close

Enter

Log in using OpenID

bazı farmasetik maddelerin aktif çamur biyokütlesi tarafından

embedDownload
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
B AZ I E ND Ü ST RİL E RD EN Ç IK AN AT I K Ç AM URL AR I N BO Y AR
M ADD E G İ D ER İM İND E AD S O R B AN O L AR AK KUL L AN IM INI N
*
İN CE L ENM E Sİ
Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As
an Adsorbent for the Dye Removal
Şeyda BARIŞIK
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Mesut BAŞIBÜYÜK
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
ÖZET
Bu çalışmada bazik boyar madde Astrazon Blue FGRL ve asidik boyar
madde Telon Red’in arıtımında Çatalan İçme Suyu Artıma Tesisi ve İsken Sugözü
Termik Santrali baca gazı atıksularının arıtımı sonucu ortaya çıkan atık çamurların
adsorban olarak kullanımı incelenmiştir. Temel adsorpsiyon çalışmaları her iki
boyar maddenin de atık çamurlar tarafından adsorplandığını göstermiştir. Yapılan
denge deneylerinden elde edilen sonuçlar Langmuir ve Freundlich izoterm
modellerine uygulanarak bu modellere ait sabitler elde edilmiştir. Bu çalışmalara ek
olarak kinetik çalışmalarda gerçekleştirilmiş olup elde edilen sonuçlar her iki boyar
madde ve çamur sistemine en iyi yalancı ikinci dereceden kinetik modelinin uyum
sağladığını göstermiştir. Ayrıca her iki boya-çamur sisteminin Gibbs serbest enerji
değerleri de hesaplanmış ve negatif değerler bulunmuştur. Gibbs serbest
enerjisinin
negatif
değerlerde
bulunması
adsorpsiyonun
kendiliğinden
gerçekleştiğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre her iki çamurunda söz
konusu boyar maddelerin gideriminde adsorban olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Atık çamur, Boyar Madde, Adsorpsiyon, Kinetik
ABSTRACT
In this study the adsorption properties of two waste sludges from municipal
water treatment plant and coal fired power plant were investigated for the removal
of Astrazon Blue FGRL and Telon Red. Basic adsorption studies indicated that the
both dyes were adsorbed to some degree by each waste sludges. The results from
the equilibrium experiments have been applied to Langmuir and Freundlich
isotherm models and the constants of each model were derivated. Kinetics of the
adsorption of dye-sludge system were also examined and it was found that kinetics
of both adsorption processes were best described by pseudo-second order model.
The Gibbs free energies of both processes were also calculated and negative
values were found; indicating the spontaneity of the adsorption process. From the
findings, it can be concluded that both sludges can be used as adsorbent for he
removal of these two dyes.
Keywords:. Waste sludge, Dyes, adsorption, Kinetic Thesis
*Yüksek Lisans Tezi-M.Sc
177
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
Giriş
Su, tüm endüstrilerde kullanılan en yaygın çözücüdür. Bundan dolayı
içerisinde organik veya inorganik farklı sınıflardan ve özelliklerden çok çeşitli
kirleticilerin olması beklenir. Boyar maddeler, endüstrilerden -tekstil başta olmak
üzere- kaynaklanan atık su içerisinde arıtımı çok güç olan kalıcı kimyasal oksijen
ihtiyacının (KOİ) ana kaynağını teşkil ederek ileri arıtım ihtiyacını doğurur.
Endüstrilerin öngörüsü sonucu, üretilen ürünün kullanım sahasına bağlı olarak,
ürün yapısının dış etkilere karşı dirençli olması sağlanır. Boyar madde yapısı
değişik çevre koşullarına karşı (nem, bakteriyolojik etki, güneş ışığı gibi) ürünü
dayanıklı hale getirecek şekilde teşkil edilmiştir. Bu direnç aynı zamanda başka bir
problemi beraberinde getirerek, oluşan atık suda arıtım güçlüğüne neden olur. Elde
edilen atıksu karakteri sert ve kalıcı KOİ teşkil etmektedir. Endüstri kaynaklı
atıksuların arıtımında renk giderimi söz konusu olduğunda genelde standart
prosedürlü arıtım sistemleri (aerobik arıtım gibi) etkisiz veya yetersiz kalır. Bu tip
atıksularda renk giderimini sağlamak için farklı öneriler geliştirilmiştir. Bunlar
arasında ozon, ultrafiltrasyon, anaerobik biyoteknoloji, kimyasal indirgeme, doğal
adsorbanlar gibi bazı yöntemler yer almaktadır.
Bu yöntemler arasında en fazla rağbet edileni adsorpsiyon yöntemidir. Bu
uygulama için ise kullanılan başlıca maddeler toz veya granül aktif karbondur. Bazı
endüstriler yüksek su gereksinimi nedeniyle çok fazla atıksu üretir. Bunun
neticesinde adsorban madde kullanımındaki artış, arıtım maliyetlerini olumsuz
etkilemektedir. Olumsuz etkiyi azaltmak için maliyeti az veya geri dönüşüm ürünü
olan kil (Atun ve ark, 1998), atık arıtım çamuru (Fujita v.d, 1998), mısır sapı, arpa
kabuğu (Robinson v.d, 2001) gibi farklı adsorban arayışı devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Termik Santral Baca
Gazı Arıtma ünitesinden çıkan atık suyun arıtımında kullanılan koagülasyon
ünitesinden çıkan çamurların iki farklı boyar maddenin (Astrazon Blue FGRL ve
Telon Red AFG) giderimin de adsorban olarak kullanılabilirliğinin incelenmesidir.
Materyal ve Metot
Materyal
Bu çalışmada kullanılmış olan atık çamurlardan biri Adana Çatalan İçme
Suyu Arıtma Tesisinin çamur yoğunlaştırma ünitesinden, diğeri ise İsken Sugözü
Termik Santralinin Baca Gazı Arıtma işleminden sonra ortaya çıkan atıksuyun
arıtımında kullanılan koagülasyon ünitesinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan
boyar maddeler ise Ciba firmasından temin edilmiştir.
Metot
İçme Suyu Arıtma Tesisinden elde edilen atık çamurun askıda katı madde
ölçümleri standart metotlara uygun yapılmıştır. Boyar madde ölçümleri
spektrofotometrik (Chebios Optimum One UV-VIS) olarak daha önceden belirtilmiş
olan maksimum absorbans veren dalga boyları olan Astrazon Blue FGRL için 668
nm Telon Red AFG için 556 nm de yapılmıştır.
178
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
0
Adsorpsiyon deneyleri 20 C sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Yapılan
adsorpsiyon testleri İçme Suyu Arıtma Tesisinden alınan çamur için 1 litrelik
beherler içerisinde karıştırılarak konulan 50 mililitrelik boyar madde ve çamur
çözeltilerinin Jar testi cihazı ile sürekli karışım (50 rpm) sağlanması ile yapılmıştır.
Hazırlanan her bir karışım 100 ml olup, kullanılan çamurun katı madde
konsantrasyonu 1778 mg/L olarak hazırlanmıştır.
Termik Santralden alınan çamur kuru halde olduğu için adsorpsiyon
deneyleri 1 litrelik beherler içerisinde karıştırılarak konulan 1 gram kuru çamur ve
100 ml boyar madde çözeltileri karıştırılarak gerçekleştirilmiştir.
Langmuir ve Freundlich İzoterm sabitlerinin elde edilmesi amacıyla çeşitli
başlangıç boyar madde konsantrasyonları ( 50, 100, 200, 400 ve 800 mg/L)
uygulanmıştır. Temas süresi 160 dakikadır. İşlem sonrası kalan boyar madde
miktarı karışımın santrifüjlenerek (3000 rpm 10 dakika) duru fazın spektrofotometre
ile ölçülmesi ile bulunmuştur. Adsorpsiyon çalışmalarında Freundlich ve Langmuir
izotermlerine, kinetik modellere ve diğer matematiksel modellere olan uygunluk
2
analizleri en düşük kareler regresyonu metodu (R ) (lineer) uygulanmıştır. Sonuçlar
ise korelasyon katsayısı olarak gösterilmiştir.
Araştırma Bulguları
Adsorpsiyon İzotermleri
Yapılan analizler sonucunda her iki çamur içinde ilk 40 dakika içerisinde
dengeye tamamıyla ulaşıldığı görülmüştür. Yapılan denge deneylerinden elde
edilen değerler Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uygulanmıştır.
Langmuir izotermi; Tek tabakalı homojen adsorpsiyonu açıklamak için
kullanılmaktadır. Teori şu varsayımlar üzerinden hareketle geliştirilmiştir:
• Yüzeyde düzenli bir adsorpsiyon enerjisinin var olması,
• Maksimum adsorpsiyon durumunda yüzeyde çözünmüş moleküllerden oluşan
doygun bir tabaka oluşması,
• Yüzey düzleminde adsorbatlarda hareketlilik olmaması. Langmuir modelinin
lineerize edilmiş hali eşitlik 1 de verilmiştir.
a
Ce
1

 L
qe
K L  K L

C e

(1)
Burada; Ce: Adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan maddenin konsantrasyonu
(mg/L); qe: Birim adsorban üzerine adsorplanan madde miktarı(mg/gr);
KL: Adsorbatın adsorplanma kapasitene bağlı olan sabit (L/gr); aL: Adsorpsiyon
enerjisine bağlı olan sabit (L/mg); Qmax: Adsorbanın maksimum adsorplama
kapasitesi (mg/g). Ce/qe değerinin, Ce değerine göre değişimi grafiğe
dökülmesiyle ortaya çıkan doğrunun eğimi ve kesim noktası sırasıyla
aL
1
ve
KL
KL
sabitlerinin değerini verecektir. Burada
adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesini verecektir.
179
Qmax değeri (KL/aL)
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
Öte yandan Freundlich izotermi eşitlik 2 de verilmiştir.
1
qe  K F Ce n
(2)
Burada, Ce: Adsorpsiyon sonrasında çözeltide kalan maddenin konsantrasyonu
(mg/L); qe: Birim adsorban üzerinde adsorplanan madde miktarı (mg/g); KF ve n ise
sabitlerdir.
Freundlich izoterm denkleminde eşitliğin her iki tarafının da logaritması
alınarak doğrusal hale getirilir.
1
log qe  log K F  log Ce
n
(3)
Logqe’nin logCe’ye karşı değişimi grafiğe dökülmesiyle Kf ve n sabitleri
bulunur. Grafikten elde edilen doğrunun y eksenini kesim noktası logKf ’yi ve eğimi
de 1/n’i vermektedir. 1/n heterojenite faktörüdür ve 0–1 aralığında değerler alır.
Yüzey ne kadar heterojense, 1/n değeri o kadar sıfıra yakın olur. “n” değerinin
1’den büyük olarak bulunması adsorpsiyon işleminin elverişli olduğunu
göstermektedir (Chiou ve Li, 2002). Bu izotermin doğruluğu, heterojen adsorpsiyon
sistemlerinde Langmuir izotermine göre daha iyidir.
Her iki boyar madde ve çamur için elde edilen grafikler Şekil 1 ve 2 de
verilmiştir. Şekil 1-2 de verilen grafiklerden görüleceği üzere Çatalan İçme Suyu
Arıtma Tesisi atık çamuru-Telon Red boyar madde sisteminin Freundlich
İzotermine en iyi uyum sağladığı görülmüştür. (R=0,94). Langmuir izoterminde
adsropsiyon kapasitesi için bulunan negatif değerler izoterm modelinin
yetersizliğini göstermektedir. Grafiklerden elde edilen regresyon analizleri
sonucunda elde edilmiş Langmuir ve Freundlich modellerine ait sabitler ve
korelasyon katsayıları aşağıdaki Tablo1-2’de verilmiştir.
180
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
200
150
y = 0,1331x - 24,531
R2 = 0,1392
y = -0,0009x + 0,0942
R2 = 0,1528
100
50
Ce/qe
0
-50
0
100
-100
200
300
400
600
700
800
y = -0,0127x + 0,455
R2 = 0,9663
y = 0,0093x + 0,2486
R2 = 0,4442
-150
500
Ce (mg/L)
Şekil 1. Telon red ve astrazon blue FGRL’nin içme suyu arıtma tesisi çamuru ve
termik santral atık çamuru langmuir izoterm grafiği; х:içme suyu arıtma çamuru
telon red, ♦:içme suyu arıtma tesisi çamuru astrazon blue FGRL, ■:termik santral
atık çamuru telon red, ▲:termik santral çamuru astrazon blue FGRL
3,5
y = 1,2254x + 0,8884
R 2 = 0,8801
3
y = 2,5713x - 1,2141
R 2 = 0,8843
2,5
log qe 2
1,5
1
y = 0,6802x + 0,7494
R 2 = 0,8321
0,5
y = 0,5528x - 1,0494
R 2 = 0,4101
0
-0,5
0
1
2
log Ce
3
4
Şekil 2. Telon red ve astrazon blue FGRL’nin içme suyu arıtma tesisi çamuru ve
termik santral atık çamuru freundlich izoterm grafiği; х:içme suyu arıtma tesisi
çamuru astrazon blue FGRL, ▲:içme suyu arıtma tesisi çamuru telon red,
■:termik santral atık çamuru telon red, ♦:termik santral atık çamuru astrazon blue
FGRL
181
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
Adsorban
İçme Suyu Arıtma Tesisi
çamuru (bu çalışma)
Termik Santral Atık
çamuru (bu çalışma)
İçme Suyu Arıtma Tesisi
çamuru (bu çalışma)
Termik Santral Atık
çamuru (bu çalışma)
Boyar
Madde
A. Blue
FGRL
A. Blue
FGRL
KL
(L/g)
aL
( L/mg)
Qmax
(mg/g)
R
10,615
-0,009
-1179,444
0,390
-0,040
-0,005
7,537
0,373
T. Red
2,197
-0,027
-78,745
0,983
T. Red
4,022
0,037
0,0091
0,666
Tablo 1. Her iki çamur için langmuir katsayılarının karşılaştırılması
Adsorban
İçme Suyu Arıtma Tesisi
çamuru (bu çalışma)
Termik Santral Atık
çamuru (bu çalışma)
İçme Suyu Arıtma Tesisi
çamuru (bu çalışma)
Termik Santral Atık
çamuru (bu çalışma)
Boyar Madde
Kf
n
R
A. Blue FGRL
7,733
0,816
0,9381
A. Blue FGRL
0,0892
1,808
0,6403
T. Red
0,061
0,388
0,940
T. Red
5,615
1,470
0,912
Tablo 2. Her iki çamur için freundlich katsayılarının karşılaştırılması
Adsorpsiyon Kinetiği
Adsorpsiyon kinetiğinin irdelenmesi adsorpsiyon işleminin hızına etki eden
adsorpsiyon basamaklarının anlaşılması için önemli bir adımdır (Ho ve McKay,
1999). Adsorpsiyonun hızı birinci derece, ikinci derece ve yalancı ikinci dereceden
olabilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde hızın yalancı ikinci derece modele
uyduğu görülmüş olup diğer modeller incelenmemiştir. Yalancı ikinci derece model
eşitlik 4 de verlimiştir (Ho ve Mckay, 1999).
Yalancı ikinci dereceden hız denklemi
t  1  1
 t

qt  k 2,ad qeq 2  qeq


(4)
Burada;
qt: Herhangi bir zamanda adsorbe edilen madde miktarı (mg/g)
k2,ad: Yalancı ikinci dereceden adsorpsiyon hız sabiti (g/mg.dakika)
qeq: Hesaplanan, adsorbe edilen madde miktarı (mg/g)
t/qt değerlerinin t ye karşı ayrı ayrı grafiğe dökülmesiyle k 2,ad değerleri hesaplanır.
Yapılan hesaplamalara göre, Astrazon Blue FGRL’nin İçme Suyu Arıtma Tesisi
182
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
Atık çamuru (Tablo 3) ve Telon Red’in Termik Santral Atık çamuru (Tablo 4)
sistemlerinin yalancı ikinci dereceden hız katsayılarının deneysel ve teorik
değerleri hesaplanmıştır. Sonuçların her iki sistem için de yalancı ikinci dereceden
hız denklemine en iyi uyum sağladığı görülmüştür.
Başlangıç Boya
Konsantrasyonu (mg/L)
50
100
200
400
800
qe(cal)
qe(exp)
k2,ad
R
42,194
84,033
175,438
357,142
714,285
41,968
82,177
175,730
351,343
695,600
0,046
0,001
0,005
0,004
0,009
0,999
0,993
0,999
0,999
1
Tablo 3. Astrazon blue FGRL’nin içme suyu arıtma tesisi atık çamuru yalancı ikinci
dereceden hız katsayılarının (k 2,ad) (g/mg.dakika) deneysel ve teorik değerleri
Başlangıç Boya
Konsantrasyonu (mg/L)
50
100
200
400
800
qe(cal)
qe(exp)
k2,ad
R
4,847
10,030
19,762
37,593
76,923
4,794
9,866
19,612
37,542
76,671
0,128
0,023
0,023
0,060
0,338
0,999
0,994
0,999
0,999
1
Tablo 4. Telon red’in termik santral atık çamuru yalancı ikinci dereceden hız
katsayılarının (k2,ad) (g/mg.dakika) deneysel ve teorik değerleri
Adsorpsiyon Termodinamiği
Termodinamik
açıdan
adsorpsiyon
işlemini
incelemek
işlemin
uygulanabilirliği açısından önemlidir. İşlemin Gibbs serbest enerjisinin negatif
çıkması adsorpsiyonun kendiliğinden meydana gelmesini işaret etmektedir (Aksu
2002, Ho, 2003). Tablo 5.’de yapılan çalışma için Gibbs serbest enerji değerleri
verilmiştir.
Belirli bir sıcaklıkta yapılan adsorpsiyon işleminin Gibbs serbest enerjisini bulmak
için öncelikle denge sabiti olan Kc aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır
(Dakiky ve diğerleri, 2002; Nollet ve diğerleri, 2003; Aksu, 2002).
183
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
Kc=Ca/Ce
(5)
Burada;
KC: Denge Sabiti
Ca: Adsorban Birim Kütlesinde Tutulan Madde Miktarı (mg/L)
Ce: Çözeltide Kalan Madde Konsantrasyonu (mg/L)
Yukarıdaki denklem yardımı ile bulunan Kc’nin başlangıç boyar madde
konsantrasyonlarına karşı grafiğe dökülmesi ile bulunan (oluşan doğrunun kesim
noktası)
K c0 , denklemde yerine koyularak Gibbs serbest enerjisi bulunur.
G 0   RT ln K c
Burada,
(6)
K c0 termodinamik denge sabiti, R, gaz sabiti(J/molK), T sıcaklık (K)
İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık
çamuru
İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık
çamuru
Termik Santral Atık çamuru
0
0
Adsorbat
∆G (kj/mol)
T(Sıcaklık K)
Astrazon
Blue FGRL
-6,341
298
Telon Red
-1,2623
298
Telon Red
-9,780
298
Adsorban
Tablo 5. Gibbs serbest enerji değerleri
Sonuçlar
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
 Çalışmada kullanılan boyar maddelerin her iki çamur tarafından da
adsorbsiyon işleminin bulunan negatif değerlerden dolayı Langmuir modeline
uymadığı ancak Freundlich İzotermine uyduğu görülmüştür.
 Astrazon Blue ve Telon Red boyar maddesinin her iki çamur tarafından da
adsorpsiyonun hızları yalancı ikinci dereceden hız denklemine uyduğu
görülmüştür.
 Her iki boya ve çamur için yapılan termodinamik değerlendirmede negatif
Gibbs serbest enerjisi bulunmuş olup; bu sonuç boya-çamur adsorbsiyon
işleminin kendiliğinden olduğunu göstermektedir.
 Elde edilen bu veriler ışığında her iki çamurunda bu boyar maddeleri
adsorplayabilme kabiliyetinin olduğu görülmüştür.
184
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
Kaynaklar
AKSU, Z., 2002. ‘‘Determination of The Equilibrium, Kinetic and Thermodinamic
Parameters of The Batch Biosorption of Nickel (II) Ions Onto Chlorella
vulgaris’’ Process Biochemistry, 38:89-99,
ATUN, G., HISARLI, G., SHELDIRCK, W.S., MUHLER, M. 2003. Adsorptive
Removal Of Methylene Blue From Colored Effluents On Fuller’s Earth. J.
Colloid Interf. Sci. 261, 32-39
BASIBUYUK, M. And FORSTER, C.F, 2003. An Examination Of Adsorption
Characteristics Of Basic Dye On To Live Activated Sludge System. Process
Biochem., 38: 1311-1316.
BENDZ, D., PAXEUS, N. A., GINN, T.R., LOGE, F.J., 2005. Occurence and Fate
of Pharmaceutically Active Compounds in the Environment, ACase Study:
Höje River in Sweden. J. Hazard. Mater. 122: 195-204.
CREWS, D., WILLINGHAM, E. and SKIPPER, J. K., 2003. Endocrine Disruptors:
Present Issues, Future Directions. The Quarterly Review of Biology, 75(3),
243-260.
CHIOU, M. S., LI, H.-Y., 2002. Equilibrium And Kinetic Modeling Of Adsorption
Of Reactive Dye On Cross-Linked Chitosan Beads. Journal Of Hazardous
Materials, 93(2):233-248
ÇOT, S., 2004. ‘‘İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Çıkan Atık Çamurun Bazı Boyar
Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanılması’’. Çukurova Üniversitesi Çevre
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi, Adana.
DAKIKY, M., KHAMIS, M., MANASSRA, A., MER’EB, M., 2002. Selective
Adsorption Of Chromium(IV) In Industrial Wastewater Using Low-Cost
Abundantly Available Adsorbents. Advances in Environ. Res., 6:533-540
FUJITA K., WATTANACHIRA S., 1998 The Effects of Filtrate Rate, Temperature,
Ph,Alkalinity on Biological Denitrification in Granular Filtres. Journal of Japan
Water Works Ass. 59, 2-8.
HEBERER, T., 2002. Occurrence, Fate, Removal of Pharmaceutical Residues in
The Aquatic Environment: A Review of Recent Research Data. Toxicology
Letters, 131: 5-17.
HO, Y.S., MCKAY, G., 1999. Pseudo-Second Order Model For Sorption Process.
Process Biochem., 34:451-465.
KOLPIN, D.W., SKOPEC, M., MEYER, M.T., FURLONG, E.T., ZAUGG, S.D.,
2004. Urban Contribution of Pharmaceuticals and Other Organic
Wastewater Contaminants to Streams Differing Flow Conditions. Science
Total Environ. 328: 119-130.
MATTA, M.B., CAIRNCROSS, C., and KOCAN, R.M., 1998. Possible Effects of
Polychlorinated Biphenyls on Sex Determination in Rainbow Trout,
Environmental Toxicology and Chemistry, 17(1): 26-29.
NOLLET, H., ROELS, M., LUTGEN, P., Van der Meeren, p., VERSTAETE, W.,
185
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
2003. Removal Of PCBs From WAstewater Using Fly Ash, Chemosphere,
53:655-665.
ROBINSON, T., CHADRAN, B., NIGAM, P., 2002. Removal Of Dyes From
A Synthetic Textile Dye Effluent By Bisorption On Apple Pomace And
Wheat Straw. Water Res., 36:2824-2830.
ROBINSON, T., CHADRAN, B., NIGAM, P., 2001. “Removal Of Dyes From A
Synthetic Texitle Dye Effluents By Bisorption On Apple Pomace And
Wheat Straw. Water Res., 36:2824-2830.
RAN, B., NIGAM, P., 2001. “Removal Of Dyes From ASynthetic Texitle Dye
Effluents By Bisorption On Apple Pomace And Wheat Straw. Water Res.,
36:2824-2830.
186
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content