close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Metroloji Araştırmaları Destekleri Bilgi Günü MUSTAFA KE

embedDownload
nc Eyı z a m n ^ :i4 :o e
1/3
T Ü B İT A K UM E GEINEL E V K A K 02C2 B79 3001
__ iDftİTAK__
UNE
Sayı : 21049670-820-166566
Konu : Avrupa Metroloji Araştırmaları
Destekleri Bilgi Günü
09/09/2014
MUSTAFA KEMAL ÜNtVERStTESİ
TÜBlTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü(UME), Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan
Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) ve onun devamı niteliğindeki İnovasvon ve
Araştırma için Avrupa Metroloji Programı (EMPIR) kapsamında araştırmacılar ve araştırma
faaliyetlerinde bulunan yüksek öğretim kurumlan ve sanayi kuruluşlarına yönelik ölçüm bilimi
alanında araştırmalara katılmak için bulunan fırsatları tanıtmak amacıyla bilgi günü
düzenleyecektir. Özellikle: çevre ve sağlık bilimleri, endüstriyel teknolojiler ve eneıji
alanlarında doğru ve hassas ölçüm elde etmekte karşılaşılan sorunları çözmek, bu alanlarda
hedeflenen yeni teknolojileri mümkün kılacak ölçüm tekniklerini geliştirmek ve endüstriye
aktarmak amacım taşıyan çok ortaklı projelere katılmaya istekli tiim araştirmacıîann ve kurum
temsilcilerinin bilgi gününe katılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
15 Ekim 2014 tarihinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek bilgi gününün
programı Ekte bilgilerinize sunulmuş olup katılım için Ek'te yer alan "Katılım Başvuru
Fomufnu doldurarak 30 Eylül 2014 tarihine kadar [email protected] adresine ya da 0262 679
50 01 nolu faksa göndermeniz yeterlidir.
Bilgilerinize saygılarımla arz / rica ederim.
Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ
Enstitü Müdürü V.
Ekler:
1- TÜBÎTAK UME, EMRP ve EMPIR Programlarının Tanıtımı (2 i’iyfa)
2- Program (1 Sayfa)
3- Katılım Başvuru Formu (1 Sayfa)
DAĞITIM
EMPIR BİLGİ GÜNÜ DUYURUSU
Bu belgt, 5070 sayılı E lektronik İm za K anununa g ire G üvenli E lektronik la iis ile icızalanm ıjtir
Evrak dûğnılaması talepleri, cbys®tubitsk.gov.ır adresini s-postü yollanılarak yapılabilir.
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
TÜBİTAK O eİKi Yetle*k«ii
Ban} Mtiı. Dr. Zeki Acor Ctâ N’o:l
41470 G;bz- K ocacli T+90 243 679 5000 F+90 262 679 Í001 u r a e ^ .r ö it'a k ,jç v .tr h ttp ://v w
r* tuoitak.goY.ir
TÜBİTAK UME GENEL EVRAK 0262 679 5001
15 Eyl 2014 14:14:ü 6
— J Ü B İ T A K ___
UME
EMPIR BİLGİ GÜNÜ
TÜBİTAK UME KONFERANS SALONU
15 Ekim 2014
PROGRAM
13.1 5 - 14.00
TÜBİTAK UME Tanıtımı
14.0 0 - 14.45
EMRP ve EMPIR Programları Genel Tanıtımı
14.4 5 - 15.00
Ara
15.0 0 - 15.45
EMRP v b EMPIR'de Mobilité vs Kişisel Gelişim Olanakları
15.4 5 - 16.15
Soru Cevap
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
P.K, 54,41470 Gebze Kocssli T 0262 679 50 00 F ö 2i2 ¿79 50 Q1 www.ume.tııbitelc.,gov,tr
2/5
16 Eyi 2D14 14:14:06
TÜBİTAK UME GENEL EVRAK 0262 679 5001
3/5
__ JÜBİIAK__
UME
EMPIR BİLGİ GÜNÜ
Katılım Formu
Ssminera Katılacak KEşl
Kurıım / Kuruluş
:
Görevi
:
İrtibat Tel
:
e-posta adres!
Önamll Not:
Katılım için bu formu en geç 30 Eylül 2014 tarihine kadar tarafımıza iletmenizi rica ederiz,
Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri
İlgili Kişi
Tel
Faks
e-posta
: 15 Ekim 2014
: TÜBİTAK UME, TÜBİTAK Gebze Yerieşkesi, GEBZE-KOCAELİ
; Flite ÇETİN
: 0202 679 50 00 / 2814
: 0282 679 50 01
: [email protected]
Eyı 2D14 i4 :i4 :o e f
4/5
TÜBİTAK UME GEINBL EVRAK 0262 679 5001
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (TÜBİTAK UME)
TÜBİTAK Ulusal Metrclojl Enstitüsü (UME), Türkiye Bilimsel ve Teknoloji«
Kurumu (TÜBİTAK) çatısı altında faaliyet gösteren bir araştırma geliştirme enstitüsüdür.
Araştırma
Enstitü'nün amacı, Türkiye'de yapılan tüm ölçümleri güvence altına almak, bu ölçümlerin uluslararası
sisteme entegrasyonunu sağlamak, mevcut ve yeni ölçme teknolojilerini geliştirmek, böyiece ticari ve
endüstriyel ortamda kullanılan ölçümlerin doğruluğunu temin etmek için gerekil Ulusal Metroloji
Sistemi'ni oluşturarak ulusal ve uluslararası ticarette eşitliğin sağlanmasına ve Türk endüstriyel
ürünlerinin kalitesinin artırılmasına ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda
bulunmaktır.
Enstitü bu amaçla, ulusal ölçme referans standartlarını geliştirir, muhafaza eder, uluslararası ölçme
sistemine izlenebilirliğini sağlar, endüstri, bilim ve araştırma sisteminin kullanımına sunar, Türkiye'de
yapılan ölçümlere referans teşkil eden ve bu konuda en üst düzeyde yetkili olan Enstitü,
çalışmalarında TÜBİTAK'ın diğer birimleriyle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapar, gerek
kendi bünyesindeki araştırmacı ve teknik personeli, gereksa bünyesi dışındaki kuruluşların ölçme,
test, kallbrasyon, analiz, kontrol ve metroloji konusunda faal olan teknik personelini eğitme ilkelerini
göz önünde tutar.
Enstitümüz ve faaliyetleri hakkında daha kapsamlı bilgi İçin: www.ume,tubitak.gpv.tr
AVRUPA METROLOJİ ARAŞTIRMA PROGRAMI (EMRP)
Avrupa Metrotojl Araştırma Programı (EMRP), Avrupa Metroloji Topluluğu içinde yürütülen
hazırlıkların bir ürünü olarak, sağlık, enerji, temel ölçü standartları ve endüstriye! üretim alanlarında
ilerleyen teknoloji ile beraber ortaya çıkan, daha gelişmiş ve doğru ölçüm tekniklerine artan
gereksinimlere cevap vermek amacıyla geliştirilen çok ortaklı araştırma programıdır, En yüksek
bilimsel standartlara sahip araştırma faaliyetlerinin fonlanmasını mümkün kılan Avrupa Birliği
Antlaşmasının 185. Maddesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir, 20072013 yılları arasında yürütülen EMRP'nln 400.000.000 Avro tutarındaki bütçesinin yaklaşık
Avrupa Komisyonu tarafından, kalanı ise katılımcı ülkelerin ayni ve az miktardaki nakdi katkıları ile
karşılanmaktadır, Türkiye'nin 2009 yılında EMRP bütçesine taahhüt ettiği katkının değeri İ.576.913
Avro olmuştur. TÜBİTAK UME'nin EMRP kapsamında katıldığı 27 ortak araştırma projesindeki payının
toplam bütçe değeri İse, 2012 yılsonu itibariyle 3.618,700 Avro tutarına ulaşmıştır. EMRP
kapsamında son çağrı 2013 yılında yayınlanmış olsa da fonlanan projeler 2017 yılına kadar devam
edecektir. Mevcut durumda devam eden projelere üniversite, kamu araştırma kurumlan ve sanayi
kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar, "Araştırmacı Dolaşım Hibeleri" vasıtasıyla dâhil
olabilmektedir.
EMRP ve yürütülen ortak araştırma projeleri hakkında daha fazla bilgi için: www.emrDonline.eu
Araştırmacı Doiaşım Hibeleri hakkında bilgi İçin: htto://www.emrponline,eu/esrmg.htmi
16 Eyi 2014 14:14:06
TÜBİTAK UME GEINEL EVRAK 0262 679 5001
5/5
İNOVASYON VE ARAŞTIRMA İÇİN AVRUPA METROLOJİSİ PROGRAMI (BMPIR)
EMRP'nin devanı niteliğinde tasarlanan inovasyon ve Araştırma için Avrupa Metrolojlsi Programı
(EMPİR), salt araştırma faaliyetlerinin yanısıra endüstriye daha kısa vadede destek sağlayacak
Innovasyon ve standardizasyona yönelik faaliyetleri de kapsayarak 2014-2020 yılları arasında
yürürlükte olacaktır. EMPİR Programının EMRP'cen en önemli farkı; bu programdan ulusal metroloji
enstitülerinin haricinde, ülkede bulunan diğer araştırma kurumlan, üniversiteler ve sanayi
kuruluşlarının AB fon desteğinden yararlanabilecek olmasıdır. EMPİR kapsamında projelere ortak
olarak katılacak kurumların projelerdeki doğrudan masraflarının (İşgücü maliyeti, seyahat ve toplantı
masrafları, sarf malzemeleri) %125'inln Avrupa Komisyonu tarafından karşılanması beklenmektedir,
EMRP projelerinde TÜBİTAK UME'nin artan performansı, (ilkemizdeki diğer kurumların artan
araştırma potansiyeli ve gelişen a!tyapısı göz önüne alınarak, TÜ9İTAK UME haricindeki diğer
kurumların da katılımını ön gören ve 10 yıl sürecek projeler İçin TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı İle
12,000.000 Avro katılım payı ve 6.000.000 Avro ek rezerv fonu ayrılması kararlaştırılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content