close

Enter

Log in using OpenID

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu - Latin Amerika Çalışmaları Araştırma

embedDownload
ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ
ÖZGEÇMĠġ
Adı, Soyadı: Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 22 Mayıs 1968
Öğrenim Durumu: Doktora
Yabancı Diller: İngilizce (KPDS 92.5), İspanyolca (KPDS 97.5).
EĞĠTĠM
Derece
İlkokul
Bölüm/Program
Ortaokul
Lise
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Tabiat Bölümü
Bölüm/Program
Batı
Dilleri
ve
Edebiyatları
(İspanyol
Dili ve Edebiyatı)
Batı
Dilleri
ve
Edebiyatları
(İspanyol
Dili ve Edebiyatı)
Batı
Dilleri
ve
Edebiyatları
(İspanyol
Dili ve Edebiyatı)
Kurum
Ahmet
Vefik
Paşa
İlkokulu,
Ankara
Colegio Internacional de Caracas,
Venezuela
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Yıl
1980
Ankara Üniversitesi
1996
Ankara Üniversitesi
2001
1983
1986
Yıl
1992
Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (özeti ekte) ve Tez DanıĢmanı : “General Rafael de
Nogales Méndez‟in „Cuatro Años Bajo la Media Luna‟ (Hilal Altında Dört Yıl) Adlı
Yapıtında Türkiye ve Türkler Hakkındaki GörüĢler ve Ġzlenimler”. Tez
DanıĢmanı: Prof. Dr. Yıldız Canpolat, 112 sayfa.
Doktora Tez BaĢlığı (özeti ekte) ve Tez DanıĢmanı : “Carlos Fuentes‟in Ġki
Romanında Meksika Tarihinin Yansımaları”. Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Ertuğrul
Önalp, 194 sayfa.
GÖREVLER
Görev
Unvanı
Uzman
Adayı
Araş.Gör.
Dr.Araş.Gör.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Görev Yeri
Yıl
T.C. Ziraat Bankası
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Üniversitesi,
Üniversitesi,
Üniversitesi,
Üniversitesi,
1992-1993
Dil
Dil
Dil
Dil
ve
ve
ve
ve
Tarih-Coğrafya
Tarih-Coğrafya
Tarih-Coğrafya
Tarih-Coğrafya
1
Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi
1993-2001
2001- 2005
2005- 2010
2010-…
ĠDARĠ GÖREVLER
Görev
Unvanı
Müdür
Anabilim
Dalı Başkanı
Anabilim
Dalı Başkanı
Başkan
Görev Yeri
Yıl
Ankara Üniversitesi, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika
Çalışmaları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İspanyol
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Uluslararası Latin Amerika ve Karayipler Çalışmaları
Federasyonu (FIEALC)
2009-...
2010-…
2012-…
2013-…
DanıĢma Kurulu Üyeliği:
Revista del Instituto Cervantes de Estambul, Mayıs 2003-Mayıs 2005 tarihleri arasında.
(3)
Yayın Kurulu Üyeliği:
Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela,
2007‟den beri. (3)
Son iki yılda verdiği Lisans düzeyindeki dersler :
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Güz
İleri Düzey Sözlü Anlatım
Latin Amerika Edebiyatına
Giriş
Orta Düzey Sözlü Anlatım
Çağdaş
Latin
Amerika
Edebiyatı
Güncel Anlatım
Latin Amerika Edebiyatına
Giriş
İlkbahar
Çağdaş
Edebiyatı
Güz
2010-2011
İlkbahar
2011-2012
Latin
Amerika
2
Teorik
4
4
4
4
Öğrenci
Sayısı
Uygulama
40
40
€
40
40
2
4
40
40
4
40
Son iki yılda verdiği Yüksek Lisans düzeyindeki dersler :
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Güz
2010-2011
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
Dersin Adı
Latin Amerika Vakainameleri I
Latin Amerika Vakainameleri
II
Latin
Amerika
Bağımsızlık
Süreci
Teorik
3
3
3
Latin Amerika Vakainameleri
II
3
Kolomb
öncesi
Güney
Amerika Medeniyeti
Latin Amerika Vakainameleri
II
3
Öğrenci
Sayısı
Uygulama
4
4
8
11
3
ESERLER LĠSTESĠ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Kutlu, Mehmet Necati, “España y los españoles en la obra de Yahya Kemal” (Yahya
Kemal‟in Eserlerinde İspanya ve İspanyollar), Revista del Instituto Cervantes de
Estambul, No. 5, Mayo 2003, s. 4-7.
A2. Kutlu, Mehmet Necati, “Los jenízaros y su representación en „Los baños de Argel‟ de
Cervantes” (Cervantes‟in „Cezayir Zindanları‟ Adlı Eserinde Yeniçeriler ve Temsilleri),
Revista del Instituto Cervantes de Estambul, No. 7, Septiembre 2004, s. 24-28.
A3. Kutlu, Mehmet Necati, “Subditos otomanos en América Latina, un documento y
algunas reflexiones sobre las causas de su emigración” (Latin Amerika‟da Osmanlı
Vatandaşları ve Göç Nedenleri Üzerine Bazı Düşünceler), Revista de Ciencias Sociales de
la Región Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela, No. 10, Enero-Diciembre 2005, s.
125-140. (A6 Kodlu yayının İspanyolca tercümesidir.)
A4. Kutlu, Mehmet Necati, “Visión de la Sublime Puerta Otomana de los Acontecimientos
del año 1898 en Cuba y su enviado especial: Enver Pacha” (Küba‟da 1898 Yılında
Yaşanan Olaylara Bab-ı Âlî‟nin Bakış Açısı ve Özel Temsilci Enver Paşa), Revista de
Ciencias Sociales de la Región Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela, No. 11, EneroDiciembre 2006, s. 105-118.
A5. Kutlu, Mehmet Necati, “Rafael de Nogales Méndez y sus andanzas en el Imperio
Otomano” (Rafael de Nogales Méndez ve Osmanlı Imparatorluğu‟ndaki Maceraları),
Cuadernos Americanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., No. 122,
Oct-Dic 2007, s. 39-53.
A6. Kutlu, Mehmet Necati, “Reflexiones Sobre el viaje de Francisco de Miranda al Imperio
Otomano” (Francisco de Miranda‟nın Osmanlı İmparatorluğu‟na Gerçekleştirdiği Seyahat
Hakkında Düşünceler), Espacio, Tiempo y Forma, Serie, IV, UNED, Madrid, 2007, s. 171186.
3
A7. Kutlu, Mehmet Necati, “Ottoman subjects in Latin America: an archive document and
some reflections on the probable causes of their immigration” (Latin Amerika‟da Osmanlı
Vatandaşları ve Muhtemel Göç sebepleri Üzerine Bazı Düşünceler), Archivum
Ottomanicum, Wiesbaden, No. 25, 2008, s. 233-244.
A8. Kutlu, Mehmet Necati- Gómez Abascal, Ernesto, “1898: Un Enviado del Sultán
Abdülhamit II en la Guerra de Cuba” (1898: Küba Savaşında Sultan II. Abdülhamit‟in Bir
Görevlisi), Cuadernos Turquinos, Vol. 1, No. 1, La Habana, Enero-Diciembre 2011, s. 1-8.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Kutlu, Mehmet Necati, “Francisco de Miranda‟nın Seyahatnamesi „Colombeia‟da
Türkiye ve Türkler”, Bahçeşehir Üniversitesi I. Uluslararası Tarih Sempozyumu: „Dünyada
Türk İmajı‟, 13-14 Mayıs 2004, Dünyada Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005.
B2. Kutlu, Mehmet Necati, “Período Otomano del Ilustre Caballero Venezolano Rafael de
Nogales, Mitos, Realidades y Un Documento Nuevo” (Venezuelalı Meşhur Şövalye Rafael
de Nogales‟in Osmanlı Dönemi, Mitler, Gerçekler ve Yeni Bir Belge), Eröffnung der
Feierlickeiten zum 130. Geburstag von Rafael de Nogales Méndez, 30 Nisan 2007, Otto
Braun Saal, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin.
B3. Kutlu, Mehmet Necati, “Relaciones turco-españolas en la Guerra Civil española”
(İspanyol İç Savaşı Döneminde Türk-İspanyol İlişkileri), Las Relaciones Turco-Españolas
a lo Largo de la Historia, Universidad Autónoma de Madrid-Embajada de Turquía en
Madrid, 13-14 Noviembre 2007, Madrid.
B4. Kutlu, Mehmet Necati, “Francisco de Miranda:un libertador de nuestra América en
Grecia” (Francisco de Miranda: Bizim Amerikamızın Bir Kurtarıcısı Yunanistan‟da),
“América Latina y el Mediterráneo: ideas en contacto”, Universidad Nacional y
Kapodistríaca de Atenas, 14-16 Octubre 2009, Atina.
B5. Kutlu, Mehmet Necati, “Başlangıcından XX. Yüzyıla Kadar Türk Latin Amerika
İlişkilerine Genel Bir Bakış ve Bazı Dönüm Noktaları”, Türk-Latin Amerika ve Karayipler
Forumu: Sosyoekonomik İşbirliği ve Kültürel Etkileşim, Bahçeşehir Üniversitesi, 8-11
Ekim 2009, İstanbul.
B6. Kutlu, Mehmet Necati, “Estambul a través de los siglos” (Yüzyılların Ötesinde
İstanbul), “Encuentro Colombia-Turquía”, Universidad EAFIT, 3-6 Septiembre 2013,
Medellín.
B7. Kutlu, Mehmet Necati, “La transición turca del Imperio a la República y Kemal
Atatürk” (Türkiye‟nin İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişi ve Kemal Atatürk), “Encuentro
Colombia-Turquía”, Universidad EAFIT, 3-6 Septiembre 2013, Medellín.
4
C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar:
C1. Kutlu, Mehmet Necati, Nogales Méndez, Un caballero andante en Turquía (Türkiye’de
Bir Gezgin Şövalye), Ediciones de la Embajada de Venezuela en Turquía, Ankara,
1998, 148 sayfa. (Yüksek Lisans tezinin çevirisi)
C2. Kutlu, Mehmet Necati, Türkiye’de Bir Gezgin Şövalye, Nogales Méndez, Gendaş
Kültür Yayınları, İstanbul, 2000, 138 sayfa. (Yüksek Lisans tezi)
C3. Kutlu, Mehmet Necati, Nâzım Hikmet Havana’da, Parantez Gazetecilik ve Yayıncılık,
İstanbul, 2003, 92 sayfa.
C4. Kutlu, Mehmet Necati, Tılsımdan İnanca, Başlangıcından XVII. Yüzyıla Kadar Latin
Amerika Edebiyatı, Cadde Yayınları, İstanbul, 2004, 265 sayfa.
C5. Kutlu, Mehmet Necati, İnançtan Başkaldırıya, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Latin
Amerika Edebiyatı, Özgür Yayınları, İstanbul, 2010, 96 sayfa.
Ç. Ulusal ya da uluslararası kitaplarda yazılan bölümler:
Ç1. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte), Nogales Méndez, visto por
propios y extraños (Yerli ve Yabancı Yazarların Gözüyle Nogales Méndez), Fundación
General de Nogales Méndez, Caracas, 2003, 442 sayfa.
Ç2. Kutlu, Mehmet Necati (Angel Gabilondo Pujol, Ender Arat, Pedro Martínez Montavez,
İlber Ortaylı, Sinan Kuneralp, Pablo Martín Asuero, Ertuğrul Önalp, Carmen Ruiz
Bravo Villasante, Rafael Carpintero, Gülışık Alkaç, Sedat Çilingir, María Jesús Horta
Sanz, Lütfü Tokatlıoğlu ve Çetin Altan ile birlikte), “Reflexiones Sobre las Relaciones
Hispano-Turcas Durante La Guerra Civil Española y un Hecho Representativo”
(İspanya İç Savaşı Dönemi İspanya-Türkiye İlişkileri Hakkında Düşünceler ve Bir
Örnek Olay), Las Relaciones Turco-Españolas a lo Largo de la Historia, Editorial TAM
S. L., Madrid, 2008, 262 sayfa.
Ç3. Kutlu, Mehmet Necati (Birgül Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu, Özden
Akın, Erel Tellal, Nuray Keskin, Tayfun Çınar, Uğur Ömürgönülşen ve Selin Esen ile
birlikte), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Yayınevi, Ankara, Şubat 2009, 735
sayfa.
Ç4. Kutlu, Mehmet Necati (Kaldone G. Nweihed ve Reinaldo Rojas ile birlikte), Bolívar y
Atatürk, Atatürk y Bolívar (Bolívar ve Atatürk, Atatürk ve Bolivar), Ministerio del
Poder Popular para la Educación Superior, Caracas, Abril 2009, 101 sayfa.
Ç5. Kutlu, Mehmet Necati (Şebnem Atakan, Erkan Yurtaydın, Özlem Kaygusuz, Nazan
Çiçek ve Gökhan Erdem ile birlikte), Osmanlı İmparatorluğu- Latin Amerika (Başlangıç
Dönemi), Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü, Ankara, Şubat 2012, 439 sayfa.
Ç6. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte), “La enseñanza del español a
nivel académico en Turquía y el papel de la Universidad de Ankara” (İspanyolcanın
Türkiye‟de Akademik Düzeyde Öğretimi ve Ankara Üniversitesi‟nin Rolü), El Español:
Territorio de Encuentros (İspanyolca, Buluşmaların Alanı), Editorial Universitaria
<<San Clemente de Ojrid>>, Sofia, 2012, 760 sayfa.
5
Ç7. Kutlu, Mehmet Necati-Neslihan Kadıköylü (Birçok yazarla birlikte), “ABD‟nin
Meksika‟ya Askeri Müdahalelerine Dair Bir Deneme”, ABD’nin Askeri Müdahaleleri,
1801’den Günümüze, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2013, 574 sayfa.
Ç8. Kutlu, Mehmet Necati-Fatma Öznur Seçkin (Birçok yazarla birlikte), “Bir Latin
Amerika Ülkesi Olarak Şili ve 1891 Yılında Yaşanan ABD Müdahalesine Dair Bir
Deneme”,
ABD’nin Askeri Müdahaleleri, 1801’den Günümüze, Kaynak Yayınları,
İstanbul, 2013, 574 sayfa.
Ç9. Kutlu, Mehmet Necati (Mutlu Yılmaz, Paulino Toledo, Öznur Seçkin ile birlikte) Piri
Reis En América Latina a los 500 Años de su Mapamundi (Dünya Haritasının 500.
Yılında Piri Reis Latin Amerika’da), Publicaciones del Centro de Estudios
Latinoamericanos, Buenos Aires, 2013, 194 sayfa.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Kutlu, Mehmet Necati, “Carlos Fuentes ve İki Romanında Biçim Özellikleri (Deri
Değiştirmek ve Artemio Cruz‟un Ölümü)”, TÖMER Dil Dergisi, Sayı 120, Mayıs-Haziran
2003, s. 41-56. (Doktora tezinden üretilmiş makale)
D2. Kutlu, Mehmet Necati, “Luis Cernuda ve Sürgün”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 13,
Eylül 2003, s. 91-98.
D3. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanyol Arşiv Belgelerine Göre 1795 Yılında Orta Amerika‟da
Tutuklanan Bir Osmanlı Hekimi ve Kullandığı Tedavi Yöntemleri”, Bilge, Yayın Tanıtım
Tahlil, Eleştiri Dergisi, Sayı 39, Kış 2004, s. 29-33.
D4. Kutlu, Mehmet Necati, “Osmanlı‟dan Cumhuriyete Uzanan Kuşağın Şair Diplomatı:
Yahya Kemal ve Eserlerinde İspanya”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, Sayı 15, 2004, s. 289-308.
D5. Kutlu, Mehmet Necati, “Yeni Bilgiler Işığında Rafael de Nogales Méndez”, Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, Sayı 16,
2004, s. 191- 213.
D6. Kutlu, Mehmet Necati, “Osmanlı Hilalinin Altında Bir Venezuelalı ve Anlatılarında Yer
Alan 1915 Yılı Olayları Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/2, 2006, s. 163- 179.
D7. Kutlu, Mehmet Necati, “Neden Edebiyat Sorusuna Latin Amerika‟dan Bir Yanıt:
Gabriel García Márquez”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 22, Haziran 2008, s. 81-86.
D8. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanyol Casusu Domingo Badía‟nın Gözüyle XIX. Yüzyılda
İstanbul‟da Toplumsal Yaşam”, Türk Yurdu, Cilt 33, Sayı 310, Haziran 2013, s. 291-296.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Kutlu, Mehmet Necati, “İki Batılı Gezgine Göre XX. Yüzyıl Başında Eyüp ve Çevresi”,
Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1999, İstanbul,
Tebliğler, s. 332-337.
6
E2. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanyol Belgelerine Göre İspanya Nezdinde Görevlendirilen
İlk Osmanlı Elçisi Ahmet Vasıf Efendi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan
Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2000, İstanbul, Tebliğler, s. 106-111.
E3. Kutlu, Mehmet Necati, “Latin Amerikalı Gezginlerin Gözüyle
Süleymaniye Ulusal Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, İstanbul.
Süleymaniye”,
E4. Kutlu, Mehmet Necati, “Başlangıcından XX. Yüzyıla Kadar Türk-Latin Amerika
İlişkilerine Genel Bir Bakış ve Bazı Dönüm Noktaları”, Latin Amerika Çalıştayı, T.C.
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-Ankara Üniversitesi Latin
Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22-23 Kasım 2012, Ankara.
F. Diğer yayınlar :
F1. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanya İç Savaşı‟nın 63. Yılında Moskova Çocukları”, Mülkiye
Dergisi, Ankara, Ocak-Şubat 2000, s. 221-236.
F2. Kutlu, Mehmet Necati, “Venezuela: Alışılmadık Bir Siyasal-Sosyal Olay”, Kamu
Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara, Mayıs 2000, s. 8-12.
F3. Kutlu, Mehmet Necati, “Geçmişin ve Günümüz Gerçeklerinin Işığında İspanyolcanın
Ülkemizdeki Görünümü”, Tömer Dil Dergisi, Sayı 106, Ankara, Ağustos, 2001, s. 54-60.
F4. Kutlu, Mehmet Necati, “Labirentindeki Venezuela”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi,
Yıl 3, Sayı 10, Ankara, Haziran 2002, s. 44-48.
F5. Galeano, Eduardo, Gölgede ve Güneşte Futbol, Çevirenler: Ertuğrul Önalp-Mehmet
Necati Kutlu, Can Yayınları, İstanbul, 1998, 264 sayfa.
F6. XX. Yüzyıl Latin Amerika Öyküleri (Seçki), Derleyen ve çeviren: Mehmet Necati Kutlu,
Oknos Yayınları, Ankara, 1999, 85 sayfa.
F7. Şili Öyküleri (Seçki), A.Ü. D.T.C.F, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim
Elemanları ile Ortak Çalışma, Şili Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2000, 255 sayfa.
F8. Yedi Şilili Şair (Seçki), A.Ü. D.T.C.F, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim
Elemanları ile Ortak Çalışma, Şili Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2002, 216 sayfa.
F9. Miranda, Francisco de, Venezuelalı General Miranda’nın Türkiye Anıları, Çeviren:
Mehmet Necati Kutlu, Türkiye‟deki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yayınları,
Ankara, 2004, 160 sayfa.
F10. Morales Lezcano, Victor, “İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye: Bir İspanyol
Yaklaşımı”, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt X, Sayı
29, Ankara, Temmuz 1994, s.417-427.
F11. Bunes de Ibarra, Miguel Angel, “Barbaros Hayrettin Paşa ve Mağrib‟in
Osmanlılaşması”, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi, (OTAM) Dergisi, Sayı 12, Ankara, 2001.
F12. Kutlu, Mehmet Necati, “İkinci Türkiye Notları”, Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan
Yayınevi, Ankara, 1994, s. 187-194.
7
F13. Önalp, Ertuğrul - Kutlu, Mehmet Necati, “Miguel de Cervantes‟in Yaşamının İlk
Dönemi ve Esaret Yılları”, Kitap-lık, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 84, İstanbul, Haziran-2005,
s. 88-98.
F14. Nweihed, Kaldone G., Küreselleşme, İki Yüze Bir Maske, (Editör: Mehmet Necati
Kutlu), Memleket Yayınları, Ankara, Şubat 2007.
F15. Saramago, José, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu,
Merkez Kitapçılık Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, 206 sayfa.
F16. Hernández, José, Martín Fierro, Çevirenler: Ertuğrul Önalp-Mehmet Necati Kutlu,
Türkiye‟deki Arjantin Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2007, 110 sayfa.
F17. Gómez Abascal, Ernesto, Havana’da Türk Tutkusu; 1898, Çevirenler: Mehmet
Necati Kutlu-Ceren Karaca, Everest Yayınları, İstanbul, 2009, 282 sayfa.
F18. Nweihed, Kaldone G.; Rojas, Reinaldo; Kutlu, Mehmet Necati; Bolivar ve Atatürk,
Atatürk ve Bolivar, (Editör: Mehmet Necati Kutlu), Türkiye‟deki Venezuela Bolivar
Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, Nisan 2009.
F19. Kutlu, Mehmet Necati, Basından ve Edebiyat Eserlerinden Örneklerle İspanyolca
Deyimler Sözlüğü, Özgür Yayınları, İstanbul, Temmuz 2010.
F20. Grau, Alpidio Alonso, Seyrettiğim Tembel Güneşler, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu,
Jose Marti Küba Dostluk Derneği Yayınları Yayınları, İstanbul, 2010.
Uluslararası Atıflar
[Un caballero andante en Turquía (C1.) adlı kitaba]
F21. Jasmina Jäckel de Aldana, “Del aventurero trotamundos al heroe nacional
venezolano”, Nogales Méndez visto por propios y extraños, Fundación General Rafael de
Nogales Méndez, Caracas, 2003, s. 352.
F22. Leonardo Altuve Carrillo, “Yo fuí embajador de Pérez Jimenez”, Nogales Méndez
visto por propios y extraños, Fundación General Rafael de Nogales Méndez, Caracas,
2003, s. 85.
F23. Luis Hernández Contreras, “Rafael de Nogales Méndez (1877-1937): Cronología”,
Nogales Méndez visto por propios y extraños, Fundación General Rafael de Nogales
Méndez, Caracas, 2003, s. 415.
F24. Mirela Quero de Trinca, Rafael de Nogales Méndez, Editora El Nacional, Caracas,
2005, s. 109, 120.
F25. Jaime Krejner-Margarita Wolman Krejner, Tierra Santa y El Nuevo Mundo Durante
El Imperio Otomano (Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yenidünya ve Kutsal Topraklar),
Fundación Internacional Raoul Wallenberg-Casa Argentina En Tierra Santa, Buenos Aires,
2007, s. 16, 20, 50, 99.
F26. Kim Mc. Quaid, The Real and Assumed Personalities of Famous Men: Rafael De
Nogales, T. E. Lawrence, and the Birth of the Modern Era, Gomidas Institute, London,
2010, s. 21.
8
[“Reflexiones Sobre las Relaciones Hispano-Turcas Durante La Guerra Civil
Española y un Hecho Representativo” (Ġspanya Ġç SavaĢı Dönemi ĠspanyaTürkiye ĠliĢkileri Hakkında DüĢünceler ve Bir Örnek Olay), (Ç4.) baĢlıklı kitap
bölümüne]
F27 Dimitris Filippis , “Grecia Mediterráneo y America Latina, en la Guerra Civil
Española”, América Latina y el Mediterráneo: Ideas en Contacto, Ediciones del Orto,
Madrid, 2011, s. 322, 323.
[“Rafael de Nogales Méndez y sus andanzas en el Imperio Otomano” (Rafael de
Nogales Méndez ve Osmanlı Imparatorluğu‟ndaki Maceraları), (A5) BaĢlıklı
Makaleye]
F28 Kaldone G. Nweihed, Reencuentro con Nogales, La Historia de una Investigación,
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, San Cristobal, 2012, s. 389-391
Ulusal Atıflar
[Türkiye’de Bir Gezgin Şövalye(C2) adlı kitaba]
F29. Dr. Hasan Oktay, “The Assasination of the Mayor of Van Kapamacıyan by the
Tashnak Committee”, Rewiew of Armenian Studies, Volume 1, No:1, Ankara, 2002, s. 84.
F30. Dr. Ahmet Tetik, “Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Subay: Rafael de Nogales
Mendez”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 383, Ocak 2005, s.124, s. 126.
F31. Özgür Gökmen, “Unutulmuş Bir Risaleyi Hatırlamak”, Toplumsal Tarih, Sayı 143,
Kasım 2005, s. 44, 45, 48.
F32. Kaldone G. Nweihed, “The World of Venezuelan Nogales Méndez-Venezuelalı
Nogales Bey‟in Dünyası”, Türkiye‟deki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Yayınları, 2005, s. 35, 93, 179.
[Nâzım Hikmet Havana’da(C3) adlı kitaba]
F33. Mehmet Ergün, “Nâzım Fidel‟e <Barış Ödülü> Verdi mi?”, Akşam-lık Kültür Sanat ve
Kitap Dergisi, Sayı 70, 5 Eylül 2003, s. 8-9.
[Yeni Bilgiler Işığında Rafael De Nogales Méndez(D5) baĢlıklı makaleye]
F34. Özgür Gökmen, “Unutulmuş Bir Risaleyi Hatırlamak”, Toplumsal Tarih, Sayı 143,
Kasım 2005, s. 48.
F35. Hüseyin Güngör Şahin, “Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael
de Nogales Mendez”, Turkish Studies, Volume 8/7, Summer 2013, s. 566.
9
[Ġspanyol ArĢiv Belgelerine Göre 1795 Yılında Orta Amerika‟da Tutuklanan Bir
Osmanlı Hekimi ve Kullandığı Tedavi Yöntemleri (D3) baĢlıklı makaleye]
F36. Haldun Eroğlu, “Klasik Dönemde Osmanlı Devleti‟nin İstihbarat Stratejileri”, Ankara
Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXII, s. 34, (Ankara 2003), s. 32.
[“Ġspanyol Belgelerine Göre Ġspanya Nezdinde Görevlendirilen Ġlk Osmanlı Elçisi
Ahmet Vasıf Efendi” (D3) baĢlıklı bildiriye]
F37. Şebnem Atakan, “Federico Gravina‟nın Anılarındaki Üsküdar”, Özgür Edebiyat
Dergisi, Yıl 3, Sayı 18, (İstanbul 2009), s. 119.
[“Visión de la Sublime Puerta Otomana de los Acontecimientos del año 1898 en
Cuba y su enviado especial: Enver Pacha” (A5) baĢlıklı makaleye]
F38. Yana Brossard Reyes, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmanlı
İmparatorluğu ile Küba arasında Köprü oluşturan Olaylar” başlıklı yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 75.
[Kutlu, Mehmet Necati, “Súbditos otomanos en América Latina, un documento y
algunas reflexiones sobre las causas de su emigración” (Latin Amerika‟da
Osmanlı VatandaĢları ve Göç Nedenleri Üzerine Bazı DüĢünceler) A3 baĢlıklı
makaleye]
F39. Yana Brossard Reyes, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmanlı
İmparatorluğu ile Küba Arasında Köprü Oluşturan Olaylar” başlıklı yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 34.
[Kutlu, Mehmet Necati, (Birgül Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu,
Özden Akın, Erel Tellal, Nuray Keskin, Tayfun Çınar, Uğur ÖmürgönülĢen ve
Selin Esen ile birlikte), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri] Ç2 baĢlıklı kitap
bölümüne (2004 Baskısına)]
F40. M. Murat Özer, “Arjantin Kolluk Teşkilatı”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 8 (3-4), 2006,
s. 99-112.
F41. Süleyman Yaman Koçak-Ali Ekşi, “Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinden
Türkiye‟de Yerel Yönetimler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs
2010, s. 295-307.
[Osmanlı Hilalinin Altında Bir Venezuelalı ve Anlatılarında Yer Alan 1915 Yılı
Olayları Hakkında Bazı Değerlendirmeler(D6) baĢlıklı makaleye]
F42. Hüseyin Güngör Şahin, “Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael
de Nogales Mendez”, Turkish Studies, Volume 8/7, Summer 2013, s. 576.
G. Diğer Akademik Değerler :
G1. Uluslararası Kongre ya da Sempozyum Düzenleme ve Bildiri Kitabının Editörlüğünü
Yapma: “II Jornadas de Historia Hispano Turca”, 3-7 Octubre 2005, Çolaklı/ Antalya (Dr.
Pablo Martín Asuero ile Birlikte).
G2. Uluslararası Kongre ya da Sempozyumda Oturum Başkanlığı: “II Jornadas de Historia
Hispano Turca”, 3-7 Octubre 2005, Çolaklı/ Antalya, Sesión 5 (5. Oturum).
10
G3. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Neslihan Kadıköylü, “Martín Luis
Guzmán ve „La Sombra del Caudillo‟ Adlı Eserinde Tarihsel Gerçeklik”, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.
G4. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Burcu Tekin, “Zoé Valdés ve
Eserlerinde Kadın Erkek İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,
2009.
G5. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Yoenia Valido Santiesteban,
“Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Küba İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2010.
G6. Yönetiminde tamamlanan Araştırma Projesi: “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin
Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi, Ankara, 2011.
G7. Ulusal Kongre ya da Sempozyumda Oturum Başkanlığı: “Latin Amerika Çalıştayı”,
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-Ankara Üniversitesi
Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22-23 Kasım 2012, Ankara, 1.
Oturum.
G8. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Gülşah Pilpil Yöney, “Kitlelerin Afyonu
Futbolun Latin Amerika Edebiyatındaki Yankıları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2012.
G9. Yönetiminde tamamlanan Araştırma Projesi: “Dünya Haritasının 500. Yılında Piri Reis
Latin Amerika‟da”, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)
Türkiye Milli Komisyonu ve Arjantin La Plata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir, Ankara, 2013.
G10. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Latin Amerika Siyasetinde Dönüm Noktaları ve
Günümüz Siyasetine Genel Bakış”, Bahçeşehir Üniversitesi, Hükümet Liderlik Okulu,
Diplomat Okulu 5, İstanbul, 02 Kasım 2013.
11
Ek: Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri:
Yüksek Lisans Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı: “General Rafael de Nogales
Méndez‟in „Cuatro Años Bajo la Media Luna‟ (Hilal Altında Dört Yıl) Adlı
Yapıtında Türkiye ve Türkler Hakkındaki GörüĢler ve Ġzlenimler”. Tez
DanıĢmanı: Prof. Dr. Yıldız Canpolat, 112 sayfa.
ÖZET:
Rafael de Nogales Méndez, Venezuela vatandaşı bir asker ve yazardır. 1877-1937
yılları arasında yaşamış ve “Cuatro años bajo la media luna” (Hilal Altında Dört Yıl) adlı
yapıtında Osmanlı Ordusu‟nda subay olarak görev yaptığı 1915-1919 yılları arasındaki
anılarını kaleme almıştır. Anılan dönem Osmanlı İmparatorluğu‟nun yıkılış dönemine denk
geldiğinden ve Nogales Birinci Dünya Savaşı‟na Osmanlı Ordusu saflarında katılan tek
Latin Amerikalı olduğundan, söz konusu anıların tarihsel değeri yüksektir.
Bu tez çalışması yazar ve yapıtı hakkında bilimsel metodlar kullanılarak ve tarafsız
gözle yapılan ilk çalışmadır. Eser kapsamından seçilen ve tez çalışmasının altbaşlıklarını
oluşturan konular şunlardır: Rafael de Nogales Méndez‟in Yaşamı, Türklerde Askerlik, Din,
Gelenek ve Görenekler, Türk Kadını ve Toplumsal Konumu, Nogales‟in Dönemin Devlet
Adamları ve Askerleri Hakkındaki Görüşleri, Azınlıklar ve Faaliyetleri. Ayrıca, tez
çalışmasının ilk bölümünde gezi yazıları ile dönemin siyasal ve toplumsal durumuyla ilgili
bilgilere de yer verilmiştir.
Doktora Tezi ve DanıĢmanı: “Carlos Fuentes‟in Ġki Romanında Meksika Tarihinin
Yansımaları”. Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Ertuğrul Önalp, 194 sayfa.
ÖZET:
Bu tez çalışması Türkiye‟de Meksika edebiyatı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ilk
doktora çalışmasıdır. Tezin kapsamı, Carlos Fuentes ve iki eserinde Meksika‟nın
geçmişinin yansımaları olarak olarak belirlenmiştir.
Araştırma sırasında, seçilen eserlerdeki toplumsal, kültürel ve siyasal bazdaki
tarihsel yansımalar tespit edilmeye çalışılmış ve gerek “Artemio Cruz‟un Ölümü” gerekse
“Deri Değiştirmek” adlı eserde Meksika, Latin Amerika ve genelde dünya tarihinden
somut yansımalar kaydedilmiştir. Araştırma kapsamının dışında kalmaları sebebiyle genel
dünya tarihinden yansımaların hemen hemen hiçbiri, Latin Amerika tarihinden
yansımaların ise birçoğu çalışmada dikkate alınmamıştır.
Araştırma sırasında varılan sonuçların içinde belki de en ilgi çekici olanı Meksika ile
Türkiye‟nin benzer toplumsal, siyasal ve kültürel özellikler göstermeleri olmuştur. Aynı
şekilde, iki ülkede yaşanmış ve yaşanmakta olan toplumsal, ekonomik ve siyasal
sorunların önemli bir kısmının ortak özellikler gösterdiği de dikkati çekmiştir.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content