close

Enter

Log in using OpenID

BİN-AK Gıda San. Ltd. Şti - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
Reyhanlı Kaymakamlığı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 86555309.936/600
: BÎN-AK Gıda San. Ltd. Şti.
03/02/2014
M ÜDÜRLÜĞÜNE
RE YH A N LI
Hatay İl M illi Eğitim Müdürliiğü’nün 27/01/2014 tarih ve 366813 sayılı yazıları
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mufetafa K A R A SU
İlçe M illi Eğitim Şube Müdür V.
EKLER:
Yazı (1 Adet)
DAĞITIM :
Tüm Ortaöğretim Kurumlarına
Reyhanlı İlçe M illi E ğitim M ü dürlü ğü 31500 Reyhanlı/HATAY
ir t ib a t
: E.O.ACAR
: 326 413 37 02
D a h ili N o
: 1047
reyhanli-m eb.gov.tr
e-posta
:[email protected] m eb.gov.tr
Tlf
: 326 413 10 5 6 - 6 5 75
Fax
h ttp //
T.C.
HATAY V A L İL İĞ İ
İl M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 79884513/846.03/366813
27/01/2014
Konu: BİN-AK Gıda San. Ltd. Şirketi
............................ KAYM AKAM LIĞINA
( İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü )
İlgi: a) Diyarbakır 1. İcra Müdürlüğünün 23/12/2013 tarihli ve 2013/4002 Dosya Nolu İcra
Emri
b) Diyarbakır 1. İcra Müdürlüğünün 23/12/2013 tarihli ve 2013/4001 DosyaNolu İcra
Emri
Hatay
Valiliği İl
Yazı
İşleri Müdürlüğünün
22/01/2014
tarihli ve
20977874-529-1308 sayılı yazıları ile ekli ilgi (a) icra emri ile yine Hatay Valiliği İl Yazı
İşleri Müdürlüğünün 22/01/2014 tarihli ve 20977874-529-1307 sayılı yazıları ile ekli ilgi (b)
icra emri örnekleri ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ilgi (a) ve (b) yazılar gereği BİN-AK İNŞ. GIDA,MEDİKAL,
TEMİZLİK,TEKSTİL,YAKIT, GÜVENLİK TİC.SANAYİ LTD. ŞİRKETİ'nin varsa
müdürlüğünüzden doğan ve doğabilecek her türlü hak ediş ve alacaklarına haciz konularak
gereğinin yerine getirilmesi ve sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yrd.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKİ:
1- Yazı
(Adet )
2- İcra Emri
(2 Adet)
DAĞITIM
:
-Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
- İnşaat/Emlak Bölümüne
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9347-2fe4-388a-8441-44c2 kodu ile yapılabilir.
Ürgenpaşa Mahallesi Ayşe Fıtnat Hanım Caddesi 14. Sokak Antakya/Hatay
Elektronik Ağ: hatay.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ş.ÇELMELİ/Şef
Tel : (326)2276868-1022
Faks:
(326) 2276969
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9347-2fe4-388a-8441-44c2 kodu ile yapılabilir.
Ürgenpaşa Mahallesi Ayşe Fıtnat Hanım Caddesi 14. Sokak Antakya/Hatay
Elektronik Ağ: hatay.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ş.ÇELMELİ7Şef
Tel : (326)2276868-1022
Faks:
(326)2276969
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
11 Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
D AĞITIM I1
22/01/2014
20977874-529-1307
Haciz İhbarnamesi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Diyarbakır 1. İcra Dairesinin 2013/4001 esas sayılı, borçlu BİN-AK. İNŞ. GIDA MED.
TEMZ. TEKLS. YAK. GÜV. TİC. S BİN-AK İNŞ. GIDA MED. TEMZ. TEKS. YAK. GÜV.
TİC. SAM. LTD. ŞTİ’ ne ait Haciz İhbarnamesi yazı ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:
1-Yazı
HATAY V A L İL İĞ İ
İl M illi Eğitim M üdürlüğü
TARİH
KAYIT SAVI
GEREĞİ
HAVALE
BİLGİ
DOSYANO.
EKLER
.
Kadir Sertel OTCU
Vali a.
Vali Yardımcısı
-
DAĞITIM :
Hatay İl Özel İdaresine
İl Defterdarlığına
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
İl Sağlık Müdürlüğüne
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını g ö r m e k için h ttp s:/ / w w w .e -id sle ri.g Q V .tr/E v ra k D o g ru ta m a
adresine girerek (dT7HÖH-Ke+Csz-/9A/HO-+2MHqs-Hv3NtOax) kodunu yazınız.
Ktşlasaray Mah. Vilayet Cad. Hükümet Konağı 31100 HATAY Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.UYANIK
Telefon: (326)214 62 13 Faks: (326)214 6169 Elektronik Ağ: www.ici3teri.gov.tr
<►
T.C
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2013/4001
HATAY V A LİLİĞÎ’NE
ALACAKLI: Murat EKİNCİ
VEKİLİ: Av. Mehdi ÖZDEMİFL Lise Cad. Ortaklar Apt. No: 9, Diyarbakır
BORÇLU; BtN-AK İNŞ. GIDA MED. TEMZ. TEKS. YAK. GÜV. TÎC. S BİN-AK İNŞ.
GIDA MED. TEMZ. TEKS. YAK. GÜV. TİC SAN. I.TD ŞTÎ
BORÇ M İK T A RI
i
5.103,56 takipte kesinleşen miktar
612.43 Vekalet Ücreti
33,29 loplamFau
28.05 Masraf
232,20 Tahsil Harcı
6.008.00
TL toplam borç( hu borç kalemlerinden masraf miktarına ta
tarihinden Ödeme tarihine kadar işieyecek >asal faizi ile birlikle ödenmesi,)
Borçlu şirketin kurumuz ile yapmış oldu hizmet sözleşmesi neticesinde hak kazandığı hak
ediş alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda haczediimiştir.
Borçlunun hak ettiği hak ediş ücretinin borca konu miktar ile bağlı kalınarak aşağıda belirtilen
banka hesabına yatırılması ve müdürlüğümüze bilgi verilmesi arz olunur.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
DAüITIMLl
22/01/2014
20977874-529-1308
Haciz İhbarnamesi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Diyarbakır 1. İcra Dairesinin 2013/4002 esas sayılı, borçlu BİN-AK ÎNŞ. GIDA MED.
TEMZ. TKKS. YAK. GÜV. TİC. S BtN-AK İNŞ. GIDA MED. TEMZ. TEKS. YAK. GÜV.
TİC. SAN. LTD. ŞTİ' ne ait Haciz İhbarnamesi yazı ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
H ATAY V A L İL İĞ İ
İl M i l l i
E ğ it im
M ü d ü r lü ğ ü
Kadir Sertel OTCU
Vali a.
Vali Yardımcısı
TARIK
KAYIT
EK:
1-Yazt
SAYI
GEREĞİ
HAVALE
û&'isj-ofc
BttG*
n t ’ SV A N O
t *1.15»
DAĞITIM ;
Hatay İl Özel İdaresine
İl Defterdarlığına
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
İl Sağlık Müdürlüğüne
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına
ktronrk
Aynfdır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görm ek için https://www.e-icisleri.gov.ir/Ev1akDogrulan3a
adresine girerek ( l D y / j t . - G J 0P p c - k 5k w A q - p 2 / T E o - I w y o Z N lZ ) kodunu yazınız.
Kışlasaray Mah. Vilayet Cad. Hükümet Konağı 31100 HATAV Ayrıntılı bilgi için irtibatrA. UYANIK
Telefon: (326)214 62 13 Faks: (326)214 6169 Elektronik Ağ: www ici3leri.g0v.tr
T.( ’
1. ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2013/4002
HATAY V ALİLİĞİ’NE
ALACAKLI: Murat EKİNCİ
VEKİLİ: A v. Mehdi ÖZDEMİR. f ise Cad. Ortaklar Apt. No: 9, Diyarbakır
BORÇLU: BİN AK İNŞ. GJI>A MED. TEMZ. TEKS. YAK. GÜV. TİC. S BİN-AK İNŞ
GIDA MED. TEMZ. TEKS. YAK. GÜV. TİC. SAN. I.TD ŞTİ
BORÇ M İKTARI
:
25 517,81 takiple kesinleşen miktar
3.056.96 Vekalet Ücreti
1.085,45Topiaın Faiz
28,05 Masraf
1 161,05 Talisi) Harcı
30.847,00
TL loplam bcırç( bu boıç kalemlerinden masraf miktarına
takip tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile bitlikle
ödenmesi)
Borçiu şirketin kurumuz ile yapmış olduğu hizmet sözleşmesi neticesinde hak kazandığı hak
ediş alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda haczedılmiştir.
Borçlunun hak etliği hak ediş ücretinin bnrca konu miktar ile bağlı kalınarak aşağıda belirtilen
banka hesabına yatırılması ve müdürlüğümüze oilgi verilmesi arz olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content