close

Enter

Log in using OpenID

30 Eylül 2014 Denetim Raporu - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

embedDownload
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK-30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU,
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu'na
İstanbul
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş
1 OCAK-30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı
tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu
sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu konsolide olmayan finansal tablolar Banka yönetiminin
sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı
denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe
ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı
denetimin konsolide olmayan finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir
güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların
analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile
görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence
sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide olmayan finansal tabloların, Kuveyt
Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme
ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Müjde Şehsuvaroğlu
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 12 Kasım 2014
İçindekiler
Birinci bölüm
Genel bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
1
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu
hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
1
Banka’nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve
sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
1
Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
2
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
2
Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfe r edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut
2
veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
İkinci bölüm
Konsolide olmayan finansal tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bilanço (Finansal durum tablosu)
Nazım hesaplar tablosu
Gelir tablosu (Kar ve Zarar Cetveli)
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo (Diğer kapsamlı gelir tablosu)
Özkaynak değişim tablosu
Nakit akış tablosu
3
5
6
7
8
10
Üçüncü bölüm
Muhasebe politikaları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
11
12
12
12
13
13
13
14
15
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
21
21
21
21
Dördüncü bölüm
Mali bünyeye ilişkin bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
Risk yönetim hedef ve politikaları
Başkaları nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar
22
28
29
31
32
33
33
34
35
35
Beşinci bölüm
Konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar ve dipnotlar
Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
37
53
62
63
67
68
69
Altıncı bölüm
Diğer açıklamalar
I.
Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması
gerekli olan diğer hususlar
70
Yedinci bölüm
Bağımsız sınırlı denetim raporu
I.
II.
Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin açıklamalar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
70
70
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN DOKUZ AYLIK
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi
Banka’nın Telefon ve Fax Numaraları
Banka’nın İnternet Sayfası Adresi
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
:
:
:
:
Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe / İSTANBUL
0 212 354 11 11 - 0 212 354 12 12
www.kuveytturk.com.tr
[email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya
Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan
dokuz aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır.







Banka hakkında genel bilgiler
Banka’nın konsolide olmayan finansal tabloları
İlgili dönemde uygulanan muhasebe politikalarına ilişkin açıklamalar
Banka’nın mali bünyesine ilişkin bilgiler
Konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Diğer açıklama ve dipnotlar
Bağımsız sınırlı denetim raporu
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye
Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız
kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası (TL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmış
olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Hamad
Abdulmohsen ALMARZOUQ
Adnan ERTEM
M. Shujauddin
AHMED
Ahmed S. AL
KHARJI
Ufuk
UYAN
Ahmet
KARACA
İsmail Hakkı
YEŞİLYURT
Yönetim Kurulu
Başkanı
Denetim
Komitesi
Başkanı
Denetim
Komitesi Üyesi
Denetim
Komitesi Üyesi
Genel
Müdür
Mali İşler
Genel Müdür
Yardımcısı
Dış Raporlama
Müdürü
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler
Ad-Soyad/Unvan: İsmail Hakkı Yeşilyurt / Dış Raporlama Müdürü
Tel No : 0212 354 12 84
Fax No : 0212 354 12 03
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden
tarihçesi
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınan 28 Şubat 1989
tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989
tarihinde başlamıştır. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla, Banka’nın 26 Nisan 2006
tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olan ana sözleşme değişikliği ile unvan değişikliğine gidilmiş
ve Banka’nın unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana faaliyet alanı, Banka’nın
kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından “Özel Cari Hesaplar” ve “Kar ve Zarara Katılma Hesapları”
yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde
bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini
teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve
faaliyetleri faizsiz olarak yapmaktır.
II.
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte
elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin
açıklama
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Banka hisselerinin %62.24’ü Kuveyt’te mukim Kuwait
Finance House’a, %18.72’si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları’na, %9.00’u Kuveyt’te mukim The
Public Institution For Social Security’e ve %9.00’u Islamic Development Bank’a ait olup geriye kalan % 1.04
oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir.
III.
Banka’nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve
yardımcılarının, varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
İsim
Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
Abdullah TİVNİKLİ
Dr. Adnan ERTEM
Nadir ALPASLAN
Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN
Fawaz KH E AL SALEH
Mohammad Shujauddin AHMED
Ufuk UYAN
Ahmed S. AL Kharji
Ahmet KARACA
Ahmet Süleyman KARAKAYA
Bilal SAYIN
İrfan YILMAZ
Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK
Nurettin KOLAÇ
Aslan Demir
Mehmet ORAL
Göreve
atanma
tarihi
Görevi
Y.K. Başkanı
Y.K. Başkan Yardımcısı
Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Y.K. Üyesi ve Genel Müdür
Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Mali İşler Grubundan Sor. Gnl Md. Yrd.
Ticari Bankacılıktan Sor. Gnl Md. Yrd.
Krediler Grubundan Sor. Gnl Md. Yrd.
Bankacılık Servis Grubundan Sor. Gnl Md. Yrd.
Kurumsal ve Uluslararası Bankacılıktan Sor. Gnl Md. Yrd.
Hukuk veRisk Takip Grubundan Sor. Gnl. Md. Yrd.
Stratejiden Sor. Gnl Md. Yrd.
Bireysel ve İşletme Bankacılığı Grubundan Sor. Gnl Md. Yrd.
25/06/2014
16/05/2001
22/12/2010
15/04/2011
02/08/2006
20/10/2006
17/05/2012
10/05/1999
26/03/2014
12/07/2006
14/01/2003
20/08/2003
27/10/2005
05/05/2005
20/04/2010
08/10/2012
01/10/2012
Denetim
Komitesi
görevi atanma
tarihi
Öğrenim
durumu
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
19/10/2010 Doktora
Lisans
Lisans
Lisans
13/11/2013 Lisans
Yüksek Lisans
24/09/2014 Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Doktora
Lisans
Lisans
Lisans
Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının
Banka sermayesindeki pay oranı %0.19’dur (31 Aralık 2013 - %0.19).
21 Mayıs 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararında Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad S.A.I. ALOMAR’ın
istifasına bağlı olarak 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifasının kabulüne ve yönetim
kurulu üyeliğine bağlı tüm görevlerinin de sonlanmasına karar verilmiştir. 25 Haziran 2014 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 1531 sayılı karar ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Hamad Abdulmohsen AL
MARZOUQ atanmıştır.
1
Pay
oranı
%0.0834
%0.0105
%0.0556
%0.0114
%0.0011
%0.0035
%0.0143
%0.0091
%0.0007
%0.0012
%0.0029
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Ad soyad/Ticari ünvanı
Pay tutarları
(Nominal)
Pay Ödenmiş paylar
oranları
(Nominal)
Ödenmemiş
paylar
Kuwait Finance House
Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları
1,425,325
428,671
%62.24
%18.72
1,425,325
428,671
-
Toplam
1,853,996
%80.96
1,853,996
-
30 Eylül 2014 itibarıyla Banka’nın ana ortağı Kuwait Finance House’un %52.12’si halka açık olup %24.08’i
Kuwait Investment Authority’e, %10.48’i Public Authority for Minors Affairs Kuveyt kamu kuruluşuna aittir.
V.
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Banka’nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi
kartı işlemlerini kapsamaktadır. Banka’nın ana faaliyet alanı katılım bankası olarak faizsiz bankacılık kuralları
içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müşterilerine fon kullandırmaktır. 30
Eylül 2014 tarihi itibarıyla Banka 296 şubesi (31 Aralık 2013 – 268) ve 5,024 personeli (31 Aralık 2013 – 4,642)
ile faaliyet göstermektedir. Kısaca Banka’nın faaliyet alanları Ana Sözleşme’de aşağıdaki gibi belirtilmiştir;








Mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak; cari hesaplarla katılma hesapları, özel fon havuzları
hesapları açmak ve fon temin etmek,
Faizsiz bankacılık prensipleri dahilinde; ekonomiye fon tahsis etmek, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette
kredi kullandırmak,
Finansal kiralama işlemleri yapmak, operasyonel kiralama işlemleri yapmak,
Her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri yapmak, seyahat çekleri, kredi kartları gibi ödeme vasıtalarının
faaliyetlerin yürütülmesi, üye işyeri hizmetleri (POS) vermek, müşavirlik ve danışmanlık yapmak, kiralık
kasa hizmetleri sunmak,
Mevzuat ve faizsiz bankacılık prensiplerine göre para veya sermaye piyasası araçlarını spot veya vadeli
almak, satmak ve bunların alım satımına aracılık etmek, menkul kıymetler borsalarında faaliyette
bulunmak,
Her nevi gayrimenkuller satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek ve gerektiğinde bunları diğer kişilere
devir, kiralamak ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak,
Şirket ve kuruluşların (sigorta şirketleri dahil); mümessillik, vekalet ve acenteliklerini yapmak,
Mevzuat dahilinde, toplumun düzen ve yararına Banka’nın prensipleri dahilinde sosyal gayeli
yardımlarda bulunmak.
Banka’nın faaliyet alanı yukarıda yer verilen maddelerde yazılı işlemlerle sınırlı değildir. Bu işlemlerden başka
herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu’nun önerisi
üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına, gerekli kanuni mercilerden onay alınmasına ve Ana
Sözleşme’de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onanmasına bağlıdır. Bu
suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme’ye eklenir.
VI. Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya
borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
Bulunmamaktadır.
2
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
II.
Nazım Hesaplar Tablosu
III.
Gelir Tablosu (Kar ve Zarar Cetveli)
IV.
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
(Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu)
V.
Özkaynak Değişim Tablosu
VI.
Nakit Akış Tablosu
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2014
Dipnot
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
IX.
9.1
9.2
X.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
12.1
12.2
12.3
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
17.2
XVIII
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A
YANSITILAN FV
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak
sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR
(Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan
krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK
YATIRIMLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
(İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak yönetimine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(NET)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
Durdurulan faaliyetler
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
TP
YP
Toplam
(I-a)
566,882
5,339,904
5,906,786
(I-b)
56,758
56,758
52,712
4,046
18,270
18,270
18,270
-
75,028
75,028
70,982
4,046
13,279
-
2,368,889
-
1,526,222
9,936
1,497,507
18,779
17,841,774
17,736,585
TP
YP
Toplam
398,486 3,915,121
4,313,607
15,472
15,472
15,472
-
114,792
114,792
107,776
7,016
2,382,168
-
31,267 2,442,612
-
2,473,879
-
463,456
43,299
199,098
221,059
2,689,293
2,689,293
1,989,678
53,235
1,696,605
239,838
20,531,067
20,425,878
1,104,437 219,260
8,872
42,686
1,092,138 176,574
3,427
14,803,658 1,429,248
14,758,165 1,429,248
1,323,697
51,558
1,268,712
3,427
16,232,906
16,187,413
36,035
17,700,550
484,362
379,173
121,065
2,568,228
-
157,100
20,268,778
484,362
379,173
30,320
92,221
14,727,845 1,337,027
381,676
336,183
-
122,541
16,064,872
381,676
336,183
145,166
122,486
22,680
-
145,166
122,486
22,680
123,254
50,401
72,853
-
123,254
50,401
72,853
(I-i)
10,500
10,500
-
-
10,500
10,500
-
5,500
5,500
-
-
5,500
5,500
-
(I-j)
519,324
598,681
79,357
114,942
121,228
6,286
634,266
719,909
85,643
379,139
445,575
66,436
29,293
29,293
-
408,432
474,868
66,436
(I-k)
487,476
62,790
62,790
39,317
39,317
622
2,482
2,482
-
488,098
65,272
65,272
39,317
39,317
471,386
55,658
55,658
30,953
30,953
375
40
40
-
471,761
55,698
55,698
30,953
30,953
40,858
40,858
391,050
68,345
40,858
40,858
459,395
28,999
28,999
251,895
58,169
28,999
28,999
310,064
21,701,396
11,066,203
32,767,599
17,783,952 8,109,590
25,893,542
(I-c)
(I-d)
(I-e)
(I-f)
(I-g)
(I-h)
(I-l)
(I-m)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
3
99,320
99,320
92,304
7,016
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO – PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2014
I.
1.1
1.2
II.
14.2.9
TOPLANAN FONLAR
Banka’nın dahil olduğu risk grubunun fonu
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
Durdurulan faaliyetler
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal karları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar
yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort)
bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere
duran varlıkların birikmiş değerleme farkları
14.2.10
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.4
14.4.1
14.4.2
14.5
Diğer sermaye yedekleri
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kar yedekleri
Kar veya zarar
Geçmiş yıllar kar/zararı
Dönem net kar/zararı
Azınlık payları
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
9.1
9.2
9.3
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
XI.
11.1
11.2
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
PASİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
(II-a)
11,552,791
132,299
11,420,492
9,965,444
355,141
9,610,303
21,518,235
487,440
21,030,795
9,327,032
128,939
9,198,093
7,703,670
246,511
7,457,159
17,030,702
375,450
16,655,252
(II-b)
(II-c)
38,270
309,556
350,038
121,340
517,016
-
15,307
5,662,771
70,275
52,451
319,847
367,259
47,412
53,577
5,972,327
350,038
191,615
569,467
319,847
367,259
47,412
43,664
157,355
221,428
110,396
426,108
-
15,284
4,494,076
7,960
24,398
296,815
345,512
48,697
58,948
4,651,431
221,428
118,356
450,506
296,815
345,512
48,697
274,412
175,551
58,964
39,897
34,268
34,268
-
64,641
41,716
756
22,169
-
339,053
217,267
59,720
62,066
34,268
34,268
-
241,124
142,814
66,362
31,948
20,096
20,096
-
69,007
31,437
520
37,050
-
310,131
174,251
66,882
68,998
20,096
20,096
-
2,947,388
2,287,005
37,463
23,250
26,489
-
471,114
670
670
670
-
471,114
2,948,058
2,287,005
38,133
23,250
27,159
-
2,306,762
1,700,000
17,712
23,250
6,738
-
433,080
(4,713)
(4,713)
(4,713)
-
433,080
2,302,049
1,700,000
12,999
23,250
2,025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(II-d,h)
(II-d)
(II-e)
(II-f)
(II-g)
(II-h)
(II-i)
(II-j)
(II-k)
(II-l)
-
-
-
-
-
-
(12,276)
338,533
77,869
208,951
51,713
284,387
284,387
-
-
(12,276)
338,533
77,869
208,951
51,713
284,387
284,387
-
(12,276)
288,707
60,800
203,396
24,511
300,343
300,343
-
-
(12,276)
288,707
60,800
203,396
24,511
300,343
300,343
-
16,145,079
16,622,520
32,767,599
12,853,965 13,039,577
25,893,542
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2014
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.3
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
(III-a)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. merkez bankasına cirolar
Diğer cirolar
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
(III-a)
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli aktif değerler alım-satım taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. Gar. Kredi tahsis taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütleri
İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi ve fon
yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin
promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TP
YP
35,365,438 11,338,665
4,274,906 4,003,811
4,254,864 2,553,385
188,112
2,300
168,368
32,758
3,898,384 2,518,327
6,191
67,863
6,191
67,863
1,162 1,111,695
227
506,699
935
604,996
16,975
12,689
253,893
27,022,792 1,190,063
1,888,619 1,190,063
385,768 1,190,063
93,266
870,519
-
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
TP
YP
46,704,103 31,894,094 10,745,004
8,278,717 4,093,800 4,578,547
6,808,249 4,075,558 3,051,522
190,412
174,507
2,154
201,126
179,860
33,000
6,416,711 3,721,191 3,016,368
74,054
1,096
56,491
74,054
1,096
56,491
1,112,857
627 1,216,650
506,926
227
526,708
605,931
400
689,942
16,975
17,321
266,582
16,519
236,563
28,212,855 23,651,192
794,002
3,078,682 1,617,579
794,002
1,575,831
302,327
794,002
93,266
41,181
870,519
824,093
-
99
538,967
-
25,134,173
25,134,173
4,067,740
-
6,144,791
-
-
-
-
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4,067,740 6,144,791
4,067,070 5,679,854
2,107,896 2,898,472
1,959,174 2,781,382
670
464,937
119,404,359 72,742,433
4,683,398
951,337
3,994,174
428,774
689,224
105,367
417,196
114,709,285 71,764,153
250,758
22,219
102,015
922,848
2,683,057
245,482
51,909,963
541,612
59,763,492 70,031,992
11,676
26,943
10,212,531
9,746,924
5,006,368
4,740,556
465,607
192,146,792
5,634,735
4,422,948
794,591
417,196
186,473,438
272,977
1,024,863
2,928,539
52,451,575
129,795,484
38,619
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
154,769,797 84,081,098
238,850,895 118,980,817 79,632,690
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı
işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
işlemler
Alım satım amaçlı türev finansal araçlar
Vadeli alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Diğer vadeli alım-satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
99
538,967
42,639,098
8,672,347
7,127,080
176,661
212,860
6,737,559
57,587
57,587
1,217,277
526,935
690,342
17,321
253,082
24,445,194
2,411,581
1,096,329
41,181
824,093
106
449,872
-
106
449,872
25,134,173 22,033,613
25,134,173 22,033,613
10,212,531 4,149,102
-
5,372,455
-
22,033,613
22,033,613
9,521,557
-
-
-
4,149,102 5,372,455
4,139,512 5,208,626
2,324,327 2,340,715
1,815,185 2,867,911
9,590
163,829
87,086,723 68,887,686
3,785,834
673,347
44,848
3,279,385
400,775
461,601
91,583
180,989
83,289,213 68,188,947
204,398
30,619
102,015
865,325
2,539,780
224,442
38,528,360
644,430
41,914,660 66,424,131
11,676
25,392
9,521,557
9,348,138
4,665,042
4,683,096
173,419
155,974,409
4,459,181
44,848
3,680,160
553,184
180,989
151,478,160
235,017
967,340
2,764,222
39,172,790
108,338,791
37,068
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
Toplam
-
198,613,507
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU (KAR VE ZARAR CETVELİ)
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01 - 30.09.2014
Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01- 30.09.2013
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.07 - 30.09.2014
Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.07- 30.09.2013
1,455,559
1,316,427
2,992
90,949
-
1,045,816
968,927
4,557
39,962
-
532,645
479,628
1,094
33,845
-
361,870
332,958
1,023
16,752
-
90,949
29,227
15,964
645,930
477,771
133,176
21,702
13,281
809,629
91,688
165,408
55,488
109,920
73,720
128
73,592
108,773
484
28,772
79,517
124,977
39,962
16,210
16,160
444,333
327,505
99,636
5,541
11,651
601,483
67,966
121,527
52,002
69,525
53,561
157
53,404
126,556
583
26,672
99,301
138,011
33,845
12,398
5,680
231,570
167,084
56,293
3,388
4,805
301,075
40,365
66,512
18,597
47,915
26,147
40
26,107
27,573
(41)
(3,226)
30,840
10,921
16,752
6,325
4,812
156,886
112,624
34,457
5,541
4,264
204,984
24,931
43,693
18,689
25,004
18,762
41
18,721
48,818
2,072
22,048
24,698
38,146
1,135,067
934,016
379,934
316,879
183,718
598,863
352,486
183,529
456,445
294,042
47,262
203,698
128,974
42,566
161,159
113,154
-
-
-
-
-
-
-
-
352,486
(68,099)
(82,745)
14,646
294,042
(57,350)
(53,056)
(4,294)
128,974
(19,942)
(26,908)
6,966
113,154
(22,223)
(23,675)
1,452
284,387
-
236,692
-
109,032
-
90,931
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
284,387
284,387
-
236,692
236,692
-
109,032
109,032
-
90,931
90,931
-
Dipnot
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
KAR PAYI GELİRLERİ
Kredilerden alınan kar payları
Zorunlu Karşılıklardan Alınan gelirler
Bankalardan Alınan Gelirler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Kar payı Gelirleri
KAR PAYI GİDERLERİ
Katılma hesaplarına verilen kar payları
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar payları
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
Diğer Kar Payı Giderleri
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)
6.1
6.2
6.3
VII.
