close

Enter

Log in using OpenID

ASL\335 MEMURLU\320A ATANMA \335\336LEM S\334REC\335.xlsx

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
Memurun Adaylıkda Bekleme Süresini
Tamamlaması ile başlar Asalet tadik onayının
Asalet tasdik işleminin uygulamada olan mevzuata
uygun şekilde gerçekleştirilmesi
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
1
1
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
1
1
1
1
1
1
####
0
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
1
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
1
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Asli Memurluğa Atanma İşlemleri Süreci
Asalet Tasdik
İşlemi
Adaylık Süresi
İçerisinde
Eğitimlerinin
Tamamlanması
Adaylık Süresi
İçerisinde Eğitimlerinin
Tamamlanamaması
Adaylık Süresi İçerisinde
Herhangi Bir Nedenle
Eğitimlerini
Tamamlayamayan Memurun
Hizmet Değerlendirme
İşleminin Yapılması
Memurun Görev Yaptığı
Birimden Asalet Teklif
Yazısının Gelmesi
Yazı
Eğitim ve
Staj
Evrakları
Gelen
Evrak
Süreci
Personelin Temel, Hazırlayıcı
Eğitim ve Staj Belgelerinin
Kontrolünün yapılarak Disiplin
Servisi Disiplin İle İlgili Durum
Değerlendirmesinin Yapılması
Asalet Onayının
İlgili Birime
Gönderilme
Yazısının Defterdar
Tarafından
İmzalanması
2
Asalet Tasdik ve
Hizmet Değerlendirme
Onayının Sistem
Üzerinden
Hazırlanması ve Vali
Tarafından
İmzalanması
Asalet Onayının
İlgili Birime
Gönderilme
Yazısının Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Giden
Evrak
Süreci
Hazırlayan:
PEROP/
VEDOP
Asalet Tasdikinin
Uygun
Görülmemesi
Asalet Tasdikinin
Uygun Görülmesi
PEROP/
VEDOP
Asalet Tasdik ve Hizmet
Değerlendirme Onayının
Sistem Üzerinden
Hazırlanması ve Vali
Tarafından İmzalanması
Sevim ÖZBEK
Atama Servis Görevlisi
Onay
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Onay
Asaleti Tasdik Olan
Memura Yemin
Merasimi Sonrası
Yemin Belgesinin
İmzalattırılması
Yazı
PEROP/
VEDOP
Sistem Üzerinden
Asalet İşleminin
Onaylanması
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
I
Onaylayan:
Sema VADİ
Yönetici
Yemin
Belgesi
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Asli Memurluğa Atanma İşlemleri Süreci
2
Adaylık Süresi İçerisinde Hal ve
Hareketleri Memuriyet ile
Bağdaşmayan veya Eğitimlerde
Başarısız Olan Memurun
Memuriyetine Son Verilme
Onayının Hazırlanması
I
Asaleti Tasdik Olan
Memura Yemin
Merasimi Sonrası
Yemin Belgesinin
İmzalattırılması
Yemin
Belgesi
Memuriyet Görevine Son
Verilme Onayının Sistem
Üzerinden Hazırlanması
ve Vali Tarafından
İmzalanması
PEROP/
VEDOP
Sistem Üzerinden
Asalet İşleminin
Onaylanması
PEROP/
VEDOP
Onayın Tebliğ Edilme
Yazısının Hazırlanması
ve Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması İle İşlem
Tamamlandı
Onay
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Yazı
İlgili Birimden Tebliğ
ve Ayrılış Yazısının
Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Disiplin Cezası Alan veya Devlet
Memurluğu Sona Eren
Memurlara İlişkin Bildirim
Formunun Düzenlenmesi ve
Personel Müdürü Tarafından
İmzalanması
Düzenlenen Formun İlgili Genel
Müdürlüğe Gönderilme Yazısının
Hazırlanarak Vali Yardımcısı
Tarafından İmzalanması
Form
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Hazırlayan:
Sevim ÖZBEK
Atama Servis Görevlisi
Onaylayan:
Sisteme Ayrılış
Tarihinin
Girilmesi
Sema VADİ
Yönetici
PEROP/
VEDOP
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Görev Adı
Atama Servis Görevlisi
Atama Servis Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Vali Yardımcısı
Vali
Kaynak Miktarı
4
1
1
1
1
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
Ekipman Adı
1 Bilgisayar
2 Yazıcı
3 Fotokopi makinası
Kaynak Miktarı
4
3
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 PEROP
2 VEDOP
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Aday Memurun dairesinden gelen teklif yazısı
2 Aday Memurun Kanunda belirtilen adaylık süresini doldurması
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
Girdi Adı
Aday Memurun dairesinden gelen teklif yazısı
Eğitime ait belgeler
Temel Eğitim Evrakları
Hazırlayıcı Eğitim Evrakları
Staj Evrakları
İlgili birimden gelen ayrılıș yazısı
Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
SG
AS
S
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
2
3
4
5
6
7
Çıktı Adı
Asli Memurluğa Atanma Onayı
Onayın gönderilme yazısı
Yemin belgesi
Memuriyete son verme onayı
Memuriyete son verme onayının tebliğ yazısı
Disiplin Cezası Alan ve Devlet Memurluğu Sona Eren Memurlara İlişkin Bildirim Formu
Formun Bakanlığa gönderilme yazısı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
İlgili Madde No
58
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
Form Adı
1 Yemin Belgesi
2 Asli Memurluğa Atanma Formu
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
S
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
(Talimat,
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
1 Hizmetin Değerlendirilmesi
Kişiye ait Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj
Belgelerinin, Disiplinle ilgili durum
değerlendirmesi ve hizmet
hesaplamasının yapılması
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
2 Onayın Hazırlanması
Asalet tasdik ve hizmet değerlendirme
onayı sitem üzerinden hazırlanıması ve
Vali tarafından onaylanması
Servis
Görevlisi
3 Teklif yazısı
İlgili birimden asalet onayı için teklif
yazısının gelmesi
Her Seferinde
4 Üst yazı
Alınan asalet onayının ilgili birime
gönderilmesi yazısının Defterdar
tarafından imzalanması
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
-
Yemin Belgesinin
5 imzalanması
Her Seferinde
-
Yönetici
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
Personel Mevzuatı
Bilgisi,PEROP
Personel Mevzuatı,
Kullanımı
PEROP
Hayır
Vali
Servis
Sorumlusu
Yönetici
-
-
Servis
Sorumlusu
Yönetici
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
Defterdar
PEROP
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
6 Göreve son verme onayı
Asaleti Tasdik olan Memurun Yemin
Belgesini İmzalaması
Adaylık süresinde Hal ve hareketlerinde
olumsuz Eğiimlerde Başarısız olan
Memurun Görevine son verme onayının
hazırlanması ve Vali tarafından
imzalanması
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Vali
Yönetici
Yönetici
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı
7 Tebliğ yazısı
Görevine son verme onayının ilgiliye tebliğ
edilme yazısnın yazılması
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Defterdar
Yönetici
Yönetici
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
Tebliğ ve ayrılış yazısının
8 gelmesi
İlgili birimden Tebliğ belgesinin ve ayrılış
tarihini bildiren yazısının gelmesi
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Disiplin Cezası Alan ve Devlet Memurluğu
Sona Eren Memurlara İlişkin Bildirim
9 Bilgi formunun düzenlenmesi Formunun düzenlenmesi
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Düzenlenen Disiplin Cezası Alan ve Devlet
Memurluğu Sona Eren Memurlara İlişkin
Bildirim Formunun Bakanlığa gönderilmesi Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Bilgi formunun Bakanlığa
10 gönderilmesi
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
Yönetici
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
Defterdar
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi
Personel Mevzuatı Hayır
-
Hazırlayan: Sevim ÖZBEK
Onaylayan: Sema VADİ
Atama Servis Görevlisi
Yönetici
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Asli Memurluğa Atanma Süreci
İletişim Akış
Diyagramını
Düzenle
3.8. İletișim İlișkileri
No
Görev Adı
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
Atama Servis Sorumlusu
1 Atama Servis Görevlisi
2 Atama Servis Sorumlusu Yönetici Yardımcısı
İletișim Șekli
Sözlü
İletișim Yönü
Çift Yönlü
İletișim Sebebi
Bilgi Verme
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
5 Defterdar Yardımcısı
6 Defterdar
Defterdar
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Vali Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
7 Vali Yardımcısı
8 Vali
Vali
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Asli Memurluğa Atanma İşlemleri
Süreci İletişim Akış Diyagramı
Vali
Vali
Yardımcısı
Defterdar
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis
Sorumlusu
Servis
Görevlisi
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Asli Memurluğa Atanma Süreci
S
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Asli Memurluğa Atanma Süreci
S
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
6.3
Formu Dolduranın
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Formu Dolduranın İsmi
Telefonu
318 224 26 30
1 Sevim ÖZBEK
6.5
6.6
Formu Dolduranın
Adresi
Formu Dolduranın Birimi
Görevi/Unvanı
sevim.ö[email protected]
Personel
Atama Servis Görevlisi/V.H.K.İ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content