close

Enter

Log in using OpenID

1.1-İşbu sözleşme bir tarafta Eğitim mah Poyraz sok. Tunçlu demir

embedDownload
Shopex Üyeleri İçin Genel Ticari Şartname ve Koşulları
MADDE 1- TARAFLAR
1.1-İşbu sözleşme bir tarafta Eğitim mah Poyraz sok. Tunçlu demir plaza no :5
Kat:3 D.7 Kadıköy/İstanbul adresinde yerleşik SHOPEX BİLİŞİM REKLAM VE
TİCARET A.Ş. ( SHOPEX TÜRKİYE olarak anılacaktır.) bir alışveriş topluluğunu işletmektedir . Bu
ALIŞVERİŞ TOPLULUĞU,katılımcıların SHOPEX ÜYE İŞYERİLERİNDEN mal ve hizmet satın alınması
yoluyla avantaj elde etmelerine imkan vermektedir.
1.2-Diğer tarafta ÜYELER bulunmaktadır.( Shopex Türkiye ye aşağıdaki koşullarda üye
olan şahıslardır)
MADDE -2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
Üyeler önce SHOPEX Bilişim Reklam ve Tic A.Ş kaydedilirler ve böylelikle üye
işyerlerinden mal ve hizmet alma ve dolayısıyla ‘SHOPEX Sadakat Programı’ çerçevesinde avantajlar
üretme imkânına sahip olurlar.
A-Üyelerin, Üye İşyerlerinden aldıkları mal ve hizmetler (bundan böyle “alışverişler” olarak
anılacaktır) Shopex sadakat programında kayıt altına alınmaktadır. Prensip olarak Üye, Shopex
sadakat programının sağladığı avantajları kullanabilmek amacıyla, alışverişlerin kendi tasarrufunda
kayıt altına alınabileceği aşağıdaki vasıtalara sahiptir: Shopex Card, Shopex Debit Card, Shopexcard
Kredi Kartı, Üye işyeri Alışveriş Çekleri ve aynı zamanda Üye İşyerlerinin online mağazalarında
alışveriş gerçekleştirebilmesi için Shopex tarafından sunulan online kanalların kullanımı. Alışverişlerin
kayda alınabileceği bu olası vasıtalar, Madde 4.c’de daha detaylı olarak belirtilmektedir.
2.1- Üye, işbu Genel Ticari Şartname ve Koşullara uygun olarak, Shopex Sadakat Programına katılma
ve ilgili Üyelik Avantajlarını ve aynı zamanda Arkadaşlık Primi’ni elde etme yetkisine sahiptir.
2.2- Üye, Shopex Sadakat Programını diğer kişilere tavsiye edebilir ve söz konusu kişileri üye olarak
kayıt edebilir.
2.3- Üye, 3.d Maddesi anlamında şirketleri üye yapma yetkisine sahip değildir. Üye, yeni üyeler
tavsiye etme ve üye yapma konusunda herhangi bir sorumluluğu ve zorunluluğu yoktur .
B- Sözleşmenin Temel kuralları
a) Shopex tarafından kayıt başvurusunun kabul edilmesi üzerine, başvuru sahibi, bir Shopex
Üyesİ olacaktır ve şahsi ve devredilemez bir kimlik numarası (bundan böyle “shopex ID”
olarak anılacaktır) alacaktır. Bu, başvuru sahibine, Shopex Sadakat Programına katılma
hakkını tanımaktadır .
b) Shopex tarafından sağlanan, Üye Kayıt Formu yoluyla kayıt ya da online kayıt ya da Üye
İşyerlerinden birine yerel olarak kaydolma imkanı, Shopex ve Üye arasındaki sözleşmenin
akdedilmesi için kullanılmalıdır.
c) Üye, kendisi tarafından verilen ya da Shopex’e tevdi edilen bilgilerin doğru olduğunu
kabul,beyan ve taahhüt eder. Üyenin yalan beyanlarından dolayı SHOPEX’in ve/veya
SHOPEX’in tazmin etmek zorunda kalacağı zararları tazmin edeceğini ve SHOPEX’in her hangi
bir sorumluluğunun olmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.
d) Üye, kayıt anında verilen şahsi bilgilerdeki (özellikle ikamet adresi, e-posta adresi, banka
hesap bilgileri, telefon numarası vs. bilgilerindeki) herhangi bir olası değişiklik hakkında
Shopex’i gecikme olmaksızın bilgilendirmeyi taahhüt eder.
e) Her bir gerçek kişi ya da tüzel kişilik için, her bir durumda sadece tek bir kayda izin verilebilir
(diğer bir deyişle, tek bir Shopex ID olacaktır). Kayıtta Üyenin ikamet adresi ya da iş adresi
(resmi adresi) yer alacaktır.
f) İzinsiz Üyelik Avantajları elde etme amacıyla üstlenilen çoklu kayıtlar, Shopex’in sözleşmeyi
geçerli bir gerekçeyle sona erdirme ve bu suretle elde edilen Üyelik Avantajlarını ve
Arkadaşlık Primlerini reddetme hakkını tanımaktadır.
g) Çoklu kayıt durumunda,ilk kaydedilen SHOPEX ID numarası kalacak ,diğerleri silinecektir ve
çoklu kaydın sonucu olarak ortaya çıkan Üyelik Avantajları ve aynı zamanda Arkadaşlık
Primleri silinerek ile kaybedilecektir.
MADDE 3- HUKUKİ İLİŞKİ
a) Shopex ve Üye arasında herhangi bir şekilde istihdam, hizmet ya da şirket ilişkisi
(özellikle birlik üyeliği) kurulmayacaktır. Shopex Sadakat Programına katılım ve başka
üyelerin tavsiye edilmesi, sadece, hukuki olarak Shopex’ten bağımsız olan, bağımsız,
serbest bir iş çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Üye, sözleşmede belirtilen edimleri
yerine getirip getirmemek konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir.
b) Üye, sadece Üyelik Avantajlarına ve Arkadaşlık Primi’ne hak kazanacaktır. Üye, bunları
aşan ve bunların ötesinde ücret alma hakkına sahip olmayacaktır. Üye, masrafların geri
ödenmesini alma hakkına sahip olmayacaktır.
c) Üyenin , Shopex’i temsil etme hakkı yoktur. Shopex Sadakat Programı çerçevesinde
ve/veya üyenin, yeni üye yapma amacıyla, başka üyelere SHOPEX adına beyanlarda
bulunma ve beyanlarını kabul etme yetkisine sahip değildir. Üye, Shopex adına nakit
para alma ya da para tahsilatı yapma hakkına sahip değildir. İşbu 3.c Maddenin ihlali,
Shopex’e sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı nedenle feshetme hakkı verir.
d) Üye, Shopex’in yazılı izni olmaksızın, aşağıda belirtilenleri yapma hakkına sahip değildir.





Shopex ya da Üye İşyerlerinin logolarını, yazım karakterlerini, markalarını, alan adlarını, diğer
çeşit alamet-i farikalarını ve benzeri unsurlarını kullanmayacaktır;
Shopex ya da Shopex Sadakat Programı ile ilgili olan ya da bunlara atıfta bulunan kartvizitleri,
sunumları, videoları, ses dosyalarını, ekran resimlerini, web içeriklerini, medya içeriklerini, el
ilanlarını (flayer), broşürleri, web sitelerini, uygulamaları, reklam malzemelerini, toplu
postaları, postalamaları, giriş sayfaları ya da benzerlerini hazırlamayacak, bunları yazılı olarak
ya da elektronik formatta ya da başka şekilde dağıtmayacak ya da bunları (örneğin Facebook
ya da Youtube gibi internet siteleri üzerinden ) kamuya açık hale getirmeyecektir,
Örneğin Bilgi etkinlikleri, diğer çeşit etkinlikler, seminerler gibi, Shopex ya da Shopex Sadakat
Programıyla ilgili olan ya da bunlara atıfta bulunan etkinlikler yürütmeyecek;
Kurumsal şirketleri, franchise alanlar ve büyük mağazalar dahil olmak üzere, nihai tüketiciler
için mal veya hizmet sağlayan diğer şirketleri ve aynı zamanda perakendecileri, toptancıları ve
diğer çeşitli tüccarları, Üye İşyeri ya da üye yapma hakkına sahip değildir.
Söz konusu şirketlerin üye yapılması için, şirket tesislerinde ve şirketlerin yakınlarında,
tanıtıcı konuşmalar yapmayacak ,pazarlık yapmayacak veya her hangi bir reklam faaliyetinde
bulunmayacaktır.
MADDE 4-SHOPEX SADAKAT PROGRAMI
a) Üye, Üye İşyerlerinden alışverişler yaparak, işbu Genel Ticari Şartname ve Koşullarına uygun
olarak, Nakit iade ve Alışveriş avantajları olmak üzere, Üyelik Avantajları kazanacaktır.
b) Üye, tavsiye ettiği kişilerin üye olması halinde, kendisi tarafından üye yapılan ve dört
seviyeden üyelerin gerçekleştirdiği alışverişlerden Arkadaşlık Primi alacaktır. Üyelik
Avantajları ve Arkadaşlık Primi ve aynı zamanda bunlara dair ön koşullar 8. Maddede daha
detaylı olarak açıklanmaktadır.
c) Shopex, gerçekleştirdikleri alışverişler için üyelere Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Primi
verebilmek için, Shopex Üye İşyerleri ile sözleşmeler akdetmektedir. Her bir durumda verilen
Üyelik Avantajları dahil olmak üzere, mevcut Üye İşyerleri www.shopexcard.com Adresinden
görülebilir.
d) Üye, alışverişlerinin kaydedilmesi için aşağıda belirtilen olanaklara sahiptir.
I.
II.
III.
IV.
Shopexcard, kağıt kart, plastik kart veya mobil uygulamalar yoluyla sanal kart
şeklinde mevcuttur. Bu bir ödeme vasıtası değildir, sadece alışveriş verilerinin
kaydedilmesine hizmet etmektedir.
Ön ödemeli Shopexcard Debit Kart, nakit iade kart fonksiyonuna sahip olan ve bir
banka ile işbirliği içinde banka tarafından verilen bir ödeme kartıdır. Ön ödemeli
Shopexcard Debit Kart başvurusu ve kullanımı için anlaşmalı banka ile yapılacak ayrı
bir sözleşmeye bağlı olan koşullar uygulanacaktır.
Shopexcard Kredi Kartı, kredi kartı fonksiyonuna sahip olan ve bir banka ile işbirliği
içinde banka tarafından verilen bir ödeme kartıdır. Shopexcard Kredi Kart başvurusu
ve kullanımı için anlaşmalı banka ile yapılacak ayrı bir sözleşmeye bağlı olan koşullar
uygulanacaktır.
İnternet alışverişi sırasında, Üye,
A. Erişim bilgileri ile www.shopexcard.com adresinden giriş yapabilir ve sonra da istenilen Üye
İşyerinin online mağazasını seçebilir, ya da
B. Alışveriş verilerinin kaydedilmesi için Shopex tarafından sağlanan başka bir online kanal
aracılığıyla Online Mağazaya erişebilir
Ve Üye İşyerinin Online Mağazasından doğrudan alışveriş gerçekleştirebilir. Alışverişler, sadece,
alışveriş süresi esnasında Üye tarafından kullanılan sistem tanımlama bilgilerine izin verirse ve bir
reklam engelleme (Ad Blocker) yazılımı ya da script engelleme (Script Blocker) yazılımı
uygulanmadığında, kaydedilebilir. Online alışverişe dair detaylı kurallar 5. Maddede yer almaktadır.
e) 4.d I. ve 4.d IV. Maddelerinde belirtilen durumlarda, Üye İşyerleri ortaya çıkan üyelik
Avantajlarının hesaplanması için kaydedilen alışveriş ve/veya faturalandırma verilerini
Shopex’e iletir. 4.d II.ve 4.d III Maddesi durumda, ödeme kartı tedarikçisi ortaya çıkan ilgili
Üyelik Avantajlarının hesaplanması için alışveriş verilerini Shopex’e iletecektir.
MADDE -5.ONLİNE ALIŞVERİŞ
a) Üyeler, www.shopexcard.com adresinden, online alışveriş altında sıkça sorulan sorular
bölümünde online alışveriş hakkına bilgi edinebilirler.
b) 6.d. maddesi uyarınca online alışverişlerinden, Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Priminden
doğan alacağın ödenmesi için, özellikle mesafeli satış mevzuatı hükümleri uyarınca iptal hakkı
süresinin dolması ve Üyenin iptal durumunu bildirmemiş olması gerekmektedir.
c) Üye, sadece, www.shopexcard.com Uyarınca, kendisinin, (kayda göre) ikamet ya da iş
adresinin bulunduğu ülke için listelenen Üye İşyerinin Online Mağazalarında gerçekleştirilen
alışverişler için Üyelik Avantajları alma hakkına sahiptir. Aynı durum Arkadaşlık Primi içinde
uygulanabilir.
d) Shopex, Üye İşyerlerinin (linkteki) online mağazalarının tasarımı üzerinde herhangi bir etkiye
sahip değildir ve bunlardan sorumlu değildir. Linkteki bu web sitelerinin yasaya ve genel
ahlaka aykırı olması halinde Shopex’in söz konusu muhteviyattan her hangi bir şekilde
sorumluluğu bulunmamaktadır.
MADDE 6-. SADAKAT PROGRAMINDAN ELDE EDİLEN ÜYELİK AVANTAJLARI VE ARKADAŞLIK PRİMİ
a) Shopex Sadakat Programında kayıtlı olan Üye tarafından yapılan alışverişler, Üyeye üyelik
avantajları elde etme hakkını kazandırır. Üye, tavsiye eden olarak, kendisi tarafından
tavsiye edilen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye üyelerin yaptığı alışverişlerinden
Arkadaşlık Primi de alacaktır (buna ilişkin daha fazla detaylar madde 8.a II. De
belirtilmektedir. ). Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Primi, Shopex ve ilgili üye iş yerleri
arasında sözleşmesel olarak mutabık kalınan koşullara dayalıdır ve bu sebeple de Üye
işyeri, sektör ve ülkeye göre değişiklik gösterir. Üye Üyelik avantajı olarak nakit iade
alacaktır (madde 6.a I. ) bir takım üye işyerlerinden yapılan alışverişler için ek olarak
arkadaşlık Primi madde 6.a II. de tanımlanacaktır.
I.
Nakit iade: Shopex Sadakat Programında kayıtlı bulunan alışverişler için, üye işyerleri ile
yapılan anlaşmalar çerçevesinde, üye %1 ile %10 a kadar nakit iade alabilecektir ve bireysel
durumlarda, daha yüksek yüzde oranı verilecektir. İlgili üye işyerinin (giriş yeri olan)
www.shopexcard.com adresinde gösterilen nakit iade yüzde oranı uygulanacaktır. Nakit iade
ödemeleri 6.d ile 6.f maddeleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
II.
Arkadaşlık Primi: doğrudan (üye tarafından yapılan tavsiye temelinde Shopex’e kayıtlı olan ve
üyeyi tavsiye eden olarak adlandıran kişiler olan) tavsiye edenin doğrudan tavsiye ettiği
üyeler tarafından yapılan alışverişler için ve aynı zamanda Shopex Sadakat Programına kayıtlı
olan /ikinci seviyedeki dolaylı tavsiye edilen üyeler olan) doğrudan tavsiye edilen üyelerin
yaptığı alışverişler için, aynı şekilde üçüncü ve dördüncü seviyeden de üye her bir durumda
Shopex’ten Arkadaşlık Primi olarak alışveriş bedelinin % 0.25’ine kadar olan tutarı alacaktır.
Diğer dolaylı olarak tavsiye edilen üyelere dair Arkadaşlık Primi verilmeyecektir. Arkadaşlık
Primi ödemeleri 6.d ile 6.f maddeleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
b) Shopex, özel teklifler çerçevesinde, burada tabi tutulan ilkelerden sapma hakkını saklı
tutar. Shopex üyelere mümkün olan en geniş anlamda üye işyerlerinden gerçekleştirilecek
bir dizi alışveriş yöntemi sunmayı istemektedir ve bu vesileyle üyelere kapsamlı avantajlar
sunabilmek için üye işyerleriyle önemli indirimler üzerinde mutabık kalma hakkını saklı
tutar. Özel teklifler bağlamında üye işyeriyle (örneğin, duruma göre, süreyle bağlı mobil
telefonu sözleşmeleri gibi tipik olmayan alışverişler için ) farklı koşullar üzerinde mutabık
kalınırsa, Shopex bunu www.shopexcard.com adresinde üye işyerinin detaylarının
gösterildiği yerde bu hususu özel olarak ortaya koyacaktır (aşağıdaki 6.c maddesine
bakınız)
c) Her bir durumda sağlanan avantajlara www.shopexcard.com adresinden, Shopex üye
işyerinin detaylarını gösteren yerden erişilebilir. Üyenin, üye işyerleri tarafından sunulan
ilgili koşulların durumu ile ilgili olarak Shopex web sitesinden düzenli olarak bilgi edinmesi
tavsiye edilir. Üye işyeri ile mutabık kalınan koşulların değişmesi halinde, Shopex, 4 hafta
önceden bildirimde bulunmak suretiyle, bireysel üye işyerleri tarafından verilen üyelik
avantajlarını ve aynı zamanda Arkadaşlık Primini, değiştirme yetkisine sahiptir. Üyenin,
üyelik avantajı hakkı, alışveriş için ödemenin tamamen gerçekleştirildiği zamanda geçerli
olan koşullar kullanılmak suretiyle hesaplanacaktır.
d) Üyelik avantajlarının ve Arkadaşlık Primlerinin alınabilmesi için öncelikle, üye tarafından
gerçekleştirilen alışverişin ödemesinin tam olarak yapılması ve tüketicinin iptal,iade
sürelerinin sona ermesi halinde ve özellikle mesafeli satışlarda mevzuat uyarınca iptal,iade
sürelerinin sona erme hallerinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Bu ön koşulların karşılanması halinde,
I.
II.
III.
e-
f-
Shopexcard için; Üye İşyerleri Shopex’e alışverişin gerçekleştiğini teyit edecek ve
akabinde oluşan avantajlara istinaden Shopex ilgili üye işyerlerine bunu fatura edecektir.
Fatura edilme tarihinden itibaren ilk Pazar günü saat 23:00’e kadar yapılan ve üye
işyerleri tarafından Shopex’e bildirilen alışverişlerden elde edilen Üyelik Avantajları ve
Arkadaşlık Primi, üyeye (Üyelik avantajları) ve tavsiye edenine (Arkadaşlık Primi) alacak
kaydedilecektir. Shopex işbu 6.d maddesinin ilk cümlesine göre ön koşulların yerine
getirdiği andan itibaren sonraki en geç iki ay içinde Üye işyerlerini kesilen faturaya
istinaden hesaplarını kapatmakla yükümlü kılmaktadır. Şayet Üye, Üye işyerinin alışveriş
çekini Shopex’ten iktisap etmişse, Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Primi, 6.d maddesinin
ilk cümlesine göre ön koşullar yerine getirildiğinde alacak olarak kaydedilecektir.
Shopexcard Debit Kart ve Shopexcard Kredi Kartı için; Üye, üye işyerlerinde yaptığı
alışverişin anlaşmalı banka tarafından Shopex’e bildirmesinin ardından elde ettiği
avantajlar üyenin www.shopexcard.com adresinde kendi üye sayfasında görebileceği
alışveriş hesabına alacak kaydedilecektir. Üyenin kart ekstresi çıkıp harcaması
kesinleştikten sonra her ayın 30. Günü hesap kesilecektir.
Shopex, nakit iade ve arkadaşlık Primindan doğan alacakları, bu tutarlar en az 30 TL
olduğunda, her ayın 5. işgünü üye tarafından gösterilen banka hesabına transfer
edecektir.
Şayet Üye yurtdışındaki Üye İşyerlerinden (yerel ya da online olarak) alışveriş
gerçekleştirirse, nakit iade ya da Arkadaşlık Priminin, başlangıç olarak, ilgili para biriminde
tediye hesaplarında gösterildiği anda ortaya çıkar. Alışveriş Üye İşyeri tarafından teyit
edildiğinde, tutar kendiliğinden ilgili üyenin Şahsi Online Üye Alanında Üye için ülke para
birimine, Avrupa Merkez Bankasının ya da diğer bir sorumlu bankanın Üye İşyerinin ödemeyi
aldığı tarihte geçerli olan referans oranına göre çevrilecektir. Madde 5.c bu durumdan
etkilenmeden kalacaktır; diğer bir değişle Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Primi üzerindeki
hak, sadece ilgili üye için Shopex web sitesinde listelenen (örneğin Online Mağazalar gibi)
kanallar yoluyla uluslararası alışverişlerle ilgili olarak mevcut olacaktır.
Üye yukarıdaki alışverişlerden oluşan arkadaşlık primlerini her ay muntazaman alabilmesi
için, kendisi de mutlaka o ay içerisinde toplam 250,00 TL alışveriş yapmış olmalıdır. Bu
alışverişlerin hesabı yukarıdaki koşullarda Üye nin hesabına işlenmiş ve üye tarafından
alışverişin bedeli fiilen ödenmiş olmalıdır. Ancak önemli bir nedenden o ay 250,00 TL lik
alışverişi tamamlayamayan Üye bir sonraki ay iki ayın toplamı olan 500,00 TL yi tamamlarsa
bir önceki ayın primini de almaya hak kazanacaktır. Bu sadece birbirini takip eden iki ay için
geçerlidir üçüncü ay da halen eksikse birinci ayın primini kaybedecektir. Arkadaşlık primleri ve
diğer avantajlar alışveriş fiili olarak yapılıp, üye firmalardan indirim miktarları SHOPEX
tarafından tahsil edildikten sonra hesaba işlenerek bir sonraki ödeme tarihinde ödemesi
yapılacaktır.
MADDE 7-. ŞAHSİ ONLİNE ÜYE ALANI
a) Shopex, www.shopexcard.com adresinde her bir üyeye şahsi online üye alanı tahsis
edecektir. (giriş alanı) ve üye kullanıcı ismini ve şifresini girdikten sonra, herhangi bir
zamanda gerçekleştirdiği alışverişleri, tavsiye ettiği ürünleri ve aynı zamanda Shopex
Sadakat Programından elde edilen üyelik avantajları ve arkadaşlık primleri ile ilgili
bilgileri herhangi bir zamanda görebilir. 11. Madde uyarınca, Shopex sadece SHOPEX’İN
www.shopexcard.com adresindeki web sitelerine ve giriş alanına erişilememesinden
dolayı sorumluluk üstlenmektedir.
b) Üye, şahsi online üye alanının kullanımı için erişim bilgilerini (kullanıcı adı, şifresi ve PIN
numarası ) güvenli şekilde depolamalı ve bu bilgilere kati surette gizli bilgi olarak
muamele göstermelidir. Kullanıcı adı ve şifre hiçbir şekilde üçüncü kişilerce erişilebilir
olamaz. Şahsi ayarlar üye tarafından herhangi bir zamanda www.shopexcard.com
(giriş alanı) adresinden değiştirilebilir.
c) Üye, online erişiminin her bir uygunsuz kullanımı hakkında derhal Shopex’i
bilgilendirmeyi taahhüt eder. Erişiminin derhal bloke edilmesinin ardından, değiştirilen
erişim bilgileri Üyeye SMS, E-posta ya da posta yoluyla teslim edilecektir. Shopex,
sadece, 11. Madde uyarınca söz konusu uygunsuz kullanım dolayısıyla uğranılan zararın
giderilmesinden sorumlu olacaktır.
MADDE 8-TAVSİYE EDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Üyeler shopex’e geçerli herhangi bir neden göstererek ve kendi tavsiye edeninin bu
konudaki mutabakatına tabi olarak, Shopex’e başka bir üyeyi tavsiye eden olarak tayin
etmek suretiyle tavsiye edenini değiştirebilir. Bu durumda değişikliği talep eden üyenin
doğrudan tavsiye ettiği üyeleri, değişikliği talep eden üyenin eski talep tavsiye edenine
doğrudan tavsiye ettiği üyeleri olarak kayda geçirilecektir.
MADDE 9-VERİ KORUMA
a. Shopex, veri koruma mevzuatı uyarınca sorumlu taraf olarak, Shopex sadakat
programının çalıştırılması, diğer bir değişle üyelik avantajlarının ve arkadaşlık
Priminin hesaplanması için gerekli olduğu müddetçe, üye bilgilerini toplayacak,
saklayacak ve işleyecektir. Shopex, arkadaşlık Priminin hesaplanması çerçevesinde,
tavsiye edenin tasarrufunda kendisi tarafından tavsiye edilen birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü seviye üyelerin alışveriş hacimlerini koyacaktır. Bu bağlamda, birinci
seviyede tavsiye edilmiş üyeler isim olarak belirtilecektir. Bunlara ilaveten, telefon
numaraları ve e- posta adresleri de tavsiye edene ifşa edilecektir. İkinci, üçüncü ve
dördüncü seviyede tavsiye edilmiş üyeler sadece isim olarak gösterilecektir. Üye,
tavsiye edenine online ofis aracılığıyla bilahare şahsi verilere (örneğin adres gibi)
erişim sağlayabilir. Aynı zamanda, üye izin verirse, Shopex ,Shopex üye işyerlerinin
teklif ve ürünleri hakkında şahsileştirilmiş bilgiler sağlayabilmek için üyenin verileri de
kullanılabilir.
b. Bilgiler, verilerin tadili ve silinmesi ile ilgili tüm sorular doğrudan Shopex ya da
Shopex Türkiye’ye sorulabilir.
c. Shopex web sitesinin kullanımına ilişkin bilahare veri koruma mevzuat hükümlerine
www.shopexcard.com adresinden veri koruma beyanından ulaşabilir.
d. Shopex, üyelerin verilerine izinsiz erişime karşı uluslararası olarak kabul gören
güvenlik teknolojileri uygulanmaktadır. Shopex, sadece 11. Madde uyarınca internet
yoluyla iletilen bilgilerin güvenliğinden sorumlu olacaktır.
e. Veri koruma mevzuatı uyarınca izin : Üye, Shopex’in Shopex sadakat programına
katılma çerçevesinde alışveriş işlemi ile ilgili (menfaatler ve tercihler vs.) şahsi verileri
toplayabileceğini ve bu bilgileri şahsileştirilmiş bilgilerin tasarımı için ve aynı zamanda
Shopex sadakat programı ve üye işyerleri tekliflerinin reklamı için posta yoluyla ya da
şahsen irtibat kurulması yoluyla kullanabileceğini, herhangi bir zamanda kabili rücu
olarak, kabul eder.
f. Üye, yazıyla ya da [email protected] adresinden e- posta yoluyla ileride herhangi
bir zamanda geçerli olmak üzere iş burada verdiği izni iptal edebilir. Yazılı iptal
shopex Türkiye, Eğitim Mah. Poyraz sok. Tunçludemir plaza no:5 kat:3 daire:7
Kadıköy/ İstanbul adresine sunulabilir.
MADDE 10- Hizmet Aksaklıkları
a) Shopex tarafından sunulan hizmetlerin kapsamı, İşbu Genel Ticari Şartname ve koşullarda
tanımlanan şekilde Shopex sadakat programının işletilmesi ile sınırlıdır.
b) Üyeler tarafından üye işyerlerinde yapılan alışverişler ile ilgili hak ve yükümlülükler, sadece
üye işyerlerine uygulanacaktır. Üye işyeri ile sözleşme akdedilmesini ardından, Shopex
özellikle üye işyerinin olası olarak ifada bulunmamasından ya da yanlış olarak ifada
bulunmasından dolayı, üye işyerinin hizmet yükümlülükleri için herhangi bir garanti ya da
yükümlülük üstlenmemektedir.
c) Shopexcard Debit Kart ve Shopexcard Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde herhangi bir şekilde
ilgili banka tarafından eksik veya yanlış bilgi verilmesi halinde Shopex hiçbir şekilde sorumlu
tutulmayacaktır.
MADDE 11-YÜKÜMLÜLÜK
a)
Shopex, Shopex’in yükümlülüklerinin kasten ya da ihmal sonucu ihlal edilmesine dayalı
olarak cana, bedene ya da sağlığa gelen yaralanmalardan doğan hasarlardan sınırlama
olmaksızın yükümlü olacaktır. Aynı zamanda Shopex, yükümlülükleri bakımından kasten ve
ihmal sonucu meydana gelecek her türlü zarardan sınırsız sorumludur.
b) Shopex, sözleşmenin yeterli derecede ve kusursuzca ifası için üyenin riayet edeceğine
güvenmesi ile üyeden riayet edilmesini beklediği yükümlülüklerin ihmali neticesinde doğacak
zararlar için sadece sınırlı olarak sorumlu olacaktır.
c) Hasarlara ilişkin diğer talepler, aşağıdaki 11.d maddesine tabi olarak, hariç
bırakılmıştır/engellenmiştir. Shopex’in kusurunun bulunmaması halinde,
 Üyenin internete erişiminin elverişliliğindeki aksaklıklar,
 Aşağıda belirtilen hataların Shopex’in sorumluluk alanında yer almaması kaydıyla, (i)
internet yoluyla veri iletişimi sırasında ve aynı zamanda (ii) Shopex internet portalını,
Shopex SMS hizmetini ve mobil terminaller için Shopex uygulamalarını kullanırken
meydana gelen diğer teknik ve elektronik hatalar,
 (Özelllikle takiple ilgili herhangi bir muvaffakiyetsizlik ve sonuç olarak veri kayıpları
olmak üzere) Shopex sadakat programı içinde gerçekleştirilen alışverişlerin kayda
alınmasını engelleyen, Shopex’in sorumlu olmadığı teknik ve elektronik hatalar
 Mobil telefon şebekesi veya terminallerinin elverişli olmaması ve
 Üyenin mobil terminalinin bozuk olması
Ürünlere ilişkin alışveriş sözleşmesi ve hizmetlere ilişkin sözleşme, üye ve ilgili üye işyeri arasında
münhasıran yapılacaktır.
d)
Shopex’in yükümlülüğünün yasaklandığı ya da engellendiği durumlarda, yasak ya da
istisnalar, aynı zamanda, Shopex’in çalışanlarının, yasal temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin
de şahsi sorumluluklarına uygulanacaktır.
e) İşbu 11. Madde uyarınca yükümlülük kısıtlamaları ve istisnaları, ürün sorumluluğu
mevzuatının emredici yasal hükümleri uyarınca Shopex’in bir kusurun sahtekarca
gizlenmesinden doğan yükümlülüğünü ve bir eşyanın durumuna ilişkin garanti üstlenilmesini
etkilemeyecektir.
MADDE 12- MASRAFLAR
a)
b)
c)
Shopex sadakat programına kayıt ve iştirak üyeler için ücretsizdir.
Shopexcard üye için kaydının bir parçası olarak ücretsizdir.
Şayet üye ön ödemeli Shopexcard Debit Kart veya Shopexcard Kredi Kartı
başvurur ise, bankanın öngörmüş olduğu ek masraflara maruz kalınacaktır.
için
MADDE 13- ÜYE TARAFINDAN AKDİ İLİŞKİNİN SONA ERDİRİLMESİ
a) Üye, yazılı bir beyan yoluyla, Shopex ile olan akdi ilişkisini herhangi bir zamanda
sona erdirme hakkına sahiptir. Ayrıca üyenin, süregelen sözleşmesel ilişki
çerçevesinde alışveriş gerçekleştirme, üye tavsiye etme ya da başka görevler yürütme
yükümlülüğü yoktur.
b) Üye ile yapılan sözleşmenin feshedilmesi anında ,üyenin halihazırda nakit iade veya
arkadaşlık primini alma hakkını tanıyan alışverişini tamamlamış ve primlerini
kazanmışsa,üye sadece sadakat programından elde edilen Üyelik avantajlarına hak
kazanacaktır.
MADDE -14 SHOPEX TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ
a) Sözleşme ilişki Shopex tarafından aşağıdaki gibi sona erdirilebilir.
1- Shopex önemli sebeplerin varlığı halinde tek taraflı olarak derhal fesih
hakkını kullanarak üyelik sözleşmesini feshedebilir. Önemli sebepler
Shopex’in veya ilgili üye işyerinin ticari menfaatlerinin ya da itibarının zarar
görmesi,üyenin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ,
sözleşmenin esaslı unsurları olan 2.ve 3.maddelerin ihlali tespit edildiğinde
sözleşme derhal feshedilecektir.
b) Üyenin sözleşmeyi kusurlu olarak ihlal etmesi halinde üye, Shopex’in uğrayacağı
maddi ve manevi zararı tazmin edecek, bu nedenle yapılan masrafları ve
yargılama giderinden üye sorumlu olacaktır. Shopex’in üyenin kusurlu davranışı
nedeniyle 3.kişilere verdiği zarardan sorumlu tutulamayacaktır.3.Kişilere verilen
zarar nedeniyle Shopex’in üyeye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
c) Üye ile yapılan sözleşmenin feshedilmesi anında ,üyenin halihazırda nakit iade
veya arkadaşlık primini alma hakkını tanıyan alışverişini tamamlamış ve
primlerini kazanmışsa,üye sadece sadakat programından elde edilen Üyelik
avantajlarına hak kazanacaktır.
MADDE 15-.GENEL HÜKÜMLER
a) Üye, sadece, Shopex’ten olan ve hak kazandığı alacaklarını ( yada sadakat programına
katılmaktan kaynaklanan tüm hakları) temlik etme ya da bunları önceden yazılı izin ile
teminat olarak kullanma yetkisine sahip olacaktır.
b) Sadakat programına katılma sadece bir takas ilişkisi teşkil etmektedir ve bu sebeple
şirketler hukuku uyarınca Üye ve Shopex arasında bir bağlantı meydana getirmemekte,
özellikle bir birlik üyeliği mevcut olmamaktadır.
c) Yazılı bir anlaşma ve /veya Shopex’in yazılı teyidi bu çeşit anlaşmaların içeriği açısından
çok büyük öneme sahiptir.Sözleşmeler ancak yazılı olduğu takdirde geçerlidir, sözlü hiçbir
anlaşma geçerli değildir.Ancak Shopex sözleşmenin icrası için gerekli olan sözleşmesel
beyan ve bilgileri, Üyenin mütekabil irtibat bilgilerini ifşa etmesi ve buna itiraz etmemesi
kaydıyla, SMS ya da e-posta ile iletebilir.
d) İşbu Genel Ticari Şartname ve koşullara yapılan ve üyeye metin şeklinde bildirilen tadiller
ve üye Shopex arasındaki diğer akdi anlaşmalar üzerindeki tadiller, Üye, tadil bildiriminin
alınmasından itibaren 30 gün içinde bunların geçerliliğine itiraz etmezse, üye tarafından
kabul edilmiş olarak addedilecektir. Genel şartname ve koşullar üzerinde yapılan tadiller,
sadece söz konusu bilgi fiili olarak tebliğ edildiğinde, üye tarafından kabul edilmiş olarak
addedilecektir.
e)
Sözleşmesel temelin hükümlerinin kısmen ya da tamamen geçersiz ve/ veya işlemez
halinde, bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
f) Sözleşmesel ilişkiye Türk hukuku uygulanacaktır. Birleşmiş Milletler alışveriş
konvansiyonun uygulanması hariç bırakılmıştır.
g) Shopex sadakat programına kayıt ve katılım 18 yaşını dolduran kişilerce
gerçekleştirilebilir. 16 yaşından büyük ve reşit olmayan kişiler için yasal temsilcinin yazılı
izni ve onayı gereklidir.
h) Üye üyelik avantajlarının elde edilmesi dolayısıyla kendisi açısından ortaya çıkan tüm
masraf, harç, vergi vs ücretleri üstlenmeyi taahhüt eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content