close

Enter

Log in using OpenID

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.

embedDownload
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Tekstil / Boyama
18 Nisan 2014
Bu rapor, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, A1 Capital
Menkul Değerler A.Ş.’nin (“A1 Capital”) Arbul Entegre Tekstil
İşletmeleri A.Ş. (“Arbul” ya da “Şirket”) için hazırladığı Halka Arz
Değerleme Raporu’na ilişkin analist raporudur.
Arbul hakkında özet bilgi
Şirket, 2000 yılında kurulmuş olup, genel yönetim merkezi
İstanbul’da bulunmaktadır ve Tekirdağ Çorlu’daki 10,800 m² kapalı
alana sahip üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin
faaliyet konusu, satın alınan ham kumaşın boyanması ve diğer
işlemlerden geçirilmesi yoluyla nihai kumaş haline getirilmesi ve
satışıdır. Müşteri talebine göre, işlenilen kumaşlara renk ve desen
özelliklerine ek olarak buruşmazlık, hızlı kuruma, anitbakteriyellik
gibi özellikler kazandırılabilmekte ve böylelikle katma değeri yüksek
ürünler sunulabilmektedir. Müşteri portföyünü çoğunlukla yurt içi
hazır giyim imalatçıları ve kumaş tüccarları oluşturmaktadır.
Ürünlerinin yaklaşık %95’inin, ihracata yönelik hazır giyim imalatı
yapan şirketlere satıldığı belirtilmiştir. Rekabet yoğun bir sektörde
faaliyet göstermesi sebebiyle şirketin pazar payının oldukça düşük
olduğu düşünülmektedir.
Halka Arz Bilgileri
Halka arz fiyatı
2.00 TL
Halka arz öncesi sermaye
20,000,000 TL
Sermaye artırımı
7,000,000 TL
Halka arz sonrası sermaye
27,000,000 TL
Ortak satışı
3,000,000 TL
Halka açıklık oranı
37.0%
Halka arz sonrası piyasa değeri
54,000,000 TL
Halka arz büyüklüğü
20,000,000 TL
Talep toplama tarihi
21-22 Nisan 2014
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %35’i ile dijital baskı
alanında yatırım yaparak ürün çeşitliliğini, karlılığını ve müşteri
portföyünü artırmayı hedeflemektedir. Yapılacak yatırım ile şirket,
aylık 100 ton baskı yapma olanağına kavuşacaktır. Halka arzdan
elde edilecek gelirin %60’lık kısmı ile de uzun ve kısa vadeli banka
kredileri kapatılacaktır.
Çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL olan şirketin hissedarları gerçek
kişiler olup, %78 hisse Arif Cerit’e aittir. 21-22 Nisan tarihlerinde
talep toplaması gerçekleşecek olan Arbul’un halka arzı, ortak satışı
ve sermaye artışı şeklinde olacaktır. Halka arz fiyatına göre, halka
arz edilen kısmın piyasa değerinin 20 milyon TL olması
beklenmektedir. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı ise
%37 olacaktır.
Lütfen raporun en sonundaki uyarıları okuyunuz.
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Arbul’un finansalları hakkında özet bilgi
Arbul’un 2011 yılı net satış geliri 35.5 milyon TL seviyesinde iken, bu
rakam 2012 yılında %27 aratarak 45.2 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise satış gelirlerinde ancak %1 büyüme
sağlanmıştır. Gelirlerdeki bu yavaşlamanın şirket politikası gereği
oluştuğu vurgulanmaktadır.
18 Nisan 2014
Finansal Göstergeler
(bin TL)
Gelirler
2011
2012
2013
35,536
45,224
45,461
27%
1%
3,900
4,764
4,742
22%
0%
marj %
11.0%
10.5%
10.4%
Esas Faaliyet Karı
2,427
3,492
2,999
44%
-14%
6.6%
büyüme %
Brüt Kar
büyüme %
büyüme %
Şirketin brüt marjı 2011 yılında %11 seviyesinde iken, bu oran
2012’de %10.5’e, 2013’de ise %10.4’e gerilemiştir. Şirketin faaliyet
gösterdiği sektörde rekabetin yoğun olması sebebi ile hammade
maliyetlerindeki artışın satış fiyatlarına yansıtılamamış olması
gerilemenin ardındaki muhtemel neden olarak gözükmektedir.
marj %
6.8%
7.7%
Net Kar
-322
834
687
a.d.
-18%
büyüme %
marj %
-0.9%
1.8%
1.5%
Bilanço
(bin TL)
2011
2012
2013
Nakit ve Nakit Benzerleri
Şirketin 2013 yılı faaliyet kar marjı önceki yıla göre, satış gelirlerinde
artış kaydedilememiş olmasına paralel olarak, gerilemiştir. 2011’de
%6.8 olan faaliyet kar marjı, 2012’de %7.7’ye yükselmiş ve sonraki
yılda %6.4 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı operasyonel giderleri
içersinde yer alan genel yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinde
kaydedilen sırasıyla %72 ve %83 oranındaki yıllık artışlar dikkat
çekmektedir.
Ticari Alacaklar
580
517
600
16,178
20,624
21,801
Stoklar
3,201
3,474
6,721
Maddi Duran Varlıklar
7,709
10,636
13,282
28,519
37,580
46,922
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
7,647
9,682
11,781
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
3,726
2,241
7,833
Geçmiş Yıllar Kar/Zarar
-2,541
-2,862
-2,110
Toplam Varlıklar
Toplam Kaynaklar
28,519
37,580
46,922
Net Borç
10,794
11,406
19,014
Artan trenddeki borçlanma oranının, finansal giderler kalemini
büyüterek şirketin net gelirlerini negatif etkilediği görülmektedir.
2013 yılında şirketin net finansal giderleri yıllık bazda %13 artarak
3.2 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin net borçlarının
satışlarına oranı ise 2012’deki %25 seviyesinden 2013’de %42’ye
yükselmiştir.
Şirketin bilanço yapısında bakıldığında toplam varlık büyüklüğü
2013 yıl sonu itibari ile 47 milyon TL olarak gözükmektedir. En
büyük varlık kalemini 22 milyon TL ile ticari alacaklar
oluşturmaktadır. Ayrıca 13 milyon TL değerinde maddi duran varlık
ve 7 milyon TL değerinde stok bulunmaktadır. Yükümlülükler
kısmında ise finansal borçlar dışındaki en büyük kalem yaklaşık 4
milyon TL tutarındaki ticari borçlardır.
2013 yıl sonu finansallarına göre şirketin dönen varlıklarının kısa
vadeli yükümlülüklerine oranı 1.95 olarak hesaplanmaktadır.
2
Lütfen raporun en sonundaki uyarıları okuyunuz.
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna Yönelik Yorumlar
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş’nin halka arzı için
2.00 TL fiyat belirlenmiş olup, yayınlanmış olan fiyat
tespit raporuna göre şirketin değerlemesinde
İndirgenmiş Nakit Akımı ve Çarpan Analizi yöntemi
eşit ağırlıklarla kullanılmıştır.
Raporda verilen İNA yöntemli değerlemede
projeksiyon dönemi olarak 2014-2018 arasındaki 5 yıl
alınmıştır. Değerlemede ilk iki yılda net satışlarda
sırasıyla %30 ve %40’lık artış öngörülmüştür. 2014 son
çeyreğinde üretime başlaması öngörülen dijital baskı
yatırımının %100 kapasite ile üretim yapacağı
varsayımı, net gelir kalemindeki bu artışları oluşturan
ana etmendir. Ancak, rekabetin yoğun olduğu piyasa
ortamında, yeni müşteri portföyü oluşturma ve ürün
fiyatlamadaki riskleri göz önüne alarak daha
muhafazkar bir büyüme projeksiyonu yapılmasının
uygun olduğu kanaatindeyiz.
Bunun yanı sıra değerlemede kullanılan %1’lik
terminal büyüme oranını, uzun dönem enflasyon
oranı ve GSMH büyüme beklentilerimizi (sırasıyla %7
ve %5) göz önüne alarak düşük bulmaktayız. %5 risk
primi ve %10.16 risksiz faiz oranı kullanılarak
hesaplanan %13.5 AOSM’nin ise makul olduğunu
düşünmekteyiz.
18 Nisan 2014
AOSM
Sermaye Maliyeti
Öz Kaynak Oranı
Vergi Sonrası Borç Maliyeti
Borç Oranı
13.50%
15.16%
58.20%
11.20%
41.80%
Gösterge Tahvil
Firma Risk Primi
Terminal Büyüme
Beta
10.16%
5.00%
1%
1.00
Çarpanlar
BIST-100
Tekstil ve Deri Endeksi
Benzer Şirketler
Değerleme Yöntemi
İNA Analizi
BIST -100
Tekstil ve Deri
Benzer Şirketler
Toplam
PD/DD
1.49
1.17
1.25
Ağırlık
50%
10%
20%
20%
F/K
8.95
13.02
11.53
FD/Satışlar
0.92
1.01
1.18
Şirket Değeri Birim Pay Ağırlıklandırılmış
(mn)
Değeri
Birim Pay Değeri
76.49 TL
23.99 TL
28.53 TL
29.59 TL
Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri
Halka Arz İskontosu (%)
Halka Arz İskontosu Sonrası Şirket Değeri
Halka Arz Fiyatı
2.83 TL
1.20 TL
1.43 TL
1.48 TL
1.42 TL
0.12 TL
0.29 TL
0.30 TL
2.12 TL
42,357,497 TL
5.60%
40,000,000 TL
2.00 TL
Raporda verilen piyasa çarpanları analizinde BIST-100
endeksine %10, tekstil ve deri endeksine %20 ve
benzer şirketlere %20 ağırlık verilerek değerleme
yapılmıştır. Yapılan analizde çarpan olarak ise Piyasa
Değeri/Defter Değeri (PD/DD), Firma Değeri/FAVÖK
(FD/FAVÖK) ve Firma Değeri/Satışlar (FD/S) oranları
kullanılmıştır. Tekstil boyama sektöründe faaliyet
gösteren ve 2. Ulusal pazarda işlem gören Arbul’un
değerlemesinde BIST-100 endeksi çarpanlarının
kullanılmasını sağlıklı bulmadığımızı belirtmekte fayda
görüyoruz.
Sonuç: Oluşturulan benzer şirket grubunu ve
değerlemede
kullanılan
yöntemleri
uygun
bulmaktayız. Arbul’un projeksiyon dönemindeki
hedeflerini gerçekleştireceği varsayımıyla, hesaplanan
2.00 TL halka arzın fiyatının makul olduğunu
düşünmekteyiz.
3
Lütfen raporun en sonundaki uyarıları okuyunuz.
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
18 Nisan 2014
Önemli Uyarı
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin
alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler,
söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini te msil
etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin
hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content