close

Enter

Log in using OpenID

Courses Available in English - Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

embedDownload
HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY
İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH
EĞİTİM
BİRİMLERİ
ACADEMIC
UNITS
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FACULTY OF ENGINEERING
Makine
Mühendisliği
Mechanical
Engineering
DERSİN ADI
COURSE NAME
Makine Müh. Laboratuvarı I
Makine Müh. Laboratuvarı II
Mühendislik Ekonomisi
Soğutma Tekniği
İklimlendirme
Termodinamik I
Termodinamik II
Mekanizmalar
Makine Dinamiği
Mühendislikte Bilgisayar
Uygulamaları
Makine Elemanları I
Makine Elemanları II
Mühendislik Malzemeleri
Üretim Planlam-Kontrol
Termodinamik I
Termodinamik II
Isı Transferi
Akışkanlar Mekaniği I
Akışkanlar Mekaniği II
Sonlu Elemanlar Analizi
Statik
Mukavemet I
Biyomekaniğine Giriş
Mukavemet I
Mukavemet II
Kompozit Malzemeler Mekaniğine
Giriş
Bilgisayar Destekli Teknik Resim I
Mechanical Engineering Labrotory I
Mechanical Engineering Labrotory II
Engineering Economy
Refrigeration
Air-Conditioning
Thermodyamics I
Thermodyamics II
Mechanisms
Dynamics of Machines
Computer Applications in Engineering
Machine Elements I
Machine Elements II
Engineering Materials
Manufacturing Planing&Control
Thermodyamics I
Thermodyamics II
Heat Transfer
Fluid Mechanics I
Fluid Mechanics II
Introduction to FEA
Static
Strengt of Materials I
Introduction to Biomechanics
Strengt of Materials I
Strengt of Materials II
Mechanics of Composite Materials
Computer Aided Technical Drawing I
Bilgisayar Destekli Teknik Resim II Computer Aided Technical Drawing II
Kimya
Müendisliği
Chemical
Engineering
Metalurji ve
Malzeme Müh.
Metallurgy and
Materials Eng.
Akışkanlar Mekaniği
Isı Aktarımı
Kimya Müh. Tasarımı I
Kimya Müh. Tasarımı II
Polimer Kimyası
Polimer Teknolojisi
Spektroskopik Analiz Yöntemleri
Kromatografik Analiz Yöntemleri
Aletli Analiz Yöntemleri
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Organik Kimya
Organik Kimya Lab
Proses Kontrol
Malzeme Bilgisi II
Faz Diyagramları
Metalurji ve Malzeme Müh. Giriş.
Fluid Mechanics
Heat Transfer
Chamical Eng. Desing. I
Chamical Eng. Desing. II
Polymer Chemistry
Polymer Technology
Spectroscopic Analysis Methods
Chromatographic Analysis Methods
Instrumental Analysis Methods
General Chemistry I
General Chemistry II
Organic Chemistry
Organic Chemistry Lab.
Process Control
Materials science II
Phase diagrams
Introduction to metallurgical and materials
engineering
Metalurji ve
Malzeme Müh.
Metallurgy and
Materials Eng.
Türk Dili ve
Edebiyatı
Turkish
Language and
Literature
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
Biyoloji
Biology
Fizik
Physics
Kimya
Chemistry
Malzeme Bilgisi I
Metolorji Termodinamiği I
Materials science I
Metallurgical thermodynamics I
Metolorji Termodinamiği II
Metallurgical thermodynamics II
Fiziksel Metalurji
Physical metallurgy
Yeni Türk Edebiyatı VIII
Contemporary Turkısh Literature
Yeni Türk Edebiyatı II
Tanzimat Period Of Turkısh Literature
Yeni Türk Edebiyatı VI
Servet-i Funun Period of Turkısh Literature
Hayvan Histolojisi
Hayvan Fizyolojisi
Hayvan Embriyolojisi
Sitoloji
Genel Biyoloji I
Genel Biyoloji II
Endokrinoloji
Klinik Biyokimya
Toksikoloji
Biyokimya
Popülasyon Genetiği
Moleküler Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik Mühendisliği
Biyoteknoloji
Genetik
Zoolojik Müze Metodları
Animal Histology
Animal Physiology
Animal Embriology
Cytology
General Biology I
General Biology II
Endocrınology
Clinical Biochemistry
Toxicalogy
Biochemistry
Population Genetics
Molecular Genetics
Molecular Biology
Genetic Engineering
Biotechnology
Genetic
Zoological Museum Methods
Physics I
Physics II
Modern Physics
Quantum Physics I
Quantum Physics II
Solid State I
Solid State II
Material Physics
Biochemistry I
Biochemistry II
Laboratory Safety
Introduction to Biotechnology
Biochemistry Lab.
General Chemistry I
General Chemistry II
Biosensors
General Chemistry I
General Chemistry I
Organic Chemistry I
Organic Chemistry II
Carbonyl Chemistry
Polymer Chemistry
General Chemistry I
General Chemistry I
Analytical Chemistry-I
Analytical Chemistry-II
General Chemistry I
General Chemistry I
Fizik I
Fizik II
Modern Fizik
Kuantum Fiziği I
Kuantum Fiziği II
Katıhal Fiziği I
Katıhal Fiziği II
Malzeme Fiziği
Biyokimya I
Biyokimya II
Laboratuar Güvenliği
Biyoteknolojiye Giriş
Biyokimya Laboratuvarı
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Biosensörler
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Organik Kimya I
Organik Kimya II
Karbonil Kimyası
Polimer Kimyası
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Analitik Kimya I
Analitik Kimya II
Genel Kimya I
Genel Kimya II
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
Kimya
Chemistry
Tarih
History
Arkeoloji
Archeology
Analitik Kimya I
Analitik Kimya II
Enstrümental Analiz I
Enstrümental Analiz II
Elektrokimya
Temel Osmanlıca
Osmanlı Tarih Metinleri
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
Ortaçağ Tarihinin Kaynakları
Osmanlı Diplomatikası
Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler
Modern Türkiye Tarihi
Lonia Arkeolojisi
Hitit Arkeolojisi I
Hitit Arkeolojisi II
Anadoluda I Bin Uygarlıkları I
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE
SCIENCES
Anadoluda I Bin Uygarlıkları II
Maliye
Finance
Kamu Ekonomisi-2
Siyaset Bilimi Siyasal Düşünceler Tarihi-2
Kamu Yönetimi Mesleki İngilizce -2
Political Science Siyasi Tarih-2
and Public Adm.
Kent ve Konut Politikaları
İktisada Giriş-2
Mikro İktisat Teorisi-2
Makro İktisat Teorisi-2
İktisat
Uluslar arası İktisat Politikası
Economics
Büyüme ve Gelişme Teorisi
Art and Culture of Anatolia in the 1 st
Millenium BC
Art and Culture of Anatolia in the 1 st
Millenium BC
Public Economics-2
History of Political Thoughts-2
Vocational English-2
Çokuluslu Şirketler
Genel Muhasebe-2
Matematik-2
Finansal Yönetim-2
İstatistik-2
Pazarlama Yönetimi
Üretim Yönetimi-2
Yönetim Fonksiyonları
Dış Ticaret İşlemleri
Maliyet Muhasebesi-2
Pazarlama Araştırması
Sistem Analiz Tasarımı
Yöneylem Araştırması-2
Finansal Tablolar Analizi
Political History-2
Urban and Housing Policies
Introduction To Economics-2
Microeconomics Theory-2
Macroeconomics Theory-2
International Economics Policy
Growth and Development Theories
International Economic and Financial
Institutions
Multinational Companies
General Accountig-2
Mathematics-2
Financial Management-2
Statistics-2
Marketing Management
Production Management-2
Management Functions
Foreing Trade
Cost Accounting
Marketing Research
System Analysis And Designe
Operations Research-2
Financial Statement Analysıs
İşletme Politikası ve Stratejileri
Business Policy Strategy
Uluslar iktisadi ve Mali Kurulş.
İşletme
Business
Administration
Analytical Chemistry-I
Analytical Chemistry-II
Instrumental Analysis I
Instrumental Analysis II
Electrochemistry
Basıc Ottoman Turkısh
Ottoman Turkısh Texts
Ottoman Economıc And Socıal Hıstory
References Of Medieval Hıstory
Ottoman Dıplomatics
Archıval Knowledge And Archıves
History of Modern Turkey
Art and Archaeology of Ionia
Introducion to Hittite Archeaology I
Introducion to Hittite Archeaology I
Proje Değerlendirme ve ve Yönetimi Project Evaluation and Management
Tüketici Davranışları Modelleri
Uluslararası Finansman
Uluslar arası pazarlama
Yönetim Bilgi Sistemleri
AB-Türkiye İlişkileri
Consumer Behaviour Models
International Finance
International Marketing
Management Information Systems
AB-Turkey Relations
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
FACULTY OF
DIVINITY
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES
BİYOLOJİ
Biology
Makine
Mühendisliği
Mechanical
Engineering
Kimya
Mühendisliği
Chemical
Engineering
Kimya
Chemistry
Din Sosyolojisi I
Sociology of Religion I
Din Sosyolojisi II
Sociology of Religion II
Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda
Temel İlkeler
Karşılaştırmalı Omurgalı
Endikrinolojisi
Elektron Mikroskop Teknikleri
İleri Hayvan Fizyolojisi
İleri Moleküler Genetik
Moleküler Biyolojide Kulanılan
Teknikler I
Moleküler Hücre Biyolojisi
Entomolojik Müze Metodları
Faunistik Araştırma Teknikleri
Serbest Radikaller ve Antioksidan
Savunma Sistemleri
Büyüme Faktöleri
İleri Mukavemet
Sonlu Elemanlar Yöntemi
İleri Termodinamik
Isıl Sistemlerin Enerji ve Ekserji
Analizi
Bilgisayar Tümleşik İmalat
Kompozit Malzemeler Makaniği
Elastisite Teorisi
İleri Gaz Dinamiği
Mekanik Üretim,Ölçme ve
Kontrolde Otomasyon
İleri Makine Elemanları
Kompozit Malzemeler
Taşınım Olayları
Akışkanlaştırma ve Akışkan
Yataklar
İleri Ayırma İşlemleri
Elektrokimya ve Uygulamaları
Beton ve Çimento
İletken Polimerler
Nanoteknoloji ve Uygulamaları
Polimer Kimyasından Aletli Analiz
Elektroanalitik Kimya I
Elektroanalitik Kimya II
Elektrokimyasal Kinetik
Elektrokimyada Yeni Yöntemler
Organik Tepkimler ve
Mekanizmaları
Boyarmadde Kimyası
İleri Anorganik Kimya I
İleri Anorganik Kimya II
Koordinasyon Kimyası
Geçiş Metalleri Kimyası
İleri İnorganik Kimya I
İleri İnorganik Kimya II
Organik Kimyada Spektroskopik
Yöntemler I
The Basic Rules in the Research and Scientific
Publications
Comparative Vertebrate Endocrinology
Techniques of Electron Microscope
Advanced Animal Physiology
Advenced Moleculer Genetics
Techniques Used in Molekuler Biology I
Moleculer Biology of the cell
entomological Museum Methods
Faunistic Research Techniques
Free Radicals and Antioxidant Defense Systems
Growth Factors
Advenced Strength of Metarials
Finite Element Method
Advenced Termodynamics
Energy-Exergy Analysis of Thermal Systems
Computer Integrated Manufacturing
Mechanics of Composite Materials
Theory of Elasticity
Advenced Gas Dynamics
Automation in mehanic Production,
Measurement and Control
Advenced Machine Elements
Composite Materials
Transport Phenomena
Fluidization and Fluidized Bed Technology
Advenced Seperation Operations
Electrochemistry and Its Applications
Concrete and Cement
Conducting Polymers
Nanotechnology and Applications
Instrumental Methods in Polymer Chemistry
Electroanalytical Chemistry I
Electroanalytical Chemistry II
Electrochemical Kinetics
New Methods in Electrochemistry
organic Reactions and Mechanisms
Dye Chemistry
Advanced Inorganic Chemistry I
Advanced Inorganic Chemistry II
Coordination Chemistry
Transition Metal Chemistry
Ionic Equilibria I
Ionic Equilibria II
Spektroscopic Methods in Organic Chemistry I
Kimya
Chemistry
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
İşletme
Business
Administration
Felsefe ve Din
Bilimleri
Philosophy and
Religious
Sciences
Tarih
History
SUNGURLU MYO
SUNGURLU
VOCATIONAL SCHOOL
İktisat
Economics
Bilgisayar
Programcılığı
Computer
Programming
Organik Kimyada Spektroskopik
Yöntemler II
NMR Spektroskopisi
Heterosiklik Bileşikler
Karbonil Bileşikleri ve Tepkimeleri
Organometal Kimyası
Finansal Varlık ve Kaynak
Yöntemleri
Liderlik
Girişimcilik
Modern Yönetim Teorileri
Örgüt Geliştirme
Spektroscopic Methods in Organic Chemistry II
NMR Spectroscopy
Heterocyclic compounds
Carbonyl compounds and reactions
Organometallic chemistry
Financial Assets and Resource Management
Leadership
Entrepreneurship
Modern Management Theories
Organizational Development
Portfoy Yön. Ve Firma Değerlemesi Portfolio Management and Firm
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Finans
Finansal Risk Yönetimi
İşletme Politikaları ve Stra.
Üretim Planlaması ve Denetim
International Business Management
İnternational Finance
Financial Risk Management
Business Policy Strategy
Production Planning and Control
Yenilik Yönetimi ve İnovasyon
İnnovation management and innovation
Din Sosyolojisi Araştırmalarına
Giriş
Dindarlık ve Dindarlık Tpolojileri
Dini Hareketler Sosyolojisi
Küreselleşme ve Din
Yeni ve Yakınçağda Akdeniz
Osmanlı Kapitülasyonları
Uluslararası Ekonomi Politikası
Uluslararası Ticaret Teorisi
Uzmanlık Alan Dersi
Kısmi Denge Analizi
Nicel İktisat I
Nicel İktisat II
Bilim Felsefesi
Zaman Serisi Analizi
Ekonometri
Uluslararası Ekonomi Politikası
Tez Danışmanlığı
Genel Denge Analizi
Araştırma Yöntemleri
Uygulamalı Ekonometri
Merkez Bankacılığı ve Para
Politikaları
Dünya Ekonomisi Tarihi
Seminer
Algoritma ve Programlamaya
Giriş
Veri Yapıları ve Programlama
İnternet Programcılığı-I
İnternet Programcılığı-II
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-
An Inroduction to Studies of Sociology
Religiosity and Religiosity Typologies
Sociology of Religious Movements
Globalization and Religion
Mediterranean in Early Modern and Modern
Age
Ottoman Turkish Texts
International Economic Policy
International Trade Theory
Field of Specialization Course
Partial Equilibrium Analysis
Mathematical Economics I
Mathematical Economics II
Philosophy of Science
Time Series Analysis
Econometrics
International Economic Policy
Thesis Advisory
General Equilibrium Analysis
Research Methods
Applied Econometrics
Central Bank and Monetary Policy
History of World Economics
Seminar
Algorithms and Entering to Programming
Data Structures and Programming
Internet Programming - I
Internet Programming - II
Database Management Systems - I
Database Management Systems - II
SUNGURLU MYO
SUNGURLU VOCATIONAL SCHOOL
Tıbbi
Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Medical
Documentation
Genel
COMPULSORY
Çocuk Gelişimi
Child
Deevelopment
Biyometri
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Toksikoloji I
Toksikoloji I
Mesleki İngilizce I
Mesleki İngilizce II
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Psikolojiye Giriş
Biochemistry
Medical Biology and Genetics
Toxicology I
Toxicology II
Technical English I
Technical English II
Psychological Counseling and Guidance
İntroduction to Psychology
Seminer
Seminar
Fiziksel Engelli Çocukların
Gelişimi ve Eğitimi
Hasta Çocukların Gelişimi ve
Eğitimi
Eğitimde Drama
Çocuk Ruh Sağlığı
Çocukluk Döneminde Müzik
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I
Development and Education of Physically
Handicapped Children
Development and Education of Hospitalized
Drama in Education
Psychological Healt of Children
Childhood Music
Preschool Child Development I
GENEL
Matematik I
COMPULSORY
Mathematics I
İşletme Yönetimi
Business
Ticari Matematik
Management
Commercial Mathematics
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Health
İnsan Hakları
Institutions
Management
Human Rights
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles and Revolution History I
Osmancık Ömer
Derindere MYO
Osmancık Ömer
Derindere
Vocational Schoool
GENEL
COMPULSORY
Bilgisayar
Programcılığı
Computer
Programming
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles and Revolution History II
Meskeki Yabancı Dil I
Technical English I
Meskeki Yabancı Dil II
Technical English II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content