close

Enter

Log in using OpenID

ders öğretim planı - U.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

embedDownload
DERS ÖĞRETİM PLANI
TÜRKÇE
1
Dersin Adı:
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I
2
Dersin Kodu:
ATA 101
3
Dersin Türü:
Zorunlu
4
Dersin Seviyesi:
Lisans/Önlisans
5
Dersin Verildiği Yıl:
2013-2014
6
Dersin Verildiği Yarıyıl:
Güz (I.Yarıyıl)
7
Dersin AKTS Kredisi:
2
8
Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9
Uygulama Ders Saati
(saat/hafta) :
-
10
Laboratuvar Ders Saati
(saat/hafta) :
-
11
Dersin Önkoşulu:
Yok
12
Dersin Dili:
Türkçe
13
Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk.)
15
Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
İlgili Okutman
16
Ders Koordinatörünün İletişim
Bilgileri:
17
Dersin WEB adresi:
E-posta: devrimtarihi@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 2941872
Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal
Bölümler Binası, Görükle, 16059 Bursa
http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
18
Dersin Amacı:
Bu ders ilk olarak, Türk Devrim tarihi yazınına
ilişkin temel kavramları, Rönesans, Reform
dönemlerini, Sanayi devrimini ve Osmanlı
modernleşme sürecini gözlemlemektedir.
Bunların yanında, Birinci Dünya Savaşı’nın
neden ve sonuçlarını değerlendirmektedir.
Ardından, ulusal kurtuluş mücadelesini ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu süreçteki rolünü
incelemektedir. Son olarak,
Saltanatın
kaldırılması ve Lozan Antlaşması süreçlerine
dikkat çekmektedir.
19
Dersin Öğrenme Kazanımları:
1
İmparatorluktan ulus devlete geçiş
sürecini anlamak ve değerlendirmek.
2
Ulusal mücadelenin örgütlenmesinde,
Mustafa Kemal Atatürk’ün rolüne dikkat
çekmek
3
Mustafa Kemal Atatürk’ün, siyasi ve
askeri
kararlarına
yön
veren,
motivasyonları ortaya koymak
4
“Ulusal tez”in gelişim sürecini incelemek
5
İmparatorluk kurumları ile Cumhuriyet
kurumları
arasındaki,
süreklilik
ve
kopuşları gözlemleyebilmek
6
Türk modernleşme sürecinin temellerini
anlayabilmek.
7
Büyük Savaş’ın nedenleri ve sonuçlarını
incelemek
8
Kurtuluş Savaşı’nın, uluslararası siyaset
üzerindeki etkisini kavramak
20
Dersin İçeriği: Bu ders ilk olarak, Osmanlı anayasal gelişmeleri ile
İmparatorluğun son dönemini kapsayan, siyasi ve askeri olayları ele almaktadır.
Bu bağlamda, Osmanlı modernleşme mirasının, erken Cumhuriyet dönemine
hangi oranda sirayet ettiğini değerlendirmektedir. Bunun yanında, Balkan
Savaşları’nın ve Birinci Dünya Savaşı’nın İmparatorluk üzerindeki etkilerine
dikkat çekilmektedir. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı ve Meclisin kurulma süreci
değerlendirilmektedir.
Ders
böylelikle,
“savaş
demokrasisi”
olarak
tanımlanabilecek bu dönemin, ayırt edici özelliklerini ortaya koymaktadır. Son
olarak, bu derste yönetici kadronun Lozan Konferansı sürecindeki, kararlarına
özel önem atfedilmektedir.
DERS ĠÇERĠKLERĠ
Hafta
Teorik
Uygulama
Türk Devriminin Temel Kavramları
1
[Türk
Devrim
Tarihinin
Temel
Kavramları, Türk Devrimi'nin Modeli ve
Atatürkçülük Kavramı]
Batı Uygarlığının Yükselişi
2
3
Ayrıntılı Ders içeriği
4
5
[Yükselişin
Temeli
Olarak
Batı
Ortaçağı, Coğrafya Keşifleri ve Batı'nın
Rönesans'ı, Reformasyon ve Batı'nın
Laikleşmesi, Aydınlanma: Ulus Temelli
Bir Uygarlığa Doğru, Fransız Devrimi:
Liberal Batı'ya Doğru, Sanayi Devrimi:
Batı'nın Demokratikleşmesi]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma
Süreci
[Toprak
ve
Ekonomi
Yapısının
Bozulması, Siyasal ve Askeri Yapının
Bozulması, Batı'nın Etkisi]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm
Arayışları
[Dağılma Karşısında Yapısal Reform
Arayışları, Tanzimat Fermanı, Islahat
Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Jön Türk
Hareketi ve İkinci Meşrutiyet denemesi,
Dağılma Karşısında İdeolojik Reform
Arayışları: Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük, Batıcılık]
Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü
[Trablusgarp
Savaşı
(1911-1912),
Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci
Dünya Savaşı, Savaşın Nedenleri ve
Genel Özellikleri, Savaşın Genel
Gelişimi, Osmanlı İmparatorluğu'nun
Savaşa Girişi]
Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve
Anadolu’nun İşgali /ARA SINAV
6
7
[ABD'nin Müdahalesi ve Savaşın Sonu,
Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu]
Ulusal Direnişin Başlaması
[Anadolu'da Genel Durum ve Tartışılan
Kurtuluş Formülleri, İzmir'in İşgali ve
Kongreler Sürecinin Başlaması, Savaş
Öncesinde Kurulan Örgütler, Mustafa
Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Çıkışı]
Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin
Örgütlenmesi
8
[Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi,
Amasya Protokolü ve Son Osmanlı
Parlamentosu, İstanbul'un İşgali]
Türkiye Büyük
Açılması
9
10
11
12
Millet
Meclisi’nin
[Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
Açılması, Ulusal Meclisin Yapısı ve
Niteliği, Ulusal Meclise Tepkiler: Sevr
Antlaşması ve İç Ayaklanmalar, Sevr
Antlaşması, İç Ayaklanmalar]
Kurtuluş Savaşı Başlıyor
[İstiklâl Mahkemelerinin Kurulması,
Düzenli Ordulara Geçiş, Ermeni
Sorunu
ve
Doğu
Cephesi'nin
Kapanması,
Doğu
Cephesi'nde
Diplomasi: Gümrü Antlaşması (3 Aralık
1920), Moskova Antlaşması (16 Mart
1920), Kars Antlaşması (13 Ekim
1921)]
Güney ve Batı Cephelerinde Utku
[Güney Cephesi'nde Utku, Çerkez
Ethem Ayaklanması ve Bastırılması,
Yunan Ordusunun İnönü'de Yenilmesi,
Görkemli Başarıların Sonucu: 1921
Anayasası ve Ulusal Egemenliğe
Geçiş]
Batı Cephesinde Sona Doğru
-
[Londra Konferansı, İkinci İnönü
Utkusu, Yunan Ordusu Kütahya ve
Eskişehir'de, Sakarya Savaşı ve
Sonuçları]
Büyük Utku ve Onurlu Bir Barışın
Hazırlıkları
13
[Başkomutan
Savaşı,
Mudanya
Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması]
LOZAN KONFERANSI ve BARIŞ/
FİNAL SINAVI
[Lozan Konferansı ve Görüşülen
Sorunlar: Sınırlar, Kapitülasyonlar,
Boğazlar, Osmanlı Borçları, Azınlıklar,
Diğer Konular, Lozan Barışı'nın
14
Değerlendirilmesi]
Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Komisyon, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I,
Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2008
Diğer Kaynaklar:
21
Değerlendirme
22
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESĠ
Ara Sınav
1
50
Kısa Sınav
-
-
Ödev
-
-
Yıl Sonu Sınavı
1
50
Toplam
2
100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
23
AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler
14
2
28
Uygulamalı Dersler
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, 6
pekiştirme)
1
6
3
2
6
Arasınavlar
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
10
Okuma
İnternette tarama, kütüphane çalışması
Araştırma Ödevleri
Toplam İş Yükü
60
Toplam İş Yükü / 30 saat
60/30
Dersin AKTS Kredisi
2
PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE
24
DERS ÖĞRETĠM KAZANIMLARI ĠLĠġKĠSĠ TABLOSU
PY1
ÖK1
ÖK2
ÖK3
ÖK4
ÖK5
ÖK6
PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
PY9
PY10 PY11 PY12
ÖK7
ÖK8
ÖK: Öğrenme kazanımlar
Katkı Düzeyi:
1 çok düşük
PY: Program yeterlilikleri
2 Düşük
3 Orta
4
5 Çok Yüksek
Yüksek
DERS ÖĞRETİM PLANI
TÜRKÇE
1
Dersin Adı:
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II
2
Dersin Kodu:
ATA 102
3
Dersin Türü:
Zorunlu
4
Dersin Seviyesi:
Lisans /Önlisans
5
Dersin Verildiği Yıl:
2013-2014
6
Dersin Verildiği Yarıyıl:
Bahar (II. Yarıyıl)
7
Dersin AKTS Kredisi:
2
8
Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9
Uygulama Ders Saati
(saat/hafta) :
-
10
Laboratuvar Ders Saati
(saat/hafta) :
-
11
Dersin Önkoşulu:
Yok
12
Dersin Dili:
Türkçe
13
Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk.)
15
Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
İlgili Okutman
16
Ders Koordinatörünün İletişim
Bilgileri:
17
Dersin WEB adresi:
E-posta: devrimtarihi@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 2941872
Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal
Bölümler Binası, Görükle, 16059 Bursa
http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
18
Dersin Amacı:
Bu ders, ulusal mücadelenin ardından,
siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda
gerçekleştiren devrimleri incelemektedir.
Ayrıca, Atatürk dönemine ilişkin dış politika
uygulamalarını analiz etmektedir. Bunun
yanında, Türk devriminin temel dinamiklerini
ve Atatürk ilkelerinin, ulus-devlet inşasındaki
rolünü değerlendirmektir.
19
Dersin Öğrenme Kazanımları:
1
İmparatorluktan,
sürecini anlamak
2
Atatürk’ün kararlarına yön veren ilke ve
yöntemleri tanımak
3
Cumhuriyet
kurumlarının,
nasıl
kurulduğunu
ve
geliştiğini
değerlendirebilmek
4
Cumhuriyet ve İmparatorluk kurumları
arasındaki farklılık ve benzerlikleri
ayrıştırabilmek
5
Türk
Devrimi’ni
karşılaştırabilmek
6
Laiklik kavramının
kavramak
7
Ulusal ve evrensel değerleri bir araya
getiren, analitik bir yaklaşım geliştirmek
8
Çok-partili
hayata
değerlendirmek
20
devlete
diğer
devrimlerle
gelişim
geçiş
geçiş
sürecini
sürecini
Dersin İçeriği: Bu ders, ulus-devletin inşa sürecinde, siyaset, ekonomi, kültür,
sosyal ve eğitim alanlarında, gerçekleştirilen reformlara odaklanmaktadır.
Ayrıca, Atatürk döneminde ve İkinci Dünya Savaşı’nda izlenen dış politika
uygulamaları da ele alınmaktadır. Derste, siyaset bilimi literatüründe özgün bir
örnek olarak kabul edilen, Türkiye’de çok partili sisteme geçiş süreci
incelenmektedir. Ayrıca, erken cumhuriyet dönemindeki tüm reformlara yön
veren Atatürk ilkelerini anlatmaktadır.
DERS ĠÇERĠKLERĠ
Hafta
Ayrı
ntılı
Der
s
içer
iği
ulus
Teorik
Uygulama
Cumhuriyet Türkiye’sine Geçiş
1
[Halk Fırkası’nın Kurulması, Hükümet
Bunalımı ve Mustafa Kemal Paşa’yı
Siyaset
Dışına
İtme
Girişimleri,
Anayasa Değişikliği Formülü ve
Cumhuriyet’in İlanı]
Siyasi Alanda Devrim
2
3
4
5
[Halifeliğin
kaldırılması,
Erkan-ı
Harbiye
Umumiye
Vekâlet’inin
Kaldırılması,
Şeriye
ve
Evkaf
Vekâlet’inin Kaldırılması, Cumhuriyet’in
İlk
Anayasası,
1928
Anayasa
Değişikliği ve Laikleşme]
Hukuk Devrimi ve Toplumsal Yaşamın
Düzenlenmesi
[Hukuk kavramı ve Hukuk Devriminin
Zorunluluğu,
Hukuk
Alanında
Yenilikler: Medeni Yasa’nın Kabulü,
Atatürk İlkeleri’nin Anayasal Nitelik
Kazanması, Diğer Yenilikler ve Genel
Bir Değerlendirme, Toplumsal Yaşamı
Düzenleyen Yenilikler: Giyim-Kuşamın
Çağdaşlaştırılması, Tekke, Zaviye ve
Türbelerin Kapatılması, Zaman ve Ölçü
Birimlerinin Çağdaşlaştırılması, Soyadı
Yasası]
Eğitim ve Kültür Devrimi
[Osmanlı'dan
Eğitim
Sisteminin
Değerlendirilmesi, Eğitim ve Öğretim
Birliğinin sağlanması, Medreselerin
Kaldırılması, Yazı Devrimi, Millet
Mekteplerinin Açılması, Halkevlerinin
Açılması, Türk Tarih Kurumu ve Türk
Dil Kurumu'nun Kurulması, Üniversite
Reformu, Köy Enstitülerimin Açılması,
Eğitim Devrimi Hakkında Genel
Değerlendirme]
Ekonomik Alanda Devrim
[Osmanlı'dan Kalan Ekonomik Yapı,
İzmir İktisat Kongresi'nin Etki ve
Sonuçları, Dünya Ekonomik Bunalımı
ve Karma Ekonomiye Geçiş, Ekonomik
Sektörlerdeki
Düzenleme
ve
Gelişmeler: Tarım Sektörü, Sanayi
Sektörü, Bankacılık ve Finans Sektörü,
Ulaştırma Sektörü, İkinci Dünya Savaşı
ve Savaş Ekonomisinin Uygulanması,
Ekonomi Devrimi hakkında Genel bir
Değerlendirme]
Dış Politika Gelişmeleri
6
7
[Atatürk'ün Dış Politika Hedef ve
İlkeleri, Lozan'dan Kalan Sorunların
Çözülmesi:
Musul Sorunu, Türk-Yunan Nüfus
Değişimi Sorunu, Boğazlar Sorunu
Türkiye'nin Millet Cemiyeti'ne Üye
Olması, Balkan Antantı, Sadabat Paktı,
Hatay'ın Anavatana Katılması, Türkİngiliz-Fransız İttifakı, İkinci Dünya
Savaşı ve Türkiye'nin Savaş Politikası]
Devrime Karşı Muhalif Tepkiler/ARA
SINAV
[Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
Kurulması, Şeyh Sait Ayaklanması ve
Takrir-i Sükûn Yasası, Mustafa Kemal
Paşa'ya Suikast Girişimi, Mustafa
Kemal Paşa'nın Büyük Söylev'ini
Okuması, Serbest Cumhuriyet Fırkası
Deneyimi, Menemen Olayı, Bursa
Olayı, Mustafa Kemal Paşa'ya Yeni Bir
Suikast Girişimi, Dersim olayları]
Çok Partili Rejime Geçiş Süreci
8
[Atatürk’ün Son Yılları, İkinci Dünya
Savaşı Yılları ve Muhalefetin Oluşması,
Demokrat Parti'nin Kurulması ve 1950
seçimleri]
Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik
9
[Cumhuriyetçilik
ilkesinin
temel
kavramları, Atatürk'ün cumhuriyetçilik
anlayışı]
Atatürk İlkeleri: Ulusalcılık
10
[ Ulusalcılık ilkesinin Temel Kavramları,
Atatürk'ün ulusalcılık anlayışı]
Atatürk İlkeleri: Laiklik
11
12
13
[Laiklik İlkesinin Temel Kavramları,
Atatürk'ün Laiklik Anlayışı]
Atatürk İlkeleri: Halkçılık
[Halkçılık İlkesinin Temel Kavramları,
Atatürk'ün halkçılık anlayışı]
Atatürk
İlkeleri:
Devletçilik
ve
Devrimcilik
[Devletçilik İlkesinin Temel Kavramları,
Atatürk'ün
Devletçilik
Anlayışı,
Atatürk’ün Devrimcilik Anlayışı,
Atatürkçülük Hakkındaki Eleştirilerin
Değerlendirilmesi/FİNAL SINAVI
Hakkındaki
[Atatürkçülük
Değerlendirmelere
Atatürk
Toplu
Karşıtı
Bakış,
Tezlerin
Değerlendirilmesi]
14
-
21
Ders Kitabı, Referanslar ve/veya
Diğer Kaynaklar:
22
Değerlendirme
Komisyon, Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi
II, Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2008
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESĠ
Ara Sınav
1
50
Kısa Sınav
-
-
Ödev
-
-
Yıl Sonu Sınavı
1
50
Toplam
2
100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
23
AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler
14
2
28
Uygulamalı Dersler
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, 6
pekiştirme)
1
6
3
2
6
Arasınavlar
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
10
Okuma
İnternette tarama, kütüphane çalışması
Araştırma Ödevleri
Toplam İş Yükü
60
Toplam İş Yükü / 30 saat
60/30
Dersin AKTS Kredisi
2
PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE
24
DERS ÖĞRETĠM KAZANIMLARI ĠLĠġKĠSĠ TABLOSU
PY1
ÖK1
ÖK2
ÖK3
PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
PY9
PY10 PY11 PY12
ÖK4
ÖK5
ÖK6
ÖK7
ÖK8
ÖK: Öğrenme kazanımlar
Katkı Düzeyi:
1 çok düşük
PY: Program yeterlilikleri
2 Düşük
3 Orta
4
5 Çok Yüksek
Yüksek
DERS ÖĞRETİM PLANI
TÜRKÇE
1
Dersin Adı:
Nutuk (Söylev)
2
Dersin Kodu:
ATA 201 / 202
3
Dersin Türü:
Zorunlu
4
Dersin Seviyesi:
Lisans
5
Dersin Verildiği Yıl:
2013-2014
6
Dersin Verildiği Yarıyıl:
Güz (I.Yarıyıl) / Bahar (II.Yarıyıl)
7
Dersin AKTS Kredisi:
2
8
Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9
Uygulama Ders Saati
(saat/hafta) :
-
10
Laboratuvar Ders Saati
(saat/hafta) :
-
11
Dersin Önkoşulu:
Yok
12
Dersin Dili:
Türkçe
13
Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk.)
15
Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
İlgili Okutman
16
Ders Koordinatörünün İletişim
Bilgileri:
17
Dersin WEB adresi:
E-posta: devrimtarihi@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 2941872
Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal
Bölümler Binası, Görükle, 16059 Bursa
http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
18
Dersin Amacı:
Bu dersin öncelikli amacı, Mustafa Kemal
Atatürk’ün dünya görüşünün şekillenmesinde
etkili olan düşünürlerin, düşünce akımlarının
ve olayların incelenmesidir. Diğer bir deyişle,
ders, Atatürk’ün “kurtuluş ve kuruluş”
sürecinde izlediği stratejiye yön veren
düşünsel mirası tanıtmaktadır. Bu kapsamda,
algılar, imajlar, inanç-değer sistemleri ve
analojiler gibi bilişsel özelliklerin Atatürk’ün
kararları üzerindeki etkisine odaklanmaktadır.
Derste ayrıca, “Söylev ve Demeçler” yoluyla,
Atatürk’ün ulusal egemenlik, hukuk, ekonomi,
eğitim, kültür ve sanat, dış politika gibi
kavramlar
hakkındaki
düşünceleri
tanıtılmaktadır.
Bunu
yaparak,
erken
Cumhuriyet
dönemindeki
yönetim
paradigmasının
ortaya
konulması
amaçlanmaktadır.
19
Dersin Öğrenme Kazanımları:
1
İmparatorluktan ulus devlete geçiş
sürecini anlamak ve değerlendirmek
2
Atatürk’ün eylemlerine ilham veren
düşünürleri ve düşünce akımlarını
irdelemek
3
Atatürk’ün karar verme alışkanlıkları
hakkında bilgi sahibi olmak
4
Nutuk’un hazırlanış nedenlerini bilmek
5
Cumhuriyet’in
kuruluş
felsefesini
saptamak için, Atatürk’ün demeçlerinden
yararlanmak
6
Atatürk’ün devlet ve toplum anlayışını
yorumlamak
7
Ulusal değerlerle, evrensel değerlerin
sentezini yapabilmek
8
Türk modernleşme sürecinin temellerini
tam olarak anlayabilmek
20
Dersin İçeriği: Bu dersin ana amacı, Mustafa Kemal Atatürk’ün zihin haritasını
keşfetmektir. Bu bağlamda, sırasıyla, eğitim hayatının, Türk ve yabancı
düşünürlerin, pozitivizm, milliyetçilik, halkçılık ve solidarizm gibi düşünce
akımlarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün eylemleri ve dünya görüşü üzerindeki
etkisi incelenmektedir. Derste, sadece siyasal değil, tarihsel bir doküman olarak
da hazırlanan ve 1927’den itibaren Cumhuriyet’in kurucu metinlerinden biri
olarak kabul edilen Nutuk üzerine odaklanılmaktadır. Derste ayrıca, çeşitli
demeçleri aracılığıyla, Atatürk’ün ulusal egemenlik, eğitim, hukuk, kültür ve dış
politika hakkındaki düşünceleri ele alınmaktadır.
DERS ĠÇERĠKLERĠ
Hafta
Teorik
Uygulama
Atatürk'ün Düşünce Dünyasını
Etkileyen Süreç ve Etmenler
1
[Atatürk'ün
düşünce
dünyasını
etkileyen olaylar ve olgular, Atatürk'ün
düşünce dünyasını etkileyen düşünce
akımları, Atatürk'ün düşünce dünyasını
etkileyen kişiler]
Büyük Söylev Üzerine
2
[Söylev'in
okunduğu
dönemin
değerlendirilmesi, Söylev'in hazırlanışı
ve amaçları, Söylev'in içerik özellikleri
ve dili, Söylev'in yapısı ve niteliği]
Ulusal Direnişin Örgütlenmesi
3
[Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da,
Amasya Genelgesi ve kongreler süreci,
Sivas
Kongresi
ve
savaşımın
ulusallaşması]
-
Ayrıntılı Ders içeriği
İstanbul Hükümetlerinin İhaneti
4
[Damat Ferit Paşa Hükümeti dönemi,
Ali Rıza Paşa Hükümeti dönemi,
Amasya Görüşmeleri ve Bırakışma
Döneminin Sonu]
Ulusal Direnişin Ankara'da Toplanması
5
[Ankara'nın direniş merkezi olması,
Son Osmanlı Parlamentosu ve Ulusal
Ant, İstanbul'un İşgali ve Ulusal Bir
Meclise Doğru]
-
Ulusal Bağımsızlık Savaşı
6
[TBMM'nin Açılması ve Tepkiler,
Cephelerin Açılması ve İlk zaferler, İlk
Zaferlerin Etki ve Sonuçları]
Büyük Utku ve Onurlu Barış/ARA
SINAV
7
[Büyük Taarruz hazırlıkları, Mudanya
Mütarekesi,
Lozan
Barışı
ve
Monarşinin Sonu]
Cumhuriyetin İlanı ve Siyasal Devrim /
Ara sınav
8
[Cumhuriyetin Kurulması, Halifeliğin
Kaldırılması, Gericiliğin Yenilgisi ve
Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi]
-
Devrime Yön Veren Demeçler (19281938)
Atatürk’ün
Ulusal
Egemenlik
Konusundaki Demeçleri
9
10
[Temel Kavramlar: Egemenlik ve
Ulusal egemenlik, Atatürk'ün Ulusal
Egemenlik Konusundaki Demeçleri]
Atatürk’ün
Hukuk
Konusundaki
Demeçleri
[Temel kavramlar: Hukuk ve Hukuk
Düzeni, Atatürk'ün Hukuk Konusundaki
Demeçleri]
Atatürk’ün Ekonomi Konusundaki
Demeçleri
11
[Temel Kavramlar: Ekonomi ve
Ekonomik sistem, Atatürk'ün Ekonomi
Konusundaki Demeçleri]
-
Atatürk’ün Eğitim ve Bilim Konusundaki
Demeçleri
12
[Eğitim ve Bilimin Devlet ve Toplum
İçin Önemi, Atatürk'ün Eğitim ve Bilim
Konusundaki Demeçleri]
13
Atatürk’ün Kültür ve Sanat
-
Konularındaki Demeçleri
[Temel Kavramlar: Kültür ve Sanatın
Devlet ve Toplum için Önemi,
Atatürk'ün kültür ve Sanat
Konusundaki Demeçleri]
Atatürk’ün Dış Politika Konusundaki
Demeçleri/FİNAL SINAVI
[Atatürk'ün Uyguladığı Dış Politika
Stratejileri ve Sonuçları, Atatürk'ün Dış
14
Politikadaki Konusundaki Demeçleri]
21
Ders Kitabı, Referanslar ve/veya
Diğer Kaynaklar:
22
Değerlendirme
-
Komisyon, Söylev ve Demeçler, Uludağ
Üniversitesi Yayınları. 2008
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESĠ
Ara Sınav
1
50
Kısa Sınav
-
-
Ödev
-
-
Yıl Sonu Sınavı
1
50
Toplam
2
100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
23
AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler
14
2
28
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, 6
pekiştirme)
1
6
3
2
6
Arasınavlar
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
10
Uygulamalı Dersler
Okuma
İnternette tarama, kütüphane çalışması
Araştırma Ödevleri
Toplam İş Yükü
60
Toplam İş Yükü / 30 saat
60/30
Dersin AKTS Kredisi
2
PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE
24
DERS ÖĞRETĠM KAZANIMLARI ĠLĠġKĠSĠ TABLOSU
PY1
PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
PY9
ÖK1
ÖK2
ÖK3
ÖK4
ÖK5
ÖK6
ÖK7
ÖK8
ÖK: Öğrenme kazanımlar
PY: Program yeterlilikleri
PY10 PY11 PY12
Katkı Düzeyi:
1 çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4
5 Çok Yüksek
Yüksek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
603 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content