close

Enter

Log in using OpenID

4 - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

embedDownload
TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK ĠLĠ, ÇAYCUMA ĠLÇESĠ, FĠLYOS KÖYÜ
2545 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Eylül 2014, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Zonguldak Ġli
2.2. Çaycuma Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
6
6
7
7
9
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
10
10
10
11
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
12
12
13
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
14
14
14
14
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.2. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
6.3. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
15
17
17
7- HUKUKĠ DURUM
18
8- EKLER
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: Kadastral Durum
Ek-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-4: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Ek-5: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-6: Fotoğraflar
19
2
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos köyü, 2545 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için
Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)‟nın 18.06.2013 tarih ve 5402
sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos köyü, 2545 parseldeki “Konut Alanı”
vasfındaki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için
hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Çaycuma Belediyesi, Filyos Belediyesi, Çaycuma Kaymakamlığı Tapu
Sicil Müdürlüğünden ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile ÖİB‟den
temin edilen dokümanlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel
Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından
denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat‟i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz, Zonguldak il merkezine 30 km mesafede bulunmakta olup “prefabrik ev ve
zeytin bahçesi” niteliğinde ve yüzölçümü 2.710,00 m2 ‟dir. Taşınmazın denize uzaklığı yaklaşık
850 metredir.
Rakımın yüksek olduğu Karadeniz manzarasına hâkim, topoğrafik yapısı itibariyle eğimli bir arazi
üzerinde konumlanmış olan taşınmazın en alçak noktası ile en yüksek noktası arasında yaklaşık 8
m. kot farkı bulunmaktadır.
Taşınmazın üzerinde yaklaşık 70,00m² yüzölçümüne sahip olup teknik ve ekonomik ömrünü
tamamlamak üzere olan tek katlı prefabrik bir bina ile zeytin ağaçları bulunmaktadır. Ayrıca yakın
çevrede yaşayan bölge halkının taşınmazın tamamını ortak sebze bahçesi olarak kullandıkları
görülmüştür.
Belediyenin hâlihazırda uygulanmakta olan imar planına göre „‟Konut Alanı‟‟ içerisinde bulunan
taşınmazın üzerine yola terkleri yapıldıktan sonra zeminde yaklaşık 770,00m² inşaat alanı olan 4
katlı konut inşaatı yapılabilme imkanı bulunmaktadır.
Sakin bir konut bölgesi içerisinde bulunan taşınmaz, kullanılmayan eski sağlık ocağının arkasında
TİOS-FİLYOS Kazı Evi ‟nin yanında yer almaktadır. Yakın çevresinde; eski ve yeni müstakil
konutların yanı sıra, Yıldızkent, Şirinkent, Hisarkent, Filyoskent, Karacalar ve Dilek Yuvakur gibi
konut yapı kooperatifi şeklinde inşa edilmiş olan siteler ile sebze üretimi yapılan bahçeler
bulunmaktadır.
4
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Zonguldak
Pafta No
-
Blok No
-
Ġlçesi
Çaycuma
Ada No
264
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
1
Bağ. Böl. No
-
Köyü
Filyos
Niteliği
Niteliği
-
Mahallesi
-
Prefabrik ev ve
zeytin bahçesi
Sokağı
-
Eklentiler
-
Mevkii
Karapınar
Malik
Maliye Hazinesi
Parsel Alanı
2.710,00 m
Tesis Kadastrosu-22/01/1991
Edinme Sebebi ve Tarihi
Tapunun Türü
2
Kat Mülkiyeti
Kat İrtifakı
Arsa
Takyidat Bilgisi
Çaycuma Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünün 19.08.2013 tarihli tapu
kaydının beyanlar hanesinde “3303 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince
İdarenin ve ruhsat sahipleri iş maden arama ve işletme faaliyetlerine
müdahale edilmez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına
dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz” bilgisi
bulunmaktadır.
Açıklama
Söz konusu taşınmazın bulunduğu çevrede komşu parsellerin tapu
kayıtlarında da aynı beyan bilgisinin bulunduğu ve bunun satışa engel bir
durum teşkil etmediği belirlenmiştir.
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Konu taşınmaz; Öteyüz Mah. Karapınar Cad., Rüzgarlı Sokak, Eski Sağlık Ocağı Arkası Yıldız
Kent Sitesi Karşısı Filyos/Çaycuma/ZONGULDAK adresinde konumlanmaktadır.
Beldenin Merkezi' ne ulaşımı sağlayan Beyler Caddesi‟nin bitip Atatürk Caddesi‟nin başladığı
noktada yer alan Öteyüz Camii' ne kadar gelinip caminin karşı çaprazında bulunan Karapınar
Caddesi' ne dönülür. Dik bir yokuş olan bu caddede yaklaşık 700 m. ilerledikten sonra sol tarafta
yer alan, dış kapı numarası 57 olan, T.C. Sağlık Bakanlığı Filyos Sağlık Ocağı Tabipliği‟ne ait
olup kullanılmayan binanın arakasında, TİOS-FİLYOS Kazı Evi‟nin yanında, Şirinkent Sitesi‟nin
tam karşısında bulunan taşınmaza ulaşılır.
Beldenin iş ve ticaret merkezine, resmi kurumlara, minibüs duraklarına ve DDY garına yaklaşık
1.000 ile 1.250 m. mesafede olan taşınmazın bulunduğu bölgeye hâlihazırda toplu taşıma araçları
hizmet vermemekle birlikte ulaşım sorunu da yoktur.
5
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Zonguldak Ġli
Türkiye Cumhuriyetinin ilk İli Zonguldak‟ın tarihi Frigler Dönemine (MÖ 1200/750-676)
dayanmakta olup tarih boyunca Persler, Makedonya, Roma, Bizans olmak üzere birçok kavmin
yerleşim yeri olmuştur. Teşkilat- ı Esasiye Kanunu‟nun 60. maddesine göre sancaklar
kaldırılınca, Zonguldak bağımsız mutasarrıflığı, vilayet yapılmıştır.
Zengin bir tarihi geçmişi olan, göz alabildiğince yeşili, bin yıllık mağaraları, doğal ve tarihi
güzellikleriyle Zonguldak Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup doğusunda Karabük,
batısında Düzce ve Karadeniz, güneyinde Çankırı ve Bolu, kuzeydoğusunda Bartın, kuzeyinde de
Karadeniz ile çevrilidir. 41 ile 41 271 kuzey enlemleri ile 31 481 32 131 doğu boylamları arasında
yer alan Zonguldak‟ın yüz ölçümü 3.481 km2 olup il toprakları dağlık ve engebeli bir arazi
yapısına sahiptir.80 km‟lik kıyı şeridi boyunca çok sayıda doğal plaj ve kumsal bulunmaktadır.
İl genelinde ılıman Karadeniz iklimi görülmekte ancak iç kesimlere doğru gidildikçe, iklim biraz
daha sertleşir. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan ilde, her çeşit bitkiye rastlanmakta olup
topraklarının büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır.
Zonguldak‟ın ekonomisi madencilik, sanayi, tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalıdır. Uzun
yıllar boyunca, taşkömürü madenciliğine dayanan tek boyutlu bir sektörle yaşamını sürdürmeye
çalışan Zonguldak, Turizm Bakanlığının alternatif turizm çeşitleri yaratma ve turizmi ülke sathına
yaygınlaştırma ilke ve politikaları çerçevesinde, sahip olduğu turistik potansiyelini açığa çıkarma
olanağı bulmuştur.
Zonguldak ili yönetimsel olarak Merkez ilçeyle beraber 6 ilçeden (Merkez, Alaplı, Çaycuma,
Devrek, Gökçebey ve Karadeniz Ereğli) oluşmaktadır. İldeki toplam belediye sayısı 32 ve köy
sayısı 374 tür.
6
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
2.2. Çaycuma Ġlçesi
Filyos
M.Ö. 2000 yılından itibaren sırasıyla Pers,
Makedonya, Pontus ve Roma Krallıklarının
egemenliğinde olan Çaycuma‟nın, M.S.
dönemleri Bizans ve Türk Beyliklerinin
egemenliğinde
geçmiştir.
Osmanlı
döneminde, 1869 tarihli Kastamonu
Vilayeti, 1916 tarihli Bolu Mutasarrıflığı
Salnameleriyle ve 1869 yılında Çarşamba
adıyla Devrek kazasına, 1883 yılında ise
Bartın‟a, Osmanlı Devletinin 1902 tarihli
Salnameleriyle ise Çarşamba Nahiyesi
olarak Zonguldak‟a bağlandığı yazılı
kaynaklardan anlaşılmaktadır.
İlçe, Zonguldak il merkezinin doğusunda Filyos Çayı vadisinin iki yanında yer alan yamaçlar
arasında kurulmuş olup, deniz seviyesinden yüksekliği 20 metredir. 228 kilometre uzunluğundaki
Filyos Çayının yaklaşık 35 kilometrelik kısmı Çaycuma sınırları içinden geçerek, Filyos
Beldesinde Karadeniz‟ e dökülür. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Bartın, güneyinde Devrek yer
alır.
Bölgedeki önemli sanayi tesisleri 1970'te kurulan, özelleştirme kapsamında OYAK'a satılarak
"OYKA Kağıt Fabrikası" adını alan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA)
Fabrikası ve Perşembe beldesi ile arasında kalan Organize Sanayi Bölgesidir. Filyos beldesinde de
Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası bulunmaktadır.
Çaycuma ilçesinin yüz ölçümü 392 km2 olup ilçeye bağlı toplam 6 belediye ile 83 köy
bulunmaktadır.
Filyos, "TÍOS" antik kenti Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı bir beldedir. Doğası, tarihsel
değerleri ve muhteşem denizi ile Filyos Karadeniz Bölgesinde; tarih, doğa ve deniz turizmini bir
arada bulabileceğiniz nadir cennet köşelerden biridir. Beldede çok eski ve restorasyon aşamasında
bir hisar vardır. Zaten Filyos‟un eski adı da "Hisarönü" dür.
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Filyos
Karayolu:
Zonguldak ülkemiz karayolu güzergahlarında bir
geçiş yolu üzerinde değildir. İstanbul yönünden
gelenler Düzce sapağından girip, kıyı şeridini
izleyerek, Ankara yönünden girenler ise Yeniçağa
sapağından başlamak üzere il merkezine ulaşırlar.
Zonguldak-Devrek-Ankara
karayolu
ile
Zonguldak-Kdz. Ereğli-İstanbul karayolu devlet
yolu, il içi bağlantıları sağlayan diğer yollar ise il
yolu statüsündedir.
7
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
Zonguldak ili, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına girmekte olup 163 km devlet
yolu, 235 km'si il yolu olmak üzere toplam şebeke uzunluğu 398 km‟dir.
SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (km)
ASFALT YOLLAR
Zonguldak
ASFALT SATHĠ
TOPLAM
BETONU KAPLAMA
PARKE STABĠLĠZE TOPRAK
DĠĞER ġEBEKE
YOLLAR UZUNL.
Devlet
Yolu
43
120
163
-
-
-
-
163
Ġl Yolu
10
209
219
-
-
-
16
235
Toplam
53
329
382
-
-
-
16
398
Demiryolu:
İlde demiryolu 1934-1937 yıllarında yapılmış olup, 1937 yılında işletmeye açılmıştır. 1997
yılında Karabük ilçesinin il olması ile demiryolu uzunluğu 85 kilometreye düşmüştür. İlin Ankara
ve Karabük illeri ile demiryolu bağlantısı mevcuttur. Her gün ilçelere 30, Ankara‟ya 2 sefer olmak
üzere toplam 32 tren seferi ile yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Zonguldak Gar ve Ambar
Müdürlüğü Karabük, Işıkveren ve diğer yörelere kömür, demir, cevher, rulo saç ve eşya
taşımacılığı yapmaktadır.
Havayolu:
İlk olarak 1946 yılında askeri amaçla yapılan Çaycuma ilçesi sınırları içinde bulunan ve şehir
merkezine 8 km. uzaklıkta olan Saltukova havaalanı, 2007 yılında hizmete giren ve küçük tip,
tarifesiz yolcu uçaklarına hizmet verebilecek düzeyde olan havaalanı, bölgede havayolu şirketi
bulunmaması nedeniyle hizmet dışı beklemektedir.
Denizyolu:
46 deniz mili kıyı uzunluğu olan ilde, Zonguldak ve Kdz. Ereğli limanları bulunmakta ve her iki
liman da deniz sınır kapısı özelliği taşımaktadır. 1953 yılında yapılan liman esasen bir kömür
yükleme limanı olarak düşünülmüş olup çeşitli türdeki yükler için düzenlenmiş ve bu amaç
doğrultusunda işletilmektedir. Zonguldak Limanına Karadeniz hattında yolcu taşıyan feribot ile
Ukrayna‟ya yük taşıyan (TIR) feribotları uğramaktadır.
8
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması’nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58
adet değişken kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması
ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite,
erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına ait 61
değişken kullanılarak hazırlandı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki
ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il
ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri
teminine ilişkin süreklilik hususları gözetildi.
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre, Zonguldak İli,
2. derece gelişmiş iller grubunda yer almakta olup; Türkiye'deki iller arasındaki genel sıralamada
20. sıradadır.
Kamu sanayi merkezi niteliğindeki Zonguldak ili, grup içinde istihdamın tarım kemsinde
yoğunlaştığı iller arasındadır.
2011 yılında güncellenen SEGE verilerine göre ise Zonguldak ili 29. sıraya gerilemiştir ancak
önceki çalışmalar ile SEGE-2011‟ de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle veriler
karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
9
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Zonguldak‟ta Karadeniz iklimi hüküm sürmekte olup, her mevsim yağış almaktadır. En fazla
yağış sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Denizden iç kesimlere doğru gidildikçe, iklim biraz
daha sertleşir. Yıllık yağış ortalaması 1234.96 mm., en yağışlı aylar 148.65 mm., Aralık ve 141.72
mm. ile Ocak aylarıdır. Yağışlar kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe hem azalmakta hem de
yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir.
İl topraklarının büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda kayın, meşe, kestane, çınar,
ıhlamur ve kızılağaç, gürgen, karaçam, sarıçam, kızılçam ağaçları bulunmaktadır. Akarsu
kenarlarında da söğüt ve kavak ağaçları vardır. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan ilde, her
çeşit bitkiye rastlanmaktadır.
Çaycuma ilçesinde de Karadeniz iklimi hakimdir; yazları fazla sıcak değildir, kış ayları ise ılık ve
yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1250-1500 kg/m2‟dir.Yağışlar genellikle ilkbahar ve
sonbahar mevsimlerinde görülür. İlçe Filyos Vadisi boyunca kuzey rüzgarlarının etkisi altındadır.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
İl toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, akarsu vadileri ile yer yer derin
şekilde parçalanmış, orta yükseklikteki alanlardan oluşmuştur.
Zonguldak Kuzey Anadolu Dağlarının batı kesimini oluşturan Karadenize paralel iki sıra
dağlarla engebelenmiştir. Kıyı dağlarından Küre Dağları ilin kuzeydoğu kesiminde yer alır.
Ayrıca kuzeyini kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Zonguldak Dağları, batı ve güney
kesimini de Akçakoca Dağları kaplamaktadır. Zonguldak Dağlarından olan Göl Dağı 771 m.ye,
Akçakoca Dağlarından da Orhan Dağı 905 m. ile ilin en yüksek kesimleridir. Bunların dışında
Baçaklıyayla Tepesi (1.637 m.), Soğukoluk Tepesi (1.268 m.), Göktepe (1.416 m.), baba Dağı
(1.120 m.), Kızıl Tepe (Kızıltaş) (1.468 m.), Atyaylası Tepesi (710 m.), Kantar tepe (905 m.),
Orhan Tepe (920 m.), Arkut Dağının (Gökçeler Dağı) kuzey uzantıları ve Keltepe (1.999 m.) ilin
diğer engebeleridir.
İlin en önemli limanının bulunduğu Ereğli geniş bir koy konumundadır. Baba Burnu, Hisar
Burnu Zonguldak‟ın Karadenize yönelik çıkıntılarıdır.
Karadeniz sahilinde, Ereğli-İnebolu arasındaki engebeli arazi Mezozoik çağda oluşmuştur. Bu
nedenle de birçok yerde kömür içeren tabakalar yüzeyde kendini gösterir. Kretesinin altındaki
karbonifer şeridi 160 km. uzunluğundadır. Filyos Çayının batısında kalan Zonguldak-KozluKandilli “Batı Kömür Havzası” Filyos Çayının doğusundaki pencereler “Doğu Kömür Havzası”
adını alır. Azdavay ve Söğütözü gibi doğu kömür havzasına ait yerlerde prodüktif kömür
damarlarına rastlanmaktadır.
Zonguldak‟ın büyük bir bölümünü kaplayan dağlık alanların dışında kalan alanlar platolarla
kaplıdır. Başlıca vadiler; Filyos Çayı Vadisi, Alaplı Irmağı Vadisi, Gülüç Irmağı Vadisi ve
Üzülmez Deresi Vadisi‟dir. İlin engebeli yapısından ötürü düzlük alanlar fazla değildir.
Karadeniz kıyılarında kıyı düzlükleri bulunmamaktadır. Yalnızca Çaycuma ve Ereğli‟de akarsu
vadi tabanlarının genişlediği kesimlerde küçük ovalar bulunmaktadır.
10
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
Taşınmazın bulunduğu alan kuvarterner yaşlı alüvyonal düzlüklerden oluşmaktadır. Bu alanlarda
düşük de olsa sıvılaşma riskinin varlığı yer yer yüksek oturma değerinin elde edilmesi, killi
malzeme oranının fazla olması, yer altı suyu varlığı ve ikinci derece deprem bölgesinde yer
almasından dolayı önemli alanlar kapsamına alınmıştır.
3.4. Su Kaynakları
Zonguldak su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Filyos Çayı dışında büyük akarsular
olmamasına rağmen, küçük akarsular il topraklarını parçalamıştır. Üzülmez deresi, Gülüç Deresi,
Alaplı Çayları il topraklarındaki küçük akarsuları da toplamaktadır. Doğal bir gölü olmayan ilde,
Gülüç, Ulutan ve Kozlu Baraj gölleri sulama amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Çatalağzı‟nda
Dereköy, Karapınarda Çobanoğlu göletleri ilin yapay gölleridir.
11
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Zonguldak, ilde bulunan doğal kaynakların yönlendirdiği bir ekonomik yapı göstermektedir. Yer
altı kaynakları açısından oldukça zengin olup manganez, kalker ve şiferton yatakları
işletilmektedir.
Ekonomisi genel olarak madencilik, sanayi, tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalı olan
Zonguldak‟ta ki sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu kömür ve kömür ürünlerine dayalıdır.
Ereğli‟deki Erdemir Demir-Çelik Tesisleri, Çimento Fabrikası, Çaycuma‟daki kağıt fabrikası,
Hisarönü‟ndeki Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ve Çatalağzı Termik Santrali başlıca sanayi
kuruluşlarıdır. Bunun yanı sıra tuğla, kiremit, mermer, seramik, sunta ve kereste gibi inşaat
malzemeleri üreten atölyeler ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun işlettiği ocaklar bulunmaktadır.
İl coğrafyasının önemli kısmını oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar ve su-yeşil
kombinasyonun oluşturdu doğal güzellikler Zonguldak‟ı doğa severlerin gözünde önemli bir
çekim odağı kılmakta ve bu nedenle ilin turizm alanındaki geleceğe yönelik tüm planlamaları bu
çevrede düşünülmektedir.
Çaycuma‟da temel ekonomik etkinlik tarımdır. Genelde tarım alanlarının sınırlı olduğu
Zonguldak ilinde, Filyos Çayı boyundaki verimli ovalar bitkisel üretim bakımından önem taşır.
Bu kesimde mısır, sebze ve meyve üretilir. Hayvancılık, özellikle manda yetiştiriciliği de ilçede
yapılan tarımsal etkinliklerdendir. Karadeniz kıyısındaki Hisarönü'nde balıkçılık gelişmiştir. En
önemli sanayi kuruluşu 1970'de açılan ve Türkiye'nin üçüncü büyük kâğıt fabrikası olan SEKA
Çaycuma Kağıt Fabrikası'dır.
Kentte ayrıca yağ imalathaneleri ile un, bisküvi, şekerleme gibi gıda maddeleri üreten
imalathaneler, kereste, bıçkı, hızar atölyeleri ve maden işçileri için özel ayakkabılar üreten küçük
işyerleri vardır. Bölgede en önemli sektörlerden ikisi, tekstil ve inşaat sektörleridir. İnşaat
sektöründe ise Perşembeli iş adamlarının çok büyük yatırımları sayesinde büyük işgücü ortaya
çıkmıştır. Tekstil sektöründe ise bir bölümü Perşembe'de bulunan Organize Sanayi Bölgesinde
çok sayıda fabrika bulunmaktadır.
12
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 606.527 kişi
olup, bunun 299.301‟i erkek, 307.226‟ sı kadındır. Merkez ilçe şehir nüfusu 287.305, belde/köy
nüfusu 319.222 kişidir. Zonguldak ilinde 6 ilçe,32 belediye ve 374 köy bulunmaktadır.
Ġl/ilçe Merkezleri
Zonguldak
Toplam
Erkek
Belde/Köyler
Kadın
Toplam
Erkek
Toplam
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
109.080
53.528
55.552
104.464
52.332
52.132
213.544
105.860
107.684
Alaplı
18.123
8.998
9.125
26.863
13.268
13.595
44.986
22.266
22.720
Çaycuma
24.680
11.959
12.721
69.358
33.634
35.724
94.038
45.593
48.445
Devrek
25.354
12.689
12.665
32.012
15.488
16.524
57.366
28.177
29.189
Ereğli
102.828
51.222
51.606
71.105
35.226
35.879
173.933
86.448
87.485
7.240
3.541
3.699
15.420
7.416
8.004
22.660
10.957
11.703
287.305
141.937
145.368
319.222
157.364
161.858
606.527
299.301
307.226
Merkez
Gökçebey
Toplam
İlin 2012 yılı ADNKS sonuçlarına göre il/ilçe nüfusu oranı % 98,95, belde/köy nüfusunun oranı
% 1,05‟tir. İl genel nüfusunda 15 ve üstü yaştaki nüfus sayısı 225.688 kişi olup bu nüfusun
yaklaşık % 94‟ü okuma-yazma bilmektedir.
Zonguldak ilinin 2010 yılı için işsizlik oranı % 10,7; işgücüne katılma oranı ise % 52,2 ve
istihdam oranı % 46,6‟dır.2010-2011 yılları için Zonguldak ilinin binde -12,71 net göç hızı ile göç
verdiği anlaşılmaktadır.
Çaycuma ilçesi toplam nüfusu 94.038 kişi olup 24.680 kişi (% 26) ilçe merkez nüfusunu, 69.358
kişi (%74) ise belde/köy nüfusunu oluşturmaktadır.
13
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu 2545 parsel, 22.01.1991 tarihinde tesis kadastrosu işleminden Maliye Hazinesi adına
tescil edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel No
Malik
ZonguldakÇaycuma
2545
Maliye Hazinesi
Tarih-Yev.
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
22.01.19910
Prefabrik ev ve
zeytin bahçesi
2.170,00
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Çaycuma Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünün 19.08.2013 tarihli tapu kaydının beyanlar
hanesinde “3303 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince İdarenin ve ruhsat sahipleri iş maden arama
ve işletme faaliyetlerine müdahale edilmez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına
dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz” bilgisi bulunmaktadır.
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Kadastro parseli niteliğinde olan taşınmazın üzerinde yaklaşık 70,00m² yüzölçümüne sahip olup
teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan tek katlı prefabrik bir bina ile zeytin ağaçları
bulunmaktadır.
Ayrıca yakın çevrede yaşayan bölge halkının taşınmazı ortak sebze bahçesi olarak kullandıkları
görülmüştür.
14
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
19.07.2007 tarihinde onaylanan "Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı"na askı süreci içerisinde gelen itirazlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler,
değişikliği 04.02.2009 tarihinde 27131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11.11.2008 tarih ve
27051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik"in 12.
maddesi kapsamında yapılmış olup, değerlendirme sonucu uygun görülerek düzeltmeleri yapılan
çevre düzeni planı 4856 sayılı Kanun'un 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile 2872/5491 sayılı Kanun'un 9
(b) maddesi uyarınca 02.10.2009 tarihinde onaylanmıştır.
Plan Hükümleri:
2025 yılını hedefleyen, Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı‟nın amacı;
• Planlama Bölgesi‟nin hedef ve stratejilerini belirlemek,
• Koruma – kullanma dengesini kurmak,
• Farklı temel ekonomik sektörlerin gelişme hedeflerini, sürdürülebilirlik
bağlamında sağlıklı bir çevrede geliştirmek,
• Çevreyi sürdürülebilir kılma ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak
üzere arazi kullanım kararlarını belirlemek, kentsel ve kırsal
gelişmeleri değerlendirmek ve yönlendirmek,
• Planlama Bölgesi‟nin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini korumak,
• Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fiziki ve sosyo-ekonomik plan ve projelere esas
oluşturacak planlama kararlarını oluşturmaktır.
Plan Hükümleri, bu amaçların uygulamaya konması için planda ifade edilemeyen hükümleri
içerir. Açıklama Raporu ile birlikte 1 / 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nın ayrılmaz bir
parçasıdır ve planın onayı ile birlikte yürürlük kazanır.
Kapsam:
Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, bu illerin
yönetsel sınırları ile tanımlanan alanı kapsar. Bu sınırlar, planın onay sınırlarıdır. Bu sınırlar
içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‟nce belirlenmiş Su Havzalarından Ereğli Havzası, Filyos
Havzası ve Bartın Havzası bulunmaktadır.
Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos (Hisarönü) Beldesi, Karapınar Mevkii‟nde bulunan
mülkiyeti Maliye Hazinesi‟ne ait 2545 parsel 1/100.000 Ölçekli “Zonguldak-Bartın-Karabük
Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Kentsel YerleĢik Alan ve Kentsel GeliĢme Alanı
içinde yer almaktadır. Ayrıca konu parselin bulunduğu Filyos Beldesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı hükümlerinde, bu plan doğrultusunda oluşturulan 1/25.000 ölçekli planı
hazırlanacak olan alt bölgelerden “Muslu ve Filyos Vadisi Planlama Alt Bölgesi” kapsamına
girmektedir.
15
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
VI.5. Kentsel YerleĢik Alanlar
VI.5.1. Bu alanlarda ilgisine göre VI.2., VI.3. ve VI.4. maddelerindeki hükümler geçerlidir.
VI.5.2. Bu alanlar, konut ve konut alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek ticaret, sosyal ve
kültürel donatı alanları, teknik altyapı alanları olarak yapılaşmış alanlar olup, bu alanlarda
yoğunluk arttırıcı plan değişikliği, sanayi, depolama ve küçük sanayiye yönelik planlama veya
plan değişikliği yapılamaz. Bu alanlardaki, mevcut sanayi, depolama ve küçük sanayi kullanımları
dondurulmuş tesis kapsamında değerlendirilir, tevsii-yoğunluk artışı yapılamaz.
Mevcut tesislerden/kullanımlardan bu planda gösterilen yeni sanayi alanında yer seçecek olanlar,
yeni alandaki faaliyetlerine başladıklarında eski tesisteki faaliyetler durdurulur.
VI.5.3. Bu planda kentsel yerleşme alanları olarak gösterilemeyen ve belediye sınırları içine
alınarak mahalleye dönüşen kırsal yerleşme alanlarında yapılacak alt ölçekli planlamalarda;
yerleşmenin mahalle olarak bağlandığı sınırlar kentsel yerleşik alan olarak esas alınır, bu
yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları, bağlandıkları Belediyenin bu plan ile
yapılmış nüfus kabullerine eklenir.
VI.6. Kentsel GeliĢme Alanları
VI.6.1. Bu alanlarda ilgisine göre VI.2., VI.3. ve VI.4. maddelerindeki hükümler geçerlidir.
VI.6.2. Kentsel Gelişme Alanları bir bütün olarak planlanacaktır. Nüfus projeksiyonu ve
projeksiyon dönemlerine göre gerekli kentsel alanların denetimli bir şekilde açılması esastır. İmar
Uygulamaları etaplar halinde yapılabilir. Bu alanlardaki yoğunluk dağılımı ve yapılaşma koşulları
alt ölçekli planlarda belirlenir.
VI.6.3. Bu alanlar, konut ve konut alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek ticaret, sosyal ve
kültürel donatı alanları, teknik altyapı alanları olarak geliştirilecektir. Bu alanlarda Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanları ve Turizme yönelik kullanımlar da yer alabilir.
16
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
6.2. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
2545 parsel ve çevresine ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında konu parsel, konut geliĢme
bölgesi, resmi kurum ve imar yolu olarak düzenlenmiştir.
6.3. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
2545 parsel, 06.01.2012 tarihinde onanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı‟nda, konut alanı
ve imar yolu olarak planlanmıştır.
2545 numaralı parselin yer aldığı konut alanlarındaki yapılaşma koşulları TAKS: 0,30 ve KAKS:
1,20‟dir.
Ayrıca, konu plana göre hâlihazırda terkleri yapılmamış parselin konut alanında kalan bölümü
yaklaşık 2.000 m² olmakla birlikte geriye kalan alan yola terk olarak planlanmıştır.
17
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
7
HUKUKĠ DURUM
Tanıtım Dökümanı‟na konu gayrimenkul ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada
yargıya intikal herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.
18
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
EK-1: TAġINMAZA AĠT TAPU KAYDI
19
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
EK-2: KADASTRAL DURUM
20
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
EK-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
21
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
EK-4: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
22
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
EK-5: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
23
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
EK-6: FOTOĞRAFLAR
24
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, 2545 PARSEL
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 586 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content