close

Enter

Log in using OpenID

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2013 yılına ait Birim Faaliyet

embedDownload
Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi
2013 yılına ait Birim Faaliyet Raporu
1.Proje
(A.Nasırcılar) Iridaceae Familyasına ait Crocus wattiorum ve Iris pamphylica Bitkilerinin Süs
Bitkisi Olarak In Vitro Koşullarda Üretim Kapasitesinin Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeler Birimi 2010.01.0110.001 No’ lu Bilimsel Araştırma Projesi.
(İ.Günbayı) Uluslar arası AB ERASMUS LIFE LONG LEARNING INTENSIVE
PROGRAMME ERMEC-Educational Research Methodology in the European Context,
Türkiye Koordinatörü, 2011-2013.
(İ.Günbayı) PMGM (Professional Micro-Grant Program). IVETA (International Vocational
Education and Training Assosiation, USA) “Making vocational and technical upper
secondary schools more attractive for students to prefer”, Proje Yöneticisi, 11 July 2012- 11
July 2013.
(M.Aksu & G.Kasalak & Ç.Apaydın) Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran
Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Geliştirilmesi (2011.01.0110.001 nolu proje),
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Araştırmacısı
2 yıl (Devam ediyor) (Nisan 2012-Nisan 2014).
(M. Hoştut) InAs/GaSb Tabanlı Yeni xBn/nBn Tek Piksel Dedektör Yapıların Üretimi,
Elektriksel ve Optiksel Karakterizasyonlarının İncelenmesi No: 2012.01.0110.002, Akdeniz
Üniversitesi-BAP, Yürütücü, (2012-2014) 2 yıl.
(M. Hoştut) Uzun Dalga Boylu Kızılötesi InAs/AlGaSb/GaSb tabanlı Dedektörlerde İletim
Mekanizmaları No: 1305F108, Anadolu Üniversitesi, Araştırıcı, (2013-2016) 3 yıl.
(M. Erdoğan) Üniversite Öğrencilerinin Çevre Koruma Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen
Faktörler (AÜ-BAP, P.Yöneticisi 2012-2013, 1 yıl)
(M. Erdoğan) Öğretmen Adaylarının Yasıtıcı Düşünme Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi: Bir
Aksiyon Araştırması (AÜ-BAP, P.Yöneticisi 2013-2014, 9 yıl)
2. Bilimsel Yayınlar
Ulusal
Akhan, N.E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat Algıları ve Sanat Konularının
Öğretimine Yönelik Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı. 6 (14).
Aktaş, M., & Erdoğan, M. (2013). Metal teknolojisi alanı modüler öğretim programı hakkında
öğretmen görüşleri. Batı Akdeniz Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 91-118.
Apaydin, Ç. & Seçkin, M. (2013). Sınıfta Medeni ve Medeni Olmayan Davranışlar: İlköğretim
İkinci Basamak Öğrencileri ve Öğretmenleri Örneği [Civilized and Uncivilized Behaviors
in the Classroom: An Example from the Teachers and Students from the Second Stage of
Primary Education]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2379- 2399. (SSCI)
Altun, S. A. & Apaydin, Ç. (2013). Öğretmen adayı öğrencilerin “eğitim kavramı” algılamalarına
ilişkin bir durum çalışması: vakıf üniversitesi örneği. [A case study on the perceptions of
prospective teachers on “the concept of education”: a private university sample] Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(3),
329-354.
Demirezen, S., Akhan, N.E. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları.
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 5(8).
Genç, İ. B. (2013). How do Mobility Programs Change EFL Students' Point of View?. Hacettepe
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Sayı. 44.( SSCI)
Genç, İ. B. (2013). Methods and Techniques of Foreign Language Teachers Working with Young
Learners in EFL Classes.Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. Cilt 3, Sayı 1.
Günbayı, İ., Kasalak, G. ve Özçetin, S. (2013). Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar: Bir
Durum Çalışması. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi. 3(2).97-108.
Günbayı, İ., Dağlı, E., & Kalkan, F. (2013). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Destekleyici
Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(4),
575-602,
Günbayı I. and Turan F. School principals, teachers, students and their parents’ views on e-school
implementation in the ministry of national education information management system: A
case study Elementary Education Online, 12(1), 1-22, 2013. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr.
Kasalak, G. (2013). Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin
Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3 (2), 133-141.
Kutluca Canbulat, A (2013). Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde
Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar.Mediterranean Journal of Humanities.
mjh.akdeniz.edu.tr. III/2, 2013, 173-191.DOI: 10.13114/MJH/201322478
Reisoğlu, İ., Gedik, N., & Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ
düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 150-165.
(SSCI)
Seban, D. (2013). Danışman öğretim üyelerine göre topluma hizmet ederek öğrenme. Çukurova
Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (2), 18-35.
Yeşiltepe, G.M., & Erdoğan, M. (2013). İlköğretim bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleğe
yönelik sorunları, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 33(3), 495-530.
Uluslar arası
Adilov, G. (2013). Separation of B 1 - Convex Sets by B 1 −Measurable Maps. Journal of Convex
Analysis 21 (2014),No2 (SCI)
Akhan, N.E., Demirezen, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde
Gördükleri Meslek Seçimi Konularındaki Değerleri Kazanma Düzeyleri. Turkish Studies.
8(2).
Akhan, N.E. (2013). Adım Adım Ekonomi Okuryazarlığı: Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Alternatif
Yollar. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sosyal Bilgiler Öğretimi
Özel Sayısı. 6 (14).
Aksu, M, Aksu, T. and Özyıldırım, G. (2013). How do educational administrators see theory and
practice relations? A Phenomenological Study. Paper presented in ENIRDELM 2013
Conference, 19-21 Sept. 2013, Portoroz, Slovenia.
Al-Amoush, S., Uşak, M., Erdoğan, M., Markic, S., & Eilks, I. (2013). Pre- and in-service
teachers’ beliefs about teaching and learning chemistry in Turkey. European Journal of
Teacher Education. 36(4), 464-479. (SSCI)
Al-Amoush, S., Markic, S., Usak, M., Erdogan, M. & Eilks, I. (2013-online first). Beliefs about
chemistry teaching and learning - a comparison of teachers and student teachers beliefs
from Jordan, Turkey and Germany. International Journal of Science and Mathematics
Education. (SSCI)
Altin, E., M.Hostut, Y. Ergun, “Dark current and optical properties in asymmetric GaAs/ AlGaAs
staircase-like multi quantum well structure” Infrared Phys.& Technol. 58 (2013) 74–79.
(SSCI)
Apaydın, Ç. & Anafarta, A. (2013).Factorial Validation of the Seven Component Model of Work
Profile Questionnaire - Emotional Intelligence (Wpqei) in Turkey. Journal of Instructional
Psychology, 39(3), 159-170. (ERIC)
Ballouard J.M., Ajtic R., Balint H., Brito J., Crnobrnja-Isailovic J., Elmouden E.L., Erdogan M.,
Feriche M., Pleguezuelos J.M., Prokop P., Sanchez A., Santos X., Slimani T., Sterijovski
B., Tomovic L., Usak, M., Zuffi M., Bonnet X.(2013) Schoolchildren and one of the most
unpopular animals: are they ready to protect snakes? Anthrozoös 26:1, 93-109. (SSCI)
Börekçi, M.-Tepeli, Y. (2013), “İşlevsel Dil Bilimi Yaklaşımıyla Türkçede Sözcük Türleri
Üzerine”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, C: 1, S: 7, (yayımlanacak).
Demirezen, S., Altıkulaç, A., & Akhan, N.E. (2013). “Children’s Rights” Accordıng to Prımary
School Students. The International Journal of Educational Researchers. 4 (1).
Direkci, (2013). Âşık Ömer Divanı’nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları, Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, S 33, Konya, s. 15-28.
Erdoğan, M., Uşak, M., & Bahar, M. (2013). A review of research on environmental education in
nontraditional settings in Turkey, 2000-2011. International Journal of Environmental and
Science Education. 8(1), 37-57.
Ikis Gün, G., Karagül, A., & Gök, F., (2013). "Preliminary results of the spectral analysis of
Suzaku data of SW Ursae Majoris and BZ Ursae Majoris", New Astronomy, 25, 1I
Gedik, N., Kiraz, E., & Ozden, M.Y. (2013). Design of a blended learning environment:
Considerations and implementation issues. Australasian Journal of Educational Technology.
29(1), 1-19. (SSCI)
Gunbayi, I. (2013). A Reform for Vocational and Technical Education Training Teachers in
Turkey. International journal of vocational education and training, v. 20, no. 2, 43-51.
Günbayı I. & Ozel, M. (2013) The Problems in TVET for Apprenticeship from the Perspective of
Different Groups of Actors: a Case Study. Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Journal
of Continuing Education, (81)2, 7-28.
Göktas, Y., Gedik, N., Baydas, O. (2013). Enablers and barriers in ICT integration in Turkey: A
comparative study of 2005-2011. Computers & Education. 68, 211-222. doi.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.002 (SSCI)
Kaya,U., M. Hostut, A. Kilic, S. Sakiroglu, I. Sokmen, Y. Ergun, and A. Aydinli, (2013)
“Theoretical investigation of InAs/GaSb type-II pin superlattice infrared detector in the mid
wavelength infrared range” J. Of Appl. Phys. 113, 083717 (SSCI)
Kurt, B. and Simsek Yilmaz (2013), On the generalized Apostol-type Frobenius-Euler
polynomials, ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, (2013) Article Number: 1
DOI: 10.1186/1687-1847-2013-1. (SSCI)
Kurt, B. (2013) On the Soft Sets and Algebraic Structures, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 7,
2013, no. 54, 2689-2695, http://dx.doi.org/10.12988/ijma.2013.39212.
Kurt, B. (2013) Some New Generalized Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler Polynomials,
Proceeding of the Fourth International Conference on Math. and Comp. Appl., 47-53, 2013.
Kurt, B. (2013), Some identities on the second kind Bernoulli polynomials of order α and second
kind Euler polynomials of order α with the parameters a, b, c. Proc. Jangjeon Math. Soc. 16
(2013), no. 2, 245-249.
Kurt, B. and Simsek Yilmaz (2013), On the Hermite based Genocchi polynomials. Adv. Stud.
Contemp. Math. (Kyungshang) 23 (2013), no. 1, 13-17.
Kurt, B. (2013) A further generalization of the Euler polynomials and on the 2D-Euler
polynomials. Proc. Jangjeon Math. Soc. 16 (2013), no. 1, 63-69.
Kurt, B. (2013) On the multiple sums of Bernoulli, Euler and Genocchi polynomials. Int. J. Math.
Anal., 7 (2013), no. 5-8, 373-377.
Özel, M., Çağlak, S., & Erdoğan, M. (2013). Are affective factors a good predictor of science
achievement? Examining the role of affective factors based on PISA 2006. Learning and
Individual Differences, 24, 73-82. (SSCI)
Sabanci, A., Şahin, A. ve Kasalak, G. (2013).Understanding School Leaders’ Characteristics and
Estimating the Future. Open Journal of Leadership 2 (3), 56-62.
Seban, D. (2013). The impact of the type of projects on preservice teachers’ conceptualization of
service learning. Teaching and Teacher Education, 32, 87-97. (SSCI)
O. Salihoglu, M. Hostut, T. Tansel, K. Kutluer, A. Kilic, M. Alyoruk, C. Sevik, R. Turan, Y.
Ergun, A. Aydinli, “Electronic and Optical Properties of 4.2 µm “N” Structured
Superlattice MWIR Photodetectors” Infrared Phys.& Technol. 59 (2013) 36–40. (SSCI)
Tepeli, Y.-Pektaş, E. (2013), “Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Kaldırımlar’ Şiiri Üzerine Dil Bilimsel
Bir Çözümleme”, Turkish Studies, C: 8/1, 2923-2945.
Tepeli, Y.-Karadeniz, H.K. (2013), “Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil
Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi,
C: 1, S: 6.
Tepeli, Y.-Baydar, A.S. (2013), “Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım
Türlerinin Önemi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 50.