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI
(III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ
KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN
ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
(XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
(XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Payları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar (tam TL)
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
(IV-a)
(IV-b)
(IV-d)
(IV-m)
(IV-m)
(IV-c)
(IV-e)
(IV-f)
(IV-g)
(IV-h)
(IV-i)
(IV-j)
(IV-k)
(IV-l)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
6
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XI.1
XI.2
XI.3
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE
İLİŞKİN TABLO (DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU)
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURT DIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR
GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir
tablosunda gösterilen kısım
Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda
gösterilen kısım
XI.4
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01.01-30.09.2014
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-30.09.2013
32,684
-
(19,057)
-
-
-
-
-
-
-
(6,282)
3,811
26,402
(1,268)
(1,268)
(15,246)
-
-
-
-
-
-
-
25,134
(15,246)
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Dipnot
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse senedi
iptal karları
Yasal
yedek
akçeler
Statü yedekleri
Olağanüstü
yedek akçe Diğer yedekler
Dönem net
karı
Geçmiş dönem
karı
Menkul
değer.
değerleme
farkı
Maddi ve
maddi
olmayan
duran varlık
ydf
Ortaklıklarda
n bedelsiz
hisse senetleri
Riskten
korunma
fonları
Satış a. /
durdurulan
f. ilişkin Azınlık payları
dur. v. bir.
hariç toplam
değ. f.
özkaynak
Azınlık
payları
Toplam
özkaynak
Önceki Dönem – (01.01-30.09.2013)
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Önceki dönem sonu bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan
Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış/azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurt dışındaki net yatırım
riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar
yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran
varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte
kontrol edilen ort. (iş ort.)
Bedelsiz hisse senetleri
Kur farkları
Varlıkların elden
çıkarılmasından kaynaklana değişiklik
Varlıkların yeniden
sınıflandırılmasından
kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin
Banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon
düzeltme farkı
Diğer
Dönem net karı veya zararı
Kar dağıtımı (*)
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
(III+IV+V+…XVIII+XIX+XX)
(II–k)
1,100,000
-
-
23,250
-
-
46,405
-
-
246,279
-
4,739
-
-
250,156
-
13,208
-
-
-
-
-
1,684,037
-
-
1,684,037
-
1,100,000
-
23,250
-
46,405
-
246,279
4,739
-
250,156
13,208
-
-
-
-
1,684,037
-
1,684,037
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(15,246)
-
-
-
-
-
(15,246)
-
-
(15,246)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600,000
360,000
240,000
-
-
-
-
-
-
(188,491)
(188,491)
-
(1,509)
(1,509)
-
-
(50,000)
(50,000)
-
-
-
-
-
-
360,000
360,000
-
-
360,000
360,000
-
-
-
-
-
14,395
14,395
-
-
145,608
145,608
-
21,281
21,281
-
236,692
-
(200,156)
(18,872)
(181,284)
-
-
-
-
-
-
236,692
(18,872)
(18,872)
-
-
236,692
(18,872)
(18,872)
-
1,700,000
-
23,250
-
60,800
-
203,396
24,511
-
(2,038)
236,692
-
-
-
-
2,246,611
2,246,611
(*) 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı ile 2012 yılı karından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 250,156 TL tutarındaki net dönem karı, 145,608 TL tutarında olağanüstü yedek,
12,508 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ve 1,887 TL tutarında II. Tertip yedek akçe olmak üzere toplam 14,395 TL tutarında yasal yedek, 18,872 TL tutarında ortaklara ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek
temettü, 21,281 TL tutarında diğer yedek ve 50,000 TL tutarında iç kaynaklardan yapılan sermaye transferi olarak sınıflanmıştır.
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
8
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Dipnot
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye
enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
1,700,000
-
-
23,250
-
-
60,800
-
-
-
-
-
590,000
360,000
230,000
(2,995)
-
-
-
-
2,287,005
-
Menkul
değer.
değerleme
farkı
Azınlık
payları
hariç
toplam
özkaynak
Azınlık
payları
Toplam
özkaynak
-
2,302,049
25,134
-
-
2,302,049
25,134
-
-
-
-
-
-
-
-
-
388,109
360,000
28,109
(2,995)
-
388,109
360,000
28,109
(2,995)
-
-
-
-
284,387
(48,626)
(20,517)
(28,109)
-
-
284,387
(48,626)
(20,517)
(28,109)
-
-
-
-
-
2,948,058
Maddi ve
maddi
olmayan
duran
varlık ydf
Diğer
yedekler
-
203,396
-
12,235
-
-
300,343
-
2,025
25,134
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,202
27,202
-
-
(229,093)
(229,093)
-
-
-
-
-
17,069
17,069
-
-
5,555
5,555
-
-
284,387
-
(71,250)
(20,517)
(50,733)
-
-
23,250
-
77,869
-
208,951
39,437
284,387
-
27,159
Statü
yedekleri
Dönem net Geçmiş dönem
karı
karı
Ortaklıklardan
bedelsiz hisse
senetleri
Satış a. /
Riskten durdurulan f.
korunma
ilişkin dur.
fonları v. bir. değ. f.
Olağanüstü
yedek
akçe
Yasal
yedek
akçeler
Cari dönem (01.01-30.09.2014)
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI
Dönem Başı Bakiyesi 31.12.2013
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış/azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.)
bedelsiz hisse senetleri
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan
değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer (**)
XVII
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem net karı veya zararı
Kar dağıtımı (*)
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
XI.
X.
Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(II–k)
(*) 27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı ile 2013 yılı karından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 300,343 TL tutarındaki net dönem karı, 5,555 TL tutarında olağanüstü yedek,
15,017 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ve 2,052 TL tutarında II. Tertip yedek akçe olmak üzere toplam 17,069 TL tutarında yasal yedek, 20,517 TL tutarında ortaklara ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek
temettü, 27,202 TL tutarında diğer yedek ve 230,000 TL iç kaynaklardan yapılan sermaye transferi olarak sınıflanmıştır.
(**) Banka’nın sermaye artışında taahhüt edilen sermayeden ortağın rüçhan hakkını kullanmaması sonucu 2,995 TL tutarındaki kendi hissesini iktisap etmesini ifade etmektedir.
9
2,948,058
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01-30.09.2014
Önceki Dönem
01.01-30.09.2013
441,581
385,300
A.
Bankacılık faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan kar payları
Ödenen kar payları
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
1,394,951
(614,313)
165,850
63,477
41,304
(452,800)
(89,696)
(67,192)
1,027,979
(438,343)
124,956
55,403
41,479
(348,982)
(49,823)
(27,369)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
(1,298,905)
436,964
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı finansal varlıklarda net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan olarak sınıflandırılan fv’larda net (artış) azalış
Bankalar ve kıymetli maden depo hesaplarındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankalardan toplanan fonlarda net artış (azalış)
Diğer toplanan fonlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
2,970
(2,774,097)
(4,573,962)
14,963
529,194
3,963,497
1,296,887
241,643
(22,812)
(33,911)
(3,338,264)
(125,247)
408,376
2,430,201
1,067,063
51,558
I.
Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
(857,324)
822,264
B.
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
II.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
(765,298)
(761,125)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen bağlı ortaklık ve iştirakler ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)
Elden çıkarılan bağlı ortaklık ve iştirakler ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(26,912)
(86,945)
5,253
(702,326)
67,957
(22,325)
(32,434)
(45,109)
28
(677,609)
(6,001)
C.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
III.
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
336,488
341,128
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
357,005
(20,517)
-
360,000
(18,872)
-
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
13,505
24,767
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış) (I + II + III + IV)
(1,272,629)
427,034
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(V-a)
3,167,289
1,831,067
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(V-a)
1,894,660
2,258,101
(V-c)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
a.
Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması:
Banka muhasebe kayıtlarını, konsolide olmayan finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1
Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun “Muhasebe ve Raporlama” başlıklı 37. maddesi hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan ve 1 Kasım 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe konulan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ile beraber Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”), bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak düzenlemektedir.
2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 2499 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu(“Kurum”) kurulmuştur. Finansal tabloların hazırlanmasında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları /
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
b.
Sınıflamalar
Bulunmamaktadır.
c.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları:
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen alım satım amaçlı finansal varlıklar ve yükümlülükler
dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile
bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu
varsayımlar ve tahminler esas itibarıyla finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamalarını ve varlıkların
değer düşüklüğünü içermekte olup düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu
düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
11
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar (devamı)
d.
Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi:
Banka’nın finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21 Ocak 2005 tarih - 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile
enflasyon muhasebesi uygulanmasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiş ve 1 Ocak 2005’ten itibaren
enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.
II.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Banka, kullandığı kaynakların ve aktiflerin risk ve getiri açısından dengesini kurarak, riskleri azaltmaya ve kazançları
artırmaya yönelik bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Aktif-pasif yönetiminin temel hedefi Banka’nın
likidite riski, kur riski ve kredi riskini belli sınırlar içinde tutmak; karlılığı artırmak ve Banka’nın özkaynaklarını
güçlendirmektir. Banka’nın aktif-pasif yönetimi “Aktif-Pasif Komitesi (“APKO”)” tarafından Banka Üst Düzey Risk
Komitesi’nce belirtilen risk limitleri dahilinde yürütülmektedir.
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara kaydedilmektedir.
Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası’nın açıkladığı
kurlardan değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak
kayıtlara yansıtılmıştır.
Banka, Tasfiye Olunacak Alacaklar, Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer Alacaklar hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riskinin Banka’ya ait
olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplarından kullandırılan yabancı para krediler ve alacaklar bakiyelerini, bu
hesaplara intikal tarihindeki kurlar üzerinden Türk Lirası’na çevirerek takip etmektedir. Katılma hesaplarından
kullandırılan yabancı para ve dövize endeksli kredilerin, riski katılma hesaplarına ait olan kısmı ise cari kurlarla
değerlenerek oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kar veya zararı hesaplarında takip edilmektedir.
Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk Lirası’na dönüştürülmesinden
kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Banka’nın aktifleştirdiği kur farkı bulunmamaktadır.
III.
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler
Türk parası cinsinden iştirakler ve bağlı ortaklıklar, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı” (“TMS 27”) uyarınca maliyet değeriyle muhasebeleştirilmekte ve varsa değer kaybı ile ilgili
karşılık düşüldükten sonra, konsolide olmayan finansal tablolara yansıtılmaktadır.
IV.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Banka, yabancı para pozisyon riskini azaltmak ve döviz likiditesini yönetmek amacıyla yabancı para vadeli döviz
işlemlerine girmektedir. Banka’nın türev ürünleri “TMS 39” gereğince “Riskten Korunma Amaçlı” ve “Alım Satım
Amaçlı” olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev işlemler ekonomik olarak Banka için risklere karşı etkin
bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak “TMS 39” kapsamında riskten korunma amaçlı olarak
tanımlanamayanlar “Alım satım amaçlı” olarak muhasebeleştirilmekte ve rayiç değerleri ile bilançoda “Alım Satım
Amaçlı Türev Finansal Varlıklar / Borçlar” hesabında izlenmektedir. Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın riskten
korunma amaçlı türev finansal varlığı / borcu bulunmamaktadır.
Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.
Vadeli döviz alım satım ve swap işlemlerinin gerçeğe uygun değerleri indirgenmiş nakit akım modelinin kullanılması
suretiyle hesaplanmaktadır. Alım satım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen farklar, gelir
tablosunda “Ticari Kar/Zarar” kaleminde muhasebeleştirilmektedir.
Saklı türev ürünler, ilgili saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin esas sözleşmenin ekonomik özellikleri
ve riskleri ile yakından ilgili olmaması; saklı türev ürünle aynı sözleşme koşullarına haiz farklı bir aracın türev ürün
tanımını karşılamakta olması ve karma finansal aracın, gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kar veya zararda
muhasebeleştirilen bir biçimde gerçeğe uygun değerden ölçülmemesi durumunda esas sözleşmeden ayrıştırılmaktadır
ve “TMS 39”a göre türev ürünü olarak muhasebeleştirilmektedir. Esas sözleşme ile söz konusu saklı türev ürününün
yakından ilişkili olması halinde ise esas sözleşmenin dayandığı standarda göre muhasebeleştirilmektedir.
12
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Kar payı gelirleri kullandırılan fonlar üzerinden tahakkuk esasına göre iç verim oranı yöntemi kullanılarak kayıtlara
kaydedilmekte olup, finansal tablolarda kar payı gelirleri hesabında muhasebeleştirilmiştir. İlgili mevzuat uyarınca
donuk alacak haline gelen kredilerin kar payı tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar
tahsil edilene kadar kar payı gelirleri dışında tutulmaktadır.
Banka, kar/zarar katılma hesapları üzerinden birim değer hesaplama yöntemine göre gider reeskontu hesaplamaktadır
ve bu tutarlar bilançoda “Toplanan Fonlar” hesabı üzerinde gösterilmiştir.
VI.
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Tahsil edildikleri dönemde gelir veya gider kaydedilen bazı bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyon gelir
ve giderleri dışında, ücret ve komisyon gelir ve giderleri ilişkilendirilen işlemin süresine bağlı olarak gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
Banka tarafından kullandırılan krediler için peşin tahsil edilen ücret ve komisyonların cari dönemi ilgilendirilen
bölümü Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde iç verim yöntemi ile dönem gelirlerine yansıtılmaktadır.
Peşin tahsil edilen ücret ve komisyonların gelecek döneme ilişkin kısımları ise “Kazanılmamış Gelirler” hesabına
kaydedilerek bilançoda “Diğer Yabancı Kaynaklar” içerisinde gösterilmektedir.
VII.
Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Banka finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya hazır
finansal varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri teslim tarihine
göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması şekli ilgili varlıkların
Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
a.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar’a yansıtılan finansal varlıklar:
Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: “Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar” ile ilk
kayda alınma sırasında “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan
finansal varlıklar”.
Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar
sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklar ile alım satım amaçlı türev finansal araçlardır.
Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı öngörülen işlem
fiyatlarından kayda alınmakta ve müteakiben gerçeğe uygun değerleri ile taşınmaktadır. Yapılan değerleme sonucu
oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.
Banka’nın alım satım amaçlı olarak elde tutulanlar dışında “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklar” olarak sınıflandırılan finansal varlıkları bulunmamaktadır.
b.
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet
bedellerine, işlem maliyetlerinin eklenmesi ile muhasebeleştirilmektedirler. Satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılan ve kote olmayan özkaynağa dayalı araçlar ise maliyet değerlerinden varsa değer düşüklükleri
indirildikten sonraki değerleri ile kayda alınmaktadırlar.
Satılmaya hazır finansal varlıkların iskonto ve primleri iç verim oranının hesaplanmasında dikkate alınarak kar payı
geliri olarak gelir tablosuna yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıkların kar payı reeskontları kar/zarar ile
ilişkilendirilmekte, rayiç değer farkları ise özkaynak kalemleri arasında bulunan “Menkul Değerler Değerleme Farkı”
hesabına kaydedilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar elden çıkarıldığında, o ana kadar özkaynakta birikmiş
olan rayiç değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
13
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
c.
Kredi ve alacaklar:
Kredi ve alacaklar sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen ve
alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı kar-zararda yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
tanımlananlar dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. Banka, krediler ve alacakların ilk kaydını gerçeğe
uygun değerini yansıttığı öngörülen elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde iç verim
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden muhasebeleştirilmekte ve bunların teminatı olarak alınan
varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masrafları işlem maliyetinin bir bölümü olarak
kabul etmeyip doğrudan gider hesaplarına yansıtmaktadır.
d.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti
dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya
belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta
ve kayda alınmayı müteakiben iç verim yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye
kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ilgili kar payı gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Bilanço tarihi
itibarıyla Banka’nın vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır.
VIII.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin
bulunup bulunmadığı hususu her bilanço döneminde değerlendirilir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması
durumunda değer düşüklüğü karşılığı finansal varlık sınıfları bazında aşağıda açıklandığı şekilde ayrılır.
i)
Kredi ve alacaklar:
Banka, kredilerin tahsil edilemeyeceğine dair bulguların varlığı halinde 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca III., IV., ve V. Grup krediler içinde
sınıflamakta ve bu tutarlar için özel karşılık ayırmaktadır. Banka, finansal durumu ve/veya ödeme kabiliyeti zayıf
olan krediler için ait olduğu grupta öngörülen asgari oranların üzerinde özel karşılık ayırabilmektedir.
Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlar gelir tablosunda
"Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı" hesabından düşülmekte, önceki dönemlerde karşılık ayrılmış ya da aktiften
silinmiş olan kredilere istinaden yapılan anapara tahsilatları "Diğer Faaliyet Gelirleri" hesabına kaydedilmektedir.
14
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar (devamı)
ii)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarda değer düşüklüğü zararı meydana geldiğine ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının finansal varlığın orijinal
kar payı oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür;
değer düşüklüğü için karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir.
iii)
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen satılmaya hazır bir
finansal varlığın değerinin düştüğüne ilişkin tarafsız göstergelerin bulunması durumunda, doğrudan özkaynakta
muhasebeleştirilmiş bulunan toplam zarar özkaynaktan çıkarılarak kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak kar veya
zararda muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararları, kar veya zarar aracılığıyla iptal edilmez. Gerçeğe
uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden gösterilemeyen
borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara ilişkin değer düşüklüğü zararının oluştuğuna yönelik
tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer düşüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit
akışlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan cari piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür. Bu tür değer düşüklüğü zararları iptal
edilemez.
IX.
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklar ve borçlar, Banka’nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve
ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal varlığı ve
borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.
X.
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Kira sertifikalarının katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) açık piyasa
işlemlerine (“APİ”) konu edilebilmesi için; T.C. Merkez Bankası APİ talimatında değişiklikler yapılmış ve katılım
bankaları için ayrı ek çerçeve sözleşmesi oluşturulmuştur. Yapılan bu düzenlemeler ile katılım bankalarının fona
ihtiyacı oldukları durumda ya da likidite fazlalıklarını değerlendirmek amacıyla portföylerinde bulunan Kira
Sertifikalarını geri alım vaadiyle satım ya da geri satım vaadiyle alım kapsamında T.C. Merkez Bankası ile işlem
yapılmasına olanak sağlayan bir işlem türü oluşturulmuştur. Bu kapsamda, T.C. Merkez Bankası ile ilk olarak 14
Haziran 2013 tarihinde aktifte yer alan Hazine Kira Sertifikaları geri alım vaadiyle satış işlemine konu edilerek APİ
işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren T.C. Merkez Bankası’nın değişik vadelerde açmış olduğu alım
ihalelerine teklifler verilerek bilançonun aktifinde yer alan Hazine Kira sertifikaları geri alım vaadiyle satış işlemine
konu edilmekte ve bu kapsamda fon temin edilmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Banka’nın 350,038 TL tutarında geri alım vaadiyle satış işlemi bulunmaktadır (31
Aralık 2013: 221,428).
