close

Enter

Log in using OpenID

"Öğretmenin Kimyası" Hizmetiçi Eğitim Duyurusu 27.03.2015 14:58

embedDownload
EK-C
REF: TUSAŞ Satış 2014-7
İHALE ŞARTNAMESİ
MADDE 1. TARAFLARIN TANIMI:
Bu Şartname’de teklif isteyen taraf TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (bundan
böyle “TUSAŞ” olarak anılacaktır), teklif verecek taraf ise “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır.
MADDE 2. İHALENİN KONUSU:
TUSAŞ tarafından mevcut projelerde kullanımı öngörülmeyen ihtiyaç fazlası metalik ham
malzemeler ve muhtelif atıl üretim malzemeleri bu şartname gereklerine göre ve uygun
teklifin alınması halinde satışıdır.
MADDE 3. MALZEMELERİN DURUMU:
3.1. İhale konusu malzemeler, TUSAŞ’ın Fethiye Mah. Havacılık Bulv. No:17 Kazan –
ANKARA adresindeki tesislerinde 04-07 Kasım 2014 tarihlerinde saat 16:00’a kadar 09:0011:00 ve 13:30-16:00 saatleri arasında İSTEKLİ tarafından görülerek mevcut durumu ile
değerlendirilebilir.
3.2. Teklifin, ihale konusu malzeme/malzemelerin İSTEKLİ tarafından görülüp,
durumu hakkında yeterli bilgi edindikten sonra verildiği kabul edilecek olup, satış ve teslim
esnasında veya satış sonrasında İSTEKLİ’nin hiçbir husustaki itirazı dikkate alınmayacaktır.
MADDE 4. TEKLİF ŞEKLİ:
4.1. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişiler teklif verebilir. Teklif, burada belirtilen şekilde
hazırlanacak ve [email protected] adresine gönderilmek suretiyle verilecektir.
İhaleye TUSAŞ çalışanları ve birinci dereceden yakınları teklif veremez.
4.2. Ek ’teki teklif formu üzerinde veya ayrı bir sayfada aksi açıkça belirtilmemiş ise,
burada belirtilen ihale ve satış şartlarının aynen ve tamamen kabul edildiği şeklinde
anlaşılacaktır.
4.3. İSTEKLİ’ler tekliflerini 10 Kasım 2014 günü saat 09:00-11:00 arasında
[email protected] adresine göndereceklerdir.
4.4. İSTEKLİ’nin teklif ettiği bedel üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti veya düzeltme
bulunmayacak ve teklif edilen bedel, bu ihaleye son teklif verme tarihinden itibaren 15(onbeş)
iş günü süre ile sabit kalacaktır. Rakam ve yazı ile belirtilen teklifin çelişmesi halinde yazı ile
teklif edilmiş bedel dikkate alınacaktır.
MADDE 5. İHALE ŞEKLİ:
5.1. TUSAŞ, bu ihale konusu malzemelerin satın alınması için verilen tekliflerin hadde
layık bulunmaması halinde ihaleyi iptal etmekte ve uygun göreceği zaman ve şekilde yeniden
ihaleye çıkmakta ve hadde layık bedelin tespitinde serbesttir.
5.2. Tekliflerin değerlendirilmesinde TUSAŞ, beher malzeme için teklif edilen en
yüksek bedele göre ihaleyi bölmekte serbesttir. İhalenin bölünerek yapılması halinde, birden
1
EK-C
çok malzemeyi satın almak için teklifte bulunan İSTEKLİ, uygun bedeli teklif ettiği malzeme
veya malzemeler için, teklifi ile TUSAŞ’a bağlıdır.
5.3. Bu ihale konusu malzemelerin tamamını veya ek serisini satın almak için verilmiş
tekliflere toplam teklif tutarının uygun bulunması halinde ihale önceliği verilecektir. Bir veya
birden çok malzeme için aynı bedelin birden çok İSTEKLİ tarafından teklif edilmiş olması
halinde, daha çok sayıda malzemeyi satın almak için teklifte bulunmuş İSTEKLİ üzerine ihale
yapılması tercih edilecektir.
5.4. Bu ihaleye verilen tekliflerin nihai olduğu kabul edilecek ve İSTEKLİ’nin herhangi
bir nedenle teklif ettiği bedeli azaltma/arttırma girişimi dikkate alınmayacaktır. Herhangi bir
malzeme veya malzemelerin tümü için en yüksek bedelin birden çok İSTEKLİ tarafından
teklif edilmiş olması halinde, sadece bu İSTEKLİ’lerden ve kapalı zarfla ikinci kez teklif
vermeleri talep edilecek, açık arttırma yapılmayacaktır.
MADDE 6. SATIŞ ŞEKLİ:
6.1. Teklifi uygun bulunan İSTEKLİ’ye ihale kararı Madde 7’de açıklandığı şekilde
bildirilecektir. İSTEKLİ kendisine ihale edilen malzeme bedelinin tamamını en geç Madde
7.2’de belirtilen süre içerisinde TUSAŞ Mali İşler Başkanlığı veznesine nakden ve def’aten
ödemek zorundadır. Aksi halde geç kalınan her iş günü için ihale bedelinin %3(yüzde üç)’ü
oranında gecikme farkı uygulanacaktır. Gecikme farkı uygulamasının 5(beş) iş gününü
aşması halinde TUSAŞ, satış işlemini durdurmakta serbesttir.
6.2. Bu ihale konusu malzeme/malzemelerin satışından doğacak her türlü vergi,
resim, harç, KDV ve sair masraf İSTEKLİ’ye ait olacaktır.
6.3. Malzeme/malzemeler, bedelinin tamamının ödemesini müteakip devir ve sair
işlemleri İSTEKLİ tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlandıktan sonra TUSAŞ- Kazan
– ANKARA tesislerinde teslim edilecektir.
6.4. Bu ihale konusu malzeme/malzemelerin satışından doğacak KDV yoktur.
6.5. Bu ihale konusu hurda malzemelerin bulundukları alanda demontajı, bu alandan
yüklenici araca taşınması, yüklenmesi ve nakliyesi İSTEKLİ’ye aittir. Malzemelerin demontajı
sırasında TUSAŞ’ın ve TUSAŞ demirbaşlarının uğrayabileceği her türlü zarardan İSTEKLİ
sorumlu olup, oluşabilecek zararlar İSTEKLİ’den tazmin edilecektir.
MADDE 7. TEBLİGAT:
7.1. İSTEKLİ’nin bu şartname üzerinde belirteceği adres, yazılı muhaberat numarası
ve e-posta adresi, bu ihale ile ilgili tebligatlar için esas alınacaktır. E-posta ve/veya Faks ile
yapılan tebligat, yapıldığı günün tarihi itibariyle, iadeli taahhütlü posta ile yapılan tebligat ise
postaya verildiği tarihten 5(beş) iş günü sonra, İSTEKLİ’nin şahsına yapılmış addedilecektir.
7.2. Teklif uygun bulunan İSTEKLİ’ye ihale kararı e-posta ve/veya faks ile tebliğ
edilecek ve en geç 1(bir) iş günü içinde tebligatın İSTEKLİ tarafından alındığının teyidi
istenecektir. İSTEKLİ’nin bu süre içinde ihale kararının alındığını teyit etmemesi halinde
tebligat iadeli taahhütlü posta ile yapılacak ve mektubun postaya verildiği tarihten itibaren
5(beş) iş günü sonra tebligatın İSTEKLİ’nin şahsına yapıldığı kabul edilecektir. İSTEKLİ’nin,
tebligatın beşinci gününü takiben 2(iki) iş günü içerisinde, üzerine ihale edilen malzeme veya
malzemelerin bedelini ödememesi halinde Madde 6.1 hükümleri uygulanacaktır.
2
EK-C
7.3. İSTEKLİ’nin e-posta ve/veya faks ile gönderilen ihale kararının alındığını 1(bir) iş
günü içerisinde teyit etmesi halinde karar ayrıca iadeli taahhütlü posta ile gönderilmeyecektir.
Bu takdirde ihale bedeli, İSTEKLİ’nin ihale kararını teyit tarihini takip eden 5 (beş) iş günü
içerisinde ödenecektir.
7.4. E-posta erişimi veya Faks cihazı bulunmayan İSTEKLİ ’ye iadeli taahhütlü posta
ile tebligat yapılacaktır.
MADDE 8. SAİR HUSUSLAR:
8.1. Üzerine ihale yapılacak İSTEKLİ ile ayrıca bir sözleşme yapılmayacak olup, bu
şartname sözleşme yerine geçecektir.
8.2. Bu ihaleden doğacak ihtilafların halinde, Ankara Merkez Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
8.3. Bu ihalenin kısmen veya tamamen iptali halinde, İSTEKLİ’nin geçici teminatı, iptal
kararının tebliğini takiben 3(üç) iş günü içerisinde iade edilecektir.
8.4. Bu şartname, Ek’i, 1(bir) sayfa ile birlikte 3(üç) sayfa ve 8(sekiz) maddeden
ibarettir.
İSTEKLİ:
TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
ADI SOYADI / ÜNVANI:
TEL:
FAKS:
E-POSTA:
ADRES:
YETKİLİ İMZA:
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content