Tepeli, Y.-Caner, M. (2013), “Öğretmenlik Formasyonu Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması
İle İlgili Görüşleri”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD-JESR), C: 3, S: 2,
3. Kitap
Direkci, B. (2013). TÛTÎ-NÂME (Dil özellikleri, Metin, Dizin), Aybil Yayınları, Konya.
Sarı, C., 2013, Alanya İlçesi’nin Alternatif Turizm Kaynakları, Grafiker Yayınları, Yayın No:
127, ISBN: 978-605-4692-45-3, 164 s., Ankara.
Türkkahraman, M., Keskin, İ., (2013)."Eğitim Sosyolojisi", Editörler: Mimar Türkkahraman ve
İbrahim Keskin, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
3.1. Kitap Bölümü
Akhan, N.E. (2013). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ekonomi Okuryazarlığı. Sosyal Bilgiler İçin
Çoklu Okuryazarlıklar. (Editörler: E. Gençtürk ve K. Karatekin). Ankara: Pegem A
Akademi.
Akhan, N.E. (2013). Sosyal Bilgilerin Doğası. (Çeviri Ed. Cengiz Dönmez) Ankara: Pegem A
Akademi. (Bölüm Çevirisi)
Apaydin, Ç. (2013). Sınıf yönetimine giriş [Introduction to Classroom Management]. İlköğretim
Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi [Classroom Management for Elementary Teachers]. (Edit:
A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
Course, S., Lamb, T. & Aoki, N. 2013. “Action research: Promoting teacher/ learner autonomy
and improving praxis” in A. Barfield & N. Delgado Alvardao (Eds.) Autonomy in
Language Learning: Stories of Practices. Canterbury, England: IATEFL Learner Autonomy
SIG.
Course, S. 2013. “Linguistics –I” in L. Harputlu (Ed.) Öğretmenlik alan bilgisi. Ankara, Türkiye:
ABY
Course, S. 2013. “Linguistics –II” in L. Harputlu (Ed.) Öğretmenlik alan bilgisi. Ankara, Türkiye:
ABY
Course, S. 2013. “Language acquisition” in L. Harputlu (Ed.) Öğretmenlik alan bilgisi. Ankara,
Türkiye: ABY
Gedik, N. (2013). Karma öğrenme ortamları. (Editör: K. Çağıltay & Y. Göktaş) Öğretim
Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (495-511). PegemA
Yayıncılık: Ankara.
Reisoğlu, İ., Kocaman-Karoğlu, A., Gedik, N., Göktaş, Y., & Çağıltay, K. (2013). Öğretim
teknolojilerinin Türkiye tarihi: 1920–1984 dönemi. (Editör: K. Çağıltay & Y. Göktaş)
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (23-39). PegemA
Yayıncılık: Ankara.
Kutluca Canbulat, A. (2013). Okula ve öğrenmeye hazıroluş. Süleyman Çelenk (Ed.) İlkokuma
ve Yazma Programı ve Öğretimi içinde (13-52). Ankara: Eğiten Kitap.
Marcinkowski, T., Shin, D, Noh, K., Negev, M., Sagy, G., Garb, Y., McBeth, W., Hungerford, H.,
Volk,T., Meyers, R., & Erdogan, M. (2013). 31: National assessments of environmental
literacy: A review, comparison, and analysis. In R. Stevenson, M. Brody, J. Dillon, & A.
Wals (Eds.),International Handbook of Research on Environmental Education. (pp. 310330). Washington, DC: American Educational Research Association and Routledge.
Sarı, C., 2013, “İklim Değişikliği”, Günümüz Dünya Sorunları, Lisans Yayıncılık-2013, Editörler:
Hayriye Sayhan, Hayri Çamurcu, ISBN: 978-605-4350-99-5, s.: 253-280, İstanbul.
4. Bilimsel Etkinlik
a. Ulusal
Adilov, G. (2013). S(j)-konveks Fonksiyonlar. 8. Ankara Matematik Günleri, 13-14 Haziran
2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara.
Canbulat, M. ve Kutluca Canbulat, A. (2013). Avusturya Ve Türkiye’de Öğretmen Adayı
Belirleme Süreci. 22. Ulusal Egitim Bilimleri KurultayI.5- 7 Eylul 2013.Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi. Eskisehir
Coursa, S. (2013) Simulated Action Research for Professional Development in Teacher Training
in Teacher Researchers in Action, İzmir, Turkiye, 2013
Coursa, S. (2013) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Avrupa Dil Portfolyosuna
Dayalı Dinleme Becerisi Öğretimi Etkinlikleri in İngilizce Öğretmenlerine Avrupa Dilleri
Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Avrupa Dil Portfolyosu Semineri, Antalya Türkiye,
2013
Gedik, N., İlter-Genç, B., & Albayrak, Y. (2013). Polisiye İngilizce: Antalya polisinin mobil
öğrenme deneyimleri. Akademik Bilişim, Antalya.
Genç, İlter Binnur ( 2013). İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğretmen Adayları ve
Formasyon Eğitimi Alan İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Bakışları.22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 5-7 Eylül . Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
Genç, İlter Binnur ( 2013).İngilizce Öğretmenlerinin ve Öğretiminin Sorunları. 2. Ulusal Yabancı
Dil Çalıştayı Çağrılı Konuşmacı.8-9 Kasım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi.
Günbayı, İ., Kasalak, G. ve Özçetin, S. (2013).Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel
Araştırmalardaki Etik Dışı Davranışlara İlişkin Görüşleri. II. Kamu Etiği Kongresi, 27-28
Mart 2013, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi TODAİ, Ankara.
Kurt, B. (2013) Cebirsel Yapılar ve Soft Kümeler Üzerine, XXVI. Ulusal Matematik
Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Türkiye, 4-7 Eylül 2013.
Kutluca Canbulat, A. ve Tuncel, M.(2013).Sınıf Öğretmenlerinin Alan Dışı Atamalara İlişkin
Görüşleri. 22. Ulusal Egitim Bilimleri KurultayI.5- 7 Eylul 2013. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi. Eskisehir
Saatçı, M. B. (2013) “Barut Fıçısı’nın Patlatılmasında Ekonomik Unsurların Katkısı”, Türk
Tarihinde Balkanlar, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yayınları, s.915-936.
Seban, D., Tavşanlı, Ö.F. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuryazarlık Geçmişlerinin
Eleştirel Söylem Analizi Kullanılarak İncelenmesi. 7.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumunda bildiri olarak sunuldu, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası
Saka, F. Özlem ( 2013). İngilizce Öğretmenlerinin Uyguladıkları İngilizce Sınavları ile İlgili
Düşünceleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 5-7 Eylül. Osmangazi Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Eskişehir
b.Uluslararası
Adilov, G. (2013). Separation in B-1-convexity. International Conference on Applied Analysis and
Mathematical Modeling, 2-5 June 2013, İstanbul, Türkiye.
Akhan, N.E., Altıkulaç, A. (2013). The Views of First Year Students Studying at the Department
of Social Studies Teaching on Social Studies Education. 5th World Conference on
Educational Sciences. 05-08 February – Roma
M. Alyoruk, Y. Ergun, M. Hostut, “AlSb Layer Thickness Effect on HH-LH Splitting and Band
Gap Energies in InAs/AlSb/GaSb Type-II Superlattices” 12th International Workshop on
Advanced Infrared Technology and Applications-AITA-2013, Torino-Italy.
Coursa, S. (2013) Use of Language Learner Strategies and Reading Diaries in the 47th Annual
International IATEFL Conference & Exhibition, Liverpool, UK, 2013
Coursa, S. (2013) Agency and Teacher Learner Autonomy in English Language Teacher
Education in the 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya,
Turkiye, 2013
Duman, G. & Gedik, N. (2013). Exploring m-learning readiness of pre-service teachers.
7th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium,
Erzurum.
Erdoğan, M., Özel, M., Srbinovski, M.S., Prokop, P., Šorgo, A., & Janzekovic, B., (2013).
Integration of environmental education in science education curriculum in Macedonia,
Slovakia, Slovenia and Turkey. Abstract book of 2nd World Conference on Educational and
Instructional Studies; 2013, 07-09 November, Antalya, Turkey, 68.
Ergun, Y. M. Hostut, T. Tansel, A. Muti, A. Kilic, R. Turan, A. Aydinli, (2013). “High quantum
efficiency Type-II superlattice N-structure photodetectors with thin intrinsic layers”
Infrared Technology and Applications, Proc. of SPIE Vol. 8704, 870414.
Genç, İ.B. (2013). The Need of Young Learners in EFL Clases.ICERI 2013 International
Conference. 17- 20 November Sevilla, Spain.
Gedik, H. , Akhan,N.E., & Kılıçoğlu, G. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı
Düşünme Eğilimleri. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II. 26-28 Nisan
Aksaray.
Gunbayi, I. (2013) “Using NVIVO qualitative analysis software - a workshop”. The International
Summer School, Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a
European Context , Jindrichuv Hradec, Czech Republic, 16-27 August, 2013.
Konakbeyeva, U., Abdrazahovna, Z.S., & Erdoğan, M. (2013). Preparation of future teachers for
the profile training in 12-year school. Abstract book of 4th International Conference on
Education and Educational Psychology, Z. Bekirogulları (Ed.); 2013, 02-05 October,
Antalya, Turkey, 53.
Köroğlu, G. N., & Gedik, N. (2013). How teachers integrate ICT in elementary music lessons. 5th
International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.
Kurt, B. (2013) Some New Generalized Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler Polynomials, 4th
International Conference on Mathematical and Computational Applications, ICMCA 2013,
Celal Bayar Universitesi, Manisa Turkey, 11-13/06/2013.
Kurt, B. (2013) On the Apostol type Frobenius-Euler polynomials, International Conference on
Applied Analysis and Mathematical Modelling, Yıldız teknik Üniversitesi, İstanbul Turkey,
2-5/06/2013.
Kurt, B. & Kurt Veli (2013), Hermite-Bernoulli 2D Polynomials, Mathematical Physics:
Proceedings of the 13th Regional Conference, Antalya, (2013) 61-70. (SSCI)
Kurt, B. & Kurt Veli (2013), Hermite-Bernoulli 2D Polynomials, Mathematical Physics:
Proceedings of the 13th Regional Conference, Antalya, (2013) 61-70.
Reisoğlu, İ. & Gedik, N. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının
incelenmesi. 7th International Computer Education and Instructional Technologies
Symposium, Erzurum.
Saatçı, M.B. (2013). “Balkanlarda Ortak Hareket Etme Durumu Üzerine Bir Çalışma”, METU
Balkan Conferences, The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances,
ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 23-24 Mayıs 2013, Ankara, Türkiye.
Saka, F. Ö. ( 2013). Views of ELT Students on Foreign Language Testing. ICERI 2013
International Conference. 17- 20 November Sevilla, Spain.
Sarı, C., & Kılınç, E., (2013). Matters Which Foreigner Family Childish Living in Antalya
Encountered by means of Instruction and Education: Private Russian International School
Sample. 2010 11th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development,
Culture, Education”, Educational Environment: Seeking Sustainable Solutions, Abstract
Book, Pp. 10 June 3-7, 2013, St. Petersburg, Russia.
Sarı, C., & Demirkaya H., (2013). The Use of Yörük Migration Routes in the West of Antalya for
Tourism Purposes, GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Abstract
Book Pp. 261 June 10-13, 2013 Kemer, Antalya, Turkey
Türkkahraman, M. (2013). "Social Values and Value Education" 5. World Conference on
Educational Sciences", Curriculum and Instruction, Panelist, University of Sapienza, RomeITALY, 06-08 February 2013.
Ulukapi, K., Nasircilar, A.G., Baktir, İ., Onus, A.N. (2013). In vitro production and determination
of the nutrient content of wild asparagus. World Academy of Science, Engineering and
Technology. 73:1809
Yıldız, Ü., & Tepeli, Y. (2013). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri
Üzerine Bir Çalışma”, VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,4-7 Aralık 2013, Uludağ
Üniversitesi, Bursa.
Yılmaz, A. (2013). “ Meddah Behçet Mahir’in Hikâyelerinde Haberleşme Motifi”, XXIV.
Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, 20-23 Mart 2013 Kıbrıs
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content