close

Вход

Log in using OpenID

06 Ekim - 10 Ekim 2014

embedDownload
06Ekim10Ekim2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
GeçtiğimizhaftaglobalbazdapiyasalarıençoketkileyengündemmaddelerinebaktığımızdaABD’denaçıklananTarımDışı
İstihdam Değişimi verisi ve ECB Faiz Kararı ardından basın toplantısında konuşan Başkan Draghi’nin açıklamalarının ön
planaçıktığınıgörüyoruz.
ABDtarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisibeklentininhafifüzerindegelenÇekirdekFiyatEndeksioldu.2.ElKonut
Satışları verisinde ise Ağustos ayında beklenti altında kalındığını gördük. Eylül ayına ait Chicago Satın Alma Yöneticileri
Endeksi(PMI)veTüketici Güven Endeksinde beklenti altında kalınırken, haftanın önemlilik düzeyi yüksek verilerinden ADP
TarımDışıİstihdamDeğişikliğiveHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındabuhaftabeklentilerdendahaiyigerçekleşmeolduğu
görüldü.ABDISMİmalatEndeksiveFabrikaSiparişlerininisebeklentidenfazladaralarakyatırımcılarışaşırttı.Haftanınson
günüiseABDtarafındanayınenönemliverilerindenTarımDışıİstihdamveİşsizlikOranıverileriizlendi.TarımDışıİstihdam
dahemgeçtiğimizaypozitifrevizeedildi,hemdebuaybeklentiüzerindekaldı.İşsizlikOranındaise2008yılındanbuyana
eniyigerçekleşmeoldu.
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda Almanya Tüketici Fiyat Endeksi'nde beklenen daralmanın olmadığı
görülürken, Perakende Satış verisindeise beklenti üzerinde artış olduğu görüldü. Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat
Endeksi(CPI) ve İşsizlik Oranı verileri beklentiye paralel açıklandı. Avrupa’dan gelen İmalat PMI verilerinde genel olarak
beklenti altında kalındığı görülürken, Hizmet PMI verilerinde Almanya dışında beklenti altı rakamlar gördük. İngiltere
ekonomisinin2014ikinciçeyrekbüyümesininyukarıyönlürevizeedilmesiİngilteretarafındangelenhaftanınenönemliverisi
oldu.AvrupabölgesininenönemliverisiisekuşkusuzAvrupaMerkezBankasıECB’ninFaizKararıveardındangelenbaşkan
Draghi’ninaçıklamalarıoldu.Draghi’ninaçıklamalarınıözetleyecekolursak,Draghiekonominingenelolarakkötüyegitmeye
devamettiğinivebugidişataengelolmakiçin1TrilyonEuo’yavaranVarlıkAlımıyapacaklarınıaçıkladı.
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi Yeni Zelanda’dan geçtiğimiz ayki daralmanın
ardındanbuayyataygelenYapıUygunluklarıverisioldu.BirdiğerönemlibölgeekonomisiolanAvustralya’dangelenverilere
baktığımızdaiseAvustralyaPerakendeSatışlarverisininbeklentialtındakaldığı,TicaretDengesininbeklentilereyakıngeldiği,
Yapıİzinleriverisninisebeklentiüzerindeartışgösterdiğibirhaftayıgeridebıraktık.Çin’denhaftaboyuncagelenverileregöz
attığımızda beklenti altında kalan HSBC İmalat PMI, beklentinin hafif üzerinde gelen İmalat PMI ve son 8 ayın en düşük
seviyesinde kalan İmalat Dışı Hizmet PMI verisi göz çarptı. Japonya’dan gelen verilere baktığımızda Hane Halkı
Harcamalarının beklenti altında kaldığı, ancak Perakende Satışların beklenti üzerine çıktığı, Tankan İmalat Endeksinin ise
beklentilerdendahaiyigeldiğibirhaftayıgeridebıraktık.
Türkiye’denaçıklananverileregözattığımızdahaftanınilkönemliverisiöncekiayınüzerindekalanTürkiyeTüketiciGüven
Endeksioldu.İharacatveithalatverileriarasındakifarkıgösterenTicaretDengesiverisindeisebeklentiüzerindekalındığını
gördük.AyrıcaTCMB’nin25Eylül'deyaptığıParaPolitikasıKurulutoplantısınıntutanaklarıaçıklandı.Haftanınsongünüise
Kurban Bayramı Arifesi olması nedeniyle öğleden sonra tatil olmasına rağmen hareketliydi. Sabah saatlerinde açıklanan
enflasyon verileri beklenti altında kalarak olumlu yönden takip edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise
Türkiye'ninkredinotunuyatırımyapılabilirseviyedetuttu,görünümünüdedeğiştirmedi,durağandabıraktı.
06Ekim10Ekim2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisibeklentininhafifüzerindegelenÇekirdek
Fiyat Endeksi oldu. Ağustos ayına ait Çekirdek Fiyat Endeksi'nde beklentinin hafif üzerinde
bir önceki ayla aynı düzeyde %0,1’lik artış olduğu gözlemlendi. Yıllık bazda ise %1.5
oranında artış geldi. 2. El Konut Satışları verisinde ise Ağustos ayında beklenti altında
kalındığını gördük. Veride beklenti %0,4’lük azalış olması yönündeyken %1’lik daralma
olmasıkonutsektöründekicanlılığadairsoruişaretlerininartmasınanedenoldu.
S&P
DOW
%0,75
1967,9
%0,60
17009,69
EylülayınaaitChicagoSatınAlmaYöneticileriEndeksi(PMI)veTüketiciGüvenEndeksinde
NASDAQ %0,81
beklentialtındakalındığıgörüldü.Buaybeklentilerin61.9olmasıyönündeolanChicagoSatın
Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) bu seviyenin altında kalarak 60.5 düzeyinde açıklandı.
4475,62
ABD’den gelen bir sonraki ise Eylül ayına ait Tüketici Güven Endeksi'ydi. Beklentiler, 2008
şubatayındanbuyanaenyüksekseviyeolan92.5olacağıyönündeydi.Ancaktüketicigüvenibeklentilerikarşılayamayarak
86.0düzeyindegeldi.
Haftanın önemlilik düzeyi yüksek verilerinden ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliğinde ise beklentinin hemen üzerinde
gerçekleşmeolduğugörüldü.ÖzelsektördekiistihdamıgösterenADPTarımDışıİstihdamDeğişikliği213.000kişiile,210.000
kişiolanbeklentilerinhafifüzerindeaçıklandı.Veribiröncekiay204.000kişiolarakaçıklanmıştı.ABDISMİmalatEndeksiise
beklentialtındakaldı.EylülayınaaitABDISMİmalatEndeksibeklentilerinaltındakalarak56.6olarakaçıklandı.Beklentilerin
58.5olduğuverideaçıklananbusonuçileISMİmalatEndeksi'ndezayıflamagözlendi.Ağustosayındaaçıklananrakamile
endeks2011Haziran'danbuyanaenyüksekrakamaulaşmıştı.
HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındabuhaftabeklentilerdendahaiyigerçekleşmeolduğugörülürken,FabrikaSiparişlerinin
ise beklentiden fazla daraldığı görüldü. Haftalık bazda işsizlik maaşı almak için başvuranların takip edildiği Haftalık İşsizlik
MaaşıBaşvurularındageçtiğimizhafta299.000kişininbaşvurmuşolduğutahminedilirkenbaşvurunun287.000kişidekalmış
olmasıolumlukarşılandı.FabrikaSiparişlerindeise%9,4’lükazalışolduğutahminedilirkendaralmanın%10,1düzeyineçıktığı
görüldü.Veridegeçenayrekorseviyedeartışolduğugörülmüştü.
06Ekim10Ekim2014
ABD
Haftanın son günü ise ABD tarafından ayın en önemli verilerinden Tarım Dışı İstihdam verisi izlendi. Geçtiğimiz ay
beklentilerinoldukçaaltında142.000düzeyindegelenveridebuaykibeklenti216.000kişiartışolduğuyönündeydi.Geçtiğimiz
aykikötürakamın180.000kişiyerevizeedildiğiveridebuaykiaçıklama248.000kişiartışolduğuyönündeoldu.Veriyleaynı
saatte açıklanan diğer önemli verilerden İşsizlik Oranının %6,1 düzeyinde sabit kalacağı tahmin edilirken %5,9 düzeyine
gerilediği görüldü. Hatırlanacağı üzere %5,9’luk İşsizlik Oranı tahmini FED’in son FOMC toplantısında üyeler tarafından yıl
sonundagerçekleşmesibeklenenrakamdı.
AmerikaKıtasınındiğerönemliekonomilerindenKanada’danaçıklananverilerebaktığımızdaKanadaTemmuzayıGayriSafi
YurtİçiHasılaverisindebeklentialtındakalınırken,TicaretDengesindefazlaverilmesibeklenirkenaçıkolduğugörüldü.Aylık
bazda %0,2’lik büyüme beklenen Kanada ekonomisinde büyüme olmadığı görüldü. Ticaret Dengesinde ise 1.5 Milyar
KanadaDolarıfazlaverilmesibeklenirken,600MilyonKanadaDolarıaçıkolduğugörüldü.
06Ekim10Ekim2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda Almanya Tüketici Fiyat Endeksi'nde
beklenen daralmanın olmadığı görülürken, Perakende Satış verisindeise beklenti üzerinde
artışolduğugörüldü.EylülayınaAlmanyaTüketiciFiyatEndeksi'ndebeklentileraylıkbazda
%0,1azalışolmasıyönündeykenenflasyonyataykalarak%0düzeyindeaçıklandı.Almanya
Perakende Satış verisinde ise beklentiler aylık bazda %0.5 artış olması yönündeyken
gerçekleşme beklentilerden iyi gelerek %2.5 düzeyinde artışa işaret etti. Ağustos ayı verisi
de%1,4daralmadan%1,1daralmayarevizeedildi.
EuroBölgesiÇekirdekTüketiciFiyatEndeksi(CPI)veİşsizlikOranıverileribeklentiyeparalel
açıklandı.EuroBölgesiTüketiciFiyatEndeksi,beklentilereparalel%0.3artışyönündegeldi.
Biröncekiveride%0.4olarakaçıklanmıştı.EuroBölgesiAğustosayınaaitİşsizlikOranıda
beklentilerileparalelolarak%11.5düzeyindeaçıklandı.
DAX
FTSE
CAC40
%3,11
9195,68
%1,83
6527,91
%2,57
4281,74
Avrupa’dan gelen İmalat PMI verilerinde genel olarak beklenti altında kalındığı görüldü. İspanya ve İtalya İmalat PMI
beklentilerin üzerinde açıklandı. İspanya PMI 52.6, İtalya PMI 50.7 geldi. Fransa İmalat PMI beklentiler ile paralel olarak
48.8'dekaldı.AvrupaekonomisindelokomotifgörevigörenAlmanyaİmalatPMIisebeklentilerinaltında49.9olarakaçıklandı.
EuroBölgesigenelindedebeklentilerinaltındakalanveri50.3geldi.İngiltere'deaçıklananPMI'dabeklentilerinaltında51.6
düzeyinde gerçekleşti. İngiltere Yapı PMI’da da beklenti üzerinde gerçekleşme olduğu görüldü. Eylül ayına ait açıklanan
İngiltere Yapı PMI verisi 63.5 bekleniyordu. 2014 Haziran ayından bu yana kademeli olarak yükselen veri bu ay da
beklentilerinüzerindegelerek64.2düzeyindegeldi.
Almanya’dangelenHizmetPMIverisindebeklentiüzerindekalınırken,İngiltereveEuroBölgesiHizmetPMI’lardaisebeklenti
altında kalındığı görüldü. Eylül ayı rakamlarının açıklandığı Almanya Hizmet PMI’da beklenti 55,4 düzeyinde açıklanacağı
yönündeyken açıklama beklentinin biraz üzerinde 55,7 seviyesinde oldu. Euro Bölgesi Hizmet PMI’da ise beklenti 52,8
düzeyindeykengerçekleşmenin52,4düzeyinde,İngiltereHizmetPMI’dabeklenti59,1düzeyindeykengerçekleşmenin58,7
düzeyindeolduğugörüldü.EuroBölgesiPerakendeSatışlarverisindeisebeklentiüzerindekalındı.Beklentinin%0,1’likartışa
işaretettiğiveridegerçekleşme%1,2düzeyindeoldu.
İngiltereekonomisinin2014ikinciçeyrekbüyümesiyukarıyönlürevizeedildi.GayriSafiYurtİçiHasılaverisi%0,8’den%0,9’a
revizeedildi.İngiltereKonutFiyatEndeksiisebeklenti%0,5’likartışolduğuyönündeyken%0,2’likazalışolduğugörüldü.
06Ekim10Ekim2014
AVRUPA
Avrupa bölgesinin en önemli verisi ise kuşkusuz Avrupa Merkez Bankası ECB’nin Faiz Kararı ve ardından gelen başkan
Draghi’ninaçıklamalarıoldu.ECBfaizoranlarındaherhangibirdeğişiklikolmamasınarağmen,ardındanbaşkanDraghi’den
gelen açıklamalar takip edildi. Draghi ilk olarak global piyasaların merak ettiği sorunun cevabını vererek Varlık Alım
Programı'nın toplamda 1 trilyon Euro olmak üzere yılın 4. çeyreğinde başlayacağını, Euro Bölgesi'ndeki enflasyon ve
ekonomik büyümeyi sağlayabilmek adına varlık alımlarının en az iki yıl süreceğini söyledi. Bu programın bilanço üzerinde
gözlenebilirbiretkisiolacağı,2015içinılımlıbüyümegörünümününsürdüğüveanalizlerinparaarzındakontroledilebilirbir
artış gösterdiği sözleri satır aralarında dikkat çeken açıklamalar arasında yerini aldı. Ayrıca Draghi; yapılacak varlık
alımlarının,parapolitikasınıdahadagenişleteceğini,yeterlisonuçalınamazsadahaöncekiaçıklamalarındadabelirttiğigibi
ekalışılmadıkönlemleralabileceklerini,istihdamveyatırımlarınartmasıadınabazıüyeülkelerdedeyapısalreformlarınşart
olduğunu söyledi. Varlık alımları sonucunda bilanço büyüklüğü 2012 başlarındaki seviyelerine dönülebileceğini ve Merkez
Bankası olarak döviz kuru hedeflerinin olmadığını söyledi. Rekor düşük seviyede olan faiz oranlarının artık daha aşağıya
çekmeninmümkünolmadığımesajınıverdi.Avrupa'dabüyümeninbirinciveikinciçeyrektezayıfladığını,Eylül'dekisonuçların
dabölgedekibüyümeivmesinidüşürdüğünüvemomentumunzayıfladığını,yüksekişsizlikoranınınekonomiktoparlanmaya
zarar verdiğini ve bu risklerin yakından izlendiğini söyleyerek bu sürecin artık kesin olarak uygulanması gerektiği
açıklamasındabulundu.
06Ekim10Ekim2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi Yeni Zelanda’dan
geçtiğimiz ayki daralmanın ardından bu ay yatay gelen Yapı Uygunlukları verisi oldu. Bir
öncekiverinin%1,7’likdaralmagösterdiğiveribuay%0düzeyindeaçıklandı.
Nikkei
%3,21
15709
Bir diğer önemli bölge ekonomisi olan Avustralya’dan gelen verilere baktığımızda ise
HangSeng %2,59
Avustralya Perakende Satışlar verisinin beklenti altında kaldığı, Ticaret Dengesinin
23064,56
beklentilereyakıngeldiği,Yapıİzinleriverisninisebeklentiüzerindeartışgösterdiğibirhaftayı
geride bıraktık. Perakende Satışlarda beklenti %0,4’lük artış olması yönündeyken artışın
Shangai %0,69
%0,1 düzeyinde kaldığını gördük. Avustralya ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı
gösteren Ticaret Dengesi verisinde 750 milyon Avustralya Doları açık beklenirken açığın
2363,87
beklentinin hemen üzerinde 790 milyon Avustralya Doları düzeyinde olduğunu gördük.Yapı
İzinlerinde ise %1’lik artış beklentisinin oldukça üzerinde %3 düzeyinde artış olduğu izlendi. Geçtiğimiz ay %5,7 azalış
açıklananYeniEvSatışlarıverisindeise%3,3’lükartışolmasıdikkatçekiciydi.
Çin’denhaftaboyuncagelenverileregözattığımızdabeklentialtındakalanHSBCİmalatPMI,beklentininhafifüzerindegelen
İmalatPMIveson8ayınendüşükseviyesindekalanİmalatDışıHizmetPMIverisigözçarptı.Beklentinin50,5düzeyinde
olduğu Çin HSBC İmalat PMI’da gerçekleşme 50,2 düzyinde olurken, beklentinin 51,3 düzeyinde olduğu devlet tarafından
açıklananİmalatPMI’dagerçekleşme51,1düzeyindeoldu.Geçenay54,4düzeyindegelenÇinİmalatDışıPMI’daisebuay
54düzeyindegerçekleşmeolduğugörüldü.
Japonya’dan gelen verilere baktığımızda Hane Halkı Harcamalarının beklenti altında kaldığı, ancak Perakende Satışların
beklenti üzerine çıktığı, Tankan İmalat Endeksinin ise beklentilerden daha iyi geldiği bir haftayı geride bıraktık. Hane Halkı
Harcamalarının %3,5 düzeyinde azalması beklenirken, azalışın %4,7 düzeyinde olduğunu gördük. Perakende Satışlar
verisinin ise geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %0,4 artması beklenirken artışın %1,2 düzeyinde olduğunu izledik. İmalat
EndeksleriarasındaönemdüzeyiyüksekolanTankanİmalatEndeksindeisebeklentigeçtiğimizayınaltında10düzeyinde
olmasıyönündeyken,gerçekleşmeningeçenayındaüzerinde13seviyesindeolduğunugördük.
06Ekim10Ekim2014
TÜRKİYE
Yurtiçinden açıklanan verilere göz attığımızda haftanın ilk önemli verisi önceki ayın üzerinde kalan Türkiye Tüketici Güven
Endeksioldu.Ağustosayınaaitveri73,2düzeyindeaçıklanmıştı.Eylülayıverisiise74düzeyindegeldi.
İharacat ve ithalat verileri arasındaki farkı gösteren Ticaret Dengesi verisinde ise beklenti üzerinde kalındığını gördük.
Beklentinin 6.75 milyar ABD Doları olduğu veride gerçekleşmenin 8.04 milyar ABD Doları düzeyinde olduğunu gördük.
Türkiye'ninihracatıağustostageçenyılınaynıayınagöre%2,9artarak11milyar440milyondolaroldu.Aynıdönemdeithalat
%7artarak19milyar476milyondolarolarakgerçekleşti.BöylelikledışticaretaçığıAğustos'ta%13.5artarak8.04milyardolar
olmuşolduve2014’ünzirvesineulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 Eylül'de yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının tutanakları açıklandı.
Tutanaklardaki açıklama özetlerinde, Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı varlık alımları sonrasında sermaye girişinin
artabileceğiniancakpiyasalarınoynaklığınınsürdüğüsöylendi.Yatırımeğilimindekidüşükseviyenin,istihdampiyasasındaki
iyileşmeyigeciktirebileceğiniveyüksekenflasyonunfiyatlamalaradairriskleriarttırmaktaolduğuaktarıldı.Gıdafiyatlarındaki
yükselişinönümüzdekidönemdeenflasyonuniyileşmesindegeciktiriciolabileceğinivurgulanırken,bununtalepkaynaklıdeğil
arz kaynaklı olduğu söylendi. Enflasyonun ulaştığı seviyelerin beklentileri bozduğunu ancak 2013 yılından bu yana Türk
Lirası'ndakideğerkaybınınenflasyonaolumsuzetkilerininkademeliolarakhafiflediğiaktarıldı.İşsizlikoranlarındakiyükselişin
ise tarım dışındaki istihdamdan kaynaklı olduğu, inşaat ve sanayi sektörlerinde gözlenen istihdam kaybının işsizliğin
yükselişinderoloynadığısöylendi.
Haftanın son günü ise Kurban Bayramı Arifesi olması nedeniyle öğleden sonra tatil olmasına rağmen hareketliydi. Sabah
saatlerindeaçıklananenflasyonverileritakipedildi.TüketicifiyatlarındakiartışıgösterenTÜFE’de2014yılıEylülayındabir
öncekiayagöre%0,14,biröncekiyılınaynıayınagöreise%8,86artışgörüldü.ÜreticifiyatlarınıgösterenÜFE’deise2014
yılıEylülayındabiröncekiayagöre%0,85,biröncekiyılınaynıayınagöreise%9,84artışgörüldü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede tuttu, görünümünü de
değiştirmedi,durağandabıraktı.FitchRatings,Türkiye'nin"BBB-"yatırımyapılabilirnotunuve"durağan"görünümünüteyid
etti,herhangibirdeğişiklikyapmadı.FitchraporundaenflasyonunTCMB'ninbeklentilerininüstündeseyretmeyedevamettiğini
belirtirken, seçim sonrasında ekonomi yönetiminin de değişmemiş olmasının yapıcı olduğunu ifade etti. Fitch Ratings'in
açıklamasındabölgedekijeopolitikriskinTürkiyeekonomisiniolumsuzetkileyecekdüzeydeolmadığıgörüşüğüneyerverildi.
Rapordaayrıcaekonominindengelenmenoktasındagüçlüsinyallerverdiğinedeğinilirken,Türkiye'ninküreselriskalgısındaki
değişikliklere hassas olduğu belirtildi. Açıklamada '' Fitch, Türkiye'deki politika tutarlılığının ve kredibiltenin aynı nota sahip
ülkelerdendahadüşükolduğukanaatinde.Fitch,Cumhurbaşkanlığıseçimlerisonrasındahalihazırdakiekonomiyönetminin
2015seçimleriöncesigörevdekalacağıyönündekitaahhüdüyapıcıolarakdeğerlendiriyor.Fitch,TCMB'nindahagenişlemeci
bir politika duruşu belirleme noktasında baskı altında olmasını beklemektedir. Bu durum da politikaların belirlenmesindeki
tutarlılıkvekredibilitenoktalarındaşüpheleroluşmasınanedenolmaktadır''denildi.
06Ekim10Ekim2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi günü Avustarlya ve Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Ayrıca haftanın ilk iki günü yurtiçi piyasalarda
Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak. Avrupa’dan gelecek verilere baktığımızda 09:00’da Almanya Fabrika
Siparişleri, 11:00’de ise Euro Bölgesi Perakende PMI verisi izlenebilir. Günün devamında ise 17:00’de Kanada’dan
açıklanacakIVEYPMIverisitakipedilebilir.
SalıgünüÇin’depiyasalarkapalıolmayadevamedecek.AyrıcahaftanınilkikigünüyurtiçipiyasalardaKurbanBayramıtatili
nedeniylekapalıolacak.Asyatarafındanaçıklanacakverilerebaktığımızda00:00’daYeniZelanda’dangelecekİşDünyası
GüvenEndeksi,06:30’daaçıklanacakAvustralyaMerkezBankasıRBA’nınFaizKararıveJaponyaMerkezBankası’nınPara
Politikası Kurulu toplantı sonucu göze çarpıyor. 09:00’da Almanya’dan gelecek aylık sanayi Üretim verisinin ardından
11:30’daaçıklanmasıbeklenenİngiltereİmalatÜretimverisitakipedilebilir.15:30’dakiKanadaYapıİzinleriverisinitakiben
22:00’dekiFEDFOMCüyesiDudley’ninkonuşmasıyakındantakipedilebilir.
Çarşambagününe02:50’deJaponya’dangelecekCariDengeverisiilemerhabadiyeceğiz.04:45’teaçıklanacakÇinHSBC
HizmetPMIverisininardındanAvrupatarafındanpiyasalarıhareketlendirebilecekniteliktebirveriakışıbulunmuyor.15:15’te
ise Kanada Konut Başlangıçları verisi açıklanacak. 21:00’de ise FED’in son FOMC toplantısına ait Toplantı Tutanakları
açıklanacakvepiyasalartarafındanyakındantakipedilecek.
Pe rş e mb egünü veri akışı 02:50’de Japonya’dan gelecek Çekirdek Makine Siparişleri ile başlayacak. 03:30’da
Avustralya’dan gelecek İşsizlik Oranının ardından 09:00’da Almanya’dan açıklanacak Ticaret Dengesi verisi takip edilebilir.
14:00’te ise İngiltere Merkez Bankası BOE’nin Faiz Kararı yakından takip edilebilir. 15:30’da ABD tarafından açıklanacak
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları verisi izlenebilir. 18:00’de ise Washington Brookings Enstitüsünde konuşması olan ECB
Başkanı Draghi’nin açıklamaları piyasaların odağından olacaktır. Ayrıca Perşembe gününün Washington’da yapılacak G20
Toplantısının ilk günü olduğunu ve oradan gelebilecek açıklamaların piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini unutmamakta
faydavar.
Cumagünü02:50’deJaponya’dansonParaPolitikasıKurulunaaittoplantıtutanaklarıaçıklanacak.Aynısaatteaçıklanacak
Japonya Sanayi Aktivitesi verisi de izlenebilir. 03:30’daki Avustralya Konut Kredileri verisinin ardından 03:45’te Avustralya
Merkez Bankası RBA’nın Başkan Yardımcısı Edey’in konuşması izlenebilir. 10:00’da Türkiye’den haftanın en önemli verisi
olabilecekolanSanayiÜretimverisitakipedilebilir.11:30’daaçıklanacakİngiltereTicaretDengesiverisininardından15:30’da
gelecek Kanada İşsizlik Oranı ve ABD İharacat Fiyatları verileri izlenebilir. 16:00’da ise FOMC üyelerinden Plosser’in
konuşmasıveyapacağıaçıklamalartakipedilebilir.AyrıcaCumagünününG20Toplantısının2.günüolmasınınyanısıraIMF
Toplantısınındailkgünüolacağınıbelirtmekisteriz.
06Ekim10Ekim2014
EURUSD
Geçtiğimiz haftaya beklenildiği üzere tarım dışı istihdam verisinin damgasını vurduğu söylenebilir. 250 bin seviyesindeki
önemlipsikolojikrakamayakınbirgerçekleşmeninmeydanagelmesiFED'inbeklenendenöncefaizartırımınagidebileceği
algılamasına neden oldu. Veri sonrası doların güçlenmesi pariteyi de aşağı çekti. Avrupa cephesinden bakarsak
değiştirilmeyen faiz oranları sonrasında ECB Başkanı Draghi'nin iki yıl boyunca düşük faiz ve VDMK alımlarını içeren
uygulamalarınındevamedeceğiniaçıklamasıdaeuroyuzayıflattı.
GelecekhaftayabakarsakönplanaçıkabilecekverilerPazartesigünüAlmanya'daaçıklanacakolanfabrikasiparişlerive
SalıgünüAlmanya'daaçıklanacakolansanayiüretimiverisi.Herikiveriiçindebeklentilernegatif.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;1.2520direncialtındakapanışıngerçekleştiğiparitede,yukarıyönlühareketliliklerde1.2570
ve1.2630izlenebilecekilkdirençseviyeleri.Dolarlehinehareketliliğinoluşmasıdurumundaysa1.2480ve1.2420destekleri
takipedilebilir.SatışbaskısınınarttığıparitedekısavadeliRSI,stochasticgibiosilatörleraşırısatışbölgesinde.Diparayışının
devametmesinedeniylebuosilatörlerinhatapayınınarttığınısöylemekteyarargörüyoruz.
06Ekim10Ekim2014
GBPUSD
Geçtiğimiz haftaki analizimizde beklenilenden daha iyi olabileceğini ifade ettiğimiz İngiltere büyüme rakamlarında
gerçekleşmebeklentilerinbirbasamaküzerindeydi.Ancakbuolumluveriyekarşınparitedeğerkaybetti.Budeğerkaybında
hiçşüphesizolumlutarımdışıverilerininetkisiyledolarıngüçlenmesibaşroldeydi.
GelecekhaftayabakarsakönplanaçıkabilecekveriSalıgünüaçıklanacakolanpozitifgerçekleşmesimuhtemelimalatverisi
vePerşembegünüaçıklanacakolanfaizkararı.BOEBaşkanıMarkCarney'ninerkenfaizartırımınınmümkünolabileceğine
yönelik açıklamaları nedeniyle sterlinde güçlenme beklenebilir. Ancak bu güçlenmenin derecesinin doların güçlenmesinin
önünegeçipgeçemeyeceğimerakkonusu.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;1.5970 desteğinde haftalık kapanışını gerçekleştiren paritede, tepki alımlarının izlenmesi
halinde 1.6000 ve 1.6080 izlenebilecek ilk direnç seviyeleri. Satıcıların gücünü koruması durumunda ve 1.5970 seviyesi
altında kalıcılık durumunda ise 1.5910 ve 1.5830 destekleri takip edilebilir. Parabollic Sar indikatörü negatif görünüm
sergilemeyedevamediyor.
06Ekim10Ekim2014
USDJPY
Öncekihaftayı108.30-109.50seviyeleriarasındadalgalanarakgeçirenparitede,haftanınsonişlemgününde109.50direnci
denemesiyinelensededirençyinegeçilememişvehaftalıkkapanış109.26seviyesindengerçekleşmişti.Geçtiğimizhaftaise
109.50 seviyesi üzeri hareketlilikler hafta ortasında 110.10 direncine doğru hareketlenmeye sebep oldu. Ancak bu önemli
direncingeçilememesiileyaşananhızlıgeriçekilmeiletekrar108.30kritikdesteğidenemelerigerçekleşti.Haftanınsonişlem
günündeisetekrar109.50üzeridenemeleryaşandı.
Yenihaftadapariteyietkileyebilecekönemligündemmaddelerinegözatacakolursak;ABDtarafında,salıgünüzincirmağaza
satışları ve Redbook, ayrıca FOMC üyeleri Dudley ve Kocherlakota konuşmaları, çarşamba FOMC toplantı tutanakları,
perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise FOMC üyesi Plosserın konuşması ve Federalbütçe dengesi
verileri ön plana çıkmakta. Japonya tarafında ise salı günü PPK toplantısı ve basın toplantısı, çarşamba cari denge, cuma
günüisePPKtoplantıtutanaklarıtakipedilecekönemligündemmaddeleriarasındayeralmakta.
Paritede 109.50 üzerinde 110.10'un kritik direnç konumunda olduğunu belirtmek isteriz. Üzeri kalıcı durumunda 110.80 ve
111.30 dirençlerinin gündeme gelebileceğini belirtelim. Geri çekilmelerde ise 108.30 desteği kritik konumda. Üzerinde
kalındığı sürece yukarı hareketliliğin devamı mümkün iken, altı kalıcılık halinde geri çekilmeler görülebilceğini belirtelim. Bu
durumda izleyeceğimiz ilk destekler sırasıyla 107.40-106.70- 106.20. Fractal göstergesinin negatif görünüme geçtiği
izleniyor.
06Ekim10Ekim2014
S&P500
Önceki haftayı 1954 desteği denemesi sonrası 1975 seviyesinden tamamlayan kontratta geçtiğimiz hafta 1980 direnci
geçilemeyince yaşanan geri çekilme hareketi ile 1933 desteği altı hareketlilik görüldü. Cuma günü ise yeniden toparlanan
kontratta 1954 seviyesi üzeri denemeler vardı. Yeni haftada 1954 üzerinde kalınamaması durumunda 1933-1916 ve 1907
desteklerini izleyeceğiz. 1907'nin kritik destek konumunda olduğunu hatırlatmak isteriz. Desteğin çalışması halinde tekrar
yukarıhareketliliksözkonusuolabilir.1954seviyesiüzerihareketlilikhalindeiseilkizleyeceğimizdirençler1980-2001ve2011
seviyelerinde.2011üzerikalıcılıksağlanabilmesihalindeiseyukarıhareketingüçkazanabileceğinibelirtelim.
ABDtarafındaönümüzdekihaftaborsalarlaberaberkontratıdaetkileyebilcekönemliverivegündemmaddelerinebakacak
olursak;salıgünüzincirmağazasatışlarıveRedbook,ayrıcaFOMCüyeleriDudleyveKocherlakotakonuşmaları,çarşamba
FOMCtoplantıtutanakları,perşembehaftalıkişsizlikmaaşıbaşvuruları,cumagünüiseFOMCüyesiPlosserınkonuşmasıve
Federalbütçedengesiverilerininönplanaçıktığınıgörmekteyiz.
06Ekim10Ekim2014
ALTIN
GüçlenendolarkarşısındahaftayadeğerkaybıylabaşlayanAltın'da,haftaboyuncaABDtarafındanaçıklananverilerle12071222bandıiçerisindekihareketliliğinidevamettirdi.ECBfaizkararısonrası1208seviyelerinegerileyenAltın'da,yükselişler
sınırlıkaldı.HaftanınsongünüABD'detarımdışıistihdamverisininbeklentiüzerindegelmesinin,Fed'indahaerkenzamanda
faizartırımınagidebileceğialgısınıoluşturmasıylaseneiçerisindeilkdefa1200dolarınaltınainmişoldu.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındaaçıklanacakönemlibirveribulunmuyor.BuhaftadaOrtadoğu'dakigelişmelerinvejeopolitik
riskleringölgesindefiyatlamalarınmeydanagelmesibeklenebilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Düşüşlerindevametmesihalindeizlenebilecekilkdestek1186seviyesindebulunuyor.Diğer
önemli destekler 1173 ve 1160 seviyelerinde . Yukarı yönlü işlemlerin gerçekleşmesi halinde ise ilk olarak 1196, 1207 ve
1216dirençlerinitakipediyorolacağız.
06Ekim10Ekim2014
BRENT
Önceki hafta, haftalık kapanışını kritik seviye olarak belirttiğimiz 97.40 seviyesinin hemen altından gerçekletiren Brent'te
geçtiğimizhafta,buseviyealtıkalıcılıkgeriçekilmeleriberaberindegetirdi.GeriçekilmedeLibya'dakiikilimanıntekraraçıldığı
veIrak'tapetrolüretimininmevcutolaylardandolayıkötüetkilenmemeyedevamedeceğisöylentilerietkiliydi.Perşembegünü
91.50 seviyesine doğru geri çekilmenin ardından yaşanan toparlanma gayreti sonrası cuma günü yine geri çekilmeler
gözlendi.
Geri çekilmeler ile 92.20 direnci altına gerileyen brentte, aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 91.00 ve 90.40
destekleritakipedilebilir.Oluşabilecekyukarıyönlühareketlilikve92.20seviyesiüzerindekalıcılıkhalindeise93.00ve93.54
izlenebilecekilkdirençseviyeleridir.
06Ekim10Ekim2014
USDTRY
ABD'deekonomininhızkazandığınayönelikalgıylayenihaftayayükselişlebaşlayankurda,Ortadoğu'dagerginliğinartması
veİŞIDileilgiliyenigelişmelerbuyükselişidestekledivekur2.29sınırlarınakadaryükseldi.Perşembegünügelişmekteolan
parabirimlerindekiartışveDraghi'ninkonuşmasısonrasıEuro'dakideğerkazanımıylakurhaftanınendüşükseviyelerinde
geriledi.AncakbeklentininüzerindeaçıklanantarımdışıistihdamverisiveABD'deişsizliğingerilemesisonrasıverdiklerinigeri
aldı. Dünya piyasalarındaki gelişmelere ek olarak Cuma günü açıklanan Fitch Türkiye Raporu da kritik önemdeydi. Not
indirimiparanoyasısonrasıraporöncesi2.3000psikolojikseviyesininüzerinigörenkurdakapanışadoğruaçıklananraporda
Fitch'in not indirimine gitmemesi sonrası geri çekilişler izlendi. Gelecek haftanın ilk günlerinde not indirimi paranoyasının
geçmesinin etkisiyle kurda geri çekiliş izlenebilir. Ancak özellikle jeopolitik riskler nedeniyle aşırı iyimser olmamakta yarar
görüyoruz.
YenihaftadaisehemyurtiçindehemdeABDtarafındakuruetkileyebilecekönemesahipekonomikbirveriaçıklanmayacak.
FakatOrtaoğu'datansiyonundevamediyorolması,IŞİDterörüfiyatlamalarüzerindeetkiliolabilir.
Teknik açıdan bakacak olursak; Dolar lehine hareketliliklerde izlenebilecek ilk dirençler 2.2955, 2.3040 ve 2.3110
seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönlü işlemlerin gerçekleşmesi halinde ise ilk olarak 2.2880/2.2830 bandı ve 2.2777
desteklerinitakipediyorolacağız.Cumagünüoluşantersçekiçformasyonunedeniylehaftanınilkgünlerdekarrealizasyonun
meydanagelmeolasılığınadikkatetmekteyararvar.
06Ekim10Ekim2014
EURTRY
Hafta başında Euro bölgesinden gelen verilerle 2.90 sınırlarına doğru yükselişlerin gözlemlediğimiz kurda, Almanya işsizlik
verisinin beklenmedik şekilde arttı. Euro Bölgesi enflasyonu'nun ise %0.4'ten %0.3'e yavaşlayarak aşağı yönlü ivmesini
sürdürmesiilekurdageriçekilmeleryaşandı.PerşembegünüECBfaizoranlarındadeğişikliğegitmezken, Draghi'nin varlık
alımlarının Ekim ortasında başlayacağını belirtti. Ancak daha fazla genişleme sinyali üzerinde durmaması kurun
yükselmesine sebep oldu. Cuma akşamı Fitch'in not indiriminde bulunmamasının USDTRY kadar olmasa da EURTRY
üzerindedeetkiliolmasıbeklenebilir.
Yeni haftada, Euro bölgesi'nin en büyük ekonomilerinden olan Almanya tarafından açıklanacak veriler kur üzerinde etkili
olabilir. Yurtiçinde ise önemli bir veri bulunmuyor. Aynı zamanda Ortadoğu'da yaşanabilecek yeni gelişmeleri ve jeopolitik
riskleritakipediyorolacağız.
Teknik açıdan bakacak olursak; Euro lehine işlemlerin devam etmesi halinde izlenebilecek ilk dirençler 2.8780, 2.8940,
2.9000seviyelerinde.Toparlanmadansözedebilmekiçin2.9000üzerindekalıcılıkgerekli.Aşağıyönlühareketliliklerdeiseilk
destekler 2.8650, 2.8530, 2.8440 seviyelerinde bulunuyor. Cuma günü kapanışa doğru gelen satış dalgasıyla geçen hafta
olumlu görünüm sergileyen MACD indikatöründe trend takibi açısından değerlendirildiğinde negatif görüntünün oluşmaya
başladığısöylenebilir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 805 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа