close

Enter

Log in using OpenID

bölge adliye bilirkişi başvuru formu indirmek için tıklayınız

embedDownload
HUKUK BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA
KAYSERİ
“Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. maddesi hükümleri
gereğince, Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan ilan nedeniyle; Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim
konularda bilirkişi listesine kaydedilmek üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur.
Eksiksiz doldurarak ibraz ettiğim başvuru formu ve istenen evrakları 31 Ekim 2014 tarihine kadar eksiksiz teslim etmediğim takdirde (Yönetmeliğin 10.
maddesi gereğince eksik evrakı olanlara bir hafta süre verilir bu sürenin sonunda eksik evrakı tamamlamadığım takdirde) bilirkişilik talebimin REDDİNE
karar verileceği, listeye kabul edildiğim takdirde 30 Kasım 2014 tarihinden sonra www.kayseri.adalet. gov.tr internet adresinde ilan edilecek yemin tarih ve
saatinde, belirlenen yerde hazır bulunmam gerektiği hususu tarafıma ihtar ve tebliğ olundu.
Gereğini takdirlerinize arz ederim. ...... /10/ 2014
Adı Soyadı
İmza
BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ
BANKA ŞUBESİ -İBAN HESAP NUMARASI
KAYSERİ
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
Kurumu
Adı
Soyadı
Cinsiyeti
Erkek
Doğum Yeri
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
Kadın
Medeni Durumu
Evli
Bekar
BAŞVURU NO
T.C. KİMLİK NO :
2015 / .................
Sabıka Kaydı Var Mı?
Var
Öğrenim Durumu
Mahkumiyete Neden Olan Suçu
Mahkumiyeti Var İse;
Yok
Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Sertifika gibi)
:
EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ
Süresi
Yıl
Ay
Gün
Sonucu
Tecil
Af
Para Cez.
İnfaz
İKAMET ETTİĞİ İL/İLÇE
BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN
BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARI
MESLEĞİ :
SÜRESİ :
İŞ YERİ ADRESİ :
Bildirilecek her farklı uzmanlık alanı için diploma ve üç yıllık deneyim belgesi gerekmektedir.
TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ
EV ADRESİ :
İş Tel :
Ev Tel :
GSM :
NOT: VARSA ÖNCEKİ YILA AİT BAŞVURU NO:
Bir önceki yıl başvurusu kabul edilip yemin edenler (c) ve (d)
maddelerindeki belgeler hariç tüm evrakları getireceklerdir
Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,
ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde
alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı
olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge
f)Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
g)Başvuru formu (resim yapıştırılmış, imzalanmış şekilde)
NOT: Başvuru sonuçları ve yemin günleri 30 KASIM 2014 tarihine kadar
www.kayseri.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content