close

Enter

Log in using OpenID

2.4 Ghz Ism Bandında Niti Anten İle Yer İstasyonuna Konum Ve Bilgi

embedDownload
2.4 Ghz ISM bandında NiTi Anten ile yer istasyonuna konum ve
bilgi gönderen insansız hava aracı
*1
Şuayip ÖZTAŞ, 2Hakkı Burak BOZKIR, 3Adnan Kaya
1
1
Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, Türkiye
2
Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi Ankara, Türkiye
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İzmir Kâtip Celebi Üniversitesi İzmir, Türkiye
[email protected],
2
[email protected],
3
[email protected]
Abstract
In this article, vertical take-off and landing (VTOL) type unmanned aerial vehicle (UAV) flying robot,
having an attitude stabilization and orientation has been presented. The structural design process of
quad-rotor, mathematical model and also designing of a controller process are given. The
communication in the system was performed by using WIFI technology and 2.4GHz ISM band. The
developed NITI antenna -47.8dB at 2.4GHz frequency was obtained. Developed antenna system were
designed to be two different frequency 2.4 and 5.8GHz which are wireless communication industry
and dual polarized /802.11b/g/n. Dynamical model of the system is obtained by using Newton-Euler
formulations. Visual Studio C# is used for the stabilization of the attitude dynamics and video
processing.
Anahtar Kelimeler: Quadcopter, Uçan Robot, WİFİ, 2,4 GHZ NiTi Anten
1. Özet
Bu çalışmada, döner kanatları ile dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen, yönelim ve seyir
denetimini sağlayabilecek eyleyici konfigürasyonuna sahip, dört rotorlu uçan robotun yapısal
tasarımı, matematiksel modellemesi, yönelim ve seyir denetimcisi tasarlanmıştır. Sistem de
haberleşme 2,4 GHZ ISM bandında WİFİ teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen
Nİ Tİ anten 2,4 GHZ frekansında -47,8 dB olacak şekilde elde edilmiştir. Geliştirilen Anten
sistemi, kablosuz haberleşme endüstrisinin 2 farklı frekansta 2.4/5.8 GHZ Çift Polarize
/802.11b/g/n olacak şekilde tasarımı da yapılmıştır. Uçan robotun dinamik modeli Newton-Euler
denklemleri ile elde edilmiş olup, sistemin yönelim denetimi ve video işleme için Visual Studio
C#’ da ara-yüz programı tasarlanmıştır.
2. Giriş
Dört rotorlu dikey iniş ve kalkış kabiliyetine sahip uçan platformlar artık standart hale gelmiştir.
Fakat bu uçan platformlara ek olarak başka bir sistem ile bütünleştirilmesi sayesinde
alışılagelmişin dışına çıkarak ilgili alanların gereksinimlerine uygun benzersiz tasarımlar ortaya
çıkmaktadır. Farklı amaçlar için kullanılan bu sistemlerin aynı robot üzerinde birleştirilmesi,
optimal çözümlere ulaşmak adına önem taşımaktadır.
Tasarlanan sistemde NiTi mikroşerit Anten Tasarımı, Quad-Rotor Yapısal tasarım, Dinamik
Modelleme ve Kontrol Birimi ve Ara Yüz tasarımı olacak şekilde dört ana başlıkta anlatılmış ve
ilgili parametreler ve çıktılar gösterilmiştir.
*Corresponding author: Address: Çetin Emeç Bulvarı 1065 Cad. 29/2 Öveçler /Çankaya Ankara 006460 Turkey.
E-mail address: [email protected]
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
441
3. NiTi mikroşerit Anten Tasarımı
Günümüzde artık yeni trend, her elektronik cihazın esnek bir şekilde ve kullanıcı dostu olarak
kablosuz link sistemlerine katılması şeklindedir. Bu nedenlerle yakın gelecekte WiFi, GSM gibi
alanlarda ticari uygulamalar için kolay entegre edilebilir, güçlü, portatif sert çevre koşullarında
çalışabilen yeni anten geometrilerine ihtiyaç duyulacaktır. Tasarlanan projede 2.4/5.8 GHz Çift
Polarize /802.11b/g/n Anten sistemi, kablosuz haberleşme endüstrisinin 2 farklı frekansta
kullanılabilecek üstün özellikli anten talebini karşılayabilmektedir.
Geliştirilecek anten sistemi yeni nesil sistemlerin önemli bir parçası olan Personel Digital
Assistant (PDAs), notebooklar ve hücresel telefonlar içinde geliştirilebilecektir. NiTi alaşımın
kullanılabileceğini gösteren bazı benzetim ve ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir [5]. Hipotezimizi
destekleyen ilgili deney sonuçları;
(a)
(b)
Şekil 1. Prototip NiTi mikroşerit hat, S11 ve S21 parametreleri (Boyut: L=28 mm, W=5 mm, t=0.2
mm and Substrat FR4-glass Epoxy: h=0.793 mm  r =4.34 and tan  =0.0016)
Tablo 1. İlk rezonanstaki çalışma için ölçüm ve benzetimlerden elde edilen S performansı
NiTi
WxLxt
(mm)
Substrat
FR4 Epoxy- Glass
h
(mm)
5x50x0.8
0.8
5x50x0.2
0.8
5x28x0.62
0.8
5x28x0.2
0.8
5x28x0.8
0.8
 r tan 
4.34,
0.0016
4.34,
0.0016
4.34,
0.0016
4.34,
0.0016
4.34,
0.0016
Benzetim
Ölçüm
Fr
(GHz)
Td
(ns
)
Zc
Ohm
Skin
Depth
@fr
(mm)
Faz
(Deg)
Sıca
klık
(C)
S11
(dB)
S21
(dB)
S11
(dB)
S21
(dB)
ÖlçSim
Ölç
.
Hes.
Hes.
Ölç.
+25
-22
-0.5
-19.22
-3.4
1.6-1.6
12
21.92
0.018
40
+25
-26
-0.5
-19.8
-2.4
1.7-1.6
12
21.92
0.018
45
+25
-50
-0.2
-32.01
-5.11
2.7-2.4
11
0.018
64
+25
-52
-0.1
-40.19
-5.34
2.7-2.4
10
0.018
65
+25
0.018
65
+25
-49
-0.12
-33.99
-3.68
2.7-2.4
10
21.92
21.92
21.92
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
442
Anten yapmak için kullanacağımız Ni50Ti50 alaşımının değerleri   263200S / m , Rho  6450kg / m ,
Young Modulus=114 GPa and thermal genişleme katsayısı=10[1e-6/K] dir.[7] Yüksek
sağlamlık, dayanıklılık ve iletkenlik özellikleri nedeniyle mikrodalga devrelerinde de
kullanılabilir. En basit mikrodalga devre uygulaması olarak NiTi alaşımlı mikroşerit hat için
frekans tepkisi yukardaki şekildeki gibidir (S11 , S21 ). NiTi tabanlı mikroşerit hat FR4 –Glass
Epoxy üzerine yapılmıştır. İletkenlik 1.2*106 - 2*106 S/m civarındadır. Bu projede ŞHA
iletkenliğini arttıracak diğer modeller üzerine de araştırma devam edecektir.
3
Cu
NiTi
(NiTi, Cu, Al)
Şekil 2. Bazı geometriler NiTi ŞHA Anten konfigürasyonu, Konektör modeli (r1=0.18mm,
r2=0.38mm, r3=1.22mm) , Mikro fotoğraf NiTi, Cu, Al örnekleri
Bu çalışmada NiTi kullanılarak U şeklinde slot antenler 2.92 mm lik Mikrodalga konektörleri ile
yapılmıştır.(Şekil 2) Optik makroskopiden görüldüğü gibi Ni50Ti50 nin yüzey pürüzlülüğü diğer
alaşımlardan daha düşük seviyelerdedir.(Şekil 2) CST MWS ile simülasyonlar yapılmıştır ve
tasarlanan NiTi anten 2.4 GHz frekansında, S11 –47.8 dB olacak şekilde elde edilmiştir.
Empedans band genişliği bakır anten için 8% iken NiTi için 12.3 % ye artmıştır. Aşağıdaki
şekilde E ve H düzlemlerinde ışıma örütüleride 2.4 GHz de simüle edilmiştir.
4. Quad-Rotor Yapısal tasarım
Sistem tasarımı için gerekli olan fırçasız motorlardan Himax 2025-4200 6.6:1 dişlisine sahip
fırçasız motorlar, motorların hız kontrol ünitelerinden E-Max 30 (30 Amper) ve 12x4.5
pervaneleri temel alınmıştır. İlk olarak istatiksel benzetim programlarından olan Drive Calculator
programı kullanılarak fırçasız motorların üretebilecek maksimum itme kuvvetleri hesaplanmıştır .
Her bir motor ayrı ayrı test edilerek itme kuvvetleri hesaplanmıştır. Motorlardan alınan toplam
kuvvetin %60 ' ı sistemin ağırlığı ve yük kapasitesi için ayrılmış, geriye kalan %40 'lık kuvvet
ise sistemin yönelim ve stabilizasyonu için kullanılmıştır [1].
Sistemin tasarım aşamasında ağırlık kısıtlamaları, uzunluk kısıtlamaları, titreşimi azaltıcı
çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur [2].
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
443
4.1 Titreşim analizi
Uçan sistemin havada sabit kalması esnasında, sistemin sahip olduğu rezonans frekans aralığının
motorlardan gelen titreşim aralığından olabildiğince uzak olması ön koşuldur. Bu sebepten dolayı
sistem, motorların olduğu yerlerden sabitlenerek benzetim programında çözüm sonuçları
birbirine yaklaşana kadar ağ boyutları küçültülüp benzetim tekrarlanmıştır. Aşağıdaki şekilde
benzetim programında yapılan Frekans analiz sonucu gösterilmiştir (Şekil 3).
Şekil 3. Solidworks Frekans Analiz Sonucu
Sistem, havada asılı olduğu durumdaki motorların dönüş hızlarının 193.73rad/s ile 644rad/s
olduğu hesaplanmıştır. Tablo 2 de, benzetim programında yapılan analiz sonuçları verilmiştir.
Titreşim analizinin ön koşulu, maksimum görülen frekans ile motorların dönüş frekansının
epeyce uzak olduğu görülmüştür [1].
Tablo 2. Frekans Analiz Sonuçları
Mod
Numarası
Rezonans
frekansı(rad/sec)
Rezonans
frekansı(Hz)
1
2
3
4
5
922.49
1403.41
1416.41
1437.46
1602.02
146.82
223.36
225.43
228.78
254.97
4.2 Statik Analiz
Sistemin havada kalma süresi boyunca motorlar tarafından üretilen itme kuvvetine karşı sistemin
yapısal bütünlüğünün koruyup koruyamadığının gözlemlenmesi için ve sistemin esneme
miktarlarının tespit edilebilmesi için statik analiz yapılmıştır. Sistemin statik analizi, motorların
olduğu bölgelerden motorların üretebileceği maksimum kuvvet uygulanarak yapılmıştır (Şekil 4).
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
444
Şekil 4. Statik Analiz Sonucu
Benzetim programı sonucu sistem üzerindeki maksimum basınç 13.8MPa, maksimum kaydırım
ise 1.4mm olarak bulunmuştur [1]. Sistem üzerinde meydana gelen basınçlara ve yüzey
gerilimleri göz önünde bulundurulduğunda malzeme olarak sistemin dayanıklılığı için
Alüminyum seçilmiştir. Tüm analizler sonucunda, sistemin yapısal tasarımı iyileştirilerek üretime
başlanmıştır.
5. Robot Kol (Gimbal ) ve Alt Sistem Tasarımı
Şekil 6 da, 2 serbestlik derecesine sahip robot kolun ileri kinematik denklemleri çıkarılmıştır.
Şekil 6 Robot Kolun XY Eksenindeki Durumu
(1)
(2)
Şekil 7 de tasarlanan 2 serbestlik derecesine
sahip robot kolun (gimbal) ve buna bağlı olan
alt sistemin katı modeli gösterilmiştir.
Şekil 7 Gimbal ve alt sistem tasarımı
6. Dinamik Modelleme
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
445
Sistemin modellenmesinde bazı varsayımlara gidilmesi öngörülmüştür. Bunun nedeni gerekli
basitleştirmeleri yaparak bazı etkenler ihmal edilmiştir. Öngörülen bazı varsayımlar;
 Sistemin simetrik olması sonucunda eylemsizlik matrisinin köşegen kabul edilmesi,
 Havada asılı kalma durumu
 Sistemin fiziksel karakteristiğinin katı olarak kabul edilmesi
Şekil 8 de sistemin genel durumu görülebilir. Bu serbest cisim diyagramında , “b” gövde için “e”
ise yerin referans eksenlerini belirtmek için kullanılmıştır [3].
Şekil 8: Serbest cisim diyagramı
Sistemin yönelim dinamiği için kullanılacak genel durum vektörü;
[
]
Zamana göre değişimi veren denklemler;
[ ̇
̇
[
̇]
[
]
[
[
]
[
(3)
]
]
[
]
(3)
(4)
]
̇
(5)
(6)
̇
(7)
̇
I=[
(8)
]
(9)
İtki testleri sonucu elde edilen motor modelleri sayesinde sistem üzerinde oluşan kuvvetler ve
momentler bulunmuştur. Şekil 9 da Matlab Programından alınan itme kuvveti ile çalışma rejimi
arasındaki ilişki verilmiştir [1].
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
446
Şekil 9. İtme Kuvveti ile Çalışma Rejimi İlişkisi
L= 30cm
F1=(36.04*rejim1-1104 /1000)*9.81
(10)
F2=(35.48*rejim2-1055 /1000)*9.81
(11)
F3=(34.67*rejim3-1044/1000)*9.81
(12)
F4=(32.44*rejim4-961.4 /1000)*9.81
(13)
Mx =(F3-F1)*L/2
(14)
My =(F4-F2)*L/2
(15)
Mz =(M2+M4)-(M1+M3)
(16)
6.1 Denklemlerin Doğrusallaştırılması
Dinamik denklemler sistemin havada asılı kalma durumu temel alınarak, jacobianlar kullanılarak
doğrusallaştırılma yöntemi izlenmiştir [3].
[
]
(17)
Verilen n genel durum denklemi, y= f(x), ve n genel durum değişkeni x 1,xn, kullanılarak Jacobian
matrisi aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır;
(18)
[
]
B girdi matrisi, dört motorun çalışma rejimlerinden oluşan girdi vektörü, u ve jacobian metodu
kullanılarak doğrusallaştırıldı.
[
]
(19)
Microstrain GX-2 ataletsel ölçüm sensörü kullanılarak sistemin üç eksenindeki açılar ve açılar
hızları ölçülebilmekte olduğu için C matrisi 6x6 özdeşlik matrisi haline gelir. Düz geçiş matrisi D
ise, sistemin girdi ve çıktıları arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı için sıfır alınır. Böylece
çıkış matrisi
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
447
(20)
[ ]
Olarak bulunur.
7. Kontrol Birimi ve Ara Yüz tasarımı
Sistemin Ara yüz ve video işleme kısmı Visual Studio C# ile yapılmıştır. Video kaynağından
görüntü alma kısmında Aforge.net kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphane sisteme dâhil
kamera veya USB kameralardan görüntü yakalamamızı sağlamaktadır.[6] (Şekil 10)
Şekil 10 Video kaynağının oluşturulması ve başlatılması
Sistemin diğer birimleri GPS, IMU ve RangeFinder haberleşmesi ve anlık verilerin edinilmesi
Seri Port bağlantı ile yapılmıştır. Bu kısımla ilgili kod aşağıda Şekil 11 gösterilmiştir.
Şekil 11 Seri port anlık verilerin okunması
Tasarlanan sistemin ana kontrol kısmı ile veri transferi ISM bandında gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmayla ilgili TCP basit kod örneği aşağıdaki gibidir.
public static void Main()
{
IPEndPoint ip = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9999);
Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
try
{
server.Connect(ip);
} catch (SocketException e){
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
448
Console.WriteLine("Unable to connect to server.");
return;
}
while(true)
{
string input = Console.ReadLine();
if (input == "exit")
break;
server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(input));
byte[] data = new byte[1024];
int receivedDataLength = server.Receive(data);
string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, receivedDataLength);
}
server.Shutdown(SocketShutdown.Both);
server.Close();
}
}
Video kaynaklarından elde edilen görüntü çıktıları aşağıda gösterilmiştir. Elde edilen görüntüye
zaman bilgisi eklenebilir ve Aforge.net kütüphanesini kullanarak video kaydı yapılabilmektedir.
Ayrıca sistemde lazer takibi de laboratuvar ortamında denenmiş olup olumlu sonuç elde
edilmiştir. Bu çalışmayla ilgili ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.(Şekil 13) Lazer takip için yine
Aforge.net kütüphanesi kullanılmış olup ilgili kütüphane kod örnekleri ve dokümanlar Aforge.net
kütüphanesinin sitesinde yer almaktadır.[6]
Şekil 13 Lazer Takibi ve Video Overlay
7. Sonuç
Sonuç olarak bu çalışmada, döner kanatları ile dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen, yönelim ve
seyir denetimini sağlayabilecek eyleyici konfigürasyonuna sahip, dört rotorlu uçan robotun
yapısal tasarımı, matematiksel modellemesi, yönelim ve seyir denetimcisi tasarlanmıştır.
Sistemin haberleşmesinde, NiTi alaşımın bazı benzetim ve ölçüm sonuçları, microşerit anten
tasarımı ve ilgili parametre sonuçları gösterilmiştir.
Anten tasarımı, kablosuz haberleşme endüstrisinin 2 farklı frekansta (2.4/5.8 GHz )
kullanılabilecek üstün özellikli anten talebini karşılayabilmektedir. Projede tasarlanan anten ile
RF ön uç modüllerde sistem maliyetlerinin düşürülmesi, sistem kazancı verimliliğinin arttırılması
konusunda gelişmeler sağlanabilecektir. Sistemin güç ihtiyacını karşılayabilmek için şarj
S. OZTAS et al./ ISITES2014 Karabuk - TURKEY
449
edilebilir Lithium polymer 11,1 volt 5100mAH bir batarya kullanılmıştır. Bu sistem için istenilen
çalışma süresine ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
Referanslar
[1] Bozkır, B. H., Ertürk, A., Arıkan, B., K., (2012), " Manipülatörler ile Donatılmış Dört Rotorlu
Uçan
Robot", http://memok.atilim.edu.tr/shares/memok2013/files/MeM%C3%96K2012_bildirikitapci
gi.pdf
(Erişim: 8.1.2014)
[2]Pounds,P., (2011), “5.Case Study: Large Quadrotor MAV Design”
[3] Kıvrak, Ö., A., (2006), “ Design of Control Systems for a Quadrotor Flight Vehilce
Equipped with inertial sensors”, Y. Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği
Bölümü (Erişim: 23.02.2010)
[4] http://www.eng.yale.edu/pep5/nasa_ct_space _grant_workshop/5_Special_topic__Large_q
uadrotor_MAV_design.pdf (Erişim: 15.10.2013)
[5] Adnan Kaya, E. Yeşim Yüksel Aktif Uyumlandırılmış Yükselteçli Mikroşerit Anten Tasarımı
ve Performans Analizi URSI 3.Bilimsel Kongresi ve 4. Ulusal Genel Toplantısı 2006;p.122
[6] http://www.aforgenet.com/framework/docs/(Erişim: 15.10.2013)
[7] Kaya Adnan, Active microstrip antennas: investigation of active microstrip antennas and
improved performance techniques. Deutscland: LAP Lambert Academic Publishing: 2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content