close

Enter

Log in using OpenID

1. ASLİYE HUKUK T.C. İZMİR 11. İCRA DAİRESİ NAZİLLİ 2

embedDownload
T.C.
İZMİR 5. SULH
HUKUK
MAHKEMESİ
Sayı: 2012/1119 Esas
İLAN
Davacı, MUSTAFA
SIRAY ile Davalı, KAYA
KARAOĞUZ arasında
mahkememizde
görülmekte olan
Ortaklığın Giderilmesi
davası nedeniyle;
Maliklerinden
olduğunuz, İzmir, Buca,
Kocatepe Mah, 6021
Ada, 3 Parselde kayıtlı
taşınmazdaki ortaklığın
satış yolu ile giderilmesi
amacıyla tarafınıza
karşı işbu dava açılmış
olup;
ilanın yayınlanma
tarihinden itibaren iki
hafta kesin süre
içerisinde dava
hakkındaki beyanlarınızı
sunmanız gerektiği
hususu ilanen tebliğ
olunur.
DAVALI
:
KAYA KARAOĞUZ
BABA ADI : KAYA
ANNE ADI : ÜLKÜ
TC KİMLİK :
54730100066
B.: 18133 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
T.C. ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ
2013/11005 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 9177 Ada No, 34 Parsel No,
AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ Mahalle/Mevkii, Borçluya ait taşınmaz, Eskişehir Batıkent
Mahallesi Gölet sokak no: 7/1’de yer almaktadır. Tapuda Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi,
Aşağısöğütönü mahallesi 9177 ada, 34 parselde kayıtlı kat irtifakında Bodrum kat 9 nolu
bağımsız bölüm arsa payı 8/92’dir. Borçlu taşınmazda tam hisseye sahiptir.
Taşınmaz bodrum, zemin + 3 katlı yapının bodrum katında yer almakta, Halen
mesken olarak kullanılan yapı 80 m2 alanlı olup, 2+1, giriş, salon, 2 oda, mutfak, banyo
ve wc mahallidir. Giriş, mutfak ve ıslak hacim taban kaplaması seramik, salon ve
odaların taban kaplaması beton şap üzeri laminant kaplıdır. Mutfak tezgâhı ve dolapları
mevcuttur. Meskenin giriş kapısı çelik, iç kapılar Amerikan ahşap panel kapı, pencere
doğraması ısı camlı PVC’dir.
Şehir merkezine uzak mesafededir. Belediye alt yapı hizmetlerinin tamamından
yararlanmaktadır. Parsel imar planında bitişik nizam 4 kat mesken sahasına isabet
etmektedir. Yapının vasfı, sınıfı imar durumu, yıpranması, halihazır durumu, arsa payı,
alt yapı hizmetlerinden yararlanması ve piyasa alım satım rayiçleri dikkate alındığında
keşif tarihi itibari tahmini değeri 100.000,00 TL’dir.
Kıymeti
: 100.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü
: 07/05/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü
: 02/06/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: Eskişehir Adliyesi 5 İcra Müdürlüğü Satış Masası/Eskişehir
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere siıre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/11005 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 17813 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
SELÇUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2011/246
KARAR NO : 2012/139
Davacı Abidin Süer tarafından davalılar Hayriye Irmak vs. aleyhine açılan Alacak
davasının yapılan açık duruşması sonunda:
Yapılan tüm aramalara rağmen davalılar Ayşe Irmak, Fatma Irmak ve Hayriye
Irmak’ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, adlarına ilanen karar tebliğine
karar verilmiştir.
Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın KABULUNE, 48.982,24 TL’nin
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsili ile
davacıya ÖDENMESİNE karar verildiği ilan olunur.
B.: 18099 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO : 2012/377
KARAR NO : 2013/603
Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MUĞLA İLİ MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine
mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması
sonunda;
HÜKÜM :
Davanın kısmen kabulüne,
Toplam 4.770,93 TL alacağın, 4.757,67 TL’sinin gelirler yönünden gelir bağlama
onay tarihinden, 13.26 TL cenaze giderleri ödemesi yönünden ise ödeme tarihinden
itibaren ayrı ayrı imleyecek yasal faiz ile birlikte davalılardan birlikte ve dayanışmalı
alınarak davacıya verilmesine,
Fazlaya ilişkin istemin reddine,
Davanın kabul edilen miktarı üzerinden alınması gerekli nispi karar ve ilam harcı
325,90 TL'nin davalı Rafet Çokgezen'den peşin alman 458,80 TL’den mahsubuyla
hazineye irat kaydına, artan 132,90 TL’nin istek halinde davalı Rafet Çokgezen'e geri
verilmesine,
Davacı kurum tarafından Yargıtay bozma kararından önce yapılan 1.045,36 TL
ile bozma kararı sonrası yapılan temyiz giderleri 460,00 TL, ilan giderleri 850,00 TL,
karar düzeltme ve ilan gideri 580,00 TL, duruşma ilan gideri 850,00 TL, bilirkişi ücreti
100,00 TL, posta gideri 24,00 TL olmak üzere toplam 4.009,36 TL’den davanın kabul
ve red oranına göre 2.245,24 TL’nin davalılardan birlikte ve dayanışmalı alınarak davacı
kuruma verilmesine, kalan yargılama giderlerinin ise davacı üzerinde bırakılmasına,
artan gider avansının ise karar kesinleştiğinde davacı kuruma iadesine,
Davalı Rafet Çokgezen tarafından yatırılan temyiz giderleri 149,70 TL, ilan gideri
1.000,00 TL, tebligat gideri 7 TL olmak üzere toplam 1.156,70 TL’nin davanın kabul ve
red oranı dikkate alınarak 647,752 TL’sinin davalı üzerinde bırakılmasına, kalan
508,94 TL’nin davacıdan alınarak işbu davalıya verilmesine, artan gider avansının karar
kesinleştiğinde işbu davalıya iadesine,
Davacı kurum işbu davada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 1.320,00 TL
vekalet ücretinin davalılardan birlikte ve dayanışmalı alınarak davacı kuruma
verilmesine,
Davalı Rafet Çokgezen, davada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, karar
tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan
1.320,00 TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak davalı Rafet Çokgezen'e
verilmesine,
Dair, işbu kararın tefhiminden itibaren 8 gün içinde taraflarca temyiz edilebileceğine,
temyiz merciinin ilgili Yargıtay Hukuk Dairesi olduğuna, temyiz başvurusunu hakim
havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize
veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın İş Mahkemesine ya da bu sıfatla
görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabileceğine dair taraf vekillerinin yüzüne
karşı verilen karar davacı SGK Vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla;
DAVALI : AFTA TURİZM A.Ş.- adına Dumlupınar cad. N0:8/13 Bornova/İzmir
adresine tebligat yapılamamış, yapılan zabıta tahkikatı sonucu tebligata yarar açık
adresi de tespit edilemediğinden davalı adına gerekçeli kararın ve temyiz
dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, kararın ilan tarihinden
itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve davalının tebliğ tarihinden sonra 8 gün
içinde temyiz hakkının bulunduğu aksi takdirde bu davalılar yönünden hükmün
kesinleşeceği karar ve temyiz dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 17591 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Örnek No: 25*
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve
aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örnegini isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 12/05/2014 günü, saati 13:40 - 13:45 arası. 2. İhale Tarihi : 27/05/2014 günü/saat 13:40 - 13:45 arası, ihale Yeri : İzmir Adliyesi Müzayede Salonu
No
Takdir Edilen
Değeri TL
Adedi
KDV
1
90.000,00
1
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
35 YU 148 Plakalı, 2009 Model, BMW Marka, 318 D Tipli, 88456972 Motor No’lu, WBAPN11049
VJ84067 Şasi No’lu, Beyaz renkte, anahtar var, ruhsat yok, ön tampon sağ taraf vuruk, sol ön çamurluk
üstü sürtük, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut olduğu halde H.OTO. Araç Oktaylar Yediemin
Deposunda olup görülebilir durumdadır.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 11. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Bayraklı TM, Manavkuyu Mahallesinde kain tapunun; Cilt 16, Sayfa 1563, ada
66, parsel 1 de kayıtlı 2.754.00 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmaz; 24 / 1580 arsa paylı A Blok Zemin+ Bodrum Kat 17 b.b.
no’lu Dükkanın ;
Özellikleri
: İzmir ili, Bayraklı İlçesinde, tapu ve belediye kayıtlarına göre Manavkuyu Mahallesinde, Mustafa
Kemal Caddesinden 140 numara alan A Blok Apartmanın Zemin Katında yer alan tapu kaydına göre 17, numarataj krokisine
göre 140 / C no’lu dükkandır. Parsel güney doğusunda Mustafa Kemal Caddesine, kuzey doğusunda 243 sokağa cepheli olup
diğer yönlerde diğer parsellere komşudur. Parsel üzerinde A-B-C-D-E Bloklar mevcut olup 140 giriş no’lu A Blok Bina girişine
karşıdan bakıldığında sağ başta yer almıştır. A Blok b.a. karkas yapı tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup toplam 8
katlı, 17 bağımsız bölümlüdür. Bayraklı Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyasında yapılan incelemede; Parsel
üzerindeki taşınmazın ruhsatlı inşa edilmiş olup A Blok Zemin Katta 140 / C ( 17 ) no'lu dükkanın 40 m2 alanlı olup yapı
kullanma izin belgesinin 15.11.1988 tarihli olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle
25 yaşında, 21-30 yaş arası b.a yapılar için % 25 yıpranma paylıdır. Belediyeden temin edilen ve dosyaya sunulan numarataj
krokisinde de görüleceği üzere; A Blok Zemin Katta 15-16-17 no’lu 3 adet dükkan mevcut olup bina girişine karşıdan
bakıldığında 15 no’lu dükkan girişin sağında, 16 no’lu dükkan girişin solunda, 17 no’lu dükkan da 16 no’lu dükkanın solunda
yer almıştır. 15 no’lu dükkan 140/A, 16 no'lu dükkan 140/ B, 17 no’lu dükkan 140/C numaralıdır.
Keşif mahallinde 140 / B ( 16 ) ve 140 / C ( 17 ) no'lu dükkanların birleştirilerek tek dükkan haline getirildiği ve 140 / B
numara aldığı, dükkanın açık halde olup dış cephesinde CEVDETOĞULLARI yazılı olup elektrik malzemeleri satışı ile ilgili
olarak faal durumda olduğu, 140 / C ( 17 ) no’lu dükkanın Zemin Katından Bodrum Kata iniş merdiveni olup Bodrum Kattaki
alanın da depo olarak kullanıldığı, dükkanın Zemin Kat arka cephesinde saç malzemeden çevrili bir alan daha bulunduğu,
dükkanda döşeme kaplamalarının granit seramik, duvarların kaplama, tavanın asma tavan olup arkada ilave edilen kısmın
mutfak olarak kullanıldığı, birleştirilen dükkan içerisinde wc-lavabo bulunduğu, giriş cephesinin alüminyum doğramalı camekan
olup Bodrum Katta döşeme kaplamasının seramik, duvar ve tavanın sıvalı ve badanalı, merdivenin demir konstrüksiyon
malzemeden imal edildiği, elektrik ve suyu mevcut olan dükkanın belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğu hususları
tespit edilmiştir.
Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Migros Mağazasına 71 mt, Ferhatlar Kız Öğrenci Yurduna 226 mt, Yahya Kemal
Beyatlı İlk Öğretim Okuluna 350 mt, Bornova Merkez İlk Öğretim Okuluna 326 mt, Tansaş Mağazasına 382 mt direkt ve
yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Satışa konu taşınmaz için Elektronik ortamda ihaleye katılmak isteyenler teminat bedelini İzmir 11. İCRA Müdürlüğünün
Vakıfbank A.Ş. Adliye Şubesinde bulunan TR230001500158007290493435 sayılı hesabına yatırabilirler.
Adresi
: Mustafa Kemal Caddesi No: 140 ( A Blok) Zemin Kat 140 / C ( 17) Bayraklı- izmir
Yüzölçümü
: 40 m2
İmar Durumu
: İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25 O 4b pafta, 66 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz;
1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, max: 8 kat, Hmax: 24.80 mt gabarili, Taks: 0.25, Kaks: 2.00 yapılaşma
koşullu, her cephesinden 5.00’er mt çekme mesafeli konut adasında kalmaktadır.
Kıymeti
: 160.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir
1. Satış Günü
: 15/05/2014 günü 15:40 - 15:50 arası 2. Satış Günü : 09/06/2014 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi D 3 Blok zemin kat müzayede salonu 24 nolu oda
Satış şartları
:
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/10677 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
B.: 18115 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN BODRUM 1. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDEN
T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ
2013/9179 ESAS
2012/10677 ESAS
B.: 18114 www.bik.gov.tr
2013/2680 ESAS
NAZİLLİ 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Aydın İl, Sultanhisar İlçe, 1155 Parsel No, MALGAÇEMİR
Köyü, Taşınmaz kumlu tınlı toprak yapısında, orta taşlı, kısmen %10-15 ve
kısmende %25-30 meyilli kıraç 3. Sınıf tarım arazisidir. İçinde 15-25 yaşlarında
570 adet elma ağacı ile 10-15 yaşlarında 325 adet kestane ağacı ile 1 inçlik
jeneratörle çalışan ruhsatsız sondaj kuyusu ile kiremit örtü basit yapı 32 m2 ev
mevcuttur.
Yüzölçümü
: 37.000,00 m2
Arsa Payı
: Tam
Kıymeti
: 154.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/05/2014 günü 11:10-11:20 arası
2. Satış Günü : 24/06/2014 günü 11:10-11:20 arası
Satış Yeri
: Zafer Mah. Sağlık Cad. Katlıotoparkiçi Belediye Dükkanları
Zemin Kat Z_6 Nazilli
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada talimin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2680 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
NAZİLLİ VAKIFLAR BANKASI
TR 07000 1500 158 00 729 049 2365
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 17582 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO
T.C. İSTANBUL
14. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYI
: 2013/944
İLAN
Davacı Mehmet Yaşar Şener tarafından Mahkememizde açılan gaiplik
davasının yapılan açık yargılamasında;
Davacı 10/12/2012 tarihli dava dilekçesiyle, oğlu Mustaa Şener’in 1994
yılından bu yana kayıp olduğunu, tüm aramalara rağmen bulunamadığını,
yaklaşık 9 yıldan bu yana kendisinden herhangi bir haber de alınamadığını
belirterek oğlu Mustafa Şener'in gaipliğine karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Gaipliği talep edilen Mehmet Yaşar ve Seyfiye’den olma 19/07/1971
doğumlu MUSTAFA ŞENER hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin
yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli malûmatlarını İstanbul 14. Sulh
Hukuk Mahkemesinin 2013/944 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu
TMK’nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. kez ilan olunur.
B.: 18121 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
584 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content