close

Enter

Log in using OpenID

30.11.2014 ayları brifing - tc kayseri valiliği il kültür ve turizm

embedDownload
T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ
BRİFİNG DOSYASI
(01.01.2014–30.11.2014)
I.GİRİŞ
29 Nisan 2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “4848 Sayılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” gereği birleşmesi nedeniyle İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü olarak yeniden teşkilatlanmış olup, Müzeler, Kütüphaneler, Güzel Sanatlar Galerisi
ve Kültür Merkezi faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütmektir.
Görev ve Yetkileri:
1-Güzel Sanatlar Alanında
2-Kültür Varlıkları ve Müzeler Alanında
3-Kütüphaneler ve Yayımlar Alanında
4-Telif Hakları ve Sinema Alanında
5-Yatırım ve İşletmeler Alanında
6-Araştırma ve Eğitim Alanında
7-Tanıtma Alanında
Sorumlulukları :
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendi alanına giren konular ile Müzeler, Kütüphaneler, Güzel
Sanatlar Galerisi ve Kültür Merkezi faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde
yürütülmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından hiyerarşik kademede Valiliğe ve
Bakanlığa karşı sorumludur.
II.İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİN TARİHÇESİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kültür Merkezi hizmet binası içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, Kültür Merkezinin 11.450
m² arsa alanı, 3.000 m² oturum alanı ve 8.500 m²’de kullanım alanı bulunmakta, A-B ve C Bloklardan
oluşmakta olup çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler ait 9 salon, 5 oda, 2 atölye ve 10 yataklı
misafirhanesi bulunmaktadır.
75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Kayseri’de ilk kütüphane 1796 yılında Reis-ül Küttab Mehmet Raşid Efendi tarafından
yaptırılmış,daha sonra Kayseri Belediyesi ve Kayserili vatandaşların yardımı ile 1912 yılında “Milli
Kütüphane” adıyla kurulmuş, 1938 yılında Halkevine, 1953 yılında “Vilayet-i Umumiye Kütüphanesi”
olmuş ve 1963 yılında kütüphanenin adını İl Halk Kütüphanesi olarak değiştirmiş, 1998 yılında 75.Yıl İl
Halk Kütüphanesine taşınmıştır.
Güzel Sanatlar Galerisi :
Atatürk’ün Kayseri’ye ilk gelişlerinde kaldığı İmam Zade Raşid Ağa Konağının Zemin Katı İdari
bölüm, bodrum katı sergi salonu olarak kullanılmaktadır.
Arkeoloji Müzesi
1930 yılında Hunat Hatun Medresesi’nde kurulan Arkeoloji Müzesi, 1969 yılında bugünkü
binasına taşınmıştır. Eserler müzede kronolojik bir düzen içerisinde iki büyük salon ve bahçede
sergilenmektedir.
Etnografya Müzesi
1983 yılında Hunat Hatun Medresesi’nde kurulan Etnografya Müzesi, 1997 yılında Güpgüpoğlu
Konağına taşınmış, 2008 tarihinde ziyarete açılmış,Konağın eski orijinal bölümleri 1419-1497 yılları
arasında yapılmış olup, ekleme ve değişiklikler XVIII. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Konağın bir
bölümü Osmanlı Evini yansıtan düzende sergilenmiştir.
Atatürk Evi Müzesi
19.Yüzyılın sonlarına doğru Raşit Ağa tarafından ev olarak yaptırılmıştır. Atatürk, Heyet-i
Temsiliye Reisi olarak 20 Aralık 1919’da Kayseri’ye teşriflerinde bu evde misafir kalmış, 1976 yılında
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilerek, 1978 yılında Kültür Bakanlığınca
kamulaştırılmış ve 1983 yılında da Atatürk Evi olarak ziyarete açılmıştır. 19 Aralık 1998 tarihinde
binanın 2. katı yeniden düzenlenerek “Atatürk Evi Müzesi” olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Kültepe Örenyeri
Kayseri-Sivas karayolunun 20.Km’sinden sonra 2 Km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Antik
Çağ Anadolu’sunun en büyük kentlerinden birisi olan Kültepe iki kısımdan oluşmaktadır. 500 m. Çapında
20 m. Yüksekliğinde Kaniş Prensleri’nin ve yerli halkın oturduğu yukarı şehir birinci bölüm, höyüğün
kuzeydoğu, güneydoğu eteklerine kurulmuş olan Asurlu tüccarların oturduğu bir tür aşağı şehir
2
görünümündeki “Karum Alanı” ise ikinci bölümü oluşturmaktadır.Höyükteki en eski yerleşimin genç
Kalkolitik Çağ M.Ö. 3000-2500 olduğu, onu eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik-Roma çağlarının takip
ettiği,Örenyerinde 1948 yılından beri sistematik olarak kazılar yapılmaktadır. Kazılardan çıkarılan
eserlerin bir bölümü Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
Soğanlı Örenyeri
Kayseri-Niğde-Nevşehir üçgeninde yer alan Soğanlı Köyü, Yeşilhisar İlçe merkezine 15 km.
mesafede, kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe girdiği bir vadi içerisinde yer almaktadır.
Roma Döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlanan Soğanlı, M.S.lV. yüzyıldan
itibaren Hıristiyanlığın Kapadokya’daki merkezlerinden biri olmuş ve önemini Vll ve Vlll. Yüzyıllarda da
sürdürmüştür. Tüflerin üzerinde kurulu olan Soğanlı’da 50’ye yakın kaya kilisesi ve mağara mevcut olup,
ayrıca Peri Bacaları’nın güzelliği de meşhurdur.
Enformasyon (Danışma) Bürosu
Cumhuriyet Meydanındaki Zeynel Abidin Türbesi yanında bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge
Müdürlüğüne ait olan tarihi mekanda enformasyon hizmeti verilmektedir.
İlimizde Doğrudan Merkeze Bağlı Olan Taşra Kuruluşları
-Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü,
-Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü bulunmaktadır.
-Yazma Eserler Müdürlüğü
III.HİZMETİN KONUSU
Müdürlüğümüz ve bağlı birimler kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak,
değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, ilin
turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek,
turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve
turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği
yapmak, Müzeler, Kütüphaneler, Güzel Sanatlar Galerisi ve Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdürmek.
DAYANAK
16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Yönergeler ve
Genelgelerdir.
3
IV.ÖRGÜT YAPISI
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
A-PERSONEL DURUMU
1-KADRO
2-MEVCUT
3-KADRO AÇIĞI-İlçe Kütüphanelerinde personel sıkıntısı var.
4-İHTİYAÇ
4
Personel Tablosu
1
1
2
23
40
3
1 2
5 1
8
2
23
33
9
1 3
4
2
3
24
32
1
2
2
2
11
13
10
83
120
1
Galeri
1
1
1
2 1
1 5
1 1
1 1
3 2
2 2
1 1
5 6
1 1
38
7
1
4
5
32
4 8
9 2
1
11
GENEL
TOPLAM
4
2
1 1
DİĞERLERİ
2
4
GENEL
TOPLAM
Müze
Müdürlüğü
5
4
6
TOPLAM PERSONEL SAYISI
Geçici Gelen
2
4-C Valilik
Dösimi
3
Hizmet Alımı
4/C
4
Özel Güv.
İşçi
İl Müdürlüğü
4/B
DİĞER PERSONEL LİSTESİ
KURUMU
1
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
17
23
22
62
Müze Müdürlüğü
11
23
17
51
75.Yıl İl Halk Kütüphane Müd
8
24
10
42
KURUMU
VALİLİK
1
2
1
BAKANLIK
İlçe
Kütüphane
leri
GENEL
TOPLAM
Teknisyen Yrd.
Şöför
1 2
Teksisyen
GENEL TOPLAM
8
13
K.G.G.
1
TOPLAM
5
11
Hizmetli
1 1
1
Memur
Tekniker
Müze Arş.
Kütüphaneci
Arkeolog
Restoratör
1
5
2
Bekçi
1
1
17
VHKİ
1
Şehir Plancısı
Araştırmacı 6191
Turizm Arş.
1
1
Bilgisayar İşt.
1
2 2
Ayniyat saymanı
3
Şef
1
Uzman
Araştırmacı (Ö)
İlçe Küt. Müd.
K. Md.Yrd.
1
TOPLAM
5
Avukat
Müze Müd.Yard.
Şube Müdürü
2
Kütüphan Müd.
1
İl
Müdürlüğü
Müze
Müdürlüğü
75.Yıl İl
Halk Küt.
Müze Müdürü
İl Mü.Yrd.
KURUMU
İl Müdürü
BAKANLIK VE VALİLİK PERSONEL LİSTESİ
22
17
5
Kütüphane
Müd.
1
1
1
10
Galeri
İlçeler
TOPLAM
Güzel Sanatlar Galerisi
9
1
7
1
3
8
2
7
16
10
4
8
İlçe Kütüphaneleri
58
GENEL TOPLAM
5
2
2
2
38
11
9
22
83
58
179
A-İDARİ MALİ İŞLER SERVİSİ
B- Hizmet Araç ve Gereçleri
a) Hizmet binası ile ilgili bilgiler: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Kültür Merkezi Binası
içinde hizmet vermekte olup, bina 11450 m2 arsa içinde 3000 m2 arsada oturumlu ve 6500 m2
kapalı kullanım alanı vardır. Binada bulunan tiyatro ve çok amaçlı salonlarda kültürel ve sosyal
faaliyetler icra edilmektedir.
b) Müdürlüğümüze ait Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanmış Meydanda Valilik karşısında bir
Turizm Danışma Bürosu vardır. Ayrıca Havaalanında da belirli gün ve saatlerde hizmet veren bir
Turizm Bürosu bulunmaktadır.
Belsin’de 100 daireli Devlet Lojmanları bünyesinde Müdürlüğümüze tahsisli bir lojman vardır.
Devir alınması için Milli Emlak Müdürlüğüne yazı yazılmış, ancak henüz devredilememiştir.
Muhtemelen ilgili kurumca bu bölgedeki lojmanların hepsi birden tasfiye edilecektir…
c) Araç ile ilgili bilgiler: Müdürlüğümüzde hizmet alımı yoluyla kiralanmış bir adet hizmet aracı
vardır. Ayrıca Müze Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet araç, Bakanlığımız
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce kiralanarak Müzeye teslim edilmiştir. Araçların
hizmet sözleşmesi 31.12.2014 tarihinde bitecektir.
Avukatlık hizmetleri için bir hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.
d) Gereçler ile ilgili bilgiler:
Masaüstü Bilgisayar sayısı : 37
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı:
2
Yazıcı Sayısı
: 30
Fotokopi Makinası
:
1
Faks Sayısı
:
1
Telefon Hattı Sayısı
:
8
Yangın Söndürme Cihazı
: 21
Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesi halinde, bilgisayar ve bağlı donanımlarının
yenilenmesi gerekebilir. Bu durumda her bilgisayarın yanında tarayıcıya da ihtiyaç duyulabilir.
6
C- Hizmet Alanı ile İlgili İstatistiki Bilgiler
Müdürlüğümüzün hizmet verdiği Kültür Merkezinde, Müdürlüğümüz ile diğer kişi ve kurumların
yaptıkları kültürel ve sosyal faaliyetlerin ilk on aylık verileri.
SIRA
FAALİYETİN TÜRÜ
SAYISI
İZLEYİCİ SAYISI
NO
1
Çeşitli Toplantı
89
12690
2
Gösteri
42
11269
3
Konferans
11
3463
4
Kurs
17
311
5
Panel
1
250
6
Seminer
12
2509
7
Sempozyum
-
-
8
Sergi
10
5679
9
Tiyatro-Opera-Bale
30
10928
10
Yarışma
-
-
11
Konser
17
5527
12
TOPLAM
229
52626
V. HİZMET/ YATIRIM DURUMU
A. Geçmiş Yıllardan Devam Edenler. Ödeneği Bakanlığımızca sağlanan Talas Ali Saip Paşa Sokak
Sağlıklaştırma İşi 2012-2013 yıllara sari ihale edilmiş olup, yapılan keşif artışı nedeniyle 2014 yılına
sarkmıştır. İş, tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Söz konusu yatırımın son durumu aşağıda
çıkartılmıştır.
1- Talas Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi . (II. Etap)
Toplam Proje Tutarı
2.351.000,00.-TL.(ikimilyon üçyüzellibirbin.TL.)
Önceki Yıllar Harcaması
1.743.000,00.-TL.(Bir milyon yediyüz
kırküçbinTL.)
Yılı Ödeneği
608.000,00.-TL. (Altıyüzsekizbin TL.)Dönem
Sonuna
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama 570.000,00.TL.(Beşyüzyetmişbin.TL.)
Parasal Gerçekleşme
% 98,38
Fiziki Gerçekleşme
% 100
7
B. 2014 Yılı Programında Yer Alanlar.
1- Etnografya Müzesi(Güpgüpoğlu Konağı) Onarım İşi: Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığında toplanan emlak vergileri katkı paylarından Bakanlığımıza ayrılan %20 (747.230,00.-TL)
ve Kayseri Valiliğine ayrılan (485.699,59.-TL) paralardan aşağıdaki yılı ödeneği bu iş için ayrılmıştır. İş
İhale edilmiştir.(1.348.293,00.-TL)
Toplam Proje Tutarı
1.590.985,00.-TL.
Önceki Yıllar Harcaması
0,00
Yılı Ödeneği
1.232.929,00.-
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama 0,00
Parasal Gerçekleşme
0,00
Fiziki Gerçekleşme
0,00
2- Atatürkevi Müzesi Onarım İşi: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında Bakanlığımız Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce bu iş için gönderilen toplam 264.000,00.-TL. ödenek
bulunmaktadır. 17.12.2014 tarihinde bu kurum tarafından ihale edilecektir.
Toplam Proje Tutarı
İhale aşamasında olduğu için yazılamamıştır.
Önceki Yıllar Harcaması
0,00
Yılı Ödeneği
264.000,00.-
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama 0,00
Parasal Gerçekleşme
0,00
Fiziki Gerçekleşme
0,00
3- Talas Fatma Kemal Timuçin İlçe Halk Kütüphanesi Onarım İşi: Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığında Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce bu iş için gönderilen
toplam 39.000,00.-TL. ödenek bulunmaktadır. Bu kurum tarafından ihale edilmiştir.
Toplam Proje Tutarı
39.000,00.-
Önceki Yıllar Harcaması
0,00
Yılı Ödeneği
39.000,00.-
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama 0,00
Parasal Gerçekleşme
0,00
Fiziki Gerçekleşme
0,00
C. Diğer Hizmet Durumları.
a) Kamulaştırma Çalışmaları. Ağırnas beldesinde özel mülkiyete konu bir parsel , mülkiyet
sahibinin ısrarlı yazışmaları sonucunda Bakanlığımızca kamulaştırılmasına karar verilmiş, ödeneğin 2010
yılı sonunda gönderilmesi nedeniyle İl Özel İdaresine aktarılması uygun bulunmuş, kamulaştırma
8
çalışmaları Müdürlüğümüzce yapılmış, ancak mülkiyet sahibi ile uzlaşma sağlanamadığından
Bakanlığımız Valilikten kamu yararı işlemini kaldırılmasını istemiş ve kamulaştırmadan vazgeçilmiştir.
Bu ödeneğin 31.12.2013 tarih 254433 sayılı Bakanlık Makam oluru ile İncesu İlçesi Örenşehir
Mahallesinde bulunan 1244,1248,1267 nolu parsellerin kamulaştırılması için kullanılması uygun
bulunmuştur. 6360 sayılı Kanun gereğince Kamulaştırma ödeneği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığına yeniden aktarılmış olup, bu kurumca kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Toplam Ödenek:
139.182,00.-TL.dir.
b) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
kapsamında 2014 Yılı İçin Değerlendirilen Proje ve Uygulama Yardımları.
2013 Yılında yukarıda belirtilen yönetmelik kapsamında başvuruları alınıp Bakanlığımıza
gönderilen proje ve uygulama yardım talepleri Bakanlığımızın 2014 Yılı Komisyon toplantısında
değerlendirilmiş olup, talepleri uygun bulunanlarla Mayıs ayı içinde sözleşme imzalanarak Bakanlığımıza
gönderilmiştir. Proje uygulamaları için İlimiz Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yer teslimleri yapılmıştır.
Bunlardan üçüne bugüne kadar toplam 136.000,00.-TL. ödeme yapılmıştır. 2014 Yılı listesi aşağıda
çıkartılmıştır.
SIRA
NO
YARDIM ALAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU
YER(Ada-Parsel)
ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN
YARDIM
YARDIM
TÜRÜ
MİKTARI
1
Nihat KARAKAYA
Melikgazi (…/1985)
Proj.Uygulama
50.000,00
2
Cevher Ltd.Şti
Melikgazi ( 1065/24)
Proj.Uygulama
70.000,00
3
Bedriye
GÜNTAN
Proj.Uygulama
30.000,00
4
İsmet ATASOY
Talas (49/12)
Proj.Uygulama
50.000,00
5
İbrahim YAPRAK
Melikgazi /329/56)
Proje
8.908,03
6
Ayşe OLGUN
Talas /Erciyes (…/5186)
Proje
12.602,80
7
Ali YÜCEL
Talas /Erciyes (…/2280)
Proje
10.953,60
Başak Talas (116/185)
TOPLAM
232.464,43
c)Turizm Alt Yapı Uygulamaları Mali Yardım Ödenekleri: Mahalli idarelerin yardım taleplerine
yönelik Bakanlığımızca gönderilen ödenekler aşağıda çıkartılmıştır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNCE İLİMİZ(KAYSERİ) YEREL YÖNETİMLERİNE ALT YAPI
UYGULAMALARI İÇİN GÖNDERİLEN MALİ YARDIM ÖDENEKLERİ (2014 YILI)
SIRA
İLÇESİ
BELEDİYE
KONU
GÖN. ÖDENEK
NO
TL.
1
Hacılar
Hacılar
Kültür Evi Yapım İşi
450.000,00.2
İncesu
İncesu
Kırklarini Asfalt Yapım İşi
100,000,00.3
Bünyan
Bünyan
Elbaşı Mah.Mesire Alanı yapım İşi
100.000,00.4
Bünyan
Bünyan
Karakaya Mah.Mesire Alanı yapım İşi
100.000,00.TOPLAM
750.000,00
9
d) Kazı çalışmaları. Bakanlığımız Kültür varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye
İşletmesi Merkez Müdürlüğünce Kazı ve temizlik çalışmaları için gönderilen ödenekler aşağıda
çıkartılmıştır.
KAZI/TEMİZLİK/YÜZEY
ARAŞTIRMASI ÇALIŞMALARI
S.N
1 Kültepe Kaniş-Karum Örenyeri Kazı
çalışmaları.(Dösimm:60.000,00 + Genel
Müd.40.000,00)
2 Sarıoğlan Burunören mah. Üçtepeler
Tümülüsü Kazı çalışmaları
BAŞLAMABİTİŞ
TARİHİ
100.000,00
2014
ÖDENEĞİ
TL.
25.000,00
3
Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Vadisi Yer altı
şehri temizlik çalışması
25.000,00
4
Kocasinan İlçesi İnler Dağı Mevkii
Kurtarma Kazısı Çalışmaları
25.000,00
TOPLAM
175.000,00
ÖDENEĞİ
SAĞLAYAN
KURUM
Kült. Var.ve
Müz.Gen.Müd.+
Dösimm
2014
Kültür
Varlıkları ve
Müzeler Genel
Müdürlüğü
2014
Kültür
Varlıkları ve
Müzeler Genel
Müdürlüğü
2014
Kültür
Varlıkları ve
Müzeler Genel
Müdürlüğü
e) Yerel Yönetim, Dernek ve Vakıfların Kültürel Etkinliklerine Mali Yardım Ödenekleri. Yerel
Yönetim dernek ve vakıfların 2014 yılı taleplerinden bugüne kadar uygun bulunup ödeneği
aktarılanlar aşağıda çıkartılmıştır.
10
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNCE İLİMİZ (KAYSERİ) YEREL YÖNETİMLER DERNEK VE
VAKIFLARA FESTİVAL VE ŞENLİK v.b. ETKİNLİKLERİ İÇİN GÖNDERİLEN MALİ
YARDIM ÖDENEKLERİ
(2014 YILI)
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
YARDIM YAPILAN
KURULUŞ
Kayseri Halk Ozanları
Kültür Derneği)
Anadolu Sinemacılar
Derneği
Ortakavak Köyü
Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
Pınarbaşı Sacayağı Köyü
Sos.Yard.Dayn. ve
Kalkındırma Derneği
Develi Belediyesi
Pınarbaşı-Aslanbeyli
Köyü Kalk. Ve
Dayn.Derneği
Tomarza-Akmezar Köyü
Yardım.Derneği
8
Tomarza Belediyesi
9
Sarıoğlan Belediyesi
10
Kayseri Karaçay Kültür
ve Dayanışma Derneği
Sarıoğlan/ Karaözü
Kültür Dayanışma ve
Bakıma Muhtaçlara
Destek Derneği
Kayseri Kültürünü
Tanıtma ve Yaşatma
Derneği
11
12
KONU
Çanakkale Konulu Şiir Dinletisi
(23 Nisan 2014)
2. Uluslararası Altın Çınar Film
Festivali(19-24 Haziran 2014)
Geleneksel 4. Ayran Şenliği
(22 Haziran 2014)
GÖN. ÖDENEK
TL.
2.000,00.15.000,00.-2.000,00.-
Kültür ve Dayanışma Şenliği
(29 Temmuz 2014)
2.000,00.-
Aşık Seyrani Kültür ve Sanat
Festivali (31 Ağustos 2014)
Kuyucak Yaylası Kültür Şenliği
(14-15 Haziran 2014)
15.000,00.-
93. muhacirler ve Ahıska Türkleri
Kültür Tamt.Festivali
(30 Temmuz 2014)
25.Ulus.15.Uluslars. Dadaloğlu
Kültür sanat Festivali
(6-7 Eyül 2014)
Kültür ve Turizm Festivali
(16 Ağustos 2014)
Cıyın Günü
(2 Ağustos 2014)
Karaözü Kültür ve Dayanışma
Etkinliği (2-3 Ağustos 2014)
4.000,00.-
MASUPA (Mantı Sucuk Pastırma)
Festivali
2.000,00.-
TOPLAM
2.000,00.-
8.000,00.-
5.000,00.2.000,00.1.162,00.-
58.162,00.-
İlimizde Anadolu Sinemacılar Derneğince düzenlenen 2. Uluslar arası Altın Çınar Film
Festivali (19-24 Haziran 2014) için, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan projeye Sinema Genel
Müdürlüğünce 100.000,00.-TL. mali destek sağlanmıştır.
(-) Bakiyeler ödeme yapılmadığı için toplama dahil edilmemiştir.
11
B-GÜZEL SANATLAR ALANINDA
IRA
NO
1
SERGİ
TÜRÜ
FOTOGRAF
ESER
SAYISI
80
İZLEYİCİ
SAYISI
500
FOTOGRAF
70
600
RESİM
RESİM
RESİM
RESİM
RESİM
RESİM
50
65
37
40
45
50
300
400
250
320
200
150
HATİCE ABALI
RESİM
60
100
ÖZGE ULAŞ
ALPER TAHA
RESİM
RESİM
80
70
220
130
SERGİ TARİHİ
SERGİ SAHİBİ
12 -14ŞUBAT
ÜLKÜCÜ İŞCİLER DERNEGİ
ANADOLU GENÇLİK
DERNEGİ
MUZAFFER BULUT
HASAN GÜRPINAR
MİMAR SİNAN HAFTASI
75 ANADOLU LİSESİ
GENÇLİK SPOR İL MÜD.
MUSTAFA ŞİMŞEK
2
24-26 ŞUBAT
3
4
5
6
7
8
10
11
12-15 MART
18-21 MART
9-14 NİSAN
12-13 MAYIS
15-19 MAYIS
26-28 MAYIS
29-MAYIS 2
HAZİRAN
11-15 HAZİRAN
16-22 HAZİRAN
12
23-HAZİRAN
TUGBA BETÜL OCAK
RESİM
40
150
13
03-10 EKİM
TİMUÇİN TANARSLAN
RESİM
50
220
14
25-30 EKİM
YILDIZ ÇELİK
RESİM
47
310
15
10-14 KASIM
GÜZELSANATLAR GALERİ
FOTOĞRAF
45
300
9
C-TURİZM ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ :
01.01.2014-31.11.2014 FAALİYET RAPORU
1-) İstanbul’da Şubat ayında düzenlenen EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarına 30 Ocak -02 Şubat 2014 tarihlerinde katılım sağlanmıştır.
2-) Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda ilimiz sınırları içerisinde turizm faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi, tarihi, kültürel ve doğal potansiyele işlerlik kazandırılması, bir turizm gezi
rehberinin oluşturulması ve turizm gelirinin artırılması adına kültür, doğa yürüyüş ve bisiklet
rotalarının belirlenmesiyle ilgili olarak “Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Keşif Rehberi” hazırlanmış
ve kitap bastırılmıştır.
3-) Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri yolunun turistik karayolları kapsamına alınması ile ilgili
Bakanlığımız Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğüne talepte bulunulmuş, alınan cevabi yazıda
Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelalelerine ulaşımı sağlayan Yahyalı İlçesiKapuzbaşı Köyü yolunun Dikme Köyü- Kapuzbaşı Şelaleleri arası olan 39 km’lik kısmının Turistik
Yollar Yatırım Programına alınmasında Bakanlığımızca yarar görüldüğü belirtilmiştir.
4-) İlimizin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması ve seyahat acentalarının ilimizi de
tur programlarına almaları amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kapadokya Bölgesi
Yürütme Kurulu üyeleri, Nevşehir Rehberler Odası üyeleri ilimize davet edilmiş, davete icabet eden
50 kişilik grup 10.03.2014 tarihinde İlimize gelmişlerdir.
Kültepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU gelen gruba yaklaşık 1 saat Kültepe ile
ilgili bilgi vermiş, daha sonra Ağırnas Yeraltı Şehri, Mimar Sinan’ın doğduğu ev, Selçuklu
Uygarlığı Müzesi, Hunat Külliyesi gezdirilmiş, Erciyes Master Planı ile ilgili olarak bilgiler
verilmiştir.
5-) 15-22 Nisan 2014 tarihleri arasında Ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm
konusunda, toplumun turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm
hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, 38. kez “ Turizm Haftası” ilimiz ve ilçelerinde çeşitli
etkinliklerle kutlanmıştır.
12
6-) Merkezi Özbekistan’ın Semerkand şehrinde bulunan Uluslararası Orta Asya Çalışmaları
Enstitüsü’nün (IICAS) 10.Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık 2013 tarihinde Taşkent’te yapılmış,
toplantı neticesinde IICAS’ın Kayseri’de bir şubesinin açılması yönünde karar alınmıştır.
7-) Kayseri Mutfağı adı altında bastırılması planlanan kitap için bilgi ve belgeler toplanmış,
gerekli çekimler yapılarak basıma hazır hale getirilmek üzeredir.
8-) Geçmişten günümüze sanayinin başkenti olan Kayseri’nin turizm potansiyelini anlatacak,
Kayseri’nin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımında kullanılmak üzere 8-10 dakika süreli “Kadim Kent
Kayseri” adlı tanıtım filmi ile Abdullah Gül Üniversitesi’nin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında
kullanılmak üzere bir adet 10-15 dakika süreli tanıtım filminin yapılması için gerekli yerlerde
çekimler yapılmış olup, muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır.
9-) Ankara’da gerçekleştirilen Turizm Etkinliği’ne (Workshop) 07.04.2014 tarihinde Kayseri
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak katılım sağlanmıştır.
10-) Kırşehir Valiliği ve JICA (Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı)’nın ortaklaşa hazırladığı
Uzun Dönem Kıdemli Gönüllü Programı kapsamında iki yıl süreyle Kırşehir, Nevşehir, Aksaray,
Kayseri ve Niğde’de Turizm Stratejisi Geliştirme Çalışmalarına iştirak edecek olan ve Kırşehir de
çalışmalara başlayan sayın Koici INOUE ve eşi sayın Minako INAUE 09.05.2014 tarihinde ilimize
gelerek Müdürlüğümüzü ve ilimizin kültürel değerlerini ziyaretleri sırasında kendilerine bilgiler
verilmiştir.
11-) İlimizdeki tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak, Almanların İlimizi bir
destinasyon olarak tur programlarına almalarını sağlamak amacıyla 08.05.2014-13.05.2014
tarihleri arasında Almanlardan oluşan grup ilimizi ziyaret etmişler, kendilerine ilimiz hakkında
bilgiler verilerek bu değerlerimiz gezdirilmiştir.
12-) İşletme Belgeli oteller ile yeme-içme tesisleri, seyahat acentalarının belgelerindeki
niteliklerini koruyup korumadıklarını tespit etmek amacıyla bir dizi denetimler yapılmıştır.
13-) Müdürlüğümüze ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Danışma Büromuza şahsen veya
diğer iletişim araçlarıyla başvuran yerli ve yabancı turistlere gerekli enformasyon ve dokümanlar
verilmiştir.
14-) Kira, satış veya tahsisi yapılacak olan taşınmazlarla ilgili olarak Müdürlüğümüzden talep
edilen görüş yazılarına, 2634 sayılı Kanun doğrultusunda görüşler bildirilmiştir.
15-)
İlimizdeki turizm işletmecileri ile İlimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, kayak
sezonunda Erciyes’te alınacak tedbirler, yurtiçi ve yurtdışında açılacak fuarlara katılım
konularında zaman zaman toplantılar yapılmıştır.
16-) Bakanlığımızın davetlisi olarak yurtdışından gelerek İlimizin tanıtımı amacıyla çekim
yapan TV ekiplerine mihmandarlık hizmeti verilmiştir.
17-) İlimizdeki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının misafiri olarak gelen
gruplar gezdirilerek İlimiz tanıtılmaya çalışılmıştır.
18-) Bakanlığımızın katkılarıyla 21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2.Uluslararası Altın Çınar
Film Festivali kutlanmış olup, sözkonusu festivalin ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
13
19-) İlimizin tanıtımı amacıyla İngilizce ve Türkçe dillerinde broşür ve şehir planı bastırılmış,
talep edenlere ücretsiz dağıtım gerçekleştirilmektedir. Ayrıca görme engelliler için de Braille
alfabesinde broşür hazırlanmıştır.
20-) 15-22 Nisan 2014 tarihleri arasında 38.kez Turizm Haftası kutlanmış, hafta boyunca
okullarda konferanslar, çevre gezisi düzenlenmiş, Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürü sayın İrfan
ÖNAL ve yardımcıları ilimize gelerek Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde Türkiye’nin
Tanıtım Stratejisi ve Destinasyon İmajı konulu konferans gerçekleştirmişlerdir.
21-) 07.04.2014 tarihinde Yunanistan Büyükelçiliğinde Yunanistan seyahat acentaları
işletmecileri ve tur operatörleri ile Kayserili seyahat acentaları işletmecileri ve turizmciler bir
araya gelerek Yunanistan-Türkiye arasında karşılıklı tur organizasyonları gerçekleştirmek
amacıyla her iki taraf kendi doğal, kültürel ve turizm değerlerini içeren İngilizce sunumlar
gerçekleştirmişler, ilimizin sunumu en iyi sunum olarak dikkat çekmiştir.
22-) İlimize gelen yerli ve yabancı gruplara için Türkçe İngilizce ve Almanca dillerin de
sunumlar hazırlanmıştır.
23-) “Göçün 50.Yılı” kutlamaları kapsamında 20-21-22 Haziran 2014 tarihlerinde Hollanda’nın
Amsterdam kentinde gerçekleştirilen Multi Festijin Europa Etkinliğinde Kültür Sanat Bölümünde
ilimiz adına ayrılan Standta ilimizi tanıtmak amacıyla Vali Yardımcısı Vekili Sayın Dr. Yasemin
ÖZATA ÇETİNKAYA ve Müdürlüğümüz Turizm Araştırmacısı Ebru SONAL Hollanda’ya
gitmişler, yanlarında ilimizi tanıtıcı CD, Broşür, Soğanlı Bebeği, Tanıtım panoları, çini ürünleri,
Selçuklu motifli hediyelik eşyalar ve defile kıyafetleri götürmüşlerdir.
24-) Bakanlığımız uzmanları ve Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihçisi Nilay Karakaya’nın
ortaklaşa yüzey araştırması yaptıkları Yeşilhisar İlçesi, Erdemli Köyü’ndeki Erdemli Vadisi kendi
haline terk edilmiştir. Vadinin turizme kazandırılabilmesi için Bakanlığımızdan çevre düzenleme
projesi yapılması talebinde bulunulmuş, Bakanlığımızdan alınan cevabi yazıda Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yoğun çalışma programı nedeniyle 2014 yılı içerisinde Erdemli
Vadisi’ne yönelik çevre düzenleme projesinin hazırlanabilmesinin uygun değerlendirilmediği ancak
Valiliğimiz tarafından söz konusu alan için proje hazırlanmak istenmesi halinde Valiliğimize proje
yapma/yaptırma yetkisinin verilebileceği bildirilmiştir.
25-) Bakanlığımız tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında uygulamaya konulan “TUYUP- Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların
Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi” ile ilgili toplantı 22 Ekim 2014 tarihinde Hilton
Otelinde, Bakanlığımıza bağlı işletmelerinde katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
26-) Turizmin, ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması ve ekonomik yararının bölgeler
arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici
tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş olan turizm potansiyeline işlev
kazandırılması ile kültür/turizm değerlerinin ve çevre alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Eylül
2013 tarihinde ilimize gelen Bakanlığımız uzmanlarının hazırlamış oldukları “Kayseri Turizmini
Geliştirme Çalışmaları Taslak Eylem Planı” 22 Ekim 2014 tarihinde Hilton Otelinde, İlimiz ve
ilçelerimizin mülki ve idari amirleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör kuruluşları ile sivil
toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
27) İlimizin turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla Bakanlığımız uzmanlarınca 02-06
Eylül 2013 tarihleri arasında ilimizde bir alan incelemesi gerçekleştirilmiş ve Taslak Eylem Planı
oluşturulmuştur.
Sözkonusu planın ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte
ele alınarak son halini alması amacıyla 22 Ekim 2014 tarihinde Hilton Oteli’nde Kayseri Turizmini
Geliştirme Çalışması gerçekleştirilmiştir.
14
Çalıştaya, başta Sayın Valimiz olmak üzere Bakanlığımız uzmanları, kaymakamlar, belediye
başkanları, muhtarlar,turizm işletmecileri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmıştır.
Alan incelemesi sonucu oluşturulan
değerlendirilmesiyle son halini almıştır.
Taslak
Eylem
Planı;
görüş,
öneri
ve sonuç
28) Türkiye Otomobil Federasyon Başkanlığının 2014 faaliyet programında yer alan ve Aydın
Otomobil Sporları Kulübü tarafından yürütülen Erciyes Cumhuriyet Rallisi 25-26 Ekim 2014
tarihlerinde ilimizde organize edilmiş olup , kendilerine gerekli Enformasyon hizmetleri
verilmiştir.
29) 25 Ekim 2014 tarihinde ilimizi ziyarete gelen Sayın Başbakanımızın eşi Dr. Sayın Sare
DAVUTOĞLU’na gerekli rehberlik hizmetlerinde bulunulmuştur.
30) Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesinde Mustafa BOZDEMİR’in evinin altında bulunan yeraltı
şehri ile ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme yapılmış olup bulunla ilgili
hazırlanan raporlar Valiliğimize 26.08.2014 tarih ve 2730 sayılı yazımız ekinde sunulmuştur.
31) Valiliğimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluk alanında İlimizde Bakanlığımızdan
İşletme Belgeli faaliyet gösteren konaklama ve yeme içme işletmelerinde çalışan personele yönelik
olarak Bakanlığımız Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticileri tarafından verilmiş
olan “İş Başı Eğitim Kursları” 07-12 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kurslar
Ön Büro, Yiyecek İçecek Servisi ve Kat Hizmetleri dallarında açılmış olup; 07 Kasım 2014 Cuma
günü başlamıştır. Ayrıca, Yiyecek Üretimi dalında açacağımız İş Başı Eğitim kursu Aralık ayı
içerisinde yapılacaktır.
32) Kayseri Turizmini Geliştirme Çalıştayı Taslak Eylem Planı ile ilgili İlimiz Hacılar İlçesi
Belediye Başkanlığı ve İlimiz Talas İlçesi Belediye Başkanlığının yazıları Taslak Eylem Planına
eklenmek üzere Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
33) 04-07 Aralık 2014 tarihleri arasında Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Konferansı, 22-25
Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Emıtt Fuarlarında Kayseri’nin tarihi, doğal ve kültürel
değerlerinin tanıtımı ile ilgili olarak Vali Yardımcısı Vekili Sayın Yasemin ÖZATA ÇETİNKAYA
başkanlığında, turizmle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve STK temsilcileri
ile 14 Kasım 2014 ve 24 Kasım 2014 tarihlerinde toplantılar yapılmıştır.
34) Turizm İşletme Belgeli Konaklama ve Yeme İçme Tesislerinin 2015 yılında uygulacakları fiyat
tarifeleri Müdürlüğümüzce onaylanarak tesislere teslim edilmiştir.
35) Turizmin, ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması ve ekonomik yararının bölgeler
arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici
tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş olan turizm potansiyeline işlev
kazandırılması ile turizm İşletme Belgeli Otellerin Temsilcileri ile her ay bir toplantı yapılması
kararlaştırılmış olup ilk toplantı 17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
36) 2014 yılı başından itibaren İlimiz merkez ve ilçelerinde çekim yapan ekiplere Valilik
Makamından gerekli izin alınarak kendilerine bildirilmiştir.
15
Müdürlüğümüze Çekim İçin Yapılan Müracaatlar Tablosu
1
ÇEKİM
TARİHLERİ
20-21-22 Ocak 2014
ÇEKİM YAPAN
FİLM EKİBİ
TV Em
2
05-09 Şubat 2014
Ctvc Film
SIRA NO
ÇEKİMİN KONUSU
Keşif
BBC televizyonunda göst.
Tarihi amaçlı film
9
31.01.201411.02.2014
29.01.201425.02.2014
Şubat- Mart ayı
içnd.
18-31 Mart 2014
01.03.201431.12.2014
26.03.201428.09.2014
11-15.04.2014
10
01-30 Mayıs 2014
Post Lab.productıon
11
12
15-18 Nisan 2014
10-12 Mayıs 2014
28.04.201403.05.2014
24.04.201402.05.2014
05.04.201406.06.2014
30.05.201406.06.2014
05.06.201405.07.2014
2015 yılı sonuna
kadar
TRT Gap kanalı
Show Aks Tv. Film
Yemekteyiz
Keşfedilmemiş Efsaneler
(Kayıp Şehir)
Hayatın Renkleri
Lezzet Haritası
PDR İletişim Ltd.Şti.
Kadim Kent Kayseri
E.Ü.Rekt.
İlet.Fakt.Dek.
Devlet Telev.Vara
kanal
Talas-Sümer,Yamula
Barajı
PDR İletişim Ltd.Şti.
Kadim Kent Kayseri
Böcek Yapım
Turcell reklam filmi
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
17
18
19
10-16 Ağustos 2014
20
07.07.2014
21
22
23
24
25
26
27
28
25.07.201407.08.2014
09-11 Ağustos 2014
01-20.08.2014
10Eylül-08 Aralık
2014
11 Eylül 2014
21.08.2014 tarihli
dilk.
15.09.201431.12.2014
12-26.10.2014
Kimbunlar Medya
Türkler isimli belgesel
Diyanet İşleri Bşk.
Şehirlerin Ruhu
PDR İletişim Ltd.Şti.
Kadim Kent Kayseri
TRT
Yol Arkadaşım
Minema Film
Tarımsal,belgesel,aktüel
Cüneyt demirci
(Fotof.)
Fox Tv
TRT Genel
Müdürlüğü
Magister Turizm ve
Tic.
Kanal Türk
Televizyonu
Yücel Tonguç
Karahan
Fatih Özçelik
Mantar Film
Ayın Karanlık Dönemleri
6 bölümlük tarih belgeseli
Kurtlarla ilgili belgesel
Tarihi yerlerin fotoğraf
Çek.
Dolu Dolu Ramazan
Anadolu’da Medeniyetlerin
Doğusu
Nesillerin İzleri
Sinama Filmi
Anka Film
Yüzmeyi Öğreniyorum
İZ TV
Kapadokya’nın Gizli
Köşeleri
Mavi Dünya Film
Seyrü Sefer
Kaplan Film
Buğday
TRT
Turz.vebelg.kanalı
16
Paranın Hikayesi
29
32
27-28-29.10.2014
Ekim 2014-Şubat
2015
Haziran 2015
28 Ekim-22 Kasım
2014
04 Kasım 2014
33
07.11.2014
34
35
18-24 Kasım 2014
24-25 Kasım 2014
Kasım-Aralık 2014
aylarında
30
31
36
Ekom Araşt. Ve Tant.
Lezzet Sırları
Kamara Film
Albüm
24 Kare Film
Yehdi
CCTV Outlook Tv
Tomarza Kalkınma
Derneği
Tor Yapım (Kanal 7)
24 TV
Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Tv Programı
Yaban TV
Gündüz –Gece
Samanta ile Köşe Bucak
Profesyonel Radyo TV ve
Sinema Araştırmaları
İSTATİSTİKİ BİLGİLER
İŞLETMELER
Turizm İşletme Belgeli
Turizm Yatırım Belgeli
Erciyes’deki Kamu Tesisleri
Belediye Belgeli
TOPLAM
İLİMİZDE BULUNAN OTELLER
ADETİ
ODA SAYISI
YATAK SAYISI
21
1.758
3.558
11
890
1.774
4
119
340
22
687
1.151
58
3.454
6.823
17
Bakanlığımızdan İşletme Belgeli Oteller :
SIRA NO
OTELİN ADI
YILDIZ
SAYISI
ODA SAYISI
YATAK SAYISI
1
Hilton
5 Yıldız
215
432
2
Radisson Blue Hotel
5 Yıldız
244
490
3
City One Otel
4 Yıldız
4
Erciyes Grand Eras
4 Yıldız
5
Novotel
4 Yıldız
6
Mirada Del Lago
4 Yıldız
7
Mirada Del Monte
3 Yıldız
8
Nüzhet Otel
3 Yıldız
9
İbis Otel
3 Yıldız
10
Almer Otel
3 Yıldız
11
Altın Saray
3 Yıldız
12
Ayata otel
3 Yıldız
13
Bent Otel
3 Yıldız
14
Grand Ülger
3 Yıldız
15
Lifos Oteli
3 Yıldız
16
Asberlin Oteli
2 Yıldız
17
A Klas Oteli
2 Yıldız
18
La Casa
Butik
19
İmamoğluPaşa Otel
Butik
20
Ommer
5 Yıldız
21
Gevher Otel
3 Yıldız
100
55
96
105
40
52
160
75
66
37
40
33
42
62
29
45
35
186
41
1.758
200
118
192
229
96
108
320
150
135
74
80
66
84
116
54
90
70
372
82
3.558
TOPLAM
21
18
Bakanlığımızdan Yatırım Belgeli Oteller
Erciyes Prestij Otel
Erkara Otel
Taş Plas Otel
ASR Marmara
Grand Marmara
Yayla Butik Otel
Munakar Otel
YILDIZ
SAYISI
4 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
BUTİK
BUTİK
BUTİK
ODA
SAYISI
108
132
96
72
36
35
44
8
Kuloğlu Otel
4 Yıldız
171
342
9
Arça Otel
BUTİK
60
120
10
Fier Life Center
BUTİK
52
104
11
Cadde Palas Otel
3 Yıldız
84
114
11
890
1.774
SIRA NO
OTELİN ADI
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
YATAK SAYISI
216
264
192
176
88
70
88
Bakanlığımızdan Yatırım Belgeli Temalı Park
SIRA
1
TEMALI PARKIN ADI
Anadolu Harikalar Diyarı
KAPASİTESİ
Eğlence ve Oyun Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum, Su
Kayağı Parkı ve Kaydıraklar Tenis Kortu (10 adet),
Basketbol Sahası (5 adet), Mini Futbol sahası (3 adet) , Buz
Pateni sahası , 20 kişilik 4D sinema, 500 kişilik Konferans
Salonu (2 adet), 250 Kişilik Toplantı Salonu (3 adet), 150
kişilik 1.Sınıf Lokanta (20 adet), 80 kişilik 2.sınıf lokanta
(50 adet ) satış ünitesi (100 adet) 22500 m2 otapark
19
Bakanlığımızdan Yatırım Belgeli Kayak ve Turizm Tesisi
SIR
A
1
KAYAK VE TURİZM
KAPASİTESİ
TESİSİN ADI
Erciyes Dağı Kayak Ve 8 Kişi Kapasiteli Gondol Tipi Otomotik Klemensli 2350 m.
Turizm Tesisi
Uzunluğunda 2400 Kişi/Saat Kapasiteli Teleferik Hattı
(8-MGD Öksüzler Yurdu),6 Kişi Kapasiteli Otomotik Klemensli
2128 m. Uzunluğunda 2000 Kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı
(6CLD sağ sakallık), 4 Kişi Kapasiteli sabit klemensli 1540 m
uzunluğunda 1200 kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı ( 4-CLF
Karakulak Tepe), 4 kişi kapasiteli sabit klemensli 883 m.
Uzunluğunda 1500 kişi/saat Kapasiteli Telesiyej Hattı ( 4-CLF
Yalçın), 4 Kişi kapasiteli Sabit Klemensli 1365 m.uzunluğunda
1500 kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (4-CLF Sırt), 4 kişi
Kapasiteli Otomatik Klemensli 1800 m. Uzunluğunda 1800 kişi/
saat kapasiteli Telesiyej Hattı (4-CLD üst istasyon), Üst İstasyon
:50 kişilik Kafeterya( 3 adet), 60 kişilik Kafeterya ( 3adet),
Güneşlenme ve Seyir Terası (6 adet) Satış Ünitesi (3 adet) – Alt
İstasyon: 125 Kişilik Kafeterya,60 kişilik Kafeterya (4 adet) 50
kişilik Kafeterya, Güneşlenme ve Seyir Terası ( 6 adet) , İdare
Ünitesi ( 2 adet), Satış Ünitesi ( 6 adet) ,269-347 ve 504 Araçlık
Açık Otoparklar
Erciyes Kayak Merkezinde Bulunan Kamuya Ait Konaklama Tesisleri
SIRA NO
1
2
3
4
TESİSİN ADI
Kayak Evi
K.K.K
Jandarma
Erciyes Üni.
Toplam
ODA SAYISI
40
21
23
35
119
Bakanlığımızdan İşletme Belgeli Restaurantlar
SIRA
LOKANTANIN ADI SINIFI
1
2
Yıldız Restaurant
Mc Donald’s
3
Black Rose Restaurant
Toplam
YATAK SAYISI
120
45
50
125
340
KAPASİTESİ
1
Kafeterya
175 kişilik
70 kişilik
1
150 kişilik
2
395 Kişilik
20
YERLİ
143.003
YABANCI 13.996
TOPLAM 156.999
178.328
21.085
199.413
21
ADEDİ
GRUB
1
56
19
1
76
A
64.697 14.530 15.006 11.578 18.581 3.998
49.559 4.955
870
514
608 2.960
114.256 19.485 15.876 12.092 19.189 6.958
Soğanlı ören yeri'ni ziyaret eden
SIRA NO
kültepe ören yeri'ni ziyaret eden
Atatürk Evi'ni ziyaret eden
Etnoğrafya Müzesi'ni ziyaret eden
TOPLAM
Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden
4
Enfor. Bürosu'na müracaat eden
2
Havalalanına giriş yapan
işletme belgeli konaklama
tesislerinde GECELEME yapan
ziyaretçiler
işletme belgeli konaklama
tesislerine GİRİŞ yapan ziyaretçiler
Bakanlığımızdan Belgeli Seyahat Acentaları
A-ŞUBE
B-ŞUBE
2014 yılı İlk (11) on Aylık istatistik verileri
5.783
30.013
35.796
D-KÜLTÜR SANAT ALANINDAKİ FAALİYETLER
KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR- SANAT ŞUBESİ FAALİYET RAPORU
( 01 OCAK - 30 KASIM 2014 )
Hayri ve Diğerleri Adlı Tiyatro Oyunu
Müdürlüğümüz 2014 yılı kültürel faaliyetler, kapsamında Genç Sahne
Oyuncuları ile işbirliği yapılarak Kültür Merkezi’nde “Hayri ve Diğerleri”
adlı tiyatro oyunu sahnelenmiştir.
Soğanlı Bez Bebek Yapımı Kursu
Bakanlığımız 2014 yılı Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı
kapsamında, Müdürlüğümüz bünyesinde Toplam 112 saat üzerinden “Soğanlı
Bez Bebek Yapımı Kursu” açılmıştır.
Çini İşlemeciliği Kursu
Bakanlığımız 2014 Yılı Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı
kapsamında, Müdürlüğümüz bünyesinde Toplam 288 üzerinden “Çini
İşlemeciliği Kursu” açılmıştır.
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı
Sarıkamış Harekatı’nın 99. Yıldönümü münasebetiyle, Müdürlüğümüz
Kültür Merkezinde “Sarıkamış Şehitlerini Anma” programı düzenlenmiştir.
TARİHİ
08.01.2014
11.01.2014
12.01.2014
27.01.2014
A.Vehbi ECER’i Anma Programı
İlimizin yetiştirdiği ilim adamlarından Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi ECER için, yayın 15.02.2014
hayatımıza kazandırdığı çok değerli eserleri nedeniyle Müdürlüğümüz Kültür
Merkezinde “Vefa” ve “Yesevi Geleneğinden Bir Cumhuriyet Aydını
A.Vehbi ECER” isimli kitabı için de imza günü düzenlenmiştir.
Para Adlı Tiyatro Oyunu
Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Turne
Programı kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından “Para” 18-19 .02.2014
adlı oyun, Müdürlüğümüz Kültür Merkezi’nde 2 gün süreyle sahnelenmiştir.
THM Konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu
İlimize davet edilerek, Şef Solmaz KADIOĞLU’nun yönettiği “Türkülerle
Diyar Diyar” Türk Halk Müziği Konseri Müdürlüğümüz Kültür Merkezinde
icra edilmiştir.
Ebru Kursu
Bakanlığımız 2014 yılı yaygın kültürel eğitim faaliyetleri planı kapsamında
Müdürlüğümüz bünyesinde Toplam 168 saat üzerinden “Ebru Kursu”
açılmıştır.
Yağlı Boya Resim Sergisi
08 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Müdürlüğümüz bünyesinde
çalışmalarını sürdüren kadın ressamlarımız tarafından Kültür Merkezimizde
“Yağlı Boya Resim Sergisi” açılmıştır.
22
22.02.2014
23.02.2014
08.03.2014
12 Mart İstiklâl Marşımızın Kabulünün Yıldönümü ve Mehmet Akif
ERSOY’u Anma Programı
Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve
azmini dile getiren “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Gün ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” İlimizde geniş çapta tüm kamu kurum
ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile kutlanmış olup, il
program kapsamında;
1- Müdürlüğümüz Kültür Merkezi’nde “Kocasinanan Atataürk Anadolu
Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “İstiklal Marşı Oratoryosu”
sahnelenmiştir.
2- Müdürlüğümüz sergi salonunda “Milli Mücadele ve İstiklal Marşı”
konulu “Resim Serisi” açılmıştır. Sergi 3 gün süreyle ziyarete açık
tutulmuştur.
3- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar arasında düzenlenen “İstiklal
Marşı ve Mehmet Akif ERSOY” konulu resim, şiir, ve kompozisyon
yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül töreni yapılmıştır.
3- ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Atabey KILIÇ tarafından katılımcılara yönelik “İstiklal Marşı ve Mehmet
Akif ERSOY” konulu konferans sunumu yapılmıştır.
12.03.2014
13.03.2014
Nevruz Bayramı Etkinlikleri
Köklü bir geçmişe sahip olan ve geleneksel kültür değerlerimiz arasında
yer alan “21 Mart Nevruz Bayramı” Bakanlığımız talimatları doğrultusunda
Valiliğimizce oluşturulan İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program
doğrultusunda; Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle
21.03.2014
kutlanmıştır.
Ayrıca; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği
Korosu’nca Şef Solmaz KADIOĞLU’nun yönetiminde “Nevruz Konulu
Türk Halk Müziği Konseri” Müdürlüğümüz Kültür Merkezinde icra
edilmiştir.
Teneke Adlı Tiyatro Oyunu
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle, Bakanlığımız Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu turne programı 27-28.03.2014
kapsamında,“Teneke” adlı oyun Müdürlüğümüz Kültür Merkezi’nde 2 gün
süreyle sahnelenmiştir.
Mimar Sinan’ı Anma Etkinlikleri:
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde ve Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanlığının öncülüğünde başlatılan “Kayseri Mimar
Sinan Araştırma Uygulama ve Tanıtma Çalışmaları” kapsamında kutlama
komitesince alınan karar gereğince;
1- Müdürlüğümüz tarafından Melikgazi ve Kocasinan İlçelerindeki
okullarımızdan toplam 150 öğrenci Mimar Sinan’ın doğum yeri olan Ağırnas
Kasabası’na götürülerek “Bakmak ve Görmek: Ağırnas….” temalı bir gezi 14.03.2014
gezinin ardından aynın temalı resim yarışması düzenlenmiştir.
09.04.2014
2- Yarışmaya katılan eserlerden bir katalog hazırlanmıştır.
3-Yarışmada dereceye giren öğrencilere …tarihinde Ağırnas’ta
gerçekleştirilen “Mimar Sinan’ı Anma Etkinlikleri” töreninde çeşitli hediyeler
verilmiştir.
4-Kocasinan Kız Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından Müdürlüğümüz
Kültür Merkezi’nde Mimar Sinan Kıyafetli bir “defile” sunumu
gerçekleştirilmiştir.
5-ERÜ Mimarlık Fakültesi’nce yine Müdürlüğümüz Kültür Merkezi’nde
23
“Proje Sergisi” açılmıştır.
Allegra Ensemble “Dünya Türküsü” Konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Allegra
Ensemble “Dünya Türküsü” adlı Konseri, Müdürlüğümüz Kültür
Merkezinde Kayserili sanatseverlerle buluşturulmuştur.
Kanlı Düğün Adlı Tiyatro Oyunu
Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüz Kültür
Merkezinde “Kanlı Düğün” adlı oyun sahnelenmiştir.
Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı Etkinlikleri
Her yıl geleneksel olarak kutlanmakta olan “6 Mayıs Hıdrellez Kültür
Bahar Bayramı”
Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Valiliğimizce
oluşturulan İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program doğrultusunda
Gültepe Parkı’nda halkın geniş katılımı ile coşkulu bir şekilde kutlanmıştır.
Ney Kursu
Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin kültür- sanata olan ilgisini
arttırmak ve bu alanda kendilerini geliştirmek amacıyla Melikgazi İlçe Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde
toplam 424 saat üzerinden “Ney Kursu” açılmıştır.
SOKÜM Dönem Toplantısı
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” sözleşmesi kapsamında;
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü talimatları
doğrultusunda oluşturulan SOKÜM İl Tespit Kurulu dönem toplantısı
yapılmıştır. Toplantıda, 2008 yılından bu yana Genel Müdürlüğümüze
gönderilen ancak eksiklikleri tespit edilen 34 unsurdan “Yahyalı Halısı ve
Fandelası”, “Pırtımpırt Yemeği”, “Menteş Yemeği”, “Pehli” ve “Kayseri
Merkez de düğün geleneklerinden Gelin Hamamı” unsurları olmak üzere,
toplamda beş adet unsurun yeniden ele alınmasına, bilgi, belge, doküman ve
görsellerin hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesine karar
verilmiştir.
Karma Sergi
Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri
gerekse, Milli Eğitim Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile Halk Eğitim
Faaliyetlerinin uygulanmasına dair Yönerge hükümleri doğrultusunda
düzenlenen İşbirliği protokolü kapsamında 2014 yılında Müdürlüğümüz
bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından kurs süresince
üretilen eserlerden oluşan Karma Sergi (Ebru, Çini, Soğanlı Bez Bebek
Yapımı ve Dekoratif Ahşap Süsleme ) açılmıştır.
28.04.2014
06.05.2014
12.05.2014
03.06.2014
12.06.2014
Yöresel Yemek Kitabı Çalışmaları:
Kayseri Vali Yardımcısı Dr. Yasemin Özata ÇETİNKAYA başkanlığında
ve Müdürlüğümüz sekretaryalığında geniş bir çalışma grubu ile yürütülen
OCAK
Kayseri Mutfağının unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve günümüzdeki TEMMUZ 2014
yemeklerini içeren “Kayseri Mutfak Kültürü ve Geleneksel Lezzetler”
adlı yöresel yemek kitabı çalışmaları tamamlanmış olup, baskı aşamasına
getirilmiştir.
Kayseri ll. Uluslar arası Halk Aşıkları Şöleni:
Türk kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan aşıklık geleneğinin
önemi ve bu geleneğin sürdürülerek gelecek nesillere aktarılmasının
sağlanması amacıyla, yurdumuzun 30 ilinden gelen aşıkların yanı sıra 27-28.09 2014
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Yunanistan gibi
ülkelerden gelen halk ozanlarının da katılımıyla İlimizde, “Kayseri ll.
Uluslararası Halk Aşıkları Şöleni” gerçekleştirilmiştir.
24
Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Kursları Belge Töreni:
24.10.2014
Geleneksel Türk Süsleme ve El Sanatlarımızdan Ebru, Çini, Soğanlı Bez
Bebek Yapımı ve Dekoratif Ahşap Süsleme kurslarında başarılı olan 43
kursiyerimize Müdürlüğümüz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle “Kurs
Bitirme Belgeleri” verilmiştir.
Töre Adlı Tiyatro Oyunu :
Müdürlüğümüz talepleri doğrultusunda İlimize gelen Kültür ve Turizm
Bakanlığı Konya Devlet Tiyatrosu” sanatçılarınca oynanan “Töre” adlı oyun
2 gün süreyle Müdürlüğümüz Kültür Merkezi’nde Kayserili sanatseverlerle 11-12.11.2014
buluşturulmuştur.
Kayseri Türkü Gecesi :
Müdürlüğümüz 2014 yılı kültür-sanat faaliyetleri kapsamında;
Ülkemizin değişik yörelerine ait 21türkünün seslendirildiği “Kayseri Türkü
Gecesi” programı” Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdüren 22.11.2014
T.H.M. Korosu’nca Kültür Merkezimizde icra edilmiştir. Bahse konu
programa halkımız yoğun ilgi göstermiştir.
Av.Nevzat TÜRKTEN’e Vefa Gecesi :
İlimizde uzun yıllar görev yaptığı avukatlık mesleğinin yanında, azimli ve
gayretli çalışmalarıyla yine İlimizin sosyal ve kültürel hayatına önemli
hizmetleri olan değerli kültür adamı Av. Nevzat TÜRKTEN adına
Müdürlüğümüz ve Kayseri Kültür ve Turizm Derneği tarafından ortaklaşa bir
“Vefa Gecesi” düzenlenmiştir.
İl içinden ve il dışından çok sayıda davetlinin katıldığı programın 1.
gününde protokol konuşmalarının ardından sinevizyon sunumu ile Nevzat 29-30.11.2014
TÜRKTEN’in hayat hikayesi anlatılmış, arkadaşları olan yazarlar ve
akademisyenler tarafından Nevzat TÜRKTEN ile ilgili anıların paylaşışmış,
Nevzat TÜRKTEN’in şiirlerinden bestelenen şarkıların da yer aldığı mini bir
konserin ardından program hediye töreni ile son bulmuştur.
Programın 2’nci gününde ise, il dışından gelen konuklar için Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’nin de katıldığı “Erciyes
Gezisi” düzenlenerek Ülkemizin en önemli kış turizm merkezi olan
Erciyes’in tanıtımı yapılmıştır.
KAYSERİ MÜZESİ
ÇALIŞMA RAPORU
1–2863 sayılı yasa gereğince Eski Eser alımı yapılmış, satın alınan eserlerin resimleri çekilerek envanter
defterine kaydedilmiştir.
2-Emniyet Müdürlüğü (Kaç.Org.Şuç.Müc.Şüb.Müdürlüğü)’ünce ve jandarma Komutanlığı görevlilerince
getirilen eserler incelenmiş, mahkemelere sunulmak üzere bilirkişi raporları düzenlenmiştir.
3-Bakanlığımızdan, Valiliğimizden ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden gelen yazılara zamanında
cevap verilmiştir.
4-Grupla gelen ziyaretçilerle ilgilenilmiş ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmiştir.
5-Yurtdışına çıkarılacak bazı eşyalar incelenmiş, gerekli raporlar verilmiştir.
6-Müzemizde ilmi araştırma yapmak için gelen bilim adamlarına gerekli kolaylık gösterilmiştir.
7-Müzemiz görev alanına giren bölgelerde arazi incelemeleri yapılarak resimleri çekilmiş, eski eser
bölgeleri sit alanı yapılması için Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu Müdürlüğüne öneride
bulunulmuştur.
8- Müzemiz Arkeoloji deposundaki eserlerin rutin temizlikleri yapılarak eserlerin kutulama işlemleri
devam etmektedir.
9-Eski eser kaçakçılığı konusunda emniyet güçleri ile ortak çalışmalar yapılmıştır.
10-Müzeye turist getiren belgeli rehberler izlenmiş, müdürlüğümüze müracaatları halinde kendilerine
yardımcı olunmuştur.
25
11-Bölgemizdeki Taşınmaz Kültür Varlıkları mümkün olduğu ölçüde incelenmiş, zarar verenler
uyarılmıştır.
12-Kültür Varlıkları üzerinde yapılan çalışmalar hakkında, müzeler gününde çeşitli okullarda konferanslar
düzenlenmiştir.
13-Üniversite öğretim görevlileri ve öğrencileri, müdürlüğümüz bünyesinde mevcut olan ihtisas
kütüphanesinden faydalanmışlardır. Ayrıca Üniversitelerin tarih ve sanat tarihi bölümü öğrencilerine tez
konularında yardımcı olunmuştur.
14-Müzelerimizde ilmi çalışma yapmak üzere başvuranlar ile Bakanlığımızdan ve Valiliğimizden izinli
olarak resim çekmek için gelen film ekiplerine yardımcı olunmuştur.
15-Yakalanan eserler mahkeme sonuçlanıncaya kadar müdürlüğümüzde muhafaza edilmiştir.
16-Kamu kurumlarından gelen takas ve kamulaştırma ile ilgili incelemeler yapılarak, gerekli raporlar
düzenlenmiştir.
17-Define kazısı ruhsatı almak için müracaat eden vatandaşların talepleri incelenmiştir.
18- Kamu kurumlarından gelen, arazi satışlarıyla ilgili incelemeler yapılarak, gerekli raporlar
düzenlenmiştir. Devlet Hazinesine ait taşınmaz malların satış, kira ve tahsisinde arazi incelemesi yapılmıştır.
19-2007 yılındaki teftiş sonucu hazırlanan Müfettiş raporuna göre, eski eser envanter defterlerinin, yeni
envanter kayıtları tamamlanmış olup fotoğraf çekim işlemi devam etmektedir.
20-Kültür Envanteri 2.cildinin çalışmaları bitirildi.
21-Etütlük eser kayıtlarına devam edilmiştir.
22-Eski eser deposunda oluşturulan bir bölüme yeni yaptırılan dolaplara zor alım ve satılmak için getirilen
eserler bırakılarak mevzuata uygun hale getirilmiştir.
23-Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde Müze, ülkemiz ve ilimizdeki taşınır ve taşınmaz kültür
varlıklarının korunması, yaşatılması, tanıtımına yönelik olarak faaliyetler hazırlanarak yürütülmüştür.
Kayseri Müzesi Eser Sayısı
(2014 Yılı Kasım Ayına Kadar)
ESER NEVİ
Arkeolojik
Etnografik
Sikke
Tablet
Mühür ve
Mühür
Baskısı
Arşiv
Vesikası
Genel Toplam
11.317
2.361
21.797
195
309
84
36.063
26
KAYSERİ MÜZESİ VE BAĞLI BİRİMLERİ
YILLIK İSTATİSTİK ÇİZELGESİ
AİT OLDUĞU AY / YIL: 01.01.2014--30.11.2014
4.100,00
20,220,00
ETNOĞRAFYA
MÜZESİ
11.578
514
11.578
514
12.082
ATATÜRK EVİ
18.581
608
18.581
608
19189
3.998
2960
3.998
2960
6.958
2.067 3.716
30.013
35.796
18.580,00
150.065,00
168.645,00
3.628 51.318
34.965
89.901
34.700,00
154.165,00
188.865,00
KÜLTEPE
ÖRENYERİ
SOĞANLI
ÖRENYERİ
5,00 1.575 2.141 29.987
26
GENEL TOPLAM 4.799 46.519 30.807 4.157
27
PERSONEL
16.120,00
MÜZE
KART
GELİRİ
İNDİRİMLİ
GENEL GELİR
TOPLAMI
15.876
SATILAN MÜZE
KART ADEDİ
TAM
YABANCI GELİR
TOPLAMI
870
MÜZE KART
YERLİ GELİR TOPLAMI
1.561 13.445
GELİR TOPLAMLARI
GENEL ZİYARETÇİ
TOPLAM
50
MÜZE KART'LI
ZİYARETÇİ
ZİYARETÇİ TOPLAM
YABANCI
820
İND. GRU GİRİŞ SEY.
ACEN.
ZİYARETÇİ TOPLAM
YERLİ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
5,00 3.224 10.221
YABANCI
ÜCRETLİ
ARKEOLOJİ
MÜZESİ
ÜCRETLİ
MÜZE /
ÖRENYERİ
ADI
GİRİŞ ÜCRETİ TL.
YERLİ
YILLIK
103
110
7
5.010,00
103
110
7
5.010,00
KÜTÜPHANECİLİK ALANINDAKİ FAALİYETLER
Kitap Sayıları
KAYSERİ 75.YIL İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞUBE KÜTÜPHANELERİNİN ( 7 ) 2014 YILI
01/01/2014 - 30/11/2014 TARİHLERİ ARASI KİTAP DURUMU’NU GÖSTERİR ÇİZELGEDİR
2014 YILI KİTAP DURUMU
2014 YILI
2014 YILI
KASIM
EKİM AYI
GİREN KİTAP SAYISI
DÜŞÜLEN AYI
SONU KİTAP
SONU
KİTAP
SIRA
SAYISI
KİTAP
SAT. AL. RES.KUR. BAĞIŞ TOPLAM SAYISI
NO
KÜTÜPHANENİN ADI
SAYISI
1
İL HALK KÜTÜPHANESİ TOPLAMI
71.713
1.734
1.734
73.447
2
Ağırnas Kasabası Mimarsinan Halk Ktp.
5.696
100
100
5.796
3
Erkilet Kas.Erkiletli Mehmet Paşa Halk Ktp.
11.787
11.787
4
Hisarcık Kasabası Halk Kütüphanesi
7.123
7.123
5
Merkez Hikmet Taş Çocuk Kütüphanesi
2.325
2.325
6
Mimarsinan Kasabası Selçuklu Halk Ktp.
5.404
539
539
5.943
7
N.Feyzioğlu Halk Kütüphanesi
7.906
105
105
8.011
40.241
744
744
40.985
ŞUBE KÜTÜPHANELERİ KİTAP TOPLAMI (6)
İL HALK KÜTÜPHANESİ+ŞUBE KTP.TOPLAMI(7)
111.954
2.478
2.478
114.432
28
KAYSERİ İLİ DAHİLİNDE HİZMET YÜRÜTEN İLÇE,KASABA HALK KÜTÜPHANELERİNİN (14) 2014 YILI 30.11.2014 KİTAP
DURUMLARI’NI GÖSTERİR ÇİZELGEDİR.
2014 YILI KİTAP DURUMU
SIRA
NO
KÜTÜPHANENİN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bünyan İlçe Halk Kütüphanesi
Develi-Seyrani İlçe Halk Kütüphanesi
Felahiye İlçe Halk Kütüphanesi
Hacılar İlçe Halk Kütüphanesi
İncesu İlçe Halk Kütüphanesi
Özvatan İlçe Halk Kütüphanesi
Pınarbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
Pınarbaşı-Pazarören Halk Kütüphanesi
Sarıoğlan 80.Yıl İlçe Halk Kütüphanesi
Sarız İlçe Halk Kütüphanesi
Talas Fatma – Kemal Timuçin Halk Ktp.
Tomarza İlçe Halk Kütüphanesi
Yahyalı İlçe Halk Kütüphanesi
Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi
İLÇE KÜTÜPHANELERİ TOPLAMI
İL KÜTÜPHANELERİ TOPLAMI
(14 )
(21)
2014 YILI
DÜŞÜLEN 2014 YILI
GİREN KİTAP SAYISI
EKİM
KİTAP
11. AY
AYI
SONU
SONU
KİTAP
SAT. AL. RES.KUR. BAĞIŞ TOPLAM SAYISI
KİTAP
SAYISI
SAYISI
15512
90
425
90
3817
12785
21564
5735
27299
11937
89
89
12026
14813
192
192
15005
20223
20223
5569
5569
18776
1340
17436
11401
11401
9338
9338
6436
6436
16144
642
642
16786
11519
243
243
11762
10838
10838
12592
188
188
12780
187.965
1444
425
7179
5157
189.684
289.919
490
29
16.238
600
22.638
16.616
301.638
Okuyucu Sayıları;
KAYSERİ 75.YIL İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞUBE KÜTÜPHANELERİNİN ( 7 ) 2014 YILI
01/01/2014 – 30/11/2014 TARİHLERİ ARASI OKUYUCU DURUMU’NU GÖSTERİR ÇİZELGEDİR.
SIRA
NO KÜTÜPHANENİN ADI
1
2
3
4
5
6
7
İL HALK KÜTÜPHANESİ TOP.
Ağırnas M.Sinan Halk Ktp.
Erkiletli Mehmet Paşa Halk Ktp.
Hisarcık Kasabası Hak Ktp.
Merkez Hikmet Taş Çocuk Ktp.
M.Sinan Kasabası Selçuklu Ktp.
N.Feyzioğlu Halk Kütüphanesi
ŞUBE KÜTÜPHANELERİ TOPLAMI (6)
İL HALK KTP. + ŞUBE KTP.
(7)
2014 YILI KASIM AYI KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN OKUYUCU
SAYISI
KIZ
17.443
390
420
514
ERKEK
15.298
208
638
94
GEÇİCİ
KAPALI
187
277
1.404
16.702
234
378
1.936
19.379
30
TOPLAM
32.741
598
1.058
608
421
655
3.340
36.081
KAYSERİ İLİ DAHİLİNDE HİZMET YÜRÜTEN İLÇE, KASABA HALK KÜTÜPHANELERİNİN (14 ) 2014 YILI OKUYUCU
DURUMU’NU GÖSTERİR ÇİZELGEDİR
SIRA
NO
KÜTÜPHANENİN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bünyan İlçe Halk Kütüphanesi
Develi-Seyrani Halk Kütüphanesi
Felahiye İlçe Halk Kütüphanesi
Hacılar İlçe Halk Kütüphanesi
İncesu İlçe Halk Kütüphanesi
Özvatan İlçe Halk Kütüphanesi
Pınarbaşı İlçe Halk Kütüphanesi
Pınarbaşı-Pazarören Halk Ktp.
Sarıoğlan 80.Yıl İlçe Halk Ktp.
Sarız İlçe Halk Kütüphanesi
Talas Fatma-Kemal Timuçin Ktp.
Tomarza İlçe Halk Kütüphanesi
Yahyalı İlçe Halk Kütüphanesi
Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi
İL KÜTÜPHANELERİ TOPLAMI
2014 YILI KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN OKUYUCU SAYISI
ÇOCUK
YETİŞKİN
TOPLAM
Erkek
Kız
Toplam
Erkek
Kız
Toplam
Erkek
Kız
Toplam
2004
4506
6510
791
2205
2996
2795
6711
9506
1740
3859
5599
1408
2291
3699
3148
6150
9298
654
1387
2041
484
524
1008
1138
1911
3049
1285
1430
2715
802
993
1795
2087
2423
4510
4544
4346
8890
1768
2026
3684
6262
6312
12674
336
447
783
181
262
443
517
709
1226
1893
2504
4397
1421
1925
3346
3314
4429
7743
1068
1310
2378
822
853
1675
1890
2163
4053
652
809
1461
704
938
1642
1461
1642
3103
475
531
1006
102
142
244
577
673
1250
3329
4115
7444
2820
2130
4950
7444
4950
12394
653
914
1567
747
736
1483
1400
1650
3050
3850
8610
12460
4506
5466
9972
8356
14076
16888
6024
8941
14965
4620
5461
10081
14965
10081
25046
28.507
43.709
72.216
21.176
25.952
47.018
55.354
63.880
113.790
(21)
72.056
31
83.259
149.871
HUKUK İŞLERİ SERVİSİ
Yukarda dökümü yapıldığı üzere; (2014 yılı Haziran ayından günümüze kadar) Hukuk Birimimiz
HUKUK İŞLERİ / DAVA DOSYALARI
2014 ARALIK
NİTELİK
AŞAMA
ADET
SORUŞTURMA
12
KOVUŞTURMA
11
HÜKÜM
1
TOPLAM
24
İDARİ DAVA :
DERDEST
3
DİĞER :
-
5
CEZA DAVASI :
(İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ,KESİNLEŞMİŞ
KYOK)
GENEL TOPLAM :
32
tarafından ilgilenilen; 2863 sayılı Kanunun md.65,67 ve 74 hükümleri uyarınca sit alanlarına veya
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına zarar verme, inşai ve fiziki müdahalede bulunma, haber
verme yükümlülüğüne aykırı hareket etme, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj
yapma suç fiilleriyle ilgili 24 adet Ceza Davası dosyası, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti
dolayısıyla tesis edilen faaliyetten men işleminin iptali istemli 1 adet, personelimizce açılmış ek
ödemelerinin yapılması istemli 2 adet olmak üzere 3 adet İdari Dava Dosyası, 3 adedi idari para
cezasına itiraz Değişik İş, 2 adedi kesinleşmiş KYOK olmak üzere 5 adet Diğer dosya ve nihayet
toplamda 32 adet dava/değişik iş dosyası bulunmaktadır.
32
TELİF HAKLARI VE SİNEMA BİRİMİNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
I-GİRİŞ:
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Sinema Genel Müdürlüğü
II-KURUM KURULUŞUN TARİHÇESİ
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Hukuki Yapı ve Tarihçesi
Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ana hizmet birimlerindendir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 13.12.1951 tarihinde yayımlanmasından
sonra, ülkemizde telif haklarına verilen önemin giderek artması ve telif haklarının
ekonomideki payının büyümesine paralel olarak bu alanda yeni bir idari yapılanma
tasarlanmış ve 1983 yılında 187 no’lu KHK ile Bakanlığımız bünyesinde "Fikir ve Sanat
Eserleri Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur.
III-HİZMETİN KONUSU:
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun,44.ve 81. Maddesi gereğince yapılan
denetimler (Bandrol ve Sertifika)
Kitap, kırtasiye, Matbaa, yayıncı gibi işyerlerine.5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun,44 maddesi gereğince 01.01.2014 tarihinden itibaren 31.11.2014 tarihine kadar
Müdürlüğümüzden 43 adet kitap satış Sertifikası verilmiştir.
Ayrıca İl Denetim Komisyonu üyesi olarak Emniyet Müdürlüğü tarafında oluşturulan
komisyonda üye olarak her ay çeşitli tarihlerde Kitap ve Sertifika denetimine çıkılmıştır.
IV-ÖRGÜT YAPISI:
İl Detimi.
A-Araştırmacı (1)
B-Teknisyen(1)
Sinema Genel Müdürlüğü
Hukuki Yapı ve Tarihçe
Sinema Genel Müdürlüğü, 02.11.2011 tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın bir ana hizmet birimi olarak teşkilatlanmıştır.
5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi
Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, Yaş Sınırları ve Sinema
Salonlarının Denetlenmesi Hk.
SİNEMA DENETİMİ:
Sinema Denetimi bir başkan dört asıl üyeden ve Valilik Makamının oluru ile oluşmaktadır
HİZMET ALANI KAYSERİ VE İLÇELERİ
İlimizde bulunan Sinemalar (5) adet sinema rutin olarak her ay çeşitli tarihlerde
denetlenmiştir.
33
İHTİYAÇ VE SORUNLARIMIZ
VI. SORUNLAR
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Personel Durumu: Kültür Merkezinin kadrolu hiç personeli bulunmamaktadır. Tüm
faaliyetler İl Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kültür Merkezi faaliyetlerinde çalıştırılmak
üzere nitelikli teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır.(Elektrikçi,ses ve ışıkçı,v.b.)
Araç Yönünden: Yeni istihdam edilen avukatlık hizmetleri için bir binek araca ihtiyaç
duyulmaktadır.
Hizmet Yönünden: Yukarıda belirtilen personellere ihtiyaç duyulmaktadır.
Müze Müdürlüğü
Personel Sorunu : Müdürlüğümüzün personele ihtiyacı bulunmamaktadır.
Araç Yönünden : Müdürlüğümüze Bakanlığımız ve TÜRSAB arasında yapılan protokol
gereği tahsis edilen araca yıllık 6.000,00 TL. yakıt tahsis edilmekte ancak kültür varlıkları
alanının zenginliği ve alan genişliği ile dağınıklığı yönünden yeterli gelmemektedir.
Hizmet Yönünden : Müze binamızın eski olması ve alan yetersizliği yönünden (İdari
Personel ve Kapalı Teşhir Alanı) aksaklıklar olmaktadır. Ancak şuan inşa aşamasında olan İç
Kalede yapımı devam eden yeni Müze binası 2015 yılında hizmete girdiğinde bu sorunlar
aşılacaktır.
Güzel Sanatlar Galerisi
Binanın üst katında Müze Müdürlüğü ‘ne ait olup, binanın bütün ihtiyaçları Müdürlüğümüz
tarafından karşılandığından, bu durumun göz önüne alınarak Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan
ödenek miktarlarının bir an önce Bakanlığımızdan temin edilmesini sağlamak.
34
VII. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Araç Yönünden : Müze Hizmet aracına yıllık olarak tahsis edilen 6.000,00 yakıt ödeneği
yeterli gelmemekte asgari 4.000,00 TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Personel
Durumu:
Bakanlığımıza
daha
önceki
yıllarda
yapılan
talepler
değerlendirilememiştir. Genelde hizmet alımı yoluyla ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktadır.
Araç Yönünden: 2015 Mali Yılı bütçesinden Bakanlıktan talep edilmiş ancak, bütçe
imkanlarının yetersiz olduğu belirtilerek Bakanlığımızca olumsuz cevap verilmiştir.
Hizmet Yönünden: Yukarıda belirtilen personellerden temizlik hizmetleri için İŞKUR
Toplum Yararına Çalışma Programından dokuz aylık süreyle beş kişilik istihdam
sağlanmıştır. Güvenlik hizmetleri ve diğer temizlik hizmetleri için Bakanlığımızdan ödenek
talep edilmiş olup, taleplerimiz değerlendirilmiş ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.
VIII. EK GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER:
Kültepe Kaniş/Karum Örenyerinde yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin mahallinde
sergilenebilmesi için örenyerinde uygun görülecek bir alana Müze Binasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Söz konusu ören yerinde “Kaniş—Karum 5 Ev Koruma Çatısı projesi” nin
uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Ödeneklerin topluca yılsonunda değil de 3-4 ay gibi belli aralıklarla gönderilmesi
hizmet açısından daha yararlı olacaktır.
Bakım–onarım ödeneklerinin mevsim şartlarına uygun bir şekilde gönderilmesi yararlı
olacaktır.
Yerinden kitap alımlarında güncel yayınları takip etmek adına belirli periyotlar da
gelmesi yararlı olacaktır
Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin bilimsel
anlamda icra edilebilmesi, süreklilik arz etmesi ve geniş kitlelere yaygınlaştırılabilmesi
bakımından, Devlet Türk Müziği Korosu Müdürlüğü’ne müdür ve personel atamasına,
Tiyatro Müdürlüğü kadrosunun da ihdas edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır
Arz ederim. ….12.2014
Nevzat AK
İl Kültür ve Turizm Müdür V.
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content