close

Enter

Log in using OpenID

1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenilen

embedDownload
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ruhsat Şube Müdürlüğü
1. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESE
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı
Başvuru/Beyan Formu (Form-2)
Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış)
2
Kira sözleşmesi
3 İmza sirküleri
4 Yapı Kullanma İzin Belgesi
1
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
İlgili Tapu Müdürlüğü (Mülkiyeti Belediyemize ait olan
yerlerden alınmaz)
Noter
İlçe Belediye Başkanlığından
İlçe Belediye Başkanlığı
Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje (Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan yerlerde
büyükşehir belediyesinden)
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise
ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığından
gerekli izin (Geçiş Yolu İzin Belgesi)
İtfaiye raporu gerektiren iş yerleri için itfaiye
ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığından
raporu
ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
belgesi (ÇED Yönetmeliği kapsamında olan
tesisler için)
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
Kapasite raporu
ATSO, AESOB veya İlgili Meslek Odalarından
1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri
Büyükşehir Belediyesi - Planlama Şube Müdürlüğü
(Güncel olacak)
1/1000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri
İlçe Belediye Başkanlığından
(Güncel olacak)
Sorumlu Müdür Beyannamesi
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak
tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine
göre hazırlanmış proje ve açıklama
raporları(Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu
belgesi ve raporu olan tesisler için)
Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme
ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
16 sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal
analiz raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi
olumlu belgesi ve raporu olan tesisler için)
ASAT İşyeri açma ve çalışma ruhsat görüş
ASAT
belgesi (İAÇ)
18 İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
19 İşyeri Hekim Sözleşmesi
20 Çalışanlara ait beyan formu
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
Risk analiz raporu
Acil durum eylem planı
17
21 Personellerin iş sağlığı-güvenliği eğitim belgeleri
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname örneğini web sayfamızdan temin
Beyanname
edebilirsiniz.
*
*
*
Başvuru için gerekli belgelerin aslı kabul edilecektir. (Zorunlu hallerde aslı görülmek kaydıyla
onaylı suret kabul edilebilecektir)
Başvuru için gerekli belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.
Başvuru sahibi yerine işlemleri vekil takip edecekse noter onaylı vekaletname istenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content