close

Вход

Log in using OpenID

4 - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

embedDownload
TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ESENKÖY KÖYÜ
101 ADA 4 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Eylül 2014, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Zonguldak Ġli
2.2. Merkez Ġlçesi (Kozlu)
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
6
6
7
7
9
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
10
10
10
11
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
12
12
12
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
14
14
14
14
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.2. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
6.3. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
15
15
16
16
17
7- HUKUKĠ DURUM
17
8- EKLER
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: Kadastral Durum
Ek-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-4: 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-5: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Ek-6: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-7: Fotoğraflar
Ek-8: Ġmar Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu (CD)
2
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Esenköy köyü, 101 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için
Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)‟nın 18.06.2013 tarih ve 5402
sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Esenköy köyü, 101 ada 4 parseldeki “Günübirlik
Turizm Tesis Alanı ” vasfındaki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar
(Katılımcı) için hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Zonguldak Valiliği, Kozlu Belediyesinden ve konu ile ilgili Özel Sektör
temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile ÖİB‟den temin edilen dokümanlardan yararlanılarak
hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen
belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat‟i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz, Zonguldak il merkezine 13,8 km mesafede bulunmakta olup “arsa” niteliğinde ve
yüzölçümü 759,88 m2 ‟dir. Söz konusu parselin kuzeyinde ve doğusunda orman alanı, güneyinde
kaplıca alanı, batısında ise parsel boyunca uzanan Zonguldak-Ereğli karayolu bulunmaktadır.
Geometrik olarak üçgen bir yapıya sahip taşınmaz, Belediyenin hâlihazırda uygulanmakta olan
imar planına göre „‟ Günübirlik Turizm Tesis Alanı‟‟ içerisinde kalmakta olup yapılaşma koşulları
E:0,05 Hamx:6,5 m. şeklindedir.
Merkez ilçeye bağlı Kozlu beldesinin iki şifalı su kaynağından biri Aşağıçayır kaplıcasıdır.
Özellikle Aşağıçayır köyü sınırları içindeki Ilıksu mevkiinde bulunan kaplıcada su sıcaklığının 28
derece olduğu ve mide, bağırsak, karaciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Konu taşınmaz
da Ilıksu mevkiinde yer almakta olup çevrede yöre halkının şifalı sudan yararlandıkları
gözlenmiştir.
4
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Zonguldak
Pafta No
-
Blok No
-
Ġlçesi
Merkez
Ada No
101
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
4
Bağ. Böl. No
-
Köyü
Esenköy
Niteliği
Arsa
Niteliği
-
Mahallesi
-
Sokağı
-
Eklentiler
-
Mevkii
Ilıksu
Malik
Maliye Hazinesi
Parsel Alanı
759,88 m
3402 sayılı Yasanın 22/A maddesi gereğince yenilenmenin
tescili-31.05.2013-5032
Edinme Sebebi ve Tarihi
Kat Mülkiyeti
Tapunun Türü
Takyidat Bilgisi
2
Kat İrtifakı
Arsa
-
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Karadeniz‟e 1,2 km, Zonguldak merkeze yaklaşık 13 km, Zonguldak Çaycuma Havaalanına 68
km, Ereğli-Akçakoca Karayoluna (D010) bitişik konumda olması sebebiyle erişilebilirliği yüksek
bir alanda bulunmaktadır.
5
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Zonguldak Ġli
Türkiye Cumhuriyetinin ilk İli Zonguldak‟ın tarihi Frigler Dönemine (MÖ 1200/750-676)
dayanmakta olup tarih boyunca Persler, Makedonya, Roma, Bizans olmak üzere birçok kavmin
yerleşim yeri olmuştur. Teşkilat- ı Esasiye Kanunu‟nun 60. maddesine göre sancaklar
kaldırılınca, Zonguldak bağımsız mutasarrıflığı, vilayet yapılmıştır.
Zengin bir tarihi geçmişi olan, göz alabildiğince yeşili, bin yıllık mağaraları, doğal ve tarihi
güzellikleriyle Zonguldak Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup doğusunda Karabük,
batısında Düzce ve Karadeniz, güneyinde Çankırı ve Bolu, kuzeydoğusunda Bartın, kuzeyinde de
Karadeniz ile çevrilidir. 41 ile 41 271 kuzey enlemleri ile 31 481 32 131 doğu boylamları arasında
yer alan Zonguldak‟ın yüz ölçümü 3.481 km2 olup il toprakları dağlık ve engebeli bir arazi
yapısına sahiptir.80 km‟lik kıyı şeridi boyunca çok sayıda doğal plaj ve kumsal bulunmaktadır.
İl genelinde ılıman Karadeniz iklimi görülmekte ancak iç kesimlere doğru gidildikçe, iklim biraz
daha sertleşir. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan ilde, her çeşit bitkiye rastlanmakta olup
topraklarının büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır.
Zonguldak‟ın ekonomisi madencilik, sanayi, tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalıdır. Uzun
yıllar boyunca, taşkömürü madenciliğine dayanan tek boyutlu bir sektörle yaşamını sürdürmeye
çalışan Zonguldak, Turizm Bakanlığının alternatif turizm çeşitleri yaratma ve turizmi ülke sathına
yaygınlaştırma ilke ve politikaları çerçevesinde, sahip olduğu turistik potansiyelini açığa çıkarma
olanağı bulmuştur.
Zonguldak ili yönetimsel olarak Merkez ilçeyle beraber 6 ilçeden (Merkez, Alaplı, Çaycuma,
Devrek, Gökçebey ve Karadeniz Ereğli) oluşmaktadır. İldeki toplam belediye sayısı 32 ve köy
sayısı 374 tür.
6
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
2.2. Merkez Ġlçesi-Kozlu
Merkez İlçe, ilin batısında, Çaycuma ile Ereğli
İlçesi arasında, 631 km2‟lik bir alanda
kurulmuştur. Batısında Ereğli İlçesi, doğusunda
Çaycuma İlçesi, güneyinde Devrek İlçesi,
güneydoğusunda
Gökçebey
İlçesi
bulunmaktadır.
Kozlu yerleşmesi ise, 41-27 K. enlemleri ile 3149 D. boylamları arasında yer almaktadır.
Merkeze 5 km mesafededir.
Kozlu Belediyesi, Zonguldak Merkez İlçeye bağlı olarak 1941 yılında kurulmuştur. Belediye
sınırları içerisindeki alan 1063 hektar olup, ayrıca 1832 hektar büyüklüğünde mücavir alana
sahiptir. Kuzeyi Karadeniz, Güneyi Ereğli İlçesinin Alabük Köyü, Doğusu Zonguldak ve Batısı
Ereğli İlçesi‟nin köyleriyle çevrilidir.
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Çatalağzı Termik Santralının üretim ve işletme sahalarıyla iç
içedir. Karadeniz‟de yaklaşık 17 km. kıyısı olan Merkez İlçe, aynı zamanda çevresinde yer alan
belde ve köylerin de istihdam ve ticaret merkezidir.
Merkez ilçe sınırları içinde kalan toprakların büyük bir bölümü jeolojik yapı, topografik özellikler
ve mülkiyetten kaynaklanan sorunlar nedeniyle yerleşime elverişli değildir. Mevcut yerleşimler
doğrudan kömür üretim bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Taşkömürü üretiminin yapıldığı maden
ocakları, ağırlıklı olarak merkez ilçe sınırları içinde yer almaktadır.
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Karayolu:
Zonguldak ülkemiz karayolu güzergahlarında bir
geçiş yolu üzerinde değildir. İstanbul yönünden
gelenler Düzce sapağından girip, kıyı şeridini
izleyerek, Ankara yönünden girenler ise Yeniçağa
sapağından başlamak üzere il merkezine ulaşırlar.
Zonguldak-Devrek-Ankara
karayolu
ile
Zonguldak-Kdz. Ereğli-İstanbul karayolu devlet
yolu, il içi bağlantıları sağlayan diğer yollar ise il
yolu statüsündedir.
Zonguldak ili, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına girmekte olup 163 km devlet
yolu, 235 km'si il yolu olmak üzere toplam şebeke uzunluğu 398 km‟dir.
7
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (km)
ASFALT YOLLAR
Zonguldak
ASFALT SATHĠ
TOPLAM
BETONU KAPLAMA
PARKE STABĠLĠZE TOPRAK
DĠĞER ġEBEKE
YOLLAR UZUNL.
Devlet
Yolu
43
120
163
-
-
-
-
163
Ġl Yolu
10
209
219
-
-
-
16
235
Toplam
53
329
382
-
-
-
16
398
Demiryolu:
İlde demiryolu 1934-1937 yıllarında yapılmış olup, 1937 yılında işletmeye açılmıştır. 1997
yılında Karabük ilçesinin il olması ile demiryolu uzunluğu 85 kilometreye düşmüştür. İlin Ankara
ve Karabük illeri ile demiryolu bağlantısı mevcuttur. Her gün ilçelere 30, Ankara‟ya 2 sefer olmak
üzere toplam 32 tren seferi ile yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Zonguldak Gar ve Ambar
Müdürlüğü Karabük, Işıkveren ve diğer yörelere kömür, demir, cevher, rulo saç ve eşya
taşımacılığı yapmaktadır.
Havayolu:
İlk olarak 1946 yılında askeri amaçla yapılan Çaycuma ilçesi sınırları içinde bulunan ve şehir
merkezine 8 km. uzaklıkta olan Saltukova havaalanı, 2007 yılında hizmete giren ve küçük tip,
tarifesiz yolcu uçaklarına hizmet verebilecek düzeyde olan havaalanı, bölgede havayolu şirketi
bulunmaması nedeniyle hizmet dışı beklemektedir.
Denizyolu:
46 deniz mili kıyı uzunluğu olan ilde, Zonguldak ve Kdz. Ereğli limanları bulunmakta ve her iki
liman da deniz sınır kapısı özelliği taşımaktadır. 1953 yılında yapılan liman esasen bir kömür
yükleme limanı olarak düşünülmüş olup çeşitli türdeki yükler için düzenlenmiş ve bu amaç
doğrultusunda işletilmektedir. Zonguldak Limanına Karadeniz hattında yolcu taşıyan feribot ile
Ukrayna‟ya yük taşıyan (TIR) feribotları uğramaktadır.
8
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması’nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58
adet değişken kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması
ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite,
erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına ait 61
değişken kullanılarak hazırlandı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki
ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il
ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri
teminine ilişkin süreklilik hususları gözetildi.
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre, Zonguldak İli,
2. derece gelişmiş iller grubunda yer almakta olup; Türkiye'deki iller arasındaki genel sıralamada
20. sıradadır.
Kamu sanayi merkezi niteliğindeki Zonguldak ili, grup içinde istihdamın tarım kemsinde
yoğunlaştığı iller arasındadır.
2011 yılında güncellenen SEGE verilerine göre ise Zonguldak ili 29. sıraya gerilemiştir ancak
önceki çalışmalar ile SEGE-2011‟ de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle veriler
karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
9
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Zonguldak‟ta Karadeniz iklimi hüküm sürmekte olup, her mevsim yağış almaktadır. En fazla
yağış sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Denizden iç kesimlere doğru gidildikçe, iklim biraz
daha sertleşir. Yıllık yağış ortalaması 1234.96 mm., en yağışlı aylar 148.65 mm., Aralık ve 141.72
mm. ile Ocak aylarıdır. Yağışlar kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe hem azalmakta hem de
yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir.
İl topraklarının büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda kayın, meşe, kestane, çınar,
ıhlamur ve kızılağaç, gürgen, karaçam, sarıçam, kızılçam ağaçları bulunmaktadır. Akarsu
kenarlarında da söğüt ve kavak ağaçları vardır. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan ilde, her
çeşit bitkiye rastlanmaktadır.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
İl toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, akarsu vadileri ile yer yer derin
şekilde parçalanmış, orta yükseklikteki alanlardan oluşmuştur.
Zonguldak Kuzey Anadolu Dağlarının batı kesimini oluşturan Karadenize paralel iki sıra
dağlarla engebelenmiştir. Kıyı dağlarından Küre Dağları ilin kuzeydoğu kesiminde yer alır.
Ayrıca kuzeyini kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Zonguldak Dağları, batı ve güney
kesimini de Akçakoca Dağları kaplamaktadır. Zonguldak Dağlarından olan Göl Dağı 771 m.ye,
Akçakoca Dağlarından da Orhan Dağı 905 m. ile ilin en yüksek kesimleridir. Bunların dışında
Baçaklıyayla Tepesi (1.637 m.), Soğukoluk Tepesi (1.268 m.), Göktepe (1.416 m.), baba Dağı
(1.120 m.), Kızıl Tepe (Kızıltaş) (1.468 m.), Atyaylası Tepesi (710 m.), Kantar tepe (905 m.),
Orhan Tepe (920 m.), Arkut Dağının (Gökçeler Dağı) kuzey uzantıları ve Keltepe (1.999 m.) ilin
diğer engebeleridir.
İlin en önemli limanının bulunduğu Ereğli geniş bir koy konumundadır. Baba Burnu, Hisar
Burnu Zonguldak‟ın Karadenize yönelik çıkıntılarıdır.
Karadeniz sahilinde, Ereğli-İnebolu arasındaki engebeli arazi Mezozoik çağda oluşmuştur. Bu
nedenle de birçok yerde kömür içeren tabakalar yüzeyde kendini gösterir. Kretesinin altındaki
karbonifer şeridi 160 km. uzunluğundadır. Filyos Çayının batısında kalan Zonguldak-KozluKandilli “Batı Kömür Havzası” Filyos Çayının doğusundaki pencereler “Doğu Kömür Havzası”
adını alır. Azdavay ve Söğütözü gibi doğu kömür havzasına ait yerlerde prodüktif kömür
damarlarına rastlanmaktadır.
Zonguldak‟ın büyük bir bölümünü kaplayan dağlık alanların dışında kalan alanlar platolarla
kaplıdır. Başlıca vadiler; Filyos Çayı Vadisi, Alaplı Irmağı Vadisi, Gülüç Irmağı Vadisi ve
Üzülmez Deresi Vadisi‟dir. İlin engebeli yapısından ötürü düzlük alanlar fazla değildir.
Karadeniz kıyılarında kıyı düzlükleri bulunmamaktadır. Yalnızca Çaycuma ve Ereğli‟de akarsu
vadi tabanlarının genişlediği kesimlerde küçük ovalar bulunmaktadır.
10
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
Zonguldak yerleşim alanı " Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Bakanlar
Kurulunun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı karar ile yürürlüğe girmiş olan "Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası'nda (Şekil 10.1)" II. Derece Deprem Bölgesi‟nde yer almaktadır.
Kozlu yerleşmesi oldukça engebeli ve sık ormanlarla örtülüdür. Derin vadilerle yarılmış tepelik
ve dağlık bir görünüm almıştır. Bölgenin en yüksek yari Baba Dağı‟dır. Bazı akarsu vadilerinin
genişlemiş kesimlerinde ovalara rastlanır. Bölgede yüksek kıyılarda dalga aşındırması ile ve
aşınma süresince karaların içeri girmesi ile oluşan yalıyarlar gözlenmekte ve bunlar akarsu
kenarlarında kesintiye uğramaktadır.
Kozlu yerleşim alanı tamamen dağlık alanlarla kuşatılmıştır. Kozlu, Karadeniz kıyısı ile Kuzey
Anadolu Fay Zonu arasında kalan Batı Pontid bölgesinde yer almaktadır. Bölgede kabaca KD-GB
uzanımlı dağ sıraları yer alır. Bu bölgedeki dağ sıraları yapısal denetimli olup, aynı doğrultuda
uzanan kıvrım ve bindirmeler tarafından kontrol edilmektedir. Bölgede ortalama rakım deniz
seviyesine göre 400 m. civarındadır. Zonguldak civarında tüm dereler Karadeniz‟e doğru boşalım
göstermektedir. Bölgedeki dağ kuşakları Karadeniz‟e doğru boşalan akarsu sistemleri tarafından
derin bir şekilde yarılmış ve Pontid kuşağını enine kesen derin kanyon vadileri gelişmiştir. Bu
büyük vadilerin ikincil kolları ise KD-GB doğrultulu kıvrım ve fayların uzanımına paralel olarak
gelişmiştir. Bölgenin aşınım kökenli yer şekilleri esas olarak bu ikincil drenajlar tarafından
biçimlendirilmiştir.
Kozlu‟da 7269 sayılı yasa kapsamında 20-21.05.1998 tarihlerinde meydana gelen heyelan
nedeniyle alınmış 25.02.1999 gün ve 99/12498 sayılı “Afete Maruz Bölge Kararı” bulunmaktadır.
3.4. Su Kaynakları
Zonguldak su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Filyos Çayı dışında büyük akarsular
olmamasına rağmen, küçük akarsular il topraklarını parçalamıştır. Üzülmez deresi, Gülüç Deresi,
Alaplı Çayları il topraklarındaki küçük akarsuları da toplamaktadır. Doğal bir gölü olmayan ilde,
Gülüç, Ulutan ve Kozlu Baraj gölleri sulama amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Çatalağzı‟nda
Dereköy, Karapınarda Çobanoğlu göletleri ilin yapay gölleridir.
11
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Zonguldak, ilde bulunan doğal kaynakların yönlendirdiği bir ekonomik yapı göstermektedir. Yer
altı kaynakları açısından oldukça zengin olup manganez, kalker ve şiferton yatakları
işletilmektedir.
Ekonomisi genel olarak madencilik, sanayi, tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalı olan
Zonguldak‟ta ki sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu kömür ve kömür ürünlerine dayalıdır.
Ereğli‟deki Erdemir Demir-Çelik Tesisleri, Çimento Fabrikası, Çaycuma‟daki kağıt fabrikası,
Hisarönü‟ndeki Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ve Çatalağzı Termik Santrali başlıca sanayi
kuruluşlarıdır. Bunun yanı sıra tuğla, kiremit, mermer, seramik, sunta ve kereste gibi inşaat
malzemeleri üreten atölyeler ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun işlettiği ocaklar bulunmaktadır.
İl coğrafyasının önemli kısmını oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar ve su-yeşil
kombinasyonun oluşturdu doğal güzellikler Zonguldak‟ı doğa severlerin gözünde önemli bir
çekim odağı kılmakta ve bu nedenle ilin turizm alanındaki geleceğe yönelik tüm planlamaları bu
çevrede düşünülmektedir.
Kentte ayrıca yağ imalathaneleri ile un, bisküvi, şekerleme gibi gıda maddeleri üreten
imalathaneler, kereste, bıçkı, hızar atölyeleri ve maden işçileri için özel ayakkabılar üreten küçük
işyerleri vardır. Bölgede en önemli sektörlerden ikisi, tekstil ve inşaat sektörleridir. İnşaat
sektöründe ise Perşembeli iş adamlarının çok büyük yatırımları sayesinde büyük işgücü ortaya
çıkmıştır. Tekstil sektöründe ise bir bölümü Perşembe'de bulunan Organize Sanayi Bölgesinde
çok sayıda fabrika bulunmaktadır.
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 606.527 kişi
olup, bunun 299.301‟i erkek, 307.226‟ sı kadındır. Merkez ilçe şehir nüfusu 287.305, belde/köy
nüfusu 319.222 kişidir. Zonguldak ilinde 6 ilçe,32 belediye ve 374 köy bulunmaktadır.
Ġl/ilçe Merkezleri
Zonguldak
Merkez
Toplam
Erkek
Belde/Köyler
Kadın
Toplam
Erkek
Toplam
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
109.080
53.528
55.552
104.464
52.332
52.132
213.544
105.860
107.684
Alaplı
18.123
8.998
9.125
26.863
13.268
13.595
44.986
22.266
22.720
Çaycuma
24.680
11.959
12.721
69.358
33.634
35.724
94.038
45.593
48.445
Devrek
25.354
12.689
12.665
32.012
15.488
16.524
57.366
28.177
29.189
Ereğli
102.828
51.222
51.606
71.105
35.226
35.879
173.933
86.448
87.485
7.240
3.541
3.699
15.420
7.416
8.004
22.660
10.957
11.703
287.305
141.937
145.368
319.222
157.364
161.858
606.527
299.301
307.226
Gökçebey
Toplam
12
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
İlin 2012 yılı ADNKS sonuçlarına göre il/ilçe nüfusu oranı % 98,95, belde/köy nüfusunun oranı
% 1,05‟tir. İl genel nüfusunda 15 ve üstü yaştaki nüfus sayısı 225.688 kişi olup bu nüfusun
yaklaşık % 94‟ü okuma-yazma bilmektedir.
Zonguldak ilinin 2010 yılı için işsizlik oranı % 10,7; işgücüne katılma oranı ise % 52,2 ve
istihdam oranı % 46,6‟dır.2010-2011 yılları için Zonguldak ilinin binde -12,71 net göç hızı ile göç
verdiği anlaşılmaktadır.
Merkez ilçenin toplam nüfusu 213.544 kişi olup 109.080 kişi (% 51) ilçe merkez nüfusunu,
104.464 kişi (% 49) ise belde/köy nüfusunu oluşturmaktadır.
13
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu 101 ada 4 parsel, 31.05.2013 tarihinde 3402 sayılı yasanın 22/A maddesi gereğince
Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel No
Malik
Tarih-Yev.
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
ZonguldakMerkez
101-4
Maliye Hazinesi
31.05.20135032
Arsa
759,88
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Zonguldak Valiliği Tapu Müdürlüğünün 20.08.2013 tarihli tapu kaydında konu parsele ilişkin
herhangi bir takyidat bilgisi bulunmamaktadır.
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma ve kullanım bulunmamaktadır.
14
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Esenköy Köyü‟nde bulunan 101 ada 4 no‟lu parsel, 19.07.2007
tarihinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı‟nca onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük “1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı” içersinde kalmakla birlikte Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.
2025 yılını hedefleyen, Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı‟nın amacı;
• Planlama Bölgesi‟nin hedef ve stratejilerini belirlemek,
• Koruma – kullanma dengesini kurmak,
• Farklı temel ekonomik sektörlerin gelişme hedeflerini, sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bir
çevrede geliştirmek,
• Çevreyi sürdürülebilir kılma ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere arazi kullanım
kararlarını belirlemek, kentsel ve kırsal gelişmeleri değerlendirmek ve yönlendirmek,
• Planlama Bölgesi‟nin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini korumak,
• Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fiziki ve sosyo-ekonomik plan ve projelere esas
oluşturacak planlama kararlarını oluşturmaktır.
Plan Hükümleri, bu amaçların uygulamaya konması için planda ifade edilemeyen hükümleri
içerir. Açıklama Raporu ile birlikte 1 / 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nın ayrılmaz bir
parçasıdır ve planın onayı ile birlikte yürürlük kazanır.
15
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
6.2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Karasu(Sakarya) ile Kurucaşile (Zonguldak) yerleşmeleri arasında kalan belediye hudutlarını,
mücavir alanlarını ve bu alanlar arasında kalan alanları kapsayan 1/25.000 Ölçekli Karasu
(Sakarya)-Kurucaşile(Zonguldak) Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı 01.12.1989 tarihinde
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 101 ada 4 no‟lu parsel
(eski 3031 parsel) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Turizm Tesis Alanı olarak
planlanmıştır.
6.3. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Kozlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2013 tarihli yazı ekinde yer
alan 1/5.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı‟nda, 101 ada 4 parsel, Turizm Yerleşme Alanları
içinde Günübirlik Turizm Tesisleri içinde kalmaktadır.
Plan Notları:
Günübirlik Turizm Tesisleri: Kamping ve konaklama üniteleri içermeyen, sadece günlük
zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, cafe, bar, pastane,
lokanta, çayhane, açık spor alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, yüzme havuzu, özellik
taşıyan el sanatları ürünlerinin 40 m² ‟yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve
tesislerdir.
Plan notlarının tamamı ekte yer almaktadır.
16
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
6.4. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Kozlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2013 tarihli yazı ekinde yer
alan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı‟nda, 101 ada 4 parsel, Günübirlik Turizm Tesis
Alanı olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları E: 0,05 ve Hmax: 6,5 m‟dir.
Plan Notları:
Günübirlik Turizm Tesisleri: Kamping ve konaklama üniteleri içermeyen, sadece günlük
zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, cafe, bar, pastane,
lokanta, çayhane, açık spor alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, yüzme havuzu, özellik
taşıyan el sanatları ürünlerinin 40 m² ‟yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve
tesislerdir.
Günübirlik turizm tesis alanlarında ve rekreasyon alanlarında; E=0,05 Hmax=6,50 m‟yi
geçmemek koşuluyla gazino, lokanta, çay bahçesi, kir kahvesi, büfe, spor ve oyun alanları,
pansiyon, outlet, gezi ve gezinti alanları gibi tesisler yer alabilir.
Plan notlarının tamamı ekte yer almaktadır.
17
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
7
HUKUKĠ DURUM
Tanıtım Dökümanı‟na konu gayrimenkul ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada
yargıya intikal herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.
18
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-1: TAġINMAZA AĠT TAPU KAYDI
19
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-2: KADASTRAL DURUM
20
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Açıklama Raporu
21
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-5: 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
22
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-5: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
23
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-6: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı ve Plan Notları
,
24
TANITIM DOKÜMANI
ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ESENKÖY KÖYÜ, 101 ADA 4 PARSEL
EK-7: FOTOĞRAFLAR
25
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 394 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа