close

Enter

Log in using OpenID

atatürk kültür, dġl ve tarġh yüksek kurumu atütürk araştırma merkezi

embedDownload
ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU
ATÜTÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
HABERLEŞME ÜYELERİ
NO
SOYADI, ADI
GÖREVLİ OLDUĞU KURUM
AKÇORA, Ergün Öz (Yrd. Doç.
Bingöl Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü
Dr.)
BĠNGÖL
1.
AKDAĞ, Ömer (Doç. Dr.)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
Alaettin Keykubat Kampüsü KONYA
2.
AKSANYAR, Necati (Doç. Dr.)
Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih bölümü Öğretim Üyesi
KÜTAHYA
3.
ALP, Alper (Yrd. Doç. Dr.)
Gazi Üniversitesi
Tarih Bölümü
Edebiyat Fakültesi,
ANKARA
4.
ARSLAN, Nebahat Oran (Yrd.
Doç. Dr.)
5.
ARSLAN, Zehra (Doç. Dr.)
Kafkas Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü KARS
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
RĠZE
6.
ARTUÇ, Nevzat (Yrd. Doç. Dr.)
Adıyaman Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanı
ADIYAMAN
7.
ATABAġ, Cemal (ArĢ. Gör.)
Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim
Dalı ĠSTANBUL
8.
ATALAY, Ahmet (Yrd. Doç. Dr.)
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
ARTVĠN
9.
ATLI, Cengiz (Yrd. Doç. Dr.)
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü BaĢkanı IĞDIR
10.
AVġAR, Pelin (Doç. Dr.)
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü KÜTAHYA
11. BAġ, Arda (Okutman)
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Atatürk
Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü BaĢkan
Yardımcısı BOLU
12. BAġKAYA, Muzaffer (Dr.)
Karadeniz Teknik Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
TRABZON
13. BAYRAKTAR, Hilmi (Prof. Dr.)
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü GAZĠANTEP
14. BIYIKLI, Mustafa (Yrd. Doç. Dr.)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
KÜTAHYA
15. BĠÇĠCĠ, Mehmet (Okt.)
Gaziantep Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri
Ve Ġnkılap Tarihi Bölümü GAZĠANTEP
16. BĠLGĠ, Nejdet (Yrd. Doç. Dr.)
Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi ABD
BaĢkanı MANĠSA
17. BĠRBUDAK, Togay Seçkin (Yrd.
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.)
18. BOLAT, Mahmut (Dr.)
Ahi Evran Üniversitesi, Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü KIRġEHĠR
19. BULUT, Sedef (Yrd. Doç. Dr.)
Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılâp Tarihi
Enstitüsü ANKARA
20. ÇAĞ, Galip (Yrd. Doç. Dr.)
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ANKARA
21. ÇELĠK, Recep (Yrd. Doç. Dr.)
Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler
Bölümü YALOVA
22. ÇETĠNTAġ, Erdal (Yrd. Doç. Dr.)
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü KIRIKKALE
23. ÇEVĠK, Adnan (Doç. Dr.)
Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü MUĞLA
24.
DEMĠRTAġ, Bahattin (Yrd. Doç.
Dr.)
Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü
ANKARA
25. DOĞAN, Ayhan (Yrd. Doç. Dr.)
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim
Fakültesi GAZĠANTEP
26. DOĞAN, Yasin (Doç. Dr.)
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi ADIYAMAN
27. ELMACI, Mehmet (Yrd. Doç. Dr.) Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü ĠZMĠR
28.
ERAT, Muhammet (Doç. Dr.)
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÇANAKKALE
29. ERDAL, Serkan (Dr.)
Atatürk Üniversitesi
Enstitüsü ERZURUM
30. ERDAġ, Sadık (Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü ANKARA
31. ERDEM, Gökhan (Yrd. Doç. Dr.)
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Siyasi Tarih Anabilim Dalı
ANKARA
Güzel
Sanatlar
32. ERDOĞAN, DilĢen Ġnce (Doç. Dr.) Adnan Menderes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Fen-
AYDIN
33. EROL, Halil Ġbrahim (ArĢ. Gör.)
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü KIRKLARELĠ
34. ERPOLAT, Mehmet Salih (Yrd.
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü
Doç. Dr.)
35.
FEDAĠ, Aysel (Okt.)
DĠYARBAKIR
Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Atatürk
Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi MARDĠN
36. GEZALOVA, Yegana (Doç. Dr.)
Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü
AZERBAYCAN
37. GÖKÇEN, Salim (Doç. Dr.)
Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü BaĢkanı
ERZĠNCAN
38.
GÖKGÖZ, Saime Selenga (Doç.
Dr.)
39. GÜZEL MUMYAKMAZ, Hatice
(Yrd. Doç. Dr.)
40. HACISALĠHOĞLU, Neriman
(Yrd. Doç. Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ġlk ve
Ġnkılap Tarihi Enstitüsü ANKARA
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
ABD Öğretim Üyesi YOZGAT
Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim
Dalı ĠSTANBUL
41. HAN, Ahmet Kasım (Doç. Dr.)
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası
ĠliĢkiler Bölümü ĠSTANBUL
42. HATĠPOĞLU, Süleyman (Yrd.
Mustafa
Edebiyat
HATAY
Doç. Dr.)
Kemal Üniversitesi FenFakültesi Tarih Bölümü
43. IġIK, Metin (Okt.)
Adıyaman Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü ADIYAMAN
44. KARABIYIK, Hümeyra (Yrd.
Hitit Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü ÇORUM
Doç. Dr.)
45.
KARAKAġ, Ömer (Yrd. Doç. Dr.) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü MANĠSA
46. KARTIN, Cengiz (Yrd. Doç. Dr.)
Erciyes Üniversitesi, Atatürk Ġlkeleri ve
Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı,
KAYSERĠ
47. KAYA, Erol (Doç. Dr.)
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal
Bilgiler
Öğretmenliği
Bölümü ERZĠNCAN
48. KELEġ, Zülal (Yrd. Doç. Dr.)
Pamukkale Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü DENĠZLĠ
49. KOBAL, Yunus (Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü ANKARA
50. KORKMAZ, Adem (ArĢ. Gör.)
Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim
Dalı ĠSTANBUL
51. KÖKSAL, Ahmet (Dr.)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk
Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölümü
Öğretim Görevlisi TRABZON
52.
MAT, Gülben (Dr.)
Ege Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve
Ġnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi
ĠZMĠR
53. MEMEDOVA, Ġrade (Doç. Dr.)
Azerbaycan Ġlimler Akademisi, Tarih
Enstitüsü AZERBAYCAN
54. METĠN, BarıĢ (Yrd. Doç. Dr.)
UĢak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ġlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler
Eğitimi Ana Bilim Dalı UġAK
55. MURAT, Turgay (Yrd. Doç. Dr.)
Fırat Üniversitesi Ġnsani ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
ELAZIĞ
56. NAMLI, Taner (Yrd. Doç. Dr.)
Ġnönü
Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MALATYA
57. NECEFLĠ, Güntekin (Doç. Dr.)
Azerbaycan Ġlimler Akademisi, Tarih
Enstitüsü AZERBAYCAN
58. ORTAK, ġaban (Doç. Dr.)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ġlköğretim
Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
ABD. AFYONKARAHĠSAR
59. ÖĞRETEN, Ahmet (Yrd. Doç. Dr.) Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü KASTAMONU
60. ÖZDEMĠR, Nuray (Yrd. Doç. Dr.) Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
BOLU
61. ÖZER, Ġsmail (Yrd. Doç. Dr.)
Ordu Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi
ABD. ORDU
62. ÖZER, Sevilay (Yrd. Doç. Dr.)
Cumhuriyet
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi
ABD. SĠVAS
63. ÖZGEN, Yüksel (Doç. Dr.)
Karatekin Üniversitesi
Fakültesi Tarih Bölümü
Fen-Edebiyat
ÇANKIRI
64. ÖZKAN, Asaf (Yrd. Doç. Dr.)
Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek
Okulu ERZURUM
65.
ÖZKAN, AyĢe (Yrd. Doç. Dr.)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi ÇANKIRI
66. ÖZTUNÇ, Baha (Yrd. Doç. Dr.)
Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ĠSTANBUL
67. PANCAR, Emine (Yrd. Doç. Dr.)
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü DĠYARBAKIR
68. QASIMOV, Cavid (Doç. Dr.)
AZERBAYCAN
69. SAKĠN, Serdar (Yrd. Doç. Dr.)
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü KAYSERĠ
70. SALMAN BOLAT, Bengül (Yrd.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD.
KIRġEHĠR
Doç. Dr.)
71. SARI, YaĢar (Yrd. Doç. Dr.)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
Cengiz Aytmatov Kampüsü Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakülte Uluslararası
ĠliĢkiler Bölümü KIRGIZĠSTAN
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Ġktisadi
ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
ĠliĢkiler Bölümü BOLU
72. SARICAOĞLU, Mehmet Esat
(Yrd. Doç. Dr.)
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü KIRIKKALE
73. SARIKÖSE, BarıĢ (Doç. Dr.)
Ankara Üniversitesi Dil ve
Coğrafya Fakültesi ANKARA
74. SARISIR, Serdar (Yrd. Doç. Dr.)
Niğde
Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü NĠĞDE
75. SOMYÜREK, Bora (Öğr. Gör.)
Tunceli Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Ġlimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölüm
Tarih
TUNCELĠ
76. SOYLUER, Serdar (ArĢ. Gör. Dr.)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
MUĞLA
77. SÖNMEZ, Cahide (Yrd. Doç. Dr.)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
ÇANAKKALE
78.
TANSÜ, Yunus Emre (Yrd. Doç.)
79. TOPRAK, Seydi Vakkas (Yrd.
Doç. Dr.)
Gaziantep Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü GAZĠANTEP
Adıyaman Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü ADIYAMAN
80. TOSUN, Miraç (ArĢ. Gör.)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü TRABZON
81. TURAN, Refik (Yrd. Doç. Dr.)
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
AKSARAY
82. TUTSAK, ġadiye (Doç. Dr.)
UĢak Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü UġAK
83. TÜRKKAN, Hakan (Yrd. Doç.
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
KARABÜK
Dr.)
84. TÜRKMEN, Ġsmet (Yrd. Doç. Dr.) GaziosmanpaĢa
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Fen-
TOKAT
85. UYANIK, Feyzullah (ArĢ. Gör.)
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim
Dalı EDĠRNE
86. UZMAN, Nasrullah, (Yrd. Doç.
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ANKARA
Dr.)
87. UZUN, Hakan (Doç. Dr.)
Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi
Enstitüsü ANKARA
88. ÜLGER, Ġrfan Kaya (Doç. Dr.)
Kocaeli Üniversitesi Ġktisadi Ġdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler
Bölümü KOCAELĠ
89. YANARDAĞ, AyĢe (Yrd. Doç.
Cumhuriyet
Üniversitesi
Fakültesi SĠVAS
Dr.)
90. YAVUZ, Erdem (Yrd. Doç. Dr.)
Edebiyat
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü
ERZĠNCAN
91.
YENĠDÜNYA, Süheyla (Yrd. Doç. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü TOKAT
Dr.)
92. YETĠġGĠN, Mehmet (Prof. Dr.)
KahramanmaraĢ
Sütçü
Ġmam
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü KAHRAMANMARAġ
93. YILDIRIM, Cihat (Yrd. Doç. Dr.)
Aksaray Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü AKSARAY
94. YILDIRIM, Seyfi (Doç. Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü ANKARA
95. YILMAZ, Ġskender (Yrd. Doç. Dr.) Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ERZURUM
96. YÜKSEL, Ġlknur (Yrd. Doç. Dr.)
Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi ĠSTANBUL
97. ZENGĠN, Ersoy (ArĢ. Gör.)
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ERZURUM
98. “Ġnkılap Tarihi Enstitüleri” Tüzel
Yurt içindeki 7 Enstitü
KiĢilikleri
99. “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Bölümleri” ya da “Anabilim
Dalları” Tüzel KiĢilikleri
100. “Atatürk AraĢtırma ve Uygulama
Merkezleri”
Yurt içindeki ve dıĢındaki
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content