XI.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin
borçlar hakkında açıklamalar
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 57’inci maddesi gereği “Bankalar 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmeler ile kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve
satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut
finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti
olan ortaklıklara katılamazlar. Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan emtia ve gayrimenkullerinin elden
çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar kurul tarafından belirlenir.”
Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri varlıkların elden çıkarılması ile muhasebeleştirme ve değerlemesine
ilişkin esaslar 1 Kasım 2006 tarih 26333 ve 24 Nisan 2007 tarih ve 26592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden
Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
15
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XI.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin
borçlar hakkında açıklamalar (devamı)
Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için
katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar
üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur ve bu varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlığın satış amaçlı
elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların (veya
elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek
durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim
kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların
tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden
çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin
beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal
edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma
süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar
nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış
planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda söz konusu varlıklar satış amaçlı elde
tutulan varlık olarak sınıflandırılmaya devam edilir. Satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması,
ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını
engellemez.
Banka’nın aktifinde alacaklarından dolayı edindiği duran varlıklar bulunmakla beraber, bankacılık mevzuatında yer
alan düzenlemeler gereği edinildikleri tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde elden çıkarılamamış olmaları veya bu süre
içinde elden çıkarılacaklarına ilişkin somut bir planın olmaması nedeniyle söz konusu varlıklar amortismana tabi
tutulmakta ve satış amaçlı duran varlıklar yerine maddi duran varlıklar içerisinde sınıflandırılmaktadır.
Ancak Banka’nın, alacaklarından dolayı elde ettiği gayrimenkuller, vadeli satış sözleşmesi akdedilmesine bağlı olarak
mali tablolarda satış amaçlı elde tutulan duran varlık satırında sınıflandırılmaktadır.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılacak veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir
bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Banka’nın durdurulan
faaliyeti bulunmamaktadır.
XII.
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarlarından
birikmiş itfa payları ve varsa değer azalış karşılığı düşüldükten sonraki değerleri ile izlenmekte olup, itfa payı,
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Banka’nın diğer maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar, bilgisayar yazılımları olup söz
konusu varlıkları için faydalı ömrü 2004 yılı öncesi alımlar için 5 yıl olarak belirlenirken 2004 ve sonraki
dönemlerdeki girişler için 3 yıl olarak belirlenmiştir.
Banka kayıtlarında iştirak ve bağlı ortaklıklar ile ilgili şerefiye yoktur.
16
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XIII.
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarlarından birikmiş
amortismanlar ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonraki değerleri ile izlenmektedir.
Amortisman, maddi duran varlıklar için doğrusal amortisman metoduyla varlıkların tahmini faydalı ömürleri dikkate
alınarak ayrılmakta olup, kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkuller
Menkuller, finansal kiralama ile edinilen menkuller
%2
%6.67 - %20
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için
öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar
amortisman ayrılmaktadır. Özel maliyetler kira sürelerine bağlı olarak doğrusal amortisman yöntemi ile itfa
edilmektedir.
Maddi duran varlığın geri kazanılabilir değerinin (gerçeğe uygun değer ile kullanım değerinin yüksek olanı) ilgili
varlığın defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu varlığın defter değeri karşılık ayrılmak suretiyle geri
kazanılabilir değerine indirgenir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar veya zarar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin farkı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar aktifleştirilmekte,
diğer onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım
harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan,
varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi
maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
Banka, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutmuş olduğu
gayrimenkulleri yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflamaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet
bedelinden birikmiş amortisman ve eğer varsa değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. Amortisman gideri ilgili varlığın
faydalı ömrü üzerinden normal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanır.
XIV.
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Kiracı olarak yapılan işlemler
Finansal kiralama yoluyla alınan maddi duran varlıklar kiranın başlangıç tarihinde Banka’nın aktifinde bir varlık,
pasifinde ise bir borç olarak kaydedilir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan bu tutarın tespitinde, varlığın gerçeğe
uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı esas alınır. Kira ödemelerinde katlanılan
doğrudan maliyetlerden finansal kiralama işlemiyle ilgili olan tutarlar, finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların
maliyetine eklenerek aktifleştirilmektedir. Kira ödemeleri, kiralamadan doğan finansman maliyetlerini ve kiralamaya
konu varlığın tutarının o döneme isabet eden kısmını içermektedir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulmakta ve
geri kazanılabilir değerlerinde bir azalma tespit edildiğinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.
Banka, faaliyet kiralama kapsamındaki anlaşmalara istinaden yaptığı kira ödemelerini kira süresi boyunca, eşit
tutarlarda gider kaydetmektedir.
Kiraya veren olarak yapılan işlemler
Banka, katılım bankası olarak, finansal kiralama işlemlerinde kiraya veren olarak yer almaktadır. Banka finansal
kiralamaya konu edilmiş varlıkları bilançoda net kiralama yatırımı tutarına eşit değerde bir alacak olarak
göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri sağlayacak şekilde yansıtılır.
17
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XV.
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı”na (“TMS 37”) uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün
bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve
yükümlülüğün tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir.
Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için “Dönemsellik ilkesi” uyarınca bu
yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde, gerçekleşme olasılığının yüksek olması durumunda ve tutarı güvenilir olarak
tahmin edilebiliyorsa, karşılık ayrılmaktadır.
Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Banka’dan kaynak
çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda
açıklanmaktadır.
XVI.
a)
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Tanımlanmış fayda planları:
Banka, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almak amacıyla, askerlik nedeniyle, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi istemesi ile veya
kanunda sayılan zorlayıcı sebeplerle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen ve
ölüm nedeni ile iş akdi sona eren personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Banka, “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümleri uyarınca
bağımsız bir aktüer şirket tarafından hesaplanan yükümlülük tutarını ilişikteki finansal tablolarına yansıtmıştır.
Banka, tüm aktüeryal kayıp ve kazançlarını, diğer kapsamlı gelir tablosu altında muhasebeleştirmektedir.
Banka çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar yoktur.
b)
Tanımlanmış katkı planları:
Banka, çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“Kurum”) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek
zorundadır. Banka’nın ödemekte olduğu katkı payı dışında, çalışanlarına veya Kurum’a yapmak zorunda olduğu
başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
c)
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar:
“TMS 19” kapsamında “Çalışanlara kısa vadeli faydalar” olarak tanımlanan izin tazminatlarından doğan
yükümlülükler hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir.
Banka yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yılsonu bütçe hedeflerine ulaşılabileceğinin öngörüldüğü
durumlarda performans prim karşılığı hesaplamaktadır.
18
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XVII.
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Cari vergi
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başkaca bir vergi ödenmemektedir. Vergi mevzuatı
uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan matrahlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak
ödenmekte ve bu şekilde yıl içeresinde ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara
ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. 3 Şubat 2009 tarih ve 27130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 3 Şubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30 uncu maddelerinde
yer alan bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi
aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü
ödemelerine uygulanan stopaj oranı %15’tir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına
ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar
da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup
izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı
olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların % 75’i, Kurumlar
Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında
tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21 Kasım
2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama
amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile
finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak
uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu
taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli
hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması
durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine
devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı
gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap dönemini takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin
kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Ancak; mali zararın oluşması durumunda geçmiş yıllarda bu zararlar tutarı
kadar karlar üzerinden ödenmiş vergilerin iade edilmesi uygulaması yoktur. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları
vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır.
Ertelenmiş vergi
Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri
arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”
(“TMS 12”) hükümlerince, sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kar elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe,
genel kredi karşılıkları hariç indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir
geçici farklar üzerinden ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplamıştır. Ertelenmiş vergi aktif ve yükümlülükleri
netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır. Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen kalemlerin vergi
etkileri de özkaynaklara yansıtılır.
19
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Toplanan fonlar dışında kalan borçlanmayı temsil eden araçlar, kayda alınmalarını izleyen dönemde iç verim oranı
yöntemi ile iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir. Banka, söz konusu borçlanmayı temsil eden araçlar için
riskten korunma teknikleri uygulamamaktadır.
Banka’nın kendisinin ihraç ettiği, borçlanmayı temsil eden araçlar bulunmamaktadır.
Banka hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç etmemiştir.
Kira Sertifikası (Sukuk) ihracı aracılığıyla borçlanma
Banka çeşitli yatırımcılardan fon toplamak amacıyla 31 Ekim 2011 tarihinde 350 Milyon ABD Doları tutarında 5 yıl
vadeli yıllık kar payı oranı %5.875 olan Kira Sertifikası ( Sukuk) ihraç etmiştir. Banka bu ihraç işlemini, bu işlem için
özel olarak kurmuş olduğu ve bağlı ortaklığı olan KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (Dipnot Beşinci Bölüm I-h)
aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Bu ihraç kapsamında KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Kira Sertifikası
yatırımcılarından toplanan 350 Milyon ABD Doları Banka’nın bazı gayrimenkulleri, bazı kredi alacaklarını ve bazı
finansal kiralama alacaklarını KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.’ye devretmesi karşılığında Banka’ya transfer
edilmiştir. Bu işlem kapsamında Banka net defter değeri 61,195 TL olan gayrimenkullerini KT Sukuk Varlık
Kiralama A.Ş.’ ne piyasa fiyatı olan 248,734 TL (136,870 bin ABD Doları) bedelle satmış ve 5 yıl için 5. yıl
sonunda bu gayrimenkullerin Banka’ya geri devir edilmesi opsiyonu ile geri kiralamıştır.
Bu işlem BDDK’nın B.02.1.BDK.-.06.00.00-045.01(3/8)-5397 sayılı ve 13 Mart 2012 tarihli yazısı doğrultusunda
“TMS 17” kapsamında ‘satış ve geri kiralama’ işlemi olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu muhasebeleştirme sonucunda
yukarıda bahsedilen işlem öncesinde bilançodaki net defter değeri 61,195 TL olan gayrimenkullerin defter değerleri
248,734 TL’ye yükselmiştir. Devredilen gayrimenkullerin satış işleminden önceki net defter değeri olan 61,195 TL ile
satış ve geri kiralama işlemi neticesinde 248,734 TL’ye yükselen net defter değeri arasındaki fark 187,539 TL kira
süresi olan 5 yıl boyunca etkin kar payı oranı yöntemiyle gelir tablosunda gelir olarak kaydedilmek üzere ertelenmiş
gelir olarak bilançoda Diğer Yabancı Kaynaklar kalemi içine dahil edilmiştir. 30 Eylül 2014 itibarıyla bahsi geçen
ertelenmiş gelirin 26,320 TL’si gelir tablosuna gelir olarak yansıtılmıştır. Maddi duran varlıklar hesap kaleminde yer
alan, devredilen gayrimenkuller üzerindeki yukarıda bahsedilen fark da aynı şekilde kira süresi boyunca “diğer
giderler” hesap kalemi kullanılarak gelir tablosuna gider olarak yansıtılmaktadır.
Gayrimenkullerin Banka tarafından geri kiralanması sonucunda 5 yıl boyunca KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.’ne
altı aylık dönemler itibarıyla yapılacak ve toplamı 177,076 bin ABD Doları olan tutarın %5.875 kar payı oranı
kullanılarak işlem tarihine indirgenmiş değeri olan 136,870 bin ABD Doları Banka tarafından Kiralama İşlemlerinden
Borçlar kalemi içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
İşlem kapsamında KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Banka’ya aktarılan 350 Milyon ABD Doları’ndan (tam
tutar) sat ve geri kiralama işlemi kapsamı dışında kalan tutar olan 213,130 bin ABD Doları bilançoda Alınan Krediler
kalemi içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
İlave olarak, banka çeşitli yatırımcılardan fon toplamak amacıyla iştiraki olan KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama
A.Ş. tarafından 13-14-15 Kasım 2013 tarihlerinde halka arz edilen 150 milyon TL(tam tutar) nominal değerli, 364
gün vadeli, 18 Kasım 2014 itfa tarihli, TRDKTVKK1411 ISIN kodlu kira sertifikaları, Borsa Yönetim Kurulu'nun 24
Ekim 2013 tarihli kararı çerçevesinde, 20 Kasım 2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarında (kot içi) olarak işlem görmeye başlayan kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Banka,
finansal kiralamaya konu varlıklarını kira sertifikası ihracına konu etmiştir. Halka arzda kira sertifikalarına ilişkin
yıllık gelir dağıtım oranı %9.10 olarak belirlenmiş (dönemsel gelir dağıtım oranı %2.27) buna göre 100 TL nominal
değerli kira sertifikası 100 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. İhraç edilen TRDKTVKK1411 ISIN kodlu kira
sertifikası 1. dönem gelir dağıtımı işlemleri 18 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları (3,405,000
TL tam tutar) ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Banka , KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 500 milyon ABD doları (tam tutar) nominal değerli, 26
Haziran 2014 başlangıç tarihli ve 26 Haziran 2019 itfa tarihli 5 yıl vadeli, 6 ayda bir ara kar payı ödemeli, yıllık
maliyeti %5.16 olan sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Sukuk ihracı yurtdışında nitelikli yatırımcıya yapılmıştır.
Banka , KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 50 milyon TL nominal değerli(tam tutar), 29 Eylül
2014 başlangıç tarihli ve 29 Aralık 2014 itfa tarihli, yıllık maliyeti %9.04 olan sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.
20
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar (devamı)
Banka , KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 100 milyon TL nominal değerli(tam tutar), 29 Eylül
2014 başlangıç tarihli ve 23 Mart 2015 itfa tarihli, yıllık maliyeti %9.81 olan sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.
XIX.
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Banka’nın hisse senedi ihracı ile ilgili önemli tutarda işlem maliyetleri bulunmamaktadır.
XX.
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve olası borç ve taahhütler olarak
bilanço dışı işlemlerde gösterilmektedir.
XXI.
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Banka’nın almış olduğu devlet teşviki bulunmamaktadır.
XXII.
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Banka Kurumsal ve Ticari Bankacılık; Bireysel Bankacılık; Uluslararası Bankacılık, Hazine ve Yatırım Bankacılığı
olarak üç ayrı ana bölümle faaliyetlerini yürütmektedir. Her bir bölüm kendine mahsus ürünlerle hizmet vermekte
olup faaliyet sonuçları bu bölümler bazında izlenmektedir.
Faaliyet bölümlerine göre raporlama, Dördüncü Bölüm X. no’lu dipnotta sunulmuştur.
XXIII.
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
Banka’nın diğer hususlara ilişkin açıklaması bulunmamaktadır.
21
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
(Yönetmelik)”, “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” ve “Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı
Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ” ile 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan
“Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak
düzenlenen veriler kullanılır. Kullanılan veriler ilgili yönetmelik kapsamında “Alım Satım Hesapları” ve “Bankacılık
Hesapları olarak kredi riski ve piyasa riski hesaplamasına tabi tutulur. Alım satım hesapları (“trading book”);
Banka’nın alım ve satım işlemlerinde bulunmak amacıyla kısa vadeli olarak ve/veya alım ve satım fiyatları arasındaki
beklenen ya da gerçekleşen fiyat farklılıklarından ya da diğer fiyat ve kur değişikliklerinden faydalanmak amacıyla
ellerinde bulundurduğu finansal araçlar ve emtia ile söz konusu finansal araçlar ve emtia ile ilgili pozisyonlardan
kaynaklanan risklerden korunma ya da bu riskleri azaltma amacıyla yapılan türev finansal araçlar ve spekülatif amaçlı
türev finansal araçların izlendiği bilanço içi ve dışı hesapları ve pozisyonları kapsamaktadır. Alım satım hesapları
dışındaki hesaplar Bankacılık Hesapları (“banking book”) olarak tanımlanmaktadır.
Bankacılık hesapları, varlıklar için Merkez Bankasından Alacaklar, Bankalardan Alacaklar, Kredi ve Alacaklar,
Kiralama İşlemlerden Alacaklar ve Diğer Alacaklar; yükümlülüklerde ise; Toplanan Fonlar, İhraç Edilen Menkul
Kıymetler, Kullanılan Krediler, Sermaye Benzeri Krediler, Diğer Borçlar kalemlerini kapsamaktadır. Türev ürünler ve
satılmaya hazır finansal varlıklar Alım Satım Hesaplarında takip edilmektedir.
Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri risk ağırlıklı varlıkların ve gayri
nakdi kredilerin ilgili mevzuattaki risk ağırlık oranlarına göre belirlenmesi ve yine ilgili mevzuat gereği piyasa riski
ile operasyonel riskin hesaplanarak sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil edilmesi şeklindedir.
Kredi riski, risk ağırlıklı varlıkların ve gayrinakdi kredilerin ilgili mevzuattaki risk ağırlık oranlarına tabi tutulması ve
risk azaltım tekniklerinin uygulanması ile hesaplanırken, piyasa riski için standart metot ve operasyonel risk için
temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır.
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre
hesaplanan sermaye yeterliliği standart oranı 30 Eylül 2014 itibarıyla %15.12 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2013:
%14.24).
22
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
30 Eylül 2014
Risk Ağırlıkları(*)
Cari Dönem
%20
%50
%75
%100
%150
%200
%250
-
252,493
4,358,212
2,682,199
11,970,988
118,368
162,220
15,378
6,479,918
1,262,467
8,716,423
3,576,265
11,970,988
78,912
81,110
6,151
4,430,976
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,534
1,214,919
1,561,528
-
1,070,258
-
-
-
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
339,768
-
-
-
8,481,394
-
-
-
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
135,994
-
-
3,576,265
5,493
-
-
-
28,408
-
7,141,636
-
1,215,305
-
-
-
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan
ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
%0
62
-
13,253
-
41,735
-
-
-
139
-
-
-
-
78,912
81,110
6,151
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli
Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,532,037
47,548
-
-
1,156,803
-
-
-
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
(*) Banka menkul kıymetleştirme yapmadığından %1250 risk ağırlığı yukardaki tablolarda gösterilmemiştir.
23
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
31 Aralık 2013
Risk Ağırlıkları(*)
Önceki Dönem (*)
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan
ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
%0
%20
%50
%75
%100
%150
%200
%250
-
288,497
3,255,024
2,528,361
10,532,501
181,986
105,642
37,368
4,993,804
1,442,483
6,510,048
3,371,148
10,532,501
121,324
52,821
14,947
3,228,145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,649
1,442,482
1,032,671
-
625,689
-
-
-
312,784
144,708
-
-
3,371,148
7,996,754
14,412
-
-
-
45,172
-
5,469,600
-
907,099
-
-
-
24
-
7,777
-
14,815
-
-
-
211
-
-
-
-
121,324
52,821
14,947
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli
Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
1,221,111
1
-
-
973,732
-
-
-
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
Diğer Alacaklar
(*) Banka menkul kıymetleştirme yapmadığından %1250 risk ağırlığı yukardaki tablolarda gösterilmemiştir.
Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Cari dönem (*)
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0.08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5)*100
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5)*100
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5)*100
1,564,789
40,943
147,418
3,312,535
15.12
12.79
13.17
Önceki dönem
1,354,350
33,767
116,665
2,678,763
14.24
-
(*)Banka özkaynaklarını 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplamakta ve Sermaye Yeterlililği Standart Oranı hesaplamasını
bu çerçevede yapmaktadır. Önceki dönem olarak verilen bilgiler mülga yönetmelik çerçevesinde hesaplanmıştır.
24
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler :
Cari Dönem
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem k ârı içerisinde
muhasebeleştirilmeyen hisseler
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara
yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncımaddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek
sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşa n
tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek
sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin
edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana
sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin
%10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların
Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
25
2,886,294
2,287,005
23,250
286,820
78,872
284,387
284,387
2,960,334
12,276
40,847
13,054
7,863
74,040
2,886,294
-
83,670
52,216
31,454
2,802,624
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana
sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin
%10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları
ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen
elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine
kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına
istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının,
Bankaların Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana
sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da
dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının
Bankaların Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve ka tkı
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek ser maye
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti
sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri
uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
26
Cari Dönem
531,459
381,329
150,130
531,459
531,459
3,334,083
-
2,750
18,798
-
-
-
3,312,535
-
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)
Önceki dönem
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal sermaye
Sermaye taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermayeye İlişkin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal karları
Yedek akçeler (*)
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kar
Net dönem karı
Geçmiş yıllar karı
Muhtemel riskler için a. serb. karşılıkların ana sermayenin %25'ine kadar olan kısmı
İştirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrim. satış kazançları
Birincil sermaye benzeri borçlar
Zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı (-)
Net dönem zararı
Geçmiş yıllar zararı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi olmayan duran varlıklar (-)
Ana sermayenin %10'unu aşan ertelenmiş vergi varlığı tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki aşım tutarı (-)
Ana sermaye toplamı
KATKI SERMAYE
Genel karşılıklar
Menkuller yeniden değerleme değer artışı tutarının %45'i
Gayrimenkuller yeniden değerleme değer artışı tutarının %45'i
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem karı içerisinde
muhasebeleştirilmeyen hisseler
Birincil sermaye benzeri borçların ana sermaye hesaplamasında dikkate alınmayan kısmı
İkincil sermaye benzeri borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin
Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
Katkı sermaye toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı)
Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana
Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri
Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz
Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle
Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia
Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter
Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
27
1,700,000
2,060,000
360,000
23,250
252,306
300,343
300,343
24,125
38,046
55,698
2,206,280
126,414
350,741
911
478,066
2,684,346
5,583
-
-
2,431
3,152
2,678,763
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)
Finansal Risk Yönetimi amaçları çerçevesinde Banka portföyündeki piyasa risklerinin yönetilebilmesi amacıyla
BDDK tarafından hazırlanarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç
Sistemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında “Risk Yönetimi Sistemi” altında Piyasa riski yönetimi faaliyetleri
belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından adı geçen Yönetmelik baz alınarak Risk Yönetimi Sisteminin Organizasyonel ve İşlevsel
Banka içi uygulamaları düzenlenmiştir, Banka “Risk Yönetim Sistemi ve Risk Yönetim Başkanlığı Çalışma Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönetmelik”i onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu İç Yönetmelik ve Yönetim Kurulu tarafından
onaylanarak yürürlüğe konulan “Hazine Müdürlüğü, Piyasa Riski ve Likidite Riski Yönetimi Politika ve Uygulama
Usulleri” kapsamında Piyasa risklerinin nasıl yönetileceği belirlenmiştir. Ayrıca; Banka Yönetim Kurulu, İç
Yönetmelik ve ilgili risk politikaları ile Risk Yönetim Başkanlığı ile üst düzey yönetimi, Banka’nın maruz kaldığı
riskleri tanımlama, ölçme, izleme ve yönetmesi hususlarında nihai sorumluluk kendinde kalmak kaydıyla ilgili
düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur.
Ayrıca yine aynı tarih ve sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik” ve ilgili sonraki tebliğler kapsamında Banka Portföyünün Piyasa Riskine
maruz değerinin standart yöntemlerle ölçülerek BDDK’ya gönderilmesi ve Banka sermaye yeterliliği hesaplamasında
da bu şekilde dikkate alınmasına başlanmıştır.
Genel piyasa riski ve spesifik risklere karşı bulundurulması gereken sermaye, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in “Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması”na ilişkin
3’üncü bölümü uyarınca “Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi”ne göre hesaplanıp, aylık olarak
raporlanmaktadır. 28 Haziran 2012 tarihinde 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik” İkinci Kısım İkinci Bölümde yer alan “Piyasa
Riskine Esas Tutar” hesaplamasına ilişkin esaslar uyarınca, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla söz konusu yönteme göre
hesaplanan piyasa riskinin detayları aşağıda sunulmuştur:
II.
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar:
Cari Dönem
30.09.2014
Önceki Dönem
31.12.2013
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
15,451
14,451
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
11,395
3,392
-
-
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
7,709
8,408
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
4,429
5,493
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
1,959
2,023
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x IX)
28
-
-
40,943
33,767
511,788
422,088
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Banka’nın maruz kalabileceği zarar
olasılığını ifade etmektedir. Standart metot yöntemine göre kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken
Banka’nın, tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu’nun belirlediği pozisyon limitleri günlük olarak izlenmekte, Banka’nın pozisyonlarında
bulunan yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel değer değişiklikleri de ayrıca gözlenmektedir. Söz konusu
limitler hem YP net genel pozisyon için hem de bu pozisyon içindeki çapraz kur riski için ayrı ayrı belirlenmekte ve
takip edilmektedir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak vadeli döviz alım satım işlemleri de gerektiğinde
kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır.
Banka, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 334,368 TL bilanço kapalı pozisyonundan (31 Aralık 2013 605,188 TL kapalı)
ve 291,062 TL bilanço dışı açık pozisyondan (31 Aralık 2013 – 558,509 TL açık) oluşmak üzere 43,306 TL kapalı
(31 Aralık 2013 – 46,679 TL kapalı) pozisyon taşımaktadır.
Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan belli başlı cari döviz
alış kurları (tam TL):
ABD Doları
EURO
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
29/09/2014
Bilanço
değerleme
kuru
2.2400
2.8781
3.6533
2.3788
0.0205
2.2319
2.8745
3.6479
2.3752
0.0205
2.2325
2.8677
3.6541
2.3690
0.0205
2.2482
2.8607
3.6578
2.3630
0.0205
2.2557
2.8748
3.6735
2.3762
0.0206
2.2789
2.8914
3.6933
2.3895
0.0208
Banka’nın belli başlı cari döviz alış kurlarının finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri (tam TL):
Aylık ortalama
döviz alış kuru
ABD Doları
EURO
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
2.2039
2.8492
3.5925
2.3535
0.0205
29
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Kur riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
III.
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Cari dönem
Varlıklar
Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan
çekler) ve T.C. Merkez Bnk.(****)
Bankalar
Gerçeğe Uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Para piyasalarından alacaklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (**)
Krediler ve kiralama işlemlerinden alacaklar (*)
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen
ortaklıklar (iş ortaklıkları) (**)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer varlıklar
356,638
351,672
3,076,965
1,841,180
1,906,301
176,037
5,339,904
2,368,889
2,263,030
464,170
6,181,290
163,629
464,170
8,607,949
395
2,407
21,897
72,213
227
75
36,801
9,144
72,213
622
2,482
67,842
Toplam varlıklar
2,996,039
11,672,921
2,255,111
16,924,071
Yükümlülükler
Özel cari hesap ve katılma hesapları aracılığı ile bankalardan
toplanan fonlar
Özel cari hesap ve katılma hesapları YP(****)
Para piyasalarına borçlar
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar
İhraç edilen menkul değerler
Muhtelif borçlar
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar
Diğer yükümlülükler
9,446
2,430,748
276,908
3,307
23,590
396,025
5,198,657
6,176,824
65,663
67,669
110,603
1,819,965
1,305
8,993
516,074
9,449,370
6,453,732
70,275
100,252
Toplam yükümlülükler
2,743,999
11,904,838
1,940,866
16,589,703
Net bilanço pozisyonu
Net nazım hesap pozisyonu
Türev finansal araçlardan alacaklar
Türev finansal araçlardan borçlar
Gayrinakdi krediler (***)
252,040
(234,258)
407,260
641,518
1,188,241
(231,917)
261,353
2,910,745
2,649,392
2,548,682
314,245
(318,157)
203,891
522,048
266,888
334,368
(291,062)
3,521,896
3,812,958
4,003,811
Önceki dönem
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net bilanço pozisyonu
Net bilanço dışı pozisyon
Türev finansal araçlardan alacak,
Türev finansal araçlardan borçlar
Gayrinakdi krediler (***)
2,419,977
2,096,525
323,452
(306,654)
560,227
866,881
1,484,520
8,976,856
8,605,171
371,685
(336,898)
1,997,013
2,333,911
2,613,401
2,221,665
2,311,614
(89,949)
85,043
246,734
161,691
480,626
13,618,498
13,013,310
605,188
(558,509)
2,803,974
3,362,483
4,578,547
(*)
Bilançoda TL olarak takip edilen 5,803,714 TL (31 Aralık 2013 - 5,474,647 TL) tutarındaki dövize endeksli kredileri içermektedir.
(**)
Bilançoda TL olarak takip edilen 1,989,678 TL tutarındaki satılmaya hazır finansal varlıkların 714 TL’si (31 Aralık 2013 - 714 TL) ve
145,166 TL tutarındaki bağlı ortaklıkların 72,213 TL’si (31 Aralık 2013 - 50,301 TL) yurt dışı yabancı para iştiraki ve bağlı ortaklığı
içermektedir.
(***)
Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
(****) Kıymetli madenler de “Diğer YP” sütununda gösterilmektedir.
Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplaması ile ilgili yönetmelik gereği kur riski
tablosuna dahil edilmeyen yabancı para tutarlar mali tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır.





Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar: 18,270 TL (31 Aralık 2013 – 15,472 TL)
Peşin ödenen giderler: 503 TL (31 Aralık 2013 - 1,282 TL)
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar: 15,307 TL (31 Aralık 2013 – 15,284 TL)
Kurum payı için ayrılan genel karşılık: 16,840 TL (31 Aralık 2013 – 15,696 TL)
Yabancı para menkul değerleme farkları: 670 TL (31 Aralık 2013 – 4,713 TL)
30
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Kur riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:
Türev finansal araçlardan alacaklar/borçlar aşağıda belirtilen tutarlarda yabancı para valörlü döviz alım satım ve
vadeli kıymetli maden alım satım işlemlerini de içermektedir.




IV.
Valörlü döviz alım işlemleri: 516,715 TL (31 Aralık 2013 – 346,835 TL)
Valörlü döviz satım işlemleri: 673,348 TL (31 Aralık 2013 – 447,167 TL)
Vadeli kıymetli maden alım işlemleri: 106,709 TL (31 Aralık 2013 – 116,424 TL)
Vadeli kıymetli maden satım işlemleri: 358,229 TL (31 Aralık 2013- 47,405 TL)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
a) Risklerin özkaynaklarda gösterilen kazançlarla ilişkisi ve stratejik sebepleri de dahil olarak amaçlarına göre
ayrıştırılması ve kullanılan muhasebe teknikleri ve değerleme yöntemleri hakkında genel bilgiler ile bu
uygulamalardaki varsayımlar, değerlemeyi etkileyen unsurlar ve önemli değişiklikler:
Banka’nın borsada işlem görmeyen hisse senetleri gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmekle birlikte, gerçeğe
uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda da maliyet değeri ile kaydedilmektedir.
b) Hisse senedi yatırımlarının bilanço değeri, gerçeğe uygun değer ve borsada işlem görenler için, piyasa değeri
gerçeğe uygun değerden önemli oranda farklı ise piyasa fiyatıyla yapılan karşılaştırma:
1
2
3
4
Cari dönem
Hisse Senedi Yatırımları
Satılmaya hazır menkul değerler (*)
Borsada işlem gören
İştirakler
Borsada işlem gören
Bağlı ortaklıklar
Borsada işlem gören
Diğer
Borsada işlem gören
Bilanço Değeri
53,235
145,166
10,500
-
Önceki Dönem
1
2
3
4
Hisse Senedi Yatırımları
Satılmaya hazır menkul değerler (*)
Borsada işlem gören
İştirakler
Borsada işlem gören
Bağlı ortaklıklar
Borsada işlem gören
Diğer
Borsada işlem gören
Bilanço Değeri
51,558
123,254
5,500
-
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
Piyasa Değeri
-
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
-
Piyasa Değeri
-
-
(*) Söz konusu hisse senedi yatırımları finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri güvenilebilir verilerle ölçülemediğinden maliyet
bedeli ile takip edilmektedir.
c) Hisse senedi yatırımlarının gerçekleşmiş kazanç veya kayıpları, yeniden değerleme değer artışları ve
gerçekleşmemiş kazanç veya kayıpları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen tutarlarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
31
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Likidite riski nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde
ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.
Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle
pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması
sonucu da oluşabilir. Banka likidite riskinden korunmak amacıyla fonlama kaynaklarını müşteri cari ve katılma
hesapları ve yurt dışından kullanılan krediler olmak üzere çeşitlendirmekte ve belirli bir düzeyde nakit ve benzeri
varlıklar bulundurmaktadır.
Banka toplam likidite pozisyonunu günlük olarak değerlendirir ve hazine bölümü piyasa işlemlerini Banka’nın
likidite pozisyonuna göre ayarlar. Üst düzey yönetimin katıldığı haftalık Aktif/Pasif Komitesi toplantılarında likidite
durumuna ilişkin göstergeler incelenir.
Banka’nın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki likidite dengesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde
haftalık olarak likidite oranı hesaplanmaktadır.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz
1 aya
kadar
1-3 Ay
3-12 ay
1-5 yıl
5 yıl ve
üzeri
Dağıtılamayan
(**)
Toplam
Varlıklar
Nakit değerler (kasa, efektif deposu,
yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve
TCMB
Bankalar
1,857,056
2,382,168
4,049,730
-
-
-
-
-
-
5,906,786
2,382,168
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan menkul değerler
Para piyasalarından alacaklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Verilen krediler (*)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
Diğer varlıklar (**)
4,046
23,352
39,177
809,647
3,460,825
432,866
22,038
103,302
3,124,768
56,446
9,767
353,729
7,053,352
-
669,764
6,551,215
39,317
869,984
-
53,236
105,189
696,625
75,028
1,989,678
21,165,333
1,248,606
4,266,622
8,792,245
3,306,554
7,416,848
7,260,296
869,984
855,050
32,767,599
Cari dönem
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Özel cari hesap ve katılma hesapları
aracılığı ile bankalardan toplanan fonlar
Diğer özel cari hesap ve katılma
hesapları
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar
Para piyasalarına borçlar
İhraç edilen menkul değerler
Muhtelif borçlar
Diğer yükümlülükler (**)
187,020
202,477
68,925
43,466
27,306
-
-
529,194
5,823,761
158,674
-
5,621,527
346,665
350,038
32,941
599,550
7,994,249
1,058,033
44,954
1,337,595
2,598,040
7,430
211,909
2,289,436
5,378
471,114
-
3,287,111
20,989,041
6,763,288
350,038
191,615
3,944,423
Toplam yükümlülükler
6,169,455
7,153,198
9,166,161
3,986,531
2,534,029
471,114
3,287,111
32,767,599
(1,902,833)
1,639,047
(5,859,607)
3,430,317
4,726,267
398,870
(2,432,061)
-
3,589,897
5,093,102
13,416,974
6,113,744
1,965,825
6,691,104
2,145,351
2,904,162
3,691,762
2,046,222
352,645
433,028
731,088
2,612,180
25,893,542
25,893,542
(1,503,205)
7,303,230
(4,725,279)
(758,811)
1,645,540
(80,383)
(1,881,092)
-
Likidite açığı
Önceki dönem
Toplam aktifler
Toplam yükümlülükler
Likidite açığı
(*)
(**)
Kiralama işlemlerinden alacakları da içermektedir.
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu ve peşin ödenmiş giderler gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için
gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir. Dağıtılamayan diğer yükümlülükler kolonu esas
itibarıyla özkaynak ve karşılık bakiyelerinden oluşmaktadır.
32
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
VI.
Bulunmamaktadır.
Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
VII.
Banka tarafından, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kredi Riski Azaltım
Tekniklerine İlişkin Tebliğ”de açıklanan Kapsamlı Finansal Teminat Tekniği uygulanmaktadır. Bilanço içi ve bilanço
dışı netleştirme bulunmamaktadır.
Bankaca kredilendirme işlemlerinde kullanılan risk azaltıcı unsurlar aşağıda sıralanmıştır.
-
Finansal Teminatlar (Nakit, Mevduat Rehni, Altın)
Garantiler
Gayrimenkul İpoteği
Bankada finansal teminatlar günlük olarak değerlemeye tabi tutulmaktadır.
Tutarı 3,000 TL ya da özkaynakların yüzde beşinin üzerinde olan kredilerde, gayrimenkul değerlemesi Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bulunan yetkili
değerlendirme kuruluşları tarafından asgari 3 yılda bir tekrarlanır.
Gayrimenkul piyasasındaki volatilite Banka tarafından yakın olarak takip edilmekte olup, gayrimenkulün değeri,
ticari gayrimenkullerde yılda en az bir kez ve konut amaçlı gayrimenkullerde asgari 3 yılda bir gözden geçirilir.
Cari Dönem 30.09.2014
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan
Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Tutar (*)
Diğer/Fiziki Teminatlar
Finansal Teminatlar
4,430,982
Garantiler ve Kredi Türevleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,817,586
-
-
-
34,076,413
339,768
-
-
8,520,789
135,994
-
-
8,711,589
28,408
-
-
55,050
62
-
-
166,312
139
-
-
İpotek teminatlı menkul kıymetler
-
-
-
-
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,736,388
-
-
-
63,515,109
504,371
-
-
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam
(*) Kredi riski azaltımı etkileri alınmadan ve kredi dönüşüm oranı uygulamadan önceki toplam tutarları ifade eder.
33
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar (devamı)
Önceki Dönem 31.12.2013
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan
girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
Tutar (*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,828,194
-
-
-
30,210,236
312,784
-
-
8,554,173
144,708
-
-
6,841,108
45,172
-
-
22,616
24
-
-
189,303
211
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
Toplam
Garantiler ve Kredi Türevleri
3,228,145
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Diğer alacaklar
Diğer/Fiziki Teminatlar
Finansal Teminatlar
-
-
-
-
2,194,844
-
-
-
55,068,619
502,899
-
-
(*) Kredi riski azaltımı etkileri alınmadan ve kredi dönüşüm oranı uygulamadan önceki toplam tutarları ifade eder.
VIII.
Risk yönetim hedef ve politikaları
Risk Yönetim Sistemi, Banka’nın maruz bulunduğu risklerin sistemli yönetilmesi amacıyla oluşturulan; Yönetim
Kurulu, Denetim Komitesi, İç Sistemler Komitesi, Aktif-Pasif Komitesi ve Risk Yönetim Başkanlığı (“RYB”)’nı
ifade eder. Yönetim Kurulu, Banka’da Risk Yönetim Sistemi’nin sahibidir; Banka içinde etkin, yeterli ve uygun bir
risk yönetim sisteminin tesis edilmesini ve bu sistemin sürekliliğini temin eder. Banka Risk Yönetim Sistemi’nin
temel amacı, Banka’nın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin
niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen
politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini
ve kontrol edilmesini sağlamaktır.
Banka’nın stratejileri, risk politikaları ve vizyonu doğrultusunda RYB’nin İç Sistemler Komitesi ve Denetim
Komitesi’ne sunduğu analizler arasında kredi riskleri, piyasa riskleri, likidite riskleri, operasyonel riskler ve Bilgi
Teknolojileri (“BT”) risk değerlendirmeleri yer almaktadır. Ayrıca, piyasa hareketleri, ekonominin gidişatı ve
Banka’nın stratejik büyümesi doğrultusunda sermaye yeterliliğine ilişkin stres testi ve senaryo analizleri, dünya ve
Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, İç Sistemler Komitesi ve Yönetim Kurulu’na RYB tarafından
sunulmaktadır. Bu analizler, Banka Üst Yönetimi’nin risk iştahı ve risklere karşı bilinçlenmesi, sermaye yeterliliği,
strateji revizyonları ve gelecek tahmini konularındaki karar alma süreçlerine önemli katkılarda bulunmaktadır.
Ek olarak RYB, İş Sürekliliği ve ilgili konularda Banka’nın heran hazır olabilmesi, acil bir durum anında hızlı
aksiyon alınabilmesi için proaktif bir yaklaşımla koordinasyonunu gerçekleştirmektedir.
RYB, Yönetim Kurulu’nun Banka’nın misyonu, vizyonu ve büyüme stratejisi doğrultusunda ortaya çıkabilecek
riskleri yönetmesi için her türlü risk izleme ve analiz faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda, kredi ve piyasa
riskleri, likidite riski, operasyonel riskler ve tüm limitler, BT riskleri konularındaki çalışmaların yanında içsel bireysel
skoring (derecelendirme) ve kurumsal rating modelleme, BT risk değerlendirme, operasyonel kayıp veri tabanı,
anahtar risk göstergeleri, operasyonel risk sigortaları, piyasa riski hesaplamaları, hazine işlemlerinin takibi ve aktifpasif riskleri izlenmektedir.
34
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IX.
Başkaları nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler
Banka müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermemektedir. Banka inanca
dayalı işlem sözleşmeleri yapmamaktadır.
X.
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar
Banka, Bireysel ve İşletme Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal ve Uluslararası Bankacılık alanlarında faaliyette
bulunmaktadır.
Ticari Bankacılık; nakdi krediler, gayri nakdi krediler, dış ticaret finansmanı hizmetleri ve benzeri ürünler ile
şirketlerin farklı etkinliklerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına müşterilere özel nakit akış ve finansman
imkanları sunulmaktadır. Kurumsal Bankacılık ürünleri ile işletmelerin üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliklerine
hizmet edilerek, yurt içi-yurt dışı iş olanakları desteklenmektedir.
Bireysel ve İşletme Bankacılığı; fon toplama, taksitli ticari krediler, işletme kredileri, gayrinakdi krediler, tüketici
finansmanı, kredi kartları ve alternatif dağıtım kanallarından oluşmaktadır. Bu alanlarda katılma fonu yaratma,
bankacılık hizmetleri, esnaf finans, çekler, POS hizmetleri, kredi kartları, ATM hizmetleri, internet bankacılığı,
telefon Bankacılığı ürün çeşitliliğinde hizmet verilmektedir.
Uluslararası Bankacılık, dış ticaret finansmanı ve yabancı bankalarla karşılıklı uzun vadeli finansman anlaşmalarının
geliştirilmesi hedefleri kapsamında yurt dışı muhabir bankalar ve yatırımcı kuruluşlarla ilişkileri doğrudan ve yurt dışı
şube ve temsilcilik vasıtasıyla yürütülmektedir. Belirli bir büyüklüğün üzerindeki firmalar “Kurumsal” müşteriler
olarak sınıflandırılarak Kurumsal Bankacılık bölümüne yönlendirilmektedir. Bu müşterilere sunulan ürünler Ticari
Bankacılık ürünleri ile benzer ürünlerdir. Banka için Sukuk ihracı ve Sendikasyon Kredileri yoluyla fon temin
edilmesi yanında kurumsal ölçekte Türkiye’deki Şirketler ve Gruplar adına sukuk ihracı ve sendikasyon kredileri
yoluyla fon temin edilmesi Yatırım Bankacılığı faaliyet alanında bulunmaktadır. Proje finansmanı fonksiyonu da
Yatırım Bankacılığı tarafından icra edilmektedir. Hazine tarafından Banka adına döviz pozisyonunun ve nakit
akışının takip edilmesinin yanında, spot ve vadeli TL ve döviz alımı satımı, bankalarla ve müşterilerle türev (Forward,
Swap) işlemlerin yapılması, İstanbul Altın Borsası üyeliği kapsamında altın alım satım işlemleri, İMKB ve
uluslararası piyasalar nezdinde hisse senedi alım satım işlemleri ve yurt dışı bankalar ile murabaha işlemleri
yapılmaktadır.
Belirli bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:
Bireysel ve
İşletme
Bankacılık
Ticari
Bankacılık
Kurumsal ve
Uluslararası
Bankacılık
748,182
666,123
234,811
316,870
316,870
316,870
1,046,229
175,529
(226,596)
644,104
644,104
644,104
60,306
93,364
(8,215)
(41,273)
(41,273)
(41,273)
567,215
(567,215)
(567,215)
68,099
(635,314)
1,854,717
1,502,231
352,486
352,486
68,099
284,387
Bölüm varlıkları
İştirak ve bağlı ortaklık ve birlikte
kontrol edilen ortaklıklar
Dağıtılmamış varlıklar
7,164,882
13,878,951
10,475,160
-
31,518,993
-
-
-
155,666
1,092,940
155,666
1,092,940
Toplam varlıklar
7,164,882
13,878,951
10,475,160
1,248,606
32,767,599
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılamayan yükümlülükler
Özkaynaklar
15,623,168
-
5,888,686
-
6,823,246
-
1,484,441
2,948,058
28,335,100
1,484,441
2,948,058
Toplam yükümlülükler
15,623,168
5,888,686
6,823,246
4,432,499
32,767,599
Cari Dönem
1 Ocak-30 Eylül 2014
Faaliyet gelirleri
Faaliyet giderleri
Bölümler arası transferler
Net faaliyet karı / zararı
İştiraklerden elde edilen gelir
Vergi öncesi kar
Vergi Karşılığı
Dönem net karı
Banka’nın
Dağıtılamayan toplam faaliyeti
Cari Dönem
30 Eylül 2014
35
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
X.
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar (devamı)
Bireysel ve
İşletme
Bankacılık
Ticari
Bankacılık
Kurumsal ve
Uluslararası
Bankacılık
578,365
315,563
138,710
401,512
401,512
401,512
801,652
267,357
(137,736)
396,559
396,559
396,559
51,893
122,258
(974)
(71,339)
(71,339)
(71,339)
432,690
(432,690)
(432,690)
(57,350)
(490,040)
1,431,910
1,137,868
294,042
294,042
(57,350)
236,692
5,266,657
9,716,138
9,884,518
-
24,867,313
-
-
-
128,754
128,754
-
-
-
897,475
897,475
5,266,657
9,716,138
9,884,518
1,026,229
25,893,542
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılamayan yükümlülükler
Özkaynaklar
12,095,960
-
4,733,518
-
5,641,498
-
1,120,517
2,302,049
22,470,976
1,120,517
2,302,049
Toplam yükümlülükler
12,095,960
4,733,518
5,641,498
3,422,566
25,893,542
Önceki Dönem
1 Ocak -30 Eylül 2013
Faaliyet gelirleri
Faaliyet giderleri
Bölümler arası transferler
Net faaliyet karı / zararı
İştiraklerden elde edilen gelir
Vergi öncesi kar
Vergi Karşılığı
Dönem net karı
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Bölüm varlıkları
İştirak ve bağlı ortaklık ve birlikte
kontrol edilen ortaklıklar
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam varlıklar
36
Banka’nın
Dağıtılamayan toplam faaliyeti
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a.
Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
1.
Nakit Değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler:
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer (*)
279,829
285,483
1,570
285,951
4,049,736
1,004,217
243,463
155,023
-
460,195
2,988,091
466,835
Toplam
566,882
5,339,904
398,486
3,915,121
(*)
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 958,239 TL (31 Aralık 2013 – 466,835 TL) tutarında kıymetli maden depo hesabı ve 47,548 TL
tutarındaki yoldaki paralar hesabı burada gösterilmektedir.
2.
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
Vadesiz serbest hesap
Vadeli serbest hesap
Vadeli serbest olmayan hesap
285,483
-
7
4,049,729
155,023
-
2,988,091
Toplam
285,483
4,049,736
155,023
2,988,091
TCMB’nin 2005/1 Sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre tesis edilen TP, YP ve Altın
cinsinden zorunlu karşılıklar tablodaki tutarlara dahildir.
b.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
30 Eylül 2014 itibari ile gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo
işlemlerine konu olan, teminata verilen, bloke edilen yoktur (31 Aralık 2013 – Yoktur).
2.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
TP
Cari dönem
YP
Önceki dönem
TP
YP
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
37,330
15,382
-
14,041
4,229
-
87,054
5,250
-
15,364
108
-
Toplam
52,712
18,270
92,304
15,472
37
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
c.
Bankalara ilişkin bilgiler:
1.
Bankalara ilişkin bilgiler:
TP
Bankalar
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt Dışı Merkez ve Şubeler
Toplam
2.
13,279
12,906
373
13,279
Cari dönem
YP
2,368,889
1,661,948
706,941
2,368,889
TP
31,267
30,558
709
31,267
Önceki dönem
YP
2,442,612
1,183,614
1,258,998
2,442,612
Yurt dışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
Serbest
Tutar
Cari dönem
Serbest
olmayan tutar
Serbest
tutar
Önceki dönem
Serbest
olmayan tutar
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
217,696
378,807
19,666
766
90,379
-
504,629
246,196
372,325
386
136,171
-
Toplam
707,314
-
1,259,707
-
(*)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Banka’nın “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle portföyünde bulunan
kira sertifikalarının detayları aşağıda sunulmuştur.
a)
Banka aşağıda detayları belirtilen özel kuruluşlar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarını
(“sukuk”) satın almıştır. Söz konusu sukuklar ekli finansal tablolarda “Diğer Menkul Değerler”
satırında gösterilmiştir.
20 Kasım 2013 tarihinde Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen yıllık %9 kar
payı getirili, 1 yıl vadeli 7,186,677 TL (tam tutar) tutarında sukuk
29 Eylül 2014 tarihinde Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen yıllık %9,81
kar payı getirili, 175 gün vadeli 11,592,000 TL (tam tutar) tutarında sukuk
23 Temmuz 2014 tarihinde International Islamic Liquidity Management Corporation - Kuala Lumpur
tarafından ihraç edilen yıllık % 0.39 kar payı getirili, 3 ay vadeli 20,001,453 USD (tam tutar) tutarında
sukuk
28 Ağustos 2014 tarihinde International Islamic Liquidity Management Corporation - Kuala Lumpur
tarafından ihraç edilen yıllık % 2.8 kar payı getirili, 3 ay vadeli 37,000,875 USD (tam tutar) tutarında
sukuk
30 Haziran 2014 tarihinde Albaraka Türk- Genel Müdürlük tarafından ihraç edilen yıllık % 6.25 kar
payı getirili, 6 aylık ara dönem kar payı ödemeli 5 yıl vadeli 40,000,000 USD (tam tutar) tutarında
sukuk
38
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: (devamı)
b) Ayrıca Banka aşağıda detayları belirtilen kira sertifikalarını portföyüne dahil etmiş ve bu tutarlar
ekli finansal tablolarda “Devlet Borçlanma Senetleri” satırında gösterilmiştir.
26 Eylül 2012 tarihinde, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, yıllık %2.8 kar payı getirili, 6
aylık ara dönem kar payı ödemeli, 5.5 yıl vadeli 74,987,814 ABD Doları (tam tutar) tutarında sukuk
3 Ekim 2012 tarihinde, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yıllık %7.4 kar payı getirili, 6
aylık ara dönem kar payı ödemeli, 2 yıl vadeli 381,990,551 TL (tam tutar) tutarında sukuk
20 Şubat 2013 tarihinde yine T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yıllık %5.7 kar payı
getirili, 6 aylık ara dönem kar payı ödemeli, 2 yıl vadeli 353,228,859 TL (tam tutar) tutarında sukuk
21 Ağustos 2013 tarihinde yine T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yıllık %9 kar payı
getirili, 6 aylık ara dönem kar payı ödemeli, 2 yıl vadeli 314,679,596 TL (tam tutar) tutarında sukuk
10 Ekim 2013 tarihinde, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yıllık %4.5 kar payı getirili, 6
aylık ara dönem kar payı ödemeli, 5 yıl vadeli 11,078,766 ABD Doları (tam tutar) tutarında sukuk
19 Şubat 2014 tarihinde, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen yıllık %10.60 kar payı getirili,
6 aylık ara dönem kar payı ödemeli, 2 yıl vadeli 390,120,739 TL (tam tutar) tutarında sukuk
Cari dönem
Önceki dönem
Borçlanma senetleri
Borsada işlem gören
Borsada işlem görmeyen
Hisse senetleri
Borsada işlem gören
Borsada işlem görmeyen
Değer azalma karşılığı
1,940,886
1,940,886
53,235
53,235
(4,443)
1,282,841
1,282,841
51,558
51,558
(10,702)
Toplam
1,989,678
1,323,697
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar:
1.
Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Cari dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Önceki dönem
Nakdi Gayrinakdi
Banka ortaklarına verilen doğrudan krediler
Tüzel kişi ortaklara verilen krediler
Gerçek kişi ortaklara verilen krediler
Banka ortaklarına verilen dolaylı krediler
Banka mensuplarına verilen krediler
880
880
74,925
7,911
40,279
40,279
43
10
621
621
80,270
6,031
676
676
55
7
Toplam
83,716
40,332
86,922
738
39
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
2.
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Nakdi Krediler
Krediler
Mal Karşılığı Vesaikin
Finansmanı
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Mali Kesime
Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar
Toplam
Önceki Dönem
Nakdi Krediler
Krediler
Mal Karşılığı Vesaikin
Finansmanı
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Mali Kesime
Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
19,482,900
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Yapılanlar
Ödeme Planının
Uzatılmasına Yönelik
Değişiklik Yapılanlar
Diğer
228,451
-
Krediler ve Diğer
Alacaklar
446,215
Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Yapılanlar
Ödeme Planının
Uzatılmasına Yönelik
Değişiklik Yapılanlar
Diğer
264,653
-
12,412
-
-
-
-
-
18,610
1,292,690
11,280,959
3,634,385
194,854
154,040
219,324
6,187
-
-
14,659
295,115
120,432
5,292
5,860
256,430
6,596
54
-
-
1,086,108
-
-
-
-
-
253,407
1,555,435
428
19,483,328
2,647
293
228,451
-
172
4,685
3,231
449,446
1,114
459
264,653
-
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
15,523,862
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Yapılanlar
Ödeme Planının
Uzatılmasına Yönelik
Değişiklik Yapılanlar
Diğer
210,740
-
Krediler ve Diğer
Alacaklar
286,797
Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Yapılanlar
Ödeme Planının
Uzatılmasına Yönelik
Değişiklik Yapılanlar
Diğer
161,224
-
9,234
32,836
1,217,096
9,547,566
2,584,387
186,981
136,359
206,091
3,571
-
-
38
1,953
208,831
68,844
3,025
-
3,200
149,792
4,223
-
-
3
471,397
1,338,003
2,636
15,526,498
1,078
210,740
-
322
3,784
2,154
288,951
4,009
161,224
-
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” uyarınca, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra, ilk ödeme planının
uzatılmasına yönelik olarak sözleşme koşulları değiştirilen standart nitelikli ve yakın izlemedeki krediler ve
diğer alacakların ödeme planlarında ve ödeme sürelerinde yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler (ortalama
vadeler dikkate alınmıştır) aşağıda sunulmuştur:
40
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
Cari Dönem
1 veya 2 defa uzatılanlar
3,4 veya 5 defa uzatılanlar
5 üzeri uzatılanlar
Toplam
Ödeme Planı Değişikliği ile
Uzatılan Süre
0-6 ay
6 ay- 12 ay
1-2 yıl
2-5 yıl
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
228,451
264,653
228,451
264,653
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
1,144
5,421
9,129
28,336
30,527
121,372
102,917
103,222
5 yıl ve üzeri
Toplam
84,734
228,451
6,302
264,653
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
Önceki Dönem
1 veya 2 defa uzatılanlar
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
210,740
-
161,224
-
210,740
161,224
3,4 veya 5 defa uzatılanlar
5 üzeri uzatılanlar
Toplam
Ödeme Planı
Değişikliği ile Uzatılan
Süre
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
0-6 ay
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
5,621
3,249
6 ay- 12 ay
17,753
18,652
1-2 yıl
44,252
57,256
2-5 yıl
82,244
81,585
60,870
210,740
482
161,224
5 yıl ve üzeri
Toplam
41
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
3.
Vade yapısına göre nakdi kredilerin ve diğer alacakların dağılımı:
Cari Dönem
Nakdi krediler
Standart nitelikli krediler ve
diğer alacaklar
Sözleşme
koşullarında
Krediler ve
değişiklik
diğer alacaklar
yapılanlar
Yakın izlemedeki krediler ve
diğer alacaklar
Sözleşme
Krediler ve
koşullarında
diğer alacaklar değişiklik yapılanlar
Kısa vadeli krediler ve diğer
alacaklar
Krediler
Diğer alacaklar
Orta ve uzun vadeli krediler ve diğer
alacaklar (*)
Krediler
Diğer alacaklar
6,509,078
6,508,650
428
4,018
4,018
-
79,292
76,061
3,231
9,735
9,735
-
12,974,250
12,974,250
-
224,433
224,433
-
370,154
370,154
-
254,918
254,918
-
Toplam
19,483,328
228,451
449,446
264,653
(*)
İlk kullandırıldıkları zaman orijinal vadeleri 1 yılın üzerinde olan krediler “Orta ve uzun vadeli krediler” olarak
sınıflandırılmaktadır.
Önceki Dönem
Nakdi krediler
Standart nitelikli krediler ve
diğer alacaklar
Sözleşme
Krediler ve
koşullarında
diğer alacaklar değişiklik yapılanlar
Yakın izlemedeki krediler ve
diğer alacaklar
Sözleşme
Krediler ve
koşullarında
diğer alacaklar değişiklik yapılanlar
Kısa vadeli krediler
ve diğer alacaklar
Krediler
Diğer alacaklar
Orta ve uzun vadeli krediler
ve diğer alacaklar (*)
Krediler
Diğer alacaklar
5,186,102
5,183,466
2,636
6,395
6,395
-
48,683
46,529
2,154
1,568
1,568
-
10,340,396
10,340,396
-
204,345
204,345
-
240,268
240,268
-
159,656
159,656
-
Toplam
15,526,498
210,740
288,951
161,224
(*)
İlk kullandırıldıkları zaman orijinal vadeleri 1 yılın üzerinde olan krediler “Orta ve uzun vadeli krediler” olarak
sınıflandırılmaktadır.
42
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
4.
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Kısa
Vadeli
Orta ve uzun
vadeli
Toplam
Kredili mevduat hesabı – TP (Gerçek kişi)
71,200
3,851
3,439
61,595
2,315
107,193
30,201
76,992
2,041
106
1,335
600
4,873
1,594
3,279
-
3,531,604
3,383,174
126,142
20,641
1,647
15,480
13,922
1
1,557
145,364
46,741
88
98,535
7,109
7,108
1
1,911
704
924
282
1
145
145
-
3,602,804
3,387,025
129,581
82,236
3,962
15,480
13,922
1
1,557
145,364
46,741
88
98,535
114,302
37,309
76,993
3,952
704
1,030
1,617
601
5,018
1,739
3,279
-
Kredili mevduat hesabı – YP (Gerçek kişi)
-
-
-
Cari Dönem
Tüketici kredileri – TP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Tüketici kredileri – Dövize endeksli
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Tüketici kredileri – YP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Bireysel kredi kartları – TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel kredi kartları – YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel kredileri – TP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Personel kredileri – Dövize endeksli
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Personel kredileri – YP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Personel kredi kartları – TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel kredi kartları – YP
Taksitli
Taksitsiz
Toplam
185,307
43
3,701,613
3,886,920
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
4.
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Önceki Dönem
Kısa
Vadeli
Orta ve uzun
vadeli
Toplam
Tüketici kredileri – TP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Tüketici kredileri – Dövize endeksli
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Tüketici kredileri – YP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Bireysel kredi kartları – TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel kredi kartları – YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel kredileri – TP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Personel kredileri – Dövize endeksli
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Personel kredileri – YP
Konut kredisi
Taşıt kredisi
İhtiyaç kredisi
Diğer
Personel kredi kartları – TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel kredi kartları – YP
Taksitli
Taksitsiz
4,212
1,245
2,185
750
32
98,775
38,792
59,983
37
30
7
4,559
1,883
2,676
-
2,522,900
2,380,610
122,276
18,214
1,800
20,470
19,031
22
1,417
111,847
36,658
57
75,132
17,009
17,004
5
1,559
454
752
351
2
313
313
-
2,527,112
2,381,855
124,461
18,964
1,832
20,470
19,031
22
1,417
111,847
36,658
57
75,132
115,784
55,796
59,988
1,596
454
782
358
2
4,872
2,196
2,676
-
Kredili mevduat hesabı – TP (Gerçek kişi)
-
-
-
Kredili mevduat hesabı – YP (Gerçek kişi)
-
-
-
107,583
2,674,098
2,781,681
Toplam
44
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
5.
Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Taksitli ticari krediler – TP
İşyeri kredileri
Taşıt kredileri
İhtiyaç kredileri
Diğer
Taksitli ticari krediler – Dövize endeksli
İşyeri kredileri
Taşıt kredileri
İhtiyaç kredileri
Diğer
Taksitli ticari krediler – YP
İşyeri kredileri
Taşıt kredileri
İhtiyaç kredileri
Diğer
Kurumsal kredi kartları – TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal kredi kartları – YP
Taksitli
Taksitsiz
Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
85,852
3,739
50,839
31,274
19,687
2,713
1,646
15,328
249
2,431,365
569,835
651,017
109,152
1,101,361
1,272,847
366,695
281,968
624,184
435,507
60,701
2,419
372,387
54
54
249
80,826
11,518
69,308
Toplam
2,517,217
573,574
701,856
109,152
1,132,635
1,292,534
369,408
283,614
639,512
435,756
60,701
2,419
372,636
80,880
11,518
69,362
-
-
-
Kredili mevduat hesabı – TP (Tüzel kişi)
-
-
-
Kredili mevduat hesabı – YP (Tüzel kişi)
-
-
-
186,614
4,139,773
4,326,387
Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
Toplam
Taksitli ticari krediler – TP
İşyeri kredileri
Taşıt kredileri
İhtiyaç kredileri
Diğer
Taksitli ticari krediler – Dövize endeksli
İşyeri kredileri
Taşıt kredileri
İhtiyaç kredileri
Diğer
Taksitli ticari krediler – YP
İşyeri kredileri
Taşıt kredileri
İhtiyaç kredileri
Diğer
Kurumsal kredi kartları – TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal kredi kartları – YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili mevduat hesabı – TP (Tüzel kişi)
79,056
4,105
35,493
39,458
16,047
460
7,713
7,874
69,350
10,159
59,191
-
1,905,718
424,021
625,331
69,683
786,683
1,099,590
270,187
283,186
546,217
286,114
71,951
973
213,190
-
1,984,774
428,126
660,824
69,683
826,141
1,115,637
270,647
290,899
554,091
286,114
71,951
973
213,190
69,350
10,159
59,191
-
Kredili mevduat hesabı – YP (Tüzel kişi)
-
-
-
164,453
3,291,422
3,455,875
Toplam
Önceki Dönem
Toplam
45
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
6.
Yurt içi ve yurt dışı kredilerin dağılımı:
Cari dönem
Önceki dönem
Yurt içi krediler
Yurt dışı krediler
20,168,538
257,340
15,710,613
476,800
Toplam
20,425,878
16,187,413
Cari dönem
Önceki dönem
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen doğrudan krediler
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen dolaylı krediler
81,295
-
46,064
-
Toplam
81,295
46,064
Cari dönem
Önceki dönem
Özel karşılıklar
Tahsil imkanı sınırlı krediler ve diğer alacaklar için ayrılanlar
Tahsili şüpheli krediler ve diğer alacaklar için ayrılanlar
Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için ayrılanlar
21,966
62,976
294,231
27,935
72,971
235,277
Toplam
379,173
336,183
7.
8.
9.
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net) :
(i).
Donuk alacaklardan Bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve
diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil imkanı Tahsili şüpheli Zarar niteliğindeki
sınırlı krediler ve
krediler ve krediler ve diğer
diğer alacaklar diğer alacaklar
alacaklar
Cari dönem
(Özel karşılıklardan önceki brüt tutarlar)
Yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar
Yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklar
-
1,172
7,060
-
-
-
Önceki dönem 31.12.2013
(Özel karşılıklardan önceki brüt tutarlar)
Yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar
Yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklar
4,156
245
11,903
-
-
-
46
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
9.
Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net) (devamı) :
(ii).
Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Önceki dönem sonu bakiyesi 31.12.2013
Dönem içinde intikal (+)
Diğer donuk alacak hesaplarından giriş (+)
Diğer donuk alacak hesaplarına çıkış(-)
Dönem içinde tahsilat (-)
Dönem içinde çıkışlar (-)
Aktiften silinen (-)
Kurumsal ve ticari krediler
Bireysel krediler
Kredi kartları
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Özel karşılık (-)
Bilançodaki net bakiyesi
III. Grup
Tahsil imkanı
sınırlı krediler ve
diğer alacaklar
IV. Grup
Tahsili şüpheli
krediler ve diğer
alacaklar
V. Grup
Zarar niteliğindeki
krediler ve diğer
alacaklar
41,393
64,442
32,872
4,662
1,645
84
84
66,572
21,966
44,606
99,295
95,399
13,245
82,704
12,493
599
3,285
1,456
1,829
108,858
62,976
45,882
240,988
26,446
102,331
24,149
15,379
21,305
7,428
10,782
3,095
308,932
294,231
14,701
(iii). Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklar yoktur (31 Aralık 2013 –
Yoktur).
(iv).
Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
III. Grup
Tahsil imkanı
sınırlı krediler ve
diğer alacaklar
Cari dönem (net)
Gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler (brüt)
Özel karşılık tutarı (-)
Gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler (net)
Bankalar (brüt)
Özel karşılık tutarı (-)
Bankalar (net)
Diğer kredi ve alacaklar (brüt)
Özel karşılık tutarı (-)
Diğer kredi ve alacaklar (net)
Önceki dönem (net) 31.12.2013
Gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler (brüt)
Özel karşılık tutarı (-)
Gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler (net)
Bankalar (brüt)
Özel karşılık tutarı (-)
Bankalar (net)
Diğer kredi ve alacaklar (brüt)
Özel karşılık tutarı (-)
Diğer kredi ve alacaklar (net)
66,572
21,966
44,606
41,393
27,935
13,458
-
IV. Grup
V. Grup
Tahsili şüpheli Zarar niteliğindeki
krediler ve diğer
krediler ve diğer
alacaklar
alacaklar
108,858
62,976
45,882
99,295
72,971
26,324
-
308,932
294,231
14,701
240,988
235,277
5,711
-
Banka’nın donuk alacak niteliğindeki krediler için almış olduğu nakit, ipotek, rehin, müşteri çek senedi gibi
teminatları bulunmaktadır.
47
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
10.
Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları:
1 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” esaslarına göre tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen ve önceki dönemlerde tamamına
karşılık ayrılmış olan kredi ve diğer alacaklar, Banka üst yönetimince alınan karar doğrultusunda kayıtlardan
terkin edilmektedir. Banka 2014 yılı içerisinde 24,674 TL tutarındaki alacağını kayıtlarından silmiştir (31
Aralık 2013 – 40,467 TL).
11.
Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Banka, kredi alacağını yasal takibe aktarmasını müteakip tamamına karşılık ayırdığı alacağını, hukuki takip
sürecinde tahsilinin mümkün olmadığı ve teminatının da mevcut olmadığı takdirde Banka üst yönetimince
alınan karar doğrultusunda aktiften silme politikası izlemektedir.
f.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Yoktur ( 31 Aralık 2013 - Yoktur).
g.
İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
1.
Ana Ortaklık Banka, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’deki %1.75 oranında sahipliğe denk gelen 4,210 TL (31
Aralık 2013 – 4,210 TL) tutarındaki hisseyi, Islamic International Rating Agency’deki %8.36’a denk
gelen 714 TL (31 Aralık 2013: 714 TL) tutarındaki hisseyi ve Neova Sigorta A,Ş,’deki % 6.99 oranında
sahipliğe denk gelen 4,815 TL (31 Aralık 2013: 3,752 TL) tutarındaki hisseyi ve 181 TL (31 Aralık
2013: 181 TL) tutarında Swift hissesini, söz konusu ortaklıklardaki hisse oranları %20`nin altında
olduğundan ve önemli etkinliğe sahip olunmadığından, satılmaya hazır finansal varlıklar hesabında
takip etmektedir.
Ana ortaklık Banka’nın sukuk yatırımlarından gelir elde etmek amacıyla 100,000,000 USD (tam tutar)
tutarında sermayesi olan KFH Global Sukuk Fund Şirketi’ne 19,000,000 USD (tam tutar) tutarında
olmak üzere %19’luk pay oranında katılım sağlamıştır. KFH Global Sukuk Fund Şirketi’nde %19
oranında sahipliğe denkgelen 19,000,000 USD (tam tutar) tutarındaki hissesini, ortaklık payının
%20’nin altında olması ve önemli etkinliğe sahip olunmamasından dolayı satılmaya hazır finansal
varlıklar hesabında takip etmektedir.
2.
Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
3.
Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
h.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
1.
Banka’nın bünyesinde bulundurduğu mali olmayan bağlı ortaklıklarının sermayesinde ve yönetiminde
kontrol gücünü elinde bulundurmasına rağmen, 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”de belirtilen
mali ortaklık tanımına uymadığından dolayı “Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk
İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.” yi konsolide etmemektedir. Banka, bağlı ortaklıklarını konsolide
olmayan finansal tablolarda 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinden
varsa değer düşüş karşılığı ayırarak kayıtlarına yansıtmaktadır.
48
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
h.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): (devamı)
2.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Unvanı
Kuwait Turkish Participation Bank Dubai Ltd. (*)
Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk
İşletmeciliği San.ve Tic. A.Ş. (**)
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (***)
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (**)
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
Adres (Şehir/Ülke)
Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri
Bankanın pay oranıfarklıysa oy oranı (%)
%100
Banka risk grubu
pay oranı (%)
%100
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
%99.99
%75.00
%100
%100
%99.99
%97.61
%100
%100
Yukarıda yer alan sıraya göre bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Aktif toplamı
Özkaynak
Sabit varlık
toplamı
114,618
21,514
105,643
817,150
1,456,456
91,156
21,490
49,162
89
44,183
170
3
-
Kar payı
gelirleri
Menkul
değer
gelirleri
Cari dönem
kar/zararı
Önceki
dönem
kar/zararı
Gerçeğe
uygun
değeri
14,806
674
2,090
-
109
-
5,757
(1,148)
(693)
17
14
3,928
585
550
17
(13)
-
(*)
Söz konusu bağlı ortaklığın 30 Eylül 2014 tarihli finansal tabloları bulunduğu ülkedeki yasal mevzuata uygun olarak
düzenlenmiştir.
(**)
Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş 30 Eylül 2014 tarihli yasal finansal tablolardaki tutarlardır.
(***)
Önceki adı Körfez Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Şirket 29 Aralık 2011 tarihi
itibarıyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm sürecini tamamlamış ve unvanını Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi olarak tescil ettirmiştir.Şirket 25 Nisan 2014 tarihinde halka arz edilmiş olup, Şirket 30 Haziran 2014 tarihinden
itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır. Yukarıdaki tablodaki veriler, Şirket’in Sermaye Piyasası Kanunu’na göre hazırlanan
finansal tablolarından alınmıştır.
49
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
h.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): (devamı)
Bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu
Cari dönem
30.09.2014
Önceki dönem
30.09.2013
Dönem başı değeri
Dönem içi hareketler
Alışlar (*)
İştiraklerden transferler (net)
Bedelsiz edinilen hisse senetleri
Cari yıl payından alınan kar
Satışlar
Yeniden değerleme artışı
Değer azalma karşılıkları
Sermaye taahhüt ödemeleri
123,254
75,830
21,912
-
32,434
31,312
(16,322)
Dönem sonu değeri
Sermaye taahhütleri
Dönem sonu sermaye katılma payı (%)
145,166
-
(*)
123,254
-
Banka’nın bağlı ortaklığı olan Kuwait Turkish Participation Bank Dubai Ltd.’ nin 30,000,000 USD (tam tutar) olan sermayesi 20
Mart 2014 tarih ve 158 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 40,000,000 USD’ a (tam tutar) yükseltilmiştir.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali İştirakler
Cari Dönem
Önceki Dönem
72,213
50,273
50,301
100
Borsaya kote olan konsolide edilen bağlı ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2013 - Yoktur).
3.
Önemli büyüklükteki bağlı ortaklıkların sermaye yeterlilik durumu:
Banka’nın önemli büyüklükte bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
50
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
i
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler (Net):
Katılım Emeklilik ve
Hayat A.Ş. (*) (**)
Bankanın
payı
Aktif toplamı
Özkaynak
Sabit varlık
toplamı
Cari dönem
kar/zararı
%50
39,254
13,291
2,550
(6,618)
Önceki
dönem
kar/zararı
-
(*)
(**)
30 Eylül 2014 tarihli yasal finansal tablolardaki tutarlardır.
25 Nisan 2013 tarihinde yönetim kurulu kararı ile KuveytTürk Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası’ nın ana pay
sahipliklerinde bir bireysel emeklilik şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Banka’nın, Albaraka Türk Katılım Bankası ile eşit
pay sahipliği şeklinde kurma kararı aldığı bireysel emeklilik şirketi, 895027 sicil numarası ile 17 Aralık 2013 tarihinde "Katılım
Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi" ticaret ünvanı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.
j.
Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
1.
Finansal kiralama yöntemiyle kullandırılan fonların kalan vadelerine göre gösterimi:
Brüt
Cari dönem
Net
Brüt
Önceki dönem
Net
1 yıldan az
1-4 yıl arası
4 yıldan fazla
361,032
317,378
41,499
322,893
274,016
37,357
243,846
207,259
23,763
208,397
178,361
21,674
Toplam
719,909
634,266
474,868
408,432
2.
Finansal kiralamaya yapılan net yatırımlara ilişkin bilgiler:
Cari dönem
Önceki dönem
Brüt finansal kiralama alacağı
Finansal kiralamadan kazanılmamış finansal gelirler (-)
İptal edilen kiralama tutarları (-)
719,909
(85,643)
-
474,868
(66,436)
-
Net finansal kiralama alacağı
634,266
408,432
3.
Yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili genel açıklamalar:
Banka, finansal kiralama sözleşmelerindeki kira taksitlerini ilgili yasal mevzuata uygun olarak belirlemekte,
sözleşmenin yapıldığı müşterilerin talepleri üzerine ödeme vadeleri ve tutarları ek mukavelelerle
yenilenebilmektedir. Banka, yapılan sözleşmelerde müşteriye kiralama konusu menkulü satın alma opsiyonu
tanımaktadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterilere, Finansal Kiralama Kanunu uyarınca 60 gün
içinde borcunu ödenmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği yönünde ihtar çekilmekte, bu süre zarfında
kira taksitlerinin ödenmemesi halinde, sözleşmenin feshi için gerekli hukuki yollara başvurulmaktadır.
Bilançoda takipteki krediler içerisinde izlenen donuk alacak haline gelmiş olan finansal kiralama alacakları
8,500 TL’dir (31 Aralık 2013 – 3,905 TL).
Finansal kiralama alacakları için 6,034 TL (31 Aralık 2013 – 3,043 TL) özel karşılık ayrılmış olup bu tutar
ilişikteki bilançoda krediler satırının altında özel karşılıklar kalemi altında izlenmektedir.
k.
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2013 –
Yoktur).
51
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
l.
Ertelenmiş vergi aktifine ilişkin bilgiler:
İlgili düzenlemeler kapsamında 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi aktifi 55,060 TL (31 Aralık
2013 –47,829 TL) ertelenmiş vergi pasifi ise 15,743 TL (31 Aralık 2013 – 16,876 TL) olarak hesaplanmıştır.
Cari dönem
Önceki dönem
Çalışan hakları yükümlülüğü
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Ertelenmiş gelirler
Bağlı ortaklık, sabit kıymet ve elden çıkarılacak
kıymetler değer düşüklüğü karşılıkları
Kıymetli maden değerleme farkı
Diğer
Ertelenmiş vergi aktifi
4,884
7,060
24,589
7,621
5,755
21,195
14,525
3,708
294
55,060
9,260
2,525
1,473
47,829
Finansal kiralama düzeltme etkisi
Maddi duran varlıkların kayıtlı değeri ile vergi değer arasındaki fark
Alım satım amaçlı türev finansal araçlar reeskontları (net)
Diğer
(1)
(4,962)
(3,245)
(7,535)
(4,552)
(9,620)
(2,704)
(15,743)
(16,876)
39,317
30,953
Ertelenmiş vergi pasifi
Ertelenmiş vergi aktifi, (net)
Ertelenmiş vergi varlığı hareket tablosu:
Cari dönem Önceki dönem
1 Ocak itibarıyla
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
Özkaynak altında muhasebeleşen ertelenmiş vergi
30,953
14,646
(6,282)
20,804
(4,294)
3,811
Ertelenmiş vergi varlığı
39,317
20,321
m.
Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla, Banka’nın diğer aktifler toplamı 459,395 TL (31 Aralık 2013 – 310,064 TL) olup,
bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
52
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a.
Toplanan fonlara ilişkin bilgiler:
1.
Toplanan fonların vade yapısına ilişkin bilgiler:
i.
Cari dönem:
1 aya
kadar
Vadesiz
I. Özel cari hesabı gerçek kişi
ticari olmayan-TP
II. Katılma hesapları gerçek kişi
ticari olmayan-TP
III. Özel cari hesap diğer-TP
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Diğer kuruluşlar
Ticari ve diğer kuruluşlar
Bankalar ve katılım bankaları
T,C, Merkez Bankası
Yurt içi bankalar
Yurt dışı bankalar
Katılım bankaları
Diğer
IV. Katılma hesapları-TP
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Diğer kuruluşlar
Ticari ve diğer kuruluşlar
Bankalar ve katılım bankaları
V.Özel cari hesabı gerçek kişi
ticari olmayan-YP
VI. Katılma hesabı gerçek
kişi ticari olmayan-YP
VII. Özel cari hesaplar diğer-YP
Yurt içinde yer. Tüzel
Yurt dışında yer. Tüzel
Bankalar ve katılım bankaları
T.C. Merkez Bankası
Yurt içi bankalar
Yurt dışı bankalar
Katılım bankaları
Diğer
VIII. Katılma hesapları diğer-YP
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Diğer kuruluşlar
Ticari ve diğer kuruluşlar
Bankalar ve katılım bankaları
IX. Kıymetli maden DH
X. Katılma hesapları özel fon
havuzları TP
Yurt içinde yer. K
Yurt dışında yer.K
XI. Katılma hesapları özel fon
havuzları YP
Yurt içinde yer. K
Yurt dışında yer.K
Toplam
3 aya
kadar
6 aya
kadar
1 yıla
kadar
9 aya
kadar
Birikimli
katılma
hesabı
1 yıl ve
Üstü
Toplam
1,671,199
-
-
-
-
-
-
-
1,671,199
1,455,966
69,207
1,359,550
21,502
5,707
527
746
1,434
3,000
-
2,286,701
263,884
593
231,234
19,486
12,571
-
3,780,137
686,676
625
644,095
40,238
1,698
20
606,625
120,671
40
105,049
15,582
-
-
183,285
111,952
19,854
90,595
1,503
-
286,035
85,808
83,566
439
1,387
416
-
7,142,783
1,455,966
69,207
1,359,550
21,502
5,707
527
746
1,434
3,000
1,268,991
21,112
1,154,539
77,248
15,656
436
-
1,284,039
1,284,039
-
883,807
782,917
23,356
77,534
1,291
61,153
15,090
715,770
1,067,996
383,247
201,063
72,441
5,833
103,910
-
2,101,285
1,045,069
835,485
20,167
30,957
158,460
1,063,417
513,588
74,744
58,634
2,407
6,849
6,854
62,185
-
240,078
113,164
91,081
72
1,614
20,397
40,655
211,309
165,091
102,887
3,027
7,100
52,077
-
-
4,134,256
883,807
782,917
23,356
77,534
1,291
61,153
15,090
1,781,315
1,289,150
98,114
52,353
341,698
1,882,027
-
-
2,373
2,373
-
5,721
5,721
-
-
3,209
3,209
-
2,549
2,549
-
-
13,852
13,852
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,010,781
4,001,828
8,678,957
1,383,534
-
692,343
750,792
-
21,518,235
Banka’nın 7 gün ihbarlı ve birikimli katılma hesabı bulunmamaktadır.
53
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
a.
Toplanan fonlara ilişkin bilgiler: (devamı)
1.
Toplanan fonların vade yapısına ilişkin bilgiler: (devamı)
ii.
Önceki dönem:
1 aya
kadar
Vadesiz
I.Özel cari hesabı gerçek kişi
ticari olmayan-TP
II. Katılma hesapları gerçek kişi
ticari olmayan-TP
III. Özel cari hesap diğer-TP
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Diğer kuruluşlar
Ticari ve diğer kuruluşlar
Bankalar ve katılım bankaları
T,C, Merkez Bankası
Yurt içi bankalar
Yurt dışı bankalar
Katılım bankaları
Diğer
IV. Katılma hesapları-TP
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Diğer kuruluşlar
Ticari ve diğer kuruluşlar
Bankalar ve katılım bankaları
V.Özel cari hesabı gerçek kişi
ticari olmayan-YP
VI. Katılma hesabı gerçek
kişi ticari olmayan-YP
VII. Özel cari hesaplar diğer-YP
Yurt içinde yer. Tüzel
Yurt dışında yer. Tüzel
Bankalar ve katılım bankaları
T.C. Merkez Bankası
Yurt içi bankalar
Yurt dışı bankalar
Katılım bankaları
Diğer
VIII. Katılma hesapları diğer-YP
Resmi kuruluşlar
Ticari kuruluşlar
Diğer kuruluşlar
Ticari ve diğer kuruluşlar
Bankalar ve katılım bankaları
IX. Kıymetli maden DH
X. Katılma hesapları özel fon
havuzları TP
Yurt içinde yer. K
Yurt dışında yer.K
XI. Katılma hesapları özel fon
havuzları YP
Yurt içinde yer. K
Yurt dışında yer.K
Toplam
3 aya
kadar
6 aya
kadar
1 yıla
kadar
9 aya
kadar
1 yıl ve
Üstü
Birikimli
katılma
hesabı
Toplam
1,258,677
-
-
-
-
-
-
-
1,258,677
1,381,890
55,130
1,298,169
20,476
8,115
288
1,801
3,026
3,000
-
1,787,884
269,772
1,928
246,838
21,006
-
2,767,949
562,122
74
525,164
36,627
238
19
432,619
128,288
38
125,066
3,184
-
-
186,385
127,289
4,294
109,720
13,275
-
333,875
90,281
89,846
435
-
-
5,508,712
1,381,890
55,130
1,298,169
20,476
8,115
288
1,801
3,026
3,000
1,177,752
6,334
1,096,634
74,527
238
19
730,758
-
-
-
-
-
-
-
730,758
887,209
705,942
68,892
112,375
609
105,397
6,369
745,794
718,971
271,128
126,944
51,138
9,532
83,514
-
1,129,443
856,418
35
653,020
4,687
12,308
186,368
1,306,651
352,656
39,595
26,457
12,236
902
72,840
-
183,833
67,423
67,396
27
44,687
170,752
125,513
64,919
3,345
13,648
43,601
-
-
2,555,655
887,209
705,942
68,892
112,375
609
105,397
6,369
1,360,077
35
938,736
71,433
36,390
313,483
2,169,972
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,004,328
3,047,755
6,622,583 1,025,998
-
609,617
720,421
-
17,030,702
54
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
a.
Toplanan fonlara ilişkin bilgiler: (devamı)
2.
Tasarruf mevduatına/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunan özel cari ve katılma
hesaplarına ilişkin bilgiler:
i.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunan ve güvence limitini aşan gerçek kişilerin ticari
işlemlere konu olmayan özel cari ve katılma hesaplarına ilişkin bilgiler:
Tasarruf mevduatı Sigorta fonu
kapsamında bulunan
Cari dönem
Önceki dönem
Gerçek kişilerin ticari işlemlere konu olmayan
özel cari ve katılma hesapları
Türk parası cinsinden hesaplar
Yabancı para cinsinden hesaplar
Yurt dışı şubelerde bulunan yabancı
Mercilerin sigortasına tabi hesaplar
Kıyı bnk. Blg. şubelerde bulunan yabancı
merci, sigorta tabi hesap
Güvence limitini aşan
Cari dönem
Önceki dönem
5,496,844
3,184,073
4,075,680
2,774,746
3,284,313
3,904,168
2,663,583
2,559,062
-
-
-
-
-
-
-
-
Katılım Bankalarında (yurt dışı şubelerinde açılanlar hariç), gerçek kişiler adına Türk Lirası veya döviz
üzerinden açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan fonlar, bir kişiye ait hesapların anapara
ve kar payları toplamının 100 TL’yi geçmemesi şartıyla, 15 Şubat 2013 tarih ve 28560 sayılı resmi gazetede
yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu güvencesi altındadır.
ii.
Merkezi yurt dışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan gerçek kişilerin ticari işlemlere
konu olmayan özel cari hesapları, merkezin bulunduğu ülkede sigorta kapsamında ise bu durum
açıklanması:
Banka’nın merkezi Türkiye’dedir.
iii.
Tasarruf Mevduatı Sigorta fonu kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin özel cari ve katılma hesapları:
Bankanın hakim ortakları ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile
bunların birinci dereceden yakınlarının katılım fonları dışında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
kapsamında bulunmayan gerçek kişilere ait özel cari ve katılma hesabı bulunmamaktadır.
Cari dönem
Yurt dışı şubelerde bulunan katılım fonu ile diğer hesaplar
Hakim ortaklar ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait
katılım fonu ile diğer hesaplar
Yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeler, genel müdür ve yardımcıları ile
bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer
hesaplar
26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK’nın 282 nci maddesindeki suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerleri kapsamına giren katılım fonu ile diğer hesaplar
Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan katılım
bankalarında bulunan katılım fonları
55
Önceki dönem
-
-
-
-
8,233
2,484
-
-
225
208
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
b.
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
Vadeli işlemler
Swap işlemleri
Futures işlemleri
Opsiyonlar
Diğer
21,224
17,046
-
9,877
5,430
-
24,364
19,300
-
8,116
7,168
-
Toplam
38,270
15,307
43,664
15,284
c.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
1.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
T.C. Merkez Bankası kredileri
Yurt içi banka ve kuruluşlardan
Yurt dışı banka, kuruluş ve fonlardan
301,601
7,955
1,637,728
4,025,043
150,000
7,355
459,343
4,034,733
Toplam
309,556
5,662,771
157,355
4,494,076
2.
Alınan kredilerin kalan vade ayrımına göre gösterilmesi:
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
309,556
-
3,694,388
1,968,383
157,355
-
3,519,838
974,238
Toplam
309,556
5,662,771
157,355
4,494,076
Detayları üçüncü bölüm Dipnot XVIII’de açıklandığı üzere Banka 31 Ekim 2011 tarihinde 350 milyon ABD
Doları tutarında 5 yıl vadeli ve kar payı oranı %5.875 olan Kira Sertifikası (Sukuk) ihraç etmiştir. İşlem
kapsamında KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Banka’ya aktarılan 350 Milyon ABD Doları’ndan satış
ve geri kiralama işlemi kapsamı dışında kalan tutar olan 213,130 bin ABD Doları bilançoda Alınan Krediler
kalemi içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Kasım 2013 tarihli izni
ile ihraç edilen, 3 aylık ara dönem kar payı ödemeli ve 364 gün vadeli, 150,000,000 TL (tam tutar) tutarındaki
kira sertifikası alınmış ve ilişikteki finansal tablolarda “Alınan Krediler” satırında sınıflanmıştır.
Banka, iki ayrı dilimden oluşan sırasıyla 1 yıl ve 2 yıl vadeli olmak üzere 275 milyon Dolar ve 83 milyon Euro
tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kullanılan sendikasyon kredisine ait kar payı oranları 1 yıl vade için
Libor/Euribor + %0.90 ve 2 yıl vade için Libor/Euribor + %1.25 tir.
Ayrıca Banka, 26 Haziran 2014 tarihinde 500 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ve kar payı oranı
%5.162 olan Kira Sertifikası (Sukuk) ihraç etmiştir.
Banka , KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 50 milyon TL nominal değerli (tam tutar), 29
Eylül 2014 başlangıç tarihli ve 29 Aralık 2014 itfa tarihli, yıllık maliyeti %9.04 olan sukuk ihracı
gerçekleştirilmiştir.
56
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
c. Alınan kredilere ilişkin bilgiler: (devamı)
Banka , KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 100 milyon TL nominal değerli (tam tutar), 29
Eylül 2014 başlangıç tarihli ve 23 Mart 2015 itfa tarihli, yıllık maliyeti %9.81 olan sukuk ihracı
gerçekleştirilmiştir.
3.
Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin açıklamalar:
Banka’nın aldığı kredilerin büyük çoğunluğu yabancı para kredilerden oluşmakta olup, çoğunlukla kıyı
bankacılığı bölgelerindeki finans kuruluşları ile yapılan işlemlerden oluşmaktadır.Banka’nın cari ve katılma
hesaplarında herhangi bir risk yoğunlaşması bulunmamaktadır.
d.
Diğer yabancı kaynaklara ve muhtelif borçlara ilişkin bilgiler:
30 Eylül 2014 itibarıyla diğer yabancı kaynaklar kalemi 569,467 TL (31 Aralık 2013 – 450,506 TL), muhtelif
borçlar kalemi 191,615 TL (31 Aralık 2013 – 118,356 TL) olup, bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
e.
Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net):
Banka, aktifinde kayıtlı olan bazı bilgi işlem ekipmanlarını finansal kiralama yoluyla elde etmiş olup
sözleşmelerden doğan yükümlülükler aylık taksitler halinde finansal kiralama şirketine ödenmektedir. Söz
konusu sözleşmeler, Banka’ya taahhüt ettiği ödemelerin dışında önemli bir yükümlülük getirmemektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Kiralama İşlemlerinden Borçlar, detayları üçüncü bölüm dipnot XVIII’de
anlatılan Kira Sertifikası (Sukuk) ihracı işleminin BDDK’nın B.02.1.BDK.-.06.00.00-045.01(3/8)-5397 sayılı
ve 13 Mart 2012 tarihli yazısı doğrultusunda “TMS 17” kapsamında ‘satış ve geri kiralama’ işlemi olarak
muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.
i.
Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin Banka’ya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin
açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2013 – Yoktur).
ii.
Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Brüt
1 yıldan az
1-4 yıl arası
4 yıldan fazla
Toplam
iii.
367,259
367,259
Cari dönem
Net
319,847
319,847
Brüt
345,512
345,512
Önceki dönem
Net
296,815
296,815
Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar:
Kiraya veren tarafın söz konusu varlığın bütün risk ve faydalarını elinde bulundurduğu finansal kiralama
işlemleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Bu tür işlemler, önceden bildirilerek iptal edilebilecek,
şubelere ait kira sözleşmelerini içerir.
Faaliyet kiralaması ile ilgili sözleşme değişikliklerinin Banka’ya getirdiği önemli yükümlülükler
bulunmamaktadır.
Banka faaliyet kiralaması anlaşmalarına istinaden yaptığı kira ödemelerini kira süresi boyunca, eşit tutarlarda
gider kaydetmektedir.
iv.
Satış ve geri kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar:
Detayları üçüncü bölüm dipnot XVIII’de anlatılan Kira Sertifikası (Sukuk) ihracı işlemi BDDK’nın
B.02.1.BDK.-.06.00.00-045.01(3/8)-5397 sayılı ve 13 Mart 2012 tarihli yazısı doğrultusunda “TMS 17”
kapsamında ‘satış ve geri kiralama’ işlemi olarak muhasebeleştirilmiştir.
f.
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2013 – Yoktur).
57
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
g.
Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
1.
Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel karşılıklar
I. Grup kredi ve alacaklar için ayrılanlar (Toplam)
Katılma hesapları payı
Kurum Payı
Diğer
I. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar İçin İlave
Olarak Ayrılanlar
Katılma hesapları payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup kredi ve alacaklar için ayrılanlar (Toplam)
Katılma hesapları payı
Kurum payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar İçin
İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma hesapları payı
Kurum Payı
Diğer
Gayrinakdi krediler için ayrılanlar
Diğer
Cari dönem
Önceki dönem
217,267
166,542
53,196
104,748
-
174,251
127,687
37,629
83,227
-
8,598
2,731
5,867
21,774
1,795
7,470
-
6,831
1,900
4,931
15,016
2,721
4,567
-
12,509
9,416
3,093
16,068
12,883
7,728
5,587
2,141
15,775
15,773
2.
Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları ile ilgili açıklamalar: 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla
krediler için 9,076 TL (31 Aralık 2013 – 548 TL) ve finansal kiralama alacakları için 9,950 TL (31
Aralık 2013 – 5,622 TL) tutarındaki dövize endeksli krediler kur değer azalışları krediler ve finansal
kiralama alacakları hesaplarından netleştirilmiştir.
3.
Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler
özel karşılıkları (*)
Çek yaprağı özel karşılıkları (*)
Katılma hesaplarına dağıtılacak karlardan ayrılan karşılık
Kredi kartlarına ilişkin promosyon uygulamaları karşılığı
Diğer
Toplam
(*)
4.
Cari dönem
Önceki dönem
33,558
9,348
17,664
144
1,352
62,066
27,593
9,605
30,430
1,370
68,998
Banka “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de belirtilen Geçici 2. Madde uyarınca herhangi bir kredisi donuk alacak olarak
sınıflandırılmış müşterilere ait çek yapraklarına ve tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayri nakdi kredilere 1 Mart 2011
tarihinden itibaren özel karşılık ayırmaktadır.
Çalışan hakları karşılığına ilişkin bilgiler:
Bilançodaki çalışan hakları karşılığı, 35,298 TL (31 Aralık 2013 - 28,776 TL) kıdem tazminatı
yükümlülüklerini, 1,787 TL (31 Aralık 2013 – 608 TL) hesaplanan izin ücretlerini, 20,800 TL (31
Aralık 2013 – 36,700 TL) performans primi karşılığını ve 1,835 TL emeklilik ikramiye ödeme (31
Aralık 2013: 15 TL) ve 0 TL mesai ücretleri karşılığını (31 Aralık 2013 - 783 TL) içermektedir.
Türk İş Kanunu’na göre, Banka bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı ilişkisi kesilen,
emekli olan, emeklilik hakkı kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir.
58
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
g.
Karşılıklara ilişkin açıklamalar: (devamı)
4.
Çalışan hakları karşılığına ilişkin bilgiler: (devamı)
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 3,438.22 TL (tam tutar), (31 Aralık
2013 – 3,129 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya
tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Banka’nın ödemesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. “TMS 19” işletmenin yükümlülüklerinin
hesaplanabilmesi için aktüeryal değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda,
toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryel varsayımlar kullanılmıştır.
İskonto oranı(%)
Enflasyon oranı(%)
Faiz oranı (%)
Cari dönem
Önceki dönem
3.29
6.5
10.0
3.29
6.5
10.0
Cari dönem
Önceki dönem
28,776
8,681
(2,159)
35,298
11,710
4,092
(2,371)
15,345
28,776
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Önceki dönem sonu bakiyesi
Yıl içinde ayrılan karşılık
Yıl içinde ödenen
Aktüeryal kayıp
Dönem sonu bakiyesi
h.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
1.
Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
i.
Vergi karşılığına ilişkin bilgiler: Banka’nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi
karşılığından dönem içinde ödenen geçici vergiler düşüldükten sonra 34,161 TL kalan vergi borcu
bulunmaktadır.
Kurumlar vergisi karşılığı (*)
Peşin ödenen vergiler
Toplam (**)
Cari dönem
Önceki dönem
90,105
(55,837)
73,152
(53,056)
34,268
20,096
(**)
Söz konusu tutar önceki dönem cari vergi karşılığı ile ilgili cari dönemde yapılan 7,360 TL tutarındaki düzeltme tutarı öncesi
rakamı ifade etmektedir.
Söz konusu tutar mali tablolarda pasif kalemler altında cari vergi borcu satırında yer almaktadır.
ii.
Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler (*):
(*)
Menkul sermaye iradı vergisi
Gayrimenkul sermaye iradı vergisi
BSMV
Kambiyo muameleleri vergisi
Ödenecek katma değer vergisi
Ücretlerden kesilen gelir vergisi
Diğer
Toplam
(*) Bilançoda Muhtelif Borçlar içerisinde yer almaktadır.
59
Cari dönem
Önceki dönem
8,428
886
10,140
668
4,988
846
25,956
6,284
662
9,104
1,820
4,340
1,630
23,840
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
h.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
iii.
Primlere ilişkin bilgiler (*):
Cari dönem
Önceki dönem
Sosyal güvenlik primleri-Personel
Sosyal güvenlik primleri-İşveren
İşsizlik sigortası-Personel
İşsizlik sigortası-İşveren
3,013
3,276
216
480
2,492
2,671
178
401
Toplam
6,985
5,742
(*)
Bilançoda Muhtelif Borçlar içerisinde yer almaktadır.
Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklama: Yoktur (31 Aralık 2013 - Yoktur).
iv.
i.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında
bilgiler:
Yoktur (31 Aralık 2013 - Yoktur).
j.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler :
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
Yurt içi bankalardan
Yurt içi diğer kuruluşlardan
Yurt dışı bankalardan
Yurt dışı diğer kuruluşlardar
-
471,114
-
-
433,080
-
Toplam
-
471,114
-
433,080
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., 29 Haziran 2011 tarihinde Kuveyt Finance House’tan 200 milyon ABD
Doları tutarında 10 yıl vadeli sermaye kredisi sağlamıştır. Kar payı miktarı, alış fiyatının murabaha döneminde
uygulanabilir marjına eşit kar oranı ile kredi tutarının çarpılması ile belirlenecektir. Bu sermaye benzeri kredi,
BDDK’nın 30 Haziran 2011 tarihli yazısı uyarınca, 200 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin nakden ve
defaten Banka kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla ikincil sermaye benzeri borç olarak katkı sermaye hesabında
dikkate alınması uygun görülmüştür.
k.
Özkaynaklara ilişkin bilgiler :
1.
Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Hisse senedi karşılığı
İmtiyazlı hisse senedi karşılığı
2.
Cari dönem
Önceki dönem
2,287,005
-
1,700,000
-
Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun
açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı: Banka, kayıtlı sermaye sistemini
uygulamamaktadır.
60
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
k.
Özkaynaklara ilişkin bilgiler (devamı):
3.
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer
bilgiler:
Artırım Tarihi
4 Nisan 2014
26 Haziran 2014
Artırım Tutarı
230,000
360,000
Artırıma Konu Edilen Kar Yedekleri
230,000
-
Nakit
360,000
4.
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Yoktur (31
Aralık 2013: Yoktur).
5.
Banka’nın gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki
belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki tahmini etkileri :
Banka’nın cari ve önceki dönem göstergelerini dikkate alarak yapılacak değerlendirmeye göre, net kar
payı ve komisyon gelirlerine bakıldığında operasyonel faaliyetlerini karlı bir şekilde sürdürdüğü
anlaşılmaktadır.
6.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler : Yoktur.
7.
Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin aşağıdaki bilgiler açıklanır:
Cari Dönem
TP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
Değerleme Farkı(*)
Kur Farkı
Toplam
Önceki Dönem
YP
TP
YP
-
-
-
-
26,489
670
6,738
(4,713)
-
-
-
-
26,489
670
6,738
(4,713)
(*)Bilançoda Satılmaya Hazır Finansal varlıklar altında “Devlet Borçlanma Senetleri” ve “Diğer Menkul
Değerler” satırlarında sınıflanan Kira Sertifikalarının vergi etkisi de dikkate alınarak hesaplanmış değerleme
farkıdır.
l.
Azınlık paylarına ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2013 - Yoktur).
61
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar:
1.
Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı : Kredi kartı harcama limit taahhütleri,
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 538,967 TL (31 Aralık 2013 - 449,872 TL); çekler için ödeme taahhütleri
870,519 TL’dir (31 Aralık 2013 - 824,093 TL).
2.
Aşağıdakiler dahil bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve
tutarı :
i.
Garantileri banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil
gayrinakdi krediler:
Banka’nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla toplam 6,808,249 TL (31 Aralık 2013 - 7,127,080 TL) tutarında
teminat mektubu; 74,054 TL (31 Aralık 2013 - 57,587 TL) tutarında kabul kredileri ve 1,112,857 TL (31
Aralık 2013 - 1,217,277 TL) tutarında akreditifler sebebiyle garanti ve kefaletleri bulunmaktadır.
ii.
Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler : 2.i) maddesinde açıklananların
haricinde yoktur.
3 (i). Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Cari dönem
Önceki dönem
Nakit kredi teminine yönelik olarak açılan gayrinakdi krediler
Bir yıl veya daha az süreli asıl vadeli
Bir yıldan daha uzun süreli asıl vadeli
Diğer gayrinakdi krediler
8,278,717
8,672,347
Toplam
8,278,717
8,672,347
62
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a.
Kar payı gelirlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kredilerden alınan kar payı gelirlerine ilişkin bilgiler:
Kredilerden alınan kar payı
Kısa vadeli kredilerden
Orta ve uzun vadeli kredilerden
Takipteki alacaklardan alınan kar payı
Kaynak kul. destekleme fonundan alınan primler
2.
TP
Cari dönem
YP
TP
Önceki dönem
YP
1,257,338
399,519
853,512
4,307
-
59,089
7,712
51,377
-
919,221
277,450
638,092
3,679
-
49,706
5,394
44,312
-
Bankalardan alınan kar payı gelirlerine ilişkin bilgiler:
TP
Cari dönem
YP
T.C. Merkez Bankasından
Yurt içi bankalardan
Yurt dışı bankalardan
Yurt dışı merkez ve şubelerden
319
-
2,673
-
1,774
-
2,783
-
Toplam
319
2,673
1,774
2,783
i.
Önceki dönem
TP
YP
Menkul değerlerden alınan kar paylarına ilişkin bilgiler:
Banka’nın aktifinde yer alan ve satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgilerde detayı verilen kira
sertifikalarından (sukuk) dönem itibarıyla 90,949 TL kar payı alınmıştır (1 Ocak -30 Eylül 2013 – 39,962 TL).
ii.
İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler :
Cari dönem
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payı
b.
Önceki dönem
966
388
Kullanılan kredilere verilen kar payına ilişkin bilgiler:
TP
Cari dönem
YP
Bankalara
T.C. Merkez Bankasına
Yurt içi bankalara
Yurt dışı bankalara
Yurt dışı merkez ve şubelere
Diğer kuruluşlara
1,538
1,538
10,254
55,892
55,892
65,492
286
286
-
99,350
50,629
48,721
-
Toplam
11,792
121,384
286
99,350
i.
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen kar payı giderlerine ilişkin bilgiler:
İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen kar payları
ii.
Önceki dönem
TP
YP
Cari dönem
Önceki dönem
80,108
20,669
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen kar paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur (1 Ocak -30 Eylül
2013 - Yoktur).
63
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
c.
Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar: Yoktur (1 Ocak -30 Eylül 2013 - Yoktur).
d.
Katılma hesaplarına ödenen kar paylarının vade yapısına göre gösterimi:
Cari Dönem
Hesap adı
Türk parası
Özel cari hesap ve katılma
hesapları aracılığı ile
bankalardan toplanan fonlar
Gerçek kişilerin ticari
olmayan
katılma hs.
Resmi kuruluş katılma hs.
Ticari kuruluş katılma hs.
Diğer kuruluş katılma hs.
Toplam
Katılma hesapları
1 yıla 1 yıldan
Birikimli
kadar
uzun katılma hesabı
1 aya
kadar
3 aya
kadar
6 aya
kadar
9 aya
kadar
-
1
-
-
-
-
-
1
100,953
42
10,638
985
165,116
44
27,921
1,958
30,404
2
6,272
277
-
9,229
1,068
1,634
348
17,061
1,341
27
-
322,763
1,156
47,806
3,595
112,618
195,040
36,955
-
12,279
18,429
-
375,321
2,116
5,300
35
-
69
1,136
-
8,656
15,488
3,305
1,301
-
29,232
17,131
888
6,948
8,739
645
47
390
-
3,865
1,548
17
257
3,650
178
165
-
-
60,974
22,807
2,418
7,595
22,210
59,499
9,856
-
5,756
5,129
-
102,450
134,828
254,539
46,811
-
18,035
23,558
-
477,771
Toplam
Yabancı para
Bankalar
Gerçek kişilerin ticari
olmayan katılma hs.
Resmi kuruluş katılma hs.
T Ticari kuruluş katılma hs.
Diğer kuruluş katılma hs.
Kıymetli maden katılma hs.
Toplam
Genel toplam
Önceki Dönem
Hesap adı
Türk parası
Özel cari hesap ve katılma
hesapları aracılığı ile
bankalardan toplanan fonlar
Gerçek kişilerin ticari
olmayan
katılma hs.
Resmi kuruluş katılma hs.
Ticari kuruluş katılma hs.
Diğer kuruluş katılma hs.
Toplam
Yabancı para
Bankalar
Gerçek kişilerin ticari
olmayan katılma hs.
Resmi kuruluş katılma hs.
Ticari kuruluş katılma hs.
Diğer kuruluş katılma hs.
Kıymetli maden katılma hs.
Toplam
Genel toplam
Katılma hesapları
1 yıla 1 yıldan
kadar
uzun
1 aya
kadar
3 aya
kadar
6 aya
kadar
9 aya
kadar
Birikimli
katılma hesabı
Toplam
55,280
584
113,845
1,692
15,701
-
2,929
6,973
18,956
-
5,205
210,755
74
6,613
724
109
21,337
3,836
35
4,961
1,065
-
557
2,172
16
7
1,614
42
-
782
36,697
5,683
62,691
139,711
23,454
-
12,647
20,619
-
259,122
480
9,575
326
17,891
4
4,103
-
2,539
890
3,664
-
1,700
37,772
2,185
760
13,000
75,691
1
9,371
2,946
9,174
39,709
179,420
547
271
359
5,284
28,738
-
2,292
1
292
5,124
17,771
644
68
5,266
25,885
-
1
15,039
4,046
9,825
68,383
327,505
64
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
e.
Ticari kar/zarara ilişkin açıklamalar (Net):
Cari dönem
108,773
5,214,645
811
418,087
4,795,747
5,105,872
327
389,315
4,716,230
Net
Kar
Sermaye piyasası işlemleri karı
Türev finansal işlemlerden kar
Kambiyo işlemlerinden kar
Zarar (-)
Sermaye piyasası işlemleri zararı
Türev finansal işlemlerden zarar
Kambiyo işlemlerinden zarar
f.
Önceki dönem
126,556
14,571,923
2,385
229,229
14,340,309
14,445,367
1,802
202,55
14,241,008
Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Diğer faaliyet gelirlerinin detayları aşağıda sunulmaktadır. Diğer faaliyet gelirleri içerisinde yeni gelişmeleri
içeren ve bankanın gelirlerini önemli ölçüde etkileyen olağandışı kalemler yoktur.
Cari dönem
Önceki dönem
75,953
12,413
74,338
13,247
26,320
108
75
13
8
1,408
8,679
19,889
9,041
6,901
2,448
1,908
1,616
1,195
7,428
124,977
138,011
Önceki yıllarda ayrılan karşılıklardan gelirler
Aktiflerin satışından elde edilen gelirler
Kira sertifikası kapsamında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen
gelirler
Ekspertiz ücretleri karşılığı
EFT ve havale gelirleri
Çek karnesi gelirleri
Karşılıksız çek provizyon ve ihtar gelirleri
Çek provizyon gelirleri
Kiralama gelirleri
Diğer gelirler
Toplam
g.
Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları:
Cari dönem
Önceki dönem
Kredi ve diğer alacaklara ilişkin özel karşılıklar
III. grup kredi ve alacaklardan
IV. grup kredi ve alacaklardan
V. grup kredi ve alacaklardan
Tahsili şüpheli ücret komisyon ve diğer alacaklar
Genel karşılık giderleri
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılık giderleri
Menkul değerler değer düşme giderleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan FV
Satılmaya hazır finansal varlıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve VKET menkul değerler değer düşüş giderleri
İştirakler
Bağlı ortaklıklar
Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
Diğer
137,337
26,400
58,264
52,673
6
43,016
781
781
2,578
125,758
28,001
62,167
35,590
43,353
688
688
13,730
Toplam
183,718
183,529
65
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
h.
Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:
Cari dönem
Önceki dönem
Personel giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Maddi duran varlık amortisman giderleri
Maddi duran varlık değer düşüş karşılığı
Maddi olmayan duran varlık amortisman giderleri
Elden çıkarılacak kıymetler amortisman giderleri
Diğer işletme giderleri
Faaliyet kiralama giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Haberleşme giderleri
Isınma aydınlatma ve su giderleri
Temizlik giderleri
Taşıt aracı giderleri
Kırtasiye giderleri
Diğer giderler
Aktiflerin satışından doğan zararlar
Mevduat sigortası gideri
Diğer
304,237
6,484
26,708
26,320
12,751
506
141,401
53,547
9,414
10,696
12,799
6,026
2,799
3,685
2,964
39,471
172
31,648
48,636
239,757
1,979
21,425
19,889
8,728
323
103,395
43,014
7,443
8,741
11,691
4,735
1,461
2,959
2,047
21,304
151
23,754
37,044
Toplam
598,863
456,445
i.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zarara ilişkin açıklamalar:
Banka’nın vergi öncesi karı bir önceki yıla göre %19,88 oranında artış göstererek 352,486 TL (1 Ocak -30
Eylül 2013 – 294,042 TL) olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi karının 809,629 TL’lik (1 Ocak -30 Eylül 2013
– 601,483 TL) kısmı net kar payı gelirlerinden, 91,688 TL’si (1 Ocak -30 Eylül 2013 – 67,966 TL) ise net
ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer faaliyet giderlerinin toplamı ise 598,863 TL’dir (1 Ocak 30 Eylül 2013 456,445 TL).
j.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın dönem içerisinde 14,646 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 4,294 –TL ertelenmiş vergi gideri) tutarında
ertelenmiş vergi geliri ve 90,105 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 53,056 –TL) tutarında cari dönem vergi karşılığı
gideri oluşmuştur.
k.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin açıklama:
Vergi sonrası faaliyet kar/zararı içinde durdurulan faaliyetlerden kaynaklanan kar/zarar yoktur.
66
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
l.
Net dönem kar/zararına ilişkin açıklamalar:
i.
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma
oranının açıklanması Banka’nın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu
kalemlerin niteliği ve tutarı: 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi içinde gelir
kalemleri içerisinde net kar payı geliri 809,629 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 –601,483 TL). Net ücret ve
komisyon gelirleri 91,688 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 – 67,966 TL) ile yer almaktadır.
ii.
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kar zarara etkisi, daha
sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi: Yoktur (1
Ocak -30 Eylül 2013 – Yoktur).
iii.
Azınlık paylarına ait kar/zarar: Yoktur (30 Eylül 2013 – Yoktur).
m.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu
kalemlerin en az %20’sini oluşturan alt hesaplar:
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 109,920 TL (1 Ocak-30 Eylül 2013 – 69,525 TL) tutarındaki diğer alınan
ücret ve komisyonların 18,424 TL’si (30 Eylül 2013 – 9,057 TL) kredi kartı ücret ve komisyonlarından
ve 23,300 TL’si üye işyeri POS işlem komisyonlarından (1 Ocak -30 Eylül 2013 17,249
TL)
oluşmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 73,592 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 –53,404 TL) tutarındaki diğer verilen
ücret ve komisyonların; 29,352 TL’si (1 Ocak -30 Eylül 2013 –19,806 TL) POS komisyonları ve
kurulum giderlerinden, 4,800 TL’si (1 Ocak -30 Eylül 2013 –3,839 TL) kredi kartları için ödenen ücret
ve komisyonlardan oluşmaktadır.
V.
Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
a.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan
muhasebe politikası:
Kasa, efektif deposu, yoldaki paralar ve satın alınan banka çekleri ile T.C. Merkez Bankası dahil
bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalar arası para
piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar ile menkul kıymetlere yapılan yatırımlar “Nakde
eşdeğer varlık” olarak tanımlanmaktadır.
(i).
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Cari dönem
Nakit
Kasa, efektif deposu ve diğer
Bankalardaki vadesiz mevduat
Nakde eşdeğer varlıklar
Bankalararası para piyasası
Bankalardaki vadeli depo
Menkul kıymetler
3,167,289
703,658
2,463,631
-
Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlık
3,167,289
67
Önceki dönem
1,831,067
304,080
1,526,987
1,831,067
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
a.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler: (devamı)
(ii).
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Cari dönem
Önceki dönem
Nakit
Kasa, efektif deposu ve diğer
Bankalardaki mevduat (3 aya kadar)
Nakde eşdeğer varlıklar
Bankalararası para piyasası
Bankalardaki vadeli depo
Menkul kıymetler
1,894,660
565,780
1,328,880
-
2,258,101
571,304
1,686,797
-
Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlık
1,894,660
2,258,101
b.
Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın serbest
kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin bilgi: Yoktur.
c.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi:
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla 170,400 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 – 24,767 TL) olarak hesaplanmıştır.
VI.
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklama ve dipnotlar
a.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve toplanan fonlar ile döneme ilişkin gelir ve giderler:
1.
Cari dönem:
Bankanın dahil olduğu
risk grubu (*)
Krediler ve diğer alacaklar
Dönem başı bakiyesi
Dönem sonu bakiyesi
Alınan kar payı ve komisyon gelirleri
(*)
İştirak. bağlı ortaklık ve
birlikte kontrol edilen
ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
41,650
81,295
966
78
18,363
-
Risk grubuna
Bankanın doğrudan ve dahil olan diğer gerçek ve tüzel
dolaylı ortakları
kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
621
880
34
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır.
68
676
40,279
-
80,270
74,925
3,617
55
43
-
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
a.
2.
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve toplanan fonlar ile döneme ilişkin gelir ve giderler:
Önceki dönem:
Bankanın dahil olduğu
risk grubu (*)
Krediler ve diğer alacaklar
Dönem başı bakiyesi
Dönem sonu bakiyesi
Alınan kar payı ve komisyon gelirleri
İştirak. bağlı ortaklık ve
birlikte kontrol edilen
ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
126,633
41,650
2,001
30
78
-
Risk grubuna
Bankanın doğrudan ve dahil olan diğer gerçek ve tüzel
dolaylı ortakları
kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
1,146
621
39
544
676
-
84,723
80,270
5,383
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
3.
(i). Bankanın dahil olduğu risk grubuna ait Özel Cari ve Katılma hesaplarına ilişkin bilgiler:
Bankanın dahil olduğu
risk grubu (*)
Özel. cari ve katılma hesapları
Dönem başı bakiyesi
Dönem sonu bakiyesi
Katılma hesapları kar payı gideri
(*)
İştirak. bağlı ortaklık ve
birlikte kontrol edilen
ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Cari
Önceki
dönem
dönem
175,431
249,656
5,436
78,331
175,431
2,589
13,157
55
-
Risk grubuna
Bankanın doğrudan ve dahil olan diğer gerçek ve
dolaylı ortakları
tüze kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
dönem
dönem
dönem
Dönem
28,882
46,539
1,434
21,047
28,882
946
171,137
191,245
3,457
107,600
171,137
2,325
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
(ii). Bankanın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler: Yoktur.
4.
Bankanın dahil olduğu risk grubundan alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Bankanın dahil olduğu
risk grubu
Alınan Krediler
Dönem başı bakiyesi
Dönem sonu bakiyesi
Ödenen kar payı gideri
b.
İştirak, bağlı ortaklık ve
birlikte kontrol edilen
ortaklıklar (iş ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
dönem
459,343
2,258,173
74,672
383,651
459,343
18,080
Bankanın doğrudan ve
dolaylı ortakları
Cari
Önceki
Dönem
dönem
2,300,361
2,586,191
73,590
1,919,506
2,300,361
55,242
Risk grubuna dahil olan
diğer gerçek ve tüzel
kişiler
Cari
Önceki
dönem
dönem
61,173
88,938
145
271,130
61,173
8,520
Üst Yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:
1 Ocak -30 Eylül 2014 döneminde Banka üst yönetimine 12,064 TL (1 Ocak -30 Eylül 2013 – 9,543 TL)
tutarında ödeme yapılmıştır.
VII.
Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Bulunmamaktadır.
69
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I-
Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Yoktur.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
I-
Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin açıklamalar
Banka’nın kamuya açıklanan konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından
bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş olup, 12 Kasım 2014 tarihli bağımsız sınırlı denetim raporu konsolide
olmayan finansal tabloların önünde sunulmuştur.
II-
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar : Yoktur.
70
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 094 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content