close

Вход

Log in using OpenID

7\\ PARAGOfi

embedDownload
 GAZETE HABERLERİ
Yayın Adı: Olay Çekirge -­‐ Bursa Yayın Tarihi : 26.12.2013– sf 8 Yayın Adı: Hürriyet Ankara Yayın Tarihi : 1 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Hürriyet-­‐ Kelebek Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 1-­‐ 2 Yayın Adı: Hürriyet-­‐ Kelebek Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Milliyet Cadde Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: HaberTürk – HT Magazin Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 3 Yayın Adı: Sabah-­‐Günaydın Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Star Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Bursa Hakimiyet Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 3 Yayın Adı: Karadeniz Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Karadeniz Postası Yayın Tarihi : 10 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Bursa Olay Yayın Tarihi : 11 Ocak 2014 – sf 2 Yayın Adı: Havadis-­‐Kıbrıs Yayın Tarihi : 11 Ocak 2014 – sf 24 HAFTALIK DERGİ HABERLERİ Yayın Adı: Alem Yayın Tarihi : 15 Ocak 2014 – sf 68 Yayın Adı: Şamdan Plus Yayın Tarihi : 15 Ocak 2014 – sf 3 Yayın Adı: Hello Yayın Tarihi : 15 Ocak 2014 – sf 27 Yayın Adı: Haftasonu Yayın Tarihi : 15 Ocak 2014 – sf 23 Yayın Adı: Weekly-­‐ Bursa Yayın Tarihi : 15 Ocak 2014 – sf 4 İNTERNET HABERLERİ Yayın Adı : Hürriyet Gazetesi Rapor Tarihi : 01.01.2014 00:00:00 Link : http://www.hurriyet.com.tr/ankara/25476711.asp 7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : mersinliyiz.net
Rapor Tarihi : 06.01.2014 09:26:00
Link : http:Uwww.mersinIiyiz.net/kadinIara-oze1/moda-ve-sti1/bati-dogu-ile-bu-defilede-buIusuyor
Mersln Haber1eri
rsln
8·1
Bat• Dogu ile Bu Defilede Buluuyor
Suheyla Sahil,Hollanda'da dogup biiytimti§ bir moda
tasanmc1s1...
26 ya rc:H er;; tax.,..c ·-he O!'a">'!
Ha..se" ac
"".'.rk.a:s e Ho .ai"'C3'n.n en en"
"""OC.adA""l a-as.1f"C.i ¥@' a'lr\V'. LH, .: t.-salf"'o Ce•...
::>e<9"""' yao nc:a
C.a br we " Sa h • " 8 Oca<'ta
Ba?lc.onsolos .irc:• c; recei;
c:r:le•·•..n tel"':"as 'Bat ... e S..,.,f.."
ACJ"IC:3n c..a
an 4 :a.a \..:e:-Krva'e!P 1-err Oo;-..c:n tc;n
Ho anc:a Kra
es "le.l"'e'e<. o 7!'-.'1\: !!'
ee.
.
!S:r""P'" n .an:._:.c:a; 'If! - "'Krye:
2<> e--11\in ce Y"' co\; b.; OzeJ Ccfilenr, ·a 'sn..
c:nya
rea Dec<
cc:t t>••r.a" Yasn Soy
)"et
hayanrun
set;tC. 1\
Ho anc:a KraliyetJ Ba onsocs;.. RoSct>..cce!XX>""' n
hr--ayesnce Ho3nC3 Sa•ay-'nc:a <
2014 Y' "" yaz ve sorl:>ahar koieksryo"" see; "'rteee<.
hey..! S:nl. c...j nn
tal"" rr. n.. - .:.rye'c.e_"
e<.hry"' br <te -'J''la
Ho anc:a'ya ta;r3Cii.k v e t>.;
K..:: '" Silh!:>
-.;,-<rye C."'tvryet Konso1os o Ka<.
Ho anct;;'aa<
a
Mersm
18"C /3"C
Parh
DOl.\R
a
£URO
2..0210,40
PUAH DU RUP411
TAKIN
AlnN
a 2..68/ o,09 a as,1,% -1.1
F1KSTOR
0 G B
17
17
13
'
" a
17
9
2
M
P
2
41
2
l3
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Magazinci.com
Rapor Tarihi : 07.01.2014 00:00:00
Link : http:ljwww.magazinci.com/icerikler/a janda/bati-dogu-ile-bu-defilede-bulusuyor
.,.,...
·-_:.,Av l.l·J ..iL
ena Sbrfa
•
·7
Salt 2014
00:15:04
haldonda •
...
.r!;>:>l'..o
..,·
.:s .sr s
::"7.... \'k..,;
. o"ta""
;.. cr"': ili
.,.tr.:-bl.-..::
.ms;sz tv
.!;:J"":"' S
magaz.inci.com dergi i
reldarn •
.,..
l uhl!AHIuBI
.. ... . .
.
... ..
,.- (....
I
'
Y'
,
'
....
l"'
.
.
:4t
'
·--·
kiinye
DATI DOGU iLE BU DEALEOE 8ULUSUY0R'
mk.:t
.
07 Ocak 2014 Sail I 17:39
Suhe yla Sahil, Hol/anda,da dogup buyumubir moda
tosanmasr Z6 yamdakJ gentasanmcr The Orange
House,adlr markas1 i/e Hollanda,nm en begenilen ve gelecek
vaadeden modacrlan arasmda yer ahyor. Un/U tosanmc1
Cemd ipekr
Oca k,to Hollanda Kraliyet.J Ba!fkonsoloslugu,nda
ge ekle tirecegi
7\\ PARAGOfi
Yaym Adt : Yatch Life Travel
Rapor Tarihi : 08.01.2014 21:42:00
Link : http:ljyachtlifetravel.com/haber detay.asp?haberlD=395
yacthlifetravel
AKnL
O()JYA
EKOUOI.U
(
eks
SAGLIK
Arn>y'a • Akt:el
SIYASET
fikir
YAAIA
ARZU OZAL
E.Emirhanoglu
V "'JUT 14J'IAJ 'M."Wii'I
O:lJ'
.
Gultekin Sa 11
GUL KARYALD!l
SUHEYLA SAHiL HOLLANOA
BA$KONSOLOSLUGU OEFiLESi GERCEKLE$Ti
Mod a Tasanmc1s1 Suheyla Sahil'in Tasanmlannm tamt1I01g1 defile istan bul Holland a
bi raz once ger ekl ti
House" adli markas1 ile Hollanda'n1n en begenilen ve gelecek vaadeden modacdan
a rasmda yer a l1yo r.Suheyla Sahil' in 8 Ocak' ta Hollanda Kraliyeti Ba;konsolosl ugu'
nda gerc;ekle tirecegi
a lacak k1yafetleri hem doguoan hem bat1dan esinlenerek ol u;tu rmu.
guzellerinin de yer aldigl bu ozel defilenin kor:ografisini, uluslararasl odulleri de
bul unan Yasi n Soy ustleniyor. Defile Hollanda Kraliyeti Ba;konsolosu Robert
Schudde boom' un himayesinde Holland a Saray1' nda gerc;ekle ti.
sonbahar koleksiyonun kuma;la n nm tamam1 Turkiye' cen. Defile Istan bul' dan sonra
Hollanda'daki Tu rkiye Cumhuriyeti Konsolosluu
Sahil'e ulusl ara ras1 kariyer sagli yor.Siyah ag1rhkli koyu renk kuma;lann haki m
oldugu,mini etek c;cgunlugu oluituran el biseler izleyenleri n begenisini topl ao1.Defile
oncesi cuzenlenen kokteyl'de konsolosluk bahc;esine kurulan c;ao!rda aglrlanan
konuklar defileden sonraca parti havasmda secen kokteyl'e devam ettiler.EMIR
EMIRHANOGLU
.
\.1JYA'I A.
v::JT.o.•r; l.fJZ5!
lurat
Etoi.IR fMlRHAHOGLU ONLOLERIN IIESLENMf
•
TOM OONYAAkJL HASTANfS! OLOU!...
+
OZLfM KATlPOCi.U MUANMfR KfTfNCI
+
MUAMMER KfTENCI PfRA PAUS MEOfltiYfTLfR
+
7\\ PARAGOfi
Yaym Adr : Gazetegez.net
Rapor Tarihi : 09.01.2014 00:00:00
Link : http:ljwww.gazetegez.net/detay.asp?hid=8868
728 x 90 Reklam Alam
Haberler
Ekon omi
Spor
Magazin
Rurneli TV
Hollanda SaraY'Inda Turk ruzgarj
90cak2014 IEtkrildet-
Etkinlikler
TUrk modacynyn sUper mintsiHolanda sarayYnda.
300 x 250 Reklam Alam
Tl.riaye ile Holanda aras'(ncJakiQOQ.sl SO.yYt)onda icl l.h dostkJ&n.J
trnlel<
oo himayesrdt: Holanda SarayY'I"'da yen
Dt:y yet
Sl..4)er kfyakden igl.
Holanda
kazanan YasrSoy Ustlendi.
modo
ka-·-
YYIYn •dostl* dt:!Rsi
dUzerie1dl.
..,...Ym<YsvSd>el/4o s.hl'"&tY Oo"'le
. ...,.,"".""""' de,.._
daha""'... daldo pek ""'
hazYrlanifUo her 1:1......., lo.J""-"den de
esnenckandile oeu-di. 'Batjie Ooau'yu kyYafetlerde bi.AJPtl..n'naya YPtYm" diyen rnodacY."1he O'ange t-touse• adiY
markasYnY kaiYcY kY'nak 91SU"e.Ji Yt::
Holanda'da gelecek vadedeo moc!acYt¥ 11rasinda yer alan Sl.ftyla 'n
2013Tlrley biYlOSI Ruveyda Oksuz, 2012 blast <;aayl bzge OzkU, 2011bmciSI Tueba Meis T(.ri;, 2010 Best Modet
Tlrley bn'losl SonolA Efol da ver aldY.Ystarb f un ardjndan Holanda'da yapjlacak olan bu de!Rrwl ev sahipillirl bu z
Holanda'daki Tlrl:iYt:
ti
UD.n yYiar Holanda'da yal>ayan 26 YaPYndal<i oen<; modacY. budefiloye
tl'/;;:skyscanner
'
Ucuz uuslar: Londra Heathrow- izmir
608 TL'den itibuen
incele
:J
ucur uur
621
.....
n. d<!n obbilren
425 T1. den obbilren
HAVA OURU U
IYSTANEUL
Paz.,-t:MI
5
10
•]
G
5
I?
TOPLAM ZYYAROc;Y
7419 2 0 1
mba
60 1:.>
.PARAGOn
7\PARRfiOfl
7\PARRfiOfl
Yayın Adı : Çayyolu Haber Rapor Tarihi : 09.01.2014 00:00:00 Link : http://www.cayyolu.com.tr/haber/Dostluk-­‐defilesi/87736 7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Milliyet Ah veri
Rapor Tarihi : 10.01.2014 00:00:00
Link: http:ljcadde.milliyet.com.tr/2014/01/10/HaberDetay/1819725/dostluk-defilesi
+
Turkiye ve
Hollanda
arasmdaki goctlin
50'nci y1hnda, iki
Ulkenin
dostlugunu
peki,tirmek
amac1yla Hollanda
Saray1'nda bir
defile duzenlendi.
HOloana. l(ra.yell 3kw.soJ
Ye sara.t carr. as
s..=-c:
.,
3at Dog"e 3 .. _.
SERKAN OZTORK
e
ge-oey. :02!TJYel
ctog..m • moda tasaM"tt:S hl:yla
r tara' r-1ar
£C
:!J.
•
Yayın Adı : Hürriyet Gazetesi Rapor Tarihi : 10.01.2014 00:00:00 Link : http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25535866.asp 7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Maxi Haber
Rapor Tarihi : 10.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.maxihaber.net/fotolar/2014 foto/ocak 2014/mh hollanda sarayi def...
Ma"Xi Haber
www.miXIonllne.net
.• t.Jrl/uSf:"'ctOrt!I61LI!lt! ..
e:..:.!; _.-
!.
·;..:
! --=
..!.. !:eo:
.r • .,.,
.:·
·-=-"-4!
c w 1rt •
s
' , ..
e.!J -
" n:_ .. ; ;
r-.; -2;_.. .,--;: !...r-:1... e:'
.:..,_:,:
.;.., ;.•: ·
J,:
-=-
.!., ..._... ..
: :-rt
:
.. ..
"1:!
.J
-
c
!1!.!-·
-.!.•- r.)•_j '\
.:J • •
_-:.r • ,:..· -_:_ .!,.
-=;:·- .;
:.!-
e_..:::1
• ,;•- :.
- : - • ;- • - .,
·=--.: "\
!¢" , :
.;
- J·
,
•
!:: _._..__
e:." :
• ..,. .. ..
c· !'\ &.:..-·...•.:!:"-!II\.'\::
., --..._..."'\; ..;
< -,all( ; ...:
·.e.
- _: ---! ::!a ; <. ta :!'= -.
!- .e-
21-.: c.C
, ;...., . ;
: • ·.:;;:- , ...
- !.-
.. .:.· :.
e. ·! .. ...!'••. !.0...-t..:!. :
).!j ..!(
..-!'.... .:. e__.._..
..: ca
-! ·..s
; --- . ;;1
)!· ::
=.J :- ..
=
;..;.• -
r --: ·- -;
:.!.. :: ... !.J < -...:;
::_·..;:.,.:.s _;_ ,!:!._
:::z
. "'«
Q
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Sabah Gazetesi
Rapor Tarihi : 10.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.sabah.eom.tr/Gunaydin/2014/01/10/dostluk-defilesi
-
' Oye Gi Oye 01
10 Ocak 2014, Cuma I SABAH.com.tr
1217"C
istanbul
/214;
fAGO
• (llt\l ....
St'Jiht1 1 &:-v
MAGAZiN
Haberler
SAGLIK
YAZARlAR
Gunaydm Haberlen
TELEVilYON
ASTROLOJi
W Takip
Dostluk defilesi
Dostl u k defilesi
10.01.2014
Giikhan GOKOUI.!AN
A+ /fi
Turkiye ve Hollanda arasmdaki go9un SO'nci y1lmda iki ukl e dostlugunu
pekitirmek amaayla, onceki gun Hollanda Sara}''lnda bir dostluk defilesi
duzent endi. Hollanda Kratyi eti Ba ko
himayesinde ger9eklee
isimler kat1ld1. Hollanda dogumlu moda tasanmas1 SOheyta Sahil'in'Ball
Doguile Buluuyor ternall defilesi,davetlilerden tam not aldl.
et: @gunaydingazete
Ege ve
sulan
lur!
..
..·.•·t,,
..
0
TOI
7\\ PARAGOfi
Yaym Adr : HT Kulup
Rapor Tarihi : 10.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.htkulup.com/davetler/haber/911183-konsoloslukta-defile
Ive Cemlye t 00nyas1n 1n Habe r Porta l!
10 Ocak 2014 Cuma,09:15:32
Konsoloslukta defile...
Cemiyet hayatmm unlu isimleriHollanda
Ba!jkonsoloslugu'nda duzenlenen defilede bir araya
geldiler.
TLirkiye ve Hollanda arastndakigd Lin
dostlu(junu peki!;tirmek amactyla Hollanda Kraliyeti Ba!;konsolosu
Robert Schuddeboom'un himayesinde Hollanda Sarayt'nda yeni
ythn ilk dostluk defilesi dLizenledi. Defileye cemiyet ve sanat
camiastntn se kin
tasanmast SLiheyla Sahtl'in "Batt Do(ju tie Bulu!;uyor" temah defilesi
davetlilerden tam not ahrken Cimlmuzdeki gLinlerde Hollanda'da
yaptlacak ve evsahipli{iiniHollanda'da bulunan TLirkiye Cumhuriyeti
konsoloslugu yapacagt davetlilere duyurruldu.
Yayın Adı : Gece Türk Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00 Link : http://geceturk.com/hollanda-­‐sarayinda-­‐super-­‐mini-­‐etekli-­‐defile/ Yayın Adı : Sosyette Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00 Link : http://sosyette.com/galeri-­‐detay/531/suheyla-­‐sahil-­‐hollanda-­‐sarayi-­‐defile -'"' P R H G 0
FAN "fo_
" Ev DiJnyast
:.........
q
. .....;
SALfHKE'C'Ed
vmtjO!u-msonDartan..GOolU n
.D..
<
a
pp
HAYATOZ
Yeonl blr M
SEVitiC.ORMAt CI
Ta.wamcta engOzel &% MU!ZIItbr
ER:GALERllER
·
,e..,o-•.:.,.,..•.,
..,...,,,.,.. ..
;.-=oe ,.
..:·
..
·;,_... .,.....,,..,.,...,.. ,! . ... ...
n
/\PAHAGOO
GAt[ll'l•
.Jh, _ _,_./
IRFAN 7::::::._
.
www goloolrfon.com
:.....: ...........................................................
lAUH KEyt:d
:==n
..1
D
HAYATOZ
Yrw t>lr oene... ve.n1 gtur...
SEY111CORMA!ICI
Tas.anrnt aenguz 6$-iWi$!
Yayın Adı : Gerçek Gündem Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00 Link : http://www.gercekgundem.com/istanbul/17220/konsoloslukta-­‐dostluk-­‐defilesi "'.PflRflGOfi
'!II
G RCEK
GUNDEM
Y.qADICIN KEIITiN UD&RIRDE SDZ SAHiBi OL
--
or lr t!ln:l
d )P' f!if!Or a!>1
.:
•......,.,.
n•
-
:•-
-
-
.. _., .,_
...,.
:t.l't(o
Hollanda Konsoloslugu'nda defile
Ttt!!:tta OS H<IOan<kia ;.
H<Mlan<ki Kr.a':tjeti 6$JlOr\606o$1.1' RoD&rt SChUOoiUOoont un rurna ;.
s.tN'p"noa
y&nl YJIIn a 006tiU1
ouz ndl
...
..._.
.:-.t'*'*"
.....,•
-'"' P R H G 0
£"#,HBEYNOVA
OT£.L
G RCEK
GUNDEM
--
sum:.r :ou :t m
'10'111t0f
.: . •
......,._
..-
;:e........,
I(>JI:I
""""""'-
...
...
""
&<.-..
e... -..
;.....,.
·-· <r--'1
Hollanda Konsoloslugu'nda defile
Tit!Ho&nek& ara.;.n<00.1gt19Un SO.yilm<ti 0:1 ID:OO.Stii.I' UOII
----
HOilinru Kran
s.m}l"nGa J9nl ytllnIlk OOitiU1<le SI
ft.)$
1:.31
':%
, ..
'!
'<
·
·
r;
'""""'-
li!IIQ!Ir fiOrt;Or
n
7\\ PARAGOfi
Yaym Adt : Bursa Kent Gazetesi
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.kentgazetesi.com/haber.php?h=21572-dostluk defilesi .html
iLKE iME TO
-..r
I<UTLUC4H
GRUP
Dostluk
defilesi
0
l':)rt.1yeve-
GOVENLi YAPILAR
iLKE iLE BA LAR
0 (224) 496 lO lC
Kt..r Sa a.t
Sr:rra
<!
c»s ._;Q-.L-.-uQt. S:ll'l!'nf-1:: .amt:
¢.»1
p
1-.!JQI"'w.tas!'Ul.
Turkiye ve Hollanda arastndakigogun 5.0 nci ytltnda ikiUlke dostlugunu pe tirmek
amactyla, oncekigun Hollanda Sarayfnda bir dostluk defdesiduzenlendi. Hollanda
KraliyetiBa konsolosu
cemtyelve sana!camtastndan unlu tsimler kaltldt. Hollanda dogumlu moda tasanmcts
Suheyla Sahirin Batt Dogu ile Bulu uyor'
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Trendus
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.trendus.com/cemiyet/3778/hollanda-sarayinda-yeni-yilin-ilk-defilesi
T
dn
··
I '
Cemiyet Haberleri
Hollanda Saray1' nda yeni ythn ilk defilesi
T ·r-uy<= ve Ho ;;rl:i ara: ria 1 ;!O?"" 5-:l. Y' r::ta Ho ::r ai l<ra!ly tl
!!:_ or. olo:... Robert Sc • :1:1eboorr r
:12 Ho =.n.a
Sc.ra)"'r'J-a tr ae'': ar. r::11.
FOTOCR..tFLU ( .; )
........
·-
c:QJ'" ';J'.I'• lc:.O
: :.-.::-...!
<r! e:
=- ,-=s-c!I.K
t.l'\:
CY.)S...
JI._-..
C-"' .!5-
..s-
-o .:.-c :.:..:11
c:.::.-- :.c
=-e:-..... .
v•
S!."'..!..
1!!-.. s'""It!:-:a..:s-:.t:a·...::
4
:"1!
'-=-
E:;s4(l·.s.; :s.1
:c tk
-
...,!>
l
c ..,;. il't x:.-:.s.:r
-E!·
..
: 3.. « .:a. 1 to ,o-4 se'"'13
:.:..,eo: , -:
r.,.:)CI-!.:1- -toea. -..:-..:« -.::.
........,....:=
--:rc. -l !."'C-" C. C!..!. j.:.,l .!.-:.=.1' !- et s.:.-" :- ... A.
=·
:_-"!'1-'":.rJE -s:
en c;ok okunon hoberler
..
E:n Son E.kl""""
Co:miyct Hab£rlcri
l7J!j: .t
W::2'11-'"•
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Good Luck
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link : http:ljgoodluck.com.tr/TR/8101/haber-detay/sarayda-dostluk-defilesi/
RO,ORTAJ
KATA-00
DIZc.ARI
KUtTUR SANAT YAZARl.AR
+-GERI
09 Ouk 2014 P r mb
•-
Sarayda dostluk defilesi...
www o'\Mio c:om n
TLI"kiye ile Hollanda aras1ndaki g tW!
amac1yla Hollanda Kraliyeti Ba konso
Hollanda Saray1'nda yeniyllm ilk dostluk defi lesi dtiunlendi. Oefileye cemiyet ve
sanat camiasmm kin
Hollanda dogumlu moda tasanmc1s1 Stiheyla Sahil' i n '' Bat1 Oogu ile
Buluu d fi
Uzun y1llar Hollanda'da yatayan 2& ya md
iki i.ilkenin ktiltiirooden de esinlendigini dilgetirdi. "Ball ile Oogu'yu k1yafetlerde
buluturmaya
t1m" diyen modac1. "The Orange House" adh m.arkas1n1 kahc1 k1m
l ak
ii
Hollanda'da gelecek vadeden genmodac1lar aras1nda yer alan Stiheyla Sahil'in
kreasyonlann1 tamtan mankenler arasmda 20tl1Aiss Turkey birincisi Ruveyda Oksiiz.
2012 birincisilya Samyeli Oanoglu. 2012 ikincisi c;ag1l Ozge Ozkul, 2011 birincisi
Tugba l.telis Tiirk, 2010 Best IAodel Turkey bi rincisi Songi.il Erol da yer ald1.
lstanbul'un ardmdan Hollanda'da yap1lacak olan bu defilenin ev sahipligini bu kez
Hollanda'daki Tiirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu yapacak.
c
G lo(Vf'ri( Vf' Y G (G M ..f'rl<f'>:i
Balo.rloijy
()gr GOr Of H U!p KAlYOIICU
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Haber Konseyi
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link : http:ljwww.haberkonseyi.com/details.php?table=10yenihaberbanner&id=0000003 7...
• 2 OCOJ< • ?azat . .-·
ANA SAYFA
GU N DEl.\
SiYASET
/.\ AG A Zi N
SPOR
EKO N O/.\ i
DU N Y A
2014-01-09 15:14:53
MAGAZIN KON SEYt
Dostluk Oefilesi
:o.
Tlirkiye ve Holla nda aras1ndaki gii lin
y1hnda ikililke dostlugunu pek tirmek
HoUanda KraliyetiBa konsolosu
Sarayl'nda yeni y1hn ilk dostluk defliesidlizenledi. Oefileye cemiyet ve sana!cama
i s1111n
seckin isimleri kabldl. Hollanda dogumlu moda tasanmciSISliheyla Sahil'in ' Ball Oogu
ile Buiu uy
yapda cak ve evsahipliginiHollanda' da bulunan Tlirkiye Cumhuriyetikonsoloslugu yapa cag1
davetmere duyuruldu.SERKAN OZTD RK
FOTO GA LERi
a
Yorumlar:
y y
ti:J.t._-3 i--0,
9•Jt
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Bursa Olay
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link : http:ljwww.olay.com.tr /haber/cekirge-magazin/hollanda-sarayinda-turk-ruzgari-182101.html
fOLAY
Hollanda Sarayl"nda Turk ruzgan
I
Tolkiye ile Hollanda uuondaki g lWI
)'lhnda iki Lilke dostlugunu pt!ki tinnek
Hollanda Sarayo·nda bir defile duzenlendi.
rlllltoo.:ll"
f-'o a a ooa n-ou T•rk
j
I'!'O:l.&O s..• yta
eat Do;. t!.4uy01 • tern ae'oJ.6 I'Q
::Je.'"ol
r
7\\ PARAGOfi
Yaym Adt : Magazin Sortie
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.magazinsortie.com/moda/hollanda-sarayinda-turk-ruzgari-h446l.htm...
Enqt>ollefn Sesi
Sdldt TiydtrO!;U
YAZARLAR
Hollanda Sarayi'nda Turk ruzgan
TUrkiye ile Hollanda arasmdaki got;Un SO.y1hnda iki Ulke dostl ugunu pekitirmek
amac1yla Hollanda KraliyetiBakonsolosu Robert Schuddeboom' un hlmayeslnde
Hollanda Sarayl'nda yenIy111n ilk dostluk defllesldUzenlendl.Defileye cemiyet ve
sanat camiasmm set;kin lsimlerikatlldl. TUrk modacmm super minili klyafetleriilgl
t;ektl.
r..,.,
OlCAY UNAl SERT
Aa,.,Senses diiio
ERfZ EG1U1EZ
C\.MiUUYETiN 90. YILl KIJTl.U OI.Sll'l
a.haber 75 kez Cllui:J
09 Ocak 2014 22·54
ZAFER Difi<;ER
Kanaltirl',., programlan nod..,losa soiJltJ
oluyor'
SA IET
<
pek ok
ilgili Galeriler
GUVENl.IK KAMERALARI ouGt.MJ <;ozou
Hollanda dogumlu moda tasanmc1s1 Sliheyla
Sahil' in "Ball Dogu ile Bulu uyor'
defilesinin koreografisini daha once bu dalda
Nilur
or
•
1.-
SON DAKIKA
o Tarkan'a 'tedaVI' ve 'denebmll serbestlik
o SongOI Oden Yjn Muzikai ie Sahnedel
o Fettah Can: ty; Ia baba sozu dll'liemi$1111...
o Tuncel Kl.rbz vefat etti
o ihan !rem: Heri<es kendo sara'(lnlll
)
o lJ9u' Yucd ve Ber"" Saafnba¥olerro
·canavarlar SofTaso'
Vizyonda
o Silah sesleme aldrmadan, Sunye SD"nn
magazinsortie.com
3.611 magoz111sor1Je com'u begendt
7\\ PARAGOfi
Yaym Adr : GazeteBox
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link: http:ljwww.gazetebox.com/haber detay.asp?haberiD=2445
'
azetebox
HABERARA
- T:i=T-
y
·'='P" -
C §""
HAVAOURUUU
Batr ile Dogu sarayda bulu tu
TUrCiye ile Hollands 91as1nds'i::igCu;:Un 0
Bs.¥on>olosu Roben Sc::huddeboom un himsyesn
i de Holls.nds Saray1 nda yeni ytltn il dcstlu< defilesi
dUzenlendi
Hollands dogumlu mods ta>Siomcao Suheya
l Sahil in Bslo Dogu ile Buluu
koreografisiniYa.sin Soy Ustlendi Holl.snda ds gelece< vsdeden gene modsolsr a1asanda yer alan 2
y1nda<i Sahil.heril:i Ul<.eninkUiturunden de esinlendiQini belirte:re. "'BstJ ile DoQu' yu
"ysfetlerde bulu turmays
Onul , 2011 biri ncisi Tugtls Melis T oil'l:, 2010 Best ModelTur<ey biri ncisi Songul Erol da yer aldo
lstanbul'un ard1ndsn Hollands ds ysp•lscs.t clan defilenin ev sahipliQinibu te.z Hollands dad TU.Aiye
Cumhuriyeti Konsoloslugu ysj>sca<
ISTAN!!ut
y
VIDEO GALERI
--- ""- ,
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Cafe Ruj
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link : http:ljw.caferu j.com.tr/Magazin/G unaydin/2014/01/10/dostluk-defilesi
Otf&j
DI$1TAL HAY-(3
FOTO
uye ol
MODA
GUZELLiK
YEMEK
"
ViDEO
FOTOHABER
SAGLIK
'
TOrkiye ve Hollanda aras tndaki goOn 50'nci ydmda iki Olke dostlugunu
pekitirmek amactyta, onceki gun Hollanda Saray(nda bir dostluk defilesi
dOzenlendi. Hollanda Kraliyeti Ba ko
himayesinde ger eklee
isimler kattd
l t. Hollanda dogumlu moda tasanmctst Siiheyla Sahil'in 'Bat t
Dogu ile Bulu uyo(
Gcikhan GOKDUMAN
FORUM
ANNE c;:ocuK
YA AM
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Magazin Sortie
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link : http:ljwww.magazinsortie.com/album-p3-aid,549.html
-
-
--
110C;;olt21111a-to<
-
-
- \':cl
-
-
F.....,.,.eBie
-
CDoooe
-
-
ld
-----
-
--
v... o.,..
)
IJdtillo
Hollanda Saray1'nda Turk rOzgan TORK MODACJ SOHEYlA SAHIL M.AHKEKLERLE
11
-1!67191
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Haber Turk
Rapor Tarihi : 11.01.2014 00:00:00
Link: http:ljmagazin.haberturk.com/cemiyet-hayati/haber/911310-konsoloslukta-defilesi
Cemiyet hayatmm unlu isimleri Hollanda Ba!}konsoloslugu'nda
duzenlenen defilede bir araya geldiler.
0
8•1
Cemiyet Hayat1 Haberleri
Tvr::!r:!::!'":!5:it"! 'k.i s Lr
1:... S:: :-..!0: ::n. R t: rt Sf'-J.. :!:
-::r::!':<.r:iyt•
r : r::!:: S:r:yu·:!:ye:r yW
d' :rth..k ::!=. ,o:. si
b;. u y-e ..r
HTKULUP'UN HABERi iciN
TIKLAYINIZ...
Sinan Ak!f ll'dan Ebru
maddesi
;r., ;-:a.<
:c: ·c :.: Y: . .
7\\ PARAGOfi
Yaym Adt : Moda Tava
Rapor Tarihi : 14.01.2014 00:00:00
Link : http:ljwww.modatava.com/hollanda-sarayi-nda-turk-ruzgari/428/
0-l!ClNli ,
Nl lK
.I
SEKTOR
UOOA YOlU ltiEl..EKlER
EKOI.IFE
SACUK· GOZB..UK IEKAN
Kll.lUi-SANAT
TEKNOLOJI
ffiiBI
MAGAZIN
SONDAKIKA
1t Ana Sayfa
f" Giiliil Haberleri
·· o
c;oK OKUNAN HABERLER
TOrkiye'nin
Oni1ne Reldam Bankast
ARA
45,'"
HOLLANDA SARAYI'NDA TURK RUZGARI
A• A· Tli"kiye ile Holla nda a rasmdaki gtit;iil 50.yl hnda iki i.i ke d ostlugunu pE ki t
Hollanda Kral iyeti Ba jkonsolosu Robert Schuddeboom' un himayesinde Hollanda Saray1'nda
yeni y1 hn ilk dostl uk delil esi d lize nlendi. Dffileye cemiyet ve sa nat camiasmm s.,.kin isimleri
kallld1. Tli"k modacmm st4Jer min ili k1ya.fetleri il gi Qtkti.
0
SPARK·REUAULT iLK RESMi
SURU UUDE
.too
te< (() ( -
FoT-, '= E vao:o.,..o!>
Spa'(-Rerht SR-_OlE.l..
KADIII CEO'LAR DAHA OK
KAZAUDIRIYORLAR
\'t=r:;n. .i<lsen H 'art
ve H,..,...ch a Hlk.
:r vers-:eer!OC-en or...:»
e<.OI"'""..st••
24 Aralık – 31 Aralık 2013 Internet Haberleri 7\\ PARAGOfi
Yaym Adr : Gazete Vatan
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link : http:1/ha ber.gazetevatan.com/bati-dogu-ile-bu-defilede-bulusuyor/595087/7/yasa m
Bat1 dogu i le bu de·filede
bulu uyor!
G iin .so. yibndD TU:rkiyc: HotlllTIIfD
dostluSIrna cfc:stelk
S.iilt S.lt it, Holl;hr:!,' -db;p
t.-fryiimii -;1 ir :a t:a.;:a r.un:.r.;J.. . 25
y· ,::!'ki-;er.-;: t;
,,The C "n,;le
r=
Yap1mc1dan
r.leryem Uzerll
a4;1k1amas1
., a OcJ.- tH·::-1!11-Kr!iyeti Bm.n.:"" -,-l uu,ne
"=-'
d'=ir lire o;;: 11 5 it,
Telegol'de kfO
lsim le yo Liar
aynld1
'}"\ebiy.::.n
.o;erilert e=ek S.iihS,r.ibJ m]nn tm m1r I
TiirJ:iye,c:en p,ilil:·- l:irlil:te
y t ;;eirmG. Defi _ ·t
t ul,c:!J 4!:-)1r
H.::...d,yh m ck·
: mh '
k _ ·h-biHo.l!ns =kiT"rki)•e.
!olegerse lzIn
illlmam1 lar
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Magazinci.com
Rapor Tarihi : 24.12.2013 23:42:00
Link : http://www .maqazinci.com/icerikler/maqazin/turk- modaci-hollanda-sarayinda 42673 .html
D .. f _,
..
UQOZinCI.cov-v
ana sayfa
•
haldcnda •
n!oklaM
•
"'
"':
•
p"
,
. :-r s r
.r':fprbJ
;Lz
.;Cr1m=•k htor
.t ss r:
. :!s't.r.:·bL.r;
. r.t:!;:! z.r-::i tv
.s rn:!
"\ .·,
4
.
"'"
.
)"
'
.,..
'
..
.......
•
.:
24 Ara l1k 2013 Sa l1 I 23:42
TUrk modaa SiilleyJa SahiJ, Ho/Janda'da dogup biiyiimii§ bir
moda ta:SCnm!:ISI... 26 ya nda
House" adh markaSl ile Hollanda 'nrn en begenilen ve geJecek
vaad eden modar:Jla n araSlnda yer ah yor
0
G
Onlu tasanmc1 Cemil ipekc;i' nin yan nda da
bir sure a
'da "Holla nda Kraliyeti
Bakonso l oslugu"nda gereklet
te mas1 " Batl Dogu ile Buluu
Ad ndan da a nlailacag1 uz.ere k1ya fetler hem
dogudan hem babdan esinlener ek o luturulmu. Turklerin i c;
giic;Onun 5 0. yi11na denk gel en defile Turkiye ile Holla nda halklan aras nda ki
dostluga da vurgu yap1 yor.
sullmlt
..
:. .rnL.Z k
.n l" o r1<•51
••
AIIKILARIN IND. ...-•'
.
TURK MODAO HOLLANDASARAYI'NDA
. :!J :!r:!:!
..
I'
kiin
.n:!!;ZJ.r
.nk :! r
.njy':! k.:!.z:!-
I
-'
bitmek isledi(Jine gm...
Cemiyet hayatln1n sec;kin isimlerinin katilacag1 ve Turkiye guz.ellerinin de yer a
ld1g1 bu iiz.el defilenin koreograf isini, dunya c;ap1nda p ek c;ok iidOIO bulunan Yasin
Soy ustleniyor.
Hollanda Kraliyeti Bakonso losu R obert Schuddeboom' un himayesinde Ho ll anda
Sa ra y1 'nda gerc;ekle ece
sergilenecek.Suhe yla Sahil, kumalann tamam1n1 Turkiye'den alip, ekibiyl
e birlikte ha yata gec;irmi.
De file istanbul'dan sonra Holla nda' ya ta 1naca
Turkiye Cumhuriyeti Konso loslugu o laca k.
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Basm Ozeti
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link : http:ljbasinozeti.com/Yasam/Bati-dogu-ile-bu-defilede-bulusuyor/30846770
I.A(iiN OllTI
BASIN OZETi
Sail, 24 Aralik 2013
3. Yll
IHaber tva I Co s -
TUm Haberler
50. yjnda Tlrilye Holanda dostiJ9..no destok Sliley1a Sahi, Holand.> do¢up bUyUntibi- modo
tasariTlOSI... 26 yogtasanma '1he Orange House" ado markaso ie Holanda en be!jenolen ve
gelecek vaadeden modaolar1arasonda yer..•
Kiiltiir ,.e Sanat
M
Magazin (J4)
Saghk (54J
('16)
Tarih:
Spor (350)
•
Ya am
Tuesday, 24 Decerrber 2013 (14:25)
Ka tegori:
Ya
Kaynak:
Vatan • Ya
llgili Haber A!jacc
sozcOK Bedava iPV.oM/iPad KeliW\e O!:JUV\U
· ':
HeW\eV\ !:Ji.i.kle!:JiV\!
0 AppStore
Bat1 dogu ile bu defilede buluu
SonGuncelleme 15:54
Bat1 dogu ile bu defilede
bulu uyor!
G5(}. YJbnd• T•iirloiye HoUoooo
u,flu:n
Siit"')'lo S o t-;!, H<>flo r <!oo "P
!:: iiyiimii-; !:irmz.:f t. .:!
ys ; sl:i -;en o;t·:!l.:s nm::J,
Hcu.:-e01 ·t.:r b ms rl:.s:;J ?.!:: HcT!:!Jr.._s;-
befe.r.il\o.e-;ee...-..el:\• sseeien sd.:!l n
s r srr !'s )'ef ·!!lr)"J.or_ Or!ii t.;s nmo Cemi1
lj::eh?,n ir y!:!rlr.:.!:l ds bir .;i,i-:re 9s : :ui
ir a OosY.,t·s Hc:!s ri's Krs fryi Bs.;}.a.r..:.-;tire i
1n.:.s e
!! ILJ,_,Btl Dou k Bu. .;uy-tt-r,,...io:.:r d',,.1:; lscs1
_:efiljr. "te:m!
iiz.e:re krysfet.hem -u-1s n h.e:m t !!! tJ !!!n e:· lene:rekCemiyet hs ys
.;,e;.kir ijmrir " k .sots•·
d.'efjldr J.1-3-rersr·· _i
.:-iirys 95 s fek k &:_ii .- t::utur sn Ye.;.irSGy
1
ii.:tri)'Gt.H a.nn.:.s Kt.s li)oai Bs.;.-..:.n.::a.la.;u rt.S.:.tu.::U!:oom
ur:
1
· sy.e;· '!!! Honsris Sste'),fl":'S ·;er.;..e:ek def it.e:f.e21J1A )
)'S Z \'-e
.;;Or. sn srlr.a-! f;n
.e·-.; ?.necelrUh.qs S :!l t.itJ brm:!l ; 1s nn
t.:!l mS ITWU
Tfrt1ciye:l
sl p,e!:i)e birfi'lct h!!!)':!J t.s -;e;innq,. Deffle·t,s rt-u-sn .:Gr re
H c..s d'
iirl:iy.e:
CIImhrri';Kcr. !lr
<>o!c,o .
1
Yap1madan
Neryem lJzerll
en
ldamast
Tele.gol'de k!
lslmleyollar
aynld1
Negerselz'ln
almaml!ilar!
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Sabah Gazetesi
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link : http :1/www .sabah.com.tr /Aiisveris/Moda/2013/12/24/bati-doou-ile-bu-defilede-bulusuyor
24 Aralt2:013 Sail
Takip et:@sabah
ld:d1313b
8.,.1
Haberler
A11 venHaberleri
Moda Haberlen
Bat1 dogu ile bu defilede buluu
U!.!IIMM
9 E.ltor2 e-posta
Yor n:
(> Yazy Gcin2r
(Ill
9lct AI
Bat1 dogu ile bu defilede bulu§uyor
0
I ti#ifi
Tweet
Takip et: @sabah
0
GiriSaali : 24.12.201313:37
Guncelleme: 24.12.201315:01
pt p;
Goun 50. y1m
l da TI.irkiye Hollanda dostluguna destek
Suheyla Sahil, Hollanc!a'da dogup buyumli!} bir mo e!a tasanmc1sL.. 26 ya>§mdaki
gen9 tasanmo1 "The Orange House• adh markas1 ile Hollanda'n1n en bcegenilen ve
g.elecek vaa deden moda c11an aras1nda yer allyor. 0 niU tasanmc1 Cemil ipek9rnin
yan nda cfa bir sure (fBII!}an Sahir in 8 Ocak'ta Hollancfa Kraliyeti
Ba>§konsoloslugu"nda ger9eklet
Bulu!}uyor-... Ad1ndan <Ia anla:}1a
i ca g1 uzere ktya fetler hem do gudan hem
balldan esinlenerek olu!}turulmu.
Cemiyet hayat1mn se9kin isimlerinin ka!lla cag1 ve Turkiye g.uzellerinin cf e yer
ald1g1 bu ozeldefie
l n in koreogra fisini, dunya 9Bp1nda pek 90k iidlilu bulunan
Yasin Soy ustleniyor.
Hollanda KraliyetiBakonsolosu Robert Schuddeboom
·un himayesinde Hollanda
Sarayfnda gen?eklee
sergilenecek. Suheyla Sahil, kumalann tamam1m TUrkiye'den ahp, ekibiyle birlikte hayata ge9irm:i}. Defile istanburdan sonra
Hollanda'ya tan
Yayın Adı : Hürriyet Gazetesi Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00 Link : http://www.hurriyet.com.tr/magazin/haber/25433753.asp 7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Egemhaber.com
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link: http:ljwww.egemhaber.com/haber/oku/bati-ile-dogu-bu-defilede-bulusuyor.html
SEO
f cebook
WEB
I
hir
I
Gundem
- - - s.no• I v ,.m I
F HAB
DUnyadan
<.&n
I
Siyaset
I ,_ I s.gwc I
I
,.SI'ZIR
Ekonomi
I
Teknoloji
I
Spor
I
Foto Galeri
I
Video Galeri
I Ozci OosJ- I
ow
< - 18:17 YarKopege doktor MUdehaleSI - 17:40 Olayb
fta51 V rryon
Filnclen
10.16 Ocak H
t-1
ter:ercen Av'l..ma"',;
A9<···
t.lod
Bat1 ile Dogu Bu
Defilede Bulu,uyor
Hollanda'da dogup buyuyen bir
moda tasanmas1
olan
Suheyla Sahil, 'The
Orange House·
adh
markaSl ile Hollandah1n en begenilen ve gelecek vaad eden tasarunalan aras1nda yer al1yor. Tasanma, bir donem Cemil ipek9hin yan1nda ah}ml}b.
Sah,
defileyi ger ekfe}tirecek.
koreografisini,dunya ap1nda
Hollanda Kraliyeti Bakonsolosu
Robert Schuddeboom'un himayesinde Hollanda
SaraYJ'nda ger ekfe?ecek defilede 2014 YJhn1n yaz ve sonbahar koleksiyonu
sergnenecek. Kuma}lann tamam1n1 Turkiye'den alan Suheyla Sahil, ab malanru
birlikte hayata ge9rmi.
sahibiHonanda'daki Turkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu olacak.
GONON EN OK
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Alemihaber.com
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link: http:ljwww.alemihaber.com/milliyet-moda/1194494/bati-ve-dogu-bu-defilede-
bulusuyor.html
alemihaber
---------------
Kategoriler
Analiz
B•hm
0.]11alAjanda
Dunya
EQ!tim
Ekler
1
Gundem
Koltor Sanat
Otomot.l
RoportaJ
Sagll k
Yaam
Yazarlar (Yen• 61
201< Pazar
Haberl
"SEC
9oC
Moda
Batt ve dogu bu defilede bulu or
Stkyla Sihl, Hollillda'da do!W ruyumu!Jr moda tasanmosr 26 ya llldakr
'1he Ora Qe Hoose" adlr
markasrrle Hollillda'oo en begerilen ve gelecek vaadeden modaolan arasllda yer alryor Unlll tasanmo Cemrllpek 'rnn
y;mdada
Babbel's Feeling Generous
Spor
TeknoiOJI
VIdeo
12 Ocak
Ekonom
Ep.stemk Network (' en
----------------
Yasak k First laly'r hastnlrk ettr' 19 44
-
Q
Ara
new.ye•r.offer.b•bbel.com
Get The New Year Speaal Offer Now! Humongous Discounts: Enter Here.
Haberin devam1n1 okum1:tk i in
etlonhkler/detay/1812410/defautt htm
Yazarlanm1z
-·
Moda
;
X
YVES ROCHER
I
BUYUK Kl$ INDIRIMI
aA.$LADII
=
a a .....
Bat1 ve dogu bu defilede bulu uyor
50
IJ::J ._,_
s;:::::ro •
t·l •
Tlirl< Hovo Yollon Gid·DOn
U okBi
;, n-w:. ='""l:,
It!.._,
-....ecn.-c-
'"""-"'-.m,-,
W
;)d.:_ " ""I,J."
-c:.c.JOI S,.ca ,.._., I.J.•
lil:si:.:>- .os-tt
,..Sgezrnet
tc,C..I &-"..U ..I=.Io-:
'IICI::K':I.-o...J."''U<:l"a.,C':
k J ... _ _,47
e_t l ".e:.""lao:(..e...l-"'!a'IO "
- -GMinDilor.uip
_-
l01nJA.rif&
Or111M'! Ml'fl
U" .r""lbe_o;ra•.s- o:,;o.a -.c:.ao;:.et :lii..... Q.....-.a.'IYu 'I:I.)J.a:_t- p
_,_
c;e ..,, l"
...-.u ,r.o o:... J. "'"-.:O'"ot"to..-.uS...J11'"41
:..11011:"4&:0
,• .,.,.al.,.SOOC."M10411:1. 1Cf'J,jSe";C. e:.l,.&Arl
....,._.6 '"1:1"'"1F1"1Tolt:ctc:">•
BbtC
s:-...-aa 2S ".l:ak \ltCil.O tuev sa!.·l .L"IU T..tt::
. w:::l
,-.1¥..1-;c:!)rc.s U""I
- ·-·- -..-...$-;-o'- -·-·---·-...-
<=..- as-"'"'Q
In·--·-
..
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 Bihaber.com
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link : http:ljwww.bihaber.com/tr /2013/12/24/Yasam/GDP-LQiYAIA/bati-dogu-ile-bu-defilede-
bulusuyor
24Ard'lk 2073. Sail
AnaSayfa TOrkiye DOnya Ekonoml Ya m Sathk Magazin Billm/Teknolcji KOitOr/Sanat Spor Yazarlar SonDaklka
Twitterda yorumlar
Bat1 dogu ile bu defilede bulu uyorl
GO On
bUyOmObir moda tasanmos1 26 ya?mdaki gentasa nmo The Orange House adII markas1 ile
Hollandanm en begenilen ve gelecek vaaCeden modaolan arasmda yer allyor...
Haberin tamam1 it;in: Vatan
0 yorum
• 0
Bat1 dogu ile bu defi Lede
buluuyor!
G0¢1> Slf . yNr>do Tiinlciye H..ttando
c <>srt ,;un. cfe-m:k
Sii.h"!s S.stJHec..sn.:'s,s d'u- p
iiyiilTf':I-i t:ir s t.ss nrn=;J... 25
"'rr e: Or"' r -:e
)'S!f1r'=.Sl':i -;e.r.r;: ts;s run=:
HoLI.;».s ah ms ri-..:t.J; ile He-nsr.ed's;-.11'. e:r.
'!:::e
.sn
·•r.o.; Jr•
(pet-·
}'D n:!'Cl D
b jr.:; Ure <;·:a lt;D r. S D hil1
ir ao.:,.r.,tHcr.a r-=:, Kr.,&yeti s, :;m.r.; b::i
c-:et;rir temD::iJ.u6D tlD 1I n Bu U.fll)Vf.u··· ;::.. r::'.Dn de ar.D.;J.acDl
ih:ere 1-:r)•D fetl.er 1- emi u u a t:em ba m D n e:;ir.!!:rerek Cemiyet h D y a nr.an
4;J.:ir ·-..m1erinin ktrtD>t·:Dlve Tiir·l·:iye -: Uzelrir"!:r a l:! 1 bu oe
Cfir
h uera FJ..Oi.ir.i1 <tfU-ya o;.apv.-ea k k C:_..:VN 'bu. r. a n V-'!:;ir: y
ii:;dei_,e-r.Ho.rta ra: Kr.a li)•eti Ba.;.a.r _:;b;-u Rbert S:Chuo!-2mJ ur
J-im a ye_:;· H0-r.a r.:'a S.a ta ')y1D er.;.eYJe;.eoe.k eef i1-eie2JydJr.
ya:.'l."f!
4ba h DriJ.-..:i--}." : oon
TUrJ.:i.>oer ·D hpJ eJcibTyHc.l!a rc_a..)'D t·D.; .Ir aca 'k \"f!u: l-.e:. ev,:;a r· i H r.
Cumt uriyai Kon_:;.::;.k.;luu c.la.:.'k
d'a r ; ,:J.orr.a
1
gazetev31:ia.co m bu
Yap1mc1dan
Neryem Uzerll
1kla
Telo
lslm leyo llar
ayn ld1
Pol erse
almam1 lar!
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 :sesliflort.com
Rapor Tarihi : 24.12.2013 00:00:00
Link : http:Usesliflort.com/kadinIar/bati-ve-dogu-bu-defilede-buIusuyorI
istan bulun tam kalbindel
Ban ve dogu bu defilede bulu uyor
Yaz.an:admin
:r
FlORTAUM COU GIU$
0 Yorum yap1n
24Arahk2013
Kategon• KacJmlar
BatJ ve doOu bu defilede bulu uyor
uhe,1a Sall•l. Hollanda'da doOup buyumublr moda tasanmas•
6 ya mdakl
''The Orange House·• adh markas1 lle Hollanda
itaret Et
--·s.
M!!IIyel.com.tr
•
X
YVES ROCHER
BUYUK KliNDiRiMi
6A$LA011
Bat1 ve dogu bu defilede bu l u uyor
G ,_.,
I'J:!:!! ._ - J·I
c;::::s:l
< •
f
:_s J.!$
be:!:·
f'-o-'T
""'.IS<e
-- "''UUe..!..!lf S.re:4 -. k·
.!-
OC.:..
"li:1S
:
g -:.
-$-j0$ o ""G.:;-:r;.s ::rt:.d
._,,"'VU.-u.:-- :$ _,.:4!1 tu,-t.."' .e:r
.3d
,....!f'Csl ..;o
Popllor H•berlor
201l"Onon rOlU ..,..
......
....,....,."'"'
_..,....--....
..
x-
\AJI!_..
-
G<l rwnBI To•u
- .. ·- ..........
'"IIU
I=L""Y"'
lO'ti;O'?OI!I.
4
-
:'l -:t""US
Ex•
":)roo!; -:E... .JS.sP
201l"Unon t'l
OruOlN!IL1ngl
O A "!.r.1""'L:$
ta.......un
-,
c.e_4
\le
T.;.Jt. g:..::
.ef.O
1
O".I OU-
.e-" "'iter ·:$-
....., 10'".:..
r;.;...,.•
..;.o-811"'
-.s.o
'.et:.elites-:c..'!-·.!:l!.!O
!:u J•
¥
T..rt
-· s!!l-. e·..ytocet:s,o..-. s,e-: e_·e:.et-t-.!--!1!..!.-·
or .Ice-.s e:.r-t.s
.:e:t·.s •:I ct
SO"'''.,-.o,., - :4111':we
<o:"'.:>S ..:..o :at
--- .-..... ·
,.,.... ,. SMb
.....
< :..- .-..,.; ...
.........
:.
......, . .. ..
eo..-
=
Cl
Moda
<£. -• . . ..-.
n c.....-......
Yayın Adı : sondakikahaberleri.info.tr Rapor Tarihi : 24.12.2013 14:04:03 Link : http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/1074963-­‐bati-­‐ile-­‐dogu-­‐bulusuyor 7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Tum Haberler
Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00
Link : http:ljwww.tumhaberler.com/index.pl?haber=11873401
aG TiimHaberler
Psikolog Ergon iNCE
Tiim Haberler • GiinlltA:az,et6 Yl!i! Nlber Oz6tl8lt!...
Tiim Haberler
Klasik Slstem
HaberAr ivi
Bilim Teknik
DUnya E{J
itim
Ekonomi
Emlak
• Genel
• GUndem
• islam
• islam 0Unyas1
• Kitap
• KUiti.ir- Sanat
• Magaz n
• Medya
Ana Sayfa
Sorunlannrzla Ba$edemiyorsanrz? 0216 680 2977 - 0541 680 2992
IUyehk Gtrtjt
Gazeteler
• Sab.a h
· Star
• HUITiyet
• Milliyet
• Zaman
Batr ile Dogu buluu
• Gazete Vatan
• RMikal
• Yenia
• Bugl.in
• Takvm
i
Hilrriyet - Maaazin (24112n013)
Anasayfa Yap' I Tavs.ye Et' I Zryarett
L------Toplam 408 haber kaynamda arama...
I St te Oner I Favonleft! Ekle I
Haber Arama Motoru
f)
www_psikologince_com
Haber Portallan
• internet Haber
G09Jn 50 y1ln
l da Tilrki}'e Hollanda dosUuQuna destek
• Medyatava
• Ntvmsnbc
Haberin Devam1 > > >
• Mynet Haber
• islam DUnyas1
ANVL
• Aktif Haber
• HabertUrt
• E-Kolay Haber
SOHRET ICIN SAVAS
• Otomobil
• Politika
• Sabllk
=::'?
L""T/R ;;;;;;;: n- -
• Seyahat
' Spo<
•
• Ti.irkiye
,
I
· Tm
i etort
Televizyonlar
. -
Bat1 ile Dogu bu uyo
I til ,
J- "...-._.
f ,...,.., ..
nlr e-H:>IIa!xio
modoc .m'l<yl.:l SONI'IJ> "S::U SIJJ:ISUY- U=.ll :;J,
KrQJJynJ S ..l:.l,;l:l'n<So
C:.T. ,"\!1!.:., '1.!0o=-\', .s 1"..:"" "" ,:. ..! -: .e7'l"'<. 1.e.gl:.!...e-., "':, .:,.,
.!t:e.4-1\., ....:2·..o!·.s ""''.e..s
0 !\e:"":
",
..e., i:Y --b.<... .e-:. e!..f....o
ge.·;e .qe;:e<; .:l!" ..eX
::u..:
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Medyalog
Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00
Link : http:ljmedyalog.com/haber-677613-bati-dogu-ile-bu-defilede-bulusuyor
M;:;:
mm:l
Uye Girii
MEDYALOG
WWW.r• f lftef. ·
Ball dou
:J
siz de Ece Erken Gibi
Uye 01
Hedeflediginiz Kiloya
Kolayca Ulaabilirsiniz. .
24.12.2013
Poylat
'I Tweelle
httpJimdylg comlh=677613
Gfi!;un 50. yollnda Tulitoye Hollanda dostlu!)una destek
Haberin oevam1: 1!1 http:/twww.gazetevatan.com
Bat1
KI.$A H AZ IR
dogu ile bu defilede
bulu,uyor!
MIS NIIZ'? I
G ii
dostla deste\c
gazetevatan.com nden
Y<lptmctdan
t.teryem Uzerll
tldam.ast
deft1er. t--m: .;J.t,B:t tJ D
iizere byf et lerhemcru.:
4
.e;.
ile Bu1u-i U)-a.r.,.. ;.
-i:s r. d:t :r:s.; f.:c:tl
l:em !:t
eo· ler erek miyet ' )·t
J.- :s c:s1 ,. TUrJ.:iy-e ·; -llze.•e
•:t:e y.er .:- ·!:u Oze1
J.-.a.reo;;r.:sf:. d"iiny:s 9:t := u::s ;:kkG:::t ii .- !:v1u :s r: Y: .;· SGy
4
•
C.efP.er.
ii.;tn:f)r
n.:t Kr:fryi B:; n.;l
n· ye;· 2 G••r.:!'5 ryyt:!'-;er "-'
n
:1 :s r .hJ.eY \34
4
•
iJ
T iir·
Hc::n:f s_,)'S ts
Cumh .ri),
sc.Lk\'e t u )- ._
"bj Hc!!sns,dY.i TUrt.iy
Telegol'de k!
lslmleyollar
ayr1Ld1
t.teierse lzln
almam1 Lar!
Yayın Adı : Yurt Gündemi Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://www.yurtgundemi.com/bati-dogu-ile-bu-defilede-bulusuyor-haberi-6632082.htm
Yayın Adı : Tüm Haberler Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://www.tumhaberler.com/index.pl?haber=11872096
Yayın Adı : SporHaberler Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://www.haberm.com/git/bati-­‐dogu-­‐ile-­‐bu-­‐defilede-­‐bulusuyor.html Yayın Adı : World News Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://article.wn.com/view/2013/12/24/Bat_ve_dogu_bu_defilede_bulusuyor/#/related_news
Yayın Adı : HaberBy Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://www.haberby.net/bati-­‐ile-­‐dogu-­‐bulusuyor-­‐1/ Yayın Adı : Gundemiyakala.com Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://www.gundemiyakala.com/2013/12/24/bati-­‐ve-­‐dogu-­‐bu-­‐defilede-­‐bulusuyor/ Yayın Adı : Son Dakika Haberleri Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00 Link : http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/1074963-­‐bati-­‐ile-­‐dogu-­‐bulusuyor Yayın Adı : Milliyet Alışveriş 7\\ PARAGOfi
Rapor Tarihi : 25.12.2013 00:00:00
Link : http://moda.milliyet.com.tr /bati-ve-dogu-bu-defilede-bulusuyor/moda-
etkinlikler/detay/1812410/defa ult.htm'ref=milliyet anasayfa
MJ!IIyet.C?om.
Moda
tr
•
BUYUK KliNDiRiMi
1' ':1:11
6A$LAOII
·-
."z:::l - -
Bat1 ve dogu bu defilede bulu uyor
G IZI
-
=
--.eQ: e6
E:t5.k:'"';Soj :-s .,4J
-c ::::..:-,(
- ,:;:.
"""' .c.=_-
S..:.-:
••
;;
-l'll\ -:te!.'":l !:S •
9:
.:S":J'.J """'L.5
.eT.lt :,eg..z.!.
c....-J -":.!j -c.!l ::. eoa
j .. .. ..:
Y:.s- ...s: -
,:..e...,.J ·.!r
I M . C,-,
<!. .JC/1 - .;
... :,: s..!·:.!_·
:
·c_c.!. r
-
c.. -
- l '."'.4-! 4Q'.:. ..e: =<j-.:s: .... ':.:..· tl
-U
101
:._.:·.!: :
!.
t
*U!l
-::_- ==---,;_:._·
j
..,... .:z .s.o: - to eks o·..t
t...r!iS • -, :=,."""\!_-..,1;"'11 T .l't c. -=.:)
es:
«: , ..!.::
.s:=!
._i·C.!.'"'
........-..r e::
s--r..,. --c 1-" ::s -!.:.!1: .-e •
..t ce-1 S..!.- .J
:
,: ,4.!.
T A .e :.....
c =
:!te
<;,-_:s.I):S
,.;
-..lilt.,.
1;;--.:; h.;.
w .,
)(
YVES ROCHER
•• •.,
"'
.:.o
·-c._.-. .
w 1.. ...-:rnc::
:.....: ..-(-A-..:.. c• "'
-e:;..
••1:...-
.... .....,..
mcu
......,_ k
a.... ...-
or--...
M
.
Popliler Har
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Cosmo Turk
Rapor Tarihi : 26.12.2013 00:00:00
Link : http://www.cosmoturk.com/moda/goc un -SOy ilinda-turkiye-hoIIanda -dostluguna-destek-ba ti-dogu-ile-bu-
defilede-bulusuyor-bgjag.html
MCDA·srrt.
iin
Dostluguna Destek Ban Dogu ile Bu
Defilede Bul uyor!
Si.iheyla Sahil. Hdlanda da dogup bilyumtib1r moda
tasanmci.Sl...
26 ya}mdalo asa.nmo ""rbe O::aqge Howe" .1:!11 marl<asl ile
Hcilanlh'run en begmilen ,.e g,elecek \-a.a:ledm modac1lan arumlh yer
ah ·ocs.m;r in 8 OcaXta Hoi Ianda hyeti
e:-o;eklqcri
cogu ile BullliiJJ.'Or"... Admdan
da.anlaiJlacagll.ll:e:-eloya!e,t!e:- ban dogudan hem bat1cl:ln ,;sinlen::-ek
ol turuiiiiil}.
Cem1 -etbayaonm
ellen
1n:!a
9ok Odulu bulunan Y.lSln soy usdeni 'Or
Hollanlh raliyes:1
Hcihnlh s.arayl'n g:r ekl ecude!ileduo>4
sa: b.ahr kole1myonu x leoece.k
tama.mlru TUrloyi!daJ a!1p, elob1yle brrhkce baya:a g,et;: rtmi- DElle
l=nbul'cl:ln son.--a Hallan:!a"ya taiJnac.al< \'e bu kez e\·S1blb1
Hcilanlh·chk1':'!rrklyecu.mhuny;m llcnsdoslugu daok.
(!)
Yc\ICitl l(
EtIll·
K !t!'!' 0 •
GUNUN ViDEOSU
s
I
\!.'"
HARll\ .. lE .
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : GazeteBox
Rapor Tarihi : 27.12.2013 00:00:00
Link: http:ljwww.gazetebox.com/haber detay.asp?haberiD=2305
G azetebox
HABERARA
HAVADURUI&J
Turk modac1 Hollanda Saray1'nda
2e )'lt'ftd._..i .Ut.ttmo s..heylt St hil TM Ortnge Ktx!M td h m•Jtt$t ile Kollt nd t "'"en enilen "'
gelt01lvaad eden modaa lan 111n
lll 9
Unlu tuanma C.mi
::r :::!
:!:so !: u :!'
ytltna dentgel•n defile Twtli yt itt Hollanda h.alk.lan tf til l'tdab dostlu.ga da \'Uf'gU yas:nyor
C.miy.t 1\t yatlnm MgtinisimiMinin tlitllt c:aCJ•
v. Tur\l)'t guallerinin de yti' tl dtQt
\or.o;rtltlini. dun)'I pmd
Robttrt Sc:tluddtboomun himtyti<!ndt Hclltnd t Sartyt t"dt g•9UI
Ou Cui d tfiltnin
oti:detil.a;e 2'011; ytlu'tt n yu vt
sonbahar •oilyonu sergilenecet. SUh• yl• S.hil tum•tlann t•mam1n1 Tul'lt:i)'e den •hp,elib)i'le bitflhe
"•Y•t• ge-9rmit O.filelu•nbuld•n i0rtf8 lioll•nd•)'• ·n•
Cumhuriyeti Koruoloslugu ol cat
ISTANBUL
= =::":''====-
VIDEO GALERI
- " •
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Bursa Olay
Rapor Tarihi : 27.12.2013 00:00:00
Link: http:ljwww.olay.eom.tr/haber/cekirge-magazin/dogu-ve-bati-birlesecek--18058...
t;fOLAY
Dogu ve bat1 birle ecek
Hollanda'da ya yan
lstanbul'daki Hollanda Kraliyeti
Ba konsoloslugu
atmaya hazorlanoyor.
!ht Do;u <:B.. - YO! act <li!' e ayr zarTa•.:la
T.;!ktye e Ho u•aa aras I':UI<J oost ua <U Jt!iJU
yap;aca .
8
7\\ PARAGOfi
Yaym Ad1 : Gazete a24
Rapor Tarihi : 27.12.2013 00:00:00
Link: http:ljwww.gazetea24.com/yerel-basin-haber/dogu-ve-bati-birlesecek 11940369...
A'Y!I
al2heimer·
asocla.tlon
Hem olurmk hem id•mec< icin
AHA SAYFA
I YA AM
SI'OR
I SAGLIK I TEKNOLOJi I O UNYA I
DOGU VE BATI BiRLE ECEK
Us
Bonus bedavas1 en boll
Bonus ile harcad1kca
[l>
x ve 8at1 Hollanda'da ya aya
Sahil, istanbul'dakiHollanda Kraliyeti
Bakonsoloslugu'nda ozel bir defileye imza
atmaya haztrlamyor. 'Ball Dogu ile Bulu uyo
adll defile ayn1 zamanda TOrkiye ile Hollanda
arasmdaki dostluga da vurgu yap11acak.
bonus kazanm, bonus kazandlk a
bedava allsveris yapml
,_
ao
26.12. 2013 0:49:54
Pruf.Dr.Vedat ar
MEMEN BA$VUR
mod.JCI
Suhcylil
Sdhil, bld lllJul 't.ld ki H u lld ut.ld K1 dl i y.,li
l:la l:onsoloslugu
atmay;; haz1rla noyor. 'Bat
[l>
vc Biltl Holland;) oo yilgilyan
Dog u ile Bu lu uyo
defile ayno zamanda Turki ye le llollanda
arasmdakl dostlu1)3 da vurqu \'apllacak.
\\ WW.\IetialSi:ll .U.nil
Psikiya1ri Ye Psik{){erapi Merkezi 0212 261
75 55- 0536 '-25 09 81
Yayın Adı : Moda Türkiye Rapor Tarihi : 27.12.2013 00:00:00 Link : http://www.modaturkiye.com/ara/cemil-­‐ipekci-­‐suheyla-­‐sahil Yayın Adı : Gece Türk Rapor Tarihi : 30.12.2013 00:00:00 Link : http://geceturk.com/suheyla-­‐sahil-­‐bati-­‐ile-­‐doguyu-­‐bulusturuyor/ Yayın Adı : Kadınlar Arası Rapor Tarihi : 30.12.2013 00:00:00 Link : http://www.kadinlararasi.com/tag/suheyla-­‐sahil 
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
18 321 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа