close

Enter

Log in using OpenID

ctiuUotin ya.$maya katrlacak t!..r.it".i"i t*oiuyu"akla. afig ve foto[rafla.n

embedDownload
Tarih
: 09.12.2014
Evrak No: 1412090197
It
T.C.
..,\
oRMAN vE su
, l-';l:1" '
Devlet Su iEleri Genel
i$rnni nax,tNrrcl
Miidiirlii$i
14. B0lge
Mtidiirlii$i
q*:**&
Sayr :
Konu :
ctiuUotin
05.12.2014
91265129-821.05-765702
Afig ve Foto$raf Yangmast
YILDTZ TEKNiK UNiVNNSITTSiNB
(Barbaros Bulvan 34349 Beqiktag/iSTANBUL)
itgi
z 28.11.2014
tarihli ve 9840808 4-821.051746141 sayir yazt.
ilgili
Birlegmig Milletler Genel Kurulunca kabul edilen22Mart "Diinya Su Gtinii" ile
fotofiraf
ve
afi$
konulu
Kalkrnma"
i.iniversite ofrencileri arasmda "Su ve Siirdiiriilebilir
yurrq-uu itizenlenece[ine dair DSi Genel Miidiirli.ift'ntin
ya^ ve ekleri ekte
gonderilmektedir.
duyurulmasr ve
Soz konusu yangmayla ilgili duyurunun, iiniversiteniz dlrencilerine
geg 20'02'2015
en
ya.$maya katrlacak t!..r.it".i"i t*oiuyu"akla. afig ve foto[rafla.n
gdnderilmesi hususunda;
tarihine kadar DSI Desiek Hizmetleri Dairesi Baqkanhfir'na
Bilgilerinizi ve gerelini arz ederim.
Dr. Murat ALP
Bolge Miidiirii a.
B6lge Mtidiir Yardtmctst
G0nderi Adresi : Devlet Mah' inonii Bulvart
No: 16 06 100 QankaYa/ANKARA
GiivenliElektronrk
Tel No: 0312 417830012857
EIVEKLER:
l-DSi Genel Miidiirlii$i
I
Yazrsr (1 adet)
2-$artname (2 adet)
3-Afis (1 adet)
DAGITIM:
Universitesine (Kayrgdafir Cad. No:32 Atagehir/istanbul )
cad' Qa[layan Sok' No:18
Adrgtizel Meslek Yiiksekokuluna (ieniqehir Mah. Barajyolu
Atagehir/istanbul )
No:8/1 Kazhgcamc-zcytinburm-r/istanbul
Avrupa Meslek Yiiksekokuluna (Ahmct Haqim sok'
;;r;;il
)
-
usruoaR
/ iSTANBUL
Adres : DSi 14. B6lge Miidiirliifu Libadiye cad.34696 K.Qamhca
Telefon : Fax: e-posta : [email protected]'gov'tr
Aynntrl Bilgi igin , S. U2nn VJt Hazrrlama rr. liott ot igletmeni
Elektronik A[: www.dsi'sov.tr
Bahgegehir Universitesine (Qrra[an Cad. Osmanpaqa Mektebi Sok. 34353 Beqiktaq/istanbul )
Beykent Universites ine (Ay azala Maslak-istanbul )
Beykoz Lojistik Meslek Ytiksekokuluna (Vatan Cad. No:69 34805 Kavacrk-beykoz/istanbul )
Bezm-i Alem Vakrf Universitesine (Adnan Menderes Bulvarr Vatan Cad.34093
Fatih/istanbul )
Biruni Universitesine (10. Yrl Cad. Protokol Yolu No:45 34010 Topkapr/istanbul )
Bo[azigi Universitesine (34342 Bebek/ istanbul )
Do[ug Universite s ine (3 47 22 Ac rbadem-kadrkdy/i stanbul )
Esenyrrt Universitesine (Dolan Arash Bulvarr No:120 Esenyurt/istanbul )
Fatih Sultan Mehmet Vakrf Universitesine (ZeyrekMah. Biiyi.ikkaraman Cad. No:53
Fatih/istanbul )
Fatih Universitesine (34500 Btiyiikgekmece/istanbul )
Galatasaray Universitesine (Qrra[an Cad. No:36 Ortakciy/istanbul )
Gedik universitesine (cumhuriyet Mah. ilkbahar Sok. No:l-3-5 34876 YakacrkkartaVistanbul )
Halig Universitesine (Btiytikdere Cad. No: 1 0 I 3 439 4 Mecidiyekoy/istanbul )
Iqrk t)niversitesine (Biiyiikdere cad. No:106 34398 Maslak/istanbul )
Usktidar/istanbul )
ilfiizl ruruy,r Universitesine (icadiye-ba[larbagr Cad. No:40 34662 Tepekent34537
No:26
istanbul Arel universitesine (Tiirkoba Mah. Erguvan Sok.
biiviikqekmece/i stanbu I )
isianbul Aydrn universitesine (Begyol Mah.inonii cad. No:38 Sefak6ykiigtkg ekmece/i stanbul )
isianbul Bilgi Universiiesine (inonii Cad. No:6 Kuqtepe-giqli/istanbul )
34394 Esentepe-qiqli/istanbul ).
i;ilieiii'- U"iuersitesine (Btiyiikdere Cad. No:l2o
gehit
Komando Er Hakan oner
Jandarma
Mah.
Uriversitesine (Cihangir
i;;;ic;liil
Sok. No:1 Avcrlar/istanbul )
Cad' No:114
istanbul Kavram Meslek Ytksekokuluna (Esentepe Mah' Biiytikdere
Zincirlikuyu/istanbul )
Cad. No:26 34217
istanbul Kemerb.rrga, Uni.rersitesine (Mahmutbey Dilmenler
Ba[crlar/istanbul.)
istinbul Kiiltik Universitesine (E-5 Karayolu Uzeri Bakrrkdy/istanbul )
Karayolu No:98
istanbul Medeniyet Universitesine (Dumluprnar Mah. D-I00
Kadrkoy/istanbul )..
Unkapanr-fatih/istanbul )
istanUut Medipol Universitesine (Atattirk Bulva, No:27
34303 Halkah/istanbul )
No:2
Cad.
(Halkah
istanbul Sabahattiniaim Universitesine
Altunizade/istanbul
)
il;;i S.iir urir*sitesine (Kugba9r Cad. No:27 34662
34394
No:99-100
Cad'
istanbul giqli Meslek Ytiksekokuluna (Esentepe Mah' Biiytikdere
$iqli/istanbul )
stanbul )
isianbul Teknik Universites ine (3 4469 Ay azaga-maslak/i
i;;#iii;;;;, Universitesine iRagrp Gtimtiqpala Cad. No:84 34378 EmindntVistanbul )
istanbul Universitesine (Beyazrtlistanbul )
d;t; Has Universitesine (Kadir Has Cad. 34083 Cibalilistanbul )
rog u"ir"rsitesine @umelifeneri Yolu. 34450 Sarryer/istanbul )
il;i.p. uri*rit"rine (Marmara Elitim Koyii 34857 Maltepe/istanbul )
)
M;;;" Universitesine icortepe Kamptsti 34722 G6ztepe/istanbul
Sarryer/istanbul
)
Mef Universitesine (Ayaza$acaa. No:+ 34396 Maslak
34427
No:24
Cad'
Mebusan
(Meclis-i
Universitesine
Mimar Sinan Gtizel ianatlalr
Frndrkh/istanbul )
M' cad' 2115 Sok' 34265
Murat Hiidavendigar universitesine (U[ur Mumcu Mah.
Sultangazi/istanbul )
i iSTANBUL
Mtidiirltipii Libadiye cad.34696 K.Qanrhca - usruoen
gov'tr Elektronik A[:
[email protected]
:
e-posta
Fax:
:
Telefon
Ayrrntrl Bilgi igin , .b.til&;J;;n Unuu,t,,oto>
Adres : DSi
14. Bolge
wlvtu-d!.cgy.tr
fr
Niqantagr Universitesine (Abdi ipekgi Cad. No:89 Bayrampaga/istanbul )
Okan Universitesine (34959 Akfirat Tuzlalistanbul )
Ozyelin Universitesine (lr{iqantepe Mah. Orman $ok.34794 Qekmekdy/istanbul )
Plato Meslek Ytiksekokuluna (Ayvansaray Cad. No:45 34087 Balat/istanbul )
Sabancr Universitesine (Orta Mahalle Universite Cad. No:27 34956 Tuzlalistanbul )
Stileyman $ah Universitesine (Fatih Mah. Eski Ankara Asfaltr Uzeri Orhanh-tuzla/istanbul )
Usktidar Universitesine (Altunizade Mah. Haluk Ttirksoy Sok. No: 14 34662
Uskiidar/istanbul )
Yeditepe Universitesine (indni.i Mah. Kayrqdalr Cad. 34755 Ataqehir/istanbul )
Yeni Ytizyrl Universitesine (Yeni Do[an Mah. Yrlanh Ayazma Cad. No:26 34010
C evizliba!-zeytinburnr:/istanbul )
Yrldrz fetnif Universitesine (Barbaros Bulvan 34349 Beqiktag/istanbul )
Gebze Yiiksek Teknoloji Enstitiisiine (141 41400 Gebze&ocaeli )
Piri Reis Universitesine (Postane Mah. Manastr Yolu Eflatun Sok' No:16 34940
Tuzlalistanbul )
Ttirk-alman universitesine ($ahink ay a cad. No : 8 6 3 4820 B eykozlistanbul )
Adres:DSi14.B6lgeMiidorlii$iLibadiyeCad.346g6K.Qamhca.usruonn/ISTANBUL
e-posta : [email protected]'gov'tr Elektronik A[:
Bilgi igin , .b.tifi;;J;;., Unrunfr,oto> Telefon : Fax:
Ayrrntrl
www.dsi.gov.tr
w
@
ORMAN VE SU i$LERi BAKANLIGI
DEVLET SU i$LERi GENEL MUDURLUGU
22
MART 2014 Dt-rNYA SU GtINti
roroGnaF YARI$MASI
$ARTNAMES|
KONU:
Siirdiiriilebilir Kallonma
AMA(J:
*22 Mart Diinya Su GUnii" nedeniyle "Su ve Siirdiiriilebilir Kalkrnma" konulu
O"rt.t'Su igleri Genel Mudiirlugti tarafrndan
fotolraf yuirg*ug ile konunuri oneminin geng nesillere benimsetilmesi ve bilgi diizeyinin arttrtlmasrna ydnelik hususlart
ve fuarlarda sergilenerek
saglimak, ay.ca dereceye girecek eserlerin oeviet Su igleri Genel Miidi.irltisii'niin katrlacaEr tiim sergi
diizenlenmigtir.
sulilincinin geng nesillere ve vatandaqlara aktarrlmast amacryla
KATILII}I $ARTLARI:
l. Yarryma segici kurul drgrnda tiim profesyonel ve amatiir katrhmcllara aglktrr. Yarlqmaya her kahltmct en gok 3 adet
fotofraf gahgmasryla katrlabilir
kenarr ise 18 cm den kiiqiik
2. Yapllacak fotolraf gal4malannrn ebatlarll uzun kenarl 40 cm gegmeyecek, ktsaSu
igleri Genel Miidiirliifiine
Devlet
olmayacak ayrrca 300 dpi gOziiniirliikte olacak gekilde baskrcr ahnarak
siyah beyaz galrymalar
ve
foto[raflar
drgrnda
giinderilecektir. Fotofraflar renkli olacak, siiz iono.o 0lgii
Su ve
3.
4.
de[erlendirmeye altnmayacakttr.
posta yolu ile gonderilecektir'
Eserin dereceye girmesi hurumunda ise JpEG veya TIF halleri cD'ye kaydedilerek
tamamr veya bir boltimii kopya
foto[rafrn
ya
sergilenmemig,
da
almamrg
odiil
yangmada
Katrlmcr, daha 6nce herhangi bir
5.
bulunmayacaktr. Ancak her foto[raf galtqmasrnrn
Fotograf gahqmalannrn uzeiinde katrhmcrrun ismi ve imzasr kesinlikle
6.
edilmemig, yaym igerisinde yer almamtq eserleriyle
katrlabilir'
telefonlartyaziacakttr'
ambalajlarda paketlenerek gOnderilmelidir' Ucretleri
slrtlegtirilmig
yaprlmadan,
gergeve
ve
paspartu
Foto[raf,
sriasrnda do$abilecek zararlardan ve gecikmelerden
gtinderim
ile
yarrgmacrlar tarafindan 6denetek oianposta ya daliargo
arkasrnda katrhmcrnrn adr soyadt, agrk adresi ve ulagrlabilecek
beuiet Su igleri Genel MiidiiLrlii[ii sorumlu olmayacakttr'
DE6ERLT,NDiRME:
Dairesi Baqkanhftna
tarihine kadar Devlet Su igleri Genel Miidiirlii[ii Destek Hizmetleri
Devlet Su hleri
De[erlendirme
ahn-mayacaktlr.
gtinderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek q"irg,nrtu, de[erlendirmeye
segilecektir'
eserler
olan
ve
iigiincii
ikinci
birinci,
yaprtara(
Genel Miidiirliifii,nce olugturulacak seqici ru.ur tarafindin
niniN cir-i x, ix iNci Lix vE treUNcii liix Oot-t llnni :
olup odtil
Genel Miidiirliipiiniin uvgun gOrdtif,i.i yerde vaprlacak
odut toreni, 22MNt20l5 tarihinde Ankara d;;;;il{!il.Tr
Bdlge
ilgili
yaprlacaf,r
tdrenin
ise
bir giinliif konaklama
ulaqrmr',rgrir r.ri"'s., iii.ri Lolge Mudiirtuklerince,
Fotofraflar
20.02.2015
sahibinin
Mtidiirlii[ii' nce sa$lanacakttr.
Birincilik itdiilii : Plaket ve 3000 TL
ikincilik iidiilii : Plaket ve 2500 TL
Ugiinciiliik ddiitii : Plaket ve 2000 TL
Dereceye girenlerin drgrnda uygun gdriile.' .,", *hipl"ri;
tegvik igin mansiyon plaketi ile odiillendirilebilecektir.
TELiF HAKKI:
baskt ve kopyalart, btitun telif haklarryla
yangmada odiil alan ve sergileme amacryla segilen fotolraflar iade edilmeyecek,
gdrecektir'
Genel Mtidtirltigiitarafrndan satrn altnmtq gibi iglem
ve taahhiit etmi$
aif oldugunu ve tiim izinlerini aldrlrnr kabul, beyan
Katr,mcr, yan$maya gonderdili fotof,rafla.n tendisiie
hareket ettipi
drqrnda
kabu,eri
ve
katrhircrlardan, bu beyan
sayrl*. Eseri 6diil alan veya sergile-meye. J"g", t.rrran
geri
altntr'
,inuun ve her tiirlii kazanrmlan
anlaqrlanlardan bu ya.,gma ile elde elikleri odtil,
uutunu'n foto$rafla.n, orijinalini ve uzerinde de[iqiklik
yu
au ,"rglt*meye
odule
Devlet Su igleri Genel Miidiirlu[u,
,aeger
billboard
," iunrt,* iaaliyJGrinde ay-ca alfiq, katalog, broqtir, ilan panola''
yaprlmrq halini; seminer, sempozyrlrn, fuT uu. Jgitiiizere'
olmak
dahil
gdrser medyada yayrnlama hakkr da
yazrr.i
_u_e
vb. her tiirrii tanrtrm malzemelerinde kullanmai" ,e.git.-" ,
olacaktr'
sahip
ttim telif haklanna
Sayrtr Fikir ve Sanat Esirleri Kaninu'ndan do$an
Oevlet
iu ilt"ri
fotoEraf sahibinin ismi ile birlikte 5g46
ieutsi:
ro'Ioc nnrLARlN
giremeyenlerin iadesi;
yangmada odril alan u."r..gil.*. amactyla segilen fotof,raflafln drqrndaki dereceye
perteii,
lqteri c"enet Miidiirliipii'nden geri ahnabilir' teslim
gtr""iEirae,
istek halinde 01.04.2015 tarihinden itibaren
alrr.uyarla, hakkrnda mesuliyet kabul edilmeyecektir'
-ii
ADRES:
iqleri Genel Miidiirliifii Destek Hizmetleri Dairesi Baqkanl{t
n"ri.t tttrt . irOrii Bulvan No:16 06100 Qankaya /ANKARA- - -. . 6430
FAKS:(312)419
83 00/2802 -2857
Jr '
6431'417
4lg ut
(JrZ' {17
TEL:
lIlL: (312)
;;l"t;,
Miidiirliifiimqy"P sitesi H*sj.l*[llJi],11,.f;-?::T5r#i"'ffi11'JiDairesi
etmie savtl*rar'
#Jillrlffi.i;H"#;iof.i;il
tl"ky,Tfl1t]kabur
ltilr:niz
iim rt'rrlrlICILAIrA BAgAI{Il'All
ffiffism ffi erussA\ rewem sffi [email protected]
gartnameler, Genel
i#i"i'r",.",r.t-u
Baekanlrfir ve Bolge
T.C.
@
ORMAN VE SU i$LERi EATANLIGI
DEVLET SU i$LERi GENEL MUDURLUdU
22
MART 201s DTJNYA SU GtrNti AriS YARr$MASr $ARTNAMESi
KONU:
Siirdiiriilebilir Kalkrnma
AMA(l:
o.rio-Su igleri Genel Mi1diirli.igi tarafindan "22 Mart Diinya
Su ve
Giinii" nedeniyle "Su ve Siirdiiriilebilir Kalkrnma" konulu
ydnelik hususlart safllamak'
afig yarrgmasr ile konunun tineriinin geng nesillere benimsetilmesi ve bilgi dozeyinin arttrtlmasma
sergilenerek su bilincinin
ve
fuarlarda
sergi
tiim
uy"r.u a.....ye girecek ererterin DevlJt su ilteri Genel Miidiirltigu'niin katrlacapr
Su
geng nesillere ve vatandaglara aktarrlmasr amacryla diizenlenmigtir.
KATILINI $ARTLARI:
l. yarlgma segici kurul drgrnda tiim profesyonel ve amatOr kattltmcllara aqtktrr. Yarrymaya her katrltmcl en 9ok 2 adet
afig gahgmasryla katrlabilir.
2. yaprlacak afig gahgmalan 50x70 cm. ebadrnda olacaktrr. soz konusu 6lgii drqrnda yaprlan afigler de[erlendirmeye
almmayacaktr.
3.
4.
5.
6.
vb. kullanrlmast zorunludurAfiglerin hazrrlanmasrnda; bilgisayar ortamrnda grafik tasartm galrymalart,
^ e
afiglerin basrh hali Devlet Su fuleri Genel
olup
hazrrlanacak
renk)
ve
cMyr"(4
giiziiniirliikte
DpI
300
en
az
Afigler
cD kaydedilerek posta yolu ile
Miidiirliifiine g6nderilecektir. Eserin dereceye girmesi durunda proje ve iPnG nalt".i
g0nderilecektir.
afigin tamamr veya bir bdliimii kopya
Katrlmcr, daha 6nce herhangi bir yangmada tidiil almamtq ya da sergilenmemiq,
edilmemig, yayrn igerisinde yer almamtq eserleriyle katrlabilir'. ...-^i
-.^- alacaktrr.
-r-^^r,1.- L,orrr
Katrllmcrlar DSI
^ r r !,! mutlaka
----rr^!-^ yer
,,i2 ltrlartDiinya su 6iinii,'ibaresi ve "DSi Amblemi"
Afig gahgmalan iizerinde
baf,h
butunlufiine
konu
kattltmct
Aynca
edebilirler.
girerek temin
ambleminin orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine
Afig gahgmalartntn iizerinde katrhmctntn ismi ve imzast
olarak kendisinin ueiirledi[i slog-anr da afig iizerine igtej'eultir.
aqtk adresi ve
7.
katthmctnln adt soyadl,
kesinlikle bulunmayacaktrr. Ancak her afig gahgmar,nrn uiku$nda
ulagllabilecek telefonlarr yaztlacakttr'
paketlenerek gOnderilmelidir' Ucretleri yarrqmacrlar
Afig, paspartu ve gergeve yapllmadan, sertlegtirilmig ambalajlarda
zararlolrdanve gecikmelerden Devlet Su iqleri
tarafindan .denecek olan posta ya aa kargo il" gonaerh ,,ru'nau-aolaiilecek
Genel
Miidiirliilii sorumlu olmayacaktr'
DEGERLENOiRMN;
Afigler
20.02.2015
Hizmetleri Dairesi Bagkanltfrna
tarihine kadar Devlet Su igleri Genel Miidiirliifii Destek De[erlendirme Devlet Su igleri
alinmaylca.ktrrt
giinderilecektir. Bu tarihten sonra gelecetr gatrgmaiar de[erlendirmeye
ve iigiincii olan eserler segilecektir'
Segici rurrr tarafindin yaprtara( birinci, ikinci
Genet
Miidiirlii[ii,nce olugturulacak
r
v E u Q u N c u lu oout' LERI :
uygun gtirdii[ti yerde yaprlacak olup 6diil
Ankara ,"v" p*Lt su itilri Genel Miidiirliifiiniin
tarihinde
5
-konat<larna
Mart2Ol
odul toreni, 22
ise torenin yaprlacapr ilgili Bolge
bir giinliik
sahibinin ulagrmr 1g1i brrl"iiu iqt"ri eo[. Mudurturtlrirr",
;ilii;i;iK,
i"xixcir.ir
Miidiirliisii' nce sa$lanacakttr.
Birincilik ddiilii : Plaket ve 3000 TL
ikincilik iidiilii : Plaket ve 2500 TL
Ugtnciiliik ddiilii : Plaket ve 2000 TL
te$vik igin mansiyon plaketi ile odiillendirilebilecektir.
Dereceye girenlerin drgrnda uygun goriilen .,.. *hipl.ri;
TELiF HAKKI:
ve kopyalan, biitun telif hakla.yla Devlet
yangmada .diil alan ve sergileme amacryla segilen afigler iade edilmeyecek, baskt
Miidiirlu[u tarafindan sattn-altnmrg gibi iglem gdrecektir'
etmiq
otaugoro ve tum izinlerini aldr[rnr kabul, beyan ve taahhiit
Katilrmcr, yan$maya g6nderdi[i afiglerin t "niirin" ait
etti[i
hareket
drgrnda
kabu,eri
ve
beyan
kat]hmcrlardan, bu
sayrlrr. Eseri iidiil alan veya sergilemeye. a.c"r buluran
geri
almtr'
ve her tiirlii kazantmlart
anlagrlanlardan bu ya.rg*u ile elde elikleri tidUl, unuun
de[iqiklik
sergile"T.y.. J.g.. uuirnan afiglerin orijinalini ve iizerinde
ya
da
odul;
Miidiirliigu,
Devlet Su igleri Genel
billboard
panolart'
," tunlt,,n aaiv"it.?inae ayrlca an', mtatog, brogiir, ilan
yaprlmrq halini; seminer, sempozyu*: t-* ru. "gitiafiq
uzere'
olmak
dahil
da
yazirri goir.r medyada yayrnlamalakkr
vb. her ttirri.i tanrtrm malzemelerinde kullanma ,? r.rgit"rn" ,
olacaktr'
sahip
tiim telif haklanna
Sayrh Fikir ve Sanat Eierleri ianunu'nJan dof,an
Su iqleri Genel
sahibinin ismi ile birlikte 5g46
AFi$LERiN
iaorsi:
Yangmada odiil alan ve sergileme amacrylasegilen afiglerin
istek halinde 01.04.2015 tarihinden
drlldat]
dereceye giremeyenlerin iadesi;
itibaren'ii gu., iqina", oevtei
s, i$t"ii c.n.t
Miidiirliipii'nden geri ahnabilir' teslim
almmayanlar hakkrnda mesuliyet kabul edilmeyecektir'
ADRES:
iqleri Genet Miidiirliigi Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[r
06100 Qankaya /AN-KA11
rrrur,-inonii Bulvart
FAKS: (3r2) 419 6430
TEL: (312) 4ts 643t - 417 83 00/ 2802
Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanhsr ve B6lge
DSi Genel Miidiirliifii web sitesi www.dsi.sov.tr adresinden,
;;rt";,
;;"il
No:lt
-2857
$artnamerer,
tvtudurtut.terimizden"*l,"iir.ii;:;*;;4;?.^lm'#I?xi,Jetmi9sayrltrlar.
,#}I# itif$tl{i$r}"di
\l,1;liii,i$\ iy3' $jiji3:/; if-B:{I}:-*i
T.C.
oRMAN vE su
i$lpni naxaurrGr
DSi Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanhfr
Sayr :
Konu :
28.11.2014
98408084-821.05-746141
Afig ve Foto[raf Yanqmast
Dsi
14.
utioUnrUcUlqr
israNnur
BoLGE
"Diinya
Birlegmig Milletler Genel Kurulu'nun aldrlr karar ile her yrhn 22 Matt gtinii,
"Su ve
konu
yrh
igin
Su Giinii', olarak farkh konu baqhklan alhnda kutlanmakta olup 2015
Siirdiiriilebilir Katkrnma" olarak belirlenmi gtir'
Bu maksatla, tiim DSi gahganlarl ile isteyen herkesin katrlabilecefii "Afii ve
faaliyeti' kendi
Fotolraf Yarrgmasr" dtizenlene".ktir. B6lge Miig]ljii-kle.rimizin s6z konusu
Kurum ve
ilgili
p.rro-reff".ine, B6lge Miidtirliikleri smrlan dahilindeki Universitelere,
'Kuruluqlara ekteki"
afiqlerle duyrrarak kattlmrn
$artnameler ve posta ile gonderilen
yarlsmanln detaylan
sa[lanmasr yciniinde gahgmalar yup*u$ girekmekte olup
www.dsi.eov.tr adresinde belirtilmigtir'
sadece Genel
B6lge Miidiirliikle rimize yanhghkla ulaqan afl$ ve foto[raflann,
juri tarahndan de[erlendirile-ce[i igin Bdlge.Miidtirltiklerimiz
Mudiirlu[iimiizce of"i**fu"ak
'zo.o2.2or, tarihine kadar- Destek Hizmetleri Daire BaEkanh[rna
tarafindan en geg
ulagtnlmasr gerekmektedir.
Bilginizi ve gerefini onemle rica ederim'
Gtiven KARAQUHA
Genel Miidiir Yardtmctsr
EK/EKLER:
Afiq Yangmast $artnamesi (1 Sayfa)
2- Foto[raf Yartqmasr $arhramesi (1 Sayfa)
1-
DAGITIM:
B Tipi Da[tttm
Adres : Devlet Mahallesi incinfl Bulvan NO:16 06100 Qankay"/AN5lIAFax: (312)4196430
Memur Telefon | (3i2)4r7830012857
ei,rrrr;ttgiig-
a. SenOerU
'
.rrpittutoglrpdsi. gov.tr Elektronik
A[:
www' dsi'eov'tr
e-posta
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content