close

Вход

Log in using OpenID

Bilgi Edinme İşlemleri Süreci

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) aracılığı ile
gelen başvuru ile başlar başvuruya cevap verilmesi
Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) aracılığı ile
gelen başvuruya cevap verilmesi.
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Bayburt Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
Başvurunun
Gelmesi
Sistem
Üzerinden Alınan
Çıktı veya
Başvuru
Dilekçesi
Başbakanlık İletişim
Merkezi(Bimer)
Aracılığı veya Posta
Yolu İle Başvuruların
Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
BİMER
Gelen Başvurunun İlgili
Birime Yazılması ve
Defterdar Tarafından
İmzalanması ve Bimer
Sistemine İşlenmesi
İlgili Birime
Yazılan Yazı
Giden
Evrak
Süreci
İlgili
Birimlerden
Gelen
Belgeler
İlgili Birimden Başvuru
Sahibine Bilgi
Verildiğine ait Yazının
Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Evrakın Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem
Tamamlandı
Mustafa ÖZGÖL
Ersun URHAN
VHKİ
Personel Müdür V.
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
Görev Adı
1 Servis Görevlisi
2 Personel Müdürü
3 Defterdar
Kaynak Miktarı
3
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İșler Ana Süreci
Bilgi Edinme İșlemleri Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Kaynak Miktarı
3
3
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 Başbakanlık İletişim Merkezi Giriş Sayfası
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Bimer üzerinden gelen başvuru veya posta ile gelen başvuru
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 Sistem üzerinen alınan çıktı veya başvuru dilekçesi
2 İlgili birimden gelen cevabi yazı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
Çıktı Adı
İlgili birime yazılan yazı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 4982 sayılı kanun
2 Başbakanlık 2006/3 nolu Genelgesi
İlgili Madde No
Tümü
Tümü
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İșler Ana Süreci
Bilgi Edinme İșlemleri Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
-
Talimat/Prosedür
-
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
-
Form Adı
-
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
S
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
Anasayfa
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
Bimer sistemi üzerinden veya posta yolu
ile başvurunun gelmesi
1 Bimer başvurusu
Başvurunun ilgili birime
2 gönderilmesi
Başvuru Defterdar tarafından
imzalanan yazı ekinde ilgili birime
gönderilir ve BİMER sistemine işlenir
3 İlgili Birimden gelen yazı
İlgili birimden başvuru sahibine bilgi
verildiğine ait yazının gelmesi
Her Seferinde
Bilgi Edinme
Servis
Görevlisi
-
Personel
Müdürü
-
-
-
Defterdar
Her Seferinde
Bilgi edinme
Servis görevlisi
Her Seferinde
Bilgi edinme
görevlisi
-
-
-
-
-
-
-
BİMER SİSTEMİ
-
BİMER ve Bilgi
Edinme Hattı
Yazılımı Kullanım
Bilgisi
BİMER ve Bilgi
Edinme Hattı
Yazılımı Kullanım
Bilgisi
BİMER ve Bilgi
Edinme Hattı
Yazılımı Kullanım
Bilgisi
BİMER ve Bilgi
Edinme Hattı
Yazılımı Eğitimi
Hayır
BİMER ve Bilgi
Edinme Hattı
Yazılımı Eğitimi
Hayır
BİMER ve Bilgi
Edinme Hattı
Yazılımı Eğitimi
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Mustafa ÖZGÖL
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Sosyal Yönetsel İşler Ana Süreci
S
Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
Anasayfa
3.8. İletișim İlișkileri
No
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Görev Adı
1 Servis Görevlisi
2 Servis Görevlisi
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
Personel Müdürü
İletișim Șekli
Sözlü
İletișim Yönü
Çift Yönlü
İletișim Sebebi
Bilgi Verme
Personel Müdürü
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
3 Personel Müdürü
Defterdar
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
Bilgi Edinme İșlemleri Süreci İletișim Akıș Diyagramı
Defterdar
Personel
Müdürü
Servis
Görevlisi
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Sosyal Yönetsel İșler Ana Süreci
S
Bilgi Edinme İșlemleri Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Sosyal Yönetsel İșler Ana Süreci
S
Bilgi Edinme İșlemleri Süreci
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Mustafa ÖZGÖL
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
458 211 94 83
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
[email protected]
Personel
V.H.K.İ.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 576 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа