close

Enter

Log in using OpenID

bingöl üniveristesi ziraat fakültesi fakülte kurulu kurul oluşumu iş

embedDownload
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU
KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Başla
Üniversitelerde
Akademik Teşkilat
Yönetmeliği
Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanları ile
Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri
3, Doçentlerin kendi aralarından
seçecekleri 2, Yardımcı Doçentlerin kendi
aralarından seçecekleri 1 öğretim
üyesinden oluşur.
Yazı İşleri Personeli
Fakülte Kuruluna üye seçimi öğretim
üyelerine (Prof.,Doç.,Yrd.Doç. ayrı ayrı)
yazılı olarak bildirilerek seçim için davet
edilirler.
Üye seçimini yazılı olarak ilgili
öğretim üyelerine bildirmek
Fakülte Sekreteri
Seçim için davet edilen öğretim üyeleri
arasında yoklama yapılarak katılım tutanağı
imzalatılır.
Dekan
Adaylar belirlenerek ilan edilir.
Adayları belirleyerek ilan etmek
Fakülte Sekreteri
Oy pusulaları dağıtılır ve tekrar toplanarak
oylama işlemi tamamlanır.
Oy pusulalarının dağıtımını yapmak
Dekanlık
Oyların sayımı sonucunda en fazla oyu alan
aday/adayların 3 yıl süreyle
kurul üyeliğine seçildikleri ilan edilir
Yazı İşleri Personeli
Kurul üyeliğine seçilen
adaylar Fakülte
birimlerine bildirilir.
Toplantı tutanağını hazırlayarak
imzalatmak
Seçilen adayları ilan etmek
Seçilen adayları birimlere duyurmak
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU
YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Başla
Üniversitelerde
Akademik Teşkilat
Yönetmeliği
Yönetim Kuruluna üye seçimi için Fakülte
Kurulu toplantıya davet edilir.
Dekan
Kurulun gündemini belirlemek
Oluşturulan gündem toplantı tarihi, saati
ve yeri belirtilerek yazılı olarak imza
karşılığı kurul üyelerine tebliğ edilir.
Yazı İşleri Personeli
Dekan tarafından belirlenen kurul
gündemini yazarak üyelere tebliğ
etmek
Toplantıya katılan üyelere toplantı katılım
tutanağı imzalatılır.
Fakülte Sekreteri
E
H
Toplantı katılım tutanağını
imzalatmak
Toplantı
için yeterli
çoğunluk
sağlandı mı?
Gündemin
onaylanmasına geçilir.
Toplantı başka bir tarihe
ertelenir.
E
Gündemin
tüm maddeleri
kabul edildi mi?
Kurul Üyeleri
H
Gündemdeki maddeler
sırasıyla görüşülmeye başlanır.
Kabul edilmeyen maddeler
gündemden çıkarılır.
Yönetim Kuruluna seçilecek
üyelikler (Prof.,Doç.,Yrd.Doç.)
için adaylar ayrı ayrı
belirlenerek ilan edilir.
Oy pusulaları dağıtılarak
oylama işlemi tamamlanır
Kurul gündemini görüşmek
Fakülte Sekreteri
Oyların sayımı sonucunda en fazla
oyu alan aday/adayların 3 yıl
süreyle kurul üyeliğine seçildikleri
ilan edilir.
Oy pusulalarının dağıtımını yapmak
Yazı İşleri Personeli
Karar yazılmak üzere yazı
işleri kalemine verilir.
Bölümlere ve ilgiliye
yazılır.
Kurulun kararını yazarak duyurmak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Üniversitelerde
Akademik Teşkilat
Yönetmeliği
Başla
Dekan
Dekanlık Makamının Fakülte Kurulu için
belirlediği konulardan gündem oluşturulur.
Yazı İşleri Personeli
Oluşturulan gündem toplantı tarihi, saati
ve yeri belirtilerek yazılı olarak imza
karşılığı kurul üyelerine tebliğ edilir.
Fakülte Sekreteri
Toplantıya katılan üyelere toplantı katılım
tutanağı imzalatılır.
Dekan tarafından belirlenen kurul
gündemini yazarak üyelere tebliğ
etmek
Toplantı katılım tutanağını
imzalatmak
Toplantı için yeterli
çoğunluk sağlandı
mı?
E
Gündemin
onaylanmasına
geçilir.
H
Toplantı başka bir tarihe
ertelenir.
Gündemin tüm
maddeleri kabul
edildi mi?
E
Kurul Üyeleri
Kurulun gündemini belirlemek
H
Kabul edilmeyen maddeler
gündemden çıkarılır.
Gündemdeki maddeler sırasıyla
görüşülerek karara bağlanır.
Kurul gündemini görüşmek
Fakülte Sekreteri
Alınan kararlar yazımı için,
Fakülte Sekreteri tarafından yazı
işleri kalemine verilir
Karar tutanaklarını Yazı İşleri
kalemine vermek
Kurul Üyeleri
Yazımı tamamlanan
kararlar onaylanır.
Kararları onaylamak
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
DİSİPLİN KURULU
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
Dekan
Dekanlık Makamının Disiplin Kurulu için
belirlediği konulardan gündem oluşturulur.
Yazı İşleri Personeli
Oluşturulan gündem toplantı tarihi, saati
ve yeri belirtilerek yazılı olarak imza
karşılığı kurul üyelerine tebliğ edilir.
Dekan tarafından belirlenen kurul
gündemini yazarak üyelere tebliğ
etmek
Toplantıya katılan üyelere toplantı katılım
tutanağı imzalatılır.
Raportör
Üye
Toplantı katılım tutanağını
imzalatmak
Toplantı için yeterli
çoğunluk sağlandı
mı?
E
Gündemin
onaylanmasına
geçilir.
H
Toplantı başka bir tarihe
ertelenir.
Gündemin tüm
maddeleri kabul
edildi mi?
E
Kurul Üyeleri
Kurulun gündemini belirlemek
H
Kabul edilmeyen maddeler
gündemden çıkarılır.
Gündemdeki maddeler sırasıyla
görüşülerek karara bağlanır.
Kurul gündemini görüşmek
Raportör
Üye
Alınan kararlar yazımı için,
Fakülte Sekreteri tarafından yazı
işleri kalemine verilir
Karar tutanaklarını yazımı için Yazı
işleri kalemine vermek
Kurul Üyeleri
Yazımı tamamlanan
kararlar onaylanır.
Kararları onaylamak
Mevzuat
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
YARDIMCI DOÇENT ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
23. Md.
Başla
Öğr. Üye. Yük. Ve
Atanma Yön.
Evrak Kayıt
Personeli
Personel İşleri
Birim Personeli
Başvurusunun uygun
olmadığı yazılı olarak
adaya bildirilir.
H
İlan edilen (ilk atama için) Yardımcı
Doçent Kadrosuna yapılan
başvurular alınır.
İlanda belirtilen süre içerisinde
evrakları kontrol ederek başvuruyu
kaydetmek.
Başvuru
evrakları (ilk
atamada)
uygun mu?
Başvuru evraklarının ilanda
belirtilen şartlara uygunluğunu
kontrol etmek.
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulan yabanc ı dil
jürisi ve sınav tarihi Jüri üyelerine
bildirilir.
Yabancı dil sınav tarihi ve yerini
süresi içerisinde jüri üyelerine tebliğ
etmek.
Personel İşleri
Birim Personeli
Yabancı dil sınav tarihi ve yeri
yazılı olarak adaylara bildirilir.
Yabancı dil sınav tarihi ve yerini
süresi içerisinde adaylara yazılı
olarak bildirmek.
Aday Sınav
sonucunda
başarılı mı?
Sınavda başarısız olan adaylara
sonucu yazılı olarak bildirmek.
H
Personel İşleri
Birim Personeli
Sınav sonucu
adaylara yazılı olarak
bildirilir
E
Dekan
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği
Dekan tarafından 3 kişilik Bilim
jürisi oluşturulur.
Yönetmelik gereği bilim jürisini
belirlemek.
Personel İşleri
Birim Personeli
Adayın birer takım dosyası bilim
jüri üyelerine gönderilir.
Adayların birer takım dosyasını
bilim jüri üyelerine göndermek
Fakülte Sekreteri
Adayın bir takım dosyası aynı zamanda
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma İlkeleri
Değerlendirme Komisyununa gönderilir
Jüri üyeleri ve komisyon tarafından
gönderilen raporların Dekanın
talimatı doğrultusunda Y.K. sunmak.
Bilim jüri üyelerinden 1 ay
içerisinde alınan raporlar
Komisyon raporu ile birlikte
Yönetim Kuruluna sunulur.
Personel İşleri
Birim Personeli
H
İlgili kişiye yazı ile
bildirilir
Yönetim Kurulu
Kararı olumlu
mu?
Yönetim Kurulu Kararlarına göre
gerekli yazışmaları yapmak.
E
Rektörlük Makamına
atama teklifinde
bulunulur.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Başla
Öğ. Üye. Dış. Kad.
Usul. Ve Esas
İlanda belirtilen şartlara göre
Araştırma Görevlisi
başvuruları alınır.
Evrak Kayıt
Personel İşleri
Birim Personeli
Başvurusunun uygun
olmadığı yazı ile bildirilir
H
Evrakları kontrol ederek ilanda
belirtilen süre içerisinde başvuru
dilekçesini almak ve kaydetmek.
Başvuru
evrakları uygun
mu?
Başvuru evraklarının ilanda
belirtilen şartlara uygunluğunu
kontrol etmek.
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Yönetmelik gereği Yönetim
Kurulunca oluşturulan sınav
jürisi, jüri üyelerine bildirilir.
Y.K. tarafından oluşturulan sınav
jürisini, jüri üyelerine yazılı olarak
tebliğ etmek.
Personel İşleri
Birim Personeli
Adayların başvuruları sınav
jürisi tarafından
öndeğerlendirmeye tabi tutulur
Öndeğerlendirme sonucunu
adaylara yazılı olarak bildirmek.
Personel İşleri
Birim Personeli
Webde İlan için Rektörlük
Makamına bildirilir.
Öndeğerlendirme sonucunu Web'
de yayınlamak üzere Rektörlük
Makamına bildirmek.
Sınav Jürisi
Ön değerlendirmede başarılı
olan adaylar giriş sınavına alınır.
Öndeğerlendirmede başarılı olan
adayların yönetmelik gereği giriş
sınavını yapmak.
H
Aday Sınav
sonucunda
başarılı mı?
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Rektörlük Makamına atama
teklifinde bulunulur.
Sınavda başarılı olan adayın atama
teklifi için gerekli yazışmaları
hazırlamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
BÖLÜM BAŞKANI ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
2547 Sayılı Kanun
Bölüm Başkanı
atanacak Bölümde
Bölüm Başkanı olarak
atanabilecek öğretim
üyesi sayısı 1'den fazla
mı?
H
E
Dekan
Bölüm Başkanı
Dekan tarafından
doğrudan atanır.
H
Personel İşleri
Birim Personeli
Yeni bir atama
yapılabilmesi için Bölüm
Kurulunun görüşünü
oluşturmak üzere Bölüm
öğretim üyeleri yazılı
olarak toplantıya davet
edilir.
Dekan
Bölüm Kurulunun görüşü
alınarak Dekan tarafından
atama yapılır.
Personel İşleri
Birim Personeli
Mevzuat
Bölüm Başkanı
atanacak Bölüm
birden fazla
Anabilim Dalından
mı oluşuyor?
E
Yeni bir atama yapılabilmesi için
Bölüm Başkanının görev süresinin
sona ereceği tarih, bölümü
oluşturan Anabilim Dalı
Başkanlarına yazılı olarak
bildirilerek yazılı görüşleri istenir.
Bölüm Başkanını atamak
Tek Anabilim Dalı olan bölümlerde
İlgili Bölümün öğretim üyelerini
yazılı olarak toplantıya davet etmek.
Birden fazla ABD olanlarda ABD
Başkanlarına, yazılı görüşlerini
vermeleri için yazı yazmak.
Anabilim Dalı Başkanlarının 15 gün
içerisinde verecekleri yazılı
görüşleri alınarak Dekan
tarafından 1 hafta içerisinde
atama yapılır.
Atamalar; atanan kişiye, Bölüm
Başkanlığına ve Rektörlük Makamına
yazılı olarak bildirilir.
Personel İşleri
Birim Personeli
Özlük haklarının gereği için, birim
Tahakkuk Servisine bir suret atama
onayı verilir.
Personel İşleri
Birim Personeli
Atama işlemi sonunda
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Atamaları Rektörlük Makamına,
Bölüm Başkanlığına ilgili kişiye ve
Tahakkuk servisine yazılı olarak
bildirmek.
İşlem sonrası evrakların birer
suretini arşivlemek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
ANABİLİM DALI BAŞKANI ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
H
2547 Sayılı Kanun
Anabilim Dalı Başkanı
olarak atanabilecek
öğretim üyesi veya
öğretim görevlisi sayısı
2'den fazla mı?
E
Dekan, ABD
Öğretim Üyeleri ve
Öğretim
Görevlileri
Dekan
Anabilim Dalı
Başkanı Dekan
tarafından
doğrudan atanır.
Mevzuat
Anabilim Dalında görevli öğretim
üyeleri ve öğretim görevlilerince
seçim yapılarak ABD Başkan adayı
belirlenir.
Seçim yaparak ABD Başkanı adayını
belirlemek.
ABD Başkanı, Seçim sonucuna göre 1
hafta içinde Dekan tarafından atanır.
Seçim sonrası 1 hafta içerisinde ABD
Başkanını atamak.
Atamalar; atanan kişiye, Bölüm
Başkanlığına ve Rektörlük Makamına
yazılı olarak bildirilir.
Atama işlemi sonunda
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Atamaları Rektörlük Makamına,
Bölüm Başkanlığına ilgili kişiye ve
Tahakkuk servisine yazılı olarak
bildirmek.
İşlem sonrası evrakların birer
suretini arşivlemek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
İDARİ PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
657 Sayılı Kanun
Başla
2547 Sayılı Kanun
5510 Sayılı Kanun
Personel İşleri
Birim Personeli
Fakültemizde hizmetine ihtiyaç
duyulan idari personel kadrosu,
Rektörlük Makamına yazı ile
bildirilir.
Personel İşleri
Birim Personeli
Fakültemizde görevlendirilecek personel
nakil veya ilk defa Devlet Memurluğuna
atama yoluyla gelen personel ise Rektörlük
Makamınca atama teklifinde bulunulması
istenir.
Fakültemizde
uygun kadro
var mı?
Dekanlık Makamının talimatı
doğrultusunda kadro talep yazısını
hazırlamak.
Rektörlük Makamınca 2547
Sayılı Kanunun 13/b-4
maddesine göre
görevlendirme yapılır.
H
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Tahakkuk
Personeli
Rektörlük Makamınca
ataması yapılan personel bir
yazı ile Fakültemize bildirilir.
Durumuna uygun kadroya
ataması, yazı ile teklif edilir.
Aday memur olarak SGK girişi
yapılır.
E
Personel, devlet
memurluğuna
yeni mi atandı?
657 Sayılı Kanunun ilgili
maddelerine göre atama teklifine
ilişkin yazıyı hazırlamak.
Ataması yapılan personelin SGK
sistemine girişini yapmak.
H
Personel İşleri
Birim Personeli
Göreve başlaması
Rektörlük Makamına
bildirilir.
Ataması yapılan ve SGK girişi yapılan
personelin göreve başlama tarihi ve
ilgili belgeleri bir yazı ile Rektörlük
Makamına bildirmek.
Fakülte Sekreteri
Göreve başlayan personelin
görev yeri Fakülte Sekreteri
tarafından tebliğ edilir.
Fakültede yeni göreve başlayan
personelin Fakültenin ihtiyacı olan
birimine görevlendirmek, görev
tanımını tebliğ etmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
2547 Sayılı
Kanun
Görev süresi dolacak personelin
Bölüm/Anabilim Dalı Bşk.lığı na bu
durum 3 ay önceden yazı ile bildirilir.
Araştırma Görevlisi,
Uzman,
Öğretim Görevlisi
Yardımcı Doçent
İlgili Personel
İlgili Personel görev süresi
dolmadan en az 1 Ay önce,
dilekçe ekinde faaliyet raporu ile
birlikte Bölüm Başkanlığına
başvuru yapar.
İlgili öğretim üyesi, tebliğ
tarihinden itibaren 1 hafta
içerisnde dilekçe ekinde 4
takım dosyasını Bölüm
Başkanlığına teslim eder
Görev süresi dolmadan en az 15 gün
önce Bölüm Başkanlığına
başvurmak.
İlgili Bölüm
Sekreteri
Böüm Başkanlığı, lgili personelin
raporlarını, bölüm görüşü ile
birlikte Dekanlık Makamına
sunar.
Bölüm Başkanlığı kendi
görüşünü de içeren teklifini
Dekanlık Makamına sunar.
İlgililerin başvurularını Bölüm
Başkanlığının görüşü ile birlikte bir
yazı ekinde Dekanlık Makamına
sunmak.
Adayın bilimsel dosyaları,
Dekanlık Makamınca
belirlenen 3 kişilik bilim jürisi
üyelerine gönderilir.
Yrd.Doç. Başvurularını Y.K.
Gündemine almak, diğer personel
için Dekanlık görüşünü Rektörlük
Makamına sunmak.
Rektörlük Makamının kararı yazılı
olarak Dekanlığımıza bildirilir.
Bilim jüri üyelerinden alınan
raporlar yapılacak ilk
yönetim kuruluna alınarak
aday hakkında alınan karar
Dekanlık görüşü ile birlikte
Rektörlük Makamına
sunulur.
Yrd. Doç. İçin alınan kararı Dekanlık
görüşü ile birlikte yazı ekinde
Rektörlük Makamına sunmak.
Rektörlük
Makamının
kararı olumlu
mu?
Rektörlük
Makamının
kararı klumlu
mu?
Personel İşleri
Birim Personeli
Personel İşleri
Birim Personeli
Dekanlık Makamı ilgili dosyayı
inceler ve kendi görüşünü de
ekleyerek Uzman ve Öğretim
Görevlileri için Yönetim Kurulu
Kararı ile birlikte Rektörlük
Makamına sunar.
H
H
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Personel İşleri
Birim Personeli
Mevzuat
E
İlgili Personele tebliğ
edilmek üzere bölümüne
yazılır.
Gereği için Tahakkuk Servisine
ve ilgili personele tebliğ
edilmek üzere bölümüne
bildirilir.
Rektörlük Makamınca alınan kadro
boşaltma onayını ilgiliye tebliğ
edilmek üzere bölümüne yazmak ve
alınan tebellüğ belgesini Rektörlük
Makamına sunmak.
Rektörlük Makamınca yapılan
yeniden atamayı gereği için
tahakkuk servisine iletmek ve ilgiliye
tebliğ edilmek üzere bölümüne
yazmak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
2547 Sayılı
Kanun
Başla
Yurt İçinde ve Yurt
Dışında Yapılacak
Görevlendirmelerde
Uyulacak Esaslar
Görevlendirilecek personel
bilgileri Birim / Bölüm tarafından
Dekanlık Makamına iletilir.
İlgili Bölüm
Sekreterliği
Görevlendirmede
harcırah ödenmesi söz
konusu mu?
E
H
H
Bölüm Başkanlığına verilen dilekçeyi
kayda almak, Bölüm Başkanının
onayı ile Dekanlık Makamına
sunmak.
1 Haftaya kadar Dekan, 15 güne
kadar Rektör onayı ile görevli
sayılır. 15 günü aşan
görevlendirmeler için Yönetim
Kurulu'na sunulur.
İdari personel için Rektör
oluruna, Akademik personel
için Yönetim Kuruluna sunulur.
Fakülte Sekreteri
Dekanlık Makamınca Y.K.
gündemine alınması uygun görülen
evrakı hazırlamak.
Yönetim
Kurulu kararı
olumlu mu ?
E
Harcırahlı olarak
Görevlendirilmesi-nin uygun
görülmediği ilgiliye bildirilir.
Personel İşleri
Birim Personeli
Mevzuat
Karar ilgiliye bildirilir.
Yönetim Kurulu Kararına göre
görevlendirme onayı hazırlanır.
Hazırlanan görevlendirme onayı
Rektörlük Makamının onayına
sunulur.
Dekanlık ve Rektörlük Makamının
kararını ilgili personele yazı ile tebliğ
etmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
İzin İşlemleri
657 Sayılı Kanun
Yıllık İzin
Mazeret İzni
İlgili Bölüm
Sekreteri
Personel, birim
amirliğinden yazılı
olarak izin talebinde
bulunur.
Personel, birim
amirliğinden yazılı
olarak izin talebinde
bulunur.
Personel İşleri
Birim Personeli
Özlük dosyasından izin
durumu kontrol edilir.
Personelin
mazereti
Kanuna
uygun mu?
E
Personel İşleri
Birim Personeli
H
Önceki yıldan
devreden izni
var mı?
Personel İşleri
Birim Personeli
H
Personelin önceki yıldan izninin olup
olmadığını kontrol etmek.
E
Yıllık izin formu
düzenlenerek birim
amirlerine sunulur.
Birim
Amirlerince
onayladı mı?
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Personelin izin durumunu
mazeretini kanuna uygunluğunu
kontrol etmek.
Öncelikle devreden izin
olmak üzere izin formu
düzenlenerek birim
amirlerine imzaya
sunulur.
Personel İşleri
Birim Personeli
Personelin izin formunu
düzenleyerek birim amirine sunmak.
Birim Amirlerine
imzaya sunulur.
Personelin izin formunu
düzenleyerek birim amirine sunmak.
H
İzin isteğinin
onaylanmadığı İlgili
personele bildirilir.
Dekanlık Makamına
imzaya sunulur
Dekanlık
Makamınca
onayladı mı?
Bölüm Başkanlığına verilen dilekçeyi
kayda almak ve Bölüm Başkanının
onayı ile Dekanlık Makamına
sunmak.
Birim amirince onaylanan izin
formunu Dekanlık Makamına
sunmak ve onaylanmayan izin
formlarını ilgili personele bildirmek.
H
E
Personel İşleri
Birim Personeli
İzin formunun bir özlük
dosyasında dosyalanır, birer
sureti ilgiliye ve Personel
D.Bşk.lığına gönderilir.
Dekanlık makamınca onaylanan izin
formlarını ilgiliye, Personel Daire
Başkanlığına göndermek ve bir
suretini özlük dosyasında
dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
YAZI İŞLERİ BİRİMİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Resmi Yazışmada
Uygulanacak
Esaslar
Başla
Kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar
kayda alındıktan sonra havale için
makama sunulur.
Çeşitli kurum/kuruluş ile kişilerden gelen ve
gereği için bu birime havale edilen yazılar ilgili
makamın görüşü doğrultusunda işleme alınır.
Fakülte Sekreteri
H
Yazı
cevaplandırılacak
mı?
Yazı İşleri Personeli
İlgili birimlere veya
bölümlere duyurulur, ve
bir sureti dosyalanır.
Kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar
ilgili bölümlere duyurulduktan sonra
bir sureti dosyalanır.
E
İlgili bölüme
yazılarak
görüş alınır.
H
Yazı İşleri Personeli
E
Yazının
cevabı için
bölümlerin
görüşü gerkli
mi ?
İlgili bölümlerden alınan
görüş ve makamın görüşü
doğrultusunda yazılan cevabi
yazı parafa sunulur.
Bölüm ve makamdan gelen görüş
doğrultusunda cevabi yazı yazılarak
parafa sunulur.
H
Evrak
paraf
edildi mi?
E
İmza için
makama
sunulur.
Makam
tarafından
imzalandı
mı?
H
E
Yazı İşleri Personeli
Mevzuat
İmzalanan cevap yazısının aslı ilgili
kişi/kurum/kuruluşa gönderilmek
üzere evrak kayıt birimine verilir,
ikinci sureti dosyalanır
Paraf ve imzaları tamamlanan yazı
zarflandıktan sonra gönderilmek
üzere ilgili personele zimmet ile
teslim edilir.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
657 Sayılı Kanun
Başla
5434 Sayılı Kanun
2914 Sayılı Kanun
Tahakkuk
Personeli
Fakültemiz kadrosunda bulunan personelin özlük
hakları ile ilgili olarak kendisi, rektörlük birimleri
ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler
doğrultusunda, yapılacak değişiklikler İlgili aya ait
maaş bilgi formu ile Strateji Daire Başkanlığına
bildirilir.
Personel hareketlerini, olabilecek
değişiklikleri takip etmek, maaş
bilgilerini Bilgi İşlem Daire Başk.
bildirmek.
Tahakkuk
Personeli
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından
güncellenen bilgiler, ilgili personel tarafından
sistem üzerinden kontrol edilir.
Güncellenen bilgileri sistem
üzerinden kontrol etmek.
Strateji Geliştirme
Daire Bşklığı
tarafından
güncellenen maaş
bilgileri doğru mu?
Tahakkuk
Personeli
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.lığına
bildirilerek yanlış olan
bilgilerin düzeltilmesi
sağlanır.
H
E
Basılan
bordro ve
ekleri
doğrumu?
Tahakkuk
Personeli
H
E
Tahakkuk
Personeli
H
Gerçekleştirme
görevlisi ve
harcama yetkilisi
tarafından
onaylandı mı?
E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme
emri kesilerek gerçekleştirme
görevlisi ve harcama yetkilisine
imzaya sunulur.
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
H
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlanır ekleri ile birlikte
Strateji Geliştirme Daire
Bşk. gönderilir.
Bordroların birer sureti ilgili
tahakkuk birimlerine bildirilir.
Sistem ile Strateji
Geliştirme Daire
Bşk. emekli
kesenek
toplamları tutuyor
mu?
SGK emekli kesenekleri süresi
içerisinde sisteme girilir.
Tespit edilen hataların
düzeltilmesini sağlamak.
Bordro, Banka Listesi, İcmal listesi,
Asgari Geçim İndirimi Bordrosu,
Kesinti Listesi, Emekli Keseneği
Listesi, Sendika Listelerini kontrol
etmek.
Ödeme emri belgelerini hazırlamak
ekleri ile birlikte imzaya sunmak.
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlamak, posta personeline
teslim etmek, birer suretini
dosyalamak, emekli keseneklerini
süresi içerisinde sisteme girmek.
Emekli kesenek bilgilerini kontrol
etmek, fark var ise bordro
düzenlemek.
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Rakamlar tekrar
kontrol edilirek fark
varsa ek bordro
düzenlenir.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti
standart dosya düzenine göre
dosyalanır.
Sistemden onaylanarak aylık
prim bildirgesi alınır, Strateji
Geliştirme Daire Bşk. gönderilir.
Sendika aidatları listesi ilgili
sendika il ve merkez
temsilcilerine yazılı olarak
bildirilir.
Aylık prim bildirgesini onaylayarak
çıktısını almak, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına göndermek, bir
suretini dosyalamak.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ KISITI MAAŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Mevzuat
657 Sayılı Kanun
Başla
5434 Sayılı Kanun
2914 Sayılı Kanun
Açıktan atama, ücretiz izin dönüşü, askerlik
dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda işe
başlandığı tarihten itibaren yapılır
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
İşe başlama tarihinden sonra 15 gün içerisinde SGK
sistemi üzerinden "İşe Giriş Bildirgesi hazırlanıp,
İşyeri Tescil" işlemi yapılır
Personelin işe giriş belgesini
hazırlamak, iş yeri tescil işlemini
yapmak.
Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan maaş için
gerekli belgeler (atama onayı, işe başlama yazısı vb.)
temin edilir.
Kısıtlı maaş için gerekli belgeleri
teslim etmek.
Tahakkuk
Personeli
İşe başlama tarihine göre kısıtlı maaş bordrosu ve
banka listesi hazırlanır
Tahakkuk
Personeli
E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme emri kesilip,
gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay
için imzaya gönderilir
H
Kısıtlı maaş bordrosunu ve banka
listesini hazırlamak.
Ödeme emri belgesini ve eklerini
düzenlemek, imzaya sunmak.
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir
Tahakkuk teslim tutanağını
hazırlayarak Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına göndermek.
Tahakkuk
Personeli
Evrakların birer sureti de
standart dosya düzenine
göre dosyalanır
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ DOĞUM YARDIMI İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
657 Sayılı
Kanun
Başla
Doğum yardımı alacak personel dilekçe
ile başvuruda bulunur
İlgili Personel
Aile durum beyannamesi ve asgari
geçim indirimi beyannamesi
doldurtulur. Takip eden ay başından
itibaren maaş yansıtılır
Tahakkuk
Personeli
Çeşitli ödemeler bordorosundan
doğum yardımı bordrosu hazırlanır
Tahakkuk
Personeli
Ek bütçe sistemi üzerinden ödeme emri
kesilerek gerçekleştirme görevlisi harcama
yetkilisine onay için imzaya sunulur
Tahakkuk
Personeli
H
Mevzuat
Doğum yardımı için başvuruda
bulunmak.
Aile durum belgesi, asgari geçim
beyannamesi ve tedavi yardım
beyannamesini doldurmak.
Doğum yardım bordrosunu
düzenlemek.
Ödeme emri belgesini hazırlamak ve
imzaya sunmak.
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ödeme
emri ve ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilir
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlayarak, ekleri ile birlikte
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına göndermek.
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden "(5510 4/C) GSS Tescil
ve Sağlık Aktivasyonu Programı" üzerinden
giriş yapılarak kaydedilir
SGK sisteminden sağlık
aktivasyonunu yapmak.
Tahakkuk
Personeli
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ ÖLÜM YARDIMI İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
657 Sayılı
Kanun
Başla
Ölüm yardımı alacak personel veya yakını dilekçe ile başvuruda
bulunur
Vefat eden personeli maaş
bordrosundan düşmek, eş veya
çocuk ise yardım ödeneğini iptal
etmek.
Tahakkuk
Personeli
Vefat eden personel ise takip eden ay başı maaş
bordrosundan maaşı çıkartılır. Bakmakla yükümlü olduğu eş
veya çocuk ise takip eden ay başından itibaren ödeneği
maaşından çıkartılır
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi "(5510 4/C) GSS Tescil ve
Sağlık Aktivasyon Programı" üzerinden
çıkışı yapılır
SGK sistemi üzerinden sağlık
aktivasyonunu iptal etmek.
Tahakkuk
Personeli
Çeşitli ödemeler bordorosundan ölüm
yardımı bordrosu hazırlanır
Ölüm yardımı bordrosunu
hazırlamak.
E-bütçe sistemi üzerinden ödeme emri
kesilerek gerçekleştirme görevlisi
harcama yetkilisine onay için imzaya
sunulur
Tahakkuk
Personeli
Ödeme emri belgesini düzenlemek
ve imzaya sunmak.
E
H
Mevzuat
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili
yapılır.
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili
yapmak.
Tahakkuk
Personeli
Ödeme emri belgesi, tahakkuk teslim
tutanağı ekleri ile birlikte SGDB' na
gönderilir
Tahakkuk teslim tutanağı ve eklerini
SGDB' na göndermek.
Tahakkuk
Personeli
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ EK DERS ÜCRETİ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
Bölüm
Sekreterlikleri
2914 Sayılı Kanun
Akademik Takvime uygun olarak her dönem başında Bölüm
Başkanlıkları tarafından açılan dersleri verecek öğretim elemanları
belirlenir.
Lisans programında o dönem açılan
dersleri verecek öğretim
elemanlarını Dekanlık Makamına
sunmak.
Ders yükü dağılımı Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
Komisyon
Her yarıyılın başında haftalık ders programı hazırlanır
Haftalık ders programını
hazırlamak.
Tahakkuk
Personeli
Her ay sonunda Öğretim üyelerince hazırlanan ek ders beyannameleri
görevlendirme kararı, zorunlu ders yükü ve aylık "İzin,rapor ve görevli
listesine" göre kontrol edilir.
Ek ders beyannamelerini kontrol
etmek.
Tahakkuk
Personeli
Ek ders beyannameleri
yukarıda belirtilen
esaslara uygun mu?
H
Ek ders beyannamelerini kontrol
etmek, varsa hatalı olanları
düzeltilmesi için iade etmek.
E
Düzeltilmesi için ilgili
öğretim üyesine gönderilir.
Tahakkuk
Personeli
İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp
geriye kalan ders yüklerine puantaj ve ek ders ücret çizelgesi
hazırlanır, bordro basılır.
Ek ders puantajlarını hazırlamak,
bordro basımı içinStrateji Daire
Başkanlığına göndermek.
Tahakkuk
Personeli
Basılan bordrolor
kontrol edilir.
Bordrolar hatasız
mı?
Basılan bordroları kontrol etmek,
varsa hatalı olanları düzeltilmesi için
Strateji Daire Başkanlığna
göndermek.
E
E-Bütçe sisteminden ödeme emri
belgesi düzenlenir, onay için
gerçekleştirme görevlisi ve
harcama yetkilisine imzaya
sunulur
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
H
Gerçekleştirme
görevlisi ve
harcama yetkilisi
tarafından
onaylandı mı?
H
Düzeltilmesi için Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir
E
Mevzuat
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlanır ekleri ile birlikte
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Ödeme emri belgesini düzenleyerek
imzaya sunmak.
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlamak, ödeme emri belgesi ve
ekleri ile birlikte SGDB' na
göndermek.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ SINAV ÜCRETİ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Başla
2914 Sayılı Kanun
Dersi Veren
Öğretim Üyeleri
Yarıyıl sonunda yapılan sınavlar için öğretim üyeleri "sınav ücret
beyannamesi" doldurarak tahakkuk birimine teslim ederler
Süresi içerisinde sınav ücret
beyannamesini vermek.
Tahakkuk
Personeli
Beyannameler sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol
edilerek sınav ücreti puantaj giriş çizelgesi hazırlanır
Sınav beyannamelerini, personel
rapor, izin, görev durumunu kontrol
etmek.
Tahakkuk
Personeli
Hazırlanan çizelge bordro basılır
Hazırlanan çizelgeyi bordro basımı
için Strateji Daire Başkanlığına
göndermek.
H
Basımı yapılan
bordrolar doğru
mu?
E
Tahakkuk
Personeli
E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme emri kesilir harcama
yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine onay için imzaya
sunulur
H
Mevzuat
Ödeme emri belgelerini kesmek ve
imzaya sunmak.
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak
SGDB' na gönderilir.
Tahakkuk
Personeli
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlamak, ödeme emri belgesi ve
ekleri ile birlikte SGDB' na
göndermek.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
6245 Sayılı Kanun
Başla
Merkezi Yönetim
Harcama Belge
Yönetmeliği
Gelen Personel
Tahakkuk
Personeli
Emekli Personel
Atama onayı, işe başlama yazısı,
naklen gelmiş ise maaş nakil
ilmuhabiri, aile durum beyannamesi
ile birlikte hazırlanan yolluk bildirimi
ilgili personele imzalattırılır.
Emeklilik belgesi ve kadro boşaltma
onayı kontrol edilir.
E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme
emri kesilerek yolluk bildirimi ile
birlikte onay için imzaya sunulur
Tahakkuk
Personeli
Yolluk bildirimi hazırlamak.
Ödeme emri belgesi hazırlamak,
imzaya sunmak.
H
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı
hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlamak, ekleri ile birlikte SGDB'
na göndermek.
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YURT İÇİ) İŞ AKIŞ
SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
6245 Sayılı Kanun
Merkezi Yönetim
Harcama Belge
Yönetmeliği
Başla
Yolluk için gerekli belgeleri
hazırlamak, yolluk bildirimini
hazırlayarak ilgili personele
imzalatnak.
Geçici görevlendirilenler görev dönüşü
hazırlayacakları Geçici Görev Yolluk Bildirimi
ve harcamaya esas belgeleriyle birlikte
tahakkuk servisine başvurur.
Tahakkuk
Personeli
Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama
belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol
edilir.
Tahakkuk
Personeli
Geçici Görev Yolluk
Bildirimi ve ekli harcama
belgeleri mevzuata
uygun mu?
Ödeme emri belgesini hazırlamak,
imzaya sunmak.
H
E
E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme emri
kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte
gerçekleştirme görevlisi ve harcama
yetkilisine onay için imzaya sunulur.
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
H
Gerçekleştirme görevlisi
ve harcama yetkilisi
tarafından onaylandı
mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı
hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme
emri belgesini SGDB' na göndermek.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YURT DIŞI) İŞ AKIŞ
SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
6245 Sayılı Kanun
Merkezi Yönetim
Harcama Belge
Yönetmeliği
Başla
Yolluk için gerekli belgeleri
hazırlamak, yolluk bildirimini
hazırlayarak ilgili personele
imzalatnak.
Geçici görevlendirilenler görev dönüşü
hazırlayacakları Geçici Görev Yolluk Bildirimi
ve harcamaya esas belgeleriyle birlikte
Tahakkuk Servisine başvurur.
Tahakkuk
Personeli
Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama
belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol
edilir.
Tahakkuk
Personeli
Geçici Görev Yolluk
Bildirimi ve ekli harcama
belgeleri mevzuata
uygun mu?
Ödeme emri belgesini hazırlamak,
imzaya sunmak.
H
E
E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme emri
kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte
gerçekleştirme görevlisi ve harcama
yetkilisine onay için imzaya sunulur.
Tahakkuk
Personeli
H
Tahakkuk
Personeli
Gerçekleştirme görevlisi
ve harcama yetkilisi
tarafından onaylandı
mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı
hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme
emri belgesini SGDB' na göndermek.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ EMEKLİLİK İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Mevzuat
5510 Sayılı Kanun
Başla
657 Sayılı Kanun
Emekli olacak personelin ilgili
belgelerini düzenlemek, takip eden
aybaşı itibariyle maaş bordrosundan
çıkarmak.
Tahakkuk
Personeli
Emekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten
sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş
bordrosundan çıkartılır
Tahakkuk
Personeli
Emeklilik dilekçesi, emekli onayı, ayrılış yazısı
tamamlandığında yolluk bildirimi hazırlanır.
SGK sisteminden ayrılış tescili
yapmak.
E-bütçe sistemi üzerinden ödeme emri belgesi kesilerek
yolluk bildirimi ile birlikte imzaya sunulur.
Yolluk bildirimi hazırlamak, ilgiliye
imzalattırmak, ödeme emri
belgesini imzaya sunmak.
Tahakkuk
Personeli
H
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak ödeme emri belgesi ve
ekleri ile birlikte SGDB' na gönderilir.
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır.
Tahakkuk
Personeli
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlayarak, ödeme emri belgesi ve
eklerini SGDB' na göndermek.
Ayrılış tescili işlemini yapmak.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ NAKİL İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Başla
Tahakkuk
Personeli
657 Sayılı Kanun
Kurumdan ayrılacak olan personelin, personel işleri biriminden
ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil ilmubari hazırlanarak
imzaya sunulur
H
Tahakkuk
Personeli
Paraf ve imzaları
tamam mı?
Maaş nakil ilmuhaberini
hazırlayarak imzaya sunmak.
Paraf ve imzaların tam olup
olmadığını kontrol etmek.
E
Tahakkuk
Personeli
Mevzuat
İmzaları tamamlattırılan maaş nakil ilmuhaberi zimmet ile
ilgiliye edilir.
Maaş nakil ilmuhaberini zimmet
karşılığı ilgiliye teslim etmek.
Tahakkuk
Personeli
Takip eden ay başı itibariyle maaş bordorosundan çıkartılır.
Takip eden aybaşından itibaren
maaş bordrolarını çıkarmak.
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır.
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili
yapmak.
Tahakkuk
Personeli
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ İSTİFA ASKERLİK ÜCRETSİZ İZİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Başla
657 Sayılı Kanun
Tahakkuk
Personeli
İstifa, askerlik ve ücretsiz izin durumlarında personel işleri
biriminden gelen ayrılış yazısı ile birlikte peşin alınan maaş için
borçlandırma belgesi hazırlanır
Borçlandırma belgelerini
hazırlamak.
Tahakkuk
Personeli
Borçlandırma belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama
yetkilisine onay için imzaya sunulur
Hazırlanan borçlandırma belgesini
imzaya sunmak.
Gerçekleştirme görevlisi
ve harcama yetkilisi
tarafından onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Mevzuat
Zimmet defterine işlenerek Strateji Geliştrime Daire
Başkanlığına gönderilir. Takip eden ay başından itibaren
maaş bordrosundan çıkartılır
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescil işlemi gerçekleştirilir,.
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Zimmetleyerek SGDB' na
göndermek, takip eden aybaşı
itibariyle maaş bordrosundan
çıkartmak.
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili
yapmak.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ İSTİFA ASKERLİK ÜCRETSİZ İZİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Başla
657 Sayılı Kanun
Tahakkuk
Personeli
İstifa, askerlik ve ücretsiz izin durumlarında personel işleri
biriminden gelen ayrılış yazısı ile birlikte peşin alınan maaş için
borçlandırma belgesi hazırlanır
Borçlandırma belgelerini
hazırlamak.
Tahakkuk
Personeli
Borçlandırma belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama
yetkilisine onay için imzaya sunulur
Hazırlanan borçlandırma belgesini
imzaya sunmak.
H
Gerçekleştirme görevlisi
ve harcama yetkilisi
tarafından onaylandı mı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Mevzuat
Zimmet defterine işlenerek Strateji Geliştrime Daire
Başkanlığına gönderilir. Takip eden ay başından itibaren
maaş bordrosundan çıkartılır
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescil işlemi gerçekleştirilir,.
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Zimmetleyerek SGDB' na
göndermek, takip eden aybaşı
itibariyle maaş bordrosundan
çıkartmak.
SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili
yapmak.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ NAKLEN GELİŞ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
5510 Sayılı Kanun
Başla
657 Sayılı Kanun
Tahakkuk
Personeli
Rektörlük Makamı tarafından ataması yapılan personelin kurumdan getirdiği maaş
nakil ilmuhaberi ile birlikte işe başlama yazısı geldikten sonra aile durum
beyannamesi ve asgari geçim beyannamesi kişiye doldurtulur, kurum ile anlaşmalı
bankaya hesap açtırılarak İBAN numarası istenir
Naklen gelen personelin atama
onayı, maaş nakil ilmuhaberi,
göreve başlama yazısı temin etmek,
aile durum beyannamesi
doldurtmak, asgari geçim indirim
beyannamesi doldurmak, bankaya
hesap acmasını sağlamak.
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi tekrar tescil işlemi gerçekleştirilip bir sureti
Personel Daire Başkanlığına gönderilir
SGK sistemi üzerinden tekrar tescil
işlemi yapmak.
Göreve başlama
maaş bordorosu
basılmasından
sonramı yapıldı?
E
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Personel bilgi formu yeni
maaş bilgilerine göre
hazırlanır Bilgi İşlem Daire
Başkanlığına gönderilir
Maaş bordrosunu hazırlamak ve
imzaya sunmak, yeni maaş
bilgilerine göre personel bilgi
formunu hazırlamak, Personel Daire
Başkanlığına göndermek.
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlanarak ödeme emri ve
ekleri Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.
Tahakkuk teslim tutanağı
hazırlayarak, ödeme emri belgesi
ekleri ile birlikte SGDB' na
göndermek.
Elde maaş bordrosu hazırlanıp EBütçe sistemi üzerinden
ödemeleri kesilerek
gerçekleştirme görevlisi ve
harcama yetkilisinin onayı için
imzaya sunulur
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
H
H
Gerçekleştirme
görevlisi ve harcama
yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
E
Elde yapılan maaş bordrosundaki
emekli kesenekleride dahil
edilerek sistem üzerinden aylık
prim bildirgesi onaylanır
H
SGK sistemi üzerinden emekli
kesenekleri süresi içerisinde
gönderimesi sağlanır.
SGDB' lığı tarafından basılan maaş
bordorolarının SGK sistemi
üzerinden emekli kesenekleri
gönderildi mi?
E
Sistem üzerinden aylık ek bildirge girişi yapılır ve rakamlar Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının emekli kesenek toplam rakamlarıyla karşılaştırılır
H
Sistemle Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı emekli kesenek
rakamları tutuyor mu?
Rakamlar tekrar kontrol edilir
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Emekli keseneklerini süresi
içerisinde göndermek, aylık prim
bildirgelerini onaylamak.
Sistem üzerinden aylık ek bildirge
girişini yapmak, kesenek
toplamlarını SGDB ile
karşılaştırmak.
Kesenkelerin tutup tutmadığını
kontrol etmek.
E
Sistemden onaylanarak aylık ek
prim bildirgesi alınır ve bir sureti
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir
Tutmayan kesenek toplamlarını
kontrol ederek düzeltmek,
sistemden onaylayarak aylık ek prim
bildirgesi almak ve SGDB'na
göndermek.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ AÇIKTAN VE YENİDEN AÇIKTAN ATANMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
657 Sayılı Kanun
Tahakkuk
Personeli
Rektörlük Makamı tarafından ataması yapılan personelin atama onayı ve işe
başlama yazısı geldikten sonra aile durum beyannamesi, asgari geçim indirimi
beyannamesi doldurtularak kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılır İBAN
numarası istenilir
Atama onayı, işe başlama yazısı ile
birlikte aile durum beyannamasi
doldurtulur, banka hesabı
açtırılması sağlanır.
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi hazırlanarak "İşe Giriş Tescil" işlemi yapılır
İşe giriş bildirgesi hazırlamak.
İşe başlama ay
başındamı yapıldı?
H
E
Tahakkuk
Personeli
Maaş bordroları basımı
gerçekleşmiş ise maaşını elde
yapmak.
İşe başlama ay başında yapıldı ise
maaş bordrolorının basılmasından
sonra işe başlandığından dolayı elde
maaş yapılır
İşe başlama maaş
bordrosu
basılmasından öncemi
yapıldı?
H
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
İşe başladığı tarih ile içinde bulunduğu
ayın 14' ü arasındaki günler için kısıtlı
maaş ve takip eden ayın 15'i ile diğer
ayın 14'ü arasındaki günler içinde tam
maaş yapılır.
Mevzuat
E
Takip eden ay maaşı için personel
bilgi formu hazırlanarak Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına
gönderilir, maaş yapılması
sağlanır.Ayrıca işe başladığı tarih ile
içinde bulunduğu ayın 14' ü
arasındaki günler içinde kısıtlı maaş
yapılır.
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Personel bilgi formu hazırlamak, işe
başlama tarihine göre maaşının
yapılmasını sağlamak.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ ÜCRETSİZ İZİN VE ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞ AKIŞ
SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
657 Sayılı Kanun
Başla
Tahakkuk
Personeli
Atama onayı ve işe başlama yazısı geldikten sonra aile durum beyannamesi, asgari
geçim indirimi beyannamesi doldurtularak kurum ile anlaşmalı bankaya hesap
açtırılır İBAN numarası istenilir
Tahakkuk
Personeli
SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi hazırlanarak
"Tekrar Tescil" işlemi yapılır
E
Atama onayı işe başlama yazısı ile
birlikte aile durum beyannamesi
doldurtularak banka hesabı
açtırılması sağlanır.
İşe giriş bildirgesi hazırlamak.
İşe başlama ay
başındamı
yapıldı?
H
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Maaş bordroları basımı
gerçekleşmiş ise maaşı elde yapmak
ve bir sonraki maaş bilgisini vermek.
Bordrolorının basılmasından sonra
işe başlandığından dolayı maaş
elde yapılır, ancak bir sonraki maaş
bilgisi verilir.
H
Mevzuat
İşe başlama maaş
bordrosu
basılmasından öncemi
yapıldı?
E
İşe başladığı tarihten
itibaren kısıtlı maaş ve
takip eden ay başı maaşı
içinde maaş yapılarak bir
sonraki maaş bilgisi verilir.
İşe başladığı tarihten
itibaren kısıtlı maaş
yapılır, takip eden ay için
maaş bilgisi verilir.
Evrakların bir sureti de standart dosya
düzenine göre dosyalanır
Kısıtlı maaş yapmak ve bir sonraki
maaş bilgisini vermek.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
BÜTÇE PLAN BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
5018 Sayılı Kanun
Başla
Bütçe Hazırlama
Rehberi
Maliye Bakanlığı tarafından Haziran ayı içinde ilan
edilen Bütçe Hazırlama Rehberine istinaden Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine
Fakültemizin bir sonraki yıl için bütçe hazırlıkları
başlatılır.
Mali İşler Personeli
Mali İşler Personeli
İlk olarak bağlı Bölüm/Birimlerden ihtiyaçlarına
ilişkin gerekçeli talepleri alınır.
Mali İşler Personeli
Gelen talepler önem sırasına göre değerlendirilerek
tahmini maliyetleri tespit edilir.
Mali İşler Personeli
Gelen talepler bütçe tertiplerine göre tasnif edilerek
gerekçeleri ile birlikte tablolar halinde Yönetim
Kuruluna sunulur.
H
Mali İşler Personeli
Birimlerden gelen bütçe tekliflerini
alarak tasnif etmek
Gelen talepler maliyetlendirmek.
Talepleri bütçe tertiplerine göre
tasnif ederek tablolar oluşturmak ve
Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulunca
onaylandı mı?
E
Bütçe Plan Birim
Personeli
Onaylanan bütçe teklifleri, Üniversitemiz bütçe teklifi
haline getirilerek Maliye Bakanlığına sunulmak üzere
Rektörlük Makamına sunulur.
Yönetim kurulu kararını yazmak ve
Rektörlük Makamına sunmak.
Bütçe Plan Birim
Personeli
Bütçe teklifine ilişkin belgelerin
birer sureti standart dosya
düzenine göre dosyalanır.
Evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR ALIMLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Satınalma birimince alımı yapılan tüketim
ve dayanıklı taşınır "Taşınır Geçici Alındı
Fişi" ile teslim alınır.
Satınalınan taşınırın geçici kabulünü
yapmak.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
tarafından Dekanlık ambarına alınan
malzeme "malzeme muayene ve
uygunluk belgesi" düzenlenerek
muayene kabul komisyonunun onayına
sunulur.
Geçici kabul yapılan malzemeyi
muayene kabul komisyonunun
onayına sunmak.
Muayene kabul
komisyonu tarafından
taşınırın uygunluğu
onaylandı mı?
H
E
Malzeme firmaya
iade edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Muayene kabul komisyonu
tarafından uygun bulunmayan
malzemeyi ilgili firmaya iade etmek.
Alımı yapılan
malzeme dayanıklı
taşınır mı?
H
E
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Satın alınan dayanıklı taşınır için
taşınır işlem fişi düzenlenir, sicil
numarası verilerek ambar girişi yapılır,
iki nüshası ödeme için ilgili birime
verilir.
Satın alınan tüketim malzemesi için
kod listesindeki hesap kodları itibari
ile taşınır işlem fişi düzenlenerek iki
nüshası ilgili birime verilir.
Taşınır işlem fişi düzenlemek, ambar
girişi yapmak.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Ambara alınan taşınır birimlerin dayanıklı
taşınır ihtiyaçlarına göre hazırladıkları
taşınır istek belgesi karşılığı, zimmet fişi
düzenlenerek teslim edilir.
Alımı yapılan malzeme, giriş kayıtları
yapıldıktan sonra birimlerin
ihtiyaçlarına göre tüketim çıkış fişi
düzenlenerek teslim edilir.
Birimlerin taşınır malzeme
ihtiyaçlarını karşılamak.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Mevzuat
Tüm işlermler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Tüm evrakları standart dosya
düzenine göre dosyalamak.
Taşınır Mal
Yönetmeliği
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır istek belgesi düzenlenerek
malzemenin alınacağı kurum/birime
gönderilir.
Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine
ihtiyaca göre istek belgesi
düzenlemek.
İstek kabul edildi
mi?
H
E
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Devir yoluyla alım
işleminden vazgeçilir
Malzemeyi verecek olan kurum/birim
tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi
(Devir Çıkış) malzeme ile birlikte imza için
birimimize gönderilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Malzeme teslim alındıktan sonra, malzeme
ile birlikte gönderilen Taşınır İşlem Fişi (Devir
Çıkış) imzalanıp düzenlenen Taşınır İşlem
Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim
eden kurum/birime gönderilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Devir Giriş yoluyla teslim alınan taşınır
gruplarına göre kayda alınır.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazıyı
düzenleyerek makamın imzasına sunmak
ve ilgili birime göndermek
Devri uygun görülen malzemeyi TİF
düzenleyerek ilgili kurum/birime teslim
etmek
Devir alınan malzemeyi teslim almak ve
buna ilişkin TİF'i düzenleyerek malzemeyi
teslim eden kurum/birime göndermek.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
DEVİR YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen
talepler Harcama Yetkilisi tarafından
değerlendirilir.
Birim/kurumlardan gelen istekleri
tasnif edilerek Harcama Yetkilisine
sunmak.
Talep kabul edildi
mi?
H
E
Talebin kabul edilmediği
ilgili kurum/birime yazı ile
bildirilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi
(Devir Çıkış) malzemeyi talep eden
kurum/birime malzeme ile birlikte imza
için gönderilir.
Malzemeyi teslim alan kurum/birim
tarafından imzalanan Taşınır İşlem Fişi
(Devir Çıkış) düzenlenen Taşınır İşlem Fişi
(Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim
eden kurum/birime gönderilir.
İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazıyı
düzenleyerek makamın imzasına sunmak
ve ilgili birim/kuruma göndermek
Devri uygun görülen malzemeyi TİF
düzenleyerek ilgili kurum/birime teslim
etmek
Devir edilen malzemeye ilişkin TİF'i
düzenleyerek malzemeyi teslim alan
kurum/birime göndermek.
Devir Çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlar
kayıtlardan düşülerek TİF'lerin birer sureti
Konsolide Yetkilisine gönderilir.
Devredilen taşınırları kayıtlardan düşmek.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
HİBE YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Hibe olarak alınacak malzemelerin listesi
Rektör veya Harcama Yetkilisinin onayına
sunulur.
Rektör veya
Harcama Yetkilisi
Hibe alınacak malzemeyi incelemek üzere
Harcama Yetkilisi tarafından bir komisyon
oluşturularak malzemenin yerinde
incelenmesi sağlanır.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Komisyon tarafından hazırlanan rapor Rektör
veya Harcama Yetkilisine sunulur.
Rektör veya
Harcama Yetkilisi
tarafından
onaylandı mı?
E
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Komisyon raporunun sekreterya hizmetini
yaparak hazırlanan raporu onaya sunmak
H
Hibe alımından
vazgeçildiği ilgili
birim/kuruma bildirilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Hibe olarak alınacak malzemelerin
listesini yaparak Harcama Yetkilisi
veya Rektör'ün onayına sunmak
Taşınır İşlem Fişi (Bağış Giriş) düzenlenerek
malzeme ambara alınır.
Ambara alınan taşınır isteğe göre ilgili
birimlere zimmetle teslim edilir.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Hibe alımından vazgeçildiğine ilişkin yazıyı
hazırlaıp imzaya sunarak ilgili birim/kuruma
göndermek
Bağış giriş için Taşınır işlem fişini
düzenlemek
Ambara alınan taşınırların kayıt işlmlerini
yapmak ve ihtiyacı olan birimlere teslimini
sağlamak.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
HURDA YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Hurdaya ayrılacak malzemeleri
değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi
tarafından uzmanlık alanına göre en az üç
kişiden oluşan bir komisyon kurulur.
Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine
komisyon kurarak komisyon
üyelerine tebliğ etmek
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Hurdaya ayrılacak malzemelerin listesi
yapılarak değerlendirilmek üzere komisyona
sunulur.
Hurdaya ayrılacak malzemelerin
listesini yapmak.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili
mevzuata göre inceleyerek hazırlayacağı
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağını
Harcama Yetkilisine sunar.
Komisyonun sekreterya hizmetini yaparak
hazırlanan raporu onaya sunmak
Tutanak Harcama
Yetkilisi tarafından
onaylandı mı?
H
E
Hurdaya ayrılması uygun
bulunmayan malzemeler
kayıtlarda bırakılır.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olan taşınırlar
harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise üst yöneticinin
onayı alınarak TİF (Hurda Çıkış) düzenlenerek kayıtlardan
düşülür.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Hurdaya ayrılacak malzemeler için TİF
düzenleyerek kayıtlardan düşmek.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Harcama Yetkilisince kendisinin veya
görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır
Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de bulunduğu en az üç
kişiden oluşan sayım kurulu kurulur.
Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine
komisyon kurarak komisyon
üyelerine tebliğ etmek
Sayım Kurulu
Sayım kurulu öncelikle ambarlardaki
taşınırları fiilen sayarak bulunan miktarları
Sayım Tutanağına kaydeder.
Ambarlardaki taşınırların sayımını
yaparak tutanak düzenlemek.
Sayım Kurulu
Ambar sayımından sonra ortak kullanım
alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı
Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında
düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak
sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında
gösterilir.
Kullanımda bulunan taşınırların sayımını
yapmak
H
Sayımda bulunan
miktarlar ile kayıtlı
miktarlar arasında
fark var mı?
E
Sayım bir kez daha
tekrarlanır.
Sayım Kurulu
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Noksan oluğunun tespit edilmesi halinde
"Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı"
ve" Taşınır İşlem Fişi"; fazla olduğunun
tespit edilmesi halinde ise "Taşınır İşlem
Fişi" düzenlenerek, kayıtların sayım
sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.
Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir
örneği, kayıtların yapılması için Strateji
Geliştirme Daire Bşk.lığına gönderilir.
Yine farklı çıkarsa
bu miktar "fazla"
veya "noksan"
sütununa
kaydedilir.
Giriş ve çıkış belgelerinin birer örneğini
S.G.D.Bşk.lığına göndermek
Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra
sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve
Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel ve eki
sayım tutanağı ile giriş ve çıkış belgeleri,
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu
hesabını oluşturur.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
TAŞINIR YÖNETİM HESABI İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm
Cetveline göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan
idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Düzenlenen cetveller Harcama yetkilisinin
onayına sunulur.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
H
Harcama Yetkilisi
H
Muhasebe Yetkilisi
Harcama Yetkilisi
tarafından onaylandı
mı?
Muhasebe
Yetkilisince
uygunluğu
onaylandı mı?
Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetvelini düzenlemek
Cetvelleri Onaya sunmak
E
Taşınır Sayım ve Döküm
Cetveline uygunluğu
kontrol edilerek
muhasebe yetkilisine
gönderilir.
E
Muhasebe Yetkilisi
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Muhasebe yetkilisince uygunluğu
onaylanan cetveller harcama
yetkilisine geri gönderir.
Kontrol ederek onayladığı belgeleri
Harcama Yetkilisine geri göndermek
Onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu
sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son
düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte
Sayıştaya, bir nüshası malî yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır konsolide
görevlisine gönderilir. Cetvellerin birer nüshası harcama biriminde muhafaza
edilir.
Onaylanan belge ve cetvellerin Sayıştay
Başkanlığına, Konsolide Görevlisine
gönderilmesi ve bir suretinin dosyalanması.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
TÜKETİM ÇIKIŞ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Birimlerin ihtiyaçlarına göre düzenledikleri
Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Muhasebe Yetkilisi
Muhasebe Yetkilisi
Birimlerden gelen istek belgelerini
incelemek ve depo mevcutlarıyla
karşılaştırmak
İstenen taşınırlar depo
mevcutlarında yeterli
miktarda var mı?
E
Depo mevcutlarını kontrol etmek
H
Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek
talebin tamamı karşılanır.
Depo mevcutları dikkate
alınarak TİF düzenlenip bir
miktarı karşılanır.
Tüketim malzemelerine ait Tüketim
Malzemeleri Çıkış Raporları 3'er
aylık dönemler itibariyle
düzenlenerek konsolide yetkilisine
gönderilir.
Karşılanamayan miktarlar
satınalma yoluyla temin
edilmek üzere Harcama
Yetkilisine bildirilir.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Birimlerin isteklerini belirleyerek depo
mevcutlarına göre karşılamak.
3'er aylık dönemler itibariyle Tüketim
Malzemeleri Çıkış Raporlarını hazırlayarak
konsolide görevlisine sunmak ve depo
eksiğini Harcama Yetkilisine bildirmek.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
ZİMMET VERME İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Birimlerden gelen Taşınır İstek Belgeleri
alınarak incelenir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
İstenen taşınırlar depo
mevcutlarında yeterli
miktarda var mı?
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
E
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Birimlerden gelen istek belgelerini
incelemek ve depo mevcutlarıyla
karşılaştırmak
Zimmet Fişi (Verme) düzenlenerek
talep karşılanır.
Depo mevcutlarını kontrol etmek
H
Talebin karşılanamadığı
ilgili birime bildirilir.
Zimmetle verilen taşınıra ait
barkotlama işlemi yapılarak
Demirbaş Listesi hazırlanıp ilgiliye
teslim edilir.
Karşılanan miktarlar için Zimmet Fişi
düzenlemek, karşılanamayan istekleri ilgili
birime bildirmek.
Demirbaş listesini hazırlayarak malzemeyi
zimmetle teslim etmek.
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
ZİMMETTEN DÜŞME İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
5018 Sayılı Kanun
Taşınır Mal Yön.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Teknik komisyon
Birimlerden gelen iade taleplerini
incelemek ve malzemeyi kontrol
etmek
Birimlerden gelen talepler incelenerek
teslim alınacak malzeme kontrol edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Malzeme eksik veya
arızalı olarak mı teslim
edilmek isteniyor ?
E
Teknik Komisyon kurularak taşınırın
eksikliği veya arızasının kişisel
kusurdan kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususunda rapor
istenir.
H
Zimmet Fişi (Düşme)
düzenlenerek ilgiliye
imzalatılıp malzeme ambar
kayıtlarına alınır.
Harcama Yetkilisinin talimatı
doğrultusundaTeknik Komisyon kurarak
üyelere tebliğ etmek. İadesi kabul edilen
malzemeleri kayıtlardan düşmek
H
Kusur Kişisel
kaynaklı mı?
E
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
Değer Tespit Komisyonuna sunmak
Rayiç bedeli tespit edilmek üzere
Değer Tespit Komisyonuna sevk
edilir.
Malzemenin değeri, tespit edilen
rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil
edilmek üzere "Kamu Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
İhmal ve kusurdan kaynaklı eksikliği
nedeniyle iade edilen Taşınırın bedelinin
tahsili için gerekli yazışma ve işlemleri
yapmak
Tüm işlemler sonucu
evrakların birer sureti
standart dosya düzenine
göre dosyalanır.
Tüm evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
SATINALMA BİRİMİ İHALE İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
Satınalma Birimi
Personeli
H
Satınalma Birimi
Personeli
4735 Sayılı Kanun
5018 Sayılı Kanun
Birimlerden teknik şartnameleri ile
birlikte gelen satınalma talepleri
toplanarak sınıflandırılır.
Birime gelen satınalma taleplerini
kayda almak ve sınıflandırmak.
Satınalma talepleri ve
ekleri uygun mu?
Taleplerin uygunluğunu kontrol
etmek
E
Satınalma Birimi
Personeli
İsteği yapan
birime iade
edilir.
Yaklaşık Maliyet tespit edilerek Yaklaşık
Maliyet Hesap Cetveli düzenlenir.
Yaklaşık maliyetlerini tespit etmek.
İhalenin bedeline göre ihale usulune
karar verilir. (4734/18Md.)
İhale bedeline göre ihale usulünü
belirlemek.
Satınalma Birimi
Personeli
Belirli istekliler
arasında ihale
Pazarlık usulü
ihale
Açık ihale
Bütçe kontrolleri yapılır. 1 yıldan fazla
süreli ihalelerde ise gelecek yıllara
yüklenme onayı alınır.
Satınalma Birimi
Personeli
H
Bütçe tertiplerinde ödenek
kontrollerini yapmak.
İlgili bütçe tertibinde
yeterli ödenek var
mı?
E
Satınalma Birimi
Personeli
H
Satınalma Birimi
Personeli
Satınalma Birimi
Personeli
Satınalma Birimi
Personeli
Satınalma Birimi
Personeli
E
İhale onayını düzenleyerek imzaya
sunmak.
İhale onayı alınır ve imzaya
sunulur.
İhale işlemi iptal
edilir.
E
İhale Yetkilisi
onayladı mı?
İhale dökümanı
uygun mu?
H
İhale dökümanı
hazırlanır.
Elektronik Kamu
Alımları Platformu
(EKAP)'dan ihale metni
ve ilan süresi tespiti
yapılır.
İhale işlem dosyası
oluşturulur.
İhale Komisyonu
tespit edilerek
görevlendirilir.
KİK tarafından Her yıl Şubat ayında
R.G.'de yayımlanan"Eşik Değerler
ve Parasal Limitlere " göre Yerel
basında yayınlanması gereken
ihalelerin ilanı için Valilik Makamına
yazı yazılır.
(4734/13-67 Md.)
EKAP'da kurumumuz
ihale duyuruları sayfasında
ilan edilir.
İlan edilen ihalenin dökümanının istekliler
tarafından görülmesi ve dosyanın
satınalınması sağlanarak dosyanın bir örneği
de komisyon üyelerine gönderilir.
İhale ilanına veya
dökümanına itiraz var
İhale dökümanını hazırlayarak
uygunluğunu kontrol etmek
İşlem dosyasını oluşturmak, ihale
komisyonu yazışmalarını yapmak.
EKAP'ta ve yerel basında
duyurulmasını sağlamak.
İsteklilere ihale dökümanı teslim
etmek,
E
dökümanına itiraz var
mı?
H
İhale Komisyonu
İhale tarih ve
saatinde ihaleye
başlanır.
İsteklilere ait teklif
zarfları teslim alınır.
Tekliflerin ayrıntılı incelemesini yapmak,
ilgili tutanakları düzenlemek.
İhale komisyonu tarafından teklifler ayrıntılı olarak
incelenerek Zarf Kontrol Tutanağı, Zarf Açma Belge
Kontrol Tutanağı ve Maliyet Değerlendirme
Tutanağı düzenlenir.
H
Satınalma Birimi
Personeli
Komisyonun kararını ihale yetkilisinin
onayına sunmak
İhale komisyonunun
kararı olumlu mu?
İhalelere Yönelik
Başvurular Hakkında
Yönetmelik gereği
işlem yapılır.
E
İhale iptal edilir.
İhale Komisyonunun kararı İhale
Yetkilisinin onayına sunulur.
Satınalma Birimi
Personeli
H
Kesinleşen ihale kararını duyurmak.
İhale Yetkilisinin
kararı olumlu
mu?
E
Kesinleşen İhale kararı tüm
isteklilere duyurulur.
Satınalma Birimi
Personeli
E
İhale kararına
itiraz var mı?
Satınalma Birimi
Personeli
Ön mali kontrole tabi tutulacak ihale
işlem dosyasını ön mali kontrol
birimine teslim etmek
H
E
İhale ön mali
kontrole tabi
mi?
İhale işlem
dosyası ön mali
kontrole
gönderilir.
ihale üzerinde bırakılan istekli ile
yapılacak sözleşmeyi düzenlemek
H
İhale üzerinde bırakılan istekli
sözleşmeye davet edilerek
sözleşme imzalanır.
Satınalma Birimi
Personeli
Satınalma Birimi
Personeli
H
İşlem iptal edilerek firma
hakkında ilgili mevzuat gereği
işlem yapılır, Varsa 2.
avantajlı firma sözleşmeye
davet edilir.
Satınalma Birimi
Personeli
E
Fatura, muayene ve
kabul komisyon
tutanağı ve Taşınır
İşlem Fişi alınır.
Satınalma Birimi
Personeli
İptal edilen ihale ile ilgili mevzuat
hükümlerini uygulamak.
Firma sözleşme
gereğini yerine
getirdi mi?
Sözleşme
hükümleri
uygulanır.
E
Taşınır işlem fişini ve muayene kabul
komisyonu tutanağını almak.Ödeme
emri belgesini hazırlamak ve imzaya
sunmak.
H
Muayene kabul
Komisyonu kararı
olumlu mu?
Ödeme emri belgesi
düzenlenerek
Gerçekleştirme Görevlisi
ve Harcama Yetkilisine
imzaya sunulur.
H
Ödeme emri
onaylandı mı?
E
Onaylanan ödeme emri belgesi, harcama
belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler
de eklenerek ödeme yapılmak üzere ilgili
birime gönderilir ve birer sureti standart
dosya düzenine göre dosyalanır.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
SATINALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
4734 Sayılı Kanun
Başla
4735 Sayılı Kanun
5018 Sayılı Kanun
Birimlerden teknik şartnameleri ile
birlikte gelen satınalma talepleri
toplanarak sınıflandırılır.
Satınalma Birimi
Personeli
H
İstekler uygun mu?
ödenek yeterli mi?
Satınalma Birimi
Personeli
İlgili birime iade edilir.
E
E
Alınacak malzeme
dayanıklı taşınır
mı?
Döner sermaye
alımları dışındaki alımlar
Rektörlük Makamına yazı ile
bildirilerek dayanıklı taşınırın
alımının yapılması sağlanır.
H
Satınalma Birimi
Personeli
Satınalma Birimi
Personeli
Birimlerden satınalma taleplerini
almak ve sınıflandırmak, teknik
şartnameleri kontrol etmek.
Satınalma onayını hazırlayarak
imzaya sunmak.
Onay belgesi düzenlenerek
Harcama Yetkilisine imzaya
sunulur.
H
Malzeme alımı
iptal edilir.
Satınalma onayı harcama yetkilisi
tarafından onaylanmamışsa alımı
iptal etmek ve ilgili birime
bildirmek.
Onay belgesi
imzalandı mı?
E
Satınalma Birimi
Personeli
Satınalma Birimi
Personeli
B
Gelen teklifler idari ve
teknik açıdan
değerlendirilirek piyasa
araştırma tutanağı
düzenlenir.
Süresi içinde verilmeyen
teklif mektupları
değerlendirilmeye
alınmaz.
İlgili firma ile
sözleşme
yapılacak mı?
E
Firma ile
sözleşme
yapılarak
malzemenin
temini sağlanır.
İlgili firmaya sipariş
mektubu gönderilir.
H
Sipariş iptal edilir.
Taşınır Kayıt
Kontrol Personeli
E
Teklif mektupları
süresi içinde teslim
alındı mı?
H
Satınalma Birimi
Personeli
Teklif mektıplarını hazırlamak, ilgili
firmalara göndermek, alınan
teklifleri değerlendirmek, piyasa
araştırma tutanağı düzenlemek.
Konu ile ilgili firmalar belirlenerek
teknik şartname ile birlikte teklif
mektubu gönderilir.
H
Geçici kabulü yapılan
malzeme ilgili firmaya
iade edilir.
Sipariş
teslim
edildi mi?
E
H
Muayene kabul
komisyonu
kararı olumlu
mu?
E
Satınalma Birimi
Personeli
Tüm işlermler
sonucu evrakların birer sureti
standart
dosya düzenine göre
dosyalanır.
Genel bütçe ve proje dayanıklı
taşınır alımları için Rektörlük
Makamına talepte bulunmak, Döner
Sermaye alımları için harcama
yetkilisinin onayına sunmak.
Ödeme emri belgesi
kesilerek harcama belgeleri
yönetmeliğinde belirtilen belgeler
eklenir ödemesi yapılmak üzere ilgili
birimlere gönderilir.
Teklif mektuplarını süresi içinde
alınıp alınmadığını takip etmek,
teklifleri değerlendirmek, uygun
olanları belirlemek.
Sipariş mektubunu hazırlamak, ilgili
firma ile sözleşme yapmak,
malzemenin teminini sağlamak.
Muayene kabul komisyonu tutanağı
düzenlemek, taşınır işlem fişi
düzenlemek, kabulü uygun
görünmeyen malzemeyi iade etmek.
Ödeme emri belgesini hazırlamak ve
imzaya sunmak, ödenmek üzere
SGDB' na göndermek, tüm
evrakların birer suretini standart
dosya düzenine göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALİ İŞLER
SATINALMA BİRİMİ ÖN ÖDEME (Avans - Kredi) İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
4734 Sayılı Kanun
Başla
4735 Sayılı Kanun
5018 Sayılı Kanun
Satınalma Birimi
Personeli
Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile
Harcama Yetkilisi mutemedi tayin edilir.
Harcama yetkilisi avans mutemedi
yazısını yazmak ve onaya sunmak.
Her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda
belirtilen üst sınırlarını aşmamak kaydıyla ivedi
ve zorunlu giderler için avans vermek veya kredi
açmak sureti ile ön ödeme yapılabilir.
Satınalma Birimi
Personeli
Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak
incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.
H
Satınalma Birimi
Personeli
Birimlerden gelen talepleri toplayıp
acil ve zorunlu alımları tespit ederek
bütçedeki ödenek durumunu kontrol
etmek.
Talepler içerisinde acil
ve zorunlu olan var mı?
E
Satınalma Birimi
Personeli
Acil olmayan alımlar
doğrudan temin yolu
ile yapılır.
Birimlerin ve proje yürütücülerinin acil alımları
için çekilecek avans miktarı ile ilgili onay
belgesi hazırlanıp imzaya sunulur.
Acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere
avans işlemlerini başlatmak, onayı
hazırlamak ve imzaya sunmak.
H
Satınalma Birimi
Personeli
Mevzuat
Evrak dosyasına
kaldırılır.
Avans ve kredi
onaylandı mı?
Onaylanmayan avansı dosyasına
kaldırmak.
E
Satınalma Birimi
Personeli
Mutemet tarafından avans veya kredi
çekilerek ihtiyacın temini sağlanır.
Harcama belgelerini muhasebe
yetkilisine teslim etmek.
Harcama Yetkilisi
Mutemedi
Mutemet ön ödemelerde harcadığı tutara
ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avansta 1 ay,
kredide 3 ay içinde (harcamaların bitiminden
itibaren üç gün içerisinde) muhasebe
yetkilisine teslim etmek zorundadır.
Harcamalara ilişkin kanıtlayıcı
belgeleri yasal süresi içerisinde
muhasebe yetkilisine teslim etmek.
Taşınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilisi
Avans ve kredi ile alınan malzemeler taşınır
kayıt kontrol yetkilisi tarafından kayıt altına
alındıktan sonra birime zimmetle teslim edilir
Satın alınan taşınırları teslim alarak
ilgili birimlere zimmetle teslim
etmek.
Muhasebe işlem fişi düzenlenip harcama
belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler
eklenerek avansın kapatılması için
muhasebe yetkilisine teslim edilir.
Tüm işlermler sonucu evrakların
birer sureti standart dosya
düzenine göre dosyalanır.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SEKRETERLİK BİRİMİ
EVRAKLARIN İMZAYA SUNULMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Mevzuat
Başla
657 Sayılı Kanun
Dekanlık Makmına imzaya sunulmak üzere
birimlerden gelen evrakları kontrol ederek
sıralayıp makama imzaya sunmamak üzere hazır
hale getirilir.
Birimlerden imzaya sunulmak üzere
gelen evrakın kontrolünü yapmak
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter
İmzaya sunulmak üzere
gelen evraklar tüm
paraflardan geçmiş mi
ekleri tamam mı?
Makama imzaya
sunulur.
Makam tarafından imzalanan evraklar ilgili
birimlere gönderilir.
Parafları kontrol etmek
Evrakları imza için makama sunmak
Makam tarafından imzalanan
evrakları ilgili birimlere göndermek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
GENEL EVRAK GELEN İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
Genel Evrak
Personeli
Posta, kurye, görevli memur, fax, elektronik
ortamda gelen evraklar görevli personel
tarafından imza karşılığı teslim alınır
Fakülteye gelen evrakları imza
karşılığı teslim alır.
Genel Evrak
Personeli
Görevli personel türüne göre (gizli, çok
gizli, hizmete özel, kişiye özel, normal)
gelen evrakları ayırır
Fakülteye gelen evrakları türüne
göre titizlikle ayrıştırır.
Normal ve Hizmete
Özel Evrak
Genel Evrak
Personeli
Genel Evrak
Personeli
Çok Gizli, Gizli Evrak
Görevli personel evrak kayıt defterinin
"Gelen Sayfasına" geliş tarih ve kayıt sıra
numarası vererek kaydeder. Gelen evrak
kaşesi basılır, tarih ve sayı yazılır, Fakülte
Sekreterine arz edilir. Acele ve günlük
evraklara öncelik verilir.
Evrak Fakülte Sekreteri tarafından açılır,
görevli personel ilgi ve önemine göre
Dekan, Dekan Yardımcılarına arz eder
veya ilgili personele yada uygun gördüğü
kişiye havale eder
Fakülte Sekreteri evrakları ilgisine göre Dekan
veya Dekan Yardımcısına arz eder.
Görevli personelce bu evraklar gelen
evrak kayıt defterine tarih ve numarası
verilerek kayıt edilir
Fakülte Sekreterinin arzı ile Dekan veya
Dekan Yardımcılarından dönen evraklar,
evrak kayıt personeli tarafından ilgili
birimlere zimmetlenir
Dekan ve Dekan Yardımcılarından
dönen evraklar ilgili birimlere
zimmetlenir.
Evrağı teslim alan personel aynı
gizlilik içerisinde sonuçlanıncaya
kadar evrak takibi yapar paraflı
evrak ve ekleri ilgili dosyası varsa
dosyasına konulur yoksa yeni dosya
açılarak muhafaza edilir
Genel Evrak
Personeli
Fakülteye gelen evrakları evrak
kayıt defterine kaydeder, ilgi ve
önemine göre dağılımını yapar. Gizli
ve çok gizli evrakları Fakülte
Sekreterine teslim eder.
Gizli evraklar sonuçlanıncaya kadar
titizlik içerisinde takip edilir.
Genel Evrak
Personeli
Birimlere dağıtılmak üzere
zimmetlenen evraklar görevliye teslim
edilir
Birimlere dağıtılmak üzere evraklar
görevliye zimmet ile teslim edilir.
Posta Birimi
Personeli
Görevli evrakların dağıtımını
tamamlayıp zimmet defterini
evrak kayıt birimine teslim
eder
Posta birimi personeli evrakları
dağıttıktan sonra zimmet defterini
evrak kayıt birimine teslim eder.
Mevzuat
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
GENEL EVRAK GİDEN İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
,
Başla
Genel Evrak
Personeli
Fakültemiz ile ilgili iş ve işlemler ile cevabı yazılar, işlemi
gerçekleştiren personel tarafından hazırlanır ve tarih
konularak birim yetkilisine sunulur.
E
Birim
yetkilisince
paraflandı
mı?
Fakültemiz ile ilgili cevabi yazılar
hazırlanarak birim yetkilisine imzaya
sunulur.
H
Evrak eksiklikleri
tamamlanmak üzere
ilgili personele geri
gönderilir
Evrakta eksiklikler varsa
tamamlanmak üzere ilgili personele
geri gönderilir.
Evrak kontrol için ilgili
birim yetkilisine geri
gönderilir.
Evrakta eksiklikler varsa
tamamlanmak üzere ilgili birim
yetkilisine geri gönderilir.
Genel Evrak
Personeli
Paraf veya imza için Fakülte
Sekreterine sunulur.
Fakülte Sekreteri
tarafından paraf
veya imza edildi
mi?
H
E
İlgili personel
Paraf için ilgisine göre Dekan
Yardımcılarına sunulur
İlgili personel
Paraf edilen evrak Dekanlık
Makamına sunulur.
E
Genel Evrak
Personeli
Evraklar kayıt servisinde görevli
personel tarafından giden evrak
defterine sayı ve tarih verilerek
kaydedilir.
Evrak
imzalandı
mı?
H
Kayıtlanan evraklar
Posta, Kurye, Fax veya Elektronik
ortamda Kişilere, İlgili birimlere
veya Kurumlara gönderilir.
Fakültemiz ile ilgili cevabi yazıları
imzaları tamamlandıktan sonra sayı
ve tarih verilerek evrak kayıt
defterine kaydetmek ve ilgili birimine
göndermek.
Mevzuat
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
ÖSS İLE GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Kesin kayıt
belgeleri tamam
mı?
Öğrenci İşleri
Personeli
H
Kesin kayıt ile ilgili istenen belgeleri
kontrol etmek.
E
Öğrenci İşleri
Personeli
Mevzuat
Eksik belgeleri tespit
ederek adaya
bildirir.
Eksik belgeleri tespit etmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrencinin kesin kaydı
yapılır
Öğrencinin kesin kayıt işlemlerini
yapmak.
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrenci Akademik Takvimde
belirtilen süre içerisinde dera
kaydı için danışmanına
yönlendirilir
Öğrenciyi ders kaydı için Akademik
Danışmanına yönlendirmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
YATAY GEÇİŞ İLE GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Yatay Geçiş
Yönetmeliği
Başla
Evrak Kayıt
Personeli
Yatay Geçiş Başvuruları
Yönetmelikte belirtilen süre
içerisinde kabul edilir.
Yatay geçiş başvurusu için gerekli
belgeleri kontrol ederek başvuru
dilekçesini kaydetmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
Başvuru evrakları
tamam mı?
Yatay geçiş evraklarını kontrol etmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
H
E
Evrak eksikliği nedeni ile yatay geçiş
başvurusunun kabul edilmediğini
ilgiliye yazı ile bildirmek.
Başvurusu kabul
edilmez
Başvurular incelenerek Yönetim
Kuruluna sunulur
Fakülte Sekreteri
H
Öğrenci İşleri
Personeli
Mevzuat
Yatay geçiş başvurularını Yönetim
Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
Kararı olumlu
mu?
E
Yönetim Kurulu Kararını adaya yazılı
olarak bildirmek.
Gerekçeli karar ilgiliye
yazı ile bildirilir
Fakülte Sekreteri
Uyum programı için ilgili bölümden
alınan eşdeğerlilik önerisi Yönetim
Kuruluna sunulur
Uyum programını Yönetim Kuruluna
sunmak.
Öğrenci İşleri
Personeli
Y.K.K. ile belirlenen uyum programı
ÖİDB'ne, ilgili bölüme ve öğrenciye yazı
ile bildirilir.
Uyum programını öğrenciye,
Bölüme ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına yazılı olarak bildirmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü
Üniversitesinden dosyası istenir
Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin
dosyasını önceki Üniversitesinden
yazı ile talep etmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrencinin kaydı yapılır
Öğrencinin kesin kaydını ve ders
kaydını yapmak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Öğrenci işleri
personeli
H
Yönetmelik gereği kaydının
dondurulamayacağı
öğrenciye yazılı olarak
bildirilir.
Öğrencinin kayıt dondurma isteğine
ilişkin dilekçesi ekli mazeretine ilişkin
belge ile birlikte alınır.
Öğrencinin kayıt dondurmasına ilişkin
dilekçesini almak
Öğrenci işleri birimi tarafından
öğrencinin dosyası incelenir
Öğrencinin daha önca kayıt
dondurup dondurmadığını incelemek
Öğrencinin kayıt
dondurma hakkı var
mı?
E
Öğrencinin dilekçesi ekleri ile birlikte
Yönetim Kuruluna sunulur.
Fakülte Sekreteri
H
Mevzuat
Yönetmeliğin 37.Maddesi gereği bir
öğrenci öğrenimi sresince 4 yarıyıl
kayıt dondurabilmektedir. Daha önce
bu hakkını kullanan öğrenciye
kaydının dondurulmayacağını
öğrenciye bildirmek
Öğrencinin dilekçesini Yönetim
Kuruluna sunmak
Yönetim Kurulu
Kararı olumlu
mu?
E
Öğrenci İşleri
Personeli
Yönetim Kurulu kararı Sağlık Kültür ve
öğrenci İşleri Daire Başkanlık-larına,
bölümüne ve öğrenciye bildirilir.
Yönetim Kurulu kararını ilgili birim ve
kişilere bildirmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
İşlemler sonucu evrakların
birer sureti standart dosya
düzenine göre dosyalanır.
İşlemler sonucu evrakların birer
suretini standart dosya düzenine
göre dosyalamak
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
DERS MUAFİYETİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Öğrenci işleri
personeli
Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu
derslerden muafiyetine ilişkin dilekçesini
transkript ve ders içerikleri ile birlikte Bölüm
Başkanlıklarına verir.
Öğrencinin kayıt dondurmasına ilişkin
dilekçesini almak
Öğrenci işleri
personeli
Bölüm Başkanlığı öğrencinin başvurusunu
değerlendirilmesini sağlar.
Öğrencinin daha önca kayıt
dondurup dondurmadığını incelemek
Bölüm Başkanlığınca hazırlanan intibak
formu yazı ekinde Dekanlığa sunulur.
Öğrenci işleri
personeli
Kaydının dondurulmayacağını
öğrenciye bildirmek
Bölüm Başkanlıklarından alınan intibak
formları incelenerek Yönetim Kurulunun
gündemine alınır.
Öğrenci işleri
personeli
Öğrenci işleri
personeli
Öğrenci İşleri
Personeli
E
Yönetim Kurulunca
muafiyeti uygun
bulunmayan ders
var mı?
Karar öğrenciye
bildirilmek üzere
ilgili Bölüme
gönderilir.
H
Yönetim Kurulu kararı
ÖİDBşk.lığına, bölümüne ve
öğrenciye bildirilir.
İşlemler sonucu evrakların
birer sureti standart dosya
düzenine göre dosyalanır.
Mevzuat
Öğrencinin dilekçesini Yönetim
Kuruluna sunmak
Yönetim kurulunun kararını ilgili
öğrencilere ve birimlere bildirmek
Yönetim Kurulu kararını ilgili birim ve
kişilere bildirmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
AKADEMİK ÖĞRENCİ DANIŞMAN ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
Öğrenci İşleri
Personeli
Bölüm Başkanlıklarından danışman
önerileri alınır.
Öğrenci İşleri
Personeli
Bölüm Başkanlıklarının önerileri Dekanlık
Makamına sunulur.
Bölüm Başkanlıklarından yazılı
danışman önerilerini almak.
Bölümlerden alınan danışman
önerilerini makama sunmak.
Dekanlık Makamının
kararı olumlu mu?
E
Öğrenci İşleri
Personeli
İlgili Danışmana yazı ile bildirilir.
Danışman adı öğrenciler
için ilan edilir.
H
Yeni danışman önerisi için
bölüm başkınlığına yazılır
Danışman atamaları ile ilgili
önerileri Bölüme bildirmek.
Mevzuat
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Eğitim Öğretim
Sınav Komisyonu
Eğitim - Öğretim ve Sınav Komisyonu tarafından, ders kayıtları başlamadan
en az bir hafta önce haftalık ders programı hazırlanarak öğrenci işleri birimine
teslim edilir.
Öğrenci İşleri
Personeli
Hazırlanan ders programı yazı ile Bölüm Başkanlıklarına bildirilir. Fakültemiz
web sayfasında ve öğrenci panolarında ilan edilir
Öğrenci Danışmanı
Olabilecek muhtemel çakışmalar öğrencinin, dersi veren öğretim üyesinin
oluru ve danışmanın onayına dayanan başvuruları dikkate alınarak
giderilmeye çalışılır. Yapılan değişiklikler aynı yolla duyurulur.
Öğrenci İşleri
Personeli
Son şekli verilen haftalık ders programının
onaylı sureti ekders ödemeleri için
Tahakkuk Servisine verilir.
Mevzuat
Öğrenci belirtilen süre içerisinde
otomasyonda şifresi ile ders kaydını
yapar.
Haftalık ders programını yazı ile
Bölüm Başkanlıklarına bildirmek,
web sayfasında yayınlamak.
Ders çakışmalarını dersi veren
öğretim üyesi ve danışmanın onayı
ile Öğrenci İşleri birimine yazı ile
bildirmek.
Ders programını ek ders ödemeleri
için tahakkuk birimine göndermek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
DERS KAYDI İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde dönem harcını
yatırdıklarında ders kaydı için otomasyon sistemi açılır.
Öğrenci
Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içerisinde otomasyondan o
dönem alacağı dersleri seçerek geçici kaydını yapar.
Öğrenci belirtilen süre içerisinde
otomasyonda şifresi ile ders kaydını
yapar.
Öğrencinin seçtiği
derslerden ilk kez
aldıkları 40 ders saati
sınırını aştı mı?
H
Öğrenci Akademik
Danışmanı
Öğrenci İşleri
Personeli
E
Öğrenci danışmanına başvurarak yaptığı
kaydı kontrol ettirir. Kaydı kontrol eden
danışman sistemi onaylayarak kendisi,
öğrenci ve kurum için 3 suret çıktı alır.
Mevzuat
Danışman tarafından
Öncelikle alt sınıfın dersleri
kayıtlanmak şartıyla 40
ders saati aşan dersler
silinir. Daha önce devam
şartı yerine getirilen
derslere sınırsız kayıt
yapılabilir
Akademik takvimde belirtilen ders kayıt
tarihleri sonunda Bölüm Başkanlıklarından
toplu halde gelen ders kayıt formları
öğrencilerin dosyalarına takılır.
İlk kez alınan dersler 40 ders saati
aşmıyor ise danışman ders kayıt
formlarında 3 suret çıkararak
Öğrenci İşleri birimine gönderir
Ders kayıt formları öğrenci
dosyalarına takılır.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
ARASINAV PROGRAMI İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Eğitim Öğretim
Sınav Komisyonu
Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde arasınav
programı düzenlenir ve duyuru için öğrenci işleri birimine
teslim edilir
Arasınav programını düzenlenir ve
Öğrenci İşleri birimine teslim eder.
Öğrenci İşleri
Personeli
Alınan sınav proramı yazı ile Bölüm Başkanlıklarına
duyurulur, ayrıca Fakültemiz web sayfasında ve panolarda
ilan edilir
Öğrenci İşleri birimi ara sınav
programlarını panolarda ve web
sayfasında öğrenciye duyurur.
Öğrenci İşleri
Personeli
Bölüm Başkanlıklarından
sınavlarda gözetmenlik yapacak
öğretim elemanlarının isimleri
istenir ve kontrol edilir. Bütün
dersler için yeterince
görevlendirme yapılmışsa dersi
veren öğretim üyelerine bildirilir.
Mazeretleri nedeniyle arasınavlara
giremedikleri gerekçesiyle başvuran
öğrenci var ise Yönetmelik gereği süresi
içerisinde mazeretlerine ilişkin
dilekçeleri alınır
Dilekçeler ekindeki mazeretleri Yönetmeliğe göre incelenerek
Yönetim Kuruluna sunulur
Fakülte Sekreteri
Sınavlara mazeretleri nedeniyle
giremeyen öğrencilerin dilekçeleri
alınır.
Dilekçeler Fakülte Yönetim Kuruluna
sunulur.
Y.K.K. Olumlu mu?
H
E
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrenci İşleri
Personeli
Mevzuat
İlan yoluyla
öğrencilere
duyurulur
Olumsuz dilekçeler ilan yolu ile
duyurulur.
Komisyon tarafından hazırlanan
mazeret sınav programı ilgili öğretim
üyelerine ve ilan yoluyla öğrencilere
duyurulur
Öğrencilerin mazeret sınavına
alınmaları sağlanır
Mazeret sınavları panolarda
öğrenciye ilan edilir ve Bölümlere
yazı ile gönderilir.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI İŞ AKIŞ ÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Eğitim Öğretim
Komisyonu
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrenci İşleri
Personeli
Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde yarıyıl sonu sınav programı
düzenlenir ve duyuru için öğrenci işleri birimine teslim edilir
Alınan sınav programı yazı ile Bölüm Başkanlıklarına duyurulur. Ayrıca
Fakültemiz web sayfasında ve panolarda öğrenciye ilan edilir
Bölüm Başkanlıklarından Yarıyıl sonu
sınavına girebilme koşulunu (Devam)
yerine getirmeyen öğrencilerin listesi
istenir
Öğrenci İşleri
Personeli
Bölüm Başkanlıklarından sınavlarda
gözetmenlik yapacak öğretim
elemanlarının isimleri istenir ve kontrol
edilir. Bütn dersler için yeterince
görevlendirme yapılmışsa dersi veren
öğretim üyelerine bildirilir.
Akademik takvime göre yarıyılsonu
sınav programı hazırlamak ve
öğrenci işleri birimine teslim etmek.
Sınav programını panolarda ve web
sayfasında yayınlamak.
Bölüm Başkanlarından yazı ile
devam zorunluluğu listesi ve sınavda
görev alacak öğretim elemanlarının
ve gözetmenlerinin listesini istemek.
Listeleri panolarda ilan etmek.
Listeler öğrenci panolarında ilan edilir
E
Yarıyıl sonu sınavına girebilme
koşuılunu (Devam) yerine
getiremeyen öğrenci var mı?
H
Öğrenci İşleri
Personeli
Sınava giremeyen öğrencileri
duyurmak.
Sınava giremeyeceği ilan
yoluyla öğrenciye duyurulur
H
Öğrenci bütünleme
sınavına alınır
Mevzuat
Öğrenci Yarıyıl sonu sınavında
başarılı mı?
E
Öğrenci bir sonraki
döneme ders kaydı
yaptırır
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Önlisans ve
Lisans EğitimÖğretim Sınav
Yönetmeliği
Başla
Eğitim Öğretim
Sınav Komisyonu
Öğrenci İşleri
Personeli
Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde bütünleme sınav programı
düzenlenir ve duyuru için öğrenci işleri birimine teslim edilir
Alınan sınav programı derhal yazı ile Bölüm Başkanlıklarına duyurulur.
Ayrıca Fakültemiz web sayfasında ve panolarda
öğrenciler için ilan edilir
Yarıyıl sonu sınavında başarılı
olamayan öğrenciler bütünleme sınavına
alınır
Bütünleme sınav programını
düzenlenir ve Öğrenci İşleri birimine
teslim eder.
Öğrenci İşleri birimi arasınav
programlarını panolarda ve web
sayfasında öğrenciye duyurur.
Bölüm Başkanlıklarından sınavlarda
gözetmenlik yapacak öğretim
elemanlarının isimleri istenir ve kontrol
edilir. Bütn dersler için yeterince
görevlendirme yapılmışsa dersi veren
öğretim üyelerine bildirilir.
Bütünleme sınavı
sonucunda öğrenci başarılı
mı?
H
E
B
Öğrenci İşleri
Personeli
Bir sonraki yıl başarısız
olduğu dersleri tekrar eder
Mevzuat
Öğrenci bir sonraki
döneme ders kaydı yaptırır
Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar
alır.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
STAJ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
STAJ İşlemleri
Staj Yönergesi
30 Günlük Staj
Dekan
Dekan tarafından Fakülte Staj Amiri
görevlendirilir
Staj yönergesinin 14. maddesi
gereği Bölüm Başkanları trafından
bölüm staj sorumluları
görevlendirilir
Dekan Fakülte Staj Amirini belirler
Bölüm Başkanı
Staj Komisyonu tarafından staja
başlama tarihleri belirlenir ve ilgili
Bölüm Başkanlıklarına yazı ile
bildirilir.
Staj dersine kayıt yaptıran
öğrencilerin listesi bölüm staj
sorumluları ve fakülte staj amirine
yazı ile bildirilir
Bölüm Başkanları, Bölüm Staj
Sorumlularını belirler.
E
Bölüm Staj
Sorumlusu
H
Öğrencinin staj yapacağı
kurum ve kuruluş bölüm
staj sorumlusu tarafından
uygun bulundu mu?
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrenci yeni bir staj
yeri için
yönlendirilir
E
Öğrenci İşleri
Personeli
Tahakkuk
Personeli
Staj Komisyonu
Öğrencinin
yeni staj yeri
uygun mu?
Yönetim Kurulunda belirlenen staj
tarihleri yazı ile Bölüm Başkanlarına
bildirilir.
H
Staj iptal edilir
Hazırlanan staj formları
onaylatılmak üzere kayda alınır ve
öğrenciye teslim edilir.
Zorunlu staj formu
hazırlanarak staj yapacağı
kuruma onaylatmak üzere
öğrenciye teslim edilir
Onaylanan zorunlu staj
formu SGK girişi için
Tahakkuk Birimine
gönderilir
Öğrencinin staj
belgesi ve yönerge
staj yapacağı
kuruma gönderilir
Öğrenci bölüm staj
komisyonu
tarafından
gerekirse sözlü
sınava alınır
E
Öğrenci stajını tekrar
eder. (Staj Yönergesi
Madde 21)
Staj
sınavında
başarılı mı?
Bölüm staj sorumluları staj için kayıt
yaptıran öğrencileri Fakülte staj
amirine yazı ile bildirir.
E
Staj sonunda staj
yapılan yerler
tarafından
düzenlenen staj
belgeleri bölüm staj
sorumlusuna
gönderilir
Yapılan staj bölüm
staj sorumlusu
tarafından yönergeye
uygun bulundu mu?
H
Stajyer öğrencinin SGK girişi
yapıldıktan sonra staj belgesi staj
yapacağı kuruma gönderilir.
Stajını tamamlayan öğrenci staj
komisyonu tarafından gerekirse
sözlü sınava alınır. Stajı yönergeye
uygun bulunmayan öğrenci stajını
tekrar eder
Staj değerlendirme komisyonunca
hazırlanan listeler Dekanlığa
gönderilir
H
Staj Komisyonu
Ek staj yaptırılır.
Bölüm staj amirlerinden gelen
staj notları incelenerek fakülte
staj amiri tarafından öğrenci
işlerine teslim edilir
Stay sonunda başarılı olamayan
öğrenci ek staj yapar.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
BÜ Öğrenci
Konseyi
Yönergesi
Başla
Dekanlık Makamı
Öğrenci konseyi yönergesi gereği Rektörlük Makamı
tarafından bildirilen seçim takvimine göre seçim ve sandık
kurulu oluşturulur
Dekanlık Makamınca seçim ve
sandık kurulu oluşturmak.
Bölüm - Program temsilci seçimi
Seçim Kurulu
Seçmen listeleri hazırlanıp ilan edilir
Seçmen listelerini panolarda ilan
etmek.
Seçim Kurulu
Seçim takvimine göre aday başvuruları
alınır
Başvuruda bulunan adayların
dilekçelerini kabul etmek.
Adaylar yönergede
belirtilen şartları
taşıyor mu?
Başvuruda bulunan adayların
yönergeye göre şartları taşıyıp
taşımadıklarını kontrol etmek.
Öğrenci İşleri
Personeli
E
Sandık Kurulu
Adaylığının uygun
olmadığı ilgili öğrenciye
bildirilir
1. turda yeterli
katılım (%60)
sağlandı mı?
E
E
H
E
Seçim Kurulu
Bölüm ve program temsilcileri
arasından fakülte temsilciliği
için aday başvuruları alınır
Adaylar arasında
fakülte temsilcisi
seçimi yapılır
Tüm program ve
sınıflarda
temsilci seçildi
mi?
2. turda katılım sağlanmış ise 3.
turda katılıma göre sınav yapmak.
3. turda seçime katılan hazirun
listesindeki imzalara göre
belirlenir
Sandık kurulu seçim sonunda oy
sayımı yapar ve tutanakla seçim
kuruluna gönderir.
Sandık kurulu oy pusulaları ve tutanağı
seçim kuruluna gönderilir
Sandık Kurulu
Uygun olmayan adaylara durumunu
bildirip, takvime göre seçimi
yapmak.
Katılım sağlanmış ise 2. tura
geçmek.
H
2. turda yeterli
katılım (%50)
sağlandı mı?
Sandık Kurulu
Öğrenci İşleri
Personeli
H
Aday listeleri ilan edilir, takvime
göre seçim yapılır
Sandık Kurulu
Mevzuat
H
Herhangi bir nedenle seçimlerde
sonuç alınamayan bölüm program için temsilci seçilmemiş
olur (Yönerge madde 6)
Seçim sonucu fakültemizi
üniversite öğrenci konseyinde
temsil etmek üzere Rektörlük
Makamına yazı ile bildirilir
Seçim Kurulu Fakülte Temsilciliği için
Bölüm Temsilciliklerini kazanan
adaylar arasından başvuruda
bulunan adaylar arasından tekrar
seçim yapmak.
En çok oy alan Fakülte Temsilcisi
olur ve Rektörlük Makamına yazı ile
bildirmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği
Başla
Dekanlık Makamı
Disiplin suçu işleyen öğrenci hakkında Dekanlık
Makamınca verilen onay ile soruşturmacı tayin edilir
Dekanlık Makamının onayı ile
soruşturmacı tayin etmek.
Soruşturmacı
Soruşturmaya konu, bilgi ve belgeler
soruşturmacıya yazı ile gönderilir
Bilgi ve belgeleri soruşturmacı
yazışma ile ilgili birimlerden
istemek.
Öğrenci İşleri
Personeli
Soruşturmacı tarafından yapılması istenilen
duyurular ilgili öğrencilere ulaştırılır
Panolarda ilan edilerek ilgili
öğrencilere duyuruları yapmak.
Soruşturmacı
Soruşturmacı tarafından hazırlanan dosya Dekanlık
Makamına sunulur
Soruşturma sonunda önerilen cezayı
Dekanlık Makamına bildirmek.
Dekanlık Makamı
Önerilen ceza
disiplin amirinin
yetkisinde mi?
Önerilen ceza disiplin amirinin yetki
sınırları içinde ise kararı vermek.
E
Öğrenci İşleri
Personeli
Verilen cezayı ilgili kurumlara yazı
ile bildirmek.
Önerilen ceza disiplin amirinin yetki
sınırları içinde ise kararı vermek.
Disiplin kuruluna havale
edilir.
E
Öğrenci İşleri
Personeli
H
Ceza yönetmeliğinin 31.
Maddesi gereği ilgili kişi ve
kurumlara bildirilir
Dekanlık Makamı
Ceza yönetmeliğinin 31.
Maddesi gereği ilgili kişi ve
kurumlara bildirilir.
Mevzuat
Disiplin kurulu
önerilen cezayı
onayladı mı?
H
İlgili öğrenciye bildirilir
Öğrenciye ve ilgili kurumlara yazı ile
bildirmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
ÖĞRENCİ BURSLARI İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Başla
Öğrenci İşleri
Personeli
Öğrenci İşleri
Personeli
Burs Komisyonu
Öğrenci İşleri
Personeli
KYK , TEV vb. vakıflardan öğrencilere verilecek
burslar ilan yoluyla duyurulur.
Burs başvurusu formlarını dolduran
öğrenciler burs yönetmeliğinin 9. maddesine
göre incelenmek üzere kabul edilir.
Dekanlık Makamınca görevlendirilen burs
komisyonu başvuru formlarını inceleyerek
burs almaları uygun görülen öğrencilerin
listesini tutanak altına alır.
Burs alması uygun örülen
öğrencilerin listesi Rektörlük
Makamına yazı ile bildirilir.
Mevzuat
KYK Burs
Yönetmeliği
Panolarda öğrenciye ilan etmek.
Yönergenin 9. maddesine göre
şartları uygun olanları incelemek ve
kabul etmek.
Burs başvurusu şartlarına uygun
olanlar içinden seçilerek tutanak
altına almak.
Rektörlük Makamına yazı ile
sunmak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İDARİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ
BASKI FOTOKOPİ VE POSTA BİRİMİ İŞ AKIŞI
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
657 Sayılı
Kanun
Baskı
Baskı Fotokopi
Personeli
Yayınların
Baskı İşleri
Diğer Baskı İşleri
Baskısı yapılacak Dergi
veya Ders Kitabının
orjinali teslim alınır.
Baskısı
yapılacak
materyal
soru mu?
H
Basım adedi kadar kopya
çoğaltılır.
Baskı Fotokopi
Personeli
Mevzuat
Baskısı yapılacak dergi ve ders kitabı
ilgili personel tarafından orjinalleri
teslim alınarak baskı işlemi
gerçekleştirilir.
E
İstenilen sayıda
çoğaltılarak ilgili
birime teslim edilir.
Çoğaltılan dergi veya ders
kitabının harmanlaması
yapılarak ciltlemeye hazır
hale getirilir
Baskısı yapılan dergi veya kitap
harmanlanarak ciltlenmeye hazır
hale getirilir.
Sorular
Fakültemiz
de verilen
derslerle mi
ilgili?
H
E
Baskı Fotokopi
Personeli
Ciltleme için zimmetle
matbaaya teslim edilir.
Baskı Fotokopi
Personeli
Baskısı yapılan Dergi veya
Ders Kitabının orjinali
yazarına veya Yayın
Kuruluna teslim edilir.
İstenilen sayıda
çoğaltılarak orjinali ve
masteri ile birlikte
sorumlusuna teslim
edilir.
Teslim alınan dergi ve kitabın orjinali
ilgiliye teslim edilir, istenilen sayıda
coğaltılan soruların orjinalleri
sorumlularına verilir.
Baskı Fotokopi
Personeli
Ciltleme işlemleri
tamamlanan dergi ve ders
kitapları teslim alınarak
teslim edilir.
Baskı için soru getiren
öğretim elemanının
göreceği şekilde
makinenin hafızası silinir
Matbaadan teslim alınan dergi ve
kitaplar teslim edilir. Basılan sorular
ise makinanın hafızasından silinir.
Diğer birimlere verilen
derlerin sorularının
baskısı yapılmaz
Ciltlenecek dergi ve kitap matbaaya
zimmetle teslim edilir.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İDARİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLER
ARŞİV BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Devlet Arşiv
Hizmetleri
Hakkında
Yönetmelik
Başla
Birimlerde işlemi tamamlanan evrakların birer
sureti ekleri ile birlikte Standart Dosya düzenine
göre ilgili dosyasında dosyalanır.
İlgili Birim
Personeli
İlgili Birim
Personeli
Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme,
birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi
devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde
bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi
tutulur.
İlgili Birim
Personeli
Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek
malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin
özelliklerine göre hazırlanır.
İlgili Birim
Personeli
Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine
devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir.
Md. 12
İlgili Birim
Personeli
Arşivlenecek evraklarda gizlilik
arzeden
var mı?
E
İşlemi tamamlanan evrakların birer
suretini ekleri ile birlikte Standart
Dosya düzenine göre ilgili dosyasında
dosyalamak.
Önceki yıla ait arşivlik malzemeyi,
İşlemi tamamlananlar, işlemi devam
edenler ve işlemi tamamlanmış
olmasına karşılık elde
bulundurulması gerekli olanlar
şeklinde ayırmak.
Ayırım sonucu, birim arşivine
devredilecek malzemenin uygunluk
kontrolünü yapmak.
H
İlgili Birim
Personeli
Arşiv Memuru
Mevzuat
Dosya gömleğinin sağ üst
köşesine kırmızı ıstampa
mürekkebi ile "GİZLİ" damgası
vurulur.
"GİZLİ" özelliği olan dosyalara damga
vurmak.
İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış
ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri
giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim
yılının ilk üç
ayı içerisinde arşive devredilir.
İlgili birimlerce, her türlü işlemi
tamamlanmış ve uygunluk kontrolü
yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik
malzemeleri arşive kabul etmek.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SORUŞTURMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
657 Sayılı Kanun
Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği
Başla
Dekan tarafından açılan
soruşturmalarda, soruşturma onayı
hazırlanarak varsa ek ve delilleri ile
birlikte tayin edilen soruşturmacıya
zimmetle tebliğ edilir.
Soruşturma Birim
Personeli
Soruşturma onayını hazırlayarak
onaya sunmak ve soruşturmacıya
tebliğ etmek
Soruşturulan
Personel mi?
Öğrenci mi?
Öğrenci
Personel
Soruşturmacı
yasal süre (2 Ay)
içerisinde soruşturmayı
sonuçlandırdı mı?
Soruşturmacı
H
Soruşturma işlemini yapmak
E
Soruşturmacı ek süre
talebinde bulunur.
H
Ceza önerildi
mi?
E
Soruşturma Birim
Personeli
Önerilen
ceza disiplin amirinin
yetkisinde mi?
E
Soruşturma Birim
Personeli
Sonuç ilgiliye yazılı
olarak bildirilir ve
dosya kapatılır.
H
Dosya disiplin amiri tarafından
Disiplin Kuruluna gönderilir.
Soruşturulanın son
savunması istenir.
Son savunmasını süresi
içerisinde yaptı mı?
Soruşturma Birim
Personeli
H
E
H
Sonuç, Makamın onayı ile ilgiliye
yazılı olarak bildirilir ve dosya
kapatılır.
Takdir edilen ceza mevzuata
göre ilgili kişi/birim ve
kurumlara bildirilir.
Disiplin Amiri tarafından istenen son
savunma talebini soruşturulana
yazılı olarak bildirmek.
Disiplin Kurulu Başkanı
tarafından kurul üyelerinden
biri raportör olarak
görevlendirilir..
E
Disiplin amiri
tarafından her-hangi
bir ceza takdir edildi
mi?
Makamın onayını ilgililere yazılı
olarak bildirmek.
Savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır.
Raportörün açıklamaları
sonucunda dosya kurul
tarafından değerlendirilerek karar
halinde yazılmak üzere kurullar
kalemine gönderilir.
Yazı işleri tarafından yazılan karar
gereği için Soruşturma Birimine
gönderilir..
Yazı İşleri tarafından kararların
yazılması. Soruşturma birimi
tarafından mevzuata göre tebligat
yazışmalarının yapılması.
Yükseköğretim
Kurumları Yönetici,
Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin
Yönetmeliği
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
GÜNDEMİNİN HAZIRLANMASI VE KARARLARIN YAZIM İŞLERİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Başla
657 Sayılı Kanun
Dekan tarafından havale edilen
yazılardan Kurulların gündemi
belirlenir.
Personel İşleri
Birim Personeli
Belirlenen gündem toplantı tarihi ve
saati belirtilerek yazılı olarak
üyelere tebliğ edilir.
Bölüm Başkanlığına verilen dilekçeyi
kayda almak ve Bölüm Başkanının
onayı ile Dekanlık Makamına
sunmak.
Fakülte Sekreteri
Toplantı tarihinde toplanan Fakülte
kurulu veya Yönetim Kurulu,
gündemdeki konuları görüşür ve
alınan kararlar raportör Fakülte
Sekreteri tarafından not edilerek
yazılmak üzere ilgili personele verilir..
Kurullarda raportörlük yapmak.
Personel İşleri
Birim Personeli
Kurullarda alınan kararları bilgisayar
ortamında yazmak, kontrol için
Fakülte Sekreteri ve Dekan Yrd.
Sunmak.
İlgili personel tarafından yazılan
kararlar, kontrol edilmek üzere Fakülte
Sekreteri ve Dekan Yardımcısına
sunulur.
Düzeltilmek
üzere ilgili
personele iade
edilir.
Yazılan kararlar
Fakülte Sekreteri ve Dekan
Yardımcısı tarafından kontrol
edilerek onaylandı mı?
H
E
Personel İşleri
Birim Personeli
Alınan kararlar uygulanmak ve gereği
yapılmak üzere ilgili kişilere, birimlere
verilir veya ilgili makamlara yazılır.
Kurullarda alınan kararları, gereği
yapılmak üzere ilgili birimlere ve
makamlara yazılı olarak bildirmek.
Personel İşleri
Birim Personeli
Karar defterine yapıştırılır ve
asılları ilgili dosyasında arşivlenir.
Karar defterine yapıştırmak, ilgili
dosyasına dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULUNUN OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Başla
Üniversitelerde
Akademik Teşkilat
Yönetmeliği
Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanları ile
Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri
3, Doçentlerin kendi aralarından
seçecekleri 2, Yardımcı Doçentlerin kendi
aralarından seçecekleri 1 öğretim
üyesinden oluşur.
Yazı İşleri Personeli
Fakülte Kuruluna üye seçimi öğretim
üyelerine (Prof.,Doç.,Yrd.Doç. ayrı ayrı)
yazılı olarak bildirilerek seçim için davet
edilirler.
Üye seçimini yazılı olarak ilgili
öğretim üyelerine bildirmek
Fakülte Sekreteri
Seçim için davet edilen öğretim üyeleri
arasında yoklama yapılarak katılım tutanağı
imzalatılır.
Dekan
Adaylar belirlenerek ilan edilir.
Adayları belirleyerek ilan etmek
Fakülte Sekreteri
Oy pusulaları dağıtılır ve tekrar toplanarak
oylama işlemi tamamlanır.
Oy pusulalarının dağıtımını yapmak
ve sayım sonrası tutanakların
hazırlanmasını sağlamak
Dekanlık
Oyların sayımı sonucunda en fazla oyu alan
aday/adayların 3 yıl süreyle
kurul üyeliğine seçildikleri ilan edilir
Seçilen adayları ilan etmek
Yazı işleri Personeli
Kurul üyeliğine seçilen
adaylar Fakülte
birimlerine ve İlgililere
yazı ile bildirilir.
Seçilen adayları birimlere duyurmak
Toplantı tutanağını hazırlayarak
imzalatmak
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Mevzuat
2547 Sayılı Kanun
Üniversitelerde
Akademik Teşkilat
Yönetmeliği
Başla
Dekan
Yönetim Kuruluna üye seçimi için Fakülte
Kurulu toplantıya davet edilir.
Yazı İşleri Personeli
Oluşturulan gündem toplantı tarihi, saati
ve yeri belirtilerek yazılı olarak imza
karşılığı kurul üyelerine tebliğ edilir.
Kurulun gündemini belirlemek
Dekan tarafından belirlenen kurul
gündemini yazarak üyelere tebliğ
etmek
Toplantıya katılan üyelere toplantı katılım
tutanağı imzalatılır.
Fakülte Sekreteri
E
H
Toplantı katılım tutanağını
imzalatmak
Toplantı
için yeterli
çoğunluk
sağlandı mı?
Gündemin
onaylanmasına geçilir.
Toplantı başka bir tarihe
ertelenir.
E
Kurul Üyeleri
Gündemin
tüm maddeleri
kabul edildi mi?
H
Gündemdeki maddeler
sırasıyla görüşülmeye başlanır.
Kabul edilmeyen maddeler
gündemden çıkarılır.
Yönetim Kuruluna seçilecek
üyelikler (Prof.,Doç.,Yrd.Doç.)
için adaylar ayrı ayrı
belirlenerek ilan edilir.
Oy pusulaları dağıtılarak
oylama işlemi tamamlanır
Kurul gündemini görüşmek
Fakülte Sekreteri
Oyların sayımı sonucunda en
fazla oyu alan aday/adayların 3 yıl
süreyle kurul üyeliğine seçildikleri
ilan edilir.
Oy pusulalarının dağıtımını yapmak
Yazı İşleri Personeli
Karar yazılmak üzere yazı
işlerine verilir., yazılan karar
Bölümlere ve ilgili kişiye
bildirilir
Kurulun kararını yazarak duyurmak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME ve KALİTE KONTROL BİRİMİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Başla
Birimlerden gelen stratejik planlar
Kalite Güvence Birim Başkanlığına
(KGB) sevk edilerek Fakültenin amaç
ve hedeflerine uygunluğunun kontrol
edilmesi sağlanır.
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Kalite Güvence
Birimi
5018 Sayılı Kanun
Dekanlık birimlerinden, stratejik planlarının
hazırlanarak gönderilmesi yazılı olarak
istenir.
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Sunulan Stratejik
Plan KGB
tarafından uygun
bulundu mu?
H
Kamu İdarelerinde
Stratejik
Bağlı Bölümlere Stratejik Planlarını Planlamaya İlişkin
hazırlamalarına ilişkin yazıları yazmak
Usul ve Esaslar
Hakkında
Yönetmelik
Bölümlerden gelen stratejik planları
toplayarak Kalite Güvence Birimine
sunmak
Hazırlanan Stratejik Planları
inceleyerek Fakültenin amaç ve
hedeflerine uygunluğunu kontrol
etmek
E
Kalite Güvence
Birimi
Fakültenin Stratejik Planı oluşturularak
makama sunulur
Dekanlık Makamı
Sunulan Stratejik
Plan makam
tarafından kabul
edildi mi?
H
Mevzuat
Bölümlerden gelen stratejik
Planlardan Fakültenin Stratejik
Planını hazırlamak.
E
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Üniversitenin Stratejik Planının
oluşturulmasında
değerlendirilmek üzere Rektörlük
Makamına sunulur.
Kalite Güvence Birimi tarafından
hazırlanan Fakülte Stratejik Planını
bir üt yazıyla Rektörlük Mkamına
sunmak
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
İşlemler sonucu Stratejik Planın
bir örneği ilgili belgelerle birlikte
standart dosya düzenine göre
dosyalanır
İşlemler sonucu evrakların birer
suretini standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME ve KALİTE KONTROL BİRİMİ
ELEKTRONİK DUYURULAR İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
İş Akış Süreci
Resmî Yazışmalarda
Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
Başla
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Rektörlük Makamı ve çeşitli kurum ve
kuruluşlardan gelen evraklarda Dekanlık
Makamı tarafından elektronik posta yoluyla
duyurulması uygun görülenler tasnif edilir.
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Elektronik posta yoluyla duyurulması
istenen yazı ve belgeler tarayıcıda
taranarak bilgisayar ortamına alınır.
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Elektronik posta yoluyla duyurulması
istenen evrakları tasnif etmek
Evrak ve eklerini tarayıcıda tarayarak
bilgisayar ortamına aktarmak.
Personelin daha önce kaydedilmiş
olan elektronik posta adreslerine
toplu olarak gönderilir.
Elektronik olarak
duyurulan evraklarda
cevaplandırılması
gereken var mı?
Mevzuat
Bilgisayar ortamına alınan evrakları
elektronik posta yoluyla göndermek
H
E
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Süresi beklenerek verilen cevaplara
göre evrakın gereği yapılmak üzere
ilgili birimlere gönderilir.
Elektronik ortamda alınan cevabi
bilgileri ilgili birimlere göndermek
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Duyurulan ve ilgili birimler
tarafından gereği yapılan evraklar
standart dosya planına göre ilgili
dosyalarında dosyalanır.
Evrakları standart dosya düzenine
göre dosyalamak.
BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME ve KALİTE KONTROL BİRİMİ
TANITIM HİZMETLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İnsan Kaynakları
İş Akış Süreci
Görev Yetki ve
Sorumluluklar
Resmî Yazışmalarda
Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
Başla
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Fakültenin tanıtımı için hazırlanacak broşür,
katalog ve posterler için birimlerden bilgi ve
materyaller istenir.
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Alınan bilgi ve materyaller derlenerek
"Tanıtım ve Organizasyon Birimine"
gönderilir.
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Tanıtım ve organizasyon birimi tarafından
hazırlanan ve son şekli verilen tanıtım
materyali, basım için matbaaya
gönderilmek üzere satınalma birimine
teslim edilir.
Mevzuat
Fakültenin tanıtımı için birimlerden
bilgiler istemek.
Birimlerden alınan tanıtım
materyallerini Tanıtım ve
Organizasyon birimine göndermek
Tanıtım ve Organizasyon birimi
tarafından hazırlanan çalışmayı
satınalma birimine göndermek
Tanıtım ve
Organizasyon
Birimi
Üniversitemizce organize edilen veya davet
edildiğimiz çeşitli tanıtım
organizasyonlarında, tahsis edilen
standlarda, hazırlanan bu tanıtım
materyalleri sergilenerek birimimizin
tanıtımı sağlanır.
Fakültenin tanıtımı ile ilgili poster,
broşür ve kataloglar ile stantların
hazırlanması,
Strateji Geliştirme
ve Kalite Birim
Personeli
Tanıtımda kullanılan tüm materyaller
daha sonra yapılacak etkinliklerde
kullanılmak üzere muhafaza altına alınır.
Elektronik ortamda alınan cevabi
bilgileri ilgili birimlere göndermek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 594 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content