close

Enter

Log in using OpenID

Aralık Ayı Meclis Kararları

embedDownload
KARAMAN
BELEDİYE MECLİS KARARLARI
MECLİS BAŞKANI
:ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
KATİPLER
:FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL
GELEN ÜYELER
: ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR
MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI
- LEYLA BENDER – TURGAY BAŞ - REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN - RECEP
OĞUZCAN - BEYTULLAH KARAKAŞ - RAMAZAN ÖZBAY – ABDULLAH BAĞIRGANMUSTAFA ÖKTEM - MUSTAFA ALTIN - AHMET KAPAR - HÜSEYİN GÖKTAŞ - FAHRİ
ÇATAV - ZEKERİYA YILDIZ - AHMET HAMDİ KÜLAHÇI - MEHMET ALİ KAMER - KEMAL
KÖSE - MUZAFFER UYSAL - KASIM KİRİŞ - MUZAFFER KARA - RAMAZAN ERYİĞİT –
MEHMET ERMAN KOYUNCU
GELMEYEN ÜYELER
: --------
TOPLANTI TARİHİ
: 01.12.2014
TOPLANTI DÖNEMİ
: OLAĞAN- ARALIK -1. BİRLEŞİM
SAYI
: 11
MECLİS KARARLARI
BİLGİ – 452
Belediye Meclisinin 08.08.2008 tarih ve 2 sayılı kararı ile Okul Servisi TaĢımacılığı yapan
araçlara verilecek olan plakaların sayısı tespit edilmiĢtir. Belediyemiz sınırları içinde Okul sayısı
ve öğrenci sayısı arttığından Okul Servisi TaĢımacılığı yapan araçlara verilecek olan plakaların
sayısının belirlenmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Dede Rıza AKGÜL
‟un yazılı tekliflerinin Meclis Gündemine 5393 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile Belediye
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8. Ve 11. Maddesi gereğince oylamıĢ ve konunun gündeme alınmasına;
Oy birliğiyle karar verildi.
BİLGİ – 453
Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı‟nın 27.08.2014 tarih ve 1096 sayılı yazılarına istinaden
; Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Ġlgi yazı gereği 5393 Sayılı Belediye Kanunu‟nun 18. Maddesinin (p) bendine istinaden, ilgili
kanun maddesinde sayılan; karĢılıklı iĢbirliği yapılması, kardeĢ kent iliĢkilerinin kurulması,
ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve
projeler gerçekleĢtirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma,
kiralama veya tahsis etmek için, Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı Belediyemiz ile kardeĢ
belediye olmak amacı ile Belediye Meclisi tarafından aldıkları 05/08/2014 tarih ve 25 nolu karar
ile Belediyemiz ile Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığının kardeĢ kent olması konusunun
1
Meclis Gündemine 5393 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile Belediye ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8.
Ve 11. Maddesi gereğince oylamıĢ ve konunun gündeme alınmasına; Oy birliğiyle karar verildi.
BİLGİ – 454
1-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Konya 2. Ġdare Mahkemesinin 2013/1448 Esas Sayılı Mahkeme Dosyası üzerinden Mustafa
ġĠMġĠR tarafından Belediyemize karĢı açılan davada, mülkiyeti davacıya ait Karaman Merkez
Hacıcelal Mahallesi 52 Ada 3 Parsele kayıtlı taĢınmazın imar planında yeĢil alan içerisinde
kaldığı, bu durumun yaklaĢık 30 yıldır devam etmesine rağmen kamulaĢtırma iĢleminin
yapılmadığı dile getirilerek kamulaĢtırılması yapılmayan taĢınmaza karĢılık 10.000 TL tazminat
talebinde bulunulmuĢtur. 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” baĢlıklı
18/h maddesinde; “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava
konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.”
hükmü bulunmaktadır. Konunun bu mevzuat hükmü doğrultusunda Belediye Meclisimizce
değerlendirilerek, davanın kabul edilip edilmeyeceği yönünde karara bağlanması için Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği konusu 11. Maddesi gereğince Belediye Meclis gündemine
alınmıĢtır.
2- Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti.‟ nin 01/12/2014 Tarih ve ….. Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine
istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti. Mülkiyetinin Ģirketlerine ait olduğu 4313 ada 5 no‟lu
parseldeki sosyal kültürel tesis alanı olduğundan bahsettikleri arsaları için, diğer tip konut ve
ticari alanlarda 1500 m² yi geçmesi durumunda kullandığı ek bonus hakkından plan notlarında
bulunmadığından dolayı faydalanamadıklarını belirterek bu konudaki mağduriyetlerinin
giderilmesi talebi konusunun; Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği konusu 11. Maddesi
gereğince Belediye Meclis gündemine alınmıĢtır.
3-) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi‟ nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararları ile; „Hamidiye
Mahallesi, 2921 ada 166 no‟ lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi Ulu Camii projesinin
mevcut arsa sınırlarına sığmaması sebebiyle; kuzeyinde bulunan 354, 356 ve 2921 ada 87 no‟ lu
parseldeki taĢınmazlara ulaĢım sağlayacak Ģekilde yol bırakılarak dini tesis alanının kuzeye
doğru kaydırılması, 2921 ada 167 no‟ lu parselde bulunan Akaryakıt Ġstasyonunu ayıran ifraz
hattının (2921 ada 167 no’ lu parsel sahibinin muvaffakatı alınmak şartıyla) kuzeye
kaydırılarak 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında N30-D-10-B imar paftasında, 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında N30-D-10-B-4-A ve N30-D-10-B-4-D imar paftalarında gösterildiği
Ģekilde yaptırılan NĠP-114,12 ve UĠP-119,5 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının yukarıda
bahsedilen Ģekilde Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğünce düzenlendikten sonra uygun
olduğuna‟ denmektedir. Müdürlüğümüzün 11/11/2014 Tarih ve 43247222-2/3050 Sayılı Yazısı.
gereğinin yapılması istenmiĢ olup, Plan Proje Müdürlüğü‟ nün 28/11/2014 Tarih ve
25680596/73 Sayılı Yazısı ile gelen imar plan değiĢikliği dosyasında Karaman Belediye Meclisi‟
nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararları da geçen muvafakatın parsel sahibi tarafından
verilmediğinden dolayı olmadığı görülmüĢtür. Ġmar plan değiĢikliğine yönelik alınan meclis
kararı eksik kaldığından konunun Belediye Meclisi‟nde görüĢülerek Karaman Belediye Meclisi‟
nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı
2
kararların değiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği, imar plan değiĢikliğinin bahsedilen muvafakat
olmadan da onaylanıp onaylanamayacağı hususları ile 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili
yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusunun; Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliği konusu 11. Maddesi gereğince Belediye Meclis gündemine alınmıĢtır.
KARAR - 455
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine
göre Norm Kadro Standart cetvelinde belirtilen Memur Norm Kadro Standardının %20‟ sini
geçirmemek üzere bulunacak sayının tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına
göre meclis tarafından belirleneceğinden ve 5620 sayılı yasanın 3. maddesi 2. fıkrasının c bendi
gereğince mevsimlik ve kampanyalı iĢlerde 1 mali yılda 6 aydan az ( 5 ay, 29 gün ) olmak üzere
vize edilerek geçici iĢ pozisyonlarında iĢçi çalıĢabilir denildiğinden,
2015 yılı için Belediyemizde mevsimlik ve kampanyalık iĢlerde çalıĢtırılmak üzere 66 adet
geçici iĢçi için gerekli olan 792 adam/ay vizesine, Meclisimizce gerekli iznin verilmesine;
Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR - 456
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
S.S. 2 Nolu Minibüs Kooperatif DolmuĢ Durağı BaĢkanlığı Ġlimiz Minibüs hatlarının geçiĢ
güzergahlarındaki bazı ara geçiĢlerinin imar durumuna göre kapatılması ile birlikte
güzergahlarda sıkıntılar meydana gelmiĢtir. Bu nedenle imar planının gözden geçirilerek tekrar
ara geçiĢlerin eski haline gelmesi talebi konusunun Ġdari ĠĢler ve Ġmar ĠĢleri Komisyonlarına
havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR - 457
Ġtfaiye Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğünün Ġç Hizmet Yönergesinin Ġdari ĠĢler Komisyonuna
havale edilmesine ;Oy birliğiyle karar verildi
KARAR - 458
Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve Bilgi- 452 sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ;
Belediye Meclisinin 08.08.2008 tarih ve 2 sayılı kararı ile Okul Servisi TaĢımacılığı yapan
araçlara verilecek olan plakaların sayısı tespit edilmiĢtir. Belediyemiz sınırları içinde Okul sayısı
ve öğrenci sayısı arttığından Okul Servisi TaĢımacılığı yapan araçlara verilecek olan plakaların
sayısının belirlenmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Dede Rıza AKGÜL
‟un yazılı tekliflerinin Ġdari ĠĢler Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR - 459
Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve Bilgi - 453 sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ;
Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı‟nın 27.08.2014 tarih ve 1096 sayılı yazılarına istinaden;
Belediyeler arasında karĢılıklı iĢbirliği yapılması, kardeĢ kent iliĢkilerinin kurulması, ekonomik
ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleĢtirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya
3
tahsis etmek için, Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı Belediyemiz ile kardeĢ belediye
olmak amacı ile Belediye Meclisi tarafından aldıkları 05/08/2014 tarih ve 25 nolu karar ile
Belediyemiz ile Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığının kardeĢ kent olmasına ; 5393 sayılı
yasanın 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince ;Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR - 460
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‟nün 23.10.2014 tarih ve 329/3330 sayılı yazılarına
istinaden;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Zembilli Mahallesi, 3553 ada 509 no‟lu parselin mülkiyeti Karaman
Belediyesine ait olup, 188298/270335 oranındaki hissesinin Maliye Hazinesi adına bedelsiz
devrinin yapılması konusunun Ġmar ĠĢleri Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale
edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR - 461
Mehmet Cem ÖZER‟ in 19/11/2014 Tarih ve 8593 Evrak Kayıt Sayılı Ġtiraz Dilekçesine
istinaden; Ġmar ve Ģehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi‟ nin 10/10/2014 Tarih 408 ve 409 Sayılı Kararları ile hazırlanarak
onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde; 2394 ada 4 no‟lu parselin mülk sahibi
olunduğundan bahsederek 2394 ada 5 ve 6 no‟ lu parsellerin trafo alanından çıkarılarak „T1 Lejantlı
Ticaret Alanı‟ na çevrilmesi yönünde yapılan imar plan tadilatına hem kiĢisel rant kaybından bahsederek
mağdur olunacağı hem de ilgili kurumlarla herhangi bir yazıĢma yapılmadan plan değiĢikliğine
gidildiği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde bahsedilen Ģekilde kaldırılan donatı alanının yerine
baĢka bir alan önerilmediği gerekçeleriyle yer alan itirazın değerlendirilmesi için konunun Ġmar
ĠĢleri Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 462
Halil DOĞAN ve Ahmet Hilmi DOĞAN‟ ın 03/11/2014 Tarih ve 8077 Evrak Kayıt Sayılı Ġtiraz
Dilekçesi ve Karaman Ġl Özel Ġdaresini‟ nin 19/11/2014 Tarih ve 51836043-754-9322 Sayılı
Ġtiraz Dilekçelerine istinaden ; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi‟ nin 10/10/2014 Tarih 398 ve 399 Sayılı Kararları ile hazırlanarak
onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde, 4613 ada 20 no‟lu parselin daha önce E:0.50
Hmax: 7.50 YapılaĢma koĢullarında „ĠnĢaat Malzemecileri Sitesi‟ nde bulunduğu plan tadilatı ile
„Belediye Hizmet Alanı‟na çevrildiği bu uygulama sebebiyle mağdur olunacağı; mülkiyeti
idarelerine ait olan 4612 ada 5 no‟lu parselin önceki imar durumunda „ĠnĢaat Malzemecileri
Sitesi‟ nde bulunan büyük bir kısmının plan tadilatı ile „Belediye Hizmet Alanı‟na çevrildiği bu
uygulama sebebiyle ciddi bir hak kaybı söz konusu olacağı gerekçeleriyle yer alan itirazların
değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale edilmesine ;
Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 463
RaĢit ASLAN‟ ın 03/11/2014 Tarih ve 8083 Evrak Kayıt Sayılı Ġtiraz Dilekçesine istinaden;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi‟ nin 10/10/2014 Tarih 392 ve 393 Sayılı Kararları ile hazırlanarak
onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde yine plan tadilat teklifini hazırlatarak
Belediyemize teslim eden dilekçe sahibi tarafından 360 ada 1 no‟lu parselin bulunduğu bölgenin
4
tamamında yapılması gereken tadilatın yapılmamıĢ olduğu gerekçesiyle parselin bir kısmının
küçük sanayi sitesi olarak bırakıldığı ancak o kısmının da plan tadilatına dahil edilerek diğer
adalar gibi E:1.35 Hmax: Serbest YapılaĢma koĢullarında „T1 Lejantlı Ticaret Alanı‟ olması
gerektiği belirtilerek yer alan itirazın değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna
havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 464
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟ nün 27/10/2014 Tarih ve 60198875/754/4837388 Sayılı Ġtiraz
Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi‟ nin 10/10/2014 Tarih 404 ve 405 Sayılı Kararları ile hazırlanarak
onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde; 4704 ada 1 ve 2 no‟lu parsellerin imar planında
„Resmi Kurum Alanı‟ ve „Park Alanı‟ nda kaldığı yapılan tadilatla „Yurt Alanı‟ na
çevrildiğinden bahsederek, ortaöğretim pansiyonu yapılmak üzere „Ortaöğretim Tesis Alanı‟ na
çevrilmesi gerekçesiyle itirazın değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 465
Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü‟ nün 06/11/2014 Tarih ve 15528578/305.03/4457 Sayılı Yazısına
istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 16/09/2014 Tarih ve 43247222-2/2602-5639 Sayılı Yazısı ve
Karaman Belediyesi‟nin 06.08.2014 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanarak 14/08/2014-15/09/2014
tarihleri arasındaki askı süreci nihai olarak tamamlanan Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Hamidiye Mahallesi,
1067 ve 1069 no‟ lu adalar için 1/1000(UĠP-125,1)uygulama imar planında yapılan değiĢikliğin
incelenerek mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edildiğinden bahsederek gerekli düzenlemelerin
yapılması ve mevzuata aykırılığın giderilmesi için yaptırılan imar plan tadilatının Ġmar Kanunu ve Ġlgili
yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunun ; Ġmar iĢleri Komisyonuna
havale edilmesine Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 466
Halil UYSAL‟ ın 12/11/2014 Tarih ve 8353 Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediyesi‟ nin 02/09/2014 Tarih ve 338 Sayılı Kararı ile; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Koçakdede
Mahallesi, 4716 ada 2 ve 12 no‟ lu parsellerin Revizyon ve Ġlave Ġmar Planında „Konut Alanı‟ olarak
görüldüğü ancak mevcut durumda zeminde dükkan olarak hizmet veren ticari alanların yer aldığı
belirtilerek söz konusu bölgede sosyal donatı alanlarının çok olması sebebiyle bölgeye hizmet verecek
ticari alanlara ihtiyaç olduğu düĢünülerek adanın tamamının „T1 Lejantlı Ticaret Alanı‟ na çevrilecek
Ģekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin Karaman Belediyesi‟nin 02.09.2014 tarih ve 338 sayılı
kararı ile reddedildiği ancak kararda 4716 ada 5, 6, 7, 8 ve 9 no‟ lu parsellerin ifraz hattı ile ayrılıp „T1
Lejantlı Ticaret Alanı‟ na diğer parsellerin „T4 Lejantlı Ticaret Alanı‟ na çevrilerek düzenlenmesi halinde
yeniden değerlendirileceği belirtildiğinden Karaman Belediyesi‟nin 02.09.2014 tarih ve 338 sayılı karara
istinaden yaptırılan imar plan tadilat teklifinin onaylanması talebi konusunun ; Ġmar iĢleri Komisyonuna
havale edilmesine Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 467
Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü‟ nün 17/11/2014 Tarih ve 24229125-754/194193
Sayılı Yazısına istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü‟ nün eki CD ile; 70-77 / 70-04 KGM yol kontrol
kesim numaralı Karaman Çevre Yolu güzergahına ait kamulaĢtırma sınırları gönderilerek söz konusu
5
sınırların imar planına iĢlenmesi ile gerekli görülen alanlarda imar plan tadilatı yapılması talebi
doğrultusunda alınan ilgi Karaman Belediye Meclisi‟ nin 05/08/2014 Tarih ve 279 Sayılı karar ile
gerekli görülen alanlarda imar plan tadilatına ön izin verilmiĢ olup, karara istinaden yaptırılan imar plan
tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun ; Ġmar iĢleri Komisyonuna havale edilmesine;
Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 468
Emin TARHAN‟ ın 24/11/2014 Tarih ve 8689 Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Kırbağı Mahallesi 4318 ada 5 no‟ lu parselin Revizyon ve Ġlave Ġmar Planında
„T3 Lejantlı Ticaret Alanı‟ nda kaldığı parsel üzerinde Yurt binası yapılması düĢünüldüğünden söz
konusu taĢınmazın „Sosyal Tesis Alanı(Yurt Alanı)‟ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı
teklifinin onaylanması talebi konusunun ; Ġmar iĢleri Komisyonuna havale edilmesine;
Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 469
Plan Proje Müdürlüğü‟ nün 24/11/2014 Tarih ve 69704086-69 Sayılı Yazısına istinaden ;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
BaĢkanlık makamınca Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Hamidiye Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde
kullanımdan doğan aksaklıklar bulunduğundan söz konusu alanda imar planında düzenleme yapılmasının
Müdürlüklerinden istenildiği belirtilip yazı ekinde plan tadilatı yapılması istenen alan sınırlarını gösterir
kroki eklenerek gerekli olan plan tadilatı için ön izin verilmesi talebi konusunun ; Ġmar iĢleri
Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 470
Plan Proje Müdürlüğü‟ nün 24/11/2014 Tarih ve 69704086-71 Sayılı Yazısına istinaden;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
BaĢkanlık makamınca Ģifaen Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Alacasuluk Mahallesi, 4723 ve 4724 no‟ lu
adaların doğsundan geçen yolu kapsayan alanda imar planında düzenleme yapılmasının
Müdürlüklerinden istenildiği belirtilerek yazı ekinde yapılması istenen 1/1000 ölçekli plan tadilatı ve
açıklama raporu yer almakta olup onaylanması talebi konusunun; Ġmar iĢleri Komisyonuna havale
edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 471
Babaoğlu Eğitim ve Öğretim Kurumları Tic. Ltd. ġti.‟ nin 25/11/2014 Tarih ve 8717 Evrak Kayıt Sayılı
Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Pirireis Mahallesi, 4659 ada 31 no‟ lu parselde mevcut ilkokul, ortaokul, kapalı
spor salonu binalarının olduğundan bahsederek yapılması düĢünülen lise, anaokulu binası ile mevcut
binaların kapasitelerinin arttırılabilmesi için emsal değerinin arttırılması amacıyla yaptırılan imar plan
tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun; Ġmar iĢleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy
birliğiyle karar verildi.
KARAR – 472
Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve Bilgi - 454 sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ;
Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti.‟ nin 01/12/2014 Tarih ve ….. Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine
istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti.‟ mülkiyetinin Ģirketlerine ait olduğu 4313 ada 5 no‟lu
parseldeki sosyal kültürel tesis alanı olduğundan bahsettikleri arsaları için, diğer tip konut ve
6
ticari alanlarda 1500 m² yi geçmesi durumunda kullandığı ek bonus hakkından plan notlarında
bulunmadığından dolayı faydalanamadıklarını belirterek bu konudaki mağduriyetlerinin
giderilmesi için plan notlarında yeniden düzenleme yapılması talebi konusunun; Ġmar iĢleri
Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 473
Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve Bilgi - 454 sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ;
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi‟ nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararları ile „Hamidiye
Mahallesi, 2921 ada 166 no‟ lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi Ulu Camii projesinin
mevcut arsa sınırlarına sığmaması sebebiyle; Ġmar plan değiĢikliğine yönelik alınan meclis kararı
eksik kaldığından konunun Belediye Meclisi‟nde görüĢülerek Karaman Belediye Meclisi‟ nin
04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı kararların değiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği, imar plan
değiĢikliğinin bahsedilen muvafakat olmadan da onaylanıp onaylanamayacağı konusunun; Ġmar
iĢleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR – 474
Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve Bilgi - 454 sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ;
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Konya 2. Ġdare Mahkemesinin 2013/1448 Esas Sayılı Mahkeme Dosyası üzerinden Mustafa
ġĠMġĠR tarafından Belediyemize karĢı açılan davada, mülkiyeti davacıya ait Karaman Merkez
Hacıcelal Mahallesi 52 Ada 3 Parsele kayıtlı taĢınmazın imar planında yeĢil alan içerisinde
kaldığı, bu durumun yaklaĢık 30 yıldır devam etmesine rağmen kamulaĢtırma iĢleminin
yapılmadığı dile getirilerek kamulaĢtırılması yapılmayan taĢınmaza karĢılık 10.000 TL tazminat
talebinde bulunulmuĢtur. Ġmar planlarında kamusal alanlara ayrılmakla birlikte, idareler
tarafından fiilen el atılmayan fakat 5 yıldan uzun bir süredir kamulaĢtırılması yapılmadan
bırakılan taĢınmazlar hakkında, mülkiyet sahiplerinin idari yargı merciileri nezdinde
kamulaĢtırmasız el atma davası açabilecekleri yerleĢik yüksek yargı kararları ile içtihat haline
gelmiĢtir. Bu yargı içtihatları kapsamında 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununda gerekli
düzenlemeler yapılmıĢ ve bu tip davaların idari yargıda açılacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Dava konusu taĢınmaz, 5 yıldan daha uzun bir süredir kamulaĢtırılmayı bekleyen bir
taĢınmaz niteliğindedir ve davacı bu taĢınmaz karĢılığında 10.000 TL tazminat talep etmektedir.
Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunun dava konusu taĢınmaz için belirlediği kamulaĢtırma
bedeli ise 166.650 TL‟dir. Bu bakımdan davanın Belediyemizce kabul edilmesi halinde 10.000
TL karĢılığında taĢınmazın kamulaĢtırılmasının tamamlanması ihtimali mevcuttur.
5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” baĢlıklı 18/h
maddesinde; “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava
konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.”
hükmü bulunmaktadır. Konunun bu mevzuat hükmü doğrultusunda davanın kabul edilip
edilmeyeceği konusunun; Plan Bütçe Komisyonu ve Ġmar iĢleri Komisyonlarına havale
edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi.
01.12.2014
Ertuğrul ÇALIġKAN
Meclis BaĢkanı
Fadime AKKUġ
Kâtip
7
Dede Rıza AKGÜL
Kâtip
KARAMAN
BELEDİYE MECLİS KARARLARI
MECLİS BAŞKANI
: ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
KATİPLER
: FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL
GELEN ÜYELER
: ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR
MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI
- LEYLA BENDER – TURGAY BAŞ - REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN - RECEP
OĞUZCAN - BEYTULLAH KARAKAŞ - RAMAZAN ÖZBAY – ABDULLAH BAĞIRGANMUSTAFA ÖKTEM - MUSTAFA ALTIN - AHMET KAPAR - HÜSEYİN GÖKTAŞ - FAHRİ
ÇATAV - ZEKERİYA YILDIZ - AHMET HAMDİ KÜLAHÇI KEMAL KÖSE - MUZAFFER
UYSAL - KASIM KİRİŞ - MUZAFFER KARA - MEHMET ERMAN KOYUNCU
GELMEYEN ÜYELER
: MEHMET ALİ KAMER- RAMAZAN ERYİĞİT
TOPLANTI TARİHİ
:
TOPLANTI DÖNEMİ
: OLAĞAN- ARALIK -2. BİRLEŞİM
SAYI
:
02.12.2014
11
MECLİS KARARLARI
KARAR-475
Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihinde yapılan toplantısında 418-a sayılı karar ile Plan ve
Bütçe Komisyonlarına havale edilen 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi,
KARAMAN BELEDİYESİ
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam
(141.000.000) TL‟lik ödenek verilmesine; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSEM.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy
çokluğuyla karar verildi.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde
gösterildiği gibi toplam (131.000.000) TL olarak tahmin edilmesine. 7 Red ( Z.YILDIZA.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23
Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler
ile (131.000.000) TL finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar
(10.000.000) TL karĢılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmasına. 7 Red ( Z.YILDIZA.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23
Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
8
Madde 4- Gelir çeĢitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSEM.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy
çokluğuyla karar verildi.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü
birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇIK.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve
Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8‟inci maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H)
cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine. 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇIK.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve
Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 7- Bütçeye aĢağıdaki cetveller eklenmiĢtir.
1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),
2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),
3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
5-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini
Cetveli (Örnek-8)
7-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
8-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
9-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
10-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
11-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
12-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T) Cetveli
(Örnek-25)
13-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
14-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
15-Finansman Programı (Örnek-28)
7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARAM.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle değiĢiklik yapılabilir. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSEM.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy
çokluğuyla karar verildi.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını
temin için meclisçe yapılması uygun görülen miktarlarda verilecek borçlanma kararları için
kurum adına borçlanma iĢlemlerini yürütmeye ve sözleĢme yapmaya üst yönetici yetkili
kılınmasına. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARAM.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
9
Madde 10-Belediye mallarını Belediye encümeni ilgili kanunlarda öngörülmüĢ yetkisi
doğrultusunda baĢka bir izne gerek kalmaksızın kiraya verebilir. 7 Red ( Z.YILDIZA.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23
Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 11-Karaman Belediyesinin ayni ve nakdi tüm mal varlığı ile bunların gelirleri kamu
harcamalarına ayrılmıĢ ve bu amaca tahsis edilmiĢtir. 7 Red ( Z.YILDIZ -A.H.KÜLAHÇI K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve
Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. 7 Red ( Z.YILDIZA.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23
Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇIK.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve
Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
2015 yılı Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 18. Maddesi b. fıkrası ile 62. Maddesi ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. Fıkrası a bendi gereğince kabulüne; 7 Red ( Z.YILDIZA.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23
Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-476
Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihinde yapılan toplantısında 418-b sayılı karar ile Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Yılı Gider Bütçesi;
Meclisce yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün ödeneklerinden kısıntıya gidilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü ödenekleri
içerisinde bulunan Yedek Ödenek kalemine ekleme yapılmak suretiyle 2015 Yılı Gider Bütçesi;
GİDER BÜTÇESİ
02 Özel Kalem Müdürlüğü
05 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
10 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
18 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
23 Plan ve Proje Müdürlüğü
24 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
31 Fen ĠĢleri Müdürlüğü
32 Hal Müdürlüğü
33 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
34 Ġtfaiye Müdürlüğü
35 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
36 Mali Hizmetler Müdürlüğü
10
Ödenek Miktarı (TL.)
1.660.000.4.722.000.1.519.000.541.000.1.048.000.938.000.1.606.000.33.652.000.1.307.000.6.606.000.4.312.000.4.956.000.20.237.000.-
37 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü
39 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
40 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
41 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
42 Zabıta Müdürlüğü
43 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
44 Mezarlıklar Müdürlüğü
46 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Toplam:
1.759.000.9.952.000.21.326.000.5.098.000.11.101.000.2.593.000.505.000.3.994.000.1.568.000.141.000.000.-
ġeklindeki 2015 yılı Gider Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393
sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası b bendi gereğince kabulüne ; 7 Red (
Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU )
oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-477
Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihinde yapılan toplantısında 418-c sayılı karar ile Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Yılı Gelir Bütçesi
GELİR BÜTÇESİ
GELİR ÇEŞİDİ
BÜTÇE TUTARI (TL)
01 Vergi Gelirleri
16.000.000.-
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
31.710.000.-
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
3.018.000.-
05 Diğer Gelirler
68.980.000.-
06 Sermaye Gelirleri
12.100.000.-
09 Red ve İadeler (-)
-808.000.------------------------------131.000.000.-
Toplam:
ġeklindeki Ġç Borçlanma yoluyla elde edilecek Finansman kaynağı 10.000.000 TL ile
141.000.000 TL olarak hesaplanan 2015 Yılı Gelir Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli
Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası c bendi gereğince
kabulüne ; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARAM.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
11
KARAR-478
Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihinde yapılan toplantısında 418-d sayılı kararı ile Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen ; 2015 Yılı Gelir Taifesi;
A- 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.
maddesine göre Vergi, Harç ve Katılım Payı konusu olmayan işler için;
TUTAR
MADDE-1 : SU TARİFESİ (KDV HARİÇ)
A-KONUTLAR:
a)- Meskenler ile mesken özelliğindeki yerlerde kullanılan suyun her bir m³’ü (Kredi
Yurtlar Kurumu Yurtları dahil).
b)-6495 sayılı Kanunla değişik 4736 sayılı Kanun kapsamında;1005 sayılı Kanun ve
3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434
sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı
Kanunun 47nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da
2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını
gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü
sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile
harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların
ikametgâhlarında kullandıkları su ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.
Su indirim hakkının yukarıda belirtilen kanun hükümlerine uygun olma halinin
herhangi bir şekilde sona ermesiyle indirimli aboneyi kullanmaya devam edenlerin
abonenin indirim hakkının ortadan kalktığını, hakkın kaybından itibaren 1 ay içinde
bildirmeyenlerden gecikmeli bildirim veya durumun belediyece tespitinde geriye
doğru alınacak su bedeli m³ başına
c)- Siyasi parti binalarında kullanılan suyun her bir m³'ü
d)- Ortak kullanım merdiven suyu - yeşillendirme
1,80 TL
2,00 TL
1,80 TL
3,30 TL
B- İŞYERLERİ
Ticarethane,Yazıhane,küçük ve büyük sanayi işletmeleri,yıkama,yağlama yerleri,
inşaatlar, şantiyeler, birikethaneler, tuğla yapımı ile kireç süzme işinde ve genel
anlamda ticari özellik taşıyan tüm işyerlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun
her bir m³’ü
3,30 TL
C- BESİ AHIRLARI
Besi ahırları ve hayvancılık hizmetlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her
bir m³'ü
2,30 TL
D- RESMİ KURULUŞLAR İLE OKUL VE PANSİYONLAR
Genel ve özel bütçe kapsamındaki idarelerden düzenleyici ve denetleyici kurumlar
ile Sosyal Güvenlik kurumlarında kullanılan suyun her bir m³'ü
12
3,30 TL
E- BELEDİYE
Belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlar ile kendisi tarafından kullanılan işyerlerinde
kullanılan suyun her bir m³’ü
ÜCRETSİZ
F-HAYIR KURUMLARI-CAMİLER-HALK ÇEŞMELERİ-UMUMİ HELALAR-MEZARLIKLAR
a)- Camii, Mescit gibi umumi halkın ibadetine açık yerlerde kullanılan suyun her bir
m³’ü
b)- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³’ü ;
ba- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³’ü
bb- Halkın istifadesine açık yerlerdeki (su saati takılı olan) çeşmelerde kullanılan
suyun her bir m³’ü
c)- Umumi helalarda kullanılan suyun her bir m³’ü
1) Ücretli Girişlerde
2) Ücretsiz Girişlerde
d)- Kur’an Kursları ile Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen ve öğrencilerinden ücret
almayan pansiyonlarda kullanılan suyun her bir m³’ü
e)- Aile mezarlıkları su bedeli m³'ü
f)- Mezarlıklardaki hayrat çeşmelerinde su kullanım ücreti olarak bir defalık
g)- Hobi bahçeleri su bedeli m³'ü
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
0,90 TL
0,70 TL
ÜCRETSİZ
0,70 TL
3,30 TL
2.000,00 TL
1,80 TL
MADDE-2 SU DEPOZİTE (GÜVENCE) TARİFESİ
Belediyemizde depoziteleri olmayanlardan ve yeni su abonesi olanlardan aşağıdaki
şekilde depozite (Güvence) parası alınır:
A- KONUTLARDAN Maktu
60,00 TL
B-İŞYERLERİNDEN
a)- Ticarethane, Depo,Yazıhane,Dürümcü,Kebapcı,Çay Ocakları ve benzeri küçük
işletmeler ile besi ahırlarından maktu en
b)- Lokanta,Pastahane ve Kahvehane,İnternet,Çay Bahçeleri ve benzeri yeme,içme ve
eğlence yerlerinden
c)- Banyolar,Hamamlar,Yıkama ve yağlama yerleri, Şantiyeler,briket ve tuğla yapımı
ile uğraşanlar, kireç süzme yerleri, büyük işletmeler Peynir,Yoğurt imalathaneleri ve
200 m²'den büyük yerlerden maktu:
d)- Kampanya abonelerinden maktu:
e)- İnşaat abonelerinden her m²’sinden ( Ruhsat üzerinden)
f)- Aile mezarlığı su aboneliği depozitesi
g)- Hobi bahçeleri su aboneliği depozitesi (Akıllı kartlı sayaçlar hariç)
h)Umuma açık mülkiyeti Belediyeye ait ücretli tuvaletlerde
13
175,00 TL
460,00 TL
650,00 TL
2.250,00 TL
1,75 TL
430,00 TL
120,00 TL
50,00 TL
C- RESMİ KURULUŞLARDAN
Depozite alınmaz.
Bu maddede sözü geçen resmi kuruluşlardan maksat genel ve katma bütçeli idareler
ile Bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Köy
Muhtarlıklarıdır.
D-ÖN ÖDEMELİ (Akıllı Kartlı) SAYAÇ ABONELİĞİ TARİFESİ.
1- Mevcut abonenin ön ödemeli sayaç istemesi halinde su borcu bulunmayacaktır.
2- Sayaç bağlanması halinde Açma-Kapama ve Sökme-Takma ücreti alınmayacaktır.
Ancak sayaç sökme ve takma işlemi belediyenin görevli personeli nezaretinde
tutanakla yapılır. Aksi halde su yüklemesi yapılmaz.
3- Sayaç yangın moduna geçme durumunda aboneden yangın raporu istenecek,
rapor ibraz edenlerden kullanılan suyun bedeli kendi tarifesinden alınacak, rapor
ibraz edemeyenlerden kullanılan suyun iki katı su ücreti alınır.
4- Sayacın takıldığı rekor güvenliğini işletmeden veya belediyeden habersiz bozan
abonelerden su kullanım ortalamasının iki katı ve ilaveten 100,00 TL su ücreti ve
20,00 TL su açım ücreti alınır.
5- Ön ödemeli abonelerden depozite alınmaz.
6- Kayıp-Kaçak uyarısı veren su sayaçlarında, sayaç suyu keseceğinden bu şekildeki
kesintiler için bu abonelerden açma ücreti alınmaz.
7- Kayıp edilen abone kartlarından kart tanıtım ücreti
8-Ön ödemeli sayaçlar mevcut abonelik kapatılmadan ve aynı sayaçla yeni bir
abonelik yapılmadan başka kullanımlar için taşınamaz.
5,00 TL
9- Ön ödemeli sayaç takan abonelerin mevcut tarifesi üzerinden %5 indirim sağlanır.
10- Ön ödemeli akıllı sayaçlarla ilgili abonelik devirlerinde Abonelik ücreti.
11- İnşaat aboneliklerinde kullanılan ön ödemeli akıllı sayaçlar önceki aboneliğinin
kapatılması ve yeni abonelik kaydı yaptırmak şartıyla, yeni bir abonelik için başka bir
adrese taşınabilecek, ancak bu durumda ilk abonelik işlemine tabi olunacaktır. Şayet
abonelik başka bir adrese taşınmaksızın aynı adreste aynı kişi adına konut veya başka
tür bir aboneliğe dönüştürülürse sadece abonelik devir ücreti alınır. İnşaat
aboneliklerine iskan ruhsatı alınma süresi dolduktan sonra su verilmez.
12-Kamu Kuruluşlarının tamamı sayaçlarını 1 yıl içinde ön ödemeli sayaca
dönüştürecekler ve yeni aboneliklerde ön ödemeli sayacı kullanacaklardır.
13-Yeni abone olan veya abonesini kapattıktan sonra yeniden aynı yere abone olmak
isteyen tek parsel üzerindeki 4 ve daha fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarla, Halı
Yıkama, Oto Yıkama, Otel, Motel, Özel Öğrenci Yurtları, Halı Sahalar ve Konutlardaki
ortak kullanım (Merdiven aboneleri) abonelerinin ön ödemeli sayaç kullanması
zorunludur.
E-Türkiye'de en az üç yıl ikamet ve çalışma izni olmayan kiracılara ev sahibinin
müşterek ve müteselsil kefilliği halinde abonelik verilir.
14
15,00TL.
MADDE-3: ATIK SU TARİFESİ
Kullanılan suyun her bir m³ üzerinden;
a-) Mesken
b-) Ticarethane
c-) İnşaat
d-) Resmi Kurum Okul-Pansiyon
e-) Hayır Kurumları Umumi Haneler
f-) Siyasi Partiler
g-) Kıbrıs Kore Gazileri
h-) Şehit Aileleri - Terör Gazileri
ı-) Besi Ahırları ve Hayvancılık İşletmeleri
i-) Kuran Kursları, Dernek, Vakıflar
j-) Hamamlar
k-) Özel Kuyuları Olup Su Abonesi Olmayan İşletmeler
l-) O.S.B. (Organize Sanayi Bölgesi)
m-) Sağlık Ocakları ve Benzeri Yerler
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,51 TL
0,01 TL
0,51 TL
NOT
1- Özel kuyuları olup, kendi kuyusundan su kullanan, Belediye Kanalizasyon alt
yapısından yararlanan veya atıksu şebekesi bulunduğu halde kullanmayan
işletmelerin su kuyusu çıkışına su sayacı takarak abone olup kullanılan suyu
ölçtürmeleri gerekir. Ölçülen su miktarına göre atık su ücreti alınır. Sayaç takılmaması
halinde(O.S.B.'dekiler hariç);
a)Fabrikalardan aylık
b)Petrol İstasyonları, İmalathaneler,Un değirmenleri,oteller,okullar, öğrenci yurtları
ve diğer yerler aylık.
c)Kur’an Kursları ile Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen ve öğrencilerinden ücret
almayan pansiyonlarda aylık
2- O.S.B. Yönetimince atık su tesisimize sayaç takılarak, 2'şer aylık periyotlarda
endeks alınacak ve O.S.B. Yönetimince atık su bedeli ödenecektir. Ölçtürülmemesi
halinde aylık 1.500,-TL. Atık su ücreti alınır. Aksi halde atık su şebekesinden
faydalandırılmaz.
3- Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerlerde tarifede belirlenen vidanjör ücreti atık
su bedeli olarak alınacaktır.
4- Yeni yapılan ilk aboneliklerde kanalizasyon katılım payı alınmayacaktır.Ancak katı
atık tarifesi Yönetmeliği 19. maddesine göre kanalizasyon bağlantı ücreti alınır.
5- Fiyatlara KDV dahil değildir.
6-Şehir şebeke suyu kullananlar abonelik çeşidine göre her halde atık su bedeli
öderler.
15
3.800,00 TL
950,00 TL
285,00 TL
(Not:Teknik imkansızlıklar veya kaçak kullanım, sayaç bozulması ve sair her hangi
bir sebeple atık su bedeli tahsil edilmemiş, kuyu suyu veya şehir şebeke suyu
kullananlara, kullanım zamanına göre 2012 yılı başından itibaren yukarıdaki tarifelere
ve açıklamalara göre atık su bedeli tahakkuk ettirilir.)
MADDE 4:SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER TARİFELER (KDV HARİÇ)
1- Her türlü yeni su abonelerinden muamele, açma, muayene masrafı olarak alınacak
ücret (Umumi tuvaletler ve Akıllı sayaçlarla ilgili 11 madde hükmü hariç.)
150,00 TL
2- Su sayacını açtıran ve su borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin suyunun açım
ücreti
15,00 TL
15,00 TL
3-Su sayaçlarının tamir edilmesi ve değiştirilmesi halinde mühürleme ücreti
4-Abonelerden sayaç okuma bedeli alınmaz. Ancak kullanılan su miktarının
ölçülmesiyle ortaya çıkan küsüratlı borcun tahsilinde 50 kuruş üzeri bakiyelerin bir
liraya, 50 kuruş altındaki bakiyelerin 50 kuruşa yuvarlanarak tahsili yapılır. Bu tahsiller
belediyeye çeşitli gelir olarak kaydedilir.
(Abonenin abone mahallinde olmasına rağmen su kullanımının olmaması halinde
kaçak veya arıza araştırması yapılır. Abone endeksinin okunması için gidildiği halde
abone sahibinin abone mahallinde olmaması, kapıyı açmaması, sayaç mahalline
ulaşımın herhangi bir şekilde engellenmesi sebebiyle okuma yapılamaması
durumunun üst üste dört okuma dönemi tekrarı halinde abonenin su bağlantısı kesilir
veya cebri okuma yapılır. Belediyeye müracaatla gecici olarak belli dönem
aralıklarında abone mahallinde bulunmayacağını bildirenlerin veya yurt dışında
olduğu belirlenenlerin sayaçlarının idarece belirlenecek dönemlerde okuma kontrolü
yapılır.Sayaç endeksinin okunamaması halinin abonece bilgi yenilemesi yapılmaksızın
bir yılı geçmesi halinde su kesilir.)
Not: Belediyenin izni ile su sayacı abone tarafından bağlansa dahi açma ücreti
alınır. Bozuk ve ayar zamanı gelmiş su sayaçlarının tamir masrafı aboneye aittir.
Ancak bozuk olan sayacın sökümü yapıldığı zaman ara borusu belediye tarafından
temin edilir. Su borcundan abonman sözleşmesi gereği abone veya aboneyle birlikte
kefili müştereken sorumludur. Taşınmazın satışında su borcunun kontrölü ve varsa
tahsili esas alınır. Bozulan, Çalınan veya herhangi bir şekilde Belediyeden haberli
habersiz yerinden sökülen sayaçların yerine derhal yenisi taktırılır. Sayaç takılmamış
aboneye su verilmez. Bu şekildeki su kayıplarından mülk sahibi veya varsa abone
sorumludur.
5- Her türlü tesisat muayenesinden ve kontrolünden alınacak ücret
Kanalizasyon bağlantısında yol ve kaldırım tahribatı 2014 yılı tarifesine göre
hesaplanarak alınır.
Fabrika ve imalathane gibi atık su niteliği olmayan tesislerin kanalizasyon
bağlantılarında bağlantı işlemleri ve kontrol ücretini belirlemeye Encümen yetkilidir.
Bu karar en geç ocak ayı sonuna kadar ve her halukarda ihtiyaç duyulduğu andaki ilk
toplantıda alınır.
16
100,00 TL
6-Abonelerin sularının kesilmesi veya açılması Belediyenin yetkili görevlilerince
tutanak düzenlenerek yapılır. Düzenlenen tutanakta görevlinin isim ve imzasının
yanında abonenin isteği üzerine yapılan kesim ve açımlarda abonenin veya reşit bir
yakınının ad ve imzası alınır. Kapatılmış abonenin yetkisiz kişilere açtırılması ve
yetkisiz kişilerce açılması veya sayaç üzerindeki bakanlık mührünün açılması veya
koparılması yasak olup aksine davranışlar kaçak su kullanımı şeklinde
değerlendirilerek suyun bedeli buna göre ücretlendirilir. Gerekirse abone hakkında
kanuni işlem yapılır.
7- Belediyenin haberi olmaksızın şebekeden kaçak su alanlardan kıyaslama,
ölçümleme,benzeri aboneyle karşılaştırma gibi usullerle kullanılan su miktarının
belirlenememesi halinde alınacak su bedeli (İlaveten KDV alınır.);
a)Meskenlerden
1000 m³ su bedeli
b)Küçük iş yerlerinden alınacak su bedeli(Faaliyet alanı 50 metre kareyi geçmeyen ve
işletme sahibi dahil resmi veya gayri resmi olarak en fazla 3 kişi çalıştıran)
750 m³ su bedeli
b)50 m2'den fazla 250 m2 den az faaliyet alanlı, resmi veya gayri resmi olarak işletme
sorumlusu dahil 7 kişiye kadar (7.kişi hariç) çalışanı olanlar ticarethaneler.
1.500 m³ su bedeli
c)Faaliyet alanı 250 m2 ve üzerinde olup işletme sorumlusu dahil 10 kişiye kadar (10
kişi dahil) resmi ve gayri resmi çalışanı olan iş yerleri,.
2250 m³ su bedeli
3000 m³ su bedeli
d)-Bahçe sulama, besi ahırı ve 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerleri ile benzin
istasyonu, oto yıkayıcıları, halı yıkayıcıları un ve bulgur değirmenleri, su soğutmalı
makine kullanan imalathane ve atölyeler, yurtlar, okullar, inşaatlar.
e)Her türlü fabrikalar, taş ocakları, kum ocakları, kırma taş üretim ve depolama
yerleri, imalat ve temizlikte şebeke suyu kullanan diğer yerler.
4500 m³ su bedeli
Bu 7. madde doğrultusunda şebekeden kaçak su alanların hizalarında yazılı su
miktarına karşılık gelecek şekilde, olması gereken abonelik cinsine göre atık su, katı
atık bedeli, çevre temizlik vergisi ve sair su faturasıyla tahsil edilen diğer ücretler
varsa KDV si ilave edilmek suretiyle ayrıca alınır.
8)-Abonenin Belediyenin haberi olmaksızın kaçak kanalizasyon bağlantısı yaptığı
tespit edildiğinde alınacak bedel.
1.750,00 TL
9)- Kanalizasyon şebekesi yapılmış olan sokak ve caddelerde bulunan su abonelerinin
3 ay içerisinde kanalizasyon bağlantılarını yaptırmaları zorunludur. Bu süre içerisinde
yaptırmayanlardan 3. maddede belirtilen ücretler bağlantı yapılana kadar %10 fazlası
ile alınır.
10)-Kanalizasyon bacası ile kanalizasyon hattı (atık su yolu) arasındaki şebekeyi
temizleme ücreti.
17
160,00 TL
Atık su yolunda (parsel bacasında) oluşan tıkanmalardan dolayı mesai dışı
müracaatlarda, temizlenmesi Belediyece yapılır, ücreti bağlantı yolundaki kişilerin
abonesine eşit olarak veya varsa yöneticinin abonesine, temizleme ücretinin % 50
fazlası hesap edilerek tahakkuk ettirilir.
11)- Abonelerin binalarının iç tesisatındaki arızayı gidermek için şebeke kesimi
taleplerinde alınacak ücret.
12)- a)- Abonelerin su yolunda priz kolyeden itibaren oluşacak arızalarda kazı,
malzeme alımı, Her türlü işcilik Belediyemizce yapılır, bu işler için hesap edilecek
bedel %10 fazlası ile bağlantı yolundaki kişilerin abonesine eşit olarak veya var ise
yöneticinin abonesine tahakkuk ettirilir.
b)- Yeni abonelerin su yolu şebekeden, ölçüm sayacına kadar Belediyece tesis edilir.
Kazı malzeme ve işçilik ücreti hesap ettirilerek %20 fazlası ile aboneye tahakkuk
ettirilir. Bu tesisatı belediyeye yaptırmayanların tesisatı belediyenin kontrolüne tabi
olup bu durumda 5. fıkradaki tesisat kontrol ücreti %25 fazlasıyla alınır. Fakat
meydana gelebilecek tesisat arızalarından belediye sorumlu tutulmaz.
13)- Su aboneliği olmayıp özel çabalarla su temin edenler (Özel ve Tüzel Kişiler ve
Resmi Kuruluşlar)tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden atık su bedeli ödemekle
yükümlüdürler.Kullanılan veya üretilen suyun miktarı, su sayacı ile ölçülür.Bu suretle
üretilen veya tüketilen sular 3. maddedeki atık su tarifesine göre ücretlendirilir.
Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV ilave edilir.
NOT : Bu maddenin 1. fıkrasında düzenlenen ücret talep edilmesi halinde
konutlarda 1.si abone işlemi sırasında olmak üzere üç taksitle tahsil edilir.
MADDE-5 : SU SAYAÇLARI MUAYENE-TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)
1- 3516 Sayılı ölçüler ve Ayarlar Kanununun 11. maddesi uyarınca su sayaçlarının
muayene, tamir ve ayarı için Karaman Belediyesi Su Ayar İstasyonu tarafından sayaç
sahibi şahıs ve müesseselerden alınacak ücret, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve
Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ücret tarifesi hakkındaki
Tebliğe göre düzenlenerek alınır.
2-Bahsi geçen tebliğde sadece işçilik ücretleri düzenlenmiştir. Su sayaçlarının tamir ve
ayarında yedek parça kullanıldığı takdirde 1. maddedeki ücretlere ayrıca yedek parça
bedelleri ilave edilir. Yedek parça bedellerinin tespitinde bunların Belediyemize fatura
edilmiş tutarları esas alınarak bu tutarlara masraf bedeli olarak %20 ilave yapılır.
Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV İlave edilir
3-Su sayaçları yeni takılırken TSE belgeli ve en az 2 (İki) yıl geçerli satıcı tarafından
onaylı garanti belgeli olmalıdır.
MADDE-6 : SU SATIŞ TARİFESİNİ UYGULAMA ESASLARI
1-Kullanılan su bedelinin tespiti, Bakanlık ve Belediye mühür’ü ile (çift mühürlü)
sayaçlar marifeti ile yapılır. Tarifedeki fiyatlar su tüketim miktarı ile çarpılarak
tahakkuk ettirilir.
18
75,00 TL
2-Su tahakkuklarının yapılma zamanı
01/12/2014-31/12/2014 tarihleri arası su tüketimleri tahakkuku 01/01/2015
tarihinden, itibaren yapılır ve alınır,
01/01/2015 tarihinden itibaren su tüketimlerinin tahakkuku her ay için (aylık olarak)
takip eden ayın 1. gününden itibaren yapılır ve alınır.
01/12/2015-31/12/2015 tarihleri arasındaki su tüketimleri tahakkuku 01/01/2016
tarihinden, itibaren yapılır ve alınır.
Resmi Dairelerin su talepleri akıllı sayaçlara bedeli alınarak su yükletilmesiyle
karşılanır. İşlem gecikmesinden dolayı talep halinde Belediye başkanının veya
sorumlu Başkan yardımcısının izni ile tahakkuklu olarak 15 güne kadar faizsiz ödeme
süresi verilebilir.
Sayaçların okunmasına imkan verilmeyecek şekilde evin içine veya başka ulaşılmaz
yerlere takılması gibi hallerde abonelik verilmez, verilmiş olanlar yenilenmez.
Mesken abonelerinde ve işyerlerinde bir dönemde ikinci kez tahakkuk yapılmaz.
3-Belediyenin ana ve tali dağıtım şebeke hatlarından, Belediyenin haberi olmaksızın
sayaçsız bağlantı yaparak, sayaç takıp da abone olmayarak, abone olup da sayaç
ayarını bozarak veya sayacın çalışmasına ve gerçek tüketimi yazmasına mani olarak
veya sayacın çalınmış, kırılmış, dondan patlamış ve endeks kayıt etmeyecek şekle
gelmiş olması ile Belediye ve Bakanlık mühürü olmadan sayaçlı su kullanılması,
normal abone olup sonradan sayacın yerinden kaldırılması, uzun süre yurt dışında
olup, suyu açık kalan ve sayacı bozulan, yeni abone olmuş fakat sayacı hiç endeks
kaydetmeden bozulan, sayacı herhangi bir şekilde okunamayan, su kayıtlarımızda
kesik olduğu halde Belediyeden habersiz açmış olanlardan, sayaç takılsın takılmasın
abone olmadan veya Belediyeden habersiz herhangi bir şekilde kaçak su
kullananlardan, kullanılan suyun tespiti ile tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılır:
a)- İnşaat aboneleri hariç diğer abonelerin tamamında son tahakkuk tarihinden
geriye giderek öncellikle bir yıllık tüketim ortalamasından şayet yıllık ortalamada
değerleme yapılamıyor ise aylık tüketim ortalamasından değerlendirme yapılır. Şayet
aylık tüketim ortalamasından da değerlendirme yapılamıyor ise bu takdirde benzeri
bir abone ile kıyaslama yapılarak günlük su tüketimi belirlenir. Belirlenen günlük su
tüketimi özel uygulama günü ile çarpılarak bulunan miktar %100 fazlası ile tahakkuk
tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır.
b) Yapı kullanma izin kâğıdını aldıktan sonra vatandaşlar en geç 3 ay içerisinde
abone olmak zorundadırlar. Üç (3) aylık süre içinde abone olmayan şahısların su
tüketimi tespit edildiğinde aynı abone türündeki bir abonenin tükettiği su %100
fazlası ile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır.
19
c)İnşaat abonelerinde inşaatın tamamı bitmiş ise m²'sinden 0,700 m³, kaba yapısı
bitmiş ve kaba sıvaları yapılmış ise m²'sinden 0,300 m³, karkas yapısı bitmiş ise
m²'sinden 0,200 m³, su basman düzeyinde ise m²'sinden 0,120 m³ su kullanılmış kabul
edilir. Hazır beton kullanan inşaatlarda fatura ile belgelendirdikleri taktirde karkas
yapıda kullanılan 0,200 m³'lük kısım hazır beton kullanım miktarı esas alınarak teknik
hesaba göre düşülmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Ancak inşaat ruhsatının
alınmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde inşaat aboneliği alınması zorunlu
olup, bu süreden sonraki aboneliklerde tüketilen su miktarı tahakkuk tarihindeki
tarife fiyatları üzerinden %50 fazlasıyla ücretlendirilir. Süresi içinde abone
olunmadan inşaatlarda kullanılan sularda, su bedeli inşaat abonelik normal tarife
ücretinin %100 fazlasıyla tahakkuk ettirilir.Süresinde Abone olunmadan önceki
kullanımlar ölçümleme ile tespit edilerek ayrıca ücretlendirilir. Bu tarifede bahsi
geçen "m²" ruhsattaki metrekaredir. m² yok ise ölçümlemede çıkan m² esas alınır.
İnşaat aboneliği kapatılıncaya kadar inşaat tarifesi üzerinden su bedeli tahsil edilir.
İnşaat aboneliği son su endeksi tutanakla yerinde tespit edilerek bedeli tahsil
edildikten sonra konut veya işyeri aboneliği başlatılır. İnşaatın müstakil bölümleri için
alınmış inşaat aboneliklerinde ölçülen sular genel inşaat aboneliği suyundan
düşülmez.
d) Üst üste iki okuma döneminde su faturasından olan borcunu ödemeyen
abonenin suyu sayaç bağlantısı öncesinden kesilir. Bu şekilde kesim yapılamaz veya
Belediyeden izinsiz su açılırsa, borcunu ödemeyen abonenin suyu ana borudan
(Şebekeden) kesilir.
Şebekeden kesilen suların tekrar açılışında normal su açma-kapama ücretinin 3
katı olarak ücret alınır.
4-Belediyemizin yapım programı haricinde su şebekesi geçmemiş bölgelerde toplu
veya münferit şebeke temdidi talebi bulunanlardan temdit mümkün ise şebeke
bedelinin en az 1/3 iştirak bedeli payı olarak alınır. Temdit sonu aboneler şebeke
üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisine sahip olamazlar.
5-Uygulama zabtı alınmış, fakat ruhsatı çıkmamış inşaatlara inşaat aboneliğinin
alınması ve sayaç takılması kaydı ile zabıt tarihinden itibaren 30 gün geçici su verilir.
a)- Su aboneleri, ihbarname ve faturaları ile bildirilen su tüketim borçlarını ilgili
dönemi takip eden dönem için verilen ödeme süresi sonuna kadar ödemediği
taktirde suyun kesilmesi asıldır. Ancak ilgili dönemi için verilmiş 15 günlük süre içinde
ödeme yapılmamış ise 6183 sayılı yasanın 51. maddesindeki gecikme zammı ve oranı
tatbik edilerek gecikme zammı alınır. Takip eden dönemin vade sonuna kadar borç
ödenmez ise abonenin suyu kesilir. Suyun kesilmesine rağmen borç yine ödenmez ise
Belediye Başkanlığınca bir ödeme emri ile ek bir süre verilir. Bu sürenin sonunda borç
ödenmez ise 6183 sayılı Kanunun 54. maddesi ve diğer tahsil ile ilgili hükümler aynen
uygulanır.
20
b)- İhbarname ve faturanın kendisine ve ailesine verilmesi, bulunmaz ise işyerine, yazı
hanesine, bina içerisine, hane kapısına bırakılması veya komşulara verilmiş olması su
ile ilgili açıklama ve borcun aboneye tebliği anlamını taşır. Ödeme emrinin tebligatı
ise P.T.T marifeti ile veya Belediye memurları tarafından imza mukabilinde elden
yapılır. Bunların da mümkün olmaması halinde tebligat kanunu hükümleri uygulanır.
6-Belediyemizin su satış nizamnamesi ve abonman sözleşmesine ilave olarak;
a)- Şube yolu: Belediyemize kayıtlı sucular tarafından, Belediyemiz kontrolünde
abone tarafından projesine göre yaptırılır.
b)-Abone kendi tesisatından plan harici başkasına su veremez, suyu kullanan kişi ve
kuruluşlar su aboneliğini kendi adına almak zorundadır.
c)- İç tesisatların üzerine kapanmadan 10 atmosfer basınçla abone tarafından
kontrolü yaptırılır.
d)- Abonman bağlantısı için şebeke su kesimi, mesai saatleri içerisinde yazılı
müracaatla, olur alındıktan sonra yapılır. Tatil günleri ve mesai saatleri dışında arıza
hariç şebekeden su kesintisi yapılmaz.
7-Su ile ilgili ücretlerini ödemede güçlük çekenlerin borçlarını taksitlendirme
konusunda Belediye Başkanı veya yetki verdiği personel yetkilidir.
8-Abonenin suyunu kendi isteğiyle kestirebilmesi veya aboneyi kapattırabilmesi veya
yeni abonelik alması için su borcunun olmaması gerekir. Başka bir abonelikten dahi
olsa su borcu olan kimseye yeni abonelik verilmez. Eski borcu ödenmeden aynı
adreste ikamet edenler arası abonelik devir ve yenilemeleri yapılmaz. Önceki
abonenin borcundan yeni abone sorumlu tutulmaz.
MADDE-7 OTOBÜS TARİFESİ (KDV DAHİL)
Belediyemize ait otobüslerin şehir içi yolcu taşıma bilet ücretleri ve diğer otobüs
gelirlerine ilişkin tarife;
1- Sivil Bilet
a)-Akıllı Kart (1 Binişlik)
b)-Kullan At Bilet (Biniş Sayısı X 1,25 TL + 0,50 TL Bilet bedeli şeklinde uygulanır).
1,25 TL
1,75 TL
2- Öğrenci (Dershane ve çıraklık okulu öğrencileri dahil) bileti (Akıllı Kart) her biniş
için.
0,80 TL
3- Elekronik biniş sistemi sözleşmeli tedarikçisince maliyet karşılığı alınabilecek Akıllı
Kart bedeli. (Öğrenci, Sivil, Diğer)
5,00 TL
4- Otobüslerin iç kısmı hariç dış kısmına konulacak reklamların 1 m²’den az olmamak
kaydı ile her bir m²'si için aylık
80,00 TL
21
5-Otobüslerin maksadı dışındaki tahsisine Belediye Başkanı yetkilidir. (Kamu yararı,
eğitim vb.)
6- 6495 sayılı Kanunla değişik; 4736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA: 24/2/1968 tarihli ve
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani
Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri
sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci
ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü
sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını
doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp
veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam
edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları
kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış
çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü
sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken
hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan
çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde
engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri
ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri,
demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere,
belediyeler tarafından
kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.
Ancak bu vatandaşlarımızın akıllı biniş kartı veya resmi dairelerce verilmiş ücretsiz
biniş kartı ibraz etmeleri şarttır.(02.08.2013 tarihinden önce yetim aylığı alan ve
ücretsiz seyahat hakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe
ücretsiz seyahat hakları saklıdır.)
7- Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, belediyelere, belediyeler
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Ancak bu vatandaşlarımızın binişlerde
ilgili kurumlarca verilmiş biniş kartı veya fotograflı T.C. no'lu resmi kimlik belgesi veya
pasaport göstermesi zorunludur.
8- Otobüs kartı satanlara verilecek iskontoyu yüklenici firma belirler.
NOT: 6. ve 7. madde hükümlerinden faydalanacaklarla ilgili yönetmelik hükümleri
saklıdır.
22
MADDE-8 OTOGAR ÜCRETİ (KDV DAHİL)
1)A,B,D,(Y) YETKİ BELGELİ OTOBÜSLER (Terminale Tek sefer giriş ücreti):
100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (8-14 Koltuklu)
8,00 TL
100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (15-24 Koltuklu)
13,00 TL
100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (25-34 Koltuklu)
100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (35-44 Koltuklu)
100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (45 ve üstü Koltuklu)
100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (8-14 Koltuklu)
100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (15-24 Koltuklu)
100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (25-34 Koltuklu)
15,00 TL
20,00 TL
27,00 TL
4,00 TL
6,00 TL
10,00 TL
100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (35-44 Koltuklu)
14,00 TL
100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (45 ve üstü Koltuklu)
İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (8-14 Koltuklu)
İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (15-24 Koltuklu)
İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (25-34 Koltuklu)
İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (35-44Koltuklu)
İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (45 ve üzeri Koltuklu)
Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 8-14 koltuklu)
Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan15-24 koltuklu)
Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 25-34 koltuklu)
Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 35-44 koltuklu)
Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 45 ve üzeri koltuklu)
17,50 TL
3,00 TL
4,50 TL
7,00 TL
8,00 TL
11,00 TL
3,00 TL
4,50 TL
7,00 TL
8,00 TL
11,00 TL
2) 7 koltuk ve altı otomobil tarminal giriş ücreti Şehrimiz nüfusuna uygun Bakanlık
tarifesidir.
3)100 Km. altı Şehirler arası taşımalar için aylık abonman (Ay başında peşin alınır.)
yukarıdaki koltuk sayılarına göre tek seferlik ücretin 10 katı.
4)İl içi yolcu taşıması yapanlar için aylık abonman (Ay başında peşin alınır.) yukarıdaki
koltuk sayılarına göre tek seferlik ücretin 10 katı.
Not:Yukarıda belirtilen aylık abonelik ücretleri terminale günde bir defa giriş yapan
vasıtalar için olup günlük girişi birden fazla olanların aylık abonman ücretleri, tabloda
belirtilen abonman tutarının günlük giriş sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.
Bu madde hükmü Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tebliği
doğrultusunda yenilenir.
MADDE-9 DURAKLAR
1- Yazıhanesi Belediyemize ait olan taksi duraklarına (üye beher taksi için) aylık
2- Yazıhanesi kendilerine ait olan taksi duraklarından (üye beher taksi için) aylık
3- Yazıhanesi Belediyemize ait olsun olmasın üye dolmuşlardan (beher dolmuş için)
aylık
4- Yazıhanesi kendilerine ait şehir içi motorlu taşıyıcılar (yük taşıyıcılar) hattında
çalışan kamyonetler için (beher üye) aylık
23
60,00 TL
50,00 TL
70,00 TL
50,00 TL
5- Yazıhanesi Belediyemize ait şehir içi motorlu taşıyıcılar (yük taşıyıcılar) hattında
çalışan kamyonetler için (beher üye) aylık
6- Yazıhanesi Belediyemize ait şehir içi motorlu taşıyıcılar (yük taşıyıcılar) hattında
çalışan 5 tona kadar yük taşıma kapasiteli kamyonlar için (beher üye) aylık
7- Yazıhanesi Belediyemize ait şehir içi motorlu taşıyıcılar (yük taşıyıcılar) hattında
çalışan 5 ton ve üzeri yük taşıma kapasiteli kamyonlar için (beher üye) aylık
Bu ücretler yıl içinde her ayın 15 ine kadar aylık olarak ödenir. Ücretini zamanında
ödemeyenlere 6183 sayılı Yasanın 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanır.
Yıl sonunda bir aylık durak ücretinden fazla borçlu kalanların durak hakları iptal edilir.
Belediyemiz Ulaştırma Müdürlüğünde kaydı olmayanlar şehir içi yük ve yolcu
taşımacılığı yapamazlar (Servisler hariç).
8-Durak devirlerinde peşin olarak alınacak ücret;
8-1-Dolmuş Durakları Devir Ücretleri;
a)- Birleşik 1,6 nolu Otogar ve Toki Otogar dolmuş durağı
b)- 2-3-4-5 nolu dolmuş hatları birleşmiştir.
c)- Babadan çocuklara, anneden çocuklara, eşe, aile içi devirlerde % 50 indirim
uygulanır.
d)- Durak hat sahibinin ölümü halinde veraset ilamı gereğince varislerden birinin veya
birkaçının adına tahsis edilmesi durumunda
e)- Dolmuş durağı hattının ve hat plakasının kiraya verilmesi halinde kiralama
süresince her yıl, devir ücretinin %15'i oranında ücret alınır.
60,00 TL
70,00 TL
100,00 TL
15.000,00 TL
11.000,00 TL
ÜCRETSİZ
8-2-Taksi Durağı Devir Ücretleri
a)-Yeni Hastahane taksi durağı
b)-Garaj taksi durağı
c)-Başak taksi durağı
d)-Hal taksi durağı
e)-Karaman taksi durağı
f)-Hacıcelal taksi durağı
g)-Gar taksi durağı
h)-Cumhuriyet taksi durağı
ı)-Emek taksi durağı
i)-Yeni otogar taksi durağı
j)- Babadan çocuklara, anneden çocuklara, eşe, aile içi devirlerde % 50 indirim
uygulanır.
k)- Taksi durağı işletim hakkının veya taksi plakasının kiraya verilmesi
halinde,kiralama süresince her yıl, yıllık devir ücretinin %15'i oranında ücret alınır.
l)- Durak hat sahibinin ölümü halinde varislerden birinin veya birkaçının adına tahsis
edilmesi durumunda.
9-Belediyeye terk edilen taksi durağının tahsisinde ve tahsis ücretinin
belirlenmesinde Belediye Encümeni yetkilidir.
6.500,00 TL
1.300,00 TL
1.300,00 TL
1.300,00 TL
1.300,00 TL
1.300,00 TL
2.200,00 TL
1.300,00 TL
1.750,00 TL
3.200,00 TL
ÜCRETSİZ
MADDE-10 YAYIN ÜCRETİ (KDV DAHİL)
Belediye hoparlörü ile ilan yapmak isteyenlerden aşağıdaki şekilde ücret alınır.
1- Belediye hoparlörü ile yayınlanacak yayınlardan kelime başına
24
2,00 TL
2- Ticari ilanlar kelime başı
3- Mahkeme, Tescil ve izale-i şüyuu ilanları ile İcra Daireleri ilanları için
a)-Mahkeme, Tescil ve izale-i şüyuu ilanları
b)-İcra Daireleri ilanları
4- Resmi daireler, Hayır cemiyetleri ve Amme menfaatlerine yapılacak ilanlardan
ücret alınmaz. İlanların şekline göre yapılıp yapılmamasında Belediye Başkanı
yetkilidir.
6,00 TL
90,00 TL
16,00 TL
MADDE-11 VASITA VE İŞ MAKİNALARI ÜCRETİ (KDV DAHİL)
1- Vidanjör ücreti şehir içi (beher sefer için)
a)- 15 Km - 20 Km arası.
b)- 20 Km üzeri. Her Km için 150 TL'ye ilaveten
c)- Tuvaletlerde basınçlı su vermek (beher tanker için)
2- Buldozer ücreti (beher saat için)
3- Greyder ücreti (beher saat için)
4- Yükleyici ücreti (beher saat için)
5- Kompresör ücreti (beher saat için)
6- Arazöz ücreti şehir içi
a)- Beher sefer için 10 Km kadar
b)- 10 Km üzeri her Km başına
7- Yer Dorsesi ile taşıma ücreti (beher saat için)
8- Şehir dışı arazöz ücretine şehir içi beher sefer uygulanan ücrete ayrıca kilometre
yol parası ilave edilir.
9-Asfalt kesme makinesi kesim ücreti (Metre Tül)
10- Ekskavatör ücreti (beher saat için)
11- Silindir ücreti (beher saat için)
12- Merdivenli araç ücreti
a)- Bir saate kadar
b)- Bir saatten fazla (beher saat için)
13- İtfaiye araç ücreti
a)- Tankere su doldurma işlerinde (beher tanker için) 2 tona kadar
b)- Tankere su doldurma işlerinde (beher tanker için) 5 tona kadar
c)- Belediyemiz itfaiye aracının dolusu şehir içi her hangi bir yere götürülmesinde (5
tona kadar)
d)- Belediyemiz itfaiye aracının dolusu şehir içi her hangi bir yere götürülmesinde (5
tondan sonrası)
e)- Belediyemiz itfaiye aracının dolusunu mücavir alan dışına çıkartmak isteyenlerden
maktu ücretlere ilaveten Km. başına 5,-TL. ilave ücret alınır.Encümence tespit
edilecek miktar üzerinden ücret alınır. Belediye sınırları dışında ücret karşılığı itfaiye
aracı ve vasıta göndermelerde Belediye Başkanı yetkilidir.
f)-Motopompla su çektirmek isteyenler (doğal afetler hariç) beher saat
65,00 TL
150,00 TL
5,00 TL
50,00 TL
500,00 TL
500,00 TL
500,00 TL
235,00 TL
14- Kamyonların saati (beher saat için)
15- Vinç ile yükleme ve boşaltmalarda
a)- 1.000 Kg.’a kadar
b)- 1.000 Kg.’dan 2.500 Kg.’a kadar
240,00 TL
120,00 TL
5,00 TL
600,00 TL
10,00 TL
500,00 TL
240,00 TL
70,00 TL
50,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
70,00 TL
90,00 TL
30,00 TL
110,00 TL
200,00 TL
25
c)- 2.500 Kg.’dan fazla yükler için (Vinç kapasitesinini aşmamak şartıyla)
16-Tırpan Makinesi ve Çim Makinesi (beher saat için)
17- Çapa motoru ücreti (beher saat için)
18- Çalı dikimi yoluyla bitki düzenlenmesi (m² Başına)
19- Ağaç dikimi yoluyla bitki düzenlemesi (m² Başına)
20-Belediye sınırları dışında ücret karşılığı görevlendirmelerde Belediye Başkanı
yetkilidir.
21-Vasıta ve iş makinalarının beher saat ücretleri şantiyeden çıkış ve şantiyeye giriş
saatleri arasında uygulanacaktır.
350,00 TL
30,00 TL
45,00 TL
45,00 TL
35,00 TL
MADDE-12 NİKAH ÜCRETİ
1- Belediye Nikah salonunda davet ettiği konuklarla nikah kıydırmak isteyenlerden
(Yunus Emre Konferans Salonu)
a)- Mesai saatleri içinde
b)- Mesai saatleri dışında
225,00 TL
350,00 TL
2- Özel salonlarda nikah kıydırmak isteyenlerden
a)- Mesai saatleri içinde
b)- Mesai saatleri dışında
125,00 TL
250,00 TL
MADDE-13 SALON ÜCRETİ
1- Şirket Toplantılarından
400,00 TL
2- Kooperatif toplantılarından
400,00 TL
3- Siyasi Parti toplantılarından;
ÜCRETSİZ
4- Belediye çalışanları ile çocuklarının nikah işlemlerinde nikah salonu (Belediye ve
özel nikahları dahil);
a ) Mesai saatleri içinde
b ) Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde
ÜCRETSİZ
125,00 TL
5- Ses düzeninin kira bedeli (günlük)
200,00 TL
6- Düğün Salonu,Toplantı Salonu,Misafirhane,Sosyal Tesis,Spor Tesisi,Öğrenci Yurdu
vb. tesis ve salonları uygun gördüğü hallerde kişi, kurum, sivil toplum örgütleri vb. kişi
ve kuruluşlara ücretsiz tahsis etme yetkisi Belediye Başkanına aittir.
7-Sevgi evleri üyelik aidatı, aylık kişi başına;
a)Kadınlar için
b)Erkekler için
25,00 TL
50,00 TL
8-Huzur (Hobi) Bahçesi (Yıllık)
Sezon sonunda isteklinin sayısı bahçe adetinden en az %10 fazla olursa ihale edilir, az
ve eşit olursa kura çekilir.
325,00 TL
MADDE-14 HASAR KARŞILIKLARI
1-Çift katlı sıcak asfalt yapılan ana arter yollar m²'si
2-Sıcak asfalt cadde ve sokaklar m²'si
26
275,00 TL
175,00 TL
3-Sathi yol tahribatı m²'si
4-Stabilize veya ham yol
5-Beton yol m²'si
6-Beton parke yol tahribatı m²'si
7-Granit küp taş yol tahribatı m²'si
8-Beton kaldırım tahribatı m²'si
9-Andezit v.b. Plak taş kaldırım tahribatı m²'si
10-Parke taş kaldırım tahribatı m²'si
11-Washbeton kaldırım tahribatı m²'si
12-Andezit v.b. Bordür tahribatı metre'si
13-Beton bordür tahribatı metre'si
70,00 TL
30,00 TL
95,00 TL
165,00 TL
175,00 TL
165,00 TL
350,00 TL
165,00 TL
350,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
14-Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) metre'si
170,00 TL
15-Pik döküm yol sınır elemanı adedi
16-Yalıtım kavşak m²'si
17-Resmi kurumların yada yatırımcı kuruluşların proje dahilinde yapmış oldukları
tahribatlar;
a)Çift katlı sıcak asfalt yapılan ana arter yollar m²'si
b)Sıcak asfalt cadde ve sokaklar m²'si
c)Sathi yol tahribatı m²'si
d)Stabilize veya ham yol m²'si
e)Beton yol m²'si
175,00 TL
400,00 TL
275,00 TL
95,00 TL
45,00 TL
20,00 TL
40,00 TL
Bu ücretler Belediyemize müracaat edip izin isteyenlere uygulanır. Aksi halde bu işleri
yapanlardan 3 kat fazlası ücret alınır.
Yukarıda belirtien tahribatların tahribatı yapan tarafından standartlarına uygun olarak
düzeltilmesi veya yenilenmesi halinde tahribat bedelinin % 20'si oranında kontrol
ücreti alınır.
MADDE-15 İMAR İLE İLGİLİ HİZMET ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)
İmar Durumu Ücreti:
1-İmar Dışı Sahalarda;
a)- 0 m²-20.000 m² arası
b)- 20.000 m²’den büyükler için
190,00 TL
260,00 TL
2- İmar İçi Sahalarda;
a)- 0 m²’den 500 m² arası
b)- 501 m² ile 1000 m² arası
c)- 1001 m²-2000 m² arası
d)- 2001 m²-3000 m² arası
e)- 3001 m²’den sonrası
130,00 TL
170,00 TL
210,00 TL
260,00 TL
280,00 TL
3- Uygulama Zaptı ücreti (beher Zabıt için)
200,00 TL
4-Vize Ücretleri ;
a)- Temel Demir Vize Ücreti
b)- Su Basman Demir Vizesi
127,20 TL
127,20 TL
27
c)- Temel Vizesi (su basman betonu atıldıktan sonra)
d)- Kat Tabla Demir Vizesi
e)- Su ve Yalıtım Vizesi
f)- Jeolojik Etüt Vizesi
148,30 TL
127,20 TL
84,80 TL
127,20 TL
Olarak beton atımından önce yaptırılacaktır. Vize kontrollerine inşaatın fenni mesulü
ile belediyeden görevlendirilen teknik eleman ile birlikte gideceklerdir. (Her gidişte
vize ücreti ayrı ayrı alınacaktır) Yaptırılmayan vizelere yukarıdaki oranlar 20 kat olarak
alınır. Mesai saatleri dışında yapılacak vize kontrollerinde yukarıdaki ücretler %50
fazlasıyla alınır.
5-Her türlü proje fotokopisi (İnşaat ruhsatına ekli mimari, statik, elektrik, tesisat
projelerinden her biri için)
6-İmar planı bilgisayar çıktısı (90 x 70 ebatında) 1/1000 ölçekli
7-Karaman mahalleleri haritası:
a) 90 x 120 ebatda olanlar
b) 180x240 ebatda olanlar
8- Fenni Mesul-Proje Müellifi vize ücreti
9- Plan yapımı, tadilat ücreti;
a) 0-1.000 m² arası
b) 1.001-2.000 m² arası
c) 2.001-5.000 m² arası
d) 5.000 m² üzerindekiler
10-a) İmar Durumu Fotokopisi (A4 boyutunda)
b) İmar Durumu Fotokopisi (A3 boyutunda)
11- İsteğe bağlı tevhid - İfraz - İhdas işlemlerindealınacak kontrol ücreti;
TEVHİD :
a) İmar Planı içinde kalan parsellerin tevhid bedeli;
Toplam büyüklüğü 0 - 500 m² arasında olan parsellerin tevhid bedeli
Toplam büyüklüğü 501 - 1.000 m² arasında olan parsellerin tevhid bedeli
Toplam büyüklüğü 1.001 - 2.000 m² arasında olan parsellerin tevhid bedeli
Toplam büyüklüğü 2.001 m² ve üzeri olan parsellerin tevhid bedeli
100,00 TL
175,00 TL
150,00 TL
300,00 TL
381,40 TL
500,00 TL
750,00 TL
1.000,00 TL
2.000,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
550,00 TL
800,00 TL
1.100,00 TL
2.200,00 TL
b) İmar Planı dışında kalan parsellerin tevhid bedeli
m² x 0,05 TL
İFRAZ :
a) İmar Planı içinde kalan parsellerin ifrazı;
Toplam büyüklüğü 0 - 500 m² arasında olan parsellerin ifrazı için
Toplam büyüklüğü 501 - 1.000 m² arasında olan parsellerin ifrazı için
Toplam büyüklüğü 1.001 - 2.000 m² arasında olan parsellerin ifrazı için
Toplam büyüklüğü 2.001 m² ve üzeri olan parsellerin ifrazı için
b) İmar Planı dışında kalan parsellerin ifrazı için
550,00 TL
800,00 TL
1.100,00 TL
2.200,00 TL
m² x 0,05 TL
YOLA TERK :
Yola terk işlemlerinde büyüklüğü 500 m²'ye kadar olan arsalarda
500 m² ve üzeri büyüklükteki arsalarda her 500 m² için ilaveten 120,00 TL daha
alınacaktır.
12- Diğer ücretler
28
400,00 TL
a)- Yol,kaldırım yapım ücreti (1 Mt.’ü)
1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
5.Grup Urgan ve Şarözü gibi besi siteleri
59,30 TL
55,10 TL
46,60 TL
33,90 TL
25,40 TL
b)- Gecekondu önleme bölgeleri, şehit ailelerine,sakatlar derneğine verilen ve
verilecek olan konut yerlerinin, imar dışı alanların yol, kaldırım yapımı.
c)-Hazır sıcak asfalt satış bedeli (Tonu)
d)-Beton parke döşenmesi işi (Bir m² fiyatı)
e)- Asansör İşletme Ruhsatı; iş hanlarında ve diğer kuruluşlarda
Not: Asansör İşletme Ruhsatı için ilk kontrol hariç diğer kontroller KDV
hariç 100,00 TL olarak ücretlendirilecektir.
13- Fidan Bedeli (Nikah kıydıranlardan 1 adet, fidan satın alanlardan
fidan başına ve yapı kullanma ruhsatı alanlardan plan notuna göre)
14- Levha Bedeli;
a)- Mesken ve işyerleri her bağımsız bölüm için
b)- Hayvancılık Bölgesi ahır ve benzeri yapılar için
c)- Otel,Market ve benzeri yapılar için
15- Otopark ücreti
16- Taahhüt Bedeli
ÜCRETSİZ
175,00 TL
22,05 TL
1.059,30 TL
50,00 TL
40,00 TL
40,00 TL
300,00 TL
296,70 TL
127,20 TL
MADDE-16 DİĞER ÜCRETLER (KDV DAHİL)
1- Her türlü bilgi ve belge ücreti
2-İmar paftası bilgi ücreti
3- Encümen kararı tasdik ücreti
4- Evrak tasdik ücreti
5- Fen elemanı kontrol ücreti
a)- Meskenlerde (beher mesken için)
25,00 TL
25,00 TL
50,00 TL
25,00 TL
500,00 TL
b)- Ticarethanelerde (beher ticarethane için);
0-50.m²’ye kadar
51-100.m²’ye kadar
101-200.-m²’ye kadar
c)- 200.m²’den büyük ticarethanelerde her 200.-m² için
175,00 TL
400,00 TL
650,00 TL
800,00 TL
6- Hafriyat taşıyan vasıtalarda alınacak yer ücreti
a) 5 m³'e kadar
b) 6-19 m³'e kadar
c) 20 m³ ve üzeri
7- Karpuz-Kavun sergilerinden aylık
8- Hayvan pazarına giriş yapan araçlardan giriş ücreti
9- a)Şehir içi taksi ruhsat harcı (beher araç için)
5,00 TL
15,00 TL
25,00 TL
175,00 TL
20,00 TL
120,00 TL
b) Şehir içi Minibüs, Otobüs ruhsat harcı (beher arac için)
29
140,00 TL
10- 3257 sayılı sinema, video, müzik eserleri kanununun 71. maddesi gereğince 2014
yılı için Sinema ile cd, ses kasedi işletmecilerine verilecek ruhsat işlemi.
11- Hayvan kayıt ücreti
12- Belediyemizce otopark olarak belirlenen yerlerden alınacak işgal ücreti ;
375,00 TL
35,00 TL
a) 10 dakikaya kadar (Kapalı otoparklar hariç)
b) 1 saate kadar (otomobillerde)
c) 1 saatten sonra her saat için (otomobillerden)
d) 1 saate kadar (minibüs ve kamyonetten)
e) 1 saatten sonra her saat için (minibüs, kamyonet )
f) Motosikletlerden 1 saate kadar
g) Motosikletlerden 1 saatden sonra her saat için
h) Aylık abonman ücretleri konut ve işyeri sahipliğini belgelemeleri, araç plakasını
bildirmeleri ve boş olan yere park yapmaları şartı ile:
ÜCRETSİZ
1,50 TL
1,00 TL
1,50 TL
1,00 TL
0,50 TL
0,50 TL
1) Yer belirtmek şartı ile dükkan ön taraflarını daimi kiralamak isteyenlere aylık;
2) Ticarethane sahiplerinden yer belirtmeden ancak aynı cadde üzerinde her hangi bir
yer için abone olmak isteyenlerden her bir araç için;
3) Normal vatandaşlardan bir güzergah için aylık otopark ücreti abone bedeli bir
araçlık;
i) Özürlü araçları
j) Resmi plakalı araçların ilk 30 dakikadan sonrası yukarıdaki tarifeye göre
ücretlendirilir.
Uygulama Yaz saati için Saat 8:00-20:00 arasında, Kış Saat için 8:00-17:00
arasındadır.
Kapalı otoparkların açık kalma süresi ile Yukarıda belirlenen ücretlerden %25'
den fazla olmamak üze farklı şekilde Encümence ücret belirlenebilir.
13- Belediye mezbahanesinde hayvan kesim ücreti;
a) Küçük Baş
b) Büyük Baş
İhtiyaç halinde ücret değişikliği ve toplu kesim ücretleri Belediye Encümenince
belirlenir.
80,00 TL
60,00 TL
30
75,00 TL
ÜCRETSİZ
15,00 TL
100,00 TL
MADDE-17 TOPTANCI HAL TAHSİS ÜCRETİ
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN
DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında
kurulmuş toptacı halinde dükkan tahsisleri 2886 Sayılı Kanun doğrultusunda
yapılacak ihalelerle belirlenir. Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde yıllık kira
artışları ÜFE oranında yapılır.
MADDE-18 VESİKA ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
5,50 TL
1-Sıhhi cüzdan vesikalarından
2- Zabıta kontrol cüzdanından
5,50 TL
MADDE-19 ÖZEL SERVİS ARAÇLARI TARİFESİ
1- ÖZEL SERVİS ARAÇLARI KOLTUK SAYISI ARTIRMA ÜCRETİ
Koltuk artırımında koltuk başı alınacak ücret,
Alınacak koltuk arttırım ücreti peşin olarak alınır.
Devirlerde, yeni araçta koltuk artışı varsa buna göre ayrıca koltuk başı ücreti alınır.
175,00 TL
2- ÖZEL SERVİS ARAÇLARININ YILLIK RUHSAT HARÇ ÜCRETLERİ
a)- Koltuk sayısı 14+1 den 17+1 e kadar olan
b)- Koltuk sayısı 18+1 den 23+1 e kadar olan
c)- Koltuk sayısı 24+1 den yukarısı
Özel servis araçlarının yıllık ruhsat ücreti ilgili yılın EYLÜL ayında peşin olarak
ödenecektir.
3- ÖZEL SERVİS ARAÇLARININ DEVREDİLMESİ HALİNDE DEVİR ÜCRETİ
a)- Koltuk sayısı 14+1 den 17+1 e kadar olan
b)- Koltuk sayısı 18+1 den 23+1 e kadar olan
c)- Koltuk sayısı 24+1 den yukarısı
TL devir ücreti peşin olarak alınacaktır.
Birinci derece yakınlar arası devirde % 50 indirim uygulanır. Hak sahibinin işleticisinin
vefatı halinde diğer varislerinde muvafakatı ile varislerden birine devir yapılabilir. Bu
şekildeki devirde birinci derece yakınlar arası devir işlem ücreti uygulanır, veraset
yoluyla intikal yapılamaz. Özel Servis aracı kiralamalarında ilgili yönetmeliği gereği
her yıl için devir ücretinin %50' si alınır.
4- ÖZEL SERVİS ARAÇLARI BELGE ÜCRETİ
a)- Duraklı servis araçları için
b)- Duraksız servis araçları için (sadece servis saatlerinde çalışan araçlar için)
160,00 TL
210,00 TL
320,00 TL
5.000,00 TL
6.500,00 TL
8.500,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
MADDE-20 DÜĞÜN SALONU KİRA BEDELİ (KDV DAHİL)
Atatürk Mahallesinde bulunan düğün salonunun kira ücreti
(Nikah kıydırılması halinde madde 12 deki özel salon nikah kıyma ücreti ilaveten
alınır.)
31
125,00 TL
MADDE-21 GAYRİ SIHHİ MÜESSESE HARÇLARI
1-1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere verilecek yer seçimi ve tesis kurma izin bedeli
2.100,00 TL
2-2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere verilecek yer seçimi ve tesis kurma izin bedeli
1.050,00 TL
3-1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı bedeli
2.100,00 TL
4-2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı bedeli
1.450,00 TL
5-3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı bedeli
800,00 TL
6-Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren oto kaporta, boya, motor bakımı, elektrik,
egzoz, döşeme, lastik tamiri ve oto yıkama gibi işlerle iştigal eden işyerlerine verilecek
olan 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese ruhsat bedeli.
7-İşyeri 30 m²'ye kadar olan 3. sınıf küçük işletmelerden alınacak olan Gayri Sıhhi
Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı bedeli;
8-Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında yapılacak olan değişiklik
ve yenilemelerde alınacak olan ücret;
a)-1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için
b)-2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için
c)-3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için
350,00 TL
9-Ruhsat Zayiinde Yeniden Yazılması ;
a)-1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için
b)-2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için
c)-3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için
Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatları için öngörülen yeterlilikleri
kontrol için iki defadan fazla personel görevlendirilmesine sebebiyet verilmesi
halinde bu şekilde yapılan her kontrol için işyeri açma ve çalışma ruhsat ücretinin
%10' u oranında ilave ücret alınır.
220,00 TL
1.050,00 TL
800,00 TL
350,00 TL
450,00 TL
320,00 TL
150,00 TL
MADDE-22 GIDA SİCİLİ BELGESİ ÜCRETİ:
Gıda sicili belgesi ücreti
400,00 TL
MADDE-23 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ ÜCRETİ:
1-Büyükbaş adet başına
2-Küçükbaş adet başına
3-Diğerlerine (belge başına)
7,00 TL
1,50 TL
70,00 TL
32
MADDE-24 EVSEL KATI ATIK TARİFESİ ( KDV HARİÇ ):
Evsel Katı Atık Bertaraf tesis ücretleri mesken ve işyerlerinde kullanılan su miktarı
üzerinden m³ (metreküp) başına hesaplanır. Hesaplamalarda şehir şebeke suyu ile
birlikte özel kuyulardan kullanılan suların toplamı birlikte dikkate alınır. Yalnızca
şebeke suyu ve özel kuyu suyunun tek başına kullanılması halinde sadece kullanılan
su cinsine göre kullanım miktarı dikkate alınır. Kullanılan suyun her bir metreküpüne
göre meskenlerde katı atık bedeli 0,47 TL., tüm ticarethane, okul, pansiyon resmi
daire,inşaat ve sair tüm iş yerlerinde 0,94 TL. üzerinden su tahakkuk dönemlerinde
hesaplanıp su faturalarında ayrıca gösterilerek tahsil edilir. Su aboneliği olduğu halde
herhangi bir şekilde ay içi su kullanımı olmayanlardan ise evsel katı atık bedeli
alınmaz.
Konutlardaki Ön Ödemeli Sayaçlarda (Akıllı sayaç) yüklenen her m³ su için (Avans
yüklemesi dahil) abonenin cinsine göre katı atık bedeli+KDV tahsil edilir. Ancak
konutlarda su ve suya bağlı tüm tahakkuklarda tek seferde 15 m³ üzeri su yüklemesi
yaptıranlardan 15 m³ üzeri tüm bedeller %10 indirimli uygulanır.
Su kullanımına dayalı tarife hükümleri ile ilgili Madde 6'daki Su Satış Tarifesi
uygulama esasları evsel katı atık bedelleri için de uygulanır. Herhangi bir su aboneliği
olmayanlar ile kendi özel kuyularından çıkardıkları suları bahçe sulama, ağaç sulama,
çayır sulama işleriyle iş yeri veya konut ihtiyacını müşterek karşılayanlar kullanma ve
sulama ihtiyaçları için kuyu çıkışına ayrı sayaç taktıkları taktirde katı atık bedeli
hesaplanmasında sulama suyu dikkate alınmaz. Katı atık üreticisi olan her konut ve iş
yeri, ticarethane, okul, kreş, anaokulu, yurt ve diğer her türlü binalardan şebeke suyu
abonelikleri olanların hepsi, istisnasız kullandığı su miktarı üzerinden katı atık
tarifesine göre atık su bedeli öderler. Bu tutarlar su faturalarında gösterilir. Şebeke
suyu abonesi olupta iş yeri, ev ve diğer faal binaların ihtiyaçları için Kendi özel
kuyusundan da su kullananlar ayrıca kuyu suyu için de atık su bedeli öderler.
Su abonelikleri bulunmayan konutlardan hane başı aylık 10 TL. evsel katı atık
bedeli alınır. Su aboneliği olmayan işletme sahipleri ile kuyu suyu kullanan ev ve iş
yerleri sulama ve konut veya iş yeri ihtiyacında kullandığı suyu ayrı sayaçlarla
ölçtürmez ise (Varsa şebeke suyu kullanımına göre yapılacak ücretlendirmeye
ilaveten) kullandığı su miktarına bakılmaksızın işletme sahipleri veya yetkililerince
verilecek beyannameler doğrultusunda aşağıdaki maddelerde belirtilen tutarda evsel
katı atık bedeli tahsil edilir. Beyanname verilmemesi halinda res'en ve %10 fazlası ile,
ücret azaltıcı yanlış beyan halinde normal ücrete ilaveten %25 fazlasıyla tahsil edilir:
1-Okul, Yurt, Dershane, Kreş, Kurs,Eğitim Merkezi, Anaokulu, Yuva v.b. Eğitim ve
Öğretim faaliyeti yapılan yerlerde öğrenci sayısı esas alınır.
a)- Öğrenci sayısı 1500 den fazla olan yerler yıllık
b)- Öğrenci sayısı 1000-1499 arası olan yerler yıllık
c)- Öğrenci sayısı 750 -999 arası olan yerler yıllık
d)- Öğrenci sayısı 500-749 arası olan yerler yıllık
e)- Öğrenci sayısı 250-499 arası olan yerler yıllık
f)- Öğrenci sayısı 100-249 arası olan yerler yıllık
g)- Öğrenci sayısı 50-99 arası olan yerler yıllık
h)- Öğrenci sayısı 50'den az olan yerler yıllık
33
15.000,00 TL
10.000,00 TL
6.000,00 TL
3.900,00 TL
2.550,00 TL
2.000,00 TL
1.000,00 TL
500,00 TL
2-Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalarda
yatak kapasitesi esas alınır.
a)- yatak sayısı 150' den fazla olan yerler yıllık
b)- yatak sayısı 50-149 arası olan yerler yıllık
c)- yatak sayısı 20-49 arası olan yerler yıllık
d)- yatak sayısı 20' den az olan yerler yıllık
3.000,00 TL
2.000,00 TL
1.500,00 TL
750,00 TL
3-Kullanım alanı (m²)
3/1-Hertürlü yeme-içme, eğlence yerlerinde kullanım alanları esas alınır.
a)-Kullanım alanı 250 m² ve üzeri olan yerler yıllık
b)-Kullanım alanı 100-249 m² arası olan yerler yıllık
c)- Kullanılan alanı 50-99 m² arası olan yerler yıllık
d)- Kullanılan alanı 50 m²' den az olan yerler yıllık
2.000,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
750,00 TL
3/2-Daimi surette faaliyet gösteren Lunapark, Panayır, Fuar, Stadyum, Hipodrom,
Spor Salonu gibi yerlerle eşya depolamaya mahsus olan yerlerde, kullanılan alanları
esas alınır.
a)- Kullanılan alanı 1.000-1.999 m² arası olan yerler yıllık
b)- Kullanılan alan 1.000 m²'den az olan yerler yıllık
1.500,00 TL
1.000,00 TL
3/3-Sinema, tiyatro, Opera, Bale vs. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinden koltuk
sayısı esas alınır.
a)- Koltuk sayısı 100-249 arası olan yerler yıllık
b)- Koltuk sayısı 100' den az olan yerlerden yıllık
750,00 TL
500,00 TL
4-Yukarıda 3 madde halinde sıralanların haricindeki ticari, Sanayi zirai faaliyetler için
kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlerde kullanılan binalar.
a)- Personel sayısı 300' den fazla olan yerlerden yıllık
b)- Personel sayısı 200-300 arası olan yerlerden yıllık
c)- Personel sayısı 100-199 arası olan yerler yıllık
d)- Personel sayısı 50-99 arası olan yerler yıllık
e)- Personel sayısı 10-49 arası olan yerler yıllık
f)- Personel sayısı 4-9 arası olan yerler yıllık
g)-Personel sayısı 3 ve daha az olup kullanılan alanı 50 m²’den fazla olanlar yıllık
h)- Personel sayısı 3 ve daha az olup kullanılan alanı 30-50 m²’ olanlar yıllık
10.000,00 TL
5.000,00 TL
2.550,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
750,00 TL
100,00 TL
80,00 TL
ı)-Personel sayısı 3 ve daha az olup 30 m2 den küçük iş yerleri
5-Su abonesi olma imkanı bulunmayan seyyarlar çarşısı esnafı ile kendilerine yer
tahsis edilen Pazar esnafı
a) İşgal alanı 5 m² ve altında olan pazar yeri tahsisleri yıllık
b) İşgal alanı 5 m² den fazla olan Pazar yeri tahsisleri yıllık
c)Seyyarlar çarşısı esnafı Pazar esnafının %75 i tutarında öder.
Beyana dayalı evsel katı atık bedeli ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ödenmesi
halinde vadesi geçen işlemine tabi tutulmaz.
Re'sen tahakkuklarda her halde Kasım ayı sonunu geçmemek üzere
30 güne kadar faizsiz ödeme süresi verilebilir.
34
60,00 TL
48,00 TL
60,00 TL
NOT: Teknik ve sair sebeplerden dolayı Tahakkuk ettirilmeyen Evsel Katı Atık
Bedelleri yıllara göre geriye yönelik olarak yukarıdaki tarifeye göre tahakkuk ettirilir.
Ancak tahakkuk tarihinin takiben 15 gün sonra vadesi geçen muamelesine tabi
tutularak gecikme faizi alınır.
MADDE-25 İLAÇ TARİFESİ:
Özel Mülkiyet alanlarının ilaçlama ücretleri m²'si
2,50 TL
MADDE-26 MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ TARİFE:
Karaman Merkez Şehir Mezarlığı içerisinde aile mezarlığı olarak ayrılan alanlarda;
a) 102-103-106 nolu adaların Şehitlik Caddesine cephe olan persellerin
m²'si
b) 107-108 nolu adaların tamamının m²'si
c) 101-102-103-104-105-106 nolu adaların 5 m ve üzeri genişliğindeki yollara cephe
olan persellerin m²'si
d) 101-102-103-104-105-106 nolu adaların 5 m altındaki genişlikteki yollara cephe
parsellerinin m²'si
ücret alınır.
1.500,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
600,00 TL
B -5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre
Belediye Meclisinin belirlemeye yetkili olduğu 2014 yılı Vergi ve Harç Tarife Cetveli;
2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki İlan ve Reklam Vergisi,21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan Eğlence Vergisi, 56 ncı maddesinde
yer alan İşgal Harcı, 60 ıncı maddesindeki Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve
84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan İşyeri Açma İzni
Harcına dair tutarlar; 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan (Seri No:45) Tebliğe göre Belediye Meclisimizin .05.08.2014.tarih ve
262.sayılı kararıyla gruplara ayrılarak tespiti yapılan tarife önerimizin İçişleri
Bakanlığınca Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve Maliye Bakanlığının sunumu ile
Bakanlar Kurulunca onaylanmasıyla 2015 yılı başından itibaren uygulamaya konulur.
TELLALLIK HARCI
2464 sayılı yasanın 67.,68.,69. maddeleri esas olmak üzere 70. maddesindeki tarifeye
göre aşağıdaki tarife uygulanır. Tellallık harcının nisbeti % 2'dir. 100 TL'yi aşan
kısımlarda aşan kısım için nispet % 1'dir.
HAYVAN KESİM, MUAYENE VE DENETLEME HARCI
2464 sayılı yasanın 72.,73.,75. maddeleri esas olmak üzere 74. maddesindeki tarifeye
göre aşağıdaki tarife alınır;
1-Küçük Baş hayvan
2-Büyük Baş hayvan
35
3,00 TL
6,00 TL
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
a) Tartı ağırlıklarının her birinden
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinden her birinden
ç) El terazilerinden
d) Normal masa terazilerinden
e) Otomatik (ibreli) terazilerden
f) Elektronik Terazilerden
g) Kantar ve basküllerden
1,50 TL
1,50 TL
3,00 TL
6,00 TL
9,00 TL
12,00 TL
15,00 TL
25,00 TL
ÇEŞİTLİ HARÇLAR
2464 sayılı yasanın 79,80,81,83. maddeleri esas olmak üzere 84. maddesindeki
tarifeye göre aşağıdaki tarife alınır;
1-Kayıt ve suret harçları;
a-Her sayfa başına
b-Harita plan ve krokilerin beher m²'sinden
0,75 TL
8,00 TL
2-İmar mevzuatı gereğince alınacak harçlar (Ticari ve konut bölgeleri için ayrı ayrı)
a-İlk parselasyon harcı (beher m²'si için)
- Ticaret
- Konut
b-İfraz ve tevhid harcı için (beher m²'si için)
- Ticaret
- Konut
c-Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m²'si için)
- Ticaret
- Konut
d-Zemin açma izni ve toprak harfiyat harcı
da-Toprak (beher m³ için)
- Ticaret
- Konut
db-Kanal (beher m³ için)
- Ticaret
- Konut
e-Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat m²'si için)
- Ticaret
- Konut
3-İşyeri açma izni harcı (beher m² için işin mahiyetine göre)
25 m2 ye kadar
26m2-100m2 arası
101m2-250 m2 arası
36
0,12 TL
0,09 TL
0,12 TL
0,09 TL
0,12 TL
0,09 TL
0,35 TL
0,30 TL
1,30 TL
1,10 TL
0,11 TL
0,09 TL
0,20 TL
0,28 TL
0,32 TL
251m2-500m2 arası
501 m2 den yukarı
4-Muayene ve ruhsat rapor harcı
0,36 TL
0,40 TL
13,00 TL
5-Sağlık belgesi harcı
2,25 TL
BİNA İNŞAAT HARCI
2464 sayılı yasanın ek 6. maddesinde yer alan bina inşaat harcı aşağıdaki tarifeye göre
alınır;
1-Konut inşaatı (beher m² için)
a-İnşaat alanı 100 m²'ye kadar
b-İnşaat alanı 101-120 m²'ye kadar
c-İnşaat alanı 121-150 m²'ye kadar
d-İnşaat alanı 151-200 m²'ye kadar
e-İnşaat alanı 200 m²'den yukarı
0,75 TL
1,50 TL
2,25 TL
3,00 TL
3,75 TL
2-İşyeri inşaatı harcı (beher m² için)
a-İnşaat alanı 25 m²'ye kadar
b-İnşaat alanı 26-50 m²'ye kadar
c-İnşaat alanı 51-100 m²'ye kadar
d-İnşaat alanı 100 m²'den yukarı
3,00 TL
4,50 TL
6,00 TL
7,50 TL
TOPTANCI HALİ BELEDİYE PAYI
26 Ekim 2010 tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sebze ve Meyveler ile
Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin düzenlenmesi
hakkında kanunun ilgili hükümlerine göre hal rüsümü ve diğer bedeller alınır, ancak
bu kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılmaya başlayıncaya kadar Toptancı
Hallerinde satılan malların toptan satış bedeli üzerinden %2 oranında Belediye payı
alınır.
Toptancı Hal Belediye Payı takip eden ayın sonuna kadar beyanname ile Hal
Müdürlüğüne bildirilir ve ödenir. Zamanında ödemeyen Belediye Payına 6183 sayılı
kanunun 51. maddesindeki gecikme zammı oranı tatbik edilerek tahsil edilir.
SU ÜRÜNLERİ HALİ VE TOPTAN SATIŞ MERKEZLERİ PAYI
19/06/2002 Tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su ürünleri Toptan ve
Perakende satış yerleri yönetmenliğinin 28. maddesi hükümleri gereğince
Belediyelerce işletilen su ürünleri halinde veya Toptan satış merkezinde satışa
sunulan günlük, toplam su ürünleri satış bedelinden alınacak rüsum bedeli;
1-Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca türleri belirlenecek küçük pelajik (göçmen) balıklar
için;
2-Diğer su ürünleri için
37
%3
%1
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TARİFESİ (ÇTV)
A-Beyana dayalı Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki şekilde tahakkuk ve tahsil olunur.
1-Okul,Yurt,Dershane,Kreş,Kurs,Eğitim Merkezi, Anaokulu, Yuva v.b. Eğitim ve
Öğretim faaliyeti yapılan yerlerde öğrenci sayısı esas alınır.
a)- Öğrenci sayısı 750'den fazla olan yerler yıllık (1.Grup)
b)- Öğrenci sayısı 750-500 arası olan yerler yıllık (2. Grup)
c)- Öğrenci sayısı 499-250 arası olan yerler yıllık (3.grup)
d)- Öğrenci sayısı 249-100 arası olan yerler yıllık (4. grup)
e)- Öğrenci sayısı 99-50 arası olan yerler yıllık
(5.grup)
f)- Öğrenci sayısı 49-20 arası olan yerler yıllık
(6. grup)
g)- Öğrenci sayısı 20'den az olan yerler yıllık
(7.grup)
Çevre Temizlik Vergisi alınır.
2-Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalarda
yatak kapasitesi esas alınır.
a)- Yatak sayısı 500'den fazla olan yerler yıllık (1. Grup.)
b)- yatak sayısı 500-300 arası olan yerler yıllık (2. grup)
c)- yatak sayısı 299-150 arası olan yerler yıllık (3. grup)
d)- yatak sayısı 149-50 arası olan yerler yıllık (4. grup)
e)- yatak sayısı 49-20 arası olan yerler yıllık
(5.grup)
f)- yatak sayısı 20'den az olan yerler yıllık
Çevre Temizlik Vergisi alınır.
(6.Grup)
3-Kullanım alanı (m²)
3.1-Hertürlü yeme-içme, eğlence yerlerinde kullanım alanları esas alınır
(Açık ve kapalı kullanım alanı dikkate alınır).
a)- Kullanım alanı 1000 m²'den fazla olan yerler yıllık (1. Grup)
b)- Kullanım alanı 1000-500 m² arası olan yerler yıllık (2. grup)
c)- Kullanım alanı 499-250 m² arası olan yerler yıllık (3. grup)
d)- Kullanım alanı 249-100 m² arası olan yerler yıllık (4.Grup)
e)- Kullanılan alanı 99-50 m² arası olan yerler yıllık (5. grup)
f)- Kullanılan alanı 50 m²'den az olan yerler yıllık (6. Grup)
Çevre Temizlik Vergisi alınır.
3.2-Daimi surette faaliyet gösteren Lunapark,Panayır,Fuar,Stadyum, Hipodrom, Spor
Salonu gibi yerlerle eşya depolamaya mahsus olan yerlerde, kullanılan alanları esas
alınır.
a)- Kullanılan alanı 5000 m²'den fazla olan yerler yıllık (1. grup)
b)- Kullanılan alanı 5000-4000 m² arası olan yerler yıllık (2. grup)
c)- Kullanılan alanı 3999-3000 m² arası olan yerler yıllık (3. grup)
d)- Kullanılan alanı 2999-2000 m² arası olan yerler yıllık (4.grup)
e)- Kullanılan alanı 1999-1000 m² arası olan yerler yıllık (5.grup)
f)- Kullanılan alan 999-500 m² arası olan yerler yıllık (6.grup)
38
2.300,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
480,00 TL
290,00 TL
150,00 TL
50,00 TL
2.300,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
480,00 TL
290,00 TL
150,00 TL
50,00 TL
2.300,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
480,00 TL
290,00 TL
150,00 TL
2.300,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
480,00 TL
290,00 TL
150,00 TL
g)- Kullanılan alanı 500 m²'den az olan yerlerden yıllık (7.grup)
Çevre Temizlik Vergisi alınır.
4-Sinema,tiyatro,Opera,Bale vs. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinden koltuk
sayısı esas alınır.
a)- Koltuk sayısı 2000'den fazla olan yerlerden yıllık (1. grup)
b)- Koltuk sayısı 2000-1500 arası olan yerler yıllık (2. grup)
c)- Koltuk sayısı 1499-1000 arası olan yerler yıllık (3. Grup)
d)- Koltuk sayısı 999-500 arası olan yerler yıllık (4.grup)
e)- Koltuk sayısı 499-250 arası olan yerler yıllık (5.grup)
f)- Koltuk sayısı 249-100 arası olan yerler yıllık (6.grup)
g)- Koltuk sayısı 100'den az olan yerlerden yıllık (7.grup)
Çevre Temizlik Vergisi alınır.
5-Yukarıda 4 madde halinde sıralanların haricindeki ticari, Sanayi zirai faaliyetler için
kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlerde kullanılan binalar.
a)- Personel sayısı 300'den fazla olan yerlerden yıllık (1.grup)
b)- Personel sayısı 300-200 arası olan yerlerden yıllık (2.grup)
c)- Personel sayısı 199-100 arası olan yerler yıllık (3.grup)
d)- Personel sayısı 99-50 arası olan yerler yıllık (4.grup)
e)- Personel sayısı 49-10 arası olan yerler yıllık (5.grup)
f)- Personel sayısı 9-4 arası olan yerler yıllık (6.grup)
g)-Personel sayısı 3 ve daha az olan yerler yıllık (7.grup)
Çevre Temizlik Vergisi alınır.
h)Su ihtiyacını belediyece tesis edilmiĢ su Ģebekesi haricinden
karĢılayan konutlara iliĢkin çevre temizlik vergisi (yıllık)
B-Konutlar için kullanılan su faturalarında su m³ başına Kanunla belirlenen tutarda
konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi alınır.
C- Çevre Temizlik Vergisinin yıllık tutarı emlak vergisi ödeme dönemlerine göre (2)
taksitle peşin olarak tahsil edilir
NOT: Yukarıda belirlenen Çevre Temizlik Vergileri Kanunla belirlenenin altında
kalması halinde kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca İlimizin kalkınmakta öncelikli yöre
kapsamının devamı durumunda Kanunla ilgili indirimler uygulanır.
Karaman Belediyesi 2015 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
gereğince; 5393 sayılı Kanunun 18/f. Maddesi doğrultusunda yukarıda yazılı Ģekliyle
kabulüne; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġM.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karĢılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla
karar verildi.
39
50,00 TL
2.300,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
480,00 TL
290,00 TL
150,00 TL
50,00 TL
2.300,00 TL
1.500,00 TL
1.000,00 TL
480,00 TL
290,00 TL
150,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
KARAR-479
Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihinde yapılan toplantısında 418-e sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2015 yılı Ayrıntılı Harcama Programı;
2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM ADI
: KARAMAN BELEDİYESİ
BİRİM ADI
:
EKONOMİK KODLAMA
I
II
01
AÇIKLAMA
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
Miktar
Oran %
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYISHAZİRAN)
Miktar
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
Oran %
Miktar
Oran %
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIMARALIK)
Miktar
TOPLAM
Oran %
Miktar
Oran %
PERSONEL GİDERLERİ
5.962.635,00
23
5.962.635,00
23
6.999.615,00
27
6.999.615,00
27
25.924.500,00
100
1
Memurlar
2.445.705,00
23
2.445.705,00
23
2.871.045,00
27
2.871.045,00
27
10.633.500,00
100
2
Sözleşmeli Personel
141.450,00
23
141.450,00
23
166.050,00
27
166.050,00
27
615.000,00
100
3
İşçiler
3.299.580,00
23
3.299.580,00
23
3.873.420,00
27
3.873.420,00
27
14.346.000,00
100
4
Geçici Personel
23.000,00
23
23.000,00
23
27.000,00
27
27.000,00
27
100.000,00
100
5
Diğer Personel
52.900,00
23
52.900,00
23
62.100,00
27
62.100,00
27
230.000,00
100
1.156.210,00
23
1.156.210,00
23
1.357.290,00
27
1.357.290,00
27
5.027.000,00
100
438.380,00
23
438.380,00
23
514.620,00
27
514.620,00
27
1.906.000,00
100
58.650,00
23
58.650,00
23
68.850,00
27
68.850,00
27
255.000,00
100
658.950,00
23
658.950,00
23
773.550,00
27
773.550,00
27
2.865.000,00
100
230,00
23
230,00
23
270,00
27
270,00
27
1.000,00
100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
12.591.625,00
25
12.591.625,00
25
12.591.625,00
25
12.591.625,00
25
50.366.500,00
100
2
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
4.175.125,00
25
4.175.125,00
25
4.175.125,00
25
4.175.125,00
25
16.700.500,00
100
3
Yolluklar
45.875,00
25
45.875,00
25
45.875,00
25
45.875,00
25
183.500,00
100
4
Görev Giderleri
467.750,00
25
467.750,00
25
467.750,00
25
467.750,00
25
1.871.000,00
100
5
Hizmet Alımları
5.829.875,00
25
5.829.875,00
25
5.829.875,00
25
5.829.875,00
25
23.319.500,00
100
6
Temsil ve Tanıtma Giderleri
370.000,00
25
370.000,00
25
370.000,00
25
370.000,00
25
1.480.000,00
100
7
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onr.Gid.
806.750,00
25
806.750,00
25
806.750,00
25
806.750,00
25
3.227.000,00
100
8
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
669.500,00
25
669.500,00
25
669.500,00
25
669.500,00
25
2.678.000,00
100
9
Tedavi ve Cenaze Giderleri
226.750,00
25
226.750,00
25
226.750,00
25
226.750,00
25
907.000,00
100
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.
1
Memurlar
2
Sözleşmeli Personel
3
İşçiler
5
Diğer Personel
03
04
2
FAİZ GİDERLERİ
1.375.000,00
25
1.375.000,00
25
1.375.000,00
25
1.375.000,00
25
5.500.000,00
100
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
1.375.000,00
25
1.375.000,00
25
1.375.000,00
25
1.375.000,00
25
5.500.000,00
100
2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM ADI
: KARAMAN BELEDİYESİ
BİRİM ADI
:
EKONOMİK KODLAMA
I
II
05
AÇIKLAMA
CARİ TRANSFERLER
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
Miktar
Oran %
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYISHAZİRAN)
Miktar
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
Oran %
Miktar
Oran %
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIMARALIK)
Miktar
TOPLAM
Oran %
Miktar
Oran %
1.266.500,00
25
1.266.500,00
25
1.266.500,00
25
1.266.500,00
25
5.066.000,00
100
1
Görev Zararları
234.000,00
25
234.000,00
25
234.000,00
25
234.000,00
25
936.000,00
100
3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tranferler
837.500,00
25
837.500,00
25
837.500,00
25
837.500,00
25
3.350.000,00
100
4
Hane Halkına Yapılan Transferler
182.500,00
25
182.500,00
25
182.500,00
25
182.500,00
25
730.000,00
100
8
Gelirlerden Ayrılan Paylar
12.500,00
25
12.500,00
25
12.500,00
25
12.500,00
25
50.000,00
100
10.128.500,00
25
10.128.500,00
25
10.128.500,00
25
10.128.500,00
25
40.514.000,00
100
1.595.500,00
25
1.595.500,00
25
1.595.500,00
25
1.595.500,00
25
6.382.000,00
100
10.500,00
25
10.500,00
25
10.500,00
25
10.500,00
25
42.000,00
100
6.250,00
25
6.250,00
25
6.250,00
25
6.250,00
25
25.000,00
100
06
SERMAYE GİDERLERİ
1
Mamul Mal Alımları
2
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
3
Gayri Maddi Hak Alımları
4
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
1.250.000,00
25
1.250.000,00
25
1.250.000,00
25
1.250.000,00
25
5.000.000,00
100
5
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
6.971.250,00
25
6.971.250,00
25
6.971.250,00
25
6.971.250,00
25
27.885.000,00
100
7
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
295.000,00
25
295.000,00
25
295.000,00
25
295.000,00
25
1.180.000,00
100
2.150.500,00
25
2.150.500,00
25
2.150.500,00
25
2.150.500,00
25
8.602.000,00
100
250.000,00
25
250.000,00
25
250.000,00
25
250.000,00
25
1.000.000,00
100
1.900.500,00
25
1.900.500,00
25
1.900.500,00
25
1.900.500,00
25
7.602.000,00
100
34.630.970,00
25
34.630.970,00
25
35.869.030,00
25
35.869.030,00
25
141.000.000,00
100
09
YEDEK ÖDENEKLER
1
Personel Yedek Ödeneği
6
Yedek Ödenek
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ
2015 yılı Ayrıntılı Harcama Proğramının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 3 fıkrası gereğince kabulüne; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KİRİŞ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karşılık
23 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-480
Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihinde yapılan toplantısında 418-f sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2015 yılı Finansman Proğramı
FİNANSMAN PROGRAMI
FİNANSMAN PROGRAMI
KODU
AÇIKLAMA
01
VERGİ GELİRLERİ
I. 3 AYLIK
Miktar
II. 3 AYLIK
Oran
Miktar
III. 3 AYLIK
Oran
Miktar
IV. 3 AYLIK
Oran
Miktar
TOPLAM
Oran
Miktar
Oran
2.566.000,00
18
5.075.500,00
30
2.924.500,00
20
5.434.000,00
32
16.000.000,00
100
358.500,00
5
2.868.000,00
40
717.000,00
10
3.226.500,00
45
7.170.000,00
100
2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
3
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
917.500,00
25
917.500,00
25
917.500,00
25
917.500,00
25
3.670.000,00
100
6
Harçlar
1.290.000,00
25
1.290.000,00
25
1.290.000,00
25
1.290.000,00
25
5.160.000,00
100
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
7.927.500,00
25
7.927.500,00
25
7.927.500,00
25
7.927.500,00
25
31.710.000,00
100
170.000,00
25
170.000,00
25
170.000,00
25
170.000,00
25
680.000,00
100
03
1
Mal ve Hizmet Satış Geliri
4
Kurumlar Hasılatı
7.131.750,00
25
7.131.750,00
25
7.131.750,00
25
7.131.750,00
25
28.527.000,00
100
6
Kira Gelirleri
625.750,00
25
625.750,00
25
625.750,00
25
625.750,00
25
2.503.000,00
100
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
754.500,00
25
754.500,00
25
754.500,00
25
754.500,00
25
3.018.000,00
100
2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
162.500,00
25
162.500,00
25
162.500,00
25
162.500,00
25
650.000,00
100
4
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
429.500,00
25
429.500,00
25
429.500,00
25
429.500,00
25
1.718.000,00
100
5
Proje Yardımları
04
05
DİĞER GELİRLER
162.500,00
25
162.500,00
25
162.500,00
25
162.500,00
25
650.000,00
100
17.245.000,00
25
17.245.000,00
25
17.245.000,00
25
17.245.000,00
25
68.980.000,00
100
147.500,00
25
147.500,00
25
147.500,00
25
147.500,00
25
590.000,00
100
13.790.500,00
25
13.790.500,00
25
13.790.500,00
25
13.790.500,00
25
55.162.000,00
100
567.000,00
25
567.000,00
25
567.000,00
25
567.000,00
25
2.268.000,00
100
Diğer Çeşitli Gelirler
2.740.000,00
25
2.740.000,00
25
2.740.000,00
25
2.740.000,00
25
10.960.000,00
100
SERMAYE GELİRLERİ
3.025.000,00
25
3.025.000,00
25
3.025.000,00
25
3.025.000,00
25
12.100.000,00
100
1
Taşınmaz Satış Gelirleri
2.900.000,00
25
2.900.000,00
25
2.900.000,00
25
2.900.000,00
25
11.600.000,00
100
2
Taşınır Satış Gelirleri
125.000,00
25
125.000,00
25
125.000,00
25
125.000,00
25
500.000,00
100
-202.000,00
25
-202.000,00
25
-202.000,00
25
-202.000,00
25
-808.000,00
100
1
Faiz Gelirleri
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
3
Para Cezaları
9
06
09
RED VE İADELER (-)
1
Vergi Gelirleri
-16.750,00
25
-16.750,00
25
-16.750,00
25
-16.750,00
25
-67.000,00
100
3
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
-84.000,00
25
-84.000,00
25
-84.000,00
25
-84.000,00
25
-336.000,00
100
5
Diğer Gelirler
-101.250,00
25
-101.250,00
25
-101.250,00
25
-101.250,00
25
-405.000,00
100
31.316.000,00
25
33.825.500,00
25
31.674.500,00
25
34.184.000,00
25
131.000.000,00
100
TOPLAM
İÇ BORÇLANMA - İLLER BANKASI
GENEL TOPLAM
0,00
0
5.000.000,00
50
5.000.000,00
50
0,00
0
10.000.000,00
100
31.316.000,00
25
38.825.500,00
25
36.674.500,00
25
34.184.000,00
25
141.000.000,00
Örnek:28
100
2015 Yılı Finansman Proğramının Plan ve Bürçe Komisyonu Raporu gereğince ; 5393 sayılı Belediye Kanununun
18. maddesinin b fıkrası ile 62. maddesi ve
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 3. fıkrası gereğince ,
7 ( Red ) Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KİRİŞM.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karşılık 23 Kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
02.12.2014
Ertuğrul ÇALIŞKAN
Meclis Başkanı
Fadime AKKUŞ
Katip
Dede Rıza AKGÜL
Katip
KARAMAN
BELEDİYE MECLİS KARARLARI
MECLİS BAŞKANI
: ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
KATİPLER
: FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL
GELEN ÜYELER
: ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR
MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI LEYLA BENDER – TURGAY BAŞ - REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN - RECEP OĞUZCAN BEYTULLAH KARAKAŞ - RAMAZAN ÖZBAY – ABDULLAH BAĞIRGAN- MUSTAFA ÖKTEM MUSTAFA ALTIN - AHMET KAPAR - HÜSEYİN GÖKTAŞ - FAHRİ ÇATAV - ZEKERİYA YILDIZ AHMET HAMDİ KÜLAHÇI - MEHMET ALİ KAMER- KEMAL KÖSE - KASIM KİRİŞ - MUZAFFER
KARA - MEHMET ERMAN KOYUNCU
GELMEYEN ÜYELER
: MUZAFFER UYSAL - RAMAZAN ERYİĞİT
TOPLANTI TARİHİ
:
TOPLANTI DÖNEMİ
: OLAĞAN- ARALIK - 3. BİRLEŞİM
SAYI
:
03.12.2014
11
MECLĠS KARARLARI
KARAR-481
Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 348 sayılı kararları ile Ġdari ĠĢler Komisyonuna havale
edilen,; Ġl sınırları içinde yolcu taĢıma izni verilecek olan (S Plaka) servis araçlarının hangi koĢullar
altında ve ne Ģekilde çalıĢacaklarını, bunların iĢleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluĢlar
arasındaki iliĢkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluĢ ve organların yetki ve
sorumluluk alanlarını belirlemek amacı ile hazırlanan Personel Servis Araçları (S Plaka)
Yönetmeliği meclise sunulmuĢ;
Meclisce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ;
KARAMAN BELEDĠYESĠ
PERSONEL SERVĠS ARAÇLARI (S PLAKA)
YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1.
Bu yönetmelik Karaman Ġl sınırları içinde yolcu taĢıma izni verilen personel servis araçlarının hangi
koĢullar altında ve ne Ģekilde çalıĢacaklarını, bunların iĢleticileri ile verilen hizmetten yararlanan
kuruluĢlar/Ģahıslar arasındaki iliĢkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluĢ ve
organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır.
1
Kapsam
MADDE 2.
 Bu yönetmelik; Personel servis araçları ve AlıĢ-veriĢ merkezleri araçlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3.
Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye kanunu ve 2918 sayılı Karayolları kanununa dayanılarak
hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4.
a) ULAġIM : UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünü,
b) KB
: Karaman Belediyesi'ni,
c) KTO
: Karaman Ticaret Odası'nı,
d) Esnaf Odaları Birliği: Esnaf Odalarının bağlı bulunduğu üst birliği,
e) Esnaf Odası: Servis Aracı ĠĢletmecisinin bağlı olduğu esnaf odasını,
f) Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç iĢleticilerinin,
araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Karaman Belediyesi
BaĢkanlığınca belirlenecek iç birim, diğer kamu kurum ve kuruluĢları veya Makine Mühendisleri
Odası tarafından kontrol edildikleri tarih itibarı ile alacakları belgeyi (Ek-1),
g) Ġstiap Haddi: Bir aracın güvenle taĢıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok
yolcu ve hizmetli sayısını,
h) Servis aracı: Minibüs ve Otobüs sınıfı ticari tescilli araçları,
i) ġoför: Servis aracını sevk ve idare yetkisine haiz kiĢiyi,
j) ĠĢletici: Servis hizmetini yapmayı taahhüt eden firmayı veya Ģahsı.
k) Sevis Aracı Özel Ġzin Belgesi: Karaman Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce
verilen belgeyi (Ek-2) ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
(Servis Araçlarının ÇalıĢma Biçimi)
Servis Araçlarının Ġzinsiz ÇalıĢtırılamayacağı
MADDE 5.
1- Karaman Ġl sınırları içerisinde Personel Servis Aracı Özel Ġzin Belgesi Karaman Belediyesi adına
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki Ġl
Trafik Komisyonunun alacağı kararlarla eĢ güdümlü olarak kullanılır.
2a) Bu izin yılda bir kez ve bir yıl geçerli olmak üzere Karaman Belediyesi Encümeninin
belirleyeceği ücret karĢılığında taĢımacılara verilir. Özel izin belgesi yenileme ücreti Mali
Hizmetler Müdürlüğü veznesine peĢin olarak ödenir.
b) Her yıl MAYIS-HAZĠRAN ayları içerisinde iĢleticilerin özel izin belgeleri yenilenir.
c) Haziran ayının son gününe kadar vize iĢlemini yaptırmayan taĢımacının, özel izin belgesini
yenilemek için müracaat etmesi halinde bir yıllık vize ücreti kadar gecikme cezası alınmak
suretiyle özel izin belgesi yenilenir.
2
d) Devirlerde; TaĢımacı otuz gün içerisinde devir iĢlemini UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne
bildirir. Buna uymayanlardan bir yıllık vize ücreti kadar gecikme cezası alınır. Bir yıllık
süreyi geçiren ve değiĢikliği bildirmeyen taĢımacıların araçları bağlanır.
e) Aracını bir baĢkasına devredenler ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler
3- Bu izin, izni alanın lehine sürekli hak oluĢturmaz.
4- Özel izin belgesi olmadan servis aracı çalıĢtırılamaz.
Servis Araçlarının Mülkiyetinin Devri
MADDE 6.
1- Servis araçlarına ait araç teknik uygunluk belgesi ve Özel Ġzin Belgesi devredilemez, taĢıma
hakkı bir baĢkasına kiralanamaz.
2- TaĢıma hakkını alan yeni kiĢi teknik uygunluk belgesi ve özel izin belgesini kendi adına yeniler.
TaĢımacılıktan Çekilme
MADDE 7.
1- Personel servis aracını taĢımacılıktan çekmek isteyen taĢımacılar bir dilekçe ile UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederler. Özel izin belgesi Belediye Encümeni kararı ile iptal
edilir. Özel izin belgesi iptal edilen araçların plakaları Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya
bildirilir.
2- Yıl içinde araç çalıĢtırmaktan çekilenlerin ödedikleri Özel Ġzin Belgesi ücreti geri ödenmez.
Personel Servis Araçlarının taĢımaya uygunluğu
MADDE 8.
1) Karaman Belediyesi sınırları içinde taĢımacılık yapacak personel servis aracına teknik uygunluk
belgesi (Ek-1) Karaman Belediyesi BaĢkanlığınca belirlenecek iç birim, diğer kamu kurum ve
kuruluĢları veya Makine Mühendisleri Odası tarafından verilir.
2) Teknik uygunluk belgesi (Ek-1) Karaman Belediye Encümenince belirlenecek bir ücret
karĢılığında taĢımacılara verilir. Teknik uygunluk belgesi ücreti belgeyi düzenleyen kurum
tarafından tahsil edilir.
3) Personel Servis Aracı teknik uygunluk belgesi bir yıl geçerli olmak üzere verilir (Ek-1).
4) Personel Servis Araçlarının teknik uygunluk belgesi olmadan taĢıma yapmaları yasaktır.
5) Teknik uygunluk belgesi olmayan araçlara özel izin belgesi verilmez.
6) ĠĢletici, teknik komisyonca belirlenen eksikleri 15 gün içinde tamamlamak zorundadır.
7) Yıl içindeki niteliklerini kaybeden araçlar taĢımaya uygun hale getirilinceye kadar servisten men
edilir.
Personel Servis Aracı teknik uygunluk belgesi için baĢvuru
MADDE 9.
1- Araçlarını Personel Servis Aracı olarak çalıĢtırmak isteyenler UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne
baĢvururlar.
a) BaĢvuruya konu aracın Karaman Emniyet Trafik Tescil ġube Müdürlüğünden almıĢ olduğu
Motorlu araç tescil belgesi ile Motorlu araç trafik belgesinin her iki tarafın fotokopisi,
b) BaĢvuruya konu araçlar için düzenlenmiĢ motorlu kara taĢıt araçları zorunlu mali sorumluluk
(Trafik) sigortası poliçesi ile zorunlu ferdi kaza (koltuk) sigorta poliçesi fotokopisi,
c) Yukarıdaki belgeler baĢvurulan her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez
baĢvurulur.
3
d) Ġlk baĢvurular yılın herhangi bir çalıĢma gününde, yenileme baĢvuruları her yıl 1 MART / 30
NĠSAN tarihleri arasında yapılır.
e) BaĢvuru yapan taĢımacılara araç inceleme iĢleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı,
baĢvuru belgelerinin teknik uygunluk muayenesini yapacak yetkili kurum tarafından bildirilir.
Ġnceleme baĢvuru tarihini izleyen (7) gün içinde yapılır.
Personel Servis Aracı ġoförlerinde Aranacak ġartlar
MADDE 10.
1a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramıĢ olsa bile hüküm giymemiĢ
olmak,(Eski Türk ceza kanunu 403, 404 414, 415, 416/ 1-2-3, 418/1, 429, 430,431, 432,
435, 436 ve 572/2)
c) E sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine
sahip olmak,
d) Son beĢ yıl içerisinde asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına
karıĢmamıĢ olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü
belgeleri birden fazla geri alınmamıĢ olmak,
2a) Bu maddede belirtilen Ģartlara uymayanların Servis Aracı özel izin belgesi, UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iptal edilir.
b) Personelin iĢe baĢlaması gibi iĢten ayrılmasını da taĢımacı UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne
beyan etmek zorundadır.
c) Bu maddede yer alan koĢullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalıĢan
taĢımacılar için de geçerlidir.
d) Servis Araçlarında çalıĢacak personelden o aracın iĢleticisi sorumludur.
e) Herhangi bir personel birden fazla servis aracında çalıĢamaz.
ĠĢletici ve ĠĢletici Firmalara Yapılacak Bildirimler
MADDE 11.
1- Personel Servis Aracı taĢımacılarına bildirimler; adrese dayalı kayıt sisteminde T.C kimlik
numarası ile yapılacak sorgulamada kayıtlı bulunduğu adrese yapılır.
2- TaĢımacılara bildirimler yalnızca iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan
bildirimler taĢımacıya bildirilmiĢ kabul edilir.
Özel Hükümler
MADDE 12.
1Personel Servis Araçları;
a) Personel servis araçları 19 yaĢından küçük olmalıdır (19 yaĢ dahil). TaĢıtların yaĢı
fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
b) Personel servis aracı olarak, tanımlar kısmının 4. maddesinin h fıkrasında belirtilen araçlar
kullanılır.
2- AlıĢ-VeriĢ Merkezleri Adına Hizmet Veren Servis Araçları
a) Servis araçları 10 yaĢından küçük olmalıdır (10 yaĢ dahil). Araçların yaĢı fabrika imal
tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
4
b) Servis araçları 18+1 koltuğu geçemez.
c) AlıĢ-VeriĢ Merkezleri adına hizmet veren servis araçlarına verilen özel izin belgesi kendi
faaliyet süreleri ile sınırlıdır. Ticari faaliyetleri sona erdiğinde özel izin belgesi de sona erer.
d) Söz konusu ĠĢleticiler kendilerine verilen servis aracı özel izin belgesi kullanım haklarını
baĢka kiĢi veya kuruluĢlara devredemezler.
Plaka tahsis belgesi alacaklardan istenecek belgeler
MADDE 13.
a) Dilekçe
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Aracın trafik tescil belgesi aslı ve fotokopisi
d) Onaylı ikametgâh ilmühaberi,
e) Karaman Vergi Dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı,
f) Ġlgili meslek odası kayıt sureti,
g) Adli sicil kaydı,
h) Servis yapacak olduğu firma ile yaptığı sözleĢme.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Personel Servis Araçlarının ÇalıĢma Usul ve Esasları)
MADDE 14.
1) Personel Servis Araçları taĢıma sırasında aĢağıdaki kurallara uymak zorundadırlar.
a)Personel Servis Araçları içinde biniĢ esasına göre ücret toplamak yasaktır.
b) Personel Servis Araçları kendi taĢıdıkları müĢteri ve yolcular dıĢında güzergâhlarında durup
yolcu alamazlar.
c) Personel Servis Araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taĢım araçlarının hareketlerini
ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme ve bindirme yapamazlar. Toplu taĢıma
araçlarına ait durakları kullanamazlar.
d) Personel Servis Araçlarının yolcu indirme ve bindirme yerlerinin belirlenmesi için tabela
veya iĢaret konmaz. Personel Servis Aracından yararlananlara nereden binileceği, nerede
inileceği önceden bildirilir.
e) Personel Servis Araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniĢ biniĢinin
gerektirdiği süre kadar durabilirler.
f) Sürücülerin veya yardımcılarının bağırmak suretiyle yolcu çağırmaları, aracı kirli tutmaları,
kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoĢ gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı
yazmaları, Belediyeden izinsiz her türlü reklam yapmaları yasaktır.
g)Personel Servis Araçlarının kent içinde kullanamayacakları yollar ve durmayacakları yerler
Belediye Encümeninin alacağı kararla belirlenir. Belediye Encümeninin belirleyeceği
güzergâh dıĢında çalıĢamazlar
h) Personel Servis Araçları koltuk sayısından fazla yolcu alamazlar.
i) Personel Servis Araçları Yolcuları taahhüt ettikleri yere kadar götürmekle yükümlüdürler.
j) Araçta yolcuya karĢı taciz ve Ģiddet uyguladığı iddia edilen, ayrıca yolcuyu keyfi olarak alı
koyan sürücülerin araç kullanım izin belgeleri adli takibat sonuçlanıncaya kadar askıya
alınır. Adli takibat sonucu suçlu bulunan sürücülerin araç kullanım izin belgeleri UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, taĢımacı iseler plakaları Belediye Encümeni tarafından
iptal edilir.
5
k) Sürücüler yolcuları araç arızası hariç baĢka bir gerekçe ile bekletemezler.
l) Araçların ön ve arkasında tanıtım levhası bulundurmak zorundadırlar.
m)Araçların önüne taĢımacılık yapacağı güzergâhı belirtir tabela asacaklardır.
n) Araçlarda araç iç ve dıĢ kayıt özellikli kamera olmak zorundadır.
Denetim
MADDE 15.
Personel Servis Araçlarının denetimi; Emniyet Trafik Denetleme görevlileri ile Zabıta Müdürlüğü
tarafından yapılır.
Ġdari Ceza Uygulaması
MADDE 16.
Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenlere, Belediye Encümenince Kabahatler Kanununun 32 inci
maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda
ilgili kiĢiye bir süre de verilebilir.
GEÇĠCĠ MADDE
1- Personel Servis Aracı iĢleticileri, Karaman Belediyesinden Özel Ġzin Belgesi verilmiĢ
19 yaĢ üzerindeki araçlarını yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl
içerisinde 19 yaĢ ve altı araçlar ile yenilemeleri zorunludur.
2- AlıĢ-VeriĢ Merkezlerine ait araç iĢleticileri, Karaman Belediyesinden Özel Ġzin Belgesi
verilmiĢ 10 yaĢ üzerindeki araçlarını yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2
yıl içerisinde 10 yaĢ ve altı araçlar ile yenilemeleri zorunludur. Araçlar 18+1 koltuğu
geçemez.
3- Tüm servis araçlarında devir ve araç değiĢikliklerinde 2 yıl geçiĢ süresi aranmaksızın
yönetmelikte belirtilen yaĢ sınırları aranır.
4- Plaka tahsisi yapılanların plakalarını 6 ay içinde takmaları zorunludur.
Yürütme
MADDE 17.
Bu yönetmelik Karaman Belediye BaĢkanlığı tarafından yürütülür.
Yürürlülük
MADDE 18.
Bu yönetmelik 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
( EK-1)
6
PERSONEL SERVĠS ARACI TEKNĠK UYGUNLUK BELGESĠ
ARAÇ SAHĠBĠ
:
ĠġLEM TARĠHĠ: .…./…../………
ARAÇ PLAKASI:
ĠġLEM SAYISI: …………
ARAÇ MODEL
:
YETKĠLĠ SERVĠS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Sıra
NO
1
2
3
4
AÇIKLAMA
UYGUN GÖRÜLEN
AKSAKLIK
Kaporta Düzgün olacaktır.
DıĢ görünüĢ itibari ile boyalı ve bakımlı olacaktır.
Camlarda kırık yada çatlak bulunmayacaktır.
DıĢ
yüzeylerde
tehlike
oluĢturacak
biçimde
aksesuarlar
bulunmayacaktır.(Antenler bu kapsamda değerlendirilir.)
Aracı olarak kullanılacak taĢıtlar temiz, bakımlı, koltukları düzenli ve güvenli
5
durumda bulundurulmalı, taĢıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ön
gördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmıĢ olmalıdır.
Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak bu lastik yolcuların
6
oturmasını engellemeyecektir.
Ġç göstergeler düzenli çalıĢır durumda olacaktır.
7
IĢıklandırma için yeterli sayıda lamba çalıĢır durumda olacak, ancak lambalar
8
renkli olmayacaktır.
Servis Araçlarının kapıları Ģoför tarafından açılıp kapanabilecek Ģekilde otomatik
9
(Havalı, Hidrolikli vb.) olmalı, kapıların Ģoföre açık veya kapalı olduğu ıĢıklı ve sesli
sinyallerle intikal edecek Ģekilde olmalıdır.
10 Egzozu ve susturucusu zedelenmemiĢ olacak yerine iyi tespit edilmiĢ olacak
ve çalıĢırken gürültü yapmayacaktır.
11 Park lambaları stop lambaları "uzun ve kısa huzmeleri "düzenli çalıĢır ve
ayarlanmıĢ durumda olacaktır.
12 Farlar sarı veya baĢka renk far olmayacaktır.
13 Yağ kerteri, hidrolik deposu, Ģanzıman ve defransiyelden kaçak niteliğinde
yağ sızması olmayacaktır.
14 Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutulabilir durumda olacaktır(gereğinde
fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
15 Lastikler dıĢarıdan görülen bombe yâda çatlak bulunmayacak ve lastik diĢ
derinliği 1/2 den az olmayacaktır.
16 Devri daim ve gergi (ekzantrik) kayıĢları liflenmiĢ yâda çatlak olmayacaktır.
17 Soğutma sisteminin hortumları aĢırı yumuĢamıĢ olmayacaktır.
18 Rot ayarları yapılmıĢ olacak, Rot ve rotillerde boĢluk bulunmayacaktır.
19 Karayolu trafik kanunun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın
söndürücüsü, çekme halatı, takozu ve ilkyardım çantas ı bulundurulacaktır.
20 Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.
)dır.
21 Aracın yaĢı (
22 Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen
ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde
görülebilecek bir yere yazılarak sabit Ģekilde monte edilecektir.
23 Servis Aracı, araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine
uygun olmalıdır.
24 Emisyon muayenesini yaptırmıĢ olması gerekir
25 Klima zorunludur
26 Ġç tavan yüksekliği 180-200 cm' den daha yüksek veya alçak olmayacaktır
27 Araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun zorunlu kıldığı mali sorumluluk
(trafik) sigortası dıĢında “Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası” yaptırılması
zorunludur.
Not: Teknik Uygunluk Belgesi kontrol edildiği gün itibarı ile düzenlenmiĢtir.
7
T.C
KARAMAN BELEDĠYESĠ
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
Servis Aracı Özel Ġzin Belgesi
SAYISI
:
VERĠLĠġ TARĠHĠ
:
GEÇERLĠLĠK TARĠHĠ
:
TAġITIN PLAKASI
:
TAġITIN CĠNSĠ
:
TAġIT SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI :
(ġĠRKET ĠSE ÜNVANI)
TAġITIN ġÖFÖRLERĠ
:
YEDEK ġÖFÖR
:
REHBER PERSONEL VEYA
ÖĞRETMENĠN ADI SOYADI
:
TAġITIN TAġIMA SINIRI
:
ARACIN ĠZĠN VERĠLEN GÜZERGAHI:
1.GÜZERGÂH:
ARACIN GĠRĠġĠNE ĠZĠN VERĠLMEYEN
GÜZERGAHLAR VE SAATLERĠ
:
Yukarıda iĢleteni,Ģoförü,rehber personeli,plakası ve güzergahı belirtilen Personel Servis
Aracının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Karaman
Belediyesi Personel Servis Araçları Yönetmeliğine uygunluğu anlaĢılmıĢ olup,iĢ bu özel Ġzin
Belgesi tanzim edilerek verilmiĢtir.
UlaĢım Hiz. Müd.
Belediye BaĢkan Yrd.
8
ġeklinde hazırlanan, Personel Servis Araçları (S Plaka) Yönetmeliğinin, Ġdari ĠĢler Komisyonu
Raporu gereğince uygun olduğuna , 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince
kabul edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-482
Bediye Meclisinin 03/11/2014 gün ve 426 sayılı kararı ile Ġdari ĠĢler Komisyonuna havale edilen
Belediye Meclis üyesi Beytullah KARAKAġ‟ın yazılı soru önergesi 26/03/2010 tarih ve 27533
sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Sebze ve Meyveler ile ilgili yeterli arz ve talep derinliği bulunan
diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında 5957 sayılı kanunla, toptancı halleri ve semt
pazarlarının kuruluĢ faaliyetleri ile ilgili önemli değiĢiklikler yapılarak bunları iĢletmesi iĢlerinin
daha düzenli bir hale getirilmesi için yeni uygulamalar yapılarak yürürlüğe konulmuĢtur. Yapılan
tetkiklerde kanunun 11.Maddesinin 1. Fıkrasında “Belediye toptancı hallerindeki iĢyerleri ,kiralama
veya satıĢ yolu ile iĢletilir.”3.fıkrasında Pazar yerlerindeki satıĢ yerleri tahsis yoluyla iĢletilir.
Tahsis, satıĢ yeri bulunmayanlara öncelik verilmek suretiyle Belediye Encümeni tarafından yapılır
ve Belediye Meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre ücret tahsil edilir. Kapalı Pazar
yerlerindeki satıĢ yerleri ile diğer yerler, belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi kullanılarak
kiralama yoluyla da iĢletilebilir. Sınırlı aynı hak tesisi yöntemiyle bir Pazar yerinde aynı kiĢiye en
fazla iki satıĢ yeri verilebilir. Sınırlı aynı hak tesisi ile tahsis ve kiralama iĢlemine iliĢkin diğer usul
ve esasalar yönetmelikle düzenlenir denmektedir.
12/07/2012 tarih ve 28361 Resmi Gazetede yayımlanan “Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin
5.Maddesi 8.fıkrasında ise Pazar Yerleri, Belediyelerce iĢletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak
,Pazar yerlerinin iĢletilmesine iliĢkin bazı hizmetler ,bu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı hüküm içermeyecek Ģekilde yapılacak belirli süreli protokoller ile meslek kuruluĢları eliyle
yürütülebilir.” hükmü bulunmaktadır. Pazar yerlerinin Belediyemiz haricindeki kiĢi ve kuruluĢlarca
iĢletilebilmesine imkan tanınabilmesi hususunun araĢtırılarak devredilmesi konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; Çevre illerden yapılan araĢtırma neticesinde Pazar
yerlerinde bazı görev ve sorumluklar hakkında olumsuzluklarla karĢılaĢıldığından semt pazarlarının
Belediyemiz haricindeki kiĢi ve kuruluĢlara devredilesinin Ġdari ĠĢler Komisyonu Raporu gereğince
uygun olmayacağı ; Pazar yerlerinin Belediyemiz tarafından iĢletilmesine,
Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-483
Belediyemiz Meclisinin 01.12.2014 Tarih ve 474 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonu ve Plan
Bütçe Komisyonlarına havale edilen; Konya 2. Ġdare Mahkemesinin 2013/1448 Esas Sayılı dosya
ile dava konusu olan Hacıcelal Mahallesi 52 Ada 3 Parselde kayıtlı taĢınmazla ilgili davanın
sulh ile tavsiye edilmesi konusu ;
Meclice Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Dava konusu taĢınmazın yaklaĢık 30
yıldır imar planında yeĢil alan olarak gösterildiği, taĢınmaz malikinin imar planı tadilatı
yapılarak taĢınmazı üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını veya kamulaĢtırılmasını talep ettiği,
bu baĢvuruların olumlu sonuçlanmadığından bahisle davayı açtığı dilekçelerinden anlaĢılmıĢtır.
Dava konusu taĢınmazın Belediyemiz Kıymet Taktir Komisyonu tarafından belirlenen değeri
166,650 TL olup, malik 10,000 TL bedelle tazminat davası açmıĢtır.
Davanın konusu KamulaĢtırmasız El Atma davası olup 2942 Sayılı Kanunun, 6487 Sayılı
Kanunun 21. maddesi ile değiĢtirilen geçici 6. maddesi “KamulaĢtırmasız El Atma Sebebi ile
-9-
Tazmin” baĢlığı ile mevzuatımıza girmiĢ ve kamulaĢtırmasız el atma nedeni ile mülkiyet
sahiplerinin idari merciler nezdinde dava açabilecekleri Yüksek Yargı Kararları ile
Ġçtihat haline gelmiĢtir. 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunu‟nun geçici 6. maddesinde bu davalara
Ġdari Mahkemelerin yetkili olduğu, bu maddeye göre uzlaĢma usulünün esas olduğu madde
kapsamında açılan davalarda Mahkeme ve Ġcra harçları ve her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti
davalarında öngörülen Ģekilde maktu olarak düzenlemelerine yer verilmiĢtir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/h Maddesinde ise vergi, resim, harç dıĢında kalan ve miktarı
5.000 TL‟den fazla dava konusu olan Belediye uyuĢmazlıklarının Sulh yolu ile tasfiyesine
Belediye Meclisinin görev ve yetkili olduğu hükümlerine yer verilmiĢtir.
Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri doğrultusunda dava konusu uyuĢmazlığın sulh ile
tasfiye edilmesinde Belediyemiz adına kamu yararı olacağından bahse konu davanın Sulhen
tasfiye edilmesinin Ġmar ĠĢleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarının otak raporları gereğince
uygun olduğuna;Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-484
Belediye Meclisinin 01/12/2014 Tarih ve 470 Sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen;
Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Alacasuluk Mahallesi, 4723 ve 4724 no‟ lu adaların doğusundan
geçen yolu kapsayan alanda imar planında düzenleme yapılması amacıyla yaptırılan imar plan
tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Alacasuluk Mahallesi, 4723 ve 4724 no‟ lu adaların
doğusundan geçen yolu kapsayan X= 4 116 750-4 116 950 Y= 517 300-517 450 koordine
değerleri arasında bulunan alanda Revizyon ve Ġlave Ġmar Planında 4723 ve 4724 no‟ lu adaların
doğusunda 10 metre geniĢliğinde olan yolun 16 metreye çıkarıldığı ile 4724 no‟ lu adanın güney
yönünde geniĢletilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planında N30-D-09-B-3-B imar
paftasında gösterildiği Ģekilde yaptırılan UĠP-107,6 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının
uygun olduğuna ancak; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Ġmar Planı DeğiĢiklikleri baĢlıklı
Madde 26‟da ‘(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan
değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır
veya hazırlatılır.’,Dendiğinden yaptırılan tadilata ek olarak söz konusu raporun da
düzenlendikten sonra, Ġmar ĠĢleri Komisyonu Raporu gereğince 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun
8-b maddesi gereğince onaylanmasına ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR-485
Belediye Meclisinin 08/10/2014 Tarih ve 362 Sayılı Kararı ile Ġmar iĢleri komisyonuna havale
edilen; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Kırbağı Mahallesi 4078 ve 4076 adalar yönünden Konya 2. Ġdare
Mahkemesi‟ nin 2012/1470 Esas 2014/400 Sayılı Kararı ile 2012/1471 Esas 2014/401 Sayılı
Kararına istinaden Karaman Belediye Meclisi‟ nin 06/08/2014 Tarih 300 ve 301 Sayılı Kararları ile
onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkarılan imar plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan
itirazların değerlendirilmesi konusu ;
Meclis yapılan inceleme neticesinde; itiraza konu imar plan tadilatının Konya 2. Ġdare Mahkemesi‟
nin 2012/1470 Esas 2014/400 Sayılı Kararı ile 2012/1471 Esas 2014/401 Sayılı Kararında
bahsedilen gerekçeler doğrultusunda hazırlandığı ve itiraz sebebi olarak ileri sürülen hiçbir hususun
-10-
bu yargı kararlarındaki gerekçelerle alakadar olmadığı anlaĢıldığından; Kırbağı Mahallesi 4078 ada
15 no‟ lu parselin bulunduğu bölgede dava konusu edilmeyen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında
„Park Alanı‟, dava konusu edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planında „Sosyal-Kültürel Tesis
Alanı‟ olarak düzenlendiğinden iki plan arasındaki kademeli birlikteliğin sağlanması amacıyla „Park
Alanı‟ na çevrilerek ve Kırbağı Mahallesi 4076 ada 2 no‟ lu parselin bulunduğu bölgede aynı
konum ile ulaĢılabilir özelliklere sahip adalarda yapılaĢma haklarının 1.50 ve 1.70 gibi farklılık
göstermesinin eĢitlik prensibine aykırılık taĢımasından dolayı mağduriyetin giderilmesi amacıyla
farklılık gösteren kısımların 1.70 yapılaĢma hakkına çevrilerek 4078 ve 4076 adaların bulunduğu
bölgede 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında N30-C-06-B imar paftasında, 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında N30-C-06-B-3-D, N30-C-06-B-4-C, N30-C-06-B-4-D imar paftalarında
gösterildiği Ģekilde yaptırılan NĠP-114,2 ve UĠP-121,3 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının
uygun olduğuna planlara askı süresinde yapılan itirazların Ġmar ĠĢleri Komisyonu Raporu gereğince
reddine ; 1 Red ( A.H.KÜLAHÇI ) oya karĢılık 28 Kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar
karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR-486
Belediye Meclisinin 08/10/2014 Tarih ve 360 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilen; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, YeniĢehir Mahallesi, 4219 ada 2 no‟ lu taĢınmazın 24.02.2014
tarihinde Türk Telekom A.ġ. tarafından ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile satıldığı ancak; söz konusu
parselin Revizyon ve Ġlave Ġmar Planında „Resmi Kurum Alanı‟ olarak görüldüğü parsel üzerinde
inĢaat yapılabilmesi için parselin „Resmi Kurum Alanı‟ ndan „Konut Alanı‟ na çevrilmesi amacıyla
yaptırılan imar plan tadilatı konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; YeniĢehir Mahallesi, 4219 ada 2 no‟ lu taĢınmazın
24.02.2014 tarihinde Türk Telekom A.ġ. tarafından ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile satın alındığında
da „Resmi Kurum Alanı‟ nda olduğu ve alım iĢleminin bu bilgilerle gerçekleĢtiği, ayrıca söz konusu
taĢınmaza yönelik Karaman Belediye Meclisi‟ nin 10/03/2014 Tarih ve 117 Sayılı Kararı ile „Ġmar
Planı Tadilatı talebinin Ġmar ĠĢleri Komisyon Raporunda yer alan; “Ġlgili Resmi Kurumlardan izin
alındıktan sonra tadilat konusunun değerlendirilmesi“ gerekçesi ile reddi yerine doğrudan red
edilmesi yönündeki Belediye Meclis Üyesi Kerim Gökhan ġANCI‟ya ait sözlü önergenin kabulü ile
Karaman Merkez, YeniĢehir Mahallesi 4219 ada 2 parsel sayılı taĢınmazın imar planında „Resmi
Kurum Alanı‟ ndan „Konut Alanı‟ na çevrilmek suretiyle Ġmar Plan Tadilatı yapılması talebinin
uygun görülmemesi sebebiyle‟ söz konusu tadilat kesin olarak red edildiğinden 1/5000 Ölçekli
Nazım Ġmar Planında N30-D-05-D imar paftasında gösterildiği Ģekilde yaptırılan NĠP-114,19 Plan
ĠĢlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planında N30-D-05-D-3-C imar paftasında
gösterildiği Ģekilde yaptırılan UĠP-112,6 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatı talebinin Ġmar
ĠĢleri Komisyonu Raporu gereğince reddine ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR-487
Belediye Meclisinin 01/12/2014 Tarih ve 473 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilen; Karaman Belediye Meclisi‟ nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararlarında Karaman
Ġli, Merkez Ġlçe, „Hamidiye Mahallesi, 2921 ada 166 no‟ lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi
Ulu Camii projesinin mevcut arsa sınırlarına sığmaması sebebiyle; kuzeyinde bulunan 354, 356 ve
-11-
2921 ada 87 no‟ lu parseldeki taĢınmazlara ulaĢım sağlayacak Ģekilde yol bırakılarak dini tesis
alanının kuzeye doğru kaydırılması, 2921 ada 167 no‟ lu parselde bulunan Akaryakıt Ġstasyonunu
ayıran ifraz hattının (2921 ada 167 no’ lu parsel sahibinin muvaffakatı alınmak Ģartıyla) kuzeye
kaydırılarak 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında N30-D-10-B imar paftasında, 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında N30-D-10-B-4-A ve N30-D-10-B-4-D imar paftalarında gösterildiği
Ģekilde yaptırılan NĠP-114,12 ve UĠP-119,5 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının yukarıda
bahsedilen Ģekilde Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğünce düzenlendikten sonra uygun olduğuna‟
dendiğinden ancak; gelen imar plan değiĢikliği dosyasında kararda geçen muvafakatın parsel sahibi
tarafından verilmediğinden dolayı olmadığından ve Ġmar plan değiĢikliğine yönelik alınan meclis
kararı eksik kaldığından söz konusu meclis kararların değiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği ile imar plan
değiĢikliğinin bahsedilen muvafakat olmadan da onaylanıp onaylanamayacağı konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, „Hamidiye Mahallesi, 2921 ada
166 no‟ lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi Ulu Camii projesinin mevcut arsa sınırlarına
sığmaması sebebiyle; kuzeyinde bulunan 354, 356 ve 2921 ada 87 no‟ lu parseldeki taĢınmazlara
ulaĢım sağlayacak Ģekilde yol bırakılarak dini tesis alanının kuzeye doğru kaydırılması, 2921 ada
167 no‟ lu parselin mevcut sınırlarının korunarak 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında N30-D-10-B
imar paftasında, gösterildiği Ģekilde yaptırılan NĠP-114,12 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan
Tadilatının Ġmar ĠĢleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun
8-b maddesi gereğince onaylanmasına ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR-488
Belediye Meclisinin 01/12/2014 Tarih ve 473 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilen; Karaman Belediye Meclisi‟ nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararlarında Karaman
Ġli, Merkez Ġlçe, „Hamidiye Mahallesi, 2921 ada 166 no‟ lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi
Ulu Camii projesinin mevcut arsa sınırlarına sığmaması sebebiyle; kuzeyinde bulunan 354, 356 ve
2921 ada 87 no‟ lu parseldeki taĢınmazlara ulaĢım sağlayacak Ģekilde yol bırakılarak dini tesis
alanının kuzeye doğru kaydırılması, 2921 ada 167 no‟ lu parselde bulunan Akaryakıt Ġstasyonunu
ayıran ifraz hattının (2921 ada 167 no’ lu parsel sahibinin muvaffakatı alınmak Ģartıyla) kuzeye
kaydırılarak 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında N30-D-10-B imar paftasında, 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında N30-D-10-B-4-A ve N30-D-10-B-4-D imar paftalarında gösterildiği
Ģekilde yaptırılan NĠP-114,12 ve UĠP-119,5 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının yukarıda
bahsedilen Ģekilde Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğünce düzenlendikten sonra uygun olduğuna‟
dendiğinden ancak; gelen imar plan değiĢikliği dosyasında kararda geçen muvafakatın parsel sahibi
tarafından verilmediğinden dolayı olmadığından ve Ġmar plan değiĢikliğine yönelik alınan meclis
kararı eksik kaldığından söz konusu meclis kararların değiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği ile imar plan
değiĢikliğinin bahsedilen muvafakat olmadan da onaylanıp onaylanamayacağı konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, „Hamidiye Mahallesi, 2921 ada
166 no‟ lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi Ulu Camii projesinin mevcut arsa sınırlarına
sığmaması sebebiyle; kuzeyinde bulunan 354, 356 ve 2921 ada 87 no‟ lu parseldeki taĢınmazlara
ulaĢım sağlayacak Ģekilde yol bırakılarak dini tesis alanının kuzeye doğru kaydırılması, 2921 ada
167 no‟ lu parselin mevcut sınırlarının korunarak, 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planında N30-D10-B-4-A ve N30-D-10-B-4-D imar paftalarında gösterildiği Ģekilde yaptırılan ve UĠP-119,5 Plan
ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının Ġmar ĠĢleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna
-12-
3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 8-b maddesi gereğince onaylanmasına ; Katılımın oy birliğiyle karar
verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR-489
Belediye Meclisinin 03/11/2014 Tarih ve 431 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilen; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Alacasuluk Mahallesi, 4511 ada 1 no‟ lu parselin Revizyon ve
Ġlave Ġmar Planında „Akaryakıt Alanı‟ olarak görüldüğü ve taĢınmazın önünde servis yolu ayrıldığı
ancak; söz konusu bölgeye yakın yeni çevreyolu güzergâhının geçeceği nedeniyle parselin
bulunduğu bölgede yer alan servis yolunun iĢlevselliğini kaybettiğinden yolun kaldırılması, parsel
sınırının eski haline dönüĢtürülmesi, kanal boyunda yer alan 7 metre geniĢliğindeki yolun 3 metreye
düĢürülmesi ile ayrıca taĢınmazın yüz ölçüm olarak akaryakıt alanı için çok büyük olduğundan
5000m²‟ lik batıda yer alan kısmının E: 1.00, Hmax: Serbest yapılaĢma koĢullarında „T3 Lejantlı
Ticaret Alanı‟ na çevrilmesi ile kalan kısmının „Akaryakıt ve LPG Alanı‟ olarak değiĢtirilerek
yaptırılan imar plan tadilatı konusu;
Meclisçe yapılan inceleme neticesinde; Alacasuluk Mahallesi, 4511 ada 1 no‟ lu parselin bulunduğu
bölgede yer alan servis yolunun kaldırılarak hem 4511 ada 1 parselin hem de söz konusu parselin
batısında yer alan 4481 ada 4,5,7 ve 8 no‟ lu parsellerin sınırlarının eski haline dönüĢtürüldüğü,
parselin batısında yer alan 5000m²‟ lik kısmının E: 1.00, Hmax: Serbest yapılaĢma koĢullarında „T3
Lejantlı Ticaret Alanı‟ na çevrildiği, kalan kısmının „Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı‟ olarak
değiĢtirildiği tadilatın uygun olduğuna, parselin bulunduğu kanal boyunda yer alan 7 metre
geniĢliğindeki yolun 3 metreye düĢürülmesi uygun olmadığından yolun 7 metre geniĢliğinde devam
etmesine, çekme mesafelerinin ön yoldan 25 metre olarak, Akaryakıt Ġstasyonunun yan yollardan 10
metre olarak plana iĢlenmesine ayrıca imar planında „Akaryakıt Alanı‟ olarak görülen kısmın
„Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı‟ olarak değiĢtirilmesinin uygun olduğu ile 1/5000 Ölçekli
Nazım Ġmar Planında N30-D-09-B imar paftasında, gösterildiği Ģekilde yaptırılan NĠP-114,30 Plan
ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının Ġmar ĠĢleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna ve
3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 8-b maddesi gereğince onaylanmasına ;
Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR-490
Belediye Meclisinin 03/11/2014 Tarih ve 431 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilen; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Alacasuluk Mahallesi, 4511 ada 1 no‟ lu parselin Revizyon ve
Ġlave Ġmar Planında „Akaryakıt Alanı‟ olarak görüldüğü ve taĢınmazın önünde servis yolu ayrıldığı
ancak; söz konusu bölgeye yakın yeni çevreyolu güzergâhının geçeceği nedeniyle parselin
bulunduğu bölgede yer alan servis yolunun iĢlevselliğini kaybettiğinden yolun kaldırılması, parsel
sınırının eski haline dönüĢtürülmesi, kanal boyunda yer alan 7 metre geniĢliğindeki yolun 3 metreye
düĢürülmesi ile ayrıca taĢınmazın yüz ölçüm olarak akaryakıt alanı için çok büyük olduğundan
5000m²‟ lik batıda yer alan kısmının E: 1.00, Hmax: Serbest yapılaĢma koĢullarında „T3 Lejantlı
Ticaret Alanı‟ na çevrilmesi ile kalan kısmının „Akaryakıt ve LPG Alanı‟ olarak değiĢtirilerek
yaptırılan imar plan tadilatı konusu;
Meclisçe yapılan inceleme neticesinde; Alacasuluk Mahallesi, 4511 ada 1 no‟ lu parselin bulunduğu
bölgede yer alan servis yolunun kaldırılarak hem 4511 ada 1 parselin hem de söz konusu parselin
batısında yer alan 4481 ada 4,5,7 ve 8 no‟ lu parsellerin sınırlarının eski haline dönüĢtürüldüğü,
-13-
parselin batısında yer alan 5000m²‟ lik kısmının E: 1.00, Hmax: Serbest yapılaĢma koĢullarında „T3
Lejantlı Ticaret Alanı‟ na çevrildiği, kalan kısmının „Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı‟ olarak
değiĢtirildiği tadilatın uygun olduğuna, parselin bulunduğu kanal boyunda yer alan 7 metre
geniĢliğindeki yolun 3 metreye düĢürülmesi uygun olmadığından yolun 7 metre geniĢliğinde devam
etmesine, çekme mesafelerinin ön yoldan 25 metre olarak, Akaryakıt Ġstasyonunun yan yollardan 10
metre olarak plana iĢlenmesine ayrıca imar planında „Akaryakıt Alanı‟ olarak görülen kısmın
„Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı‟ olarak değiĢtirilmesinin uygun olduğu ile 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında N30-D-09-B-4-A ve N30-D-09-B-4-B, imar paftalarında gösterildiği
Ģekilde yaptırılan UĠP-116,3 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının Ġmar ĠĢleri Komisyonu
raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 8-b maddesi gereğince
onaylanmasına ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR–491
Belediye Meclisinin 01/12/2014 Tarih ve 472 Sayılı Kararı ile Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale
edilen; Karaman Revizyon ve Ġlave Ġmar Plan Notlarında 4313 ada 5 no‟lu parseldeki sosyal
kültürel tesis alanı olduğundan bahsettikleri arsaları için, diğer tip konut ve ticari alanlarda 1500 m²
yi geçmesi durumunda kullanılan ek imar hakkından faydalanamaması sebebiyle plan notlarının
yeniden değerlendirilmesi konusu ;
Meclisçe yapılan inceleme neticesinde; Revizyon ve Ġlave Ġmar Plan Notlarının;
II. YapılaĢma Hükümlerinin 11. maddesine “SOSYAL VE KÜLTÜREL TESĠS
ALANLARINDA” ifadesinin eklenerek aĢağıda belirtildiği Ģekilde değiĢtirilmesine;
11. SAĞLIKLI BĠR KENTSEL MEKÂN YARATABĠLMEK ĠÇĠN KÜÇÜK PARSELLERĠN
BĠRLEġMESĠNĠ TEġVĠK ETMEK AMACIYLA, KONUT, TĠCARET VE SOSYAL VE
KÜLTÜREL TESĠS ALANLARINDA;
* PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN TEK BAġINA VEYA BĠRLEġTĠRĠLEREK 1500 M2
YE ULAġMASI DURUMUNDA, BĠRLEġMEDEN ÖNCEKĠ PARSELLERE AĠT EMSAL
ORANINA BU ALANLARIN TOPLAMI ÜZERĠNDEN % 5 ORANINDA ARTIRILARAK,
AYRIK DÜZENDE UYGULAMA YAPILIR.
* PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN TEK BAġINA VEYA BĠRLEġTĠRĠLEREK 3000 M2
YE ULAġMASI DURUMUNDA BĠRLEġMEDEN ÖNCEKĠ PARSELLERE AĠT EMSAL
ORANINA BU ALANLARIN TOPLAMI ÜZERĠNDEN % 10 ORANINDA ARTIRILARAK,
AYRIK DÜZENDE UYGULAMA YAPILIR.
* PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN TEK BAġINA VEYA BĠRLEġTĠRĠLEREK 5000 M2
YE ULAġMASI DURUMUNDA BĠRLEġMEDEN ÖNCEKĠ PARSELLERE AĠT EMSAL
ORANINA BU ALANLARIN TOPLAMI ÜZERĠNDEN % 15 ORANINDA ARTIRILARAK,
AYRIK DÜZENDE UYGULAMA YAPILIR.
* PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN TEK BAġINA VEYA BĠRLEġTĠRĠLEREK 10000 M2
YE ULAġMASI DURUMUNDA BĠRLEġMEDEN ÖNCEKĠ PARSELLERE AĠT EMSAL
ORANINA BU ALANLARIN TOPLAMI ÜZERĠNDEN % 20 ORANINDA ARTIRILARAK,
AYRIK DÜZENDE UYGULAMA YAPILIR.
* PARSELLERĠN TEK BAġINA VEYA BĠRLEġTĠRĠLEREK ADA BÜTÜNÜNDE VE
EN AZ 1500 M2‟YE ULAġMASI DURUMUNDA, BĠRLEġMEDEN ÖNCEKĠ PARSELLERE
AĠT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN TOPLAMI ÜZERĠNDEN % 20 ORANINDA
ARTIRILARAK, AYRIK DÜZENDE UYGULAMA YAPILIR.
-14-
ġeklinde düzenlenmesinin uygun olduğuna; Ayrıca Komisyonumuzca plan notlarıyla ilgili
yapılan değerlendirmede 10/10/2014 Tarih ve 416 Sayılı BMK ile plan notlarının II. YapılaĢma
Hükümleri 24. maddesinde II. YapılaĢma Hükümlerinin 24. Maddesinin 14. bendine “KATTA 2
DAĠRE ĠÇĠN” , “KATTA 2 DAĠREDEN FAZLA HER DAĠRE ĠÇĠN 10 M2 DAHA
ARTTIRILARAK BULUNACAK KISMI”, „BĠRDEN FAZLA GĠRĠġĠ OLAN BLOK
ġEKLĠNDEKĠ YAPILARDA KATTAKĠ TOPLAM DAĠRE SAYISI BAZ ALINIR‟ ve “KAT
HOLLERĠ, SAHANLIKLAR, MERDĠVEN HOLLERĠ, HAVALANDIRMALAR VE
TRAFOLAR TAKSA DÂHĠL DEĞĠLDĠR.” Ġfadelerinin eklenmesine karar verilmiĢ olup
uygulamada yaĢanan sıkıntıların giderilmesi için, “KATTA 2 DAĠREDEN FAZLA HER
DAĠRE ĠÇĠN 10 M2 DAHA ARTTIRILARAK BULUNACAK KISMI veya EMSAL
ORANININ %20 SĠNĠ GEÇMEYECEK KISMI Ģeklinde değiĢtirilmesine ;
14) KAT HOLLERĠ, SAHANLIKLAR VE MERDĠVENLER ALANLARININ; BULUNDUĞU
HER KAT ĠÇĠN KATTA 2 DAĠRE ĠÇĠN 20 M2 YE KADAR OLAN KISMI KATTA 2
DAĠREDEN FAZLA HER DAĠRE ĠÇĠN 10 M2 DAHA ARTTIRILARAK BULUNACAK
KISMI VEYA EMSAL ORANININ %20 SĠNĠ GEÇMEYECEK KISMI KAKS (EMSAL)
ALANINA DÂHĠL DEĞĠLDĠR. BĠRDEN FAZLA GĠRĠġĠ OLAN BLOK ġEKLĠNDEKĠ
YAPILARDA KATTAKĠ TOPLAM DAĠRE SAYISI BAZ ALINIR. (BU DEĞĠġĠKLĠK
10/12/2013 TARĠH VE 664 SAYILI BELEDĠYE MECLĠS KARARININ ONAYINDAN
SONRA YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGESĠ ALMAMIġ PARSELLERDE GEÇERLĠDĠR.)
Bahsedilen plan notlarının yukarıdaki Ģekliyle Ġmar iĢleri Komisyonu Raporu gereğince
değiĢtirilmesine ve 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 8-b maddesi gereğince onaylanmasına ;
Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR–492
Belediyemiz Meclisinin 01/12/2014 tarih ve 460 sayılı kararı ile Plan Bütçe ve Ġmar
ĠĢler
Komisyonlarına havale edilen, Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Zembilli Mahallesi, 3553 ada 509 nolu
parselde bulunan mülkiyeti Karaman Belediyesi‟ne ait olan 188298/270335 oranındaki hissesinin
Maliye Hazinesi adına bedelsiz olarak devrinin talebi konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; Söz konusu taĢınmaz daha önce 1787 ada 7 nolu parsel
mülkiyeti Maliye Hazinesi adına iken bedelsiz olarak yola terk iĢlemi yapılmıĢ ve oluĢan 3553 ada
502 parselin 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 11. Maddesi gereğince terk edildiği ve tapu kütüğü
beyanlar hanesine Ģerh koyulmuĢtur. Daha sonra bu parsel üzerinde yapılan plan değiĢikliği ve 3194
sayılı Ġmar Kanunu‟nun 15 ve 16. Maddeleri gereğince 3553 ada 509 nolu parsel oluĢmuĢtur. Söz
konusu oluĢan 3553 ada 509 parseldeki 188298/270335 hissenin Maliye Hazinesi adına olması
gerekirken tescil aĢamasında Karaman Belediyesi adına hisse tescil edilmiĢtir. Bu sebepten
mülkiyeti Belediyemize ait 3553 ada 509 parseldeki 188298/270335 oranındaki hissesinin Maliye
Hazinesi‟ne Bedelsiz Devrinin Plan Bütçe ve Ġmar ĠĢleri Komisyonlarının ortak Raporları
gereğince uygunluğuna; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
KARAR–493
Belediye Meclisinin 03/11/2014 Tarih ve 433 Sayılı Kararı ile Ġmar iĢleri komisyonuna havale
edilen; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Hamidiye Mahallesi, 1067 adanın Revizyon ve Ġlave Ġmar
Planında ifraz hattı ile ayrılarak „Konut Alanı‟ ve „T1 Lejantlı Ticaret Alanı‟ olarak görüldüğü,
-15-
maliki olunan 64 no‟ lu parselin „T1 Lejantlı Ticaret Alanı‟ nda kaldığı ancak söz konusu parselin
bulunduğu bölgede 30 metrelik yola cepheli 1067 ada ile aynı özelliklere sahip „Sağlık Tesis
Alanı‟nın batısında yer alan diğer T1 Lejantlı Ticaret Alanlarının B-4 yapılaĢma Ģartlarında, 1067
ve 1069 adaların ise Ayrık Nizam 3 kat yapılaĢma Ģartlarında kaldığından bahsederek söz konusu
adaların B-4 yapılaĢma Ģartlarına çevrilecek Ģekilde imar plan tadilatı yaptırıldığı ve Karaman
Belediyesinin 06.08.2014 Tarih 291 Sayılı Kararı ile onaylandığı belirtilmektedir. Ancak; 1067 ve
1069 adalarda yapılaĢma olmadığından ana yoldan yapı yaklaĢma sınırı 5 metre olarak yönetmelik
gereği uygulanmaktadır. Sağlık Tesisinden Belediye kavĢağına kadar olan adalarda çekme mesafesi
0 olarak düzenlenmiĢ olduğu ve eĢdeğer özelliklere sahip olan adalarda uygulamada tadilat
sonrasında değiĢiklik olmadığından ve girintili çıkıntılı yapılaĢma olmaması için B-4 olan yapı
nizamının BL-4 yapılaĢma Ģartlarına çevrilecek Ģekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifi konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; 1067 ve 1069 adaların B-4 yapılaĢma Ģartlarından BL-4
yapılaĢma Ģartlarına çevrilerek ve plan üzerinde çekme mesafeleri belirtilerek 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında N30-D-10-B-4-C imar paftasında gösterildiği Ģekilde plan
değiĢikliğinin 1067 ve 1069 adaların batı ve doğu cephelerinden 5 metre olacak Ģekilde ve Blok
nizam ölçülerinin pafta üzerine iĢlenerek değiĢtirilmesi halinde; 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar
Planında N30-D-10-B-4-C imar paftasında gösterildiği Ģekilde yaptırılan UĠP-125,3 Plan ĠĢlem
Numaralı Ġmar Plan Tadilatının uygun olduğuna ayrıca; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,
Ġmar Planı DeğiĢiklikleri baĢlıklı Madde 26‟da ‘(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım
sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin
belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki
değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.’, Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğin 26. Maddesine göre istenilen raporlarla birlikte yaptırılan tadilatın Ġmar ĠĢleri
Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 8-b maddesi
gereğince onaylanmasına ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
NOT: Meclis Üyesi Abdullah BAĞIRGAN oylamaya katılmadı.
03.12.2014
Ertuğrul ÇALIġKAN
Meclis BaĢkanı
Fadime AKKUġ
Katip
Dede Rıza AKGÜL
Katip
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content