close

Вход

Log in using OpenID

6 Yaş Bülteni - (1.2014)

embedDownload
-1-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
NASIL BİR İLKOKUL SEÇECEĞİZ?
İlköğretim birinci sınıf okul öncesinden farklı bir ortam ve kültürdür.
Çocuğun çantası olacaktır. Kitapları, defteri, ders araç ve gereçleri
olacaktır. Bu eşyaların taşınması, yerleştirilmesi, kırmadan,
kaybetmeden işlevine uygun olarak kullanılması önemlidir.
Birinci Sınıf Çocuğunun Yeterlilikleri
İlköğretime başlayacak çocuk, kendisini yeni bir ortamda yoğun bir ilişkiler yumağı içerisinde bulacaktır. Bu durum
çocuğun gözünü, kulağını, elini ve zekasını birbiriyle uyumlu bir biçimde kullanmasını gerektirmektedir. İlköğretime
başlayan bir çocuğun kolay ve çabuk öğrenebilmesi ve mutlu bir öğrencilik dönemi geçirebilmesi için aşağıda
belirtilen alanlarda yeterli olgunluk düzeyine erişmiş olması gerekmektedir.

Söylenenleri doğru olarak anlayabilmelidir.

Gördüklerini, duyduklarını, duygu ve düşüncelerini doğru olarak ifade edebilmelidir.

Dikkatini yeterli bir süre bir konu üzerinde tutabilmelidir.

Sayfa üzerinde gözünü soldan sağa, yukarıdan aşağıya yorulmadan ve başını çevirmeden gezdire bilmelidir.

Çevresindeki varlıkların benzerliklerini ve farklılıklarını görebilmelidir.

Harf ve sembolleri birbirinden ayırt edebilmeli ve tanıyabilmelidir.

Ses benzerliklerini anlayabilmeli ve sesleri birbirinden ayırt edebilmelidir.

Eli ile gözü arasında gerekli iş birliğini kurabilmelidir.

Gördüklerini ve duyduklarını anlamlandırıp belleğine saklayabilmelidir.

Kendi kendine giyinme becerisini(fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, ayakkabı bağlama v.b.)kazanmış
olmalıdır.

Sırada dik ve belli mesafede oturabilme becerisini kazanmış olmalıdır.

Tuvalet kontrolünü sağlama ve kendi temizliğini yapabilme becerisine sahip olmalıdır.

Sırasını bekleme ve sabırlı olma davranışlarını kazanmış olmalıdır.

Kendi sorumluluğunu taşınma becerisine sahip olmalıdır.

Kendini ifade etme becerisini kazanmış olmalıdır.

İletişim becerilerini kazanmış olmalıdır.
Kısaca Özetlenirse
 Okula yeni gelen çocuk, ev ve aile hayatından farklı yeni bir çevreye uyum sorunuyla karşılaşır. Çocuk,
yaşıtlarından meydana gelmiş bir grup içine katılmak, bu değişik ortamda öğretmen ve arkadaşlarına
kendisini beğendirmek ve kabul ettirmek durumundadır.
 Birinci sınıfa başlayacak çocuk, bedensel yönden henüz gelişme halindedir. Okuldaki başarısı geniş
ölçüde beden sağlığına ve enerjisine bağlıdır.
-2-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
 Çocuğun küçük kasları, parmak bilek hareketleri, gözün el hareketlerine uyması, konuşmasında rol
oynayan boğaz ve dil kasları henüz gelişme halinde olduğu için 1.sınıf çocuğu ince küçük kas
hareketlerini iyi yapamaz.
 Çocukların yazmaya hazırlanması, el kaslarının yazmaya hazır bir duruma gelmesi, gerekli kuvvete
sahip olması demektir.
 Bu yaş çocuğu devamlı bir hareketlilik içindedir. Her an bir şey yapmak ister. Eli, ayağı, dili daima
hareket halindedir. Çocukların bu durumu, gelişme halinde olduklarının bir göstergesidir.
 Uzağı yakından daha iyi görür. Bu özellik okuma yazma eğitimi bakımından önemlidir.
 Duygu yönünden gelişme halindedir.
 Korku ve yalnızlık duygularını yaşayabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenir. Somut düşünür. Bir başka
deyişle yaşadığını düşünür.
 Bu yaş çocuğu nesneleri bütünsel, toptan ve kendine göre algılar.
 Zaman kavramının gelişimi çok sınırlıdır.
 Çocuk sevilmek, beğenilmek, başarılı olmak ister.
Çocuk için okula başlamak, yeni bilgiler edineceği yeni bir dünyaya girmek anlamını taşır. İlkokula atılan bu ilk
adım, öğrenme ve sosyal yönünün yanı sıra duygusal açıdan da bir çağın başlangıcı demektir.
İlkokul eğitimi “temel eğitim” olarak tanımlandığına göre, bu dönem birçok alanda temellerin atıldığı çok önemli
bir dönem olmaktır. Bu önemli dönemin başlangıcında alınacak bilinçli kararlar, çocuğun öğrenim yaşantısına ait
yazgısını belirleyeceği için ayrı bir önemi gerektirir. Bu döneme özgü en önemli karar, çocuğun gideceği ilkokulun
seçilmesi aşamasında verilecek kararlardır.
Ailelerin ilkokul seçimine yönelik kararlarında etkin iki boyut vardır. Bunlardan ilki çocuk, diğeri ise aile
boyutudur.
Bu çok genel anlamda ilkokulun özelliklerinin, çocuğun ve ailenin beklentilerine ve özelliklerine uygunluğu
prensibi içerir. İlkokul seçiminde, çocuk boyutuyla ifade edilmek istenen, çocuğun, gideceği okulu kendisinin seçmesi
demek değildir. Bu yaştaki çocuk böyle önemli bir kararı alabilecek zihinsel olgunlukta değildir. Çocukların fikirleri
alınabilir ancak son karar ailenin olmalıdır. Burada çocuk boyutuyla vurgulanmak istenen,okul seçimi sırasında
ilkokulun yapısının,çocuğun özelliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verip vermeyeceğinin tespit edilmesidir.
İster çocuk açısından ister aile açısından düşünülerek bu seçim yapılma yoluna gidilsin. İzlenilecek ilk ve temel
yol, ailenin mevcut ilkokullar hakkında bilgilenmesidir. İlkokula başlamak ve ilkokul seçimi, tesadüfe bırakılmayacak
kadar, özenli araştırmayı gerektirir.
.
Nesrin CİVAN
Anaokulu Müdürü
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-3-
PSİKO-SOSYAL GELİŞMEDE AİLENİN ROLÜ…
YAYGIN ANNE BABA TUTUM VE DAVRANIŞLARI…
Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumu ailedir.
Anne ve babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirler. Çocuğa
yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır bu ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşır.








Çocuğun gelişiminde ailenin en etkili yardımları
Aile grup içinde dengeli bir birey olabilmesi için çocuğa güven duygusu aşılar.
Onun sosyal kabul görmesi için gerekli ortamı hazırlar.
Sosyalleşmeyi öğrenebilmesi için kabul edilmiş uygun davranış biçimlerini içeren birey modeli oluşturur.
Sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerinin gelişmesi için rehberlik eder.
Çocuğun yaşam ortamına uyum sağlarken rastladığı sorunlarına çözüm getirir.
Uyum ve gerekli olan davranışla ilgili sözlü ve toplumsal alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur.
Okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmesi için çocuğun yeteneklerini uyarır ve geliştirir.
Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun arzuların gelişmesine yardım eder.
Çocuğun gelişimini ailenin ne denli etkilediği ya da hangi tür etkilerin daha baskın olduğu başlıca 2 faktöre
bağlıdır.
1)ailenin ne tür bir aile olduğu.
2)farklı aile üyelerinin etkisidir.
Anne ve babaların çocuklarına karşı tavırlarını etkileyen başlıca faktörler
 Anne ve babanın zihinlerinde nasıl bir çocuk istedikleri konusunda daha doğmadan önce hayali bir
çocuk kavramı oluşur. Dünyaya gelen çocuk anne ve babanın beklentilerine uygun olmadığı taktirde
oluşan kırıklık sonucu anne ve babada reddetme tavrı gelişir.
 Toplumun kültürel değerleri, çocukları yetiştirme konusunda anne ve babaların tutumlarını etkiler.
 Üstlendikleri ebeveyn rolünden haz duyan ve görevlerini gereğince yaptıklarına inanan anne ve
babaların çocuklarına karşı takındıkları tavırlar, çocuklarını nasıl yetiştireceklerini bilemeyen
güvensiz ve kendilerini yetersiz hisseden anne ve babaya oranla daha başarılı ve olumludur.
 Çocuklarını sayı, cinsiyet ve kişilik özelliklerinden memnun olan anne ve babalar, memnun
olmayanlara oranla daha uygun tavırlara sahiptirler.
Bunun dışında, anne ve babaların kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri şimdiki tutumlarında etkili olabilir.
Anne ve babaların çocuklarına karşı en yaygın tutum ve davranış biçimleri:


Aşırı koruma;
Anne ve babanın aşırı koruması çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir. Bunun
sonucu çocuk diğer kimselere aşırı bağımlı, kendine güveni olmayan, duygusal kırıklıkları olan bir kişi olabilir.
Bu bağımlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir. Ve yetişkinliğinde aynı koruma duygusunu eşinden
bekleyebilir.
Hoşgörü sahibi olma;
Anne ve babanın çocuklarına aşırı hoşgörü sahibi olmaları, çocukların bazı kısıtlamalar dışında arzularını
diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri anlamına gelir. Böyle durumlarda çocuk evine yönelik
birey olur. Eğer anne babasının hoşgörüsü normal bir düzeydeyse bu çocuğun kendine güvenen yaratıcı
toplumsal bir birey olmasına yardım eder.,
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU








-4-
Aşırı hoşgörü ve düşkünlük;
Aşırı hoşgörü ve düşkünlük çocuğu bencil yapar. O daima diğerlerinin dikkatini çekmek ve kendisine hizmet
edilmesini ister. Böyle çocuklar ev içinde ve dışında çok zayıf bir sosyal uyum gösterirler.
Reddetme;
Reddetme bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinimlerini karşılamayı aksatarak ona düşmanca
duygular beslemek şeklinde tanımlanabilir. Bu ortamdaki çocuk yardım duygusundan uzak, sinirli duygusal
kırıklıkları olan diğerlerine özellikle kendinden küçük ve zayıflara karşı düşmanca duygulara sahip bir birey
olabilir.
Kabul etme;
Anne ve babanın kabulü, çocuğa sevgi ve sevecenlikle ele alması biçiminde yansır. Kabul eden anne baba
çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak onun yeteneklerini geliştirecek ortam hazırlar. Kabul edilen çocuk
genellikle sosyalleşmiş işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal açıdan dengeli ve mutlu bir bireydir.
Baskı altında bulundurma ;
Anne ve babadan birinin ya da her ikisinin baskısı altında kalan çocuk nazik dürüst ve dikkatli davranmasına
karşın, çekingen başkasının etkisinde kolay kırılabilen, aşırı hassas bir kişilik yapısına sahip olabilir. Suçlayan,
cezalandıran ve sürekli karışan anne babaların çocuklarının kolayca ağlayan çocuklar olduğu görülür. Baskı
altında büyüyen çocuklarda genellikle isyankar tavır alışlarla birlikte aşağılık duygusu gelişebilir.
Çocuklara boyun eğme;
Çocuklarına boyun eğen anne ve babalar, evde onların egemenliğini kabullenen kişilerdir. Bu tür ailelerde
çocuklar, anne ve babalarına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterirler. Bu çocuklar yalnız anne ve
babalarıyla yetinmeyip, zamanla ev dışındaki kimselere de egemen olmanın yollarını arayan bireyler haline
dönüşürler
Çocuk ayırt etme;
Bütün çocuklarını eşit düzeyde sevdiklerini söylemelerine karşın kimi anne ve babaların bazı çocuklarını çok
sevdikleri gözlenmektedir. Böyle durumlarda anne ve babalar sevdikleri çocukları diğerlerinden ayırarak
onları kayırırlar. Aşırı sevgi gören bu çocuklar, daha çok anne ve babalarıyla oyun oynamayı yeğlerken
akranlarıyla ilişkilerinde saldırganlık ve baskıcı bir tavır içindedirler.
Anne ve babanın uyguladığı disiplin;
Anne ve babaların uyguladıkları tüm disiplin yöntemlerinin seçiminde, kişisel deneyimleri kadar, yakın
çevrelerinde etkisi görülmektedir. Anne-baba-çocuk ilişkisi çocuk yetiştirme ve ona uygulanan disiplin
yöntemiyle yakından ilişkilidir. Aşırı sert ve otoriter bir disiplin yöntemi olumsuz ve itaatsiz çocukların
yetiştirilmesine neden olacaktır. Çocukların bu olumsuz davranışları anne-baba-çocuk ilişkisinin, gelişim
basamaklarında daha da bozulmasına yol açar. Bundan başka anne ve babalarının uygun bir yetiştirme ve
disiplin yönteminde görüş birliğinde olmadıklarına inanan çocuklar, onlara karşı sevgi ve güvenlerini yitirmeye
başlarlar.
Sert ve otoriter bir baba, çocukta olumsuz tavırların oluşmasına ve onun uyumsuz bir birey olmasına yol
açabilir.
Duygusal etkileşim eksikliği ve dağılmış aile.
Aile içindeki duygusal etkileşimin azalmasında bir çok faktör etkili olabilir.
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
GRİP…
Her yıl olduğu gibi, içinde bulunduğumuz bu günlerde grip çok yaygın.H3 N2
virüsü ortamla 2-3 günlük bir kuluçka dönemi sonrasında halsizlik, yorgunluk.
ateş, öksürük, kas güçsüzlüğü, ishal, kusma, karın ağrısı, gibi belirtilere yol
açıyor. Gribe yakalanınca yapılacak en doğru şey,1-2 günlük istirahat, doğru
beslenme, grip bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotik kullanmanın hiçbir
faydası yok. Ayrıca grip daha sonra zatürreye çevirebilir diye korkup koruyucu
antibiyotik kullanmanın da herhangi bir koruma sağlamadığı kesin .
Antibiyotik kullanmak bağışıklık sistemini zayıflatmaktan başka bir işe
yaramaz. Bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmaları ortadan kaldırır.
Probiyotim bakteriler olarak bilinen bu bakteriler azaldıkça bağışıklık sistemi
güç kaybeder.
Antiviral ilaçlara gelince, hiçbir antiviral ilaç önceden sağlıklı olan kişide grip tedavisi için gerekli değildir. Antiviral
ilaçları genel durumu zaten bozuk, önceden ciddi hastalığı olan organ yetmezliği bağışıklık sorunu olan kişilerde
kullanmak gerekir ki bu özel durumlara sadece doktorların karar vermesi lazımdır.
Grip sırasında istirahat bol sıvı alımı, iyi beslenme, ağız-burun temizliği önemlidir.
Çocuklarda gribal belirtiler varsa okuldaki arkadaşlarına bulaştırmaması için iyileşene kadar evde kalması uygun olur.
Hasta çocuklar okula devam ettikleri zaman virüs hızla yayılıyor. Hasta olan çocuktan diğerine ve bir süre sonra hasta
olan çocuğa bulaşabiliyor.
Bağışıklık takviyesi olarak piyasada bilinen ilaçlar;
Sarı burun özleri;
Umklaoba (umca)omega 3 yağları, d vitamini, c vitamini, çinko, beta glukan olarak sayılabilir.
D vitamini eksikliği bağışıklığı zayıflattığı kesindir. O yüzden güneşe çıkmak, eksikliği ispatlandığı durumlarda(250 n vıt
d düzeyi ölçülür) D vitamini tavsiyesi almak ve doğru beslenmek en emin yol olacaktır.
Dr. Melek GÜNEL
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-6-
MÜZİK ORFF...
Merhaba;
Öncelikle yeni gelen yılın çocuklarımıza ve sizlere bol bol mutluluk, coşku ve
gülümseme getirmesini dilerim.
Bu ay yine çok keyifli ve bol ritimli, danslı günler geçirdik.








Günaydın şarkımızla derse başlamak keyif verici her zaman.
Zillinin babası Bekir le tanıştık. Zilli ve ailesi ses çalışmalarımızda bize yardımcı olan kuklaların isimleridir. En
küçük orta ve büyük kuklalar. Bu kuklalarla ses çalışmaları yaptık. Kalın orta ve ince sesler çıkardık. Küçük
kukla da ince , orta büyüklükteki kuklada normal ve büyük kukla da kalın sesler çıkardık. Çok keyif aldık ses
denemeleri yaparken.
Bu ay daha çok ses denemeleri yaptık. Dil gelişimimize de destek olması amacıyla ritmik denemeler yaptık.
Müzik aletine ellerimizle, bedenimizle eşlik ederken aralarda kalan boşluklarda uydurukça yada cıbırca
dediğimiz konuşma denemeleri yaptık.
Tek ve grup olarak yaptık ritmik denemeleri. Kendine güven, ritmi takip etme hissetme önemliydi bu
çalışmamızda.
Od La Ahavti Dai adlı klezmer dansını öğrendik. Sinek yakalamaca oyunu olarak.
Koordinasyon çalışmalarımıza devam ettik keyifle.
Ritim yansılamaları yaptık.
Sağ el içeriye adlı şarkımızı öğrendik.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimeni
ALMANCA…
Sayılarla ve renklerle başladığımız almanca serüvenimize bu ay bazı hayvan isimlerini öğrenerek devam
ediyoruz. Çeşitli video ve renkli falshcardlarımızla gerekli pekiştirmelerimizi yaparak öğrenmede kalıcılığı
devam ettiriyoruz.
Zeliha BOZKURT
Almanca Öğretmeni
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-7-
YÜZME DERSİMİZ...
Sevgili velilerimiz bu ay yüzme dersimizde,
- Ayak vuruş çalışması.
- Üç kol+nefes çalışması.
- Tahta yardımıyla kulaç çalışması.
- Üç hareketimizi birleştirip (ayak vuruşu + kulaç + nefes) senkronize hareket edebilme çalışması.
- Dalarak sayı bulma oyunu (eğitsel havuz oyuncaklarımızla) oynadık.
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
ENGLISH ACTIVITIES…
Class: Age 6
Course Book: Explorer - (Oxford Press)
Visual Aid: Smartboard activities, stories, flashcards
Teacher: Betül Baştürk – Zeliha Bozkurt


How old are you?
I’am ‘six’ years old.

Seasons – Autumn, winter, spring, summer

Which month are we in?

We are in ‘January’

Revision of ‘days of the week.
 Today is ‘Monday’

Yesterday was ‘Sunday’
 Tomorrow is ‘Tuesday’
 Activity sheets.

Songs.

Games

Rehersal for the mid year show.
-8-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Song:
Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK ÖZNAR
İngilizce Öğretmenleri
BEDEN EĞİTİMİ – TEMEL CİMNASTİK…
Trambolin aletinde sıçrama çalışmalarıyla hem kaslarımızı kuvvetlendirip hem de dengemizi
geliştirici çalışmalar yapmaktayız.Trambolin aletinde sıçrayarak amuda kalkmak çocuklarımız
için çok eğlenceli bir çalışmadır. Ders sonunda trambolin çalışmamızı desteklemek amacıyla
bacak kaslarımızı geliştirici kondüsyon hareketleri ile kuvvetlenmeye devam ediyoruz.
Meltem BAHAR
Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Duygu SAVAŞ
Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü
SATRANÇ…
Karne öncesi çalışma yapıldı ve karnede yer alan tüm konular tekrar edildi.
Öğrencilere karne konularından sorular soruldu. Öğrencilerin karne notları verildi.
Şubat öncesi verilecek ödevlerin nasıl uygulanacağı detaylı şekilde anlatıldı.
Yiğit YILDIRIM
Piyon Satranç Merkezi
-9-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
RESİM – HEYKEL…
Bu ay küçük ressamlar atölyemizde yeni yeni baskılarla tanıştık. Onlarla monotip baskının eğlenceli bir
tekniğini uyguladık. Akrilik boyalarımızı sıkarak akıttığımız kağıtlarımızı, katlayarak boyaya baskı uyguladık. Oluşan
simetriyle harika leke, desen oluştu. Biz o desene farklı yönlerden, farklı bakışlarla bakıp, orada şekillerin aslında çok
net figürlere benzediğini fark ettik. Rengarenk çalışmalarımızı kurumaya bıraktık.
Bir sonraki dersimizde kuruyan çalışmalarımızda benzettiğimiz görselleri daha da belirginleştirmek için pastel
boyalarımızı kullanarak destekledik.
Okullarda orman adlı sorumluluk projemiz için “oksijen kaynağı orman” konulu bir proje çalışması uyguladık. Artık
materyaller, boyalar ve kolaj da kullandığımız bu karma tekniğini grup olarak çalıştık.
Bu ay oyun hamurlarımızın yerini kil aldı. Kille tanıştık onu yorduk, yuvarladık, kirlendik, kirlettik basit formlar
oluşturduk. Kille ilgili olan ilk dersimizde yoğurma, top ve yılan hareketleri üzerinde
çalıştık. Yapacağımız çalışmalar için önemli parçalar olduğunu konuştuk.
Bu ay atölyemizden çıkanlar bunlar. Yeniden görüşmek dileğiyle.. Rengarenk yaratıcı
günler. Sevgimle…
Hafize ÖNGÜÇ
Resim - Heykel Öğretmeni
İNGİLİZCE DRAMA…
"HAPPY DAYS" Song
Sunday
Monday
Happy Days
Tuesday
Wednesday
Happy Days
Thursday
Friday
Happy Days
Saturday
What day is today ?
"Little Elephant is Late" Story
Mummy; Hurry up! Hurry up! İt's late Littşe Elephant. İt's time for school
Little Elephant; Good-bye, Mummy.
God-bye, little sister!
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-10-
Good-bye, baby brother!
Mumy; Little Elephant, stop! Have you got your bag?
Little Elephant; Oh no! My bag! My bag!
Mumy; Look! İt's under the table! Hurry up!
Little Elephant; Oh, yes! Thank you, Mummt! Good-bye!
Little sister; Little Elephant, stop! Have you got your pen?
Little Elephant; Oh, no! My pen! My pen!
Little Sister; Look! İt's in the cupboard! İt's in the cupboard! Hurry up!
Little Elephant; Oh, yes! Thank you, little sister! Good-bye!
Little Elephant; Agh!
Baby Brother; Little Elephant, have you got your glasses?
Little Elephant; Oh! No! My glasses! My trunk!
My trunk!
Abdulkadir URAY
İngilizce Drama
HALK OYUNLARI…
Yeni bir yılda pozitif enerjimizle başladık halk oyunları etkinliğimize ve öğrendiğimiz tüm (Bursa, Trakya potpori ve
Aydın) yörelerinin oyunlarını tekrar edip basit kareografi çalışmalarımıza başladık. Tabii ki öğrendiklerimizi yavaş
yavaş birleştirip sahneleme çalışmalarına geçmek, hepimizi çok heyecanlandırdı… Keyif alarak çalışmalarımıza devam
ediyoruz! 
Meltem BAHAR
Halk Oyunu Eğitmeni
BALE…


Pimary programı tamamlandı
a) Temel el ve ayak hareketleri öğretildi 1. Pozisyonda
b) Minderde esnetme hareketleri tamamlandı.
Basi t koreografiler öğretilmeye başlandı.
Ewa DİYAROĞLU
Bale Öğretmeni
-11-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BU AY NELER YAPTIK...
-Rengarenk balonlarla nefes çalışmaları yaparak, keyifli dakikalar geçirdik.
-Okullarda orman projemiz kapsamında okulumuz da bulunan ağaçların sayımını yaptık.
-Ceviz kabuklarından müzik aleti yaparak, içimizdeki ritm duygusunu ortaya çıkardık.
-Sınıfımızda mum ışığında elimizin gölgesinden farklı hayvan figürleri oluşturarak, çok eğlendik.
-‘’En sevdiğin giysini giy gel’’ partisinde dans ederek ,oyunlar oynayarak, güzel bir güne merhaba dedik.
-Sınıfımızdaki tahtamızda görsel hafızamızı güçlendirmek için ‘’SOS’’ oyunu oynadık.
-Eski gazeteleri kullanarak ,kendi gazetemizi tasarladık…
-Kendi ellerimizle hazırladığımız sıcak çikolataları afiyetle içtik…
-Güzel bir dönemi bitirdik.Çalıştık,çabaladık ailelerimize güzel bir gösteri sunduk….Karnelerimizi aldık…
SİHİRLİ ELLER İŞ BAŞINDA: Sanat etkinliklerimizde bütün yaratıcılığımızı kullanıp, el becerilerimizi ortaya koyarak
çeşitli ürünler çıkardık Kağıt katlama tekniği ve artık materyallerle enerji tasarrufu ile ilgili etkinlikler yaptık. Hayal
gücümüzle natürmort çalışması ve kendi robotumuzu artık materyallerden tasarladık.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkçe dil etkinlikleri saatimizde enerji tasarrufu ile ilgili sohbet ettik. Enerji kaynaklarımızı
inceledik.Ormandan elde ettiklerimiz konusunu ele alarak ağaçlardan neler yapılıyor ?sorusunu cevapladık.
Projeksiyonda dinlediğimiz hikayeyi dinleyip, dramatizasyon çalışmaları yaptık.
ŞARKI: ORMAN NE GÜZEL
ŞİİRİMİZ
Kestane gürgen palamut
Babama diyorum ki
Baba diyorum
Kafeste değil
Ağaçta kuş istiyorum
Altı yaprak, üstü bulut
Gel sen burda derdi unut
Orman ne güzel ne güzel
Dallar kol kola görünür
Yaprak yaprağa sürünür
Kışın karlara bürünür
Orman ne güzel ne güzel
BİLMECE BİLDİRMECE DİL ÜSTÜNDE KAYDIRMACA




Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası?(Ağaç)
Yeryüzünün karası, bitkilerin anası? (toprak)
Çevrilince düğmemiz, açılır gözlerimiz (elektrik lambası)
Hem ısıtır, hem yakarım, tüm canlılara bakarım(Güneş)
Babam bilmez mi
Bal gibi bilir
Kafese kuş muş konmaz
Kuşlar ağaca gelir.
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-12-
En sevdiğimiz oyunu sizinle paylaşıyoruz…
OYUN: TOP TAŞIMA OYUNU
Çocuklardan her biri kendileri için belirlenen yerde dururlar ve oyuna bir topla başlanır. Top
çocuklardan birine verilir ve ‘Ben kimin adını söylersem koşarak senden alacak’ denir. Adı
söylenen çocuk topu almak için arkadaşına doğru koşmalıdır. Topu taşırken, verirken düşüren çocuk oyundan
çıkarDuruma göre top sayısı ikiye, üçe yada dörde çıkarılarak oyuna heyecan katılabilir.
FEN VE DOGA ETKİNLİĞİ
RENKLİ MUMLAR
Deneyimizin amacı: Yeni bir ürün oluşturmak.
Mumu bir kapta ocakta erittik. Daha sonra hemen istediğimiz rengi ekleyip, karıştırdık. Daha sonra içine ip
koyduğumuz kalıplarımıza döküp, soğumasını bekledik. Soğuduktan sonra kalıplardan çıkardık Renkli mumlarımız
hazır
NELER ÖĞRENDİK?
Rakam : "15" rakamını pekiştirdik.
Renk : "gri" rengini tanıyarak pekiştirdik.
Şekil: elips şeklini tanıdık.
Kavramlar: Geniş –dar/ Yarım –tam/Tek -çift
NELERİ SORGULAYACAĞIZ?
 Geçmişten günümüze gelişen teknoloji?
 Enerji kaynaklarımız nelerdir?
 Ormanlarımızın hayatımızdaki önemi?
OCAK
AYINDA DOĞANLAR





DEMİR YALÇIN - VENÜS SINIFI
NİL DALFİDAN - GEZENLER SINIFI
MUSTAFA MARAŞ- GEZEGENLER SINIFI
BORA ÇETİŞLİ- GEZEGENLER SINIFI
MEHMET ALTUĞ ÇAKAL- JÜPİTER SINIFI
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 602 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа