close

Enter

Log in using OpenID

Ders Dağılım Çizelgesi - Ayancık Meslek Yüksekokulu

embedDownload
HAFTANIN
PROJES‹
9.
HAFTA
EVC‹L HAYVANLAR PANOSU
Araç - Gereç
• Karton
• Makas
• Yap›flt›r›c›
D‹KKAT!
Resimleri kartona
düzenli yap›flt›r›n›z.
Adlar›n› yazmay›
unutmay›n›z.
YARDIM
Hayvan resimlerini
seçerken ve yazd›r›rken yard›m al›n›z.
Evcil hayvanlar panosu oluflturmak için tam boy bir karton,
makas, yap›flt›r›c› ve evcil hayvan resimleri ç›kt›lar›n› haz›rlay›n›z.
Evcil hayvanlar›n resimlerini kendiniz de çizip boyayabilirsiniz.
2. S›n›fa Geçtim • 9. Hafta
9.
HAFTA
Bilgisayardan ç›kard›¤›n›z evcil hayvanlar›n
resimlerini düzgünce kenarlar›ndan kesiniz.
EVC‹L HAYVANLAR
Kesti¤iniz resimleri düzenli
bir flekilde kartonunuza yap›flt›r›n›z. Yap›flt›rd›¤›m›z her bir
resmin alt›na hayvanlar›n adlar›n› yaz›n›z. Kartonunuzun
en üst k›sm›na simli boyalarla;
“EVC‹L HAYVANLAR” yaz›n›z.
Kedi
Köpek
Kanarya
Papağan
Hindi
Tavuk
Ördek
Kaz
İnek
Koyun
At
Eşek
Kartonununuzun k›vr›lmamas›n› istiyorsan›z arkas›na mukavva
yap›flt›rabilirsiniz. Mukavvan›n üst k›sm›ndan iki delik aç›p bir ip
ba¤lay›n›z. Buradan bir çiviye as›n›z.
2. S›n›fa Geçtim • 9. Hafta
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content