close

Enter

Log in using OpenID

ankara ticaret odası web portalı yazılımı hizmet alımı işine ait teknik

embedDownload
ANKARA TİCARET ODASI
WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME
Madde 1- İşin Tanımı:
Ankara Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması
(tasarımı), yazılımı, uygulama geliştirme işlerinin yapılması ile bunlara ilişkin eğitim hizmetleri, garanti ve
destek hizmetleri oluşturmaya yönelik tüm ihtiyaçların karşılanması işidir.
Madde 2- Terimler:
Bu şartnameye konu olan taraflar aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır:
İdare
: Ankara Ticaret Odası
İstekli
: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler,
Yüklenici
: İşi alan ve kendisiyle sözleşme imzalanacak istekli
Madde 3- İşin Süresi:
İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
Madde 4- İşin Kapsamı:
Ankara Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında hazırlanması kapsamında verilecek hizmetlerin
tanımlanması ve idare talimatları doğrultusunda ifası, çalışma şekil ve koşulları ile üretilecek web portalı
ve bağlı bileşenleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslardır.
Madde 5- Genel Hükümler:
5.1. Ön Koşul:
5.1.1. ATO web portali üç katmanlı (veritabanı, sunucu, istemci modeli) mimariye uygun olarak
hazırlanacaktır.
5.1.2. Bu teknik şartname kapsamında tanımı yapılan iş, anahtar teslimi olup teslim müddeti içerisinde
çalışır vaziyette, şartname hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.
5.1.3. Uygulama yazılımının (portal ve yönetim panelinin) kurulumu, sistem testi, yönetici eğitimleri ve
gerekli tüm dokümanların kağıt ve CD ortamında hazırlanması Yüklenici sorumluluğundadır.
5.1.4. Donanımlar ve gerekli lisanslar idare tarafından karşılanacaktır.
5.1.5. Bu şartname içerisindeki işler ile ilgili tüm yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test
ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, işin bir bölümünü
ya da tamamını, başka bir firmaya ya da şahıslara devredemeyecektir.
5.1.6. Yüklenici tarafından hazırlanacak yazılımlar, Web tabanlı, merkezi yapıda, üç katmanlı
mimaride ve genişleyebilir bir yapıda çalışacaktır.
5.1.7. Uygulama yazılımlarının tasarım ve üretiminde yaygın standartlar kullanılacaktır, program
kodları açık kaynak kodlu olacaktır. İdarenin bu şartname kapsamında talep etmiş olduğu web
portalına ait kaynak kodları ve açıklamaları düzenli periyotlar halinde İdareye CD/DVD ortamında
teslim edilecektir.
5.1.8. İdarenin lokal ağından erişilen intranet modül oluşturulacaktır. Tasarımı web portal ile uyumlu
olacaktır.
5.1.9. İdare için özel olarak oluşturulacak yazılım ve yazılım parçacıkları, veritabanı yapısı ve ekran
tasarımları yüklenici tarafından başka bir kurum veya kuruluşta kullanılamaz.
5.1.10. Uygulama yazılımlarının tümü bütünleşik olarak çalışacak, farklı ürünlerin entegrasyonu söz
konusu olacak şekilde teklif edilmeyecektir.
5.1.11. Yüklenici, resim ortamında grafik ara yüzlerini hazırlayarak, İdarenin beğenisine sunacak,
İdare tarafından beğenilen tasarımın kodlama ve uygulama işlemlerini yapacaktır. Firma en az 5 (beş)
adet farklı şablonu ve tasarımının kullanılabileceği ortamları hazırlayacaktır.
5.1.12. Uygulama yazılımının, kullanıcıların erişemediği (şifreli) bir yönetim paneli olacaktır. Bu panel
üzerinden, yetkili kullanıcılar veri girişi, kullanıcı tanımlama, kullanıcı devre dışı bırakma, haber,
duyuru ve etkinlik girişi, yeni sayfa oluşturma, yeni site oluşturma, yeni menü oluşturma, yeni şablon
oluşturma vb. işlemleri kolaylıkla yapabilecektir.
5.1.13. Talep halinde bütün komite ve komisyonlar için ana domain altında yeni siteler
oluşturulabilmeli ve ana sayfa üzerinden uygun şekilde bağlantıları kurulmalıdır. Bu sitelerin
oluşturulabilmesi için en az 5 (beş) farklı site şablonu hazır olmalıdır.
5.1.14. Uygulama yazılımları içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunacak ve
tutarsız veri girişi engellenecektir.
5.1.15. Uygulama yazılımları, tanımlı kullanıcıların tümünün aynı anda sistemi kullandığı durumda
dahi, tüm işlevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir.
1
5.1.16. Uygulama yazılımları ara yüzlerinde “Yazılım Bütünlüğü” ve “Yazılım Kullanım Kolaylığı”
getiren kısa yollar, menüler, bağlantı linkleri, yardım ekranları ve komutları bulunacaktır.
5.1.17. Uygulama yazılımlarında kullanılan ara yüzler ve görsel öğeler, Türkçe dil yapısına ilave
olarak farklı dillerde (başlangıç aşamasında İngilizce, Almanca ve Fransızca) yayın yapabilecek halde
tasarlanmalıdır. Dil ekleme konusunda veri tabanında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. İdare bu
diller için gerekli tercümeleri yaptırmak suretiyle hazır oldukça sisteme kendi personelleriyle kolaylıkla
girebilmelidir.
5.1.18. Site URL adresleri teknik olarak mümkün olan diller için sayfaların kullandığı dile göre SEO
uyumlu olarak özelleştirilmelidir.
5.1.19. Ziyaretçi sayfada takip etmek istediği saat dilimini kendisi seçebilmelidir.
5.1.20. Uyarı resim ve diğer sabitler dile uygun olmalıdır.
5.1.21. Dil siteleri farklı kategorilere göre özelleştirilebilmelidir.
5.1.22. Bilgi giriş ekranlarında dilin özelliklerine uygun ekran tasarımı yapılmalıdır.
5.1.23. Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet
Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) sorunsuz görüntülenebilmeli
ve istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmelidir.
5.1.24. Geliştirilecek web portalleri JQuery ve Ajax destekli olmalı yönetim panelinden eklenen tüm
sayfa kodları içerisinde JQuery ve Ajax teknolojileri kullanılabilmelidir.
5.1.25. Yüklenici teklif edeceği uygulama yazılımlarının tümünü İdare bünyesinde bir test ortamı
üzerinde hazırlayacak ve gerekli test ve geliştirme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm kaynak kodları
ve tüm gerekli yardımcı dokümanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir.
5.1.26. Uygulama yazılımına sınırsız sayıda veri girişi, düzenleme ve değişiklik işlemlerinin
yapılabileceği bir alt yapı hazırlanmalıdır.
5.1.27. Uygulama yazılımı PHP, veya .NET dili kullanılarak hazırlanmalıdır.
5.1.28. Yüklenici İdarenin tahsis edeceği geliştirme sunucusu üzerinde uygulama ile ilgili herhangi bir
lisans ve süre kısıtlaması olmaksızın, Web portalin sorunsuz çalışabilmesi için gerekli olan derleyici,
web server, her türlü bileşenler dahil (component, activex, com, object, dllvs) ve ilgili veritabanı ile
birlikte tüm sistemlerin kurulumunu yapacak, kaynak kodları ile birlikte son güncel çalışır halini
versiyonlar halinde muhafaza edecek ve bu sunucu üzerinden yayına hazır hale getirecektir.
5.1.29. Test, geliştirme ve yayınlama ile ilgili tüm sunucular İdare tarafından sağlanacak olup gerekli
kurulum işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
5.1.30. Uygulama yazılımı MySQL, MsSQL veya ORACLE veritabanlarından en az ikisi ile sorunsuz
çalışabilmelidir.
5.1.31. Kurum bünyesindeki diğer veri tabanları ile haberleşme, veri alışverişi vs. gibi entegrasyon
işlemleri yüklenici tarafından İdare personeli gözetiminde yapılacaktır.
5.1.32. Veri tabanında onaylama, çapraz kontrol, çift ve birden fazla kayıt oluşmasını önleme gibi
yöntemlerle verilerin tutarlılığı ve geçerliliği sağlanacaktır.
5.1.33. Hazırlanacak web portali kurum bünyesindeki diğer veri tabanlarıyla çalışacak şekilde entegre
edilecek ve istenen verilerin, raporların vs. otomatik yayınlanması amacıyla gerekli entegrasyonlar
yapılacaktır.
5.1.34. Geliştirilecek web portalin mobil istemci desteği olmalı ve bilinen tüm mobil istemcilerde, başta
menü yapısı olmak üzere header, footer, banner ve diğer alanlar için her bir çözünürlük seviyesinde
planlama yapılacaktır. Uygulama browserlarından (İOS, Android, Windows Mobile) içerikler düzgün
ve sorunsuz görüntülenebilmelidir.
5.1.35. Günlük döviz kurları, yerel, genel hava durumu, borsa vs istatistiki bilgilerin güncel olarak
istenilen sayfalarda gösterilmesi sağlanmalıdır.
5.1.36. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden verilerin, mesajların filtre edilerek istenilen sayfa içeriğinde
farklı görsellerle (kayan yazı gibi) yayınlanması sağlanmalıdır.
5.2. İstekli Sorumlulukları:
5.2.1. İstekli, talep edildiğinde veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmaları ve önerileri konusunda
idareye bilgi verecektir.
5.2.2. İstekli, elemanları idare genel yapısına ve iş disiplinine uyacaktır. İstekli elemanlarının ihmal
ya da kusurundan doğan zararlar yasal faiziyle birlikte İstekli tarafından ayrıca tazmin edilecektir.
5.2.3. İstekli, mevcut yazılım ve sistemlerin entegrasyonu süresince, idaredeki mevcut uygulama ve
sistemlere bakım hizmeti veren firmalar ile birlikte çalışmayı kabul edecektir.
5.2.4. İdare’nin yazılı onayı olmadan önerilen proje ekibi değiştirilemeyecektir. Değiştirilmesi
durumunda, teklif edilen personel değiştirilecek kişinin özelliklerine eşit ya da üstün olacaktır.
5.3. Proje Planı:
5.3.1. İdare tarafından önerilen iş planı ekte yer alan Tablo:1’de verilmiştir.
5.3.2. İstekli planda oluşabilecek riskleri ve bu risklerin nasıl giderileceğini ayrı ayrı tüm aşamalar için
açıklamak kaydıyla, uygulama aşamasında, planda değişiklik talebinde bulunabilecektir. Değişiklik
2
taleplerini kabul edip etmemekte idare serbest olacaktır.
5.3.3. İşe başlanmasından itibaren en fazla 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Yüklenici, Proje Yönetim
Planını, Yazılım Gereksinim Analizini hazırlayacaktır.
5.3.4. İşin Aşamaları
a) Sistem Analiz ve Tasarımı
b) Sistem Mimarisi Tasarımı
c) Veri Tabanı Tasarımı
d) Portal Arayüz Tasarımı (Markalaştırma)
(Portal arayüzü, 5 farklı alternatif olarak hazırlanacak ve idare onayına sunulacaktır. Ayrıca
idarenin talep edeceği ulusal günler ve kuruma özel gün ve haftalar için tema tasarımları
yapılacaktır.)
5.3.5. Portal Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi, Site Mimarisinin Oluşturulması ve Yüklenici
Test Çalışmaları
a) Yazılım Geliştirme Planının Hazırlanması
b) Yazılım Geliştirilmesi
c) Kabul Testleri
5.3.6. Kabulü yapılmayan aşamalar, yüklenici tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar aynı
kabul sürecine tabi tutulacaktır.
5.3.7. Proje aşamaları için hazırlanması gereken raporların yüklenici tarafından belirtilen sürede
sonuçlandırılamaması ve yüklenici’nin makul bir gerekçe öne sürerek talepte bulunması durumunda idare
tarafından en çok 3 (üç) takvim günü ilave süre verilebilecektir.
5.3.8. Yüklenici projenin her aşamasında çalışacak elemanlar ve aşama sorumlularına ait iletişim
bilgilerini başlama raporu ile birlikte idare’ye sunacaktır.
5.3.9. Her ne kadar kurulacak portalın yapısı ile ilgili teknik detaylar işbu şartnamede belirtilmiş olsa da
kurulacak sistemin yapısı, şartnamenin özü bozulmadan, sözleşmenin imzalanması sonrasında yapılacak
“analiz çalışmaları” safhasında son halini alacaktır.
5.4. Proje Ekibi:
Proje ekibi için aşağıda belirtilen yeterlilik kriterleri ile ilgi belgeler sözleşme imzalandıktan sonra işe
başlamadan önce idareye teslim edilecektir.
5.4.1. Proje Yöneticisi: Proje kapsamında Yüklenici tarafından görevlendirilecek en üst düzeydeki
kişidir. Yüklenici proje yöneticisini ismen belirtecektir. Yüklenici’nin görevlendireceği proje yöneticisi en
az aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve bu niteliklere sahip olduğu belgelendirilecektir.
a) Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunların denkliği yüksek öğretim kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 yıl üzeri
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
5.4.2. Uygulama Geliştirme Ekibi: Kodlama yapacak ekipte çalışacakların sayısı ve nitelikleri İstekli
tarafından bildirilecektir. İstekli ekip sorumlusunu ismen belirtecektir. Kodlama Ekip sorumlusu en az
aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve bu niteliklere sahip olduğu belgelendirilecektir.
a) Üniversite mezunu (en az 4 (dört) yıllık) olacaktır. .
b) Benzer en az bir(1) projenin başlangıcından bitimine kadar görev almış olacaktır.
c) Görevlendirilecek programcılar en az aşağıdaki niteliklere sahip olacaklardır.
d) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklardır.
e) Programcılar kullanılacak programlama aracı konusunda deneyimli olacaktır.
f) Programcılar en az 2 (iki) yıl programlama deneyimine sahip olacaktır.
5.4.3. Grafik Tasarımcı:
a) En az 5 (beş) yıl grafik kullanıcı ara yüz görsel tasarım tecrübesine sahip olmak,
b) Photoshop veya muadili grafik tasarım programlarından en az birine iyi derecede hakim olmak
c) Kullanıcı dostu arayüz geliştirme standartları hakkında bilgi sahibi olmak
Madde 6– Portal Özellikleri:
6.1. Üye Modülü
6.1.1. Geliştirilecek portal üzerinde üyelere özel gelişmiş üyelik sistemi modülü olacaktır.
6.1.2. Üyeler internet üzerinden kendilerine ayrılmış alanlara kullanıcı adı-şifre kombinasyonun
yanı sıra Mobil-İmza, E-İmza ve SMS kimlik doğrulama yöntemleri ile de sisteme giriş yapabilmeliler.
Yüklenici bahsi geçen tüm giriş yöntemlerine göre ilgili giriş metot ve görsel tasarımları dahil tüm
yapıyı güvenli bir şekilde oluşturacaktır. Hizmetlerin kullanımından dolayı oluşacak aylık
ücretlendirmeler Idare’ye aittir.
3
6.1.3. Online Üyelik Modülü sayesinde;
6.1.3.1. Firma bilgilerini görüntülenebilmeli,
6.1.3.2. Aidat ödeme işlemleri (Kredi Kartı ile taksit/peşin ödeme) yapılabilmeli
6.1.3.3. Belge talep işlemleri (Kredi Kartı ile ödeme) yapılabilmeli
6.1.3.4. Bilgi formları (şikayet, talep, bilgi güncelleme, dilekçe vb) doldurulabilmelidir.
6.1.4. Yüklenici söz konusu işlemler için ihtiyaç duyacağı bilgileri İdarenin onay verdiği Web
servisleri aracılığı ile temin edebilecektir.
6.2. Haber – Duyuru Modülü
6.2.1. Web portalı üzerinde içerden veya internet üzerinden özel doğrulama yöntemleri ile
girilebilecek yönetim paneli üzerinden İdare ve/veya İdare tarafından yetkili kılınan kişi(ler) tarafından
portalda haber ve duyurular yayınlanabilmelidir.
6.2.2. Her bir haber ve duyurunun başlığı, içeriği, ilgili fotoğrafları, ilan tarihi, yayında kalma süresi,
kimin tarafından yayına alındığı portal yönetim paneli üzerinden görülebilmelidir.
6.2.3. Haberlerin içeriklerinin farklı şablonlar aracılığı ile yayınlanması mümkün olmalıdır.
6.2.4. Yönetim paneli üzerinden tüm haber ve duyurular yayın tarihine göre azalan ve artan yapıda
listelenebilmelidir.
6.2.5. Yönetim paneli üzerinden tüm haber ve duyurular aktif ve pasif hale getirilerek sitede yayını
kısmen durdurulabilmeli ve tek tıklama ile yayına alınabilmelidir.
6.2.6. Yayınlanan tüm haberler, arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayacak arama
motoru bileşenleri içermelidir.
6.2.7. Haberlerin önceden belirlenen tarih ve saate göre kendiliğinden yayına girmesi veya
yayından çıkması mümkün olmalıdır.
6.3. Etkinlik Modülü
6.3.1. Portal üzerinden yayınlanması planlanan tüm etkinlikler ile ilgili tarih ve saat bilgilerinin
kolaylıkla girilebileceği alanlar bulunmalıdır.
6.3.2. Etkinlik takviminde listeden bir tarihe gelindiğinde, o tarihte olacak tüm etkinliklerin gösterimi
yapılmalıdır.
6.3.3. Etkinlik takvimi üzerine tıklanarak, etkinlikle ilgili detaylı bilgilerin gösterilebildiği sayfaların
açılması sağlanmalıdır.
6.3.4. Web portalı üzerinde sınırsız sayıda etkinlik eklenmesine imkân sunulmalıdır.
6.3.5. Etkinlik modülü ile etkinlik girme, değiştirme, pasife alma ve silme işlemleri yapılabilmelidir.
6.3.6. Etkinlikler yıllık, aylık, haftalık olarak filtre edilebilmek suretiyle detaylandırılabilmelidir.
6.4. Dinamik Sayfalar Modülü
6.4.1. Portal yönetim modülü üzerinden, kolaylıkla yeni sayfaların oluşturulabileceği bir yapı
kurulmalıdır.
6.4.2. Web portalı üzerinde sınırsız sayfa oluşturulabilmelidir.
6.4.3. Web portalı üzerinde oluşturulan tüm sayfalara doküman, resim, video vb. eklerin
eklenebildiği özel alanlar ve şablonlar oluşturulmalıdır.
6.4.4. Web portal üzerinde oluşturulan tüm sayfalar, birbirlerine çapraz bağlanabilmelidir.
6.4.5. Oluşturulan tüm sayfalar arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayacak, arama
motoru bileşenleri içermelidir.
6.4.6. Bir sayfayı oluşturma, değiştirme, silme, pasife alma gibi fonksiyonlar yönetim paneli
üzerinden kolaylıkla yapılabilmelidir. Oluşturulacak sayfalar için şablon seçimleri olmalıdır.
6.5. Resim Video ve Yazı İşleme Modülü
6.5.1. Portal yönetim modülü üzerinden, kolaylıkla resim ve video galerilerinin oluşturulabileceği bir
yapı kurulmalıdır.
6.5.2. Web portal üzerinde farklı şablonlar sayesinde animasyonlu resim galerileri
oluşturulabilmelidir.
6.5.3. Web portal üzerinde video galerileri oluşturulabilmelidir.
6.5.4. Web portal üzerinde oluşturulan video galerileri doğrudan dış kaynaktan videoları sisteme
alabilmelidir.
6.5.5. Resim ve videolar, ayrı bir galeride gösterilebileceği gibi haber, etkinlik gibi alanlar sayesinde
her bir sayfa içeriğinde kullanılabilmelidir.
6.5.6. Word, pdf, multipagetif vb. tarzda çoklu sayfa içeren materyallerin kitap formatında
kullanılabilir halde otomatik olarak dönüşünün sağlanacağı farklı şablonları içeren uygulama ara
birimi portal bünyesinde kullanılabilir olmalıdır.
4
6.6. Kullanıcı Yönetim Modülü
6.6.1. Sistem yöneticisinin portal ve içeriği ile ilgili tüm fonksiyonlarının yönetilebileceği işlevsel bir
yönetim arabirimi modülü olmalıdır.
6.6.2. Portal yönetim modülüne özel bir sayfa üzerinden girilebilmeli, bu sayfanın arama motorları
tarafından erişimine engel olacak önlemler alınmalıdır.
6.6.3. Portal yönetim modülünü kullanacak kişilerin bilgileri sisteme girilerek, kendilerine verilen
haklar çerçevesinde portal üzerinde içerik yayınlama, etkinlik-haber-duyuru girme, resim ve video
yükleme gibi işlemler kullanıcılar tarafından şifreli olarak yapılabilmelidir.
6.6.4. Her bir kullanıcı kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilmelidir.
6.6.5. Sistem üzerinde, aşağıdaki kullanıcı rollerinin işletilmesi gerekmektedir;
a) Sistem Yöneticisi: Tüm portalın ve kullanıcıları en üst yönetme yetkisine sahip kullanıcı
ve/veya kullanıcılar.
b) Kullanıcı: Portal üzerinde tanımlanan tüm içeriği görebilen, sayfalara ve dokümanlara
erişebilen (yazı, resim, video vb.)
c) Gruplar: Farklı yetkilerdeki kullanıcılar için ortak yönetim alanları
d) Kullanıcıların gruptan alacağı yetkiler gerektiğinde özelleştirilebilmelidir.
e) Kullanıcıların gruplarına göre değişen menü sistemi olmalıdır.
f) Portal yönetim modülü üzerinden tüm kullanıcılar görüntülenebilmeli, kullanıcıların erişim
hakları kısmen ve/veya tamamen kapatılabilmelidir.
6.6.6. Portal yönetim modülünü kullanan tüm kullanıcıların yapmış oldukları işlemler detaylı olarak
kullanıcı, tarih, işlem bazında kayıt altına (Log) alınmalıdır.
6.6.7. Portal üzerindeki tüm işlemlerin kayıtları güvenli olarak saklanmalı ve ilgili raporları detaylı
olarak kullanıcı veya sistem bazlı alınabilmelidir.
6.7. Veri Yönetimi
6.7.1. Haber, makale gibi modüllerde kayıtlar için:
a) Giriş, düzenleme, yayına verme vb. bilgiler loglanmalıdır ( kullanıcı, zaman, içerik).
b) Okunma adedi ve ilgili olabilecek sayaçlar veri giriş ekranlarında da görüntülenmeli.
6.7.2. Hiçbir veri sistemden silinmeyecek, sadece pasif hale getirilecektir.
6.7.3. Gerektiğinde liste üzerinden onaylama ve veri düzenleme yapılabilmelidir.
6.7.4. Veri yönetimiyle gönderilen dosyalar kategorilere ayrılabilmelidir. Dosya formatları pdf, doc,
xls vb. formatları desteklemelidir.
6.7.5. Raporlama; Tüm haber kategorilerinde, dil, editör, tarih, kategori bazlı yazılan haber sayıları,
okunma sayıları vb raporlar alınabilmelidir.
6.7.6. Web portalı için özel bir raporlama, takip, analiz ve trafik modülü geliştirilecektir (Google
Analytics yöntemi referans alınabilir). Portalin gelen giden ziyaretçi sayısı, hangi araçlarla ziyaret
ettiği, siteyi nereden bulduğu, sitede kalma süresi, gezdiği sayfalar, gelen giden data büyüklükleri
gibi detaylı istatistiki bilgiler anlık olarak raporlanabilmelidir.
6.7.7. Geliştirilecek portal üzerinde belirli zaman aralıklarında çalıştırılabilecek online anketler
oluşturulabilmeli ve bu anketler aracılığı ile elde edilecek veriler raporlanabilmeli, harici ortamlara
aktarılabilmelidir (Word, Excel vs).
6.7.8. Verilerin, dosyaların, istenildiği takdirde varsa daha kaliteli halinin bilinen genel formatlarının
kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden indirilebilmesine imkan sağlanmalıdır.
6.8. Medya Yönetimi
6.8.1. Siteye konulacak orijinal haldeki resimler yayınlanma yerine ve içeriğe göre otomatik olarak
ölçeklendirilebilmeli ve farklı formatlara dönüştürülebilmelidir (jpg, gif, png gibi)
6.8.2. Farklı resim kategorileri oluşturulabilmeli ve farklı resimleri görsel efektlerle topluca
yayınlamak mümkün olmalıdır.
6.8.3. Raw format veya diğer orijinal halde siteye yüklenmiş olan videolar sistem tarafından
otomatik olarak isteğe göre Flv, mp4, wmv gibi bilinen formatlara dönüştürülebilmeli ve farklı video
galeri kategorileri oluşturulabilmelidir.
6.8.4. Resimlerin, videoların istenildiği takdirde varsa daha kaliteli halinin bilinen genel formatlarının
kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden indirilebilmesine imkan sağlanmalıdır. İçerik
yayınlanmasında düşük kalitedeki resim, video gibi görsel materyallerin daha kaliteli hallerinin ayrı
pencere veya ortamda izlenmesi gibi.
6.9. Arama Motoru Optimizasyonu
6.9.1. Web sitelerine yüklenen her türlü içeriğin, arama motorları tarafından kolaylıkla
etiketlenebilmesi (indekslenmesi), arama motoru kullanan ziyaretçilerin sitenize kolaylıkla erişmesi
sağlanabilmelidir.
6.9.2. Web sitesinin html yapısı arama motorları tarafından istenilen yapıda tasarlanmalıdır.
6.9.3. Sitemap otomatik olarak oluşturulup Google haberdar edilmelidir.
5
6.10. Sosyal Ağlara Entegrasyon
6.10.1. Kullanıcılar kendilerine sağlanan erişim kolaylıkları ve basit kullanımı sebebiyle sosyal ağlar
üzerinden etkileşimli bilgi, belge (resim, yazı, video) paylaşımı yapabilmelidir.
6.10.2. Sosyal ağlar ile entegre olabilen web siteleri, içeriklerini kolaylıkla bu ağlar üzerinden tüm
ziyaretçileri ile kolaylıkla paylaşabilmelidir.
6.10.3. Popüler sosyal ağlar (Facebook, Twitter, LinkedIn vb.) üzerinde bir tıklama ile web içeriği
kolaylıkla paylaşılabilmelidir.
6.11. Kurum içi İntranet Modülü
6.11.1. Mesaj Panosu: Kurum içi haberlerin ve önemli duyuruların yer alacağı bir mesaj panosu
bölümü oluşturulacaktır.
6.11.2. Bilgi Bankası: İdare çalışanlarına yönelik bilgilendirme amacıyla yazıların ve makalelerin
yayınlanacağı, indirilebileceği, listelenebileceği bölümdür. intranet portalda yetkili kullanıcılar
tarafından yayınlama yapılabilir.
6.11.3. Personel Bilgi Bankası: İdare personelinin kendisine ait iş telefonu, adres, çalıştığı birim, kat
ve öz geçmiş bilgileri olacak. Personel kendisi bilgilerini etki alanında bulunan kullanıcı adı ve
şifresiyle güncelleyebilecektir.
6.11.4. Telefon Rehberi: Telefon rehberi yeni portale aktarılacak. Telefon rehberinin yetkilendirilen
personelce güncellenmesine imkan verilecektir.
6.11.5. Yemek Listesi: Günlük yemek listesinin yayınlandığı bir pano oluşturulmalıdır.
6.11.6. Anket Modülü: İdare personelinin öneri, talep, şikayetlerinin yer alacağı bir anket modülü
oluşturulacaktır.
6.11.7. Dokümanlar: Kurum çalışanlarının sık sık ihtiyaç duyduğu dokümanların paylaşılacağı
bölümdür. Yetkili kullanıcı tarafından yönetilecektir.
6.11.8. Kurum içi dijital ve elektronik belge yönetim sistemi ile uyumlu olmalı, evrak doğrulama,
arama ve erişime müsaade edecek şekilde tasarlanmalıdır.
Madde 7– Portal Testleri:
7.1. Portal Yazılımı Testleri
7.1.1. Portalın kurulmasından sonra, analiz çalışması sonucunda tasarlanan yeni yapı ve
şartnamede belirtilen gereksinimler doğrultusunda idare tarafından hazırlanan proje planında
belirlenen süre içerisinde idare tarafından testler yapılacak ve raporlanacaktır.
7.1.2. Yüklenici, ancak uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması işinin onaylanmasını
takiben bir sonraki “Eğitim” aşamasına geçebilecektir.
7.2. İşlev ve Performans Testleri
7.2.1. Yüklenici tarafından idare gözetiminde eşzamanlı olarak işlev ve performans testleri yapılacak,
sonuçları rapor halinde idare’ye teslim edilecektir.
7.2.2. İşlev testi, İdare tarafından portaldan beklenen işlev özelliklerinin ne kadar yerine getirildiğinin
test edilmesi suretiyle yapılacaktır.
7.2.3. Test raporları, düzeltmeleri ile birlikte 7 (yedi) takvim günü içerisinde idare tarafından
incelenecek ve uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır.
Madde 8– Eğitim ve Dokümantasyon:
8.1. Yüklenici, portalin kullanımı ile ilgili eğitim hizmetlerini İdare’ce belirlenecek yer ve donanımlar
üzerinden ilgili kullanıcılara ücretsiz olarak verecektir.
8.2. Eğitim süresince her türlü basılı ve elektronik ortamdaki içerikler yüklenici tarafından hazırlanarak
idareye sunulacak ve onay alınacaktır.
8.3. İdare, gerekli gördüğü durumlarda, eğitmenin değiştirilmesini ve/veya eğitimin tekrarlanmasını talep
edebilecektir.
8.4. Yüklenici tarafından kurularak çalışır halde teslim edilecek sistemin garanti süresi dolduktan sonra
izlenebilmesi ve oluşabilecek sorunların giderilmesi konusunda Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Projeler ve
AB Müdürlüğü (İletişim Merkezi) ile idarenin diğer ilgili personeline gereken eğitimler ücretsiz verilecektir.
8.5. Yüklenici eğitim programlarını tasarlarken işbu şartname kapsamındaki işlerin gerektirdiği tüm eğitimi
içerik olarak oluşturup sunacaktır.
8.6. Portal yazılımının Kullanım kılavuzları, tüm ekranların örnekleri ile birlikte ve hata mesajlarını
içerecek şekilde hazırlanacaktır. Geliştirilen yazılımlar üzerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapıldıktan
sonra yazılımların son versiyonlarını içeren CD, DVD vb. materyali 2 kopya olarak, idare’ye geçici
kabulde teslim edecektir.
8.7. Portali kullanacak editörler için Türkçe kullanım kılavuzları hazırlanacak ve kuruma, kurulum
hizmetlerinin tamamlanmasını takiben teslim edilecektir.
6
8.8. Aşağıdaki tabloda verilen eğitim konuları yazılım üreticisinin kendisi ya da ilgili eğitimleri vermeye
yetkili kıldığı ve sertifikalandırdığı eğitim kurumlarınca verilecektir.
EĞİTİMİN KONUSU
Süre
(Gün)
Portal ve Uygulama Sunucusu Yönetimi
5
Uygulama Geliştirme Ortamı
5
Bilgi Güvenliği, Yedekleme ve Geri
Yükleme
2
Veritabanı ve Yönetim Sistemi
2
İçerik Yönetim Sistemi
5
Madde 9– Muayene, Kabul ve Ödeme:
9.1. Portalin, gerekli düzeltmelerle birlikte, şartnamede bahsedilen tüm şartları ve analiz çalışması
sonrası tasarlanan yapıda belirtilen koşulları yerine getirdiğinin tespit edilmesi, eğitimlerin tamamlanması
ve ilgili raporların yüklenici tarafından idare’ye tesliminden sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde kontrol
edilerek muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir.
9.2. Muayene Kabul işlemleri sırasında idare tarafından tespit edilen eksiklik ve hatalar yazıyla
yüklenici’ye bildirilir, yüklenici’nin yaptığı düzeltmeler idare tarafından incelenir ve uygun görülmesi
halinde 7 (yedi) takvim günü içerisinde Muayene Kabul yapılır.
9.3. İşe ilişkin ödeme planı ekte yer alan Tabo: 2’de verilmiştir.
9.4. Sözleşmede yer alan toplam bedelin %90 (yüzdedoksan)’lık bölümü Genel Muayene Kabul yapıldığı
tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde ödenecektir.
9.5. Sözleşmede yer alan toplam bedelin kalan %10 (yüzdeon)’luk bölümü muayene kabul yapıldığı
tarihten 2 yıllık garanti süresi sonuna kadar olan zaman diliminde ödenecektir. Garanti süresi içerisinde
yapılacak Ödemenin yıllara göre dağılımı aşağıdaki şekilde planlanmıştır:
 Garanti süresinin 1. yılı sonunda sözleşmede yer alan toplam bedelin %5 (yüzdebeş)’lik bölümü
 Garanti süresinin 2. yılı sonunda sözleşmede yer alan toplam bedelin %5 (yüzdebeş)’lik bölümü
9.6. Garanti süresinde yapılacak ödemeler, garanti süresinin başlangıcından itibaren her yıl sonunda
yüklenici tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun idare tarafından onaylanmasından sonra 15
(onbeş) takvim günü içerisinde gerçekleşecektir.
Madde 10- Sunum
10.1. İsteklilerden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıda belirtilen kriterleri içeren sunum
yapmaları istenecektir.
- Şartnamede yer alan kriterlere uygunluk,
- Hedef ve stratejisi,
- Farklı olma, rekabet üstünlüğü yaratma,
- Hedef Kitle ile duygusal bağ kurma,
- Yaratıcılık/görsel çekicilik,
- Kullanıcı ara yüzü kolaylığı, verimliliği ve zenginliği
- İstekli ekibinin deneyimi ve yetkinliği,
10.2. Sunumlar her bir istekli için 40 dakikayı geçmeyecektir.
İşbu teknik şartname, idari şartname ile sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
7
EK
Tablo: 1
Süreç
No
1
2
Sorumlu
Proje Yönetim Planı,
Yazılım Gereksinim
Analizinin hazırlanması
Analiz Raporu
- Sistem Tasarımı
- Sistem Mimarisi Tasarımı
- Veri Tabanı Tasarımı
- Portal Arayüz Tasarımı
(Markalaştırma)
Başlangıç
Tarihi
Süre
Bitiş Tarihi
Firma
Başlangıç
Tarihi-1
15 gün
BaşlangıçTarihi1 + 15 gün
Firma
Başlangıç
Tarihi-2
15 gün
BaşlangıçTarihi2 + 15 gün
Firma
Başlangıç
Tarihi-3
95 gün
BaşlangıçTarihi3 + 95 gün
Başlangıç
Tarihi-4
5 gün
BaşlangıçTarihi4 + 5 gün
Uygulama Yazılımı
3
- Yazılım Geliştirme
Planının Hazırlanması
- Yazılım Geliştirilmesi
4
İşlev ve Performans Testleri
Bilgi
Teknolojileri ve
Projeler ve AB
Müdürlüğü Firma
5
Eğitimlerinin Verilmesi
Firma
Başlangıç
Tarihi-5
15 gün
BaşlangıçTarihi5 + 15 gün
6
Muayene & Kabul ile ilgili
raporların hazırlanması
Bilgi
Teknolojileri ve
Projeler ve AB
Müdürlüğü Firma
Başlangıç
Tarihi-6
5 gün
BaşlangıçTarihi6 + 5 gün
7
Portalin Kullanımına Açılması
Başlangıç
Tarihi-7
150
gün
Toplam Proje Süresi
Proje başlangıcından itibaren
Analiz bittikten sonra
Entegrasyon bittikten sonra
Testler bittikten sonra
30 gün
95 gün
5 gün
20 gün
Analiz
Entegrasyon
Testler
Eğitim ve
Raporlar
Süreç-1 & Süreç-2
Süreç-3
Süreç-4
Süreç-5 & Süreç-6
150 gün
Tablo: 2
Tarih
Genel Muayene & Kabul Tarihi
Garanti Süresinin 1. yılı sonunda
Garanti Süresinin 2. Yılı sonunda
Ödeme Oranı
(Toplam Sözleşme
Bedeli üzerinden)
(%)
90
5
5
100
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
387 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content