close

Вход

Log in using OpenID

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi arkeoloji bölümü ara sınav

embedDownload
Garanti, Teknik Bilgiler ve Dizin...
Warranty, Technical Data
and Index...
GARANTİ & DEĞİŞİM
KOŞULLARI
KILAVUZU
138
GARANTİ
TORK ANAHTARI, TÜM TEKERLEKLİ VE SABİT TAKIM DOLAPLARI
ÜRETİM HATALARINA KARŞI; 2 YIL GARANTİLİDİR.
DİĞER ÜRÜNLER İSE ÜRETİM HATALARINA KARŞI; ÖMÜR BOYU
GARANTİLİDİR.
2
Y I L
ÖMÜR BOYU
GARANTİ ve DEĞİŞİM KOŞULLARI
sar görmüş ise bu ürünlerin
ürünlerin değişimi yapılmaÖmür boyu garanti,
değişimi
yapılmayacaktır.
yacak ve bu ürünler müşhasar sebebi ve kullanım
teriye teslim edilmek üzere
koşulu ne olursa olsun
4-Kılavuzda, en çok değişim
bayiye geri gönderilecektir.
hasarlı ürünlerin birebir
talebi yapılan ürünlere ve en
değişiminin yapılacağı
sık rastlanan kullanıcı hata- 6-Çantalar ile tüm tekerlekli ve
anlamına gelmemektedir.
larına yer verilmiştir. Kılasabit takım dolapları üretim
Birebir değişim, hasarlı
vuzda yer alanların dışındaki
hatalarına karşı 2 yıl garanüründe sadece malzeme
ürünlerin değişiminin talep
tilidir.
ve üretim hatası tespit
edilmesi halinde de değişim 7-Tork anahtarları üretim haedilmesi halinde yapılaprosedürü aynen işletiletalarına karşı 2 yıl garantilicaktır. Ürünler kullanıcı
cektir. Sorunun kullanıcı hadir.
hatası sonucu hasar görtasından kaynaklandığının
müş ise bu ürünlerin değitespit edilmesi halinde ürün 8-Diğer tüm ürünler kullanıcı hatası kapsamına giren
şimi yapılmayacaktır.
değişimi yapılmayacaktır.
durumlar dışında her türlü
1-Bu kılavuzda belirtilen tali- 5-Değişim prosedürü şu şemalzeme işçilik ve üretim
kilde işleyecektir. Hasarlı
matlara uymanız, ürünlerihatalarına karşı ömür boyu
ürünler müşteri tarafından
mizi uzun yıllar kullanmanızı
garanti kapsamındadır.
yetkili bir bayiye teslim edive ömür boyu garanti koşullecektir. Bayiye teslim edi- 9-Ömür boyu garanti uygularından yararlanabilmenizi
laması yalnız Altaş marka
len hasarlı ürünler, bölge
sağlayacaktır.
ürünlerimiz için geçerlidir.
satış temsilcimiz tarafından
2-Ömür boyu garanti, hasar
Gedore marka ürünlerimiz
3 nüsha olarak düzenlenesebebi ve kullanım koşuömür boyu garanti kapsacek müşteri iade teslim fişi
lu ne olursa olsun hasarlı
mında değildir.
ile birlikte bayiden teslim
ürünlerin birebir değişiminin
alınacaktır. Bu fişlerin bir
yapılacağı anlamına gelmenüshası bayide, bir nüshası
mektedir.
satış temsilcisinde kalacak,
diğer nüsha hasarlı ürünler3-Bu kılavuzda belirtilen kulle birlikte bölge satış temsillanım hatalarından dolacisi tarafından merkezimize
yı zarar gören ürünler için
gönderilecektir.
Ürünler
ömür boyu garanti ve birekalite departmanımız tarabir değişim uygulaması gefından incelenecek, hasar
çerli olmayacaktır. Birebir
sebebi malzeme, işçilik ve
değişim, hasarlı ürünlerde
üretim hatası olan ürünlerin
sadece malzeme, işçilik ve
birebir değişimi yapılacaktır.
üretim hatası tespit edilmesi
Kullanıcı hatasından dolayı
halinde yapılacaktır. Ürünler
hasar gördüğü tespit edilen
kullanıcı hatası sonucu ha139
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAZI HATALI KULLANIM VE SONUÇ ÖRNEKLERİ
GENEL KULLANIM TALİMATLARI
• Ürünleri kullanım amacına veya kullanım talimatına uygun olarak kullanınız.
• Ürünlerin koruyucu bakımlarını ihmal etmeyiniz. Tozlu, rutubetli ve çamurlu ortamlarda
bekletmeyiniz.
• Ürünleri kapasite ve kullanım değerlerine uygun olarak kullanınız.
• Ürünler üzerinde kaynak, taşlama, zımparalama, delme gibi işlemler yapmayınız.
• Ürünlere; uzatma kullanma, çekiçleme ve diğer yöntemlerle aşırı yük bindirmeyiniz.
BİJON ANAHTARLARI
Bijon anahtarlarında uzatma borusu kullanılması
Bijon anahtarlarının aşırı yük bindirilerek kullanılması
Bijon anahtarlarının ve levyelerin çekiçlenmesi
140
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim
hatası tespit edilmesi halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
LOKMA VE AVADANLIKLAR
Darbeli lokma yerine krom vanadyum lokmaların havalı tabanca ile kullanılması
Avadanlık kollarının boru ile uzatılması ve kola aşırı yük bindirilmesi
Lokma avadanlıklarının kollarının çekiçlenmesi
Cırcır kollarının boşluk alma yerine sıkma ve sökme işlemlerinde kullanılması
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim hatası tespit edilmesi
halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
141
TORNAVİDALAR
Tornavidaların ağız ölçüsüne uygun olmayan vida başlarında kullanılması
Tornavidaların çekiçlenmesi ve keski yerine kullanılması
Tornavidaların kanırtma ve levyeleme amaçlı kullanılması
Tornavida uçlarının taşlanması
142
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim
hatası tespit edilmesi halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
PENSE, YANKESKİ VE BORU ANAHTARLARI
Pense ve keskilerin uygun olmayan sertlik ve kalınlıktaki malzemelerin kesiminde kullanılması, çekiçlenmesi
Pense ve keskilerin elektrik yüklü kabloların kesiminde kullanılarak ark yaptırılması
Pense ağızlarının taşlanması
Standart pense ve keskileri kaynak işleminde kullanılması
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim hatası tespit edilmesi
halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
143
PENSE, YANKESKİ VE BORU ANAHTARLARI
Segman penselerinin uygun olmayan ölçüdeki segmanlarda kullanılması
Boru anahtarlarının kol boyunun uzatılarak aşırı yük bindirilmesi
Aletlerin çekiç yerine kullanılması
Ayarlı penselerin basamak olarak kullanılması
144
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim
hatası tespit edilmesi halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
ANAHTARLAR
Anahtarların kol boyunun uzatılması ve aşırı yük bindirilmesi
Anahtarların çekiçlenerek kullanılması
Anahtar ağızlarının taşlanması
Anahtarların ters yönde kullanılması ve aşırı yük bindirilmesi
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim hatası tespit edilmesi
halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
145
ALTIKÖŞE ANAHTARLAR VE ÇEKTİRMELER
Altıköşe anahtarların kol boyunun uzatılması ve aşırı yük bindirilmesi
Altıköşe anahtarların çekiçlenmesi
Çektirme pabuçlarının çenelerinin çekiçlenerek kırılması
Çektirme millerine aşırı yük bindirilmesi
146
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim
hatası tespit edilmesi halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
TORK ANAHTARLARI VE TAKIM ARABALARI
Tork anahtarlarının sökme amaçlı kullanılması
Tork anahtarlarının standart ekipman dışındaki bir uzatma kol ile kullanılması
Tork anahtarlarında kontrolsüz güç uygulamak
Takım arabalarının çekmecelerinin hepsinin açık tutulması
Ömür boyu garanti, hasar sebebi ve kullanım koşulu ne olursa olsun hasarlı ürünlerin birebir değişiminin yapılacağı anlamına gelmemektedir. Birebir değişim, hasarlı üründe sadece malzeme ve üretim hatası tespit edilmesi
halinde yapılacaktır. Ürünler kullanıcı hatası sonucu hasar görmüş ise bu ürünlerin değişimi yapılmayacaktır.
147
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
ANAHTARLAR ‹Ç‹N DENEYSEL DÖNDÜRME MOMENTLER‹
ÖNER‹LEN DÖNDÜRME MOMENTLER‹ (N·m)
• Bu çizelgedeki döndürme momentleri yaln›zca fikir vermek
amac›yla DIN ISO 261 standartlar›ndan DIN EN ISO 4762, DIN
EN ISO 4032, DIN EN ISO 4014 ve DIN 931-2, 6912, 7984 ve
7990’dan yararlan›larak oluşturulmuştur. Bütün değerler akma
dayan›m›, 90% sürtünme katsay›s› 0.14 olarak, yeni kaplamas›z
ve yağlanmam›ş c›vatalar için kabul edilmiş olup, yağlanm›ş
c›vatalar için bu değerler 20% azalt›lmal›d›r.
TEST TORQUE VALUES FOR SPANNERS
DIN 899’a göre minimum emniyet değerlerini gösterir. (N·m)
Minimum safety values acc. to DIN 899 in N·m
RECOMMENDED TORQUE VALUES (N·m)
• The torque values shown in this chart are for guidance only.
The “torque moment” reading shown are taken in accordance
with those laid down in DIN ISO 261 standarts as appropiate DIN
EN ISO 4762, DIN EN ISO 4032, DIN EN ISO 4014 and DIN 931-2,
6912, 7984 and 7990. All figures correspond to 90% of the yield
and the friction value is 0.14; assuming new bolts, uncoated and
not lubricated.
No.
1B
DIN 267'ye göre cıvatalar için önerilen dördürme momentleri.
Recomended torques for bolts which conform to DIN 267.
5
9
6
1
1B
2
7XL
2A
9
7XL
400
25
26 R
35 A
894
35 B
895
!
Note: For lubricated bolts, reduce torque readings, up to 20%
where MOS2 lubrication has been used.
3
4.6
5.6
6.9
8.8
10.9
12.9
M2
0.123
0.162
0.314
0.373
0.520
0.628
4
M 2.2
0.196
0.265
0.510
0.598
0.843
1.010
4.5*
2.64
M 2.5
0.284
0.373
0.726
0.863
1.206
1.451
5
3.55
M3
0.441
0.588
1.128
1.344
1.883
2.256
5.5
M 3.5
0.677
0.902
1.736
2.060
2.893
3.481
6*
1.90
4.64
17.6
7.4
2.32
5.92
17.6
2.96
M4
1.000
1.344
2.599
3.040
4.315
5.148
7
25.2
11.4
9.12
25.2
M5
1.961
2.648
5.099
6.031
8.483
10.200
8
34.5
16.6
13.3
34.5
9*
45.5
23.0
18.4
45.5
45.5
9.20
M6
3.432
4.511
8.728
10.300
14.710
17.652
10
58.1
31.0
24.8
58.1
58.1
58.1
12.40
M7
5.590
7.453
14.220
17.162
24.517
28.439
11
72.7
40.4
32.3
72.7
72.7
72.7
16.10
12
89.1
51.5
41.2
89.1
89.1
89.1
M8
8.238
10.787
21.575
25.50
35.304
42.168
4.56
34.5
6.65
20.60
13
107
64.5
51.6
107
107
107
25.80
14*
128
79.4
63.5
128
128
128
31.70
15
150
96.2
77.0
150
150
150
38.50
16
175
115
92.3
175
175
175
46.10
201
134
201
201
201
53.50
M 10
16.67
21.575
42.168
50.01
70.608
85.317
17
18
230
160
128
230
230
230
64
M 12
28.44
38.246
73.55
87.28
122.6
147.10
19*
261
186
149
261
261
261
74.50
20*
294
215
172
294
294
294
86
21
330
247
198
330
330
330
99
22*
368
281
225
368
368
368
112
M 14
45.11
60.801
116.7
138.30
194.2
235.40
M 16
69.63
93.163
178.5
210.80
299.1
357.90
107
23*
408
319
255
408
408
408
127
24
451
359
287
451
451
451
143
25*
496
402
322
496
496
496
161
26*
544
449
359
544
544
544
179
27
594
499
399
594
594
594
199
M 18
95.12
127.5
245.2
289.30
411.9
490.30
28*
647
552
442
647
647
647
221
M 20
135.3
180.45
384.1
411.90
578.6
696.30
30
760
670
536
760
760
760
268
M 22
182.4
245.16
470.7
559.00
784.5
941.40
32*
884
804
643
884
884
884
321
34
1019
951
761
1019
1019
1019
381
36
1165
1117
994
1165
1165
1165
447
577
M 24
230.5
308.91
598.20
711.00
1000
1196
M 27
343.2
460.90
887.50
1049
1481
1775
41
1579
1442
1154
1579
1579
1579
M 30
465.8
622.72
1206
1422
2010
2403
46
2067
1816
1453
2067
2067
2067
726
M 33
632.5
848.30
1628
1932
2716
3266
50
2512
2145
1716
2512
2512
2512
858
M 36
814.0
1089
2099
2481
3491
4197
55
3140
2077
3140
3140
3140
M 39
1059
1412
2716
3226
4531
5443
60
3849
2471
3849
3849
1038
1235
M 42
1304
1746
3364
3991
5609
6727
65
4021
4021
1422
M 45
1638
2177
4207
4992
7012
8414
70
4658
4658
1618
M 48
1981
2638
5080
6021
8473
10150
75
5394
1765
M 52
2540
3393
6541
7747
10885
13092
80
6178
1912
* Vida ölçüleri ISO’nun önerilen standart ölçüleri d›ş›ndad›r. Mümkünse bu ölçüleri kullanmay›n›z.
* These sizes are not included in ISO list of recommended sizes. If possible, please avoid using them and the bolt sizes shown
within the bracked in the chart.
NOT:
Anahtar ağz› ölçümleri ile vida çaplar› aras›ndaki ilişki (sayfa 150) çizelge halinde sunulmuştur.
Deneysel döndürme momentleri değerleri (DIN 899’a göre) minimum değerlerdir.
SPECIAL NOTE:
The relationship between the jaw width accross and thread diameters is shawn at page 150 as a chart.
The test values are as in DIN 899 and represent minimum torque values.
148
Farkl› c›vata ölçüleri için ayn› değer
verildiğinde, verilen değer Avadanl›ğ›n
güvenli kullan›m temeline dayan›r.
Where torque load values are the same for
different bolt sizes, the values are based on the
safe loading of the driving connector.
D‹KKAT:
Bu değerler yaln›zca el ile kullan›lan
anahtarlar içindir. Haval› tak›mlar için
kullan›lmaz.
SPECIAL WARNING:
Figures for sockets and accessories apply only to
those used with mechanical hand tools and must
not be assumed as valid if used in impact tools.
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
LOKMALAR ‹Ç‹N DENEYSEL DÖNDÜRME MOMENTLER‹
TEST TORQUE VALUES FOR SOCKETS
DIN 899’a göre minimum emniyet değerlerini gösterir. (N·m)
Minimum safety values acc. to DIN 899 in N·m
Lokmalı altıköşe anahtarlar için DIN 3120
With hexagon heads as per DIN 3120
Lokma anahtarlar için DIN 3120
For sockets acc. to DIN 3120
M2
4
b
d
e
f
$
No. IN 21
f
10.4
1.5
0.82
2
1.9
1.9
2.5
3.8
3.8
M 2.2
4.5*
12.6
M 2.5
5
15.1
M3
5.5
17.8
M 3.5
6*
20.6
23.2
M4
7
26.8
33.2
M5
8
33.6
45.5
94.1
9*
41.1
59.9
119.2
3
6.6
6.6
4
16
16
5
30
16
M6
10
49.1
76.7
147
M7
11
57.8
96
178
12
67.0
118
212
M8
13
68.6
141
249
6
52
52
52
14*
68.6
169
288
7
80
80
80
8
120
120
120
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
25
No. IN32
e
20
No. IN19
d
DIN
EN
ISO
4762
12.5
No. IN20
c
6.3
No. 42
No. DTT42
b
!
No. D 21
25
No. 32
No. D 32
20
No. 19
No. D 19
12.5
No. 30
No. D 30
10
No. 20
No. D20
6.3
15
198
331
16
225
377
30
17
225
425
9
165
165
18
225
477
10
220
220
12
370
14
590
17
980
1000
1000
1000
19
1360
1400
1400
1400
2100
2100
19*
225
531
20*
225
569
21
225
569
-
22*
225
569
569
23*
569
56
24
569
569
583
25*
569
26*
569
624
27
569
665
28*
569
707
M 20
30
569
795
M 22
32*
569
888
34
569
M 24
36
1084
1677
M 27
41
1353
1910
590
984
M 30
46
1569
2143
22
2110
M 33
50
1569
2329
24
2750
M 36
55
1569
2562
27
3910
M 39
60
1569
2795
30
4000
32
4000
36
4000
M 42
65
2795
M 45
70
2795
M 48
75
2795
M 52
80
2795
2700
149
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
ANAHTAR A⁄ZI ÖLÇÜLER‹ VE V‹DA ÇAPLARI
SPANNER JAW WIDTH ACCROSS FLATS and THREAD DIAMETERS
mm
2
2.3
2.5
3.5
26.8
5/32
0.1562
3.97
3/16
7/32
1/4
0.1875
0.2187
0.2500
4.76
5.56
6.35
7
4
9/32
0.2812
7.14
7+8
9
5
5 Alt
8+10
11
12
10+13
14*
15
16
13+15+17
18
15+18+19
20*
18+21
22+24
23*
21+24*
25*+27*
26*
27
27+28*+30
6
7
5/16
11/32
3/8
13/32
7/16
0.3125
0.3438
0.3750
0.4062
0.4375
7.94
8.73
9.52
10.32
11.11
1/2
9/16
19/32
5/8
11/16
0.5000
0.5625
0.5938
0.6250
0.6875
12.70
14.29
15.08
15.88
17.46
3/4
25/32
13/16
7/8
0.7500
0.7812
0.8125
0.8750
19.05
19.84
20.64
22.22
15/16
1.
0.9375
1.0000
23.81
25.40
1.1/16
1.0625
26.99
1.1/8
1.3/16
1.1/4
1.5/16
1.3/8
1.7/16
1.1/2
1.5/8
1.11/16
1.3/4
1.13/16
1.7/8
2.
2.1/16
2.3/16
2.1/4
2.3/8
2.7/16
2.9/16
2.5/8
2.3/4
2.13/16
2.15/16
3.
3.1/8
3.3/8
3.1/2
3.3/4
3.7/8
1.1250
1.1875
1.2500
1.3125
1.3750
1.4375
1.5000
1.6250
1.6875
1.7500
1.8125
1.8750
2.0000
2.0625
2.1875
2.2500
2.3750
2.4375
2.5625
2.6250
2.7500
2.8125
2.9375
3.0000
3.1250
3.3750
3.5000
3.7500
3.8750
28.58
30.16
31.75
33.34
34.92
36.51
38.10
41.28
42.86
44.45
46.04
47.62
50.80
52.39
55.56
57.15
60.32
61.91
65.09
66.68
69.85
71.44
74.61
76.20
79.38
85.72
88.90
92.25
98.42
4.1/8
4.1/4
4.1/2
4.1250
4.2500
4.5000
104.78
107.95
114.30
8
8 Alt
10 KFZ
10
10
12
12
14
14
12
16
18
16
27+30+34
32+36+41
20
22
34
36+41
38*
41+46
22
24
22
27
24
20
27
50+55
33
30
55+60
36
60+65
39
65
42
70
45
75
48
80
85
90
95
52
56
60
64
100
105
110
115
68
72
76
80
36
Metric for
EN 14399-4
German metric
according to
DIN ISO 272
30
!
46+50
"
4
4.5
5
5.5
6
inches
mm
Width
Across Flats
150
#
inç
Cıvata
Çapı
8 BA
7 BA
6 BA
5 BA
4 BA
1/16 W
3 BA
3/32 W
2 BA
1/8 W
1 BA
0 BA
3/16 W
Ağız
Genişliği
BS
916
1083
inç
mm
(7/32)
1/4
0.152
0.172
0.193
0.220
0.248
0.256
0.282
0.297
0.324
0.340
0.365
0.413
0.445
3.86
4.87
4.90
5.59
6.30
6.50
7.16
7.54
8.23
8.64
9.27
10.49
11.30
1/4 W
5/16
0.525
13.34
5/16 W
3/8
0.600
15.24
3/8 W
7/16
0.710
18.03
7/16 W
1/2
0.820
20.83
1/2 W
9/16
0.920
23.37
9/16 W
5/8
1.010
25.65
5/8 W
(11/16)
1.100
27.94
11/16 W
3/4
1.200
30.48
3/4 W
13/16 W
7/8
(15/16)
1.300
1.390
33.02
35.31
7/8 W
1
1.480
37.59
1. W
1.1/8
1.670
42.42
1.1/8 W
1.1/4
1.860
47.24
1.1/4 W
1.3/8
2.050
52.07
1.3/8 W
1.1/2
2.220
56.39
1.1/2 W
1.5/8
1.5/8
1.3/4
2.410
2.580
61.21
65.53
1.3/4 W
2.
2.760
70.10
(1.7/8 W)
2. W
2.1/4
3.150
76.70
80.01
2.1/2
3.550
90.17
2.3/4
3.890
98.81
3.
4.180
106.17
3.1/4
4.530
115.06
#
"
Alman DIN ISO 272 ye
göre metrik
!
Alman DIN ISO 272 ye
göre metrik
Ağız
Genişliği
(3/16)
BS
916
1083
Diameter
of Bolts
inches
mm
Width
Across Flats
(*) Standart dışı / Not standardised
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
Tork dönüşüm faktörleri / Torque conversion factors
Birim / Units to be
UYGULAMA / APPLICATION
Tekabül eden birim / Corresponding unit
= mN-m
= cN·m
= N·m
= ozf·in
= lbf·in
= lbf·ft
= gf·cm
= kgf.cm (kp.cm)
= kgf.m (kp.m)
1 mN.m
1
0,1
0,001
0,142
0,009
0,0007
10,2
0,01
0,0001
1 cN·m
10
1
0,01
1,416
0,088
0,007
102
0,102
0,001
1 N·m
1000
100
1
141,6
8,851
0,738
10197
10,2
0,102
1 ozf·in
7,062
0,706
0,007
1
0,0625
0,005
72
0,072
0,0007
1 lbf·in
113
11,3
0,113
16
1
0,083
1152,1
1,152
0,0115
1 lbf·ft
1356
135,6
1,356
192
12
1
13826
13,83
0,138
1 gf·cm
0,098
0,01
0,0001
0,014
0,0009
0,00007
1
0,001
0,00001
1 kgf·cm (kp·cm)
98,07
9,807
0,098
13,89
0,868
0,072
1000
1
0,01
1 kgf·m (kp·m)
9807
980,7
9,807
1389
86,8
7,233
100000
100
1
N·m’den kgf·m (kp·m)’ye çevirim tablosu
Conversion from N·m in kgf·m (kp·m) 1N·m = 0,102 kgf·m
1N·m = 0,102 kgf·m
Dönüştürme formülü:
Units to be converted x factor =
corresponding unit
Conversion formula:
Units to be converted x factor =
corresponding unit
Örnek / Example:
5 lbf·ft’in cN·m’ye çevirimi
Convert of 5 lbf·ft in cN·m
Çözüm / Solution:
5 x 135,6 = 678 cN·m
kgf·m(kp·m)’den N·m’ye çevirim tablosu
Conversion from kgf·m(kp·m) in N·m
1 kgf·m (kp·m) = 9,807 N·m
N·m
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kgf·m(kp·m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0,00
0,10
0,20
0,31
0,41
0,51
0,61
0,71
0,82
0,92
0
0,00
9,81
19,61
29,42
39,23
49,03
58,84
68,65
78,45
88,26
10
1,02
1,12
1,22
1,33
1,43
1,53
1,63
1,73
1,84
1,94
10
98,07
107,87
117,68
127,49
137,29
147,10
156,91
166,71
176,52
186,33
20
2,04
2,14
2,24
2,35
2,45
2,55
2,65
2,75
2,86
2,96
20
196,13
205,94
215,75
225,55
235,36
245,17
254,97
264,78
274,59
284,39
30
3,06
3,16
3,26
3,37
3,47
3,57
3,67
3,77
3,87
3,98
30
294,20
304,01
313,81
323,62
333,43
343,23
353,04
362,85
372,65
382,46
40
4,08
4,18
4,28
4,38
4,49
4,59
4,69
4,79
4,89
5,00
40
392,27
402,07
411,88
421,69
431,49
441,30
451,11
460,91
470,72
480,53
50
5,10
5,20
5,30
5,40
5,51
5,61
5,71
5,81
5,91
6,02
50
490,33
500,14
509,95
519,75
529,56
539,37
549,17
558,98
568,79
578,59
60
6,12
6,22
6,32
6,42
6,53
6,63
6,73
6,83
6,93
7,04
60
588,40
598,21
608,01
617,82
627,63
637,43
647,24
657,05
666,85
676,66
70
7,14
7,24
7,34
7,44
7,55
7,65
7,75
7,85
7,95
8,06
70
686,47
696,27
706,08
715,89
725,69
735,50
745,31
755,11
764,92
774,73
80
8,16
8,26
8,36
8,46
8,57
8,67
8,77
8,87
8,97
9,08
80
784,53
794,34
804,15
813,95
823,76
833,57
843,37
853,18
862,99
872,79
90
9,18
9,28
9,38
9,48
9,59
9,69
9,79
9,89
9,99
10,10
90
882,60
892,41
902,21
912,02
921,83
931,63
941,44
951,25
961,05
970,86
100
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,71
10,81
10,91
11,01
11,11
100
980,67
990,47
1000,28 1010,08 1019,89 1029,70 1039,50 1049,31 1059,12 1068,92
N·m’den lbf·ft’ye çevirim tablosu
Conversion from N·m in lbf·ft
1N·m=0,7386 lbf·ft
lbf·ft’den N·m’ye çevirim tablosu
Conversion from lbf·ft in N·m
1 lbf·ft = 1,356 N·m
N·m
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
lbf·ft
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0,00
0,74
1,48
2,21
2,95
3,69
4,43
5,16
5,90
6,64
0
0,00
1,36
2,71
4,07
5,42
6,78
8,13
9,49
10,85
12,20
10
7,38
8,11
8,85
9,59
10,33
11,06
11,80
12,54
13,28
14,01
10
13,56
14,91
16,27
17,63
18,98
20,34
21,69
23,05
24,40
25,76
20
14,75
15,49
16,23
16,96
17,70
18,44
19,18
19,91
20,65
21,39
20
27,12
28,47
29,83
31,18
32,54
33,90
35,25
36,61
37,96
39,32
30
22,13
22,86
23,60
24,34
25,08
25,81
26,55
27,29
28,03
28,76
30
40,67
42,03
43,39
44,74
46,10
47,45
48,81
50,16
51,52
52,88
40
29,50
30,24
30,98
31,72
32,45
33,19
33,93
34,67
35,40
36,14
40
54,23
55,59
56,94
58,30
59,66
61,01
62,37
63,72
65,08
66,43
50
36,88
37,62
38,35
39,09
39,83
40,57
41,30
42,04
42,87
43,52
50
67,79
69,15
70,50
71,86
73,21
74,57
75,93
77,28
78,64
79,99
60
44,25
44,99
45,73
46,47
47,20
47,94
48,68
49,42
50,15
50,89
60
81,35
82,70
84,06
85,42
86,77
88,13
89,48
90,84
92,20
93,55
70
51,63
52,37
53,10
53,84
54,58
55,32
56,05
56,79
57,53
58,27
70
94,91
96,26
97,62
98,97
100,33
101,69
103,04
104,40
105,75
107,11
80
59,00
59,74
60,48
61,22
61,96
62,69
63,43
64,17
64,91
65,64
80
108,46
109,82
111.18
112,53
113,89
115,24
116,60
117,96
119,31
120,67
90
66,38
67,12
67,86
68,59
69,33
70,07
70,81
71,54
72,28
73,02
90
122,02
123,38
124,73
126,09
127,45
128,80
130,16
131,51
132,87
134,23
100
73,76
74,49
75,23
75,97
76,71
77,44
78,18
78,92
79,66
80,39
100
135,58
136,94
138,29
139,65
141,00
142,36
143,72
145,07
146,43
147,78
N·m’den lbf·in’e çevirim tablosu
Conversion from N·m in lbf·in
1 N·m = 8,851 lbf·in
lbf·in’den N·m’e çevirim tablosu
Conversion from lbf·in in N·m
1 lbf·in = 0,113 N·m
Nám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
lbfáin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0,00
8,85
17,70
26,55
35,40
44,25
53,10
61,96
70,81
79,66
0
0,00
8,85
17,70
26,55
35,40
44,25
53,10
61,96
70,81
79,66
10
88,51
97,36
106,21
115,06
123,91
132,76
141,61
150,46
159,31
168,16
10
1,13
1,24
1,36
1,47
1,58
1,69
1,81
1,92
2,03
2,15
20
177,02
185,87
194,72
203,57
212,42
221,27
230,12
238,97
247,82
256,67
20
2,26
2,37
2,49
2,60
2,71
2,82
2,94
3,05
3,16
3,28
30
265,52
274,37
283,22
292,08
300,93
309,78
318,63
327,48
336,33
345,18
30
3,39
3,50
3,62
3,73
3,84
3,95
4,07
4,18
4,29
4,41
40
354,03
362,88
371,73
380,58
389,43
398,28
407,14
415,99
424,84
433,69
40
4,52
4,63
4,75
4,86
4,97
5,08
5,20
5,31
5,42
5,54
50
442,54
451,39
460,24
469,09
477,94
486,79
495,64
504,49
513,34
522,20
50
5,65
5,76
5,87
5,99
6,10
6,21
6,33
6,44
6,55
6,67
60
531,05
539,90
548,75
557,60
566
575,30
584,15
593,00
601,85
610,70
60
6,78
6,89
7,00
7,12
7,23
7,34
7,46
7,57
7,68
7,80
70
619,55
628,40
637,26
646,11
654,96
663,81
672,66
681,51
690,36
699,21
70
7,91
8,02
8,13
8,25
8,36
8,47
8,59
8,70
8,81
8,93
80
708,06
716,91
725,76
734,61
743,46
752,32
761,17
770,02
778,87
787,72
80
9,04
9,15
9,26
9,38
9,49
9,60
9,72
9,83
9,94
10,06
90
796,57
805,42
814,27
823,12
831,97
840,82
849,67
858,52
867,38
876,23
90
10,17
10,28
10,39
10,51
10,62
10,73
10,58
10,96
11,07
11,19
100
885,08
893,93
902,78
911,63
920,48
929,33
938,18
947,03
955,88
964,73
100
11,30
11,41
11,52
11,64
11,75
11,86
11,98
12,09
12,20
12,31
151
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ BİRİMLERİ
Measurıng unıts
SERTLİK DÖNÜŞÜM TABLOSU
Hardness ConversIon Table
Giga
G
1000000000
=109
1 GW = 1 Milyar Watt
Mega
M
1000000
=106
1 MW = 1 Milyon Watt
Kilo
k
1000
=103
1 kW = Bin Watt
Mili
m
0,001
=10-3
1 mm = Binde Bir Watt
Mikro
µ
0,000001
=10-6
1 mm = 1 Milyonda Bir Watt
Nano
n
0,000000001
=10
1 nm = 1 Milyarda Bir Watt
-9
ÖNEMLİ ÖLÇÜLERİN DEĞİŞİM TABLOSU
ConversIon table for essentIal measurIng unIts
Uzunluk
Length
Kütle
Weigth
Zaman
Time
Kuvvet
Force
Döndürme Mom.
Torque
İş Enerjisi
Work
Isı Enerjisi
Heat
Güç
Power
Basınç
Pressure
Elektrik Akımı
Electricity Current
Sıcaklık
Temparature
Metre
m
Kilogram
kg
Saniye
s
Newton
N
Newtonmetre
N·m
Joule
J
Joule
J
Watt
W
= N·m/s
1 kW = 1,36 PS = 860 kcal/h
Pascal
Pa
= N/m2
100000 Pa = 1 bar = 10 mWS
Amper
A
Kelvin
K
= kg m/s2
1 N = 0,102 kp
9,81 N·m = 1 kpm
= N·m
1 J = 0,239 cal
1 K = 1˚C
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİNİN DEĞİŞİM TABLOSU
ConversIon table for mass and weIght
1 megagram
1 megagramme
1 ton
1 ton
1 kilogram
1 kilogramme
1 hektogram
1 hektogramme
1 dekagram
1 decagramme
1 gram
1 gramme
1 desigram
1 decigramme
1 santigram
1 centigramme
1 miligram
1 miligramme
Mg
= 1000 kg
to.
= 1000 kg
kg
= N·m
= 10.000 hg
= 100.000 dag
=1.000.000 g
= 10 hg
= 100 dag
= 1000 g
= 10 dag
= 100 g
hg
dag
g
= 10 g
= 10 dg
dg
= 100 cg
= 1000 mg
= 10 cg
= 100 mg
cg
= 10 mg
mg
= 1 mg
TORK ÖLÇÜLERİN DEĞİŞİM TABLOSU
ConversIon table force and torque
1 newton
N
= 0,102 kp
1 kilopond
kp*
= 9,81 N
1 kilopondmetre
kp.m* = 9,81 N·m
* Federal Almanyada 1977 yılına kadar uygulanan yasal değer.
* Statutory unit in the Federal Republic of Germany until 1977.
152
Vickers
Sertlik
Hardness
Brinell
Sertlik
Hardness
HV 30
HB 30
HRB
HRC
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
280
275
280
285
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
80.7
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
266
275
280
285
290
295
300
310
320
330
340
350
359
368
376
385
392
400
408
415
423
430
-
36,4
42,4
47,4
52,0
56,4
60,0
63,4
66,4
69,4
72,0
74,4
76,4
78,4
80,4
82,2
83,8
85,4
86,8
88,2
89,6
90,8
91,8
91,5
94,0
95,0
95,8
96,6
96,6
98,2
99,0
-
19,2
20,2
21,2
22,1
23,0
23,8
24,6
25,4
27,1
26,9
27,6
28,3
29,0
29,6
30,3
31,5
32,7
33,8
34,9
36,0
37,0
38,0
38,9
39,8
40,7
41,5
42,4
43,2
44,0
44,8
45,6
46,3
47,0
47,7
43,3
49,1
49,7
50,4
51,0
51,6
52,2
52,8
53,3
53,9
54,4
55,0
55,5
56,0
56,5
57,0
57,5
58,0
58,5
59,0
59,5
60,4
61,2
62,0
62,8
63,6
64,3
65,0
65,7
66,3
66,9
67,5
68,0
Rockwell
Sertlik
Hardness
Çekme dayanımı
Tensile strength
sB
N/mm2
270
290
310
320
340
360
380
390
410
420
440
460
470
490
500
520
540
550
570
590
600
620
640
660
670
680
710
720
730
750
760
780
800
820
830
850
870
880
900
920
940
950
970
990
1010
1040
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1430
1460
-
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
Vidalar / Screw thread
Çelik/ Steel
preslenmiş ve
azdırılmış/
pressed rolled
tornalanmış-kesilmiş/
rolled cut
taşlanmış/
sharpened
kadmium kaplamalı 6µ/
cadmium plated 6µ
çinko kaplı 6µ/
zinc-plated 6µ
Karartılmış Çinko veya
fosfatlanmış /
Blackened or Zinc-phosphated
haddelenmiş / rolled
0,14
0,10
0,16
0,10
0,10
taşlanmış / sharpened
0,16
0,10
0,16
0,10
0,10
0,10
0,10
Çelik/ Steel
tornalanmış taşlanmış /
turned sharpened
tornalanmış taşlanmış /
turned sharpened
Hafif yağlanmış / Slightly oiled
haddelenmiş, taşlanmış /
rolled sharpened
Çinko fosfat/
Zn-phosphat
Somunlar / Nut thread
0,14
0,10
0,10
0,10
0,10
kadmium kaplı /
cadmium-plated
Ayr›ca s›kma biçimlerindeki değişkenlik de bu faktördeki belirsizliğe etkendir.
Bu sebeple sürtünme katsay›s›n›n seçimi için sadece öneriler yap›labilir.
Gömmebaşl› (imbus) c›vatalar›na taban, kal›nl›klar›ndan dolay›, s›kma moment
değerlerinin 80%’i uygulan›r.
CHOOSING THE RIGHT FRICTION VALUE
• In order to exactly define the pre-tension force and the tightening torque, it is
essential to know the coefficient friction.
However, it would seem almost impossible to specify definite values for the
coefficients of friction for the large variety of possible surface and lubrication
conditions and above all for their variance.
Added to this are the variances of the various different tightening methods
which also constitute a greater or lesser factor of uncertainty. For this reason,
it is only possible to make recommendations on the choise of the coefficient
of friction 80% of the tightening-torque values apply for countersunk head
screws on account of the remaining base thickness.
çinko kaplı /
zinc-plated
0,10
kadmium kaplı/
cadmium-plated
çinko kaplı /
zinc-plated
Kuru / Dry
• Tam olarak ön-gerilme kuvvetini ve s›kma momentini tespit etmek için
sürtünme katsay›s›n› bilmek gereklidir.
Mamafih, çok çeşitli yüzeylerin, yağl›l›k durumlar›n›n ve bütün bunlar›n
değişken olmas› sebebiyle sürtünme katsay›lar›n›n belirlenmesi hemen hemen
imkans›zd›r.
6µ
DO⁄RU SÜRTÜNME DE⁄ER‹N‹N SEÇ‹M‹
0,14
0,10
0,10
0,10
0,10
0,14
0,14
Sürtünme katsay›s› µ için seçme değerleri
• Bir s›kma işlemi esnas›nda aksiyel kuvveti tespit etmek için dişler aras›ndaki sürtünme
katsay›s›n› (µ) bilmek gerekir. Ancak farkl› yüzey kaliteleri ve değişik yağlanma
sebeplerinden dolay› sağl›kl› değerler elde etmek imkans›zd›r.
Aşağ›daki durumlar sürtünme değerini etkiler:
• Vidalanan malzeme yap›lar› ve yüzey pürüzlülükleri, yağlama metodu ve yağ cinsi,
ilerlemeden kaynaklanan malzeme esnemeleri, s›kma metodu, s›kma turu ve h›z› enson
s›kma mesafesi. Hatta DIN karş›l›ğ› ayn› olan iki vida farkl› üeticilere ait ise, üretim
lotuna göre, depolanma şartlar›na göre ve özellikle yağ veya gres kalitesine göre
montaj esnas›nda sürtünme katsay›lar›nda önemli farkl›l›klar meydana gelebilir. Lütfen
unutulmamal›d›r ki s›kma momentinin 80-90%’i birçok s›kma operasyonunda sürtünmeyi
yenebilmek için kullan›l›r.
Önemli not:
• Yukar›daki sebeplerden dolay›d›r ki, sürtünme katsay›s›n›n seçimi için sadece öneriler
verebiliriz. Arka sayfalardaki tablolar’daki değerlerin adece yön verici değerler
olduklar›n›n özellikle alt›n› çizmek isteriz. Bütün durumlarda, detayl› vida hesab›
bu tablolardan daha güvenilirdir. Emniyet parçalar›nda veya s›zd›rmazl›k öngörülen
durumlarda özellikle yasalar›n öngördüğü biçimde davranmak gerekir.
Bu tablolar›n, c›vata gibi bağlant› elemanlar›n›n üreticilerinin herhangi bir şartnamesinin
olmad›ğ› hallerde kullan›lmas› tavsiye olunur.
Guideline values for the coefficient of friction µ
• In order to exactly define the pre-tension force and the tightening torque, it is essential
to know the coefficient friction. However, it would seem almost impossible to specify
definite values for the coefficients of friction for the large variety of possible surface and
lubrication conditions and above all for theier variance.
The following circumstances influence the friction value:
• The surfaces and the nature of the materials being screwed, the method of lubrication,
the sliding path due to the flexibility and the tightening method, i.e. the number and
the speed of the tightening cycles and finally the tightening path - the so-called hard
or soft screw case. The sum total of these items represents a greater or lesser factor
of uncertainty. Even DIN -equivalent screws con differ considerably in their friction
value because of being delivered by different suppliers, depending on the screw lot and
depending on their storage and, in particalar, on the oiling or greasing performed in the
course of installation. Please note that around 80 to 90% of the tightening torque in most
tightening procedures is required for overcoming the friction in the screw.
Important remark:
• For this reason, it is only possible to give recommendations on the choice of the friction
value. We point out explicitly that the following tables only contain guideline values. In
all cases, a detailed screw calculation is more reliable than these tables! That applies
particularly for parts which are relevant to safety, are subject to official regulations or
perform sealing functions. The tables should only be utilised where the manufacturer
of the screws or elements being connected has made no specifications on the required
tightening torques.
153
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
Sürtünme değerleri
Friction value µges 0,10
DIN ISO 261 normuna uygun normal diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-medium threads in accordance with DIN ISO 261
4.6
µges
0,10
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M 4,5
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 60
M 64
M 68
P
mm
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5
6
6
Fsp
N
367
610
915
1.228
1.587
2.059
2.395
3.379
6.202
10.683
15.571
21.370
29.373
35.742
45.896
57.312
66.090
86.922
105.686
131.646
154.529
185.617
212.619
248.834
279.956
335.711
387.206
452.319
511.800
586.272
5,6
MA
N·m
0,108
0,221
0,392
0,617
0,914
1,325
2,261
3,843
9,349
15,06
26,24
41,92
64,80
89,80
126,57
172,10
218,70
319,70
434,00
589,00
757,70
978
1.212
1.510
1.819
2.346
2.919
3.632
4.392
5.319
Fsp
N
459
763
1.144
1.535
1.983
2.574
2.994
4.224
7.753
13.354
19.463
26.720
36.717
44.670
57.370
71.640
82.612
108.653
132.107
164.557
193.161
232.021
265.774
311.043
349.945
419.639
484.007
565.399
639.751
732.840
6,8
MA
N·m
0,135
0,276
0,491
0,771
1,142
1,656
2,827
4,803
11,686
18,82
32,80
52,40
81,01
112,25
158,21
215,1
273,4
399,6
542,5
736,3
947,1
1.223
1.515
1.888
2.274
2.932
3.649
4.540
5.490
6.649
Fsp
N
734
1.221
1.830
2.456
3.173
4.118
4.790
6.758
12.404
21.366
31.142
42.753
58.747
71.484
91.792
114.623
132.180
173.845
"211.371
263.292
309.057"
371.233
425.238
497.669
559.912
671.422
774.412
904.639
1.023.601
1.172.545
8,8
MA
N·m
0,216
0,441
0,785
1,234
1,827
2,649
4,523
7,685
18,698
30,11
52,48
83,83
129,61
179,60
253,14
344,2
437,4
639,3
868,0
1.178,1
1.515,4
1.957
2.424
3.020
3.638
4.692
5.839
7.265
8.784
10.638
Fsp
N
979
1.628
2.441
3.274
4.231
5.491
6.387
9.011
16.539
28.488
41.522
57.004
78.329
95.312
122.389
152.831
176.240
231.793
281.828
351.056
412.076
494.978
566.983
663.559
746.550
895.229
1.032.549
1.206.185
1.364.801
1.563.393
10,9
MA
N·m
0,288
0,588
1,047
1,645
2,436
3,532
6,030
10,247
24,931
40,15
69,97
111,78
172,81
239,46
337,52
459,0
583,2
852,4
1.157,3
1.570,8
2.020,5
2.609
3.232
4.027
4.850
6.256
7.785
9.686
11.713
14.18
12,9
Fsp
N
1.376
2.289
3.432
4.605
5.950
7.722
8.982
12.671
23.258
40.061
58.390
80.162
110.150
134.033
172.109
214.919
247.837
325.959
396.321
493.672
579.482
696.062
797.321
933.129
1.049.836
1.258.916
1.452.022
1.696.198
1.919.252
2.198.521
MA
N·m
0,405
0,827
1,472
2,313
3,426
4,967
8,480
14,410
35,059
56,46
98,39
157,19
243,02
336,75
474,64
645,4
820,2
1.198,7
1.627,4
2.208,9
2.841,4
3.669
4.545
5.663
6.821
8.797
10.948
13.621
16.471
19.947
Fsp
N
1.651
2.747
4.118
5.526
7.139
9.266
10.778
15.205
27.909
48.073
70.068
96.195
132.180
160.840
206.531
257.902
297.405
391.150
475.585
592.407
695.379
835.275
956.785
1.119.755
1.259.803
1.510.700
1.742.427
2.035.438
2.303.102
2.638.225
MA
N·m
0,486
0,993
1,766
2,776
4,111
5,961
10,176
17,292
42,070
67,75
118,07
188,62
291,62
404,09
569,57
774,5
984,2
1.438,4
1.952,9
2.650,7
3.409,6
4.403
5.454
6.795
"8.185
10.557
13.137
16.345
19.765
23.936
27.537
46.080
61.959
88.591
119.953
156.044
196.862
242.408
292.681
30,38
62,14
102,52
168,33
257,36
373,08
519,0
698,5
915,2
33.045
55.297
74.351
106.309
143.944
187.253
236.235
290.890
351.217
36,45
74,57
123,03
202,00
308,83
447,70
622,8
838,3
1.098,3
Fsp
N
1.267
2.110
3.168
4.248
5.487
7.127
8.982
12.671
23.258
"37.034
54.001
74.158
102.080
124.041
159.501
199.406
229.681
302.512
367.600
458.404
537.798
"646.574
740.275
867.022"
975.029
1.170.209
1.349.411
1.577.440
1.784.476
2.045.353
MA
N·m
0,489
1,007
1,801
2,826
4,180
6,079
8,480
14,410
35,059
69,54
121,38
194,14
302,32
416,58
590,46
806,7
1.020,3
1.499,7
2.031,5
2.769,5
3.555,0
4.607
5.696
7.118
8.559
11.076
13.772
17.183
20.759
25.199
Fsp
N
1.520
2.532
3.801
5.098
6.585
8.553
10.778
15.205
27.909
44.441
64.801
88.989
122.497
148.850
191.401
239.288
275.617
363.014
441.120
550.084
645.358
775.888
888.329
1.040.426
1.170.035
1.404.251
1.619.293
1.892.928
2.141.371
2.454.423
MA
N·m
0,587
1,209
2,161
3,391
5,016
7,295
10,176
17,292
42,070
83,44
145,66
232,97
362,78
499,89
708,55
968,0
1.224,4
1.799,7
2.437,7
3.323,4
4.265,9
5.529
6.835
8.541
10.211
13.292
16.526
20.619
24.911
30.239
25.520
42.816
57.420
82.253
111.530
145.250
183.413
226.019
273.066
37,79
78,11
127,54
210,96
324,36
472,33
659,4
890,3
1.169,4
30.624
51.379
68.904
98.703
133.836
174.300
220.096
271.223
327.680
45,35
93,73
153,05
253,15
389,23
566,80
791,3
1.068,3
1.403,3
DIN ISO 261 normuna uygun ince diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-fine-pitch thread in accordance with DIN ISO 261
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Sürtünme değerleri
Friction value µges 0,10
7.343
12.288
16.52
23.624
31.988
41.61
52.497
64.642
78.048
8,10
16,57
27,34
44,89
68,63
99,49
138,4
186,3
244,1
9.179
15.360
20.653
29.530
39.984
52.015
65.621
80.803
97.560
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M 4,5
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
M 18
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 60
M 64
M 68
P
mm
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5
6
6
14.687
24.576
33.045
47.249
63.975
83.223
104.993
129.284
156.096
16,20
33,14
54,68
89,78
137,26
198,98
276,8
372,6
488,1
19.582
32.768
44.060
62.998
85.300
110.965
139.991
172.379
208.129
21,60
44,19
72,91
119,70
183,01
265,30
369,1
496,7
650,8
DIN ISO 261 normuna uygun normal diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-medium threads in accordance with DIN ISO 261
4.6
µges
0,10
10,13
20,71
34,17
56,11
85,79
124,36
173,0
232,8
305,1
Fsp
N
338
563
845
1.133
1.463
1.901
2.395
3.379
6.202
9.876
14.400
19.775
27.221
33.078
42.534
53.175
61.248
80.670
98.027
122.241
143.413
172.420
197.407
231.206
260.008
312.056
359.843
420.651
475.860
545.427
5,6
MA
N·m
"6.805
11.418
15.312"
"21.934
29.741
38.733"
"48.910
60.272
72.818"
"18,54
32,37
51,77"
"80,62
111,09
157,46"
"215,1
272,1
399,9"
"541,7
738,5
948,0"
"1.229
1.519
1.898"
"2.282
2.954
3.672"
"4.582
5.536
6.720"
Fsp
N
422
703
1.056
1.416
1.829
2.376
2.994
4.224
7.753"
12.345
18.000
24.719
34.027
41.347
53.167
66.469
76.560
100.837
122.533
152.801
179.266
215.525
246.758
289.007
325.010
390.070
449.804
525.81
594.825
681.784
6,8
MA
N·m
0,163
0,336
0,600
0,942
1,393
2,026
2,827
4,803
11,686
23,18
40,46
64,71
100,77
138,86
196,82
268,9
340,1
499,9
677,2
923,2
1.185,0
1.536
1.899
2.373
2.853
3.692
4.591
5.728
6.920
8.400
Fsp
N
675
1.125
1.689
2.266
2.927
3.801
4.790
6.758
12.404
19.752
28.801
39.551
54.443
66.155
85.067
106.350
122.497
161.339
196.054
244.482
286.826
344.839
394.813
462.412
520.015
624.112
719.686
841.301
951.720
1.090.855
8,8
MA
N·m
0,261
0,537
0,961
1,507
2,229
3,242
4,523
7,685
18,698
37,09
64,74
103,54
161,24
222,17
314,91
430,2
544,2
799,9
1.083,4
1.477,1
1.896,0
2.457
3.038
3.796
4.565
5.907
7.345
9.164
11.071
13.440
Fsp
N
901
1.500
2.253
3.021
3.902
5.068
6.387
9.011
16.539
26.336
38.401
52.734
72.591
88.207
113.423
141.800
163.32
215.119
261.405
325.976
382.434
459.786
526.417
616.549
693.354
832.149
959.581
1.121.735
1.268.960
1.454.473
10,9
MA
N·m
0,348
0,716
1,281
2,009
2,972
4,323
6,030
10,247
24,931
49,45
86,32
138,06
214,98
296,23
419,88
573,7
725,6
1.066,5
1.444,6
1.969,4
2.528,0
3.276
4.050
5.062
6.086
7.876
9.793
12.219
14.762
17.919
12,9
DIN ISO 261 normuna uygun ince diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-fine-pitch thread in accordance with DIN ISO 261
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
154
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6.805
11.418
15.312
21.934
29.741
38.733
48.910
60.272
72.818
10,08
20,83
34,01
56,25
86,50
125,95
175,9
237,4
311,8
8.507
14.272
19.140
27.418
37.177
48.417
61.138
75.34
91.022
12,60
26,04
42,51
70,32
108,12
157,44
219,8
296,8
389,8
13.611
22.835
30.624
43.868
59.483
77.467
97.820
120.543
145.635
20,15
41,66
68,02
112,51
172,99
251,91
351,7
474,8
623,7
19.582
32.768
44.060
62.998
85.300
110.965
139.991
172.379
208.129
26,87
55,55
90,69
150,01
230,66
335,88
468,9
633,1
831,6
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
Sürtünme değerleri
Friction value µges 0,10
DIN ISO 261 normuna uygun normal diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-medium threads in accordance with DIN ISO 261
4.6
µges
0,10
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M 4,5
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 60
M 64
M 68
P
mm
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5
6
6
Fsp
N
324
539
810
1.086
1.403
1.823
2.298
3.241
5.951
9.477
13.821
18.982
26.145
31.755
40.852
51.093
58.827
77.519
94.179
117.488
137.811
165.73
189.724
222.267
249.916
300.035
345.954
404.516
457.571
524.576
5,6
MA
N·m
0,140
0,289
0,517
0,811
1,199
1,746
2,438
4,139
10,083
20,01
34,96
55,93
87,30
120,08
170,52
233,3
294,7
433,9
587,3
801,9
1.028,6
1.335
1.649
2.063
2.479
3.212
3.992
4.985
6.021
7.315
Fsp
N
405
674
1.013
1.358
1.754
2.279
2.872
4.051
7.438
11.847
17.277
23.728
32.682
39.694
51.065
63.867
73.534
96.899
117.724
146.860
172.264
207.172
237.155
277.834
312.395
375.043
432.442
505.645
571.964
655.720
6,8
MA
N·m
0,175
0,361
0,647
1,014
1,499
2,182
3,047
5,173
12,603
25,02
43,69
69,91
109,13
150,10
213,14
291,7
368,3
542,4
734,2
1.002,3
1.285,7
1.668
2.061
2.578
3.099
4.014
4.990
6.232
7.526
9.143
Fsp
N
647
1.079
1.620
2.173
2.806
3.646
4.596
6.482
11.901
18.955
27.642
37.964
52.291
63.510
81.704
102.187
117.654
155.038"
188.358
234.977
275.623
331.475
379.448
444.534
499.833
600.069
691.908
809.031
915.142
1.049.152
8,8
MA
N·m
0,280
0,578
1,035
1,622
2,398
3,492
4,875
8,277
20,165
40,03
69,91
111,86
174,61
240,15
341,03
466,6
589,3
867,9
1.174,6
1.603,8
2.057,2
2.669
3.298
4.125
4.958
6.423
7.984
9.970
12.042
14.629
Fsp
N
863
1.439
2.161
2.897
3.742
4.861
6.127
8.643
15.868
25.273
36.857
50.619
69.721
84.680
108.939
136.249
156.872
206.717
251.144
313.302
367.497
441.967
505.930
592.712
666.444
800.093
922.544
1.078.709
1.220.189
1.398.869
10,9
MA
N·m
0,373
0,770
1,380
2,163
3,198
4,656
6,500
11,036
26,887
53,37
93,22
149,15
232,81
320,20
454,71
622,2
785,7
1.157,2
1.566,2
2.138,3
2.742,9
3.559
4.397
5.500
6.610
8.564
10.645
13.294
16.056
19.506
12,9
Fsp
N
1.376
2.289
3.432
4.605
5.950
7.722
8.982
12.671
23.258
40.061
58.390
80.162
110.150
134.033
172.109
214.919
247.837
325.959
396.321
493.672
579.482
696.062
797.321
933.129
1.049.836
1.258.916
1.452.022
1.696.198
1.919.252
2.198.521
MA
N·m
0,525
1,083
1,940
3,042
4,497
6,547
"9,141
15,520
37,809
75,05
131,08
209,74
327,39
450,29
639,43
875,0
1.104,9
1.627,2
2.202,5
3.007,0
3.857,2
5.005
6.183
7.735
9.296
12.043
14.969
18.695
22.579
27.430
Fsp
N
1.456
2.428
3.646
4.889
6.314
8.204
10.340
14.584
26.778
42.648
62.195
85.419
117.654
142.897
183.834
229.921
264.721
348.835
423.806
528.697
620.152
745.819
853.758
1.000.201
1.124.624
1.350.156
1.556.793
1.820.321
2.059.069
2.360.592
MA
N·m
0,630
1,300
2,328
3,650
5,396
7,857"
10,969
18,623
45,371
90,06
157,30
251,69
392,87
540,34
767,3
1.050,0
1.325,9
1.952,7
2.642,9
3.608,5
4.628,6
6.006
7.420
9.282
11.155
14.452
17.963
22.433
27.095
32.916
24.511
41.161
55.150
79.052
107.243
139.724
176.494
217.551
262.897
40,92
84,88
138,12
229,02
352,80
514,51
719,2
971,9
1.277,7
29.413
49.393
66.180
94.862
128.692
167.669
211.792
261.062
315.477
49,11
101,86
165,74
274,82
423,3
617,41
863,0
1.166,3
1.533,3
DIN ISO 261 normuna uygun ince diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-fine-pitch thread in accordance with DIN ISO 261
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6.536
10.976
14.707
21.080
28.598
37.260
47.065
58.014
70.106
10,91
22,64
36,83
61,07
94,08
137,20
191,8
259,2
340,7
8.170
13.720
18.383
26.351
35.748
46.575
58.831
72.517
87.632
13,64
28,29
46,04
76,34
117,60
171,50
239,7
324,0
425,9
13.073
21.952
29.413
42.161
57.196
74.519
94.130
116.027
140.212
21,83
45,27
73,66
122,14
188,16
274,40
383,6
518,4
681,5
17.430
29.270
39.218
56.214
76.262
99.359
125.506
154.703
186.949
29,10
60,36
98,22
162,86
250,88
365,87
511,4
691,2
908,6
AÇIKLAMA / LEGEND
µges
= Vida başı ve dişler için ortalama sürtünme değerleri.
Average friction value for thread and underhead seat
P
= Diş adımı.
Pitch of the thread
Fsp
= Elastikiyet sınırına ulaşmak için gerekli kuvvetin %90’ı dır.
Axial pre-tension force in the screw for 90 % utilisalion of the screw yield point
(determined in accordance with the shape-changing-energy hypothesis)
MA
= Montaj esnas›ndaki s›kma torku.
Tightening torque during installation
155
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
A⁄IR VASITALAR ‹Ç‹N SIKMA MOMENT‹
TIGHTENING TORQUES FOR HEAVY VEHICLES
• Jant somununu ve vidalar› s›kmak için gereken moment değerleri
(Alüminyum alaş›ml› Jantlar için üretici firman›n değerleri kullan›lmal›d›r.)
• (Necessary tightening torque values for wheel bolts and nuts of heavy vehicles)
(For aluminium wheels use manufacturers recommendations)
Sıkma Momenti
Tightenning Torgue
Aracın Markası
BRAND Model
Vida Ölçüsü
Tread
BEDFORD
Rascal
Astra Van;
Astrama 1,6 u. 1,7 D
Midi
KB 41 4x4 2,0
F45
F45
F55
F65CF, F75CF
F85CF, F95CF
FAUN
FIAT
Transporter
FORD
IVECO-MAGIRUS
65-75E, Euro Cargo
80-100E, 120-130E
Euro-Tech,-Star,-Trakker
KÄSSBOHRER
SETRA
MAN
MAZDA
E2000, 2200
B2500
MERCEDES-BENZ
10 N.m = 1 kp.m
156
Somun
N·m on the Nut
Aracın Markası
BRAND Model
Vida Ölçüsü
Tread
Cıvata
N·m on the Bolts
Somun
N·m on the Nut
MITSUBISHI
50 - 80
90
80 - 110
90
M 22 x 1.5
7/8˝ - 11 BSF
DAF
Sherpa 1,7 - 2,5;
400/500 Turbo
F1100-F95
Cıvata
N·m on the Bolts
Sıkma Momenti
Tightenning Torgue
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 22 x 2
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 22 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
7/8˝ BSF
M 22 x 1.5
M 22 x 1.5
550 - 600
M 12 x 1.25
M 12 x 1.25
M 14 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
340 - 400
450 - 520
450 - 520
700 ±21
700 ±21
120 - 140
Canter T 35
165 - 225
Canter T 60
400 - 540
Canter T 75
OPEL
370 - 410
M 22 x 1.5
450
600
M 20 x 1.5
360
450 - 480
7/16˝
70
18 mm
300
7/8˝
380
PEUGEOT
Tüm modeller / All models
180
RVI/RENAULT
S 100, S 110 ,S 130
320
S 150
400
S 170
500
160
Master
M 22 x 1.5
450
550
575 (SMMT-Rad)
SAAB-SCANIA
7/8˝ - 11 BSF
STEYR-DAIMLER
M 20 x 1.5
PUCH
M 22 x 1.5
TATRA
575 Rockwell - Arka aksı olmadan
575 Rockwell - Arka aksı ve 10 Saplama ile
465 Rockwell - Arka aksı ve 8 Saplama
380 Rockwell - Arka aksı ve 6 Saplama
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
90
176 - 203
290 - 360
410 - 510
540 - 670
378 -459
M 22 x 1.5
290 - 320
370 - 400
430 - 460
M 12 x 1,5
M 12 x 1.5
NEOPLAN
508 - 576
90
176 - 203
216 - 270
297 - 351
L 300 2500 Case
L 300 1600 Case
335 - 410
440 - 540
565 - 690
300
400
600
370 - 410
450 - 500
370 - 410
450 - 500
550 - 600
170
250
300
450
90 - 120
120 - 150
170
250
300
600
500 ± 50
500 ± 50
600 ± 60
450 - 500
550 - 600
480 ± 80
UNIMOG
407 V 600
290
417 V 900, 1150;
1250; 227 V 1200
320
427 V 1400, 1600
2100, 437 V 1700
600
VOLVO
FL 6
M 18 x 1,5
375 ± 65
FL 6
M 20 x 1,5
525 ± 75
Diğer modeller/All models
M 22 x 1,5
670 ± 30
7/8˝ - 14 UNF
670 ± 30
VW
LT 1997, Van Typ 2
M 14 x 1,5
180
LT 28, 31
M 14 x 1,5
200
LT 35, 40, 45, 50
M 18 x 1,5
Caddy, Pick-up
M 22 x 1.5
360
110
ÇEKİCİLER
M 14 x 1,5
110 - 120
Trailers
M 18 x 1,5
270
320
M 20 x 1,5
350
450
M 22 x 1,5
450 - 500
600 - 650
10 N.m = 1 kp.m
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
OTOMOB‹LLER ‹Ç‹N SIKMA MOMENT‹
TIGHTENING TORQUES FOR HEAVY VEHICLES
• Jant somunu ve vidalar› s›kmak için gereken moment değerleri.
(Alüminyum alaş›ml› Jantlar için üretici firman›n değerleri kullan›lmal›d›r.)
• Necessary tightening torque values for wheel bolts & nuts.
(For aluminium wheels it is essential to check manufacturers’recommendations)
Aracın Markası
BRAND Model
Sıkma Momenti
Tightenning Torgue
N·m
ALFA ROMEO
Alfa 33
Alfa 145/146/147/Spider/GTV
Alfa 155(V6)
Alfa 156
Alfa 164
Alfa 166
88 - 108
83 - 103
73 - 90
98
95 - 105
86
AUDI
A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT
Audi80/Coupé/Cabriolet/Audi
Audi Quattro
Sıkma Momenti
Tightenning Torgue
N·m
Aracın Markası
BRAND Model
KIA
Pride/Mentor/Sephia/
Clarus/Carens
Sedona/Sportage
Besta
88 - 118
88 - 108
90 - 120
LADA
Samara/Riva
Niva
70-78
88-91
120
200
110
LANCIA
Diğer modeller / Other models
Dedra/Kappa
86
98
BMW
Seri/Series 3, Seri/Series 5
M5
Z3
X5
90 - 110
100
100 - 110
140
CHRYSLER
Neon (1994-99)/Stratus/
Neon (1999-02)/PT Cruiser
Voyager (1987-90)/Caravan
Voyager (2001-02)
Jeep Wrangler (1993-96)
Jeep Wrangler (1996-02)
Jeep Cherokee (1997-01)
Jeep Grand Cherokee (-01)
LAND ROVER
Freelander
Defender
Discovery (önce/from 98)
Discovery (sonra/until 98)
Range Rover (sonra/until 94)
115
100-120
129
140
108
109-150
115-155
129
110-135
102
109-150
115-150
115-150
LEXUS
Tüm modeller / All models
103
LOTUS
Elise
Elan
Excel
Esprit
90
80-88
88
100
CITROËN
AX10/AX11/AX14/AX
GT/AX GTI/AX Sport/ZK
Saxo/Xsara
Xantia/XM
C5
C15E
Berlingo
Dispatch
C25
90
85
90
80-100
70
85
100
180
DAEWOO
Matiz
Nexia/Lanos/Espero/Nubira
Leganza
Tacuma
Musso/Korando/
Cuore/Applause/YRV/Move/
Grand Move/Terios Charade/Sirion/Hi-Jet Sportrak
90-110
80
100
108
80-120
88-118
FIAT
Diğer modeller / Other models
Stilo/Croma/Coupé/
Ukysee/Scudo
Ducato/Talento
Ducato Maxi
86
98
100
160
180
FIAT
Ducato 8 / 10 2.5
Ducato Passageiro 2.5
Ducato 15 / Combinato / Turbo 2.8 (d)
Ducato Maxi / Minibus / Turbo 2.8 (d)
Marea Week SX / ELX / HLX / Turbo 2.0 (d)
Tempra SW SLX
Tipo SLX 2.0 i.e. 16v
160
18 da=180
180
180
86
16 da=160
86
FIAT
KA/Mondeo (1996-00)/
Scorpio/Puma
Fiesta (1990-93)
Fiesta (1994-02)
Focus (1998-02)
Escorte/Estate (1995-00)/Sierra
Probe
Cougar
Galaxy (2001-02)
Maverick (2001-02)
Explorer
Transit 80/100 (1991-00)
Transit 130 (außer 1995)/150
Transit (2002-02)
85
Scorpio/Puma
70- 100
85
100
88- 117
128
170
133
135
75- 95
155-180 (175)
200
HONDA
Tüm modeller / All models
108-110
HYUNDAI
Diğer modeller / Other models
Pony (bis 90)/Stellar/
S Coupé (90-92)
H1/H200
90-110
70-80
88-108
120-140
ISUZU
Trooper (sonra/until 92)
Trooper (önce/from 92)
Campo (sonra/until 97)
Campo (önce/from 98)
80-118
118
78-98
82
JAGUAR
X-Type (2001-02)
S-Type
XJ6
XJR/XJ12
XJ8/XJ-S
10 N.m = 1 kp.m
68-92
128
65-85
88-102
66-82
(alaşımlı hafif metal Jantlar için)
(lightweight metal wheel rims)
MAZDA
121 (ab 1995)
323 (ab 1998)
626 (ab 1997)
Xedos 6 (önce/from 1994)/
MX-6 (önce/from 1994)/
MVP (önce/from 1999)
Xedos 9
MX-5 (sonra/until 1998)
Demio
Premacy
Tribute
E-Series
85
90-117
80-115
Xedos 6 (önce/from 1994)/
MX-6 (önce/from 1994)/
89-117
88-127
90-117
87-117
80-117
133
90-120
MERCEDES-BENZ
übrige Modelle
S-Class (1998-02)/M-Class
CL (1999-02)
V-Class (199502)/Vito
200GE/230GE
Sprinter (1995-02)
MB 100D
508D/510
814 DA
110
150
150
175
190
180 + 20
140
160-180
250
MINI
Mini One/Mini Cooper
90-110
MITSUBISHI
Colt/Lancer (1996-02)/
Galant (1997-02)
Carisma
Eclipse (1996-02)
3000 GT (1993-01)/L200
Space Star
Space Runner (1998-02)
Space Wagon (1998-02)
Shogun Pinin
Shogun Pajero
98
98- 117
117- 137
120- 140
98- 117
98
98
98
100- 120
Scorpio/Puma
NISSAN
Micra (1992-02)/X-Trail
Almera (2002-02)/Maxima
(2000-02)/Serena (1996-02)
Terrano II/Patrol GR/Pick-Up
98-117
98-118
118-147
OPEL
Agila
Frontera-B (1999-02)
Diğer modeller / Other models
85
120
110
PEUGEOT
106/206/Estate
306
307/406/605/607
806/Expert
Boxer
85
80
90
100
160- 180
PEUGEOT
Tüm modeller / All models
130
RENAULT
Twingo/Clio/Megane/
Safrane/Kangoo
R5
Clio Sport/Scenix RX4
Laguna/Espace
Trafic (2000-02)
Master
90
Safrane/Kangoo
80
105
100
142
155
RENAULT
Mini Cooper
25/45/MG
75 Tourer/MG ZT-T
57
110
125
Sıkma Momenti
Tightenning Torgue
N·m
Aracın Markası
BRAND Model
SAAB
900 (1993-98)
9000 (1989-97)
9-3
9-5
SEAT
Arosa/Inca
Ibiza/Cordobar
Toledo (1999-02)/Leon
Alhambra
90-110
105-125
110
120
110
110
120
140
SKODA
Fabia/Octavia
120
SUBARU
Tüm modeller / All models
78-98
SUZUKI
Alto
Swift
Liana/Ignis/Baleono/Wagon
R/Super Carry (1999-02)
Jimny/Grank Vitara
Vitara
TOYOTA
Yaris, Corolla, Carina,
Avensis, Camry, MR2, Paseo,
Celica, Supra, Picnic, Previa,
RAV4, 4 Runner
Landcruiser Colorado/Prado
(1996-02)
Landcruiser Amazon (1998-02)
Hi-Ace Power Van (1996-02)
VOLKS-WAGEN
Lupo, Caddy, Golf, Polo
Lupo, Caddy, Golf, Polo
Sharan (2001-02)
Transporter (1996-02),
LT (1996-02)
VOLVO
S40/V40 (1998-02), S70/V70
(1997-00), C70
S60 (2002-02), V70 (2000-02),
S80
10 N.m = 1 kp.m
70-100
80-80
85
95
80-100
103
110
209
102
MX-6 (önce/from 1994)/
110
120
170
180
133
110
140
KULLANIM ÖZELL‹KLER‹
• Yukar›da belirtilen moment değerlerine göre c›vata
veya somunlar, karş›l›kl› olarak ayn› değerde
s›k›lmal›d›r. 50 km yol katedildikten sonra, c›vata
veya somunlar yeniden s›k›lmal›d›r. Kullan›lan
somun veya civatalar›n uygun olmas›na özellikle
dikkat ediniz. Boy fark› veya koniklerin aç› farkl›l›ğ›
olmamas› gerekmektedir. S›k› geçen veya paslanm›ş
vida ve somunlar› kesinlikle kullanmay›n›z. Vida
veya somunlara sürdüğünüz yağ bu iş için uygun
olmal›d›r. Uygunsuz yağ kullanmay›n›z.
WHEEL MOUNTING:
• With the Dremometer, apply the torque evenly,
in stages, moving from one bolt or nut across to
the other, not around the wheel. Continue until
each bolt or nut is tightened to the prescribed
torque, After 50 km, check the torque levels and
then repeat the check at regular intervals. If the
manufacturer prescribes a torque level for the
wheel nuts or bolts, this must be strictly observed.
Always use the Manufacturers recommended parts.
Do not mix bolts or cones, or parts of different
sizes. Do not fit wheels mixing parts for steel or
light alloy wheels and always fit the correct parts
for the wheel. Always make sure that all parts are
in good condition. Replace stiff or rusted bolts and
nuts. Use proper lubricant carefully.
10 N.m = 1 kp.m
157
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
INÇ-MM DÖNÜŞÜM TABLOSU
CONVERSION TABLE for INCH-MM
0˝
in.
1˝
2˝
3˝
dec.in
4˝
5˝
6˝
7˝
8˝
9˝
10˝
11˝
milimetre (mm)
0
1/64
1/32
3/64
0
0.015625
0.03125
0.046875
0
0,3969
0,7938
1,1906
25,4000
25,7969
26,1938
25,5906
50,8000
51,1969
51,5938
51,9906
76,2000
76,5969
76,9938
77,3906
101,6000
101,9969
102,3938
102,7906
127,0000
127,3969
127,7938
128,1906
152,4000
152,7969
153,1938
153,5906
177,8000
178,1969
178,5938
178,9906
203,2000
203,5969
203,9938
204,3906
228,6000
228,9969
229,3938
229,7906
254,0000
254,3969
254,7938
255,1906
279,4000
279,7969
280,1938
280,5906
1/16
5/64
3/32
7/64
0.0625
0.078125
0.09375
0.109375
1,5875
1,9844
2,3812
2,7781
26,9875
27,3844
27,7812
28,1781
52,3875
52,7844
53,1812
53,5781
77,7875
78,1844
78,5812
78,9781
103,1875
103,5844
103,9812
104,3781
128,5875
128,9844
129,3812
129,7781
153,9875
154,3844
154,7812
155,1781
179,3875
179,7844
180,1812
180,5781
204,7875
205,1844
205,5812
205,9781
230,1875
230,5844
230,9812
231,3781
255,5875
255,9844
256,3812
256,7781
280,9875
281,3844
281,7812
282,1781
1/8
9/64
5/32
11/64
0.125
0.140625
0.09375
0.171875
3,1750
3,5719
3,9688
4,3656
28,5750
28,9719
29,3688
29,7656
53,9750
54,3719
54,7688
55,1656
79,3750
79,7719
80,1688
80,5656
104,7750
105,1719
105,5688
105,9656
130,1750
130,5719
130,9688
131,3656
155,5750
155,9719
156,3688
156,7656
180,9750
181,3719
181,7688
182,1656
206,3750
206,7719
207,1688
207,5656
231,7750
232,1719
232,5688
232,9656
257,1750
257,5719
257,9688
258,3656
282,5750
282,9719
283,3688
283,7656
3/16
13/64
7/32
15/64
0.1875
0.203125
0.21875
0.234375
4,7625
5,1594
5,5562
5,9531
30,1625
30,5594
30,9562
31,3531
55,5625
55,9594
56,3562
56,7531
80,9625
81,3594
81,7562
82,1531
106,3625
106,7594
107,1562
107,5531
131,7625
132,1594
132,5562
132,9531
157,1625
157,5594
157,9562
158,3531
182,5625
182,9594
183,3562
183,7531
207,9625
208,3594
208,7562
209,1531
233,3625
233,7594
234,1562
234,5531
258,7625
259,1594
259,5562
259,9531
284,1625
284,5594
284,9592
285,3531
1/4
17/64
9/32
1964
0.25
0.265625
0.28125
0.296875
6,3500
6,7469
7,1438
7,5406
31,7500
32,1469
32,5438
32,9406
57,1500
57,5469
57,9438
58,3406
82,5500
82,9469
83,3438
83,7406
107,9500
108,3469
108,7438
109,1406
133,3500
133,7469
134,1438
134,5406
158,7500
159,1469
159,5438
159,9406
184,1500
184,5469
184,9438
185,3406
209,5500
209,9469
210,3438
210,7406
234,9500
235,3469
235,7438
236,1406
260,3500
260,7469
261,1438
261,5406
285,7500
286,1464
286,5438
288,9406
5/16
21/64
11/32
23/64
0.3125
0.328125
0.34375
0.359375
7,9375
8,3344
8,7312
9,1281
33,3375
33,7344
34,1312
34,5281
58,7375
59,1344
59,5312
59,9281
84,1375
84,5344
84,9312
85,3281
109,5375
109,9344
110,3312
110,7281
134,9375
135,3344
135,7312
136,1281
160,3375
160,7344
161,1312
161,5281
185,7375
186,1344
186,5312
186,9281
211,1375
211,5344
211,9312
212,3281
236,5375
236,9344
237,3312
237,7281
261,9375
262,3344
262,7312
263,1281
287,3375
287,7344
288,1312
288,5281
3/8
25/64
13/32
27/64
0.375
0.390625
0.40625
0.421875
9,5250
9,9219
10,3188
10,7156
34,9250
35,3219
35,7188
36,1156
60,3250
60,7219
61,1188
61,5156
85,7250
86,1219
86,5188
86,9156
111,1250
111,5219
111,9188
112,3156
136,5250
136,9219
137,3188
137,7156
161,9250
162,3219
162,7188
163,1156
187,3250
187,7219
188,1188
188,5156
212,7250
213,1219
213,5188
213,9156
238,1250
238,5219
238,9188
239,3156
263,5250
263,9219
264,3190
264,7160
288,9260
289,3220
289,7190
290,1160
7/16
29/64
15/32
31/64
0.4375
0.453125
0.46875
0.484375
11,1125
11,5094
11,9062
12,3031
36,5125
36,9094
37,3062
37,7031
61,9125
62,3094
62,7062
63,1031
87,3125
87,7094
88,1062
88,5031
112,7125
113,1094
113,5062
113,9031
138,1125
138,5094
138,9062
139,3031
163,5125
163,9094
164,3062
164,7031
188,9125
189,3094
189,7062
190,1031
214,3125
214,7094
215,1062
215,5031
239,7125
240,1094
240,5062
240,9031
265,1125
265,5094
265,9062
266,3031
290,5125
290,9094
291,3062
291,7031
1/2
33/64
17/32
35/64
0.5
0.515625
0.53125
0.546875
12,7000
13,0969
13,4938
13,8906
38,1000
38,4969
38,8938
39,2906
63,5000
63,8969
64,2938
64,6906
88,9900
89,2969
89,6938
90,0906
114,3000
114,6969
115,0938
115,4906
139,7000
140,0969
140,4938
140,8906
165,1000
165,4969
165,8938
166,2906
190,5000
190,8969
191.2938
191,6906
215,9000
216,2969
216,6938
217,0906
241,3000
241,6969
242,0938
242,4906
266,7000
267,0969
267,4938
267,8906
292,1000
292,4969
292,8938
293,2906
9/16
37/64
19/32
39/64
0.5625
0.578125
0.65625
0.609375
14,2875
14,6844
15,0812
15,4781
39,6875
40,0844
40,4812
40,8781
65,0875
65,4844
65,8812
66,2781
90,4875
90,8844
91,2812
91,6781
115,8875
116,2844
116,6812
117,0781
141,2875
141,6844
142,0812
142,4781
166,6875
167,0844
167,4812
167,8781
192,0875
192,4844
192,8812
193,2781
217,4875
217,8844
218,2812
218,6781
242,8875
243,2844
243,6812
244,0781
268,2875
268,6844
269,0812
269,4781
293,6875
294,0844
294,4812
294,8781
5/8
41/64
21/32
43/64
0.625
0.640625
0.65625
0.671875
15,8750
16,2719
16,6688
17,0656
41,2750
41,6719
42,0688
42,4656
66,6750
67,0719
67,4688
67,8656
92,0750
92,4719
92,8688
93,2656
117,4750
117,8719
118,2688
118,6656
142,8750
143,2719
143,6688
144,0656
168,2750
168,6719
169,0688
169,4656
193,6750
194,0719
194,4688
194,8656
219,0750
219,4719
219,8688
220,2656
244,4750
244,8719
245,2688
245,6656
269,8750
270,2719
270,6688
271,0656
295,2750
295,6719
296,0688
296,4656
11/16
45/64
23/32
47/64
0.6875
0.703125
0.71875
0.734375
17,4625
17,8594
18,2862
18,6531
42,8625
43,2594
43,6562
44,0531
68,2625
68,6594
69,0562
69,4531
93,6625
94,0594
94,4562
94,8531
119,0625
119,4594
119,8562
120,2531
144,4625
144,8594
145,2562
145,6531
169,8625
170,2594
170,6562
171,0531
195,2625
195,6594
196,0562
196,4531
220,6625
221,0594
221,4562
221,8531
246,0625
246,4594
246,8562
247,2531
271,4625
271,8594
272,2562
272,6531
296,8625
297,2594
297,6562
298,0531
3/4
49/64
25/32
51/64
0.75
0.765625
0.78125
0.796875
19,0500
19,4469
19,8438
20,2406
44,4500
44,8469
45,2438
45,6406
69,8500
70,2469
70,6438
71,0406
95,2500
95,6469
96,0438
96,4406
120,6500
121,0469
121,4438
121,8406
146,0500
146,4469
146,8438
147,2406
171,4500
171,8469
172,2438
172,6406
196,8500
197,2469
197,6438
198,0406
222,2500
222,6469
223,0438
223,4406
247,6500
248,0469
248,4438
248,8406
273,0500
273,4469
273,8438
274,2406
298,4500
298,8469
299,2438
299,6406
13/16
53/64
27/32
55/64
0.8125
0.828125
0.84375
0.859375
20,6375
21,0344
21,4312
21,8281
46,0375
46,4344
46,8312
47,2281
71,4375
71,8344
72,2312
72,6281
96,8375
97,2344
97,6312
98,0218
122,2375
122,6344
123,0312
123,4281
147,6375
148,0344
148,4312
148,8281
173,0375
173,4344
173,8312
174,2281
198,4375
198,8344
199,2312
199,6281
223,8375
224,2344
224,6312
225,0281
249,2375
249,6344
250,0312
250,4281
274,6375
275,0344
275,4312
275,8281
300,0375
300,4344
300,8312
301,2281
7/8
57/64
29/32
55/64
0.875
0.890625
0.90625
0.921875
22,2250
22,6219
23,0188
23,4156
47,6250
48,0219
48,4188
48,8156
73,0250
73,4219
73,8188
74,2156
98,4250
98,8219
99,2188
99,6156
123,8250
124,2219
124,6188
125,0156
149,2250
149,6219
150,0188
150,4156
174,6250
175,0219
175,4188
175,8156
200,0250
200,4219
200,8188
201,2156
225,4250
225,8219
226,2188
226,6156
250,8250
251,2219
251,6188
252,0156
276,2250
276,6219
277,0188
277,4156
301,6250
302,0219
302,4188
302,8156
15/16
61/64
31/32
63/64
0.9375
0.953125
0.96875
0.984375
23,8125
24,2094
24,6072
25,0031
49,2125
49,6094
50,0062
50,4031
74,6125
75,0094
75,4062
75,8031
100,0125
100,4094
100,8062
101,2031
125,4125
125,8094
126,2062
126,6031
150,8125
151,2094
151,6062
152,0031
176,2125
176,6094
177,0062
177,4031
201,6125
202,0094
202,4062
202,8031
227,0125
227,4094
227,8062
228,2031
252,4125
252,8094
253,2062
253,6031
277,8125
278,2094
278,6062
279,0031
303,2125
303,6094
304,0062
304,4031
158
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
METR‹K V‹DALAR ‹Ç‹N LOKMA SEÇ‹M‹
GUIDE TO METRIC SIZES COVERED BY SOCKET WRENCHES
FOR EACH DRIVE
M 2.5
M3
M 3.5
M4
M5
M6
M7
M8
20
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D 20
30
3/4“
1/2“
D 30
19
D 19
K 19
32
D 32
1“
K 32
K 21
K 21L
7
5
6
7
8
9
10
15
20
25
27
30
40
45
50
55
60
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
7
8
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
12
13
14
15
M 10
M 10
M 12
M 12
16
17
18
19
20
M 14
M 14
21
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
M 16
M 18
M 20
M 22
M 22
M 24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18
19
18
19
17
18
19
21
22
23
24
21
22
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
29
30
32
33
34
36
38
41
29
30
32
33
29
30
32
33
34
36
38
41
46
50
55
60
46
50
55
60
34
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
36
38
41
30
32
33
34
36
38
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
&
M2
3/8“
7
5
6
7
8
9
10
15
20
25
27
30
40
45
50
55
60
30
32
33
34
36
38
41
46
M 1.8
M2
M 2.5
M 2.5
M3
M 3-3.5
M 3.5-4
M 4-5
M 4.5-5
M 4.5-5-6
M 6-7
M 7-8
M 8-10
M 10
M 12
M 14
1.42
1.67
1.99
2.31
2.5
2.74
3.27
3.86
4.43
4.99
5.52
6.65
7.82
8.83
11.22
13.25
&
1/4“
TORX® CIVATA ‹Ç‹N KULLANILAN ALETLER
TOOLS FOR USING TORX® BOLT
M2
M 2.5
M 2.5
M3
M 3-3.5
M 3.5-4
M 4-5
M 4.5-5
M 4.5-5-6
M 6-7
M 7-8
M 8-10
M 10
M 12
M 14
1.67
1.99
2.31
2.5
2.74
3.27
3.86
4.43
4.99
5.52
6.65
7.82
8.83
11.22
13.25
163
TX
163
TXB
43
TX
42
TX
Y
99 U
99 UL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1/4˝
1/2˝
1/2˝
3/4˝
ITX
20
ITX
19
ITX
19L
ITX
32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
METR‹K V‹DALAR ‹Ç‹N LOKMALI ALLEN ve ALLEN ANAHTAR SEÇ‹M‹
THE SELECTION OF SCREW DRIVER SOCKET AND HEXAGONAL KEYS FOR METRIC SCREWS
1/4˝
1/2˝
1/2˝
1/2˝
3/4˝
1˝
IN 20
IN 19
IN 19 L
IN 19 LK
IN 32
IN 21
5
mm
DIN
912
1.5
2
2.5
3
4
5
1.6u2
M 2.5
M3
M4
M5
M6
6
M8
7
8
M 10
DIN
7984
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
DIN
7991
DIN
913-916
M3
M4
M5
M6
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 10
M 12
M 14
M 12
M 16
M 12
M 14
12
M 14
14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
17
19
22
24
27
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 18
M 20
M 22
M 24
DTT 42
42 TL
42 KL
3
4
5
2.5
3
4
5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
2
2.5
3
4
5
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
10
7
8
7
8
7
8
7
8
10
10
7
8
9
10
10
10
12
12
12
12
14
14
8
10
42
1.5
2
2.5
3
4
5
14
8
9
10
12
14
17
17
17
17
19
19
19
19
22
22
24
27
22
24
159
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
TORNAV‹DALAR ‹Ç‹N KULLANIM KILAVUZU
GUIDELINE FOR SCREWDRIVERS
Metrik Vida
Metric screw
Düz başlı Vidalar
Flat head screws
DIN
84
M 1.6
(M 1.7)
0.4 x 3 (3.2)
M2
0.5 x 3.8
150/3
(M 2.3)
0.6 x 4.4
M 2.5
(M 2.6)
0.6 x 4.5 (5)
170/3
170/3
M3
0.8 x 5.5
150/4
(M 3.5)
0.8 x 6
150/4
170/4
170/4
M4
1x7
150/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
1.2 x 8.5
150/8
153/8
154/8
170/6.5
150/6.5
153/6.5
154/6.5
1.2 x 10
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
0.8 x 6.5
150/4
170/4
Düz başlı Vidalar
Flat head screws
85
—
—
—
—
0.8 x 6
150/4
170/4
0.8 x 7
150/4
170/4
Düz başlı Vidalar (küçük)
Flat head screws (small sizes)
920
—
—
—
0.4 x 3.5
0.5 x 4
150/3
170/3
0.5 x 4.5
150/3
170/3
0.8 x 5.6
150/4
170/4
0.8 x 5.6
150/4
170/4
154/4.5
—
—
—
0.8 x 6.5
150/4
1 x 7.5
150/5.5
153/5.5
154/5.5
1.2 x 9.2
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
Oval başlı Vidalar
Oval head screws
924
0.4 x 3
Havşa başlı Vidalar
Countersank head screws
963
964
0.4 x 3
Sac Vidaları
Self tapping screws
Düz başlı
Flat head self tapping screws
Oval başlı
Oval head self tapping screws
DIN
7971
7973
7972
2.2
0.6 x 4.2
0.6 x 4.3
0.5 x 3.8
150/3
170/3
0.5 x 3.8
150/3
170/3
Oval başlı havşalı vidalar
Oval head and counter sank
screws
Başsız düz yarıklı vidalar
Grub screws
DIN
95 - 97
96
2
0.5 x 3.8
0.5 x 4
150/3
170/3
DIN
M 25
417
0.4 x 2.5
427 - 438
551 - 553
0.6 x 4.7
—
0.6 x 4.7
170/4
170/4
2.9
0.8 x 5.6
0.8 x 5.5
150/4
170/4
3.5
1 x 6.9
1 x 6.8
150/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
3.9
1 x 7.5
1 x 7.5
150/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
4.2
1.2 x 8.2
1.2 x 8.1
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
4.8
1.2 x 9.5
1.2 x 9.5
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
5.5
1.6 x 10.8
1.6 x 10.8
150/10
6.3
1.6 x 12.5
1.6 x 12.4
150/10
154/10
154/10
2.5
0.6 x 4.7
0.6 x 5
3
0.8 x 5.6
0.8 x 6
150/4
(3.5)
0.8 x 6.5
0.8 x 7
150/4
170/4
170/4
4
1 x 7.5
1x8
150/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
4.5
1 x 8.3
1x9
150/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
5
1.2 x 9.2
1.2 x 10
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
5.5
1.2 x 10.2
1.2 x 11
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
M 3.5
0.5 x 3.5
150/3
170/3
M4
0.6 x 4
M5
0.8 x 5
M6
1x6
M8
1.2 x 8
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
M 10
1.6 x 10
150/10
Havşa başlı
Counter sank self tapping screws
Ağaç Vidaları
Wood screws
—
M3
0.4 x 3
170/4
; Yıldız vidalar için uygun tornavida ağız ölçüleri / Suitable tips for cross head screws.
Yıldız ağız ölçüsü
Cross slot size
;
0
1
2
3
4
160
1x8
150·/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
0.6 x 5.5
M5
Metrik vidalar
Metric screw
Ağaç vidası
Wood screws
Sac vidası
Self tapping
DIN 7985-7988
DIN 7981-7982
DIN 7983
DIN 7995-7997
M 1.6 M 2
M 2 - M 2.5 M 3
M(3.5)-M 5
M6
M 8 - M 10
2.2 - 2.9
3.5 - 4.8
5.5 - 6.3
2.2 - 2.9
3.5 - 4.8
5.5 - 6.3
2
2.5 - 3
3.5 - 5
5.5 - 7
6
154/610
M6
1.6 x 10
150/10
M8
M 10
2 x 13
2.5 x 16
1.6 x 12
150/10
154/10
2 x 16
150/13
154/13
2.5 x 20
1x8
150/5.5
153/5.5
154/5.5
170/5.5
—
1.2 x 10
150/6.5/8
153/6.5/8
154/6.5/8
170/6.5
—
1.6 x 13
150/10
1.6 x 11
150/10
2 x 14.5
2.5 x 18
154/10
154/10
6
1.6 x 11
1.6 x 12
150/10
154/10
154/10
150/13
154/13
7
2 x 12.5
2 x 14
8
2 x 14.5
2 x 16
150/13
150/13
150/13
154/13
TEKN‹K B‹LG‹LER / TECHNICAL DATA
LOKMA TAKIMLARI
SOCKET SETS
!
M
M2
M 2.3
M 2.5
M3
M 3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
36
38
41
46
50
55
60
65
70
1/4˝
3/8˝
3/8˝ + 1/2˝
1 20
1 30 2 D30
1 20
EMZ
EMU
DMZ
DMU
GMZ
GMU
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
6
7
8
9
10
11
6
7
8
9
10
11
13
14
17
13
14
15
16
17
19
19
13
1/2˝
3/4˝
1 19
TLG 23 M
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2 D19
1 30 2 D19
KMZ
KMU
QMZ
QMU
TMZ
TMU
IMZ
IMU
10
11
13
14
15
10
11
12
13
14
15
10
11
12
13
14
15
17
17
19
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
22
24
24
21
22
23
24
27
26
27
28
30
32
30
32
FMZ
FMU
EMZ
EMU
22
22
22
24
24
24
27
27
27
30
30
32
32
17
19
36
38
41
46
50
55
60
2098
2090 - 4˝
3090 - 5˝
3090 - 5˝
3098 - 3/8˝
1998 - 1/2˝
3090 - 3˝
1990 - 3˝
1990 - 5˝
3090 - 10˝
2087
1990 - 10˝
3087
2093 - Z94
1994 - Z94
1990 - 5˝
1990 - 5˝
1990 - 10˝
1990 - 10˝
1987
1987
1993 - Z94
1993 - Z94
1993 - Z94
3290 - 8˝
36
38
41
46
50
3290 - 8˝
3290 - 16˝
3290 - 16˝
3287
3287
3293 - Z94
3293 - Z94
1985
2095
3095
1995
1995
1995
5
IN 19
5-6-7-8
10/12/14
;
IKS 19
2-3
?
IS 19
8 - 10
161
ALTAŞ ÜRÜNLER‹ ALFABET‹K D‹Z‹N
Ürün Adı Sayfa No
ADAPTÖR 1/2˝ - 3/4˝ ................................................................................................. 39
ADAPTÖR 1/2˝ - 3/8˝ ................................................................................................. 39
ADAPTÖR 1/4˝ - 3/8˝.................................................................................................. 31
ADAPTÖR 3/4˝ - 1/2˝ ................................................................................................. 43
ADAPTÖR 3/8˝ - 1/2˝ ................................................................................................. 33
AĞIR TİCARİ TAŞITLAR İÇİN ALET SETİ . ............................................................ 122
AĞIR TİP BORU ANAHTARI - Amerika Model . ................................................ 88
AHŞAP METRE.......................................................................................................... 104
ALAŞIMLI JANTLAR İÇİN LOKMA SETLERİ . ........................................................ 41
ALMAN MODELİ TESVİYECİ ÇEKİCİ ..................................................................... 101
ALTI ÇEKMECELİ TAKIM ARABASI Pro Model/Eko Model . ......................... 108
ALTIKÖŞE ANAHTAR ve TAKIMLARI . ................................................................... 76
ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ . .................................................................................. 104
ARA MODÜL ............................................................................................................. 112
ARABA TAMİR SETİ ................................................................................................ 120
ATÖLYE TAMİR SETİ ............................................................................................... 121
AYARLI PENSE ........................................................................................................... 86
BALTALI BALYOZ .................................................................................................... 101
BALYOZ . ................................................................................................................... 101
BEŞ ÇEKMECELİ TAKIM ARABASI Pro Model/Eko Model ........................... 109
BİJON ANAHTARLARI VE KOLLARI . ................................................................. 96-97
BİTS UÇ TAKIMI . ....................................................................................................... 74
BİTS UÇ TAKIMI 31 Parça . .................................................................................... 75
BİTS UÇ TAKIMI 50 Parça PROFİ . ........................................................................ 75
BİTS UÇ TAKIMI RENKLİ 31 Parça ....................................................................... 75
BORU ANAHTARI - Stillson Model................................................................... 88
BORU KESME APARATI ve BIÇAKLARI . ............................................................. 100
BORU PENSESELERİ.................................................................................................. 86
BOŞ ALET MODÜLÜ ................................................................................................ 112
BUJİ ANAHTARI ........................................................................................................ 96
BUJİ LOKMASI 1/2˝ . ................................................................................................. 37
CAMCI ÇEKİÇİ ......................................................................................................... 101
CIRCIR KARESİ 3/8˝ . ................................................................................................. 33
CIRCIR KOLU 1/2˝ . ..................................................................................................... 39
CIRCIR KOLU 1/4˝ . ..................................................................................................... 31
CIRCIR KOLU 3/4˝ . ..................................................................................................... 43
CIRCIR KOLU 3/8˝ . ..................................................................................................... 33
CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR ve takımı............................................................ 19
CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR MAFSALLI TİP ve takımı................................. 19
ÇATAL AĞIZ ÇAKMA ANAHTAR ............................................................................ 21
ÇELİK TEL FIRÇA ...................................................................................................... 104
DARBELİ ADAPTÖR 1˝ - 1/2˝ ................................................................................... 49
DARBELİ ADAPTÖR 1˝ - 3/4˝ ................................................................................... 49
DARBELİ ADAPTÖR 1/2˝ - 3/4˝ ................................................................................ 46
DARBELİ ADAPTÖR 1/2˝ - 3/8˝ ................................................................................ 46
DARBELİ ADAPTÖR 3/4˝ - 1˝ ................................................................................... 47
DARBELİ ADAPTÖR 3/4˝ - 1/2˝ ................................................................................ 47
DARBELİ ADAPTÖR 3/8˝ - 1/2˝ ................................................................................ 46
DARBELİ KARDAN MAFSAL 1/2˝ . .......................................................................... 46
DARBELİ LOKMA ANAHTARLAR 1˝ ....................................................................... 48
DARBELİ LOKMA ANAHTARLAR - Uzun Tip 1˝................................................... 48
DARBELİ LOKMA ANAHTARLAR 1/2˝ .................................................................... 44
DARBELİ LOKMA ANAHTARLAR 3/4˝ .................................................................... 47
DARBELİ LOKMA ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ . .......................................................... 45
DARBELİ LOKMA İÇİN O - RİNGLER VE PİMLER 1˝ . ........................................... 49
DARBELİ LOKMA İÇİN O - RİNGLER VE PİMLER 1/2˝ . ........................................ 46
DARBELİ LOKMA İÇİN O - RİNGLER ve PİMLER 3/4˝ . ........................................ 47
DARBELİ LOKMALI ALTIKÖŞE ANAHTAR 1/2˝ . ................................................... 45
DARBELİ LOKMALI ALTIKÖŞE ANAHTAR 1/2˝ Uzun Tip ...................................45
DARBELİ LOKMALI TORX® ANAHTAR 1/2˝ ........................................................... 45
DARBELİ LOKMALI TORX® ANAHTAR - 1/2˝ Uzun Tip . .................................... 45
DARBELİ UZATMA 1˝ . ............................................................................................. 49
DARBELİ UZATMA 1/2˝ ........................................................................................... 46
DEĞİŞKEN BİTS UÇLU TORNAVİDA SETİ . ............................................................ 71
DEĞİŞKEN UÇLU BİTS TORNAVİDA SETİ - CIRCIRLI .......................................... 71
DEĞİŞKEN UÇLU TORNAVİDA - Otomotiv Tipi . ............................................... 72
DEĞİŞKEN UÇLU TORNAVİDA SETİ ....................................................................... 72
DEĞİŞKEN UÇLU DÜZ TORX ANAHTAR SETİ ....................................................... 20
DEMİR KESME MAKASI ve YEDEK AĞZI .............................................................. 89
DİJİTAL KUMPAS .................................................................................................... 104
DİŞİ TORX® LOKMA ANAHTAR 1/2˝ . ..................................................................... 36
DİŞİ TORX® LOKMA ANAHTARLAR 1/4˝ ............................................................... 30
DÖNER LOKMA TEŞHİR SETİ . ............................................................................... 129
DÜZ BİTS UÇ NORMAL VE Uzun Tip .................................................................... 74
DÜZ RASPA . ............................................................................................................... 99
DÜZ TORNAVİDA ....................................................................................................... 66
DÜZ TORNAVİDA - Elektrikçi Tipi ...................................................................... 66
DÜZ TORNAVİDA - Somunlu ................................................................................ 66
DÜZ TORNAVİDA - Topaç Tip . .............................................................................. 66
DÜZ UÇLU TORNAVİDA İZOLELİ.............................................................................. 69
DÜZ ZIMBA ve TAKIMI .................................................................................. 102-103
162
Ürün Adı Sayfa No
EĞE SET AHŞAP SAPLI ............................................................................................. 99
EKONOMİK TAKIM ARABASI . .............................................................................. 110
EKONOMİK TAKIM DOLABI . ................................................................................. 110
ELEKTRİKÇİ TİP DÜZ TORNAVİDA - Uzun Tip . ................................................... 66
ELEKTRONİKÇİ TİP KLEMENS PENSE . .................................................................. 85
ELEKTRONİKÇİ TİP MİNYATÜR DİYAGONAL YAN KESKİ .................................. 85
ELEKTRONİKÇİ TİP MİNYATÜR YAN KESKİ . ........................................................ 85
EV TİPİ ONARIM ÇANTASI .................................................................................... 124
FIRDÖNDÜ KOLU 1/2˝ ............................................................................................... 38
GRES POMPASI, UCU VE HİDROLİK HORTUM ................................................... 105
İĞNE BURUNLU ELEKTRONİKÇİ TİP PENSE ......................................................... 85
İKİ AĞIZLI ANAHTAR - Ekonomik Tip ................................................................. 16
İKİ AĞIZLI ANAHTAR - Uzun Tip ........................................................................... 15
İKİ AĞIZLI ANAHTAR TAKIMI - 1/3 Modül içinde . ........................................ 111
İKİ AĞIZLI ANAHTAR TAKIMLARI - Ekonomik Tip ........................................... 16
İKİ AĞIZLI ANAHTAR TAKIMLARI - Uzun Tip ..................................................... 15
İŞKENCE ve İŞKENCE STANDI . .............................................................................. 98
İZOLELİ LOKMALI TORNAVİDA ve SETİ ................................................................ 70
KAMYONLAR İÇİN SET ........................................................................................... 123
KAPORTACI MAKASI - Sağ ve Sol . ..................................................................... 88
KARDAN MAFSAL 1/2˝ ............................................................................................. 39
KARDAN MAFSAL 1/4˝ ............................................................................................. 31
KARDAN MAFSAL 3/4˝ ............................................................................................. 43
KARDAN MAFSAL 3/8˝ ............................................................................................. 33
KARE TORNAVİDA 1/4˝ . ........................................................................................... 31
KARGABURUN PENSE - Uzun Tip . ....................................................................... 82
KAŞIK RASPA ............................................................................................................. 99
KAYIŞLI FİLTRE SÖKME ANAHTARI VE KAYIŞI.................................................... 98
KAYIŞ ZIMBASI . ...................................................................................................... 103
KAYIŞ ZIMBA TAKIMI . ........................................................................................... 103
KAYNAKÇI PENSESİ . ................................................................................................ 86
KESER ........................................................................................................................ 101
KESKİ ZIMBA TAKIMI ............................................................................................. 103
KESKİ ZIMBA TEŞHİR SETİ . .................................................................................. 102
KOMBİNE ANAHTAR - Normal Tip ..................................................................... 14
KOMBİNE ANAHTAR - Uzun Tip ........................................................................... 13
KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI - 1/3 Modül içinde . ........................................ 111
KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI - 2/3 Modül içinde . ........................................ 111
KOMBİNE ANAHTAR TAKIMLARI - Normal Tip ............................................... 14
KOMBİNE ANAHTAR TAKIMLARI - Uzun Tip ..................................................... 13
KOMBİNE PENSE - Euro Model .......................................................................... 82
KOMBİNE SET .......................................................................................................... 103
KONİK KAYIŞ ZIMBASI . ......................................................................................... 103
KONİK ZIMBA ve TAKIMI .............................................................................. 102-103
KONTROL KALEMİ ..................................................................................................... 72
KONTROL KALEMİ - Oto Tip . ................................................................................. 72
KOVAN ANAHTAR - İki Ağızlı ............................................................................... 23
KOVAN ANAHTAR KOLU .......................................................................................... 23
KOVAN ANAHTAR TAKIMLARI ............................................................................... 23
KURBAĞACIK ............................................................................................................. 22
KUYUMCU MAKASI - Düz Uçlu ve Eğri Uçlu . ................................................ 89
KÜÇÜK BORU KESME APARATI . .......................................................................... 100
“L„ KOL 1/2˝ ................................................................................................................ 38
“L„ TİPİ TORX® ANAHTAR ve TAKIMI . ................................................................. 78
“L„ TİPİ TORX® ANAHTAR- Ekstra Uzun ve TAKIMI . .................................... 79
LASTİK LEVYESİ ......................................................................................................... 97
LASTİK LEVYESİ - Ağır Vasıtalar İçin ............................................................. 97
LASTİKÇİLER İÇİN TORK SETİ ................................................................................. 55
LOKMA ANAHTARLAR 1/4˝ - Uzun Tip ................................................................ 29
LOKMA ANAHTAR 1/4˝ İNÇ ..................................................................................... 29
LOKMA ANAHTAR TAKIMI - 2 x 1/3 Modüller İçinde ................................. 112
LOKMA ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ 11 Parça . ......................................................... 40
LOKMA ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ 17 Parça . ......................................................... 40
LOKMA ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ 25 Parça . ......................................................... 40
LOKMA ANAHTAR TAKIMI 1/4˝ 16 Parça . ......................................................... 30
LOKMA ANAHTAR TAKIMLARI 3/8˝ . .................................................................... 32
LOKMA ANAHTAR TAKIMLARI 3/4˝ . ..................................................................... 43
LOKMA ANAHTARLAR 1/2˝ ............................................................................... 34-35
LOKMA ANAHTARLAR 1/2˝ Uzun Tip UD Profil ........................................ 34-35
LOKMA ANAHTARLAR 1/4˝ ..................................................................................... 29
LOKMA ANAHTARLAR 3/8˝ ..................................................................................... 32
LOKMA ANAHTARLAR 3/4˝ ..................................................................................... 42
LOKMA TEŞHİR SETİ 1/2˝ 130 Parça . .................................................................. 41
LOKMALI ALTIKÖŞE ANAHTAR 1/2˝....................................................................... 37
LOKMALI ALTIKÖŞE ANAHTAR 1/2˝-Uzun Tip . ................................................. 37
LOKMALI ALTIKÖŞE ANAHTAR 1/4˝ ...................................................................... 30
LOKMALI ALTIKÖŞE ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ ....................................................... 37
LOKMALI TORNAVİDA VE SETİ................................................................................ 70
LOKMALI TORNAVİDA TAKIMI - 1/3 Modül içinde ....................................... 112
LOKMALI TORX® ANAHTAR 1/2˝ ............................................................................ 36
LOKMALI TORX® ANAHTAR Delikli Tip 1/2˝...................................................... 36
Ürün Adı Sayfa No
LOKMALI TORX® ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ ........................................................... 37
LOKMALI TORX® ANAHTAR TAKIMI 1/2˝ - 1/3 Modül İçinde . .................. 112
LOKMALI TORX® ANAHTAR Uzun Tip 1/2˝......................................................... 36
MADENİ YAĞDANLIK . .......................................................................................... 105
MAFSALLI “T„ KOL 1/2˝........................................................................................... 38
MAFSALLI “T„ KOL LOKMA 1/2˝ ............................................................................38
MAFSALLI “T„ KOL 3/8˝ . ........................................................................................ 33
MAKET BIÇAĞI - Bıçağı Değiştirilebilir .................................................... 105
MANYETİK BİTS TUTUCU “T„ KOLLU .................................................................. 71
MANYETİK BİTS TUTUCU SPİRALLİ TORNAVİDA ............................................. 71
MANYETİK BİTS TUTUCU TORNAVİDA . ............................................................. 71
MAŞALI BORU ANAHTARLARI...............................................................................87
MAŞALI BORU ANAHTARI - Segman VE SOMUN . ......................................... 87
MEKANİK ALET TAKIMI ....................................................................................... 119
MEKANİK TORK ANAHTARI .................................................................................. 54
MİNİ BORU KESME APARATI ............................................................................. 100
OLUKLU DÜZ KESKİ ............................................................................................... 102
ORTA BÜYÜKLÜKTE ALET SETİ . ......................................................................... 115
OTO DOKTOR ALET SETİ . ..................................................................................... 124
PENSE SETLERİ ........................................................................................................ 83
PENSE TEŞHİR SETİ ................................................................................................ 83
PLASTİK ÇEKİÇ - GEÇMELİ Tip ........................................................................... 100
PLASTİK ÇEKİÇ TAKOZU - Geçmeli, Tek ......................................................... 100
PLASTİK ÇEKİÇ - Vidalı Tip................................................................................. 101
PLASTİK ÇEKİÇ TAKOZU - Vidalı Tip, Tek ...................................................... 101
PLASTİK YAĞDANLIK . .......................................................................................... 105
POZİDRİV BİTS UÇ . ................................................................................................. 74
POZİDRİV TORNAVİDA ........................................................................................... 68
POZİDRİV TORNAVİDA - Topaç Tip . .................................................................. 68
POZİDRİV TORNAVİDA İzoleli ............................................................................ 69
PROFESYONEL SERVİS ÇANTASI ....................................................................... 125
PROFESYONELLER İÇİN MEKANİK TAMİR SETİ .............................................. 118
PUNTA ..................................................................................................................... 102
RAKOR ANAHTAR . .................................................................................................. 22
SAATÇİ TORNAVİDA SETLERİ - 6’lı ..................................................................... 69
SAATÇİ TORNAVİDASI - Düz . .............................................................................. 69
SAATÇİ TORNAVİDASI - Yıldız . .......................................................................... 69
SAC MAKASI - İngiliz Model ............................................................................ 88
SEGMAN PENSESİ - Dış Düz Uçlu .................................................................... 84
SEGMAN PENSESİ - Dış Kıvrık Uçlu . .............................................................. 84
SEGMAN PENSESİ - İç Düz Uçlu ....................................................................... 84
SEGMAN PENSESİ - İç Kıvrık Uçlu .................................................................. 84
SEGMAN PENSESİ SETİ - 1/3 Modül içinde ................................................. 112
SEGMAN PENSESİ TAKIMI .................................................................................. 84
SPİRALLİ GRES POMPASI UCU . ......................................................................... 105
SPİRALLİ LOKMALI TORNAVİDA .......................................................................... 70
STANDART PENSE .................................................................................................. 83
ŞEFFAF PLASTİK ÇEKİÇ ........................................................................................ 100
ŞERİT METRE . ........................................................................................................ 104
“T„ KOLLU LOKMALI ANAHTAR ........................................................................... 71
“T„ KOLLU LOKMALI ANAHTAR - Uzun Tip ...................................................... 71
“T„ TİPİ ALTIKÖŞE ANAHTAR ve TAKIMI ......................................................... 77
“T„ TİPİ TORX® ANAHTAR .................................................................................... 79
“T„-KOL 3/8˝ ............................................................................................................. 33
“T„-KOL 1/4˝ ............................................................................................................. 31
“T„-KOL 1/2˝ ............................................................................................................. 39
“T„-KOL 3/4˝ ............................................................................................................. 43
TAKIM ÇANTASI - 3 Gözlü . ............................................................................... 126
TAKIM ÇANTASI - 3 Gözlü Uzun Tip .............................................................. 126
TAKIM ÇANTASI - 5 Gözlü . ............................................................................... 127
TAKIM ÇANTASI - 5 Gözlü Uzun Tip .............................................................. 127
TAKIM ÇANTASI-Mini ......................................................................................... 125
TAKIM MUHTEVİYATLARII ........................................................... 113-114-116-117
TEK AĞIZ ANAHTAR . .............................................................................................. 21
TELEFONCU PENSE - Düz Uçlu VE EĞRİ UÇLU ................................................ 82
TESTERE ÇAPRAZI . ................................................................................................. 88
TESTERE KOLU ......................................................................................................... 99
TEŞHİR PANOLARI ......................................................................... 131-132-133-134
TIRNAK KESKİ ........................................................................................................ 102
TORNAVİDA BAŞLI LOKMA 1/2˝ . ......................................................................... 38
TORNAVİDA BAŞLI LOKMA - UZUN TİP 1/2˝ ..................................................... 38
TORNAVİDA SETİ - 10’lu ....................................................................................... 73
TORNAVİDA SETLERİ - 4’lü . ................................................................................. 73
TORNAVİDA SETLERİ - 5’li .................................................................................... 73
TORNAVİDA SETLERİ - 7’li .................................................................................... 73
TORNAVİDA TAKIMI - 1/3 Modül içinde ....................................................... 112
TORNAVİDA TEŞHİR SETİ (272 parça) . ........................................................... 130
TORNAVİDA TEŞHİR SETİ -75’Lİ............................................................................ 73
TORX® ANAHTAR TAKIMI . .................................................................................... 79
TORX® BAŞLI CIVATALAR İÇİN LOKMA 1/4˝ . .................................................... 30
TORX® BİTS UÇ NORMAL VE Uzun Tip .............................................................. 74
Ürün Adı Sayfa No
TORX® UÇLU TORNAVİDA . .................................................................................... 68
TORX® UÇLU TORNAVİDA SETİ - 5’li . ................................................................. 73
TRAKTÖR ALET SETİ.............................................................................................. 123
UÇ MIKNATISLAYICI ve MIKNATIS GİDERİCİ ................................................... 75
UZATMA 1/2˝ . .......................................................................................................... 39
UZATMA 1/4˝ . .......................................................................................................... 31
UZATMA 3/4˝ . .......................................................................................................... 43
UZATMA 3/8˝ . .......................................................................................................... 33
ÜÇGEN KENARLI RASPA . ...................................................................................... 99
ÜÇGEN ÇUKUR RASPA ........................................................................................... 99
ÜNİVERSAL BİTS - Manyetik Adaptör .......................................................... 74
ÜNİVERSAL PENSE ................................................................................................. 83
YAN KESKİ ................................................................................................................ 82
YARIM AY ANAHTAR ...............................................................................................22
YASSI KESKİ ........................................................................................................... 102
YILDIZ BİTS UÇ NORMAL VE Uzun Tip .............................................................. 74
YILDIZ (PHILLIPS) TORNAVİDA . ........................................................................... 67
YILDIZ (PHILLIPS) TORNAVİDA İzoleli .............................................................. 69
YILDIZ (PHILLIPS) TORNAVİDA - Uzun Tip . ...................................................... 67
YILDIZ AĞIZ ÇAKMA ANAHTAR . .......................................................................... 21
YILDIZ ANAHTAR ve TAKIMLARI ......................................................................... 17
YILDIZ ANAHTAR TAKIMI - 1/3 Modül içinde .............................................. 111
YILDIZ TORNAVİDA - Somunlu .......................................................................... 67
YILDIZ TORNAVİDA - Topaç Tip . ........................................................................ 67
YUVARLAK BAŞLI ALTIKÖŞE ANAHTAR - Uzun Tip . ...................................... 78
YUVARLAK BAŞLI ALTIKÖŞE ANAHTAR TAKIMI .............................................. 78
ZİNCİRLİ BORU ANAHTARI - Mini . ..................................................................... 89
ZİNCİRLİ BORU ANAHTARI . .................................................................................. 89
163
ALTAŞ PRODUCTS ALPHABETIC INDEX
Name
Page No
ADJUSTABLE WRENCH................................................................................................ 22
ADZE........................................................................................................................... 101
ALUMINIUM LEVEL..................................................................................................... 104
ARC PUNCH................................................................................................................ 103
ASSORTMENT FOR TRUCKS...................................................................................... 123
AUTO DOCTOR TOOL SET........................................................................................... 124
BALL POINT HEXAGON KEY SETS................................................................................ 78
BALL POINT HEXAGON KEY WRENCH......................................................................... 78
BASIC TOOL KIT.......................................................................................................... 124
BITS HOLDER WITH MAGNET...................................................................................... 71
BOLT CUTTER................................................................................................................ 89
CANTILEVER TOOL BOXES-3 Drawers and 3 Drawers Long Type.................. 126
CANTILEVER TOOL BOXES-5 Drawers and 5 Drawers Long Type.................. 127
CAR LIGHT TESTER....................................................................................................... 72
CAR REPAIR KIT.......................................................................................................... 120
CAST IRON SCREW CLAMP......................................................................................... 98
CENTRE PUNCH.......................................................................................................... 102
CHAIN PIPE WRENCH................................................................................................... 89
CIRCILIP PLIER SET........................................................................................................ 84
CIRCLIP PLIER - FOR EXTERNAL - ANGLED JAWS....................................................... 84
CIRCLIP PLIER - FOR EXTERNAL - STRAIGHT JAWS.................................................... 84
CIRCLIP PLIER - FOR INTERNAL - ANGLED JAWS....................................................... 84
CIRCLIP PLIER - FOR INTERNAL - STRAIGHT JAWS.................................................... 84
CIRCLIP PLIER SET IN 1/3 TOOL MODULE.................................................................. 112
CLAMP TROLLEY........................................................................................................... 98
CLUB HAMMERS........................................................................................................ 101
COMBINATION PLIER - Euro Lıne.............................................................................. 82
COMBINATION SPANNER - Economy Type.............................................................. 14
COMBINATION SPANNER - Long Type...................................................................... 13
COMBINATION SPANNER SET - In 1/3 Tool Module............................................ 111
COMBINATION SPANNER SET - In 2/3 Tool Module............................................ 111
COMBINATION SPANNER SETS - Economy Type.................................................... 14
COMBINATION SPANNER SETS - Long Type............................................................ 13
CONVERTOR 1/4˝ to 3/8˝............................................................................................. 31
CONVERTOR 1/2˝ to 3/4˝............................................................................................. 39
CONVERTOR 3/8˝ to 1/2˝............................................................................................. 33
CROSS - CUT CHISEL.................................................................................................. 102
CURVED BEARING SCRAPER........................................................................................ 99
CUTTING WHEEL........................................................................................................ 100
DIGITAL MEASURING CALIPER.................................................................................. 104
DISPLAY BOX 130 PIECES............................................................................................. 41
DISTANCE MODULE EMPTY....................................................................................... 112
DOUBLE ENDED OPEN JAW SPANNER - Economy Type......................................... 16
DOUBLE ENDED OPEN JAW SPANNER - Long Type................................................. 15
DOUBLE ENDED OPEN JAW SPANNER SETS - Economy Type............................... 16
DOUBLE ENDED OPEN JAW SPANNER SETS - Long Type........................................ 15
DOUBLE ENDED RING SPANNER LONG TYPE............................................................. 17
DOUBLE ENDED RING SPANNER SETS LONG TYPE.................................................... 17
DOUBLE ENDED SPANNER WITH RING RATCHET AND SET...................................... 19
DOUBLE ENDED SOCKET WRENCH AND SET............................................................. 23
DRIFT PUNCH.............................................................................................................. 102
DRIFT PUNCH SET....................................................................................................... 103
DRIVING HANDLE 1/4˝................................................................................................. 31
ECONOMIC TOOL CABINET........................................................................................ 110
ECONOMIC TOOL TROLLEY........................................................................................ 110
ECONOMIC TOOL TROLLEY with 5 drawers......................................................... 108
ECONOMIC TOOL TROLLEY with 6 drawers......................................................... 109
ELECTRICIANS’ SCREWDRIVER - Long Type.............................................................. 66
ELECTRICIANS’ SCREWDRIVER.................................................................................... 66
ELECTRONIC SIDE CUTTER POWER LINE..................................................................... 85
ELECTRONIC SCREWDRIVER - For Cross-Slotted Head Scewres-PH................ 69
ELECTRONIC SCREWDRIVER - For Slotted Head Scewres.................................. 69
ELECTRONIC SCREWDRIVER SETS - 6 pcs. . .............................................................. 69
EMERGENCY and WORKSHOP REPAIR KIT................................................................ 121
ENGLISH PATTERN SNIP.............................................................................................. 88
EXTENDABLE SHANK SCREWDRIVER......................................................................... 71
EXTENTION BAR 1/2˝................................................................................................... 39
EXTENTION BAR 1/4˝................................................................................................... 31
EXTENTION BAR 3/4˝................................................................................................... 43
EXTENTION BAR 3/8˝................................................................................................... 33
FLARE NUT SPANNER open........................................................................................ 22
FLAT COLD CHISEL...................................................................................................... 102
FLAT NOSE PLIER - Long Type ................................................................................... 82
FLAT RING SPANNER and SETS ................................................................................ 20
FLAT SCRAPER ............................................................................................................. 99
FLEXIBLE BIT HOLDER WITH MAGNET........................................................................ 71
FLEXIBLE COMBINATION GEAR WRENCH AND SET................................................... 19
FLEXIBLE NUT DRIVER ................................................................................................. 70
GEAR WRENCH SET..................................................................................................... 20
GLAZIERS HAMMER .................................................................................................. 101
GREASE PUMP, SPARE PART AND HYDRAULIC HOSE.............................................. 105
164
Name
Page No
GRIP PLIER . .................................................................................................................. 86
HACKSAW FRAME ...................................................................................................... 99
HALF-MOON RING SPANNER...................................................................................... 22
HAMMER - GERMAN PATTERN . .............................................................................. 101
HEAVY DUTY PIPE WRENCHES - AmerIcan Pattern ............................................ 88
HEAVY DUTY RIM WRENCHES - Short Type ........................................................... 96
HEAVY DUTY RIM WRENCHES - SIngle Head.......................................................... 97
HEXDRIVER WITH “T„- HANDLE and SET.................................................................. 77
HEXDRIVER WITH “T„- HANDLE NEW TYPE AND SET................................................ 77
HOLE CUTTING SHEAR - Left and RIght................................................................. 88
HOLLOW PUNCH and SET......................................................................................... 103
IMPACT CONVERTOR 1˝ TO 1.1/2˝............................................................................... 49
IMPACT CONVERTOR 1/2˝ TO 3/4˝.............................................................................. 46
IMPACT CONVERTOR 3/4˝ TO 1˝.................................................................................. 47
IMPACT CONVERTOR 3/8˝ TO 1/2˝.............................................................................. 46
IMPACT EXTENTION BAR 1˝......................................................................................... 49
IMPACT EXTENTION BAR 1/2˝..................................................................................... 46
IMPACT REDUCER 1˝ TO 3/4˝....................................................................................... 49
IMPACT REDUCER 1/2˝ TO 3/8˝................................................................................... 46
IMPACT REDUCER 3/4˝ TO 1/2˝................................................................................... 47
IMPACT SCREWDRIVER BIT SOCKETS for recessed TORX® head screws 1/2˝...........45
IMPACT SCREWDRIVER BIT SOCKETS LONG TYPE for recessed TORX® head screws 1/2˝.....45
IMPACT SCREWDRIVER BIT SOCKETS FOR IN-HEX SCREWS 1/2˝............................. 45
IMPACT SCREWDRIVER BIT SOCKETS FOR IN-HEX SCREWS LONG TYPE 1/2˝......... 45
IMPACT SOCKET WRENCHES 1/2˝.............................................................................. 44
IMPACT SOCKET WRENCHES - Long Type 1/2˝........................................................ 44
IMPACT SOCKET WRENCHES - Long Type FOR CARS 1/2˝....................................... 44
IMPACT SOCKETS WRENCHES 3/4˝............................................................................ 47
IMPACT SOCKETS 1˝ WRENCHES . ............................................................................. 48
IMPACT SOCKETS 1˝ WRENCHES - LONG TYPE.......................................................... 48
IMPACT SOCKET SET 1/2˝............................................................................................ 45
IMPACT UNIVERSAL JOINT 1/2˝.................................................................................. 46
JEWELLER’S SNIPS - Angled Nosed and StraIght Nosed................................ 89
KEY FILE SET................................................................................................................. 99
LARGE UNIVERSAL TOOL ASSORTMENT 124 PIECES............................................... 113
LARGE UNIVERSAL TOOL ASSORTMENT 140 PIECES............................................... 114
LARGE UNIVERSAL TOOL ASSORTMENT 71 PIECES................................................. 116
LARGE UNIVERSAL TOOL ASSORTMENT 126 PIECES............................................... 117
LOCKING RINGS AND PINS FOR IMPACT SOCKETS 1˝............................................... 49
LOCKING RINGS AND PINS FOR IMPACT SOCKETS 1/2˝............................................ 46
LOCKING RINGS AND PINS FOR IMPACT SOCKETS 3/4˝............................................ 47
MAGAZINE DRIVER WITH BITS.................................................................................... 71
MAGNETIZER AND DEMAGNETIZER........................................................................... 75
MECHANICS’ TOOL KIT.............................................................................................. 119
MECHANICS’ LARGE TOOL KIT.................................................................................. 118
MINI CHAIN PIPE WRENCH.......................................................................................... 89
MINIATURE ELECTRONIC DIAGONAL END CUTTING NIPPERS................................... 85
MIXED SET.................................................................................................................. 103
NEEDLE NOSE ELECTRONIC PLIERS............................................................................. 85
NUT DRIVER.................................................................................................................. 70
NUT DRIVER SET 8 PCS ............................................................................................... 70
NUT DRIVER - Insulated .......................................................................................... 70
NUT DRIVER SET - IN 1/3 Tool Module.................................................................. 112
NUT DRIVER WITH T-HANDLE - Long Type............................................................... 71
NUT DRIVER WITH T-HANDLE..................................................................................... 71
OIL CAN....................................................................................................................... 105
OPEN ENDED SLOGGING SPANNER............................................................................ 21
OPEN ENDED SPANNER SET - In 1/3 Tool Module............................................... 111
PIN PUNCH.................................................................................................................. 102
PIN PUNCH SET.......................................................................................................... 103
PIPE CUTTER - SMALL................................................................................................ 100
PIPE WRENCH - CIrclIp AND Roller......................................................................... 87
PIPE WRENCH, SwedIsh Pattern “S”..................................................................... 87
PIPE WRENCH, SwedIsh Pattern, SlIm Type (52˚)................................................ 87
PIPE WRENCH, SwedIsh Pattern, SlIm Type (85˚)................................................ 87
PIPE WRENCHES - StIllson Pattern (85˚).............................................................. 88
PLASTIC HAMMER - WIth Screwed Heads.......................................................... 101
PLASTIC HAMMER - INSERTED TYPE........................................................................ 100
PLASTIC OILER............................................................................................................ 105
PLIER SALES STAND..................................................................................................... 83
PLIER SETS.................................................................................................................... 83
PROFESSIONAL TOOL ASSORTMENT........................................................................ 125
PUNCH - CHISEL SET.................................................................................................. 103
PUNCH and CHISEL DISPLAY UNIT.......................................................................... 102
RATCHET HANDLE WITH COUPLER 1/2˝...................................................................... 39
REDUCER 1/2˝ to 3/8˝.................................................................................................. 39
REDUCER 3/4˝ to 1/2˝.................................................................................................. 43
REVERSIBLE RATCHET 1/2˝.......................................................................................... 39
REVERSIBLE RATCHET 1/4˝.......................................................................................... 31
REVERSIBLE RATCHET 3/4˝.......................................................................................... 43
REVERSIBLE RATCHET 3/8˝.......................................................................................... 33
Name
Page No
RIBBED CHISEL........................................................................................................... 102
RING ENDED SLOGGING SPANNER............................................................................. 21
RING SPANNER SET - In 1/3 Tool Module............................................................ 111
ROTATING SOCKET WRENCH DISPLAY UNIT............................................................ 129
SAWSET PLIER.............................................................................................................. 88
SCREWDRIVER BIT SOCKETS for Recessed TORK® Head Screws wIth PIlot 1/2˝.... 36
SCREWDRIVER BIT SOCKETS TORX® 1/2˝.................................................................... 36
SCREWDRIVER BIT SOCKETS TORX® LONG TYPE 1/2˝............................................... 36
SCREWDRIVER - For Cross - Slotted Head Screws - Long Type..................... 67
SCREWDRIVER - For Cross - Slotted Head Screws......................................67-69
SCREWDRIVER - For Cross - Slotted Head Screws Stubby............................ 67
SCREWDRIVER - For PozIdrIve Screws.................................................................. 68
SCREWDRIVER - For PozIdrIve SLOTTED HEAD Screws....................................... 69
SCREWDRIVER - For Slotted Head Screws.....................................................66-69
SCREWDRIVER - For Slotted Head Screws Stubby........................................... 66
SCREWDRIVER - For POZIDRIVE SCREWS STUBBY................................................... 68
SCREWDRIVER - SALES STAND 75 PCS...................................................................... 73
SCREWDRIVER - TORX®............................................................................................... 68
SCREWDRIVER - WIth Hexagon Bolster, For Cross-Slotted Head Screws..... 67
SCREWDRIVER - WIth Hexagon Bolster for Slotted Head Screws.........................66
SCREWDRIVER BIT SOCKET FOR MULTI-POINT SCREWS 1/2˝................................... 38
SCREWDRIVER BIT SOCKET FOR IMULTI-POINT SCREWS - LONG TYPE 1/2˝............ 38
SCREWDRIVER BIT SOCKET for Recessed TORX® Head Screws 1/2˝................. 30
SCREWDRIVER BIT SOCKET for IN - HEXSC Screws 1/2˝....................................... 30
SCREWDRIVER BIT SOCKET SET.................................................................................. 37
SCREWDRIVER BIT SOCKET SET - TORX®................................................................... 37
SCREWDRIVER BIT SOCKET SET - TORX® - In 1/3 ModUle.................................... 112
SCREWDRIVER BIT SOCKETS 1/2˝............................................................................... 37
SCREWDRIVER BIT SOCKETS - LONG TYPE 1/2˝......................................................... 37
SCREWDRIVER BIT SOCKETS - TORX® 1/2˝................................................................. 36
SCREWDRIVER BIT SOCKETS - TORX® Long Type 1/2˝............................................. 36
SCREWDRIVER BITS NORMAL AND Long Type........................................................ 74
SCREWDRIVER BITS PHILLIPS - NORMAL AND Long Type....................................... 74
SCREWDRIVER BITS PozIdrIv..................................................................................... 74
SCREWDRIVER BITS SET.............................................................................................. 74
SCREWDRIVER BITS SET 32 PCS................................................................................. 75
SCREWDRIVER BITS SET BICOLOR 31 PCS.................................................................. 75
SCREWDRIVER BITS SET 50 PCS PROFI....................................................................... 75
SCREWDRIVER BITS TORX® - NORMAL AND Long Type.......................................... 74
SCREWDRIVER DISPLAY UNIT................................................................................... 130
SCREWDRIVER REVERSIBLE BLADE AND SET............................................................. 72
SCREWDRIVER SALES STAND - 76 pcs...................................................................... 73
SCREWDRIVER SET - In 1/3 Tool Module............................................................. 112
SCREWDRIVER SET - TORX® - 5 pcs........................................................................... 73
SCREWDRIVER SETS - 4 pcs. , 5 pcs. , 7 pcs., 10 pcs.............................................. 73
SERVICE PANELS........................................................................... 131-132-133-134-135
SIDE CUTTING NIPPER.................................................................................................. 82
SINGLE END OFFSET SOCKET WRENCHES.................................................................. 96
SINGLE ENDED OPEN JAW SPANNER........................................................................ 21
SLEDGE HAMMERS.................................................................................................... 101
SLIDING “L„- HANDLE 1/2˝.......................................................................................... 38
SLIDING “T„- HANDLE 1/2˝.......................................................................................... 39
SLIDING “T„- HANDLE 1/4˝.......................................................................................... 31
SLIDING “T„- HANDLE 3/4˝.......................................................................................... 43
SLIDING “T„- HANDLE 3/8˝.......................................................................................... 33
SLIP JOINT PLIER.......................................................................................................... 83
SOCKET for ProtrudIng TORX® Head Screws 1/2˝............................................ 36
SOCKET for ProtrudIng TORX® Head Screws 1/4˝............................................ 30
SOCKET SET -In 2 x 2/3 Modules............................................................................ 112
SOCKET SET for ALLOY WHEELS .............................................................................. 41
SOCKET SET for ALLOY WHEELS - Long Type......................................................... 41
SOCKET SETS 1/2˝ 11 PIECES...................................................................................... 40
SOCKET SETS 1/2˝ 17 PIECES...................................................................................... 40
SOCKET SETS 1/2˝ 25 PIECES...................................................................................... 40
SOCKET SETS 1/4˝ 16 PIECES...................................................................................... 30
SOCKET SETS 3/4˝........................................................................................................ 43
SOCKET SETS 3/8˝ 12 PIECES...................................................................................... 32
SOCKET WRENCHES 1/2˝........................................................................................34-35
SOCKET WRENCHES 1/2˝ LONG TYPE....................................................................34-35
SOCKET WRENCHES 1/4˝ INCHS................................................................................. 29
SOCKET WRENCHES 1/4˝ LONG TYPE......................................................................... 29
SOCKET WRENCHES 3/8˝............................................................................................. 32
SOCKET WRENCHES 1/4˝............................................................................................. 29
SOCKET WRENCHES 3/4˝............................................................................................. 42
SPARE JAWS................................................................................................................ 89
SPARE PLASTIC HEAD - WITH BDLT, SINGLE............................................................ 101
SPARE PLASTIC HEAD INSERTED TYPE SINGLE........................................................ 100
SPARK PLUG SOCKET 1/2˝........................................................................................... 37
SPARK PLUG SOCKET WRENCH................................................................................... 96
SPEED BRACE............................................................................................................... 38
STANDARD PLIER......................................................................................................... 83
Name
Page No
STEEL WIRE BRUSH.................................................................................................... 104
STRAP WRENCH........................................................................................................... 98
“T„ HANDLE BIT HOLDER WITH MAGNET................................................................... 71
“T„ HANDLE WRENCH WITH UNIVERSAL JOINT........................................................ 38
TAPE MEASURE.......................................................................................................... 104
TELEPHONE PLIER - Angled Nosed AND StraIght Nosed................................... 82
THREE-EDGED FLAT GROUND...................................................................................... 99
THREE-EDGED HOLLOW GROUND SCRAPER............................................................... 99
TOMMY BARS.............................................................................................................. 23
TOMMY BARS FOR 27.................................................................................................. 97
TOMMY BAR FOR 35.................................................................................................... 97
TOMMY BAR WITH SLIDING “T„ 1/2˝......................................................................... 38
TOMMY BAR WITH SLIDING “T„ 3/8˝......................................................................... 33
TOOL BOX-MInI.......................................................................................................... 125
TOOL KIT FOR HEAVY COMMERCIAL VEHICLES........................................................ 122
TOOL MODULES.......................................................................................................... 112
TOOL TROLLEY wIth 5 drawers............................................................................ 109
TOOL TROLLEY wIth 6 drawers............................................................................ 108
TORQUE WRENCH SET................................................................................................. 55
TORQUE WRENCH TORCOFLEX K................................................................................. 54
TORX® KEY SET........................................................................................................78-79
TORX® KEY WRENCH..............................................................................................78-79
TORX® KEY WRENCH - Extra Long and SET........................................................... 79
TRANSPARENT PLASTIC HAMMER........................................................................... 100
TRACTOR TOOL KIT..................................................................................................... 123
TUBE CUTTER - MInI.................................................................................................. 100
TYRE LEVER................................................................................................................... 97
TYRE LEVER FOR TRUCKS............................................................................................. 97
UNIVERSAL BITS HOLDER wIth permanent magnet........................................... 74
UNIVERSAL JOINT 1/2˝................................................................................................ 39
UNIVERSAL JOINT 1/4˝................................................................................................ 31
UNIVERSAL JOINT 3/4................................................................................................. 43
UNIVERSAL JOINT 3/8˝................................................................................................ 33
UNIVERSAL TOOL ASSORTMENT.............................................................................. 115
UTILITY KNIFE - WIth Retractable Blade............................................................ 105
VOLTAGE TESTER......................................................................................................... 72
WATER PUMP PLIERS................................................................................................... 86
WEEL SOCKET WRENCH FOR TRUCKS........................................................................ 97
WELDING GRIP............................................................................................................. 86
WHEEL NUT WRENCH - 4 WAY................................................................................... 96
WHEEL NUT WRENCH - “T„ Type................................................................................ 96
WIRE STRIPPING ELECTRONIC PLIERS......................................................................... 85
WOOD SECTIONET FOLDING RULER.......................................................................... 104
165
ALTAŞ ÜRÜNLERİ SAYISAL DİZİN / ALTAŞ PRODUCTS NUMERIC INDEX
Kod No / Code No
Sayfa No / Page No
0300....................................................................................................22
0450, 0459..........................................................................................98
1 ........................................................................................................ 17
1B . .................................................................................................... 13
100 .................................................................................................. 105
10000 .............................................................................................. 131
1013 ................................................................................................ 124
103 .................................................................................................. 105
105, 105 U, 105 SP . ........................................................................105
1023 ................................................................................................ 125
1050 ................................................................................................ 124
11000 .............................................................................................. 129
12 ...................................................................................................... 16
1260 ................................................................................................ 125
1262, 1263 ...................................................................................... 126
1264, 1265 ...................................................................................... 127
133 .................................................................................................... 21
1400 ................................................................................................ 110
1419 .................................................................................................. 20
145 .................................................................................................... 86
150 .................................................................................................... 66
150/044, 160/044 .............................................................................. 73
150-160/010 . .................................................................................... 73
150-160/050, 150-160P/050, 150-160/055 . .................................... 73
150-160/077, 154-160/007 ............................................................... 73
1510 ................................................................................................ 110
1514-PRO, 1514-EKO..................................................................... 109
1515-PRO, 1515-EKO..................................................................... 108
153, 154 ............................................................................................ 66
160, 160 B, 160 L, 161 . .................................................................... 67
160 P, 161 P, 163 TX . ...................................................................... 68
163 TX / 055 ..................................................................................... 73
165 .................................................................................................... 69
170, 170L .......................................................................................... 66
171, 171-165/06 . .............................................................................. 69
175, 176, 179 .................................................................................... 87
177 .................................................................................................... 89
181 TX , 181 TX/025 . ....................................................................... 72
19, 19 L ....................................................................................... 34-35
19 LAJ / 03, 19 XLAJ /03 ................................................................ 41
D 19, D 19 L ...................................................................................... 35
19 KMZ, D 19 KMZ, D 19 KAZ ....................................................... 40
19 KMU, D 19 KMU, D 19 KAU ...................................................... 40
19 QMZ, D 19 QMZ, D 19 QAZ . ..................................................... 40
19 QMU, D 19 QMU, D 19 QAU ..................................................... 40
19 TMZ, D 19 TMZ, D 19 TAZ, 19 TMU, D 19 TAU ..................... 40
1930....................................................................................................39
1932 .................................................................................................. 39
1985....................................................................................................38
1986 .................................................................................................. 38
1987....................................................................................................39
1990-5˝, 1990-7˝, 1990-10˝ ............................................................ 39
1993 U-10...........................................................................................39
1993Z-94.............................................................................................39
1995 .................................................................................................. 39
1998....................................................................................................38
166
Kod No / Code No
Sayfa No / Page No
1999....................................................................................................38
20, D 20 . ........................................................................................... 29
20 L ................................................................................................... 29
20 EMU . ........................................................................................... 30
2010....................................................................................................86
2020-04...............................................................................................84
2030....................................................................................................31
2087....................................................................................................31
2090-4˝...............................................................................................31
2093 E-10............................................................................................31
2095....................................................................................................31
2098 .................................................................................................. 31
210, 215 ............................................................................................ 89
227 .................................................................................................... 88
245 .................................................................................................. 103
246/0600 ......................................................................................... 103
247 .................................................................................................. 102
26 R, 26 d, Kd 26 R .......................................................................... 23
26 T ................................................................................................... 96
268, 268 PL, 268 T . ........................................................................ 100
268 V, 268 VT...................................................................................101
27, 27 d ............................................................................................. 97
28 PT, 28 PU, 28 PUV, . ................................................................... 96
2801-03, 2801-03Y, 2801-24..............................................................83
2815, 2820, 2824................................................................................86
2830, 2845, 2850, 2851......................................................................82
2860, 2861, 2870, 2871......................................................................84
3 ........................................................................................................ 20
3001, 3002, 3003 .............................................................................. 75
30, D 30, 30 DMU............................................................................. 32
304 .................................................................................................... 22
306 .................................................................................................... 21
3019....................................................................................................33
3087....................................................................................................33
3090-3˝, 5˝, 10˝.................................................................................33
3093 U-10...........................................................................................33
3095....................................................................................................33
3098 .................................................................................................. 33
32, D 32.............................................................................................. 42
32 EMU, 32 FMU, D 32 EAU............................................................ 43
3219....................................................................................................33
3287....................................................................................................33
3290-8˝-16˝.......................................................................................33
3293 U-10...........................................................................................33
3295 .................................................................................................. 43
33, 33 F, 33/08................................................................................... 70
33 T, 33 TLM..................................................................................... 71
35, 35 d ............................................................................................. 97
350, 351, 352, 353, 354, 355........................................................... 102
351/600, 355/0600........................................................................... 103
3552 .................................................................................................. 54
360, 360/011 ................................................................................... 103
3600 .................................................................................................. 75
38 ...................................................................................................... 97
3800 .................................................................................................. 71
39 ...................................................................................................... 97
Kod No / Code No Sayfa No / Page No
400 ................................................................................................. 22
405 Y............................................................................................... 99
42 ................................................................................................... 76
42 DT, 42 DT/08............................................................................. 77
42 KL, 42 KL FBX, 42 KLX............................................................. 78
43 DTX ........................................................................................... 79
43 TX, 43 TX/09 . ........................................................................... 78
43 TXL, 43 TXL/09.......................................................................... 79
450, 455, 456, 458 ......................................................................... 99
4585, 4587.................................................................................... 100
4610, 4615 YB, 4615 YC, 4615 YK ................................................ 72
5 ..................................................................................................... 15
54, 50 ............................................................................................. 37
540 PS ........................................................................................... 88
570 ............................................................................................... 103
644, 644 S .................................................................................... 104
670, 670 F, 670 S, 670 T . .............................................................. 71
8120 ............................................................................................... 82
8160, 8160 E................................................................................... 89
8272 ............................................................................................... 83
828 ................................................................................................. 99
8350-4 ............................................................................................ 85
8351-1 ............................................................................................ 85
8352-1 ............................................................................................ 85
8352-3 ............................................................................................ 85
8353-1 ............................................................................................ 85
8530 L, 8530 R, 8531 ..................................................................... 88
857 ................................................................................................. 83
8602, 8603, 8605, 8608, 8608 B . ................................................ 101
894 ................................................................................................. 21
9 ..................................................................................................... 14
9 FR ................................................................................................ 19
9 R .................................................................................................. 19
905 ............................................................................................... 104
911 ............................................................................................... 105
912 ............................................................................................... 105
915 ............................................................................................... 105
94, 95 BT ....................................................................................... 74
96 U, 96 UL .................................................................................... 74
97 U, 97 UL .................................................................................... 74
98 U . .............................................................................................. 74
99 U - 99 UL .................................................................................. 74
933, 934 ....................................................................................... 104
9530............................................................................................... 104
A 1500 . ........................................................................................ 111
A1500 E ....................................................................................... 112
A 1500 ED . .................................................................................. 112
A1500 ES-1/8 .............................................................................. 111
A1500 ES-150+160/6 .................................................................. 112
A1500 ES-19 TMU . .................................................................... 112
A1500 ES-33/5 ............................................................................ 112
A1500 ES-5/10 ............................................................................ 111
A1500 ES-2020 ........................................................................... 112
A1500 ES-9/10 ............................................................................ 111
A1500 ES-9/17 ............................................................................ 111
A1500 ES-ITX LKP ..................................................................... 112
Kod No / Code No Sayfa No / Page No
DS47................................................................................................ 96
E 175 .............................................................................................. 87
E 4585, E 4587 A.......................................................................... 100
IN19, IN19 L, IN 19 PM ............................................................... 37
INX 19, INX 19 L............................................................................ 38
IN 20 .............................................................................................. 30
IN K 19, IN K 19 L ......................................................................... 45
ITX 19, ITX 19L, ITX 19 B . ........................................................... 36
ITX K19, ITX K19 L ....................................................................... 45
ITX 20 ............................................................................................ 30
K 19, K 19 L, K 19 LD .................................................................... 44
K 19 PM . ....................................................................................... 44
K 21, K 21 L ................................................................................... 48
K 32 ................................................................................................ 47
KB 1930........................................................................................... 46
KB 1932........................................................................................... 46
KB 1970........................................................................................... 46
KB 1975........................................................................................... 46
KB 1990-5˝,10˝............................................................................... 46
KB 1995 . ............................................................................................................ 46
KB 2132........................................................................................... 49
KB 2137........................................................................................... 49
KB 2170........................................................................................... 49
KB 2175........................................................................................... 49
KB 2190-10˝, 7˝, 13˝ .............................................................................................. 49
KB 3019 ......................................................................................... 46
KB 3219........................................................................................... 47
KB 3221........................................................................................... 47
KB 3270........................................................................................... 47
KB 3275 ......................................................................................... 47
LS 3550 .......................................................................................... 55
MVS 150 . ...................................................................................... 73
MVS 2005 . .................................................................................. 130
S 175 .............................................................................................. 87
S1002 ........................................................................................... 123
S1006 ........................................................................................... 122
S1007 ............................................................................................ 118
S1008 ........................................................................................... 119
S1009 ........................................................................................... 120
S1011 ........................................................................................... 121
S1060 ........................................................................................... 123
S1150 ........................................................................................... 115
S1151 ........................................................................................... 116
S1400 ........................................................................................... 117
S1514 ........................................................................................... 113
S1515 ........................................................................................... 114
SCL 43 TX . .................................................................................... 79
T 39 ................................................................................................ 97
TG 25, TG 2000 ............................................................................. 98
TX 19 . ............................................................................................ 36
TX 20 . ............................................................................................ 30
VB 19 / VBD 19 ............................................................................. 41
VDE 150, VDE 160, VDE 160 P .................................................... 69
VDE 33 .......................................................................................... 70
167
NOTLAR / NOTS
168
KALİTE BELGELERİ / QUALITY CERTIFCATES
✁
169
170
✁
KALİTE BELGELERİ / QUALITY CERTIFCATES
NOTLAR / NOTS
171
Elektrikli Tork Anahtarı
LDE serisi
Yüksek toleranslı voltaj
ve frekans. (200-260V ,47-63Hz)
Tüm dünyada kullanılabilmesi için
dizayn edilmiştir.
Sağ-sol elektronik kumanda.
Daha kolay kullanım için.
Dijital göstergeye ilave
sesli ikaz.
İsteğe bağlı
Kablosuz bilgi aktarımı.
İsteğe bağlı
Rotasyon konumunda Tork açı ayar imkanı.
Planet şanzımanın tüm dişlileri
Ceramic-Teflon ile kaplı.
Chrom vanadyum çeliğinden dönme
teknolojisi ile üretilmiş destek kolu.
Her üründe Lösomat fabrikasının
kalibrasyon sertifikası mevcuttur.
Grup Üyesidir.
172
Hidrolik Tork Anahtarı
LDH serisi
Entegre edilmiş boşaltma
valfi sayesinde yüksek
emniyetli çalışma.
Yük altında 360° dönebilen
hidrolik bağlantılar esnek
kullanım sağlıyor.
Hızlı değiştirilebilen
mekanizması sayesinde kolay
ve hızlı destek kolu ayarı.
Çok hafif, yüksek dayanıklı
aluminyum alaşımı sayesinde, hem
sağlam hem ergonomik kullanım.
Küçük boyutlu tasarımı sayesinde,
minimize edilmiş dış ölçüler.
En dar alanlara uygun.
Aksesuar olarak alınabilen
değişik uçlar ve ekler sayesinde
esnek çalışma düzeni.
Opsiyonal: Eğilimli bağlantı.
Aksesuarlar
Özlel diş profili darbeli lokmalar
ve özel uçlar.
Dört köşe kumandalı uç.
Allen uçlu uç.
Grup Üyesidir.
173
OTOMOTİV
ÖZEL EL ALETLERİ
Grup Üyesidir.
174
OTOMOTİV
ÖZEL EL ALETLERİ
Grup Üyesidir.
175
GENEL BİLGİ / GENERAL INFORMATION
Bu katalog, daha önce yayınlananların yerine geçerli olacaktır. Fotoğraflar ve teknik
detaylar halihazırda pazara sunulan ürünler ile ilgilidir. Ürünlerimiz teknolojiyi takip
etmek üzere sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmekte olduğundan, görüntü,
ölçü, ağırlık gibi özellikler ve performans değerlerinde değişikliği yapma haklarımız
saklıdır.
Sevk edilmiş ve değişiklik geçirmiş ürünlerde değişiklik yapılması hakkı talep edilemez.
Ancak hukuki açıdan bir maruzat yok ise, sipariş iptali yapılabilir.
Kullanım ve güvenlik ile ilgili verilen tüm bilgiler bağlayıcı değildir, hukuki mevzuat,
ticari dernekler ve teknik heyetler tarafından yayınlanan bilgilerin yerini ikame edemez.
Basım hatalarından firmamız sorumlu değildir.
Bu kataloğun kısmen veya tamamen yeniden baskı izni, Gedore El Aletleri’nden temin
edilmelidir. Her hakkı mahfuzdur.
This catalogue replaces all previous editions. The photographs and technical details are of the
articles at present offered. Since we are constantly updating and improving our products to keep
them at the present state of the art, we reserve the right to make modifications and changes
with regard to appearance, dimensions, weights and properties, as well as in performance.
No claim for correction or replacement supplies may thus be made with regard to products
already delivered. Cancellations may be made at any time without there being any grounds for a
legal claim.
All information on use or safety is non-binding; nor does it replace any legal regulations or those
madde by professional or trade associations.
We do not accept any liability for printing errors.
Reprinting, even of excerpts, requires the previous permission in writing by Gedore El Aletleri.
All rights reserved worldwide.
GEDORE EL ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
‹stanbul Ankara Karayolu 35. Km
34940 Tuzla/‹stanbul/Türkiye
Tel :(0216) 395 32 00 Pbx
(0216) 395 36 34
(0216) 395 34 37
Faks:(0216) 446 44 57
www.gedore.com.tr
[email protected]
444 0 437
176
Grup Üyesidir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 905 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа