close

Вход

Log in using OpenID

- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık

embedDownload
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
1
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Hristiyanlık
* Günümüzde yaşayan ilahi
dinlerden biri de Hristiyanlıktır. Hz.
İsa tarafından tebliğ edilen bu din,
daha sonra insanlar tarafından asıl
halinin bozulmasıyla özelliğini
kaybetmiştir. İsevilik ve Nasranilik
olarak da adlandırılır.
2
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hz. İsa(Mesih), Filistin’de Nasıra
isimli köyde doğmuştur. Bir mucize
olarak babasız dünyaya gelmiştir.
Annesinin adı Meryem’dir.
* Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde Allah
tarafından kendisine peygamberlik
görevi verilmiştir. O da insanları
Allah’a inanmaya davet etmeye
başlamıştır. Onun davetine
başlangıçta on iki kişi inanmıştır.
Bunlara “havari” denilmiştir.
3
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’dir.
Hz. İsa zamanında yazıya
geçirilmeyen İncil, daha sonra da aslı
değiştirilerek yazılmıştır. Böylece
yüzlerce İncil ortaya çıkmıştır. Matta,
Markos, Luka ve Yuhanna isimli
kişiler tarafından yazılan ve
yazarlarının adıyla anılan dört adet
İncil en meşhurlarıdır. İncile “yeni ahit”
de denmektedir.
4
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlıkta inanç esaslarının
temelini teslis inancı oluşturur. Teslis,
“üçlü tanrı inancı” demektir. Teslisin
unsurları Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh’tur. Baba, Evrenin yaratıcısı, her
şeyin sahibi olan Tanrı’dır. Oğul, Hz.
İsa, Hristiyanlara göre Tanrı’nın oğlu
ve kurtarıcı kabul edilir. Kutsal Ruh ise
Tanrı’nın vahyini kiliseye iletmekle
görevli, seçilmiş kişileri yönlendiren
tanrı nefesidir. Yaptıkları kiliselerin
mimarisine teslis inancı yansır.
5
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlar; meleklere, kadere ve
öldükten sonra dirilmeye inanırlar.
Hz. Muhammed’in dışındaki
peygamberlerin peygamberliğini
kabul ederler.
6
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanların ibadetleri günlük,
haftalık ve yıllık olmak üzere üçe
ayrılır. Günlük ibadetler sabah
akşam, haftalık ibadetler pazar
günü, yıllık ibadetler de dinî
bayramlarda yapılır. En önemli dini
bayramları paskalya ve noeldir.
* Hristiyanların ibadet yeri kilise ve
katedraldir. Din adamlarının eğitildiği
yerlere ise manastır adı verilir.
Kiliselerde bulunan çanlarla ibadete
çağrı yapılır.
7
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Din adamlarına papaz veya rahip adı
verilir.
* Hz. İsa’nın idam edildiğine inandıkları
çarmıh (haç), hem Hristiyanlığın hem
de kilisenin sembolüdür.
* Günah çıkarma ve dinden dışarı
çıkarma anlamına gelen aforoz etme
ritüelleri vardır.
8
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlar; meleklere, kadere ve
öldükten sonra dirilmeye inanırlar.
Hz. Muhammed’in dışındaki
peygamberlerin peygamberliğini
kabul ederler.
* Hristiyanlığa göre bütün insanlar
günahkâr olarak doğarlar. Bu
nedenle bütün doğan çocuklar,
kutsal su ile yıkanarak
günahlarından arındırılır. Buna
vaftiz ayini denir.
9
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlıkta zamanla farklı
anlayışlar meydana gelmiş bunun
sonucunda da birçok mezhep ortaya
çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri
Katoliklik, Ortodoksluk ve
Protestanlık mezhepleridir.
* Roma’daki Vatikan Katoliklerin,
çeşitli ülkelerdeki Patrikhaneler ise
Ortodoksların dünyadaki dini
merkezleridir. Protestanların belli bir
merkezi yoktur.
10
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 899 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа