşova k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Dovişte k., Siroz kz.: 70
Dobrovine288 k., Florina kz.: 181
Dobroyani k., Florina kz.: 184
Dodunyani [Kodunyani]289 k., Karaverye kz.: 140
Doğan-Bey m., Siroz nf.: 64
Doğancı k., [Vardar n.], Selanik kz.: 103
Doğancı k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Doğancı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Doyrad [Hunzalu]297 k., bk. Hamzalu
k., Yeñice-i Kara-su kz.
Doğancı k., bk. Yerakar k., Hortaç
kūhu, Selanik kz.
Doğancı-İbrāhīm k., Gümülcine kz.: 10
Doğancı-„Īsā k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Doğancı-Kara-Ya„kūb mz., Yeñice-i
Kara-su kz.: 22
Doğancıl k., Drama n.: 106
Draganiçe k., Kestorya kz.: 164
Doğancılar k., Gümülcine kz.: 10
Dokaşa k., [Prespa n.], Görice kz.: 174
Dragobad [Dragomir]298 k., Siroz kz.: 67
Doknad [Doksad] k., Drama kz.: 30
Dokoş mz., Gümülcine kz.: 9
Doksad k., Drama kz.: 32
[Doksad k.], bk. Doknad k., Drama kz.
Doksahine-plana k., bk. Bargardik k.,
[Kelemerye n., Sidre-kapsi]
290
Doksan k., Kara-verye kz.: 139
Doksombo[s]291 k., Zihne kz.: 40
[Dol m.], bk. Kol m., İştin kz.
Dolani k., İştin kz.: 154
[Dömbeni k.], bk. Defini k., Bihlişte kz.
Draçişte k., Drama kz.: 34
Draçkova k., Kara-verye kz.: 139
Draçova k., Zihne kz.: 43
[Draçoviçe k.], bk. Grahovice
Florina kz.
k.,
Draganiçe k., Ostrova, Siroz kz.: 71
Draganiçe k., Timur-hisārı kz.: 58
Dragine k., bk. İpekova k., Timurhisārı kz.
Dragişte k., Kara-verye kz.: 140
Dragna k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 102
Dragoman k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
[Dragomir k.], bk. Dragobad k., Siroz kz.
Dragomirci k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Dragonişte k., [Prespa n.], Görice kz.:
175
Dragoş k., Siroz kz.: 73
Dragotin k., Timur-hisārı kz.: 58
Drajilova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Drama: 66
Dolani k., Nevrekop kz.: 49
Doleçko mz., Görice kz.: 162
Drama çeltük nehirleri: 32, 37
Drama kz.: 25, 30, 35, 38, 39, 48, 124
Dolna-Kalenik k., Florina kz.: 185
292
286
287
288
289
290
291
Aynı defter, s. 161; BOA, TD 424, s. 170;
BOA, TD 433, s. 1005.
BOA, TD 403, s. 484.
BOA, TD 235, s. 26'da “Karye-i Dobrovine
nām-ı diğer Toklular”; BOA, TD 1058, s.
279; BOA, MAD 67, v. 27a'da “Karye-i
Dobroyani” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 175; BOA, TD 424, s. 356.
BOA, TD 7, s. 28; BOA, TD 70, s. 15; BOA,
TD 374, s. 59.
BOA, TD 70, s. 4.
62
293
294
295
296
297
298
BOA, TD 235, s. 188; BOA, TD 1058, s. 98;
BOA, MAD 67, v. 87b.
BOA, TD 70, s. 77; BOA, TD 143, s. 159;
BOA, TD 403, s. 205.
BOA, TD 70, s. 200; BOA, TD 424, s. 829;
BOA, TD 433, s. 492.
BOA, TD 70, s. 268; BOA, TD 433, s. 135.
BOA, TD 70, s. 219; BOA, TD 424, s. 581.
BOA, TD 70, s. 34; BOA, TD 143, s. 29.
BOA, TD 143, s. 95. Ayrıca BOA, TD 3, s. 218;
BOA, TD 7, s. 252'de “Karye-i Dragomirova”
şeklindedir.
Drama [kz.]: 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39
Drama n.: 54, 106
Drama nf.: 30, 35, 37, 38, 124
Dramyaniç mz., Florina kz.: 183
Dranova k., Drama kz.: 34
Dranova299 k., Florina kz.: 186
Dranovdol (?) k., Bihlişte kz.: 170
Drazişte k., Nevrekop kz.: 53
[Dreçova k.], bk. Direçak k., Zihne kz.
Drenova k., Bihlişte kz.: 169
Drenova k., [Devol n.], İştin kz.: 153
Drenova k., Görice kz.: 173
Drenova k., Nevrekop kz.: 50
Drenova k., [Prespa n.], Görice kz.: 176
Drenova k., Siroz kz.: 73
Drenova k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
[Drenova k.], bk. Rernova k.,
Nevrekop kz.
Drenova mz., [Nasliç n.], İştin kz.: 155
[Drenovani k.], bk. Virenovani k.,
[Koreşta n.], Kestorya kz.
Drevene k., „Avrat-hisārı kz.: 116
Drisnik [Trisnik]300 k., Görice kz.: 175
[Drovunişte k.], bk. Duyronişte k.,
Florina kz.
Dubniçe k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 96
Dubniçe k., Nevrekop kz.: 52
Dudula k., Selanik kz.: 96
Duglat k., Kara-verye kz.: 139
Duhter301 (?) kilisesi, Selanik nf.: 107
Duka-çer k., Görice kz.: 176
Dukalişte k., Zihne kz.: 41
Dumiçko302 k., İştin kz.: 156
Duna (?) mz., Selanik kz.: 107
Dunaviçe k., [Sidre-kapsi n.]: 92
Dupeni k., [Prespa n.], Görice kz.: 173
Dupyak k., Florina kz.: 182
Dupyak k., Kestorya kz.: 161
Durmış çeltük nehri, Siroz kz.: 66
Durmuşlar geçüdi, Vardar ābı,
Selanik kz.: 96
Durmuşlu k., Selanik kz.: 91
Durovişte [Hurovişte]303 k., Zihne kz.: 44
Dursun k., Gümülcine kz.: 11
Duşniçe [Kuşnica]304 mn., Zihne kz.: 44
Dutlu-köy k., bk. Groyan k., Siroz kz.
299
300
301
302
303
304
BOA, TD 1058, s. 244'te “Karye-i Dranova
el-meşhūr Enboriya” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 262; BOA, TD 433, s. 113.
BOA, TD 403, s. 1016'da “Kilise-i Difirohpot”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 241'de “Karye-i Dumiçko nām-ı
diğer Monsko”; BOA, TD 424, s. 702'de
“Karye-i Dukçiko nām-ı diğer Milaniçko”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 161.
Aynı defter, s. 160.
Duyronişte [Drovunişte]305 k., Florina
kz.: 183
Dükkān-ı
Na„lbend-İlyās
Gümülcine: 13
zm.,
[Dükkān-ı Pāpūççı-Hasan zm.], bk.
Dükkān-ı Popohca-Hasan zm.,
Gümülcine
Dükkān-ı Popohca-Hasan [Dükkān-ı
Pāpūççı-Hasan] zm., Gümülcine: 13
Dükkān-ı
Yūsuf-Helvā‟ī
Gümülcine: 13
zm.,
Dündarlı k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Eberīci (?) k., Gümülcine kz.: 13
Eberī-obası k., bk. Orta-Bereketlü k.,
Drama kz.
Edirne [kz.]: 3, 4
Edirne kz.: 4
Edirne nf.: 11, 12, 26
Edirne [nf.]: 13
Edirnecik k., Drama kz.: 31, 34
Eflah306 k., Yeñice-i Vardar kz.: 133
Eflah307 k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Eflahlar k., Kara-verye kz.: 140
Eftelye k., Drama kz.: 33
Eftelye k., Keşīşlik, Siroz kz.: 70
Eftelye k., Serfiçe kz.: 148
Eftelye308 k., Yeñice-i Vardar kz.: 133
Eftelye mz., Selanik kz.: 99
Eğri-bucak309 k., [Sidre-kapsi n.]: 86
Ejova k., Siroz kz.: 66, 70
Ejova [k.], Siroz kz.: 71, 79
[Ejova k.], bk. İrmava k., Kestorya kz.
Eksilo-Pigad k., bk. Sarımsaklı k.,
Siroz kz.
[Eksilo-Pigad mz.], bk. Eksiro-Bigad
mz., Siroz kz.
Eksiro-Bigad [Eksilo-Pigad]310
Siroz kz.: 67
mz.,
[Eleviç k.], bk. Aloliniç k., Florina kz.
Elhova k., Florina kz.: 181
Elmalu k., Gümülcine kz.: 11
Emīn [İhtan]311 k., Serfiçe kz.: 148
BOA, TD 235, s. 36. Ayrıca BOA, TD 722, s.
211, 213'te “Karye-i Drodilişte” şeklindedir.
306 BOA, TD 70, s. 170; BOA, TD 424, s. 183;
BOA, TD 433, s. 1051'de “Karye-i Eflah
nām-ı diğer Prokoçalat” şeklindedir.
307 BOA, TD 70, s. 153'te “Karye-i Bardişom
nām-ı diğer Ulah”; BOA, TD 424, s. 136;
BOA, TD 433, s. 1013'te “Karye-i Eflah
nām-ı diğer Bardişom” şeklindedir.
308 BOA, TD 424, s. 192; BOA, TD 433, s.
1059'da “Karye-i Eftelye ma„ Mandarol nam
karye ile mahlūt otururlar” şeklindedir.
309 BOA, TD 7, s. 566'da “Karye-i Karı-gölü nām-ı
diğer Gayna”; BOA, TD 70, s. 7'de “Yörükān-ı Gayna der-Eğri-bucak” şeklindedir.
310 BOA, TD 3, s. 276; BOA, TD 7, s. 289; BOA,
TD 70, s. 87.
311 BOA, TD 70, s. 193; BOA, TD 433, s. 664.
305
Emīr-Hasan md., Ayanya ābı, Siroz
kz.: 77
Emīrhānlu mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 21
En„ām-Hātūn dükkānı, Siroz nf.: 78
Enboriya k., Görice kz.: 172
[Enboriya k.], bk. Enburnişe k.,
Florina kz.
Enburnişe [Enboriya]312 k., Florina
kz.: 186
Eratniç k., bk. Darı-obası k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Erdoğmuşlu k., Florina kz.: 185
Ereselli k., Gümülcine kz.: 10
Eriklü k., bk. Biredomirci k., „Avrathisārı kz.
Erisos k., Sidre-kapsi kz.: 108
Erisos k., Sidre-kapsi kz.: 109
Ermaniska k., Florina kz.: 185
Ermenehor k., Florina kz.: 184
Ero-Kasrı 313 k., İştin kz.: 154
Eski-köy k., Yeñice-i Vardar kz.: 129
Eslim-Hātūn m., Siroz nf.: 64
Eslim-Hātūn md., Siroz nf.: 76
Esulli [Resūlli]314 k., bk. Arıcak-Şāhīn
k., Gümülcine kz.
Eşikli [İpekli]315 k., [Hortaç kūhu],
Selanik kz.: 99
Evhad-obası k., Florina kz.: 186
Evrenos mz., Drama kz.: 35
Evrenos-Bey „amāyiri: 3
Evrenos-Bey „imāreti, [Gümülcine
nf.]: 13, 18, 19
Evrenos-Bey „imāreti, Gümülcine
[nf.]: 12, 124
Evrenos-Bey „imāreti, Siroz nf.: 64,
65, 124
Evrenos-Bey „imāreti, [Siroz nf.]: 72,
79, 81
Evriyide m., Kestorya nf.: 160
Eymir-bayırı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Eynel[-obası]316 k., Florina kz.: 184
Eyyūb mz., Postolar k., „Avrat-hisārı
kz.: 115
[Fakīh-pıñarı k.], bk. Hakkı-pıñarı k.,
Gümülcine kz.
Fatafi [Katafi]317 m., Selanik nf.: 83
Fāyik-Paşa „imāreti, Narda: 103
Ferecik: 3, 8
Ferecik kz.: 19
Fındıklı mz., Drama kz.: 30
Fındıklu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Fırgova k., Nevrekop kz.: 50
Filibe (?) hāneleri, Selanik nf.: 101
Filibe kz.: 4
Filibe nf.: 54
[Filib-Yaniç m.], bk. Kalın m., Florina nf.
Filibecik k., Drama kz.: 33, 35
Fireşniçe [Çereşniçe]318 k., Kestorya
kz.: 163
Fīrūzlı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Fīrūzlu mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
[Fitok k.], bk. Hitok k., Siroz kz.
Flok k., Görice kz.: 175
Florina b.: 187
Florina kasabası: 187
Florina kz.: 181, 182, 183, 187, 188
Florina l.319: 1
Florina n.: 172
Florina nf.: 181, 182, 187, 188
Florina vt.: 181, 182
Frankova k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Frengistān: 159
Furka k., Kara-verye kz.: 138
[Furka k.], bk. Kozka k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.
Fuştani320 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Futin k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Gabreş k., [Koreşta n.], Kestorya kz.:
164
Gabrova k., [Vardar n.], Selanik kz.: 95
Gadımlani [Grimlani]321 k., Nevrekop
kz.: 48
Galatiç k., Kelemerye n., Selanik kz.:
102
Galişte k., Kestorya kz.: 164
Galivişa k., Kara-verye kz.: 140
Ganiç k., Görice kz.: 176
Gargar [Grinçar]322 k., [Prespa n.],
Görice kz.: 175
Gavalarya k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Gavrani k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 92
Gaydorohor323 k., Siroz kz.: 68, 70
Gayna k., bk. Eğri-bucak k., [Sidrekapsi n.]
Gaytanine k., Nevrekop kz.: 52
Gāzī-çiftliği mz., Selanik kz.: 94
318
319
312
313
314
315
316
317
BOA, TD 235, s. 71; BOA, TD 1058, s. 172;
BOA, MAD 67, v. 132b.
BOA, TD 424, s. 626; BOA, TD 433, s. 378.
Ayrıca BOA, TD 70, s. 424'te “Karye-i
Ergürü-Kasrı” şeklindedir.
TK, KKA 187, v. 135a.
BOA, TD 403, s. 955.
BOA, TD 235, s. 103.
BOA, TD 7, s. 548; BOA, TD 403, s. 614.
320
321
322
323
BOA, TD 424, s. 832; BOA, TD 433, s. 548.
BOA, TD 167, s. 1'de “Sancaklıkdan ref„ olunup Paşa Sancağına mülhak olmuşdur”
ifadesi vardır.
BOA, TD 70, s. 152; BOA, TD 424, s. 55'te
“Karye-i Fuştani nām-ı diğer BüyükOtruk” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 17; BOA, TD 143, s. 127.
BOA, TD 70, s. 279; BOA, TD 433, s. 96.
BOA, TD 3, s. 378'de “Karye-i Gayderihor”
şeklindedir.
63
Gāzī-Hudāvendigār c., Siroz nf.: 75
Gazzāz-Hācī-Muslihü'd-dīn
md.,
Selanik nf.: 106
[Gazzāz-Mustafā m.], bk. KazzāzMustafā m., Selanik nf.
Gebrān324 m., Yeñice-i Vardar nf.325: 127
Gelibolu: 74
Geraş [Yavaş]326 k., Gümülcine kz.: 8
German k., Timur-hisārı kz.: 59
Germaniç k., Kestorya kz.: 173
Gevgel k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Gevgeliye k., bk. Gevgel k., „Avrathisārı kz.
Gırçişte k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Gırimyani k., [Hortaç n., Sidrekapsi]: 92
Gırlani k., İştin kz.: 154
Gidrahor k., İştin kz.: 154
Girbaşil k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Girimice k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 92
Girman k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
[Glaçko k.], bk. Glamno k., Karaverye kz.
Glamno [Glaçko]327 k., Kara-verye kz.:
140
Glavan çf., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 91
Goksiç [Goleniç]328 k., Florina kz.: 182
Golaçko k., Bogdanos n., Selanik kz.:
93
Golaçko k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 94
Golema-Reka k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
[Goleniç k.], bk. Goksiç k., Florina kz.
Goleşova k., İştin kz.: 153
Golobrda k., Bihlişte kz.: 169
[Golom k.], bk. Voloca k., Nevrekop kz.
Golopina k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 94
Gomato k., Kelemerye n., Sidrekapsi: 90
Gon (?) k., Kara-verye kz.: 140
Gonoyna k., Selanik kz.: 100
Goraniçe mz., Görice kz.: 172
Goredna k., [Vardar n.], Selanik kz.: 98
Gorenci k., Kestorya kz.: 162
Gorgo-İstralo-Yani m., Nevrekop nf.: 47
Gorgopik k., Selanik kz.: 96
Goriçko k., Florina kz.: 186
324
325
326
327
328
BOA, TD 424, s. 12'de “Mahalle-i Eski”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 12.
BOA, TD 70, s. 24; BOA, TD 143, s. 2'de
“Karye-i Yavaş nām-ı diğer Beylü”. Ayrıca
TK, KKA 187, v. 108b'de “Karye-i Yavaş
nām-ı diğer Öz-beylü” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 803.
BOA, TD 235, s. 39'da “Karye-i Goleniç
nām-ı diğer Rudnik” şeklindedir.
64
Gorna-Çer k., Görice kz.: 176
Gorna-Filib k., Nevrekop kz.: 52
Gorna-İsliveni k., Kestorya kz.: 163
Gorna-Kalanik k., Florina kz.: 183
[Gorna-Kasr k.], bk. Gorya-Kasr k.,
[Vardar n.], Selanik kz.
Gorna-Nevolyani [Yukaru-Negolyani]329
k., Siroz kz.: 71
Gorna-Opar k., Bihlişte kz.: 167
Göl-viran mz., Gümülcine kz.: 11
Gölce [Gökçe-pıñar]337 mz., Yeñice-i
Kara-su kz.: 27
Gölciler mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Gönül (?) çeltük nehri, Drama kz.: 32
Göraniçi k., Siroz kz.: 67
Görice kl.: 176, 177, 178
Görice kz.: 162, 172, 177, 179
Görice [kz.]: 172, 174
Gorna-Palihor k., Florina kz.: 185
Gorna-Setina k., Florina kz.: 184
Gorna-Tırlafça330 k., bk. Manastır k.,
Nevrekop kz.
Gorniçe k., bk. Pile k., Kara-verye kz.
Gorniçi331 k., bk. Goryani k., Zihne kz.
Gorniçova k., Florina kz.: 184
[Gorniçova mz.], bk. Gorsiçova mz.,
Zihne kz.
Görice vt.: 172
Göynüklü k., Yeñice-i Kara-su kz: 21
[Grabnos k.], bk. Grabnovinis k.,
Görice kz.
Grabnovinis [Grabnos]338 k., Görice
kz.: 175
Graboşa k., Kara-verye kz.: 137
Grabova339 k., Florina kz.: 185
Gorniler (?) mz., „Avrat-hisārı kz.: 118
Graçkani [Grçani]340 k., Görice kz.: 173
[Gradebor k.], bk. Gradeyoz k.,
Selanik kz.
Gradeyoz [Gradebor]341 k., Selanik
kz.: 100
Gradijde342 mz., Selanik kz.: 97
Gradine mz., Selanik kz.: 94
Gradişte k., bk. Kato-Çer[pi]şte k.,
Siroz kz.
Grahovice [Draçoviçe]343 k., Florina
kz.: 185
Grajani [Grajdani]344 k., [Çitroz],
Kara-verye kz.: 135
Grajdani k., Çitroz, Kara-verye kz.: 141
[Grajdani k.], bk. Grajani k., [Çitroz],
Kara-verye kz.
Grajdanik k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 87
Gramaçko k., İştin kz.: 155
Gramadine k., Timur-hisārı kz.: 60
Gornişor332 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Gornova k., Drama kz.: 33
Gorsiçova [Gorniçova]333 mz., Zihne
kz.: 43
Gorşiçi k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Gorya-Kasr [Gorna-Kasr]334 k., bk.
Doğancı k., [Vardar n.], Selanik kz.
Goryani k., Zihne kz.: 42
Goskova k., Görice kz.: 173
Gosna k., [Devol n.], İştin kz.: 152
Gostolob k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Gostomno335 k., Zihne kz.: 40, 42
Gostun k., Nevrekop kz.: 52
Govendar k., Bogdanos n., Selanik
kz.: 90
[Goviçe k.], bk. Govniçe k., [Devol n.],
İştin kz.
Govniçe [Goviçe]336 k., [Devol n.], İştin
kz.: 153
Göçeri k., Selanik kz.: 101
[Gökçe-pıñar mz.], bk. Gölce mz.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Göl-obası k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Graçani k., Florina kz.: 183
Gramatik k., Florina kz.: 183
Gramus345 k., İştin kz.: 153
Grançi k., [Devol n.], İştin kz.: 153
Grapiç k., Görice kz.: 176
Grazdani k., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 164
337
329
330
331
332
333
334
335
336
BOA, TD 3, s. 307. Ayrıca BOA, TD 7, s.
334'te “Karye-i Negolyani-Korta” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 17'de “Karye-i Gorna-Trniçe
nām-ı diğer Manastır nām-ı diğer AyoYorgi” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 56'da “Karye-i Goryani nām-ı
diğer Goraniçi” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 33; BOA, TD 433, s. 915'te
“Karye-i Gornişor nām-ı diğer Novosel”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 145; BOA, TD 403, s. 140.
BOA, TD 70, s. 132; BOA, TD 403, s. 1007.
BOA, TD 3, s. 367'de “Karye-i Kostombo”;
BOA, TD 7, s. 184'te “Karye-i Gostonbo”;
BOA, TD 70, s. 57'de “Karye-i Gostomboz”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 228; BOA, TD 424, s. 589.
338
339
340
341
342
343
344
345
BOA, TD 143, s. 52.
BOA, TD 70, s. 263; BOA, TD 433, s. 120.
BOA, TD 235, s. 184'te “Karye-i Granova”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 55'te “Karye-i Grçani nām-ı
diğer Grabovişte”; BOA, TD 70, s. 259'da
“Karye-i Graboşka” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 169; BOA, TD 374, s. 167.
BOA, TD 70, s. 107; BOA, TD 403, s.
909'da “Mezra„a-i Gradişte …” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 128, 130; BOA, TD 1058,
s. 248; BOA, MAD 67, v. 117a.
BOA, TD 70, s. 11; BOA, TD 424, s. 233;
BOA, TD 433, s. 722.
BOA, TD 70, s. 217'de “Karye-i İzmeksi
nām-ı diğer Gramus”; BOA, TD 424, s.
575'te “Karye-i Gramus nām-ı diğer
İzmeksi” şeklindedir.
[Grçani k.], bk. Graçkani k., Görice kz.
[Grimlani k.], bk. Gadımlani k.,
Nevrekop kz.
[Grinçar k.], bk. Gargar k., [Prespa
n.], Görice kz.
Grobeştiçe k., [Vardar n.], Selanik
kz.: 99
Gropa k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Groyan346 k., Siroz kz.: 69
Gudelin k., Siroz kz.: 69
Gudeşovo k., Nevrekop kz.: 50
Gugova k., Florina kz.: 185
Gularba k., Nevrekop kz.: 53
Gulaz k., Serfiçe kz.: 148
Guleşova k., Nevrekop kz.: 48
Gumeniç k., [Vardar n.], Selanik kz.: 97
Guminkos [Huminkos]347 k., Siroz
kz.: 66
Gurşe348 k., İştin kz.: 157
Guryanova k., Florina kz.: 184
Guşterak k., Nevrekop kz.: 53
Güğercinlik derbendi, Gümülcine
kz.: 9
Gülciler (?) k., Serfiçe kz.: 149
[Gülecüklü k.], bk. Köycüklü k.,
Bogdanos n., [Sidre-kapsi]
Gülşāh-Hātūn md., Kara-verye nf.: 144
Gümülcine: 8, 10, 124
Gümülcine kz.: 7, 8, 11, 18, 19, 124
Gümülcine [kz.]: 12
Gümülcine memlehası: 8, 17
Gümülcine nf.: 7, 10, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 124, 125
Gümülcine [nf.]: 12, 14
Güneli k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Güvelice k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 94
Güvenç349 (?)k., Görice kz.: 176
Güvezde k., Lankaza n., Selanik kz.: 97
Güzelce (?) k., Bihlişte kz.: 169
Güzelce k., Görice kz.: 176
Hābil k., Gümülcine kz.: 10
Hābil mz., Florina kz.: 185
Habziyo [Dabzivad]350 k., Kara-verye
kz.: 140
Hācī-Ahmed bin Kara-Hācī md.,
Selanik nf.: 106
Hācī-Ahmed m., Yeñice-i Kara-su nf.:
20
346
347
348
349
350
BOA, TD 3, s. 210; BOA, TD 70, s. 84'te
“Karye-i Goryani” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 5; BOA, TD 403, s. 362.
BOA, TD 70, s. 237'de “Karye-i Gurşet”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 142; BOA, TD 1054, s.
34'te “Karye-i Güvenç nām-ı diğer Goş”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 171; BOA, TD 424, s. 379;
BOA, TD 433, s. 836.
Hācī-Ahmed md., Selanik nf.: 106
Hācī-Ahmed-Subaşı m., Selanik nf.: 83
Hācī-„Alī m., Siroz nf.: 64
Hācī-Hasan et-Tācir md., Selanik nf.:
106
Hācī-Hayrü'd-dīn m., Gümülcine nf.: 7
Hācī-Hayrü'd-dīn md., Gümülcine
nf.: 15
Hācī-Hızır m., Gümülcine nf.: 7
Hācī-Hızır md., Gümülcine nf.: 16
Hācī-İshāk k., Yeñice-i Vardar kz.: 129
Hācī-İskender m., Selanik nf.: 83
Hācī-İskender
mu„allim-hānesi.,
Gümülcine nf.: 16
Hācī-Karagöz m., Gümülcine nf.: 7
Hācī-Karagöz md., Gümülcine nf.: 15
Hācī-Karagöz351 md., Kara-verye nf.:
144
Hācī-köy [Kādī-köy]352 k., Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Hācī-Kurd m., Siroz nf.: 64
Hācī-Kurd md., Siroz nf.: 78
Hācī-Mūsā md., Selanik nf.: 105
Hācī-Mustafā m., Selanik nf.: 82, 83
Hācī-Mustafā m., Yeñice-i Vardar nf.:
127
Hācī-Resūl m., Yeñice-i Vardar nf.:
127
Hācī-Şemsü'd-dīn zv., Gümülcine
nf.: 15
Hācī-Tañrıvermiş m., Siroz nf.: 64
Hācī-Timur mz., Kara-verye kz.: 140
Hācī-Uğurlu m., Yeñice-i Vardar nf.:
127
Hācī-Ya„kūb m., Yeñice-i Kara-su nf.:
20
Hācī-Ya„kūb md., Selanik nf.: 105
Hācī-Yavaş m., Gümülcine nf.: 7
Hācī-Yavaş md., Gümülcine nf.: 15
Hācī-Yūnuslu k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Hācīlar k., Gümülcine kz.: 9
Hācīlı mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
[Hafsa binti Hamza-Bey md.], bk.
Hefsa binti Hamza-Bey md.
Hakkı-pıñarı [Fakīh-pıñarı]353 k., bk.
Köseler k., Gümülcine kz.
Halīfe-viranı bāğçesi, Selanik nf.: 106
Halīfe-viranı k., Gümülcine kz.: 9
Halīfe-viranı mz., Selanik kz.: 101
Halīl-obası k., bk. Armudlu k.,
Bogdanos n., Selanik kz.
351
352
353
BOA, TD 424, s. 416'da “Vakf-ı mescid-i
Hācī-Karagöz bin „Abdullāh, der-nefs-i
Kara-ferye” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 151'de “Karye-i Kādī”; BOA,
TD 424, s. 166; BOA, TD 433, s. 1000'de
“Karye-i Kādī-köy” şeklindedir.
BOA, TD 143, s. 23.
Halīl-oğlu k., Mekri k., Gümülcine
kz.: 12
Halīl-Paşa „imāreti, [Ilıca nf., Köstendil
l.]354: 106
Halīl-Paşa m., Siroz nf.: 64
Halīl-Paşa md., [Ilıca nf., Köstendil
l.]355: 106
Halīl-Pīrī k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Hallāc-deresi k., Gümülcine kz.: 9
Hamīdlü k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Hammām-ı Cedīd, Selanik nf.: 104
Hammām-ı Köhne, Kara-verye: 144
Hamza-Bey m., Florina nf.: 181
Hamzacılar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Hamzalar k., Florina kz.: 185
Hamzalu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Handaka k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 93
[Handaka k.], bk. Sanduk k.,
Keşīşlik, Siroz kz.
Harāccı-„Alā‟üd-dīn md., Selanik nf.:
106
Harāccı-Kemāl md., Selanik nf.: 105
Harakine [Sarakina]356 k., [Hortaç
kūhu], Selanik kz.: 95
Harapina k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 87
Haravad k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
Hargün (?) k., bk. Gularba k.,
Nevrekop kz.
Harrolişte [Hurovişte]357 k., [Zihne
kz.]: 70
Harzan gölü: 116
Harzan-gölü k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Has-Polad k., Yeñice-i Kara-su kz.:
23, 24
Hasan-obası k., Florina kz.: 185
Hasan-Paşa köprüsü, Devol suyu,
Görice kz.: 174
[Hasançi k.], bk. Sanci k., „Avrathisārı kz.
Hasanlar k., Mekri k., Gümülcine
kz.: 12
Hāss-Bey k., Gümülcine kz.: 9
Hāsshā-i Arnavud: 1
Havucīler mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Haydarlu358 k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Hazīnedār m., Siroz nf.: 64
Hefsa binti Hamza-Bey [Hafsa binti
Hamza-Bey]359 md.: 105
Hekīm-Dāvud m., Siroz nf.: 64
[Helimut k.], bk. Silomun k., Florina kz.
354
355
356
357
358
359
BOA, TD 167, s. 194.
Aynı yer.
BOA, TD 70, s. 105; BOA, TD 403, s. 241.
BOA, TD 403, s. 446.
BOA, TD 70, s. 142'de “Karye-i Haydarlu
nām-ı diğer İt-anası” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 1014.
65
Helmiş k., Görice kz.: 174
Helvācı k., Gümülcine kz.: 12
Hersek l.: 1
Hırsova k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Hırsova [Kosova]360 çf., Kara-verye
kz.: 143
Hırsovrek k., [Petremjak n.], Görice
kz.: 175
Hızır-Bālī k., Selanik kz.: 100
Hızır-Bālī k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Hızır-Bey m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Hızır-Pīrī k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Hilandar mn., Aynaroz: 109
Hilandar mn., [Aynaroz]: 67, 71
Hiliçka mz., Drama kz.: 35
[Hinonat k.], bk. Bilnonat k., Görice kz.
Hisār-ardı mevki„i, Siroz nf.: 78
Hisār-beyi361 k., Yeñice-i Vardar kz.:
133
Hitok [Fitok]362 k., Siroz kz.: 70
Hoca-Muhyi'd-dīn m., Siroz nf.: 64
Hoca-„Ömer k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Hoca-zāde
mu„allim-hānesi.,
Gümülcine nf.: 16
Hoçuşta k., Bihlişte kz.: 168
[Hodine mz.], bk. Kodine mz., Siroz kz.
Hofini [Homini ?]363 k., Bihlişte kz.: 169
Hogac [Horgac]364 k., İştin kz.: 157
Holiler k., Serfiçe kz.: 146
Holova [Kolova]365 k., Kara-verye kz.:
138
Holyalar k., Serfiçe kz.: 149
Holyomud366 k., İştin kz.: 155
Homine (?) k., Florina kz.: 185
[Homini (?) k.], bk. Hofini k., Bihlişte
kz.
Homoçko k., İştin kz.: 157
Homondos k., Siroz kz.: 67
Hona (?) k., bk. Vrov k., Kelemerye n.,
Selanik kz.
Honovişte k., Bihlişte kz.: 168
Horalişte k., Kestorya kz.: 163
[Horava k.], bk. Dorava k., Kestorya kz.
[Horgac k.], bk. Hogac k., İştin kz.
Horgo-Polo
[Horyo-Polo]367
k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.: 94
[Horova k.], bk. Corova k., Florina kz.
360
361
362
363
364
365
366
367
BOA, TD 424, s. 412; BOA, TD 433, s. 879.
BOA, TD 424, s. 185; BOA, TD 433, s.
1053'te “Karye-i Hisār-beyi nām-ı diğer
İspaniçe” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 441.
BOA, TD 70, s. 252.
BOA, TD 424, s. 723'te “Karye-i Horgaç
nām-ı diğer Margac” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 793; BOA, TD 959, s. 11.
BOA, TD 70, s. 231'de “Karye-i Holomudi”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 864.
66
[Horozlu k.], bk. Mirozlu k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Hortaç, Selanik kz.: 86
Hortaç k., Selanik kz.: 102
Hortaç kūhu, Selanik kz.: 93, 95, 97,
98, 102, 104
Hortaç n., Selanik kz.: 88
Hortaç [n.], Selanik kz.: 88, 90, 92,
94, 97, 102
[Hortokop k.], bk. Morkop k.,
[Vodena n.], Yeñice-i Vardar kz.
[Horyo-Polo k.], bk. Horgo-Polo k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
[Horyo-Polo k.], bk. Horyolo k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
Horyolo [Horyo-Polo]368 k., [Bogdanos
n.], Selanik kz.: 94
Hotofilokos [Hotolifos]369 k., Zihne
kz.: 40
[Hotolifos k.], bk. Hotofilokos k.,
Zihne kz.
Hotonişte k., Kestorya kz.: 162
[Hotovişte k.], bk. Dondolişte k.,
Nevrekop kz.
[Hotur k.], bk. Dotur k., [Nasliç n.],
İştin kz.
Hrandarye k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 96
Hranislav k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Hrasno k., Timur-hisārı kz.: 60
Hraştani k., Drama kz.: 34
Hrisovergi k., Kara-verye kz.: 140
Hriste k., Drama kz.: 25, 33
Hristos k., Siroz kz.: 68
Hrişa k., Zihne kz.: 40
Hrişani memlehası, Zihne kz.: 44
Hrişe370 m., Selanik nf.: 83
Hropan k., Kara-verye kz.: 138
Hrovilya k., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 163
Hugliç [Mugliç]371 k., [Petremjak n.],
Görice kz.: 176
Huma k., [Olivir n.], Yeñice-i Vardar
kz.: 129
Huminkos k., Siroz kz.: 66
[Huminkos k.], bk. Guminkos k.,
Siroz kz.
[Hunzalu k.], bk. Doyrad k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Hurovişte k., Zihne kz.: 43
[Hurovişte k.], bk. Durovişte k.,
Zihne kz.
[Hurovişte k.], bk. Harrolişte k.,
[Zihne kz.]
[Hurovişte k.], bk. Vurovişta k.,
Zihne kz.
Hurpeşte: 3, 158
Hurpeşte kz.: 179
Hurpeşte mz., Kestorya kz.: 161
Hurpeşte nf.: 152, 158
Hurpeşte [nf.]372: 162
Hüseyin373 m., Siroz nf.: 64
Hüseyin m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Hüseyin-Bey c., İnecük: 105
Hüseyin-Bey çf., [Dāvud-Bālī k.]374,
Selanik kz.: 105
Hüseyin-Bey „imāreti, İnecük: 105
Hüseyin-Bey m., Florina nf.: 181
Hüseyin-Bey m., Selanik nf.: 83
Hüseyin[-Bey]375 m., Yeñice-i Vardar
nf.: 127
Hüseyin-obası k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 20
[Hüseyinler k.], bk. Kınad k., Florina
kz.
Hüsrev-Bey çf., Siroz kz.: 67, 80
Iglınyani k., Zihne kz.: 42
Igliberine376 (?) mz., Kestorya kz.: 163
Igrıta k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Iğrız k., Drama kz.: 35
Iklamurlu k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 97
Ikrotir k., Sidre-kapsi: 96
Ilıca k., [Kelemerye n.], Selanik kz.: 95
Ilıca mz., Kelemerye n., Selanik kz.: 88
Ilıca nf., Köstendil l.: 106
Irlağanlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Iskala mz., İştin kz.: 157
Iskandal k., Timur-hisārı kz.: 59
[Iskavri k.], bk. Oskovdi k., Bihlişte kz.
Ispatova k., Timur-hisārı kz.: 59
Işıklar-obası k., [Vardar n.], Selanik
kz.: 92
[Işlarava k.], bk. İşlarak k., Nevrekop
kz.
İblaka k., Siroz kz.: 71
İbrāhīm mz., Gümülcine kz.: 9
İbrāhīm-Fakīh çeltük nehri, Drama
kz.: 32
372
373
368
369
370
371
Aynı yer.
Aynı defter, s. 51. Ayrıca BOA, TD 3, s.
340; BOA, TD 70, s. 59'da “Karye-i
Hotoliva”; BOA, TD 7, s. 165'te “Karye-i
Hotolivovo” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 543'te “Mahalle-i Horliste”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 268; BOA, TD 433, s. 133.
374
375
376
BOA, TD 424, s. 792.
BOA, TD 403, s. 334'te “Mahalle-i Hüseyin
merhūm Koyun-Yūsuf”; BOA, TD 7, s.
223'te “Mahalle-i Mescid-i Koyun-Yūsuf”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 1013.
BOA, TD 424, s. 11.
BOA, TD 70, s. 206'da “Mezra„a-i Iglizine
nām-ı diğer Manova”; BOA, TD 433, s.
560'ta “Mezra„a-i Igliterine” şeklindedir.
İbrāhīm-Paşa c., Siroz nf.: 78
İbrāhīm-Paşa „imāreti: 37
İcil-obası [İncir-obası]377 k., bk. OrtaBereketlü k., Drama kz.
İçovlani k., İştin kz.: 155
İdnekok378 k., Siroz kz.: 71
İdrīs bin Ni„āl hānesi, Kara-verye nf.:
144
İdrīsler k., Florina kz.: 186
[İksevaf k.], bk. İkseray k., Karaverye kz.
İdrīslü k., Selanik kz.: 100
İdyo-Milisto (?) mn., Aynaroz: 109
İdyodari [İdyohari]379 mn., Aynaroz: 88
[İdyohari mn.], bk. İdyodari mn.,
Aynaroz
İdyoson mn., Portarya k., Kelemerye
n., Selanik kz.: 118
İfraştani-Meloho k., Siroz kz.: 68
İgligora mz., Zihne kz.: 43
İglikor380 çf., Selanik nf.: 107
İglo-Poçani k., Bihlişte kz.: 168
İgraçani381 k., Drama kz.: 35
İgraçani k., Serfiçe kz.: 148
İgraçani k., Zihne kz.: 40, 42
İgradine k., „Avrat-hisārı kz.: 115
İgrajdelani382 k., Nevrekop kz.: 51
İgrajdenik k., [Hortaç n.], Selanik
kz.: 94
İgramos383 k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
[İhtan k.], bk. Emīn k., Serfiçe kz.
İkizceler k., [Vardar n.], Selanik kz.: 92
İkiz-pıñarı k., bk. Breşteni k., Drama
kz.
İklisar384 m., Kestorya nf.: 160
İklovişte [Klepuşne]385 k., Zihne kz.: 40
İknazoveç k., Bihlişte kz.: 168
İkrimin k., [Devol n.], İştin kz.: 153
İksante k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25, 26
İkseno[f]386 k., Sidre-kapsi kz.: 108
İksenof mn., Aynaroz: 91, 109
İkseno-Fonto mn., Aynaroz: 94
İksenor mz., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 98
İkseray [İksevaf]387 k., Kara-verye kz.:
141
İksiro-Valtos389 k., Serfiçe kz.: 149
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
BOA, TD 374, s. 99.
BOA, TD 3, s. 328; BOA, TD 7, s. 323'te
“Karye-i Yednekok”; BOA, TD 70, s. 93'te
“Karye-i Yedne” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 1043.
Aynı defter, s. 1017'de “Çiftlik-i İgliko”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 50'de “Karye-i Graçani”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 69'da “Karye-i Grajdelani”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 154'te “Karye-i Gramos”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 474'te “Mahalle-i Klisor”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 126; BOA, TD 70, s. 4.
BOA, TD 70, s. 8.
İksiro-Komad k., [Çitroz], Kara-verye
kz.: 135
İksiro-Livad k., Kara-verye kz.: 140
[İncir-obası k.], bk. İcil-obası k.,
Drama kz.
[İncir-pıñarı mz.], bk. İncil-pıñarı
mz., „Avrat-hisārı kz.
İncüğez k., Gümülcine kz.: 10
İmām-saray m., Gümülcine nf.: 7
„İmāret m., bk. Kethudā m., Yeñice-i
Kara-su nf.
İncüğez k., Yeñice-i Kara-su kz.: 20
İne-beyi394 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
İnebey-Pīrī k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
İnecük: 105
İnehān-pıñarı dolābı, Yaylacık k.,
Selanik kz.: 105
[İnehor k.], bk. İnehoz k., Selanik kz.
İnehoz [İnehor]395 k., Selanik kz.: 99
İnekci (?)-Hācī m., Gümülcine nf.: 7
İnekci
(?)-Hācī-Hayrü'd-dīn
md.,
Gümülcine nf.: 15
İnöz memlehası: 8, 16, 19, 124
İnöz nf.: 5, 16, 124, 125
İnvati [İsrati]396 mz., Drama kz.: 34
[İpekli k.], bk. Eşikli k., [Hortaç
kūhu], Selanik kz.
İpeklü k., [Hortaç kūhu], Selanik kz.:
96
İpekova k., Timur-hisārı kz.: 60
İpsala: 16
İrborçor [İzborsko]397 k., [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 132
İrgiroslav k., bk. Sislav k., [Bogdanos
n.], Selanik kz.
İrhi-İstiratik398 k., Zihne kz.: 41
İrmava [Ejova]399 k., Kestorya kz.: 162
„Īsā-Bey
bin
Evrenos-Bey
md.,
Yeñice[-i Vardar nf.]: 158
„Īsā-Bey m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
„İmāret-i Cedīd, bk. Sultān-BāyezīdHān-„imāret-i cedīdi392, Edirne nf.
İsfameno k., [Zihne kz.]: 68
İsfameno k., Zihne kz.: 42
„İmāret-i Evrenos-Bey m., Siroz nf.: 64
„İmāret-i İshāk-Paşa m., Selanik nf.: 83
İsfinice400 k., Kara-verye kz.: 138
İshākiyye m., Selanik nf.: 83
„İmāret-i Mehmed-Bey bin AhmedPaşa m., Siroz nf.: 64
İmatlular k., Florina kz.: 185
İshāk-Paşa „imāreti, Selanik nf.: 102
İsilinos k., Zihne kz.: 42
İksiro-Loturaz k., bk. Suha-Bana k.,
Siroz kz.
İksiro-Potam mn., Aynaroz: 88, 108
İksiro-Po[tam] mn., [Aynaroz]388: 70
İl-basan sancağı: 133
İladiyak k., Sidre-kapsi kz.: 108
İle-Gosta m., Siroz nf.: 65
İletene [Pletene]390 k., Nevrekop kz.: 52
İlhānlu k., Selanik kz.: 100
İlise k., Nevrekop kz.: 51
İlişan[i] çeltük nehri, Siroz kz.: 67
İlişani k., Siroz kz.: 66, 78
İlkovne (?) kilisesi, Aya-Momı mn.,
Selanik nf.: 107
İlpohor k., [Vodena
Vardar kz.: 130
n.],
Yeñice-i
İlyan [İlyat]391 k., Kestorya kz.: 163
[İlyani k.], bk. İştani k., [Opar n.],
Görice kz.
İlyās-Bey m., Timur-hisārı nf.: 57
[İlyat k.], bk. İlyan k., Kestorya kz.
İlyohancı (?) k., bk. Nigrovici
[Nigoriniç] k., „Avrat-hisārı kz.
İmalofça k., „Avrat-hisārı kz.: 115
İmām-Aşcı md., Gümülcine nf.: 15
İn-ağzı k., Florina kz.: 185
İnce-kara ābı, Hurpeşte: 158
İncil-pıñarı [İncir-pıñarı]393 mz., bk.
Marsilova [Marilova] mz., „Avrathisārı kz.
387
388
389
390
391
392
393
Aynı defter, s. 174; BOA, TD 424, s. 381.
Ayrıca BOA, TD 433, s. 845'te “Karye-i
İksenof” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 455.
BOA, TD 424, s. 518; BOA, TD 433, s.
617'de “Karye-i İksiro-Valtos nām-ı diğer
Büyük-Valtos” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 76.
Aynı defter, s. 200; BOA, TD 424, s. 851;
BOA, TD 433, s. 562.
BOA, TD 70, s. 32.
BOA, TD 143, s. 189; BOA, TD 403, s. 176;
BOA, TD 723, s. 410.
İskamana k., Selanik kz.: 98
İskamano mz., Selanik kz.: 99
İskanas (?) mn., [Prespa n.], Görice
kz.: 172
İskavroş [İstaroş]401 k., Ostrova, Siroz
kz.: 71
BOA, TD 424, s. 172; BOA, TD 433, s.
978'de “Karye-i İne-beyi nām-ı diğer Orucobası” şeklindedir.
395 BOA, TD 403, s. 961.
396 BOA, TD 374, s. 121.
397 BOA, TD 70, s. 151.
398 Aynı defter, s. 53'te “Karye-i Balihor nām-ı
diğer Ahi-İstiratik” şeklindedir.
399 BOA, TD 424, s. 795; BOA, TD 433, s. 526.
400 BOA, TD 70, s. 171'de “Karye-i İskiniç”
şeklindedir.
401 BOA, TD 3, s. 380; BOA, TD 7, s. 325; BOA,
TD 70, s. 93.
394
67
İskenderiye nf.: 158
İskilic k., Kara-verye kz.: 139
İskoçine k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
İskodos [İskokos]402 k., Siroz kz.: 69
[İskokos k.], bk. İskodos k., Siroz kz.
İskoroş m., Draçişte k., Drama kz.: 34
İskoterine k., Kara-verye kz.: 139
İskrepatna-i Büzürk k., Nevrekop
kz.: 50
İskrijova k., Zihne kz.: 41
[İskulari k.], bk. İskulati k., Serfiçe kz.
İskulati [İskulari]403 k., Serfiçe kz.: 149
İslaliska [İslayişte]404 k., [Devol n.],
İştin kz.: 155
İslaştani k., Nevrekop kz.: 51
İslaşte405 k., Drama kz.: 30
İslatina k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 95
İslatina k., İştin kz.: 154
İslatina k., Kestorya kz.: 163
İslatina k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
İslavimir k., Nevrekop kz.: 53
[İslayişte k.], bk. İslaliska k., [Devol
n.], İştin kz.
İslemişte k., Kestorya kz.: 165
[İslemişte k.], bk. İşlemite k.,
Kestorya kz.
[İsliçko k.], bk. İslimko k., [Devol
kūhu n.], İştin kz.
İslimko [İsliçko]406 k., [Devol kūhu
n.], İştin kz.: 152
İslive[ni]407 k., Kestorya kz.: 161
İslivnica k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
İsloliska [İslomişte]408 k., İştin kz.: 154
[İslomişte k.], bk. İsloliska k., İştin kz.
İslova409 k., Florina kz.: 182
İslovinçe k., „Avrat-hisārı kz.: 116
İslovinçe k., Bihlişte kz.: 168
İsmail-Bey m., Siroz nf.: 64
İsmail-Bey md., Siroz nf.: 77
İsmilan k., bk. Saru-kaya k., Yeñice-i
Kara-su kz.
İsmirdeş410 k., Drama kz.: 30
İsmirdeş k., [Koreşta n.], Görice kz.:
174
İsmokovice k., „Avrat-hisārı kz.: 119
İsmol k., „Avrat-hisārı kz.: 117
İsmolaniçe çeltük nehri, Drama kz.: 32
İsmolaniçe k., Drama kz.: 34
İsniratiç [Srebrene]411 k., Florina kz.:
186
İsomat412 k., Zihne kz.: 42
İspakor [İspalur]413 çf., Kara-verye
kz.: 143
İspalur çf., Kara-verye kz.: 144
[İspalur çf.], bk. İspakor çf., Karaverye kz.
İspança k., „Avrat-hisārı kz.: 117, 119
İspança k., Florina kz.: 182
İspança414 k., Timur-hisārı kz.: 59
İspança415 k., Zihne kz.: 40, 42
İspanopolu416 vt.: 48
İspanya: 84
İspeniç (?) mz., Drama kz.: 30
İsperlik [İstratorik]417 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
İsperlik k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
İsperlit k., Kara-verye kz.: 140
İsperlit k., Serfiçe kz.: 148
[İspilo k.], bk. İspilto k., Siroz kz.
İspilto [İspilo]418 k., Siroz kz.: 72
İspilye419 k., [Devol n.], İştin kz.: 153
İspilye k., Florina kz.: 185
İspiro-kilise (?) k., Vardar n., Selanik
kz.: 97
[İsrati mz.], bk. İnvati mz., Drama kz.
İstamatova k., [Vardar n.], Selanik
kz.: 96
İstan k., Hortaç kūhu, Selanik kz.: 95
İstanbul: 70, 144
İstaniçko k., İştin kz.: 154
İstanos memlehası420, Selanik kz.: 84
İstanova k., [Hortaç kūhu], Selanik
kz.: 97
İstarani k., Nevrekop kz.: 51
İstaraniyan421 k., Nevrekop kz.: 53
İstarçişte k., Nevrekop kz.: 49
411
412
413
414
415
416
402
403
404
405
406
407
408
409
410
BOA, TD 3, s. 259; BOA, TD 7, s. 310.
BOA, TD 70, s. 190; BOA, TD 433, s. 671.
BOA, TD 70, s. 230; BOA, TD 424, s. 643;
BOA, TD 433, s. 389.
BOA, TD 70, s. 16; BOA, TD 143, s. 54'te
“Karye-i İslaştani” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 215; BOA, TD 424, s. 548.
BOA, TD 424, s. 769; BOA, TD 433, s. 518.
BOA, TD 70, s. 220; BOA, TD 424, s. 625.
BOA, TD 1058, s. 100, 103'te “Karye-i
İsloha” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 14'te “Karye-i İsmirdec”
şeklindedir.
68
417
418
419
420
421
BOA, TD 1058, s. 17; BOA, MAD 67, v. 23a.
BOA, TD 7, s. 150'de “Karye-i İsomata”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 412.
BOA, TD 7, s. 453'te “Karye-i İstançe”;
BOA, TD 70, s. 95'te “Karye-i İspançova”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 134'te “Karye-i İspançova”
şeklindedir.
Bu bölge bazı defterlerde bu imla ile
yazılırken genellikle “İspanapolu” veya
“İspanapol” şeklinde geçmektedir. Bk.
BOA, TD 70, s. 65, 67, 68; BOA, TD 403, s.
197, 199.
BOA, TD 70, s. 159; BOA, TD 424, s. 130;
BOA, TD 433, s. 975.
BOA, TD 3, s. 315; BOA, TD 7, s. 340.
BOA, TD 70, s. 217'de “Karye-i İspilo nām-ı
diğer Milodoniçe nām-ı diğer MakriYedrişte” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 622, 623'te “İstilos”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 76; BOA, TD 143, s. 136'da
“Karye-i İstarani” şeklindedir.
İstari422 k., [Vodena
Vardar kz.: 130
n.],
Yeñice-i
İstariçani k., İştin kz.: 154
İstarine k., [Kolonya n.], Görice kz.: 173
[İstarine(-i diğer) k.], bk. İstarite k.,
[Kolonya n.], Görice kz.
İstarite
[İstarine(-i
diğer)]423
[Kolonya n.], Görice kz.: 173
k.,
[İstaroş k.], bk. İskavroş k., Ostrova,
Siroz kz.
İstavros424 k., Kara-verye kz.: 138
İstaycil k., Drama kz.: 35
İstefanilyot
[İstefanyot]425
Bogdanos n., Selanik kz.: 92
k.,
İstefanya k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 87
İstefanya426 k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
[İstefanyot k.], bk. İstefanilyot k.,
Bogdanos n., Selanik kz.
İsteniçko k., İştin kz.: 153
İsterne mz., Siroz kz.: 73
[İstırkova k.], bk. Listirkova k.,
[Prespa n.], Görice kz.
İstilos memlehası, Selanik kz.: 89
İstoyakova k., „Avrat-hisārı kz.: 117
İstoyan k., Gümülcine kz.: 8
[İstratorik k.], bk. İsperlik k.,
[Vodena n.], Yeñice-i Vardar kz.
İstremikova k., „Avrat-hisārı kz.: 115
İstreziçe427 k., Timur-hisārı kz.: 59
[İstrezovo k.], bk. Ostrezova k.,
„Avrat-hisārı kz.
İstrolo-Nikos k., bk. Nihor k., [Sidrekapsi n.]
İstropine k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
İstudene-Dode [İstudene-Vode]428 k.,
Kestorya kz.: 162
[İstudene-Vode k.], bk. İstudeneDode k., Kestorya kz.
İsveti-Gerk k., Bihlişte kz.: 168
İsveti[-Nedela]429 k., Bihlişte kz.: 168
İsveti-Nikola k., Bihlişte kz.: 170
422
423
424
425
426
427
428
429
BOA, TD 70, s. 165'te “Karye-i İstariPodos”; BOA, TD 433, s. 990'da “Karye-i
İstari-brod”; BOA, TD 424, s. 107'de
“Karye-i İstariyod”; BOA, TD 959, s. 14'te
“Karye-i İstaribod” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 39.
BOA, TD 70, s. 182'de “Karye-i İstavro”;
BOA, TD 433, s. 764'te “Karye-i İstavroş”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 104; BOA, TD 403, s. 791.
BOA, TD 70, s. 145'te “Karye-i İstefanya
nām-ı diğer Armudluca”; BOA, TD 424, s.
66'da “Karye-i İstefanya nām-ı diğer Dörtarmud” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 98'de “Karye-i İstroziçe”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 816; BOA, TD 433, s. 496.
BOA, TD 70, s. 247; BOA, TD 424, s. 947;
BOA, TD 433, s. 227.
[İsveti-Nikola k.], bk. Liboki-Nikola
k., [Petremjak n.], Görice kz.
İvladodor [İvlahohor]442 k., [Bogdanos
n.], Selanik kz.: 95
[İsveti-Pavlos mn.],
mn., Aynaroz
[İvladova k.], bk. İvladan k., [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.
bk.
İsveti-Vel
İsveti-Petesne
[İsveti-Petka]
Timur-hisārı kz.: 60
k.,
430
[İsveti-Petka k.], bk. İsveti-Petesne k.,
Timur-hisārı kz.
İsveti-Todor k., Florina kz.: 183
İsveti-Vel
[İsveti-Pavlos]431
Aynaroz: 87
İvlahi k., Bihlişte kz.: 170
İvlahirne-Bostāncılar m., Siroz nf.: 65
İvlahirne-Petre m., Siroz nf.: 65
[İvlahohor k.], bk. İvladodor k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
mn.,
İvlanik [İvlaşnik]443 k., „Avrat-hisārı
kz.: 115
İsveti[-Yani]432 k., [Prespa n.], Görice
kz.: 174
İvlaşniçe mz., İştin kz.: 155
[İvlaşnik k.], bk. İvlanik k., „Avrathisārı kz.
İşlarak [Işlarava]433 k., Nevrekop kz.: 53
İşlemite [İslemişte]434 k., Kestorya kz.:
163
İvlatado mn., Asomat m., Selanik nf.:
106, 107
İşova mz., Kelemerye n., Selanik kz.: 98
İştani [İlyani]435 k., [Opar n.], Görice
kz.: 174
İvramid mz., Kelemerye n., Selanik
kz.: 91
İşterbova k., [Prespa n.], Görice kz.:
172
İvrano-fakrı
[İvrano-kasrı]444
Drama kz.: 34
İştin kz.: 152, 158
İştiyani [Berştani]436 k., Nevrekop kz.:
53
[İvrano-kasrı k.], bk. İvrano-fakrı k.,
Drama kz.
İştoryani437 mz., Yeñice-i Vardar kz.:
132
İvrasta k., Sidre-kapsi n.: 98
İvraşta mz., Siroz kz.: 70
İştovinçe438 k., Timur-hisārı kz.: 59
İşyani [Kreşbani]439 k., Bihlişte kz.: 168
İt-anası k., Gümülcine kz.: 9
İt-deresi mz., Gümülcine kz.: 9
İvaranya440 k., Florina kz.: 186
İvaste k., bk. Zuca[ni] k., [Bogdanos
n., Sidre-kapsi]
„İvāz k., Gümülcine kz.: 10
İveroz k., Keşīşlik, Siroz kz.: 74
İveroz k., Sidre-kapsi kz.: 108
İvraneşte k., Bihlişte kz.: 169
k.,
İvranya k., Timur-hisārı kz.: 60
[İvraşta mz.], bk. Arvana [mz.], Siroz
kz.
İvratin445 k., [Florina kz.]: 163
İvrolance k., Selanik kz.: 98
İvromeri k., Kara-verye kz.: 136
İvrondi-yi Bālā k., Siroz kz.: 73
İyanikos [Yanikos]446 k., Siroz kz.: 71
İzbişte k., Nevrekop kz.: 52
İzbona: 84
İveroz mn., Aynaroz: 109
İveroz mn., Keşīşlik, Siroz kz.: 74
İzbor k., Bogdanos n., Selanik kz.: 93
[İzborsko k.], bk. İrborçor k., [Olivir
n.], Yeñice-i Vardar kz.
İvladan [İvladova]441 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 132
[İzdan k.], bk. İzdin k., Serfiçe kz.
İvladikos k., Nevrekop kz.: 51
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
BOA, TD 70, s. 101.
Aynı defter, s. 9. Ayrıca BOA, TD 403, s.
703'te “Manastır-ı İsveti-Pavel” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 81'de “Karye-i İsveti-Yani
nām-ı diğer Ayo-Yani” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 70; BOA, TD 403, s. 593.
BOA, TD 424, s. 845; BOA, TD 433, s. 493.
BOA, TD 70, s. 267; BOA, TD 433, s. 67;
BOA, TD 1054, s. 8.
BOA, TD 70, s. 73; BOA, TD 143, s. 156;
BOA, TD 403, s. 599.
BOA, TD 424, s. 178'de “Mezra„a-i İştoryani, der-kurb-ı karye-i Tresina eş-şehīr
be-Hisārlık” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 99'da “Karye-i İştavinçe”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 251; BOA, TD 424, s. 928;
BOA, TD 433, s. 208.
BOA, TD 1058, s. 106'da “Karye-i İvratine”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 161; BOA, TD 424, s. 163;
BOA, TD 433, s. 1017.
İzderilçe k., Kestorya kz.: 163
İzdin [İzdan]447 k., Serfiçe kz.: 149
İzdiniçko448 k., İştin kz.: 156, 157
İzdiravik k., Zihne kz.: 43
İzereç k., [Opar n.], Görice kz.: 176
İzgibli k., İştin kz.: 155
İzgorinçi449 k., Nevrekop kz.: 50
442
443
444
445
446
447
448
449
BOA, TD 70, s. 108; BOA, TD 403, s. 878.
BOA, TD 70, s. 10; BOA, TD 143, s. 189;
BOA, TD 723, s. 490.
BOA, TD 7, s. 59, 68.
BOA, TD 433, s. 558'te “Karye-i İvratin tābi„-i
Florina, voynugān-ı mensūh”; şeklindedir.
BOA, TD 847'de de Florina'ya bağlıdır.
BOA, TD 3, s. 309; BOA, TD 7, s. 336.
BOA, TD 433, s. 670. Ayrıca BOA, TD 424,
s. 516'da “Karye-i İjdan” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 223'te “Karye-i İzdinisko”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 69'da “Karye-i İzogoraLiniçe” şeklindedir.
İzgoşit [İzgovişte]450 k., Florina kz.: 187
[İzgovişte k.], bk. İzgoşit k., Florina
kz.
İzisko451 k., Serfiçe kz.: 148
İzlatorişte k., [Nasliç n.], İştin kz.: 152
İzmeksi k., bk. Çerniş k., İştin kz.
İzmeksi k., İştin kz.: 158
İzmeksi k., Kestorya kz.: 164
İzvezde k., Bihlişte kz.: 168
İzvor k., Bogdanos n., Selanik kz.: 93
İzvor k., [Olivir n.], Yeñice-i Vardar
kz.: 131
İzvor k., Serfiçe kz.: 149
İzvor k., Sidre-kapsi kz.: 108
İzvor k., [Vardar n.], Selanik kz.: 86
İzvornik l.: 1
Jajara k., bk. Toşilova k., [Vardar n.],
Selanik kz.
Jalçi k., İştin kz.: 155
[Jelejova k.], bk. Rajova k., Yeñice-i
Vardar kz.
Jelin k., Kestorya kz.: 163
Jelova k., [Koreşta n.], Kestorya kz.:
164
[Jerveni k.], bk. Rajoni k., [Koreşta n.],
Görice kz.
Jervi k., Florina kz.: 183
Jijova k., Nevrekop kz.: 49
Jivanişte k., [Olivir n.],
Vardar kz.: 132
Jivine k., Florina kz.: 183
Jiyani k., Bihlişte kz.: 169
Yeñice-i
Jojin k., [Olivir n.], Yeñice-i Vardar
kz.: 131
Jujelci k., İştin kz.: 153, 156, 158
Jujeli k., İştin kz.: 153
Jujulişte k., İştin kz.: 156
Jupan k., Florina kz.: 186
Jupan k., İştin kz.: 153
Jupanişta k., Kestorya kz.: 161
Kaba-sakal k., Yeñice-i Kara-su kz.:
22, 24
Kabakalı mz., „Avrat-hisārı kz.: 118
Kabaş k., Bihlişte kz.: 170
Kabaş452 k., İştin kz.: 156
Kademçi k., Selanik kz.: 101
Kādī k., bk. Vasilak k., Selanik kz.
Kādī m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
Kādī md., Gümülcine nf.: 16
Kādī-çayırı k., Kara-verye kz.: 138, 141
Kādī-çiftliği k., Gümülcine kz.: 10
450
451
452
BOA, TD 1058, s. 127; BOA, MAD 67, v. 46a.
BOA, TD 433, s. 652'de “Karye-i İziçko”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 224; BOA, TD 424, s. 691'de
“Karye-i Kabaş nām-ı diğer İzmeksi”
şeklindedir.
69
Kādī-çiftliği mz., Yeñice-i Kara-su
kz.: 23
Kādī-köy k., Gümülcine kz.: 10
Kādī-köy k., Gümülcine kz.: 9
[Kādī-köy k.], bk. Hācī-köy k.,
Yeñice-i Vardar kz.
Kādī-mescidi m., Gümülcine nf.: 7
Kādī-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Kafe k., İştin kz.: 157
Kāfir deresi k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Kāfir-deresi [k.], Yeñice-i Kara-su
kz.: 27
Kakinas k., [Kolonya n.], Görice kz.:
173
Kakos453 k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153,
158
Kakoş k., bk. Kakos k., [Nasliç n.],
İştin kz.
Kalabak k., Drama kz.: 34
Kalabak-kaya454 mz., Yeñice-i Vardar
kz.: 132
Kal„a-i Kavala nf.: 37
Kal„a-i Kestorya nf.: 164
Kal„a-i Selanik m., Selanik nf.: 84
Kalapa
memlehası,
bk.
İstilos
memlehası, Selanik kz.
Kalapot k., Zihne kz.: 41
[Kalarinos k.], bk. Kalaritoma k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Kalaritoma
[Kalarinos]455
k.,
Kelemerye n., Selanik kz.: 87
Kalestratin k., İştin kz.: 156
Kalın [Filib-Yaniç]456 m., Florina nf.: 181
Kalinica k., bk. Baba k., Yeñice-i
Vardar kz.
Kalinova k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Kaliştica [Kapiştica]457 k., Bihlişte kz.:
169
Kaliviro-pigad k., Kara-verye kz.: 140
Kaliviye k., [Sidre-kapsi n.]: 86
Kaliviye k., [Sidre-kapsi n.]: 89
Kalkova k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 88, 95
Kalotin458 mz., Siroz kz.: 69
Kalova k., Drama kz.: 33
Kalova mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Kaltana [Miliye]459 k., [Çitroz], Karaverye kz.: 135
453
454
455
456
457
458
459
BOA, TD 70, s. 223; BOA, TD 424, s. 580;
BOA, TD 433, s. 344'te “Karye-i Kakos nām-ı
diğer Vılçıdol” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 178; BOA, TD 433, s.
1042'de “Mezra„a-i Kalabak-kaya nām-ı
diğer Aydın-mezārı” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 593; BOA, TD 70, s. 6.
BOA, TD 235, s. 7.
BOA, TD 433, s. 237.
BOA, TD 143, s. 106'da “Mezra„a-i Galotin”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 11; BOA, TD 424, s. 234;
BOA, TD 433, s. 723.
70
Kalubrohor k., Drama kz.: 36
Kaludan k., Serfiçe kz.: 148
Kaluday mz., Görice kz.: 174
Kalu-gerica k., Florina kz.: 182
[Kalu-geriç k.], bk. Kalu-viriç k., İştin
kz.
Kalu-geriç mz., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 163
Kalu-Hayrale460 k., Siroz kz.: 72
Kara memlehası, Selanik kz.: 88
Kara-ağaç k., bk. Monodendire k.,
Drama kz.
Kara-Ahmed bin Pīrī çf., Yeñice-i
Kara-su kz.: 23
Kalu-Misito mz., Kara-verye kz.: 141
Kalu-viriç [Kalu-geriç]461 k., İştin kz.:
156
Kalurad k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Kalureh (?) k., Kestorya kz.: 163
Kalurita462 k., Kara-verye kz.: 141
Kaluşan463 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Kaluvir-Burgazı k., Siroz kz.: 69
Kaluvişte k., İştin kz.: 154
Kalyani k., Kara-verye kz.: 139, 141
Kalyani k., Serfiçe kz.: 148
Kamaniç k., Siroz kz.: 72
[Kamara k.], bk. Memre k., Selanik kz.
Kamara mz., Drama kz.: 34
Kamaryot k., Timur-hisārı kz.: 59
Kamenica k., Görice kz.: 172
Kamenik k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Kamerşāh-Sultānzāde zv., Vetrina k.,
[Timur-hisārı kz.]464: 73
Kandırova k., Florina kz.: 185
Kanica k., Bogdanos n., Selanik kz.: 92
Kañlıcalar k., Gümülcine kz.: 8
Kanuh [Konuh]465 k., Florina kz.: 181
Kapan-ı Kulle dā‟iresi, Selanik nf.: 85
Kapina466 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Kapinyani çeltük nehri, [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 133
[Kapiştica k.], bk. Kaliştica k.,
Bihlişte kz.
Kapiştiçe k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 91
Kapuçılar k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 86, 100
Kara-gözlü467 k., Gümülcine kz.: 9
460
461
462
463
464
465
466
BOA, TD 143, s. 122; BOA, TD 403, s.
490'da “Karye-i Kalu-Hayran”; BOA, TD 70,
s. 91'de “Karye-i Kalu-Hirin” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 237; BOA, TD 720, s. 384.
BOA, TD 70, s. 172'de “Karye-i Kolura”;
BOA, TD 424, s. 386'da “Karye-i Koloriye”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 166'da “Karye-i Koluşan;
BOA, TD 424, s. 109'da “Karye-i Kaluşan
nām-ı diğer Felutiç”; BOA, TD 433, s.
1010'da “Karye-i Galu-beşani nām-ı diğer
Kalutiç” şeklindedir.
BOA, TD 167, s. 59.
BOA, TD 235, s. 15; BOA, TD 1058, s. 159.
BOA, TD 70, s. 150'de “Karye-i Kapinyani”
şeklindedir.
Kara-Bahādırlu k., bk. Yahyālu k.,
Selanik kz.
Kara-cüllāhlar k., Selanik kz.: 95
Kara-ferye kz., bk. Kara-verye kz.
Kara-Habīb hānesi, Kara-verye nf.: 144
Kara-Hamza k., bk.
Yeñice-i Kara-su kz.
Ulucak
k.,
Kara-Hamza468 k., Yeñice-i Vardar
kz.: 130
Kara-Hamza m., Siroz nf.: 64
Kara-Hamza md., Siroz nf.: 78
Kara-Hızır çeltük nehri, Drama kz.: 32
Kara-İbrāhīm
k.,
Mekri
k.,
Gümülcine kz.: 12
Kara-kocalu k., Gümülcine kz.: 9, 10
Kara-kocalu k., bk. Cüllāhlar k.,
Selanik kz.
Kara-Mihal k., Gümülcine kz.: 9
Kara-Murād veled-i Kara-Mehmed
mz., Kalyani k., Kara-verye kz.: 141
Kara-Mūsā k., Gümülcine kz.: 9
Kara-Nāyiblü k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 23
Kara-oğlu k., Selanik kz.: 103
Kara-oğut [Kara-Osmon]469 k., Siroz
kz.: 70
[Kara-Osmon k.], bk. Kara-oğut k.,
Siroz kz.
Kara-pıñar mz., Drama kz.: 30
Kara-pıñar, Yeñice-i Kara-su kz.: 22,
24
Kara-pıñarlu k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Kara-su ābı, bk. Kara-su nehri
Kara-su memlehası, Yeñice-i Kara-su
kz.: 21
Kara-su nehri: 3, 21, 22, 23, 25, 28,
35, 54, 78, 124
Kara-verye: 136, 141, 144
Kara-verye bāğları: 136
Kara-verye çeltük nehirleri: 142
Kara-verye kl.: 137
Kara-verye kz.: 135, 136, 137, 141,
142, 143, 179
Kara-verye [kz.]: 142, 145
467
468
469
BOA, TD 143, s. 8'de “Karye-i Kara-gözlü
nām-ı diğer Şeyh-İdrīs” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 99; BOA, TD 433, s.
1032'de “Karye-i Kara-Hamza nām-ı diğer
Sakallu” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 296; BOA, TD 70, s. 85.
Ayrıca BOA, TD 7, s. 249'da “Karye-i Kara„Osmān nām-ı diğer Kara-Onimon” şeklindedir.
Kara-verye nf.470: 136, 137, 142, 143,
144
Kara-verye şehri: 144
Kara-Ya„kūb k., Yeñice-i Kara-su kz.:
24
Kassāb-Mustafā mz., Yeñice-i Karasu kz.: 23
Kastanya k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Kastanya k., Kara-verye kz.: 140
Karabrivye [Koprivye]471 k., Ostrova,
Siroz kz.: 71
Karaca k., bk. Kokniçe k., Selanik kz.
Karaca-İlyās mz., Gümülcine kz.: 10
Karaca-koyunlu k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 24
Karacacik md., Kestorya nf.: 165
Karacı k., Gümülcine kz.: 9
[Karahānī k.], bk. Vahalı k., [Prespa n.],
Görice kz.
Karakala mz., Siroz kz.: 69
[Karakalu mn.], bk. Derebalı mn.,
Aynaroz
Karaman k., bk. Āhādlu k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Karel (?) k., bk. Aya-Nargir k., Siroz kz.
Kargalu-öyük k., Selanik kz.: 100
Kargara k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 86
Karı-göl k., [Sidre-kapsi n.]: 87
Karıcalar k., [Lankaza n.], Selanik
kz.: 96
Karınca-gölü (?), Yeñice-i Kara-su
kz.: 21
Karlı k., bk. Göraniçi k., Siroz kz.
Karlı-ili sancağı: 133
Kastanya k., Serfiçe kz.: 148
Kastil: 84
Karor dalyanı, Selanik kz.: 101
Karoye k., bk. Maruda k., [Kelemerye
n.], Selanik kz.
Karpine k., [Vardar n.], Selanik kz.:
86
Karyani k., Zihne kz.: 41
[Karyani k.], bk. Maryani k., Zihne kz.
Karyotine [Karyotise]472 k., Yeñice-i
Vardar kz.: 133
[Karyotise k.], bk. Karyotine k.,
Yeñice-i Vardar kz.
Kāsım-Çelebi
mu„allim-hānesi,
Hurpeşte nf.: 158
Kāsım-Çelebi tekyesi, Hurpeşte nf.: 158
Kāsım-Paşa zv.: 104
Kasiniçe [Katiniçe]473 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 128
Kasrī k., Siroz kz.: 67
BOA, TD 167 numaralı defterin çekildiği
BOA, TD 424 numaralı defterin 280-293
sayfaları arasında Kara-verye merkezde 30
mahalle kayıtlıdır.
471 BOA, TD 3, s. 323; BOA, TD 7, s. 322; BOA,
TD 403, s. 475. Ayrıca BOA, TD 70, s. 93'te
“Karye-i Kopralova” şeklindedir.
472 BOA, TD 424, s. 187; BOA, TD 433, s.
1055. Ayrıca BOA, TD 70, s. 170'te “Karye-i
Karyotica” şeklindedir.
473 BOA, TD 70, s. 158; BOA, TD 424, s. 15.
Kaşıkcılar474 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Kaşıkcılar k., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Kaşiçe k., Nevrekop kz.: 51
Kaşine k., Timur-hisārı kz.: 60
[Katafi m.], bk. Fatafi m., Selanik nf.
Katafi[ye]475 k., Serfiçe kz.: 149
Kataha k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
[Katakonos k.], bk. Kayakonos k.,
Siroz kz.
Katalan: 84
Kātib-„Alī-Bālī md., Selanik nf.: 105
[Katiniçe k.], bk. Kasiniçe k., [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.
Kato-Arnavud k., Drama kz.: 30
Kato-Çer[pi]şte476 k., Siroz kz.: 73
Kato-Gode477 k., [Çitroz], Kara-verye
kz.: 135
Kato-Neştani478 k., [Çitroz], Karaverye kz.: 135
Kato-Nişte479 k., Kara-verye kz.: 136
Kato-Palyani480 k., [Çitroz], Karaverye kz.: 135
Kato-Rahova481 k., Siroz kz.: 70
Katraniçe k., Florina kz.: 181, 183
Katraniçe k., Kara-verye kz.: 137
Katunçe k., Timur-hisārı kz.: 60
Kavaklı k., Siroz kz.: 69
Kavaklu k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Kavaklu k., Selanik kz.: 95
Kavala hisārı, Drama kz.: 33
Kavala k., Drama kz.: 35
Kavala [k.], Drama kz.: 35
Kavala kl.: 31, 37, 124
474
475
476
477
470
478
479
480
481
BOA, TD 424, s. 42; BOA, TD 433, s. 923'te
“Karye-i Kaşıkcılar nām-ı diğer Sovukılıca” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 190.
Aynı defter, s. 92; BOA, TD 143, s. 122;
BOA, TD 403, s. 505.
BOA, TD 424, s. 205; BOA, TD 433, s.
698'de “Karye-i Kato-Gode nām-ı diğer
Anavaniçe”; BOA, TD 70, s. 11'de “Karye-i
Aşağı-Gode nām-ı diğer Anavalniçe”; TK,
KKA 191, v. 376b'de “Karye-i Kato-Gode
nām-ı diğer Aya-Vaniçe” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 11'de “Karye-i Aşağı-Neştani”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 265; BOA, TD 433, s.
860'da “Karye-i Kato-Nişte nām-ı diğer
İlitre” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 11'de “Karye-i Kato-Polyani”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 89'da “Karye-i Rahova”;
BOA, TD 143, s. 119'da “Karye-i Katoİvrahova” şeklindedir.
Kavala ma„deni, Drama kz.: 32
Kavala nf.: 31, 38, 124, 125
Kavala-kal„ası iskelesi, Drama kz.: 32
Kavasla k., Kara-verye kz.: 143
Kaya-pıñarı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Kayacık[-pıñarı]482 k., Serfiçe kz.: 148
Kayacık-pıñarı k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 21
Kayacık-pıñarı memlehası, Yeñice-i
Kara-su kz.: 25
Kayacık-pıñarı [mevzi„i]483, Serfiçe kz.:
149
Kayacık[-pıñarı]484 mz., Serfiçe kz.: 148
Kayağlu k., Selanik kz.: 100
Kayakonos [Katakonos]485 k., Siroz
kz.: 72
Kazanova k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Kaznıç k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Kazzāz-Mustafā [Gazzāz-Mustafā]486
m., bk. Mescid-i Harāccı-Kemāl
m., Selanik nf.
Kebkebīr c., Siroz nf.: 78
Kebkebīr mu„allim-hānesi., Gümülcine
nf.: 16
Kelemerye bābı, Selanik nf.: 85, 106,
107
Kelemerye kapusu, bk. Kelemerye
bābı, Selanik nf.
Kelemerye [n.], Selanik kz.: 84, 86,
87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 102, 117
Kelemerye [n.], Sidre-kapsi: 90
Kelemerye memlehası, Selanik kz.: 88
Kelemerye zm., Selanik kz.: 107
Kelyot (?) k., Florina kz.: 184
Kemāl md., Kara-verye: 145
Kemāl-Çelebi m., Siroz nf.: 64
Kemaniçe m., Siroz nf.: 64
Kenez487 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 21,
25, 26
Kenimova488 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Kerasiye489 k., Serfiçe kz.: 150
Kerasiye [-i Büzürk]490 k., Serfiçe kz.:
148
482
483
484
485
486
487
488
489
490
BOA, TD 433, s. 642.
BOA, TD 424, s. 499; BOA, TD 433, s. 619.
BOA, TD 424, s. 462.
BOA, TD 70, s. 93; BOA, TD 403, s. 486.
Ayrıca BOA, TD 3, s. 313'te “Karye-i
Katakozno”; BOA, TD 7, s. 339'da “Karye-i
Katakoznos” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 606.
BOA, TD 7, s. 1'de “Karye-i Kenez nām-ı
diğer Döğenciklü” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 155; BOA, TD 424, s.
156'da “Karye-i Kinehova”; BOA, TD 433,
s. 994'te “Karye-i Keminova” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 529'da “Karye-i Kerasiye
nām-ı diğer Laskohor” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 191; BOA, TD 424, s. 489;
BOA, TD 433, s. 647.
71
Kerceddin
[Keremü'd-dīn]491
k.,
Gümülcine kz.: 11
Keremü'd-dīn k., Yeñice-i Vardar kz.:
132
[Keremü'd-dīn k.], bk. Kerceddin k.,
Gümülcine kz.
Kerevis k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25, 27
Kerevis memlehası, Yeñice-i Kara-su
kz.: 25
Kergolca [Kerkoviçe]492 k., Görice kz.:
175
[Kerkoviçe k.], bk. Kergolca k., Görice
kz.
Kesarapolu [Kesre-poli]493 k., Zihne
kz.: 43
Kesarapono [Kesre-poli]494 k., [Zihne
kz.]495: 70
Kesariye k., Serfiçe kz.: 148
Kesendire kışlağı, Selanik kz.: 91
[Kesre-poli k.], bk. Kesarapolo k.,
[Zihne kz.]
[Kesre-poli k.], bk. Kesarapono k.,
[Zihne kz.]
Kesterye, bk. Kestorya
Kestorya : 3, 4, 5, 160, 165
Kestorya b.: 164, 179
496
Kestorya cezīresi: 165
Kestorya gölü: 179
Kestorya kl.: 159, 164, 166
Kestorya kz.: 153, 160, 161, 165, 179
Kestorya nf.: 159, 160, 161, 164, 165
Keşīşān çf., Aynaroz: 70
Keşīşlik [vt.], Siroz kz.: 69, 70, 74
Keşīşlik [vt.]497, Zihne kz.: 40, 43
Kethudā k., Gümülcine kz.: 14
Kethudā m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
Kethudā md., Selanik nf.: 106
Kethudā mz., Gümülcine kz.: 9
Kettānlık k., Yeñice-i Kara-su kz.: 28
Kılarino[s] memlehası498, Selanik kz.:
88
Kılbaşniçe k., Florina kz.: 184
Kılçeç (?) k., Zihne kz.: 42
Kılıç-eri k., Selanik kz.: 100
Kılkıs k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Kınad [Hüseyinler]499 k., Florina kz.:
186
Kıranlı k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 87
Kırca-Halīl mz., „Avrat-hisārı kz.: 115
491
492
493
494
495
496
497
498
499
BOA, TD 70, s. 30; BOA, TD 143, s. 7.
BOA, TD 70, s. 260; BOA, TD 433, s. 95.
BOA, TD 3, s. 366; BOA, TD 7, s. 197.
BOA, TD 3, s. 366; BOA, TD 7, s. 197.
BOA, TD 403, s. 446.
BOA, TD 70, s. 197; BOA, TD 167, s. 161.
BOA, TD 3, s. 332; BOA, TD 7, s. 160.
BOA, TD 70, s. 6; BOA, TD 143, s. 214.
BOA, TD 235, s. 225; BOA, MAD 67, v. 135a.
72
Kırcalar k., Selanik kz.: 100
Kırçişte k., İştin kz.: 152
Kırçova k., Nevrekop kz.: 53
Kırımska k., Florina kz.: 183
Kırivtero k., Kara-verye kz.: 140
Kırk-kavak: 72
Kırka k., Gümülcine kz.: 9
Kırklar k., bk. Rafti k., Selanik kz.
Kırklar k., Selanik kz.: 97
Kırklu k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 99
Kırlı mz., Drama kz.: 34
Kırlikova k., Zihne kz.: 41
Kırpotrisi500 k., Kara-verye kz.: 139
Kırtado [Murtad]501 k., Siroz kz.: 67
Kıssalar k., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Kıvırcuk k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Kızıl-ağaç502 k., Gümülcine kz.: 9
Kızıl-ağaç, Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Kızılca-köy k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Kızılca-Kulfal k., Gümülcine kz.: 10
Kızılcalar k., Gümülcine kz.: 11
Kiçi-İlyās k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Kidalan mz., Siroz kz.: 76
Kidanova [Libanova]503 k., Çitroz,
Kara-verye kz.: 141
Kidoniye k., Serfiçe kz.: 149
Kifalorisa k., Kara-verye kz.: 141
Kigaviçe-i Küçük [Likaviçe-i Küçük]504
k., Nevrekop kz.: 53
Kilindir k., „Avrat-hisārı kz.: 116
Kilise mz., Gümülcine kz.: 11
Kilise-deresi mz., Gümülcine kz.: 11
Kilise-i Yahūdiyān zm., Selanik nf.: 85
Kiliselü k., bk. Lanca k., [Bogdanos
n.], Selanik kz.
Kiliselü-köy
k.,
[Bogdanos
n.],
Selanik kz.: 95
Kilisura k., Kara-verye kz.: 138
Kilmidun k., [Opar n.], Görice kz.: 175
Kinam k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
[Kinikaş k.], bk. Likifaş k., Bihlişte kz.
Kinoş k., [Nasliç n.], İştin kz.: 152
Kiparis k., „Avrat-hisārı kz.: 117
[Kipriya k.], bk. Kirya k., Timurhisārı kz.
Kireç k., „Avrat-hisārı kz.: 119
500
501
502
503
504
BOA, TD 433, s. 801'de “Karye-i Kırporos
nām-ı diğer İzmeksi”; BOA, TD 723, s.
799'da “Karye-i Kırpotro”; BOA, TD 424, s.
347'de “Karye-i Kırpovirsi nām-ı diğer
İzmeksi” şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 188; BOA, TD 7, s. 250.
Ayrıca BOA, TD 70, s. 81'de “Karye-i
Murtatova” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 29; BOA, TD 143, s. 3'te
“Karye-i Kızıl-ağaç-deresi” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 252.
BOA, TD 143, s. 152; BOA, TD 403, s. 590.
Kireçova k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Kiremid k., Kara-verye kz.: 138
Kiremid k., Selanik kz.: 97
Kiremid zm., Gümülcine kz.: 14
Kiremuti dalyanı, Yeñice-i Kara-su
kz.: 21
Kiremuti k., bk. Bahşī-beylü
Yeñice-i Kara-su kz.
k.,
Kiremuti [k.], Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Kiremuti iskelesi, Yeñice-i Kara-su
kz.: 21
Kiremuti memlehası, Yeñice-i Karasu kz.: 25
Kireşova-i Büzürk k., [Kolonya n.],
Görice kz.: 175
Kireşova-i Küçük k., [Kolonya n.],
Görice kz.: 175
[Kireturlu k.], bk. Kirturki k., Serfiçe kz.
Kirevata k., Kara-verye kz.: 143
Kirklova mz., Drama kz.: 34
Kirko-Hancı [Dabiç]505 m., Florina nf.:
181
Kirli k., bk. Ahiryanlu k., Gümülcine
kz.
Kirli mz., Gümülcine kz.: 11
Kirturki [Kireturlu]506 k., Serfiçe kz.:
147
Kirya [Kipriya]507 k., Timur-hisārı kz.:
61
Kisor [Nihor]508 k., Serfiçe kz.: 149
Kisterice509 k., Gümülcine kz.: 9
Klaboçiçe510 k., Timur-hisārı kz.: 59
Kladaki511 k., Kara-verye kz.: 141
Kladendra512 k., Siroz kz.: 71
Kladiç513 k., Drama kz.: 31
Kladorom k., Görice kz.: 174
Kladorom514 k., Kestorya kz.: 162
[Kladorup k.],
Florina kz.
bk.
Kladrom
k.,
Kladrom [Kladorup]515 k., Florina kz.:
181
505
BOA, TD 235, s. 6; BOA, TD 722, s. 189.
506
BOA, TD 70, s. 187; BOA, TD 424, s. 438;
BOA, TD 433, s. 595.
507
BOA, TD 70, s. 13.
Aynı defter, s. 192; BOA, TD 433, s. 669.
508
509
510
511
512
513
514
515
TK, KKA 187, v. 120a'da “Karye-i Geven
nām-ı diğer Tur-„Alī ve nām-ı diğer Sir-„Alī (?)”
şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 43; BOA, TD 70, s. 94'te
“Karye-i Glaboçiçe” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 384; BOA, TD 433, s.
832'de “Karye-i Kladak nām-ı diğer Varışa”
şeklindedir.
Bu köy BOA, TD 7, s. 329'da nāhiye olarak
geçmektedir.
Aynı defter, s. 54'te “Karye-i Kladiçani”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 529.
BOA, TD 235, s. 22; BOA, TD 1058, s. 215;
BOA, MAD 67, v. 95b.
Klapala k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 96
[Klapala k.], bk. Klayapa
[Bogdanos n.], Selanik kz.
k.,
Klayapa [Klapala]516 k., [Bogdanos
n.], Selanik kz.: 94
Klepiş k., İştin kz.: 152
[Klepuşne k.], bk. İklovişte k., Zihne
kz.
Klidi k., Selanik kz.: 99
Klisura k., Kestorya kz.: 164
Kobalişte k., Drama kz.: 33
[Kobalişte k.], bk. Kobaşite k., Drama
kz.
Kobaşite [Kobalişte]517 k., Drama kz.: 34
Koca-Hatīb m., Selanik nf.: 83
Koca-Hızırlu518 k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Koca-Kādī zv., Siroz nf.: 76
Koca-Kāsım-Paşa
m.,
Kelemerye, Selanik nf.: 82
Bāb-ı
Koca-Mahmūdlu k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 26
Koca-Nasūh m., Gümülcine nf.: 7
Koca-Nasūh md., Gümülcine nf.: 15
Koca-„Ömerlü k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Koca-„Ömerlü519 k., Gümülcine kz.: 9
Koçaç k., Bihlişte kz.: 169
Koçak k., Siroz kz.: 67
Koçak k., Zihne kz.: 43
Koçan k., Nevrekop kz.: 51
Koçan k., Siroz kz.: 73
Koçani [Poçani]520 k., Nevrekop kz.: 50
Koçi k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23, 24
Koçi-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Koçiçisika521 k., Kara-verye kz.: 137
Koçkar k., [Bogdanos kūhu, Sidrekapsi]: 95
[Koçkovani k.], bk. Koçukvan k.,
Florina kz.
[Koçkovani k.], bk. Koşut k., Florina kz.
Koçuklani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Koçukvan [Koçkovani]522 k., Florina
kz.: 187
Kodine [Hodine]523 mz., Siroz kz.: 70
Kodunyani k., Drama kz.: 36
516
517
518
519
520
521
522
523
BOA, TD 70, s. 115; BOA, TD 403, s. 854.
BOA, TD 7, s. 42; BOA, TD 374, s. 93.
BOA, TD 70, s. 168'de “Karye-i KaracaHızır” şeklindedir.
BOA, TD 143, s. 3'te “Karye-i Hoca„Ömerlü” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 69.
BOA, TD 433, s. 729'da “Karye-i Koniçka”;
BOA, TD 424, s. 272'de “Karye-i Koçiçka”
şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 201, 239; BOA, TD 1058,
s. 125; BOA, MAD 67, v. 5b.
BOA, TD 3, s. 370; BOA, TD 70, s. 90.
[Kodunyani k.], bk. Dodunyani k.,
Kara-verye kz.
Kojani k., Serfiçe kz.: 149
Kokniçe k., Selanik kz.: 93
Kokno524 k., Kara-verye kz.: 137
Kokolova k., [Hortaç n., Sidre-kapsi]:
93
Kokova k., Kara-verye kz.: 139
Kokula k., Drama kz.: 31
Kol [Dol]525 m., İştin kz.: 153
Kolak-Kāsım-Çelebi md., Siroz nf.: 77
Kolani mz., bk. „Abdī-Hoca mz., Siroz
kz.
Kolarca k., Florina kz.: 186
Kolindir k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Koloday k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Kolonçe k., Bihlişte kz.: 169
Koloş k., Nevrekop kz.: 53
[Kolova k.], bk. Holova k., Kara-verye
kz.
Koluca k., Görice kz.: 174
Kolura k., Kara-verye kz.: 139
Komaniçe k., Sidre-kapsi kz.: 108
Komaniçe k., [Hortaç n., Sidrekapsi]: 93
Komaryani k., Siroz kz.: 70
Komenit
k.,
bk.
İslatina
k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
Komenit mz., [Bogdanos kūhu],
Selanik kz.: 94
Komoçik [Komoçil]526 k., bk. Paliroz
k., [Kelemerye n.], Selanik kz.
[Komoçil k.], bk. Komoçik k.,
[Kelemerye n.], Selanik kz.
[Komoçil k.], bk. Komotin k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Komos k., Serfiçe kz.: 149
Komotin [Komoçil]527 k., Kelemerye
n., Selanik kz.: 95
Konaka k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 97
Konciska [Konsko]528 k., Florina kz.:
186
Koncisko [Konçko]529 k., [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
[Konçko k.], bk. Koncisko k., [Olivir
n.], Yeñice-i Vardar kz.
Kondara mz., [Hortaç kūhu], Selanik
kz.: 99
Koniçani k., Drama kz.: 35
Konikova k., [Vardar n.], Selanik kz.:
95
[Konmat k.], bk. Küremat k., Görice
kz.
[Konomlat k.], bk. Konotlan k.,
Kestorya kz.
Konos k., Sidre-kapsi n.: 86
Konotlan [Konomlat]530 k., Kestorya
kz.: 162
[Konsko k.], bk. Konciska k., Florina
kz.
[Konuh k.], bk. Kanuh k., Florina kz.
Konukcu zm., Gümülcine nf.: 14
Konukcu-Şemsü'd-dīn
zv.,
Gümülcine: 14
Konuştani k., Çeç, Drama kz.: 33
[Konuz k.], bk. Koturi k., Kestorya kz.
Kopaç k., Siroz kz.: 68
Kopano531 k., Kara-verye kz.: 138
Koprilyani532 k., Nevrekop kz.: 50
[Koprivye k.], bk. Karabrivye k.,
Ostrova, Siroz kz.
Kopuzcu-Turud533 k., Yeñice-i Karasu kz.: 23
Koreşa k., Kestorya kz.: 163
Korfı534 k., Selanik kz.: 99
Korfoz: 84
Korile k., İştin kz.: 153
Korilova [Çorilova]535 k., Kestorya kz.:
162
Korinçel536 m., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Korindo k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Korine [Korite]537 k., Bihlişte kz.: 169
Korite k., Drama kz.: 31, 35
[Korite k.], bk. Korine k., Bihlişte kz.
Korite mz., İştin kz.: 154
Korkuta538 k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Korni k., Kara-verye kz.: 143
[Korniçe k.], bk. Kornisiçe k.,
Nevrekop kz.
Kornisiçe [Korniçe]539 k., Nevrekop
kz.: 51
530
531
532
533
524
BOA, TD 70, s. 172'de “Karye-i Koknohoma
nām-ı diğer Listanohor”; BOA, TD 424, s.
271'de “Karye-i Koknohoma” şeklindedir.
534
525
BOA, TD 424, s. 569.
BOA, TD 70, s. 116; BOA, TD 403, s. 702.
536
527
BOA, TD 70, s. 116; BOA, TD 403, s. 881.
537
528
BOA, TD 235, s. 219; BOA, TD 1058, s. 22;
BOA, MAD 67, v. 30a.
BOA, TD 424, s. 152; BOA, TD 433, s. 1025.
538
526
529
535
539
BOA, TD 424, s. 798; BOA, TD 433, s. 526.
BOA, TD 433, s. 738'de “Karye-i Kopani”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 359'da “Karye-i Koprilani”;
BOA, TD
143, s.
133'te
“Karye-i
Koprovilyani” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 36'da”Karye-i KopuzcuTurud nām-ı diğer Güvendik” şeklindedir.
Aynı defter, s. 169'da “Karye-i Korfa”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 788; BOA, TD 433, s. 522.
BOA, TD 70, s. 147'de “Karye-i Bekse nām-ı
diğer Korincal” şeklindedir.
Aynı defter, s. 253.
BOA, TD 143, s. 195; BOA, TD 723, s.
443'te “Karye-i Korkutava” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 67; BOA, TD 143, s. 133.
73
[Korno-Folye k.], bk. Korto-kolye k.,
[Hortaç n.], Selanik kz.
Korona-Kargılık mz., Kelemerye n.,
Selanik kz.: 93
Koronişte k., Kestorya kz.: 162
Koronos540 k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Korova
[Torova]541-karyesi
çeltük
nehri,
[Vodena
n.],
Yeñice-i
Vardar kz.: 133
Korpeştiçe542 k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Korto-kolye
[Korno-Folye]543
k.,
[Hortaç n.], Selanik kz.: 90
Korucu k., Drama kz.: 31, 35
Korucu k., Gümülcine kz.: 10
Korucu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Korucu-„İvāz k., bk. Ayvadlar k.,
[Langaza n.], Selanik kz.
Koru-i Hāssa mz., Selanik kz.: 99
Koru-yı Mādeyānān k., Drama kz.:
31, 37
[Kosova çf.], bk. Hırsova çf., Karaverye kz.
Kosromboz544 k., Zihne kz.: 44
Kosta-Argiru-Polo m., Selanik nf.: 84
Kostaniçko k., İştin kz.: 157
Kostanova k., Siroz kz.: 70
Kostanova k., Zihne kz.: 43
Kosteneç k., Bihlişte kz.: 169
Kostohor k., Kara-verye kz.: 138
Kostomos çf., bk. Keşīşān çf.,
Aynaroz
Kosturajde k., Kestorya kz.: 163
Kosturyani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Kosulat k., İştin kz.: 156
Koşala k., bk. Dimine k., Drama kz.
Koşize k., İştin kz.: 157
Koşniçe k., Bihlişte kz.: 168
Koşo-Glava k., Ostrova, Siroz kz.: 71
Koşut [Koçkovani]545 k., Florina kz.: 186
Kotelci k., İştin kz.: 156
Koto-Mutişte546 k., Florina kz.: 186
Kotra k., Kara-verye kz.: 140
Koturi [Konuz]547 k., Kestorya kz.: 161
BOA, TD 70, s. 12'de “Karye-i Kornos”
şeklindedir.
540
541
542
543
544
545
546
547
BOA, TD 424, s. 180; BOA, TD 433, s. 1049.
BOA, TD 70, s. 142; BOA, TD 723, s. 485.
BOA, TD 143, s. 217; BOA, TD 403, s. 762.
Ayrıca BOA, TD 7, s. 588; BOA, TD 70, s.
19'de “Karye-i Korno-Fole” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 206'de “Karye-i Kostorambo”
şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 201; BOA, TD 1058, s.
125; BOA, MAD 67, v. 5b.
BOA, TD 235, s. 52; BOA, TD 1058, s. 203;
BOA, MAD 67, v. 20a'da “Karye-i Mutişniç”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 202.
74
Kovaçaviçe k., Nevrekop kz.: 51
Kovaçova k., Timur-hisārı kz.: 59
Kovalinçe k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Kovaniçe k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Kovasile k., Bihlişte kz.: 169
Koyun-Halīl k., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Koyun-köprüsü, Drama kz.: 34
Koyun-köyü k., Yeñice-i Kara-su kz.:
26
Koyun-Ya„kūblu k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 26
Kozani k., Serfiçe kz.: 148
Koziçe (?) k., Serfiçe kz.: 149
Kozka [Furka]548 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 130
Kozluca k., bk. Yassı-ören k., Yeñicei Kara-su kz.
Kozluca k., Yeñice-i Kara-su kz.: 28
Kozlu-dere bāğçesi, Siroz kz.: 79
Kozlu-köy k., bk. Iğrız k., Drama kz.
Kozlu-köy k., Gümülcine kz.: 9
Kozlu-köy k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Kozniçe k., Drama kz.: 35
Kozuşani k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Kozyak k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
Köse-İlyās k., Drama kz.: 31, 35
Köseler k., Florina kz.: 183
Köseler k., Gümülcine kz.: 11
Köse-Mezīd k., Gümülcine kz.: 10
Kösir [Köstemir]549 zm., Gümülcine
kz.: 12
[Köstemir zm.], bk. Kösir zm.,
Gümülcine kz.
Köstendil ılıcası, bk. Ilıca nf.,
Köstendil l.
Köstendil l.: 1
Köycüklü [Gülecüklü]550 k., Bogdanos
n., [Sidre-kapsi]: 96
Krabanovis k., [Opar n.], Görice kz.:
175
Kradelne [Predelne]551 k., Ostrova,
Siroz kz.: 71
Kradohor k., Serfiçe kz.: 149
Kragoyar k., Drama kz.: 30
Kralişte [Kranişte]552 k., Drama kz.: 34
Kranik k., Serfiçe kz.: 148
Kranişte k., Florina kz.: 184
[Kranişte k.], bk. Kralişte k., Drama kz.
Kranya k., Drama kz.: 35
Krasaçani k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 95
BOA, TD 424, s. 100; BOA, TD 433, s. 1033.
BOA, TD 70, s. 32; BOA, TD 143, s. 24.
550 BOA, TD 403, s. 896.
551 BOA, TD 3, s. 325; BOA, TD 7, s. 326; BOA,
TD 403, s. 469.
552 BOA, TD 7, s. 58; BOA, TD 374, s. 142.
Kravire k., İştin kz.: 155
Kraymir mz., Kara-verye kz.: 139
Kremen k., Nevrekop kz.: 51
[Kreşbani k.], bk. İşyani k., Bihlişte kz.
Kriçana mz., Selanik kz.: 89
Kriçkova k., Bihlişte kz.: 168
Krimpeni [Kripani] 553 k., Kestorya
kz.: 162
Krinçani k., Drama kz.: 33
Kripani k., Kestorya kz.: 165
[Kripani k.], bk. Krimpeni k.,
Kestorya kz.
Krivapetlü (?) kilisesi, Prodorom m.,
Selanik nf.: 107
Kriva-tirde k., bk. Yabulka k.,
[Vardar n.], Selanik kz.
Kromişta k., Zihne kz.: 43, 44
Krotolye
k.,
[Bogdanos
kūhu],
Selanik kz.: 94
Kruşorat k., Florina kz.: 181
Kuçi-Magalı k., Bihlişte kz.: 169
Kula-i Selanik [Kule-i Selanik]554 m.,
Selanik nf.: 83
Kule çf., Selanik kz.: 87
[Kule-i Selanik k.], bk. Kula-i Selanik
m., Selanik nf.
Kulfal k., Florina kz.: 182
Kulfal k., Florina kz.: 185
Kulfal k., Florina kz.: 186
Kulfallı k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 92, 100
Kulfallu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Kulle bābı, Selanik nf.: 85
Kulle hammāmı, Selanik nf.: 104
Kuman-ova k., Florina kz.: 185
Kumaniçe k., Kara-verye kz.: 140
Kumaniçe k., Kestorya kz.: 162
Kumaniçe k., Nevrekop kz.: 50
Kumara k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Kumarine k., Timur-hisārı kz.: 60
Kumruho [Cemrohor]555 k., Karaverye kz.: 136
Kupa k., [Olivir n.], Yeñice-i Vardar
kz.: 131
Kuraştani556 k., Selanik kz.: 100
Kurbinova k., [Prespa n.], Görice kz.:
175
Kurdlar k., Florina kz.: 186
Kurmara k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Kuronit k., Drama kz.: 36
Kuroşin k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
548
549
553
554
555
556
BOA, TD 70, s. 202.
BOA, TD 403, s. 610. Ayrıca BOA, TD 167,
s. 85'te “Bāb-ı Kulle” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 14; BOA, TD 433, s. 743.
BOA, TD 70, s. 169'da “Karye-i Kurşapale”
şeklindedir.
Kuru-dere k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Kuruhova [Çerohova]557 k., Florina
kz.: 182
Kurunçik [Kurunçil]558 k., Florina kz.:
185
[Kurunçil k.], bk. Kurunçik k.,
Florina kz.
Kurunko k., bk. Bandil [Mandil] k.,
Zihne kz.
Kuruşbalı k., bk. Mustafālu k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Kuruşeva k., Timur-hisārı kz.: 59
Kuruşodol k., Kestorya kz.: 163
Kuruşova k., [Opar n.], Görice kz.: 174
Kuruşova k., Kara-verye kz.: 140
Kuruşova k., Keşīşlik, Siroz kz.: 69
Kuruşova k., Nevrekop kz.: 48
Kuruşovec k., Kestorya kz.: 162
Kuruştani k., bk. Çatalca k., Drama kz.
Kusten k., Nevrekop kz.: 53
Kustro-Liyanos [Kutro-Liyakos]559 k.,
Siroz kz.: 72
Kuşluhānlu k., Gümülcine kz.: 9
Kuşnica mn., Zihne kz.: 43
[Kuşnica mn.], bk. Duşniçe mn.,
Zihne kz.
Küçük-İspançova(-i diğer) k., Timurhisārı kz.: 60
Küçük-İvrasta k., [Sidre-kapsi n.]: 98
Küçük-İzdiravik k., Zihne kz.: 42
Küçük-köy çf., bk. Ahmed-Ni„āl çf.,
Gümülcine kz.
Küçük-köy k., bk. Kalu-Hayrale k.,
Siroz kz.
Küçük-Kranlı
kz.: 88
memlehası,
Selanik
Küçük-Miroslaviç k., İştin kz.: 154
[Küçük-Plazomiçişte k.], bk. KüçükPlazotişte k., İştin kz.
Küçük-Plazotişte
[Küçük562
Plazomiçişte] k., İştin kz.: 156
Küçük-Poroy k., Timur-hisārı kz.: 58
Küçük-Pustic k., Bihlişte kz.: 168
Küçük-Rahova m., Rahoviçe k.,
Drama kz.: 31
Küçük-Rupel k., Timur-hisārı kz.: 60
Küçük-Vinarye k., Drama kz.: 30
Küçük-Züncani k., bk. Yassı-ören k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Küleki k., Selanik kz.: 100
Külündür k., Çitroz, Kara-verye kz.:
141
Kuşova k., Timur-hisārı kz.: 59
Kutbu'd-dīn zv., Siroz nf.: 78
Kutiş [Kutliş]560 k., Kara-verye kz.: 140
[Kutliş k.], bk. Kutiş k., Kara-verye kz.
Kutlova k., Florina kz.: 185
Kutluca k., Serfiçe kz.: 148
Kutluca mz., Nevrekop kz.: 53
Kutlucalu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Kutlumos mn.: 109
Kürecik k., bk.
Gümülcine kz.
[Kutro-Liyakos k.], bk. KustroLiyanos k., Siroz kz.
[Kutuyer k.], bk. Dobro k., [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.
Labanica(-i diğer) k., İştin kz.: 157
[Labanica k.], bk. Lisatiç k., Florina kz.
Labanova k., İştin kz.: 154
Labanova565 k., İştin kz.: 157
Küblü k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Küçük-Elmalu zv.: 11
Küçük-Evren mz., Gümülcine kz.: 11
Küçük-Hokur [Küçük-Hotur]561 k.,
İştin kz.: 156
[Küçük-Hotur k.], bk. Küçük-Hokur
k., İştin kz.
Küçük-İskrepatna k., Nevrekop kz.: 53
Küçük-İspançova k., Timur-hisārı
kz.: 60
557
BOA, TD 235, s. 53; BOA, TD 1058, s. 57.
558
BOA, TD 235, s. 140.
BOA, TD 70, s. 93; BOA, TD 403, s. 485.
Ayrıca BOA, TD 3, s. 311'de “Karye-i
Kutrilako”; BOA, TD 7, s. 337'de “Karye-i
Kutroliyako” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 375; BOA, TD 433, s. 801.
559
560
561
BOA, TD 70, s. 235; BOA, TD 433, s. 425.
Ayrıca BOA, TD 424, s. 695'te “Karye-i
Küçük-Hotur
nām-ı
diğer
Bukar”
şeklindedir.
Tatar-hisārı
k.,
Kürecik k., Drama kz.: 31
Kürecik563 k., Drama kz.: 34
Kürecik ma„deni, Nevrekop kz.: 48, 55
Küremat [Konmat]564 k., Görice kz.: 172
Labanica k., Bihlişte kz.: 168
Labanica k., Florina kz.: 185
Labanica k., İştin kz.: 157
Labatika mz., Zihne kz.: 42
Lagator k., Timur-hisārı kz.: 57
Lagin k., Florina kz.: 185
Lagotor çeltük nehri, Timur-hisārı
kz.: 58
Lagudina mn., Selanik nf.: 106
Lahana k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 91
Lanca567 k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 87
Lancito k., İştin kz.: 157
Lanco k., [Bogdanos n.], Selanik kz.: 91
Lanco-Zuglanya k., [Hortaç n., Sidrekapsi]: 96
Lanka k., [Kolonya n.], Görice kz.: 176
Lankaviçe k., [Hortaç n.], Selanik kz.:
86
[Lankaza k.], bk. Bankara k., Selanik
kz.
Lankaza [n.], Selanik kz.: 97
Lapani k., Bihlişte kz.: 169
Lapra korusu, Selanik kz.: 99
Laskari mz., Siroz kz.: 68
Latos [Lakos]568 k., Siroz kz.: 79
Lavaniçe k., Serfiçe kz.: 148
Lavdani k., Görice kz.: 175
Lavra mn., Aynaroz: 40, 109
Lavra mn., [Aynaroz]: 86
Lavrani569 k., Görice kz.: 172
Lavur k., Kestorya kz.: 163
[Laya k.], bk. Lana k., İştin kz.
Layna k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 95
Lazan [Lazarat]570 k., Serfiçe kz.: 148
Lazar k., Siroz kz.: 70
[Lazarat k.], bk. Lazan k., Serfiçe kz.
Lazarine mz., Kestorya kz.: 153
[Lefçişte k.], bk. Bagçişte k., [Nasliç
n.], İştin kz.
Leftere571 k., Drama kz.: 32
[Lefterohor k.], bk. Lefti k., Karaverye kz.
Lefti [Lefterohor]572 k., Kara-verye kz.:
136
Leftokra573 k., Kara-verye kz.: 140
Leh574 (?) k., [Opar n.], Görice kz.: 175
Lekaç [Liskaç]575 k., [Kolonya n.],
Görice kz.: 173
Lekova k., Nevrekop kz.: 48
[Lembet k.], bk. Lemin k., Selanik kz.
[Lembet k.], bk. Melit k., Selanik kz.
Lemin [Lembet]576 k., Selanik kz.: 98
567
568
569
Lako-Sofu-Doğan k., Siroz kz.: 69
[Lakos k.], bk. Latos k., Siroz kz.
Lana [Laya]566 k., İştin kz.: 156
562
BOA, TD 424, s. 707; BOA, TD 433, s. 433.
563
BOA, TD 374, s. 125'te “Karye-i Kürecik
nām-ı diğer Yaşine” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 283; BOA, TD 433, s. 21.
564
565
566
BOA, TD 424, s. 711; BOA, TD 433, s.
437'de “Karye-i Labanova nām-ı diğer
Naslic” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 239; BOA, TD 433, s. 430.
570
BOA, TD 70, s. 20; BOA, TD 213, s. 214'te
“Karye-i Lancos” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 523.
BOA, TD 70, s. 257; BOA, TD 433, s. 16'da
“Karye-i Lavrani nām-ı diğer Tepecik”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 189; BOA, TD 433, s. 682.
BOA, TD 7, s. 82'de “Karye-i Deftere”; BOA,
TD 70, s. 44'te “Karye-i Deftere nām-ı diğer
Leftere” şeklindedir.
572 BOA, TD 424, s. 269; BOA, TD 433, s. 743.
571
BOA, TD 70, s. 183. Ayrıca BOA, TD 424, s.
374'te “Karye-i Leftokra nām-ı diğer
Ahtomut” şeklindedir.
574 BOA, TD 70, s. 269; BOA, TD 1054, s. 7'de
“Karye-i Bic” şeklindedir.
575 BOA, TD 1054, s. 5. Ayrıca BOA, TD 433, s.
42'de “Karye-i Leşkaç” şeklindedir.
573
75
Lentova k., Kestorya kz.: 162
Lepoşinçe k., Florina kz.: 184
Leska k., Bihlişte kz.: 169
Leska k., Nevrekop kz.: 53
Leskıra [Peşkıza]577 k., Bihlişte kz.: 169
Leskofça k., Florina kz.: 183
Leskova k., Bogdanos n., Selanik kz.:
96
Leskova k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Leskoviçe k., Florina kz.: 186
Leskoviçe k., [Hortaç n., Sidre-kapsi]:
94
Leskoviçe k., Timur-hisārı kz.: 61
Leskovine [Piskopya]578 k., [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.: 128
Leskovine kilisesi, Aynaroz: 109
Leskovnik579 k., İştin kz.: 154
Leşnica k., Görice kz.: 172
Leşnica k., Nevrekop kz.: 48
Leşnica580 k., [Petremjak n.], Görice
kz.: 176
Leşnica k., Timur-hisārı kz.: 61
Leştani k., Nevrekop kz.: 49
Leştani [Peştani]581 k., [Opar n.],
Görice kz.: 175
Leştani [Peştani]582 k., Florina kz.: 186
Leveni k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 96
Levinçe [Nuvica k.]583, Bihlişte kz.:
168
Libadova [Libahovo]584 k., [Vardar n.],
Selanik kz.: 94
Libahova k., Nevrekop kz.: 51
Libahova k., Zihne kz.: 42
[Libahovo k.], bk. Libadova k.,
[Vardar n.], Selanik kz.
Libanova k., Çitroz, Kara-verye kz.: 141
Libanova k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
[Libanova k.], bk. Kidanova k.,
Çitroz, Kara-verye kz.
Libanova memlehası, Çitroz, Karaverye kz.: 141
Libohova k., İştin kz.: 156
Liboki-Nikola [İsveti-Nikola]585 k.,
[Petremjak n.,] Görice kz.: 174
576
577
578
579
580
581
582
583
BOA, TD 403, s. 941. Ayrıca BOA, TD 70, s.
127'de “Karye-i Lambat” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 234. Ayrıca BOA, TD 70, s.
254, 261'de “Karye-i Pişkoza” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 162; BOA, TD 433, s. 898.
BOA, TD 70, s. 234'te “Karye-i Leskoviç”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 132'de “Karye-i Teşniç”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 268; BOA, TD 433, s. 126.
BOA, TD 235, s. 237; BOA, MAD 67, v. 46a.
BOA, TD 70, s. 252; BOA, TD 433, s. 212.
584
BOA, TD 403, s. 853.
585
BOA, TD 70, s. 258; BOA, TD 433, s. 72.
76
Libonik k., Görice kz.: 174
Libovişte k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
[Liçani k.], bk. Sicani k., Florina kz.
[Liçişte k.], bk. Liçite k., Kestorya kz.
Liçite [Liçişte]586 k., Kestorya kz.
Lijani k., Florina kz.: 181
Lika587 k., Nevrekop kz.: 48
[Likaviçe-i Küçük k.], bk. Kigaviçe-i
Küçük k., Nevrekop kz.
Likifaş [Kinikaş]588 k., Bihlişte kz.: 168
Likin [Nikit]589 k., [Sidre-kapsi n.]: 89
Likoçişte k., Kara-verye kz.: 140
Likodor k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 98
Likonci [Lonkovice]590 k., Florina kz.:
185
Likora mz., [Zihne kz.]591: 70
Likyen k., Siroz kz.: 69, 79
Lilova k., Nevrekop kz.: 52
Lilova k., Selanik kz.: 90
Lilova k., Timur-hisārı kz.: 60
Linka k., Kestorya kz.: 161
Linka k., [Prespa n.], Görice kz.: 173
[Linka k.], bk. Liska k., Florina kz.
[Linka k.], bk. Lisniska k., İştin kz.
Linkos mn., Aynaroz: 109
Livadica k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 102
Linotop k., İştin kz.: 157
Lipara k., Yeñice-i Vardar kz.: 128
Lipara mz., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Lipoşniçe k., Timur-hisārı kz.: 59
Lipotin k., Drama kz.: 36
Lisatiç [Labanica]592 k., Florina kz.: 186
Lisi (?) k., Siroz kz.: 76
Lisiçar k., İştin kz.: 156
[Lonkovice k.], bk. Likonci k., Florina
kz.
Liska [Linka]593 k., Florina kz.: 185
[Liska k.], bk. Nesne k., Görice kz.
[Liskaç k.], bk. Lekaç k., [Kolonya
n.], Görice kz.
Lisniska [Linka]594 k., İştin kz.: 156
Listirkova [İstırkova]595 k., [Prespa
n.], Görice kz.: 172
Lişani k., bk. Turhāncı [-viranı] k.,
Drama kz.
Liştika596 k., Bihlişte kz.: 168
586
587
588
589
BOA, TD 424, s. 869; BOA, TD 433, s. 485.
BOA, TD 70, s. 73'te “Karye-i Aşağı-Taşova
nām-ı diğer Lika”şeklindedir.
Aynı defter, s. 248; BOA, TD 424, s. 944;
BOA, TD 433, s. 225.
BOA, TD 70, s. 13; BOA, TD 403, s. 746.
Livadica k., Selanik kz.: 99
Livadica k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Liziko k., Kara-verye kz.: 140, 143
Loban k., Nevrekop kz.: 52
Lofça k., Nevrekop kz.: 49
Lofçova597 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Lojani-yi Büyük k., Serfiçe kz.: 148
Lojani-yi Küçük k., Serfiçe kz.: 149
[Lojik k.], bk. Bojik k., Hortaç n.,
Selanik kz.
Lokom k., İştin kz.: 157
Lokovica k., Zihne kz.: 43
Lologud598 k., Selanik kz.: 100
Loncinos k., Çitroz, Kara-verye kz.: 141
[Loncinos k.], bk. Loncistos
[Çitroz], Kara-verye kz.
Loncistos [Loncinos]599 k., [Çitroz],
Kara-verye kz.: 135
Loncu mz., Serfiçe kz.: 148
Londo600 k., Drama kz.: 36
Loniçe mz., bk. Komenit mz.,
[Bogdanos kūhu], Selanik kz.
Lonkoz adası, [Sidre-kapsi n.]: 89
Lonkoz-adası
n.]: 89, 90
Lorat602 k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Loroto mz., Kelemerye n., Selanik
kz.: 98
Loşniçe k., Florina kz.: 186
Lotovişte k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Loziçe k., Kara-verye kz.: 139
Lozişte k., Ostrova, Siroz kz.: 71
Lozniçe k., Nevrekop kz.: 52
Lozno k., Nevrekop kz.: 51
Lubet k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Lubniçe k., „Avrat-hisārı kz.: 116
596
BOA, TD 70, s. 251; BOA, TD 433, s. 204'te
“Karye-i İştika nām-ı diğer Dragan”
şeklindedir.
597
BOA, TD 70, s. 147'de “Karye-i Lofça”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 169'da “Karye-i Lolovad”
şeklindedir.
592
BOA, TD 235, s. 177; BOA, TD 1058, s. 137.
600
593
BOA, TD 235, s. 155.
594
BOA, TD 70, s. 235'te “Karye-i Linka nām-ı
diğer Papa-Yorgi”; BOA, TD 424, s. 682;
BOA, TD 433, s. 417'de “Karye-i Linka nām-ı
diğer Ayo-Yorgi” şeklindedir.
595
BOA, TD 70, s. 275; BOA, TD 433, s. 29.
[Sidre-kapsi
Lorad k., [Devol n.], İştin kz.: 157
598
591
kışlağı,
Lonkoz k., Kara-verye kz.: 137
Lopatar601 k., Kara-verye kz.: 138
BOA, TD 1058, s. 265; BOA, MAD 67, v.
79a, 114a.
BOA, TD 403, s. 446.
590
k.,
599
601
602
Aynı defter, s. 11; BOA, TD 424, s. 208.
BOA, TD 70, s. 51'de “Karye-i Londos”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 181'de “Karye-i Lupotar”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 218; BOA, TD 424, s. 571;
BOA, TD 433, s. 306'da “Karye-i Lorat
nām-ı diğer Lapoçişte” şeklindedir.
[Lubniçe k.], bk. Runci k., „Avrathisārı kz.
Lubotin k., Florina kz.: 181, 185
Luboyna k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
Ludova k., İştin kz.: 155
Lugunci k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Luhtişte k., Nevrekop kz.: 50
Luhtişte k., Zihne kz.: 43
[Lukata-Çimen k.], bk. LutanaÇimen k., Siroz kz.
Lukaviçe k., Nevrekop kz.: 51
Lukova k., Drama kz.: 34
Lukova k., Görice kz.: 176
Lukova k., Kelemerye n., Selanik kz.:
97
Lukovik603 k., Zihne kz.: 43
[Lupçajde k.], bk. Buyharda k.,
Sidre-kapsi kz.
Lupodin k., bk. Lupotin k., Drama kz.
Lupotin k., Drama kz.: 34
Lutana-Çimen [Lukata-Çimen]604 k., bk.
Abanay [Aya-Patay] k., Siroz kz.
Lutava k., [Vardar n.], Selanik kz.: 91
Lutros605 k., Kara-verye kz.: 138, 141
Lutros k., Serfiçe kz.: 148
Maçani k., Kestorya kz.: 163
Maçka [Baçka]606 k., Bihlişte kz.: 168
Maçkohor607 k., Serfiçe kz.: 149
Maçukova k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Mādeyān korusu, Gümülcine kz.: 10
Mādeyānān-ı
Korı-yı
Hümāyūn,
Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Madmada [Marmara]608 k., Zihne kz.:
40
Magalı-Bedriş[te]609 k., İştin kz.: 155
Magnedliva (?) mz., „Avrat-hisārı kz.:
118
Mahalle-i Hargub (?) k., bk. Debraje
k., Nevrekop kz.
Mahalle-i İvladikos k., bk. İzgorinçi
k., Nevrekop kz.
Mahalle-i Lazar610 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
603
604
605
606
607
608
609
610
BOA, TD 3, s. 414, 447; BOA, TD 7, s. 146,
212; BOA, TD 70, s. 54'te “Karye-i Likovik”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 497. Ayrıca BOA, TD 70, s.
92'de “Karye-i Pukata-Kamen” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 763'te “Karye-i Lutoros”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 255; BOA, TD 424, s. 932;
BOA, TD 433, s. 213.
BOA, TD 70, s. 193'te “Karye-i Petrine nām-ı
diğer Maçkohor” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 4; BOA, TD 403, s. 29.
BOA, TD 424, s. 656; BOA, TD 433, s.
398'de “Karye-i Magalı-Bedrişte nām-ı
diğer Katun” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 127'de “ Mahalle-i Lazar
der-kurb-ı karye-i Çeltükci ….” şeklindedir.
Mahalle-i Nenade611 k., Jujelci k.,
İştin kz.: 156
Mahalle-i Sālih-Fakīh md., Siroz nf.: 77
Mahalle-i Yeñice md., Gümülcine nf.:
16
Manastır-ı Küçük618 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
Manastırcık k., Nevrekop kz.: 50
Manayumtiko [Tu-Mistiko]619 mn.,
Aya-Playa m., Selanik nf.: 84
Mahmūd-Çelebi bin Kādī-Hayrü'ddīn çf., Kara-verye kz.: 139
Majdel k., Nevrekop kz.: 53
Makidonos k., [Çitroz], Kara-verye
kz.: 135
Makova k., bk. Küçük-Rupel k.,
Timur-hisārı kz.
Makrani [Mokrani]612 k., Florina kz.:
184
Makri-Lakos k., Siroz kz.: 69
Maladin [Malaves]613 k., Görice kz.: 174
[Malaves k.], bk. Maladin k., Görice kz.
Maliç k., Selanik kz.: 100
Mandal k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
[Mandil k.], bk Bandil k., Zihne kz.: 42
Malik k., [Petremjak n.], Görice kz.: 175
Malohine k., [Nasliç n.], İştin kz.: 157
Malorcı [Palorci]614 k., „Avrat-hisārı
kz.: 115
Maluşişte k., Nevrekop kz.: 50
Mamaşa [Mamat]615 k., Görice kz.: 173
[Mamat k.], bk. Mamaşa k., Görice kz.
Mamı-Bey md., Hurpeşte nf.: 158
Mamı-Bey mu„allim-hānesi, Hurpeşte
nf.: 158
Mananirinçko [Manastır-ı Hinçko]616 k.,
Florina kz.: 184
Manastır: 144
Manastır k., Bihlişte kz.: 170
Manastır k., İştin kz.: 154
Manastır k., Nevrekop kz.: 49
Manastır kz.: 4
Manastır [kz.]: 4
Manastır m., Kestorya nf.: 160
Manastır617 m., Serfiçe nf.: 147
Manastır nf.: 187
Manastır-ı Ayo-Atanas mz., Bihlişte
kz.: 168
[Manastır-ı
Hinçko
k.],
bk.
Mananirinçko k., Florina kz.
Manastır-ı İskiliti kilisesi, Kara-verye
kz.: 139
611
612
613
614
BOA, TD 424, s. 683; BOA, TD 433, s.
418'de “Mahalle-i Nenade, der-karye-i
Jüjelci”
şeklinde
mahalle
olarak
geçmektedir.
BOA, TD 235, s. 151; BOA, MAD 67, v. 11b.
BOA, TD 70, s. 258; BOA, TD 433, s. 73;
BOA, TD 1054, s. 13.
BOA, TD 403, s. 185; BOA, TD 723, s. 491.
615
BOA, TD 70, s. 264; BOA, TD 433, s. 87;
BOA, TD 720, s. 85.
616
BOA, MAD 67, v. 23b. Ayrıca BOA, TD 235,
s. 197'de “Karye-i Manastır nām-ı diğer
Hinçko”; BOA, TD 1058, s. 18'de “Manastır-ı Hiçko” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 606'da “Mahalle-i Manastır
nām-ı diğer Papa-Miloto” şeklindedir.
617
Mandil mz., Selanik kz.: 101
Mankırcı m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
Manohos k., bk. Manohoz k., Siroz kz.
Manohoz k., Siroz kz.: 70, 79
[Manohoz k.], bk. Martahoz k., Siroz kz.
Manokovac k., [Devol n.], İştin kz.: 157
Manori
hāneleri,
Vardar
bābı,
Selanik nf.: 101
Manul-Yani m., Selanik nf.: 83
Margarit [k.], Siroz kz.: 79
[Margarit mn.], bk. Pargarit mn.,
Siroz kz.
[Marilova mz.], bk. Marsilova mz.,
„Avrat-hisārı kz.
Marko-Yani620 mz., Selanik kz.: 99
Markovan k., İştin kz.: 156
[Marmara k.], bk. Madmada k.,
Zihne kz.
Marsilova [Marilova]621 mz., „Avrathisārı kz.: 115
Martahoz [Manohoz]622 k., Siroz kz.: 67
Maruda k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 102
Marula k., bk Kaliviye k., [Sidrekapsi n.]: 89
Maruleva k., Nevrekop kz.: 51
Marunya k., Gümülcine kz.: 12
Maruşa k., Kara-verye kz.: 141
Maryana k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 95
Maryani [Karyani]623 k., Zihne kz.: 44
Maryani k., [Opar n.], Görice kz.: 175
[Maslar k.], bk. Baslar k., [Bogdanos
n., Sidre-kapsi]
Mavaviniç [Moravinçe]624 k., Siroz kz.:
70
Mavdiriç [Yavriniç]625 k., Kara-verye
kz.: 139
Mavra626 m., Çitroz, Kara-verye kz.: 141
618
619
BOA, TD 70, s. 151'de “Karye-i Manastırcık”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 617, 664.
BOA, TD 143, s. 252; BOA, TD 403, s.
955'te “Mezra„a-i Harko-Yani” şeklindedir.
621 BOA, TD 143, s. 189; BOA, TD 403, s. 176;
BOA, TD 723, s. 410.
622 BOA, TD 3, s. 412; BOA, TD 70, s. 90; BOA,
TD 143, s. 95; BOA, TD 403, s. 378.
623 BOA, TD 403, s. 163.
620
624
625
626
BOA, TD 3, s. 265; BOA, TD 70, s. 90.
BOA, TD 424, s. 327; BOA, TD 959, s. 11.
BOA, TD 433, s. 775'te “Mahalle-i Maruda”
şeklindedir.
77
Mavrangel627 k., Kara-verye kz.: 138
Mavrani628 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Mavrani m., Serfiçe nf.: 147
Mavri-iskele mz., Selanik kz.: 101
Mavrice [Yavornica]629 çeltük nehri,
Kara-verye kz.: 142
Mavrivitse mn., Kestorya cezīresi: 165
Mavriyani k., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Mavrolako k., Kara-verye kz.: 139
Mavroniçe630 mz., Kestorya kz.: 163
Mavropotan mz., [Zihne kz.]631: 70
Mavropotan632 mz., Zihne kz.: 43
Mavrova k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 91
Mavrova k., Kestorya kz.: 161, 165
Mayerdol k., bk. Tāci k., Bihlişte kz.
Mayer-i Büzürk k., İştin kz.: 156
Mazarak k., [Opar n.], Görice kz.: 173
Mazgamat [Mazganat]633 k., İştin kz.:
154
[Mazganat k.], bk. Mazgamat k., İştin
kz.
Mecnūn-Paşa zv., Siroz nf.: 77
[Mede k.], bk. Bede k., Yeñice-i
Vardar kz.
Medrepolid hānesi, Selanik nf.: 101
Megal[i]-Pustiç634 k., Bihlişte kz.: 167
Megalı635 k., Görice kz.: 176
Megalı-Rezni k., İştin kz.: 157
Megalo-Lakos k., Siroz kz.: 69
Megariçova k., Kara-verye kz.: 136, 140
[Megariçova k.], bk. Megasiçova k.,
Kestorya kz.
Megasiçova
[Megariçova]636
k.,
Kestorya kz.: 164
Mehmed-Bey veled-i Hızır-Bey m.,
Yeñice-i Vardar nf.: 127
Mehmed-Bey zv., Kara-verye: 143
Mehmed-Bey-Cerrāh-Paşa
m.,
Nevrekop nf.: 47
Mehmed-Çelebi md., Kara-verye nf.:
144, 145
627
628
629
Aynı defter, s. 765'te “Karye-i Mavro-Angel”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 162'te “Karye-i Mavro-Yani”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 262.
630
Aynı defter, s. 844; BOA, TD 433, s. 509'da
“Mezra„a-i Mavro-Yotiçe” şeklindedir.
631
BOA, TD 403, s. 446.
BOA, TD 7, s. 126'da “Mezra„a-i MavrotoPotamo”; TK, KKA 187, v. 202a'da
“Mezra„a-i Mavno-Potam” şeklindedir.
632
633
634
635
636
Mekeş k., bk. Panikoş k., Siroz kz.
Mekri k., Gümülcine kz.: 12
Melidoniçe637 k., İştin kz.: 155
Melidoniçe[-i Büzürk]638 k., İştin kz.:
155
Melit [Lembet]639 k., Selanik kz.: 87
Memleha-i Cedīd, Selanik kz.: 88
Memre [Kamara]640 k., Selanik kz.: 100
Menemanci641 k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Menişte [Senişte]642 k., İştin kz.: 155
Menlik k., Kara-verye kz.: 138
Menlikiç k., Siroz kz.: 68
Menomir k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
Menteşelü k., Selanik kz.: 100
Meric ābı: 5
Mescid-i „Abdu'l-Melik-Seyyid m.,
Selanik nf.: 83
Mescid-i „Alī-Bey bin Timurtaş m.,
Selanik nf.: 82
Mescid-i „Alī-Paşa m., Selanik nf.: 82
Mescid-i Dāvudlu m., Nevrekop nf.: 47
Mescid-i Gülmez-oğlu m., Selanik
nf.: 83
Mescid-i Hācī-Ahmed bin Kara-Hācī
m., Selanik nf.: 83
Mescid-i Hācī-Hasan m., Selanik nf.:
82
Mescid-i Hācī-İsmā„īl m., Selanik nf.:
83
Mescid-i Hācī-Kemāl m., Selanik nf.: 83
Mescid-i Hācī-Lala m., Yeñice-i
Vardar nf.: 127
Mescid-i Hācī-Muhammed et-Tācir m.,
Selanik nf.: 83
Mescid-i Hācī-Mūsā m., Selanik nf.: 82
Mescid-i Hamza-Bey-kızı m., Selanik
nf.: 83
Mescid-i Harāccı-„Alī m., Selanik nf.: 83
Mescid-i Harāccı-Kemāl m., Selanik
nf.: 82
Mescid-i Harāccı-Kemāl m., Selanik
nf.: 83
Mescid-i Hızır-Ağa m., bk. Yalukapusu m., Selanik nf.
Mescid-i Kara-Hācī m., Selanik nf.: 83
Mescid-i Kātib-„Alī-Bālī bin KātibHayrü'd-dīn m., Selanik nf.: 82
Mescid-i Mu„īd-i Hāce m., Selanik
nf.: 82
[Mesgovan k.], bk. Mesoven k., Karaverye kz.
Mesimer k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Mesimir k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 87
Mesimir k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 98
Mesini hisārı, bk. Mesini kl.,
Gümülcine kz.
Mesini kl., Gümülcine kz.: 13
Mesini-Saruca k., Gümülcine kz.: 10
Mesoven [Mesgovan]647 k., Kara-verye
kz.: 138
Mes„ūdlu k., bk. Kırcalar k., Selanik kz.
Metaka [Metaksa]648 k., Serfiçe kz.: 148
[Metaksa k.], bk. Metaka k., Serfiçe kz.
Metangiç k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 93
Metonova649 k., [Prespa n.], Görice
kz.: 174
Metropolid mn., Siroz nf.: 79, 81
Mezīdlü mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Mezra„a-i Mihova k., bk. Mihova k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
Mıgalkara: 72
Mıgılova [Milova]650 k., Kara-verye kz.:
139
643
644
645
637
BOA, TD 424, s. 643; BOA, TD 433, s. 389.
BOA, TD 70, s. 245. Ayrıca BOA, TD 433, s.
172'de “Karye-i Megali-Pustiç nām-ı diğer
Gorance” şeklindedir.
638
BOA, TD 433, s. 149'da “Karye-i Beliçani”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 880; BOA, TD 433, s. 489.
641
78
Mescid-i Mūsā-Halīfe643 m., Selanik
nf.: 83
Mescid-i Muslihü'd-dīn644 m., Selanik
nf.: 83
Mescid-i
Suluca-Manastır
m.,
Selanik nf.: 83
Mescid-i
Tabbāh-Hafir
[Mescid-i
645
Tabbāh-Hızır] m., Selanik nf.: 82
[Mescid-i Tabbāh-Hızır m.], bk. Mescid-i
Tabbāh-Hafir m., Selanik nf.
Mescid-i Tarakcı-oğlu646 m., Selanik
nf.: 82
Mescid-i Tarakcı-oğlu(-yı diğer) m.,
Selanik nf.: 82
Mescid-i Tatar-Hātūn m., Siroz nf.: 64
Mescid-i Yahyā-Bālī m., Selanik nf.: 83
Mescid-i Ya„kūb-Paşa m., Selanik nf.:
82
BOA, TD 424, s. 650; BOA, TD 433, s.
393'te “Karye-i Melidoniçe nām-ı diğer
Radojişte” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 404.
646
647
BOA, TD 403, s. 941. Ayrıca BOA, TD 70, s.
127'de “Karye-i Lambat” şeklindedir.
640 BOA, TD 70, s. 168; BOA, TD 374, s. 168.
648
BOA, TD 70, s. 7; BOA, TD 723, s. 413'te
“Karye-i Nemanci” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 230; BOA, TD 720, s. 361.
650
639
642
649
BOA, TD 403, s. 606'da “Mahalle-i Mescid-i
Mūsā-Halīfe nām-ı diğer Burhān-Halīfe”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 605'te “Mahalle-i Hācī-Muslihü'd-dīn, dāmād-ı „Ömer-Bey” şeklindedir.
Aynı defter, s. 540.
Aynı defter, s. 539'da “Mahalle-i Mescid-i
Tarakcı-oğlu, der-bāb-ı Vardar” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 763; BOA, TD 723, s.
773'te “Karye-i Mesgovan nām-ı diğer
Mudi” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 192; BOA, TD 424, s. 491.
BOA, TD 433, s. 78'de “Karye-i Metodova”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 332; BOA, TD 433, s. 804;
BOA, TD 959, s. 11.
Mıkrı-Çinços k., Ejova k., Siroz kz.: 71
Mıkrı-Kuç k., Bihlişte kz.: 170
Mıkrı-Osovişte651 k., İştin kz.: 157
Mıkrı[-Osovişte]652 k., İştin kz.: 157
Mihali [Mihalova]653 k., „Avrat-hisārı
kz.: 115
Mihalic k., Görice kz.: 175
[Mihalova k.], bk. Mihali k., „Avrathisārı kz.
Mihmādlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Miho-Çukala654 k., İştin kz.: 156
[Mihomaker k.], bk. Misimomalik k.,
Bihlişte kz.
Mihor (?) k., bk. Orta-köy k., Siroz kz.
Mihota k., Drama kz.: 31
Mihova k., Bogdanos n., Selanik kz.: 94
[Mihova k.], bk. Minhova k.,
[Bogdanos n.], Selanik kz.
[Mihova mz.], bk. Misihova mz.,
Kara-verye kz.
Mikalo-Çinços k., Siroz kz.: 71
Mil k., İştin kz.: 154
[Milayet k.], bk. Blayet k., Kara-verye
kz.
Milçani k., Kestorya kz.: 173
[Miliye k.], bk. Kaltana k., [Çitroz],
Kara-verye kz.
Milotin k., Serfiçe kz.: 148
[Milova k.], bk. Mıgılova k., Karaverye kz.
[Miloveç k.], bk. Miloveh k., Bihlişte kz.
Miloveh [Miloveç]655 k., Bihlişte kz.: 169
Milvan k., [Vardar n.], Selanik kz.: 103
Minhova [Mihova]656 k., [Bogdanos
n.], Selanik kz.
Mīr-„Alī [Baraklı]657 k., Florina kz.:
183
Mīr-„Alī658 k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 93
Mirali k., İştin kz.: 157
[Mirasan k.], bk. Mirisan k., [Nasliç
n.], İştin kz.
Miravite k., [Bogdanos kūhu], Sidrekapsi: 98
Mirçan k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Miriçko [Titriçko]659 k., İştin kz.: 157
Mirinliyo [Tirihliyo]660 k., Kara-verye
kz.: 139
Mirisan [Mirasan]661 k., [Nasliç n.],
İştin kz.: 156
Miroslaviç k., İştin kz.: 153
Mirova k., [Bogdanos kūhu], Selanik
kz.: 94
Mirovle k., Nevrekop kz.: 52
Mirozlu [Horozlu]662 k., bk. Eymirbayırı k., Yeñice-i Kara-su kz.
Mirşoş k., Kara-verye kz.: 139
Miryane k., Kara-verye kz.: 139
Miryani k., Siroz kz.: 72
Miryofti k., Kelemerye n., Selanik kz.:
92
Mirzanci663 k., bk. Broslavci k.,
„Avrat-hisārı kz.
Misihova [Mihova]664 mz., Kara-verye
kz.: 139
Misimomalik
[Mihomaker]665
k.,
Bihlişte kz.: 168
[Mislugoşt k.], bk. Slogişin k., [Nasliç
n.], İştin kz.
Moçorişte k., Bihlişte kz.: 168
[Moçulyani k.], bk. Modulyani k.,
Gümülcine kz.
Modi k., [Sidre-kapsi n.]: 94
Modulyani [Moçulyani]666 k., bk.
Kozlu-köy k., Gümülcine kz.
Mogile-Karlık yaylası, Yeñice-i Karasu kz.: 21
Mokolişte [Mokrolişte]667 k., Drama
kz.: 34
Mokotor [Mokrikoz]668 k., Selanik kz.: 96
[Mokrani k.], bk. Makrani k., Florina
kz.
Mokri k., Serfiçe kz.: 149
Mokri k., Zihne kz.: 42
[Mokrikoz k.], bk. Mokotor k.,
Selanik kz.
659
660
661
662
651
652
653
654
655
BOA, TD 424, s. 713'te “Mahalle, „an-karye-i
Mıkrı-Osovişte
be-nām-ı
Aya-Nikola”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 241; BOA, TD 424, s. 721;
BOA, TD 433, s. 444.
BOA, TD 70, s. 10; BOA, TD 143, s. 189;
BOA, TD 403, s. 177.
BOA, TD 70, s. 241'de “Karye-i Breje nām-ı
diğer Çukala”; BOA, TD 424, s. 703; BOA,
TD 433, s. 431'de “Miho-Çukala nām-ı
diğer Brejani” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 257.
656
BOA, TD 70, s. 109; BOA, TD 403, s. 864.
657
BOA, TD 235, s. 231; BOA, TD 722, s. 402.
BOA, TD 70, s. 107'de “Karye-i Mīr-„Alī nām-ı
diğer Sulova tābi„-i Bogdanos” şeklindedir.
658
663
664
665
666
667
668
BOA, TD 70, s. 234; BOA, TD 424, s. 736;
BOA, TD 433, s. 452.
BOA, TD 424, s. 338.
Aynı defter, s. 705; BOA, TD 433, s. 432;
BOA, TD 720, s. 383.
TK, KKA 187, v. 82a.
BOA, TD 723, s. 449; BOA, TD 959, s.
16'da “Karye-i Broslavca nām-ı diğer
Berzac” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 830; BOA, TD 70, s. 181;
BOA, TD 959, s. 12.
BOA, TD 70, s. 247; BOA, TD 433, s. 229;
BOA, TD 1054, s. 95.
BOA, TD 70, s. 25.
BOA, TD 7, s. 43'te “Karye-i Mokroşani”;
BOA, TD 70, s. 49'da “Karye-i Mokroştani
nām-ı diğer Zirnonic”; BOA, TD 374, s.
113'te “Karye-i Mokrolişte nām-ı diğer
Jirnotic ve nām-ı diğer Dobrosil”. Ayrıca
BOA, TD 7, s. 44'te “Mezra„a-i Zirnoniç,
muttasıl-ı karye-i Mokroşani” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 113; BOA, TD 403, s. 898.
[Mokrolişte k.], bk. Mokolişte k.,
Drama kz.
Moksine mz., Timur-hisārı kz.: 57
Momcil k., Çeç, Drama kz.: 33
Monodendire k., Drama kz.: 36
Monolişto669 k., Zihne kz.: 42
Monomah670 k., [Bogdanos n.], Sidrekapsi: 109
Monospite k., Siroz kz.: 69
Mor [Çor]671 k., Florina kz.: 182
[Moravinçe k.], bk. Mavaviniç k.,
Siroz kz.
Morkop [Hortokop]672 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 129
Morkopolo-Pirgoz mz., İştin kz.: 155
Morokoştana k., Timur-hisārı kz.: 59
Morta m., Nevrekop nf.: 47
Morteniç k., Nevrekop kz.: 54
Mostiçe [Vestica ?]673 suyu, Selanik
kz.: 105
Moştinyani k., Drama kz.: 34
Moteniçe k., Nevrekop kz.: 51
Motuh[i]674 k., Siroz kz.: 68
[Mugliç k.], bk. Hugliç k., [Petremjak
n.], Görice kz.
Muhammed bin Ahmed md., Selanik
nf.: 105
Mukbil k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Muklani k., Siroz kz.: 68
Muncunos675 k., Yeñice-i Kara-su kz.
Muçinos): 26
Munçani k., Siroz kz.: 69
Murādiye „imāreti, bk. Sultān-MurādHān „imāreti, Edirne nf.
Murādiye-kozlu (?), Siroz kz.: 76
[Murtad k.], bk. Kırtado k., Siroz kz.
Mūsā-Çelebi bin Bācdār-Hayrü'd-dīn
md., Siroz nf.: 76
Mūsā-Fakılar k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 26
Musomişte k., Nevrekop kz.: 50
Mustafā veled-i Pinti-Hasan m.,
Selanik nf.: 83
Mustafā-Bey bin İlyās md., Selanik
nf.: 105
Mustafāca k., Selanik kz.: 100
Mustafālu676 k., Yeñice-i Kara-su kz.:
23
669
670
BOA, TD 7, s. 178'de “Karye-i Monolişte”;
BOA, TD 70, s. 63'te “Karye-i Monolitos”;
BOA, TD 403, s. 105'te “Karye-i Monolito”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 8.
671
BOA, TD 235, s. 58; BOA, MAD 67, v. 136b.
672
BOA, TD 70, s. 163; BOA, TD 424, s. 45;
BOA, TD 433, s. 924.
BOA, TD 403, s. 1014.
673
674
675
BOA, TD 3, s. 418.
BOA, TD 70, s. 42'de “Karye-i Bucalu nām-ı
diğer Muncunos” şeklindedir.
79
Muteşniç k., Florina kz.: 181
Mutniçe k., Timur-hisārı kz.: 59
Mutulova k., Timur-hisārı kz.: 57, 59
Muyin677 k., „Avrat-hisārı kz.: 116
Müjdorak k., Timur-hisārı kz.: 60
Mülaki hāneleri, Selanik nf.: 101
Müruri [Divri]678 mevzi„i, Siroz kz.: 75
Müsellem m., Timur-hisārı nf.: 57
Müsellem-İskender
mz.,
Yeñice-i
Kara-su kz.: 24
Nakoliç k., [Prespa n.], Görice kz.: 174
Naliçe (?) mn., [Prespa n.], Görice
kz.: 172
Naraste k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Narda: 103
Nareş k., Selanik kz.: 96, 100
Nasūh m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
[Nigrita k.], bk. Sekrinar k., Siroz kz.
Nigrovici [Nigoriniç]683 k., „Avrathisārı kz.: 116
Nihor çeltük nehri, Siroz kz.: 66
Nihor k., Drama kz.: 30
Nihor k., Kara-verye kz.: 140
Nihor684 k., Serfiçe kz.: 149
Nihor k., [Sidre-kapsi n.]: 86
Nihor k., Sidre-kapsi n.: 89
Novasil692 k., bk. Mihota k., Drama kz.
Novasil k., Florina kz.: 183
Novasil k., [Kolonya n.], Görice kz.: 173
Novasil k., [Prespa n.], Görice kz.: 174
Novasil k., Selanik kz.: 86
Novasile k., Florina kz.: 186
[Novohor k.], bk. Todor k., Ostrova,
Siroz kz.
Novolyani k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Nāyib-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Nāyib-Tañrıvirmiş k., Yeñice-i Karasu kz.: 23
Necişte [Sacişte]679 k., Florina kz.: 187
Negoçani k., Florina kz.: 186
[Negovanci k.], bk. Netovanca k.,
„Avrat-hisārı kz.
Negovaniçe k., Florina kz.: 184
Nehor mz., Keşīşlik, Zihne kz.: 43
Nesne [Liska]680 k., Görice kz.: 176
Nihor k., Siroz kz.: 67, 68, 70, 73
Nihor k., bk. Aya-Paraskevi k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Nihor k., bk. Paliroz k., ]Kelemerye
n.], Selanik kz.
[Nihor k.], bk. Pīrī k., Serfiçe kz.
[Nihor k.], bk. Kisor k., Serfiçe kz.
Nihor mz., Keşīşlik, Siroz kz.: 70
Nikari k., Bihlişte kz.: 169
Nikişan k., Drama kz.: 31
Nikişani ma„deni, Drama kz.: 32
Nikişne [Bekne]685 k., Florina kz.: 184
Nikit k., Sidre-kapsi n.: 89
[Nikit k.], bk. Likin k., [Sidre-kapsi n.]
Nikola[-veled-i]686 İvlad m., Florina
nf.: 181
Nikola-Manko687 m., Florina nf.: 181
Nikola-Vasil k., İştin kz.: 156
Nesova k., Nevrekop kz.: 48
[Nesram k.], bk. Sezam k., Kestorya kz.
Nikoliçe688 k., Bihlişte kz.: 170
Nikoslav k., Siroz kz.: 68
Nestime k., [Devol n.], İştin kz.: 155
Netovanca [Negovanci]681 k., bk.
Prdeyci k., „Avrat-hisārı kz.
Neveska k., Florina kz.: 184
Neviçişte k., Görice kz.: 174
Nevolani k., Kestorya kz.: 164
Nikvingü (?) nehri, Selanik kz.: 105
[Niret k.], bk. Nized k., Florina kz.
Nevolyani k., Florina kz.: 182, 184
Nevrekop: 55, 66
Nevrekop kz.: 47, 48, 56, 124
Nevrekop [kz.]: 50, 54
Nevrekop nf.: 47, 54, 124, 125
Nevrekop vt.: 48
Nezīrci682 k., Yeñice-i Vardar kz.: 128
[Nigoriniç k.], bk. Nigrovici k., „Avrathisārı kz.
Nigovanci k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 91
Nivolani k., [Devol n.], İştin kz.: 153
Niyakova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Nized [Niret]689 k., Florina kz.: 181
Nov[a]-kasrı690 k., Kara-verye kz.: 138
Nova-grad k., Florina kz.: 186
Novadrak [Todorak]691 k., Timurhisārı kz.: 57
Novasil k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Novasil k., [Devol n.], İştin kz.: 152
Nuda k., [Sidre-kapsi n.]: 95
Nuhulu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Nuşta [Bobişte]693 k., Kestorya kz.: 164
Nutiçe694 k., Siroz kz.: 67
Nutya k., [Olivir n.], Yeñice-i Vardar
kz.: 129
Nuvica k., Bihlişte kz.: 167, 172
[Nuvica k.], bk. Levinçe [k.], Bihlişte
kz.
Obidim k., Nevrekop kz.: 52
Obriçe695 k., Yeñice-i Vardar kz.: 133
Odobal [Odomal]696 k., Siroz kz.: 68
[Odomal k.], bk. Odobal k., Siroz kz.
[Oholişte k.], bk. Ohovişte k.,
Kestorya kz.
Ohovişte [Oholişte]697 k., Kestorya
kz.: 161
Ohri sancağı: 133
Okcılar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Okolişte k., Bihlişte kz.: 168
Okolişte mz., Bihlişte kz.: 170
Okorine k., İştin kz.: 155
Oksa k., bk. Lofça k., Nevrekop kz.
[Okso-Çerno-Glava k.], bk. OksoMerto-klav k., Siroz kz.
Okso-Merto-klav
[Okso-ÇernoGlava]698 k., Siroz kz.: 69
Olahitişte699 çeltük nehri., Drama kz.:
32
Olahitişte700 k., Drama kz.: 34
[Oluğ-altı k.], bk. Ulıca k., Serfiçe kz.
Omahik [Omanik]701 k., İştin kz.: 153
[Omanik k.], bk. Omahik k., İştin kz.
676
677
678
679
680
681
Aynı defter, s. 39'da “Karye-i Mustafālu
nām-ı diğer Kuruşba” şeklindedir.
Aynı defter, s. 10.
BOA, TD 403, s. 518.
BOA, TD 235, s. 135; BOA, TD 1058, s.16;
BOA, MAD 67, v. 28b.
BOA, TD 433, s. 153; BOA, TD 720, s.
136'da “Karye-i Liska nām-ı diğer Limolas”
şeklindedir.
BOA, TD 723, s. 453.
682
80
BOA, TD 424, s. 29; BOA, TD 433, s. 911;
BOA, TD 723, s. 509'da “Karye-i Nezīrci
nām-ı diğer Aksak-Umūr” şeklindedir.
Nisi k., Kara-verye kz.: 141
Nisi k., Zihne kz.: 44
Nisiye k., Florina kz.: 186
Nivkaz k., Florina kz.: 184
683
BOA, TD 70, s. 137.
684
BOA, TD 433, s. 653'te “Karye-i Nihor nām-ı
diğer Papa-Paraskeva ve nām-ı diğer
Kurumliye” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 189; BOA, MAD 67, v. 40a.
685
686
687
688
689
BOA, MAD 67, v. 2b.
BOA, TD 235, s. 8; BOA, MAD 67, v. 3a'da
“Batko” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 272; BOA, TD 720, s.
242'de “Karye-i Nikoliçe nām-ı diğer
Prisno” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 30; BOA, TD 1058, s. 194.
690
BOA, TD 433, s. 739.
691
BOA, TD 7, s. 412; BOA, TD 70, s. 96.
692
BOA, TD 70, s. 16; BOA, TD 143, s. 54.
693
BOA, TD 424, s. 882; BOA, TD 433, s. 579.
BOA, TD 3, s. 176'da “Karye-i Nutuşani”;
BOA, TD 7, s. 238'de “Karye-i Nutuça
nām-ı diğer Nutuştani şeklindedir.
694
695
696
697
BOA, TD 70, s. 170'te “Karye-i Obruca nām-ı
diğer Değirmen ve Pıñar-başı”; BOA, TD
424, s. 186'da “Karye-i Obrice nām-ı diğer
Pıñar-başı” şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 235; BOA, TD 7, s. 308; BOA,
TD 70, s. 80.
BOA, TD 70, s. 207; BOA, TD 433, s. 499.
698
BOA, TD 70, s. 80.
699
BOA, TD 7, s. 101'de “Karye-i Olaçiste”
şeklindedir.
Aynı yer, “Karye-i Olaçiste” şeklindedir.
700
701
BOA, TD 433, s. 356. Ayrıca BOA, TD 70, s.
228'de “Karye-i Omanik nām-ı diğer Manastır” şeklindedir.
Opar n., Görice kz.: 172
Opay k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
Opeştiçe k., Nevrekop kz.: 48
Opimova k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Orahova k., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 163
Orahova k., [Nasliç n.], İştin kz.: 152
Orahova702 k., Serfiçe kz.: 148
Orahoviçe k., [Koreşta n.], Kestorya
kz.: 163
Oraşa k., Drama kz.: 31
Oraşa mz., Drama kz.: 30
Oraşniçe k., Kestorya kz.: 163
[Ordiş k.], bk. Oroş k., Florina kz.
Oreş k., Nevrekop kz.: 52
Orfan k., [Zihne kz.]: 70
[Orfan k.], bk. Orhān k., Zihne kz.
Orfana k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Orfana k., Zihne kz.: 40
Orhān [Orfan]703 k., Zihne kz.: 30, 43,
44
Orizar k., Selanik kz.: 87
Orizar çeltük nehri, Selanik kz.: 89
Orlador [Orlakoz]704 k., Siroz kz.: 67
[Orlakoz k.], bk. Orlador k., Siroz kz.
Ormiliya k., [Sidre-kapsi n.]: 86, 88
Oroş [Ordiş]705 k., Florina kz.: 184
Orta-Bereketlü k., Drama kz.: 33
Orta-köy k., bk. İfraştani-Meloho k.,
Siroz kz.
Orta-köy k., Siroz kz.: 70
Orta-Mescid m., Timur-hisārı nf.: 57
Oseniçe k., Nevrekop kz.: 51
Osikova k., Nevrekop kz.: 52
Osimine k., Nevrekop kz.: 51
[Osinçani k.], bk. Rusiçani k., [Devol
n.], İştin kz.
Oskob k., Görice kz.: 173
Oskovdi [Iskavri]706 k., Bihlişte kz.: 168
Osluk707 k., Florina kz.: 181
„Osmān mz., Kara-verye kz.: 140
„Osmān-Evren k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 24
„Osmānlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Osovişte-i Büzürk k., [Devol n.], İştin
kz.: 152
702
703
704
705
706
707
BOA, TD 70, s. 195'te “Karye-i Rahova”
şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 168; BOA, TD 70, s. 54.
BOA, TD 70, s. 5; BOA, TD 403, s. 380.
Ayrıca BOA, TD 7, s. 294'te “Karye-i Orlak
nām-ı diğer Olyak” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 210; BOA, MAD 67, v. 15a.
BOA, TD 70, s. 252. Ayrıca BOA, TD 424, s.
929; BOA, TD 433, s. 209'da “Karye-i
Oskarvi” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 18; BOA, MAD 67, v.
125a'da “Karye-i Osluh”; BOA, TD 1058, s.
97'de “Karye-i Osloha” şeklindedir.
[Ostadiçe k.], bk. Ostadilçe k.,
Kestorya kz.
Ostadilçe [Ostadiçe]708 k., Kestorya
kz.: 163
Ostra709 mz., Gümülcine kz.: 9
Ostrezova [İstrezovo]710 k., „Avrathisārı kz.: 118
[Ostropeni k.], bk. Ostropere k.,
Bihlişte kz.
Ostropere [Ostropeni]711 k., Bihlişte
kz.: 167
Ostrova k., Florina kz.: 181
Ostrova712 k., Siroz kz.: 71
Oşani k., İştin kz.: 154
Oşani-i Büzürk k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Oşani-i Küçük k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Oşlani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Oştima k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
Otacılar k., Gümülcine kz.: 8
Otrine: 84
Ova [Üç-ev]713 k., bk. Komotin [Komoçil]
k., [Kelemerye n.], Selanik kz.
Ozan k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Öksüzlü k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
„Ömer k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
„Ömerlüce k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Öz-beyli k., Gümülcine kz.: 9
Pa-Todor [Papa-Todor]714 m., Serfiçe
nf.: 147
Pābūcī m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
Pābūcī mz., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 87
Padi k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
[Padi mz.], bk. Pīrī mz., Serfiçe kz.
Palamudcı k., Kara-verye kz.: 139
Palamut āsiyābı, Gümülcine kz.: 14
Palas[-Doğancı]715 k., bk. Bākī k.,
Gümülcine kz.
Paliroz k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 87
Paliroz mz., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 87
Palmiş k., „Avrat-hisārı kz.: 118
[Palmiş k.], bk. Palmişiçi k., Timurhisārı kz.
708
709
710
711
712
713
BOA, TD 70, s. 276; BOA, TD 424, s. 862.
Ayrıca BOA, TD 433, s. 571'de “Karye-i
Ostadofça” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 24'te “Mezra„a-i Ostorogoniçe”
şeklindedir.
Palmişiçi [Palmiş]716 k., Timur-hisārı
kz.: 60
Palo-İgraçani [Palyo-İgraçani]717 k.,
Serfiçe kz.: 150
Palo-Kuruşeva k., Bogdanos n.,
Sidre-kapsi: 90
[Palorci k.], bk. Malorcı k., „Avrathisārı kz.
[Palyo-İgraçani k.], bk. Palo-İgraçani
k., Serfiçe kz.
Palyo-Kasrı718 k., [Vardar n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Palyo-Kirasiye k., bk. Bahşī k.,
Serfiçe kz.
Palyohor k., Sidre-kapsi kz.: 108
Palyohor719 k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Panarit k., [Nasliç n.], İştin kz.: 152
Panaya k., Kelemerye n., Selanik kz.:
92
Panaya-Papa-Kosta m., Kestorya nf.:
160
Panayot m., Nevrekop nf.: 47
Pana-Zahariye m., Kestorya nf.: 161
Pandalimon k., Drama kz.: 35
Panda-Limona m., Kestorya nf.: 160
Panikoş720 k., Siroz kz.: 74
Panimot m., Siroz nf.: 65
Papa-Dimitri m., Timur-hisārı nf.: 57
Papa-Drazo m., Timur-hisārı nf.: 57
[Papa-Gala]721 m., Timur-hisārı nf.: 57
Papa-İstayko k., bk. Loban k.,
Nevrekop kz.
Papa-Kladino m., Serfiçe nf.: 147
[Papa-Kromiye]722 m., Timur-hisārı
nf.: 57
Papa-Mihal m., Nevrekop nf.: 47
Papa-Mihal m., Serfiçe nf.: 147
Papani k., Bihlişte kz.: 169
Papa-Paraskeva k., bk. Nihor k.,
Serfiçe kz.
716
717
718
719
720
721
BOA, TD 723, s. 484; BOA, TD 959, s. 17.
BOA, TD 424, s. 905; BOA, TD 433, s. 184.
Bu köy BOA, TD 7, s. 320'de nāhiye olarak
geçmektedir.
BOA, TD 403, s. 881.
714
BOA, TD 424, s. 442; BOA, TD 433, s. 599.
715
BOA, TD 70, s. 28; BOA, TD 143, s. 15.
722
BOA, TD 3, s. 42; BOA, TD 7, s. 500; BOA,
TD 70, s. 101.
BOA, TD 424, s. 530.
Aynı defter, s. 118; BOA, TD 433, s. 935'te
“Karye-i Palyo-kasrı nām-ı diğer Obrofça”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 94'te “Karye-i Palyohor
nām-ı diğer Eskice” şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 240'da “Karye-i Likos ve
Mekeş”; BOA, TD 7, s. 345'te “Karye-i
Likos nām-ı diğer Mekeş”; BOA, TD 70, s.
91'de “Karye-i Manikos nām-ı diğer
Makeş”” şeklindedir.
Papa-Gala mahallesi defterde “Mahalle-i ” diye
yazılarak ismi zikredilmemiştir. Sözkonusu
mahallenin adı BOA, TD 167 numaralı
defterin bu bölümünün özetlenerek alındığı
BOA, TD 403, s. 220'den tamamlanmıştır.
Papa-Kromiye mahallesi defterde “Mahalle-i”
diye yazılarak ismi zikredilmemiştir. Sözkonusu mahallenin adı BOA, TD 167 numaralı
defterin bu bölümünün özetlenerek alındığı
BOA, TD 403, s. 221'den tamamlanmıştır.
81
Papa-Rayko k., bk. Lukaviçe k.,
Nevrekop kz.
Papa-Sinadin m., Nevrekop nf.: 47
[Papa-Todor m.], bk. Pa-Todor m.,
Serfiçe nf.
Papa-Vasil k., bk. İvladikos k.,
Nevrekop kz.
Papa-Vilkan
k.,
bk.
Dimilani
[Teblani] k., Nevrekop kz.
Papa-Vilkan k., bk. Maluşişte k.,
Nevrekop kz.
Papa-Yani m., Timur-hisārı nf.: 57
Papa-Yorgi m., Serfiçe nf.: 147
Papa-Yorgi m., Timur-hisārı nf.: 57
[Papapus çf.], bk. Papus çf.,
Nevrekop kz.
Papus [Papapus]723 çf., Nevrekop kz.: 53
Parandol mz., Siroz kz.: 70
Paraskeva
[Aya-Paraskeva]724
k.,
Serfiçe kz.: 148
Paraskeva k., bk. Ruhat k., Selanik
kz.
Pargarit [Margarit]725 mn., Siroz kz.: 70
Pasarilçi k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Paskalçişte k., Görice kz.: 173
Pastorova k., Drama kz.: 30, 31
Paşa l.: 1, 3, 135, 160, 161
Paşa sancağı: 1
Patalay k., Florina kz.: 184
Patrik k., Siroz kz.: 66
Pavlikan k., [Voyvoda n.], İştin kz.: 152
Peçoman k., [Vardar n.], Selanik kz.: 93
[Peçova k.], bk. Pimova k., Kestorya kz.
[Pederli k.], bk. Pedrelü k., [Vardar
n.], Selanik kz.
Pedrelü [Pederli]726 k., bk. Sahalu
[Sasalu] k., [Vardar n.], Selanik kz.
[Pelika k.], bk. Yeleska k., Florina kz.
Pendatrol k., Kestorya kz.: 162
Pendavin k., Bihlişte kz.: 169
[Pepli k.], bk. Abalı k., [Prespa n.],
Görice kz.
Perlini [Perlipyani]727 k., Siroz kz.: 68
[Perlipyani k.], bk. Perlini k., Siroz
kz.
Perova k., [Prespa n.], Görice kz.: 173
Pesyak k., İştin kz.: 155
[Peşkıza k.], bk. Leskıra k., Bihlişte kz.
[Peşoşniç k.], bk. Suşniç k., Florina kz.
[Peşotin k.], bk. Peşuvoşin k., Florina
kz.
[Peştani k.], bk. Leştani k., [Opar n.],
Görice kz.
[Peştani k.], bk. Leştani k., Florina kz.
Peştaniçe k., Florina kz.: 184
Peştera k., [Hortaç n., Sidre-kapsi]: 93
Peşuvoşin [Peşotin]728 k., Florina kz.:
186
Petensanova [Şestava]729 k., Kestorya
kz.: 162
Petkır k., Selanik kz.: 92
Petraliç mz., „Avrat-hisārı kz.: 116
Petralit k., Nevrekop kz.: 48
Petre mz., Kelemerye n., Selanik kz.: 98
Petre mz., Siroz kz.: 68
Petremjak n., Görice kz.: 172
Petric k., Siroz kz.: 72
Petriç k., İştin kz.: 154
Petriç[ko]730 k., Siroz kz.: 70
Petrine mz., bk. Alarine mz., Bihlişte
kz.
Petri-Pigad
k.,
[Kelemerye
n.],
Selanik kz.: 102
Petrisko k., Florina kz.: 184
Petrova k., Nevrekop kz.: 49
Peturak k., Florina kz.: 187
[Peturak k.], bk. Berzak k., Florina kz.
Pıñar-başı çeltük nehri, Drama kz.: 32
Pıñar-başı çeltük nehri, Yeñice-i
Vardar kz.: 133
[Pıñar-başı mz.], bk. Pıñar-yassı mz.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Pıñar-başı-ı Küçük çeltük nehri, bk.
Kara-Hızır çeltük nehri, Drama kz.
Pıñar-ı Umūr-Bey k., Siroz kz.: 71
Pıñar-yassı
[Pıñar-başı]731
mz.,
Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Pıñariçe k., Selanik kz.: 93
Piçal k., Serfiçe kz.: 149
Piçova mz., Drama kz.: 35
Pidomişte k., Zihne kz.: 42
Pile k., Kara-verye kz.: 138
Pilolaka k., Serfiçe kz.: 149
Pilori k., İştin kz.: 157
Pilorik k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Piloş k., İştin kz.: 155
Piluri k., [Opar n.], Görice kz.: 174
Piluri k., Bihlişte kz.: 168
Pimova [Peçova]732 k., Kestorya kz.: 163
Pipan k., Kara-verye kz.: 140
Pīr-„Alī
k.,
bk.
Kisterice
k.,
Gümülcine kz.
728
723
BOA, TD 70, s. 77.
BOA, TD 433, s. 646. Ayrıca BOA, TD 70, s.
191'de “Karye-i Ayo-Paraskevi” şeklindedir.
725 BOA, TD 70, s. 87; BOA, TD 403, s. 438.
724
726
727
BOA, TD 70, s. 106.
BOA, TD 3, s. 260; BOA, TD 7, s. 283.
82
BOA, TD 235, s. 130; BOA, MAD 67, v. 110b.
BOA, TD 433, s. 511.
730 BOA, TD 3, s. 174; BOA, TD 7, s. 240; BOA,
TD 70, s. 82.
729
731
732
BOA, TD 143, s. 52.
BOA, TD 70, s. 206; BOA, TD 424, s. 846;
BOA, TD 433, s. 557.
Pirdoşa k., Bihlişte kz.: 170
Pirgos k., Bihlişte kz.: 169
Pīrī [Nihor]733 k., Serfiçe kz.: 149
Pīrī [Padi]734 mz., Serfiçe kz.: 149
Pirivişte k., Zihne kz.: 41
Pirlepe [kz.]: 4
Pirlepe kz.: 4
Pirzovani mz., Kestorya kz.: 162
Piskobi k., Kara-verye kz.: 140
Piskopiya çeltük nehri, [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 133
Piskopos mn., Kestorya cezīresi: 165
[Piskopya k.], bk. Leskovine k.,
[Vodena n.], Yeñice-i Vardar kz.
Pisyak k., bk. Beşik k., [Sidre-kapsi n.]
Pişona k., Kelemerye n., Selanik kz.: 86
Piyavice k., Sidre-kapsi kz.: 108
Plaç k., Kestorya kz.: 164
Plani k., Selanik kz.: 99
Plas k., Bihlişte kz.: 167, 169
Plazom-megalı k., İştin kz.: 155
[Pletene k.], bk. İletene k., Nevrekop kz.
Ploki k., Kara-verye kz.: 143
Ploroçişte k., Bihlişte kz.: 168
[Pobregova k.], bk. Boyorgere k.,
„Avrat-hisārı kz.
[Poçani k.], bk. Koçani k., Nevrekop kz.
Poçeb k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Poçernova k., İştin kz.: 155
Poçeşta k., Görice kz.: 174
Podgorna [Podgorya]735 k., Bihlişte
kz.: 169
[Podgorya k.], bk. Podgorna k.,
Bihlişte kz.
Podim736 k., Siroz kz.: 69
Podogoryani k., Drama kz.: 30
Podos k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Pogana k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Poganci k., İştin kz.: 155
Pogorodiçe k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 91
[Poji-grad k.], bk. Poznovad k.,
Kestorya kz.
Pokrvenik k., Florina kz.: 186
Polad k., Gümülcine kz.: 10
Polad k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Polad k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25
Polad mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Polad mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
733
BOA, TD 424, s. 511; BOA, TD 433, s. 670.
734
BOA, TD 424, s. 511; BOA, TD 433, s. 670.
Ayrıca BOA, TD 70, s. 192'de “Mezra„a-i
Pazi” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 239.
735
736
BOA, TD 70, s. 86'da “Karye-i Podimos”
şeklindedir.
Poladlı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Polama [Pulaha]737 k., [Opar n.],
Görice kz.: 176
Polani k., Bihlişte kz.: 168
Polani k., Görice kz.: 176
Polani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Pravite k., Kelemerye n., Selanik kz.: 97
Prdeyci k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Prebodişte k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
[Predelne k.], bk. Kradelne k.,
Ostrova, Siroz kz.
Prekopana k., Kestorya kz.: 163
Polani mz., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Polanya738 k., Görice kz.: 173
Poliroz k., [Sidre-kapsi n.]: 87
Polit k., Kara-verye kz.: 138
Polo-benasi k., [Çitroz], Kara-verye
kz.: 135
Poloşka739 k., Bihlişte kz.: 168
Ponçiska [Popçişte]740 k., Bihlişte kz.: 169
Pop-Gerk mn., [Prespa n.], Görice
kz.: 172
[Popçişte k.], bk. Ponçiska k.,
Bihlişte kz.
Porna k., Zihne kz.: 43
Poronası [Prosaçani]741 k., Drama kz.: 34
Porova k., Nevrekop kz.: 50
Poroz k., Drama kz.: 34
Poroz mz., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Portarya k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 85, 95, 118
Portarya k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 117
Portis k., Kara-verye kz.: 139
[Portugal], bk. Yoturgal
Posta-sil742 k., Drama kz.: 31
Postolar k., „Avrat-hisārı kz.: 115
Potelinos k., Zihne kz.: 42
Potomir k., [Opar n.], Görice kz.: 176
Prespa gölü: 179
Prespa745 n., Görice kz.: 172
Poznovad [Poji-grad]743 k., Kestorya
kz.: 162
Pradomir k., İştin kz.: 156
Prakar (?) k., bk. Okso-Merto-klav
[Okso-Çerno-Glava] k., Siroz kz.
Praptak744 (?) k., Kara-verye kz.: 140
Proşenik k., Siroz kz.: 73
Proto-Kavalar750 k., [Hortaç n.], Selanik
kz.: 95
[Proto-Papa k.], bk. Protopan k.,
[Opar n.], Görice kz.
Proto[-Papa]751 m., Serfiçe nf.: 147
Pravişte ma„deni, Drama kz.: 31
Pravişte ma„deni, Zihne kz.: 40
Protopan [Proto-Papa]752 k., [Opar n.],
Görice kz.: 174
Pravişte k., Drama kz.: 31, 37
Pravişte-i Köhne k., Drama kz.: 35
745
737
BOA, TD 70, s. 267; BOA, TD 433, s. 142.
738
BOA, TD 70, s. 260'da “Karye-i Polonya nām-ı
diğer Pulaha”; BOA, TD 433, s. 26'da “Karye-i
Pononya nām-ı diğer Polaçi” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 925; BOA, TD 433, s.
207'de “Karye-i Poloska” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 256; BOA, TD 433, s. 260.
739
740
741
BOA, TD 7, s. 52; BOA, TD 374, s. 44.
742
BOA, TD 7, s. 96'da “Karye-i Posto-silyani”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 808; BOA, TD 433, s.
533'te “Karye-i Poji-grad nām-ı diğer
Gradişte” şeklindedir.
BOA, TD 959, s. 11'de “Karye-i Praptak
nām-ı diğer Bogdana” şeklindedir.
743
744
Presto memlehası, Selanik kz.: 88
Priboyna k., Nevrekop kz.: 52
Prisbal (?) k., bk. Yassı-ören k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Prisko[r]746 k., Sidre-kapsi kz.: 108
Priskor mn., bk. Vatope[zi] mn.,
Aynaroz
Prişor k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Pritor k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
Prizrin l.: 1
Probolaka k., Aynaroz: 109
Prodine k., Görice kz.: 175
Prod[orom]747 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Prodorom748 m., Selanik nf.: 84, 107
Prodorom-Mejak m., Kestorya nf.: 161
Projerne (?) mn., [Prespa n.], Görice
kz.: 172
Prolika mn., bk. Kutlumos mn.
Promaş749 k., Bihlişte kz.: 169
[Pronya k.], bk. Protya k., Kara-verye
kz.
Prosaçani k., Drama kz.: 30, 35
[Prosaçani k.],
Drama kz.
746
747
748
749
750
751
752
bk.
Poronası
k.,
1:210.000 ölçekli Rum-ili-i Şahane Harita
Koleksiyonu, sene 1330, İştib, Vodine,
Kırçova ve Manastır paftasında Nakoliç'in
altında yeralan “Prespa nahiyesinin merkezi”
şeklindeki açıklamadan dolayı Prespa nahiyesi
haritada işaretlenirken Nakoliç'in yerine
yerleştirilmiştir.
BOA, TD 70, s. 8.
BOA, TD 424, s. 29; BOA, TD 433, s. 912.
BOA, TD 7, s. 537'de “Mahalle-i Bodrum”
şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 246'da “Karye-i Proyaş”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 114'te “Karye-i Proto nām-ı
diğer Kavalaç” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 443; BOA, TD 433, s.
605'te “Mahalle-i Proto-Papa nām-ı diğer
Piskopi” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 267; BOA, TD 433, s. 84.
[Protorajde k.], bk. Protozar k.,
Serfiçe kz.
Protoros [Bortoraşiçe]753 k., bk. Runci
[Lubniçe] k., „Avrat-hisārı kz.
Protozar [Protorajde]754 k., Serfiçe kz.:
149
Protya [Pronya]755 k., Kara-verye kz.: 139
Prov-Kostamonit mz., Kelemerye n.,
Selanik kz.: 117
Provatar756 k., Kara-verye kz.: 138
Provençal: 84
Provetrenik757 k., İştin kz.: 154
Prusiniç k., Siroz kz.: 70
Puçene [Buçin]758 k., Florina kz.: 185
[Pulaha k.], bk. Polama k., [Opar n.],
Görice kz.
[Pulaha mz.], bk. Pulava mz., Görice kz.
Pulava [Pulaha]759 mz., Görice kz.: 173
Pulova k., Timur-hisārı kz.: 60
Pulya: 84
Pusiliç [Pustiç]760 k., Bihlişte kz.: 168
[Pustiç k.], bk. Pusiliç k., Bihlişte kz.
Rabariç [Ribarçe]761 k., Florina kz.: 183
Rabinçka762 k., Bihlişte kz.: 169
Radani k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Radilova763 k., Timur-hisārı kz.: 60
Radiviş764 k., Çeç, Drama kz.: 33
Radogojd k., Kestorya kz.: 162
Radolikos k., Zihne kz.: 40
Radomir k., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Radomirine k., Drama kz.: 31, 34
Radomişle k., Zihne kz.: 42
Radomişte k., [Kolonya n.], Görice
kz.: 176
Radonik765 k., [Prespa n.], Görice kz.:
174
Radoniş k., Florina kz.: 184
Radonişte k., Florina kz.: 184
Radova k., Timur-hisārı kz.: 58
Radovijde k., İştin kz.: 156
753
BOA, TD 70, s. 136.
754
BOA, TD 433, s. 658. Ayrıca BOA, TD 70, s.
188'de “Karye-i Portoraj” şeklindedir.
755
BOA, TD 424, s. 348; BOA, TD 433, s. 841.
BOA, TD 433, s. 849'da “Karye-i Prevatar”
şeklindedir.
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
BOA, TD 424, s. 609'da “Karye-i Provetrenik
nām-ı diğer Prosnik” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 62.
BOA, TD 433, s. 27.
BOA, TD 70, s. 252. Ayrıca BOA, TD 433, s.
211'de “Karye-i Puştiç nām-ı diğer Potkad”
şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 165; BOA, TD 1058, s. 88,
92; BOA, MAD 67, v. 44b.
BOA, TD 70, s. 257.
BOA, TD 3, s. 47; BOA, TD 70, s. 99'da
“Karye-i Radile” şeklindedir.
BOA, TD 7, s. 63; BOA, TD 70, s. 45'te
“Karye-i Radibojde” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 283'te “Karye-i Rahovik”
şeklindedir.
83
Radovine [Radovişte]766 k., Serfiçe kz.:
149
[Radovişte k.], bk. Radovine k.,
Serfiçe kz.
Rafti k., Selanik kz.: 98
[Raşova k.], bk.
Nevrekop kz.
Rağnos [Rimnos]767 k., Serfiçe kz.: 147
Rahmān-pıñarı mz., Serfiçe kz.: 148
Ravna k., Kelemerye n., Selanik kz.:
102
Rahova k., [Hortaç n., Sidre-kapsi:] 92
Rahova k., Kara-verye kz.: 140
Ravna k., Siroz kz.: 73
Rahova k., Zihne kz.: 41, 42
Rahoviçe k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Rahoviçe768 k., Drama kz.: 31
Rahovişte k., Bihlişte kz.: 169
Rajoni [Jerveni]769 k., [Koreşta n.],
Görice kz.: 175
Rajova [Jelejova]770 k., Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Rakiçko771 k., [Prespa n.], Görice kz.:
174
[Rakiçko k.], bk. Ramkiçko k., İştin kz.
Rakiştani k., Nevrekop kz.: 50
Rakite k., Florina kz.: 183
Raleşiçi [Rateş]772 k., „Avrat-hisārı kz.:
118
Raliç [Rayçe]773 k., [Prespa n.], Görice
kz.: 176
Raliçe k., Drama kz.: 31
Ravsab (?) mz., Selanik kz.: 89
Ralikova k., Sidre-kapsi kz.: 109
Ramazān-beyi k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 27
[Rambi k.], bk. Ramni k., [Prespa n.],
Görice kz.
Ramençi774 k., Zihne kz.: 42
Ramkiçko [Rakiçko]775 k., İştin kz.: 156
Ramni [Rambi]776 k., [Prespa n.],
Görice kz.: 173
Rankofça çeltük nehri, Timur-hisārı
kz.: 58
Rap777 k., Selanik kz.: 99
Rapsomanik k., Kara-verye kz.: 140
Rastoniçe m., Kestorya nf.: 160
Raşani k., Drama kz.: 35
Rernova [Drenova]778 k., Nevrekop
kz.: 49
Raşova k., Nevrekop kz.: 53
766
BOA, TD 70, s. 193; BOA, TD 424, s. 520;
BOA, TD 433, s. 666.
767
BOA, TD 70, s. 187; BOA, TD 433, s. 594.
BOA, TD 7, s. 51'de “Karye-i Rahoviçe nām-ı
diğer Rahovite” şeklindedir.
768
769
770
BOA, TD 70, s. 277.
BOA, TD 424, s. 178; BOA, TD 433, s. 1047.
BOA, TD 433, s. 79'da “Karye-i Rakiçka”
şeklindedir.
772 BOA, TD 143, s. 198. Ayrıca BOA, TD 70, s.
139'da “Karye-i Rateşte” şeklindedir.
773 BOA, TD 70, s. 285.
771
BOA, TD 3, s. 437'de “Karye-i Rumenci; BOA,
TD 7, s. 125'te “Karye-i Rumeniç”; BOA, TD
403, s. 92'de “Karye-i Ramençi” şeklindedir.
775 BOA, TD 70, s. 229; BOA, TD 424, s. 684.
774
776
777
BOA, TD 70, s. 276.
Aynı defter, s. 118'de “Karye-i Rapa” şeklindedir.
84
Biteşova
k.,
[Rateş k.], bk. Raleşiçi k., „Avrathisārı kz.
Ravenik k., Sidre-kapsi kz.: 108
Ravni k., Drama kz.: 34
Rayanova k., Timur-hisārı kz.: 57
[Rayçe k.], bk. Raliç k., [Prespa n.],
Görice kz.
Raykofça k., Timur-hisārı kz.: 58
Razpin mz., Drama kz.: 35
Reçani k., Nevrekop kz.: 49
Reçiçani k., Kestorya kz.: 162
Re‟īs-Halīl çeltük nehri, Drama kz.: 30
Re‟īs-Hasan çeltük nehri, Drama kz.: 32
Re‟īs-„Īsā k., Drama kz.: 35
Re‟īs-İshāk çeltük nehri, Drama kz.: 32
Re‟īs-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Remçi k., Bihlişte kz.: 167
Remil k., Selanik kz.: 100
Rende k., İştin kz.: 157
Rendina k., [Sidre-kapsi n.]: 92
[Resine k.], bk. Reşne k., [Prespa n.],
Görice kz.
[Resūlli k.], bk. Esulli k., Gümülcine kz.
Reşane k., Kara-verye kz.: 143
[Reşidnik k.], bk. Reştenik k., Hortaç
kūhu, Selanik kz.
Reşne [Resine]779 k.,
Görice kz.: 172
[Prespa
Reştenik [Reşidnik]780 k.,
kūhu, Selanik kz.: 97
n.],
Hortaç
Revani k., [Devol n.], İştin kz.: 153
[Revanit k.], bk. Revanyat k., Görice kz.
Revanyat [Revanit]781 k., Görice kz.: 176
Ribal [Zili]782 k., Siroz kz.: 67
Ribaniçe783 k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
[Ribarçe k.], bk. Rabariç k., Florina kz.
[Ribne k.], bk. Rine k., Nevrekop kz.
[Rijova k.], bk. Rijde k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.
[Rimnos k.], bk. Rağnos k., Serfiçe
kz.
Rine [Ribne]785 k., Nevrekop kz.: 52
Rişova k., Drama kz.: 34
[Rodilova k.], bk. Rotiva k., [Vodena
n.], Yeñice-i Vardar kz.
Rog786 k., Bihlişte kz.: 168
Romanova k., Selanik kz.: 101
Rosna k., Florina kz.: 181
Roşani k., Görice kz.: 176
Roşaviçe787 k., Florina kz.: 183
Rotiva [Rodilova]788 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 132
Rudari789 k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
Rudari mz., Rudar[i] k., [Prespa n.],
Görice kz.: 172
Rudekin k., Drama kz.: 35
Rudnik k., Florina kz.: 183
Rugonofça k., „Avrat-hisārı kz.: 119
Rugovişta
k.,
bk.
Vurovişta
[Hurovişte] k., Zihne kz.
Ruhat k., Selanik kz.: 93
Rūm-beyi k., Gümülcine kz.: 9, 13
Rūm-ili: 4, 7, 111, 125, 152, 167,
179, 181
Rūm-ili vt.: 4, 41, 45, 90, 182
Rūm-ili [vt.]: 173
Runci [Lubniçe]790 k., „Avrat-hisārı
kz.: 117
Rupel-i Büzürk k., Timur-hisārı kz.: 60
Rus k., [Sidre-kapsi n.]: 97
Rus mn., Zihne kz.: 43
Rus mn., [Zihne kz.]791: 70
Rus mn., Kelemerye n., Selanik kz.:
117
Rusiçani [Osinçani]792 k., [Devol n.],
İştin kz.: 153
Rusilova793 k., Florina kz.: 182
Ruso mn., Aynaroz: 109
Rusola k., İştin kz.: 156
Rusulova794 k., Zihne kz.: 43
Ruşulova k., Timur-hisārı kz.: 58
785
BOA, TD 70, s. 76; BOA, TD 403, s. 583.
786
BOA, TD 70, s. 251'de “Karye-i Rov”
şeklindedir.
Riçne k., [Hortaç n., Sidre-kapsi]: 96
787
Rijde [Rijova]
k., [Vodena
Yeñice-i Vardar kz.: 128
788
784
n.],
778
BOA, TD 143, s. 128.
779
BOA, TD 70, s. 275; BOA, TD 433, s. 31.
780
BOA, TD 70, s. 129; BOA, TD 403, s. 926.
BOA, TD 70, s. 260.
781
782
BOA, TD 3, s. 194; BOA, TD 7, s. 270.
783
BOA, TD 433, s. 965; BOA, TD 959, s. 15'te
“Karye-i Ripanice nām-ı diğer Orahova”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 13; BOA, TD 433, s. 916.
784
789
790
791
792
793
794
BOA, TD 1058, s. 238'de Mezra„a-i Rosaviçe”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 166; BOA, TD 424, s. 167;
BOA, TD 433, s. 1039.
BOA, TD 433, s. 34'te “Karye-i Rudari nām-ı
diğer Kuruşova” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 136.
BOA, TD 403, s. 446.
BOA, TD 70, s. 216; BOA, TD 424, s. 564;
BOA, TD 433, s. 290.
BOA, TD 1058, s. 239; BOA, MAD 67, v.
54b'de “Karye-i Rusile” şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 435; BOA, TD 7, s. 129'da
“Karye-i Rusile” şeklindedir.
Sābūncu-„Alī m., Gümülcine nf.: 7
[Sacişte k.], bk. Necişte k., Florina kz.
Sadık-deresi k., bk. Darı-deresi k.,
Gümülcine kz.
Sadine k., Kara-verye kz.: 139
Sadova795 k., Florina kz.: 187
Sadova k., Nevrekop kz.: 50
Sadoviçe k., Nevrekop kz.: 50
Sağrıcı k., bk. Hrandarye k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Sahalu [Sasalu]796 k., [Vardar n.],
Selanik kz.: 95
Sakar-kaya k., Yeñice-i Kara-su kz.: 21
Sakaviç k., Siroz kz.: 69
Sakolova k., Florina kz.: 184
Sālihler k., Gümülcine kz.: 9
Saltuk-Hoca m., bk. Süle-Paşa-Bey
m., Selanik nf.
Salur (?) m., Siroz nf.: 79
Samaltoz797 k., Zihne kz.: 41
Sana k., Hortaç n.: 96
Sanci [Hasançi]798 k., „Avrat-hisārı
kz.: 120
Sandalcı k., bk. Kızılca-Kulfal k.,
Gümülcine kz.
Sanduk [Handaka]799 k., Keşīşlik,
Siroz kz.: 74
[Sanize k.], bk. Bani k., Görice kz.
[Sarakina k.], bk. Harakine k.,
[Hortaç kūhu], Selanik kz.
Saram mz., Siroz kz.: 69
Saram-köyü k., Yeñice-i Kara-su kz.:
24
Sargaçlu k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 96
Sarı-„Alī k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Sarı-Kādī çeltük nehri, Yeñice-i
Vardar kz.: 133
Sarı-Kādī k., bk. Vudrişte k., Yeñice-i
Vardar kz.
Sarı-yar k., Bogdanos kūhu, Selanik
kz.: 92
Sarıca k., Selanik kz.: 100
Sarımsaklı k., Siroz kz.: 67, 69, 70,
71, 73
Sarımsaklı k., Zihne kz.: 43
Sarma k., Serfiçe kz.: 148
[Sarpa k.], bk. Supa k., Siroz kz.
Saru-Balabanlu k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 23
795
796
797
798
799
Saru-bāzārlu k., „Avrat-hisārı kz.: 103
Saru-kaya k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Saru-keşīş mz., Selanik kz.: 97
Saru-Müderris m., Selanik nf.: 82
Sārūbān800 çf., Selanik kz.: 99
Saruca-başta [Saruca-baştinesi]801 k.,
Siroz kz.: 70
[Saruca-baştinesi k.], bk. Sarucabaşta k., Siroz kz.
Selçe k., Bihlişte kz.: 168
Selçe-köy k., Bihlişte kz.: 169
Selçik-Hātūn binti Sultān-BāyezīdHān ms., Siroz nf.: 73
Selçik-Hātūn [-binti Sultān-BāyezīdHān] ms., Siroz: 43
Selçik-Hātūn çeşmeleri, Burusa: 43
Saruca-Paşa „imāreti, Gelibolu: 74
Saruca-Umūr k., Selanik kz.: 97
Saruhānlu k., Gümülcine kz.: 9
Sarular k., Mekri k., Gümülcine kz.: 12
Sasalı k., Gümülcine kz.: 8
Sasalu k., Selanik kz.: 100
[Sasalu k.], bk. Sahalu k., [Vardar
n.], Selanik kz.
Savmak [Savyak]802 k., Timur-hisārı
kz.: 59
[Savyak k.], bk. Savmak k., Timurhisārı kz.
Sazdene k., Zihne kz.: 41
Sedes k., Kelemerye n., Selanik kz.: 87
Sedlar k., [Bogdanos n.], Selanik kz.: 95
Sedlar k., Bogdanos kūhu, Selanik
kz.: 98
Seleşne (?) mz., Timur-hisārı kz.: 60
Seliçe k., Florina kz.: 183, 185
Seliçe k., Görice kz.: 176
Selmāncık805 k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Selmānlu k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Selmānlu k., Gümülcine kz.: 10
Selova [Belova]806 k., bk. Kokniçe k.,
Selanik kz.
Sendel k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Sendellü k., Florina kz.: 185
Sengel k., Timur-hisārı kz.: 57
Sengel ma„deni, Timur-hisārı kz.: 57,
63
Señil k., Kelemerye n., Selanik kz.:
88, 98
[Senişte k.], bk. Menişte k., İştin kz.
Serakin807 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 131
Serakine k., Kara-verye kz.: 139
Serakine k., Kestorya kz.: 163
Serfiçe kl.: 150, 151
Serfiçe kz.: 147, 150, 179
Serfiçe nf.: 146, 147
Serfiçe vt.: 146
Sermin k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Serrāc çeltük nehri, Kara-verye kz.: 142
[Serrāclu k.], bk. Sezaclu k., Selanik kz.
Servohor k., Kara-verye kz.: 138
Setol [Setomi]808 k., Kestorya kz.: 162
[Setomi k.], bk. Setol k., Kestorya kz.
Severin-i Büzürk k., [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
Severin-i Küçük809 k., [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
Seğitlü k., bk. Turhānlu k., Selanik kz.
Sekova k., „Avrat-hisārı kz.: 117
Sekriç k., Florina kz.: 186
Sekrinar [Nigrita]803 k., Siroz kz.: 67
Selanik: 3, 4, 85, 88, 91, 104, 111,
113, 114, 119, 121, 125
Selanik anbārı: 85
Selanik kenāyisi: 106
Selanik kl.: 82, 84, 97, 98, 101, 112,
113, 119, 122, 124, 125
Selanik kz.: 82, 87, 89, 96, 98, 99,
110, 112, 114, 124
Selanik [kz.]: 86, 88
Selanik memlehaları: 85
Selanik nf.: 3, 54, 82, 83, 84, 85, 86,
91, 99, 101, 102, 104, 106, 107,
110, 124, 125
Selanik [nf.]: 102
Selanik şehri: 107
Selanik şem„-hānesi: 85
Selanik-i Büzürk k., İştin kz.: 157
Selce k., Bogdanos n., Selanik kz.: 92
Selce804 k., İştin kz.: 156
BOA, TD 235, s. 144'te “Karye-i Sadova
nām-ı diğer Şiniç” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 106.
800
BOA, TD 403, s. 89'da “Karye-i Samaltos”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 169.
802
BOA, TD 3, s. 337; BOA, TD 70, s. 94; BOA,
TD 143, s. 124. Ayrıca BOA, TD 7, s.
216'da “Karye-i Handaka nām-ı diğer
Hanika” şeklindedir.
Selçik-Hātūn md., Burusa: 43
Seleçko k., Bihlişte kz.: 168
Sevindiklü k., Gümülcine kz.: 9, 10
Sezaclu [Serrāclu]810 k., Selanik kz.: 93
Sezam [Nesram]811 k., Kestorya kz.: 162
Sığırcı m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
805
BOA, TD 143, s. 250; BOA, TD 403, s. 953'te
“Karye-i Çiftlik-i Sārūbān” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 81.
BOA, TD 7, s. 468; BOA, TD 403, s. 264.
806
803
BOA, TD 7, s. 290; BOA, TD 70, s. 82; BOA,
TD 403, s. 378.
809
804
BOA, TD 70, s. 231; BOA, TD 424, s. 674;
BOA, TD 433, s. 412; BOA, TD 720, s.
367'de “Karye-i Selce nām-ı diğer Vılçodol”
şeklindedir.
801
807
808
810
811
BOA, TD 70, s. 169'da “Karye-i Müslimāncık”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 839.
BOA, TD 424, s. 114'te “Karye-i Serakin
nām-ı diğer İlkosat” şeklindedir.
Aynı defter, s. 830; BOA, TD 433, s. 547.
BOA, TD 424, s. 147; BOA, TD 433, s.
1005'te “Karye-i Severin-i Küçük nām-ı
diğer Nevahor” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 114; BOA, TD 403, s. 819.
BOA, TD 424, s. 814; BOA, TD 433, s. 497.
85
[Sığırlu-Hācī k.], bk. Sulu-Hācī k.,
Gümülcine kz.
Siboçka k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Sicani [Liçani]812 k., Florina kz.: 184
Siçova k., Timur-hisārı kz.: 61
Sidre-kapsi: 86, 88, 89, 90, 98, 102
Sidre-kapsi kz.: 14, 24, 89, 108
Sidre-kapsi [kz.]: 114
Sidre-kapsi ma„deni: 108
Sidre-kapsi nf.: 76, 108, 110, 124, 125
Sidre-kapsi şem„-hānesi: 85
Sika k., Kara-verye kz.: 138
Sikiz k., [Sidre-kapsi n.]: 87
Silomun [Helimut]813 k., Florina kz.:
184
Silyani k., Drama kz.: 34
Simas k., İştin kz.: 155
Simlak k., Bihlişte kz.: 167
Sinadino-Visko m., Nevrekop nf.: 47
Sinān814 md., Selanik nf.: 106
Sinān-Bey bin Ya„kūb-Bey md., bk.
Sinān-Bey
veled-i
Ya„kūb-Bey
md., Kara-verye nf.
Sinān-Bey veled-i Ya„kūb-Bey md.,
Kara-verye nf.: 144
Sinān-Bey veled-i Ya„kūb-Bey mu„allimhānesi., Kara-verye nf.: 144
Sinān-Halīfe md., Selanik nf.: 106
Sināncık m., Selanik nf.: 82
Sinica k., Görice kz.: 176
[Sinimir (?) k.], bk. Benimir k., Sidrekapsi kz.
Sinovir k., İştin kz.: 157
Sirdan k., İştin kz.: 157
Sirmetica [Şumestica]815 k., [Vodena n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
Sirmorin k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
Siroçani k., İştin kz.: 154
Sirohor k., Siroz kz.: 68
Sironiçe k., [Sidre-kapsi n.]: 89
Siropol k., Nevrekop kz.: 52
Sirovte k., Nevrekop kz.: 52
Siroz: 43, 60, 61, 66, 75, 79, 124
Siroz çeltük enhārı: 66
Siroz kz.: 48, 64, 66, 67, 79, 80, 81,
124
Siroz [kz.]: 66, 68, 70, 72
Siroz nf.: 64, 65, 66, 72, 73, 74, 76,
79, 80, 124, 125
Siroz [nf.]: 73, 74, 75, 78
Sirvedhor [Sirvohor]816 k., Siroz kz.: 66
[Sirvohor k.], bk. Sirvedhor k., Siroz
kz.
Sislav k., [Bogdanos n.], Selanik kz.: 92
Slogişin [Mislugoşt]817 k., [Nasliç n.],
İştin kz.: 155
Sofular md., bk. Akça md., Selanik nf.
Sokol k., Siroz kz.: 69
Solinar k., Florina kz.: 186
Solob [Sopot]818 mz., Görice kz.: 174
[Solom md.], bk. Solon md., Selanik nf.
Solon [Solom]819 md., Selanik nf.: 106
[Sopot mz.], bk. Solob mz., Görice kz.
Soroviçe k., Florina kz.: 183
Soroviçe k., Selanik kz.: 93
Sotir k., Florina kz.: 183
Soturuh820 k., Zihne kz.: 42
Soviç k., Florina kz.: 184
Sovuk-pıñar mz., Drama kz.: 34
Söğüdlü k., Yeñice-i Vardar kz.: 129
Söğütlü k., Gümülcine kz.: 9
Söğütlü mz.., Serfiçe kz.: 148
[Srebrene k.], bk. İsniratiç k., Florina
kz.
Steniç821 k., İştin kz.: 157
Steniç k., Kestorya kz.: 162
Su-köy k., bk. Novasil k., Selanik kz.
Subatra m., Siroz nf.: 65
Subura k., İştin kz.: 156
Suda k., [Hortaç n., Sidre-kapsi]: 98
Suha k., Bogdanos kūhu, Selanik
kz.: 92
Suha-Bana822 k., Siroz kz.: 70
[Suho-Gırlo k.], bk. Sulo-Gırla k.,
[Prespa n.], Görice kz.
Sulani k., Bihlişte kz.: 169
Sulo-Gırla [Suho-Gırlo]823 k., [Prespa
n.], Görice kz.: 175
Sulova k., [Bogdanos n.], Selanik kz.:
93
Sulovo k., Sidre-kapsi kz.: 108
816
BOA, TD 70, s. 83; BOA, TD 403, s. 362.
817
BOA, TD 70, s. 234; BOA, TD 433, s. 391.
BOA, TD 70, s. 259. Ayrıca BOA, TD 433, s.
55'te “Mezra„a-i Sopot nām-ı diğer Klotota (?)”
şeklindedir.
818
819
BOA, TD 1058, s. 233. Ayrıca BOA, TD 235, s.
118'de “Karye-i Liçani nām-ı diğer Papadiye”
şeklindedir.
813 BOA, TD 235, s. 180; BOA, MAD 67, v. 5b.
Ayrıca BOA, TD 1058, s. 11'de “Karye-i
Heliyot” şeklindedir.
814 BOA, TD 403, s. 1015'te “Vakf-ı Hācī Sinān,
„atīk-i Hācī Bālī” şeklindedir.
820
BOA, TD 424, s. 110'da “Karye-i Şumestica
nām-ı diğer Tresina” şeklindedir.
823
812
815
86
821
822
BOA, TD 403, s. 1015.
BOA, TD 7, s. 213'te “Karye-i Soturhova”;
BOA, TD 70, s. 62'de “Karye-i Sotirih”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 222; BOA, TD 424, s. 726;
BOA, TD 433, s. 448'de “Karye-i Steniç
nām-ı diğer Şag” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 81'de “Karye-i İksiro-Lotros
nām-ı diğer Suho-Bana” şeklindedir.
Aynı defter, s. 282; BOA, TD 433, s. 94;
BOA, TD 1054, s. 52.
Sultān-Bāyezīd-Hān „imāreti, Edirne
nf.: 27
Sultān-Bāyezīd-Hān „imāreti, [Edirne
nf.]824: 16
Sultān-Bāyezīd-Hān „imāret-i cedīdi,
Edirne nf.: 12, 26
Sultān-Bāyezīd-Hān „imāreti, İstanbul:
70
Sultān-Murād[-Hān] ms.: 112
Sultān-Murād-Hān c.: 101
Sultān-Murād-Hān „imāreti, Edirne
nf.: 11, 18, 30
Sulu-Hācī
[Sığırlu-Hācī]825
k.,
Gümülcine kz.: 10
Sunkur-Bey āsiyābı, Gümülcine kz.: 13
Sunkurlu k., bk. Demürci-Eberī k.,
Gümülcine kz.
Sunkurlu k., Selanik kz.: 100
Sunkurlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Supa [Sarpa]826 k., Siroz kz.: 69
Supitnik k., [Sidre-kapsi n.]: 87
Suska (?) mz., bk. Gölce [Gökçepıñar] mz., Yeñice-i Kara-su kz.
[Suşice k.], bk. Suşilce k., [Prespa n.],
Görice kz.
Suşiçe k., Timur-hisārı kz.: 60
[Suşiçe k.], bk. Şuşinçe k., Timurhisārı kz.
Suşilce [Suşice]827 k., [Prespa n.],
Görice kz.: 174
Suşniç [Peşoşniç]828 k., Florina kz.: 181
Suzanda k., bk. Ayo-Dimitri k.,
[Sidre-kapsi n.]
Süle-Paşa-Bey m., Selanik nf.: 83
Süleymān-Bey m., Siroz nf.: 64
Süleymān-obası k., Kara-verye kz.: 140
Süleymānlu k., [Vardar n.], Selanik
kz.: 86
Sülüklü829 k., Yeñice-i Vardar kz.: 129
Süpüren md., Gümülcine nf.: 16
Süpüren-Kassāb zv., Gümülcine: 13
Süpüren-Mahmūd md., Gümülcine
nf.: 15
[Sütük-Çerno-Glav k.], bk. ŞukCerno-Glav k., Siroz kz.
Süveni k., Bihlişte kz.: 167
Şāhīn830 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
824
BOA, TD 143, s. 25.
825
BOA, TD 70, s. 27; BOA, TD 143, s. 12; TK,
KKA 187, v. 127a.
BOA, TD 7, s. 264; BOA, TD 70, s. 81.
826
827
BOA, TD 433, s. 82.
828
BOA, TD 235, s. 77; BOA, TD 1058, s. 71;
BOA, MAD 67, v. 99a.
BOA, TD 424, s. 54; BOA, TD 433, s. 974'te
“Karye-i Sülüklü nām-ı diğer Ak-keçilü”
şeklindedir.
829
830
BOA, TD 70, s. 34'te “Karye-i Şāhīn nām-ı
diğer Bıyıklu-Hācī nām-ı diğer BoyacıAhmed” şeklindedir.
Şāhīn-obası k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Şamlu k., Selanik kz.: 95
Şehre-küsdi md., Gümülcine nf.: 16
Şehre-küsti m., Yeñice-i Vardar nf.:
127
Şehre-küstü m., Gümülcine nf.: 7
Şengül (?) hamāmı, Selanik nf.: 104
Şerefü'd-dīn k., Yeñice-i Kara-su kz.:
22, 26
[Şestava k.], bk. Petensanova k.,
Kestorya kz.
[Şeştak mz.], bk. Şeşteva mz., Zihne
kz.
Şeşteva [Şeştak]831 mz., Zihne kz.: 42
Şeveti (?) k., bk. Lonkoz k., Karaverye kz.
Şeyh-Bedrü'd-dīn zv., Siroz nf.: 78
Şıbka k., Drama kz.: 36
[Tirihliyo k.], bk. Mirinliyo k., Karaverye kz.
Tirkoki k., Kara-verye kz.: 139
Tirkorkova [Tirkorova]842 k., Karaverye kz.: 141
Tabbāhlar m., Gümülcine nf.: 7
Tāci
839
k., Bihlişte kz.: 168
Tagaramun k., Kara-verye kz.: 138
Tahtalı k., bk. Topolca k., Siroz kz.
Tahyanos k., Siroz kz.: 66
Taksiyarhı mn., Zihne nf.: 44
Takyalılar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Takyalulu mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
Talyan: 84
Tañrıvermiş md., Siroz nf.: 78
Tañrıvirmiş k., bk. Bozaç k., [Vardar
n.], Selanik kz.
Taşova k., bk. Lika k., Nevrekop kz.
Taşöz: 30
Tatar-Hātūn md., Siroz nf.: 76
Tatar-hisārı k., Gümülcine kz.: 10
[Şibillü k.], bk. Şiyel k., Selanik kz.
[Teblani k.], bk.
Nevrekop kz.
Şibillü mz., bk.
Selanik kz.
Tekerek-Dānişmend k., Gümülcine
kz.: 9
İskamano
mz.,
Dimilani
k.,
Şibiska832 k., [Prespa n.], Görice kz.:
173
Tıkılova k., Drama kz.: 35
Şiryad k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Tırnava k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Şişan k., Florina kz.: 186
Tırnova k., Bihlişte kz.: 167
Şiyel [Şibillü]833 k., Selanik kz.: 87
Tırnova k., [Koreşta n.], Kestorya kz.:
163
Şugova k., Timur-hisārı kz.: 57
Tıkveni k., Kestorya kz.: 162
Şuk-Cerno-Glav
[Sütük-ÇernoGlav]834 k., Siroz kz.: 70
Tırnova k., [Prespa n.], Görice kz.: 176
Şulin k., Bihlişte kz.: 169
Tırpaniçko840 k., Kestorya kz.: 162
[Şumestica k.], bk. Sirmetica k.,
[Vodena n.], Yeñice-i Vardar kz.
Şuşinçe [Suşiçe]835 k., bk. Küçükİspançova k., Timur-hisārı kz.
Şuveh [Şuyic]836 k.,
Görice kz.: 175
[Prespa
n.],
[Şuyic k.], bk. Şuveh k., [Prespa n.],
Görice kz.
Tabbāğ-Murād837 m., Siroz nf.: 64
Tabbāğān m., Kestorya nf.: 160
Tabbāğān838 m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Tabbāh-Mahmūd zv., Siroz nf.: 78
Tabbāh-Murād md., Siroz nf.: 77
831
832
833
834
835
836
837
838
BOA, TD 3, s. 475; BOA, TD 7, s. 137'de
“Kef” ile “Şeştak”; BOA, TD 403, s. 91'de
“Kaf” ile “Şeştak” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 230'da bu köy Ohri'ye
bağlanmıştır.
BOA, TD 403, s. 954'te “Mezra„a-i İskayano
nām-ı diğer Şibillü” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 87'de “Karye-i Sütük nām-ı
diğer Bogrodiç nām-ı diğer Apano-ÇernoGlav” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 314.
BOA, TD 70, s. 263; BOA, TD 433, s. 118.
BOA, TD 7, s. 222'de “Mahalle-i DebbāğMurād”; BOA, TD 403, s. 337'de “Mahalle-i
Mescid-i Tabbāğ-Murād” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 8'de “Mahalle-i Tabbāğān,
tābi„-i mahalle-i Cāmi„” şeklindedir.
Tırnovec k., [Opar n.], Görice kz.: 175
Tırtırova k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 95
Tiholişte k., Kestorya kz.: 162
[Tiholişte k.],
Florina kz.
bk.
Tihovilişte
k.,
Tihova k., Florina kz.: 185
Tihovilişte [Tiholişte]841 k., Florina
kz.: 183
Tikini k., Kara-verye kz.: 141
Timur-beyli k., bk. Geraş [Yavaş] k.,
Gümülcine kz.
Timur-hisārı kz.: 48, 57, 63, 124
[Tirkorova k.], bk. Tirkorkova k.,
Kara-verye kz.
[Tirkuk k.], bk. Crinkuk k., Florina kz.
Tirliç k., Nevrekop kz.: 53, 54
Tirpezga [Trpezica]843 k., İştin kz.: 157
Tirpigad k., Kara-verye kz.: 140
Tirvenişte844 k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
[Titriçko k.], bk. Miriçko k., İştin kz.
Toçil k., İştin kz.: 152
Toçil panayırı, İştin kz.: 152
Todo-Kosta845 k., Siroz kz.: 71
Todor [Novohor]846 k., Ostrova, Siroz
kz.: 71
[Todorak k.], bk. Novadrak k., Timurhisārı kz.
Todoraşniçe k., Timur-hisārı kz.: 60
Todorica k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Todoriç mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Todorokova k., Timur-hisārı kz.: 60
Tofcı [Topcı]847 k., Selanik kz.: 99
Tohal k., Serfiçe kz.: 149
Tohova k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Toksad848 mz., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Tolos-ı Küçük k., Zihne kz.: 42
Tomile [Tominçe]849 k., Bihlişte kz.: 167
[Tominçe k.], bk. Tomile k., Bihlişte kz.
Tomisko mn., Aya-Playa m., Selanik
nf.: 107
[Topcı k.], bk. Tofcı k., Selanik kz.
Topcı mz., Selanik kz.: 87
Topcılar k., Selanik kz.: 97
Toplani k., Kara-verye kz.: 137
Toplik k., [Sidre-kapsi n.]: 88
Topolca k., Siroz kz.: 68
Topolca k., Siroz kz.: 68
Topolova k., İştin kz.: 155
Topolyani k., Siroz kz.: 68, 73
Timur-hisārı [kz.]: 57, 61
842
Timur-hisārı nf.: 57, 61, 124, 125
843
Timurcu-ören mz., Drama kz.: 35
Tiran k., Bihlişte kz.: 168
844
Tirani k., Görice kz.: 174
Tirbişte k., Bihlişte kz.: 170
839
840
841
BOA, TD 433, s. 232'de “Karye-i Tāc nām-ı
diğer Mayerdol; BOA, TD 1054, s. 84'te
“Karye-i Gırtac nām-ı diğer Bayerdol”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 817; BOA, TD 433, s.
539'da “Karye-i Tırpaniçko nām-ı diğer
Rahovişte” şeklindedir.
BOA, TD 722, s. 274'te “Karye-i Tiholişte
nām-ı diğer Dolna-Setina”; BOA, TD 1058,
s. 232'de “Karye-i Setina” şeklindedir.
845
846
847
848
849
BOA, TD 424, s. 389; BOA, TD 433, s. 788.
BOA, TD 424, s. 727; BOA, TD 433, s. 449.
Ayrıca BOA, TD 70, s. 240'da “Karye-i
Trbeziçko nām-ı diğer Trbeziça” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 227'de “Karye-i Rapod nām-ı
diğer Pirvelişte”; BOA, TD 424, s. 573'te
“Karye-i Tirvenişte nām-ı diğer Rabod”
şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 462. Ayrıca BOA, TD 70, s.
90'da “Karye-i Bodokosta” şeklindedir.
BOA, TD 3, s. 323; BOA, TD 7, s. 322; BOA,
TD 70, s. 93.
BOA, TD 403, s. 955.
BOA, TD 70, s. 36'da “Mezra„a-i ToklarOrmanı”; BOA, TD 143, s. 31'de “Mezra„a-i
Tokuslar” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 174; BOA, TD 424, s.
896'da “Karye-i Tominçe nām-ı diğer
mahalle-i Manca” şeklindedir.
87
Topuklu-bükü k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 27
Torova k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 128
[Torova-karyesi çeltük nehri], bk.
Korova-karyesi
çeltük
nehri,
[Vodena n.], Yeñice-i Vardar kz.
Toşilova k., [Vardar n.], Selanik kz.: 97
Trapkoşta k., İştin kz.: 155
Tunba [Tumba]855 k., [Hortaç
Sidre-kapsi]: 92
Tunba-i Küçük k., Siroz kz.: 67
Trazo [Brazo]850 k., Kara-verye kz.: 141
Trebena k., Florina kz.: 185
Treboliçe k., Yeñice-i Vardar kz.: 131
Trebuş k., İştin kz.: 155
Trençişte [Trepçişte]851 k., Florina kz.:
181, 182
[Trepçişte k.], bk. Trençişte k.,
Florina kz.
Trepotoş k., İştin kz.: 156
Turhān-Bey zv., Kırk-kavak: 72
Turhān-Bey zv., Mıgalkara: 72
Trestika k., [Devol n.], İştin kz.: 153
[Trestika k.], bk. Trisitika k., [Devol
n.], İştin kz.
Trihovişte k., Kara-verye kz.: 139
Tripotamo k., Kara-verye kz.: 137
Trisite k., Bihlişte kz.: 169
Trisitika [Trestika]852 k., [Devol n.],
İştin kz.: 152
[Trisnik k.], bk. Drisnik k., Görice kz.
Tristeniçe k., Zihne kz.: 42
Tristenik k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Tristenik k., Florina kz.: 187
Triyande k., Kara-verye kz.: 139
Trliç k., bk. Tirliç k., Nevrekop kz.
[Trpezica k.], bk. Tirpezga k., İştin kz.
Tu-Mistiko mn., Kelemerye n.,
Selanik kz.: 86
[Tu-Mistiko mn.], bk. Manayumtiko
mn., Aya-Playa m., Selanik nf.
Tucul [Tuhul]853 k., İştin kz.: 153
Tudaş k., [Opar n.], Görice kz.: 175
Tuhal854 k., Drama kz.: 35
Tuhovişte k., Nevrekop kz.: 53
[Tuhul k.], bk. Tucul k., İştin kz.
Tumba k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Tumba k., Siroz kz.: 72
[Tumba k.], bk. Tunba k., [Hortaç n.,
Sidre-kapsi]
[Tumba k.], bk. Tunya k., [Vardar
n.], Selanik kz.
Tumbiya k., [Sidre-kapsi n.]: 93
850
851
852
853
854
BOA, TD 424, s. 382; BOA, TD 433, s. 832.
BOA, TD 235, s. 88, 90; BOA, TD 1058, s.
264, 267; BOA, MAD 67, v. 77a, 125b.
BOA, TD 424, s. 542.
BOA, TD 70, s. 237; BOA, TD 424, s. 563;
BOA, TD 433, s. 297.
BOA, TD 70, s. 49'da “Karye-i Tuhalu”
şeklindedir.
88
n.,
Tunya [Tumba]856 k., [Vardar n.],
Selanik kz.: 93
Tur-„Alī k., bk. Kisterice k., Gümülcine
kz.
Turani k., Görice kz.: 176
Turfallu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Turhāncı [-viranı]857 k., Drama kz.: 31
Turhānlu k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 86
Turhānlu k., Selanik kz.: 101
Turica k., Siroz kz.: 73
[Turiça k.], bk. Boriça k., Florina kz.
Turiş k., Siroz kz.: 73
Turiye k., Florina kz.: 185
Turova k., bk. Kāfir-deresi k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Turtan (?) dalyanı, Selanik kz.: 101
Turya858 k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
[Tuşim k.], bk. Tuşlim k., [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.
Tuşlim [Tuşim]859 k., [Olivir n.],
Yeñice-i Vardar kz.: 131
Tuzcu860 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23, 25
Tuzcu-Sinān-Bey zv., Kara-verye: 143
Tuzcular k., [Gümülcine kz.]861: 21
Tuzcular k., Gümülcine kz.: 9, 10
Tuzcular k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 88
Tuzcular k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Tuzcuyān m., Selanik nf.: 84
Tuzla-burnu mevzi„i, Selanik kz.: 88
Türbe862 k., Görice kz.: 175
Uçanı k., Florina kz.: 182
Ufitlar (?) k., Gümülcine kz.: 10
Ulıca [Oluğ-altı k.]863, Serfiçe kz.:
149, 150
Ulucak864 k., Yeñice-i Kara-su kz.: 22
855
856
BOA, TD 7, s. 620; BOA, TD 70, s. 107;
BOA, TD 143, s. 220.
BOA, TD 143, s. 225; BOA, TD 403, s. 826.
857
BOA, TD 70, s. 16.
858
Aynı defter, s. 11; BOA, TD 424, s. 205'te
“Karye-i Turya nām-ı diğer İspiro-kilise”
şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 153; BOA, TD 433, s. 996.
TK, KKA 187, v. 79a.
859
860
Umūr[-āhūr]865 mz., bk. Razpin mz.,
Drama kz.
Uncu-Ahmed m., Yeñice-i Kara-su
nf.: 20
Urgancı k., Yeñice-i Kara-su kz.: 20
Uruzlu k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Usina k., Nevrekop kz.: 53
Ustana k., Nevrekop kz.: 50
Ustoya k., Siroz kz.: 68
Uvak-kozlu k., Gümülcine kz.: 11
Uzguraf k., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 93
Uzguraf mn., Aynaroz: 98, 109
Uzun-„Alī
k.,
bk.
Agasya
k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Uzun-„Alī k., Ostrova, Siroz kz.: 71
Uzun-„Alī k., Timur-hisārı kz.: 59
Uzun-arg çeltük nehri, Kara-verye
kz.: 142
Uzun-deresi866 k., Gümülcine kz.: 11
Uzun-Mūsā-pıñarı k., bk. Breşteni
k., Drama kz.
Uzunca-Halīl k., Yeñice-i Kara-su
kz.: 23
Üç-ev k., Kelemerye n., Selanik kz.: 94
Üç-ev k., bk. Paliroz k., [Kelemerye n.],
Selanik kz.
[Üç-ev k.], bk. Ova k., [Kelemerye n.],
Selanik kz.
Üç-gāzīlü867 [k., Hortaç n.], Selanik
kz.: 104
Üç-gāzīlü k., Hortaç n., Selanik kz.: 94
Üsküb yolu: 77
Üsküpçi k., Drama kz.: 31
Vabıryaka868 k., Gümülcine kz.: 8
Vahalı [Karahānī]869 k., [Prespa n.],
Görice kz.: 172
Valgad geçüdi, Vardar suyu, Selanik
kz.: 96
Valgad k., Selanik kz.: 96
Valkan k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Valma k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 95
Valtos-ı Küçük k., Serfiçe kz.: 149
[Vambel k.], bk. Vimbil k., [Prespa n.],
Görice kz.
Vaniçe-i Büzürk k., Serfiçe kz.: 149
Vaniçe-i Küçük k., Serfiçe kz.: 149
Vanik [Veznik]870 k., Siroz kz.: 67
Vara k., Kara-verye kz.: 140
Vardar ābı, Selanik kz.: 3, 89, 96,
113, 118, 124
865
BOA, TD 403, s. 3.
BOA, TD 70, s. 272. Ayrıca BOA, TD 433, s.
100'de “Karye-i Türbe nām-ı diğer Helmiş”
şeklindedir.
863 BOA, TD 424, s. 525, 526; BOA, TD 433, s.
675.
866
BOA, TD 143, s. 23; BOA, TD 597, s. 3'te
“Karye-i Uzun-dere” şeklindedir.
BOA, TD 403, s. 1012; BOA, TD 167, s. 94.
TK, KKA 187, v. 84b'de “Karye-i Ulucak
nām-ı diğer Hamza” şeklindedir.
869
861
BOA, TD 143, s. 28.
862
864
867
868
870
BOA, TD 70, s. 1'de “Karye-i Vahiryak”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 257; BOA, TD 433, s. 18.
BOA, TD 70, s. 87; BOA, TD 143, s. 98.
Vardar bābı, Selanik nf.: 85, 101, 106
Vardar köprüsü, Selanik kz.: 88, 89,
98, 112, 125
Vardar [n.], Selanik kz.: 89, 97, 99
Vardar suyu, bk. Vardar ābı, Selanik
kz.
[Vardar], bk. Dardar
Vardaryot k., Selanik kz.: 103
Vardine k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Vardine-gölü zm., „Avrat-hisārı kz.: 115
Varibob k., Kestorya kz.: 163
Varişte (?) k., Görice kz.: 176
Varnoz mz., Selanik kz.: 88
Varpojde k., İştin kz.: 156
Varpop k., Görice kz.: 176
Varvara k., Sidre-kapsi kz.: 109
Varvari k., Serfiçe kz.: 148
[Vernar k.], bk. Dernar k., Siroz kz.
[Vestica ? suyu], bk. Mostica suyu,
Selanik kz.
Vestica k., bk. Monomah
[Bogdanos n.], Sidre-kapsi kz.
k.,
Veştica k., Kara-verye kz.: 135
Veştica k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Vetizmate k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Vetrina k., [Timur-hisārı kz.]876: 73
Vetrina k., Timur-hisārı kz.: 59
[Veznik k.], bk. Vanik k., Siroz kz.
Vılçişte k., Yeñice-i Vardar kz.: 130
Vılço-brod k., Timur-hisārı kz.: 60
[Vılçova k.], bk. Viçova k., Drama kz.
Vılkaşin kz., bk. Bihlişte kz.
Varvaro871 mz., [Kelemerye n.], Selanik
kz.: 93
Varvar[o]872 mz., Kelemerye n., Selanik
kz.: 98
Vasilak k., Selanik kz.: 91
Vasilako k., Kara-verye kz.: 140
Vasiliko k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 87
Vasiliko k., Selanik kz.: 101
[Vılko-Gaşit k.], bk. Dilko-Gaşit k.,
Florina kz.
Vılkosel k., Nevrekop kz.: 51
Vasiliko k., Siroz kz.: 66
Vaştimyani k., Görice kz.: 175
Vatonye mz., Hortaç kūhu, Selanik
kz.: 98
Vatopezi k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 87
Vatopezi mn., Aynaroz: 88
Vatope[zi]873 mn., Aynaroz: 109
[Vırbiçko k.], bk. Virtiçko k., [Nasliç n.],
İştin kz.
[Vavdos
k.],
bk.
Davdos
k.,
Kelemerye n., Selanik kz.
Vaypes k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Velijde874 k., Kestorya kz.: 162
Velijde k., Serfiçe kz.: 148
Velī-oğlu [Delü-oğlu]875 m., Gümülcine
nf.: 7
Veliki (?) k., bk. İncüğez k., Yeñice-i
Kara-su kz.
Velova k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Velvendos k., Serfiçe kz.: 147
Venik (?) k., bk. Bāğluca k., Selanik kz.
[Venoş k.], bk. Volos k., İştin kz.
Vergotorci k., bk. Novolyani
„Avrat-hisārı kz.
Vernar k., Siroz kz.: 66
Vılkova k., Nevrekop kz.: 54
[Vıngariçişte k.], bk. Vınomişte k.,
Florina kz.
Vınomişte [Vıngariçişte]877 k., Florina
kz.: 183
Vırbiçko k., İştin kz.: 154
Vırboviç k., Florina kz.: 186
Vırbyani k., Florina kz.: 181, 183
Vırbyani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Virşan k., Nevrekop kz.: 52
Virtiçko [Vırbiçko]890 k., [Nasliç n.],
İştin kz.: 152, 155
Virtolom k., Florina kz.: 184
Virzani k., Siroz kz.: 74
[Vicac k.], bk. Vicani k., İştin kz.
Vicani [Vicac]878 k., İştin kz.: 154
Visivri [Divri]891 k., Siroz kz.: 72
Visko-Poli k., Bihlişte kz.: 167
Viçeşte-i Küçük k., İştin kz.: 156
Viçişte k., [Devol n.], İştin kz.: 153
Viçova [Vılçova]879 k., Drama kz.: 31
Vidogolişte880 k., Drama kz.: 35
Visoçani k., Drama kz.: 30
Visoçiçe k., Bihlişte kz.: 168
Vidohova k., Kestorya kz.: 164
Vidolişte881 k., İştin kz.: 152
Vidovişte k., [Nasliç n.], İştin kz.: 157
Vişani k., [Hortaç kūhu], Selanik kz.:
98
Vişani k., Kestorya kz.: 161
[Vihtova k.], bk. Zihnova k., „Avrathisārı kz.
Visoka k., Bogdanos n., Selanik kz.: 90
Vistovo [Vitova]892 k., Nevrekop kz.: 51
882
BOA, TD 433, s. 60.
883
BOA, TD 7, s. 35'te “Karye-i Vinaryani”;
BOA, TD 70, s. 16'da “Karye-i BüyükVinarye” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 155; BOA, TD 424, s. 57'de
“Karye-i Viglişte nām-ı diğer İstrayişte”
şeklindedir.
BOA, TD 720, s. 131'de “Karye-i Vinkara
nām-ı diğer Absar” şeklindedir.
BOA, TD 235, s. 59; BOA, MAD 67, v. 13b.
BOA, TD 424, s. 853; BOA, TD 433, s. 563.
Vikovec k., Kara-verye kz.: 136, 140
Vilani k., Florina kz.: 182
[Vilani k.], bk. Vinlali k., Florina kz.
k.,
876
BOA, TD 167, s. 59.
877
BOA, TD 235, s. 66; BOA, TD 1058, s. 9.
Ayrıca BOA, MAD 67, v. 14a'da “Karye-i
Vıngaraçişte” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 228; BOA, TD 424, s. 628;
BOA, TD 433, s. 380.
873
BOA, TD 403, s. 1043.
880
874
BOA, TD 70, s. 203'te “Karye-i Galiçko”;
BOA, TD 424, s. 789'da “Karye-i Velijde
nām-ı diğer Galiçko” şeklindedir.
BOA, TD 167, s. 15; TK, KKA 187, v. 110a.
875
Vinçani k., Görice kz.: 173
Vingani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 130
Vinilişte884 k., [Olivir n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 129
Vinkara885 k., Görice kz.: 176
Vinlali [Vilani]886 k., Florina kz.
Viran-ı Büzürk mz., Gümülcine kz.: 9
Viran-ı Küçük mz., Gümülcine kz.: 9
Virenovani [Drenovani]887 k., [Koreşta
n.], Kestorya kz.: 163
Viriçko888 k., [Petremjak n.], Görice
kz.: 175
Virinik k., [Prespa n.], Görice kz.: 175
[Virlani k.], bk. Virlati k., Görice kz.
Virlanova k., Selanik kz.: 103
Virlati [Virlani]889 k., Görice kz.: 175
Virloçişte k., Görice kz.: 174
Virnar k., Siroz kz.: 68
Vırlani k., [Kolonya n.], Görice kz.: 176
878
872
Vinani k., İştin kz.: 155
Vinarya883 k., Drama kz.: 30
Viseko k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Visiniçko k., İştin kz.: 152
BOA, TD 143, s. 226'da “Mezra„a-i Varovaro”
şeklindedir.
BOA, TD 167, s. 93; BOA, TD 403, s. 842.
871
Vilerat mz., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 96
Vimbil [Vambel]882 k., [Prespa n.],
Görice kz.: 174
Vinani k., [Prespa n.], Görice kz.: 172
879
881
BOA, TD 70, s. 16; BOA, TD 374, s. 71.
BOA, TD 70, s. 51'de “Karye-i Vidogoşta”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 216'da “Karye-i Vidoniçte”;
BOA, TD 433, s. 323'te “Karye-i Vidovişte”
şeklindedir.
884
885
886
887
888
889
BOA, TD 433, s. 123'te “Karye-i Virniçko”;
BOA, TD 1054, s. 33'te “Karye-i Virniçko
nām-ı diğer Petremjak” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 110.
890
BOA, TD 70, s. 219; BOA, TD 433, s. 369.
891
BOA, TD 3, s. 316; BOA, TD 7, s. 340; BOA,
TD 403, s. 487.
BOA, TD 70, s. 71.
892
89
Vişani k., Siroz kz.: 66
Vişoslav k., Timur-hisārı kz.: 61
Vitaçişta k., Zihne kz.: 44
Vitanci k., İştin kz.: 157
Vitivyani k., Serfiçe kz.: 149
Vitoglani893 k., bk. Kranya k., Drama kz.
[Vitova k.], bk. Vistovo k., Nevrekop kz.
Vitoviniç mz., İştin kz.: 157
Vizeci [Vizemi]894 k., Nevrekop kz.: 49
[Vizemi k.], bk. Vizeci k., Nevrekop kz.
Vladaya k., „Avrat-hisārı kz.: 118
Voblani k., Drama kz.: 35
Vobra [Dobrani]895 k., İştin kz.: 155
Vodena nf.: 129, 133
Vodena-kasabası nf.: 129
Vodorina k., İştin kz.: 154
Vola k., Drama kz.: 34
Volava k., Drama kz.: 31
Voloca [Golom]896 k., Nevrekop kz.: 50
Volos [Venoş]897 k., İştin kz.: 152
Volte [Volye]898 k., İştin kz.: 157
[Volye k.], bk. Volte k., İştin kz.
[Voneş k.], bk. Voşen k., İştin kz.
Vosova k., Kara-verye kz.: 139
Voşen [Voneş]899 k., İştin kz.: 155
Voştarani k., Florina kz.: 183
Votani900 k., [Çitroz], Kara-verye kz.:
135
Vovalar[i]901 k., Kara-verye kz.: 138
Voynugān-ı Mensūh m., Nevrekop
nf.: 47
Voyvodine k., Florina kz.: 185
Vrabçin k., Florina kz.: 186
Vromi-Sırni
[Vromo-Sırti]902
k.,
[Kelemerye n.], Selanik kz.: 93
Vromo-Pigad k., Kara-verye kz.: 139
Vromo-Sırti k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 98
Vromo-Sırti k., [Kelemerye n.],
Selanik kz.: 85
[Vromo-Sırti k.], bk. Vromi-Sirni k.,
[Kelemerye n.], Selanik kz.
Vrov k., Kelemerye n., Selanik kz.: 86
893
BOA, TD 7, s. 97'de “Karye-i Vito-oğlu”
şeklindedir.
894
BOA, TD 143, s. 128. Ayrıca BOA, TD 70, s.
66'da “Karye-i Vizen” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 230; BOA, TD 424, s. 644;
BOA, TD 433, s. 390'da “Karye-i Dobrani
nām-ı diğer Dobrova” şeklindedir.
BOA, TD 143, s. 132; BOA, TD 70, s. 68.
895
896
897
BOA, TD 424, s. 538; BOA, TD 433, s. 402.
898
BOA, TD 70, s. 231; BOA, TD 433, s. 447.
BOA, TD 70, s. 215; BOA, TD 433, s. 402;
BOA, TD 1054, s. 146.
BOA, TD 70, s. 11'de “Karye-i Otalı; BOA,
TD 424, s. 218; BOA, TD 959, s. 10'da
“Karye-i Dotalı” şeklindedir.
BOA, TD 424, s. 311; BOA, TD 433, s. 838.
899
900
901
902
BOA, TD 70, s. 106; BOA, TD 143, s. 225.
90
Vubliç k., Drama kz.: 34
Vudrişte k., Yeñice-i Vardar kz.: 129
Vulçıtrın l.: 1
Vulçişte k., Kara-verye kz.: 136
Vulçişte k., Zihne kz.: 41, 43
Vulçişte k., [Zihne kz.]903: 70
Vulkovyani k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Vurovişta [Hurovişte]904 k., Zihne kz.:
42
Yabulka k., [Vardar n.], Selanik kz.: 95
Yadanişte905 k., Selanik kz.: 97
Yaglinçko [Yagniçko]906 k., Florina
kz.: 186
[Yagniçko k.], bk. Yaglinçko k.,
Florina kz.
Yahşi907 k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Yahyā-Bālī-Bey md., Kara-verye nf.:
144
Yahyālu k., Selanik kz.: 103
Ya„kūb-Bey c., Florina nf.: 187
Ya„kūb-Bey m., Yeñice-i Vardar nf.: 127
Ya„kūb-Çelebi bostānı, Drama nf.: 30
Ya„kūb-Paşa c., Selanik nf.: 102
Ya„kūbcı k., Yeñice-i Vardar kz.: 132
Yalancılar908 k., Gümülcine kz.: 9
Yalu bābı909, [Selanik nf.]: 104
Yalu bābı, Selanik nf.: 85
Yalu-kapusu m., Selanik nf.: 83
[Yanaşova k.], bk. Babaşova k.,
Florina kz.
Yançişte çeltük nehri, Kara-verye kz.:
142
Yançişte k., Kara-verye kz.: 139
[Yaneşova k.], bk. Başinovo
„Avrat-hisārı kz.
[Yaneşova k.], bk. Yanleşova
„Avrat-hisārı kz.
k.,
k.,
Yanık-ada [Balık-ada]910 mz., Yeñice-i
Kara-su kz.: 24
Yanık-söğüd mz., Selanik kz.: 103
Yani-Kanak m., Nevrekop nf.: 47
Yani-Viston m., Nevrekop nf.: 47
[Yanikos k.], bk. İyanikos k., Siroz kz.
Yanikova k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 94
903
904
BOA, TD 403, s. 446.
BOA, TD 70, s. 55.
905
BOA, TD 403, s. 913'te “Karye-i Yadalişte”
şeklindedir.
906
BOA, TD 235, s. 200; BOA, TD 1058, s. 164.
BOA, TD 424, s. 176; BOA, TD 433, s.
994'te
“Karye-i
Yahşi
nām-ı
diğer
Kuruşorad” şeklindedir.
907
908
909
910
TK, KKA 187, v. 120a'da “Karye-i Yalancılar
nām-ı diğer Süleymānlu” şeklindedir.
BOA, TD 167, s. 83'te “Mahalle-i Yalukapusı” şeklindedir.
BOA, TD 143, s. 38.
Yanleşova [Yaneşova]911 k., „Avrathisārı kz.: 117
Yanoş [Batos]912 k., Siroz kz.: 70
Yanova k., Nevrekop kz.: 50
[Yanoveni k.], bk. Balvani k., İştin kz.
Yanya sancağı: 133
Yarayan (?) k., Yeñice-i Kara-su kz.: 21
Yardıbal [Yardımlı]913 k., Gümülcine
kz.: 9
[Yardımlı k.], bk. Yardıbal k.,
Gümülcine kz.
Yassı-ören k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Yassı-ören k., Yeñice-i Kara-su kz.: 27
Yassı-ören mz., Drama kz.: 34
[Yavaş k.], bk. Geraş k., Gümülcine kz.
Yaver k., Drama kz.: 33, 34
[Yavornica çeltük nehri], bk. Mavrice
çeltük nehri, Kara-verye kz.
Yavorniçe k., Kara-verye kz.: 136
[Yavriniç k.], bk. Mavdiriç k., Karaverye kz.
Yayalar (?) k., bk. Halīl-Pīrī k.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Yaycı çeltük nehri, Gümülcine kz.: 8
Yaycı m., Yeñice-i Kara-su nf.: 20
Yaycılar k., „Avrat-hisārı kz.: 120
Yaylacı k., Selanik kz.: 100
Yaylacık k., bk. Konaka k., [Hortaç n.],
Selanik kz.
Yaylacık k., Selanik kz.: 105
Yazıcı k., bk. Pasarilçi k., „Avrathisārı kz.
Yedi-değirmen k., Siroz kz.: 68
Yedi-gönye (?) mz., Üç-ev k.,
Kelemerye n., Selanik kz.: 94
Yeğan çeltük nehri., bk. Olahitişte
çeltük nehri, Drama kz.
Yeğan-Bahşī k., Gümülcine kz.: 8
Yeleska [Pelika]914 k., Florina kz.: 186
Yelkenci k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Yeñi-köy k., bk. İnehoz [İnehor] k.,
Selanik kz.
Yeñi-köy k., Gümülcine kz.: 10
Yeñi-köy k., Sidre-kapsi kz.: 108
Yeñi-köy k., Yeñice-i Kara-su kz.: 20
Yeñice915 k., Gümülcine kz.: 16
Yeñice m., Gümülcine nf.: 7
Yeñice mz., Serfiçe kz.: 148
Yeñice, bk. Yeñice-i Vardar nf.
Yeñice-Bato[s]916 k., Siroz kz.: 70
911
BOA, TD 723, s. 417.
912
BOA, TD 3, s. 209'da “Karye-i Bato”; BOA,
TD 70, s. 90'da “Karye-i Batos” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 28; BOA, TD 143, s. 7.
913
914
915
BOA, TD 235, s. 132; BOA, TD 1058, s.
108, 110; BOA, MAD 67, v. 34a.
BOA, TD 143, s. 25'te “Karye-i Yeñice nām-ı
diğer Maksivre, tābi„-i İnöz” şeklindedir.
Yeñice-i Kara-su kz.: 21, 26, 29, 124
Yeñice-i Kara-su [kz.]: 25
Yeñice-i Kara-su n.: 22
Yeñice-i Kara-su nf.: 14, 16, 20, 25,
28, 124, 125
Yeñice-i Vardar kz.: 20, 127, 128,
133, 179
Yukaru-Tāc k., [Kolonya n.], Görice
kz.: 173
Yund k., Ada zm., Yeñice-i Kara-su
kz.: 22
Yund k., Yeñice-i Kara-su kz.: 25, 26
[Zelene-grad k.], bk. Zelenovad k.,
İştin kz.
Yund-köy k., Selanik kz.: 89
Yund-köyü k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Zelovişte923 mz., Kestorya kz.: 163
Yeñice-i Vardar nf.: 126, 127, 128, 158
Yeñice-i Vardar şem„-hānesi: 85
Yund-köyü
memlehası,
Yeñice-i
Kara-su kz.: 25
Yund-oğlanı k., bk Valma k., [Hortaç
n.], Selanik kz.: 95
Yund-oğlanı k., Selanik kz.: 88, 89
Yund-oğlanı-karyesi mz., Selanik kz.:
96
Yūnusluk zv., İnöz: 16
Yūsuf-hānlu k., Yeñice-i Kara-su kz.:
24, 25
Yuvacılar k., Yeñice-i Kara-su kz.: 23
Yeñicelü k., Yeñice-i Kara-su kz.: 24
Yeñiçeri-Yūsuf çf., Gümülcine kz.: 16
Yerak917 (?) k., Florina kz.: 183
Yerakar k., Hortaç kūhu, Selanik kz.:
93
Yerakar k., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Yerakarcı k., bk. Doğancı k., „Avrathisārı kz.
Yerakarcı mz., [Vodena n.], Yeñice-i
Vardar kz.: 132
Yeraki k., Kara-verye kz.: 139
Yerisova k., bk. Erisos k., Sidrekapsi kz.
Yil-değirmeni mz., Kelemerye n.,
Selanik kz.: 86
Yirakar k., [Çitroz], Kara-verye kz.: 135
Yorgan k., Yeñice-i Kara-su kz.: 26
Yorgo-Mirko m., Nevrekop nf.: 47
Yorgo-Vilcan m., Nevrekop nf.: 47
Yoturgal [Portugal]: 84
Yörükler mz., bk. Çakırlar mz.,
Yeñice-i Kara-su kz.
Yukarı-Katori k., Florina kz.: 184
Yukarı-Sengirti k., Nevrekop kz.: 51
Yukaru-Kamenik k., Siroz kz.: 69
[Yukaru-Negolyani k.], bk. GornaNevolyani k., Siroz kz.
Yukaru-Nuska k., Siroz kz.: 68
Yukaru-Oraşiçe k., Kestorya kz.: 162
[Yukaru-Pepelova k.], bk. Bokrupbelova k., Nevrekop kz.
Yukaru-Sadova k., Kestorya kz.: 162
Yukaru-Selanik918 k., İştin kz.: 155
Zaberdani k., Florina kz.: 184
Zaberdani k., [Nasliç n.], İştin kz.: 153
Zagliver k., [Hortaç n.], Selanik kz.: 96
Zagoriçani k., Kestorya kz.: 161
Zagoriçe k., Drama kz.: 32, 34
Zagoriniç k., Timur-hisārı kz.: 57
Zagradiç k., [Voyvoda n.], İştin kz.: 152
Zagradişte k., Görice kz.: 174
Zagromat m., Hortaç n., Selanik kz.: 92
Zāhidlü k., Mekri k., Gümülcine kz.: 12
Zarani k., Görice kz.: 174
[Zararye k.], bk. Zazarı k., Florina kz.
Zarkani k., [Kolonya n.], Görice kz.: 174
Zarova k., Bogdanos n., Selanik kz.: 94
Zarvine k., [Bogdanos n.], Selanik
kz.: 95
Zasna919 (?) mz., Bihlişte kz.: 169
Zāviye-i „Īsā-Bey m., Yeñice-i Vardar
nf.: 127
Zazarı [Zararye]920 k., Florina kz.: 183
[Zaziko k.], bk. Daziko k., [Sidrekapsi n.]
Zehiz921 k., İştin kz.: 156
Zelekojd k., Kestorya kz.: 162
917
918
BOA, TD 70, s. 90.
BOA, TD 1058, s. 15a'da “Karye-i Yerake”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 236; BOA, TD 424, s. 662'de
“Karye-i Yukaru-Selanik nām-ı diğer
Küçük-Selanik” şeklindedir.
Zelenovad [Zelene-grad]922 k., İştin
kz.: 154
Zemīn-i Gözcüğez mz., Yeñice-i Karasu kz.: 23
Ziçişte k., Kestorya kz.: 162
Zigoş k., Drama kz.: 36
Zihne: 66
Zihne kz.: 40, 45, 46, 48, 124
Zihne [kz.]: 32, 39, 44, 70
Zihne nf.: 40, 44, 124, 125
Zihnova [Vihtova]924 k., „Avrat-hisārı
kz.: 118
[Zili k.], bk. Ribal k., Siroz kz.
Zilyahova k., Zihne kz.: 40, 43
Zirnoska k., Bihlişte kz.: 168
Zirnotic k., bk. Mokolişte [Mokrolişte]
k., Drama kz.
Zublani k., Drama kz.: 33
Zuca[ni]925 k., [Bogdanos n., Sidrekapsi]: 90
Zuçani926 k., Kara-verye kz.: 139, 140
[Zugliye k.], bk. Zuhkiye k., Siroz kz.
Zuhkiye [Zugliye]927 k., Siroz kz.: 69
Zukovişte928 k., İştin kz.: 153
Zumbat k., Kelemerye n., Selanik
kz.: 87
Zühre-Hātūn929 md., Selanik nf.: 104
Zvarnik k., Hortaç n., Selanik kz.: 88
Zvarnik k., Zihne kz.: 42
922
923
924
925
926
927
919
916
Zeleniçi k., Florina kz.: 186
920
921
BOA, TD 433, s. 265'te “Mezra„a-i HububatRaska” şeklindedir.
BOA, TD 1058, s. 1.
BOA, TD 70, s. 239'da “Karye-i Zehiz nām-ı
diğer Verderşa”; BOA, TD 424, s. 697; BOA,
TD 433, s. 426'da “Karye-i Zehiz nām-ı
diğer Virodijşe” şeklindedir.
928
929
BOA, TD 70, s. 228. Ayrıca BOA, TD 424, s.
632'de “Karye-i Zeli-grad”; BOA, TD 433, s.
381'de “Karye-i Jeli-grad” şeklindedir.
BOA, TD 433, s. 562'de “Mezra„a-i Radişte”
şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 140; TK, KKA 186, v. 226a.
BOA, TD 70, s. 21.
BOA, TD 424, s. 344; BOA, TD 433, s.
766'da “Karye-i Zuçani nām-ı diğer MonoSpite” şeklindedir.
BOA, TD 70, s. 85; BOA, TD 403, s. 423.
BOA, TD 70, s. 218; BOA, TD 1024, s.
115'te “Karye-i Zigovişte” şeklindedir.
Yayınını yaptığımız defterde bu mescidin geliri olarak gösterilen köyün ismi yazılmamış, karye başlığı altında nefer sayısı ile
hasılı verilmiştir. BOA, TD 70, s. 132'de bu
köy “Saruca-Hızırlı” olarak geçmektedir.
91
II. KÖSTENDĠL LĠVĀSI
Āb-ı Siyāh, bk. Kara-su
„Abdī-oğulları k., Dubniçe n.: 231
Abrabişte [Abranişte]930 y., Rilye dağı,
Ilıca kz.: 192
[Abranişte y.], bk. Abrabişte y., Rilye
dağı, Ilıca kz.
Adonofça [Radolofça k.]931, Ilıca n.: 227
[Armatuş k.],
Morihova n.
Arnavud: 278
Ahī-obası k., Dubniçe n.: 208, 235
Ahmed dükkānı, Ustrumca nf.: 206
Aya-Fotine m., Menlik nf.: 287
Aya-Kiryaki m., Menlik nf.: 287
Ahmed-Ağa md., Çeltükci k., İvranya
kz.: 197
Ahmed-Ağa mu„allim-hānesi, Çeltükci
k., İvranya kz.: 197
Ahmed-Çelebi (?) m., Kilin k., Tikveş
n.: 281
Ahmed-Çelebi m., İstarçeva k.,
Menlik n.: 285
Ahmed-Fakīh m., Ilıca nf.: 217
Aydın-obası k., Dubniçe n.: 235
Ayo-Apostol m., Menlik nf.: 287
Ahmed-Fakīh md., Ilıca [nf.]932: 194
[Ak-kürklü (?) k.], bk. Avagiden k.,
İştib n.
Akıncıyān m., Ustrumca nf.: 267
Alakiçe [Alakince]933 k., Nogoriçe n.: 262
[Alakince k.], bk. Alakiçe k., Nogoriçe n.
Alakinçe k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 296
Alavanda[va]934 k., Boyimiye n.: 268
Aleksino k., Ustrumca n.: 275
Algunye k., Nogoriçe n.: 264
„Alī bin Ya„kūb m., Konarani k.,
Bedriç n.: 284
„Alī-Bey dükkānı, Ustrumca nf.: 206
„Alī-Fakılar k., Nogoriçe n.: 265
Altuman k., Gorna-Krayişte n.: 240
Anborani k., Ilıca n.: 223
Angel m., Bolaniçe [Polyaniçe] k.,
Menlik n.: 290
Angelci k., Ustrumca n.: 271
Apsarca (?) k., Sirişnik n.: 239
Arbanaş k., bk. Jedyançe k., İştib n.
Arbanaş k., Radomir n.: 237
Arbanaşko k., Nogoriçe n.: 262
Argurica k., İştib n.: 265
Arhangel k., İvranya kz.: 302
[Arhangel mn.], bk. Ermengel mn.,
[Kratova kz.]
Armanuş [Armatuş]935 k., Morihova
n.: 282
bk.
Armanuş
k.,
Asılcalar k., Nogoriçe n.: 263
Aşağı-Bektaşlı k., Nogoriçe n.: 264
Avagiden [Ak-kürklü ?]936 k., İştib n.:
265
Ayo-Bogoş m., Menlik nf.: 287
Ayo-Dor [Ayo-Todor]937 m., Menlik nf.:
287
Ayo-Nargir (?) m., Menlik nf.: 287
Ayo-Nikola m., Menlik nf.: 287
Ayo-Nikola-i Küçük m., Menlik nf.:
287
Ayo-Rane m., Menlik nf.: 287
Ayo-Sarende m., Menlik nf.: 287
[Ayo-Todor m.], bk. Ayo-Dor m.,
Menlik nf.
Ayo-Varvara m., Menlik nf.: 287
Ayo-Vasil m., Menlik nf.: 287
Ayo-Vasil(-i diğer) m., Menlik nf.: 287
Ayu-gedüği y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
Babine(-i diğer) k., Dubniçe n.: 233
Babine(-i diğer) k., Dubniçe n.: 233
Babine-i Küçük k., Dubniçe n.: 230
Babişte [Yamişte]938 k., İştib n.: 248
Bablaniçe [Yablaniçe]939 k., İvranya
kz.: 303
Baboraç k., Radomir n.: 236, 238
Babuçine [Yabuçine]940 k., Nogoriçe
n.: 263
Baçinçe [Yaçinçe]941 k., Nogoriçe n.: 263
Baçinlü k., bk. Bahşāyiş k., Dubniçe n.
Baçova [Maçova]942 k., Malişova n.: 277
Bagrençe k., Ilıca n.: 194
Bāğ-ı „Atīk, Ustrumca nf.: 206
Bahşāyiş k., Dubniçe n.: 235
Bala [Mala]943 m., Kratova nf.: 245
Balaban pıñarı, Ustrumca n.: 207
Balanova k., Dubniçe n.: 231
Başteva k., [İslavişte n.]: 226
Bateyçe [Mateyçe]950 k., Nogoriçe n.: 262
Batiçe-Golema951 mz., Nogoriçe n.: 264
Batofça [Yanofça]952 k., Sirişnik n.: 240
944
BOA, TD 141, s. 104; BOA, TD 267, s. 452.
945
BOA, TD 141, s. 259.
Aynı defter, s. 279.
936
BOA, TD 74, s. 211; BOA, TD 141, s. 303.
947
BOA, MAD 170, v. 28b.
BOA, TD 74, s. 3; BOA, TD 267, s. 502.
BOA, TD 74, s. 190; BOA, TD 141, s. 253.
937
948
BOA, TD 141, s. 133; BOA, TD 267, s. 583.
BOA, TD 74, s. 3; BOA, TD 267, s. 503;
BOA, TD 523, s. 2.
938
BOA, TD 74, s. 216; BOA, TD 141, s. 307.
932
BOA, MAD 170, v. 490a.
941
BOA, TD 141, s. 168; BOA, TD 267, s. 835.
BOA, TD 74, s. 56; BOA, TD 141, s. 169.
933
BOA, TD 141, s. 163; BOA, TD 267, s. 775.
BOA, TD 141, s. 11.
942
BOA, TD 74, s. 87; BOA, TD 141, s. 207.
943
BOA, TD 267, s. 468.
92
Barine [Marine]949 k., İştib n.: 248
Barova k., Tikveş n.: 281
946
940
934
Barbareva k., Ustrumca n.: 274
[Barbaruşiçe k.], bk. Barbaveşniçe
k., [İpşine n.], İvranya kz.
Barbaveşniçe
[Barbaruşiçe]946
k.,
[İpşine n.], İvranya kz.: 298
Barganiç [Marganiç]947 k., İvranya
kz.: 293
Bariçine [Mariçino]948 k., İştib n.: 255
Aynı defter, s. 232.
939
931
Banya-Polana k., İvranya kz.: 298
Baraklı k., Nogoriçe n.: 261
[Baraklı k.], bk. Beratlı k., Dubniçe n.
[Baralofça k.], bk. Meranofça k.,
İvranya kz.
Barbareva k., İştib n.: 254
Barbareva [k.], İştib n.: 253
935
BOA, MAD 170, v. 486b.
BOA, TD 141, s. 39; BOA, TD 267, s. 41.
930
[Baldeşiçe-i Küçük k.], bk. KüçükBaldeşiniç k., Ustrumca n.
Balı-Brest [Mali-Brest]944 k., GornaKrayişte n.: 240
[Balinçe k.], bk. Baniçe k., [Praşova n.],
İvranya kz.
[Balinçe k.], bk. Kaniçe k., Boyimiye n.
Balmuşinci k., Sirişnik n.: 239
Balvan-ı Küçük k., İştib n.: 254
Bana k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 299
Bana k., Dubniçe n.: 229
Baniçe [Balinçe]945 k., [Praşova n.],
İvranya kz.: 295, 300
Baniçe k., Ustrumca n.: 273
[Baniçe k.], bk. Bayçe k., Boyimiye n.
Baniçelü-Ahmed zv., bk. HocaŞemsü'd-dīn zv., Ustrumca nf.
Baniska k., bk. Ilıca k., Ustrumca n.
[Banişor k.], bk. Yanbeşor k.,
Sirişnik n.
Banya k., Koçana n.: 259
Banya mz., Ilıca n.: 224
949
950
951
952
BOA, TD 141, s. 162; BOA, TD 267, s. 753.
BOA, TD 267, s. 784'te “Mezra„a-i Matiçe”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 107; BOA, TD 267, s. 395.
Bavroşin (?) m., Doyran-gölü-nefs k.,
Doyran-gölü n.: 271
Bayçe [Baniçe]953 k., Boyimiye n.: 278
Baykova k., Bedriç n.: 284
Baylofça k., Nogoriçe n.: 264
Bayram-zāde m., Ustrumca nf.: 267
Bayram-zāde md., Ustrumca nf.: 207
Bayram-zāde[-Sinān]954 md., Ustrumca
nf.: 207
Bāzār m., Bedriç nf.: 267
Bāzdārān m., Bedriç nf.: 268
Bāzdārān m., Çeşinofça k., Koçana
n.: 257
Bāzdārān m., Dolna-Gugançe k.,
Nogoriçe n.: 262
Bāzdārān m., Gradişte k., Nogoriçe
n.: 261
Bāzdārān m., İstepançe k., İştib n.:
253
Bāzdārān m., İştavkoviçe k., Koçana
n.: 250
Bāzdārān m., Leskofça k., [İştib n.]: 252
Bāzdārān
m.,
Palmesofça
k.,
Nogoriçe n.: 263
Bāzdārān m., Siveç k., Tikveş n.: 280
Bāzdārān m., Trisine k., Koçana n.:
258
Bāzdārān m., Vidovişte k., Koçana
n.: 259
Bāzdārān m., Yavorniçe k., Bedriç n.:
284
Bāzdārān(-ı diğer) m., Leskofça k.,
[İştib n.]: 252
[Bebrava m.], bk. Pravda m.,
Alavanda[va] k., Ustrumca n.
Beçivadol [Liçindol]955 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 295
Beçoviçe [Yahoviçe]956 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 302
[Bedinye k.], bk. Birne k., Nogoriçe n.
Bedne-horye [Yedne-harye]957 m.,
İştib nf.: 249
Bedriç c.: 207
Bedriç n.: 267, 271
Bedriç [n.]: 270
Bedriç nf.: 211, 212, 267, 285
Begofça [Negofça]958 k., [Praşova n. ],
İvranya kz.: 300
Begoyofça959 k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 299
Bekinova-Trniçe k., İvranya kz.: 295
Beklani k., Koçana n.: 259
Bektaş m., Koliçko k., Nogoriçe n.:
262
Bela k., Koçana n.: 202, 250
Bela-Guyeva k., bk. Naraçiniçe
[Tarahinçe] k., İştib n.
Bela-Veçovçe (?) k., İvranya kz.: 302
[Bela-Vode k.],
Radomir n.
bk.
Beladeva
k.,
Bela-Vodiçe k., Nogoriçe n.: 264
Beladenisme
[Kladoksine]960
k.,
Boyimiye n.: 279
Beladeva [Bela-Vode]961 k., Radomir
n.: 237
Belane k., bk. Neva-grad k., Dubniçe n.
Belanofça k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 295
Belanofça k., Nogoriçe n.: 264
Belarava k., Dubniçe n.: 208
Belaşaniçe k., Koçana n.: 260
Belaşinçe k., Koçana n.: 259
Belbafokça
[Belyakofça]962
Nogoriçe n.: 264
Belçaniçe k., Radomir n.: 236
Belçin k., Dubniçe n.: 219
k.,
Belço m., Dimindova [Dimidova] k.,
Bedriç n.: 283
Belesiçe-Klinofça
[Klinofça]963
k.,
İvranya kz.: 295
Belhovişte [Piçvişte]964 k., İvranya kz.:
300
Beliçe-i Güzel k., Menlik n.: 289
[Belinçe k.], bk. Yelşiçe k., Nogoriçe n.
Belinlü [Bilenlü]965 k., Nogoriçe n.: 261
Belirme (?) mz., Menlik n.: 210
Belişniçe k., Tikveş n.: 281
Belişova k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
295
Belomeyani [Humyanı]966 k., İvranya
kz.: 304
Beloşiçe967 k., Menlik n.: 290
Belotine k., Ustrumca n.: 275
Belova k., Sirişnik n.: 239
Belşiçe [Mileştiçe]968 k., Piyaniçe n.: 228
960
961
962
Aynı defter, s. 210. Ayrıca BOA, TD 74, s.
92'de “Karye-i Klodovkışte nām-ı diğer
İsterçova (?)” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 92. Ayrıca BOA, TD 267, s.
356'te “Karye-i Beluvode” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 61; BOA, TD 267, s. 800.
BOA, TD 141, s. 185.
BOA, MAD 170, v. 489a.
963
964
BOA, TD 74, s. 199; BOA, TD 141, s. 292.
955
BOA, TD 74, s. 184; BOA, TD 141, s. 265.
965
BOA, TD 267, s. 760.
956
BOA, TD 141, s. 87.
BOA, TD 267, s. 530. Ayrıca BOA, MAD 170,
v. 70a'da “Mahalle-i Ednehorye” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 290.
Aynı defter, s. 286'da “Karye-i Begoyofça
nām-ı diğer Leskofça” şeklindedir.
966
BOA, TD 141, s. 309. Ayrıca BOA, TD 74, s.
217; BOA, MAD 170, v. 483a'da “Karye-i
Humilani”; şeklindedir.
953
954
957
958
959
967
968
BOA, TD 141, s. 260.
BOA, TD 141, s. 22'de “Karye-i Belosiçe
nām-ı diğer Belovişte” şeklindedir.
Aynı defter, s. 68.
Belut k., Gorna-Krayişte n.: 239
[Belyakofça k.], bk. Belbafokça k.,
Nogoriçe n.
[Benova k.], bk. Yenova k., Tikveş n.
Berāt-obası k., bk. Yūsuf bin Mūsā
k., Dubniçe n.
Beratlı [Baraklı]969 k., Dubniçe n.: 219
Berbilofça k., Gorna-Krayişte n.: 242
Berçovçe mz., İvranya kz.: 295
Berendi k., Sirişnik n.: 240
Berilofça k., Nogoriçe n.: 261
[Berilofça k.], bk. Perilofça [k.],
Nogoriçe n.
Berinofça970 k., bk. Buykofça k.,
Nogoriçe n.
Berkofça k., İvranya kz.: 301
Berova k., Malişova n.: 277
Bersil [Bersin]971 k., Ilıca n.: 221
[Bersin k.], bk. Bersil k., Ilıca n.
Berzayçene [Rayçene]972 k., Koçana
n.: 259
Beşīrlü k., İştib n.: 257
Beşoviçe k., Tikveş n.: 281
[Betava mz.], bk. Penava mz.,
Nogoriçe n.
Beyi-Çelebi m., Ustrumca nf.: 267
Beyi-Çelebi md., Ustrumca nf.: 206
Bezdenik ābı, Ustrumca n.: 207
Bezgaşin [Bezgaşt]973 k., Ustrumca n.:
276
[Bezgaşt k.], bk. Bezgaşin k.,
Ustrumca n.
Bezikova k., Koçana n.: 258
Bezuzal [Jujel]974 k., İvranya kz.: 296
[Bıklışte k.], bk. Nıklışe k., İvranya kz.
Bihor k., Radomir n.: 238
Bilac k., [Praşova n.], İvranya kz.: 295
Bilce (?) mz., İvranya kz.: 302
[Bilenlü k.], bk. Belinlü k., Nogoriçe n.
Bilizişniçe [Bilizniçe]975 k., İştib n.: 248
[Bilizniçe k.], bk. Bilizişniçe k., İştib n.
Biran [Brest]976 dalyanı, Doyran gölü,
Ustrumca n.: 269
Birne [Bedinye]977 k., Nogoriçe n.: 264
Birora [Peprova]978 mn., Koçana n.: 260
969
BOA, TD 267, s. 204.
970
BOA, TD 267, s. 837'de “Karye-i Buykofça
nām-ı diğer Berikofça” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 30; BOA, TD 267, s. 83.
971
972
BOA, TD 141, s. 152.
973
Aynı defter, s. 22; BOA, MAD 170, v. 219a.
BOA, TD 74, s. 198; BOA, TD 141, s. 267.
974
975
976
977
978
BOA, TD 267, s. 504; BOA, TD 523, s. 2.
Ayrıca BOA, TD 74, s. 3; BOA, MAD 170, v.
19a'da “Karye-i Bilicinska” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 5; BOA, TD 269, s. 6.
BOA, TD 74, s. 52; BOA, TD 141, s. 172;
BOA, TD 267, s. 816.
BOA, TD 141, s. 124. Ayrıca BOA, TD 267,
s. 724'te “Manastır-ı Pirava” şeklindedir.
93
Bislin k., Nogoriçe n.: 264
Bisneva [Pişteva k.]979, Tikveş n.: 279
[Bistrençe k.], bk. Bistriçe k., Tikveş n.
Bistriçe ābı, Pürtlü: 220
Bistriçe [Bistrençe]980 k., Tikveş n.: 280
Bistriçe k., bk. Hamza-beylü k.,
Dubniçe n.
Bistriçe k., Dubniçe n.: 232
Bistriçe [k.], Dubniçe n.: 232
Bistriçe k., Gorna-Krayişte n.: 243
Bistriçe-i Küçük k., Dubniçe n.: 230
Bistrinçe k., Tikveş n.: 282
Biştrişani k., Koçana n.: 259
Bişuş [Penuş]981 k., İştib n.: 256
Blajeva k., Dubniçe n.: 233
[Blateşniçe k.], bk. Plaşniçe
Sirişnik n.
k.,
[Bobçeva mz.], bk. Bonçeva mz.,
Nogoriçe n.
Bobnik k., İvranya kz.: 300
[Bobofça k.], bk. Popofça k., Nogoriçe n.
Boboşeva k., Dubniçe n.: 220
Bobovdol k., Dubniçe n.: 233
Boçival k., İştib n.: 253
Boçov m., Petraliçe k., [İslavişte n.]: 222
Bodilan k., Bedriç n.: 283
Bodino k., Dubniçe n.: 234
Bodriçe [Todoriçe]
277
982
k., Malişova n.:
Bogaçiçe k., Nogoriçe n.: 263
Bogançe k., Koçana n.: 259
[Bogarin k.],
[İslavişte n.]
bk.
Borgarin
k.,
Bogdan m., Viratislafça k., Piyaniçe
n.: 227
Bogdanofça k., İvranya kz.: 301
Bogorodiçe k., Piyaniçe n.: 229
Bogorodiçe-i Küçük k., Menlik n.: 291
Bogoslafça k., İştib n.: 253
Bogoslafça [k.], İştib n.: 257
Bogoslav983 mn.: 224
Bogoslavçe k., Ilıca n.: 193
[Bogotençe k.], bk. Toploviniçe k.,
Koçana n.
Bogoyova k., Bedriç n.: 284
Bohula k., Tikveş n.: 282
Bojdar m., Kratova nf.: 245
Bojiknofça k., İvranya kz.: 300
Bokrayçeva k., Ustrumca n.: 274
Bolaniçe [Polyaniçe]984 k., Menlik n.:
290
Bolanova [Polatova]985 k., Dubniçe n.:
233
Bolatena k., İvranya kz.: 303
Bolisela-Glava k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 294
Bolonoşofça k., İvranya kz.: 293
Bolteşinko [Poletensko]986 k., Sirişnik
n.: 242
Bonçeva [Bobçeva]987 mz., Nogoriçe
n.: 264
Boniçe k., [Çerofça], İvranya kz.: 300
Bonova k., bk. Yenova [Benova] k.,
Tikveş n.
Borgarin [Bogarin]988 k., bk. DolnaKratova k., [İslavişte n.]
Borilçeva k., Koçana n.: 259
Borileva [-Glava]989 k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 302
Borilofça k., İştib n.: 247
Borindol k., Ilıca n.: 221
Borine k., bk. Marine k., Tikveş n.
Borişova k., Ustrumca n.: 275
Boriyeva k., Ustrumca n.: 273
Borodim mz., Ustrumca n.: 274
Borofça (?) mz., İvranya kz.: 298
Borovça k., [Praşova n.], İvranya kz.:
298
Boroviçani k., Bedriç n.: 284
[Bosenleva k.], bk. Boslenov k., İştib n.
Bosil-grad k., bk. Dolna-Bela k.,
Sirişnik n.
Bosilova k., Ustrumca n.: 275
Boslenov [Bosenleva]990 k., İştib n.: 247
Boşava çeltük nehri, Kuşinçe k.,
[Tikveş n.]: 269
Botoroş k., Tikveş n.: 280
Botroniçe mz., İvranya kz.: 296
Bovindol k., İvranya kz.: 295
Boyacı pıñarı, kurb-i Ustrumca: 206
Boyançişte k., Tikveş n.: 281
Boyimiye n.: 267, 278
Boyimiye [n.]: 278
Boyo m., Gurgova k., Bedriç n.: 284
Boyraşinçe k., [İpşine n.], İvranya
kz.: 296
Bozidol k., Ustrumca n.: 285
984
985
986
979
980
BOA, TD 141, s. 213.
Aynı defter, s. 215. Ayrıca BOA, MAD 170,
v. 262a'da “Karye-i Bistrançe nām-ı diğer
Koşani” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 25; BOA, TD 141, s. 138;
BOA, TD 267, s. 600.
981
982
983
BOA, MAD 170, v. 251a.
BOA, TD 267, s. 94.
94
987
988
BOA, TD 141, s. 13.
Aynı defter, s. 76; BOA, TD 267, s. 278.
BOA, TD 141, s. 116; BOA, TD 267, s. 378;
BOA, MAD 170, v. 421b.
BOA, TD 141, s. 171. Ayrıca BOA, TD 267,
s. 825'te Mezra„a-i Popçeva” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 55; BOA, TD 267, s. 130.
989
BOA, TD 141, s. 160.
990
BOA, TD 74, s. 28; BOA, TD 267, s. 491.
Ayrıca BOA, MAD 170, v. 142a'da “Karye-i
Bosilnova” şeklindedir.
Bozniçe991 k., İştib n.: 252
[Bozovik k.], bk. Turbek k., Nogoriçe n.
Bradeniçte [Bradiçne]992 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 297
[Bradiçne k.], bk. Bradeniçte k.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Brankofça k., Gorna-Krayişte n.: 241
Braşko k., Nogoriçe n.: 265
Braşova k., İvranya kz.: 297
Bratilofça k., Nogoriçe n.: 262
Bratofça k., İştib n.: 256
Brayan m., Gradec k., Koçana n.: 250
Breklene [Treklene]993 k., bk. Prekoştiçe
[Predoştiçe] k., Gorna-Krayişte n.
Bresniçe k., Ilıca n.: 223
Bresniçe k., İvranya kz.: 296
Bresnik (?) k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 296
[Brest dalyanı], bk. Biran dalyanı,
Doyran gölü, Ustrumca n.
Brest k., Doyran-gölü n.: 271, 275
Brest k., İştib n.: 248
Brest m., Uşik k., Gorna-Krayişte n.:
241
Brestova k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 301
Breşliçe (?) mz., İvranya kz.: 299
Brezdan m., Gorna-Lukoviçe k.,
Piyaniçe n.: 227
Brezniçe k., [İslavişte n.]: 226
Brezniçe k., Menlik n.: 290
Breznik m., Tırnova k., Praşova,
İvranya kz.: 197
Brlog k., Piyaniçe n.: 228
Brobiştin [Brobiştip]994 k., Koçana n.:
250
[Brobiştip k.], bk. Brobiştin k.,
Koçana n.
Broviçe-Yovan (?) m., Dubniçe nf.: 218
Brovoyofça k., bk. Baraklı k.,
Nogoriçe n.
Brusya [Prolesye]995 k., İvranya kz.: 297
Brvenik996 k., İvranya kz.: 304
Buçim k., İştib n.: 254
Buçişte k., İştib n.: 201
Buçişte-i Dolna k., İştib n.: 201
Budinaş [Budinaşiçe]997 k., Malişova
n.: 277
991
992
993
994
995
996
997
BOA, TD 267, s. 543; BOA, TD 269, s. 25'te
“Karye-i Lozniçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 271'de “Karye-i Bradinçe
nām-ı diğer Bojetinçe” şeklindedir.
Aynı defter, s. 100; BOA, TD 267, s. 396.
BOA, TD 267, s. 643.
BOA, TD 141, s. 270'de “Karye-i Prolesye
nām-ı diğer Predol” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 217'de “Karye-i Brvenik
nām-ı diğer İzlabana” şeklindedir.
Aynı defter, s. 93; BOA, TD 141, s. 206.
[Budinaşiçe k.], bk. Budinaş k.,
Malişova n.
Bugarin k., [Praşova n.], İvranya kz.:
299
[Buka k.], bk. Bute k., İvranya kz.
Bulaçani k., Nogoriçe n.: 263
[Cileva m.], bk. Cile m., Gradec k.,
Koçana n.
Bulanofça
k., bk. Bresnik k.,
[Praşova n.], İvranya kz.
[Bunaş-ı Büzürk k.], bk. Buynaş-ı
Büzürk k., Koçana n.
Bunoşofça k., İvranya kz.: 296
Bunova k., Ilıca n.: 225
Burovça k., Boyimiye n.: 278
Buryaniçe [Kuryaniçe]999 mz., Menlik
n.: 290
Buselçine [Lupiçine]1000 k., İvranya
kz.: 303
Buşeva k., İştib n.: 256
Buşniçe k., İştib n.: 254
Buştran-ı Büzürk k., [Praşova n.],
İvranya kz.: 299
Buştran-ı Küçük k., [İpşine n.],
İvranya kz.: 294
Bute [Buka]1001 k., İvranya kz.: 304
Buyanofça k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 296
Buykofça k., İvranya kz.: 298
Buykofça k., Koçana n.: 258
Buykofça k., Nogoriçe n.: 261
[Buykova k.], bk. Buynofça k.,
Nogoriçe n.
Buynaş-ı
Büzürk
[Bunaş-ı
Büzürk]1002 k., Koçana n.: 258
Buynofça
[Buykova]1003
k.,
bk.
Bratilofça k., Nogoriçe n.
Büyük-İpsalim k., Menlik n.: 288
Büyük-Meçkofça k., İştib n.: 253
Büzürk m., Dragozil k., Tikveş n.: 281
Cāmi„ m., Bedriç nf.: 267
Cāmi„ m., İştib nf.: 249
Cāmi„ m., Kratova nf.: 245
Cāmi„ m., Ustrumca nf.: 267
Cāmi„-i Kebīr m., Ilıca nf.: 217
Cāmi„-i Şerīf, Ustrumca nf.: 206
Cani (?) m., Radovişte k., Ustrumca
n.: 269
[Cestelin k.], bk. Hestelin k., İvranya kz.
Cile [Cileva]1004 m., Gradec k., Koçana
n.: 250
Çaganofça k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 295
998
998
999
BOA, TD 74, s. 192'de “Karye-i Tulenofça”;
BOA, TD 141, s. 269'da “Karye-i Bresnik
nām-ı diğer Tulanofça” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 13.
BOA, TD 74, s. 216; BOA, TD 141, s. 307;
BOA, MAD 170, v. 481a'da “Karye-i
Lupiçine nām-ı diğer Boçişte” şeklindedir.
1001 BOA, TD 74, s. 217; BOA, TD 141, s. 309.
1000
1002
BOA, TD 141, s. 146; BOA, TD 267, s. 690.
1003
BOA, TD 267, s. 767.
Cinofça k., Radomir n.: 237
Cum„a-bāzārı-nefs k., Dubniçe n.: 230
Cüllāh-İbrāhīm-cemā„ati
Podimir k., İştib n.
k.,
Çareva-bile
[Çareva-sele]1005
Piyaniçe n.: 228
bk.
k.,
[Çareva-sele k.], bk. Çareva-bile k.,
Piyaniçe n.
Çarovik k., Tikveş n.: 281
Çaşniçe k., İştib n.: 256
[Çatnohor m.], bk. Çıknohor m.,
Alavanda[va] k., Ustrumca n.
Çavuş-Ayas c.,
Menlik n.: 209
İsveti-İvrace
k.,
Çelopek k., Nogoriçe n.: 262
[Çelopinçe k.], bk. Haploniçe
Menlik n.
k.,
Çelopod k., Menlik n.: 291
Çeltükci k., İvranya kz.: 197
Çeltükciyān k.,
[Tikveş n.]
bk.
Vozarçe
k.,
[Çemersko k.], bk. Çersko k., Tikveş n.
Çemrnik y., Ilıca kz.: 192
Çepremnik [Çermnik]1006 k., Piyaniçe
n.: 227
Çera k., Koçana n.: 260
Çerani k., Piyaniçe n.: 228
Çeraşka k., İvranya kz.: 299
Çeravariçe k., Piyaniçe n.: 227
Çereşnova k., [İslavişte n.]: 226
[Çereşnova k.],
[İslavişte n.]
bk.
Çereşova
k.,
Çereşova [Çereşnova]1007 k., [İslavişte
n.]: 226
Çerevidol k., [İslavişte n.]: 224
Çeri-başı m., İştib nf.: 249
Çeri-başı m., Radovişte k., Ustrumca
n.: 269
Çerişka k., bk. Kaştel k., İştib n.
Çerişnova k., Gorna-Krayişte n.: 243
[Çermnik k.], bk. Çepremnik k.,
Piyaniçe n.
Çerne-Lika k., Ustrumca n.: 274
Çerne-Trava k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 301
[Çerni-virh k.], bk. Çernivirniç k.,
[İpşine n.], İvranya kz.
1004
1005
1006
1007
Aynı defter, s. 658. Ayrıca BOA, MAD 170,
v. 40a'da “Mahalle-i Cebelova” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 68.
BOA, TD 74, s. 15; BOA, TD 141, s. 17;
BOA, TD 267, s. 138.
BOA, TD 141, s. 63; BOA, TD 267, s. 120.
Çerniçe [Viniçe]1008 m., Gradec k.,
Koçana n.: 251
[Çernofça k.], bk. Kırnofça k., [İpşine
n.], İvranya kz.
Çernoştiçe k., [İslavişte n.]: 226
Çernotiçe k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 294
Çernoyofça k., [Çerofça ma„a İpşine
n.], İvranya kz.: 300
Çervene-Breg k., bk. Saru-yar k.,
Dubniçe n.
Çervene-Gradişte k., İvranya kz.: 301
Çervene-vode k., [İpşine n.], İvranya
kz.: 298
[Çervene-Yabuka mz.], bk. ÇerveneYabuna mz., [Çerofça], İvranya kz.
Çervene-Yabuna [Çervene-Yabuka]1009
mz., [Çerofça], İvranya kz.: 295
Çervenyani k., Ilıca n.: 222
Çernivirniç [Çerni-virh]1010 k., [İpşine
n.], İvranya kz.: 296
Çerovaç-ı Büzürk k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 294
Çeroviçe k., [İslavişte n.]: 226
Çersko [Çemersko]1011 k., Tikveş n.: 281
Çerven-Mogile k., Radomir n.: 238
Çervişte k., Dubniçe n.: 234
Çeryan (?) ābı, Hamza-beylü k.,
Dubniçe n.: 208
Çeşinofça k., Koçana n.: 257
Çeşkova [Şeşkova]1012 k., Tikveş n.: 280
Çetirci k., Ilıca n.: 225
Çetirci k., Nogoriçe n.: 252
Çıklova k., Dubniçe n.: 235
Çıknohor
[Çatnohor]1013
m.,
Alavanda[va] k., Ustrumca n.: 268
Çırayçene [Hrançine]1014 k., Ustrumca
n.: 275
Çibofça k., İvranya kz.: 304
Çiftlik-i Sinān-Bey m., İştib nf.: 203
[Çirinçani k.], bk. Çirishani k.,
Doyran-gölü n.
Çirishani [Çirinçani]1015 k., Doyrangölü n.: 276
Çirkofça k., İştib n.: 257
Çirkvineç-i Bālā k., Piyaniçe n.: 229
[Çirmenik mz.], bk. Çirmenil mz.,
Radomir n.
Çirmenil [Çirmenik]1016 mz., Radomir
n.: 237
1008
BOA, TD 267, s. 663; BOA, MAD 170, v. 40b.
1009
BOA, TD 141, s. 263.
Aynı defter, s. 268.
1010
1011
BOA, TD 74, s. 94; BOA, TD 141, s. 224.
1012
BOA, TD 141, s. 218.
BOA, MAD 170, v. 67b.
1013
1014
BOA, TD 141, s. 199; BOA, MAD 170, v. 231a.
1015
BOA, TD 141, s. 187.
95
[Çirno-Glog y.], bk. Tonoloviçe y.,
Ilıca kz.
Çirnulug k., İvranya kz.: 294
Dayko-Pop m., Vranova [Drnova] k.,
Bedriç n.: 283
[Debançe k.], bk. Deyançe k., Koçana n.
Çirovaç-ı Küçük k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 297
[Debela-Glava k.], bk. Vila-Glava k.,
Gorna-Krayişte n.
Çirvenyani [ k., Ilıca n.]1017: 234
[Debelilug k.], bk. Dililug k., Radomir n.
Çirvilova k., İştib n.: 255
Deberniçe [Vırbiçe]1021 k., Tikveş n.: 282
Çizkor (?) tarlası, Hamza-beylü k.,
Dubniçe n.: 207
Debrani k., Menlik n.: 290
Çoban m., İstarçeva k., Menlik n.: 285
Çoban-Petko m., Tırnofça k., İvranya
kz.: 297
[Çobanlu m.], bk. Dumanlu m.,
Aydın-obası k., Dubniçe n.
Çobçe-Hasan [Doviçe-Hasan]1018 k.,
İştib n.: 255
Çoçli k., Dubniçe n.: 229
Çoklova k., Radomir n.: 237
Çorlofça k., Bedriç [n.]: 270
Çukofça k., İvranya kz.: 296
Çukofça k., Radomir n.: 236
[Çukovaç k.], bk. Gokofça k., İvranya
kz.
Çurageva k., Menlik n.: 287
Çuriçan k., Bedriç n.: 284
Çuyeşeva k., Ilıca n.: 219
Çüdinçe k., [İslavişte n.]: 224
Dabilya k., Ustrumca n.: 275
Dabnişte k., Tikveş n.: 280
Dabreno m., Debrani k., Menlik n.: 290
Dabreno m., İsmilova k., Menlik n.: 291
Dabreno m., Vopila k., [İslavişte n.]: 222
Daçoviçe [Dadolçe]1019 k., bk. Piperova
k., [İştib n.]
Dadivi-İstoyke m., Radomir nf.: 236
[Dadolçe k.], bk. Daçoviçe k., [İştib n.]
Dalamanlar y., Ilıca kz.: 193
[Damiş mz.], bk. Daniş mz., [İslavişte n.]
Damyan k., İştib n.: 248
Damyan k., Kratova kz.: 196
Damyan ma„deni: 269
Daniş [Damiş]1020 mz., [İslavişte n.]: 224
Darb-hāne m., Kratova nf.: 245
[David-ofça k.], bk. Vavid-ofça k.,
İvranya kz.
[Davidova k.], bk. Mavinkova k.,
Boyimiye n.
Dāvud-obası k., Dubniçe n.: 230
Dayanofça k., Gorna-Krayişte n.: 242
1016
1017
1018
1019
1020
96
Aynı defter, s. 89; BOA, TD 267, s. 369;
BOA, MAD 170, v. 409a.
BOA, TD 141, s. 33; BOA, TD 267, s. 222.
BOA, TD 141, s. 130; BOA, TD 267, s. 617.
BOA, TD 141, s. 9; BOA, MAD 170, v. 59a.
Ayrıca BOA, TD 267, s. 510'da “Karye-i
Piperova nām-ı diğer Dadoviçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 49; BOA, TD 267, s. 94.
Debraranci
[Drajanova]1022
Ustrumca n.: 273
Debrişe k., Menlik n.: 288
k.,
Debrişte k., Tikveş n.: 280
Dedino k., Ustrumca n.: 275
[Dedino k.], bk. Vedino k., Ustrumca n.
Değirmen-deresi k., Ilıca n.: 221
Dekutince k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 295
[Dekutince k.], bk. Kutince
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Delü-Hüseyinlü k., İştib n.: 253
k.,
Delü-Orman k.,
Ustrumca n.
k.,
bk.
Novasil
Demirhan (?) m., Bedriç nf.: 267
Depan (?) m., Vataş k., Tikveş n.: 279
Derkinçe [Ruginçe]1023 mz., Nogoriçe
n.: 264
Derzī-Bahşī-oğulları k., Dubniçe n.:
231
Derzī-başı k., bk. Hācī-„Alī-obası k.,
Dubniçe n.
Desislavçe k., Sirişnik n.: 241
[Destemallu k.], bk. Destemaltu k.,
İştib n.
Destemaltu [Destemallu]1024 k., bk.
İsmokova k., İştib n.
Deşman (?) k., Koçana n.: 259
Deve-bağırdan k., Dubniçe n.: 231
Devrani k., Menlik n.: 209
Deyançe [Debançe]1025 k., Koçana n.:
258
Deylofça k., Nogoriçe n.: 265
Dılboçiçe k., Dubniçe n.: 232, 235
Dılboçiçe k., [İpşine n.], İvranya kz.: 302
Dılboçiçe k., Nogoriçe n.: 263
Dılbokidol k., Nogoriçe n.: 264
Dılboştiçe (?) m., Bedriç nf.: 268
Dılga-Luka k., İvranya kz.: 303
[Dılga-Pare mz.], bk. Hoca-pare mz.,
İvranya kz.
Dılgidol k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
296
[Dılka-Luka k.], bk. Vılka-Luka k.,
Sirişnik n.
Diğinler k., İştib n.: 255
Dihnofça [Voyhinofça]1026 mz., İştib
n.: 253
Dilbüler [Dilküler]1027 k., Dubniçe n.:
231
Dilçeva k., Ilıca n.: 224
Diledimiriçe
[Viladimirci]1028
k.,
Malişova n.: 277
Dililug [Debelilug]1029 k., Radomir n.:
237
[Dilküler k.], bk. Dilbüler k., Dubniçe n.
[Dimidova k.], bk. Dimindova k.,
Bedriç n.
Dimindova [Dimidova]1030 k., Bedriç
n.: 283
Dimiraşinçe k., Malişova n.: 277
Dimitri [-Dragoslav]1031 m., Zelezniçe
k., Dubniçe n.: 231
Dimitri m., Dövenjebçe [Dövenjençe]
k., Nogoriçe n.: 263
Dimitri m., Kruşinçe [Kruşiçe] k.,
Bedriç n.: 283
Dimitri m., Zelezniçe k., Dubniçe n.:
231
Dimitri-Brodan1032
m.,
Velvusne
[Velvusa] k., Ustrumca n.: 268
Dimitri-Dragos m., Leskova k.,
Dubniçe n.: 233
Dimitri-Gora m., Sopot k., Nogoriçe
n.: 261
Dimitri-Radovan m., Zigurava k.,
Menlik n.: 290
Dimitri-Rayço m., Radomir nf.: 236
Dimitri-yurdu y., Rilye dağı, Ilıca kz.:
192
Dimofça mz., Radomir n.: 236
Dimonçe k., Nogoriçe n.: 250
Dimonçi k., Doyran-gölü n.: 271
Dino m., Debrani k., Menlik n.: 290
Dirafçe [Diramçe]1033 k., Piyaniçe n.:
228
[Diramçe k.], bk. Dirafçe k., Piyaniçe n.
Dirançe [Vırabça]1034 k., Menlik n.: 291
Diranonislafça [Viratislafça]1035 k.,
Piyaniçe n.: 227
1026
1027
BOA, TD 141, s. 119; BOA, TD 267, s. 625;
BOA, MAD 170, v. 135b.
BOA, TD 141, s. 16; BOA, TD 267, s. 291.
1021
BOA, TD 74, s. 97; BOA, TD 141, s. 231.
1028
1022
BOA, TD 141, s. 179. Ayrıca BOA, TD 74,
s. 72'de “Mezra„a-i Drajniçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 206.
1029
1023
BOA, TD 141, s. 173; BOA, TD 267, s. 837.
BOA, TD 141, s. 140; BOA, TD 267, s. 628.
Aynı defter, s. 88; BOA, MAD 170, v. 396a.
BOA, TD 141, s. 235; BOA, MAD 170, v. 305a.
1031
BOA, TD 267, s. 200.
1032
BOA, MAD 170, v. 65b'de “Mahalle-i DimitriBodan (?)” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 67; BOA, TD 267, s. 179.
1024
1025
BOA, TD 141, s. 147. Ayrıca BOA, TD 267,
s. 711'de “Karye-i Debançe-Eflahaniçe [i]le
mahlūt otururlar, sınurları müşā„dır”
şeklindedir.
1030
1033
1034
BOA, TD 74, s. 114; BOA, TD 141, s. 246.
Disan1036 k., Tikveş n.: 280
Dīvāne-Hamza k., Dubniçe n.: 233
[Divitne k.], bk. Dovenka k., İvranya kz.
Divlanis [Divlas]1037 k., Doyran-gölü
n.: 276
[Divlas k.], bk. Divlanis k., Doyrangölü n.
Divlene k., Sirişnik n.: 239
Dizdār m., Robova k., Ustrumca n.:
285
Dobra-Glava mz., Nogoriçe n.: 261
Dobra-Koge m., Kratova nf.: 245
Dobra-Luka k., Kratova kz.: 247
Dobra-Senadin
m.,
Berova
k.,
Malişova n.: 277
Dobrada [Dobrava]1038 k., bk. Novasil
k., Ustrumca n.
Dobraşin k., İvranya kz.: 297
[Dobrava k.], bk. Dobrada k.,
Ustrumca n.
[Dobrava k.], bk. Dubreda k., Tikveş n.
[Dobrava k.], bk. Dobrileva k.,
Koçana n.
Dobrayçe k., Ustrumca n.: 275
Dobridol k., Gorna-Krayişte n.: 240
Dobril m., Vranova [Drnova] k.,
Bedriç n.: 283
Dobrileva [Dobrava]1039 k., Koçana n.:
250
[Dobrişan k.], bk. Dobroslava k.,
İştib n.
[Dobrişan k.], bk. Doyerşan k.,
Nogoriçe n.
Dobrişniçe [Kobrişniçe]1040 k., Tikveş
n.: 282
Dobroninçe k., Gorna-Krayişte n.: 240
Dobronişte k., Tikveş n.: 282
Dobroslafça k., bk. Krividol k.,
Koçana n.
Dobroslav1041 k., Nogoriçe n.: 263
Dobroslav m., İsveti-Nikola k., İştib
n.: 255
Dobroslav m., Kamete [Kamene] k.,
Bedriç n.: 283
Dobroslava [Dobrişan]1042 k., bk.
Küçük-İskandal k., İştib n.
Dobroşin k., Ustrumca n.: 275
Dobrotine k., Tikveş n.: 282
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
BOA, TD 141, s. 64; BOA, TD 267, s. 182.
Yayınladığımız defterde bu köye ait altı
adet mahalle vardır. Fakat isimleri
yazılmamıştır.
BOA, TD 141, s. 181; BOA, MAD 170, v. 261b.
BOA, TD 141, s. 185; BOA, MAD 170, v. 221b.
BOA, MAD 170, v. 19a.
BOA, TD 141, s. 202.
BOA, TD 74, s. 57'de “Karye-i Dobroslani”;
BOA, TD 141, s. 169; BOA, TD 267, s.
840'da “Karye-i Dobrosla” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 140; BOA, TD 267, s. 629.
Dobrova mz., Rilye, Dubniçe n.: 208
Dobrovdol k., Piyaniçe n.: 228
Dogotinçe k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
Doğancı1043 k., Boyimiye n.: 278
Doğancılar k., Dubniçe n.: 231
Dojdoviçe k., Ilıca n.: 224
Dokatiçeva k., Dubniçe n.: 233
Dolani k., Bedriç n.: 271
Dolani k., İştib n.: 253
Dolani k., Menlik n.: 291
Dolna-Arbasanci k., İştib n.: 254
Dolna-Balinofça k., İvranya kz.: 303
Dolna-Bela k., Sirişnik n.: 239
Dolna-Belogerica
[Dolna-Kalu1044
Geriçe]
k., Ustrumca n.: 269
Dolna-Bobova k., Sirişnik n.: 241
Dolna-Bogorodiçe k., Bedriç n.: 284
Dolna-Bogorovdiçe1045 k., Koçana n.:
258
Dolna-Boşava k., Tikveş n.: 280, 282
Dolna-Brezniçe k., İvranya kz.: 303
Dolna-Buçişte k., İştib n.: 255
Dolna-Çeste k., Gorna-Krayişte n.: 243
Dolna-Çirkvineç k., Piyaniçe n.: 229
Dolna-Dılboçiçe k., [İslavişte n.]: 221
Dolna-Dikan k., Radomir n.: 236
Dolna-Draçeviçe k., bk.
Draçofça k., Tikveş n.
Dolna-
Dolna-Draçofça k., Tikveş n.: 282
Dolna-Dubniçe k., İvranya kz.: 302,
303
Dolna-Erbene [Dolna-Uyne]1046
Gorna-Krayişte n.: 239
k.,
Dolna-Eremiye k., Ilıca n.: 224
Dolna-Gırbas
276, 277
k.,
Doyran-gölü
n.:
Dolna-Glogofça k., Sirişnik n.: 239
Dolna-Goloçka k., [İpşine n.], İvranya
kz.: 297
Dolna-Gorabinçe k., Nogoriçe n.: 198
Dolna-Goremişte k., Menlik n.: 290
Dolna-Gradişniça [Dolna-Graştiçe]1047
k., Ilıca n.: 225
[Dolna-Graştiçe k.], bk.
Gradişniça k., Ilıca n.
Dolna-
Dolna-Gugançe k., Nogoriçe n.: 262
Dolna-Guynofça k., İştib n.: 255
Dolna-Hilçe (?) k., Menlik n.: 290
Dolna-Hilçe (?) m., Zigurava k.,
Menlik n.: 290
[Dolna-Hotula k.], bk. Dolna-Hotuna
k., İvranya kz.
Dolna-Hotuna [Dolna-Hotula]1048 k.,
İvranya kz.: 295
Dolna-Hrelan
k.,
[Praşova
n.],
İvranya kz.: 302
[Dolna-Isoymirova k.], bk. DolnaOsomireva k., Malişova n.
Dolna-İhmelne k., Sirişnik n.: 240
[Dolna-İpşine k.], bk. Dolna-İşine k.,
[Çerofça ma„a İpşine n.], İvranya kz.
Dolna-İstayofça1049 k., İvranya kz.: 293
Dolna-İşine
[Dolna-İpşine]1050
k.,
[Çerofça ma„a İpşine n.], İvranya
kz.: 298
Dolna-İvranya k., İvranya kz.: 294
Dolna-İvraştiçe k., Ustrumca n.: 276
Dolna-İzvegri k., Piyaniçe n.: 227
[Dolna-Japska k.], bk. Dolna-Zayişte
k., İvranya kz.
Dolna-Kalu-Gerica k., İştib n.: 253
[Dolna-Kalu-Geriçe k.], bk. DolnaBelogerica k., Ustrumca n.
Dolna-Katrişte k., Ilıca n.: 224
Dolna-Kiribişniçe [Dolna-Krebeştiçe]1051
k., Ilıca n.: 217
Dolna-Kobile k., Gorna-Krayişte n.: 241
[Dolna-Kogora k.], bk. Dolna-Krakora
k., [İpşine n.], İvranya kz.
Dolna-Koritene k., Gorna-Krayişte
n.: 241
Dolna-Kozniçe k., Dubniçe n.: 233
Dolna-Kozniçe k., İştib n.: 248
Dolna-Kozniçe k., İvranya kz.: 303
Dolna-Krakora [Dolna-Kogora]1052 k.,
[İpşine n.], İvranya kz.: 302
Dolna-Kratova k., [İslavişte n.]: 223
Dolna-Krebeştiçe k., Ilıca n.: 225
[Dolna-Krebeştiçe k.], bk. DolnaKiribişniçe k., Ilıca n.
Dolna-Leska1053 k., Ilıca n.: 225
Dolna-Leskofça k., bk. Arbanaş k.,
Radomir n.
Dolna-Leskoviçe k., Radomir n.: 238
Dolna-Lesniçe k., İvranya kz.: 301, 303
[Dolna-Lisine k.], bk. Dolna-Sine k.,
Gorna-Krayişte n.
Dolna-Logodaş k., Dubniçe n.: 235
Dolna-Lomniçe k., [İslavişte n.]: 221
1048
1043
1044
1045
1046
1047
BOA, TD 141, s. 191'de “Karye-i Doğancı
nām-ı diğer Kirakarca” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 4.
BOA, TD 74, s. 39; BOA, MAD 170, v. 162b'de
“Karye-i Dolna-Bagrovdiçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 100; BOA, TD 267, s. 412.
BOA, TD 141, s. 83; BOA, TD 267, s. 90.
1049
1050
1051
1052
1053
BOA, TD 141, s. 259.
Aynı defter, s. 26.
Aynı defter, s. 279.
BOA, TD 74, s. 130; BOA, TD 141, s. 10;
BOA, TD 267, s. 39.
BOA, TD 141, s. 87.
BOA, TD 74, s. 125; BOA, TD 141, s. 48;
BOA, TD 267, s. 33.
97
Dolna-Lubata k., Gorna-Krayişte n.:
243
Dolna-Lukoviçe k., Piyaniçe n.: 228
Dolna-Mesne
[Dolna-Sena]1054
k.,
İvranya kz.: 301
Dolna-Osomireva [Dolna-Isoymirova]1055
k., Malişova n.: 277
Dolna-Pekolniçe k., [İslavişte n.]: 223
Dolna-Perperniçe k., [İslavişte n.]: 221
Dolna-Pişica k., İştib n.: 255
Dolna-Podlog k., Koçana n.: 257
Dolna-Pokrovnik k., Dubniçe n.: 231
Dolna-Pukorofça k., [Praşova n.],
İvranya kz.: 296
Dolna-Rakofça k., İvranya kz.: 294
Dolna-Rakoviçe k., Radomir n.: 236
Dolna-Rayçe k., Radomir n.: 237
Dolna-Resine k., Dubniçe n.: 232
Dolna-Riparçe k., Gorna-Krayişte n.:
243
Dolna-Sekirna k., Sirişnik n.: 243
Dolna-Sela k., Ilıca n.: 219
[Dolna-Sena k.], bk. Dolna-Mesne k.,
İvranya kz.: 301
Dolna-Sine
[Dolna-Lisine]1056
k.,
Gorna-Krayişte n.: 239
Dolna-Sobibe [Dolna-Sobri]1057 k.,
Boyimiye n.: 278
[Dolna-Sobri k.], bk. Dolna-Sobibe
k., Boyimiye n.
Dolna-Sopot k., Tikveş n.: 281
Dolna-Şabranci k., İvranya kz.: 303
Dolna-Şuşeva k., Nogoriçe n.: 265
Dolna[-Tlamina]1058 k., [İslavişte n.]:
223
[Dolna-Trebeşinye k.], bk. DolnaTrebeşte k., [İpşine n.], İvranya kz.
Dolna-Trebeşte [Dolna-Trebeşinye]1059
k., [İpşine n.], İvranya kz.: 294
[Dolna-Uyne k.], bk. Dolna-Erbene
k., Gorna-Krayişte n.
Dolna-Vırabça k., Sirişnik n.: 241
[Dolna-Vıraştiçe k.], bk. DolnaVırlaşniçe k., Koniçe n.
Dolna-Vırbiçe mz., İştib n.: 253
Dolna-Vırbova k., İvranya kz.: 299
Dolna-Vırbovnik k., Dubniçe n.: 231
Dolna-Vırlaşniçe [Dolna-Vıraştiçe]1060
k., Koniçe n.: 277
Dolna-Vırtogoşte k., İvranya kz.: 293
Dolna-Viriniçe k., İvranya kz.: 301
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
98
BOA, TD 141, s. 294.
BOA, TD 74, s. 66.
BOA, TD 141, s. 101; BOA, TD 267, s. 416.
BOA, TD 141, s. 209; BOA, TD 269, s. 333.
BOA, TD 267, s. 130.
BOA, TD 141, s. 253.
Aynı defter, s. 194; BOA, MAD 170, v. 216a.
Dolna-Yabukova k., İvranya kz.: 299
Dolna-Zayişte [Dolna-Japska]1061 k.,
İvranya kz.: 298
Dolova k., Bedriç n.: 284
Domyan m., Doyran-gölü-nefs k.,
Doyran-gölü n.: 271
Doniçe [Koniçe]1062 k., Koniçe n.: 276
Dovenka [Divitne]1063 k., İvranya kz.:
297
[Doviçe-Hasan k. ], bk. Çobçe-Hasan
k., İştib n.
Doyçin m., Kratova nf.: 245
Doyerşan [Dobrişan]1064 k., bk. İğdirli
k., Nogoriçe n.
Doykofça k., Gorna-Krayişte n.: 243
Doykofça k., Radomir n.: 238
Doyo m., Ribniçe k., Bedriç n.: 283
Doyran gölü: 204, 269
Doyran-gölü dalyanı, Ustrumca kz.:
270, 285
Doyran-gölü-nefs1065 k., Doyran-gölü
n.: 271
Dövenjebçe
[Dövenjençe]1066
k.,
Nogoriçe n.: 263
[Dövenjençe k.], bk. Dövenjebçe k.,
Nogoriçe n.
Draç k., [Koçana n.]: 201
Draç k., Koçana n.: 260
Draçofça [k.]1067, Tikveş n.: 280
Draçofça-i Gorna k., Tikveş n.: 281
Dragıçinçe k., bk. Gorniçe k., GornaKrayişte n.
Dragılova mz., Malişova n.: 277
Dragine k., Tikveş n.: 282
Dragobançe [Dragomaniçe]1068
Nogoriçe n.: 262
Dragoberaşt k., Koçana n.: 251
Dragoçirava
[Dragomirova]1069
Ustrumca n.: 274
Dragodan k., Dubniçe n.: 233
Dragodan [k.], Dubniçe n.: 234
k.,
k.,
[Dragomaniçe k.], bk. Dragobançe k.,
Nogoriçe n.
[Dragomirova k.], bk. Dragoçirava k.,
Ustrumca n.
Dragoslav m., Zelezniçe k., Dubniçe
n.: 231
Dragoştiçe k., Nogoriçe n.: 262
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
Aynı defter, s. 279.
Aynı defter, s. 198; BOA, MAD 170, v. 229b.
BOA, TD 74, s. 187; BOA, TD 141, s. 273.
BOA, TD 141, s. 175; BOA, TD 267, s. 856.
Doyran-gölü merkezde dört mahalle kaydı
olup bir tanesinin ismi yazılmamıştır.
BOA, TD 74, s. 58; BOA, TD 141, s. 167;
BOA, TD 267, s. 855.
BOA, TD 141, s. 230.
Aynı defter, s. 161; BOA, TD 267, s. 785.
BOA, TD 141, s. 188; BOA, MAD 170, v. 233b.
Dragoştinçe k., [Praşova n. ], İvranya
kz.: 300
Dragovin[-i Kladiçe]1070 k., Radomir
n.: 236
Dragoviştiçe k., Ilıca n.: 225
Dragoyeva k., İştib n.: 255
Dragozil k., Tikveş n.: 280, 281
Drajanofça
[Rejanofça]1071
k.,
Nogoriçe n.: 196
[Drajanova k.], bk. Debraranci k.,
Ustrumca n.
Drajeva k., [Bedriç n.]: 272
Drala m., Gurgova k., Bedriç n.: 284
Drano-Pop m., İstimnik k., Piyaniçe
n.: 227
Drazanova1072 k., Menlik n.: 289
Drbovişi [Drivoş]1073 k., Ustrumca n.:
275
Dren k., Tikveş n.: 279, 282
[Dren k.], bk. Vrana k., Radomir n.
Drenik k., İştib n.: 256
Drenik k., Nogoriçe n.: 264
Drenofça k., Bedriç n.: 283
Drenofça k., Koçana n.: 250
Drenova k., bk. Tırnova k., Ilıca n.
Drenova k., Dubniçe n.: 233
Drenova k., İvranya kz.: 303
Drenova k., Tikveş n.: 282
Drevene k., İştib n.: 247
Drezniçe k., [Çerofça ma„a İpşine n.],
İvranya kz.: 296
[Drivoş k.], bk. Drbovişi k., Ustrumca
n.
[Drnova k.], bk. Vranova k., Bedriç n.
Droloj1074 k., Dubniçe n.: 230
Dubile k., [Praşova n.], İvranya kz.:
295
Dublani k., [İpşine n.], İvranya kz.:
294
Dublani k., Tikveş n.: 280
Dubniçe: 207
[Dubniçe k.], bk. Gorna-Hrniçe k.,
İvranya kz.
Dubniçe mz. k., İvranya kz.: 303
Dubniçe n., Ilıca kz.: 192, 207, 208,
229, 232
Dubniçe nf.: 208, 211, 218, 219, 235
Dubreda [Dobrava]1075 k., Tikveş n.: 280
Dubrovtiniça k., [İslavişte n.]: 225
1070
1071
1072
1073
1074
1075
BOA, TD 141, s. 99; BOA, TD 267, s. 371.
BOA, TD 74, s. 220; BOA, TD 141, s. 316;
BOA, MAD 170, v. 486a.
BOA, TD 141, s. 8'de “Karye-i Drajanova”
şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 67; BOA, TD 141, s. 193.
BOA, TD 141, s. 15'te “Karye-i Vroloj;
BOA, TD 267, s. 244'te “Karye-i Froloj”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 217.
Dugoçovik m., Kratova nf.: 245
Dukatine k., Ustrumca n.: 273
Dukotine k., bk. İnmovine [İtmonine]
k., Morihova n.
[Dulice k.], bk. Dulince k., Piyaniçe n.
Dulince [Dulice]1076 k., Piyaniçe n.: 227
Dumanlu [Çobanlu]1077 m., Aydınobası k., Dubniçe n.: 235
[Dumanofça k.], bk. Hotanofça k.,
Nogoriçe n.
Dungi m., Gradec k., Koçana n.: 251
Dungi m., Zelezniçe k., Dubniçe n.: 231
Durutaniçe k., İvranya kz.: 300
Duyanofça k., İvranya kz.: 299
Duynoviçe y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
[Dyakova k.], bk. Dyatova k.,
Dubniçe n.
Dyatova [Dyakova]1078 k., Dubniçe n.:
235
Edikler k., İştib n.: 253
[Edrenikdol k.], bk. Erenbekdol k.,
Ustrumca n.
Eflahoniçe k., Koçana n.: 258
Eflaklar [k.]1079, Koçana n.: 200
Eflaklar k., bk. Eflahoniçe k., Koçana
n.
Enborye k., Tikveş n.: 279
Eremiye1080 k., Ilıca n.: 225
Erenbekdol[Edrenikdol]1081
k.,
Ustrumca n.: 273
Ermengel [Arhangel]1082 mn., [Kratova
kz.]: 257
[Eserdobırda (?) mz.], bk. İndobırda
mz., Menlik n.
Eyerci-„Alī k., Dubniçe n.: 231
Eyneller k., Dubniçe n.: 232
Eyneller1083 k., Dubniçe n.: 235
Fako [Makriman]1084 mz., İştib n.: 265
Fazaraç [Mazaraç]1085 k., Ilıca n.: 224
Feten [Kınin]1086 k., Tikveş n.: 282
[Filibofça k.], bk. Filinofça k.,
Kratova kz.
Filinofça [Filibofça]1087 k., Kratova kz.:
246
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
Aynı defter, s. 17.
Aynı defter, s. 86.
BOA, TD 74, s. 152; BOA, TD 267, s. 264.
BOA, TD 141, s. 147'de “Karye-i Eflahotinçe
nām-ı diğer Eflaklar”; BOA, TD 267, s.
716'da “Karye-i Eflahotinçe nām-ı diğer
Eflaklar” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 48'de “Karye-i Eremiye-i
Gorna” şeklindedir.
Aynı defter, s. 184.
BOA, TD 267, s. 565.
Aynı defter, s. 314'te “Karye-i Eyneller
nām-ı diğer Kara-„Osmān-obası” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 302; BOA, TD 267, s. 637.
BOA, TD 141, s. 48, 49; BOA, TD 267, s. 76.
BOA, TD 141, s. 154.
BOA, TD 74, s. 2; BOA, TD 267, s. 482.
Fīrūz m., Ustrumca nf.: 267
Fīrūz-Bey md., Ustrumca nf.: 206
Glagofça k., Piyaniçe n.: 229
Forine (?) m., Bedriç nf.: 267, 268
[Fuça k.], bk. Koça [k.], Dubniçe n.
[Glog k.], bk. Golofça k., İvranya kz.
[Furka k.], bk. Furkuna k., Boyimiye n.
Furkuna [Furka]1088 k., Boyimiye n.:
278
Gaber k., [İslavişte n.]: 221
Gloşor (?) mz., Tikveş n.: 281
[Gabrani k.], bk. Grani k., Bedriç n.
Golema-Çirtorya k., Ilıca n.: 221
Gabreşçi k., Ustrumca n.: 276
Golemçeva k., Koçana n.: 258
Gabreşofça k., Gorna-Krayişte n.: 239
Gabreşova k., Dubniçe n.: 234
[Golemçeva k.], bk. Gomelçeva k.,
Koçana n.
Gabreşova k., Nogoriçe n.: 265
Gabroniçe mz., Sirişnik n.: 243
Goloçiçe1097 k., İvranya kz.: 303
[Gabrova k.],
Dubniçe n.
bk.
Granava
Glajne k., Nogoriçe n.: 262
Glogofça [k.]1095, Sirişnik n.: 243
Gokofça [Çukovaç]1096 k., İvranya kz.:
304
Golema-Bogorodiçe k., Bedriç n.: 284
Goloçka k., İvranya kz.: 297
k.,
Goloçofça k., İvranya kz.: 301
Golofça [Glog]1098 k., İvranya kz.: 301
Gabrova k., Piyaniçe n.: 228
Golojiye k., Sirişnik n.: 240
Gabrova k., Ustrumca n.: 275
Gomelçeva [Golemçeva]1099 k., Koçana
n.: 259
Gabrovdol k., Sirişnik n.: 241
Gançe k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 301
Gari k., İvranya kz.: 303
[Gavran k.], bk. Gavrest k., Koniçe n.
Gavran k., Tikveş n.: 279
Gavrest [Gavran]1089 k., Koniçe n.: 277
Gomte m., Gradec k., Koçana n.: 250
Goraçine k., İştib n.: 255
Gorafça [Gorançe]1100 k., İvranya kz.:
301
Gorançe k., bk. Goloçka k., İvranya kz.
Gavrilani k., Piyaniçe n.: 229
Gorançe k., İştib n.: 248
Gaydançi [Gayrançi]
k., İştib n.: 256
[Gayrançi k.], bk. Gaydançi k., İştib n.
Gorançe k., Koçana n.: 260
Gebrān m., Bedriç nf.: 267
Gebrān m., Ilıca nf.: 217
Goranofça k., Ilıca n.: 219
Gebrān m., Mıkına [Minine] k., İştib
n.: 254
Gedük-Ahmed-Paşa c., İvranya nf.: 197
Gorkoyani y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
1090
[Gorançe k.], bk. Gorafça k., İvranya kz.
Gorgo m., Debrani k., Menlik n.: 290
Gorna m., Gradec k., Koçana n.: 250
German k., İvranya kz.: 300
[Gorna-Arbasançe k.], bk. Gornaİrisaniç k., İştib n.
Gılboşinçe m., Bedriç nf.: 267
Gorna-Babine k., Dubniçe n.: 233
Gırberniçe [Gorobinçe]1091 k., İştib n.:
252
Gırbine k., Ilıca n.: 223
Gırçiniçe mz., Ilıca n.: 226
Gorna-Balinofça k., İvranya kz.: 303
Gırdişor k., Ustrumca n.: 273
[Gırdofça k.], bk. Gırhofça k., Koçana n.
Gırhofça [Gırdofça]1092 k., Koçana n.:
259
Gırlana1093 k., Ilıca n.: 219
Gırlana-İvraniçe k., Ilıca n.: 221
Gırlani k., Piyaniçe n.: 229
Gırpavec k., Tikveş n.: 281
Ginofça k., [İslavişte n.]: 223
Girçofça1094 k., Ilıca n.: 221
BOA, TD 141, s. 201; BOA, TD 269, s. 334;
BOA, MAD 170, v. 221a.
1089 BOA, TD 141, s. 194.
1090 BOA, TD 74, s. 33; BOA, TD 141, s. 134;
BOA, TD 267, s. 551.
1091 BOA, TD 74, s. 33; BOA, TD 267, s. 644;
BOA, MAD 170, v. 152b.
1092 BOA, TD 141, s. 150; BOA, TD 267, s. 655.
1093 BOA, TD 267, s. 11; BOA, TD 141, s. 51.
1088
Gorna-Bastrebec
[Gorna1101
Yastrapeç]
k., İvranya kz.: 294
[Gorna-Bekolniçe k.],
Pekoniçe k., Ilıca n.
bk.
Gorna-
Gorna-Beska [Gorna-Leska]1102
Ilıca n.: 223
k.,
Gorna-Bobova [k.], Sirişnik n.: 239
Gorna-Bobova k., Sirişnik n.: 239
Gorna-Bogorovdiçe k., Koçana n.: 260
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
BOA, TD 141, s. 18'de “Karye-i Girçevçe”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 93, 102; BOA, TD 267, s.
422, 460.
BOA, TD 74, s. 217; BOA, TD 141, s. 310;
BOA, MAD 170, v. 484a.
BOA, TD 141, s. 308'de “Karye-i Goloçofça”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 295.
BOA, TD 74, s. 44; BOA, TD 141, s. 152;
BOA, TD 267, s. 691.
BOA, TD 141, s. 294; BOA, MAD 170, v. 453a.
BOA, TD 141, s. 253.
BOA, TD 267, s. 88.
99
Gorna-Boharofça [Gorna-Bokarofça]1103
k., [Praşova n.], İvranya kz.: 297
[Gorna-Bokarofça k.], bk. GornaBoharofça k., [Praşova n.], İvranya
kz.
Gorna-İstabofça [Gorna-İstayofça]1112
k., İvranya kz.: 303
Gorna-Boşava k., Tikveş n.: 282
[Gorna-Bresniçe k.], bk. GornaYeresniça k., Gorna-Krayişte n.
Gorna-İzvegre k., Piyaniçe n.: 229
[Gorna-Jabska k.], bk. GornaJayişka k., İvranya kz.
Gorna-Brest k., Sirişnik n.: 241
Gorna-Jayişka [Gorna-Jabska]1113 k.,
İvranya kz.: 300
Gorna-Brezniçe k., İvranya kz.: 303
Gorna-Çeste k., Gorna-Krayişte n.: 239
Gorna-Çirnovlişka
[Gorna-Çirnovlişte]1104 k., bk. Diğinler k., İştib n.
[Gorna-Çirnovlişte k.], bk. GornaÇirnovlişka k., İştib n.
Gorna-Dılboçiçe k., [İslavişte n.]: 221
Gorna-Dikan k., Radomir n.: 238
Gorna-Disan k., Tikveş n.: 280
Gorna-Durugan k., Radomir n.: 237
[Gorna-Fuça k.], bk. Gorna-Kuça k.,
Dubniçe n.
Gorna-Gırbas k., Doyran-gölü n.: 276
Gorna-Glajine k., bk. Hotanofça
[Dumanofça] k., Nogoriçe n.
Gorna-Glogoviçe k., Sirişnik n.: 243
Gorna-Graştiçe k., Ilıca n.: 222
Gorna-Gugançe k., Nogoriçe n.: 262
Gorna[-Hırelan]1105 k., [Praşova n.],
İvranya kz.: 299
Gorna[-Hihre]1106 mz., İvranya kz.: 296
Gorna-Hilçe (?) mz., Menlik n.: 290
Gorna-Homurla [Gorna-Hotula]1107 k.,
İvranya kz.: 299
[Gorna-Hotula
k.],
bk.
Homurla k., İvranya kz.
Gorna-
Gorna-Hrniçe
[Dubniçe]1108
k.,
İvranya kz.: 304
[Gorna-Isoymirova k.], bk. GornoIsomireva k., Malişova n.
Gorna-İhlene [Gorna-İhmelne]1109 k.,
Sirişnik n.: 239
[Gorna-İhmelne k.], bk. Gorna-İhlene
k., Sirişnik n.
Gorna-İpşine k., İvranya kz.: 300
Gorna-İrine
[Gorna-Uyne]1110
k.,
Gorna-Krayişte n.: 241
Gorna-İrisaniç [Gorna-Arbasançe]1111
k., İştib n.: 256
BOA, TD 141, s. 272.
1104 BOA, TD 267, s. 567.
1105 BOA, TD 74, s. 196; BOA, TD 141, s. 285.
1106 BOA, TD 141, s. 270, 281.
1107 Aynı defter, s. 281.
1108 BOA, TD 74, s. 216; BOA, TD 141, s. 308.
1109 BOA, TD 141, s. 102; BOA, TD 267, s. 383;
BOA, TD 269, s. 153.
1110 BOA, TD 141, s. 109; BOA, TD 267, s. 421.
1111 BOA, TD 141, s. 136; BOA, TD 267, s. 555.
1103
100
[Gorna-İstayofça k.], bk.
İstabofça k., İvranya kz.
Gorna-
Gorna-İvraştiçe k., Ustrumca n.: 276
Gorna-Kalu-Geriçe k., İştib n.: 248
Gorna-Katrişte k., Ilıca n.: 224
Gorna-Kobile k., Sirişnik n.: 241
Gorna-Kogora k., İvranya kz.: 294
Gorna-Korimene [Gorna-Koritene]1114 k.,
Gorna-Krayişte n.: 242
[Gorna-Koritene k.], bk. GornaKorimene k., Gorna-Krayişte n.
Gorna-Kozniçe k.,
İvranya kz.: 295
Gorna-Kozniçe
Koçana n.
[İnegoşta
n.],
k., bk. Rudar k.,
Gorna-Koznik k., Dubniçe n.: 232
Gorna-Kratova k., Kratova kz.: 246
Gorna-Krayişte n.: 239
[Gorna-Krayişte n.], bk.
Krayişte n., Ilıca kz.
Lorna-
Gorna-Kuça
[Gorna-Fuça]1115
Dubniçe n.: 234
k.,
[Gorna-Leska k.], bk. Gorna-Beska
k., Ilıca n.
Gorna-Leska m., Gradec k., Koçana
n.: 250
Gorna-Leskofça k., Radomir n.: 238
Gorna-Leşniçe k., İvranya kz.: 297
Gorna-Lipaniçe k., İvranya kz.: 304
Gorna-Logodaz k., Dupniçe n.: 218
Gorna-Lubata k., Gorna-Krayişte n.:
240
Gorna-Lukoviçe k., Piyaniçe n.: 227
Gorna-Odirne k., [İslavişte n.]: 222
Gorna-Pekoniçe [Gorna-Bekolniçe]1116
k., Ilıca n.: 225
Gorna-Pişiçe
k.,
bk.
[Kerekarçi] k., İştib n.
Karatarci
Gorna-Podlog k., Koçana n.: 258
Gorna-Pokrovnik k., Dubniçe n.: 231
Gorna-Püçişte k., İştib n.: 256
Gorna-Rakofça k., İvranya kz.: 295
Gorna-Rakoviçe k., Radomir n.: 237
Gorna-Rayçe k., Radomir n.: 237
Gorna-Resine k., Dubniçe n.: 232
Gorna-Riparçe k., Gorna-Krayişte n.:
241
Gorna-Samodilçe [Gorna-Samoloviçe]1117
k., İvranya kz.: 300
[Gorna-Samoloviçe k.], bk. GornaSamodilçe k., İvranya kz.
Gorna-Sekirna k., Sirişnik n.: 241
Gorna-Sena k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
[Gorna-Sobri k.], bk. Gorna-Sovine
k., Boyimiye n.
Gorna-Sovine [Gorna-Sobri]1118 k.,
Boyimiye n.: 278
[Gorna-Şabranci k.], bk. GornaŞayranci k., [İpşine n.], İvranya
kz.: 300
Gorna-Şayranci [Gorna-Şabranci] 1119
k., [İpşine n.], İvranya kz.: 300
Gorna-Şuşeva k., Nogoriçe n.: 264
Gorna-Tribeşin k., İvranya kz.: 298
Gorna-Triniçe k., İvranya kz.: 297
[Gorna-Uyne k.], bk. Gorna-İrine k.,
Gorna-Krayişte n.
Gorna-Varpça [Gorna-Vırabça]1120 k.,
Gorna-Krayişte n.: 240
[Gorna-Vırabça k.], bk. GornaVarpça k., Gorna-Krayişte n.
Gorna-Vırbiçe mz., İştib n.: 253
Gorna-Vırbova k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 298
Gorna-Vırbovnik k., Dubniçe n.: 234
[Gorna-Vırtogoşte k.], bk. GornyaVimanogoşte k., İvranya kz.
Gorna-Viriniçe k., [Praşova n.],
İvranya kz.: 295
Gorna-Yabukova k., İvranya kz.: 299
[Gorna-Yastrapeç k.], bk. GornaBastrebec k., İvranya kz.
Gorna-Yeresniça [Gorna-Bresniçe]1121
k., Gorna-Krayişte n.: 243
Gorniçe k., Gorna-Krayişte n.: 242
Gorno (?) m., Dragoçirava [Dragomirova] k., Ustrumca n.: 274
Gorno-Isomireva [Gorna-Isoymirova]1122
k., Malişova n.: 277
Gornya-Goloçka k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 300
Gornya-Vimanogoşte
[GornaVırtogoşte]1123 k., İvranya kz.: 294
[Gorobinçe k.], bk. Gırberniçe k.,
İştib n.
1117
1112
1113
1114
1115
1116
BOA, TD 74, s. 215; BOA, TD 141, s.
306'da “Karye-i Gorna-İstayofça nām-ı
diğer Surluca” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 198; BOA, TD 141, s. 290.
BOA, TD 141, s. 114; BOA, TD 267, s. 456.
BOA, TD 141, s. 81.
Aynı defter, s. 59; BOA, TD 267, s. 77.
1118
1119
1120
1121
1122
1123
BOA, TD 141, s. 290.
BOA, TD 74, s. 93; BOA, TD 141, s. 211.
BOA, TD 74, s. 199; BOA, TD 141, s. 191.
BOA, TD 141, s. 102.
Aynı defter, s. 75; BOA, TD 267, s. 446.
BOA, TD 74, s. 66; BOA, TD 141, s. 193.
BOA, TD 141, s. 255.
Gospodinçe mz., İvranya kz.: 296
Gospodine-Polye k., Ilıca n.: 223
Göklemezlü k., bk. Topal-„Alī k.,
Dubniçe n.
Graborci [Hraborci]1124 k., Ustrumca
n.: 275
Grabovniçe k., İvranya kz.: 303
Grad k., bk. Plar k., İştib n.
Grad k., Piyaniçe n.: 229
Gradana [Grazar]1125 k., bk. Korkine
k., Dubniçe n.
Gradec k., Koçana n.: 250
Gradec k., Tikveş n.: 279
Gradeşniçe k., Menlik n.: 290
Gradeva k., Dubniçe n.: 232
Gradiç k., [İslavişte n.]: 222
Gradişte k., Ilıca n.: 224
Gradişte k., İvranya kz.: 294
Gradişte k., Nogoriçe n.: 261
Gradişte k., Tikveş n.: 281
Grajdani k., [İslavişte n.]: 222
Gralişte k., Menlik n.: 290
Gramada k., İvranya kz.: 304
Gramajdani k., Ilıca n.: 221
Granava [Gabrova]1126 k., Dubniçe n.:
230
Greniçar k., Menlik n.: 291
Grani [Gabrani]1127 k., Bedriç n.: 284
Graniçe k., Ilıca n.: 222
[Grazar k.], bk. Gradana k., Dubniçe n.
Grebene ma„deni, Kratova kz.: 196,
247, 248
Griziçiliçe k., İştib n.: 255
Grodan m., Dolani k., Bedriç n.: 271
Groyan m., Vişnani k., Bedriç n.: 284
Gulanofça k., İvranya kz.: 300
Gulava k., İvranya kz.: 303
[Gulince k.], bk. Guniçe k., [İslavişte n.]
Gulinçe k., [İslavişte n.]: 226
[Gumarişte k.], bk. Gurmarişte k.,
İvranya kz.
Guminçe k., Menlik n.: 290
Guniçe [Gulince]1128 k., [İslavişte n.]:
223
Gurançe k., İvranya kz.: 303
Gurgofça k., İvranya kz.: 298
Gurgova k., Bedriç n.: 284
1124
1125
1126
1127
1128
Aynı defter, s. 203; BOA, MAD 170, v. 255a.
BOA, TD 267, s. 261.
BOA, TD 74, s. 153; BOA, TD 141, s. 15;
BOA, TD 267, s. 311.
BOA, TD 74, s. 114; BOA, TD 141, s. 240.
Ayrıca bu köyde geçen dört mahallenin
ismi yazılmamıştır.
BOA, TD 141, s. 56; BOA, TD 267, s. 133.
İndeksini hazırladığımız BOA, TD 167
numaralı defterde “Karye-i Otoroşniçe
Guniçe” şeklinde tek köy gibi yazılan
Otoroşniçe ve Guniçe köyleri farklı iki köydür.
Gurmarişte
[Gumarişte]1129
İvranya kz.: 298
Gurubanofça k., Ilıca n.: 224
k.,
Hazarava [Mazarak]1137 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 297
Gurubniçe k., Nogoriçe n.: 264
Hestelin [Cestelin]1138 k., İvranya kz.:
302
Guruçinçe k., Sirişnik n.: 242
Guzumelçe k., İştib n.: 253
Hırçova k., [Koniçe, Ustrumca kz.]1139:
198
Hācī-Ahmedli k., İştib n.: 253
Hācī-„Alī-obası k., Dubniçe n.: 235
Hācī-Çelebi m., Ustrumca nf.: 267
Hācī-Çelebi md., Ustrumca nf.: 206
Hācī-Dündar m., Ilıca nf.: 217
Hācī-Halīl1130 k., Dubniçe n.: 234
Hācī-İbrāhīm m., Ilıca nf.: 217
Hācī-Karagöz md.: 197, 202
Hācī-Kemāl1131 m., Kratova nf.: 245
Hācī-Kirāmü'd-dīn m., İştib nf.: 249
Hācī-Lala k., bk. İsvetol k., Dubniçe n.
Hırsova k., Dubniçe n.: 231
Hırsova k., Ilıca n.: 219
Hızani-Bey1140 m., Ustrumca nf.: 206,
267
Hızır-Baba zv., Dubniçe nf.: 208
Hızır-Fakīh k., İştib n.: 257
[Hilabofça k.], bk. Hiyofça
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Hilye (?) k., Dubniçe n.: 208
[Hinkofça k.], bk. Hinlofça
Sirişnik n.
k.,
k.,
[Halaşofça k.], bk. Kalaşofça
Nogoriçe n.
Halidler k., Dubniçe n.: 234
k.,
Hinlofça [Hinkofça]1141 k., Sirişnik n.:
242
Hali-İpsalim
[Mali-İpsalim]1132
Menlik n.: 291
k.,
Hiryak mz., Sirişnik n.: 239
Hisārlı-obası k., Dubniçe n.: 230
Hiyofça [Hilabofça]1142 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 295
Halīl-Paşa „imāreti, Ilıca nf.: 194, 217
Halīl-Paşa md., Ilıca nf.: 194
Halinçe k., Nogoriçe n.: 262
Halotine [Malotine]1133 k., Nogoriçe n.:
263
Hamīdlü mz., İştib n.: 257
Hobişte [Homişte]1143 k., Koçana n.: 258
Hoca-beylü k., Ilıca n.: 194
Hoca-pare [Dılga-Pare]1144
İvranya kz.: 303
mz.
k.,
Hoca-Şemsü'd-dīn zv., Ustrumca nf.:
207
Hammām-ı „Atīk, İştib nf.: 200
Hammām-ı Cedīd, İştib nf.: 200
Hodiva k., bk. Radinçefçe [Radiçefçe]
k., Gorna-Krayişte n.
Hamranci (?) mz., İvranya kz.: 301
Hamza bin Nasūh m., Konarani k.,
Bedriç n.: 284
Hohlı [Havlı k.]1145, Dubniçe n.: 208
Hamza-beylü k., Dubniçe n.: 207,
208, 233
Hamza-beylü k., İştib n.: 253
Hamza-Çeri-başı md., İştib nf.: 201
Haploniçe [Çelopinçe]1134 k., Menlik
n.: 291
Hasan-obası k., Dubniçe n.: 231
Hasanofça
1135
k., Nogoriçe n.: 249
Hokla [Hotla]1146 k., Nogoriçe n.: 262
[Homişte k.], bk. Hobişte k., Koçana n.
Horanliçe [Tavarşofça]1147 k., İvranya
kz.: 295
Horora [Hozova]1148 k., Nogoriçe n.: 261
Hororkofça [Puzderkofça]1149 k., İştib
n.: 256
Hoskan (?) m., Bedriç nf.: 268
Hotanofça
[Dumanofça]1150
Nogoriçe n.: 263
[Havlı k.], bk. Havudlu k., Dubniçe n.
[Havlı k.], bk. Hohlı k.], Dubniçe n.
1137
Havudlu [Havlı]1136 k., bk. Beratlı
[Baraklu] k., Dubniçe n.
1139
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
BOA, TD 141, s. 277.
Aynı defter, s. 80'de “Cemā„at-i Hācī Halīl
nām-ı diğer Asılcalar”; BOA, TD 267, s.
308'de “Karye-i Hācī-Halīl nām-ı diğer
Aslhānlar” şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 465'te “Mahalle-i Mescid-i
Hācī-Kemāl” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 249.
BOA, TD 74, s. 54; BOA, TD 141, s. 166;
BOA, TD 267, s. 848.
BOA, TD 74, s. 12.
BOA, TD 267, s. 832'de “Karye-i Hasanofça
nām-ı diğer Çeltükci” şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 204.
1138
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
k.,
BOA, TD 141, s. 272.
BOA, TD 74, s. 201; BOA, TD 141, s. 50;
BOA, MAD 170, v. 436a.
BOA, TD 141, s. 316.
BOA, TD 141, s. 25.
BOA, TD 141, s. 113; BOA, TD 267, s. 444;
BOA, MAD 170, v. 405a.
BOA, TD 141, s. 264. Ayrıca BOA, MAD 170,
v. 448b'de “Karye-i İhlabofça” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 146; BOA, TD 267, s. 711.
BOA, TD 74, s. 215; BOA, TD 141, s. 305.
BOA, TD 267, s. 204'te “Karye-i Baraklı
nām-ı diğer Havlı” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 164; BOA, TD 267, s. 765.
BOA, TD 74, s. 201; BOA, TD 141, s. 262.
BOA, TD 74, s. 54; BOA, TD 141, s. 158;
BOA, TD 267, s. 831.
BOA, TD 74, s. 25; BOA, TD 141, s. 137.
BOA, TD 141, s. 168; BOA, TD 267, s. 845.
101
Hotebne [Hotino]1151 m., İştib nf.: 249
[Hotino m.], bk. Hotebne m., İştib nf.
[Hotla k.], bk. Hokla k., Nogoriçe n.
Hüseyin-Bey md., Çiftlik-i Sinān Bey
m., İştib nf.: 203
Hüseyin-Bey zv., İştib nf.: 203
Hotova k., Dubniçe n.: 233
[Hozova k.], bk. Horora k., Nogoriçe n.
[Hrabeş k.], bk. Hrayiş k., Tikveş n.
Hüseyin-Paşa çf., Ilıca n.: 219
[İnoselçe k.], bk. İlosabçe k., [Praşova
n.], İvranya kz.)
Igloniçe k., Koçana n.: 250
İpçilne-İstene k., Sirişnik n.: 243
Igumeneç k., [Bedriç n.]: 272
Hrabiniçe k., Ilıca n.: 219
[Hraborci k.], bk. Graborci
Ustrumca n.
[Iknin k.], bk. Iktın k., Tikveş n.
Iktin [Iknin]1158 k., Tikveş n.: 281
İpeşte k., İştib n.: 248
İplaniniçe k., Radomir n.: 237
İpsaça k., [İslavişte n.]: 226
Ilıca: 195
İpsalim-i Küçük k., Menlik n.: 209
Hrabrova k., Boyimiye n.: 279
Ilıca k., bk. Banya k., Koçana n.
Hrançinçe k., İştib n.: 254
[Hrançine k.], bk. Çırayçene
Ustrumca n.
Ilıca1159 k., Ustrumca n.: 205
İpsanişte k., Tikveş n.: 281
[İpsoderçe k.], bk. İpsoverçe
İvranya kz.
k.,
k.,
Hraninçe k., Sirişnik n.: 241
Hranislafça k., bk. Mirakofça k.,
Tikveş n.
Ilıca k., Ustrumca n.: 273
Ilıca kz.: 191, 192, 193, 217, 227,
229, 244
Ilıca [kz.]: 219, 220
Hrankelçe (?) k., Nogoriçe n.: 262
Ilıca nf.: 191, 192, 193, 194, 195,
211, 212, 217, 219, 220, 244
Hrankofça k., [İslavişte n.]: 226
Ilıca şehri, bk. Ilıca nf.
Hranofça k., Radomir n.: 238
[Hranokofça k.], bk. Hranonofça k.,
İvranya kz.
Iskalav k., Menlik n.: 288
Hranonofça
[Hranokofça]1152
İvranya kz.: 296
Iskrit k., Bedriç n.: 283
İbolaci-Tobci
[İvlaci-Tolçi]1160
Sirişnik n.: 240
k.,
Hrayiş [Hrabeş]1153 k., Tikveş n.: 281
Hropalçe k., Nogoriçe n.: 264
Hrsova k., Menlik n.: 287
Hrupec (?) m., Koluç k., Bedriç n.: 283
Hudova k., Boyimiye n.: 279
Huhova k., Tikveş n.: 271
bk.
Kumyani
k.,
Humrena ābı, Dubniçe n.: 208
[Humyanı k.], bk. Belomeyani k.,
İvranya kz.
Husova [Huzova]1154 k., Nogoriçe n.: 263
Huştava k., Menlik n.: 291
Huyanova
[Kumanova]1155
Nogoriçe n.: 249
k.,
[Huzova k.], bk. Husova k., Nogoriçe n.
Hüsām-Kethudā1156 md., İştib nf.: 201
Hüsām-Kethudā1157 zv., İştib nf.: 201
Hüsām-Paşa md., İştib nf.: 202
Hüsām-Paşa zv., İştib nf.: 202
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
BOA, MAD 170, v. 69b. Ayrıca BOA, TD
267,
s.
529'da
“Mahalle-i
Hotine”
şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 194.
BOA, TD 141, s. 224; BOA, MAD 170, v.
276b'de “Karye-i Pernik nām-ı diğer
Hrabeş” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 54; BOA, TD 141, s. 158;
BOA, TD 267, s. 862.
BOA, TD 141, s. 11; BOA, MAD 170, v. 202a.
BOA, TD 167, s. 202'de “Mescid-i HüsāmPaşa” şeklinde geçmektedir.
BOA, TD 167, s. 202; BOA, MAD 170, v.
490b'de “Zāviye-i Hüsām-Paşa” şeklinde
geçmektedir.
102
bk.
İspirva
k.,
İpsoverçe [İpsoderçe]1167 k., İvranya
kz.: 298
[İpşine k.], bk. İştene k., Nogoriçe n.
İrçavitok k., Sirişnik n.: 242
İrguvilaç k., İvranya kz.: 294
[İrhilofça k.], bk. Otilofça k., Nogoriçe n.
İrilye k., Dubniçe n.: 219
mz.,
k.,
[İrlo-İstene mz.], bk. İrnoliskana mz.,
Menlik n.
İrnoliskana
[İrlo-İstene]1168
Menlik n.: 290
mz.,
„Īsā-Bey c., Üsküb nf.: 198
„Īsā-Hoca mu„allim-hānesi, Ustrumca
nf.: 206
İbrāhīm-Baba zv., Dubniçe n.: 234
İbrāhīm-Bey m., İştib nf.: 249
İbrāhīm-Bey md., İştib nf.: 202
İbrāhīm-Çelebi m., Ustrumca nf.: 267
Humişte k., bk. İvraniçe k., Koçana n.
[Humlani k.],
Malişova n.
[Iskırva mz.],
Ustrumca n.
İnmovine [İtmonine]1166 k., Tikveş n.:
279
İbrāhīm-Çelebi md., Ustrumca nf.: 206
İsak [Resave]1169 k., Tikveş n.: 281
[İsbançeva mz.], bk. İstançeva mz.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.
İğdirli k., Nogoriçe n.: 264
İsilob [İstob k.]1170, Pürtlü, Dubniçe
n.: 208
İjliva [İzletova]1161 nehri, İştib kz.:
200, 201
İlince k., [Praşova n.], İvranya kz.: 296
İsirze [İstraja]1171 mz., İvranya kz.: 302
İsitob [İstob]1172 k., Dubniçe n.: 230
İliye k., Piyaniçe n.: 229
İlkosladiç
[Vılkoslavçe]1162
Ustrumca n.: 275
k.,
İlosabçe [İnoselçe]1163 k., [Praşova n.],
İvranya kz.: 298
İloviçe k., Ustrumca n.: 274
İlye [Rilye]1164 k., Dubniçe n.: 230
İlye-Yovan m., Radomir nf.: 236
İsiveti-Petri
[İsveti-Petri]1173
[Praşova n.], İvranya kz.: 301
k.,
İskaçkofça k., bk „Alī-Fakılar k.,
Nogoriçe n.: 265
İskakaviçe k., Ilıca n.: 223, 225
İskindal-ı Büzürk k., İştib n.: 256
İskirnani k., Ilıca n.: 223
İskirne k., Dubniçe n.: 231
İmolçeva k., Dubniçe n.: 234
İskirne k., İvranya kz.: 301
İsko-Kayaniçe k., Sirişnik n.: 244
İndobırda [Eserdobırda (?)]1165 mz.,
Menlik n.: 290
İskobile [İstobile]1174 k., İştib n.: 247
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
BOA, TD 141, s. 227; BOA, TD 167, s.
282'nci sayfada geçen “Kınin” köyü
muhtemelen bu köydür.
BOA, TD 141, s. 180'de “Karye-i Ilıca nām-ı
diğer Banska” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 104; BOA, TD 267, s. 384;
BOA, MAD 170, v. 118b.
BOA, MAD 170, v. 490b.
BOA, TD 141, s. 196; BOA, MAD 170, v. 238a.
BOA, TD 74, s. 203; BOA, TD 141, s. 277.
BOA, TD 74, s. 14; BOA, TD 141, s. 14.
Ayrıca BOA, TD 267, s. 246'da “Karye-i
İrilye” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 117; BOA, TD 141, s. 13.
İslatine k., bk. Borilçeva k., Koçana n.
İslatine k., bk. Suho-Gırla k., İştib n.
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
BOA, TD 141, s. 213; BOA, MAD 170, v. 47a.
BOA, TD 141, s. 280. Ayrıca BOA, TD 74,
s. 198'de “Karye-i Bisoderçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 17.
Aynı defter, s. 230; BOA, TD 269, s. 364;
BOA, MAD 170, v. 277a.
BOA, TD 141, s. 15; BOA, TD 267, s. 252.
BOA, TD 74, s. 200; BOA, MAD 170, v. 432a.
BOA, TD 74, s. 14; BOA, TD 141, s. 15;
BOA, TD 267, s. 252.
BOA, TD 141, s. 294.
BOA, TD 267, s. 494.
İslatine k., Dubniçe n.: 233
İslatine k., Tikveş n.: 281
İslaviçe mz., Ilıca n.: 227
İslavişte n., Ilıca kz.: 192
İslivniçe1175 k., Menlik n.: 287
İslo-Koşniçe k., bk. Değirmen-deresi k.,
Ilıca n.
İsmerdeşniçe k., Piyaniçe n.: 228
İsmilofça k., Koçana n.: 258
İsmilova k., Menlik n.: 291
İsmirovdol k., Sirişnik n.: 241
İsmokova k., İştib n.: 257
İsmokoviçe k., Boyimiye n.: 279
İsmolançe k., Tikveş n.: 282
[İsmolarçi k.], bk. İsolarli
Ustrumca n.
İstanbul: 278
İstanbul şehri: 195
İstançeva
[İsbançeva]1182
mz.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.: 295
İstepan-Yovan m., Vitoş k., Koçana
n.: 258
İstane m., İgumeneç k., [Bedriç n.]: 272
İstanimir [İstamir]1183 k., Piyaniçe n.:
229
[İstepançe k.], bk. İstekançe k., İştib n.
İstanimir m., Çepremnik [Çermnik]
k., Piyaniçe n.: 227
İstimnik k., Piyaniçe n.: 227
İstanislav m., Koluç k., Bedriç n.: 283
İstanislav m., Zigurava k., Menlik n.:
290
İstiradlova1189 k., Ilıca n.: 219
İstanofça k., Sirişnik n.: 240
k.,
İstarçova mz., İvranya kz.: 301
İstare (?) k., Dubniçe n.: 207
İsmoroşiçe
[İsmordeşiçe]1176
Ustrumca n.: 273
k.,
İstare (?) m., Dragoçirava [Dragomirova] k., Ustrumca n.: 274
İsmosenova mz., [Çerofça], İvranya
kz.: 300
İstare [İstare-Dibotne]1185 mz., İştib
n.: 265
İsolarli [İsmolarçi]1177 k., Ustrumca
n.: 273
İstare-Baldeşiçi k., Ustrumca n.: 274
İspançeva k., Koçana n.: 258
İspançik k., [Praşova n.], İvranya kz.:
296
İspane [İstepan-Bruno]1178 m., Obleşeva k., Koçana n.: 250
İspas m., Dubniçe nf.: 218
[İspatova k.], bk. İsyanova k., Menlik n.
İspetan [İspetanova]1179 mz., Ilıca n.:
224
İspetançe [İstepançe]1180 k., Nogoriçe
n.: 261
[İspetanova mz.], bk. İspetan mz.,
Ilıca n.
İspirva [Iskırva]1181 mz., Ustrumca n.:
273
İstaridol k., bk. İstarçova k., Dubniçe n.
İstaridol k., Ilıca n.: 224
İstaro-Gradişte k., Ilıca n.: 226
[İstarolinçe mz.], bk. İstaroniçe mz.,
Tikveş n.
İstaroniçe [İstarolinçe]1186 mz., Tikveş
n.: 281
İstayko m., Gradeva k., Dubniçe n.:
232
İstayko m., Surlova k., Doyran-gölü
n.: 276
Leskova
İstilçava k., Ustrumca n.: 274
[İstinak k.], bk. İstepan k., Bedriç n.
İstirmaş k., İştib n.: 254
İstirmaşeva k., Tikveş n.: 280
İsilob k.,
k.,
İstoviniç [İstobele]1190 k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 296
İstoyan1191 m., Debrani k., Menlik n.:
290
İstoyan m., Dimiraşinçe k., Malişova
n.: 277
İstoyan m., İzlogoşt
Krayişte n.: 242
k.,
Gorna-
İstoyan m., Kalarova k., Bedriç n.: 283
İstoyan m., Kruşinçe [Kruşiçe] k.,
Bedriç n.: 283
İstoyan m., Vişnani k., Bedriç n.: 284
İstoyan-Drayke
m.,
Malişova n.: 277
Berova
İstraçin k., [İslavişte n.]: 225
İstragova k., Tikveş n.: 279
[İstraja k.], bk. Lispirde k., İvranya kz.
[İstraja mz.], bk. İsirze mz., İvranya kz.
İstekançe [İstepançe]
İstrenofça k., Nogoriçe n.: 264
İstre-Dorek k., Nogoriçe n.: 249
İstagotin k., Kratova kz.: 246
İsteniko k., Ilıca n.: 224
İstrenofça mz., Nogoriçe n.: 265
İstakofça k., Nogoriçe n.: 261
İstale m., Gradeva k., Dubniçe n.: 232
İstale-Popeke
m.,
İloviçe
k.,
Ustrumca n.: 274
İstepan [İstinak]1188 k., Bedriç n.: 284
İstepan m., Bateyçe [Mateyçe] k.,
Nogoriçe n.: 262
İstrepotik k., Nogoriçe n.: 262
İstepan m., Radaniye k., İştib n.: 255
İstrezoviçe k., Nogoriçe n.: 263
İstale-Todor m., İloviçe k., Ustrumca
n.: 274
[İstepan-Bruno m.], bk. İspane m.,
Obleşeva k., Koçana n.
İstrobimançe [İstroyimaniçe]1192
İştib n.: 256
[İstamir k.], bk. İstanimir k., Piyaniçe n.
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
BOA, TD 74, s. 6'da “Karye-i İslimniçe”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 180.
BOA, TD 74, s. 84; BOA, TD 141, s. 179.
BOA, TD 267, s. 650.
BOA, TD 141, s. 40; BOA, TD 267, s. 38.
BOA, TD 74, s. 62; BOA, TD 267, s. 858.
BOA, TD 141, s. 179.
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
BOA, TD 74, s. 201; BOA, TD 141, s. 261.
BOA, TD 74, s. 145; BOA, TD 141, s. 83;
BOA, TD 267, s. 184.
Bu köy BOA, MAD 170, v. 45b'de Bedriç'e
bağlıdır.
BOA, TD 141, s. 302.
Aynı defter, s. 223.
BOA, TD 141, s. 119; BOA, TD 267, s. 520.
BOA, TD 74, s. 116; BOA, TD 141, s. 240;
BOA, MAD 170, v. 308a.
k.,
İstoyan-İstrige m., Radomir nf.: 236
İstramaş k., [İslavişte n.]: 227
k., İştib n.: 253
k.,
[İstobile k.], bk. İskobile k., İştib n.
İstaykofça k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 296
1187
Pürtlü,
[İstobele k.], bk. İstoviniç
[İnegoşta n.], İvranya kz.
[İstare-Dibotne mz.], bk. İstare mz.,
İştib n.
İstayko-Yovan
m.,
Dubniçe n.: 233
k.,
İstobançe mz., İvranya kz.: 298
[İsmordeşiçe k.], bk. İsmoroşiçe k.,
Ustrumca n.
k.,
İspetançe
[İstob k.], bk. İsitob k., Dubniçe n.
İstarçova1184 k., Menlik n.: 285
İşpatança
bk.
İstibana k., İştib n.: 255
[İstob k.], bk.
Dubniçe n.
İstanolofça k., İştib n.: 255
İstarçe k., İvranya kz.: 293
İstarçova k., Dubniçe n.: 234
İsmoliçne k., Ilıca n.: 222
[İspanca k.], bk.
[İslavişte n.]
[İstepançe k.],
Nogoriçe n.
İstrezofça k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 298
k.,
İstrobste k., İvranya kz.: 299
İstrofça k., Ilıca n.: 219
1189
1190
1191
1192
BOA, TD 267, s. 6; BOA, TD 269, s. 3'te
“Karye-i İstradalovo nām-ı diğer Sopot”
şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 185; BOA, TD 141, s. 268.
Bu mahalle bu köyde iki kez geçmektedir.
İkisinden birisi farklı isimde olmalıdır.
BOA, TD 267, s. 578.
103
İstrokaniçe mz., İvranya kz.: 301
[İstroyimaniçe k.], bk. İstrobimançe
k., İştib n.
İştavkoviçe k., [Koçana n.]1199: 201
İstroyislafça k., İştib n.: 254
İştene [İpşine]1200 k., Nogoriçe n.: 264
İstubil mz., Koçana n.: 259
İsveti-Abka
[İsveti-Petko]1193
[İpşine n.], İvranya kz.: 300
İvranya kl.: 210, 213, 303, 304, 305
İvranya kz.: 197, 210, 293, 304
İvranya [kz.]: 293
İştavkoviçe k., Koçana n.: 250
İştavkoviçe k., Kratova kz.: 247
İştib: 252
k.,
İsveti-Dimitri k., bk. Dolna-Kozniçe
k., İştib n.
İsveti-Dimitri k., Tikveş n.: 280
İsveti-İvrace k., Menlik n.: 209, 288
İsveti-İvrace1194 k., Tikveş n.: 280
İsveti-Nikola k., bk. Rayçolofça k.,
Gorna-Krayişte n.
İsveti-Nikola k., bk. Raykolofça k.,
Sirişnik n.
İsveti-Nikola k., Ilıca kz.: 225
İştib c.: 200
İştib kl.: 199, 201, 213, 265, 266
İştib kz.: 199, 203, 249, 257, 260,
265, 266
İştib [kz.]: 260
İştib nf.: 200, 201, 202, 203, 211,
212, 249
İştib [nf.]: 200, 202, 257
İştib şehri, bk. İştib nf.
İştib vt.: 200
İştirbolofça k., Nogoriçe n.: 263
İştişeva [İşeşnova]1201 k., [Boyimiye
n.]: 272
İsveti-Nikola k., İştib n.: 255
İsveti-Nikola k., Nogoriçe n.: 260
İsveti-Nikola k., Sirişnik n.: 239, 242
İsveti-Nikola k., Tikveş n.: 279
İsveti-Nikola mz., Sirişnik n.: 242
İvranya nf.: 197, 211, 212, 293, 302
İvranya-İsfetine
[İvranya-İstene]1206
k., Sirişnik n.: 243
[İvranya-İstene k.], bk. İvranyaİsfetine k., Sirişnik n.: 243
İzlatarci k., Radomir n.: 237
İzlatokob k., İvranya kz.: 298
İzleşova k., Tikveş n.: 280
İzleşova k., Ustrumca n.: 276
İzleteva k., İştib n.: 247
[İzletova nehri], bk. İjliva nehri, İştib kz.
[İzletova nehri], bk. İjliva nehri, İştib kz.
İzlidol k., Gorna-Krayişte n.: 240
İzlidol k., İvranya kz.: 303
İştolova mz., Ustrumca n.: 285
İzliyeva k., Ustrumca n.: 273
İzlobrad k., İvranya kz.: 301
İştuka-İloviçe k., Ustrumca n.: 275
İzlogoşt k., Gorna-Krayişte n.: 242
[İtmonine k.], bk. İnmovine k., Tikveş n.
İvane k., Bedriç n.: 284
İzlogoşt k., Gorna-Krayişte n.: 243
İzlokogani k., Nogoriçe n.1207: 197
İvanofça k., [İslavişte n.]: 224
İzvizdan k., İvranya kz.: 300
İsveti-Nikola-manastırı
k.,
Çernoştiçe k., [İslavişte n.]
bk.
İsveti-Onaç
[İsveti-Otaç]1195
Koçana n.: 259
k.,
[İvlaci-Tolçi k.], bk. İbolaci-Tobci k.,
Sirişnik n.
İzvor k., Gorna-Krayişte n.: 242
İzvor k., Nogoriçe n.: 262
[İsveti-Otaç k.], bk. İsveti-Onaç k.,
Koçana n.
[İvladofça k.], bk. İvlakofça k., [İpşine
n.], İvranya kz.
İzvor k., Radomir n.: 238
İsveti-Otaç1196 mn., [İpşine n.], İvranya
kz.: 298
[İvladofça k.],
Ustrumca n.
İsveti-Petko k., bk. İsveti-Nikola k.,
Tikveş n.
İvlahine1202 k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 295
[İsveti-Petko k.], bk. İsveti-Abka k.,
[İpşine n.], İvranya kz.
İvlahova k., bk.
Ustrumca n.
[İsveti-Petri k.], bk. İsiveti-Petri k.,
[Praşova n.], İvranya kz.: 301
İvlakofça [İvladofça]1203 k., [İpşine n.],
İvranya kz.: 297
İsvetiçe k., Ustrumca n.: 273
İsvetişe mz., [Çerofça], İvranya kz.: 295
İvlakofça [İvladofça]1204 k., bk. Strotidol
[Şirokidol] k., Ustrumca n.
bk.
İvlakofça
Obradava
k.,
k.,
İzvor-ı Küçük k., Gorna-Krayişte n.:
242
[Jabokırd k.], bk. Jabokut k., Ilıca n.
Jabokut [Jabokırd]1208 k., Ilıca n.: 193
Jabyani k., Sirişnik n.: 240
Jaguzani k., İvranya kz.: 302
Jedne k., Radomir n.: 238
[Jedyançe k.], bk. Zedbançe k., İştib n.
Jedyançe k., İştib n.: 201
Jenbuşra [Jituşa]1209 k., Radomir n.:
237
İsvetol k., Dubniçe n.: 232
İvlani k., Morihova n.: 282
İsvidoviçe k., Ustrumca n.: 274
İsvilançe k., Nogoriçe n.: 262
İsvilanova k., Koçana n.: 250
İvlanik mz., Nogoriçe n.: 263
İsvindol mz., İvranya kz.: 299
İvlasne k., İvranya kz.: 297
İsyanova [İspatova]1197 k., Menlik n.:
291
[İvlasne k.], bk. İvlaski k., İvranya kz.
Jindyani [Jidyani]1211 k., Nogoriçe n.:
263
[İvlaşkidol mz.], bk.
mz., Nogoriçe n.
Jipvaleva [Jivaleva]1212 k., Kratova
kz.: 246
[İşeşnova k.],
[Boyimiye n.]
bk.
İştişeva
İvlas-Gradişte k., Ilıca n.: 226
İvlaski [İvlasne]
1205
k.,
İşlagova k., Kratova kz.: 246
İşnolova mz., Ustrumca n.: 274
İşpatança [İspanca]
n.]: 226
1198
1193
1194
1195
1196
1197
k., [İslavişte
BOA, TD 141, s. 293.
BOA, MAD 170, v. 83a'da “İsveti-Vrac”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 151; BOA, TD 267, s. 709.
BOA, TD 141, s. 280'de “Manastır-ı İsveti
Otaç nām-ı diğer İpşine” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 114; BOA, TD 141, s. 246.
104
k., İvranya kz.: 294
Umulaşkidol
Jeponye [Jivinye]1210 k., Nogoriçe n.:
265
Jidomirci k., İştib n.: 256
[Jidyani k.], bk. Jindyani k., Nogoriçe n.
İvrança k., Ilıca n.: 224
[Jituşa k.], bk. Jenbuşra k., Radomir n.
İvraniçe k., Koçana n.: 257
[Jivaleva k.],
Kratova kz.
İvranik m., Berova k., Malişova n.: 277
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
BOA, TD 141, s. 49.
BOA, TD 267, s. 563.
BOA, TD 141, s. 171; BOA, TD 267, s. 782.
BOA, TD 141, s. 25; BOA, TD 269, s. 18.
BOA, TD 141, s. 264'te “Karye-i Gornaİvlahine nām-ı diğer İrgoviçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 273.
Aynı defter, s. 189.
BOA, TD 74, s. 187; BOA, TD 141, s. 273.
bk.
Jipvaleva
k.,
Jivinye k., Nogoriçe n.: 260
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
BOA, TD 141, s. 53.
BOA, TD 74, s. 221; BOA, TD 141, s. 315;
BOA, MAD 170, v. 486b.
BOA, TD 74, s. 221; BOA, TD 141, s. 314.
BOA, TD 141, s. 88; BOA, TD 267, s. 12.
BOA, TD 74, s. 18; BOA, TD 267, s. 733.
BOA, TD 74, s. 54; BOA, TD 267, s. 774, 844.
BOA, TD 267, s. 477.
[Jivinye k.], bk. Jeponye k., Nogoriçe n.
Kaniçe [Balinçe]1221 k., Boyimiye n.: 278
[Jujel k.], bk. Bezuzal k., İvranya kz.
Kanlıdol k., bk. Bodino k., Dubniçe n.
Kaba-emrud tarlası, Hamza-beylü k.,
Dubniçe n.: 207
Kapatova k., Menlik n.: 288
Kaçkofça [Meçkofça]
kz.: 295
Karaca-Ahmedlü k., Dubniçe n.: 233
1213
k., İvranya
Kara[ca]-Ahmedlü k., Dubniçe n.: 233
Keltobek [Klenovik]1231 k., Radomir n.:
238
Kerakar [Markar]1232 mz. k., İvranya
kz.: 303
[Kerekarçi k.], bk. Kara-tarci k., İştib n.
Keyeva [Likova]1233 k., Tikveş n.: 281
[Kınin k.], bk. Feten k., Tikveş n.
Kırboniçe (?) k., İvranya kz.: 299
Kādī m., İştib nf.: 249
Karaca-„Alī m., Mıkına [Minine] k.,
İştib n.: 254
Kādī(-i diğer) m., İştib nf.: 249
Karacalar1222 k., Dubniçe n.: 233
Kadın-çukuru y., Rilye dağı, Ilıca kz.:
192
Karadarça [Kavadarça]1223 k., Tikveş
n.: 281
Kāfir-deresi y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
Kara-donlu, Nogoriçe n.: 264
Kafoşte [Tegovişte]1214 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 294
Kara-göz
çr.,
Hamza-beylü
Dubniçe n.: 207
k.,
[Kırçine k.],
Dubniçe n.
Kalarova k., Bedriç n.: 283
Karahānlu
[Karamanlu]1224
Dubniçe n.: 235
k.,
Kırçova1235 k., İştib n.: 256
Kırhlar1236 k., Dubniçe n.: 231
[Kırkıra k.], bk. Kırkova k., [İslavişte n.]
Kalaşofça [Halaşofça]1215 k., Nogoriçe
n.: 261
Kalihançe [Kalimançe]
n.: 288
1216
k., Menlik
Kalikova1217 k., Boyimiye n.: 279
Karahān-obası
[Karaman-obası]1225
k., Dubniçe n.: 232
[Karamanlu k.], bk. Karahānlu k.,
Dubniçe n.
Kırçarna k., Dubniçe n.: 230
Kırçınliye [Kırçine]1234 k., Dubniçe n.:
232
bk.
Kırçınliye
k.,
Kırkova [Kırkıra]1237 k., [İslavişte n.]:
225
Kırlikova k., İştib n.: 247
Kalimançe k., İvranya kz.: 302
[Karaman-obası k.], bk. Karahānobası k., Dubniçe n.
Kırnofça [Çernofça]1238 k., [İpşine n.],
İvranya kz.: 296
Kalimançe k., Piyaniçe n.: 228
Kara-Mehmed m., Ilıca nf.: 217
[Kalimançe k.], bk. Kalihançe k.,
Menlik n.
Kara-„Osmān k., bk. Yassı-pıñar k.,
İştib n.
Kırnol k., Radomir n.: 236
Kırpelova k., Menlik n.: 291
Kalinçova1218 mz., [İslavişte n.]: 222
Kara-su: 269
Kalinişte k., Koçana n.: 260
Kara-tarci [Kerekarçi]1226 k., İştib n.:
252
Kalikovitçe k., [Boyimiye n.]: 272
Kalişte k., Sirişnik n.: 239
Kalotince k., Sirişnik n.: 241
Kalu-Petrofça k., İştib n.: 254
Kaluçkova k., Boyimiye n.: 278
Kalu-Gerçe k., bk. Kutu-gerçi k.,
[İslavişte n.]
Kalu-Geriçe k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 295
Kalu-Geriçi k., İvranya kz.: 301
[Kalugun m. ?], bk. Palegun m.,
Kratova nf.
Kalulik k., Ilıca n.: 226
Kaluyan k., Tikveş n.: 281
Kamanik k., Dubniçe n.: 233
[Kamene k.], bk. Kamete k., Bedriç n.
Kameniçe k., Piyaniçe n.: 228
Kameniçe k., Tikveş n.: 280
Kamete [Kamene]1219 k., Bedriç n.: 283
Kanade-deresi [Kanare-deresi]1220 y.,
Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
[Kanare-deresi y.], bk. Kanade-deresi
y., Rilye dağı, Ilıca kz.
Kanareva k., Nogoriçe n.: 263
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
BOA, TD 141, s. 259.
Aynı defter, s. 254.
Aynı defter, s. 158; BOA, TD 267, s. 742.
BOA, TD 74, s. 6; BOA, TD 141, s. 6.
Bu köydeki iki mahallenin ismi yazılmamıştır.
BOA, TD 141, s. 54.
Aynı defter, s. 236.
BOA, MAD 170, v. 486b.
Karbinçe k., İştib n.: 255
Karsurinçe [Masuriçe]1227 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 295
Kartal-kayası mevzi„i, Dubniçe n.: 235
Kāsım bin Yūsuf md., [Ustrumca
nf.]1228: 206
Kāsım-Paşa m., Ustrumca nf.: 267
Kasilug k., Radomir n.: 238
Kaştel1229 k., İştib n.: 254
Katalinçe k., [İpşine n.], İvranya kz.:
297
Kırzinçe1239 k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 297
[Kışani k.], bk. Kışnani k., Nogoriçe n.
Kışnani [Kışani]1240 k., Nogoriçe n.: 265
Kıvırcık y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
Kıyan [Liyan]1241 k., İvranya kz.: 294
Kızılcalar k., Dubniçe n.: 231
Kileva-Graninçe k., İvranya kz.: 303
Kiliçofça k., Nogoriçe n.: 265
Kilin k., Tikveş n.: 281
Kilise
md.,
[Hızani-Bey
Ustrumca nf.: 205
m.],
Kilise md., Hızani-Bey m., Ustrumca
nf.: 206
Kinejeva k., Kratova kz.: 247
Katun k., İvranya kz.: 304
Kirakar k., bk. Virçovişte k., İvranya kz.
[Kavadarça k.], bk. Karadarça k.,
Tikveş n.
Kirbova-Luka [Kiriva-Luka]1242
Tikveş n.: 282
Kelboşik1230 (?) k., Tikveş n.: 281
1231
Keliçofça k., bk. Novasil k., Radomir n.
Keliyişte mz., İvranya kz.: 301
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
BOA, TD 141, s. 204.
Aynı defter, s. 76'da “Karye-i Kırcılar”
şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 105; BOA, TD 141, s. 225;
BOA, MAD 170, v. 279b.
BOA, TD 141, s. 50.
Aynı defter, s. 73; BOA, TD 267, s. 293;
BOA, MAD 170, v. 378a.
BOA, TD 74, s. 33; BOA, TD 267, s. 622;
BOA, MAD 170, v. 151a.
BOA, TD 141, s. 259.
BOA, MAD 170, v. 489a.
BOA, TD 141, s. 123; BOA, MAD 170, v.
155a'da “Karye-i Kastel” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 102; BOA, MAD 170, v.
282b'de “Karye-i Kelyoşik” şeklindedir.
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
k.,
BOA, TD 141, s. 93.
Aynı defter, s. 304.
BOA, TD 74, s. 104; BOA, TD 141, s. 229.
BOA, TD 74, s. 161; BOA, TD 141, s. 161;
BOA, TD 267, s. 303; BOA, MAD 170, v.
391b.
BOA, TD 74, s. 28'de “Karye-i Kuçeva
nām-ı diğer Busenleva”; BOA, TD 141,
s. 134'te “Karye-i Kırçeva nām-ı diğer
Buselnova”; BOA, TD 267, s. 580'de
“Karye-i
Pirçeva
nām-ı
diğer
Buselnova” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 16'da “Karye-i Kırklar”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 61; BOA, TD 267, s. 131.
BOA, TD 74, s. 200.
BOA, TD 141, s. 271'de “Karye-i Kırzinçe
nām-ı diğer Çeşliçe” şeklindedir.
Aynı defter, s. 126; BOA, TD 267, s. 794.
BOA, TD 74, s. 195; BOA, TD 141, s. 257.
BOA, TD 141, s. 232.
105
Kirçofça k., Radomir n.: 237
Kirdlofça k., İvranya kz.: 302
Kirebikal k., Dubniçe n.: 234
Kirekova [Kiryakova]1243 k., Malişova
n.: 277
Kire-Miho [Kiro-Miho]1244 m., Velvusne [Velvusa] k., Ustrumca n.: 268
Kirhal (?) m., Bolaniçe [Polyaniçe] k.,
Menlik n.: 290
[Kiriva-Luka k.], bk. Kirbova-Luka k.,
Tikveş n.
Kirividol k., İştib n.: 265
[Kiro-Miho m.], bk. Kire-Miho m.,
Velvusne [Velvusa] k., Ustrumca n.
Kiro-Petko m., Velvusne [Velvusa] k.,
Ustrumca n.: 268
[Kiryakova k.],
Malişova n.
bk.
Kirekova
k.,
Kiseliçe k., Piyaniçe n.: 228
Kiyeva k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
298
Kiyeva k., [İpşine n.], İvranya kz.: 299
[Kladoksine k.], bk. Beladenisme k.,
Boyimiye n.
Kleçofçe k., Nogoriçe n.: 262
[Klenovik k.], bk. Keltobek k.,
Radomir n.
[Klinofça k.], bk. Belesiçe-Klinofça k.,
İvranya kz.
Knezce k., İştib n.: 252
Kobile k., bk. Hokla [Hotla] k.,
Nogoriçe n.: 262
[Kobrişniçe k.], bk. Dobrişniçe k.,
Tikveş n.
Koca-Hālid k., Dubniçe n.: 231
Kocana [k.], Koçana n.: 259
Koça [Fuça k.]1245, Dubniçe n.: 233
Kondava [Konova]1249 k., Ilıca n.: 222
Kondine k., İştib n.: 247
Kondofori k., Radomir n.: 237
Koşava k., İştib n.: 254
[Koşyani k.], bk. Kristani k., Tikveş n.
Koto [veled-i Fuça]1254 m., Gradeva k.,
Dubniçe n.: 232
Koniçe k., Nogoriçe n.: 263
[Koniçe k.], bk. Doniçe k., Koniçe n.
Kotoyniçe [Konobniçe]1255 k., [İslavişte
n.]: 225
Koniçe [n.]: 277
Kovaç-Novak m., Trebotivişte
Piyaniçe n.: 228
Konisko1250 k., İvranya kz.: 296
[Konobniçe k.], bk. Kotoyniçe k.,
[İslavişte n.]
[Konopişte k.], bk. Krmişte k., Tikveş n.
[Konova k.], bk. Kondava k., Ilıca n.
Konovidol [Krividol]1251 k., Koçana n.:
260
Kopanya k., [İpşine n.], İvranya kz.: 302
Kopilofça k., Ilıca n.: 225
Koprivan-ı Gabrova mz., Piyaniçe n.:
228
Koçana [n.]: 260
k.,
Kokine k., Nogoriçe n.: 261
Kokoşine k., Nogoriçe n.: 263
Kokoşiniçe k., Nogoriçe n.: 265
Koliçko k., Nogoriçe n.: 262
Koluç
k., Bedriç n.: 283
Koluşa k., Ilıca n.: 221
1244
1245
1246
BOA, TD 74, s. 93; BOA, TD 141, s. 211.
BOA, MAD 170, v. 65b.
BOA, TD 141, s. 79.
Bu köyde dört mahalle kaydı olmasına
rağmen bir tanesinin ismi yazılmamıştır.
106
[Kozidol k.], bk. Kozindol k., İvranya kz.
Kozindol [Kozidol]1257 k., İvranya kz.:
302
Kozniçe k., bk. Sinor k., Dubniçe n.
[Kozyak k.], bk. Kozmak k., İştib n.
Köçekler k., bk. Beşirlü k., İştib n.
Köhne-Kozniçe mz., Dubniçe n.: 231
Köhne-Nogoriçe k., Nogoriçe n.: 263
Koriçko k., Tikveş n.: 281
Köstendil: 212, 267, 293
Köstendil l.: 191, 211, 217, 220, 267
Korkine k., Dubniçe n.: 234
[Korkofça k.], bk. Korfokça
İvranya kz.
k.,
Korobofça k., İvranya kz.: 297
Korşoviçe mz., İvranya kz.: 301
Koru zm., Dubniçe nf.: 208
Kosaca k., Sirişnik n.: 240
Kosaç1253 k., Ustrumca n.: 273
Kosava k., Gorna-Krayişte n.: 239
Kosoviçe k., Piyaniçe n.: 229
Kosoviçe(-i diğer) k., Piyaniçe n.: 229
Kostandin m., İzvor
Krayişte n.: 242
k.,
Gorna-
Kostindol k., Piyaniçe n.: 227
Kostorine k., Ustrumca n.: 275
Kosturiçe k., Radomir n.: 238
1247
1248
1249
1250
1243
Kovaçova k., Nogoriçe n.: 264
Koykova-kula1256 k., Kratova kz.: 247
Kozidol k., Gorna-Krayişte n.: 243
Köprü k., Ilıca n.: 224
Kolşova k., Piyaniçe n.: 229
1246
Kovaçofça k., Sirişnik n.: 241
Korfokça [Korkofça]1252 k., İvranya
kz.: 299
Kostandin m., İsveti-Nikola k., İştib
n.: 255
Koçana n.: 202, 250
k.,
Kozmak [Kozyak]1258 k., İştib n.: 255
Kostale m., Hrabrova k., Boyimiye n.:
279
Koçana b.: 249
Koçana k., Koçana n.: 258
Kuzohova
Konarani1248 k., Bedriç n.: 284
[Konyov k.], bk. Krinyov k., Ilıca n.
Kopaniçe k., Radomir n.: 238
Kiseliçe k., [İslavişte n.]: 222
bk.
Koşani-yi Beknişte k., Tikveş n.: 282
Koşarça k., Tikveş n.: 280
Koşareva k., bk. Paniçar k., Sirişnik n.
Konuh k., Nogoriçe n.: 264
Kiseliçe k., Gorna-Krayişte n.: 242
[Kojuhova k.],
Malişova n.
Komniçe1247 k., Doyran-gölü n.: 271
Komo-Nikola m., Alavanda[va] k.,
Ustrumca n.: 268
1251
1252
1253
BOA, TD 141, s. 8; BOA, TD 269, s. 11'de
Karye-i Kotniçe”; BOA, MAD 170, v.
257b'de “Karye-i Koşteniç” şeklindedir.
Bu köyde geçen üç mahalleden birinin
ismi yazılmamıştır.
BOA, TD 141, s. 36; BOA, TD 267, s. 80.
BOA, TD 74, s. 184'te “Karye-i Koniçka”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 135; BOA, TD 267, s. 712.
BOA, TD 141, s. 282.
BOA, MAD 170, v. 240b'de “Karye-i Kosaçine”
şeklindedir.
Köprü-köy k., bk. Novasil k., İştib n.
Köstendil [l.]: 244, 249
Köstendil vt.: 193, 288, 289, 293, 299
Kralova-koga
k.,
[İnegoşta
n.],
İvranya kz.: 297
Kramol mz., İvranya kz.: 295
Kraşeva k., Dubniçe n.: 233
[Kraşova k.], bk. Krayeva k., Dubniçe n.
Kratova: 197, 198, 246, 248, 257
Kratova1259 k., Malişova n.: 277
Kratova kz.: 196, 248
Kratova ma„denleri: 246, 248
Kratova nf.: 196, 200, 201, 211, 245,
246, 248
Krayeva [Kraşova]1260 k., Dubniçe n.:
208
Krayniçe k., [Dupniçe n.]: 217
Kremenik k., Dubniçe n.: 234
Krestilçani k., Menlik n.: 287
Kreşine [Kuleşine]1261 k., Ustrumca
n.: 274
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
BOA, TD 267, s. 253.
BOA, TD 141, s. 62; BOA, TD 267, s. 101.
BOA, TD 74, s. 3; BOA, MAD 170, v.
15b'de “Karye-i Koyka-kula” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 207; BOA, MAD 170, v. 472a.
BOA, TD 141, s. 128; BOA, TD 267, s. 609.
Bu köydeki iki mahalleden birisinin ismi
yazılmamıştır.
BOA, TD 141, s. 80; BOA, TD 267, s. 288.
BOA, TD 141, s. 187.
Kreşova k., [Çerofça ma„a İpşine n.],
İvranya kz.: 299
Kumaniçeva k., bk. İzlokogani k.,
Nogoriçe n.
Lagatorci k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 301
Krınofça k., bk. Bratofça k., İştib n.
Krınova k., Tikveş n.: 271
Kumaniçeva k., Tikveş n.: 282
Lagatorci k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 301
Krinlova k., Bedriç n.: 283
Krinyov [Konyov]1262 k., Ilıca n.: 223
Kristani [Koşyani]1263 k., Tikveş n.: 280
Kristovdol k., [İslavişte n.]: 226
Kriva-feya k., İvranya kz.: 298
Kriva-Luka k., Tikveş n.: 279
[Krividol k.],
Koçana n.
bk.
Konovidol
k.,
Krlatiçe k., [İslavişte n.]: 221
Krmişte
[Konopişte]1264
k.,
bk.
Deberniçe [Vırbiçe] k., Tikveş n.
Krşava [Kuşava]1265 k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 300
[Krumidova k.], bk. Krumidvava k.,
Menlik n.
Krumidvava
[Krumidova]1266
Menlik n.: 291
k.,
Krupişte k., İştib n.: 203
[Krupişte k.], bk. Kurvişte k., İştib n.
Krupnik k., Dubniçe n.: 232
Kruşa k., İştib n.: 256
[Kruşiçe k.], bk. Kruşinçe k., Bedriç n.
[Kruşiçe k.], bk. Kruşinçe k., Menlik n.
Kruşinçe [Kruşiçe]1267 k., Bedriç n.: 283
Kruşinçe [Kruşiçe]1268 k., Menlik n.: 291
Kruşoviçe k., Tikveş n.: 280
Kuçay mz., İvranya kz.: 301
Kuçiçe k., İştib n.: 253
[Kuçiçine k.], bk. Kuçinçine k., İştib n.
Kuçinçine [Kuçiçine]1269 k., İştib n.:
255, 260
Kukaviçe k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
Kukliçe k., Nogoriçe n.: 264
Kukliş k., Ustrumca n.: 205
[Kukliş k.], bk. Kutiş k., Ustrumca n.
Kukova k., İştib n.: 247
Kulağuzlu k., Dubniçe n.: 232
Kularava [Tularava]1270 k., Kratova
kz.: 246
[Kuleşine k.],
Ustrumca n.
bk.
Kreşine
k.,
Kuman m., Menlik nf.: 287
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
Aynı defter, s. 37; BOA, TD 267, s. 79.
BOA, TD 141, s. 214; BOA, MAD 170, v.
271b.
BOA, TD 74, s. 97; BOA, TD 141, s. 231.
BOA, TD 141, s. 293.
Aynı defter, s. 250. Ayrıca bu köydeki iki
mahallenin ismi yazılmamıştır.
Aynı defter, s. 235.
BOA, TD 74, s. 119; BOA, TD 141, s. 248.
BOA, TD 141, s. 131; BOA, TD 267, s. 571.
BOA, TD 74, s. 2.
Kumaniçofça k., Nogoriçe n.: 265
[Kumanova k.], bk. Huyanova k.,
Nogoriçe n.
Kumarova k., İvranya kz.: 299
Kumyani [Humlani]1271 k., Malişova n:
277
Kunova k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
298
Kunova(-i diğer) k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 298
Kupiniçe k., İvranya kz.: 297
Kurd-Bālī k., Dubniçe n.: 231
Kureçniçe k., Tikveş n.: 280
Kuruşiviçe k., İvranya kz.: 301
Lalinçe k., Ilıca n.: 224
[Lalinova k.], bk. Planova k., Menlik n.
Lankaza k., Selanik kz.: 194
Lapardeniçe
k.,
[Moraviçe
n.],
İvranya kz.: 299
Laskarçi k., Ustrumca n.: 276
Laskarova k., Menlik n.: 291
Lazarova-selişte mz., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 298
Lebçinçe k., İvranya kz.: 297
Lebed k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 301
Leçefçe k., Gorna-Krayişte n.: 242
Kurvişte [Krupişte]1272 k., İştib n.: 257
[Lepeniçe k.], bk. Lepesniçe-Sredne
k., [İnegoşta n.], İvranya kz.
[Kuryaniçe mz.], bk. Buryaniçe mz.,
Menlik n.
Lepesniçe-Sredne [Lepeniçe]1279
[İnegoşta n.], İvranya kz.: 298
Kusmatiçe mz., Radomir n.: 237
[Kuşava k.], bk. Krşava k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.
Lepopelçe k., Koçana n.: 258
Kuşniçe k., İvranya kz.: 299
Kuşniçe k., [Tikveş n.]: 269
Leskofça k., [İştib n.]: 252
Kutince [Dekutince]
k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 294
Kutiş [Kukliş]1274 k., Ustrumca n.: 275
1273
k.,
Lesiva [Lesova]1280 k., İvranya kz.: 299
Leska m., Gradec k., Koçana n.: 250
Leskofça k., Menlik n.: 291
Leskova1281 k., Dubniçe n.: 233
Leskova [Lesnova]1282 k., Kratova kz.:
246
[Kutli-Bey mz.], bk. Kuygi-Bey mz.,
Nogoriçe n.
Kutugerçi k., [İslavişte n.]: 226
Leskova-Luka k., Kratova kz.: 247
Kuygi-Bey
[Kutli-Bey]1275
mz.,
Nogoriçe n.: 262
Kuzohova [Kojuhova]1276 k., Malişova
n.: 277
[Lesnova k.], bk. Leskova k., Kratova kz.
Kuzyak y., Ilıca kz.: 193
Leşniçe ābı, Menlik n.: 289
Leşniçe k., Menlik n.: 287
Küçük m., [Ahī-obası-i Küçük k.]1277,
Dubniçe n.: 235
Küçük m., Dobrava k., Koçana n.: 250
Küçük m., Dragozil k., Tikveş n.: 280
Küçük-Baldeşiniç
[Baldeşiçe-i
Küçük]1278 k., Ustrumca n.: 275
Küçük-İskandal k., İştib n.: 257
Küçük-Mürsel-obası k., Dubniçe n.:
232
Küçük-Sopot k., Nogoriçe n.: 261
Küçük-Tırgovişte m., Tırgovişte k.,
Koçana n.: 258
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
Aynı defter, s. 89; BOA, TD 141, s. 207.
BOA, TD 267, s. 533.
BOA, TD 74, s. 201; BOA, TD 141, s. 261.
BOA, TD 141, s. 201.
Aynı defter, s. 160.
Aynı defter, s. 180.
BOA, TD 267, s. 281. Ayrıca BOA, TD 141,
s. 73'te “Karye-i Ahi-obası ve diğer Ahiobası” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 197.
Leskovişte [Tesovişte]1283 k., İvranya
kz.: 294
[Lesnova k.], bk. Leştova k., Kratova kz.
[Lesova k.], bk. Lesiva k., İvranya kz.
Leşkova-bar[a]1284 mz., İvranya kz.: 295
Leşniçe k., Piyaniçe n.: 229
Leştine [Leştiye]1285 k., Koçana n.: 259
[Leştiye k.], bk. Leştine k., Koçana n.
Leştova [Lesnova]1286 k., Kratova kz.:
257
Letofça1287 k., İvranya kz.: 300
Letovişte k., İvranya kz.: 299
Leva-Reka k., İvranya kz.: 298
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
Aynı defter, s. 278.
BOA, TD 74, s. 195.
BOA, MAD 170, v. 96b'de “Karye-i Leşkova”
şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 2; BOA, TD 267, s. 484.
BOA, TD 74, s. 189; BOA, TD 141, s. 253.
BOA, TD 141, s. 260'ta “Mezra„a-i Leşkovabara nām-ı diğer İştivrag” şeklindedir.
Aynı defter, s. 148; BOA, TD 267, s. 688.
Ayrıca BOA, MAD 170, v. 171a'da “Karye-i
Leştibe” şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 629.
BOA, TD 141, s. 288'de “Karye-i Letofça
nām-ı diğer Letovişta” şeklindedir.
107
Leva-Reka k., Sirişnik n.: 240
Lezoce [Lezova]1288 k., İştib n.: 254
Lezova k., İştib n.: 203
Lopoşniça k., Ilıca n.: 222
Lorna-Krayişte
[Gorna-Krayişte]1298
n., Ilıca kz.: 192
[Lezova k.], bk. Lezoce k., İştib n.
[Libe k.], bk. Lipye k., Ilıca n.
Libiye [Lipe]1289 k., Tikveş n.: 282
Lovende [Luvinova]1299 k., Menlik n.:
210
Libofka k., Menlik n.: 288
[Liçindol k.], bk. Beçivadol
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Loykova [Lopkova]1300 k., Nogoriçe n.:
264
k.,
Liçoniçe [Lihotiçe]1290 k., Dubniçe n.:
230
Lihotiçe k., Dubniçe n.: 230
[Lihotiçe k.], bk. Liçoniçe k., Dubniçe n.
Lika [Liska]1291 k., Koçana n.: 251
Lika k., [İslavişte n.]: 226
[Likova k.], bk. Keyeva k., Tikveş n.
Lilpaç [Lilyaç]1292 k., Ilıca n.: 223
[Lilyaç k.], bk. Lilpaç k., Ilıca n.
[Lipe k.], bk. Libiye k., Tikveş n.
Lipeç1293 k., Koçana n.: 251
bk.
Livik-i
Lipovişte mz., bk. Makreş mz., İştib n.
Lipye [Libe]1294 k., Ilıca n.: 225
Lirle (?) m., Paniçar k., Piyaniçe n.: 227
Lisaça k., İvranya kz.: 300
Lisiya k., Dubniçe n.: 234
[Liska k.], bk. Lika k., Koçana n.
Liskor (?) m., Gradeşniçe k., Menlik
n.: 290
Lispirde [İstraja]1295 k., İvranya kz.: 293
Lişte k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 299
Livik-i Köhne [Lipovik-i Köhne]1296 k.,
Koniçe n.: 277
[Liyan k.], bk. Kıyan k., İvranya kz.
Loçan k., [Praşova n.], İvranya kz.: 297
Lojani k., Sirişnik n.: 242
Lokat [Lopat]1297 k., Nogoriçe n.: 264
Lopat k., Nogoriçe n.: 249
Lopat k., Nogoriçe n.: 264
[Lopat k.], bk. Lokat k., Nogoriçe n.
[Lopkova k.], bk. Loykova k.,
Nogoriçe n.
Lopojet k., Radomir n.: 237
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
BOA, TD 141, s. 124; BOA, TD 267, s. 605;
BOA, MAD 170, v. 254a.
BOA, TD 141, s. 191.
Aynı defter, s. 14; BOA, TD 267, s. 289.
BOA, TD 267, s. 671.
BOA, TD 141, s. 40; BOA, TD 267, s. 44.
BOA, TD 267, s. 667; BOA, MAD 170, v.
42a'da “Karye-i Lipeniç” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 46.
BOA, TD 74, s. 184; BOA, TD 141, s. 26.
BOA, TD 141, s. 188.
BOA, TD 267, s. 776.
108
[Lubniçe
k.],
Ustrumca n.
bk.
Lubliçe
k.,
Lukarca mz. k., İvranya kz.: 303
Lukova k., İştib n.: 248
Lukova k., İvranya kz.: 300
Lulançe [Ulançe]1302 k., İştib n.: 253
Lumniçe k., bk. İvanofça k., [İslavişte
n.]
[Lupiçine k.],
İvranya kz.
bk.
Buselçine
k.,
Lupişte mahalli, Praşova, İvranya
kz.: 197
Lipovdol k., İştib n.: 255
Lipovik k., Koniçe n.: 277
[Lipovik-i Köhne k.],
Köhne k., Koniçe n.
Lozne k., Ilıca n.: 221
Lubliçe [Lubniçe]1301 k., Ustrumca n.:
275
Lutliçe [Topliçe]1303 dalyanı, Doyran
gölü, Ustrumca n.: 269
Luvetova [Luvinova]1304 k., Menlik n.:
288
[Luvinova k.], bk. Lovende k., Menlik n.
[Luvinova k.], bk. Luvetova k.,
Menlik n.
Maçkanova1305 k., bk. Hırsova k., Ilıca
n.
Maçkanova-Brislon
Brislob]1306
k.,
İvranya kz.: 294
[Maçkatova[İnegoşta
n.],
[Maçkatova-Brislob k.], bk. MaçkanovaBrislon k., [İnegoşta n.], İvranya kz.
Maçofça k., Piyaniçe n.: 228
[Maçova k.], bk. Baçova k., Malişova n.
Maglençe1307 k., İvranya kz.: 293
[Maglenci k.],
Morihova n.
bk.
Maklenci
k.,
[Makriman mz.], bk. Fako mz., İştib n.
Makriyeva k., Ustrumca n.: 273
[Mala m.], bk. Bala m., Kratova nf.
Mala-Çirtorya k., [İslavişte n.]: 222
[Male-Fuça k.], bk. Male-Kuça k.,
Dubniçe n.
Male-Kahkokça
[Male-Meçkofça]1309
k., İştib n.: 254
Male-Kuça
[Male-Fuça]1310
k.,
Dubniçe n.: 230
[Male-Meçkofça
k.],
bk.
MaleKahkokça k., İştib n.
Maleş-çukuru y., Rilye dağı, Ilıca kz.:
192
[Mali-Brest k.], bk. Balı-Brest k.,
Gorna-Krayişte n.
[Mali-İpsalim k.], bk. Hali-İpsalim k.,
Menlik n.
Maline(-i diğer) k., Kara-donlu,
Nöğriçe n.: 264
Malino k., Nogoriçe n.: 264
Malişova n.: 267
[Malotine k.], bk. Halotine k.,
Nogoriçe n.
Manastırçe k., bk. Orizar k., [Tikveş n.]
Manastırçe k., Tikveş n.: 282
Manastrişte k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 301
Manol-Rasno [Manol-Rayno]1311 m.,
Menlik nf.: 287
[Manol-Rayno m.], bk. Manol-Rasno
m., Menlik nf.
Mansūr-obası k., Dubniçe n.: 231
[Marçova k.], bk. Yarçova k., İştib n.
[Marganiç k.], bk. Barganiç k.,
İvranya kz.
[Mariçino k.], bk. Bariçine k., İştib n.
Marid (?) m., Menlik nf.: 287
Marine k., Tikveş n.: 282
[Marine k.], bk. Barine k., İştib n.
[Makova k.], bk. Yakova k., Tikveş n.
Marinova k., bk. İsvilanova k.,
Koçana n.
[Markar mz.], bk. Kerakar mz. k.,
İvranya kz.
Makreş mz., İştib n.: 253
Marko m., Zirnoştiçe k., Koçana n.: 259
Maklenci [Maglenci]1308 k., Morihova
n.: 282
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
BOA, TD 141, s. 315.
Aynı defter, s. 6.
Aynı defter, s. 174; BOA, TD 267, s. 828.
BOA, TD 141, s. 195; BOA, MAD 170, v. 234b.
BOA, TD 267, s. 557; BOA, MAD 170, v. 140b.
BOA, TD 74, s. 5; BOA, TD 267, s. 6.
BOA, TD 74, s. 6; BOA, TD 141, s. 6; BOA,
MAD 170, v. 32b.
BOA, TD 267, s. 8'de “Karye-i Hırsova nām-ı
diğer Çalkanova”; BOA, TD 523, s. 2'de
“Karye-i Hırsova nām-ı diğer Kalkanova”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 258.
BOA, TD 74, s. 184'te “Karye-i Bıglınçe
nām-ı diğer Klisura” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 244; BOA, MAD 170, v. 66b.
Marko-Bogdan
m., İzlogoşt
Gorna-Krayişte n.: 243
Marulova k., Dubniçe n.: 230
k.,
[Masleniçe k.], bk. Nasleniçe k.,
Koçana n.
[Masleniçe mz.], bk. Nasleniçe mz.,
Koçana n.
[Masuriçe k.], bk. Karsurinçe k.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.
1309
1310
1311
BOA, TD 141, s. 121; BOA, TD 267, s. 588.
BOA, TD 74, s. 13; BOA, TD 141, s. 14;
BOA, TD 267, s. 243.
BOA, MAD 170, v. 28a.
[Mateyçe k.], bk. Bateyçe k., Nogoriçe n.
Mavinkova [Davidova]1312 k., Boyimiye
n.: 278
Mazaraç k., Ilıca n.: 226
[Mazaraç k.], bk. Fazaraç k., Ilıca n.
[Mazarak k.], bk. Hazarava k.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.
[Meçkofça k.], bk. Kaçkofça k.,
İvranya kz.
Meçkofça-i Küçük k., İştib n.: 256
[Medozde k.], bk. Tedojde k., Koçana n.
Medrepolid m., Menlik nf.: 287
Medven k., Radomir n.: 237
Mehmed dükkānı, Ustrumca nf.: 206
Mehmed-Bey bin Ahmed-Ağa y., Ilıca
kz.: 192
Mehmed-Çelebi md., İştib nf.: 202
Miho m., Olah k., Menlik n.: 288
Miho-Todor m., Radomir nf.: 236
Mihyova-İslatine k., İvranya kz.: 294
Mikrova k., Menlik n.: 290
Milamova k., Dubniçe n.: 232
Milanofça mz., Sirişnik n.: 241
Milatkova k., Boyimiye n.: 278
[Milatkova k.], bk. Mitkova
[Boyimiya n.]
k.,
Milçindol mz., [İslavişte n.]: 226
Mile-Petke (?) m., İsveti-Nikola k.,
İştib n.: 255
Mile-Petko m., Vitoş k., Koçana n.: 260
Mile-Yovan m., Kalarova k., Bedriç
n.: 283
[Mile-Kominçe k.], bk. Mile-Koniçe
k., Sirişnik n.
Mehmed-Çelebi bin Tur-„Alī-Bey m.,
İştib nf.: 249
Mehmedli1313 k., Dubniçe n.: 234
Mile-Koniçe [Mile-Kominçe]1318
Sirişnik n.: 243
Mekişne-Turişte k.,
İvranya kz.: 299
Miliçe [Misliçe]1319 k., bk. Prezdeva k.,
Tikveş n.
[İnegoşta
n.],
k.,
[Mileştiçe k.], bk. Belşiçe k., Piyaniçe n.
[Menino k. (?)], bk. Menko k., Menlik n.
Milko m., İsmilova k., Menlik n.: 291
Menko [Menino (?)]1314 k., Menlik n.:
290
Menlik ābı: 288
Milniçe k., Tikveş n.: 279
Menlik n., Timur-hisār kz.: 209, 267,
287, 292
Menlik nf.: 211, 212, 287, 288
Miloş m., Gradec k., Koçana n.: 250
Meranofça [Baralofça]1315 k., İvranya
kz.: 295
Metajova k., [İslavişte n.]: 222
Metohiye k., Gorna-Krayişte n.: 243
Mevlānā-Mehmed-Çelebi
bin
Mevlānā-Nūrü'd-din çf., SinānBey mevzi„i, İştib şehri: 200
Mevlānā-Mehmed-Çelebi bin MevlānāNūrü'd-dīn ms., İştib nf.: 200
Mevlānā-Nūrü'd-dīn hammāmı, İştib
nf.: 200
Mıkına [Minine]1316 k., İştib n.: 254
Mırpaniçe
[Mırtatiçe]1317
Ustrumca n.: 276
mz.,
[Mırtatiçe mz.], bk. Mırpaniçe mz.,
Ustrumca n.
Mihaliçe mz., Nogoriçe n.: 265
Mihayil m., Baylofça k., Nogoriçe n.:
264
Mihayil m., Ustrumca nf.: 267
1312
1313
1314
1315
1316
1317
BOA, TD 141, s. 23; BOA, MAD 170, v.
120b. Bu köy bu sayfada mükerrer
yazılmıştır.
BOA, TD 141, s. 80'de “Karye-i Mihmādlu”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 231.
Aynı defter, s. 264; BOA, MAD 170, v. 448b.
BOA, TD 141, s. 123; BOA, TD 267, s. 550;
BOA, MAD 170, v. 59a.
BOA, TD 141, s. 205.
Milofça k., Gorna-Krayişte n.: 242, 243
Milofça k., İvranya kz.: 299
Miloş m., Yavorniçe k., Bedriç n.: 284
Miluninçe [Milutiniçe]1320 k., [İslavişte
n.: 225
[Milutiniçe k.], bk. Miluninçe k.,
[İslavişte n.]
[Minine k.], bk. Mıkına k., İştib n.
Minovişte mz., İvranya kz.: 302
Mirkofça k.,
Nogoriçe n.
bk.
Kovaçova
k.,
[Mirmonçe k.], bk. Mirmorinçe k.,
Koçana n.
Mirmorinçe [Mirmonçe]1323 k., Koçana
n.: 259
Mirvidol k., Dubniçe n.: 231
Mirvi[-dol k.]1324, Dubniçe n.: 231
[Misliçe k.], bk. Miliçe k., Tikveş n.
Mitkova [Milatkova]1325 k., [Boyimiya
n.]: 272
Moganda (?) k., Boyimiye n.: 278
Mohaniko (?) m., Radaniye k., İştib
n.: 255
Mojdivyak k., [İslavişte n.]: 225
Moklişte k., Tikveş n.: 280
Mokrani k., Ustrumca n.: 275
Monospit k., Ustrumca n.: 275
Moraçko1326 k., Menlik n.: 290
Morihova1327 n.: 267, 269
Mororizde [Morozvizde]1328 k., Koçana
n.: 258
[Morozvizde k.], bk. Mororizde k.,
Koçana n.
Moştançe k., Dubniçe n.: 235
Moyançe k., Koçana n.: 257
[Mudriçe mz.], bk. Mudrinçe mz.,
Ustrumca n.
Mudrinçe
[Mudriçe]1329
mz.,
Ustrumca n.: 276
Muglofça [Muymilofça]1330 k., İvranya
kz.: 299
Muksul k., Gorna-Krayişte n.: 239
Murād dükkānı, Ustrumca nf.: 206
Mirakofça k., Tikveş n.: 281, 282
Murād-Çelebi md., Ilıca nf.: 194
Mirakofça k., Tikveş n.: 282
Miramor k., Tikveş n.: 281
Muranofça k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
Miramorye m., İştib nf.: 249
Murgaş k., Nogoriçe n.: 261
Miranofça [Miratofça]1321 k., İvranya
kz.: 294
Murine k., Sirişnik n.: 241
Mursallı k., Dubniçe n.: 234
Mirasimiçe [Miraşiçi]1322 k., Boyimiye
n.: 278
Murtine k., Ustrumca n.: 275
[Miraşiçi k.], bk.
Boyimiye n.
Mūsā m., Bedriç nf.: 268
Mirasimiçe
k.,
Miraşofça k., [Praşova n. ], İvranya
kz.: 300
[Miratofça k.],
İvranya kz.
bk.
Miranofça
k.,
Miraviçe k., Boyimiye n.: 278
Miraymirci (?) mz., İvranya kz.: 301
Mirçe k., İvranye kz.: 303
Mirgolçi k., Ustrumca n.: 274
Mūsā k., Dubniçe n.: 230
Mūsā-beylü k., Radomir n.: 238
Mūsā-Çelebi md., [Ustrumca nf.]1331:
206
1323
1324
1325
1326
1327
1318
1319
1320
1321
1322
Aynı defter, s. 34; BOA, TD 267, s. 436.
BOA, TD 141, s. 227.
Aynı defter, s. 60; BOA, TD 267, s. 122.
BOA, TD 141, s. 259.
Aynı defter, s. 24; BOA, MAD 170, v. 220b.
1328
1329
1330
1331
BOA, TD 74, s. 46; BOA, TD 141, s. 149;
BOA, TD 267, s. 704.
BOA, TD 141, s. 16; BOA, TD 267, s. 320.
BOA, TD 141, s. 24. Ayrıca bu köyde kaydı
bulunan iki mahallenin ismi yazılmamıştır.
BOA, TD 74, s. 118; BOA, TD 141, s. 17'de
“Karye-i Moraviçko” şeklindedir.
BOA, MAD 170, v. 66b.
BOA, TD 74, s. 43; BOA, TD 141, s. 148;
BOA, TD 267, s. 685.
BOA, TD 141, s. 191.
BOA, TD 74, s. 203; BOA, TD 141, s. 281.
BOA, MAD 170, v. 489a.
109
Mūsā-obası k., Morihova n.: 281
Muslihü'd-dīn mu„allim-hānesi, İştib
nf.: 201
Nestiçe (?) m., Bedriç nf.: 267, 268
Neva-grad k., Dubniçe n.: 230
Nevestindol k., bk. Köprü k., Ilıca n.
Novasil k., Nogoriçe n.: 261
Mustafā m., İstarçova k., Menlik n.:
285
Neyurde [Tibuzde]
İvranya kz.: 293
Novasilani k., Dubniçe n.: 232
Mustafā m., Vataş k., Tikveş n.: 279
Mustafāçi-obası k., İştib n.: 255
Mustahfızān
m.,
Robova
k.,
Ustrumca n.: 285
[Nezilova k.], bk. Zilova k., Kratova kz.
[Nezoviçne k.], bk. Tezoviçne k.,
İvranya kz.
Noviçani k., Ustrumca n.: 274
Nıklışe [Bıklışte]1338 k., İvranya kz.:
298
Oba y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
Muşkova k., Kratova kz.: 246
Muşkova k., [Kratova kz.]: 257
Mutiçani k., Tikveş n.: 282
1337
k., [İpşine n.],
Novasil k., Ustrumca n.: 273
Novasilani k., İştib n.: 265
Nijinçeno [Niziçino]1339 k., Ustrumca
n.: 274
Mutulova k., Nogoriçe n.: 264
[Muymilofça k.], bk. Muglofça k.,
İvranya kz.
Novasil k., Radomir n.: 238
Niko-Nikola
m.,
Boyimiye n.: 279
Hrabrova
k.,
Nurtova [Turnova]1342 k., Ustrumca
n.: 274
Obleşeva k., Koçana n.: 250
Obradava k., Ustrumca n.: 275
Oçipal k., Piyaniçe n.: 227
Odraniçe k., Sirişnik n.: 242
Ofçar k., Dubniçe n.: 234
Müslimān m., Tırnofça k., İvranya
kz.: 297
Nikofça mz., Gorna-Krayişte n.: 243
Nikola m., Beloşiçe k., Menlik n.: 290
Nikola m., Dolna-Kalu-Geriçe k.,
Ustrumca n.: 269
Müslimānān
m.,
Ustrumca n.: 268
Nikola m., Dubniçe nf.: 218
Nikola m., Kalarova k., Bedriç n.: 283
Oglun [Oglut]1343 k., [İslavişte n.]: 222
[Nanova k.], bk. Yanova k., Bedriç n.
Nikola m., Nogoriçe nf.: 260
Naraçiniçe [Tarahinçe]1332 k., İştib n.:
265
Nikola m., Orala [Orla] k., Nogoriçe
n.: 264
Okçiste [Ofçiştene]1344 k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 300
Nasleniçe [Masleniçe]1333 k., Koçana
n.: 259
Nikola m., Petraliçe k., [İslavişte n.]: 222
Oplançe1345 k., Nogoriçe n.: 263
Nikola m., Vopila k., [İslavişte n.]: 222
Orah k., Nogoriçe n.: 262
Nasleniçe [Masleniçe]
n.: 260
Nikola mz., Piyaniçe n.: 229
Orahofça k., bk. Dolna-Rakofça k.,
İvranya kz.
Müslimān m., Menlik nf.: 287
Velvusa
1334
k.,
mz., Koçana
Nastavka1335 k., İvranya kz.: 299
Nedelko-Petri
m.,
Yaglinçe
Radomir n.: 236
Nikola-Atanas m.,
[Bedriç n.]: 272
k.,
[Negofça k.], bk. Begofça k., [Praşova
n.], İvranya kz.
Nikola-Duşa[n]
n.: 221
1340
Igumeneç
k.,
[Ofçiştene k.], bk. Okçiste
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Ogleş-prehod k., İvranya kz.: 299
[Oglut k.], bk. Oglun k., [İslavişte n.]
Opay k., Nogoriçe n.: 196
Orahoviçe k., Dubniçe n.: 234
m., Bersin k., Ilıca
Orahoviçe k., İvranya kz.: 295
Orahoviçe k., Ustrumca n.: 274
[Nikoliçani dalyanı], bk. PetkoKaçatin dalyanı, Doyran gölü,
Ustrumca n.
Orala [Orla]1346 k., Nogoriçe n.: 264
Negotine k., Tikveş n.: 268
Nikoliçani k., Doyran-gölü n.: 276
Nikoliçevçe k., Ilıca n.: 224
Oraşiçe k., İvranya kz.: 303
[Negrenofça k.], bk. Tegretofça k.,
Ustrumca n.
Nikolinçe k., Nogoriçe n.: 265
Nikoman k., İştib n.: 255
Negote-Bogdan (?) m., Robova k.,
Malişova n.: 277
Nehtinova k., Ilıca n.: 226
Nejilova k., Kratova kz.: 257
Nekofça k., bk. Begofça [Negofça] k.,
[Praşova n.], İvranya kz.
Nekovançe k., Radomir n.: 236, 238
Nekrışteniçe (?) mz., İvranya kz.: 303
Nemaniçe k., İştib n.: 252
[Nenofça k.], bk. Yenofça k., Nogoriçe n.
Neradofça k., İvranya kz.: 297
Neran [Nerava]1336 k., İvranya kz.: 302
[Nerava k.], bk. Neran k., İvranya kz.
[Nesovirtno k.], bk. Tesovirtne k.,
Ilıca n.
1332
1333
1334
1335
1336
BOA, TD 74, s. 210; BOA, TD 141, s. 302;
BOA, TD 267, s. 635.
BOA, TD 141, s. 154; BOA, TD 267, s. 657.
BOA, TD 267, s. 725.
BOA, TD 141, s. 284' te “Karye-i Nastavka
nām-ı diğer Orlaniçe” şeklindedir.
Aynı defter, s. 87. Ayrıca BOA, MAD 170, v.
469a'da “Karye-i Nerav” şeklindedir.
110
k.,
Oranik-i Koçana [Orvanik-i Koçana]1347
m., İzleteva k., İştib n.: 247
Oraşiçe k., Nogoriçe n.: 263
[Oraşiçe-i Küçük k.], bk. Oraşinçe-i
Küçük k., Nogoriçe n.
Nikoştak k., Nogoriçe n.: 263
[Niviçani k.], bk. Topçani k., Koçana n.
Oraşinçe-i
Küçük
[Oraşiçe-i
Küçük]1348 k., Nogoriçe n.: 262
Niyokaz k., İştib n.: 256
[Niziçino k.], bk. Nijinçeno
Ustrumca n.
Orizar çeltük nehri, Āb-ı
Orizar k., [Tikveş n.]: 269
k.,
Siyāh,
Nogoriçe n.: 196, 250, 260
[Orizar çeltük nehri], bk. Orza çeltük
nehri, Orizar k., [Tikveş n.]
Nogoriçe nf.: 260
Orizar k., [Tikveş n.]: 269
Norçe k., İvranya kz.: 297
Orizar k., [Tikveş n.]: 269
Noroşiçe [Turuştiçe]
n.: 274
[Orla k.], bk. Orala k., Nogoriçe n.
1341
k., Ustrumca
Novasil [k.], Menlik n.: 288
Novasil k., İştib n.: 201, 257
Novasil k., Kratova kz.: 246
Novasil k., Menlik n.: 289
1337
1338
1339
1340
1341
BOA, TD 141, s. 26.
Aynı defter, s. 278.
BOA, TD 74, s. 76; BOA, TD 141, s. 186;
BOA, MAD 170, v. 217b.
BOA, TD 267, s. 83.
BOA, TD 141, s. 202.
[Orta-burun y.], bk. Uzun-burun y.,
Rilye dağı, Ilıca kz.
Oruç-obası k., Dubniçe n.: 231
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
Aynı defter, s. 187; BOA, MAD 170, v. 224b.
BOA, TD 141, s. 54; BOA, TD 267, s. 98.
BOA, TD 141, s. 292.
Aynı defter, s. 165'te “Karye-i Oblabçe”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 174; BOA, TD 267, s. 852.
BOA, TD 267, s. 498.
BOA, TD 141, s. 162; BOA, TD 267, s. 781.
[Orvanik-i Koçana m.], bk. Oranik-i
Koçana m., İzleteva k., İştib n.
Orza çeltük nehri [Orizar çeltük
nehri]1349, Orizar k., [Tikveş n.]: 269
Osenova k., Dubniçe n.: 231
Osikofça k., Dubniçe n.: 220
Oskoruşa k., Ustrumca n.: 274
[Oskoruşa k.], bk. Oşkoruşa
Koniçe n.
Papa-Kostandin m., Menlik nf.: 287
Papa-Mihal m., Menlik nf.: 287
k.,
Oslofça k., Radomir n.: 236
„Osmān-Fakīh k., Dubniçe n.: 230
„Osmān-obası k., bk. Eyneller k.,
Dubniçe n.
Osova y., Ilıca kz.: 193
Papas m., Preseka(-i
Koçana n.: 258
Papavniçe
Oşkoruşa [Oskoruşa]1352 k., Koniçe
n.: 277
Oşofça k., Radomir n.: 238
Otilofça [İrhilofça]1354 k., Nogoriçe n.:
262
Otoroşniçe
k., [İslavişte n.]: 223
Ovişte k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 295
1355
„Ömer-obası k., Dubniçe n.: 230
„Ömer-oğulları k., bk. Aydın-obası k.,
Dubniçe n.
k.,
Paçim m., Gabrova k., Piyaniçe n.: 228
Paçkova k., Ustrumca n.: 275
Padeş k., Dubniçe n.: 230
Palat k., Menlik n.: 288
Palat m., bk. Ayo-Nikola-i Küçük m.,
Menlik nf.
Palegun [Kalugun (?)]1356 m., Kratova
nf.: 245
Palmesofça k., Nogoriçe n.: 263
Pandanos k., Menlik n.: 291
Paniçar k., Piyaniçe n.: 227
Paniçar k., Sirişnik n.: 243
Pastre k., Dubniçe n.: 234
Pastuh k., Dubniçe n.: 232
Paşa-Yiğit k., Dubniçe n.: 230
[Patetino k.], bk. Yatatilo k., İştib n.
Patrik k., İştib n.: 252
Pelanik [Pelatik]1360 k., Ilıca n.: 223
[Pelatik k.], bk. Pelanik k., Ilıca n.
Penava [Betava]1361 mz., Nogoriçe n.:
261
Pendak k., Nogoriçe n.: 261
Penpofça k., Sirişnik n.: 240
1353
1354
1355
1356
BOA, TD 141, s. 2.
BOA, TD 74, s. 214; BOA, TD 141, s. 304.
BOA, TD 141, s. 215. Ayrıca BOA, MAD
170, v. 279b'de “Karye-i Ovoşite” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 188; BOA, MAD 170, v. 215b.
BOA, TD 74, s. 114; BOA, TD 141, s.
246'da “Karye-i Othova nām-ı diğer
İvlahova” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 164.
Aynı defter, s. 56; BOA, TD 267, s. 125'te
“Karye-i Otoroştice” şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 469.
Pepedelişte [Pepelişte]1362 k., Tikveş
n.: 279
Pepelişte k., Tikveş n.: 279
[Pepelişte k.], bk. Pepedelişte k.,
Tikveş n.
Peplaçgobçe
[Plaçkoviçe]1363
İvranya kz.: 300
mz.,
[Peprova mn.],
Koçana n.
mn.,
Perilofça [Berilofça k.]1364, Nogoriçe n.:
265
[Perivol k.], bk. Perpol k., Ilıca n.
[Perivol k.], bk. Perpol [k.], Ilıca n.
Pernik [k.]1365, Sofya sancağı: 237
Pernik k., Tikveş n.: 281
Perpol [Perivol]1366 k., Ilıca n.: 223
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
Petko m., Peşiçeva k., Malişova n.: 277
Petko-Koyo m., Kruşinçe [Kruşiçe] k.,
Menlik n.: 291
Petko [veled-i]1370 Yovan m., GornaLogodaz k., Dupniçe n.: 218
Petko-Yovan m.,
Bedriç n.: 284
Boroviçani
k.,
Petko-Yovan m., Gabrova k., Piyaniçe
n.: 228
Petraliçe k., [İslavişte n.]: 222
Petraliçe k., Ustrumca n.: 274
Petraliçe [k.]1371, Ustrumca n.: 285
[Petraşniçe k.],
Boyimiye n.
bk.
Yezişniçe
k.,
[Petri m.], bk. Siri m., Nogoriçe nf.
[Petri-vode k.],
Ustrumca n.
bk.
Tri-vode
k.,
Petriç, bk. Bedriç
[Penuş k.], bk. Bişuş k., İştib n.
Birora
Peştera k., Sirişnik n.: 241
Petko-Yovan m., Doyran-gölü-nefs
k., Doyran-gölü n.: 271
Pavozniçe [Yavorniçe]1359 k., [İnegoşta
n.], İvranya kz.: 297
Pedriç, bk. Bedriç
bk.
Pestrişani k., İştib n.: 255
Petko-Kaçatin [Nikoliçani]1369 dalyanı,
Doyran gölü, Ustrumca n.: 269
Paskaç k., Radomir n.: 237
1357
1352
k., Ustrumca n.: 272
Paralova k., Ilıca n.: 226
Pelatince k., Sirişnik n.: 244
Othova1353 k., Menlik n.: 291
Persinil-i
Büzürk
[Trebnik-i
1368
Büzürk]
k., Tikveş n.: 280
Pesar (?) mz., İvranya kz.: 301
Petko m., Beloşiçe k., Menlik n.: 290
Pavolova k., Ustrumca n.: 274
Oşiçani k., [İslavişte n.]: 223
Oşine [Oşite]1351 k., Tikveş n.: 280
[Oşite k.], bk. Oşine k., Tikveş n.
1351
k.,
Pavlofça k., İvranya kz.: 296
Ostrogançe mz., İvranya kz.: 297
1350
diğer)
Pavlı1358 m., Kratova nf.: 245
Ostrofça k., İvranya kz.: 294
1349
1357
Perpol [Perivol k.]1367, Ilıca n.: 226
Peşiçeva k., Malişova n.: 277
Papa-Nikola m., Menlik nf.: 287
[Oslar k.], bk. Oslav k., İvranya kz.
Oslav [Oslar]1350 k., İvranya kz.: 303
Oslobeçani k., Nogoriçe n.: 262
Öyücek tarlası, Hamza-beylü
Dubniçe n.: 207
[Panteli k.], bk. Yateteli k., Koçana n.)
Papa m., Olah k., Menlik n.: 288
Papa-İspiloni m., Menlik nf.: 287
BOA, TD 141, s. 25'te “Karye-i Podimirci
nām-ı diğer Papavniçe” şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 467; BOA, MAD 170, v.
9a'da “Mahalle-i Pavel” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 273, 276.
Aynı defter, s. 38; BOA, TD 267, s. 35.
BOA, TD 267, s. 764.
BOA, TD 141, s. 14, 24.
Aynı defter, s. 292.
BOA, TD 74, s. 62; BOA, TD 267, s. 772, 744.
BOA, TD 370, s. 192, 208.
BOA, TD 141, s. 37; BOA, TD 267, s. 30.
Petrişite k., Nogoriçe n.: 250
Petroniçe k., [İslavişte n.]: 223
Petroşniçe k., Nogoriçe n.: 261
Petrova k., Boyimiye n.: 278
Petrova [Piperova]1372 k., Ustrumca n.:
274
Petrova-Kukiçe k., Kratova kz.: 246
Peyo m., Dimindova [Dimidova] k.,
Bedriç n.: 283
Peyo m., Igumeneç k., [Bedriç n.]: 272
Peyo m., Petraliçe k., [İslavişte n.]: 222
Peyo veled-i Kovaç m., Dubniçe nf.: 218
[Peyo veled-i Kovaç m.], bk. SeyoKovaç m., Velvusne [Velvusa] k.,
Ustrumca n.
Peyo-Bogdan
m.,
Koçana n.: 250
Obleşeva
k.,
Peyo-David (?) m., Alavanda[va] k.,
Ustrumca n.: 268
Peyo-İstan m., Obleşeva k., Koçana
n.: 250
1367
1368
1369
1370
1371
1372
BOA, TD 141, s. 37; BOA, TD 267, s. 30.
BOA, TD 141, s. 216.
BOA, TD 74, s. 5.
BOA, TD 267, s. 215.
BOA, TD 141, s. 186.
Aynı defter, s. 191.
111
Peyo-Popeke m., İstimnik k., Piyaniçe
n.: 227
Pop-Dimo m., Zigurava k., Menlik n.:
290
Peyo-Petroşin m., Bateyçe [Mateyçe] k.,
Nogoriçe n.: 262
Plateç k., Koçana n.: 251
Plavçe k., Ustrumca n.: 273
[Poçilani mz.], bk. Poçilaniçe mz.,
Tikveş n.
Peyo-Proto m., İloviçe k., Ustrumca
n.: 274
Poçilaniçe [Poçilani]1376 mz., Tikveş n.:
282
Pop-Gorgo m., Ustrumca nf.: 267
Peyo-Sar (?) m., Dupniçe nf.: 218
Peyo-Yovan m., Gorna-Logodaz k.,
Dupniçe n.: 218
Poçirniçe k., Radomir n.: 236
Pod k., Ustrumca n.: 275
[Peyo-Yovan m.], bk. Seyo-Yovan m.,
Ustrumca nf.
Pezova k., Nogoriçe n.: 264
Pırñar k., [İpşine n.], İvranya kz.: 300
Pıñar-başı k., bk. Bogoslavçe k., Ilıca n.
Pırvidol k., Ustrumca n.: 275
[Piçvişte k.], bk. Belhovişte
İvranya kz.
k.,
bk.
Petrova
k.,
Pirbaçeva k., Koçana n.: 259
[Pirbeyofça k.], bk. Prpepofça k.,
[Çerofça ma„a İpşine n.], İvranya kz.
Pirepeçani çeltük nehri, Menlik ābı,
Menlik n.: 288
Pirepeçani k., Menlik n.: 288
Piribotnik k., Radomir n.: 237
Pīrī-Dede bin Mustafā-Bey zv.,
Hamza-beylü k., Dubniçe n.: 207
Piripeyan m., Sirbinova k., Menlik n.:
287
[Pirlepnoz m.], bk. Pirpeno m., Bedriç
nf.
Pirlüjani k., bk. Drenik k., Nogoriçe n.
Pirpeno [Pirlepnoz]1373 m., Bedriç nf.:
268
Piskovine dalyanı,
Ustrumca n.: 269
Doyran
Podenşani [Podelşani]1377 k., Nogoriçe
n.: 264
Poderjiko[n]1378 k., [İslavişte n.]: 221
Podileç k., Menlik n.: 290
Podilofça k., [İslavişte n.]: 222
Podimir k., İştib n.: 265
[Podreş k.], bk. Podrin k., Ustrumca n.
Piperova k., [İştib n.]: 252
[Piperova k.],
Ustrumca n.
[Podelşani k.], bk. Podenşani k.,
Nogoriçe n.
gölü,
Piskovine k., bk. Doyran-gölü-nefs
k., Doyran-gölü n.
[Pişteva k.], bk. Bisneva [k.], Tikveş n.
Piyaniçe n., Ilıca kz.: 192, 227
Plaçe k., Nogoriçe n.: 265
[Plaçkoviçe mz.], bk. Peplaçgobçe
mz., İvranya kz.
Plaçkoviçe y., İştib: 260
Plajeva k., Dubniçe n.: 234
Plana k., bk. Poçirniçe k., Radomir n.
Planova [Lalinova]1374 k., Menlik n.: 287
Plar k., İştib n.: 247
Plaşinçe k., İştib n.: 256
Plaşniçe [Blateşniçe]1375 k., Sirişnik
n.: 241
Podrin [Podreş]1379 k., Ustrumca n.: 272
Pojdar m., Kalarova k., Bedriç n.: 283
Pojiçe k., Sirişnik n.: 239
Pokızonik k., Bedriç n.: 284
Polamte [Polatiye]1380 k., Koçana n.: 258
Polanine1381 k., bk. Doyran-gölü-nefs
k., Doyran-gölü n.
Pop-Gorko m., Kratova nf.: 245
Pop-İnbomenik m., Kratova nf.: 245
Pop-İslav m., Bedriç nf.: 267
Pop-İstanşe m., Kratova nf.: 245
Pop-İstepan m., Kratova nf.: 245
Pop-İstoyko1382 m., Kratova nf.: 245
Pop-Mihal m., Kratova nf.: 245
Pop-Nenade m., Kratova nf.: 245
Pop-Nikola m., Bersin k., Ilıca n.: 221
Pop-Nikola m., Kratova nf.: 245
Pop-Petko m., Kratova nf.: 245
Pop-Prodan m., Gradec k., Koçana
n.: 250
Pop-Reka m., Kratova nf.: 245
Pop-Todor m., Gradec k., Koçana n.:
250
Pop-Todor m., Kratova nf.: 245
Polaniye, bk. Doyran-gölü n.
[Polatiye k.], bk. Polamte k., Koçana n.
Pop-Yovan m., Kratova nf.: 245
[Polatova k.], bk. Bolanova k.,
Dubniçe n.
[Poletensko k.], bk. Bolteşinko k.,
Sirişnik n.
Polom k., [Moraviçe n.], İvranya kz.:
295
Poloşka k., Menlik n.: 289
Poloşka k., Tikveş n.: 282
Pop-Yovan m., Leskova k., Dubniçe
n.: 233
Poloşka-i Golema k., Tikveş n.: 280
Popeke m., Gorna-Lukoviçe
Piyaniçe n.: 227
Poloşkova çeltük nehri, Tikveş: 269
Polova k., Bedriç n.: 284
Polyani mz., Sirişnik n.: 243
[Polyaniçe k.], bk. Bolaniçe k.,
Menlik n.
Ponaviye k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
Pop m., Orala [Orla] k., Nogoriçe n.:
264
Pop-Dimitri m., Kratova nf.: 245
Pop-Dimitri m., Kruşinçe [Kruşiçe] k.,
Menlik n.: 291
Pop-Dimitri m., Radomir nf.: 236
1376
1377
1378
1379
1373
112
k.,
Pop-Vılho m., Bedriç nf.: 267
Pop-Yovan m., Bolaniçe [Polyaniçe] k.,
Menlik n.: 290
1380
BOA, MAD 170, v. 76b.
1374 BOA, TD 74, s. 6; BOA, MAD 170, v. 36b.
1375 BOA, TD 141, s. 111; BOA, TD 267, s. 422;
BOA, MAD 170, v. 410a.
Pop-Espan m., Trebotivişte
Piyaniçe n.: 228
1381
BOA, TD 74, s. 97; BOA, TD 141, s. 231.
BOA, TD 74, s. 52; BOA, TD 141, s. 146;
BOA, TD 267, s. 857.
BOA, TD 141, s. 29; BOA, TD 267, s. 105.
BOA, TD 141, s. 25; BOA, TD 269, s. 18.
BOA, TD 141, s. 144; BOA, TD 267, s. 676.
Ayrıca BOA, MAD 170, v. 147b'de “Karye-i
Polana” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 9; BOA, MAD 170, v. 60a'da
“Karye-i Nefs-i Bolaniye” şeklindedir.
Pop-Yovan
m.,
Trebotivişte
Piyaniçe n.: 228
k.,
Pop-Yovan(-ı diğer) m., Kratova nf.: 245
Popçeva k., Ustrumca n.: 273
Popçeva mz., [İpşine n.], İvranya kz.:
294
k.,
Popofça [Bobofça]1383 k., Nogoriçe n.
Karabiçan): 261
Popova k., Doyran-gölü n.: 271
Poromin k., Dubniçe n.: 208, 219, 230
Poromin [k.], Dubniçe n.: 230
Posta-Liştiçe [Posta-Pişiçe]1384 k., İştib
n.: 256
Posta-Bresniçe k., Sirişnik n.: 240
[Posta-Pişiçe k.], bk. Posta-Liştiçe k.,
İştib n.
Postor (?) m., Gradeva k., Dubniçe
n.: 232
Potoros k., Doyran-gölü n.: 271
Potoroşiçe k., Boyimiye n.: 279
Pozalka k., Nogoriçe n.: 264
1382
1383
1384
BOA, MAD 170, v. 5a'da “Mahalle-i Popİstayko” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 159. Ayrıca; BOA, TD 267,
s. 860'ta “Karye-i Bobofça nām-ı diğer
Grobiçani” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 134; BOA, TD 267, s. 552.
Prakoş (?) mz., İvranya kz.: 302
Prangı k., bk. Hırçova k., [Koniçe,
Ustrumca kz.]
Prangı-„Īsā-Bey türbesi, Hırçova k.,
[Koniçe, Ustrumca kz.]: 198
Prarça [Prazarca] k., Radomir n.: 237
Praskova k., bk. Preştene k., Menlik n.
Praşova, İvranya kz.: 197
1385
Prava-bırde k., Bedriç n.: 283
Pravda [Bebrava]1386 m., Alavanda[va]
k., Ustrumca n.: 268
[Prazarca k.], bk. Prarça k., Radomir n.
Prazno-Glaviçe k., [Sirişnik n.]: 217
Preçiste mn., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 294
Predol k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 296
[Predoştiçe k.], bk. Prekoşniçe k.,
Gorna-Krayişte n.
[Proto-papne k.], bk. Protonoyabne
k., Ustrumca n.
Radomir m., Yavorniçe k., Bedriç n.:
284
Proto-Pop m., Kratova nf.: 245
[Provaleniçe k.], bk. Przovaliçe k.,
Radomir n.
Radomir n., Ilıca kz.: 192, 236
Radomir nf.: 236
Prpepofça [Pirbeyofça]
k., [Çerofça
ma„a İpşine n.], İvranya kz.: 299
1392
Pruşani mz., Tikveş n.: 280
Przovaliçe
[Provaleniçe]1393
Radomir n.: 237
Puçval k., Gorna-Krayişte n.: 243
[Puzderkofça k.], bk. Hororkofça k.,
İştib n.
Radova-i Küçük k., Ustrumca n.: 275
Radovişte k., Ustrumca n.: 269
[Radubojde k.], bk. Radivojde k.,
[İslavişte n.]
Raçiçe
Prekoşniçe [Predoştiçe]1388 k., GornaKrayişte n.: 239
Radaniye k., İştib n.: 255
1394
Yaglinçe
k.,
Radulova k., Menlik n.: 291
Raduminçe k., İvranya kz.: 293
k., Menlik n.: 291
[Radibojde k.], bk. Radivojde
Sirişnik n.
Rahmānlı k., Dubniçe n.: 231
k.,
Raklişte k., Ustrumca n.: 275
Radiç m., Kratova nf.: 245
Rakolofça [Radolofça]1403 k., [Sirişnik
n.]: 223
Preseka(-i diğer) k., Koçana n.: 258
Preseniçka [Preşetiçka]1390 k., İvranya
kz.: 297
[Radiçefçe k.], bk. Radinçefçe k.,
Gorna-Krayişte n.
Preslop k., Sirişnik n.: 242
Radinçefçe [Radiçefçe]1396 k., GornaKrayişte n.: 243
Prestenkova k., Doyran-gölü n.: 276
[Preşetiçka k.], bk. Preseniçka k.,
İvranya kz.
Preştene k., Menlik n.: 291
Prezdeva k., Tikveş n.: 281
Prezoviçe k., [İpşine n.], İvranya kz.:
301
Prikofça k., Kratova kz.: 246
[Pripeçani k.], bk. Yirpiçani k., İştib n.
Pripoy k., [İnegoşta n.], İvranya kz.: 297
Pripoy k., Radomir n.: 238
Prodan-Vılho
m.,
Piyaniçe n.: 228
Gabrova
k.,
[Prolesye k.], bk. Brusya k., İvranya kz.
Prosenik k., Ustrumca n.: 273
Protonoyabne [Proto-papne]1391
Ustrumca n.: 274
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
Radiçeva k., Ustrumca n.: 273
Radine k., Tikveş n.: 281
Radiş k., Ustrumca n.: 274
Radivojde [Radubojde]1397 k., [İslavişte
n.]: 224, 227
Pretihine k., İvranya kz.: 304
Prevaliçe k., Ustrumca n.: 274
k.,
BOA, TD 141, s. 92; BOA, TD 267, s. 359.
BOA, MAD 170, v. 67b.
BOA, TD 141, s. 283'te “Karye-i Prekodolçe”
şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 100; BOA, TD 267, s. 396.
BOA, TD 141, s. 287.
Aynı defter, s. 274.
BOA, TD 74, s. 65; BOA, TD 141, s. 191.
Rakite k., Tikveş n.: 280
Rakitiç k., Koniçe n.: 277
Radiç m., Kratova k., Malişova n.: 277
Radiç [veled-i]1395 Mihal m., GornaLogodaz k., Dupniçe n.: 218
Preseka k., Koçana n.: 258
[Radoşav-Gorgi m.], bk. Ratonya m.,
Nogoriçe nf.
Pürtlü c., Dubniçe n.: 210
Pürtlü n., Ilıca kz.: 192
Rabiçe (?) mz., Tikveş n.: 280
Prekodoviçe1387 k., İvranya kz.: 299
k.,
Radoslav m., Yavorniçe k., Bedriç n.:
284
Radova-i Büzürk k., Ustrumca n.: 273
Rabino-Yovan
m.,
Radomir n.: 236
Preobrarafça
[Preobrajani]1389
[İpşine n.], İvranya kz.: 299
Radonmir1402, Radomir n.: 236
Radoslav m., Tırnofça k., İvranya kz.:
297
Pürtlü, Dubniçe n.: 208, 220, 232
Prehod k., İştib n.: 254
[Preobrajani k.], bk. Preobrarafça k.,
[İpşine n.], İvranya kz.
k.,
Radonil-i
Büzürk
[Radobil-i
1401
Büzürk]
k., Tikveş n.: 280
Radivojde [Radibojde]1398 k., Sirişnik
n.: 242
Rado [veled-i Rayko]1399 m., Gradeva
k., Dubniçe n.: 232
[Radobil-i Büzürk k.], bk. Radonil-i
Büzürk k., Tikveş n.
Radobil-i Küçük k., Tikveş n.: 282
Radolofça [k.]1400, Ilıca n.: 227
[Radolofça k.], bk. Adonofça [k.], Ilıca n.
[Radolofça k.], bk. Rakolofça k.,
[Sirişnik n.]
Radomir k., Radomir n.: 237
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
BOA, TD 141, s. 285. Ayrıca BOA, TD 74,
s. 189'da “Karye-i Yrbeyofça” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 89; BOA, TD 267, s. 14.
Bu köyde bulunan iki mahallenin ismi
yazılmamıştır.
BOA, TD 267, s. 213.
BOA, TD 141, s. 47; BOA, MAD 170, v. 351b.
BOA, TD 141, s. 61.
Aynı defter, s. 115; BOA, TD 267, s. 386.
BOA, TD 267, s. 254.
BOA, TD 141, s. 39; BOA, TD 267, s. 41.
Rakoviçe k., Radomir n.: 236
Rale m., Krupişte k., İştib n.: 257
Rale m., Dövenjebçe [Dövenjençe] k.,
Nogoriçe n.: 263
Rale m., Kamete [Kamene] k., Bedriç
n.: 283
Rale m., Krinlova k., Bedriç n.: 283
Rale m., Paniçar k., Piyaniçe n.: 227
Rale-Mirko m., Radomir nf.: 236
Rale-Todor m., Çermnik k., Piyaniçe
n.: 227
Rale-Yovan m., Boroviçani k., Bedriç
n.: 284
Ralozani [Zalojani]1404 mz., İvranya
kz.: 302
Rançe [Terançe]1405 k., Koçana n.: 259
Raniçe (?) mz., [Ustrumca n.]: 281
Raniçe k., İştib n.: 253
Ranofça1406 k., bk. Tırnofça k., Ilıca n.
Ratay k., İvranya kz.: 296
Ratonya
[Radoşav-Gorgi]1407
Nogoriçe nf.: 260
1401
1402
1403
1404
1405
1406
m.,
BOA, TD 141, s. 216.
Aynı defter, s. 85'te “Mezra„a-i Dimofça
der-nezd-i
Radobiz, tābi„-i
Radomir”
şeklindedir.
Aynı defter, s. 39; BOA, TD 267, s. 41.
BOA, TD 141, s. 297.
BOA, TD 74, s. 41; BOA, TD 141, s. 150;
BOA, TD 267, s. 679.
BOA, TD 267, s. 10; BOA, TD 269, s. 3;
BOA, TD 523, s. 2'de “Karye-i Tırnofça
nām-ı diğer Drenofça” şeklindedir.
113
Ravanidol mz., İvranya kz.: 301
Ravna-Reka k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 296
Riç k., Ustrumca n.: 285
Rilye, Dubniçe n.: 208
[Rilye dağı], bk. Zilye dağı , Ilıca kz.
Saparova k., Menlik n.: 289
Sarı-Hamzalı k., İştib n.: 253
Saru-yar k., Dubniçe n.: 230
Rayançe k., Sirişnik n.: 240
[Rilye k.], bk. İlye k., Dubniçe n.
Rimin m., Gradec k., Koçana n.: 250
Rinodeşteçe
[Vitodeştiçe]1413
k.,
İvranya kz.: 299
Sarular k., Dubniçe n.: 235
Sas k., Kratova kz.: 247
Sas k., Menlik n.: 288
Rayançe k., Ustrumca n.: 273
[Rayançe k.], bk. Rayayça k., Koçana n.
Rayayça [Rayançe]1408 k., Koçana n.:
250
Rayçani k., Koçana n.: 260
[Rayçene k.], bk. Berzayçene
Koçana n.
Riparçe mz., Tikveş n.: 280
Ripinçe k., İvranya kz.: 299
k.,
Risoka-Goremiye
[Visoka1414
Goremiye]
k., Menlik n.: 291
Rayçin m., Surlova k., Doyran-gölü
n.: 276
Rişoviçe [Vişoviçe]1415 k., bk. Cinofça
k., Radomir n.
Rayçinçe k., [İpşine n.], İvranya kz.:
298
Rişte [Repişte]1416 k., İvranya kz.: 294
Rizdaviçe k., Ilıca n.: 225
Rayçolofça k., Gorna-Krayişte n.: 242
Rayinçe k., [Praşova n.], İvranya kz.:
300
Rayistofça k., İvranya kz.: 296
Rayko m., Krupişte k., İştib n.: 257
Rayko m., Olah k., Menlik n.: 288
Rayko-Dano
m.,
Piyaniçe n.: 227
Çermnik
k.,
Rayniçe k., İvranya kz.: 296
Raysinofça [Raysitofça]1409 k., İvranya
kz.: 302
[Raysitofça k.], bk. Raysinofça k.,
İvranya kz.
Raysikofça [Raysitofça]1410 k., İvranya
kz.: 301
[Raysitofça k.], bk. Raysikofça k.,
İvranya kz.
Razloşniçe1411 k., Piyaniçe n.: 228
Rebinçe k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
298
Reçani k., Koçana n.: 259
Reçani [k.], Koçana n.: 282
Reçiçe k., Nogoriçe n.: 196
[Rejanofça k.], bk. Drajanofça k.,
Nogoriçe n.
Rekaçova k., bk. İzlidol k., GornaKrayişte n.
[Repişte k.], bk. Rişte k., İvranya kz.
[Resave k.], bk. İsak k., Tikveş n.
Resnofça [Resūlçe]1412 k., Dubniçe n.:
233
bk.
Resnofça
k.,
Ribniçe k., Bedriç n.: 283
1408
1409
1410
1411
1412
BOA, TD 267, s. 752.
BOA, TD 74, s. 45; BOA, TD 267, s. 649.
BOA, TD 141, s. 294; BOA, TD 74, s. 190.
BOA, TD 141, s. 294; BOA, MAD 170, v. 443a.
Bu köy aynı sayfaya mükerrer olarak
kaydedilmiştir.
BOA, TD 141, s. 80; BOA, TD 267, s. 262;
BOA, MAD 170, v. 376b.
114
[Sebe-Miravye k.], bk. Sebe-Mirarye
k., [İnegoşta n.], İvranya kz.
Sedeleç k., Menlik n.: 291
Sedlarçi k., [İslavişte n.]: 221
Sedlarçi k., Radomir n.: 237
Sedlarçi k., Ustrumca n.: 274
Seğit-obası k., Dubniçe n.: 229
Sekirnik k., Ustrumca n.: 276
Robova k., Ustrumca n.: 285
Selanik kz.: 194
Rodoslav m., Bodriçe [Todoriçe] k.,
Malişova n.: 277
Selçe k., İştib n.: 255
Selçe k., [Çerofça], İvranya kz.: 295
Roladislav (?) m., İsveti-Nikola k.,
İştib n.: 255
Rudar k., Koçana n.: 250
Rudar k., Nogoriçe n.: 250
Ruginçe k., Kara-donlu, Nogoriçe n.:
264
[Ruginçe mz.], bk. Derkinçe mz.,
Nogoriçe n.
Ruhovlat k., Radomir n.: 238
Rūm-ili: 204, 213, 286
Rupya k., İvranya kz.: 302
Selişnidol k., Sirişnik n.: 242
Selişte k., Dubniçe n.: 232
Selnik k., Piyaniçe n.: 228
Senadin m., Yavorniçe k., Bedriç n.:
284
Sendel-obası k., Dubniçe n.: 231
Senişte k., Ustrumca n.: 285
Seno-Prato m., Menlik nf.: 287
Senokos k., Menlik n.: 287
Serakinova çeltük nehri, Leşniçe ābı,
Menlik n.: 288, 289
Rurak k., İştib n.: 255
Rusinova k., Malişova n.: 277
Seyo-Kovaç [Peyo veled-i Kovaç]1420 m.,
Velvusne [Velvusa] k., Ustrumca
n.: 268
Rusinova k., Ustrumca n.: 272
[Ruşci k.], bk. Ruşenci k., [Çerofça],
İvranya kz.
Seyo-Yovan
[Peyo-Yovan]
Ustrumca nf.: 267
Ruşenci [Ruşci]1417
İvranya kz.: 294
k.,
[Çerofça],
Rutay k., İvranya kz.: 303
Ruygeva k., Koçana n.: 259
[Sakuliçe k.], bk. Sakuniçe
Kratova kz.
k.,
Samohran k., bk. Bistriçe-i Küçük k.,
Dubniçe n.
Samovilçe k., İvranya kz.: 296
Saparova k., Dubniçe n.: 229
1414
1415
1416
1417
1418
m.,
Sihotince k., İvranya kz.: 294
Simidlü k., Dubniçe n.: 235
Sinān m., Vataş k., Tikveş n.: 279
Sinān-Bey m., İştib nf.: 249
Sakuniçe [Sakuliçe]1418 k., Kratova
kz.: 246
1413
1407
k.,
Selanik: 194, 249, 278, 287
Roso m., Debrani k., Menlik n.: 290
Raykolofça k., Sirişnik n.: 240
[Resūlçe k.],
Dubniçe n.
Robova k., Doyran-gölü n.: 271
Robova k., Malişova n.: 277
Sebe-Mirarye [Sebe-Miravye]1419
[İnegoşta n.], İvranya kz.: 294
BOA, TD 141, s. 284. Ayrıca BOA, TD 74,
s. 206'da “Karye-i Vinkoştiçe” şeklindedir.
BOA, MAD 170, v. 314a.
BOA, TD 141, s. 91; BOA, MAD 170, v.
395b. Ayrıca BOA, TD 267, s. 353'te “Karye-i
Cinofça nām-ı diğer Visofça” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 254.
BOA, TD 74, s. 183; BOA, TD 141, s. 257.
BOA, TD 74, s. 2; BOA, TD 267, s. 480.
Sinān-Bey mevzi„i, İştib şehri: 200
Sinik [Sitinik]1421 k., Menlik n.: 290
Sinivir (?) k., Ilıca n.: 222
Sinor k., Dubniçe n.: 233
Sipoşana k., Ilıca n.: 226
Sirakin [Sirakinova]1422 k., Menlik n.:
210
[Sirakinova k.], bk. Sirakin k., Menlik
n.
Sirban [Sirbanova]1423 m., Bedriç nf.:
268
1419
1420
1421
1422
1423
BOA, TD 74, s. 197; BOA, TD 141, s. 256.
BOA, MAD 170, v. 65a.
BOA, TD 141, s. 244; BOA, MAD 170, v. 309a.
BOA, TD 74, s. 4; BOA, TD 141, s. 2.
BOA, MAD 170, v. 76b.
[Sirbanova m.], bk. Sirban m., Bedriç
nf.
[Sudik k.], bk. Surdik k., İştib n.
Suho-Gırla k., İştib n.: 256
[Sirbanova m.],
Bedriç nf.
Suho-Morava k., İvranya kz.: 303
bk.
Sirman
m.,
Suhudol k., İvranya kz.: 303
Sirbinova k., Menlik n.: 287
Siri [Petri]
m., Nogoriçe nf.: 260
Sirişnik n., Ilıca kz.: 192, 239
Sirişnik-nefs k., Sirişnik n.: 241
1424
Sirman [Sirbanova]
267
1425
Şuşkofça k., Ilıca n.: 226
Talaşmanci k., Kratova kz.: 246
[Tarahinçe k.], bk. Naraçiniçe k.,
İştib n.
m., Bedriç nf.:
[Sitinik k.], bk. Sinik k., Menlik n.
Sitinik m., Kalarova k., Bedriç n.: 283
Siveç k., Tikveş n.: 280
Sividik (?) k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 302
Slani k., Bedriç n.: 284
Sultān-Murād-Hān c.: 197, 205
Sunurdul [Surdul]1430 k., İvranya kz.:
301
Surdik [Sudik]1431 k., İştib n.: 254
Surdiliç1432 k., Ustrumca n.: 274
[Surdul k.], bk. Sunurdul k., İvranya
kz.
Surdulica k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 297
Surlova k., Doyran-gölü n.: 276
Suşiçe k., Dubniçe n.: 233
Suşiçe k., Piyaniçe n.: 229
Sobine k., İvranya kz.: 294
[Suşiçe k.], bk. Suşiniç k., Ustrumca n.
Tarla-i Büzürk, İstare k., Dubniçe n.:
207
Taş-kesen k., Dubniçe n.: 232
Tatar-obası k., bk. Mıkına [Minine]
k., İştib n.
Tatinçe k., [Praşova n.], İvranya kz.:
301
Tatomir k., Nogoriçe n.: 261
Tavaliçe k., Ilıca n.: 223
[Tavarşofça k.], bk. Horanliçe k.,
İvranya kz.
Tedojde [Medozde]1437 k., Koçana n.:
260
[Tegovişte k.], bk. Kafoşte
[İnegoşta n.], İvranya kz.
k.,
Tegretofça
[Negrenofça]1438
Ustrumca n.: 274
k.,
Şaniçe k., [İpşine n.], İvranya kz.: 298
Tekür-pıñarı k.,
Dubniçe n.
k.,
Şarko m., Koluç k., Bedriç n.: 283
Tekye-köyü k., Dubniçe n.: 234
Şatrova k., Dubniçe n.: 230
Şavarna k., Radomir n.: 238
Temür-kapu k., Tikveş n.: 279
Temür-kapu k., Tikveş n.: 269, 279
Şehranizad [Şehrazad]1434 k., bk.
Baniçe k., Ustrumca n.
[Şehrazad k.], bk. Şehranizad k.,
Ustrumca n.
[Şeşkova k.], bk. Çeşkova k., Tikveş n.
[Tenotar k.], bk. Tinislar k., İvranya kz.
Solak-Hasan m., Doniçe [Koniçe] k.,
Koniçe n.: 276
Şibkofça k., Sirişnik n.: 240
Şilova mz., Dubniçe n.: 233
Solak-Kāsım m., Doniçe [Koniçe] k.,
Koniçe n.: 276
Tesovirtne [Nesovirtno]1440 k., Ilıca n.:
225
Şirdetildol [Şirokidol]1435 k., İvranya
kz.: 297
Sopilani k., Bedriç n.: 284
Sopot k., bk. İstiradlova k., Ilıca n.
Sopot k., Nogoriçe n.: 261
[Tesovişte k.],
İvranya kz.
[Şirokidol k.],
Ustrumca n.
Tezoviçne [Nezoviçne]1441 k., İvranya
kz.: 295
Sofu-Hamzalı m., Minine k., İştib n.:
254
Sofular1426 k., Dubniçe n.: 235
Sofular k., İştib n.: 256
Sofular m., Ustrumca nf.: 267
Sofuyān md., Ustrumca nf.: 206
Sofya: 287
Sofya sancağı: 237
Soko-Gırla k., İştib n.: 256
Sokolarçi k., Koçana n.: 250
Sokolarçi k., Ustrumca n.: 273
Sokolçeva k., Dubniçe n.: 232
Sokoşofça (?) k., Koçana n.: 260
[Sopot-ı Büzürk k.], bk.
Büzürk k., Tikveş n.
Soyon-ı
Sorolyani [Sovolyani]1427 k., Ilıca n.: 225
[Sovolyani k.], bk. Sorolyani k., Ilıca n.
Soyon-ı Büzürk [Sopot-ı Büzürk]1428
k., Tikveş n.: 279
Suşiniç [Suşiçe]1433 k., Ustrumca n.:
275
Süleymān-Bey „imāreti, Ilıca nf.: 194
Süleymānlı k., Dubniçe n.: 235
bk.
Strotidol
k.,
Sredne-Kozniçe k., İvranya kz.: 304
Srednidol k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
Şuşiçe k., Menlik n.: 291
Şuşiçe k., Ustrumca n.: 273
1426
1427
1428
bk.
Leskovişte
k.,
[Tırnaviçe k.], bk. Tırnan k., İvranya kz.
Şuşeva k., Ustrumca n.: 273
BOA, TD 267, s. 750; BOA, MAD 170, v. 123b.
BOA, MAD 170, v. 76b.
BOA, TD 141, s. 44'te “Karye-i Sofular
nām-ı diğer Ratay” şeklindedir.
Aynı defter, s. 45; BOA, TD 267, s. 27.
BOA, TD 141, s. 213.
Tesnidol1439 k., [İslavişte n.]: 224
Şuca m., Vataş k., Tikveş n.: 279
Sredne-Koritene k., Gorna-Krayişte
n.: 242
1425
[Terançe k.], bk. Rançe k., Koçana n.
Tervi-İbraniye (?) mz., Draçofça k.,
Tikveş n.: 280
Tırgovişte k., İvranya kz.: 296
Tırgovişte k., Koçana n.: 258
Tırgovişte m., İştib nf.: 249
Şuşay k., [Praşova n. ], İvranya kz.: 300
1424
Sarular
[Şirokidol k.], bk. Şirdetildol k.,
İvranya kz.
Şordofça [Şorofça]1436 mz., Nogoriçe
n.: 265
[Şorofça mz.], bk. Şordofça mz.,
Nogoriçe n.
Sredne-Durugan k., Radomir n.: 236
Strotidol [Şirokidol]1429 k., Ustrumca
n.: 274
bk.
Şuşiçe k., Gorna-Krayişte n.: 243
Tırgovişte mz., [Moraviçe n.], İvranya
kz.: 301
Tırnan [Tırnaviçe]1442 k., İvranya kz.: 296
Tırnofça k., Ilıca n.: 219
Tırnofça k., İvranya kz.: 293, 297
Tırnofça k., Radomir n.: 238
Tırnova k., Ilıca n.: 221
1437
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
Aynı defter, s. 189; BOA, MAD 170, v. 229a.
BOA, TD 141, s. 295.
Aynı defter, s. 121; BOA, MAD 170, v. 81a.
BOA, TD 74, s. 69; BOA, MAD 170, v.
226a'da “Karye-i Surlidol” şeklindedir.
BOA, MAD 170, v. 232b.
BOA, TD 141, s. 180.
Aynı defter, s. 272.
BOA, TD 267, s. 850.
1438
1439
1440
1441
1442
BOA, TD 141, s. 131; BOA, TD 267, s. 722.
BOA, TD 141, s. 181; BOA, MAD 170, v. 228b.
“Tesnidoldar” şeklinde yazılan bu köy derbend
olup “derbend” yerine “dar” yazılmıştır. BOA,
TD 141, s. 57. Ayrıca BOA, TD 267, s.
106'da “Karye-i Tesnidol nām-ı diğer
İzglova” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 133; BOA, TD 141, s. 47;
BOA, TD 267, s. 31.
BOA, TD 141, s. 263.
BOA, TD 74, s. 193.
115
Tırnovlog k., Ilıca n.: 221
Toploviniçe [Bogotençe]1450 k., Koçana
n.: 258
[Tibuzde k.], bk. Neyurde k., [İpşine
n.], İvranya kz.
Topniçe k. [Topliçe mz.]1451, İştib n.: 253
Topolniçe k., Bedriç n.: 285
Tiholiçe k., Ustrumca n.: 273
Topolniçe k., Dubniçe n.: 234
Topolniçe k., İştib n.: 248
Topolniçe k., İvranya kz.: 303
Tırnova k., Praşova, İvranya kz.: 197
Tikveş n.: 200, 267
Tikveş [n.]: 269, 279
Timur-hisār kz.: 209, 287, 292
Timur-kapı k., bk. Temur-kapu k.,
Tikveş n.
[Timyanik k.], bk. Tiyanik k., Tikveş n.
Tinislar [Tenotar]1443 k., İvranya kz.: 294
Tirsine k., Koçana n.: 258
[Tirsine k.], bk. Tosna k., Ilıca n.
Tişan k., Piyaniçe n.: 227
Tiyanik [Timyanik]1444 k., Tikveş n.: 281
[Tlamina k.], bk. Tlana k., [İslavişte n.]
Toroskova k., Dubniçe n.: 232
Toroşinçe k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 297
Tosna [Tirsine]1452 k., Ilıca n.: 224
Toyço [Troyço (?)]1453 m., Zelezniçe k.,
Dubniçe n.: 231
[Toydançe k.],
Kratova kz.
bk.
Tobdançe
k.,
Toyko m., Dolani k., Bedriç n.: 271
Tlana [Tlamina]1445 k., [İslavişte n.]: 223
[Trakanya k.],
Koçana n.
Tobdançe [Toydançe]1446 k., Kratova
kz.: 246
[Trebestiçe k.], bk. Treyeşniçe k.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Toblidol k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
296
Trebiçani k., Ustrumca n.: 276
[Trebnik-i Büzürk k.], bk. Persinil-i
Büzürk k., Tikveş n.
Todor m., Berova k., Malişova n.: 277
Todor m., Bolaniçe [Polyaniçe] k.,
Menlik n.: 290
Todor m., Brezniçe k., Menlik n.: 290
Todor m., Krinlova k., Bedriç n.: 283
Todor m., Radovişte k., Ustrumca n.:
269
Todor m., Zigurava k., Menlik n.: 290
bk.
Yeratanya
m.,
Trumodar [Trumohar]1459 k., Ilıca n.:
223
Torlikova k., bk. Temür-kapu k.,
Tikveş n.
Tikveş-nefs k., Tikveş n.: 281
Trohal k., bk. Kuçiçe k., İştib n.
Trohala k., İştib n.: 247
[Troyço (?) m.], bk. Toyço
Zelezniçe k., Dubniçe n.
k.,
Trebotivişte k., Piyaniçe n.: 228
[Trumohar k.], bk. Trumodar k., Ilıca n.
Tryan (?)-Rale m., Sopot k., Nogoriçe
n.: 261
[Tularava k.],
Kratova kz.
bk.
Kularava
k.,
Tulilofça k., [Praşova n.], İvranya kz.:
295
Turbek [Bozovik]1460 k., Nogoriçe n.: 261
Turiya mz., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
295
Turiya mz., Piyaniçe n.: 229
Turnikofça1461
k., [İnegoşta
İvranya kz.: 299
n.],
[Turnova k.],
Ustrumca n.
bk.
Nurtova
k.,
[Turuştiçe k.],
Ustrumca n.
bk.
Noroşiçe
k.,
Tutotarci [Tonotarçi]1462 k., Ustrumca
n.: 275
Uboga k., İştib n.: 252, 253
[Treklene k.], bk. Breklene k., GornaKrayişte n.
Uglarçe k., bk. Ulyarçe k., İştib n.
Uglarçe mz., [Radomir n.]: 226
Treskafça k., Ustrumca n.: 274
Treyak k., İvranya kz.: 293
Uglarçi k., Radomir n.: 238
Treyeşniçe
[Trebestiçe]1454
[İnegoşta n.], İvranya kz.: 294
k.,
[Ulançe k.], bk. Lulançe k., İştib n.
Trisnik k., Koçana n.: 260
Ulyarçe k., İştib n.: 257
Umulaşkidol
[İvlaşkidol]1463
Nogoriçe n.: 263
[Todoriçova k.], bk. Todoyçova k.,
Ustrumca n.
Tristenik k., Nogoriçe n.: 264
[Tristenik k.], bk. Trisnik k., Tikveş n.
Umūr-obası k., bk. Kulağuzlu k.,
Dubniçe n.
Todoyçova
[Todoriçova]1447
Ustrumca n.: 275
[Tristenik k.], bk. Tristenil k., [Tikveş
n.]
Unbiçe
[Uninçe]1464
Krayişte n.: 239
Tonoloviçe [Çirno-glog]1448 y., Ilıca kz.:
193
Tristenik çeltük nehri, bk. Orizar
çeltük nehri, Āb-ı Siyāh, Orizar k.,
[Tikveş n.]
[Uninçe k.], bk. Unbiçe k., GornaKrayişte n.
[Tonotarçi k.],
Ustrumca n.
Tristenil [Tristenik]1456 k., bk. Orizar
k., [Tikveş n.]
Todor-Podraniç m., Radomir nf.: 236
[Todoriçe k.], bk.
Malişova n.: 277
Bodriçe
k.,
k.,
Tohol k., İştib n.: 256
bk.
Tutotarci
k.,
Topal-„Alī k., Dubniçe n.: 235
Topçani [Niviçani]1449 k., Koçana n.: 258
[Topliçe dalyanı], bk. Lutliçe dalyanı,
Doyran gölü, Ustrumca n.
Topliçe k., Doyran-gölü n.: 276
[Topliçe mz.], bk. Topniçe k., İştib n.
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
BOA, TD 141, s. 258; BOA, MAD 170, v. 472b.
BOA, TD 141, s. 227; BOA, MAD 170, v. 282a.
BOA, TD 141, s. 55; BOA, TD 267, s. 115.
BOA, TD 74, s. 2; BOA, TD 267, s. 480.
BOA, TD 141, s. 200; BOA, MAD 170, v. 208b.
BOA, TD 141, s. 315.
Aynı defter, s. 145; BOA, TD 267, s. 673.
116
Trisnik [Tristenik]1455 k., Tikveş n.:
282
Ulah k., Menlik n.: 288
Ulançe k., İştib n.: 253
Tri-vode [Petri-vode]1457 k., Ustrumca
n.: 275
Trniçe k., İvranya kz.: 297
[Trogerci k.], bk. Trogevci k., İştib n.
Trogevci [Trogerci]1458 k., İştib n.: 254
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
BOA, TD 74, s. 42; BOA, TD 141, s. 147;
BOA, TD 267, s. 689.
BOA, TD 74, s. 27; BOA, TD 267, s. 623.
BOA, TD 141, s. 43; BOA, TD 267, s. 45.
BOA, TD 267, s. 199.
BOA, TD 141, s. 256.
Aynı defter, s. 3.
Aynı yer
Aynı defter, s. 203.
Gorna-
Uranova k., Dubniçe n.: 234
Urmiye mz., Ilıca n.: 227
Ustob k., Dubniçe n.: 219
Ustrumca: 207
Ustrumca çeltük nehri: 270
Ustrumca kl.: 205, 213, 286
Ustrumca kz.: 204, 205, 267, 285, 286
BOA, TD 74, s. 34; BOA, TD 141, s. 128.
BOA, TD 144, s. 40; BOA, TD 267, s. 59.
1460 BOA, TD 74, s. 53; BOA, TD 141, s. 159;
BOA, TD 267, s. 770.
1461 BOA, TD 74, s. 206'da “Karye-i Turlikofça”
şeklindedir.
1462 BOA, TD 141, s. 201. Ayrıca BOA, MAD 170,
v. 22a'da “Karye-i Tonatarci” şeklindedir.
1463 BOA, TD 141, s. 167; BOA, TD 267, s. 856.
1464 BOA, TD 141, s. 100; BOA, TD 267, s. 398;
BOA, TD 269, s. 159.
1458
1450
k.,
mz.,
1459
Ustrumca n.: 267
Ustrumca [n.]: 274
Ustrumca nf.: 205, 206, 207, 211,
212, 267
Ustrumca şehri, bk. Ustrumca nf.
Ustrumca vt.: 205, 206, 208
Uşi k., Gorna-Krayişte n.: 241
Uzem k., [İslavişte n.]: 225
Uzgurova k., Ilıca n.: 223
Velovişte [Velvusa]1472 k., Ustrumca
n.: 205
Veluşiçe k., Menlik n.: 288
Velovişte
k.,
Vidovişte k., Koçana n.: 259
[Velvusa k.], bk.
Ustrumca n.
Velvusne
k.,
[Vidovişte k.],
[Koçana n.]
Velvusne [Velvusa]
n.: 268
k., Ustrumca
1473
Uzun tarla, Hamza-beylü k., Dubniçe
n.: 207
Veselin (?) m., Bedriç nf.: 267
Uzun-burun [Orta-burun]1465 y., Rilye
dağı, Ilıca kz.: 192
Uzuncalar k., Dubniçe n.: 219, 230
[Veştine k.], bk. Veşte k., Tikveş n.
Vabova k., Ilıca n.: 222
[Vace k.], bk. Vılka k., [Praşova n. ],
İvranya kz.
[Vagançe k.], bk. Vılçinçe k., İvranya kz.
Vakseva k., Ilıca n.: 226
[Vaksinçe k.], bk. Vanisniçe k.,
Nogoriçe n.
Valinçe [Valofça]1466 k., Nogoriçe n.: 261
[Valofça k.], bk. Valinçe k., Nogoriçe n.
Valova1467 k., [Praşova n.], İvranya
kz.: 296
Vanisniçe [Vaksinçe]1468 k., Nogoriçe
n.: 249
Vardino k., Ustrumca n.: 274
Varsak k., İştib n.: 254
Varvariç k., Ustrumca n.: 273
Vasil m., Ustrumca nf.: 267
Vasilova k., Ustrumca n.: 207, 273
Vataş k., Tikveş n.: 279
Vataş k., bk. Karadarça [Kavadarça] k.,
Tikveş n.
[Vatunde mz.], bk. Vatune mz.,
Nogoriçe n.
Vatune [Vatunde]1469 mz., Nogoriçe n.:
264
Vavid-ofça [David-ofça]1470 k., İvranya
kz.: 300
Vedino [Dedino]1471 k., Ustrumca n.:
275
Veliko m., Ustrumca nf.: 267
1465
BOA, MAD 170, v. 486b.
BOA, TD 74, s. 51; BOA, TD 141, s. 157;
BOA, TD 267, s. 798.
1467 BOA, TD 74, s. 192'de “Karye-i Valyova”
şeklindedir.
1468 BOA, TD 74, s. 59; BOA, TD 141, s. 11;
BOA, TD 267, s. 795.
1469 BOA, TD 141, s. 171; BOA, TD 267, s. 861.
1470 BOA, TD 141, s. 292.
1471 Aynı defter, s. 20, 196; BOA, MAD 170, v.
247a.
Veşte [Veştine]1475 k., Tikveş n.: 279
Vetrine k., Piyaniçe n.: 229
Vılçaniçe1476
k.,
bk.
[Vlihniçe] k., Tikveş n.
Vemitiçe
Vinçaniçe
k.,
Vılçinçe [Vagançe]1477 k., İvranya kz.:
296
Vılço m., Bodriçe
Malişova n.: 277
Vitrerişte
[Todoriçe]
[Vihliçe k.], bk.
Ustrumca n.
Vidihsiniçe
k.,
k.,
Vılço m., Peşiçeva k., Malişova n.: 277
Vılho m., Gabrova k., Piyaniçe n.: 228
[Vılho veled-i Marko m.], bk. VolçeMarko m., Gorna-Logodaz k.,
Dupniçe n.
k.,
Vikovça k., bk. Mihyova-İslatine k.,
İvranya kz.
[Viladimirci k.], bk. Diledimiriçe k.,
Malişova n.
Vila-Glava
[Debela-Glava]1483
Gorna-Krayişte n.: 243
Vetoniçe k., Ilıca n.: 225
[Vılçaniçe k.], bk.
Gorna-Krayişte n.
bk.
Vidrar k., Sirişnik n.: 240
Vemitiçe [Vlihniçe]1474 k., Tikveş n.: 281
Üsküb şehri, bk. Üsküb nf.
Vidihsiniçe [Vihliçe]1482 k., Ustrumca
n.: 274
[Velvusa k.], bk.
Ustrumca n.
Uzgurova mz., Bedriç n.: 283
Üsküb: 278
Üsküb nf.: 195, 198
Vidana1481 k., Koçana n.: 259
k.,
Vinçaniçe [Vılçaniçe]1484 k., GornaKrayişte n.: 240
Vinçe k., Nogoriçe n.: 249
[Viniçe m.], bk. Çerniçe m., Gradec
k., Koçana n.
Vinilho (?) m., Peşiçeva k., Malişova
n.: 277
Vinoş [Vitoş]1485 k., Koçana n.: 258, 259
Virakopoliçe1486
m.,
Kruşinçe
[Kruşiçe] k., Menlik n.: 291
Virandikofça k., bk. İsmokoviçe k.,
Boyimiye n.
[Viratislafça k.], bk. Diranonislafça k.,
Piyaniçe n.
Vılho-Veliko m., Gabrova k., Piyaniçe
n.: 228
Virbe k., Radomir n.: 237
Vılka [Vace]1478 k., [Praşova n. ],
İvranya kz.: 300
Virçova k., Dubniçe n.: 234
Vılka-Luka
[Dılka-Luka]1479
Sirişnik n.: 241
Viriliştiçe [Viştiçe]1487 k., Nogoriçe n.:
249
k.,
Vılkasançi k., Ustrumca n.: 276
Vılko-Rano m., Dolna-Kalu-Geriçe k.,
Ustrumca n.: 269
[Vılkoslavçe k.], bk. İlkosladiç k.,
Ustrumca n.
[Vırabça k.], bk. Dirançe k., Menlik n.
[Vırbiçe k.], bk. Deberniçe k., Tikveş n.
[Vırbiçe k.], bk. Virniçe k., Kratova kz.
Virçi k., Piyaniçe n.: 228
Virçovişte k., İvranya kz.: 294
Virla-Reka k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 298
Virneştova [Virteşova]1488 k., Ilıca n.:
222
Virniçe [Vırbiçe]1489 k., Kratova kz.: 246
Virniçe [Vırbiçe]1490 k., Koçana n.: 250
1481
[Vırbiçe k.], bk. Virniçe k., Koçana n.
Viçe1480 m., Leskofça k., [İştib n.]: 252
1472
1473
BOA, TD 141, s. 11; BOA, MAD 170, v. 64b,
489a.
BOA, TD 74, s. 10; BOA, TD 141, s. 11;
BOA, MAD 170, v. 64b.
1474
BOA, TD 74, s. 104; BOA, TD 141, s. 223;
BOA, MAD 170, v. 278a.
1475
BOA, TD 141, s. 214; BOA, MAD 170, v. 47a.
1476
BOA, TD 74, s. 104; BOA, MAD 170, v.
278a'da “Karye-i Vlihniçe nām-ı diğer
Vilyaniçe” şeklindedir.
1466
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1477
BOA, TD 74, s. 184; BOA, TD 141, s. 266.
1478
BOA, TD 141, s. 288.
1488
1479
Aynı defter, s. 110; BOA, TD 267, s. 410.
BOA, TD 141, s. 9.
1489
1480
1490
Bu köyün devamında gelen “Pirboçevo”
ayrı bir köydür. “Nām-ı diğer” ibaresi buraya sehven yazılmıştır. Ayrıca “bağlarından”
sonra gelen “Poloma” olarak yazılan ibarede
“bu karye” şeklinde olmalıdır.
BOA, TD 74, s. 87; BOA, MAD 170, v.
248a. Ayrıca BOA, TD 141, s. 181'de
“Karye-i Voyhiniç” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 47; BOA, TD 267, s. 447.
BOA, TD 141, s. 106; BOA, TD 267, s. 433.
Ayrıca BOA, MAD 170, v. 416b'de “Karye-i
Dilçaniçe” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 46; BOA, TD 141, s. 149.
BOA, TD 74, s. 119'da “Mezra„a-i Virkovica”
şeklindedir.
BOA, TD 267, s. 746, 771. Ayrıca BOA, TD
141, s. 11; BOA, MAD 170, v. 204b'de
“Karye-i Viniştiçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 36; BOA, TD 267, s. 31.
BOA, TD 141, s. 141; BOA, MAD 170, v. 15a.
BOA, TD 267, s. 644; BOA, MAD 170, v. 122a.
117
Virpan k., İvranya kz.: 304
[Virteşova k.], bk. Virneştova k., Ilıca n.
[Visoka-Goremiye k.], bk. RisokaGoremiye k., Menlik n.
Yagılinçe1497 k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 300
Yagılinçe k., Radomir n.: 236
Yazıkofça k., Dubniçe n.: 230
Yagniçe1498 mn., İvranya kz.: 304
Yeğan-zāde m., İştib nf.: 249
Vişaniçe k., Tikveş n.: 280
Vişnani k., Bedriç n.: 281, 284
Vişofça k., İvranya kz.: 296
Yagoniştiçe1499 k., Praşova, İvranya
kz.: 197
[Yahoviçe k.], bk. Beçoviçe k.,
[İnegoşta n.], İvranya kz.
Yahūdī m., İştib nf.: 249
Yeğan-zāde md., İştib nf.: 201
[Viştiçe k.], bk. Viriliştiçe k., Nogoriçe n.
[Vitodeştiçe k.], bk. Rinodeşteçe k.,
İvranya kz.
Yahyā-Bey md.: 193
Yakiniç k., Doyran-gölü n.: 277
[Yelihovdol k.],
Sirişnik n.
Yakova [Makova]1500 k., Tikveş n.: 280
Yelişniçe k., Bedriç n.: 284
Vitoş k., Koçana n.: 258, 260
[Vitoş k.], bk. Vinoş k., Koçana n.
Vitrerişte [Vidovişte] k., [Koçana
n.]1491: 203
Ya„kūb-Çelebi k., bk. Hropalçe k.,
Nogoriçe n.
[Yamişte k.], bk. Babişte k., İştib n.
Yanbeşor [Banişor]1501 k., Sirişnik n.:
220
Yelivdol [Yelihovdol]1510 k., Sirişnik n.:
242
[Vişoviçe k.],
Radomir n.
bk.
Vladislav-Koto
m.,
Dubniçe n.: 233
Rişoviçe
Leskova
k.,
k.,
Yaniçe1502 m., Bedriç nf.: 267, 268
Vladkofça k., Gorna-Krayişte n.: 240
[Yedne-harye m.], bk. Bedne-horye
m., İştib nf.
Yeleşniçe k., [İnegoşta n.], İvranya
kz.: 294
Yelhodol mz., Dubniçe n.: 234
Yelhova mz., Ilıca n.: 227
bk.
Yelivdol
k.,
Yelşiçe [Belinçe]1511 k., Nogoriçe n.: 261
Yeñice-i Vardar: 198
Yenofça [Nenofça]1512 k., Nogoriçe n.:
262
[Vlihniçe k.], bk. Vemitiçe k., Tikveş n.
[Yanofça k.], bk. Batofça k., Sirişnik n.
Yanova [Nanova]1503 k., Bedriç n.: 285
Vlkan m., Sirbinova k., Menlik n.: 287
Vodiçe k., Ustrumca n.: 275
Yaraktov1504 k.,
Dubniçe n.
Vodovca-karyesi ābı, Ustrumca n.: 207
Yarçova [Marçova]1505 k., İştib n.: 248
Volçe-Marko [Vılho veled-i Marko]1492
m., Gorna-Logodaz k., Dupniçe n.:
218
Yargöriçe k., Ustrumca n.: 273
Yezişniçe [Petraşniçe]1516 k.,
Potoroşiçe k., Boyimiye n.
Yarulovci1506 k., Dubniçe n.: 231
Yasikodol k., Sirişnik n.: 243
Yılhova k., Piyaniçe n.: 229
Volov m., Robova k., Malişova n.: 277
Vopila1493 k., [İslavişte n.]: 222
Yassı-çukur y., Rilye dağı, Ilıca kz.: 192
Yassı-pıñar k., İştib n.: 254
[Voyhinofça mz.], bk. Dihnofça mz.,
İştib n.
Yasternik [Yastrebnik]1507 k., Koçana
n.: 259
Yone-Kokeva (?) k., Ustrumca n.: 275
[Yastrebnik k.], bk. Yasternik k.,
Koçana n.
Yatatilo [Patetino]1508 k., İştib n.: 256
Yovan m., Brezniçe k., Menlik n.: 290
Voynugān m., Obleşeva k., Koçana
n.: 250
Voysilafça k., Ustrumca n.: 273
Vozarçe k., Tikveş n.: 282
Vozarçe çeltük nehri, Āb-ı Siyāh,
Vozarçe k., [Tikveş n.]: 269
Vozarçi1494 sınırı: 200
Vragoturce k., Nogoriçe n.: 263
Vrala m., Dimiraşinçe k., Malişova
n.: 277
Vrana [Dren]1495 k., Radomir n.: 236
Vranova [Drnova]1496 k., Bedriç n.: 283
Vuksan k., Menlik n.: 288
[Yabuçine k.],
Nogoriçe n.
bk.
Babuçine
Yavorniçe k., Bedriç n.: 284
[Yavorniçe k.], bk. Pavozniçe
[İnegoşta n.], İvranya kz.
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
k.,
1501
1502
k.,
BOA, TD 141, s. 153.
BOA, TD 267, s. 215.
Aynı defter, s. 99'da İslavişte nāhiyesine
bağlıdır.
BOA, TD 167, s. 269'da “Karye-i Vozarçe
nām-ı diğer Çeltükciyān” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 18.
Aynı defter, s. 237.
118
k.,
k.,
Yavuzca ābı: 219
1503
1504
[Yaçinçe k.], bk. Baçinçe k., Nogoriçe n.
1491
İstarçova
Yateteli [Panteli]1509 k., Koçana n.:
258
Vozarçe k., [Tikveş n.]: 269
Vulkova k., Dubniçe n.: 232
[Yablaniçe k.], bk. Bablaniçe
İvranya kz.
bk.
1505
1506
1507
1508
1509
Aynı defter, s. 293'te “Karye-i Yagılinçe
nām-ı diğer Klisura” şeklindedir.
Aynı defter, s. 310. Ayrıca BOA, TD 74, s.
218; BOA, MAD 170, v. 484a'da “Manastır-ı
Yagılinçe” şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 221; BOA, MAD 170, v.
488b'de “Karye-i Yagoştiçe” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 215.
BOA, TD 267, s. 375.
BOA, MAD 170, v. 77b.
BOA, TD 74, s. 113; BOA, TD 141, s. 192;
BOA, MAD 170, v. 295b.
BOA, MAD 170, v. 374b'de “Karye-i İstarçova
nām-ı diğer İstaridol ve nām-ı diğer Boraftor”
şeklindedir.
BOA, TD 74, s. 4; BOA, TD 267, s. 507;
BOA, TD 269, s. 4; BOA, MAD 170, v. 20a.
BOA, TD 167, s. 230'daki Marulova köyü
olmalıdır.
BOA, TD 141, s. 150; BOA, TD 267, s. 698.
BOA, TD 74, s. 29; BOA, TD 141, s. 136.
BOA, TD 141, s. 147; BOA, TD 267, s. 676;
BOA, MAD 170, v. 175a.
Yenova [Benova]1513 k., Tikveş n.: 281
Yeratanya [Trakanya]1514 k., Koçana
n.: 259
Yeşançe1515 k., İvranya kz.: 296
bk.
Yilde (?) mz., Belarava k., Dubniçe
n.: 208
Yirpiçani [Pripeçani]1517 k., İştib n.: 256
Yovan m., Baylofça k., Nogoriçe n.: 264
Yovan m., Debrani k., Menlik n.: 290
Yovan m., Dolani k., Bedriç n.: 271
Yovan m., Gradeşniçe k., Menlik n.: 290
Yovan m., Gradişte k., Nogoriçe n.: 261
Yovan m., Ribniçe k., Bedriç n.: 283
Yovan-Honyar (?) m., Gradec k.,
Koçana n.: 250
Yovan-İstale m., Leskofça k., [İştib
n.]: 252
Yovan-Nikolin (?) m., Igumeneç k.,
[Bedriç n.]: 272
Yovan-Peyo m., Igumeneç k., [Bedriç
n.]: 272
Yovan-Pop m., İstimnik k., Piyaniçe
n.: 227
Yovan-Radiç m., Viratislafça
Piyaniçe n.: 227
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
k.,
BOA, TD 267, s. 381; BOA, MAD 170, v. 414b.
BOA, TD 74, s. 62; BOA, TD 267, s. 763.
BOA, TD 141, s. 160.
Aynı defter, s. 230.
BOA, TD 74, s. 46; BOA, TD 141, s. 151;
BOA, TD 267, s. 683.
BOA, TD 74, s. 198; BOA, TD 141, s. 267.
BOA, TD 141, s. 210.
Aynı defter, s. 138; BOA, TD 267, s. 612.
Yovan-Tode (?) m.,
Koçana n.: 250
Yovan-Todor
m.,
[Bedriç n.]: 272
Gradec
k.,
Igumeneç
k.,
Yovan veled-i Peyo m., Yagılinçe k.,
Radomir n.: 236
Yukaru-Bektaşlı k., Nogoriçe n.: 264
Yūsuf dükkānı, Ustrumca nf.: 206
Yūsuf m., Koliçko k., Nogoriçe n.: 262
Yūsuf bin Mūsā k., Dubniçe n.: 230
Zablojava [Zabluzani]1518 k., İvranya
kz.: 301
[Zabluzani k.],
İvranya kz.
bk.
Zablojava
k.,
Zagorci k., Koniçe n.: 277
[Zalojani mz.], bk. Ralozani mz.,
İvranya kz.
Zalojani mz., İvranya kz.: 300
[Zapeç m.], bk. Zayeç m., Menlik nf.
Zarabinçe k., İştib n.: 247
Zaroniçe mz., Nogoriçe n.: 264
Zayeç [Zapeç]1519 m., Menlik nf.: 287
Zebne-Preslob k., [İnegoşta n.],
İvranya kz.: 297
Zigurava [k.], Menlik n.: 290
Ziliniçe k., Ilıca n.: 222
Ziliniçe k., [İnegoşta n.], İvranya kz.:
300
Zedbançe [Jedyançe]1520 k., İştib n.: 254
Zedilova1521 k., [İslavişte n.]: 223
Zelezniçe k., Dubniçe n.: 231
Zilişte k., Tikveş n.: 281
Zilova [Nezilova]1523 k., Kratova kz.: 247
Zilye [Rilye]1524 dağı, Ilıca kz.: 192
Zelezniçe k., Kratova kz.: 246
Zemene k., Ilıca n.: 225
Zimna k., İvranya kz.: 300
Zirnih ma„deni, Morihova n.: 269
Zeravine k., Ilıca n.: 221
Zirnih ma„deni, [Morihova n.]1525: 270
Zergerān m., Kratova nf.: 245
Zevce-i Bālī dükkānı, Ustrumca nf.:
206
Zirnoştiçe k., Koçana n.: 259
Zitoraçe k., İvranya kz.: 293
Zubofça k., Nogoriçe n.: 261
Zevegli m., Menlik nf.: 287
Zubova k., Ustrumca n.: 274
Zuvince k., [Praşova n.], İvranya kz.:
294
Zeyneb-Hātūn
nf.: 207
BOA, TD 141, s. 297.
Ustrumca
Zigurava1522 k., Menlik n.: 290
1519
1520
1521
1518
dükkānı,
BOA, MAD 170, v. 28a'da “Mahalle-i Zapeç
nām-ı diğer Ayo-Yorgi” şeklindedir.
BOA, TD 141, s. 125; BOA, TD 267, s. 569.
BOA, TD 141, s. 53; BOA, TD 267, s.
127'de “Karye-i Jedilova” şeklindedir.
1522
1523
1524
1525
Bu köyde bulunan altı mahalleden birinin
ismi yazılmamıştır.
BOA, MAD 170, v. 15a.
BOA, MAD 170, v. 486b. Ayrıca BOA, TD 74,
s. 220'de “Yaylak-ı kūh-ı İrilye” şeklindedir.
BOA, TD 167, s. 269.
119
C. TERĠMLER DĠZĠNĠ
āb: 5, 25, 77, 89, 96, 113, 118, 124,
158, 207, 208, 219, 220, 269,
288, 289; —cārī: 208; —çeşme: 78
aba: 126, 159; —donluk: 126
ada: 89, 90, 109
adam geçmek: 278
„ādet (usul): 159, 276, 278
„ādet (vergi): 19, 20, 91, 172, 232,
239, 257, 263, 274, 279, 284;
—ağnām: 4, 8, 19, 21, 29, 32, 39,
48, 56, 57, 58, 63, 67, 79, 81, 89,
102, 114, 124, 128, 152, 161,
167, 179, 181, 182, 191, 211,
220, 244; —kadīme: 141; —keyl: 48;
—kışlak: 87; —manopolya: 66
ağ: 159
ağa: 289, 292; —„azebān-ı Rūm-ili: 7;
—„ulūfeciyān-ı Yemīn: 289, 292;
—„ulūfeciyān-ı Yemīn: 209, 212
ağaç: 146, 159; —iri: 126
ağıl: 7, 30, 87
ağnām, bk. ganem
Ağustos: 168
ahālī, bk. halk
āhen: 166, 178; —samakovān: 192
ahkām-ı hümāyūn: 32
ahkām-ı şerīfe, bk. hükm-i şerīf
āhūr: 105, 143
akça: 8, 11, 19, 20, 22, 29, 30, 31,
32, 39, 46, 56, 60, 61, 63, 72, 74,
77, 81, 84, 88, 90, 91, 98, 99,
104, 105, 108, 114, 116, 123,
124, 126, 136, 137, 141, 146,
158, 159, 165, 170, 174, 182,
193, 202, 206, 216, 232, 239,
252, 253, 257, 260, 275, 276,
278, 279, 284, 288, 293, 294,
296, 297, 299
akıncı: 3, 7, 17, 19, 22, 34, 38, 39,
53, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 79, 81,
82, 127, 130, 132, 133, 147, 148,
150, 172, 177, 179, 181, 191,
199, 205, 211, 212, 217, 218,
236, 244, 249, 266, 267, 269,
286; —hāne: 3, 57, 124, 191, 236;
—mücerred: 3, 57, 61, 63, 124
akıncıyān, bk. akıncı
a„mā: 82
„amāyir, bk. „imāret
anbār: 75, 85, 105
„araba: 77, 99, 126, 146, 159
ārd: 75, 77, 78, 144, 145, 200, 201,
209
ark: 15
arpa: 60, 61, 88, 91, 108, 116, 136,
146, 159, 174, 232, 239, 252,
275, 278, 279, 284, 293, 294,
296, 297, 299; —denk: 257, 260
arpalık: 4, 138, 141, 179, 209, 212,
289
120
arşun: 146
„arūs: 7, 22, 48, 60, 66, 87, 94,
174, 182, 232, 239, 252,
278, 279, 284, 294, 297,
—kürekciyān:
219,
—müslimānān: 91
141,
260,
299;
220;
„arūsāne, bk. „arūs
„arūsiyye: 30, 216
„arz (toprak/yer): 24, 26, 32, 35, 43,
52, 85, 96, 107, 116, 129, 132,
140, 165, 258, 303
„arz (takdim): 13; —etmek: 208;
—olunmak: 193, 257, 273, 276,
288, 289
„asesiyye: 5, 38, 39, 80, 81, 112,
114, 124, 125
„aseslik: 99
āsitāne: 103
āsiyāb: 4, 5, 7, 13, 14, 17, 18, 44,
48, 54, 56, 66, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 102, 104, 105, 107, 109,
112, 125, 143, 144, 145, 158,
165, 187, 188, 194, 195, 200,
201, 202, 203, 205, 207, 208,
209, 257; —ārd: 75, 77, 78, 144,
145, 200, 201, 209; —ārd-ı çifte:
201; —çuka: 200; —dest: 166;
—dink: 144, 145; —harāb: 77, 165,
187; —harābe: 195; —hāssa: 30;
—kebe: 13, 201, 209; —köhne: 144;
—palamud: 76, 78, 106, 145;
—revgan: 144, 145; —susam: 76
āsiyābān, bk. āsiyāb
a„şār: 35, 70, 92
a„şār, bk. „öşr
āşiyān-ı bāz: 260
„aşr: 205, 206; —Kur‟ān: 205
at; —satmak: 126, 146, 159; —yükü:
126, 146, 159
ateş (barut): 178
atıcı (?): 3, 23, 28, 29, 124
„atīk (azatlı köle): 106
„atīk defter, bk. defter; —„atīk
„avārız: 4, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 23,
25, 26, 30, 32, 58, 70, 83, 84, 86,
90, 91, 96, 116, 133, 136, 137,
148, 164, 174, 177, 179, 182,
193, 216, 239, 257, 267, 273,
279, 297, 299; —dīvāniyye: 8, 11,
16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 44, 50, 54, 69, 82,
84, 88, 89, 91, 98, 108, 109, 116,
137, 141, 187, 197, 260, 273,
274, 275, 282, 287, 294, 300
āyende ve revende: 198, 207, 208
„azebān-ı Rūm-ili: 7
bāb (kapı): 82, 85, 101, 104, 106;
—kal„a: 159, 164
bāb-ı sa„ādet: 192
bāc: 77, 126, 146, 159, 188, 192,
239; —bāzār: 5, 30, 66, 85, 126,
146, 159, 164, 179, 182, 249,
268; —bāzār-ı siyāh: 128; —çıra:
66; —engişt: 196, 248; —fuçı:
252; —galle: 267; —hamr: 7, 60,
174, 232, 260, 279, 284;
—kantār: 55, 56, 124; —kantār-ı
cedīd: 48; —kapan: 192; —keyl: 7;
—pāy-ı gāv: 267; —siyāh: 7, 32,
37, 48, 196, 245, 248, 267
bādhavā: 27; —kürekciyān: 219, 220
bāğ: 5, 13, 15, 16, 17, 18, 44, 76,
77, 78, 79, 85, 86, 88, 90, 101,
104, 105, 106, 107, 109, 112,
117, 125, 126, 136, 144, 145,
146, 158, 159, 164, 177, 179,
187, 195, 203, 205, 206, 207,
208, 209, 280; —harācı: 11;
—harāb: 13, 105, 165, 203
bāğāt, bk. bāğ
bāğāt-ı kadīm: 89; —müslimānān: 7,
30, 48, 245
bāğçe: 5, 14, 17, 77, 79, 105, 106,
109, 133, 143, 144, 145, 158, 165,
179, 203, 207, 208; —kiras: 207
bāğçe-hāne: 76
bal: 126, 146, 159
bal mūmu: 159
balık: 146; —avlamak: 159; —hūrde:
159; —kuru: 159; —yaş: 126, 159
baş-hāne: 5, 7, 75, 76, 78, 104, 144
baştine: 163, 182, 219, 221, 223,
224, 226, 229, 239, 241, 242,
243, 244, 261, 263, 264, 271, 273
bāz: 260
bāzār: 3, 5, 10, 30, 66, 85, 126, 146,
152, 158, 159, 164, 179, 182,
187, 188, 211, 249, 268;
—durmak: 135, 179; —galle: 194;
—siyāh: 128
bāzārcı: 152
bāzārgāh: 210; —şehr: 205
bāzdār: 3, 10, 11, 17, 24, 28, 29, 33,
37, 55, 56, 58, 62, 63, 68, 69, 70,
80, 82, 93, 116, 120, 123, 124,
125, 129, 179, 185, 187, 188,
229, 243, 250, 252, 253, 257,
258, 259, 261, 262, 263, 268,
280, 282, 284, 289; —gebrān:
224; —hāne: 3, 80, 81, 110, 113,
124, 163; —mücerred: 3, 80, 81,
110, 113, 124
bāzdārān, bk. bāzdār
bāzdārlık hidmeti: 68, 69, 70
be [bīve] 1526: 8
bedel; —„öşr: 40, 43, 67, 86, 87, 91,
94, 109, 118, 207; —„öşr-i bāğāt:
86, 117; —„öşr-i hubūbāt: 30, 86;
—resm-i ganem: 11
1526
BOA, TD 70, s. 1.
bedel-i cizye, bk. cizye bedeli
[bedel-i „öşr], bk. bedel-i yemiş
bedel-i yemiş [bedel-i „öşr] 1527: 165
bellūt: 89, 90, 267
benar-ı hor [panayır-ı ceviz (?)]1528: 70
bennāk: 181, 182, 183, 185, 186,
187, 188, 254; —yörükān: 254
bennāk resmi, bk. resm-i bennāk
berāt: 44; —sāhibi: 3, 7, 17, 18, 28,
29, 47, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 65,
79, 81, 82, 83, 85, 100, 110, 112,
113, 118, 121, 123, 124, 127,
129, 133, 137, 138, 142, 147,
148, 150, 160, 161, 164, 167,
170, 172, 177, 179, 191, 211,
244, 293; —hümāyūn: 79, 165
besātīn, bk. bostān
bevvāb: 113
bey„ etmek: 27, 104, 198
beyliğe zabt olunmak: 74
beytü'l-māl: 7, 12, 27, 74, 85, 136,
245
bez: 146, ; —satmak: 146
bezīr: 104
bezīr-hāne: 5, 101, 104, 107, 112,
144, 179, 200
bezzāstān, bk. bezzāzistān
bezzāzistān: 3, 5, 144, 179
bid„at: 182, 252; —hınzır: 7, 48, 66,
94, 260, 267
bīve: 3, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 79, 80, 81, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 124, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 147, 148, 149, 150,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 160, 161, 162, 163, 164,
167, 168, 169, 170, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 179, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 191, 192, 196, 197, 198,
199, 204, 205, 209, 210, 211,
212, 213, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280,
1527
1528
BOA, TD 424, s. 885.
BOA, TD 3, s. 370; BOA, TD 403, s. 455.
281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305;
—evkāf-ı selātīn: 4
bīve; —müslim [bīve; —yamak]1529: 88
[bīve; —yamak], bk. bīve; —müslim
[bīve], bk. be
bostān: 7, 12, 17, 30, 48, 79, 105,
106, 107, 109, 126, 146, 159,
165, 195, 206, 207, 245;
—sulanır:
105;
—ruhbānān-ı
manastır: 109
bostāncı: 65
boya; —kara: 126; —kızıl: 126
boya-hāne: 207
boza-hāne: 7, 66, 85, 191, 220, 244
bölük: 253
buğday: 60, 61, 88, 91, 108, 116,
136, 146, 159, 174, 232, 239,
252, 275, 278, 279, 284, 293,
294, 296, 297, 299; —denk: 257,
260
burçak: 159
cābī: 15, 78, 194
cāmi„: 3, 14, 15, 18, 29, 37, 38, 45,
46, 47, 56, 61, 63, 75, 78, 79,
101, 102, 105, 112, 124, 144,
147, 165, 179, 181, 187, 188,
191, 197, 199, 200, 205, 206,
207, 209, 210, 211, 244, 266,
286; —hatībi: 205
Cāmi„ü'l-Fetevā: 201
cān: 279; —zararı: 294, 297, 299
canavar, bk. hınzır
cāy-i āsiyāb, harābe: 195
cebe: 151, 166; —sevb: 178; —köhne:
166
cemā„at: 3, 4, 5, 11, 12, 18, 26, 28,
29, 32, 37, 44, 58, 63, 71, 75, 80,
81, 84, 87, 113, 124, 125, 147,
148, 150, 179, 181, 182, 249,
253, 254, 256, 257, 276, 278,
279;
—akıncı:
218,
267;
—bāzdārān: 58, 68, 69, 116, 129;
—çeltükciyān-ı
enhār:
133;
—çiftçiyān: 218; —dalyancıyān:
11; —gebrān: 26; —gebrān-ı
müsellemān-ı
kal„a:
177;
—gemiciyān:
22,
25,
96;
—huddām-ı
„imāret:
217;
—keşīşān:
79,
84,
107;
—Kıbtiyān: 287; —küreci: 31, 37;
—müsellemān-ı
gebrān:
137;
—müslimānān: 181;—nemekciyān:
8, 11, 21, 24, 25, 44; —tuzcuyān:
16, 84, 113, 141; —tuzcuyān-ı
memlaha: 88, 89; —tuzcuyān-ı
mensūh: 85; —yağcı: 11, 18, 31,
37; —yağcıyān-ı „imāret: 11;
—Yahūdā: 65; —Yahūdiyān: 161,
245; —yamakān, yörük: 22;
—yörükān: 11, 59, 72, 148, 149,
216, 232, 233, 252, 253, 254, 271,
276, 277, 278; —zenbürekciyān: 84
1529
cerehor: 137, 197, 282, 300
cerīme: 60
cevāmi„, bk. cāmi„
cevher: 246, 247, 248; —me„ādin: 196
ceviz: 7, 48, 79
ceviz-i halenden (?): 76
cezīre: 3, 109, 113, 124, 165
cihet: 194; —cābī: 15, 194; —cüz‟[hān]: 202; —eczā‟-hānān: 202;
—ferrāş: 194; —habbāz: 194;
—hāfız: 201; —halīfe-i mu„allim:
202; —hāndān-ı En„ām: 205;
—hāndān-i „aşr: 201; —hatīb-i
cāmi„: 205; —hitābet: 197, 200,
202, 205, 207; —imām: 15, 74,
76, 77, 158, 193, 194, 195, 200;
—imām-ı cāmi„: 205; —imām-ı
hoca: 14; —imām-ı kal„a: 200;
—imām-ı mescid: 205, 206;
—imāmet: 194, 197, 200, 201,
202, 203, 205, 206, 207; —kāseşūy: 194; —kātib: 194; —kayyum:
15, 202, 207; —kazā: 7, 20, 30,
40, 47, 57, 64, 82, 108, 115, 181,
191, 199, 204, 210; —kilārī: 194;
—mu„allim:
74,
201,
202;
—mu„arrif: 15, 200, 202, 205, 207;
—mu„arrif-i cāmi„: 205; —müderris:
195; —mü‟ezzin: 15, 74, 76, 77,
158, 194, 206; —mü‟ezzin-i cāmi„:
205; —mü‟ezzin-i mescid: 206;
—mütevellī: 76, 77, 194, 195,
201; —nakīb: 194; —nāzır: 76;
—nāzır-ı zāviye: 202; —neccār:
75; —nezāret: 202; —nezāret-i
kādī: 200; —şeyh: 194; —şeyh-i
zāviye: 16; —tabbāh: 194, 202;
—talebe: 195, 201; —tedrīs: 201;
—tevliyet: 193, 194, 197, 200,
201, 202, 203; —te‟zīn: 158, 193,
194, 195, 197, 200, 201, 202,
203, 205, 206, 207; —vekīl-harc:
194
cihet-i ta„rīf, bk. cihet-i mu„arif
cisr: 3, 89, 110, 113
civār; —şehr: 206; —zāviye: 207, 208
cizye: 4, 11, 12, 16, 30, 36, 44, 68, 70,
72, 75, 84, 88, 96, 99, 100, 101,
102, 103, 109, 119, 136, 177, 249,
253, 276, 303; —bāğāt: 136;
—bedeli: 72, 109; —gebrān: 4, 188,
200, 205, 206, 208; —gebrān-ı
haymāne: 85; —gebrān-ı yava: 66,
128, 136; —haymāne: 116; —mīrī:
99, 100
cum„a: 205; —gecesi: 206
cum„a (cami): 197, 198
cürm: 216
cürm [ü] cināyat: 12, 27
cüz‟: 15, 73, 158, 165, 201, 202;
—okumak: 14, 15, 74, 77, 165,
170, 198, 202, 209
cüz‟ tilāvet etmek , bk. cüz‟ okumak
cüz‟-hān: 75, 104, 202
cüz‟[-hān]: 202
BOA, TD 403, s. 720-21.
121
çakır gönenciliği [çakır görencciliği]1530:
58
[çakır görencciliği], bk. çakır gönenciliği
çakırcıyān: 4, 30; —hidmeti: 30;
—hāne: 30, 37, 39; —mücerred: 30,
37, 39
çam sakızı: 91
çardak: 76
çavdar: 159
çay (su, dere): 104, 165
çayır: 5, 7, 14, 16, 17, 54, 66, 76,
104, 144, 158, 170, 179, 187,
195, 200, 203, 205, 206, 207,
208, 219, 253, 257; —çiftlik: 219;
—yoncalık: 144
çelik: 159
çeltük: 32, 78, 205, 211, 244, 285,
286, 288, 289, 292; —hissesi:
288, 289; —nehri: 58, 62, 142,
269, 270, 288, 289
çeltükci: 7, 8, 17, 22, 24, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 57, 58,
64, 65, 67, 77, 79, 132, 142, 220,
249, 259, 260, 269, 279, 288, 289;
—bīve: 3, 66, 133, 179; —ehl-i
berāt: 142; —gayr ez: 8; —gebr: 3,
19, 32, 37, 79, 81; —hāne: 17, 23,
37, 45, 46, 57, 61, 66, 110, 113,
133, 139, 179; —hāne-i gebr: 38,
58, 62, 63, 66, 124; —hāne,
müslim: 38, 58, 62, 63, 142;
—kürekci: 7; —kürekci, gebr: 17;
—kürekci, hāne-i müslim: 17;
—kürekci, mücerred-i müslim:
17; —mücerred: 30, 31, 37, 40,
45, 46, 57, 61, 66, 133, 139, 142,
179; —mücerred-i gebr: 3, 58, 62,
63, 79, 81, 124; —mücerred-i
müslim: 3, 19, 38, 58, 62, 63, 81,
124; —müslim: 3, 19, 32, 37, 66,
79, 81; —re‟īs: 7, 17, 32, 37, 38,
58, 62, 66, 142, 269; —yağcı: 37
çeltük[ci]: 9
çeltükcilik hidmedi: 30
çeltükciyān-ı nehr: 32, 37, 66, 133, 219
çeltükciyān, bk. çeltükci
çerī-başı: 216
çeşme: 43, 78, 193, 202; —hidmeti: 193
çıkar bācı: 146, 159
çıra: 66, 76, 146, 159
çift: 230, 231, 233, 253, 263, 276,
278, 279, 288; —nısf: 253, 278,
279, 288; —tasarruf etmek: 11;
—tamam: 253, 278, 279, 288
çift resmi, bk. resm-i çift
çiftciyān: 218
çiftlik: 3, 4, 5, 12, 13, 16, 18, 19, 23,
24, 28, 29, 35, 40, 43, 45, 46, 51,
53, 67, 68, 70, 71, 74, 79, 80, 81,
86, 87, 88, 91, 94, 98, 99, 100,
101, 104, 105, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 117, 121, 122,
123, 124, 125, 139, 140, 142, 143,
1530
BOA, TD 403, s. 250.
122
144, 149, 150, 155, 156, 158, 179,
200, 219, 227, 235; —müsellemān:
140; —vakf: 107
Çingāne1531; —bīve: 3, 62; —cemā„at:
62; —gebrān: 3; —hāne: 30, 37,
287; —hāne-i gebrān: 62; —hāne-i
müslim: 58, 62; —müslimānān: 3;
—mücerred: 30, 37; —mücerred-i
gebrān: 3; —mücerred-i müslim: 3,
58, 62
Çingāneyān, bk. Çingāne
çivid, bk. çivit
çivit: 126, 146
çoban: 90
çölmek: 159
çuka: 85, 159, 200
dağ: 69
dahl ü ta„arruz: 208
dakīk: 85
dalyan: 3, 4, 5, 7, 11, 18, 21, 28, 29,
40, 45, 46, 66, 74, 79, 80, 81, 85,
99, 101, 112, 124, 125, 159, 165,
179, 269; —göl: 66, 204, 270,
285; —māhī: 170; —mahsūlü: 11;
—vakf: 16
dalyancıyān: 11; —hāne: 3, 18, 19,
124; —mücerred: 3, 18, 19, 124
damga-i çuka: 85
darb-hāne: 3, 64, 65, 79, 81, 124;
—köhne: 75
daru: 159
dāru'd-darb: 66, 67, 79, 81, 124,
196, 197, 198, 246, 248
davar otlatmak: 276
defter: 141, 216, 303; —„atīk: 13, 25,
26, 27, 32, 54, 73, 74, 82, 137,
177, 193, 208, 279; —cedīd: 26,
32, 73, 74, 82, 107, 109, 133, 137,
177, 192, 193, 200, 203, 208, 257,
273, 276, 279, 284, 288, 289, 294,
297, 299, 302; —cedīd-i hākānī:
192,
193,
253;
—cedīd-i
sultāniyye: 27, 54; —hākānī: 133,
174; —köhne: 192; —mukāta„a: 8,
19, 21, 29, 32, 39, 57, 63, 67, 81,
124; —şāhī: 216; —vilāyet: 191
defterdār: 91, 117, 125, 212, 267;
—Dergāh-ı „Ālī: 183, 189; —Hızāne-i
„Āmire: 4, 49, 55, 90, 111, 117, 191,
220, 121, 244, 271, 272; —tīmār-ı
vilāyet: 90; —tīmār[-ı vilāyet]: 111,
125
deftere sebt olunmak: 105
değirmen; —kepe: 105; —meremmeti:
209; —suyu: 77
değirmen, bk. āsiyāb
değirmen; —harāb, bk. āsiyāb—harāb
dekākīn; —haddādān: 201; —hāssa:
104;
—sebze-fürūşān:
85;
—sergi1532: 205
dekākīn, bk. dükkān
1531
1532
Bk. Cemaat ve Şahıs Adları Dizini.
BOA, MAD 170, v. 489a.
dekākīn-i kassāb, bk. dükkān-ı kassāb
demin-i kal„a [zemīn-i kal„a]1533: 13
demür: 126, 146, 159
demürci: 107
denk: 232, 239, 252, 257, 260, 275,
278, 279, 284, 293, 294, 296,
297, 299
derbend: 33, 50, 60, 61, 69, 91, 108,
116, 136, 140, 163, 174, 181,
183, 184, 185, 186, 188, 189,
221, 224, 225, 232, 233, 252,
257, 260, 263, 264, 273, 274,
275, 277, 278, 279, 287, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302; —„ādeti: 20, 91,
225, 232, 239, 257, 263, 274,
279, 284; —cedīd muhāfazası: 88;
—hidmeti: 69, 282, 300; —kadīm:
181; —muhāfazası: 9, 20, 33, 50,
60, 61, 69, 91, 108, 116, 136,
140, 142, 149, 174, 175, 176,
239, 260, 273, 275; —ta„mīri: 20
derbend beklemek, bk. derbend
muhāfazası
derbend; —hāne, bk. derbendci; —hāne
derbend hıfzı, bk. derbend muhāfazası
derbend
hırāseti,
bk.
derbend
muhāfazası
derbend hıfz u hırāseti, bk. derbend
muhāfazası
derbendci: 116, 120, 123; —bīve: 3,
55, 56, 60, 62, 63, 80, 81, 108,
109, 110, 113, 124, 142, 150, 170,
177, 179; —gebrān: 3; —hāne: 17,
19, 28, 61, 62, 80, 81, 108, 109,
116, 120, 123, 136, 142, 150, 170,
177, 179, 192, 211; —hāne-i gebr:
29, 55, 56, 63, 110, 111, 113, 124,
188; —hāne-i müslim: 55, 56, 111,
113, 124, 188; —mücerred: 17, 19,
28, 60, 61, 62, 80, 81, 108, 116,
120, 123, 136, 142, 150, 170,
177, 179; —mücerred-i gebr: 3,
29, 55, 56, 63, 110, 113, 124, 188;
—mücerred-i müslim: 3, 55, 56,
124; —müslim: 3, 110; —müzevvec:
60, 61
derbendciyān, bk. derbendci
derbendciyān-ı kurā: 188
dere: 27
Dergāh-ı „Ālī: 4, 13, 138, 179, 183,
189, 201, 209, 212, 289, 292
dergāh-ı ma„delet-penāh: 192
Dergāh-ı Mu„allā, bk. Dergāh-ı „Ālī
der-i devlet: 193, 208, 273, 276, 288,
289
deri: 146, 159
dervīş: 26, 208
dervīşān, bk. dervīş
deryā: 3, 25, 69; —kenār: 3, 25, 37,
38, 98, 112, 113; —kenārı
muhāfazası: 34, 136
1533
BOA, TD 143, s. 25.
deryā kenārı hıfzı, bk. deryā kenārı
muhāfazası
der[yā] kenārı hıfzı: 32
deşt-bānī: 7, 99
devāb (?): 278
deve: 32, 99; —beslemek: 32, 99;
—dişi: 32, 99; —erkek: 32, 99;
—ervāne (dişi): 99; —hidmeti: 32;
—tīmārı: 32
deveci: 37, 99
devel [devek] 1534: 245
[devek], bk. devel
devlet eşiği: 159
digne [vigne] 1535: 201
[vigne], bk. digne
dink: 144, 145
diri satmak: 126
dişi deve, bk. deve; —dişi
dizdār: 31, 82, 113, 151, 164, 166,
178, 179, 199, 205, 210, 211,
213, 265, 266, 286, 304, 305; —bātīmār: 3;—bā-„ulūfe: 3; —kal„a: 150
doğan gölenç [doğan; —görenç]: 116
doğan; —görenc: 163
[doğan; —görenç], bk. doğan gölenç
dolab: 105
donluk: 126
donluk; —zevc: 166
dönüm: 7, 13, 14, 16, 30, 44, 48, 76,
77, 105, 144, 146, 158, 165, 205,
208, 245, 276
döşeme (köprü tahtası): 89
du„ā: 15, 205
du„āyī: 101
duhān: 20, 66, 230, 253, 255, 257,
276, 278, 279; —yörükān: 253
dul avrat: 141
dükkān: 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 54, 56, 72, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 85, 101, 104, 105, 106,
107, 112, 114, 124, 125, 128, 133,
144, 145, 158, 165, 179, 187, 188,
194, 195, 197, 198, 200, 201, 202,
206, 207, 209, 210; —battāl: 75;
—boya-hāne: 207; —çardak: 76;
—çeltükciyān: 77; —demürci: 107;
—harāb: 76, 78; —harābe: 194;
—helvā‟i, harāb: 13; —kassāb: 76,
101,
200;
—ma„mūr:
76;
—meremmeti:
202,
210;
—
na„lband: 13, 144, 207; —sābūnhāne: 207; —ücreti: 209
dükkān-ı
popahça
[dükkān-ı
pāpūçcı]: 13
dükkān-ı sulu [dükkān-ı helvayī] 1536: 77
dükkān-ı şerbet: 77
[dükkān-ı helvayī], bk. dükkān-ı sulu
[dükkān-ı pāpūçcı], bk. dükkān-ı
popahça
1534
1535
1536
BOA, TD 267, s. 472; BOA, MAD 170, v. 9a.
BOA, MAD 170, v. 490b.
BOA, TD 403, s. 519.
ebnā-i „utekā: 158
eczā‟, bk. cüz‟
eczā-i Kelām-ı Kadīm: 200
eczā-hān, bk. cüz‟-hān
eczet-i keştī [ücret-i keştī]: 278
ed-defterdār, bk. defterdār
ehl-i berāt, bk. berāt sāhibi
ehl-i irşād: 202
ehl-i Kur‟ān: 187
e‟imme, bk. imām
ekinlik: 68, 103, 139, 261
elden satmak: 126
el-evkāf, bk. vakf
elle yolunmak: 159
emīn: 247; —darb-hāne-i köhne: 75
emlāk, bk. mülk
emr: 77, 159, 273; —pādişāhī: 133;
—şerīf: 288; —şerīf-i „ālī-şān: 164
En„ām: 205
engişt (kömür): 196, 248; —ma„den:
245
enhār, bk. nehr
envā„-ı vücūh-ı mülkiyyet: 104
erbāb-ı tīmār, bk. tīmār erbābı
erkek deve, bk. deve; —erkek
ervāne deve, bk. deve; —ervāne (dişi)
erz: 191, 192, 194, 209, 270; —sāfī:
219, 220, 249, 269, 270, 288, 289
erzen: 145
esīr; —satmak: 126, 146, 159;
—müjdegān: 75
eslāh „utekā: 105
Esrār-nāme: 201
eşcār: 165; —ceviz: 79; —tut: 79,
209; —zeytūn: 79
eşkünci: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 23,
59, 99, 112, 179, 211, 216, 257;
—hāne: 17; —mücerred: 17
eşkünciyān, bk. eşkünci
eşmek: 10, 26, 35, 44, 99
ev: 105, 207
evkāf, bk. vakf
evkāf; —selātīn: 4, 5; —ümerā: 4, 5;
—vüzerā: 5
evlād-ı sāhib-i vakf, bk. vakf; —sāhibi
evlādına vakf, bk. vakf-ı evlād
fā‟ide-i milh: 85
fakīr: 7
fakirü'l-hāl: 3
fenarī: 113
ferrāş: 194
fertūt: 82, 141
fesād: 273
Fetevā-yı Bezzāziye: 201
Fetevā-yı Hulāsa: 201
feth: 137; —olunmak: 107
fınduk: 178
fınduk[-ı tüfenk]: 82
fihrist: 1
flori: 85; —Frengī: 163
fuçı: 252, 267, 279, 288, 289, 294,
297, 299
fukarā: 61, 207
furun: 16, 75, 77, 101, 106
gallāt, bk. galle
galle: 12, 27, 30, 60, 68, 85, 94, 159,
194, 233, 239, 253, 257, 260,
263, 267, 276, 278, 279, 280,
282, 288, 289, 301, 302, 303
gallevāt, bk. galle
ganem: 4, 8, 11, 13, 19, 21, 27, 29,
32, 39, 44, 48, 56, 57, 58, 63, 67,
74, 79, 81, 89, 102, 114, 124,
126, 128, 146, 152, 159, 161,
167, 179, 181, 182, 191, 208,
211, 220, 244
gāv: 267; —siyāh: 3, 8, 12, 13, 18,
21, 107; —siyāh-ı hāssa: 8
gāvmīş, bk. gāvmīşān
gāvmīşān: 12, 13, 44, 72, 80, 81, 89,
104, 105; —büzürk: 107; —
küçük: 107
gayr „avārız, bk. gayr ez-„avārız
gayr ez-„avārız: 3, 18, 188, 211;
—hāne-i gebrān: 3; —hāne-i
müslimānān:
3;
—mücerred-i
gebrān:
3;
—mücerred-i
müslimānān: 3
gebr, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 79, 80, 81, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 102, 103, 104, 108,
110, 111, 112, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 124, 127,
128, 129, 130, 132, 133, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 142, 143, 145,
147, 148, 149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 160, 161, 162,
163, 164, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 179, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 191, 192, 193, 194, 196, 197,
198, 199, 200, 204, 205, 206, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 241,
242, 244, 245, 246, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
302, 303, 304, 305; —haymāne: 85;
—müsellemān-ı kal„a: 177; —yava:
66, 128, 136
gebrān, bk. gebr
123
geçüd: 96, 118
gemi: 96, 114, 123, 124, 278, 279;
—geçüd: 118; —hidmeti: 21, 22,
26; —re‟īsi: 25; —ta„mīri: 96;
—vakf: 21, 25
gemici: 22, 23, 25, 45, 96; —gebrān:
22; —hāne: 111; —hāne-i gebrān:
124; —hāne-i müslim: 124;
—mücerred: 111; —mücerred-i
müslim: 124
gemicilik hidmeti: 25
gemiciyān, bk. gemici
gendüm: 144, 145, 158, 194, 200,
205, 245
gılmān: 3, 72, 80, 81; —mādeyān: 9,
22; —mādeyān, hāne: 17, 19, 28,
110, 113; —mādeyān, mücerred:
17, 19, 28,110, 113; —ortakcıyān,
bīve: 3; —ortakcıyān, gebrān: 3;
—ortakcıyān, mücerred-i gebrān:
3;
—ortakcıyān,
mücerred-i
müslimānān: 3; —ortakcıyān,
müslim: 3; —vakf, gebr: 18, 19;
—vakf, müslim: 18, 19
gılmānān, bk. gılmān
giyāh: 48, 99, 263
göçmek: 276
göl: 3, 4, 21, 28, 29, 66, 86, 93, 115,
116, 120, 122, 123, 124, 125, 159,
161, 172, 179, 204, 236, 269, 270,
285; —dalyan: 66; —kurumak: 115
gölencilik
hidmeti
[görenccilik
hidmeti]1537: 30
gön: 159; —kara-sığır: 126; —kara-sığır
ineği: 126; —su-sığırı: 126; —yaş:
126
gönder: 182
gönencilik [görenccilik]1538: 58
[görenccilik], bk. keloviçecilik
[görenccilik], bk. gönencilik
[görenccilik hidmeti], bk. gölencilik
hidmeti
görenc: 163
gügül (ipek kozası): 30, 48
gümrük: 85, 159
güşt: 194, 202
güzer-gāh: 133
habbāz: 101, 194
hābbe (?): 208
habre: 166
hāce-i hudāvendigār, bk. hāce-i pādişāh
hāce-i pādişāh: 4, 49, 55, 125
haddādān: 201
hadd: 27
hademe; —darb-hāne: 3, 64, 65, 79,
81, 124; —gāv-ı siyāh: 3; —gāv-ı
siyāh, bīve: 3, 18, 28, 29; —gāv-ı
siyāh, gebrān: 3, 18; —gāv-ı
siyāh, hāne-i gebr: 28, 29; —gāv-ı
siyāh, mücerred-i gebr: 3, 18, 28,
1537
1538
BOA, TD 374, s. 63.
BOA, TD 403, s. 250.
124
29; —gāv-ı siyāh, mücerred-i
müslim: 3, 18, 28, 29; —gāv-ı siyāh,
müslim: 3, 18, 28, 29; —gāvmīşān,
bīve: 124; —gāvmīşān, hāne-i
gebrān: 124; —gāvmīşān, hāne-i
müslimān:
124;
—gāvmīşān,
mücerred-i gebrān: 124; —gāvmīşān,
mücerred-i
müslimān:
124;
—„imāret: 3, 13, 18, 19, 64, 65, 79,
81, 124, 217; —mādeyān, hāne-i
müslim:
28,
29; —mādeyān,
mücerred-i müslim: 28, 29;
—mādeyān-ı hāssa: 3; —mādeyān-ı
hāssa, gebr: 3; —mādeyān-ı hāssa,
mücerred-i müslim: 3; —mādeyān-ı
hāssa, müslim: 3; —me„ādin: 3;
—me„ādin, bīve: 3, 124; —me„ādin,
gebrān: 3; —me„ādin, hāne-i gebrān:
124; —me„ādin, hāne-i müslimānān:
124; —me„ādin, mücerred-i gebrān:
3, 124; —me„ādin, mücerred-i
müslimānān: 3, 124; —me„ādin,
müslimānān: 3
hāfız: 75, 201
hāfızān; —cisr: 3, 113; —cisr, hāne:
113, 124; —cisr, mücerred: 113,
124; —derbend, bīve: 38; —derbend,
hāne-i gebrān: 38; —derbend, hāne-i
müslim: 38; —derbend, mücerred-i
gebrān: 38; —derbend, mücerred-i
müslim: 38; —kenār-ı deryā: 3, 113;
—kenār-ı deryā, bīve: 38; —kenār-ı
deryā, hāne: 112, 113, 124;
—kenār-ı deryā, hāne-i gebrān:
38; —kenār-ı deryā, hāne-i müslim:
38; —kenār-ı deryā, mücerred: 112,
113,
124;
—kenār-ı
deryā,
mücerred-i gebrān: 38; —kenār-ı
deryā, mücerred-i müslim: 38
hafta: 126, 159
hākānī: 174, 192, 193, 253
hākimü'l-vakt: 105
hakk-ı dönüm: 76
halenden (?): 76
hālī ez-ra„iyyet: 130, 131, 148, 154,
173, 174
hālī koymak: 276
halīfe: 74
halīfe-i mu„allim: 202
halk: 8, 9, 16, 21, 25, 30, 33, 34, 43,
48, 60, 69, 70, 73, 91, 94, 98, 99,
108, 113, 115, 136, 174, 253,
260, 264, 278
hammām: 3, 5, 18, 29, 37, 38, 45,
46, 56, 61, 63, 79, 104, 106, 112,
114, 124, 125, 144, 147, 158,
165, 179, 181, 187, 188, 191,
194, 195, 199, 200, 205, 211,
244, 266, 286; —çifte: 12, 37
hamr: 7, 146, 159, 174, 232, 260,
279, 284
hān; —harāb: 14
hanāzır, bk. hınzır
hāndān; —„aşr: 201; —du„ā: 15, 205;
—eczā‟: 15; —En„ām: 205; —hatm-i
Kelām-ı Kadīm: 205, 206; —Kelām-ı
Kadīm: 205
hāne (ev): 14, 15, 16, 17, 44, 75, 76,
77, 78, 79, 101, 104, 106, 107,
112, 114, 143, 144, 159, 174,
179, 194, 201, 206; —battāl: 75;
—fevkānī: 101, 106, 107; —hālī: 14;
—imām: 105, 106; —keşīşān: 107;
—metropolid: 17, 101; —tahtānī:
101, 106, 107; —zemīn: 195
hāne-i revgan-ı bezīr: 104
hāne*;—„avārız: 4, 18, 179, 267;
—„avārız, bennāk: 188; —„avārız,
bīve: 18, 29, 38, 46, 56, 63, 81,
113, 122, 124, 132, 188; —„avārız,
gebrān: 3, 18, 29, 38, 46, 56, 63,
81, 113, 124, 188, 211; —„avārız,
hāne-i gebrān: 122, 132; —„avārız,
mücerred-i gebr: 18, 29, 38, 46, 56,
63, 81, 113, 122, 124, 132, 188;
—„avārız, mücerred-i müslim: 18,
29, 38, 46, 56, 63, 81, 113, 122,
124, 132, 188; —„avārız, müslim: 3,
18, 29, 38, 46, 56, 63, 81, 113, 122,
124, 132, 188, 211; —gayr ez„avārız:
18;
—gayr
ez-„avārız,
bāzdārān: 123; —gayr ez-„avārız,
bīve: 18, 29, 38, 46, 56, 63, 81, 113,
124; —gayr ez-„avārız, derbendci,
hāne:
123;
—gayr
ez-„avārız,
derbendci, mücerred: 123; —gayr
ez-„avārız, gebr: 18, 29, 38, 46, 56,
63, 81, 113, 124; —gayr ez-„avārız,
hāne-i gebrān: 122; —gayr ez„avārız, mücerred-i gebr: 18, 29, 38,
46, 56, 63, 81, 113, 122, 124;
—gayr
ez-„avārız,
mücerred-i
müslim: 18, 29, 38, 46, 56, 63,
81, 113, 124; —gayr ez-„avārız,
müslim: 18, 29, 38, 46, 56, 63,
81, 113, 122, 124; —gayr ez„avārız, sāhib-i berāt: 123; —gayr
ez-„avārız, yörük: 123; —gebrān:
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79,
80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103,
104, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 124, 127, 128, 129, 130,
132, 133, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 142, 143, 145, 147,
148, 149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 167, 168, 169, 170,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
179, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 191, 192, 193,
194, 196, 197, 198, 199, 204,
205, 209, 210, 211, 212, 213,
217, 218, 219, 220, 227, 231,
234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 264,
265, 266, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 302,
303, 304, 305; —gılmānān-ı
mādeyān: 9; —m. (müslim): 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 238, 239, 241,
242, 246, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 264,
267, 270, 271, 274, 275, 276,
277, 280, 281; —müslim: 3, 8, 9,
10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 102, 103, 108, 110,
111, 112, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 124,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 145, 147,
148, 149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 167, 168, 169, 170,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
179, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 191, 192, 193,
194, 196, 197, 199, 204, 205,
209, 210, 211, 212, 213, 217,
218, 219, 220, 229, 230, 235,
236, 237, 238, 244, 245, 248,
249, 251, 252, 253, 254, 257,
258, 259, 263, 264, 265, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273,
276, 278, 279, 281, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 295, 296, 297, 299, 300,
302, 304, 305; —müslim, evkāf-ı
selātīn: 4; —ra„iyyet: 254, 261
harāc: 11, 12, 22, 25, 30, 36, 74, 86,
89, 90, 116, 137, 141, 177, 182,
193, 207
harāc-güzār: 159
harāmī basmak: 193
harc: 75, 86, 202, 207; —evkāf: 201;
—meremmet: 75; —mütevelli: 75
hāric ez-defter: 87, 94, 128, 132,
136, 149, 269
hāricden; —biçmek: 99; —ekmek: 73,
93, 140; —oturmak: 95; —zirā„at
etmek: 12, 30, 34, 35, 66, 88, 91,
92, 93, 94, 97, 98, 99, 115, 149,
172, 239, 284
hasene-i sultāniyye: 66
hāsıl*; —„asesiyye: 38, 39, 80, 114;
—bāğ:
206;
—çayır:
7;
—çeltükciyān: 79; —dāru'-darb:
79; —dekākīn: 114; —gāvmīşān:
81; —giyāh: 99; —hammām: 114;
—hāne (ev): 114; —hergele: 114;
—ihtisāb: 38, 39; —ihzāriyye: 38,
114; —iskele: 37; —kapudan:
110; —keştī: 114; —ma„den: 21;
—mādeyān: 81; —mukāta„a: 55;
—nukra: 39; —sazlık: 7; —yağcı:
39; —yörük: 39; —zirā„at: 12
hasır: 15, 74, 75, 159, 197, 200, 201,
202, 203, 206, 207, 209; —harcı:
202; —mescid: 206
hāss: 1, 4, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 37,
40, 41, 45, 49, 55, 58, 59, 62, 67,
80, 89, 90, 91, 110, 111, 116, 117,
120, 121, 125, 129, 133, 136, 137,
138, 142, 147, 148, 150, 152, 158,
164, 167, 170, 172, 173, 177, 179,
181, 182, 183, 188, 189, 191, 199,
204, 209, 212, 213, 217, 220, 244,
252, 266, 271, 272, 286, 287, 288,
289, 292; —hāce-i pādişāh: 125;
—kapudan: 4, 8, 125; —mīr-livā:
111, 119, 121, 125, 199, 204, 210,
249, 266, 267, 268, 286, 293, 304;
—mīr[-livā]: 4; —nişāncı bey: 4,
90, 111, 125; —pādişāh: 4, 8, 17,
21, 28, 31, 32, 37, 40, 45, 48, 55,
57, 58, 61, 62, 64, 67, 79, 82, 89,
108, 109, 110, 115, 116, 120,
124, 125, 128, 133, 135, 136,
142, 147, 152, 158, 160, 161,
162, 164, 167, 170, 172, 179,
181, 182, 188, 191, 192, 196,
199, 204, 205, 209, 210, 211,
218, 220, 244, 245, 248, 250,
251, 266, 267, 269, 270, 285,
288, 289, 292, 305; —paşayān-ı
„izām: 4; —sadrü'l-vüzerā: 4
hāss-ı şāhī, bk. hāss-ı pādişāh
hāss-ı hümāyūn, bk. hāss-ı pādişāh
hāssa: 3, 8, 70, 99, 104, 269; —deve,
hidmeti: 32; —deveci: 99; —ervāne
deve: 99; —göl: 236; —kara-sığır: 8,
17; —sazlık: 236; —hümāyūn: 10,
23, 57, 220, 257; —kapudan: 17
hāssa harc: 86
hāssa-i pādişāh, bk. hāss-ı pādişāh
hāssa-i şāhī, bk. hāss-ı pādişāh
hatīb: 3, 7, 14, 40, 45, 57, 63, 82,
101, 108, 127, 133, 147, 148,
179, 181, 182, 188, 191, 199,
205, 209, 211, 217, 244, 266, 286
hatm; —Kelām-ı Kadīm: 205, 206;
—Kur‟ān: 187
havlı-i manastır: 107
havyar: 159
haymāne: 85, 116
helvā‟i: 13
[helvāyī], bk. sulu
hendek-i hisār: 165
hergele: 66, 99, 112, 114
hımār satmak: 126, 146
hınta: 13, 278
hınzır: 7, 48, 66, 90, 94, 159, 260,
267; —satmak: 146
hıyār: 126, 146, 159
Hızāne-i „Āmire: 4, 49, 55, 111, 117,
121, 191, 220, 244, 271, 272
hibe: 27
hibe ve temlīk: 193
hibre: 82
Hidāye: 201
hidmetkārān; —āsitāne: 103; —gāv-ı
siyāh-ı hāssa: 8; —ma„den: 113;
—mādeyān: 89; —„imāret: 129,
133
hīme, bk. odun
himl: 200, 205, 245
hisār: 33, 165; —yapmak: 141, 197,
282, 300; —yeri: 13
hisse: 8, 35, 38, 99, 193, 209, 288,
289; —bāzdārān: 24; —ağa: 289,
292; —evlād: 193; —merd-i tīmār:
24; —mīrī: 257, 288, 289;
—muhtesib: 10, 26, 35, 44, 177;
—zāviye: 14
hitābet: 197, 200, 202, 205, 207
hīzem, bk. odun
hoca: 14, 15
hubūbāt: 7, 30, 43, 48, 68, 86, 94,
109, 126, 159
hudāvendigār yūndları: 99
huddām-ı „imāret, bk. hademe-i „imāret
hudūd: 192
huffāzīn, bk. hāfız
hukūk; —„āmme: 27; —„örfiyye: 12;
—şer„iyye: 12, 27, 208
[hum-hāne], bk. mem-hāne
hums-ı nukra: 196, 246, 247, 248
hutebā, bk. hatīb
hüccet-i şer„iyye: 104, 198
hücerāt: 80, 81, 104, 106, 112, 124,
125, 144; —fevkānī: 5; —tahtānī:
5; —Yahūdiyān: 105
hükm; —„ālī-şān: 16; —„atīk: 27, 44,
141; —cedīd: 27, 44, 141;
—hümāyūn: 77, 192, 193, 197,
207, 208, 239, 260; —şerīf: 9, 13,
16, 50, 54, 70, 82, 84, 107, 109,
137, 174, 177, 197, 274; —şerīf-i
„ālī-şān: 187
ığrıb: 5, 7, 25, 28, 125, 159
ığrıb mahsūlü, bk. mahsūl; —ığrıb
ılıca: 191, 202, 211, 244
ırgadlık: 86
icmāl-i mahsūlāt: 191
ihtisāb: 5, 10, 18, 19, 26, 29, 35, 38,
39, 44, 45, 46, 55, 56, 66, 85,
124, 125, 128, 136, 177, 196,
235, 245, 248, 249, 268, 285, 302
ihzār: 5, 10, 18, 19, 26, 29, 35, 38,
44, 45, 46, 55, 66, 99, 112, 114,
124, 125, 128, 136, 177, 285, 302
ihzāriyye, bk. ihzār
İlāh-nāme (İlahiname): 201
imām: 3, 7, 15, 17, 18, 20, 28, 29,
31, 46, 47, 54, 56, 57, 61, 63, 64,
65, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83,
125
85, 105, 106, 108, 110, 113,
158, 164, 179, 181, 188,
193, 194, 195, 199, 200,
202, 205, 206, 207, 209,
211, 213, 217, 244, 249,
257, 266, 267, 268, 271,
304, 305; —cāmi„: 101, 165,
—hoca: 14; —mescid: 77,
206; —kal„a: 200
imāmet: 194, 197, 200, 201,
203, 205, 206, 207
124,
191,
201,
210,
253,
286,
205;
205,
202,
„imāret: 3, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 26,
27, 30, 37, 64, 65, 70, 72, 74, 79,
81, 102, 103, 105, 106, 112, 124,
129, 133, 179, 191, 194, 198,
199, 205, 211, 217, 244, 266, 286
inek: 8
ipek: 159
irs: 193, 197, 198
irşād: 202
iskele: 4, 21, 28, 29, 37, 74, 124,
125; —kal„a: 32
iskel[e]: 85
ispenç: 11, 12, 16, 22, 24, 25, 26,
30, 35, 36, 41, 44, 60, 61, 68, 69,
70, 72, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
94, 95, 96, 108, 116, 129, 136,
137, 141, 164, 174, 177, 182,
193, 232, 239, 245, 246, 247,
252, 253, 257, 260, 273, 275,
276, 278, 279, 282, 284, 287,
288, 289, 293, 294, 296, 297,
299, 300, 302, 303; —gebrān: 7;
—mücerred-i gebrān: 7
istirbāh: 144, 145
k. (bennāk): 193
kabza: 166, 178
kaçgun: 7, 12, 85
[kaçgun], bk. mahkut
kādī: 3, 179, 188, 200, 208, 211, 303
kādī-„asker; —Anadolu: 4; —Rūm-ili: 4
Kādīhān: 201
kādīlık: 1, 3, 179, 294; —yer: 124
kāfir: 82, 86, 159, 237, 239, 253,
274; —zamānı: 90; —müzevvec:
108, 159
kāh (saman): 48
kāl: 108
kāl-hāne: 196, 246, 248
kal„a: 3, 5, 13, 31, 32, 37, 82, 84, 97,
98, 101, 112, 113, 119, 122, 124,
125, 150, 151, 159, 164, 166,
176, 177, 178, 179, 199, 200,
201, 205, 210, 211, 213, 265,
266, 286, 303, 304, 305; —fethi:
137; —ta„mīr ve termīm: 177
kalender imāmı: 202
kal„ī (kalay): 126, 159
kaliçe: 126, 159
kalkan: 159
kantār: 55, 56, 66, 124, 166, 178, 192;
—āhen-i samakovān: 192; —cedīd:
48
126
kānūn; —bāc-ı bāzār: 126, 146, 159;
—kadīm: 275, 288, 289; —rüsūm-ı
bāb-ı kal„a: 159; —ta„şīr: 159;
—ta„şīr-i bāğāt: 126, 159; —ta„şīr-i
gallāt: 159; —ta„şīr-i hubūbāt: 126
kānūn-nāme: 90; —yörükān: 216
kapan: 192, 193; —dakīk: 85;
—galle: 85; —mülk: 192
kapu: 107, 159
kapudan: 4, 8, 17, 110, 125
kapudanī, bk. kapudanlık
kapudanlık: 86, 89
kara-sığır: 8, 17, 107, 126; —derisi:
146; —ineği: 126; —ineği satmak:
126; —mīrī: 21
kārbān geçmek: 278
kārbān-sarāy: 5, 15, 18, 75, 80, 81,
104, 106, 112, 125, 200, 202;
—harāb: 13; —meremmetī: 210
kār-hāne-i mūytāb: 200
karış (ölçü): 89
karpuz: 126, 146, 159
kārūbān: 75
kārūbān-sarāy, bk. kārbān-sarāy
karye*; —halkı: 8, 9, 16, 21, 25, 33,
34, 43, 48, 60, 69, 70, 73, 91, 94,
98, 99, 108, 136, 174, 253, 260,
264; —kāfiri: 274; —keferesi: 8,
193, 197, 273, 276, 279, 282,
300, 303; —re„āyāsı: 9; —sınurı:
32, 34, 40, 43, 52, 59, 70, 72, 73,
74, 79, 86, 87, 88, 109, 177, 253,
274, 276, 278, 279
[karye; —sınurı], bk. luma sınurı
kasaba: 3, 4, 129, 133, 135, 136,
138, 142, 147, 148, 150, 152,
158, 161, 164, 170, 191, 199,
205, 211, 244, 266, 286
kāse-şūy: 194
kassāb: 76, 101, 200; —yerlü: 126, 159
kātib: 113, 194; —hidmetkārān-ı
ma„den: 113
kātibān-ı ma„den: 108
katl: 273
kavun: 126, 146, 159
kayacıyān: 36; —hāne: 3, 38, 39,
124; —mücerred: 3, 38, 39, 124
kayacılık hidmeti: 36
kayyum: 15, 20, 29, 75, 82, 202,
207, 211
kazā: 4, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26,
29, 30, 35, 38, 39, 40, 45, 46, 47,
48, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 79,
80, 81, 82, 88, 89, 96, 98, 99,
108, 110, 112, 114, 115, 116, 120,
122, 123, 124, 127, 128, 133, 135,
136, 137, 141, 142, 143, 147, 150,
152, 158, 160, 161, 165, 167, 170,
172, 177, 179, 181, 182, 183, 187,
188, 191, 192, 193, 196, 197, 198,
199, 203, 204, 205, 209, 210, 217,
227, 229, 244, 248, 249, 257, 260,
265, 266, 267, 285, 286, 287, 292,
293, 304
kazgan: 78, 166
kebe: 13, 146, 159, 201, 209;
—saçaklu: 159
kefere: 8, 21, 24, 66, 137, 141, 146,
193, 197, 247, 252, 273, 276,
279, 282, 300, 303; —hānesi: 17
Kelām-ı Kadīm, bk. Kur‟ān
Kelām-ı Kadīm okumak, bk. Kur‟ān;
—okumak
kelek: 159
kelem: 146, 159
keloviçecilik [görenccilik] 1539: 30
kemān: 151, 166, 178
kenār-ı deryā, bk. deryā kenārı
kenāyis, bk. kilise
kendir: 126
kenisā, bk. kilise
kepe değirmen, bk. değirmen; —kepe
kepenek: 126, 146, 159
kestane: 48, 126, 146, 159
keşīş: 16, 44, 46, 70, 79, 84, 91,
107, 109, 112, 113, 124, 125,
136, 139, 211
keşīşān, bk. keşīş
keşīşān; —cezīre: 3, 113; —manastır:
107, 117, 118
keştī, bk. gemi
keştībān, bk. gemici
ketb olunmak: 54
kethudā: 7, 31, 83, 84, 113, 151,
164, 178, 199, 204, 210, 211,
213, 265, 266, 272, 286, 304,
305; —kal„a: 166; —ser-„asker: 4;
—şehr: 83
kettān: 126, 146, 159
keyl: 7, 13, 48, 85, 192, 220
keylāt: 192
Kıbtiyān, bk. Çingāne
kılā„, bk. kal„a
kırā‟at: 187
kıst; —bāc: 188; —bāc-ı bāzār: 182;
—bāzār: 188; —hammām: 187,
194, 195
kış: 99
kışla, bk. kışlak
kışlak: 87, 89, 90, 91, 104, 111;
—gāvmīşān: 88, 104; —yörükān: 35
kışlamak: 90, 99
kıyye: 220
kilārī: 194
kilçe: 145, 192, 194, 219, 220, 249,
288, 289
kile: 88, 91, 108, 116, 136, 145, 158,
174, 269, 270, 278; —Kara-verye:
136
kilise: 3, 5, 16, 79, 85, 106, 107, 109,
112, 125, 139, 142, 145, 165, 179;
—odası: 145; —keşīşān: 136
1539
BOA, TD 374, s. 62.
kirācıyān: 64; —bīve: 64; —hāne: 64;
—hāne-i gebr: 64; —mücerred: 64;
—mücerred-i gebr: 64
kiras: 207
kirāye, bk. kirā
kirā: 145; —dekākīn: 85, 197, 198, 202;
—oda: 194, 195, 197, 202; —odahā-i
kārbān-sarāy: 202; —zemīn: 194
kiremid: 30
kiriçine (?): 287
Kitāb-ı „ani'l-İhyā: 200
Kitāb-ı Kādī-zāde: 200
Kitāb-ı Meşārık: 200
Kitāb-ı Meşāyih: 200
kitābet: 203; —etmek: 288, 289
Kitābü'l-Āsān: 201
koru: 99; —hāssa: 99
korucu: 3; —müslimānān: 11
kovan: 27, 89, 90, 239, 260, 263, 278
kovan (top): 178
koyun, bk. ganem
koyun; —boğazlamak: 126, 159;
—kışlamak: 87; —satmak: 159;
—satılmak, diri: 146
koyun resmi, bk. resm-i ganem
koyun kol dökmek [koyun döl
dökmek] 1540: 87
[koyun döl dökmek], bk. koyun kol
dökmek
koz: 146
kömürcilik: 247; —hidmeti: 48
kömürciyān: 31; —bīve: 110, 113;
—hāne: 110, 113; —ma„den: 108,
109; —ma„den, bīve: 55, 56, 108,
109; —ma„den, hāne: 108, 109;
—ma„den, hāne-i gebrān: 55, 56;
—ma„den, hāne-i müslim: 55, 56;
—ma„den, mücerred: 108, 109;
—ma„den, mücerred-i gebrān: 55,
56; —ma„den, mücerred-i müslim:
55, 56; —mücerred: 110, 113
köprü: 54, 88, 98, 112, 125, 174,
257; —gözlemek: 257; —hidmeti:
54; —meremmeti: 89, 207, 210,
257; —mühimmātı: 54; —ta„mīri:
174, 257; —ta„mīr ve termīmi: 54
köprücü: 88, 96
kūh: 93, 95, 97, 98, 102, 104, 192
kul; —azatsuz: 12, 105
kumāş: 159; —kuru: 126
kura*; —derbend: 188, 189; —emlāk:
211; —evkāf: 211; —gebrān: 187,
188, 189; —müslim: 187, 188,
189; —re„āyāsı: 188
Kur‟ān: 187, 200, 201, 205, 206;
—okumak: 205, 206, 207
kuyu: 177
kuzu: 146, 159; —boğazlamak: 126;
—satılmak: 159; —satılmak, diri:
126, 146
1540
BOA, TD 403, s. 704.
küb [küvāre]1541: 11
külçe: 66
küre: 13; —yağcı: 8; —yūndları: 16
küreci: 7, 9, 31, 37, 39; —hāne: 3,
18, 19, 124; —mücerred: 3, 18,
19, 124
küreciyān, bk. küreci
kürek: 159
kürekci: 7, 8, 32, 65, 219, 220, 269,
270, 288, 289; —çeltük: 205, 211,
244, 292; —çeltük, gebrān: 204,
285, 286; —çeltük, mücerred-i
müslim: 204, 285, 286; —çeltük,
müslim: 204, 285, 286; —enhār:
37; —erz: 191, 192, 209, 270;
—gebr: 17, 32, 269; —hāne-i
müslim: 17, 32; —mücerred-i
müslim: 17
kürekcilik: 141, 288
kürekciyān, bk. kürekci
kürk: 126; —derisi: 146, 159;
—yasağ: 85
küvāre: 7, 30, 48, 89, 91, 117, 245
[küvāre], bk. küb
lāl: 7
livā: 1, 3, 135, 160, 161, 181, 191,
211, 217, 220, 267
lukne: 293, 294, 299
luma sınurı [karye; —sınurı]1542: 259
lüle: 193
m. (müslim): 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235,
238, 239, 241, 242, 246, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 264, 267, 270, 271,
274, 275, 276, 277, 280, 281
ma„den: 21, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 57,
63, 108, 109, 113, 196, 245, 246,
248, 269; —zirnīh: 204, 269, 270,
285; —Kürecik: 48, 55, 247
ma„denci: 21, 31, 37, 40, 57, 108;
—bīve: 38, 45, 46; —gebr: 28;
—hāne-i gebrān: 29, 38, 45, 46;
—hāne-i
müslim:
38,
45;
—mücerred-i gebrān: 28, 29, 38,
45, 46; —mücerred-i müslim: 28,
29, 45, 46; —müslim: 28, 29, 46
ma„denciyān, bk. ma„denci
mādeyān: 9, 17, 18, 19, 22, 44, 72, 80,
81, 89, 107, 110, 113, 125; —hāssa:
3; —hāssa-i hümāyūn: 10, 23
mahall: 278
mahallāt, bk. mahalle
mahalle: 7, 12, 20, 21, 23, 26, 28, 30,
31, 34, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 57,
64, 65, 66, 70, 71, 74, 77, 79, 82,
83, 84, 87, 92, 95, 106, 107, 127,
130, 131, 132, 141, 147, 152, 153,
154, 156, 157, 160, 161, 168, 181,
197, 203, 206, 217, 218, 221, 222,
1541
1542
TK, KKA 187, v. 94a.
BOA, TD 267, s. 712.
227, 228, 230, 231, 232, 233, 235,
236, 237, 238, 241, 242, 243, 245,
246, 247, 249, 250, 251, 252, 254,
255, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 267, 268, 269, 271, 272,
274, 276, 277, 279, 280, 281, 283,
284, 285, 287, 288, 290, 291, 297;
—gebrān: 16, 40, 45, 54, 57, 61,
79, 108, 127, 181, 217, 254;
—bāzdārān: 229, 253, 257, 258,
259, 261, 262, 263, 268, 280, 284;
—ma„denciyān: 108; —mescidi:
147; —müsellem: 57; —müslim:
16, 54, 61, 79, 181, 268, 287, 297
māhī: 91, 159, 168, 170
mahkut [kaçgun]: 27
mahlūt: 200, 245
mahsūl*; —„ādet-i ağnām: 191, 211;
—„aseslik: 99; —āsiyāb: 13, 158,
165, 194; —bāb: 85; —bāc-ı
bāzār: 164; —bāğ: 16, 207; —bāğçe:
165; —baş-hāne: 7; —bāzdārān:
68, 70; —bostān: 7, 195, 207;
—boza-hāne: 85; —cizye-i gebrān:
205, 208; —çayır: 14, 54, 158,
195, 207; —çayır-ı çiftlik: 219;
—çeltükciyān: 58; —çiftlik: 70;
—dalyan: 7, 66, 165; —dalyanhā-i
göl: 66; —dāru'd-darb: 197, 198;
—değirmen: 207; —dekākīn: 16,
72, 194; —enhār: 32; —eşcār:
165; —flori: 85; —furun: 16;
—gāv-ı siyāh: 8; —gāvmīşān: 72,
80; —göl: 21, 86, 161; —hammām:
158, 165; —hammām-ı çifte: 12;
—hāne: 16; —ığrıb: 7, 25, 28;
—ihtisāb: 10, 26, 44, 45, 125;
—ihzāriyye: 10, 26, 45, 99, 125;
—iskele: 21; —kapan-ı dakīk: 85;
—kapudanlık: 86; —keştī: 96;
—keştī-i geçüd: 118; —kirāye-i
dekākīn: 85, 198; —ma„den: 32,
57; —mādeyān: 72, 80; —māhī:
168; —mezra„a: 66; —mukāta„a:
191, 211; —nukra: 108; —oda:
198; —resm-i dükkān: 85; —resm-i
Yahūdiyān: 85; —revgan-ı sāde: 8;
—ribh: 195, 201, 202, 205, 206,
207; —rüsūm-ı „asesiyye: 125;
—ser-„aseslik: 35; —sergi-i bāzār:
158; —şem„-hāne: 85; —tarla:
158, 195, 207; —tuzcuyān-ı
mensūh: 93; —yasağ-ı kürk: 85;
—zeheb: 108; —zemīn: 12, 14, 16,
165; —zemīn-i göl: 115; —zemīn-i
zevāyā: 7; —zirā„at: 209, 210
mahūf yer, bk. yer; —mahūf
maktū„: 21, 30, 40, 43, 67, 70, 71,
76, 84, 88, 90, 91, 94, 102, 109,
118, 137, 144, 168, 182, 195, 207
maktū„u'l-kadem: 27, 104
māl: 275, 279; —zararı: 294, 297, 299
māl-ı gā‟ib: 7, 12, 27, 74, 85, 245
māl-ı mefkūd: 7, 12, 27, 74, 85, 245
mālikāne: 16, 72
ma„lūl: 3, 82
127
manastır: 3, 5, 30, 37, 44, 46, 70, 79,
84, 86, 87, 88, 91, 94, 98, 106,
107, 108, 109, 112, 113, 117, 118,
124, 125, 139, 145, 164, 165, 169,
170, 172, 177, 179, 191, 192, 199,
204, 205, 209, 210, 211, 213,
224, 234, 244, 257, 260, 265,
266, 285, 286, 294, 298, 302,
304, 305; —metropolid: 124
manopolya: 7, 30, 66, 126, 146, 159
Mantıku't-Tayr: 201
Mart ayı: 152, 168
ma„zūl: 7
me‟kūlāt: 194, 198; —gendüm: 194;
—zāviye: 202
me„ādin, bk. ma„den
mebī„āt-ı nukūd: 144
meblağ: 181, 182
mecrūh etmek: 193
medāris, bk. medrese
medre: 48, 146, 159, 245
medrepolid, bk. metropolid
medrese: 3, 43, 73, 78, 79, 112, 124,
191, 195, 199, 200, 211, 266
mefrūzu'l-kalem: 27, 104
mekīlāt: 44
mellāhīn: 5, 21, 28, 125; —gebr: 3;
—hāne: 113; —hāne-i gebr: 28, 29;
—hāne-i müslim: 29; —mücerred:
113; —mücerred-i müslim: 3, 28,
29; —müslim: 3, 28; —re‟īs: 28
memālih, bk. memlaha
mem-hāne [hum-hāne]1543: 77
memlaha: 3, 8, 16, 17, 19, 21, 25, 29,
44, 84, 85, 88, 89, 113, 124, 141
merābih: 5
mercimek: 159
merd: 150; —hisār; —ma„zūl: 7; —kal„a:
119, 150, 201; —tīmār: 24, 170
merdān, bk. merd
merdüm-i kal„a: 201
mereli [meremmetci] 1544: 78
meremmāt, bk. meremmet
meremmet: 75, 164, 202, 207, 209,
210, 257; —su yolu: 193; —cāmi„:
15; —çeşme: 202; —ılıca: 202;
—mescid: 206, 209, 210
[meremmetci], bk. mereli
meremmetciyān; —köprü: 98, 112,
125; —hāne: 110; —mücerred:
110; —rāh-ı āb, hāne: 124; —rāh-ı
āb, mücerred: 113, 124
merfū„u'l-„öşr: 104
mersūmāt, bk. resm
mersūmāt-ı kışlak, bk. resm-i kışlak
mertek: 126
mesācid, bk. mescid
mescid: 3, 15, 16, 18, 29, 37, 38, 43,
45, 46, 56, 61, 63, 73, 74, 76, 77,
1543
1544
BOA, TD 403, s. 519.
Aynı defter, s. 521.
128
104, 105, 106, 112, 124, 144,
145, 147, 158, 165, 179, 181,
187, 188, 191, 193, 194, 197,
199, 201, 202, 203, 205, 206,
207, 209, 211, 244, 266, 286;
—binā etmek: 206
mescid meremmeti, bk. meremmet-i
mescid
mescid imāmı, bk. imām-ı mescid
mestūr ve mukayyed: 137, 193
meşīhat: 208
metrepolid, bk. metropolid
metropolid: 17, 44, 101, 124, 165
mevācib; —cābī: 78; —nāzır-ı çeşme: 78
mevācib-i mereli [mevācib-i meremmetci]1545: 78
[mevācib-i meremmetci], bk. mevācib-i
mereli
mevlānā hāce-i pādişāh: 49
mevlānā hatīb: 75
mevzi„: 10, 13, 26, 43, 70, 75, 88,
192, 200, 235
mevzūnāt: 192
mey-hāne: 17, 79
meyve: 48, 126, 146
mezāri„, bk. mezra„a
mezra„a: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30,
34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46,
50, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 79, 80,
81, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
107, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 130, 131,
132, 133, 139, 140, 141, 142,
148, 149, 150, 153, 154, 155,
157, 158, 161, 162, 163, 164,
168, 169, 170, 172, 176, 177,
179, 183, 185, 186, 187, 188,
189, 191, 192, 199, 204, 205,
208, 209, 210, 211, 213, 222,
224, 226, 227, 228, 229, 231,
233, 234, 236, 237, 239, 241,
242, 243, 244, 253, 257, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 273, 274, 276, 277, 280,
281, 282, 283, 285, 286, 290, 292,
294, 295, 296, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305; —sınurı: 91,
99; —hālī ez-ra„iyyet: 173, 174
mezur (?): 141
mıh: 126, 146
midrepolid, bk. metropolid
milh: 85, 202; —hudayi (?): 85
mīr[-livā]: 4
mīr-āhūr: 124; —mādeyān: 18, 125;
—mādeyān-ı hāssa: 3; —mādeyān-ı
hāssa-i hümāyūn: 10; —şütürbānān: 98, 112, 125
[mīr-āhūr-ı sārbān], bk. mīr-āhūr-ı
şütürbān
1545
Aynı yer.
mīr-āhūr-ı
şütürbān
[mīr-āhūr-ı
sārbān]: 125
mīrī: 16, 21, 31, 32, 36, 85, 88, 96,
99, 141, 246, 247, 257, 288, 289,
303; —erkek deve: 99; —hums:
32, 37; —yūnd: 21, 22
mīr-i mīrān: 4, 41, 45, 125, 152,
158, 167, 173, 179, 181, 182, 188
mīr-livā: 4, 67, 80, 91, 111, 119,
121, 125, 191, 199, 204, 210,
211, 212, 217, 244, 249, 267,
268, 286, 293, 304
mu„āf: 8, 9, 11, 16, 17, 21, 22, 23,
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 44,
54, 69, 70, 84, 88, 89, 90, 91, 96,
98, 99, 107, 108, 113, 116, 124,
129, 136, 147, 148, 150, 174,
187, 188, 197, 239, 257, 260,
273, 274, 279, 287, 293, 294,
297, 299; —„avārız: 23; —gebr: 3,
179; —müslim: 3, 179; —hāne-i
gebr: 133; —hāne-i müslim: 133
mu„āfān, bk. mu„āf
mu„āf ve müsellem: 8, 20, 24, 25, 26,
27, 32, 82, 84, 86, 89, 108, 109,
136, 137, 141, 142, 148, 150,
163, 164, 170, 177, 193, 275,
282, 300
mu„āfīn, bk. mu„āf
mu„āfiyyet: 25, 48, 50, 54, 58, 82,
133, 177, 273
mu„āf-nāme: 44, 89, 107, 208
mu„allim: 3, 74, 201, 202
mu„allim-hāne: 3, 16, 18, 37, 38, 56,
74, 101, 112, 124, 144, 145, 158,
165, 179, 187, 191, 197, 199,
201, 205, 206, 211, 244, 286
[mu„allim-hāne], bk. mukim-hāne
mu„arrif: 15, 75, 200, 205, 211;
—cāmi„: 205
mudd: 13, 77, 78, 107
muhāfazat-ı derbend, bk. derbend
muhāfazası
muhāsebe; —Cānib-i Yemīn: 1, 3;
—Cānib-i Yesār: 1, 3; —icmāl-i
mahsūlāt: 191
muhassıl: 3, 108
muhtesib: 10, 26, 35, 44, 177
mukarrer-nāme: 74, 107, 137, 192;
—hümāyūn: 192, 193; —şerīfe: 109
mukāta„a: 4, 8, 19, 21, 29, 32, 39,
57, 63, 67, 78, 81, 124, 136, 145,
179, 191, 196, 201, 211, 220,
248; —aklām: 128; —āsiyāb: 78,
200, 201; —āsiyāb-ı ārd: 78, 201;
—āsiyāb-ı
ārd-ı
çifte:
201;
—āsiyāb-ı kebe: 201; —bāc-ı bāzār:
30; —bāc-ı bāzār-ı siyāh: 128;
—bāc-ı engişt: 196, 248; —bāc-ı
kantār: 55; —bāc-ı kantār-ı cedīd:
48; —bāc-ı siyāh: 196, 245, 248;
—bāğāt: 79; —bāğçe: 79; —beytü'lmāl: 245; —boza-hāne: 191, 220,
244; —cāy-ı āsiyāb, harābe: 195;
—cevher-i me„ādin: 196; —cizye-i
gebrān-ı yava: 128, 136; —cizye-i
haymāne: 116; —çayır: 200;
—dalyan: 11, 40, 66; —dalyan-ı
vakf: 16; —dalyan-ı göl: 204, 270,
285; —dāru'd-darb: 66, 196, 246,
248; —dekākīn: 74, 200; —digne
[vigne]: 201; —dükkān-ı kassāb:
200; —engişt-i ma„den: 245; —göl:
116, 269; —göl-i dalyan: 66;
—hammām: 104, 187, 200; —hāne:
201; —hums-ı nukra: 196, 246,
248; —ihtisāb: 128, 136, 196, 245,
248; —ihzār: 128, 136; —iskele-i
kal„a: 32; —kāl-hāne: 196, 246,
248; —kārbān-sarāy: 75, 104,
200; —kār-hāne-i mūytāb: 200;
—kārūbān: 75; —ma„den: 196,
246, 248; —ma„den-i zirnīh: 204,
269, 270, 285; —māl-ı gā‟ib: 245;
—māl-ı mefkūd: 245; —memlaha:
8, 141; —niyābet: 196, 245, 248;
—nukra: 32, 37; —oda: 145;
—„öşr-i cevher: 246, 248; —„öşr-i
küvāre: 245; —„öşr-i nukra: 196,
246, 248; —„öşr-i zeheb: 196, 246,
248; —samakov: 201; —şem„hāne: 136, 191, 220, 244; —şifari
(?) me„ādin: 196, 246; —şifariyye
(?): 248; —yava: 136; —zemīn: 14,
16, 18, 77, 78, 80, 81, 128, 144,
187, 206; —zemīn-i bāğāt: 79;
—zemīn-i
bezīr-hāne:
104;
—zemīn-i bostān: 206; —zemīn-i
dekākīn: 144; —zemīn-i dükkān:
13, 104; —zemīn-i hāne: 14, 76,
194, 195; —zemīn-i kilise: 85
mukāta„a-i
hāne-i
zemīn,
bk.
mukāta„a-i zemīn-i hāne
[mukāta„a-i hum-hāne], bk. mukāta„a-i
mem-hāne
mukāta„a-i mem-hāne [mukāta„a-i
hum-hāne]1546: 77
mukāta„āt, bk. mukāta„a
mukim-hāne [mu„allim-hāne]: 266
mūm: 201, 209; —harcı: 202
muriz (?): 269, 270
Mushaf; —mücelled: 200
mustahfız: 31, 82, 113, 150, 151,
164, 166, 176, 177, 178, 179,
199, 205, 210, 211, 213, 265,
266, 286, 304, 305; —bā-tīmār: 3;
—bā-„ulūfe: 3; —cisr: 89; —cisr,
hāne: 110; —cisr, mücerred: 110;
—derbend, bīve: 39; —derbend,
hāne-i gebrān: 39; —derbend,
hāne-i müslim: 39; —derbend,
mücerred-i gebrān: 39; —derbend,
mücerred-i müslim: 39; —kal„a: 5,
31, 97, 98, 112, 113, 119, 122,
125, 164, 176, 179, 199, 205,
210, 213, 265, 266, 286, 303,
304, 305; —kal„a, bā-tīmār: 124;
—kal„a, bā-„ulūfe: 124; —kenār-ı
deryā, bīve: 37, 39; —kenār-ı
deryā, gebrān: 37; —kenār-ı
1546
Aynı defter, s. 519.
deryā, hāne-i gebrān: 39; —kenār-ı
deryā, hāne-i müslim: 39; —kenār-ı
deryā, mücerred-i gebrān: 37, 39;
—kenār-ı
deryā,
mücerred-i
müslim: 37, 39; —kenār-ı deryā,
müslim: 37
mustahfızān, bk. muhtahfız
mūytāb: 200
mücerred*; —gebr: 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 79, 80, 85, 86, 87, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102,
103, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 124, 128, 129, 130, 132,
133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 142, 143, 145, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 161, 162, 163,
164, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 191, 192, 194, 196,
197, 198, 199, 204, 205, 209,
210, 211, 212, 213, 217, 218,
219, 220, 221, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262,
264, 265, 266, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300,
302, 303, 304, 305; —gebr, evkāf-ı
selātīn: 4; —gılmānān-ı mādeyān: 9;
—müslim: 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 85, 86,
87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 102, 103, 108,
110, 111, 112, 113, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122,
124, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 138, 139, 141, 142,
143, 145, 147, 148, 150, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158,
161, 162, 163, 164, 167, 168,
169, 170, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 179, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 191, 192,
194, 196, 197, 199, 204, 205,
209, 211, 212, 213, 217, 218,
220, 237, 238, 244, 249, 253,
254, 259, 263, 265, 266, 268,
271, 272, 276, 279, 284, 285,
286, 288, 289, 290, 291, 292;
—müslim, evkāf-ı selātīn: 4; —m.
(müslim): 222, 231, 232, 233,
234, 235, 253, 255, 256, 257, 261,
264, 267, 271, 274, 275, 276; —
ra„iyyet: 261; —yağcı: 17
mücerred resmi, bk. resm-i mücerred
müderris: 3, 195, 211, 244; —medrese:
195
mü‟ezzin: 3, 7, 15, 17, 20, 28, 29,
40, 45, 46, 47, 57, 61, 63, 64, 65,
74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83,
108, 124, 127, 129, 133, 147,
148, 158, 179, 181, 182, 188,
191, 193, 194, 199, 205, 206,
209, 211, 244, 266, 286; —cāmi„:
205; —hoca: 15; —mescid: 206
mü‟ezzinān, bk. mü‟ezzin
Müfīdü'l-Musallī: 201
mühimmāt: 16
müjdegān: 75
mülk: 5, 18, 27, 32, 61, 63, 73, 74,
75, 79, 80, 99, 103, 104, 112, 125,
137, 143, 144, 179, 191, 192, 193,
196, 197, 199, 200, 203, 211, 213;
—evlād: 193; —sāhibi: 104; —yer: 54
mülk (?): 179
mülk-nāme: 27, 192, 193; —zāyi„
olmak: 193; —hümāyūn: 12, 27,
104, 192
mülkiyyet: 13, 16, 27, 73, 104, 107,
193; —mukarrer buyrulmak: 193
mülük-i māziyye, bk. selātīn-i māziyye
mürdesenk: 126
müsāfirān: 107
müsellem: 140, 164, 177; —hāne:
57; —gebrān: 137, 164; —kal„a:
164, 177
müslim: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 102, 103,
106, 108, 110, 111, 112, 113,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 160, 161, 162, 163,
164, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 191, 192, 193,
194, 196, 197, 199, 203, 204,
205, 209, 210, 211, 212, 213,
217, 218, 219, 229, 230, 232,
235, 236, 237, 238, 244, 245,
248, 249, 251, 252, 253, 254,
257, 258, 259, 263, 265, 266,
268, 269, 271, 272, 273, 276,
129
278, 279, 281, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 295, 296, 297, 299,
300, 302, 304, 305
müslimān hānesi, bk. hāne-i müslim
müslimānān, bk. müslim
müslimīn, bk. müslim
müsta„idd: 3
müşāhere (aylık): 75
mütemekkin; —karyede: 11; —yörük: 9
müteveccihāt: 27
mütevellī: 7, 75, 76, 77, 105, 170,
193, 194, 195, 198, 201, 202, 208
müzevvec: 22, 60, 61, 88, 108, 116,
159, 232, 239, 257, 260, 275,
278, 279, 284, 288, 293, 294,
296, 297, 299; —yörük: 253
nāhiye: 4, 22, 54, 88, 106, 172, 179,
192, 200, 208, 209, 227, 229, 236,
239, 250, 257, 260, 267, 269, 271,
287, 292, 293; —halkı: 278
nāhiye (çevre): 159
nakd: 60, 165; —akça: 105, 207
nakdiyye: 14, 15, 16, 76, 77, 78, 80,
81, 105, 106, 144, 145, 158, 165,
187, 194, 195, 201, 202, 205,
206, 207; —zāyi„: 201; —evkāf:
179; —merābih: 5
Nakdü'l-Fetevā: 201
nakīb: 194
na„l: 126, 146
na„l-band: 13, 144, 207
nān: 194, 202
narh; —rūzī: 159; —tefāvüt: 245
nāyib: 7, 28, 29
nāzır: 75, 76; —çeşme: 78; —zāviye:
202
neccār: 75
Nefehātü'l-Üns: 201
nefs: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30,
31, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46,
47, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66,
72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 91, 99, 101, 102, 104,
106, 107, 108, 110, 115, 120,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 132, 133, 135, 136,
137, 142, 143, 144, 146, 147,
152, 158, 159, 160, 161, 164,
165, 167, 172, 179, 181, 182,
187, 188, 189, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212,
217, 218, 219, 220, 230, 235,
236, 244, 245, 246, 248, 249,
260, 266, 267, 268, 271, 285,
286, 287, 288, 293, 302, 304,
305; —kal„a: 164; —sınurı: 107;
—şehir: 3, 4, 7, 20
nefs (can): 275
nehr: 3, 4, 8, 17, 32, 37, 39, 58, 62,
66, 89, 105, 133, 179, 200, 201,
219, 220, 269, 270, 288, 289
nehr-i çeltük, bk. çeltük; —nehri
nemek: 194
nemekciyān: 8, 11, 21, 22, 24, 25, 27,
44; —gayr ez: 8; —gebr: 17, 19;
—hāne: 18, 27, 44; —memlaha: 25;
—mücerred: 18, 44; —mücerred-i
gebr: 19; —müslim: 17, 19
nevāhī (çevre): 27
nevāhī, bk. nāhiye
nezāret: 202; —kādī: 200
nısf çift, bk. çift; —nısf
nihābet [niyābet]1547: 91
nişān-ı hümāyūn: 77
nişāncı bey: 4, 33, 37, 41, 45, 49,
55, 90, 111, 125, 267
niyābet: 7, 11, 22, 30, 48, 87, 91,
111, 116, 141, 172, 174, 177, 181,
182, 188, 196, 239, 245, 248, 260,
267, 279, 284; —çeltükciyān: 269;
—tuzcuyān: 85
[niyābet], bk. nihābet
nīze: 82, 166
nohud: 202
nukra: 32, 37, 39, 108, 166, 178,
196, 246, 247, 248; —dāru'd-darb:
124; —köhne: 66; —külçe: 66
nukūd, bk. nakdiyye
nüzūl tahılı: 197
ocak: 216; —şābcıyān, harāb: 3;
—şābcıyān, ma„mūr: 3
oda: 13, 18, 19, 54, 56, 75, 77, 78, 79,
144, 145, 194, 195, 197, 198, 202,
203; —kārbān-sarāy: 202; —fevkānī:
107, 144; —fevkānī, müsāfirān: 107;
—tahtānī: 107, 144; —tahtānī,
keşīşān: 107
oda-başı: 36
odun: 74, 159, 194, 208; —bācı: 77;
—yükü: 159
ohtar1548 (?): 60
ok: 164, 177
orakla biçilmek: 159
orman-ı kadīm: 207
ortakcıyān-ı deveciyān: 99
otlak: 7, 104, 192; —biçmek: 99;
—yörükān: 87
öküz satmak: 126
ölçek: 278
„örfiyye: 12, 26, 27, 32, 82, 99, 137,
164, 260, 287, 294, 300
örtü kebesi: 146
„öşr: 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 32, 35, 36, 40, 43, 44, 52,
54, 66, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87,
91, 92, 94, 95, 96, 99, 107, 109,
116, 118, 126, 129, 131, 132, 140,
146, 156, 159, 163, 164, 165, 177,
1547
1548
130
Aynı defter, s. 781.
Aynı defter, s. 318.
182, 207, 244, 246, 247, 253, 257,
258, 259, 260, 273, 278, 279, 282,
287, 288, 289, 303; —bāğāt: 86,
117; —bostān: 30, 48; —cevher:
196, 246, 247, 248; —ceviz: 7, 48;
—çayır: 257; —çeltük: 32; —gallāt:
27, 30, 60, 68, 94, 233, 253, 257,
276, 278, 279, 282, 301, 303;
—giyāh: 48, 263; —gügül: 30, 48;
—hubūbāt: 30, 48, 68, 86, 94,
109; —kāh (saman): 48; —kestane:
48; —kovan: 27, 239, 260, 263,
278; —küvāre: 30, 48, 245;
—manapolye: 7; —meyve: 48;
—nukra: 196, 247, 248; —penbe:
7, 30; —şıra: 7, 245, 282;
—voynugān: 244; —yörükān: 279;
—za„ferān: 30; —zeheb: 196, 246,
247
öyle vakti: 206
pādişāh: 4, 8, 17, 21, 28, 31, 32, 37,
40, 45, 48, 49, 55, 57, 58, 61, 62,
64, 67, 74, 79, 82, 87, 89, 107,
108, 109, 110, 115, 116, 120,
125, 128, 133, 135, 142, 147,
152, 160, 161, 164, 167, 172,
179, 181, 182, 188, 191, 192,
196, 197, 199, 204, 209, 211,
216, 218, 220, 244, 245, 248,
250, 251, 260, 266, 267, 269,
270, 274, 285, 288, 289, 292
palamud: 76, 78, 106, 145
panayır: 3, 70, 152, 179
[panayır-ı ceviz (?)], bk. benar-ı hor
para: 253
paşa: 142, 267
paşayān-ı „izām: 4, 179
pāy-ı gāv: 267
pāye-i sa„ādet: 257
penbe: 7, 30, 126, 146, 159
penīr: 126, 146, 159
peykān: 151, 166, 178; —tīr: 151
peykānegān: 28
pıñar: 207
pīr; —fānī: 3, 127, 132, 133, 142,
179; —müflis: 127; —nā-tüvān:
17, 19, 141, 129
pirinç: 77, 126, 159
piyāz: 202
post: 21; —gāv-ı siyāh: 13; —gāvmīşān:
12, 13
prankı: 82
pul (para): 126
rāh; —āb: 113, 124; —āb, hāne: 113;
—āb-ı çeşme: 78
ra„iyyet: 9, 11, 12, 27, 69, 71, 87, 88,
94, 116, 124, 130, 131, 136, 168,
182, 188, 189, 191, 192, 196, 204,
230, 244, 251, 254, 257, 258, 259,
261, 266, 268, 273, 282, 285, 286,
287, 288, 291, 300, 305; —evkāf-ı
selātīn: 4; —evkāf-ı ümerā: 4;
—hāne:
147,
149;
—hāne-i
müslimānān: 149; —zevā‟id: 88
ra„iyyetlü: 230, 252; —ra„iyyet: 259
rakabe: 74, 75
re„āyā, bk. ra„iyyet
re‟īs: 7, 8, 17, 25, 32, 37, 38, 58, 62,
66, 82, 96, 142, 219, 220, 249, 269;
—çeltükci: 3, 288, 289; —keştībān:
25; —mellāhīn: 5, 125
rencber: 152
resm: 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26,
27, 32, 35, 72, 84, 87, 95, 99,
107, 141, 143, 144, 146, 159,
163, 165, 192, 207, 257; —ağıl: 7,
30, 87; —ağnām: 27; —„arūs: 7,
22, 30, 48, 60, 66, 87, 94, 141,
174, 182, 216, 232, 239, 252,
260, 278, 279, 284, 294, 297,
299; —„arūs-ı kürekciyān: 219, 220;
—„arūs-ı müslimānān: 91; —bāc-ı
kapan: 192; —bāğāt-ı müslimānān:
30; —bellūt: 89, 267; —bennāk:
87; —bostān: 30, 245; —bozahāne: 66; —çayır: 66; —çeltükci:
30; —çift: 87, 230, 231, 233, 253,
263, 271, 276, 278, 288; —damga-i
çuka: 85; —deşt-bānī: 7; —devāb (?):
278; —dönüm-i bāğāt-ı müslimānān: 7, 48; —duhān: 20, 66,
230, 231, 253, 255, 257, 271,
276, 278, 279; —dükkān: 85;
—fuçı: 267, 279, 294, 297, 299;
—ganem: 11, 74, 216; —gāvmīşān:
89; —hergele: 66; —kāl: 108;
—kantār: 66; —kantār-ı āhen-i
samakovān: 192; —kārbān: 278;
—keştī: 279; —keyl: 85; —kışlak:
89, 91, 111; —kışlak-ı yörükān:
35, 88; —kiremid: 30; —küvāre:
30, 89, 91, 117; —mādeyān: 89;
—māhī: 91, 159; —manopolya:
30; —mücerredān: 87; —niyābet:
30; —otlak: 7, 192; —otlak-ı
yörükān: 87; —Yahūdiyān: 85;
—yaylak: 21, 43, 48, 192, 193;
—zemīn-i bostān: 105
resm-i küb [resm-i küvāre] 1549: 11
[resm-i küvāre], bk. resm-i küb
revgan: 11, 12, 31, 75, 126, 144,
145, 195; —bezīr: 104; —sāde: 8,
13, 21
ribh: 5, 15, 14, 76, 77, 78, 105, 106,
144, 145, 194, 195, 201, 202,
205, 206, 207; —nakdiyye: 15,
16, 80, 81, 179
ribhiyye, bk. ribh
Risāle-i Fārisī: 201
riyāset: 269
ruhbān: 3, 5, 70, 84, 109;
—manastır: 109
ruhbānān, bk. ruhbān
rüsūm, bk. resm
rüsūm; —„asesiyye: 5, 112, 125;
—bāb-ı kal„a: 159, 164; —hergele:
112; —ihtisāb: 5; —ihzāriyye: 5,
112; —„örfiyye: 12, 26, 27, 99,
137, 193, 208; —şer„iyye: 137
1549
TK, KKA 187, v. 94a.
rüsūm-ı kışla-yı yörükān, bk. resm-i
kışlak-ı yörükān
sābūn-hāne: 101, 112, 207
sādāt, bk. seyyid
sāde (?): 166
sadrü'l-vüzerā: 4, 101
sağıcı: 126, 159
sağılur inek: 8
sāhib-i „arz, bk. „arz sāhibi
sāhib-i berevāt, bk. berāt sāhibi
sāhib-i mülk, bk. mülk sāhibi
sāhib-i tīmār, bk. tīmār sāhibi
sāhib-i vakf, bk. vakf; —sāhibi
sahtiyān: 146
sakız: 91
sal-hāne: 7
sālāriyye: 24, 25, 26, 36, 44, 54, 68,
69, 70, 126, 141, 146, 159, 177
salgun: 32, 137, 141, 197, 282, 300
samakov: 192, 200, 201
samakovān, bk. samakov
samanlık: 44
sancāk: 125, 133, 237
sancāklıkdan ref„ olunmak: 1
sarāydār1550 (?): 101
sārbān: 3, 80, 124; —üştürān: 80;
—üştürān-ı hāssa: 70
[sārbān], bk. şütürbān
sarımsak: 146, 159
sārubān, bk. sārbān
sazan: 159
sazla [tarla]1551: 144
sazlık: 7, 16, 207, 236
sebt [ü] ketb: 27
sebt olunmak: 32
sebze: 12; —fürūşān: 85
sefer: 216
sefīne, bk. gemi
sekbān: 197
selātīn: 4, 5; —māziyye: 13, 16, 109,
137, 239, 274; —sālife: 260
semek-hāne: 5, 179
semek-hāne1552: 144
ser-„ases: 99
ser-„aseslik: 35
ser-„asker: 4, 22
ser-bevvābīn: 21; —Dergāh-ı „Ālī: 4
ser-bölük: 113
ser-çakırcıyān: 4, 103, 141; —Dergāh-ı
„Ālī: 138, 179
ser-çavuşān: 4
ser-hāne: 101, 187, 188
[ser-hāne], bk. sermāye
1550
1551
1552
BOA, TD 403, s. 979.
BOA, TD 424, s. 412; BOA, TD 433, s. 880.
BOA, TD 424, s. 416; BOA, TD 433, s.
882'de “der-Mahalle-i Balıkcı, hāne kıta 2,
fī-sene 100” şeklindedir.
ser-mahfil: 3, 75
ser-şāhīnci: 35, 38, 125
ser-zevvākīn-i Dergāh-ı „Ālī: 212,
289, 292
sergi-i1553 bāzār: 158, 205
sermāye [ser-hāne]1554: 76
serrāc āleti: 159
sevb: 166, 178
seyyid: 3
sığır: 126, 146; —boğazlamak: 126,
159; —diri: 159; —gönü: 159;
—satmak: 159; —satmak, diri: 146
sınur: 27; —müşā„: 94
sınur-ı şehr, bk. şehr sınurı
sikke-i hasene: 66, 85
sipāhī: 3, 4, 7, 8, 18, 21, 22, 26, 29,
33, 35, 38, 41, 44, 46, 56, 59, 60,
63, 67, 80, 92, 94, 95, 99, 113,
116, 117, 122, 124, 129, 131,
132, 138, 148, 150, 158, 164,
167, 170, 179, 183, 188, 191,
199, 204, 209, 210, 211, 213,
216, 221, 244, 246, 247, 253,
257, 259, 266, 267, 273, 286,
291, 292, 293, 303, 304; —eşer:
10; —yeri: 247
sipāhī-zāde: 3, 47, 54, 56, 127, 128,
133, 149, 150, 156, 172, 177,
179, 191, 211, 217, 244;
—müslimānān: 158
sipāhī-zādegān, bk. sipāhī-zāde
sipāhiyān, bk. sipāhī
siper: 166, 178; —Eflak: 82
sirke: 159
sisam, bk. susam
soğan: 146, 159
sorti (?): 159
soymak (hırsızlık): 193
su: 77, 96, 105, 174; —yolu: 193;
—yolu meremmeti: 86
su-sığırı: 90, 107, 126, 216; —derisi:
146
su-yolcu: 101
suhre: 137, 141, 197
sultāniyye, bk. pādişāh
sulu [helvāyī]1555: 77
susam: 76, 126
suvad: 77
süd satmak: 126, 159
şāb-hāne, ocak: 4
şābcıyān: 3
şāhī, bk. pādişāh
şāhīn: 11, 17, 19; —yavrusu: 36;
—yuvası beklemek: 30, 36
şāhīnci: 30, 31, 36, 37, 90, 108;
—hāne: 37, 38, 108; —mücerred:
30, 37, 38, 39, 108
şāhīncilik hidmeti: 30, 36
1553
1554
1555
BOA, MAD 170, v. 489a.
BOA, TD 403, s. 519.
Aynı yer
131
şāhīnciyān, bk. şāhīnci
şart-ı vākıf: 74, 208
şehādet: 77, 203
şehīd: 198
şehr: 3, 4, 7, 20, 65, 83, 87, 144,
159, 193, 194, 195, 200, 205,
206; —fetholunmak: 107; —sınurı:
87, 206
şehr (ay): 78
şehriyye (aylık): 74
şem„: 194, 197, 200, 201, 202, 203,
206, 207; —mescid: 206
şem„-hāne: 85, 136, 191, 220, 244
şenā„at: 203
şer„-i kadīm: 208
şer„-i şerīf: 208
şerbet: 77
Şerh-i Mecma„: 201
şerik: 105
şer„iyye: 12, 27, 104, 137
şeyh: 3, 194, 201, 208; —zāviye: 16
şıra: 7, 48, 245, 280, 282
şifari (?) me„ādin: 196
şifariyye(?): 248; —me„ādin: 246
şikāyet etmek: 159
şinik-i Siroz: 60, 61
şīr-i revgan: 126
şurba: 194
şütürbān: 3, 39, 98, 112, 113, 124,
125; —hāne: 113, 124; —mücerred:
113, 124; —ortakcıyān, hāne: 112;
—ortakcıyān, mücerred: 112
şütürbān [sārbān]: 125
şütürbānān, bk. şütürbān
tabbāh: 194, 202
tagaryaniko (?): 141
tahıl: 197
tahta: 126, 146, 159
tā‟ife: 152
talebe: 195, 200, 201, 211
tamam çift, bk. çift; —tamam
ta„mīr: 174, 203; —eylemek: 89;
—kārūbān-sarāy: 106
ta„mīr ü termīm: 33, 54, 164, 177
tapu: 192, 193; —kağıdı: 208
ta„rīf: 200, 202, 207
tarīk (yol): 133; —„āmm: 105, 133;
—hidmeti: 133; —ta„mīr ü termīm:
133
tarla: 5, 16, 17, 44, 104, 107, 144,
145, 158, 165, 170, 195, 205,
206, 207, 208, 276
[tarla], bk. sazla
ta„şīr: 252; —itmek: 259; —bāğāt: 126,
159; —gallāt: 159; —hubūbāt: 126
taşra: 159
tayyārāt: 12, 27
te„āddī: 276
Tebāreke sūresi: 206
132
teber: 82, 151, 178
tederrüs: 200
tedrīs: 201
tefrikaya yüz durmak: 253
Tefsīr-i Āsaf (?): 200
Tefsīr-i Ebu'l-Leys: 200
Tefsīr-i Kādī: 201
tekālīf: 11, 16, 21, 26, 32, 36, 69,
84, 91, 96, 129, 136, 174, 177,
257, 279, 297, 299; —divāniyye:
22, 24, 25, 26, 99, 164; —„örfiyye:
25, 32, 82, 137, 164, 177, 197,
239, 260, 273, 275, 282, 287,
294, 300; —şāhāniyye: 274
tekā„üd: 4, 91
teklīf, bk. tekālīf
teklīfāt, bk. tekālīf
tekye: 13, 158
temlīk: 12, 104; —etmek: 74
tepsi: 78
tercümān-ı Dergāh-ı „Ālī: 201
tevkī„: 272
tevliyet: 193, 194, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 208
tezallum; —etmek: 159
te‟zīn: 193, 194, 195, 197, 200, 201,
202, 203, 205, 206, 207
tezkire: 253
ticāret: 152
tilāvet: 165
tīmār: 3, 4, 10, 24, 35, 82, 111, 124,
125, 141, 142, 152, 162, 170, 172,
173, 177, 179; —bāzdār: 10, 11,
17, 24, 28, 70, 80, 125; —dizdār-ı
kal„a: 150; —erbābı: 10, 17, 24,
28, 35, 38, 43, 45, 50, 53, 55, 61,
62, 70, 80, 97, 111, 118, 121,
125, 164, 177, 189, 208, 244,
252, 265, 285, 302; —erbāb-ı
tīmār: 50, 189, 244, 252, 285,
302; —mellāhīn: 5; —merdān: 150;
—merdān-ı kılā„: 119; —meremmetci-i köprü: 112; —mīr-āhūr-ı
mādeyān: 18, 125; —mīr-āhūr-ı
mādeyān-ı hāssa-i hümāyūn: 10;
—mīr-āhūr-ı şütürbānān: 98, 112,
125;
—mustahfızān:
164;
—mustahfızān-ı kal„a: 5, 97, 98,
112, 119, 122, 125, 179, 199,
205, 210, 213, 265, 266, 286,
303, 304, 305; —re‟īs-i keştībān:
25; —re‟īs-i mellāhīn: 5, 28, 125;
—sāhibi: 94, 276; —sārbān: 80;
—sārbān-ı üştürān: 80; —sārbān-ı
üştürān-ı
hāssa:
70;
—serbevvābīn-i Dergāh-ı „Ālī: 4; —serşāhīnci: 35, 38, 125; —sipāhī: 4,
8, 18, 21, 33, 41, 46, 59, 67, 80,
92, 113, 117, 122, 129, 132, 138,
148, 158, 164, 167, 170, 179,
183, 188, 191, 199, 204, 209,
210, 213, 221, 266, 267, 273,
286, 291, 292, 293, 304;
—şütürbānān: 113; —vilāyet: 90;
—zā„imān: 221, 273; —zu„amā: 4,
8, 21, 33, 41, 50, 59, 67, 92, 117,
132, 158, 170, 179, 183, 189,
191, 199, 204, 209, 210, 213,
244, 252, 265, 266, 285, 286,
291, 292, 293, 302, 304
[tīmārhā-i mīr-āhūr-ı sārbān], bk.
tīmārhā-i mīr-āhūr-ı şütürbān
tīmārhā-i
mīr-āhūr-ı
şütürbān
[tīmārhā-i mīr-āhūr-ı sārbān]: 125
tīmār eylemek (bakmak): 99
tīr: 82, 166; —bā-peykān: 178;
—nīze: 82; —bī-peykān: 151, 178
tīrhā, bk. tīr
tohm: 8, 269, 288, 289; —kadīm:
270, 288; —kadīm-i beylik: 219,
220; —kürekciyān: 219, 220, 269,
270; —riyāset: 219, 220, 269,
270, 288
tolga: 166, 178
top: 166, 178; —ateşi: 166, 178;
—kovan: 178; —otu: 82; —prankı:
82
topcıyān: 31
toviçe: 3
toviçelik: 133
tut: 79, 209
tut ağacı, bk. eşcār-ı tut
tuz: 16, 126, 146, 159; —işlemek: 21,
141; —ölçmek: 141; —satılmak: 98;
—satmak: 141
tuzakcı: 36, 38; —hāne: 39;
—mücerred: 39
tuzakcıyān, bk. tuzakcı
tuzcu: 7, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29,
41, 44, 45, 84, 85, 88, 113, 141;
—bīve: 3, 45, 46, 110, 113, 124,
142, 179; —gebrān: 3; —hāne: 28,
45, 46, 110, 113, 142, 179; —hāne-i
gebrān: 28, 29, 124; —hāne-i
müslim: 28, 29, 124; —kefere: 24;
—memlaha: 88, 89; —mensūh:
83, 84, 85, 86, 93; —mücerred: 45,
46,
110,
113,
142,
179;
—mücerred-i gebrān: 3, 28, 29,
124; —mücerred-i müslim: 3, 28,
29, 124; —müslimānān: 3; —pīr-i
fānī: 142; —zevāyid: 141
tuzcuyān, bk. tuzcu
tuzculuk: 25, 84, 141; —hidmeti: 21,
27, 41, 44
tüccār tā‟ifesi: 152
tüfenk: 82, 166, 178
türbe: 198
tütünlük: 159
„udūl-i müslimīn: 203
ulak: 137, 141, 197
ulakcı: 3
„ulemā: 3
„ulūfe: 3, 124
„ulūfeciyān; —Yemīn: 209, 212, 289,
292
un: 146, 159
„urbān; —şütürbānān, hāne: 39;
—şütürbānān, mücerred: 39
„utekā: 3, 40, 45, 46, 47, 54, 56,
105, 124, 127, 132, 133, 158,
179, 187
ücret: 194, 206, 209; —bāzār-ı galle:
194; —dekākīn: 210; —keştī: 278;
—zemīn: 194; —zemīn-i bāzār: 187
[ücret-i keştī], bk. eczet-i keştī
ümerā: 4, 5
ünüge: 11, 12
üştürān: 80; —hāssa: 70
vakf: 4, 5, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24,
27, 29, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 53,
54, 56, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 79, 80, 96, 99, 100, 102,
103, 104, 105, 106, 112, 119,
120, 122, 125, 133, 143, 144,
145, 158, 165, 170, 179, 187,
188, 189, 191, 193, 195, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209,
211, 213; —cāmi„: 14, 75, 78, 101,
102, 105, 144, 197, 200, 205, 207,
209, 210; —çeşme: 43; —değirmen
meremmeti: 209; —ebnā: 5, 79;
—evlād: 5, 27, 71, 72, 79, 188,
207; —evlādlık: 27, 79; —„imāret:
11, 12, 16, 26, 27, 72, 74, 102,
103, 105, 106, 194; —kilise: 5,
16, 106, 107, 112, 125, 165, 179;
—kuyu: 106; —manastır: 5, 44,
79, 81, 107, 145, 165; —medrese:
43, 73, 78; —mescid: 15, 16, 43,
74, 76, 77, 105, 106, 144, 145,
158, 165, 194, 197, 201, 202,
203, 206, 207; —mu„allim-hāne:
16, 74, 144, 145, 158, 165, 201,
206; —re„āyāsı: 12; —sadrü'lvüzerā: 101; —sāhibi: 74, 165,
209; —sāhibi evlādı, hāne: 3;
—sāhibi evlādı, mücerred: 3;
—„utekā: 158; —yer: 145, 264;
—zāviye: 13, 14, 15, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 104, 143, 202,
203, 207, 208
vakf çiftlik, bk. çiftlik; —vakf
vakfiyye: 105, 200
vakfiyyet: 12, 43, 54, 72, 73, 107, 203
vākıf: 74, 207, 208
vazīfe: 75; —huffāzīn: 75; —imām: 75;
—kayyum: 75; —mevlānā-hatīb: 75;
—mu„arrif: 75; —mü‟ezzin: 75;
—ser-mahfil: 75
vazīfe-horān-ı mescid: 76
vekīl-harc: 194
vezāyif, bk. vazīfe
vezāyif-horān: 75
vezniyye: 192
[vigne], bk. digne
vilāyet: 41, 45, 48, 90, 116, 146,
172, 181, 182, 188, 191, 200,
205, 206, 208, 288, 289, 293, 299;
—halkı: 278; —ketb olunmak: 182;
—yazılmak: 193
voynuk: 157, 182, 234, 244, 263;
—baştinesi: 182; —bīve: 3; —defteri:
303; —hāne: 3; —hane, mensūh:
130; —hidmeti: 182; —mensūh:
130, 173, 181, 182, 191, 192,
199, 204, 205, 209, 210, 220,
244, 251, 266, 270, 285, 289, 292,
305; —mücerred: 3; —yamak: 3
voynugān, bk. voynuk
vüzerā: 5
yağ: 8, 11, 31, 126, 146, 159
yağcı: 7, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 23,
24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38,
39, 45, 46; —hāne: 3, 17, 18, 124;
—„imāret: 11; —mücerred: 3, 18,
124; —kurā: 194
yağcıyān, bk. yağcı
Yahūdiyān1556; —bīve: 249; —hāne: 3,
85, 110, 113, 124, 161, 164, 179,
245, 248, 249; —mücerred: 3,
161, 164, 179
yamak: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22,
23, 24, 26, 28, 29, 33, 37, 53, 55,
56, 86, 96, 98, 99, 100, 103, 112,
115, 120, 122, 182, 211, 216;
—hāne: 9, 17, 38, 39, 113, 124;
—mücerred: 17, 22, 38, 39, 113,
124; —müzevvec: 22
yamakān, bk. yamak
yapağı: 146
yarak-ı kal„a: 151, 166
yarak[-ı kal„a]: 82
yasağ-ı kürk, bk. kürk; —yasağ
yava: 12, 27, 66, 85, 128, 136
yay: 164
yaylak: 21, 35, 43, 48, 104, 192,
193, 260; —tapulu: 192, 193
yehdān: 5, 102, 112, 125
yemiş: 159; —kuru: 126, 159; —yaş:
126, 146, 159
yeñiçeriliğe; —alınmak: 44, 137, 141
yeñiçeriliğe
oğul
alınmak,
bk.
yeñiçeriliğe alınmak
yer: 44, 276; —mahūf: 273, 302
yol: 77, 302; —beklemek: 278, 287;
—ta„mīr ve termīmi: 33
yolcu: 203
yoncalık: 5, 144, 179
yörük: 3, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 23, 24,
27, 28, 32, 34, 35, 37, 43, 59, 72,
80, 87, 88, 97, 100, 101, 111,
112, 115, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 147, 148, 150, 179,
216, 229, 232, 233, 234, 235,
252, 253, 254, 255, 256, 271,
276, 277, 278, 279; —eşkünci: 3,
216, 211; —hāne: 9, 10, 18, 22, 24,
28, 29, 38, 39, 59, 62, 63, 67, 80,
81, 86, 110, 113, 117, 124, 147,
149, 254, 261, 277; —hāricden
oturan: 95; —mücerred: 3, 22, 28,
29, 34, 38, 39, 59, 62, 63, 80, 81,
86, 101, 110, 113, 124, 261, 277;
1556
Bk. Cemaat ve Şahıs Adları Dizini.
—ser-„askeri: 22; —te„addīsi: 276;
—yamak: 3, 17, 28, 29, 115, 211,
216; —yamak, hāne: 18; —yamak,
mücerred: 22
yörükān cemā„ati, bk. cemā„at-i
yörükān
yörükān, bk. yörük
yūnd: 21, 22, 90, 99; —hidmeti: 22;
—oğlanları:
96;
—oğlanları
re„āyāsı: 88; —otlağı: 99
yuva; —beklemek: 36; —hicezi (?): 235
yuvacıyān; —hāne: 3, 124; —mücerred:
3, 124; —şāhīn: 11; —şāhīn, hāne:
17, 19; —şāhīn, mücerred: 17, 19
yuvacılık: 31
yük: 77, 126, 146, 159, 278
yük (para): 81, 114, 124
za„ferān: 30, 146
za„ferānlık: 106
zafr: 178
zā„im, bk. zu„amā
zā„im-i yörükān: 252
zā„imān, bk. zu„amā
zamme okumak: 14, 15
zāviye: 3, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 26,
37, 38, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 103, 104, 112, 124, 143, 179,
191, 199, 201, 202, 203, 205,
207, 208, 211, 234, 244, 266,
286; —bozmak: 203; —harāb: 13
zāviyedār: 3, 11, 29, 124
ze„āmet: 4, 40, 47, 54, 90, 91, 111,
125, 127, 129, 138, 142, 148,
152, 162, 165, 167, 173, 181,
252, 277
zeheb: 108, 196, 246, 247, 248
zemīn: 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22,
23, 77, 78, 80, 81, 104, 106, 107,
128, 144, 165, 179, 187, 194,
195, 206, 208; —āsiyāb: 144;
—bāğ: 15, 79; —bāğçe-hāne: 76;
—bāzār: 187; —bāzārgāh: 210;
—bezīr-hāne: 104, 200; —bostān:
12, 105, 165, 206; —dükkān: 13,
104,
144,
195;
—dükkān-ı
harābe: 194; —göl: 115; —hāne:
14, 15, 76, 194; —hālī: 187;
—kilise:
85;
—tarla:
165;
—yoncalık: 144; —zebze: 12;
—zevāyā: 7; —zirā„at: 13, 14
[zemīn-i kal„a], bk. demin-i kal„a
zenbürek: 166
zenbürekcilik: 84
zenbürekciyān: 84
zevā‟id: 66, 88, 181, 182; —bāzdārān:
243, 282, 289; —çeltükci: 32;
—voynugān: 263; —voynuk: 234
zevāyā, bk. zāviye
zevc: 178
zevvākīn-i Dergāh-ı „Ālī: 209
zeyt: 159; —yağı: 126
zeytūn: 44, 79, 126, 159
zeytūnluk: 106, 107
133
zımmī: 83, 84, 177; —müzevvec: 116
zırh; —sevb: 178; —kemān: 166, 178
zili: 126
zimmet: 11
zirā„at: 12, 13, 14, 24, 26, 32, 44,
52, 54, 85, 87, 99, 109, 177, 209,
210, 276, 288; —etmek: 22, 30,
34, 43, 66, 86, 96, 99, 105, 115,
131, 132, 169, 237, 239, 244,
247, 260, 264, 274, 278, 279,
289; —nemekciyān: 27; —yeri: 16
zirnīh: 204, 269, 270, 285
zu„amā: 3, 4, 8, 10, 17, 18, 21, 24,
28, 33, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 50,
53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 67, 70,
* Hemen hemen her sayfada geçtiği için bu terimlere sayfa numarası verilmemiştir.
134
80, 92, 97, 111, 113,
121, 122, 124, 125,
158, 164, 170, 177,
188, 189, 191, 199,
210, 211, 213, 221,
265, 266, 273, 285,
292, 293, 302, 304
117,
132,
179,
204,
244,
286,
118,
150,
183,
209,
252,
291,
HARĠTALAR
PAġA LĠVASI SOLKOL KAZALARI VE KÖSTENDĠL LĠVASI ĠDARÎ BĠRĠMLERĠ
137
GÜMÜLCĠNE KAZASI
138
YENĠCE-Ġ KARA-SU VE DRAMA KAZALARI
139
ZĠHNE, SĠROZ VE TĠMUR-HĠSARI KAZALARI
140
NEVREKOP KAZASI
141
SELANĠK VE SĠDRE-KAPSĠ KAZALARI
142
YENĠCE-Ġ VARDAR VE AVRAT-HĠSARI KAZALARI
143
KARA-VERYE VE SERFĠÇE KAZALARI
144
KESTORYA VE ĠġTĠN KAZALARI
145
GÖRĠCE VE BĠHLĠġTE KAZALARI
146
FLORĠNA KAZASI
147
KÖSTENDĠL LĠVASI ILICA KAZASI
148
KÖSTENDĠL LĠVASI ĠġTĠB VE KRATOVA KAZALARI
149
KÖSTENDĠL LĠVASI USTRUMCA KAZASI
150
KÖSTENDĠL LĠVASI ĠVRANYA KAZASI
151
M ETNĠN F ĠHRĠS TĠ
Fihrist ................................................................................................................................................................................ 1
[‘AN-LĠVĀ-Ġ PAġA]
Muhāsebe-i Cānib-i Yemīn ve Yesār Bi'l-cümle Livā-i PaĢa ki Otuz Üç Kādılıkdır ........................................................ 3
KAZĀ-Ġ GÜMÜLCĠNE .......................................................................................................................................................... 7
Der-Tasarruf-ı „Alī Bey bin Cānbāz Mustafā Bey ................................................................................................................. 7
Nefs-i Gümülcine ............................................................................................................................................................ 7
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ......................................................................................................................................... 8
Hāsshā-i Kapudan .............................................................................................................................................................. 8
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān .......................................................................................................................................... 8
Tīmār-ı Mīr-āhūr-ı Mādeyān-ı Hāssa-i Hümāyūn .............................................................................................................. 10
Tīmārhā-i Bāzdārān-ı Gümülcine ..................................................................................................................................... 10
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 11
Nefs-i İnöz .................................................................................................................................................................... 16
KAZĀ-Ġ YEÑĠCE-Ġ KARA-SU ............................................................................................................................................. 20
Hāsshā-i Kāsım Paşa ........................................................................................................................................................ 20
Nefs-i Yeñice-i Kara-su ................................................................................................................................................. 20
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 21
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ........................................................................................................................................ 21
Tīmārhā-i Bāzdārān .......................................................................................................................................................... 24
Cemā„at-i Nemekciyān....................................................................................................................................................... 24
Tīmār-ı Re‟īs-i Keştiyān ber-Āb-ı Kara-su.......................................................................................................................... 25
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 26
KAZĀ-Ġ DRAMA ................................................................................................................................................................ 30
Hāss-ı Ayas Paşa............................................................................................................................................................... 30
Nefs-i Drama ................................................................................................................................................................ 30
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 31
Nefs-i Kavala ................................................................................................................................................................ 31
Çeltükciyān-ı Enhār-ı Drama ....................................................................................................................................... 32
Hāsshā-i Kāsım Paşa ........................................................................................................................................................ 32
Hāsshā-i Nişāncı Bey ........................................................................................................................................................ 33
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ........................................................................................................................................ 33
Tīmār-ı Ser-şāhīnciyān...................................................................................................................................................... 35
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 35
Mustahfızān-ı Kenār-ı Deryā ve Derbend .......................................................................................................................... 39
KAZĀ-Ġ ZĠHNE .................................................................................................................................................................. 40
Ze„āmet ............................................................................................................................................................................. 40
Nefs-i Zihne .................................................................................................................................................................. 40
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 40
Hāsshā-i Ayas Paşa........................................................................................................................................................... 40
Hāsshā-i Kāsım Paşa ........................................................................................................................................................ 40
153
Hāsshā-i Behrām Paşa, Mīr-i Mīrān-ı Vilāyet-i Rūm-ili ..................................................................................................... 41
Hāsshā-i Nişāncı Bey ........................................................................................................................................................ 41
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ........................................................................................................................................ 41
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 43
Tuzcuyān-ı Memlaha-i Hrişani ........ ................................................................................................................................ 44
KAZĀ-Ġ NEVREKOP .......................................................................................................................................................... 47
Ze„āmet ............................................................................................................................................................................. 47
Nefs-i Nevrekop ............................................................................................................................................................ 47
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 48
Hāsshā-i Ayas Paşa........................................................................................................................................................... 49
Hāsshā-i Mevlānā Hāce-i Hazret-i Pādişāh ....................................................................................................................... 49
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, ed-Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire .................................................................................................... 49
Hāsshā-i Nişāncı Bey ........................................................................................................................................................ 49
Tīmārhā-i Zu„amā ve Erbāb-ı Tīmār .................................................................................................................................. 50
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 53
KAZĀ-Ġ TĠMUR-HĠSĀRI .................................................................................................................................................... 57
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 57
Nefs-i Timur-hisārı ....................................................................................................................................................... 57
Çingāneyān .................................................................................................................................................................. 57
Çeltükciyān .................................................................................................................................................................. 58
Hāsshā-i İbrāhīm Paşa...................................................................................................................................................... 58
Hāsshā-i Kāsım Paşa ........................................................................................................................................................ 58
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ........................................................................................................................................ 59
Vakf ve Mülk ..................................................................................................................................................................... 61
KAZĀ-Ġ SĠROZ .................................................................................................................................................................. 64
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 64
Nefs-i Siroz ................................................................................................................................................................... 64
Çeltükciyān-ı Enhār-ı Siroz .......................................................................................................................................... 66
Der-Tasarruf-ı Hüsrev Bey, Mīr-livā-i Bosna ..................................................................................................................... 67
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ........................................................................................................................................ 67
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 70
KAZĀ-Ġ SELANĠK .............................................................................................................................................................. 82
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ....................................................................................................................................... 82
Kal„a-i Selanik .............................................................................................................................................................. 82
Nefs-i Selanik ............................................................................................................................................................... 82
Yahūdiyān .................................................................................................................................................................... 84
Tuzcuyān ...................................................................................................................................................................... 88
Hāsshā-i İbrāhīm Paşa...................................................................................................................................................... 89
Kānūn-nāme-i Kadīm-i Kışla-yı Ada-i Lonkoz ................................................................................................................... 90
Hāsshā-i Ayas Paşa........................................................................................................................................................... 90
Hāsshā-i Kāsım Paşa ........................................................................................................................................................ 90
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, ed-Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire .................................................................................................... 90
Hāsshā-i Nişāncı Bey ........................................................................................................................................................ 90
Ze„āmet-i Rüstem Çelebi, ed-Defterdār-ı Tīmārhā-i Vilāyet-i Rūm-ili ................................................................................ 90
Hāsshā-i Ahmed Bey bin Sinān Paşa, Mīr-livā-i Selanik, ber-Vech-i Tekā„üd ................................................................... 91
154
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ........................................................................................................................................ 92
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i Selanik............................................................................................................................ 97
Tīmārhā-i Mīr-āhūr-ı Şütürbānān ve Meremmetci-i Köpri-i Vardar .................................................................................. 98
Evkāf ................................................................................................................................................................................. 99
KAZĀ-Ġ SĠDRE-KAPSĠ..................................................................................................................................................... 108
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 108
Nefs-i Sidre-kapsi ....................................................................................................................................................... 108
Keşīşān-ı Aynaroz ....................................................................................................................................................... 109
KAZĀ-Ġ ‘AVRAT-HĠSĀRI ................................................................................................................................................. 115
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 115
Nefs-i „Avrat-hisārı ...................................................................................................................................................... 115
Hāsshā-i İbrāhīm Paşa .................................................................................................................................................... 116
Hāsshā-i Ayas Paşa......................................................................................................................................................... 116
Hāsshā-i Kāsım Paşa ...................................................................................................................................................... 116
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, ed-Defterdār be-Hızāne-i „Āmire ............................................................................................... 117
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 117
Hāsshā-i Mīr-livā-i Selanik.............................................................................................................................................. 119
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i Selanik.......................................................................................................................... 119
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 119
El-Mecmū Kazā-i Gümülcine ve Yeñice-i Kara-su ve Drama ve Zihne ve Siroz ve Nevrekop
ve Timur-hisārı ve Selanik ve Sidre-kapsi ve ‘Avrat-hisārı ........................................................................................ 124
Kānūn-ı Bāc-ı Bāzār-ı Nefs-i Yeñice-i Vardar ............................................................................................................... 126
KAZĀ-Ġ YEÑĠCE-Ġ VARDAR ............................................................................................................................................ 127
Ze„āmet ........................................................................................................................................................................... 127
Nefs-i Yeñice-i Vardar ................................................................................................................................................. 127
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 128
Hāsshā-i Kāsım Paşa ...................................................................................................................................................... 129
Nefs-i Vodena ............................................................................................................................................................. 129
Ze„āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 129
Cemā„at-i Çeltükciyān-ı Enhār-ı Kazā-i Yeñice-i Vardar.................................................................................................. 133
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 133
KAZĀ-Ġ KARA-VERYE .................................................................................................................................................... 135
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 135
Nefs-i Çitroz................................................................................................................................................................ 135
Hāsshā-i Mustafā Paşa ................................................................................................................................................... 136
Hāsshā-i Ayas Paşa......................................................................................................................................................... 137
Hāsshā-i Kāsım Paşa ...................................................................................................................................................... 137
Hāsshā-i Ahmed Ağa, Ser-çakırcıyān-ı Dergāh-ı „Ālī, ber-Vech-i Arpalık......................................................................... 138
Ze„āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 138
Cemā„at-i Tuzcuyān-ı Mukāta„a-i Memlaha-i Çitroz ........................................................................................................ 141
Çeltükciyān-ı Enhār-ı Kara-verye .................................................................................................................................... 142
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 143
Kānūn-ı Bāc-ı Bāzār-ı Nefs-i Serfiçe ............................................................................................................................. 146
KAZĀ-Ġ SERFĠÇE............................................................................................................................................................ 147
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 147
155
Hāsshā-i Kāsım Paşa ...................................................................................................................................................... 147
Nefs-i Serfiçe .............................................................................................................................................................. 147
Ze„āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 148
Der-Tasarruf-ı Merdān-ı Kal„a-i Serfiçe ........................................................................................................................... 150
Kal„a-i Serfiçe .................................................................................................................................................................. 151
KAZĀ-Ġ ĠġTĠN ................................................................................................................................................................. 152
Hāsshā-i Behrām Paşa, Mīr-i Mīrān-ı Rūm-ili ................................................................................................................. 152
Hāsshā-i Şāhī ................................................................................................................................................................. 152
Nefs-i Hurpeşte........................................................................................................................................................... 152
Ze„āmet ve Tīmārhā-i Sā‟ire ............................................................................................................................................. 152
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 158
Kānūn-nāme-i Kazā-i Kestorya..................................................................................................................................... 159
KAZĀ-Ġ KESTORYA ........................................................................................................................................................ 160
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 160
Nefs-i Kestorya ........................................................................................................................................................... 160
Tīmār ve Ze„āmet ............................................................................................................................................................. 162
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 165
Kal„a-i Kestorya ............................................................................................................................................................... 166
KAZĀ-Ġ BĠHLĠġTE nām-ı diğer VILKAġĠN ..................................................................................................................... 167
Hāsshā-i Kāsım Paşa ...................................................................................................................................................... 167
Hāsshā-i Behrām Paşa, Mīr-i Mīrān-ı Rūm-ili ................................................................................................................. 167
Hāsshā-i Şāhī ................................................................................................................................................................. 167
Nefs-i Bihlişte ............................................................................................................................................................. 167
Ze„āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 167
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 170
KAZĀ-Ġ GÖRĠCE ............................................................................................................................................................. 172
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 172
Hāsshā-i Kāsım Paşa ...................................................................................................................................................... 172
Hāsshā-i Behrām Paşa, Mīr-i Mīrān-ı Rūm-ili ................................................................................................................. 173
Ze„āmet ve Tīmārhā ......................................................................................................................................................... 173
Der-Tasarruf-ı Mustahfızān-ı Kal„a-i Görice .................................................................................................................... 176
Kal„a-i Görice .................................................................................................................................................................. 178
Cem‘an Kazā-i Yeñice-i Vardar ve Kara-ferye ve Serfiçe ve HurpeĢte ve BihliĢte ve Görice ................................... 179
KAZĀ-Ġ FLORĠNA ........................................................................................................................................................... 181
Ze„āmet ........................................................................................................................................................................... 181
Nefs-i Florina .............................................................................................................................................................. 181
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 181
Hāsshā-i Behrām Paşa, Mīr-i Mīrān-ı Rūm-ili ................................................................................................................. 182
Hāsshā-i Ayas Paşa......................................................................................................................................................... 182
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Dergāh-ı „Ālī ........................................................................................................... 183
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 183
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 187
156
MUHĀSEBE-Ġ LĠVĀ-Ġ KÖSTENDĠL ............................................................................................................................. 191
KAZĀ-Ġ ILICA ................................................................................................................................................................. 191
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 191
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire ....................................................................................................... 191
Hāsshā-i Mehmed Bey bin Ahmed Ağa, Mīr-livā-i Köstendil ........................................................................................... 191
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 191
Emlāk ............................................................................................................................................................................. 192
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 193
KAZĀ-Ġ KRATOVA .......................................................................................................................................................... 196
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 196
Emlāk ............................................................................................................................................................................. 196
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 197
KAZĀ-Ġ ĠġTĠB.................................................................................................................................................................. 199
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 199
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki„ī ......................................................................................................................................... 199
Hāsshā-i Mīr-livā ............................................................................................................................................................ 199
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 199
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i İştib .............................................................................................................................. 199
Emlāk ............................................................................................................................................................................. 200
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 200
KAZĀ-Ġ USTRUMCA ....................................................................................................................................................... 204
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 204
Hāsshā-i İskender Çelebi ................................................................................................................................................ 204
Hāsshā-i Ahmed Çelebi ................................................................................................................................................... 204
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki„ī ......................................................................................................................................... 204
Hāsshā-i Mīr-livā ............................................................................................................................................................ 204
Hāsshā-i Hüsām Bey, Kethudā-i Rūm-ili ........................................................................................................................ 204
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 204
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i Ustrumca ...................................................................................................................... 205
Evkāf ............................................................................................................................................................................... 205
NĀHİYE-İ MENLİK, TĀBİ„-İ KAZĀ-İ TİMUR-HİSĀR .......................................................................................................... 209
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 209
Hāsshā-i İbrāhīm Paşa .................................................................................................................................................... 209
Hāsshā-i İskender Çelebi ................................................................................................................................................ 209
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki„ī ......................................................................................................................................... 209
Hāsshā-i Ahmed Ağa, Ser-zevvākīn-i Dergāh-ı „Ālī, ber-Vech-i Arpalık ........................................................................... 209
Hāsshā-i Pervāne Ağa, Ağa-i „Ulūfeciyān-ı Yemīn ............................................................................................................ 209
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 209
Vakf ................................................................................................................................................................................ 209
KAZĀ-Ġ ĠVRANYA ........................................................................................................................................................... 210
Hāsshā-i Mīr-livā ............................................................................................................................................................ 210
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 210
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i İvranya.......................................................................................................................... 210
Cem„an Livā-i Köstendil .................................................................................................................................................. 211
Cemā„at-i Yörükān Kānūn-nāmesi .................................................................................................................................. 216
157
LĠVĀ-Ġ KÖSTENDĠL .................................................................................................................................. 217
KAZĀ-Ġ ILICA ................................................................................................................................................................. 217
Hāsshā-i Mehmed Bey bin Ahmed Ağa, Mīr-livā-i Mezbūre ............................................................................................. 217
Nefs-i Ilıca .................................................................................................................................................................. 217
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 218
Nefs-i Dubniçe ............................................................................................................................................................ 218
Çeltükciyān ................................................................................................................................................................ 219
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire ....................................................................................................... 220
Tīmārhā-i Za„īmān ve Sipāhiyān ..................................................................................................................................... 221
NĀHİYE-İ PİYANİÇE.................................................................................................................................................... 227
NĀHİYE-İ DUBNİÇE ................................................................................................................................................... 229
NĀHİYE-İ RADOMİR ................................................................................................................................................... 236
Nefs-i Radomir............................................................................................................................................................ 236
NĀHİYE-İ SİRİŞİNİK MA„A GORNA-KRAYİŞTE ........................................................................................................... 239
[KAZĀ-Ġ KRATOVA] ........................................................................................................................................................ 245
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 245
Nefs-i Kratova ............................................................................................................................................................. 245
Mukāta„āt-ı Me„ādin-i Kratova .................................................................................................................................... 246
KAZĀ-Ġ ĠġTĠB ................................................................................................................................................................. 249
Hāsshā-i Mīr-livā-i Köstendil .......................................................................................................................................... 249
Nefs-i İştib .................................................................................................................................................................. 249
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 250
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki„ī ......................................................................................................................................... 252
Tīmārhā-i Zu„amā ve Erbāb-ı Tīmār ................................................................................................................................ 252
NĀHİYE-İ [KOÇANA].............. ..................................................................................................................................... 257
NĀHİYE-İ NOGORİÇE ................................................................................................................................................. 260
Nefs-i Nogoriçe............................................................................................................................................................ 260
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i İştib .............................................................................................................................. 265
KAZĀ-Ġ USTRUMCA ....................................................................................................................................................... 267
Hāsshā-i Mīr-livā-i Köstendil .......................................................................................................................................... 267
Nefs-i Ustrumca ......................................................................................................................................................... 267
Nefs-i Bedriç ............................................................................................................................................................... 267
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 269
Mukāta„a-i Göl-i Doyran ............................................................................................................................................. 269
Mukāta„a-i Ma„den-i Zirnīh ......................................................................................................................................... 269
Hāsshā-i İskender Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire .................................................................................................... 271
Hāsshā-i Ahmed Çelebi, Defterdār-ı Hızāne-i „Āmire ....................................................................................................... 272
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki„ī ......................................................................................................................................... 272
Hāsshā-i Hüsām Bey, Kethudā-i Rūm-ili ........................................................................................................................ 272
Tīmārhā-i Za„īmān ve Sipāhiyān ..................................................................................................................................... 273
[Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i Ustrumca] .................................................................................................................... 285
NĀHİYE-İ MENLİK, TĀBİ„-İ KAZĀ-İ TİMUR-HİSĀR .......................................................................................................... 287
Hāsshā-i Pādişāh-ı „Ālem-penāh ..................................................................................................................................... 287
Nefs-i Menlik .............................................................................................................................................................. 287
Cemā„at-i Kıbtiyān ...................................................................................................................................................... 287
158
Hāsshā-i İskender Çelebi ................................................................................................................................................ 289
Hāsshā-i Seydī Bey, et-Tevki„ī ......................................................................................................................................... 289
Hāsshā-i Ahmed Ağa, Ser-zevvākīn-i Dergāh-ı „Ālī, ber-Vech-i Arpalık ........................................................................... 289
Hāsshā-i Pervāne Ağa, Ağa-i „Ulūfeciyān-ı Yemīn, ber-Vech-i Arpalık ............................................................................. 289
[Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān] .................................................................................................................................... 290
KAZĀ-Ġ ĠVRANYA ........................................................................................................................................................... 293
Hāsshā-i Mīr-livā-i Köstendil........................................................................................................................................... 293
Nefs-i İvranya ............................................................................................................................................................. 293
Tīmārhā-i Zu„amā ve Sipāhiyān ...................................................................................................................................... 293
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal„a-i İvranya.......................................................................................................................... 303
159
167 NUMARALI
MUHÂSEBE-Ġ VĠLÂYET-Ġ RÛM-ĠLĠ DEFTERĠ
( 937 / 1530 )
I
PaĢa Livâsı Solkol Kazâları (Gümülcine, Yeñice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop,
Timur-hisârı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, Avrat-hisârı, Yeñice-i Vardar, Kara-verye,
Serfiçe, ĠĢtin, Kestorya, BihliĢte, Görice, Florina) ve Köstendil Livâsı
Tıpkıbasım
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
337
File Size
1 877 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content